SIKKERHEDSDATABLAD. Hot paint Sort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD. Hot paint Sort"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD Hot paint Sort PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 6 Udgivet dato 5/19/2020 4:14:57 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Hot paint Sort Artikel nr Indeholder: Acetone n-butylacetat 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse Anvedelser der frarådes Maling- og lakfjernere Ingen kendte 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firmanavn Biltema Danmark A/S Postadresse Stenbukken 21 Postnr Poststed Land Aalborg Danmark Telefon Web-adresse Nødtelefon Nødtelefon Giftlinjen: PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 2.2 Mærkningselementer Aquatic Chronic 3, Eye Irrit. 2, Flam. Aerosol 1, STOT RE 2, STOT SE 3; H222, H229, H319, H336 Farepiktogrammer (CLP) Page 1 of 21

2 Signalord Faresætninger Fare H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Page 2 of 21

3 Sikkerhedssætninger P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P103 Læs etiketten før brug. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P271 Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312 Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 C/ 122 F. P501E Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. 2.3 Andre farer Farebeskrivelse Trykbeholder. Må ikke udsættes for direkte sollys eller temperaturer over +50 C. Må ikke punkteres eller brændes. Dette gælder også for en tømt beholder. Spray ikke mod åben ild eller glødende materiale. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Blandninger Page 3 of 21

4 Komponentnavn Identifikation Klassificering Indhold Dimethylether CAS-nr EF-nr Indeksnr Reach-nr: H220, H280, Flam. Gas 1, Press. Gas (*), 10-25% n-butylacetat CAS-nr EF-nr Indeksnr Reach-nr: methoxy-1-methylethylacetat CAS-nr EF-nr Indeksnr Reach-nr: H226, H336, Flam. Liq. 3, STOT SE 3, 5-10% H226, Flam. Liq. 3, 1-2,5% Propan CAS-nr EF-nr Indeksnr Acetone CAS-nr EF-nr Indeksnr Reach-nr: xxxx H220, H280, Flam. Gas 1, Press. Gas (*), H225, H319, H336, Eye Irrit. 2, Flam. Liq. 2, STOT SE 3, 10-25% 25-50% Butan (indhold 0.1 % butadin ( )) CAS-nr EF-nr H220, H280, Flam. Gas 1, Press. Gas (*), 5-10% Indeksnr Reach-nr: Isobutan (containing 0,1%butadiene ( )) CAS-nr EF-nr H220, H280, Flam. Gas 1, Press. Gas (*), 2,5-5% Indeksnr Reach-nr: xxxx Xylene, mixture of isomers CAS-nr EF-nr Reach-nr: xxxx H226, H304, H312, H315, H319, H332, H335, H373, Acute tox. 4, Asp. tox. 1, Eye Irrit. 2, Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, STOT RE 2, STOT SE 3, 2,5-5% Kolonneoverskrifter CAS no. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincs-nummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stofliste (stoffer som ikke står i stoflisten, skal oversættes hvis muligt). Indhold opgivet i: %, %vgt/vgt, %vol/vgt, %vol/vol, mg/m³, ppb, ppm, vægt%, vol% Page 4 of 21

5 Komponentkommentarer H-sætninger omtalt i afsnit 3 er opført i afsnit 16 med en fuld ordlyd. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Søg læge, hvis gener vedvarer. Frisk luft og hvile. Vask straks huden med sæbe og vand. Løft øjenlåget. Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indtagelse Konsulter læge for særskilt rådgivning. Det er ikke sandsynligt, at fortæring vil forekomme (aerosol). Anbefalet personlige værnemidler til personer som giver førstehjælp Ikke relevant. Ingen anbefaling. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Oplysninger til sundhedspersonale Søg straks læge i tilfælde af en ulykke, kvalme eller anden påvirkning. Generelt Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Indånding Hudkontakt Kan irritere luftvejene/lungerne. Irriterer huden. Kan give tør og ru hud. Øjenkontakt Indtagelse Kroniske bivirkninger Aspirationsfare Sensibilisering Carcinogenicitet Reproduktionstoksicitet Irritation af øjne og slimhinder. Kan medføre ubehag ved indtagelse. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Produktet er ikke klassificeret som aspirationstoksisk. Produktet er ikke klassificeret som sensibiliserende. Produktet er ikke klassificeret som kræftfremkaldende. Produktet er ikke klassificeret som reproduktionsforstyrrende. Page 5 of 21

6 Symptomer på overeksponering Kommentarer Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnet som brandslukningsmiddel Vand i "støvstråle", CO2, skum, pulver. Brug ikke direkte vandstråle / højtryk. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brand- og eksplosionsfare Yderst brandfarlig. Beholdere kan ekplodere ved ophedning. Danner eksplosive blandinger med luft og oxygen. Farlige forbrændingsprodukter Giftige røggasser kan dannes ved brand 5.3 Anvisninger for brandmandskab Brandslukningsprocedurer Personlige værnemidler Brug vand til at afkøle udsatte beholdere. Brug trykluftapparat og beskyttelsesbeklædning beregnet til brandbekæmpelse. Anden information PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Generelle tiltag Ventiler godt. Undgå kontakt med hud, øjne og luftveje. Eliminer mulige antændelseskilder, og når det er hensigtsmæssigt, ventiler området. Statisk elektricitet og gnistdannelse skal forhindres. Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Brug sikkerhedsudstyr og sørg for at uvedkommende ikke får adgang. Farlige forbrændingsprodukter Ingen kendte For ikke-indsatspersonel Beskyttelsesudstyr Nødprocedurer Brug sikkerhedsudstyr og sørg for at uvedkommende ikke får adgang. Stands lækage, hvis det er muligt uden risiko For indsatspersonel Page 6 of 21

7 For indsatspersonel Brug sikkerhedsudstyr og sørg for at uvedkommende ikke får adgang. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb. Afleveres til affaldshåndtering. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til oprensning Opsamles med absorberende ikke-brændbart materiale i passende beholder. Mindre udslip tørres op. Inddæmning Oprensning Inddæmmes og opsamles. Rens med rensemidler. Undgå opløsningsmidler. Produktrester og affald skal håndteres som farligt affald. Andre oplysninger Ved spild, der medfører risiko for miljøskade, skal den ansvarlige myndighed kontaktes. 6.4 Henvisning til andre punkter Andre anvisninger Se punkt 8 Se afsnit 7 vedrørende håndtering. Se afsnit 13 PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Undgå kontakt med huden og øjnene. Beholder under tryk. Må ikke udsættes for direkte sollys eller temperaturer over +50 C. Må ikke punkteres eller brændes. Gælder også den tomme beholder. Må ikke sprayes mod åben ild eller gløder. Udvis forsigtighed ved al kemikaliehåndtering. Må kun bruges på steder med god ventilation. Dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulve til en betydelig afstand. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Beskyttelsesforanstaltninger Foranstaltninger til at forhindre brand Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. Foranstaltninger til hindring af aerosol-og støvdannelse Må kun bruges på steder med god ventilation. Page 7 of 21

8 Foranstaltninger til at beskytte miljøet Håndteres så faren for spild minimeres. Råd om generel arbejdshygiene Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaring Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares kølig, tørt og godt tillukket i originalbeholdere. Må ikke opbevares i direkte sollys. Specielle egenskaber og farer Anden information Forhold der skal undgås Trykbeholder. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 ºC. Rygning, brug af åben ild eller andre antændelseskilder i nærheden af produktet er forbudt. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Tekniske foranstaltninger og opbevaringsforhold Egnet emballage Krav til lagerrum og beholdere Samlagringshenvisninger Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold Opbevares i originalemballagen. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulve til en betydelig afstand. 7.3 Særlige anvendelser Specifik(ke) anvendelse(r) Følg altid gældende rutiner for håndtering af produktet. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Anden information om grænseværdier Åndedrætsværn skal benyttes hvis luftforureningen overstiger den administrativ norm. Anbefalde målemetoder Ingen specifikke anbefalinger. Eksponeringskontrol Grænseværdier Komponentnavn Identifikation Værdi Norm år Page 8 of 21

9 Dimethylether CAS-nr EF-nr Indeksnr Reach-nr: mg/m³ (Grænseværdi) 1000 ppm (Grænseværdi) 1994 Remark: E n-butylacetat CAS-nr EF-nr Indeksnr Reach-nr: mg/m³ (Grænseværdi) 150 ppm (Grænseværdi) methoxy-1-methylethylacetat CAS-nr EF-nr Indeksnr Reach-nr: mg/m³ (Grænseværdi) 50 ppm (Grænseværdi) 2002 Remark: E,H Propan CAS-nr EF-nr Indeksnr mg/m³ (Grænseværdi) 1000 ppm (Grænseværdi) 2011 Acetone CAS-nr EF-nr Indeksnr Reach-nr: xxxx 600 mg/m³ (Grænseværdi) 250 ppm (Grænseværdi) 2011 Remark: E Butan (indhold 0.1 % butadin ( )) CAS-nr EF-nr Indeksnr NGV mg/m³ 500 NGV ppm 2011 Reach-nr: Xylene, mixture of isomers CAS-nr EF-nr Indeksnr. Reach-nr: xxxx 109 mg/m³ (Grænseværdi) 25 ppm (Grænseværdi) 2011 Remark: E, H Grænseværdier Biologiske grænser DNEL / PNEC Beskyttelsesforanstaltninger til at forhindre eksponering Passende miljøforanstaltninger eksponeringskontrol 8.2. Eksponeringskontrol Page 9 of 21

10 Sikkerhedsskilte Beskyttelse af øjne / ansigt Øjenværn Brug tætsluttende beskyttelsesbriller. Beskyttelse af hud Beskyttelse af hænder Beskyttelseshandsker skal anvendes ved risiko for direkte kontakt eller stænk. Nitrilhandsker (EN374) anbefales. Hudværn (andet end handsker) Brug egnet beskyttelsesbeklædning efter behov. Åndedrætsværn Åndedrætsværn Bær egnet åndedrætsværn i henhold til kodenummer. Filtertype: mindst kombinationsfilter A1/P2. Ved risiko for langvarig eksponering til høje koncentrationer anvendes lufttilført åndedrætsværn. Farer ved opvarmning Anden information Sørg for god ventilation. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform Lugt Farve Opløselighedsbeskrivelse Relativ massefylde Vægtfylde Smeltepunkt/smeltepun ktsinterval Kogepunkt/kogepunktsinterval ph (som det leveres) ph (vandig opløsning) Flammepunkt Aerosol. Karakteristisk. Sort Uopløseligt i vand. 0,703 C -44,5 C <0 C Page 10 of 21

11 Eksplosive egenskaber Eksplosionsgrænse 1,7-18,6 Vol% Selvantændelsestemperatur 315 C Antændelighed (fast stof, gas) Oxiderende egenskaber Fordelingskoefficient: n-octanol/vand log Pow: - Fordelingskoefficient: n-octanol/vand Komponentnavn log Pow: 0,1 Komponentnavn log Pow: 1,81 Dimethylether n-butylacetat Komponentnavn log Pow: 0,56 2-methoxy-1-methylethylacetat Komponentnavn log Pow: 2,36 Propan Komponentnavn log Pow: -0,27 Acetone Komponentnavn Butan (indhold 0.1 % butadin ( )) log Pow: 2,89 Komponentnavn Isobutan (containing 0,1%butadiene ( )) log Pow: 2,82 Komponentnavn Xylene, mixture of isomers log Pow: 3,16 Fordampningshastighed Damptryk Dampmassefylde Viskositet Nedbrydelsestemperatur 3600 hpa VOC 85,42 % Lugttærskel Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser Selvantændelsestemperatur 9.2 Andre oplysninger Page 11 of 21

12 PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Reaktivitet Der er ingen kendte reaktivitetsfarer forbundet med dette produkt Kemisk stabilitet Stabilitet Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold Risiko for farlige reaktioner Risiko for farlige reaktioner Der er ingen kendte forhold, som der med sandsynlighed vil resultere i en farlig situation Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås Undgå høje temperaturer og direkte sollys Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås Ingen kendte 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Anden information Ingen specifikke farlige nedbrydningsprodukter angivet. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Toksikologiske oplysninger LC50 Indånding Dimethylether Værdi 308,5 mg/l 4h LD50 Oral n-butylacetat Værdi mg/kg LD50 Dermal Værdi >17600 mg/kg Art Kanin LC50 Indånding Værdi 40 mg/l 4h LD50 Oral 2-methoxy-1-methylethylacetat Værdi 6200 mg/kg LD50 Dermal Værdi >5000 mg/kg Art Kanin Page 12 of 21

13 LC50 Indånding Værdi >30 mg/l 6h LD50 Oral Propan Værdi 5000 mg/kg LD50 Oral Acetone Værdi 5800 mg/kg LD50 Dermal Værdi mg/kg Art Kanin LC50 Indånding Værdi 76 mg/l 4h Butan (indhold 0.1 % butadin ( )) LC50 Indånding Værdi 658 mg/l 4h Isobutan (containing 0,1%butadiene ( )) LC50 Indånding Værdi 1400 mg/l 15 min LD50 Oral Xylene, mixture of isomers Værdi 3900mg/kg LC50 Indånding Værdi 20 mg/l 4h Toksikologiske data fra indholdsstoffer Andre oplysninger om sundhedsfare Generelt Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Indånding Hudkontakt Kan irritere luftvejene/lungerne. Irriterer huden. Kan give tør og ru hud. Page 13 of 21

14 Øjenkontakt Indtagelse Kroniske bivirkninger Aspirationsfare Sensibilisering Carcinogenicitet Reproduktionstoksicitet Symptomer på overeksponering Kommentarer Akut toksicitet Irritation af øjne og slimhinder. Kan medføre ubehag ved indtagelse. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Produktet er ikke klassificeret som aspirationstoksisk. Produktet er ikke klassificeret som sensibiliserende. Produktet er ikke klassificeret som kræftfremkaldende. Produktet er ikke klassificeret som reproduktionsforstyrrende. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Kimcellmutagenicitet Enkel STOT-eksponering Gentagna STOT-eksponeringer Produktet er ikke klassificeret som mutagent. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Sandsynlige eksponeringsveje Synergistisk effekt Øjne, hud og indånding Ingen kendte PUNKT 12: Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet Akut akvatisk, fisk Dimethylether Værdi 1474 mg/l LC50 96h Akut akvatisk, alge Værdi 1986,1 mg/l IC50 72h Akut akvatisk, dafnie Værdi 2390 mg/l EC50 48h n-butylacetat Page 14 of 21

15 Akut akvatisk, fisk Værdi 18 mg/l LC50 Art Pimephales promelas 96h Akut akvatisk, alge Værdi 674,7 mg/l IC50 Art Scenedesmus subspicatus 72h Akut akvatisk, dafnie Værdi mg/l EC50 Art Daphnia magna 48h Akut akvatisk, fisk 2-methoxy-1-methylethylacetat Værdi 161 mg/l LC50 Art Pimephales promelas 96h Akut akvatisk, alge Værdi >1000mg/l IC50 Art Selenastrum capricornutum 72h Akut akvatisk, dafnie Værdi 408 mg/l EC50 Art Daphnia sp. 48h Akut akvatisk, fisk Propan Værdi 16,9 mg/l LC50 96h Akut akvatisk, alge Værdi 11,3 mg/l IC50 72h Akut akvatisk, dafnie Værdi 16,3 mg/l EC50 48h Acetone Page 15 of 21

16 Akut akvatisk, fisk Værdi 635 mg/l LC50 Art Pimephales promelas 96h Akut akvatisk, dafnie Værdi 10 mg/l EC50 Art Daphnia magna 48h Butan (indhold 0.1 % butadin ( )) Isobutan (containing 0,1%butadiene ( )) Akut akvatisk, fisk Værdi 9,89 mg/l LC50 96h Akut akvatisk, alge Værdi 5,94 mg/l IC50 72h Akut akvatisk, dafnie Værdi 8,96 mg/l EC50 48h Akut akvatisk, fisk Xylene, mixture of isomers Værdi 2 mg/l LC50 Art Roccus saxatilis 96h Akut akvatisk, alge Værdi 3,2 mg/l IC50 Art Selenastrum sp. 72h Akut akvatisk, dafnie Værdi 8,5 mg/l EC50 Art Daphnia magna 48h Toksikologiske data fra indholdsstoffer Andre miljøoplysninger Økotoksicitet Det forventes ingen økologiske effekter ved normal bruk Persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydelighed Værdi Page 16 of 21

17 Kemisk iltforbrug (COD) Biologisk iltforbrug (BOD) Persistens og nedbrydelighed Værdi Værdi Der er ingen data om produktets nedbrydelighed Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulationspotentiale Biokoncentrationsfaktor (BCF) Ingen data til rådighed om bioakkumulering. Værdi Biokoncentrationsfaktor (BCF) Komponentnavn Værdi 14 n-butylacetat Komponentnavn Værdi 13,18 Propan Komponentnavn Værdi 0,69 Acetone Komponentnavn Butan (indhold 0.1 % butadin ( )) Værdi 33,88 Komponentnavn Isobutan (containing 0,1%butadiene ( )) Værdi 26,92 Komponentnavn Xylene, mixture of isomers Værdi Mobilitet i jord Mobilitet 12.5 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT-vurdering resultater Ikke klassificeret som PBT/vPvB under de nuværende EU-kriterier Andre negative virkninger Andre negative virkninger / Bemærkninger PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse EAK-kode EWC: * Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer. Produkt klassificeret som farligt affald Emballage klassificeret som farligt affald Ja Ja 13.1 Metoder til affaldsbehandling Page 17 of 21

18 Foreskriv passende metoder til bortskaffelse Beholderne må ikke brændes eller punkteres. Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Anden information Må ikke deponeres i naturen. Følg altid gældende rutiner for håndtering af produktet. Må ikke blandes med husholdningsaffald. PUNKT 14: Transportoplysninger 14.1 UN-nummer ADR 1950 RID 1950 IMDG 1950 ICAO/IATA UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) ADR RID IMDG ICAO/IATA AEROSOLER AEROSOLER AEROSOLS AEROSOLS 14.3 Transportfareklasse(r) ADR 2.1 RID 2.1 IMDG 2.1 ICAO/IATA Emballagegruppe ADR RID IMDG ICAO/IATA 14.5 Miljøfarer IMDG Marine pollutant Miljøfarligt Nej Nej PUNKT 15: Oplysninger om regulering EF-nr Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Page 18 of 21

19 EØF-direktiv Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. December 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF. Henvisninger (love / forskrifter) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 17 af 4. januar 2010 om brandfarlige væsker. Miljøstyrelsens vejledning af 20. okt Vejledning om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter. Klassificeringsvejledningen Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 26. oktober 2009 om aerosoler. Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr af 22. dec Bekendtgørelse af lov om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) med senere ændringer; Lov nr. 172 af 12. marts 2008, nr. 173 af 12. marts 2008, nr. 508 af 17. juni 2008, nr. 509 af 17. juni 2008, nr af 19. december 2008, nr. 97 af 10. februar 2009, nr. 251 af 31. marts 2009, nr. 513 af 12. juni 2009, nr af 21. december 2009 og nr af 27. december IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden). At-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 ADR - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). RID - Reglement for international jernbanetransport af farligt gods (RID). PR-nr: 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering PUNKT 16: Andre oplysninger MAL grupp(dk) 5-6 Page 19 of 21

20 Forkortelser og initialord E: Stoffet har en EF-grænseværdi. H: Stoffet kan optages gennem huden. K: Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende. S: Grænseværdien bør ikke overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter. L: Grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides. Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante H-sætninger (punkt 2 og 3). Aquatic Chronic 3, Eye Irrit. 2, Flam. Aerosol 1, STOT RE 2, STOT SE 3; H222, H229, H319, H336 H220 Yderst brandfarlig gas. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H226 Brandfarlig væske og damp. H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H312 Farlig ved hudkontakt. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H332 Farlig ved indånding. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Yderligere oplysninger Ansvarlig for sikkerhedsdatablad Biltema Danmark A/S Page 20 of 21

21 Ændringer i forhold til tidligere version Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 9 Punkt 11 Informationskilder leverandørens sikkerhedsdatablad Rådgivning om egnet uddannelse Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Beregningsmetode På basis af testdata Page 21 of 21

SIKKERHEDSDATABLAD. Flydende sæbe

SIKKERHEDSDATABLAD. Flydende sæbe SIKKERHEDSDATABLAD Flydende sæbe PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 1/2/2014 9:34:18 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Flydende sæbe

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD INDIKATORVÆSKE

SIKKERHEDSDATABLAD INDIKATORVÆSKE SIKKERHEDSDATABLAD INDIKATORVÆSKE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 11/14/2018 9:42:05 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn INDIKATORVÆSKE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD FLOCKFIX FLYDENDE

SIKKERHEDSDATABLAD FLOCKFIX FLYDENDE SIKKERHEDSDATABLAD FLOCKFIX FLYDENDE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 8/4/2015 11:58:27 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn FLOCKFIX

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER 4 FIRE UV 6 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sandblæsningssand

SIKKERHEDSDATABLAD. Sandblæsningssand SIKKERHEDSDATABLAD Sandblæsningssand PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 4/4/2016 11:38:46 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Sandblæsningssand

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIMSTAVE

SIKKERHEDSDATABLAD LIMSTAVE SIKKERHEDSDATABLAD LIMSTAVE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 7/2/2015 1:23:49 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn LIMSTAVE Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD BREMSEKALIBERFEDT

SIKKERHEDSDATABLAD BREMSEKALIBERFEDT SIKKERHEDSDATABLAD BREMSEKALIBERFEDT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 4/19/2017 4:14:46 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn BREMSEKALIBERFEDT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Salttabletter

SIKKERHEDSDATABLAD. Salttabletter SIKKERHEDSDATABLAD Salttabletter PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 1/25/2018 7:45:37 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Salttabletter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD BYGNINGSLIM

SIKKERHEDSDATABLAD BYGNINGSLIM SIKKERHEDSDATABLAD BYGNINGSLIM PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 4/6/2017 1:40:47 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn BYGNINGSLIM Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD WHITEBOARD CLEANER

SIKKERHEDSDATABLAD WHITEBOARD CLEANER SIKKERHEDSDATABLAD WHITEBOARD CLEANER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 9/11/2017 2:37:31 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn WHITEBOARD

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Rengøringsmiddel til boblebadekar

SIKKERHEDSDATABLAD. Rengøringsmiddel til boblebadekar SIKKERHEDSDATABLAD Rengøringsmiddel til boblebadekar PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/21/2015 1:39:54 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. POOL tester KIT PH/Chlorine

SIKKERHEDSDATABLAD. POOL tester KIT PH/Chlorine SIKKERHEDSDATABLAD POOL tester KIT PH/Chlorine PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 10/29/2015 1:37:21 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Polish til lygter kit

SIKKERHEDSDATABLAD. Polish til lygter kit SIKKERHEDSDATABLAD Polish til lygter kit PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 6/14/2018 10:47:29 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Polish

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIGHTERGAS, REFIL

SIKKERHEDSDATABLAD LIGHTERGAS, REFIL SIKKERHEDSDATABLAD LIGHTERGAS, REFIL PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 5/20/2015 11:35:50 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn LIGHTERGAS,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. SKÆRESKIVE til rustfrit stål

SIKKERHEDSDATABLAD. SKÆRESKIVE til rustfrit stål SIKKERHEDSDATABLAD SKÆRESKIVE til rustfrit stål PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/22/2015 1:20:16 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Trinol Hvepselokkemiddel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Tavlemaling, den sorte tavle

SIKKERHEDSDATABLAD. Tavlemaling, den sorte tavle SIKKERHEDSDATABLAD Tavlemaling, den sorte tavle PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 5/18/2015 1:40:21 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker 112 Brandslukker Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 112 Brandslukker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Marinetætning

SIKKERHEDSDATABLAD. Marinetætning SIKKERHEDSDATABLAD Marinetætning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 12/4/2017 10:56:33 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Marinetætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PAKNINGSSILIKONE, HØJTEMPERATUR

SIKKERHEDSDATABLAD PAKNINGSSILIKONE, HØJTEMPERATUR SIKKERHEDSDATABLAD PAKNINGSSILIKONE, HØJTEMPERATUR PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 8/2/2017 11:37:12 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikone, højtemperatur

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikone, højtemperatur SIKKERHEDSDATABLAD Silikone, højtemperatur PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 3/23/2015 8:55:13 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Silikone,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker 112 Brandslukker Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 112 Brandslukker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Asfaltreparation

SIKKERHEDSDATABLAD. Asfaltreparation SIKKERHEDSDATABLAD Asfaltreparation PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 1/14/2015 9:57:11 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Asfaltreparation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aluminiumsfedt

SIKKERHEDSDATABLAD. Aluminiumsfedt SIKKERHEDSDATABLAD Aluminiumsfedt PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 11/21/2018 11:21:41 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Aluminiumsfedt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD RENGØRING, SKÆRME

SIKKERHEDSDATABLAD RENGØRING, SKÆRME SIKKERHEDSDATABLAD RENGØRING, SKÆRME PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 1/7/2014 1:13:22 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn RENGØRING,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Folielim

SIKKERHEDSDATABLAD. Folielim SIKKERHEDSDATABLAD Folielim PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 7/2/2015 10:39:19 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Folielim Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Polish med farve

SIKKERHEDSDATABLAD. Polish med farve SIKKERHEDSDATABLAD Polish med farve PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 4/9/2019 1:31:13 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Polish med

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Spray fedt

SIKKERHEDSDATABLAD Spray fedt Spray fedt Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Spray fedt PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 17.02.2014 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets navn Spray

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Lugtfjerner, spray

SIKKERHEDSDATABLAD. Lugtfjerner, spray SIKKERHEDSDATABLAD Lugtfjerner, spray PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 10/6/2016 1:06:47 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Lugtfjerner,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Skæreolie

SIKKERHEDSDATABLAD. Skæreolie SIKKERHEDSDATABLAD Skæreolie PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 9/16/2015 7:51:18 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Skæreolie Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MOTORLAK

SIKKERHEDSDATABLAD MOTORLAK SIKKERHEDSDATABLAD MOTORLAK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 5 Udgivet dato 1/2/2019 10:47:22 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn MOTORLAK Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hobbymaling Klarlak

SIKKERHEDSDATABLAD. Hobbymaling Klarlak SIKKERHEDSDATABLAD Hobbymaling Klarlak PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 1/9/2019 4:02:22 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Hobbymaling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Plastrens

SIKKERHEDSDATABLAD. Plastrens SIKKERHEDSDATABLAD Plastrens PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 4/19/2016 2:07:05 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Plastrens Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kylspray

SIKKERHEDSDATABLAD. Kylspray SIKKERHEDSDATABLAD Kylspray PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 4/27/2017 2:14:30 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Kylspray Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERFEDT

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERFEDT SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERFEDT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 11/8/2017 10:17:24 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn KOBBERFEDT Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD ph PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 9/14/2016 4:33:44 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn ph Artikel nr. 36476 Komponentnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Fælgrens Premium

SIKKERHEDSDATABLAD. Fælgrens Premium SIKKERHEDSDATABLAD Fælgrens Premium PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 10/16/2017 8:15:36 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Fælgrens

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hobbymaling

SIKKERHEDSDATABLAD. Hobbymaling SIKKERHEDSDATABLAD Hobbymaling PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 4 Udgivet dato 1/25/2018 12:35:28 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Hobbymaling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Universalrengøring

SIKKERHEDSDATABLAD. Universalrengøring SIKKERHEDSDATABLAD Universalrengøring PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 6/30/2015 9:57:58 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Universalrengøring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikonefedt

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikonefedt SIKKERHEDSDATABLAD Silikonefedt PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 11/28/2013 9:58:31 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Silikonefedt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikone Transparent

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikone Transparent SIKKERHEDSDATABLAD Silikone Transparent PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 4 Udgivet dato 11/8/2018 11:08:36 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Silikone

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Lynglans

SIKKERHEDSDATABLAD. Lynglans SIKKERHEDSDATABLAD Lynglans PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 3/29/2018 2:39:59 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Lynglans Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD HÅNDOPVASKEMIDDEL ÆBLE

SIKKERHEDSDATABLAD HÅNDOPVASKEMIDDEL ÆBLE SIKKERHEDSDATABLAD HÅNDOPVASKEMIDDEL ÆBLE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 7/25/2018 2:39:19 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn HÅNDOPVASKEMIDDEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Mikroglaskugler

SIKKERHEDSDATABLAD. Mikroglaskugler SIKKERHEDSDATABLAD Mikroglaskugler PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/10/2015 1:39:41 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Mikroglaskugler

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kædesavsolie BIO

SIKKERHEDSDATABLAD. Kædesavsolie BIO SIKKERHEDSDATABLAD Kædesavsolie BIO PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 3/17/2015 11:04:19 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Kædesavsolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD RENSESÆT TIL BRILLER

SIKKERHEDSDATABLAD RENSESÆT TIL BRILLER SIKKERHEDSDATABLAD RENSESÆT TIL BRILLER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 11/4/2015 11:36:19 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn RENSESÆT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Fælgrens Bio

SIKKERHEDSDATABLAD. Fælgrens Bio SIKKERHEDSDATABLAD Fælgrens Bio PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 12/18/2017 8:06:38 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Fælgrens Bio

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. LIM ikke giftig

SIKKERHEDSDATABLAD. LIM ikke giftig SIKKERHEDSDATABLAD LIM ikke giftig PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 11/4/2015 4:18:47 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn LIM ikke

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Fugtfjerner

SIKKERHEDSDATABLAD. Fugtfjerner SIKKERHEDSDATABLAD Fugtfjerner PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 4/15/2013 10:42:46 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Fugtfjerner Artikel nr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikonefedt

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikonefedt SIKKERHEDSDATABLAD Silikonefedt PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 3/15/2018 4:15:30 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Silikonefedt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. AdBlue Exhaust reduction fluid

SIKKERHEDSDATABLAD. AdBlue Exhaust reduction fluid SIKKERHEDSDATABLAD AdBlue Exhaust reduction fluid PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 6/1/2017 2:49:18 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bøgetjære

SIKKERHEDSDATABLAD. Bøgetjære SIKKERHEDSDATABLAD Bøgetjære PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/1/2016 1:28:06 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bøgetjære Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Rustfjerner

SIKKERHEDSDATABLAD. Rustfjerner SIKKERHEDSDATABLAD Rustfjerner PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 4 Udgivet dato 10/11/2017 4:22:31 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Rustfjerner

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Fugtfjerner

SIKKERHEDSDATABLAD. Fugtfjerner SIKKERHEDSDATABLAD Fugtfjerner PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 6/8/2017 4:07:47 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Fugtfjerner Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ægte trætjære

SIKKERHEDSDATABLAD. Ægte trætjære SIKKERHEDSDATABLAD Ægte trætjære PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 8/13/2015 8:07:53 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Ægte trætjære

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Håndrengøring

SIKKERHEDSDATABLAD. Håndrengøring SIKKERHEDSDATABLAD Håndrengøring PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 3/14/2018 8:49:48 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Håndrengøring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsecylinderfedt

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsecylinderfedt SIKKERHEDSDATABLAD Bremsecylinderfedt PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 12/29/2014 11:15:18 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsecylinderfedt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD VÆGMALING

SIKKERHEDSDATABLAD VÆGMALING SIKKERHEDSDATABLAD VÆGMALING PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 1/8/2014 8:55:50 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn VÆGMALING Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Dækmonteringspasta

SIKKERHEDSDATABLAD. Dækmonteringspasta SIKKERHEDSDATABLAD Dækmonteringspasta PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 8/4/2014 2:12:46 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Dækmonteringspasta

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Batteripolfedt

SIKKERHEDSDATABLAD. Batteripolfedt SIKKERHEDSDATABLAD Batteripolfedt PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 5/20/2015 1:49:03 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Batteripolfedt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Rengøring af teltdug

SIKKERHEDSDATABLAD. Rengøring af teltdug SIKKERHEDSDATABLAD Rengøring af teltdug PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 3/21/2018 11:57:44 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Rengøring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kølercement

SIKKERHEDSDATABLAD. Kølercement SIKKERHEDSDATABLAD Kølercement PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 9/5/2018 2:49:02 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Kølercement Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Air Tool Oil Tågesmøreolie

SIKKERHEDSDATABLAD. Air Tool Oil Tågesmøreolie SIKKERHEDSDATABLAD Air Tool Oil Tågesmøreolie PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 4 Udgivet dato 11/16/2018 4:00:50 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Lappespray til MC

SIKKERHEDSDATABLAD. Lappespray til MC SIKKERHEDSDATABLAD Lappespray til MC PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 2/4/2015 4:30:41 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Lappespray

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. BILVOKS Bio

SIKKERHEDSDATABLAD. BILVOKS Bio SIKKERHEDSDATABLAD BILVOKS Bio PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 11/5/2015 4:09:42 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn BILVOKS Bio Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Acetone Kemisk ren

SIKKERHEDSDATABLAD. Acetone Kemisk ren SIKKERHEDSDATABLAD Acetone Kemisk ren PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 7/27/2017 1:32:04 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Acetone

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD BAD- OG KØKKENMALING HVID

SIKKERHEDSDATABLAD BAD- OG KØKKENMALING HVID SIKKERHEDSDATABLAD BAD- OG KØKKENMALING HVID PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 8/3/2017 12:43:55 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD BUTYLTÆTNING

SIKKERHEDSDATABLAD BUTYLTÆTNING SIKKERHEDSDATABLAD BUTYLTÆTNING PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/29/2017 8:13:34 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn BUTYLTÆTNING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Chokklor granulat

SIKKERHEDSDATABLAD. Chokklor granulat SIKKERHEDSDATABLAD Chokklor granulat PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 9/15/2016 1:35:37 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Chokklor

Læs mere

Borup Komposit Imprægnering

Borup Komposit Imprægnering Borup Komposit Imprægnering - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Komposit Imprægnering Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. RENGØRING af SKÆRME

SIKKERHEDSDATABLAD. RENGØRING af SKÆRME SIKKERHEDSDATABLAD RENGØRING af SKÆRME PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 8/27/2015 4:21:12 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn RENGØRING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AIR HORN, GAS

SIKKERHEDSDATABLAD AIR HORN, GAS SIKKERHEDSDATABLAD AIR HORN, GAS PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 3/12/2015 9:39:37 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn AIR HORN, GAS

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. GLYKOL koncentreret

SIKKERHEDSDATABLAD. GLYKOL koncentreret SIKKERHEDSDATABLAD GLYKOL koncentreret PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 9/29/2016 10:34:28 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn GLYKOL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Clay Bar Kit

SIKKERHEDSDATABLAD. Clay Bar Kit SIKKERHEDSDATABLAD Clay Bar Kit PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 4/11/2019 4:17:11 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Clay Bar Kit

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Tekstillim

SIKKERHEDSDATABLAD. Tekstillim SIKKERHEDSDATABLAD Tekstillim PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 4/15/2014 10:47:04 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Tekstillim Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Reparationspasta

SIKKERHEDSDATABLAD. Reparationspasta SIKKERHEDSDATABLAD Reparationspasta PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 4/29/2015 11:28:33 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Reparationspasta

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARKERINGSMALING

SIKKERHEDSDATABLAD MARKERINGSMALING SIKKERHEDSDATABLAD MARKERINGSMALING PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 4 Udgivet dato 4/29/2015 4:23:58 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn MARKERINGSMALING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bilplejespand, 9 dele

SIKKERHEDSDATABLAD. Bilplejespand, 9 dele SIKKERHEDSDATABLAD Bilplejespand, 9 dele PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 4/4/2018 11:48:40 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bilplejespand,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Tændvæske

SIKKERHEDSDATABLAD. Tændvæske SIKKERHEDSDATABLAD Tændvæske PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 4/29/2013 10:33:05 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Tændvæske Artikel nr. 361544

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PROPAN/BUTAN 300GR 7/16

SIKKERHEDSDATABLAD PROPAN/BUTAN 300GR 7/16 SIKKERHEDSDATABLAD PROPAN/BUTAN 300GR 7/16 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 10/22/2014 1:28:25 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Revision 07.06.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Vægspartelmasse LF

SIKKERHEDSDATABLAD. Vægspartelmasse LF SIKKERHEDSDATABLAD Vægspartelmasse LF PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 10/19/2016 1:46:54 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Vægspartelmasse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Duftspray, toilet

SIKKERHEDSDATABLAD. Duftspray, toilet SIKKERHEDSDATABLAD Duftspray, toilet PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/8/2016 1:37:15 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Duftspray,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hård voks

SIKKERHEDSDATABLAD. Hård voks SIKKERHEDSDATABLAD Hård voks PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/9/2016 8:40:57 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Hård voks Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD BADEVÆRELSESRENGØRING

SIKKERHEDSDATABLAD BADEVÆRELSESRENGØRING SIKKERHEDSDATABLAD BADEVÆRELSESRENGØRING PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 11/23/2017 8:59:01 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn BADEVÆRELSESRENGØRING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hobbymaling Hammerlak

SIKKERHEDSDATABLAD. Hobbymaling Hammerlak SIKKERHEDSDATABLAD Hobbymaling Hammerlak PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 4 Udgivet dato 1/10/2019 3:00:15 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Hobbymaling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Presenningrengøring

SIKKERHEDSDATABLAD. Presenningrengøring SIKKERHEDSDATABLAD Presenningrengøring PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12/4/2012 7:28:03 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Presenningrengøring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. TOILET TABS Sanitetstabletter

SIKKERHEDSDATABLAD. TOILET TABS Sanitetstabletter SIKKERHEDSDATABLAD TOILET TABS Sanitetstabletter PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 9/20/2017 1:56:58 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PTFE-fedt

SIKKERHEDSDATABLAD. PTFE-fedt SIKKERHEDSDATABLAD PTFE-fedt PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 6/5/2015 8:35:48 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn PTFE-fedt Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bådrens

SIKKERHEDSDATABLAD. Bådrens SIKKERHEDSDATABLAD Bådrens PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 4 Udgivet dato 8/2/2016 10:56:53 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bådrens Artikel nr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GROVBETON C28/35

SIKKERHEDSDATABLAD GROVBETON C28/35 SIKKERHEDSDATABLAD GROVBETON C28/35 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 12/3/2015 8:00:22 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn GROVBETON

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Acetone

SIKKERHEDSDATABLAD. Acetone SIKKERHEDSDATABLAD Acetone PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 5/7/2015 11:30:23 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Acetone Artikel nr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KAROSSERITÆTNER SORT

SIKKERHEDSDATABLAD KAROSSERITÆTNER SORT SIKKERHEDSDATABLAD KAROSSERITÆTNER SORT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 5/26/2015 4:12:09 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn KAROSSERITÆTNER

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL Semi Synthetic 10W 40

SIKKERHEDSDATABLAD. MOTOR OIL Semi Synthetic 10W 40 SIKKERHEDSDATABLAD MOTOR OIL Semi Synthetic 10W 40 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 5 Udgivet dato 1/2/2019 4:20:23 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. POLERPASTA Blå højglanspolering af alle materialer.

SIKKERHEDSDATABLAD. POLERPASTA Blå højglanspolering af alle materialer. SIKKERHEDSDATABLAD POLERPASTA Blå højglanspolering af alle materialer. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 3/27/2019 8:50:45 AM 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD VÅBENOLIE

SIKKERHEDSDATABLAD VÅBENOLIE SIKKERHEDSDATABLAD VÅBENOLIE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 12/21/2016 1:44:14 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn VÅBENOLIE Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 9/29/2016 11:41:12 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bøgetjære

SIKKERHEDSDATABLAD. Bøgetjære SIKKERHEDSDATABLAD Bøgetjære PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 6/13/2018 1:57:57 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bøgetjære Artikel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD VINYLFARVE, HVID

SIKKERHEDSDATABLAD VINYLFARVE, HVID SIKKERHEDSDATABLAD VINYLFARVE, HVID PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/6/2015 11:48:13 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn VINYLFARVE,

Læs mere