Resultataftale for. Fyens Stift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultataftale for. Fyens Stift"

Transkript

1 Fyens Stift Resultataftale 2020 for Fyens Stift FYENS STIFT KLINGENBERG ODENSE C Tlf.: Fax:

2 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen varetager administrative opgaver dels under biskoppens ledelse og dels under ledelse af stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftamtmanden i forening. Stiftsadministrationen er endvidere sekretariat for stiftsrådet. Stiftsadministrationen rådgiver menighedsråd og provstiudvalg i forhold til deres opgavevaretagelse, og samarbejder med Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og andre kirkelige institutioner om folkekirkelige udviklingsopgaver m.v. Stiftsadministrationen varetager opgaver vedrørende rådgivning, folkekirkens økonomi, folkekirkens styrelse og folkekirkens personale. Fyens Stift er et af landets 10 stifter. Biskoppen har en gejstlig tilsynsfunktion for stiftet, men biskoppens gejstlige opgaver er ikke omfattet af denne aftale. Biskoppen bestyrer bl.a. den del af fællesfonden, der vedrører Fyens Stift, samt fører tilsyn med præsteboliger og præstegårde mv. Stiftsøvrigheden, der består af biskoppen og stiftamtmanden fører tilsyn med menighedsrådenes forvaltning af kirker, kirkegårde. Stiftsøvrigheden godkender ændringer i kirkebygninger, som er mere end 100 år samt udvidelser og anlæggelse af kirkegårde. Stiftsrådet er desuden ansvarligt for forvaltning af stiftsmidlerne og udskrivning og forvaltning af det bindende stiftsbidrag Formålet med stiftsadministrationens virke Stiftsadministrationens virke kan opsummeres i en række hovedformål: 1. Rådgivning: Stiftsadministrationen yder juridisk og administrativ rådgivning til biskop i sager vedrørende præster og menighedsråd. Herudover rådgives menighedsråd og provstiudvalg i forbindelse med byggesager, herunder igangsætning af byggesagen. Stiftsadministrationen er servicefunktion over for stiftets provstiudvalg i lejesager, ved køb og salg af præsteboliger, i sager vedrørende bortforpagtning af præstegårdsbrug, ved køb og salg af arealer til brug for kirke og kirkegård og andre ad hoc opgaver. Stiftsadministrationen rådgiver menighedsråd og provstiudvalg i personalesager og økonomiforhold. Der ydes endvidere rådgivning vedrørende gravstedsområdet, herunder kirkegårdsvedtægter og takster. 2. Folkekirkens styrelse: Stiftsadministrationen varetager administrative opgaver for biskoppen i relation til rammerne for den kirkelige betjening af folkekirkens menigheder, herunder giver juridisk vejledning til biskoppen i sager om brug af folkekirkens kirker, fortolkning af menighedsrådsloven og menighedsrådsvalgloven og ansættelsesretlige forhold for præster. Stiftet varetager sekretariatsfunktionen for stiftsøvrigheden i forbindelse med godkendelsessager vedrørende kirker og kirkegårde, tilsynet med menighedsrådene og behandling af plansager. Stiftsadministrationen varetager sekretariatsfunktionen for stiftsrådet. Stiftsadministrationen samarbejder med Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og andre kirkelige institutioner om folkekirkelige udviklingsopgaver m.v. Stiftsøvrigheden varetager sammen med provstiudvalget tilsynet med menighedsrådenes økonomiske forvaltning efter de bestemmelser, der er fastsat herom. 3. Folkekirkens personale: Stiftsadministrationen udfører administrative opgaver i forbindelse med de ansatte ved kirker og kirkegårde samt på præsteområdet, f.eks. godtgørelse og lønforhold. Gennem Folkekirkens Lønservice (FLØS) varetager administrationen i Fyens Stift lønservice for menighedsrådenes ansatte. Endvidere 2

3 administreres løn og tjenstlige ydelser for præsterne, stiftspersonale og pensionsudbetalinger til fratrådte kirkefunktionærer. Herudover ydes bistand i sager om personaleforhold ved kirker og kirkegårde i forbindelse med ansættelse, lønfastsættelse og afskedigelse. 4. Folkekirkens økonomi: Stiftsadministrationen varetager budget- og regnskabsopgaver i forbindelse med forvaltning af bevillinger fra fællesfonden, stiftsbidraget og stiftskapitalerne. 5. Fyens Stiftsadministration varetager følgende særlige opgaver via Fællesfondsløncentret: Håndterer løn for præster, stiftsansatte og ansatte i Folkekirkens IT og folkekirkens uddannelsesinstitutioner.. Arbejdsgiver- og økonomiansvar er placeret i stifterne som hidtil, med de ændringer der følger af aftaler mellem Kirkeministeriet, biskopperne, løncentret og ADF.. Herudover varetager Fyens Stift en lang række opgaver omkring normering, budgettering og opfølgning på præsteområdet, ligesom Folkekirkens Administrative Fællesskab (AdF) varetager en række opgaver vedr. regnskab, controlling og økonomiopfølgning på løn i fællesfonden generelt. I det nye center udbygges samarbejdet, så der etableres en standardiseret og transparent håndtering og tilvejebringelse af information fra ansættelse af medarbejdere, over lønudbetaling og bogføring, frem til stifternes aktivitetsbaserede økonomiske styring af lønområdet og centrale myndigheders opfølgning på området. 3

4 2. Mål og resultatkrav Fyens Stiftsadministration skal i 2020 opfylde følgende: 1.3. Fælles mål Byggesager Mål: Hurtig og effektiv sagsbehandling Stiftsøvrigheden har godkendelseskompetencen i en række sager efter lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Behandlingen af sagerne skal - under hensyn til konsulenthøring ske hurtigt og effektivt. Der måles på den samlede behandlingstid hos stiftsadministrationen og konsulenter, samt på sagsbehandlingstiden i stiftsadministrationen alene. Mål 1 Målet er opfyldt, hvis sagsbehandlingstiden isoleret set i stiftsadministrationen i 85% af sagerne sker indenfor 35 kalenderdage. Målet er delvist nået, hvis sagsbehandlingstiden isoleret set i stiftsadministrationen i 70% af sagerne sker indenfor 35 kalenderdage. Mål 2 Målet er ikke nået, hvis sagsbehandlingstiden isoleret set i stiftsadministrationen i mindre end 70% af sagerne sker indenfor 35 kalenderdage. Målet er opfyldt, hvis 85% af alle byggesager er godkendt inden for 105 kalenderdage. Målet er delvist opfyldt, hvis mere end 70% af alle byggesager er godkendt inden for 105 kalenderdage. Målet er ikke opfyldt, hvis 70% eller mindre af sagerne er godkendt inden for 105 kalenderdage. 4

5 Ny præst Mål: Succesfuld implementering og forankring af Ny præst i stifterne Hvert stifter vælger forinden iværksættelsen af Ny præst om de vil anvende minimumsmodellen for introduktion af den nye præst, eller om de vil anvende en udvidet model. Den valgte model er udgangspunktet for resultataftalen. et er at alle præster, der første gang ansættes i folkekirken som præst men en ansættelseskvote på 20 % eller derover kommer igennem den af stiftet valgte introduktionsmodel inden for de i modellen fastsatte tidsrammer. Målet er opfyldt, hvis 90% af de nyansatte præster har været igennem det aftalte forløb inden for de fastsatte tidsfrister med udgangen af Målet er delvist opfyldt, hvis 75 % af de nyansatte præster har været igennem det aftalte forløb inden for de fastsatte tidsfrister med udgangen af Målet er ikke opfyldt, hvis 74% eller derunder af de nyansatte præster har været igennem det aftalte forløb inden for de fastansatte tidsfrister med udgangen af Stiftsadministrationernes opgavevaretagelse Mål: Kvalitetssikring af brugen af F2 Delmål 1: På tværs af stiftet gennemføres 1 fælles F2- erfadag for provstisekretærer og stiftsmedarbejdere i 2020 i hvert stift samt en besøgsrunde i alle provstier og stiftsadministrationen, som faciliteters af de lokale F2-kontaktpersoner. Delmål 1: Målet er opfyldt, hvis der er gennemført mindst 1 fælles erfadag for provstisekretærer og stiftsmedarbejdere i 2020 og der er afholdt besøgsrunde i alle provstier og stiftsadministration. Målet er delvist opfyldt, hvis der enten kun er afholdt et erfamøde eller afholdt en besøgsrunde. Målet er ikke opfyldt, hvis ingen af aktiviteterne er afholdt. 5

6 Delmål 2: Undervisning af nye stiftsmedarbejdere i F2 skal ske inden for de første 2 måneders ansættelse. Delmål 2: Målet er opfyldt, hvis alle nye medarbejdere er kommet på kursus inden for de første 2 måneders ansættelse. Målet er delvist opfyldt, hvis 1 eller flere medarbejdere ikke er kommet på kursus inden for de første 2 måneders ansættelse. Målet er ikke opfyldt, hvis ingen af de nyansatte er kommet på kursus inden for de første 2 måneders ansættelse. Delmål 3: Kirkeministeriet vil en gang i kvartalet lave et udtræk af stifternes og provstiernes sager og akter i F2 og udsende dette til stifterne. I forbindelse med det udsendte udtræk udsendes også et bilag til opfølgning på kvalitetssikring af data. Stiftsadministrationerne skal aflevere det udfyldte bilag til ministeriet i forbindelse med budgetopfølgningen hhv. den 24. april, 24. august, 24. oktober og med aflevering af årsrapporten. Delmål 3: Målet er opfyldt, hvis der i alle kvartaler er gennemført kvalitetssikring i samarbejde med provsterne. Målet er delvist opfyldt, hvis der i ét af kvartalerne ikke er gennemført kvalitetssikring i samarbejde med provstierne. Målet er ikke opfyldt, hvis der i to eller flere af kvartalerne er gennemført kvalitetssikring i samarbejde med provstierne. 6

7 2.2. Specifikke mål for Fyens stift Fyens stift har følgende specifikke mål Styring og administrative procedurer Teologisk niveau 2-årigt mål: En styrkelse af det teologiske niveau i stiftet Dette mål er en overbygning af målet indgået i 2019 En styrkelse af det teologiske niveau i stiftet. Stiftet har i 2019 udarbejdet et katalog for Teologiske saloner i bispeboligen Kurser og foredrag for præster Kurser for menighedsrådsmedlemmer i samarbejde med distriktsforeningen Kursusdage i samarbejde med distriktsforeningen om liturgi og sakramenter Der er tilsvarende planlagt en række arrangementer i Er alle tre delmål opfyldt inden for den angivne frist, anses målet for opfyldt Er to af delmålene opfyldt inden for den angivne frist, anses målet for delvis opfyldt Er under to af delmålene opfyldt inden for den angivne frist, anses målet for ikke opfyldt Delmål 1: Afholdelse af planlagte arrangementer a/ Teologiske saloner: Stiftet afholder de tre planlagte saloner i foråret 2020, dvs. inden udgangen af 2. kvartal. b/ Foredrag/kurser for præster: Stiftet afholder 2 foredrag for præster inden udgangen af 2. kvartal. c/ Temadag i samarbejde med distriktsforeningen: Stiftet afholder en temadag inden 3. kvartal. d/ Teologiske kurser for menighedsrådsmedlemmer i samarbejde med distriktsforeningen: Stiftet afholder inden 3. kvartal et antal kurser (mindst 1) for menighedsrådsmedlemmer i samarbejde med distriktsforeningen e/ Liturgikaravaner i provstier: Stiftet afholder et antal liturgikaravaner (mindst 1) i løbet af 1. og 2. kvartal 2020 f/ Iværksættelse af Teologisk undervisning Fyn: Stiftet iværksætter Teologisk undervisning Fyn fra 3. kvartal

8 Delmål 2: Afrapportering Da ordningen finansieres af stiftsrådet afrapporterer Fyens Stift løbende til stiftsrådet om de afholdte arrangementer. Afrapporteringen vil indeholde oplysninger om temaer og deltagerantal fordelt på præster og læge deltagere samt en vurdering af om alle eller nogle af arrangementerne skal fortsætte i 2021, eller om der skal iværksættes en helt ny type arrangementer. Delmål 3: Planlægning af nye arrangementer På baggrund af afrapporteringen til stiftsrådet foretages i samarbejde med Stiftsrådet en drøftelse og vurdering af, om alle eller nogle af arrangementerne skal fortsætte i 2021, eller om der skal iværksættes en helt ny type arrangementer. Denne drøftelse og vurdering finder sted på et stiftsrådsmøde senest i 3. kvartal. Efterfølgende planlægger stiftet senest inden udgangen af 4. kvartal disse arrangementer. Fyens stift har følgende specifikke mål for Fællesfondscenteret: Fællesfondsløncenter Uddannelse Mål: Etablering af uddannelse for nyudnævnte provster og provstisekretærer FLC skal senest med udgangen af første kvartal have etableret en uddannelse for nyudnævnte provster og provstisekretærer i kørsels- og fraværssystemer. Er uddannelseplanen etableret inden udgangen af 1. kvartal er målet opfyldt. Er uddannelsesplanen etableret inden udgangen af 2. kvartal er målet delvist opfyldt. Er uddannelsesplanen ikke etableret inden udgangen af 2. kvartal er målet ikke opfyldt 8

9 Uddannelse Mål: Uddannelse for nyudnævnte provster og provstisekretærer FLC skal uddanne alle nyudnævnte provster og provstisekretærer senest en måned efter ansættelsen i kørsels- og fraværssystemer, herunder forberede implentering af ny ferieaftale og ferielov. Er 90 % af alle nyudnævnte provster og provstisekretærer uddannet inden for en måned er målet opfyldt Er 80 % af alle nyudnævnte provster og provstisekretærer uddannet inden for en måned er målet delvist opfyldt. Er mindre end 80 % af alle nyudnævnte provster og provstisekretærer uddannet inden for er måned er målet ikke opfyldt. Opstilling af aktivitets og udviklingsmål Mål: Opstilling aktivitets- og udviklingsmål, der skal understøtte den nye budget- og bevillingsmodel for centrene. FLC skal inden 1. maj på et stiftskontorchefmøde fremlægge et oplæg til det følgende budgetårs prioriteter og mål. På baggrund af drøftelserne i stiftskontorchefkredsen udarbejder FLC budget samt aktivitets- og udviklingsmål, som indgår i budgetforslagene for Fyens Stift det følgende år. Centerets aktivitets- og udviklingsmål drøftes på et bispemøde inden 1. november, med henblik på at disse skal indgå i resultataftalerne det følgende år. Målet er opfyldt, hvis centeret har udarbejdet oplæg og forelagt målene rettidigt. Målet er delvist opfyldt, hvis enten oplæg er udarbejdet eller mål er forelagt rettidigt. Målet er ikke opfyldt, hvis oplæg er udarbejdet eller mål er forelagt rettidigt. Inddragelse af brugergrupper Mål: Det er centralt for løncenterets virke, at præster og provster, stiftsansatte og ansatte ved uddannelsesinstitutionerne oplever god sagsbehandling ift. lønog HR-spørgsmål. For at sikre dette, skal FLC udvikle en plan for løbende at inddrage relevante brugerne i centerets styringsdialog. FLC skal senest ved udgangen af 1. kvartal 2020 have udarbejdet en plan for til løbende at inddrage relevante brugergrupper til at sikre en god og effektiv sagsbehandling i centeret. Senest ved udgangen af 2. kvartal 2020 skal være udarbejdet et resultatmål om Målet er opfyldt, hvis der rettidigt er udarbejdet en plan og et resultatmål. Målet er delvist opfyldt, hvis der enten ikke er udarbejdet en plan rettidigt eller et resultatmål 9

10 frekvensen af inddragelse af brugergrupperne for andet halvår af Målet er ikke opfyldt, hvis der hverken er er udarbejdet en plan eller resultatmål rettidigt. Implementering af nye opgaver Mål: I forbindelse med stiftsanalysen har centeret fået en række nye opgaver, som skal implementeres på bedst mulig måde. Løncenteret skal senest ved udgangen af 1. kvartal 2020 have udarbejdet en plan for implementeringen af centerets nye opgaver, som vedlægges 1. kvartalsopfølgning Centeret skal herefter løbende følge op på, om planen overholdes. Målet er opfyldt, hvis planen er udarbejdet rettidigt, og at denne er overholdt. Målet er delvist opfyldt, hvis planen enten ikke er udarbejdet rettidigt eller at planen ikke overholdes. Målet er ikke opfyldt, hvis hverken planen er udarbejdet rettidig eller overholdt. 10

11 3. Resultataftalens generelle vilkår og påtegning Resultataftalen indgås mellem Kirkeministeriet og Fyens Stift. Det skal præciseres, at det aftale- og kontraktlignende begreb, der anvendes i denne resultataftale, ikke udgør en kontrakt i egentlig aftaleretlig betydning. Kirkeministeren har det sædvanlige parlamentariske ansvar under hensyntagen til, at Fyens Stift er en selvstændig institution. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, bevillingsregler, budget- og regnskabsregler, overenskomster m.v. skal følges, medmindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse. Stiftsadministrationen er forpligtet til løbende at følge op på målopfyldelse, og der skal indgå en vurdering heraf i den kvartalsvise budgetopfølgning til Kirkeministeriet. Efter udløbet af kalenderåret udarbejder Fyens Stift en analyse og vurdering af institutionens opfyldelse af de for kalenderåret fastsatte resultatkrav. Den endelige afrapportering foretages i årsrapporten. Eventuel genforhandling af resultataftalen kan finde sted, såfremt der sker væsentlige ændringer i det grundlag, hvorpå resultataftalen er indgået. Fyens Stift har pligt til at tage initiativ til genforhandling, såfremt stiftet bliver opmærksomt på sådanne forhold. Resultataftalen træder i kraft d. 1. januar Dato: 28. november 2019 Dato: 17. december 2019 [Biskoppen] Tine Lindhardt [ Departementschefen] Christian Dons Christensen 11

12 4. Faktaark om stiftsadministrationen 4.1. Hovedopgaver Stiftets hovedopgaver falder inden for følgende områder: Rådgivning, Folkekirkens styrelse, Folkekirkens personale og Folkekirkens økonomi, hvortil kommer opgaver på særlige områder Ressourceoversigt Etableringen af løncentret i 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 har været præget af forskellige tekniske problemer, hvorfor der også har været stor usikkerhed om de omkostninger specielt lønomkostninger der har påhvilet løncentret. Det har også betydet at det har været vanskeligt at allokere ressourcer permanent til opgaven. Centret har været idriftsat i 2013, men langt fra med de forudsætninger, der har ligget i tildeling af opgaven, idet der har vist sig problemer med de elektroniske understøttelsesredskaber for centret. Det har medført en række ekstra tests og dermed også ekstraomkostninger for centret., men også afvisning af igangsættelse af nogle af de planlagte IT-understøttelse. Centret har tillige haft kontrol af rigsrevisionen inden og under driftssættelsesfasen, og det har medført nye krav, der skal honoreres. Centret har i øvrigt arbejdet uden centerinstruks m.m, der har klarlagt snitfladerne. Alt dette indebærer en usikkerhed om ressourceforbruget. Dette er nu fastlagt for budget

Resultataftale For. Viborg Stift

Resultataftale For. Viborg Stift Resultataftale 2009 For Viborg Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for institutionens virke Denne aftale vedrører Viborg stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen varetager

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Resultataftale for. Haderslev Stift

Resultataftale for. Haderslev Stift Resultataftale 2019 Resultataftale 2019 for Haderslev Stift Side 2 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Haderslev Stiftsadministrations opgavevaretagelse.

Læs mere

Resultataftale for. Lolland-Falsters Stift

Resultataftale for. Lolland-Falsters Stift Resultataftale 2017 Resultataftale 2017 for Lolland-Falsters Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Lolland-Falsters Stiftsadministrations

Læs mere

Resultataftale 2019 for Viborg Stift

Resultataftale 2019 for Viborg Stift Resultataftale 2019 for Viborg Stift Akt.nr. 291197 BA/meni 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Viborg Stiftsadministrations opgavevaretagelse.

Læs mere

Resultataftale for. Københavns Stift

Resultataftale for. Københavns Stift Resultataftale 2019 Resultataftale 2019 for Københavns Stift Side 2 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Københavns Stiftsadministrations opgavevaretagelse.

Læs mere

Resultataftale for. Fyens Stift

Resultataftale for. Fyens Stift Fyens Stift Resultataftale 2019 for Fyens Stift FYENS STIFT KLINGENBERG 2 5000 ODENSE C Tlf.: 66 12 30 24 Fax: 66 12 35 24 E-mail: Kmfyn@km.dk 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens

Læs mere

Resultataftale for. Fyens Stift

Resultataftale for. Fyens Stift Fyens Stift Dato: Sagsbehandler: Direkte tlf.: Løbenr. 157318/16 Resultataftale 2017 for Fyens Stift FYENS STIFT KLINGENBERG 2 5000 ODENSE C Tlf.: 66 12 30 24 Fax: 66 12 35 24 E-mail: Kmfyn@km.dk 1. Præsentation

Læs mere

Årsrapport for. Lolland-Falsters Stift

Årsrapport for. Lolland-Falsters Stift Årsrapport 2018 for Lolland-Falsters Stift Cvr.nr. 60013713 Fællesfonden Marts 2019 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af stiftet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 6

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning Dato: 27.februar 2007 Model for evaluering af stiftsråd 1 Indledning I regeringsgrundlaget Nye mål er anført følgende om stiftsråd: For at øge demokratiet og den lokale selvbestemmelse i folkekirken er

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

Årsrapport for. Lolland-Falsters Stift

Årsrapport for. Lolland-Falsters Stift Årsrapport 2017 for Lolland-Falsters Stift Fællesfonden Cvr.nr. 60013713 Marts 2018 Dok. nr. xxxx/18 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2.

Læs mere

Årsrapport for. Aalborg Stift

Årsrapport for. Aalborg Stift Dok.nr: 28472/17 Årsrapport 2016 for Aalborg Stift Fællesfonden Marts 2017 Dok. Nr. 28472/17 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af virksomheden... 4 2.2. Virksomhedens

Læs mere

Årsrapport 2014. for. København Stift

Årsrapport 2014. for. København Stift Årsrapport 2014 for København Stift Fællesfonden Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang... 3 2.3. Årets faglige resultater...

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Lolland-Falsters Stift

Årsrapport 2014. for. Lolland-Falsters Stift Årsrapport 2014 for Lolland-Falsters Stift Fællesfonden Cvr.nr. 60013713 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang... 4 2.3.

Læs mere

Tre kirkepolitiske budskaber til det nye Folketing

Tre kirkepolitiske budskaber til det nye Folketing Tre kirkepolitiske budskaber til det nye Folketing Folketinget er folkekirkens lovgivningsmagt. Det er menighedsrådene trygge ved, og de forventer en fortsat demokratisering af folkekirken. Landsforeningen

Læs mere

Demokratisering af folkekirkens økonomi

Demokratisering af folkekirkens økonomi Demokratisering af folkekirkens økonomi Provstiudvalgskonference 3. november 2018 Hans-Henrik Nielsen Formand for Økonomi- og kirkegårdsudvalget 22 2 1 Styrket demokrati omkring økonomien Landsforeningen

Læs mere

Årsrapport for. Helsingør Stift

Årsrapport for. Helsingør Stift Årsrapport 2018 for Helsingør Stift Cvr.nr. 21738018 Fællesfonden Marts 2019 Akt. nr. 2018/42978/17 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af stiftet... 4 2.2. Ledelsesberetning...

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Årsrapport for. København Stift

Årsrapport for. København Stift Årsrapport 2018 for København Stift Cvr.nr. 78143118 Fællesfonden Marts 2019 Akt. nr. xxxx Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af stiftet... 4. Beretning... Fejl!

Læs mere

Årsrapport 2018 for Fællesfonden

Årsrapport 2018 for Fællesfonden Årsrapport 2018 for Fællesfonden Kirkeministeriet 2019 Akt id: 45231 Side 1 af 77 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 1.1 Fremlæggelse... 3 1.3 Erklæring om revision af fællesfondens regnskab 2018...

Læs mere

Notat. Høringsnotat debatoplæg: Opgaver i sogn, provsti og stift

Notat. Høringsnotat debatoplæg: Opgaver i sogn, provsti og stift Dato: 21. april 2006 Høringsnotat debatoplæg: Opgaver i sogn, provsti og stift Høringssvarerne og høringsprocessen Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur, der er nedsat af kirkeministeren,

Læs mere

Årsrapport for. Helsingør Stift

Årsrapport for. Helsingør Stift Årsrapport 2016 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2017 dok.nr. 30683/17 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning...2 2. Beretning...3 2.1. Præsentation af virksomheden...3 2.2. Virksomhedens omfang...6 2.3.

Læs mere

Årsrapport for. Københavns Stift

Årsrapport for. Københavns Stift Årsrapport 2016 for Københavns Stift Indholdsfortegnelse 1. Påtegning...2 2. Beretning...3 2.1. Præsentation af virksomheden...3 2.2. Virksomhedens omfang...6 2.3. Årets faglige resultater...7 2.4. Årets

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Aalborg Stift

Årsrapport 2014. for. Aalborg Stift Årsrapport 2014 for Aalborg Stift Fællesfonden Marts 2015 Dok. Nr. : 26564/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Viborg Stift

Årsrapport 2014. for. Viborg Stift Årsrapport 2014 for Viborg Stift Fællesfonden Dok.nr. 25441/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang... 5 2.3. Årets faglige

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Årsrapport for. Fyens Stift

Årsrapport for. Fyens Stift Årsrapport 2017 for Fyens Stift Fællesfonden Cvr.nr. 53506119 Marts 2018 dok. nr. xxxx/xx Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens

Læs mere

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde.

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om at

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Haderslev Stift

Årsrapport 2014. for. Haderslev Stift Årsrapport 2014 for Haderslev Stift Fællesfonden Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang... 5 2.3. Årets faglige resultater...

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

Årsrapport for. Fyens Stift

Årsrapport for. Fyens Stift Årsrapport 2016 for Fyens Stift Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang... 4 2.3. Årets faglige resultater... 5 2.4. Årets

Læs mere

Forsøgsvilkår nr. 2 vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde Dato: 6.

Forsøgsvilkår nr. 2 vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde Dato: 6. Forsøgsvilkår nr. 2 vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde Dato: 6. f ebruar 2019 Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindh old Flere store samarbejder

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og kompetencer

Menighedsrådets opgaver og kompetencer Menighedsrådets opgaver og kompetencer Alle folkekirker ledes af et menighedsråd Menighedsrådet - beslutter hvilke aktiviteter der skal være i kirken - fastlægger gudstjenesteformer f.eks. salmesangsgudstjenester,

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

Årsrapport for. Københavns Stift

Årsrapport for. Københavns Stift Årsrapport 2017 for Københavns Stift Fællesfonden Cvr.nr. 78143118 Marts 2018 dok. nr. xxxx/xx Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? November 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? Information målrettet nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Bispebjerg. 1 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Årsrapport for. Aalborg Stift

Årsrapport for. Aalborg Stift Årsrapport 2017 for Aalborg Stift Fællesfonden Cvr.nr. 16549711 Marts 2018 dok. nr. 20809/18 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens

Læs mere

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen.

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om

Læs mere

Årsrapport for. Haderslev Stift

Årsrapport for. Haderslev Stift Årsrapport 2018 for Haderslev Stift Cvr.nr. 50270513 Fællesfonden Marts 2019 Akt. nr. 414933 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af stiftet... 4 2.2. Ledelsesberetning...

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Velkommen. Til orienterings- og opstillingsmøde

Velkommen. Til orienterings- og opstillingsmøde Velkommen Til orienterings- og opstillingsmøde 1 To møder i ét Del 1 Orienteringsmøde På orienteringsmødet fortæller menighedsrådet om dets arbejde og om reglerne for valget. Menighedsrådet er vært for

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Årsrapport for. Helsingør Stift

Årsrapport for. Helsingør Stift Årsrapport 2017 for Helsingør Stift Fællesfonden Cvr.nr. 21738018 Marts 2018 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

Årsrapport for. Aarhus Stift

Årsrapport for. Aarhus Stift Årsrapport 2018 for Aarhus Stift Cvr.nr. 39902613 Fællesfonden Marts 2019 Akt. nr. 2018-43024 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 1 2.1. Præsentation af stiftet... 1 2.2. Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for. Roskilde Stift

Årsrapport for. Roskilde Stift Årsrapport 2016 for Roskilde Stift Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 2 2. Beretning 3 2.1. Præsentation af virksomheden 3 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport for. Haderslev Stift

Årsrapport for. Haderslev Stift Årsrapport 2016 for Haderslev Stift Indholdsfortegnelse 1. Påtegning...2 2. Beretning...3 2.1. Præsentation af virksomheden...3 2.2. Virksomhedens omfang...4 2.3. Årets faglige resultater...6 2.4. Årets

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

Menighedsrådskursus Horsens Provsti 12. januar Oplæg ved Personalekonsulent Birgitte Søhoel

Menighedsrådskursus Horsens Provsti 12. januar Oplæg ved Personalekonsulent Birgitte Søhoel Menighedsrådskursus Horsens Provsti 12. januar 2013 Oplæg ved Personalekonsulent Birgitte Søhoel Indhold Menighedsråd: Definition og juridiske principper Beslutningsprocessen: Muligheder og begrænsninger

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Viborg Domprovsti og Viborg Østre provsti. Marts 2012 Hvilke opgaver har et

Læs mere

Årsrapport 2012 for Københavns Stift

Årsrapport 2012 for Københavns Stift Årsrapport 2012 for Københavns Stift April 2013 dok. nr. 37948 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 6 2.4 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport for. Viborg Stift

Årsrapport for. Viborg Stift Årsrapport 2018 for Viborg Stift Cvr.nr. 411075112 Fællesfonden Marts 2019 Akt. nr. 381585 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af stiftet... 4 2.2. Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for. Haderslev Stift

Årsrapport for. Haderslev Stift Årsrapport 2017 for Haderslev Stift Fællesfonden Cvr.nr. 50270513 Marts 2018 Dok. nr. 22686-18 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning...2 2. Beretning...3 2.1. Præsentation af virksomheden...3 2.2. Virksomhedens

Læs mere

Årsrapport for. Københavns Stift

Årsrapport for. Københavns Stift Årsrapport 2015 for Københavns Stift Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.2. Virksomhedens omfang... 6 2.3. Årets

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Møde d. 15. september 2016, kl

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Møde d. 15. september 2016, kl Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 15. september 2016, kl. 10.30-14.00 Deltagere Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 3

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 3 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 3 Læs på de følgende sider om, hvem der har hvilke kasketter på, når det drejer sig om de fysiske og personalemæssige rammer for dit arbejde. I de to seneste

Læs mere

Vedtægt. for. ansættelse af og administration af en stilling som gade- og ungdomspræst med funktion i Aalborg

Vedtægt. for. ansættelse af og administration af en stilling som gade- og ungdomspræst med funktion i Aalborg Vedtægt for samarbejde mellem Budolfi, Hans Egede, Hasseris, Margrethe, Sankt Markus, Vejgaard, Vesterkær, Vor Frelser og Vor Frue sognes menighedsråd i Budolfi provsti i Aalborg stift i medfør af Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi 2008/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin. Fremsat den 13. november 2008 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forsøgsordning i folkekirken

Forsøgsordning i folkekirken Forsøgsordning i folkekirken Distriktsforeningen for Herning Nordre og Søndre Provsti 31. januar 2018 Flemming Vium Nielsen, politisk chef Landsforeningens perspektiv: Fleksibilitet Enkle regler og procedurer

Læs mere

Årsrapport for. Viborg Stift

Årsrapport for. Viborg Stift Årsrapport 2016 for Viborg Stift Fællesfonden Marts 2017 Dok.nr. 31763/17 side 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning...3 2. Beretning...4 2.1. Præsentation af virksomheden...4 2.2. Virksomhedens omfang...6

Læs mere

Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store Heddinge kirkegård.

Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store Heddinge kirkegård. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 24. marts 2015. Kl. 15.00 Mødested: Haslev kirkehus, Kirketorvet, Haslev Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store

Læs mere

Medlemsstrategi. Carsten Bøgh Pedersen, næstformand

Medlemsstrategi. Carsten Bøgh Pedersen, næstformand Medlemsstrategi Carsten Bøgh Pedersen, næstformand 1 Hvorfor en medlemsstrategi? Bestyrelsen har påbegyndt arbejdet med en medlemsstrategi, for at sætte ambitionsniveau og mål for foreningens arbejde med

Læs mere

Årsrapport for. Roskilde Stift

Årsrapport for. Roskilde Stift Årsrapport 2017 for Roskilde Stift Fællesfonden Cvr.nr. 44050412 Marts 2018 dok. nr. Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

Notat. Forsøgsvilkår nr. 3 vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen.

Notat. Forsøgsvilkår nr. 3 vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen. Forsøgsvilkår nr. 3 vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen Dato: 6. f ebruar 2019 Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindh old Flere store samarbejder

Læs mere

Københavns Stift HVAD KAN VI HJÆLPE MED? Personale Byggeri Forsøgsordninger Offentlig ret Kirkeret Samarbejder Kommunikation

Københavns Stift HVAD KAN VI HJÆLPE MED? Personale Byggeri Forsøgsordninger Offentlig ret Kirkeret Samarbejder Kommunikation Københavns Stift HVAD KAN VI HJÆLPE MED? Personale Byggeri Forsøgsordninger Offentlig ret Kirkeret Samarbejder Kommunikation Personalesager Arbejdet med personaleadministration er ofte et af de områder,

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser. Kravspecifikation

Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser. Kravspecifikation Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser Kravspecifikation 1. Indledning Udbuddet omfatter revision af alle de lokale kirkelige kasser m.v. i Danmark. Danmark er opdelt i 10 revisionsområder

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2019 Det er altid en festdag at holde generalforsamling i Fyens Stifts Menighedsrådsforening.

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2019 Det er altid en festdag at holde generalforsamling i Fyens Stifts Menighedsrådsforening. 1 Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2019 Det er altid en festdag at holde generalforsamling i Fyens Stifts Menighedsrådsforening. Som ved et menighedsrådsvalg fejrer vi det folkekirkelige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi Forslag til Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Etablering af permanente stiftsråd sammensætning, opgaver m.v.) 1 I lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007,

Læs mere

Årsrapport for. Roskilde Stift

Årsrapport for. Roskilde Stift Årsrapport 2018 for Roskilde Stift Cvr.nr. 44050412 Fællesfonden Marts 2019 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af stiftet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 6 2.2.1.

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier.

Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd? Går du med tanker om at stille op

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Årsrapport 2018 for Kirkeministeriet

Årsrapport 2018 for Kirkeministeriet Årsrapport 2018 for Kirkeministeriet Marts 2019 Indholdsfortegnelse Side 2 Årsrapport 2018 for... 1 Kirkeministeriet... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 1.1 Fremlæggelse...

Læs mere

Årsrapport 2010 for Københavns Stift

Årsrapport 2010 for Københavns Stift Årsrapport 2010 for Københavns Stift April 2011 dok. nr. 34452 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en konsolideret

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter I medfør af 2, stk. 1 og 2, 3, 4, stk. 3, og 5, stk. 2, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold I dag indeholder menighedsrådsloven en meget stram styring

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Årsrapport for. Aarhus Stift

Årsrapport for. Aarhus Stift Årsrapport 2017 for Aarhus Stift Fællesfonden Cvr.nr. 39902613 Marts 2018 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang... 7 2.3.

Læs mere

Vedtægt. for. samarbejdet mellem menighedsråd i Hedensted Provsti om fælles regnskabskontor

Vedtægt. for. samarbejdet mellem menighedsråd i Hedensted Provsti om fælles regnskabskontor Vedtægt for samarbejdet mellem menighedsråd i Hedensted Provsti om fælles regnskabskontor I det følgende og i daglig tale anvendes Regnskabskontoret som benævnelse for samarbejdet mellem menighedsråd i

Læs mere

Referat. It-Følgegruppemøde, møde nr. 5a - tirsdag den 3. juli 2018 kl via skype R E F E R A T

Referat. It-Følgegruppemøde, møde nr. 5a - tirsdag den 3. juli 2018 kl via skype R E F E R A T It-Følgegruppemøde, møde nr. 5a - tirsdag den 3. juli 2018 kl. 10-11.30 via skype Folkekirkens It Dato: 3. juli 2018 Deltagere: Henning Toft Bro (HTB) formand Inge Kjær Andersen(IKA) Asger W. Gewecke (AEG)

Læs mere

Årsrapport for. Helsingør Stift

Årsrapport for. Helsingør Stift Årsrapport 2015 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2016 dok.nr. 31091/16 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

KIRKEADMINISTRATION.DK

KIRKEADMINISTRATION.DK KIRKEADMINISTRATION.DK EN DEL AF FOLKEKIRKEN KirkeAdministration.dk gør regnskab og administration nemmere Hvem er vi? KirkeAdministration.dk er stiftet i 2009. Vi er etableret i henhold til menighedsrådslovens

Læs mere

Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver. 1 Indledning

Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver. 1 Indledning Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver Dato: 3. januar 2006 Dok. Nr.: 269341 1 Indledning Provsteembedet er et gejstligt embede, og arbejdsgruppen har lagt stor vægt på, at dette også skal

Læs mere

BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1594 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet,

Læs mere

Christian Dons Christensen, departementschef i Kirkeministeriet Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef Kirkeministeriet

Christian Dons Christensen, departementschef i Kirkeministeriet Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef Kirkeministeriet Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 23. maj 2017, kl. 10.30-14.30 Deltagere Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Årsrapport 2010 for Aalborg Stift

Årsrapport 2010 for Aalborg Stift Årsrapport 2010 for Aalborg Stift Marts 2011 dok. nr. 18665/11 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en konsolideret

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. oktober 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Vedtægt. for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om

Vedtægt. for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti Frederikshavn

Læs mere