eu.bac auditering Energi og Klima

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eu.bac auditering Energi og Klima"

Transkript

1 2d eu.bac auditering Energi og Klima Søren Østergaard Jensen, Teknologisk Institut Mads Køhler Pedersen, Teknologisk Institut Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut Muhyiddine Jradi, Syddansk Universitet Torben Glargaard, Siemens Niels Boel, Schneider-Electric Johnny Hansen, Schneider-Electric.com

2 eu.bac auditering Udført af: Teknologisk Institut, Gregersensvej 2, 2630 Taastrup Energi og Klima Forfatter: Søren Østergaard Jensen, Teknologisk Institut Mads Køhler Pedersen, Teknologisk Institut Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut Muhyiddine Jradi, Syddansk Universitet Torben Glargaard, Siemens Niels Boel, Schneider-Electric Johnny Hansen, Schneider-Electric.com Kontakt: Søren Østergaard Jensen, Juni udgave, 1. oplag Teknologisk Institut Energi og Klima Forside: Green Tech House, OU44 and Green House

3 Forord Nærværende rapport er en del af COORDICY projektet ledet af Syddansk Universitet. Arbejdet har været finansieret af energiforskning.dk journal nr B. COORDICY er et dansk-amerikansk tværdisciplinært forskningsprojekt om IKT-drevet forskning og innovation i energieffektive bygninger, der samler universiteter, GTS Institutter samt offentlige- og private partnere i en fælles forskningsindsats. Projektet står dermed mål med den danske ambition om at reducere energiforbruget i nye bygninger med 75 % i 2020 og 50 % for eksisterende bygninger i 2050 samt USA's mål om at fordoble energieffektiviteten i COORDICY vil tilvejebringe det teoretiske og teknologiske grundlag for benchmarking, diagnosticering og styring af bygningers drift, på baggrund af relevant faktorer som brugeradfærd, vejrudsigter, bygningskonstruktion, termiske egenskaber, bygningssystemer, samt deres gensidige samspil. COORDICY vil nå sine resultater gennem udvikling af en holistisk IKT-centreret tilgang til at forbedre benchmarking, styring og diagnosticering af bygningers energiforbrug, for dermed at optimere bygningers drift i forhold til deres oprindelige design, uden at kompromittere bygningskomforten. Diagnosticering af årsager til afvigelser mellem forventet og aktuelt energiforbrug vil danne udgangspunkt for simulering af alternative kombinationer af energirenoveringsteknologier og øget bygningsintelligens til bestemmelse af optimale renoveringsløsninger. COORDICY medvirker til at energieffektivisering af offentlige og kommercielle bygninger kan spile en central rolle i fremtidens bæredygtige energisystem. For yderligere oplysninger om COORDICY se: 3

4 Summary The purposes of the report is to investigate the auditing method developed by eu.bac based on EN for determination of the level of intelligence in the control of a building. It is interesting to investigate the method both in order to determine how useful the method is and because the method in many ways are similar to the proposed method for determining SRIs (Smart Readiness Indicators in EPBD) for buildings in the EU Energy Performance of Buildings Directive. Prior to audits in four buildings the authors of the report participated in a two day eu.bac course about the methodology. Following the participants performed audit on three office buildings and one mixed-use university building. The result of the audits were: It is time consuming to collect the necessary input to the eu.bac Excel file one or more days depending on the size of the building and the complexity of the energy service systems including the Building Management System (BMS). Due to the generic nature of the method, as it has to be applicable for many countries with different building tradition, it is sometimes difficult to determine how precisely to define the actual systems. This means that although meant as an objective system, subjective input are often necessary, leading to the fact that two different auditors may score a building differently. The eu.bac tool (the Excel file) force the auditor to go deeply into the systems in the building both with respect to performance and control. This give good insights of the capability of a building and may help to pinpoint valuable improvements. Two of the audited buildings scored quite low - 46 and 51 out of 100 leading to the label D, although they are equipped with good quality components and an extensive BMS system. The reason for the low score is mainly not fully individual control of the rooms, missing interconnection between systems, too little monitoring on subsystems and missing Key Performance Indicators (KPIs). KPIs are calculated based on monitoring of the performance of the building and display if the building perform as expected. The two other buildings scored higher 67 and 75 out of 100 leading to label B and A respectively, so still with room for improvement. The method could be used to display the impact on the performance a change in level of the intelligence of the building will lead to, thus, being a tool to promote better and more intelligent control of buildings. For older buildings it has been shown that a change in level of intelligence of 10 % (the scale of the eu.bac method is 0-100, with 100 being most intelligent) will lead to a change in energy performance of 5 %. However, this correlation is not true for very energy efficient buildings. There is, thus, a need for developing a correlation between eu.bac scores and the energy performance for energy efficient buildings. 4

5 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion EN eu.bac tool Smart readiness indicators i EBPC Bygninger Green Tech House OU Schneider-Electrics bygning Siemens bygning eu.bac audits Referencer

6 1 Introduktion COORDICY omhandler en holistisk IKT-centreret tilgang til at forbedre benchmarking, styring og diagnosticering af bygningers energiforbrug, for dermed at optimere bygningers drift i forhold til deres oprindelige design, uden at kompromittere bygningskomforten. I den forbindelse er det vigtigt at kunne kortlægge og dokumentere den styring, der allerede findes i en bygning, eller som påtænkes at blive installeret i en bygning. I det følgende evalueres derfor den europæiske standard EN Bygningers energieffektivitet Del 1: Indvirkning fra bygningsautomation, bygningsstyring og bygningsadministration (DS/CEN, 2017) udfærdiget at den europæiske standardiserings organisation CEN (European Committee for Standardization). EN beskriver en detaljeret metode til at vurdere og give karakterer for, hvor intelligent styringen i en bygning er - herunder hvilket målinger der foretages, og hvordan de anvendes. EN kan derfor være et godt værktøj til at screene bygninger for at bestemme, hvor godt disse er forberedt for de metoder til benchmarking, styring og diagnosticering som udvikles i COORDICY. 1.1 EN Standarden EN angiver: - en struktureret liste over Bygningsautomations og bygningskontrolsystemers (BACS) og Teknisk Bygningsstyrings (TBM) funktion, som har indvirkning på bygningers energiforbrug - en metode til at definere minimumskrav iht. BACS og TBM funktioner for implementering i bygninger af forskellig kompleksitet, - en faktorbaseret metode for at få en første estimering af den påvirkning disse funktioner har på typiske bygninger, - detaljerede metoder for fastlæggelse af påvirkning af disse funktioner på en given bygning. Disse metoder gør det muligt at introducere påvirkningen af disse funktioner i beregningerne af data for energiforbruget og indikatorer beregnet ud fra relevante standarder. Standarden er udformet til: - bygningsejere, arkitekter og ingeniører, angivet de funktioner der skal implementeres i en given ny bygning eller ifm. renovering af en eksisterende bygning; - offentlige myndigheder, angiver minimumskrav for BACS og TMB funktioner for nye bygninger såvel som for renovering, som defineret i den relevante standard; - offentlige myndigheder, definerer beregningsmetoder som medregner påvirkningen fra BACS og TMB funktioner på energiforbruget af bygninger såvel som software udvikleres implementering af disse beregningsmetoder og designeres brug heraf; 6

7 - designere, check af påvirkningen af alle BACS og TMB funktioner er medregnet ved fastlæggelsen af energiforbruget af en bygning. 1.2 eu.bac tool EN angiver en detaljeret metode til karakterisering af, hvor intelligent styringen af en bygning er, men den er ikke særlig operationel. Derfor startede den europæiske brancheorganisation for bygningsautomation eu.bac (European Building Automation Controls Association - udviklingen af et Excel baseret værktøj til indtastning af oplysninger om styringen i en bygning baseret på EN Figur 1.1 viser toppen af fanebladet Summary. Som det ses i bunden af figuren, kan der indtastes værdier for varmeanlæg, køleanlæg, ventilationsanlæg (AHU), rum, brugsvand (DHW) og Technical Building Management (TBM). På baggrund af de indtastede parametre samt en værditilskrivning (der ligger i Excel filen) til disse får bygningen point indenfor de enkelte kategorier og der beregnes en samlet score på mellem 0 og 100 point, hvor 100 er bedst. 10 point vurderes til at give ca. 5% energibesparelse. eu.bacs AA-E skala er en udvidelse i forhold til EN 15232s A-D skala. Begrundelsen er, at gøre skalaen sammenlignelig med den mere graduerede skala i energimærkningen af bygninger. Figur 1.1. Øverste del af startsiden for eu.bac auditeringsværktøj. Figur 1.2 viser de enkelte delkomponenter, der kan indtastes værdier for. En detaljeret vejledning i brugen af auditeringsværktøjet kan findes i (Siemens, 2019). Formålet med Excel værktøjet er at kunne gennemføre audits af bygninger, således at disse kan få et certifikat på linie med det energimærke, der udstedes for bygninger i henhold til EBPD (Energy Performance of Buildings Directive (EU)). 7

8 Figur 1.2. Komponenter og indtastningsflowet i eu.bac registreringsværktøjet. Figur 1.3 viser flowet i en audit af en bygning fra forberedelse over inspektion af bygningen og registrering (af inddata) til en egentlig mærkning eu.bac udsteder selve mærket, der angiver, hvor bygningen intelligensmæssigt ligger. Figur 1.3. Flowet i en eu.bac audit af en bygning. 1.3 Smart readiness indicators i EPBD eu.bacs audit system er også på anden måde interessant i forbindelse med energimærkning af bygninger. I den seneste revision af EPBD er der indført en frivillig mærkning af SRI (Smart Readiness Indicators). Formålet med SRI er at øge opmærksomheden på, at god styring af en bygning kan øge dennes energieffektivitet samtidig med, at et godt indeklima opretholdes. Øget intelligens i en bygning kan desuden forberede bygningen til at kunne støtte de omkringliggende energinet ved 8

9 at tilbyde energifleksibilitet, så en overgang til udelukkende vedvarende energi muliggøres. SRI til EPBD er endnu ikke færdigudviklet. Resultatet af det første EU-studie foreligger (VITO, 2018a) og (VITO 2018b), og et nyt studie er igangsat. Registreringsværktøjet fra eu.bac er interessant i forbindelse med SRI i EPBD, idet SRI metoden lige som eu.bac bygger på en registrering og værdiangivelse af forskellige styringsmuligheder i en bygning se figur 1.4. eu.bac værktøjet giver derfor en indsigt i, hvordan det vil blive at gennemføre en SRI mærkning af en bygning. Figur 1.4. Oversigt over den foreslåede metode til bestemmelse af SRI for en bygning. 9

10 1.4 Evaluering af EN og eu.bacs auditeringsmetode For at få et grundigt kendskab til EN og eu.bacs auditeringsmetode, blev det besluttet at gennemføre eu.bacs uddannelse til autoriseret auditør med deltagere fra Teknologisk Institut, Syddansk Universitet, Schneider-Electric og Siemens. Uddannelsen består i et 2 dages eu.bac kursus med undervisning og øvelser i brugen af eu.bacs Excel program. Efter bestået kursus får deltagerne betegnelsen junior auditør. For at blive senior auditør skal deltagerne efterfølgende indenfor 6 måneder gennemføre en audit af en bygning. Resultatet af denne audit skal godkendes af eu.bac. Der var på forhånd udvalgt fire bygninger: - Green Tech House i Vejle, som Teknologisk Institut har gennemført en audit for. - OU44 på Syddanske Universitet i Odense, som Syddansk Universitet har gennemført en audit for. - Green House i Ballerup, som Schneider-Electric har gennemført en audit for. - En erhvervsudlejningsejendom i Jylland, som Siemens har gennemført en audit for. En beskrivelse af de fire bygninger kan findes i det følgende kapitel. I kapitel 3 beskrives resultatet af de gennemførte audits inkl. erfaringer fra gennemførelsen af disse audits. 10

11 2 Bygninger I dette afsnit er de fire udvalgte bygninger kort beskrevet med fokus på styringen af de energitekniske installationer samt komforten i bygningerne. 2.1 Green Tech House Green Tech House er en del af Green Tech Center, der indeholde flere bygninger, og er beliggende i udkanten af Vejle. Green Tech House er en bygning i tre etager med bl.a. et atrium i hele bygningens højde, som det ses af figur 2.1. Størstedelen af bygningen er lejet af Rambøll, der lejer hele anden sal og en stor del af første sal. Desuden indeholder bygningen mindre lejemål her under skiftende iværksættere. I stueetagen er der kantine, reception, møderum samt teknikrum. Figur 2.1. Green Tech House. Tabel 2.1 giver en kort oversigt over installationer og styring i Green Tech House. Stamdata Bygningsnavn Green Tech House Type Kontorbygning Opført år 2014 Areal m² Brugstid Ca. 110 timer om ugen Bygningstekniske anlæg Opvarmning af bygning Fjernvarme med 2 vekslere til hhv. radiatoranlæg og gulvvarme med vejrkompensering 11

12 Opvarmning af brugsvand En varmtvandsbeholder med fast varmtvandstemperatur hele døgnet. Cirkulation af varmt brugsvand hele døgnet Køling To chillere med fast kølevandstemperatur når udetemperaturen er over 16 C og ventilationsanlæg er i drift. Kølevand anvendes i zonekøleflader til ventilationsanlægget (4 zonekøleflader pr. etage) Ventilation Et centralt balanceret ventilationsanlæg med varmegenvinding og varmeflade. Anlægget er trykreguleret. Tilførslen af luftmængde er behovstyret i forhold til temperatur, CO 2 og tilstedeværelsesfølere i kontorer, mødelokaler og kantine. Solafskærmning Facadevis udvendige solgardiner. Styret af lyssensorer og vindsensor. Mulighed for overstyring af brugere i de enkelte rum. Belysning Behovstyret belysning med tilstedeværelsesfølere og dagslysstyring samt manuel aktivering af belysningen i de fleste rum. Toiletter har aktivering med tilstedeværelsesfølere. Vindueskontakter Ingen Vedvarende energiproduktion Solcelleanlæg med direkte levering til nettet uden koordinering af behov Genvinding af spildvarme Ingen Smart Grid integration Ingen BMS system Fastlæggelse af setpunkter Central indstilling af setpunkter Tidsstyring Mulighed for individuel tidsstyring af tekniske anlæg Alarmbehandling Central indikation af alarmer Anvendelse af energidata Tendensvisning og fastlæggelse af forbrug Anvendelse af vejrdata Ingen anvendelse af vejrudsigt til forudsigelse af behov 12

13 Bimåling af el Bimåling med kommunikation. Dækker mindre end 90% af forbruget fra alle installationer Bimåling af varme og køl Bimåling med kommunikation. Dækker mindre end 90% af forbruget fra alle installationer Tabel 2.1. Oversigt over installationer og styring i Green Tech House 2.2 OU44 The OU44 building, shown in figure 2.2, is located at the University of Southern Denmark Odense Campus and was opened for staff and students in November The m² building is mainly devoted to teaching with classrooms, meeting and seminar rooms and offices spreading along three floors with a full basement comprising of technical rooms, storage facility and installations. The building is established as a living energy lab with various research activities and projects, comprising highly efficient energy supply and management systems and technologies. Figur 2.2. OU44 Building in Odense. Tabel 2.2 giver en kort oversigt over installationer og styring i OU44 Building. Stamdata Bygningsnavn OU44 Building Type Undervisningsbygning 13

14 Opført år 2015 Areal m² Brugstid Ca. 90 timer om ugen Bygningstekniske anlæg Opvarmning af bygning A district heating system with two mixing loops, serving east and west sections of the building, where radiators are placed in almost all the rooms and open spaces in addition to an underfloor heating system serving three spaces in the basement Opvarmning af brugsvand For domestic hot water production, the building is equipped with two electric boilers with a corresponding storage tank size of 300 and 60 liters, and this is topped up with a connection to a district heating supply Køling The building has no cooling systems or units Ventilation A centrally balanced ventilation system is employed with heat recovery units and preheating loops. The building comprises 4 identical ventilation units, serving the 4 building sections along a vertical distribution. The ventilation system operation is demand-driven based on CO 2 and temperature levels in the different zones. In addition, there is a capability for night cooling operation mode. Solafskærmning The building external windows along the different facades are equipped with sun screens (blinds), which are controlled by both light intensity level and ambient wind speed. In addition, there is an opportunity for manual overwrite of the blinds operation in the teaching rooms, study zones and offices. Belysning A lighting system with LED lights is employed. Daylight sensors and motion sensors are implemented in teaching zones, study rooms and offices, where only motion presence sensors are used in toilets, corridors and open spaces. Vindueskontakter Teaching rooms, study zones and meeting rooms on the three floors of the building are equipped with operable windows opening sensors. Vedvarende energiproduktion A free-generation solar PV system is installed on the roof with no coordination of demand Genvinding af spildvarme There is not waste heat recovery on the building level (considering that the ventilation heat recovery units are not included here) Smart Grid integration The building is not integrated in a smart grid 14

15 BMS system Fastlæggelse af setpunkter A Schneider Electric BMS system is implemented, allowing a central setting of setpoints on a room and zone level. Tidsstyring There is a potential and possibility of different systems operation time management, on the whole building, section and zone level. Alarmbehandling Schneider building advisor tool along with SDU ObepME tool are installed and running on an automatic and continuous manner in the building. This allows central indication of any errors, faults and anomalies and a corresponding flagging of an alarm. An overall monitoring and evaluation process is implemented allowing fault detection and diagnostics on various levels within the building. Anvendelse af energidata In addition to various sensors on a room level, the building is equipped with a large number of energy meters and submeters for heat and electricity on different levels. These energy data are used to assess the building operation and investigate any performance gap. Anvendelse af vejrdata A weather station is implemented on the top of the building, reading live ambient temperature, wind speed and irradiation at different locations. In addition, a weather forecast algorithm is set by the center for energy informatics team to predict weather conditions based on historical data. Bimåling af el Electricity is sub-metered with communication all around the building on the level of sections, zones and rooms, but covers less than 90% of the whole building infrastructure. Bimåling af varme og køl Heating is sub-metered all around the building on the level of sections, zones and rooms, but covers less than 90% of the whole building infrastructure. 2.3 Schneider-Electrics bygning Figur 2.3. Green House i Ballerup. 15

16 Tabel 2.3 giver en kort oversigt over installationer og styring i Schneider-Electric Green- House. Stamdata Bygningsnavn Greenhouse Type Kontorbygning Opført år 1984/ renoveret 2016 Areal m² Brugstid Ca. 105 timer om ugen Bygningstekniske anlæg Opvarmning af bygning Fjernvarme med 2 stk. vekslere til hhv. radiatoranlæg og ventilationsanlæg med behovsstyring. Opvarmning af brugsvand 4 stk. varmtvandsbeholdere med fast varmtvandstemperatur hele døgnet. Cirkulation af varmt brugsvand 105 timer om ugen Køling 7 stk. chiller med fast kølevandstemperatur når udetemperaturen er over 16 C og drift krav fra forbrugere. Kølevand anvendes i 9 stk. ventilationsanlæg. Ca. 250 loft køleelementer installeret med individuel styring af ventil på hvert element. Dækningsområde er storrumskontorer, kontorer, mødefaciliteter, auditorium, kantine og køkken. Der er etableret frikøling som anvendes når udetemperaturen er under 16 C Ventilation 9 stk. ventilationsanlæg med køleflade, varmegenvinding og varmeflade. Anlægget er trykreguleret. Tilførslen af luftmængde er behovstyret i forhold til temperatur, CO 2 og tilstedeværelsesfølere i kontorer, mødelokaler og kantine mm. Solafskærmning Facadevis udvendige solgardiner. Styret af lyssensorer og vindsensor. Mulighed for overstyring af brugere i de enkelte rum. Belysning Behovstyret belysning med tilstedeværelsesfølere og dagslysstyring i alle lokaler inkl. kælderrum mm. Vindueskontakter Ingen Vedvarende energiproduktion Solcelleanlæg med direkte levering til nettet uden koordinering af behov 16

17 Genvinding af spildvarme Ingen Smart Grid integration Ingen BMS system Fastlæggelse af setpunkter Central indstilling af setværdier som brugere har mulighed for 2 C forskydning. Alle værdier resettes ved endt arbejdsdag. Tidsstyring Mulighed for individuel tidsstyring af tekniske anlæg og alle zoner ( drift tilladelser, drift opstår når tilstedeværelsesfølere er aktive eller co2 niveau overskrides) Alarmbehandling Central indikation af alarmer og overvågning via ekstra installeret software. Analyserer alle funktion, reguleringer og energioptag. Hvis der er afvigelser i forhold til normalen omkring komfort (høj/lav) alarmeres med rapport om afvigelse og evt. forslag til udbedring samt økonomisk konsekvens. Anvendelse af energidata Tendensvisning og fastlæggelse af forbrug, budget styring omkring forbrug og økonomi graddag korrigeret. Anvendelse af vejrdata Ingen anvendelse af vejrudsigt til forudsigelse af behov Bimåling af el Bi måling med kommunikation. Dækker mere end 98% af forbruget fra alle installationer 2.4 Siemens audit (Udlejningsejendom i Jylland) Tabel 2.4 giver en kort oversigt over installationer og styring i Udlejningsejendommen. Bygningen består af 3 blokke i 2 plan. Mellem Blok 1 og Blok 2 er der et atrium på 524 m². Mellem Blok 2 og Blok 3 er der en glas trappeopgang. Under hele Blok 2 er kælder. Stamdata Bygningsnavn Udlejningsejendom i Jylland Type Kontorbygning Opført år 2001/ delrenoveret 2018 Areal Auditeret areal 2500 m² (Total areal 4200 m²) 17

18 Brugstid Ca. 60 timer om ugen Bygningstekniske anlæg Opvarmning af bygning 1 stk. Gaskedel med 5 stk. blandesløjfer til radiatoranlæg med vejrkompensering samt gulvvarme Opvarmning af brugsvand 1 stk. varmtvandsbeholder med fast varmtvandstemperatur hele døgnet. Cirkulation af varmt brugsvand med tidsstyring Køling Der er ingen køleanlæg i bygninger Ventilation 1 stk ventilationsanlæg uden køleflade, med varmegenvinding varmepumpe og varmeflade. Anlægget er fra 2001 og forsynet med fabriksmonteret automatik. 1 stk ventilationsanlæg uden køleflade, med varmegenvinding og varmeflade. Anlægget er fra 2018 og forsynet med fabriksmonteret automatik. Solafskærmning Delvis udvendige solgardiner. Styret manuelt. Delvis persienner indbygget i termorude. Styres manuelt. Belysning Behovstyret belysning med tilstedeværelsesfølere i alle lokaler inkl. kælderrum m.m. Vindueskontakter Ingen Vedvarende energiproduktion Ingen Genvinding af spildvarme Ingen Smart Grid integration Ingen BMS system (1 system fra 2001 samt 1 system fra 2018) Fastlæggelse af setpunkter Der er et BMS system som er etableret i 2001 hvor der er mulighed for central indstilling af setværdier uden brugerindflydelse. Udover dette, er der et BMS system som er etableret i 2018 hvor der er mulighed for central indstilling af setværdier samt brugerindflydelse i zoner med behovsstyring. Alle brugerindstillede værdier kan resettes ved endt arbejdsdag. Tidsstyring 18

19 Mulighed for individuel tidsstyring af tekniske anlæg i BMS system som er etableret i 2001 Mulighed for tidsstyring af ventilationsanlæg samt zoner i BMS system som er etableret Alarmbehandling Muligheden er der, men bruges ikke Anvendelse af energidata Energidata aflæses og bruges til afregning af lejers andel af forbrug Anvendelse af vejrdata Ingen anvendelse af vejrudsigt til forudsigelse af behov Bimåling af el Bimåler aflæses og bruges til afregning af lejers andel af forbrug 19

20 3 eu.bac audits I dette kapitel præsenteres resultatet af de gennemførte audits inkl. en forklaring til, hvordan de opnåede scores for de enkelte bygninger er fremkommet, samt erfaringer fra gennemførelsen af de fire eu.bac audits. Resultatet af de gennemførte audits er blevet præsenteret for og diskuteret med relevante personer for bygningernes drift. Det har ført til mindre justeringer i den score som bygningerne oprindeligt fik ved gennemgangen af bygningen. I det følgende præsenteres det endelige resultat for bygningerne. 3.1 Green Tech House På trods af et omfattende CTS system med mange målere og følere opnår denne bygnings automatiksystem kun 46 ud af 100 point svarende til en klasse D. Selvom der i denne bygning er 4 zonekøleflader på ventilationssystemet på hver etage, er der stadigvæk ikke mulighed for individuel styring af både luftmængden og luftens temperatur i de enkelte rum. Det giver en risiko for, at der kan køles og opvarmes samtidigt i nogle rum. Havde systemet været opbygget med zonekøleflader og VAV-spjæld i alle rum, ville det være muligt at opnå 7 point ekstra. Koordinering mellem solafskærmningen og HVAC systemerne i de enkelte rum ville give mulighed for at opnå 3 point ekstra. Ligesom vindueskontakter ville give mulighed for at opnå 1 point ekstra. Anvendelse af eu.bac certificerede produkter i rummene kunne potentielt give 3 point ekstra. Varmtvandsproduktionen i bygningen kører i døgndrift pga. en meget blandet anvendelse af bygningen og der ville potentielt være mulighed for at opnå 3 point ekstra, hvis varmtvandsproduktionen i stedet for blev styret efter behovet. Anvendelse af avancerede TBM funktioner, såsom diagnose og analyse værktøjer som aktivt anvender bygningens sensor og måledata til optimering af driften, ville potentielt give mulighed for 5 point ekstra. Koordinering af lokal energiproduktion, udnyttelse af spildvarme og smart Grid integration ville ligeledes kunne bidrage med 5 point ekstra. Der er ingen KPI er (Key Performance Indicators), som anvendes til at vurdere, om forskellige installationer kører som tiltænkt. Derudover er der mange småting der trækker ned herunder birum såsom toiletter, depoter, gange og trapper, hvor der ikke anvendes ligeså avancerede funktioner som i kontorer og mødelokaler. 20

21 3.2 OU44 At the design phase, the plan was to have an energy efficient building complying with the Danish Building Low Energy Class However, due to careful and wellorganized planning, design and construction phases and the close collaboration between the Danish Building and Property Agency, contractors, university technical department and researches, it was shown during commissioning that the OU44 building complies with the highest building standard in Denmark, being one of the first and fewest public buildings in Denmark to comply with the future building class The auditing of the OU44 building, considering the eubac methodology and criteria leads to a cumulative point of 75, rating it as an A building. The major points accredited are devoted to Ventilation and air-conditioning control (18 points), technical home and building management (17 points) and heating control (14 points). In addition to the highly efficient energy supply systems, the building was equipped with a large number of meters and sensors on various levels and resolutions to allow full capability to monitor and control the building operation. Multiple meters were installed to measure consumption of electricity, heating, ventilation, lighting, plug loads, at the level of the whole building, floors, part of floor and certain test rooms. All building rooms are equipped with temperature, humidity, CO2, PIR and illuminance sensors in addition to radiator valve position, ventilation damper position, blinds position and multiple temperature and pressure sensors along the energy supply scheme. In addition, a weather station is installed to record ambient temperature, wind speed and solar irradiation, and 17 cameras were installed at various building entrances and at different locations inside the building to monitor the occupancy behavior and report people counts. Moreover, the building is equipped with a Schneider Electric building management system (BMS) allowing control and optimization of the systems operation on the rooms and the whole building levels, where all sensors are accessible through a KNX bus, broadcasting records to the BMS based on the configuration. Data collected from the building are fetched from the BMS into a centralized database platform using the Simple Measurement and Actuation Profile (smap) protocol, making it easier to be used for various applications including occupancy prediction and model calibration and comparison. While the current audit of the building shows that it is on the high-end in terms of building automation and control perspective, there are still points that could be improved to elevate the building cumulative points even more. This includes: - Additional electricity and heating submetering to more than 90% of each supply by end use. - Establishing full Smart Grid integration of the building. - Adding a waste-heat recovery unit at the basement level. - Coordination of the local renewable energy generation sources. - Establishing combined blinds-hvac control to optimize the energy use. - And adding additional KPIs 21

22 3.3 Schneider-Electric, Green House Domicilejendom ejet af Fa. Wilborgs opført i 1984 af Christian Rovsing som udviklingscenter og administrationsejendom. Wilborgs og Schneider Electric renoverede ejendommen i fællesskab i Denne fælles renovering blev udført som et fælles Partnering samarbejde, efter endt renovering er ejendommen nu udlejet til Schneider-Electric, og er dansk hovedkontor. Målet for Schneider-Electric var med renoveringen, at få ejendomme til at fremstå som: levende show room. Der er derfor anvendt Schneider-Electrics komponenter i alle faser i renoveringen, hvor det har været muligt: Føringsveje, tavlemateriel, afbrydermateriel, detektorer, transmittere, PIR, frekvensomformere, energimålere, elmålere, adgangskontrol (ADK), tyverialarm (AIA), videoovervågning (CCTV), rumstyringer ((LYS og komfort) KNX), CTS-anlæg (SBO), Bygningsanalysesoftware (Building Advisor), energianalyseværktøj (Power Monitering Expert). Sustainability reporting (bæredygtighedsanalyseværktøj, Resource Advisor). Denne renovering sikrer de bedste løsninger uden at gå på kompromis med energiforbruget. Samtidig ønskes at få ændret nedenstående energimærkning til det bedst mulige. Det eksisterende energimærke er ca. 10 år gammelt, så en ny mærkning af bygningen forventes i Alle rum er nu styret af aktivitetsniveau, komfort og tilstedeværelse. Der er yderlige installeret Space-management IoT komponenter af fabrikatet: Der er etableret solceller, hvor hele elproduktionen anvendes i egen bygning. Green house har opnået en samlet score på 67 ud af 100 point svarende til en klasse B. 22

23 Alt i alt er der høj score som følge af avancerede TBM funktioner, dette er fordi der er installeret software til energiopsamling, bæredygtighedsrapportering og analysesoftware med algoritmer. Rapporteringssoftwaren rapporterer på alle afvigelser omkring effektoptag, komfortafvigelser i forhold til forventede niveauer, forøget driftstid, setpunktsændringer uden for aftalt niveau mm. Dermed er næsten alle KPIèr der kan vælges anvendt. En ting der trækker ned i installationen, er manglende interlock imellem radiatorventiler (traditionelt termohoved fra Danfoss) og kølebaffelventiler. Der er i varmesæsonen mulighed for at anvende frikøl i alle lokaliteter med kølebafler (ca. 75 % af det samlet areal), hvorved der kan køles og opvarmes samtidig. Denne manglende kobling kræver en indstilling, som sikrer af der ikke kan anvende lavere kølesetpunkt i rummet end C i varme sæsonen, og at få alle radiatorer udstyret med egen ventilmotor. 3.4 Siemens audit (Udlejningsejendom i Jylland) Udlejningsdommen består af 3 Blokke i 2 plan. Mellem Blok 1 og Blok 2 er der et atrium på 524 m². Mellem Blok 2 og Blok 3 er der en glas trappeopgang. Under hele Blok 2 er der kælder. Der er en nuværende lejer til lidt over halvdelen af der samlede areal. Resten er ikke lejet ud. Det er kun den udlejede del, som er auditeret. Den nuværende lejer har (i deres lejemål), installeret et nyt trykstyret ventilationsanlæg med tilhørende behovsstyrede zoner. I de behovstyrede zoner, er der mulighed for indstilling af setværdier for temperatur og luftkvalitet. De manuelle indstillede værdier kan blive automatisk reset ved arbejdstids ophør. De fleste af bygningens tekniske installationer er fra bygningens opførelse. Den samlede pointtildeling af bygningen er 51 ud af 100, hvilket svarer til en klasse D. Der er flere ting som vil kunne hæve den samlede score f.eks.: BMS interaktiv dataudveksling mellem ventilationsanlæg og zoner. BMS interaktiv dataudveksling mellem radiatoranlæg og zoner. Dagslysstyring Styring af solafskærmning Detektering af vinduesåbning via vindueskontakter Styring af varmt brugsvand Etablering af KPI er 23

24 4 Evaluering af eu.bac s metode 4.1 Dataindsamling og inddatering Indsamling af data vedr. bygningerne er den mest tidskrævende del af processen og kan nemt tage flere dage afhængigt af bygningens størrelse, antal tekniske systemer, kompleksitet og mængden af tilgængelig information. Indsamlingen af data kan besværliggøres af, at den bygningsansvarlige ikke nødvendigvis har alt dokumentation tilgængeligt, eller hvis en del af dokumentationen ikke er opdateret i forbindelse med afslutningen af byggeriet, eller blevet forældet pga. ændringer i installationerne eller ombygninger. Man bør derfor være kritisk overfor de informationer, man kan finde i dokumentationsmaterialet og sørge for at verificere dem i forbindelse med gennemgangen af bygningen. Gennemgangen af en bygning bør ske med den, der er ansvarlig for de tekniske installationer, så man kan spørge ind til de ting, der ikke fremgår af dokumentationen. Det er især specifikke funktioner, der er implementeret, men ikke nødvendigvis dokumenteret. Man bør på forhånd gennemtænke, hvordan spørgsmålene formuleres, da det ikke er sikkert at den ansvarlige nødvendigvis kender de termer, der anvendes i forbindelse med inddateringen. Nogle funktioner kan også verificeres ved at teste dem ved gennemgangen, f.eks. om belysningen aktiveres med en PIR sensor, eller om den skal aktiveres med et tryk, når man går ind i rummet. I nogle tilfælde kan der være behov for at gennemgå programmeringen af systemet (hvis det er muligt) for at finde frem til, hvordan en given funktion fungerer, selvom det ikke er intentionen, at det skulle være nødvendigt fra eu.bac s side. Selve inddateringen kan foretages på måske 2-4 timer afhængigt af antallet af tekniske anlæg i bygningen, hvis alle informationer er tilgængelige og strukturerede. Selvom metoden umiddelbart er objektiv, er pointgivningen afhængig af hvordan den enkelte auditor vurderer systemerne, så to auditører kan derfor godt give den samme bygning en forskellig vurdering. Det kan bl.a. være forskellige uddannelsesbaggrund og erfaringsgrundlag mellem de forskellige auditører, der kan medføre denne forskel. Men typisk skyldes en forskel, at beskrivelsen af bygningens installationer og styring er mangelfuld, så det er nødvendigt at skønne funktionen af de enkelte systemer. Der kan være nogle punkter i forbindelse med inddateringen, der ikke nødvendigvis virker logiske i forhold til det aktuelle system. Det skyldes bl.a., at inddateringsmetoden skal omfatte mange forskellige typer systemer, som bliver anvendt på forskellige måder i forskellige lande. Anbefalingen fra eu.bac er, at der vælges en funktion, der svarer mest muligt til det aktuelle system og samtidig laves en note om, hvorfor det valg er taget, så det ved en evt. senere opfølgning er muligt at finde ud af, hvorfor dette blev valgt. 24

25 4.2 Begrænsninger ved anvendelse af metoden En af de begrænsninger, der blev nævnt i forbindelse med uddannelsesforløbet, er, at forholdet mellem point og energiforbrug ikke skalerer på samme måde for lavenergibygninger som for ældre bygninger. Man bør derfor overveje, hvordan man kan anvende metoden i forbindelse med lavenergibygninger Anvendelse af simple funktioner i en given applikation i stedet for en mere avanceret funktion bevirker en lavere karakter, selvom den avancerede funktion ikke nødvendigvis ville give mening i det pågældende system. En ting, der ikke har betydning i forbindelse med karaktergivningen, er, hvorvidt der er individuelle tilbagemeldingsfunktioner fra komponenter og systemer. Der skelnes kun mellem hvorvidt, der er kommunikation til TMB systemet eller ej. Inddateringsværktøjet er kun på engelsk på nuværende tidspunkt. Hvis det skal anvendes i større omfang i Danmark, vil der være behov for en oversættelse da mange af de tekniske termer på engelsk ikke nødvendigvis er forståelige, selv for personer der arbejder med HVAC og automatiksystemer til dagligt. 4.3 Hvad kan metoden anvendes til Potentialet for at udbyde metoden kommercielt som en mærkningsordning på samme måde som en energimærkning vurderes at være meget lille, så længe der ikke er krav fra myndighederne om det, da det vurderes at være en omkostningstung mærkning pga. det relativt store tidsforbrug. En mulig anvendelse kan være at anvende klassificeringen i forbindelse med udbudsbeskrivelser for nye bygninger som en måde at supplere den gænge kravsspecifikation. Det giver f.eks. en bygherre mulighed for at definere, at han ønsker bygningsautomatik svarende til klasse A fremfor blot at ønske noget, der er intelligent, som kan tolkes mere kreativt af de bydende. På den måde vil det også være muligt at få oplyst konsekvenserne af eventuelle besparelser, f.eks. hvor meget mere vil det koste at vælge klasse A i stedet for C. I stedet for at det ofte er uklart, hvad en besparelse indebærer. Klasserne bør dog ikke stå for sig selv i et udbudsmateriale, men skal suppleres med andre krav for at sikre at enkelte systemer ikke bliver overprioriteret på bekostning af andre systemer. En udbyder af bygningsautomatiksystemer vil også kunne anvende klassificeringen som salgsargumentation for at promovere en løsning frem for en anden til en potentiel kunde. I eksisterende bygninger kunne man forestille sig, at klassificeringen kan anvendes som et supplement til en tilstandsvurdering af bygningens øvrige tekniske installationer, hvor klassificeringen kan anvendes som et værktøj til at vise, hvilke systemer, der er i bygningen, hvordan de påvirker hinanden, og måske også hvorfor det ikke nødvendigvis er optimalt. 25

26 5 Referencer DS/CEN, EN Bygningers energieffektivitet Del 1: Indvirkning fra bygningsautomation, bygningsstyring og bygningsadministration Modulerne M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, udgave, Siemens, 2019 (accessed). Building automation impact on energy efficiency. VITO et al., 2018a. Support for setting up a smart readiness indicator for buildings and related impact assessment - Executive summary of final report. VITO et al., 2018b. Support for setting up a smart readiness indicator for buildings and related impact assessment - final report. 26

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

PreHEAT Produkter til styring af boliger. Konference om fremtidens smarte fjernvarme - Bygningernes og forbrugernes rolle i det smarte energisystem

PreHEAT Produkter til styring af boliger. Konference om fremtidens smarte fjernvarme - Bygningernes og forbrugernes rolle i det smarte energisystem PreHEAT Produkter til styring af boliger Konference om fremtidens smarte fjernvarme - Bygningernes og forbrugernes rolle i det smarte energisystem Dagsorden Hvem er Neogrid Technologies PreHEAT cloudbaseret

Læs mere

TMC - Klima

TMC - Klima NOTAT TMC Klima 97218 CO 2regnskab 217 Ifølge HøjeTaastrup Kommunes KlimaKommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening skal der udarbejdes og offentliggøres et årligt regnskab over kommunens CO 2 udledning.

Læs mere

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger LavEByg-netv netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger Status strategiudvikling for: Ventilationsanlæg Lavenergikoncepter Delområde: Ventilationsanlæg Beskrivelse af delområdet Ventilationsanlæg,

Læs mere

Energy-saving potential A case study of the Danish building stock. Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY

Energy-saving potential A case study of the Danish building stock. Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Energy-saving potential A case study of the Danish building stock Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Short and long term potentials Potential energy savings on short

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

BMS v/bent Ole Jonsen. Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium

BMS v/bent Ole Jonsen. Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium 76 BMS BMS v/bent Ole Jonsen Kontorhus Energiklasse 1 Energiberegning Besparelser Integreret løsning Tilbagebetalingstid Explorium 77 Kontorhus som energiklasse 1 Hvordan har vi gjort det 78 Eksempel på

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI Bygning: Bygherre: Rådgiver: Lyngby Port Nordea Ejendomme Rambøll Danmark Total Concept method Step 1. Creating the action package Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår: 1992 Areal:

Læs mere

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk deltagelse i IEA Heat Pumping Technologis Program Baggrund: Danmark har siden pr. 1.

Læs mere

Funktionsafprøvning og BR18. - Niels Bruus Varming, TBST

Funktionsafprøvning og BR18. - Niels Bruus Varming, TBST Funktionsafprøvning og BR18 - Niels Bruus Varming, TBST BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN BAGGRUND FOR BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN BAGGRUND Initiativ i Vækst og udvikling i hele Danmark fra november

Læs mere

Portal Registration. Check Junk Mail for activation . 1 Click the hyperlink to take you back to the portal to confirm your registration

Portal Registration. Check Junk Mail for activation  . 1 Click the hyperlink to take you back to the portal to confirm your registration Portal Registration Step 1 Provide the necessary information to create your user. Note: First Name, Last Name and Email have to match exactly to your profile in the Membership system. Step 2 Click on the

Læs mere

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Temamøde: DTU (CITIES) og Dansk Fjernvarme/Grøn Energi, September 2014 Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Compute) www.henrikmadsen.org www.smart-cities-centre.org

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

CTS Drift og strategier. Kristian Kærsgaard Hansen Energi og Klima

CTS Drift og strategier. Kristian Kærsgaard Hansen Energi og Klima CTS Drift og strategier Kristian Kærsgaard Hansen Energi og Klima Varme-, brugsvands-, ventilation- og køleregulering med passende automatik Ved hjælp af moderne reguleringsudstyr kan man "skræddersy"

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Læs mere

Præsentation af 4DH Workshop om brug af meteorologiske forudsigelser ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker

Præsentation af 4DH Workshop om brug af meteorologiske forudsigelser ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker Præsentation af 4DH Workshop om brug af meteorologiske forudsigelser ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker Fjernvarmens Hus, 18. januar 2016 Hvem er 4DH Hvad er begrebet 4DH Baggrunden

Læs mere

Mandara. PebbleCreek. Tradition Series. 1,884 sq. ft robson.com. Exterior Design A. Exterior Design B.

Mandara. PebbleCreek. Tradition Series. 1,884 sq. ft robson.com. Exterior Design A. Exterior Design B. Mandara 1,884 sq. ft. Tradition Series Exterior Design A Exterior Design B Exterior Design C Exterior Design D 623.935.6700 robson.com Tradition OPTIONS Series Exterior Design A w/opt. Golf Cart Garage

Læs mere

Samproduktion af varme og køling er oplagt til LT fjernvarme. DE Application manager Charles W. Hansen Grundfos

Samproduktion af varme og køling er oplagt til LT fjernvarme. DE Application manager Charles W. Hansen Grundfos Samproduktion af varme og køling er oplagt til LT fjernvarme DE Application manager Charles W. Hansen Grundfos Fælles energicentral Grundfos og Gues idriftssat 2012 3 kølemask./varmepumper Proceskøling

Læs mere

Basic statistics for experimental medical researchers

Basic statistics for experimental medical researchers Basic statistics for experimental medical researchers Sample size calculations September 15th 2016 Christian Pipper Department of public health (IFSV) Faculty of Health and Medicinal Science (SUND) E-mail:

Læs mere

PEMS RDE Workshop. AVL M.O.V.E Integrative Mobile Vehicle Evaluation

PEMS RDE Workshop. AVL M.O.V.E Integrative Mobile Vehicle Evaluation PEMS RDE Workshop AVL M.O.V.E Integrative Mobile Vehicle Evaluation NEW - M.O.V.E Mobile Testing Platform Key Requirements for Measuring Systems Robustness Shock / vibrations Change of environment Compact

Læs mere

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden?

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Per Heiselberg Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet Conclusions related to buildings

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

SKEMA TIL AFRAPPORTERING EVALUERINGSRAPPORT

SKEMA TIL AFRAPPORTERING EVALUERINGSRAPPORT SKEMA TIL AFRAPPORTERING EVALUERINGSRAPPORT OBS! Excel-ark/oversigt over fagelementernes placering i A-, B- og C-kategorier skal vedlægges rapporten. - Følgende bedes udfyldt som del af den Offentliggjorte

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Samproduktion af varme og køling medfører nye løsninger. DE Application manager Charles W. Hansen fra Grundfos

Samproduktion af varme og køling medfører nye løsninger. DE Application manager Charles W. Hansen fra Grundfos Samproduktion af varme og køling medfører nye løsninger DE Application manager Charles W. Hansen fra Grundfos Fælles energicentral Grundfos og Gues 3 kølemask./varmepumper Proceskøling ved 6 og 12 ⁰C Fjernvarme

Læs mere

Total bygningsautomatik så enkelt kan det gøres

Total bygningsautomatik så enkelt kan det gøres Total bygningsautomatik så enkelt kan det gøres Indhold Total bygningsautomatik så enkelt kan det gøres Peter Christensen Brian Egeberg Lillian Andersen EcoBuilding EcoBuilding EcoBuilding Projektchef

Læs mere

Mandara. PebbleCreek. Tradition Series. 1,884 sq. ft robson.com. Exterior Design A. Exterior Design B.

Mandara. PebbleCreek. Tradition Series. 1,884 sq. ft robson.com. Exterior Design A. Exterior Design B. Mandara 1,884 sq. ft. Tradition Series Exterior Design A Exterior Design B Exterior Design C Exterior Design D 623.935.6700 robson.com Tradition Series Exterior Design A w/opt. Golf Cart Garage Exterior

Læs mere

Valg af Automationsplatform

Valg af Automationsplatform Valg af Automationsplatform Factory or Machine? Different Product Segments APROL for Process Control and Factory Automation Automation Studio for Machine Automation Factory Automation Factory automation

Læs mere

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax TM4 Central Station User Manual / brugervejledning K2070-EU STT Condigi A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Denmark Tel. +45 87 93 50 00 Fax. +45 87 93 50 10 info@sttcondigi.com www.sttcondigi.com

Læs mere

BALANCERING AF FJERNVARME FOR ØGET OPTAG AF LAVTEMPERATUR OVERSKUDSVARME

BALANCERING AF FJERNVARME FOR ØGET OPTAG AF LAVTEMPERATUR OVERSKUDSVARME BALANCERING AF FJERNVARME FOR ØGET OPTAG AF LAVTEMPERATUR OVERSKUDSVARME eksempel på samarbejde mellem Viborg Varme, Aalborg Universitet/DTU, PlanEnergi og Niras 1 AGENDA Viborg Fjernvarme grundlaget Samarbejdet

Læs mere

KONTOR MED MULIGHED FOR OP TIL M² LAGER/PRODUKTION Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (LS)

KONTOR MED MULIGHED FOR OP TIL M² LAGER/PRODUKTION Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (LS) KONTOR MED MULIGHED FOR OP TIL 8.000 M² LAGER/PRODUKTION Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (LS) BELIGGENHED Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter til København C og lufthavnen DK Tæt på

Læs mere

Danfoss en bæredygtig forretning i vækst Vores bidrag til løsning af klimaudfordringerne

Danfoss en bæredygtig forretning i vækst Vores bidrag til løsning af klimaudfordringerne Danfoss en bæredygtig forretning i vækst Vores bidrag til løsning af klimaudfordringerne Martin Brander, Head of Hardservices & Security, Danfoss A/S 1 Public Affairs & Sustainability 31. Januar 2019 Det

Læs mere

Fremtidens belysning, mere end blot lys. Kim Hardi Nielsen

Fremtidens belysning, mere end blot lys. Kim Hardi Nielsen Fremtidens belysning, mere end blot lys Kim Hardi Nielsen 1 Vi ser et øget behov for energibesparende belysningsløsninger Næsten 20% af vores elforbrug anvendes til belysning 2 75% af det samlede energiforbrug

Læs mere

Constant Terminal Voltage. Industry Workshop 1 st November 2013

Constant Terminal Voltage. Industry Workshop 1 st November 2013 Constant Terminal Voltage Industry Workshop 1 st November 2013 Covering; Reactive Power & Voltage Requirements for Synchronous Generators and how the requirements are delivered Other countries - A different

Læs mere

Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug

Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug ipower og ZEB Temamøde: Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Informatik) Henrik Aalborg Nielsen, Stig Mortensen (ENFOR a/s) Oversigt: Brug af målinger

Læs mere

LEADit & USEit 2018 CampusHuset - Campus Bindslevs Plads i Silkeborg 25. Oktober 2018

LEADit & USEit 2018 CampusHuset - Campus Bindslevs Plads i Silkeborg 25. Oktober 2018 LEADit & USEit 2018 CampusHuset - Campus Bindslevs Plads i Silkeborg 25. Oktober 2018 Global visibility for assets and field equipment - Enhancing efficiency, utilization, and safety Agenda Forhistorie,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Billede 1:

Billede 1: Ejendom: Ejer: Rådgiver: Gladsaxe Idrætscenter Gladsaxe Kommune Rambøll Danmark Total Concept method Trin 1-3. Opfølgning på resultater Bygningerne I Opførelsesår: 1970 erne Opvarmet areal: 14.900 m 2

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Fjerde Generation Fjernvarme

Fjerde Generation Fjernvarme Dansk Fjernvarmes 56. landsmøde Aalborg Kongres & Kultur Center, 30-31. oktober 2014 Fremtidens fjernvarmesystem Fjerde Generation Fjernvarme Professor Henrik Lund, Aalborg Universitet 4DH Forskningscenter

Læs mere

Få mere ud af din energirenovering. Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser

Få mere ud af din energirenovering. Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser Få mere ud af din energirenovering Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser Energirenovering - hvad kan du forvente? Her er et overblik over, hvad du som beboer

Læs mere

VELUDNYTTET EJENDOM I SØBORG MED MANGE ANVENDELSES- MULIGHEDER Rosenkæret 37-39, 2860 Søborg Sag (NIT)

VELUDNYTTET EJENDOM I SØBORG MED MANGE ANVENDELSES- MULIGHEDER Rosenkæret 37-39, 2860 Søborg Sag (NIT) VELUDNYTTET EJENDOM I SØBORG MED MANGE ANVENDELSES- MULIGHEDER Rosenkæret 37-39, 2860 Søborg Sag 68173 (NIT) BELIGGENHED God infrastruktur nær Hillerødmotorvejen og E47 (Motorring 3) i en afstand på henholdsvis

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Svend Erik Mikkelsen, COWI

Svend Erik Mikkelsen, COWI CITIES Workshop, 6 April 2018, DTU Demonstration of supply systems for heating, cooling and hot water with PVT - solar collectors with build-in PV - heat pump and battery storage Svend Erik Mikkelsen,

Læs mere

Lavere U-værdier fører til øget energiforbrug! Intelligente glasfacader et eksperimentelt studium

Lavere U-værdier fører til øget energiforbrug! Intelligente glasfacader et eksperimentelt studium Lavere U-værdier fører til øget energiforbrug! Intelligente glasfacader et eksperimentelt studium www.zeb.aau.dk Fremtidens Workshop, Intelligente May 19-20, Glasfacader, 2010 2010 Frederik V. Winther

Læs mere

Project Step 7. Behavioral modeling of a dual ported register set. 1/8/ L11 Project Step 5 Copyright Joanne DeGroat, ECE, OSU 1

Project Step 7. Behavioral modeling of a dual ported register set. 1/8/ L11 Project Step 5 Copyright Joanne DeGroat, ECE, OSU 1 Project Step 7 Behavioral modeling of a dual ported register set. Copyright 2006 - Joanne DeGroat, ECE, OSU 1 The register set Register set specifications 16 dual ported registers each with 16- bit words

Læs mere

VENTILATION I EKSISTERENDE SKOLER HVORFOR OG HVORDAN?

VENTILATION I EKSISTERENDE SKOLER HVORFOR OG HVORDAN? VENTILATION I EKSISTERENDE SKOLER HVORFOR OG HVORDAN? STEFFEN PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR STP@ENG.AU.DK UNI VERSITET HVORFOR BYGGER VI HUSE? Hvorfor bygger vi huse? HVORFOR BYGGER VI HUSE? Indeklima who

Læs mere

Privat-, statslig- eller regional institution m.v. Andet Added Bekaempelsesudfoerende: string No Label: Bekæmpelsesudførende

Privat-, statslig- eller regional institution m.v. Andet Added Bekaempelsesudfoerende: string No Label: Bekæmpelsesudførende Changes for Rottedatabasen Web Service The coming version of Rottedatabasen Web Service will have several changes some of them breaking for the exposed methods. These changes and the business logic behind

Læs mere

EFFEKTIVT FLERBRUGERHUS MED FÆLLES KANTINE Ringager 2, 2605 Brøndby Sag (AW)

EFFEKTIVT FLERBRUGERHUS MED FÆLLES KANTINE Ringager 2, 2605 Brøndby Sag (AW) EFFEKTIVT FLERBRUGERHUS MED FÆLLES KANTINE Ringager 2, 2605 Brøndby Sag 158219 (AW) BELIGGENHED DK Ejendommen er beliggende særdeles centralt i forhold til hovedfærdselsveje. Der er 200 m til Søndre Ringvej

Læs mere

RS4 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon.

RS4 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon. NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon. Kort beskrivelse... 3 Funktionsbeskrivelse... 4 1.1 Lystænding... 4 1.2 Varmestyring... 4 1.3 Spjældstyring... 4 Plugin...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

FBBB temamøde d. 4. Juni 2015, Odense

FBBB temamøde d. 4. Juni 2015, Odense Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. BIPV

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

CASE - Energy renovation of buildings and 4.th Generation of District Heating

CASE - Energy renovation of buildings and 4.th Generation of District Heating CASE - Energy renovation of buildings and 4.th Generation of District Heating Theodor Møller Moos MSc. Senior Project- and Market Manager, Energy Planning and District Heating 1 Albertslund Syd The district

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

FORSKNINGSMÆSSIGE FOKUSOMÅDER MOD VENTILATION I NÆSTEN ENERGINEUTRALT BYGGERI PER HEISELBERG INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

FORSKNINGSMÆSSIGE FOKUSOMÅDER MOD VENTILATION I NÆSTEN ENERGINEUTRALT BYGGERI PER HEISELBERG INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG FORSKNINGSMÆSSIGE FOKUSOMÅDER MOD 2020 - VENTILATION I NÆSTEN ENERGINEUTRALT BYGGERI PER HEISELBERG FIRST PHASE IN THE GREEN TRANSITION OF THE ENERGY SYSTEM (BUILDINGS ROLE) FOCUS ON IMPROVED ENERGY EFFICIENCY

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger

Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger Per Arnold Andersen Afdelingsleder, Arkitekt MAA Dagslys, Energi og Indeklima VELUX A/S Vi er skabt til et liv udendørs

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

TWENTIES. Transmission system operation with large penetration of Wind and other renewable Electricity sources in Networks.

TWENTIES. Transmission system operation with large penetration of Wind and other renewable Electricity sources in Networks. TWENTIES Transmission system operation with large penetration of Wind and other renewable Electricity sources in Networks by means of innovative Tools and Integrated Energy Solutions Nina Detlefsen Systems

Læs mere

Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation

Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation 24 timer med Elforsk Udnytter du varmen fuldt ud? Termisk lagring og bygninger Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation rmh@cowi.com 1 Appetizer termisk energilagring i bygninger Overblik over

Læs mere

OPTIMAL SYNLIGHED Hovedvejen 9, 2600 Glostrup Sag (HT)

OPTIMAL SYNLIGHED Hovedvejen 9, 2600 Glostrup Sag (HT) OPTIMAL SYNLIGHED Hovedvejen 9, 2600 Glostrup Sag 13673 (HT) BELIGGENHED DK Optimal synlighed/eksponering ud til Hovedvejen, som passeres af ca. 35.000 biler hver dag Nem og kort afstand til motorvejsnettet

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT)

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT) YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL 12.000 M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Energirenovering af boliger og indeklima

Energirenovering af boliger og indeklima Energirenovering af boliger og indeklima Hvilke forbedringer af indeklimaet oplever beboerne efter energirenovering Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet København Hvordan

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag 84349 (sk) BELIGGENHED Ejendom beliggende i Ballerup Erhvervspark DK Rigtig gode tilkørselsforhold Ejendom er indhegnet Ca. 1.200

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2012

Trolling Master Bornholm 2012 Trolling Master Bornholm 1 (English version further down) Tak for denne gang Det var en fornøjelse især jo også fordi vejret var med os. Så heldig har vi aldrig været før. Vi skal evaluere 1, og I må meget

Læs mere

EFFEKTIVT FLERBRUGERHUS MED FÆLLES KANTINE Ringager 2, 2605 Brøndby Sag (AW)

EFFEKTIVT FLERBRUGERHUS MED FÆLLES KANTINE Ringager 2, 2605 Brøndby Sag (AW) EFFEKTIVT FLERBRUGERHUS MED FÆLLES KANTINE Ringager 2, 2605 Brøndby Sag 158219 (AW) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende særdeles centralt i forhold til hovedfærdselsveje. Der er 200 m til Søndre Ringvej

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

ESG reporting meeting investors needs

ESG reporting meeting investors needs ESG reporting meeting investors needs Carina Ohm Nordic Head of Climate Change and Sustainability Services, EY DIRF dagen, 24 September 2019 Investors have growing focus on ESG EY Investor Survey 2018

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Gas og el det perfekte mix

Gas og el det perfekte mix Professor og centerleder Jacob Østergaard Center for Elteknologi (CET) Naturgas en nødvendig del af løsningen... Hotel Nyborg Strand 26. november 2010 ? Bred politisk enighed om reduktion af CO2-udledning

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning

Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning Energiforum Denmark 4. marts 2015 (Al)Fred Heller Lektor på DTU Byg alfh@byg.dtu.dk Globale tendenser Globalisering Urbanisering (stigende befolkningstal

Læs mere

Fundamentals of HVAC Control Systems

Fundamentals of HVAC Control Systems ASHRAE Hong Kong Chapter Technical Workshop Fundamentals of HVAC Control Systems 18, 19, 25, 26 April 2007 2007 ASHRAE Hong Kong Chapter Slide 1 Chapter 4 Sensors and Auxiliary Devices 2007 ASHRAE Hong

Læs mere

Fremtidens elsystem det bygger vi i dag

Fremtidens elsystem det bygger vi i dag Fremtidens elsystem det bygger vi i dag Nye energikoncepter og decentrale kraftvarmeværkers rolle i fremtidens elsystem Erritsø, 6. januar 2011 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk

Læs mere

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R.

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R. EN 15259 Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. Martin R. Angelo EN15259 AF 2010 05 1 Indhold Standarden er primært for måleinstitutter, der

Læs mere

Slot diffusers. Slot diffusers LD-17, LD-18

Slot diffusers. Slot diffusers LD-17, LD-18 LD-17, LD-18 Application LD-17 and LD-18 are designed for supply of cold or warm air in rooms with a height between. m and 4 m. They allow easy setting of air deflectors for different modes of operation

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Health surveys. Supervision (much more) from the patients perspective. Charlotte Hjort Head of dep., MD, ph.d., MPG

Health surveys. Supervision (much more) from the patients perspective. Charlotte Hjort Head of dep., MD, ph.d., MPG Health surveys Supervision (much more) from the patients perspective Charlotte Hjort Head of dep., MD, ph.d., MPG 8.10.2018 The story 2002 Act on surveys at all nursing homes (frequentbased surveys) 600-800

Læs mere