Referat af møde den 6. februar 2020 i Danske Regioners bestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde den 6. februar 2020 i Danske Regioners bestyrelse"

Transkript

1 Til medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. Referat af møde den 6. februar 2020 i Danske Regioners bestyrelse EMN Maren Munk-Madsen Deltagere: Afbud: Regionsdirektører: Deltagere fra sekretariatet: Stephanie Lose, Sophie Hæstorp Andersen (L1-L7), Anders Kühnau, Heino Knudsen, Poul-Erik Svendsen, Lars Gaardhøj, Karin Friis Bach, Villy Søvndal, Lone Langballe, Martin Geertsen (l1-10), Carsten Kissmeyer, Jacob Jensen (L1-L9), Lone Sondrup, Tormod Olsen Ulla Astman, Henrik Thorup, Per Larsen Christian Boel, Jane Kraglund, Per Bennetsen, Pernille Blach Hansen Erik Jylling, Rikke Margrethe Friis (L1-L9), Tommy Kjelsgaard, Naja Warrer Iversen (L1-L3), Camilla Hersom (L1- L3), Niels Ditlev Preisler, Trine Korsgaard, Kenneth Jensen (14), Kristian Terp (14), Trine Friis (referent) 1

2 1 (Fortrolig) 2 (Offentlig) Status for tiltag vedrørende ansættelse af speciallæger Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen besluttede på sit møde den 15. december 2016 at opfordre regionerne til at følge tre tiltag for at understøtte, at den fortsatte stigning i antallet af speciallæger ansat i regionerne bremses, at forholdet mellem overlæger og afdelingslæger ændres, samt at der skabes mulighed for en ændret geografisk fordeling af speciallægerne. Bestyrelsen bad i den forbindelse sekretariatet om en halvårlig status. Sidste status blev givet på bestyrelsens møde den 29. august (Fortrolig) 4 (Fortrolig) 5 (Offentlig) Opfølgning på bestyrelsens studietur til Israel Bestyrelsen drøftede studieturen til Israel. Bestyrelsen lagde bl.a. vægt på følgende elementer: Sundhedsinnovation, herunder Tech Transfer Organisationer Omsætning af forskning i samarbejde med private Datadeling og syntetiske data Tilbud om specialistbehandling udenfor hospitaler Hjemmebehandling Bestyrelsen var på studietur til Israel den januar Bestyrelsen bedes evaluere studieturen, herunder om der er elementer, som bestyrelsen finder særligt interessante at følge op på. På et kommende møde vil bestyrelsen i forlængelse af drøftelsen få fremlagt forslag til eventuelle opfølgende initiativer. 6 (Fortrolig) 7 (Fortrolig) 2

3 8 (Offentlig) Medicinrådets årsberetning for 2019 Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner anmoder Medicinrådet om at udarbejde en redegørelse for, hvorfor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid overstiger den fastsatte sagsbehandlingstid for vurdering af nye lægemidler, og hvilke tiltag Medicinrådet har gjort for at overholde tidsfristen i Bestyrelsen bad endvidere om, at Medicinrådet fremsender oplysninger om, hvor mange lægemidler der er henholdsvis anbefalet og ikke-anbefalet til ibrugtagning som standardbehandling, samt oplysninger om Medicinrådets gennemsnitlige sagsbehandlingstid for udarbejdelse af behandlingsvejledninger. Danske Regioners bestyrelse har oprettet Medicinrådet pr. 1. januar Medicinrådet har i 2019 bl.a.: Afgjort 43 ansøgninger om ibrugtagning af nye sygehuslægemidler/indikationsudvidelser Færdiggjort 6 behandlingsvejledninger 28 behandlingsvejledninger under udarbejdelse (ultimo 2019) 48 fagudvalg med mere end 477 medlemmer Medicinrådet har udarbejdet en årsberetning for Af hensyn til Danske Regioners tilsynsforpligtelse med Medicinrådet forelægges årsberetningen for bestyrelsen. 9 (Fortrolig) 10 (Offentlig) Høringssvar Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorg Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar om retningslinjer for svangreomsorgen. Formanden orienterede om, at Danske Regioner og KL har udarbejdet et fælles brev, som begge organisationer fremsender i forbindelse med afgivelse af høringssvaret. Brevet beskriver, at begge parter mener, at retningslinjerne vil skabe et øget forventningspres, som ikke kan realiseres fuldt ud i hverken regioner eller kommuner. 3

4 Sundhedsstyrelsen har sendt Retningslinjer for svangreomsorgen i offentlig høring den 26. november Retningslinjerne omfatter svangreforløbet fra før kvinden ønsker at blive gravid til otte uger efter fødslen. Høringsudkastet indeholder gode elementer, hvoraf flere er i tråd med Danske Regioners svangreudspil GODT FRA START, som bestyrelsen godkendte på møde den 4. oktober Retningslinjerne vil have omfattende økonomiske og kapacitetsmæssige konsekvenser for regionerne. Samtidig betyder mangel på sundhedsfagligt personale, at det ikke er realistisk at implementere alle elementer i retningslinjerne. Høringssvaret afspejler, at Danske Regioner finder det uklart, hvad der er nyt i forhold til de eksisterende anbefalinger, hvad der konkret forventes af regioner og kommuner, og hvad der nærmere er til inspiration. Der er frist for høringssvar den 3. februar I forståelse med Sundhedsstyrelsen sendes Danske Regioners høringssvar hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet. 11 (Offentlig) Høringssvar digitalt sundhedskort Bestyrelsen godkendte høringssvaret. Sundheds- og Ældreministeriet har fremsendt en høring, hvor det foreslås, at det indføres i sundhedsloven, at borgere kan fremvise deres sundhedskort i digital form på lige fod med det fysiske kort. Det foreslås, at Danske Regioner bakker op om lovforslaget. Lovforslaget vil have økonomiske konsekvenser, som vil søges kompenseret efter DUT-reglerne. Der var frist for høringssvar den 8. januar 2020, hvorfor høringssvaret er fremsendt med forbehold for bestyrelsens godkendelse. 12 (Offentlig) Høringssvar digital post til begge forældre Formanden orienterede om, at Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde godkendte høringssvaret vedrørende digital post til begge forældre uden bemærkninger på møde den 31. januar Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar. 4

5 Danske Regioner har efter bidrag fra regionerne udarbejdet et høringssvar til ændring af ligestillingsloven, så digital post, der vedrører et fælles barn, som udgangspunkt skal sendes til begge forældre. Danske Regioner bakker i høringssvaret op om lovforslagets hensigt. Desuden gives der bemærkninger til, hvilken betydning lovforslaget vil få for regionerne i forbindelse med udsendelse af indkaldelsesbreve og breve vedrørende undersøgelser, diagnostik og behandling. Det drejer sig særligt om nødvendigheden af, at CPR-registeret er opdateret og retvisende, at forslaget får økonomiske konsekvenser for regionerne, samt at forslaget skal give ansatte mulighed, men ikke en forpligtigelse til at kompensere for mangler i CPR-registeret. Der var frist for høringssvar den 13. januar 2020, hvorfor høringssvaret er fremsendt med forbehold for bestyrelsens godkendelse. 13 (Offentlig) Regionernes samarbejde med banker Bestyrelsen tog orienteringen tages til efterretning. KL har formuleret governanceprincipper til kommunernes samspil med bankerne, som kan indgå som bilag i fremtidige kontrakter. KL har endvidere udarbejdet en vejledning til kommunerne om kontraktvilkår ved udbud af bankforretninger. Danske Regioner har videreformidlet KL s materiale til både regionerne og Amgros. Regionerne vurderer, at de har de relevante og nødvendige bestemmelser i deres fælles kontraktskabelon, herunder bestemmelser om mulighed for ophævelse af en kontrakt i tilfælde af fx hvidvask. Bestemmelserne er allerede indarbejdet i eksisterende kontrakter eller forventes at blive det i fremtidige kontrakter i alle regioner. 14 (Offentlig) Danske Regioner Regnskab 2019 Bestyrelsen godkendte Danske Regioners regnskab for Danske Regioners regnskab for 2019 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse A virksomheder. Årsregnskabet er revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Danske Regioners resultatopgørelse udviser et driftsunderskud på 24,0 millioner kroner. 5

6 De finansielle poster udgør 26,3 millioner kroner, idet der er indtægter på 11,6 millioner kroner, omkostninger på 0,9 millioner kroner og kursgevinster på 15,6 millioner kroner. Dermed udviser resultatet af foreningens drift et overskud på 2,3 millioner kroner. Udgiften til rammebevillingen Projekt Godt Sygehusbyggeri udgjorde 1,0 millioner kroner. Årets resultat er dermed et overskud på 1,3 millioner kroner. Danske Regioners balance pr. 31. december 2019 udgør 644,8 millioner kroner. Egenkapitalen ultimo 2019 udgør 362,4 millioner kroner, hvilket er en stigning på 1,3 millioner kroner i forhold til primo egenkapitalen svarende til årets resultat. Som led i den årlige økonomi opfølgning har Sekretariatet tjekket registreringen af de reelle ejere i CVR. Efterprøvningen har ikke givet anledning til bemærkninger. 15 (Offentlig) Ændringer i hverv - EUs regionsudvalg, Udvalget for Regional Udvikling og EU og Udvalget for Miljø og Ressourcer og CEMR Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ursula Dietrich-Petersen (Ø) er udtrådt af regionsrådet i Region Sjælland. Som følge heraf er der pr. 1. januar 2020 udpeget ny suppleant til EU's regionsudvalg. Suppleantposten i regionsudvalget giver automatisk medlemskab af Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling og EU. Regionsrådsmedlem Jørgen Hansen (A), Region Nordjylland, ønsker pr. 1. februar 2020 at udtræde af CEMR (Counsil of European Municipalities and Regions). 16 (Offentlig) Formandens meddelelser Møde med finansministeren og sundhedsministeren den 10. januar 2020 Formanden orienterede om, at formanden og 1. næstformanden har holdt møde med finansminister Nicolai Wammen og sundhedsminister Magnus Heunicke den 10. januar Møde med miljøministeren den 31. januar

7 Formanden orienterede om, at 1. næstformanden og Heino Knudsen har holdt møde med miljøminister Lea Wermelin den 31. januar Møde med uddannelses- og forskningsministeren den 7. februar 2020 Formanden orienterede om, at formanden den 7. februar 2020 holder møde med uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen. Høring om Behandlingsråd i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg den 5. februar 2020 Formanden orienterede om, at 1. næstformanden den 5. februar 2020 har deltaget i en høring om Behandlingsråd i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Regeringens kommende sundhedsaftale samt generel status vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Formanden orienterede om, at sundheds- og ældreministeren ved samråd i Folketingets Sundhedsudvalg og ved forskellige konferencer har tilkendegivet, at der kan gå op mod 1½ år, før regeringen præsenterer sit udspil til en kommende sundhedsaftale med Folketingets partier. Formanden orienterede endvidere om, at Politiken den 5. februar 2020 har bragt en kronik om Danske Regioners ønsker til en plan for bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. Vision for almen praksis Formanden orienterede om, at Danske Regioner og PLO s fælles vision for almen praksis i 2030 blev offentliggjort den 18. januar Analyse af fremtidig forretningsmodel for sundhed.dk Formanden orienterede om, at sundhed.dk frem mod sommeren 2020 vil udarbejde en fremtidig forretningsmodel for sundhed.dk. Henvendelse fra Region Syddanmark vedr. fratagelse af speciallægers ydernumre Formanden orienterede om, at regionsrådet i Region Syddanmark har bedt Danske Regioners bestyrelse drøfte regionernes muligheder for fratagelse af speciallægers ydernumre. Bestyrelsen bad Løn- og Praksisudvalget om at drøfte sagen. 17 (Offentlig) Generelle orienteringer Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Følgende emner er til orientering: 7

8 Opsporing af borgere kendt med hepatitis C Evaluering af budgetloven Status på Genom-centrene Tilsluttede institutioner Arrangementer og konferencer 18 (Offentlig) Næste møde Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes torsdag den 5. marts 2020 kl i Regionernes Hus. 19 (Offentlig) Eventuelt - 8

Referat af møde den 12. april 2018 i Danske Regioners bestyrelse

Referat af møde den 12. april 2018 i Danske Regioners bestyrelse Til medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 19-04-2018 EMN-2018-00010 Maren Munk-Madsen Referat af møde den 12. april 2018 i Danske Regioners bestyrelse Deltagere: Afbud: Regionsdirektører: Deltagere

Læs mere

Referat af møde den 16. maj 2019 i Danske Regioners bestyrelse

Referat af møde den 16. maj 2019 i Danske Regioners bestyrelse Til medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. Referat af møde den 16. maj 2019 i Danske Regioners bestyrelse 22-05-2019 EMN-2019-00137 1279458 Maren Munk-Madsen Deltagere: Afbud: Regionsdirektører:

Læs mere

Åbent referat af møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 20. april 2017 kl

Åbent referat af møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 20. april 2017 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014 2018 m. fl. 27-04-2017 MDR-2017-00014 Maren Munk-Madsen Åbent referat af møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 20. april 2017 kl. 10.30 Deltagere:

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 2. marts 2017 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 2. marts 2017 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014 2018 m. fl. 07-03-2017 MDR-2017-00012 Maren Munk-Madsen Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 2. marts 2017 kl. 10.30 Deltagere:

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 26. maj 2016 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 26. maj 2016 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. 02-06-2016 Sagsnr. 16/64 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag

Læs mere

Danske Regioners bestyrelse og udvalg

Danske Regioners bestyrelse og udvalg Danske Regioners bestyrelse og udvalg 2018-2022 Danske Regioner bestyrelse Formand Stephanie Lose V Syddanmark 1. næstformand Ulla Astman A Nordjylland 2. næstformand Henrik Thorup DF Hovedstaden Medlem

Læs mere

Referat af møde den 8. november 2018 i Danske Regioners bestyrelse

Referat af møde den 8. november 2018 i Danske Regioners bestyrelse Til medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. Referat af møde den 8. november 2018 i Danske Regioners bestyrelse 15-11-2018 EMN-2018-00015 1238304 Maren Munk-Madsen Deltagere: Stephanie Lose, Ulla

Læs mere

Åbent referat af møde den 12. oktober 2017 i Danske Regioners bestyrelse

Åbent referat af møde den 12. oktober 2017 i Danske Regioners bestyrelse Til medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 19-10-2017 EMN-2017-01847 1090806 Maren Munk-Madsen Åbent referat af møde den 12. oktober 2017 i Danske Regioners bestyrelse Deltagere: Bent Hansen,

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 10. december 2015 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 10. december 2015 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. 17-12-2015 Sagsnr. 15/739 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag

Læs mere

Åbent referat af skriftlig votering i Danske Regioners Bestyrelse (som følge af aflysning af mødet den 7. februar 2014)

Åbent referat af skriftlig votering i Danske Regioners Bestyrelse (som følge af aflysning af mødet den 7. februar 2014) Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 13-02-2014 Sagsnr. 14/355 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: ma@regioner.dk Åbent referat af skriftlig votering i Danske Regioners Bestyrelse (som

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 29. september 2016 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 29. september 2016 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. 06-10-2016 Sagsnr. 16/69 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 26. februar 2015 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 26. februar 2015 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 06-03-2015 Sagsnr. 15/36 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 26.

Læs mere

Åben dagsorden for møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 20. august 2015 kl

Åben dagsorden for møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 20. august 2015 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. 18-08-2015 Sagsnr. 15/1655 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åben dagsorden for møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag

Læs mere

Referat af møde den 7. februar 2019 i Danske Regioners bestyrelse

Referat af møde den 7. februar 2019 i Danske Regioners bestyrelse Til medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. Referat af møde den 7. februar 2019 i Danske Regioners bestyrelse 13-02-2019 EMN-2018-02753 1257748 Maren Munk-Madsen Deltagere: Afbud: Regionsdirektører:

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 3. marts 2016 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 3. marts 2016 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. 10-03-2016 Sagsnr. 16/60 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag

Læs mere

Åbent referat af møde den 8. februar 2018 i Danske Regioners bestyrelse

Åbent referat af møde den 8. februar 2018 i Danske Regioners bestyrelse Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. Åbent referat af møde den 8. februar 2018 i Danske Regioners bestyrelse 15-02-2018 EMN-2018-00007 1126732 Maren Munk-Madsen Deltagere: Afbud: Regionsdirektører:

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 21. april 2016 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 21. april 2016 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. 27-04-2016 Sagsnr. 16/62 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag

Læs mere

Referat af møde den 13. december 2018 i Danske Regioners bestyrelse

Referat af møde den 13. december 2018 i Danske Regioners bestyrelse Til medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. Referat af møde den 13. december 2018 i Danske Regioners bestyrelse 20. december 2018 EMN-2018-00016 1247848 Maren Munk-Madsen Deltagere: Afbud: Stephanie

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 18. maj 2017 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 18. maj 2017 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014 2018 m.fl. 19-05-2017 EMN-2017-01842 1054823 Maren Munk-Madsen Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 18. maj 2017 kl. 10.30 Deltagere:

Læs mere

Åbent referat af møde den 14. december 2017 i Danske Regioners bestyrelse

Åbent referat af møde den 14. december 2017 i Danske Regioners bestyrelse Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. Åbent referat af møde den 14. december 2017 i Danske Regioners bestyrelse 20-12-2017 EMN-2017-01850 1107169 Maren Munk-Madsen Deltagere: Bent Hansen, Stephanie

Læs mere

Referat af møde den 3. maj 2018 i Danske Regioners bestyrelse

Referat af møde den 3. maj 2018 i Danske Regioners bestyrelse Til medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. Referat af møde den 3. maj 2018 i Danske Regioners bestyrelse 09-05-2018 EMN-2018-00011 1158998 Maren Munk-Madsen Deltagere: Afbud: Regionsdirektører:

Læs mere

Åbent referat af møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 24. august 2017 kl

Åbent referat af møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 24. august 2017 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. Åbent referat af møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 24. august 2017 kl. 10.30 31-08-2017 EMN-2017-01845 1078053 Maren Munk-Madsen

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 10. april 2014

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 10. april 2014 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. 29-04-2014 Sagsnr. 14/1468 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse 2014-2018

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 27. oktober 2016 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 27. oktober 2016 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. 31-10-2016 Sagsnr. 16/70 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 19. marts 2015 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 19. marts 2015 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. 20-03-2015 Sagsnr. 15/43 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag

Læs mere

Referat af møde den 30. august 2018 i Danske Regioners bestyrelse

Referat af møde den 30. august 2018 i Danske Regioners bestyrelse Til medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. Referat af møde den 30. august 2018 i Danske Regioners bestyrelse 31-08-2018 EMN-2018-00013 1222009 Maren Munk-Madsen Deltagere: Afbud: Regionsdirektører:

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 14032012 Sagsnr. 12/335 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 02032012

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 15. december 2016 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 15. december 2016 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. 21-12-2016 Sagsnr. 16/72 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 11042013 Sagsnr. 13/582 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 05042013

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 13-03-2013 Sagsnr. 13/467 Annette Budtz- Jørgensen Tel.: 3529 8263 E-mail: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 23-05-2013 Sagsnr. 13/820 Annette Budtz- Jørgensen Tel.: 3529 8263 E-mail: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 4. februar 2016 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 4. februar 2016 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. 09-02-2016 Sagsnr. 16/59 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 5. december 2014 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 5. december 2014 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. 06-12-2014 Sagsnr. 14/1960 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag

Læs mere

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 02-12-2011 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 54388/11 Thomas Birk Andersen Tel. 24 47 35 75 Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 E-mail: tad@regioner.dk

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 8. oktober 2015 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 8. oktober 2015 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. 12-10-2015 Sagsnr. 15/737 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 04-10-2012 Sagsnr. 11/1678 Annette Budtz- Jørgensen Tel.: 3529 8263 E-mail: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners Bestyrelse torsdag den 28. august 2014 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners Bestyrelse torsdag den 28. august 2014 kl Medlemmerne af Danske Regioners Bestyrelse 2014-2018 m.fl. 04-09-2014 Sagsnr. 14/1747 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners Bestyrelse torsdag

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 3. september 2015 kl. 10.30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 3. september 2015 kl. 10.30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. 08-09-2015 Sagsnr. 15/736 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag

Læs mere

REFERAT. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. november 2010 kl Mødelokale 1, Rådhuset i Hvalsø

REFERAT. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. november 2010 kl Mødelokale 1, Rådhuset i Hvalsø REFERAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Esben Frederiksen Social & Arbejdsmarked D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag

Læs mere

Bilag 1.1 Referat fra møde den 3. februar 2014 i den nationale bestyrelse for sundheds-it

Bilag 1.1 Referat fra møde den 3. februar 2014 i den nationale bestyrelse for sundheds-it Bilag 1.1 Referat fra møde den 3. februar 2014 i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 3. februar 2014 fra kl. 15:00 til 17:00 i lokale S25 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Referat af 10. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 24. januar 2013

Referat af 10. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 24. januar 2013 05-02-2013 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 48418/12 Referat af 10. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 24. januar 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling (formand),

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 14. marts 2014

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 14. marts 2014 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 18-03-2014 Sagsnr. 14/580 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 14.

Læs mere

Tids- og procesplan for sundhedsaftale og Praksisplan for almen praksis i Syddanmark

Tids- og procesplan for sundhedsaftale og Praksisplan for almen praksis i Syddanmark Tids- og procesplan for sundhedsaftale og Praksisplan for almen praksis -2022 i Syddanmark Nedenstående skema viser processen for udarbejdelse af Sundhedsaftalen og Praksisplan for almen praksis -2022.

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Sundhedsministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 3/2016 om hospitalslægers bibeskæftigelse af den 9.

Sundhedsministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 3/2016 om hospitalslægers bibeskæftigelse af den 9. Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundhedsministeren Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 17. marts 2017

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den kl. 13:00 i Allinge

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den kl. 13:00 i Allinge Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 19-06-2012 Sagsnr. 12/1047 Anette Budtz-Jørgensen Tel.: 3529 8263 E-mail: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den

Læs mere

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl.

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 20. september 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14:45 2 2 Orientering

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse den 22. januar 2015

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse den 22. januar 2015 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. 23-01-2015 Sagsnr. 15/35 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse den 22.

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd Dato: tirsdag den 20. august 2019 kl. 12:45 15:30 Fra bestyrelsens deltog: Mogens Rasmussen, Kirsten Nissen, Inger Møller Nielsen, Per Toft Mouritsen, Carl

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Referat af 15. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 30. januar 2014

Referat af 15. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 30. januar 2014 17-02-2014 Sag nr. 14/488 Dokumentnr. 6013/14 Thomas Birk Andersen Tel. 35 29 82 70 Referat af 15. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 30. januar 2014 E-mail: tad@regioner.dk

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Mandag den 24. januar 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

Gæster: Finn Thomassen (FT), E&Y deltog under behandlingen af pkt. 4.

Gæster: Finn Thomassen (FT), E&Y deltog under behandlingen af pkt. 4. Gribvand A/S Bestyrelse 16. april 2018 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. april 2018 Mødedato / sted: 10. april 2018 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00-16:00. Mødedeltagere: Bo Jul Nielsen

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 9. maj 2019 i mødelokalet på ejendomskontoret kl. 16:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 9. maj 2019 i mødelokalet på ejendomskontoret kl. 16:00 Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 9. maj 2019 i mødelokalet på ejendomskontoret kl. 16:00 Birkerød d. 10. maj 2019 Bestyrelsesmedlemmer Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand

Læs mere

Resumé Byggeriet i Næstved er nu påbegyndt og der er udført ca. 20% af arbejdet. I denne sag gives en kort gennemgang af status på byggeprojektet.

Resumé Byggeriet i Næstved er nu påbegyndt og der er udført ca. 20% af arbejdet. I denne sag gives en kort gennemgang af status på byggeprojektet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 27. juni 2017 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1709 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 28. juni 2017 Deltagere: Per Skovgaard Andersen, John

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den kl. 11:00

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den kl. 11:00 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 30082011 Sagsnr. 11/1353 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse onsdag den kl. 16:00

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse onsdag den kl. 16:00 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 27042011 Sagsnr. 11/658 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse onsdag den 13042011

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Fredag den kl i mødelokale 7

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Fredag den kl i mødelokale 7 Ældrerådet Fredag den 10.01.14 kl. 9-12 i mødelokale 7 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Anne Grethe Krogager Elo Knudsen Finn Brozek Palle Jacobsen Afbud: Flemming Vahlgreen Sigurd

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast.

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl. 13.00-16.00 hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Der var afbud fra Margrete Bak. Referent var direktør Erik Krarup.

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Sagen er en opfølgning fra bestyrelsesmødet den 14. december 2016.

Sagen er en opfølgning fra bestyrelsesmødet den 14. december 2016. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 28. marts 2017 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1709 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 28. marts 2017 Deltagere: Per Skovgaard Andersen, Stina

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse

Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2016 om hospitalslægers

Læs mere

Fraværende med afbud: Kirsten Jakobsen (udtræder), Stina Løvgreen Møllenbach, Michael Bang, og Michala Steen.

Fraværende med afbud: Kirsten Jakobsen (udtræder), Stina Løvgreen Møllenbach, Michael Bang, og Michala Steen. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 19. juni 2019 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1700 www.vucstor.dk CVR: 29541868 9. september 2019 Deltagere: Per Skovgaard Andersen, Jens Gredal, Jan

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinært bestyrelsesmøde

Beslutningsreferat af ordinært bestyrelsesmøde Beslutningsreferat af ordinært bestyrelsesmøde i Køge Afløb A/S (CVR-nr. 30 59 05 03) Køge Vand A/S (CVR-nr. 30 59 04 81) Greve Spildevand A/S (CVR-nr. 32 26 86 68) Solrød Spildevand A/S (CVR-nr. 33 04

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Mandag den 12. november 2012 kl. 17

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Mandag den 12. november 2012 kl. 17 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 12. november 2012 kl. 17 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Snorre Chr. Andersen D 4646 4720 E jabi@lejre.dk

Læs mere

Referat af 8. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) tirsdag den 8. maj 2012

Referat af 8. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) tirsdag den 8. maj 2012 22-05-2012 Referat af 8. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) tirsdag den 8. maj 2012 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling (formand), Jørgen Schøler Kristensen (næstformand),

Læs mere

NOTAT. Referat fra møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 1. marts 2010 kl. 17. Dagsorden

NOTAT. Referat fra møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 1. marts 2010 kl. 17. Dagsorden NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Lone Feddersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Dato: 1. marts 2010 J.nr.: 10/1594 Referat fra møde

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 11.04.2018 kl. 10.00 14.00 Sted: Elisabethcentret lokale 1 D, Carl Reffsvej 2, Holbæk Der serveres

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 06-06-2012 Sagsnr. 12/916 Annette Budtz- Jørgensen Tel.: 3529 8263 E-mail: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Ny model for vurdering af lægemidler

Ny model for vurdering af lægemidler Ny model for vurdering af lægemidler RESUMÉ Dette punkt beskriver en næsten endelig model for vurdering af lægemidler. Det nye i forhold til den model, som bestyrelsen på sit møde den 10. december 2015

Læs mere

KSS B&U Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

KSS B&U Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse KSS B&U Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 14.30-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, Ingemannsvej 20 Dato: 16. november 2018 Initialer: mjpo Næstved, Slagelse og

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 13. december 2016 Tid: Kl. 15.00 16.30 Sted: Deltagere: Afbud: Park Inn, Engvej 171, 2300 København S Niels Nybye Aagesen, Kim Herlev Jørgensen, Henrik Kruse, Per Ullerichs,

Læs mere

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet.

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet. Referat af generalforsamlingen den 9. juni 2013 Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent Erik Søgaard takker for valget som dirigent. Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 31. maj 2018, som blev afholdt i fælleshuset, Birkeparken 24, 6230 Rødekro.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 31. maj 2018, som blev afholdt i fælleshuset, Birkeparken 24, 6230 Rødekro. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 31. maj 2018, som blev afholdt i fælleshuset, Birkeparken 24, 6230 Rødekro. Tilstede: Der deltog 22 repræsentanter af i alt 28 mulige. Herudover deltog

Læs mere

Offentligt referat Statikeranerkendelsesudvalget mandag den 11. juni 2018 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København

Offentligt referat Statikeranerkendelsesudvalget mandag den 11. juni 2018 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København Offentligt referat Statikeranerkendelsesudvalget mandag den 11. juni 2018 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: Henrik Mørup, Jeppe Jönsson, Aase Marie Hou,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013

Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013 05-07-2013 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 48418/12 Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 25. august 2011, kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Driftssituationen i Jobcentret 2 3. Nyt medlem af LBR Egedal. 3 4. LBR-regnskab 2010. 4 5.

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

Kvartalsrapport fra 1. december 2009 til 31. marts 2010 fra akkrediteringsnævnet

Kvartalsrapport fra 1. december 2009 til 31. marts 2010 fra akkrediteringsnævnet R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: Sundhedsstyrelsen, mødelokale 502 Dato: 3. juni 2010 Tid: Kl. 9.30-12.00 (mødet afsluttes med frokost) Deltagere Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Lone

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den kl. 11:00

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den kl. 11:00 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 20-06-2013 Sagsnr. 13/1004 Annette Budtz- Jørgensen Tel.: 3529 8263 E-mail: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere