TFH + TFMH 300 Series. Dansk English Svenska Deutsch Norsk Español

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TFH + TFMH 300 Series. Dansk English Svenska Deutsch Norsk Español"

Transkript

1 TFH + TFMH 300 Series Dansk English Svenska Deutsch Norsk Español

2 Dansk Generelt Emhætten indbygges nemmest i et Thermex emfang, de er skræddersyet til formålet. Emhættens monteringshøjde anbefales at være minde cm over elkomfur og cm over gaskomfur. NB! Emhætten skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsreglementet. Montering 1. Tilslut slangen til afgangsflangen Ø 150 mm (fig. 1, A), som skal installeres med spændbånd (ekstra tilbehør), kontrollér at klapperne i afgangsslangen (kontraspjæld) (fig. 1, B) åbner og lukker. 2. Foretag den elektriske forbindelse (fig. 2). Emhætten er udstyret med 1 eller 2 ledninger: TFMH med 1 ledning til forsyningskilden. Desuden TFH med 1 ledning til brug for ekstern ventilator. 3. Beslut hvor betjeningspanelet skal placeres (fig. 2, A, B): Fig. 1 a. Midt under emhætten Forbind da ledningen fra styreboksen (gennem hullerne i betjeningspanelet) til betjeningspanelet og montér det på 3-kanten. b. Udvendig på kabinettet Træk ledningen ud fra emhætten og placér den, dér hvor panelet skal sidde (vær opmærksom på ledningens længde, før beslutningen træffes). Forbind betjeningspanelet til ledningen og påsæt betjeningspanelet i et flat områder, der er grundigt rengjort. Skift evt. monteringspladen med udskæring for 3 kant med den vedlagte monteringsplade. Monteringspladen afmonteres ved ar fjerne de 2 fingerskruer bag filterne. Flyt halogen spottene over i den nye monteringsplade og monter den tilbage i emhætten. Fig Montér emhætten (fig. 2) i åbningen og fastgør den til kabinettet med 4 af de medleverede skruer (der følger 8 skruer med, som er nødvendige til 80 cm modellen). Aftræk til det fri Der etableres adgang til det fri enten igennem loft, væg eller aftrækskanal. Bemærk: Tilslut aldrig aftræksemhætten til eksisterende varmluftsystem eller skorsten. 3

3 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfilterne samt bøjler for fastgørelse af samme bestilles som sæt og er en option der kan bestilles. Se katalog for varenummer. Montage af kulfiltre Metal filteret adskilles, brug evt. en skruetrækker til dette. Kulfilteret ligges imellem de 2 metaldele, og dette samles igen. Monter filteret igen El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til strækstrømsreglementet. Fingertouchpanel: Tænd/sluk knap til lys. Sluk knap for motor. Tænd knap og motorhastighedsvælger Tænd knap - turbo funktion Denne hastighed bør bruges når koncentrationen af mados eller lugte er særlig stærk. Turbo funktionen vil køre i ca. 5 minutter og derefter automatisk vende tilbage til den tidligere indstillede hastighed (1, 2 eller 3) eller slukke hvis der ikke blev valgt nogen hastighed. Tryk på stop knappen for motoren eller hastighedsvælgeren for at slukke turbo-funktionen, inden de 5 minutter er gået. Filterrensindikator Lysdiode for rensning af metalfiltre. (I sidstnævnte tilfælde vil lysdioden ved bogstav F blinke) For at nulstille denne funktion holdes sluk-knappen for motoren inde i ca. 5 sekunder, hvorefter der vil lyde et bip og printet vil nu være nulstillet. 4

4 Dansk Timerfunktion 15 min. -timer - ved at trykke en enkelt gang på denne knap, kører den valgte hastighed i 15 min., hvorefter den stopper. Ved endnu et tryk på denne knap afbrydes timeren og emhætten kører på den valgte hastighed, indtil der trykkes på sluk-knappen for motoren. Boligventilation Emhætten er udstyret med en elektronisk anordning, som tillader brugeren at indtaste et bestemt antal minutter i timen, i hvilke emhætten kører. Dette vil bl.a. hjælpe på luftfornyelsen i rummet. Vejledning af til og frakobling af periodisk rumventilation: 1.Tryk på start/stopknappen 1 gang, og der kommer en bib lyd (enkelte gange kommer der ingen lyd) 2.Tryk på timerknap og hold den nedtrykt i få sekunder, hvorefter dioden lyser. 3.Tryk herefter på hastighedsknappen hvor der vælges henholdsvis hastighed 1, 2, 3 eller ingen hastighed. Dette svarer til 5, 10, 15 minutters ventilation i timen, eller ingen ventilation (rumventilation frakoblet) 4.Bekræft dit valg ved tryk på start/stopknappen Virker emhætten ikke, som den skal, skal der afbrydes for forbindelsen til strømmen i godt 5 sek. ved at trække stikket ud. Sæt derefter stikket i igen og prøv én gang til, før service tilkaldes. 5

5 English General The range hood is most easily built into a Thermex cooker hood that is custom made for the purpose. It is recommended that the fitting height of the range hood should be at least 50-60cm over the gas cooker. NB! The range hood shall be extra protected cf. the high voltage regulations. Fitting 1. Connect the tube to the outlet flange Ø 150mm (fig. 1, A), that should be installed with collar clip (extra accessory), check that the flaps in the outlet tube (counter damper) (fig. 1, B) opens and closes. 2. Make the electrical connection (fig. 2). The range hood is equipped with 1 or 2 leads: TFMH with one lead for the supply source. Besides TFH with 1 lead for use for external ventilator. 3. Decide where to place the control panel (fig. 2, A, B): Fig. 1 a. Immediately under the range hood Then connect the lead from the control box (through the holes in the control panel) to the control panel and attach it on the triangle. b. On the outside of the cabinet Draw the lead out from the range hood and place it where the panel shall sit (note the length of the lead before making a decision). Connect the control panel to the lead and attach the control panel in a flat area that is cleaned thoroughly. Possibly replace the fitting plate with a cut-out triangle with the enclosed fitting plate. Detach the fitting plate by removing the 2 finger-screws behind the filters. Move the halogen spotlights over into the new fitting plate and attach it back into the range hood. Fig Fit the range hood (fig. 2) in the opening and only attach it to the cabinet with 4 of the enclosed screws (there are 8 screws enclosed, which are necessary for the 80cm model). Outlet to the open air Access to the open air is established either through the ceiling, wall or outlet duct. Note: Never connect the outlet range hood for existing hot air system or chimney. 7

6 English Recirculation The air is cleaned with the help of active carbon filters, after which it is returned to the room. The carbon filter brackets for attaching them are ordered as a set and are an option that can be ordered. See the catalogue for the product number. Fitting of carbon filters The carbon filter is fitted inside the metal filter. Use a screwdriver if needed. Power Supply The range hood shall be connected to 230V in accordance with the high-voltage regulations. Finger touch panel: ON/OFF button for light. OFF button for motor. ON button and motor speed selector ON button - turbo function This speed should be used when the concentration of food odour or smell is particularly strong. The turbo function will run for approximately 5 minutes and then automatically return to the previously configured speed (1, 2 or 3) or turn off if no speed has been selected. Press the STOP button for the motor or the speed selector to turn off the turbo function before the 5 minutes have passed. Filter clean indicator Light diode for cleaning of metal filters. (In the latter case a diode at the letter F will blink). To reset this function, hold down the OFF-button for the motor for about 5 seconds, after which you will hear a beep sound and the readout will be reset. 8

7 English Timer function 15 minute timer - by pressing once on this button, the range hood will run at the selected speed for 15 minutes and then stop. Press this button one more time to interrupt the timer and the range hood will run at the selected speed until the OFF button for the motor is pressed. Home ventilation The range hood is equipped with an electronic device that allows the user to enter a certain number of minutes per hour for the range hood to run. This will also help with air ventilation in the room. Instructions for pre-programmed ventilaiton: 1.Press start/stop button once until a beep is heard. (Occasionally the beep will not occur) 2.Press and hold timer button for a few seconds until the light comes on. 3.Choose between 5(pos.1), 10(pos.2), 15(pos.3) minutes of ventilation pr. Hour on the speed selector switch. 4.Confirm your choice by pressing the start/stop button. If the range hood does not work as intended, disconnect the power supply for about 5 seconds by pulling out the plug. Then replace the plug in the socket again and try one more time before summoning maintenance. 9

8 Svenska Allmänt Köksfläkten monteras enklast i en Thermex spiskåpa, som är skräddarsydd för ändamålet. Spiskåpans monteringshöjd bör vara minst cm över en elspis och cm över en gasspis. OBS! Spiskåpan resp. köksfläkten ska skyddsjordas enligt starkströmsföreskrifterna. Montering 1. Anslut slangen till utloppsflänsen Ø 150 mm (fig. 1, A), som skall installeras med spännband (extra tillbehör), kontrollera att spjället i utloppsslangen (backspjäll) (fig. 1, B) öppnas och stängs. 2. Utför den elektriska anslutningen (fig. 2). Spiskåpan är utrustad med 1 eller 2 ledningar: TFMH med 1 ledning för strömförsörjningen, dessutom TFH med 1 ledning för användning med extern fläkt. 3. Bestäm var manöverpanelen ska placeras (fig. 2, A, B): Fig. 1 a. Mitt under spiskåpan Anslut då ledningen från styrningen (genom hålen i manöverpanelen) till manöverpanelen och montera den på 3-kanten. 4. b. Utvändigt på höljet Dra ut ledningen från spiskåpan och placera den där panelen ska sitta (ta hänsyn till ledningens längd innan beslutet fattas). Anslut manöverpanelen till ledningen och montera manöverpanelen på ett plant ställe som rengjorts grundligt. Byt ev. ut monteringsplattan med utskärning för 3 kant mot den bifogade monteringsplattan. Monteringsplattan demonteras genom att ta av de 2 vingskruvarna bakom filterna. Flytta över halogenlamporna till den nya monteringsplattan och sätt tillbaka den i spiskåpan. Montera spiskåpan (fig. 2) i öppningen och sätt fast den på höljet med 4 av de medlevererade skruvarna (8 skruvar följer med, som behövs för 80 cm-modellen). Fig. 2 Utlopp i det fria Sörj för utlopp i det fria antingen genom tak, vägg eller utsugskanal. Observera: Anslut aldrig spiskåpan till existerande varmluftsystem eller skorsten. 11

9 Svenska Återcirkulation Luften renas med hjälp av ett aktivkolfilter varefter den återcirkuleras till rummet. Kolfilter och byglar för fastsättning av desamma beställes som sats och kan fås som tillval. Artikelnumret framgår av katalogen. Montage av kolfilter Stålfilteret skall delas, använd eventuellt en skruvmejsel. Kolfilteret placeras emellem det delade metalfilter varefter filteret sätts ihop igen El-anslutning Spiskåpan ska anslutas till 230 V i enlighet med starkströmsföreskrifterna. Fingertouchpanel: Till/från-knapp för belysningen. Avstängningsknapp för motorn. Startknapp och motorhastighetsväljare Startknapp - turbofunktion Denna hastighet bör användas när koncentrationen av matos eller lukt är särskilt hög. Turbofunktionen går i ca 5 minuter och kopplas sedan automatisk tillbaka till den tidigare inställda hastigheten (1,2 eller 3) eller stängs av om ingen hastighet valts. Tryck på stoppknappen för motorn eller hastighetsväljaren för att stänga av turbofunktionen, innan de 5 minuterna har gått. Filterrengöringsindikator Lysdiod för rengöring av metallfiltret. (När filtret måste rengöras, blinkar lysdioden vid bokstav F) För att nollställa funktionen hålls motorns stoppknapp intryckt i ca 5 sekunder, varefter ett bip hörs och funktionen är nollställd. 12

10 Svenska Timerfunktion 15 min.-timer - genom att trycka en gång på denna knapp, körs den valda hastigheten i 15 min., varefter fläkten stannar. Genom att trycka ännu en gång på denna knapp avbryts timerfunktionen och köksfläkten går med vald hastighet, tills man trycker på motorns stoppknapp. Bostadsventilation Spiskåpan är försedd med en elektronisk anordning, som gör det möjligt för användaren att programmera in ett visst antal minuter per timme, under vilka köksfläkten är igång. Detta förbättrar bl.a. luftutbytet i rummet. Vägledning för till och frånkoppling av periodisk ventilation: 1.Tryck på start/stoppknappen 1 gång, och det hörs ett pip (vissa gånger kommer det inget ljud) 2.Tryck på timerknappen och håll den intryckt i några sekunder tills dioden tänds. 3.Tryck sedan på hastighetsknappen där ni väljer hastighet 1, 2, 3 eller ingen hastighet. Detta motsvarar 5, 10, 15 minuters ventilation i timmen, eller ingen ventilation. (periodisk ventilation avstängd) 4.Bekräfta ditt val genom att trycka på start/stoppknappen. Om spiskåpan inte fungerar som den skall, ska strömtillförseln kopplas från i minst 5 sek. genom att dra ut stickkontakten. Stick därefter in stickkontakten igen och prova en gång till, innan service tillkallas. Vägledning för till och frånkoppling av periodisk ventilation: 1. Tryck på start/stoppknappen 1 gång, och det hörs ett pip (vissa gånger kommer det inget ljud) 2. Tryck på timerknappen och håll den intryckt i några sekunder tills dioden tänds. 3. Tryck sedan på hastighetsknappen där ni väljer hastighet 1, 2, 3 eller ingen hastighet. Detta motsvarar 5, 10, 15 minuters ventilation i timmen, eller ingen ventilation. (periodisk ventilation avstängd) 4. Bekräfta ditt val genom att trycka på start/stoppknappen. 13

11 Deutsch Allgemeine Informationen Die Dunstabzugshaube lässt sich am leichtesten in einen Dunstabzug von Thermex, der für diesen Zweck maßgeschneidert ist, einbauen. Wir empfehlen, dass die Montagehöhe der Dunstabzugshaube über einem Elektroherd mindestens cm und über einem Gasherd mindestens 60-70cm beträgt. Achtung! Die Dunstabzugshaube muss laut DIN-VDE-Vorschrift besonders geschützt werden. Montage 1. Schließen Sie den Schlauch an den Ausgangsflansch (Ø 150 mm; Abb. 1, A) an, der mit Hilfe eines Spannbandes (Extrazubehör) installiert werden muss. Kontrollieren Sie, dass sich die Klappen im Ausgangsschlauch (Gegenklappen) (Abb. 1, B) öffnen und schließen. 2. Schließen Sie das Gerät an die Stromzufuhr an (Abb. 2). Die Dunstabzugshaube ist mit einer oder zwei Leitungen versehen: Modellreihe TFMH: 1 Leitung zur Stromquelle. Des Weiteren bei Modellreihe TFH1: 1 Leitung zum Anschluss eines externen Lüfters. 3. Entscheiden Sie sich, wo das Bedienteil platziert werden soll (Abb. 2, A, B): Abb. 1 a. Mitten unter der Dunstabzugshaube Verbinden Sie die Leitung vom Steuerkasten (durch die Löcher im Bedienteil hindurch) mit dem Bedienteil und montieren Sie es auf dem Dreieck. b. Außen am Gehäuse Ziehen Sie die Leitung aus der Dunstabzugshaube heraus und platzieren Sie sie dort, wo das Bedienteil angebracht werden soll (beachten Sie bitte die Länge der Leitung, bevor Sie sich entscheiden). Verbinden Sie das Bedienteil mit der Leitung und montieren Sie das Bedienteil an einer flachen Stelle, die vorher gründlich gereinigt wurde. Tauschen Sie eventuell die ursprüngliche Montageplatte (mit dem Ausschnitt für das Dreieck) mit der beigelegten Montageplatte aus. Man kann die Montageplatte abmontieren, indem man die 2 Flügelschrauben hinter den Filtern abschraubt. Entfernen Sie die Halogenspots aus der alten Montageplatte, setzen Sie sie in die neue Montageplatte ein und montieren Sie diese wieder in der Dunstabzugshaube. Abb Montieren Sie die Dunstabzugshaube (Abb. 2) in der Öffnung und befestigen Sie sie mit Hilfe der 4 mitgelieferten Schrauben am Gehäuse (die Packung enthält insgesamt 8 Schrauben, die für das 80cm-Modell benötigt werden). 15

12 Deutsch Abzug ins Freie Stellen Sie durch Decke, Wand oder einen Abzugskanal einen Abzug ins Freie her. Rezirkulation Die Luft wird mit Hilfe von Aktivkohlefiltern gereinigt und danach in den Raum zurück geleitet. Die Aktivkohlefilter und die Bügel zur Befestigung der Aktivkohlefilter können auf Wunsch gemeinsam als Satz bestellt werden. Die Warennummer finden Sie im Katalog. A Montage der Aktivkohlefilter: Der Aktivkohlefilter muss mit Hilfe von zwei Metallstangen ganz hinten am Fettfilter montiert werden. Beim Abmontieren müssen die beiden Stangen, die die Aktivkohlefilter und den Fettfilter miteinander verbinden, entfernt werden. Stromanschluss Die Dunstabzugshaube muss laut DIN-VDE-Vorschrift an 230 V angeschlossen werden. Bedienteil: Beleuchtung ein-/ausschalten. Motor ausschalten. Dunstabzugshaube einschalten und Motorgeschwindigkeitswähler

13 Deutsch Turbofunktion einschalten Benutzen Sie diese Geschwindigkeitsstufe, falls der Essensgeruch oder andere Gerüche besonders intensiv sind. Die Turbofunktion läuft ca. 5 Minuten und schaltet danach automatisch zur vorher eingestellten Geschwindigkeit (1, 2 oder 3) zurück bzw. die Dunstabzugshaube schaltet sich ganz aus, falls vorher keine Geschwindigkeit gewählt worden war. Drücken Sie die Motorstopp-Taste oder den Geschwindigkeitswähler 1-2-3, um die Turbofunktion abzuschalten, bevor die 5 Minuten verstrichen sind. Filterreinigungs-Anzeige Leuchtdiodenanzeige, die anzeigt, wann der Metallfilter gereinigt werden muss. (In diesem Fall blinkt die Leuchtdiode beim Buchstaben F): Halten sie die Motorstopp-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion auf Null zu stellen. Danach ertönt ein Tonsignal, wonach die Anzeige wieder auf Null steht. Timerfunktion 15 Minuten-Timer: Wenn Sie diese Taste einmal drücken, läuft die gewählte Geschwindigkeit 15 Minuten lang, bevor sich die Dunstabzugshaube ausschaltet. Drücken Sie die Taste noch einmal, um den Timer auszuschalten. Danach läuft die Dunstabzugshaube mit der gewählten Geschwindigkeit weiter, bis Sie die Motorstopp-Taste betätigen. Raumentlüftung Sie können die Dunstabzugshaube mit Hilfe einer elektronischen Funktion so einstellen, dass Sie jede Stunde eine bestimmte, von Ihnen eingegebene Minutenzahl läuft. Dies fördert den Luftaustausch im Raum. Anleitung zum vorprogrammierten ventilaiton: 1. Drücken Sie "Start / Stop-Taste" einmal, bis ein Piepton zu hören ist. (Gelegentlich wird der Signalton wird nicht auftreten) 2. Drücken und halten Sie "Timer-Taste" für einige Sekunden, bis das Licht geht an. 3. Wählen Sie zwischen 5 (Pos. 1), 10 (Pos.2), 15 (Pos. 3) Minuten der Belüftung pr. Stunde auf dem Gang-Wahlschalter. 4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste "Start / Stopp"-Taste. Sollte die Dunstabzugshaube nicht korrekt funktionieren, unterbrechen Sie bitte die Stromzufuhr für ca. 5 Sekunden, indem Sie den Stecker herausziehen. Stecken Sie dann den Stecker wieder in die Steckdose und versuchen Sie es noch einmal, bevor Sie sich gegebenenfalls an den Kundenservice wenden. 17

14 Norsk Generelt Kjøkkenviften bygges lettest inn i et Thermex-avtrekk som er skreddersydd for formålet. Kjøkkenviftens monteringshøyde anbefales å være minst cm over elkomfyr og cm over gasskomfyr. NB! Kjøkkenviften skal utstyres med ekstrasikring iht. sterkstrømsreglementet. Montering 1. Tilkoble slangen til avtrekksflensen Ø 150 mm (fig. 1, A), som skal installeres med spennbånd (ekstra tilbehør), kontroller at spjeldene i avtrekksslangen (kontraspjeld) (fig. 1, B) åpnes og lukkes. 2. Foreta den elektriske forbindelsen (fig. 2). Kjøkkenviften er utstyrt med 1 eller 2 ledninger. TFMH med 1 ledning til strømkilden. Dessuten TFH med 1 ledning til bruk for ekstern ventilator. 3. Bestem hvor betjeningspanelet skal plasseres (fig. 2, A, B): Fig. 1 a. Midt under kjøkkenviften Tilkoble da ledningen fra styreboksen (gjennom hullene i betjeningspanelet) til betjeningspanelet og monter det på 3-kanten. b. Utvendig på kabinettet Trekk ledningen fra kjøkkenviften og plasser den der panelet skal sitte (vær oppmerksom på ledningens lengde før avgjørelsen fattes). Forbind betjeningspanelet med ledningen og monter betjeningspanelet i et flatt område som er grundig rengjort. Bytt ev. ut monteringsplaten med utskjæring for 3-kant med den vedlagte monteringsplaten. Monteringsplaten avmonteres ved å fjerne de 2 fingerskruene bak filteret. Flytt halogenspottene over til den nye monteringsplaten og monter den tilbake i kjøkkenviften. Fig Monter kjøkkenviften (fig. 2) i åpningen og fest den til kabinettet med 4 av de vedlagte skruene (8 skruer er vedlagt, som trengs til 80 cm-modellen). Avtrekk til det fri Det etableres adgang til det fri enten gjennom loft, vegg eller avtrekkskanal. Merk: Kjøkkenviften må ikke kobles til eksisterende varmluftsystem eller skorstein. 19

15 Norsk Resirkulering Luften renses ved hjelp av aktive kullfiltre, før den returneres til rommet. Kullfiltre og festebøyler bestilles som sett, og er utstyr som kan bestilles. Se katalogen for varenummer. Montering av kullfiltre Bafflefilteret skal splittes/deles, bruk evnt. en skrutrekker til dette. Kullfilteret legges i mellom de 2 baffelfiltdelene, filteret settes sammen igjen og kan deretter monteres. El-tilslutning Kjøkenviften skal kobles til 230 V i henhold til sterkstrømsreglementet. Berøringspanel: Knapp for å slå lyset på og av. Knapp for å slå av motoren Knapp for å slå motoren på samt hastighetsvelger Knapp for å slå på turbofunksjonen Denne hastigheten bør brukes når konsentrasjonen av matos og lukt er spesielt sterk. Turbofunksjonen kjører i ca. 5 minutter, før den automatisk går tilbake til den forrige innstilte hastigheten (1, 2 eller 3), eller slår av dersom det ikke er valgt noen hastighet. Trykk på stoppknappen for motoren eller hastighetsvelgeren for å slå av turbofunksjonen før de 5 minuttene er gått. Rengjøringsindikator for filteret Lysdiode for rensing av metallfiltre. (I sistnevnte tilfelle vil lysdioden ved bokstav F blinke) For å nullstille denne funksjonen, holdes av-knappen for motoren inne i ca. 5 sekunder. Deretter høres et pip, og tilkoblingen er nullstilt. 20

16 Norsk Timerfunksjon 15 min. -timer - ved å trykke én gang på denne knappen, kjører den valgte hastigheten i 15 minutter før den stopper. Ved å trykke én gang til på denne knappen, avbrytes timeres, og kjøkkenviften kjører på den valgte hastigheten til det trykkes på av-knappen for motoren. Boligventilasjon Kjøkkenviften er utstyrt med en elektronisk anordning som tillater brukeren å taste inn et bestemt antall minutter i timen da kjøkkenviften skal kjøre. Dette vil bl.a. bidra til å fornye luften i rommet. Veiledning av til og frakobling av periodisk rom ventilasjon: 1.Trykk på start/ stopp knappen 1 gang, og det kommer en pipp lyd (det kan forekomme at det ingen lyd kommer) 2.Trykk på timer knappen og hold den nede i få sekunder, til det kommer lys i dioden. 3.Trykk deretter på hastighets knappen og det velges hastighet 1,2,3 eller ingen hastighet. Dette svarer til 5,10,15 minutters ventilasjon i timen eller ingen ventilasjon. (rom ventilasjonen frakoblet) 4.Bekreft ditt valg med å trykke på start/ stopp knappen Dersom kjøkkenviften ikke virker som den skal, skal strømforbindelsen avbrytes i drøyt 5 sek. ved å trekke ut støpselet. Sett deretter støpselet inn igjen og prøv én gang til, før service tilkalles. 21

17 Español General El extractor se incorpora más fácil en una campana Thermex hecha para este uso. La altura de montaje del extractor se recomienda ser como mínimo c/m sobre la cocina eléctrica y cms sobre una cocina de gas Atención! El Extractor tiene que tener protección extra por causa de las reglas de la corriente de alta intensidad. Montaje: 1. Se conecta el tubo a la brida de salida de Ø 150 m/m (fig. 1, A), la cuál se instala con cinta de sujeción (accesorio extra), y se controla que las tapas en el tubo de salida (contra obturador) (fig. 1, B) abren y cierren. 2. Se hace la conexión eléctrica (fig. 2). El extractor tiene 1 ó 2 cables: TFMH con 1 cable a la fuente de alimentación. Además TFH con 1 cable para el uso de un ventilador externo. 3. Se decide dónde se tienen que poner el panel de maniobra (fig. 2, A, B): Fig. 1 a. En el centro debajo del extractor Se conecta el cable desde la caja de mando (por medio de los agujeros en el panel de maniobra) al panel de maniobra y se monta en el triangulo. b. Por fuera en la campana Se estira el cable desde el extractor y se sitúa donde se montará el panel (tener en cuenta la longitud del cable antes de tomar la decisión). Conectar el panel de maniobra al cable y montar el panel de maniobra en un lugar plano que se haya limpiado profundamente. La placa de montaje que lleva un corte triangular se puede sustituir por la placa de montaje adjunta. La placa de montaje se desmonta al sacar los dos tornillos detrás de los filtros. Cambiar las lámparas halógenas en la nueva placa de montaje y montarla en el extractor. Fig Se monta el extractor (fig. 2) en la abertura y se fija a la campana con 4 de los tornillos adjuntados (se adjuntan 8 tornillos, qué son necesarios para el modelo de 80 cm). Aireación al aire libre Hay que establecer salida al aire libre vía: El techo, la pared o vía un canal de aireación. Nota! Nunca se debe conectar la salida del extractor al sistema existente de calefacción o a la chimenea. 23

18 Español Re-circulación El aire se limpia con la ayuda de filtros activos de carbón y retorna al ambiente. Los filtros de carbón más los aros para la fijación de estos se piden como un juego y es una opción qué se tiene que pedir a parte. Véase el catálogo para el número de pedido. Montaje de filtros de carbón Los filtros metálicos se separan en dos piezas, utilizando un destornillador. Introducir el filtro de carbón entre las dos mitades y volver a unirlas. Colocar de nuevo los filtros en la campana Conexión a la electricidad El extractor se tiene que conectar a 230 V de acuerdo con las reglas de la corriente de alta intensidad. Tablero: Botón para encender/apagar luz. Botón para apagar el motor. Botón para encender y elegir velocidad del motor Botón para encender - turbo función Esta velocidad se debe utilizar cuando la concentración de humo de comida u olores es especialmente alta. La función de turbo estará en marcha unos 5 minutos y volverá automáticamente a la velocidad anterior (1,2 ó 3) ó se apagará si no se había elegido ninguna otra velocidad. Se aprieta el botón de paro ó se elige velocidad para apagar la función de turbo antes que hayan pasado los 5 minutos. Indicador de limpieza del filtro Diodo de luz para limpieza de los filtros de metal. (En el último caso estará el diodo parpadeando con la letra F) Para anular esta función se aprieta el botón de apagar el motor durante unos 5 segundos, sonará un bip y la programación será anulada. 24

19 Español Función del timer 15 min. -timer al apretar una sola vez en este botón, anda la velocidad elegida durante 15 min., y se para solo. Al apretar otra vez más en este botón se desconecta el timer y el extractor anda con la velocidad elegida hasta se aprieta el botón de paro del motor. Ventilación de la vivienda El extractor está hecho con una disposición electrónica que permite al usoario elegir cierta cantidad de minutos por hora que este en marcha el extractor. Esto será útil para la renovación del aire del ambiente. Para poner esta función en marcha hay que hacer lo siguiente: Apretar el botón de apagar del motor. Apretar 15 min. -timer durante unos 2 segundos, hasta que se escucha el sonido (bip). Apretar selector de velocidad y elegir el tiempo requerido. Luz en diodo 1: El extractor andará 5 min. Por hora. Luz en diodo 2: El extractor andará 10 min. Por hora. Luz en diodo 3: El extractor 15 min. Por hora. Apretar el botón de apagar el motor para confirmar lo elegido. Sí el extractor no funciona como debe, se desconecta la corriente unos 5 segundos, sacando el enchufe. Se vuelve enchufar nuevamente, y se intenta de nuevo antes de llamar a pedir servicio. 25

20 Thermex scandinavia a/s serviceafd.: Farøvej Hjørring Danmark Tlf.: Fax: Thermex scandinavia ab Vagnmakaregatan 3 SE Göteborg Tel: Fax: Thermex scandinavia a/s Nedre Rommen Oslo Tel.: Fax: Thermex scandinavia S.A C/Noi del Sucre, Viladecans Tel.: Fax: United Kingdom - deutschland Phone: Fax: Ecco Print as 21683

Super Silent. Dansk Svenska Norsk Español

Super Silent. Dansk Svenska Norsk Español Super Silent Dansk Svenska Norsk Español 1 Dansk Generelt Emhættens monteringshøjde anbefales at være minde 50-60 cm over elkomfur og 60-70 cm over gaskomfur. NB! Emhætten skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsreglementet.

Læs mere

Super Silent - Easy Clean. Dansk Svenska Norsk Español

Super Silent - Easy Clean. Dansk Svenska Norsk Español Super Silent - Easy Clean Dansk Svenska Norsk Español Dansk Generelt Emhætten indbygges nemmest i et Thermex emfang, de er skræddersyet til formålet. Emhættens monteringshøjde anbefales at være minde

Læs mere

TFH + TFMH 300 Series. Dansk English Svenska Deutsch Norsk Español

TFH + TFMH 300 Series. Dansk English Svenska Deutsch Norsk Español TFH + TFMH 300 Series Dansk English Svenska Deutsch Norsk Español Dansk Generelt Emhætten indbygges nemmest i et Thermex emfang, de er skræddersyet til formålet. Emhættens monteringshøjde anbefales at

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Thermex Scandinavia A/S CKB 800-1200-2000. Thermex Scandinavia A/S

Thermex Scandinavia A/S CKB 800-1200-2000. Thermex Scandinavia A/S Thermex Scandinavia A/S CKB 800-1200-2000 Thermex Scandinavia A/S 1 2 Såfremt Såfremt kondens/lyd kondens/lyd isoleringsboks isoleringsboks anvendes: anvendes: 3 VENTILATOR CKB 800-1200 - 2000 TIL MONTERING

Læs mere

Thermex Scandinavia A/S. v 1200 DANSK SVENSKA NORSK ESPAÑOL

Thermex Scandinavia A/S. v 1200 DANSK SVENSKA NORSK ESPAÑOL Thermex Scandinavia A/S v 1200 DANSK SVENSKA NORSK ESPAÑOL 1 2 3 VÆGVENTILATOR V1200 TIL MONTERING UDV. PÅ VÆG. DANSK OBS! El-installation skal foretages af aut. el-installatør. Montering Vægventilatoren

Læs mere

Model Marseilles Dansk Svenska Norsk Español

Model Marseilles Dansk Svenska Norsk Español Model Marseilles Dansk Svenska Norsk Español 1 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

vda NORSK ESPAÑOL ENGLISH Thermex Scandinavia A/S Thermex Scandinavia A/S

vda NORSK ESPAÑOL ENGLISH Thermex Scandinavia A/S Thermex Scandinavia A/S Thermex Scandinavia A/S vda DANSK NORSK ESPAÑOL ENGLISH DEUTSCH Thermex Scandinavia A/S 1 Såfremt kondens/lyd isoleringsboks anvendes: 2 3 TAGVENTILATOR VDA 180-200 - 225 TIL MONTERING PÅ TAG. DANSK OBS!

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

MONTERING DANSK CRYSTALIA-LINE

MONTERING DANSK CRYSTALIA-LINE Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk THERMEX SCANDINAVIA AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

PALERMO INSTALLATION Dansk Svenska Norsk Español

PALERMO INSTALLATION Dansk Svenska Norsk Español PALERMO INSTALLATION Dansk Svenska Norsk Español 1 2 DK: Palermo Dimensions Generelt Emhættens monteringshøjde anbefales at være minde 50-60 cm over elkomfur og 60-70 cm over gaskomfur. Egenskaber: EGENSKABER

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

MONTERING DANSK CITRIN POMPEI SMARAGD

MONTERING DANSK CITRIN POMPEI SMARAGD Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk THERMEX SCANDINAVIA AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Alsace. Dansk Svenska Norsk Español

Alsace. Dansk Svenska Norsk Español Alsace Dansk Svenska Norsk Español 1 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret

Læs mere

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss Brugervejledning (side 2-6) Userguide (page 7-11) Bedienungsanleitung 1 - Hvordan forbinder du din E-PAD hængelås med din

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax TM4 Central Station User Manual / brugervejledning K2070-EU STT Condigi A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Denmark Tel. +45 87 93 50 00 Fax. +45 87 93 50 10 info@sttcondigi.com www.sttcondigi.com

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC User Guide edienungsanleitung rugervejledning rukerveiledning ruksanvisning G D DK N S www.exodraft.com 3001962-10.11 User Guide G How to use the control. 1. Start the chimney fan by pressing the ON/OFF-button

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

VÆGMONTERET EMFANG CRYSTAL

VÆGMONTERET EMFANG CRYSTAL DK VÆGMONTERET EMFANG CRYSTAL Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader - derunder Emhætten skal monteres i en afstand

Læs mere

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK Montering Fantasia-Line er forsynet med med loftsflange, el-kabel, 2 mtr. flexslange Ø160 mm. OBS! El-installation skal foretages af aut. el-installatør. DANSK Før montering

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther. Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther. Mounting instruction (GB) Trays for Panther

Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther. Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther. Mounting instruction (GB) Trays for Panther Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther Mounting instruction (GB) Trays for Panther Montage-handleiding (NL) Werkblad voor de Panther rolstoel Montageanleitung

Læs mere

FUTURA. H x 6. Minst två personer krävs för att sätta upp det här staketet. Det skal være minst to personer ved montering av dette gjerdet.

FUTURA. H x 6. Minst två personer krävs för att sätta upp det här staketet. Det skal være minst to personer ved montering av dette gjerdet. FUTURA Der skal være min. 2 personer til opstilling af dette hegn. Minimum two people are needed to set up this fence. Es werden mindestens 2 Personen für das Aufstellen dieses Zauns benötigt. Compter

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af centralbremse på Panther. Mounting instruction (GB) Mounting central braking system on the Panther

Monteringsvejledning (DK) Montering af centralbremse på Panther. Mounting instruction (GB) Mounting central braking system on the Panther Monteringsvejledning (K) Montering af centralbremse på Panther Mounting instruction (G) Mounting central braking system on the Panther Montageanleitung () Montage der Zentralbremsessystem für den Panther

Læs mere

Instructions for use www.nilfisk-advance.com 1 2 3 PRECAUTIONARY MEASURES If the opening that sucks in the air, thesuction pipe orthe telescopic wand on pipe are blocked, you should switch off the vacuum

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK).

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK). DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16

REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16 Dansk REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16 1 1 DK - Installation af fjernbetjening 1. Sæt batterierne i fjernbetjeningen, men undlad at tænde

Læs mere

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960!

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960! Materials supplied: 1. (10) Zip Ties 2. (4) Hose Clamps 3. (2) Brake Duct Hose 4. (2) Brake Shields 5. (2) Front Brake Ducts ( Stock Fascia Only ) 6. (2) Washers 1 OD ( Stock Fascia Only ) 7. (8) Shims

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16

REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16 Dansk REMOTE CONTROL Designed by Jacob Jensen DANSK Side 2 SVENSKA Sida 6 NORSK Side 11 ESPAÑOL Pagina 16 1 IMPORTANT - READ BEFORE USE! DK - Installation af fjernbetjening 1. Isæt batterierne, men undlad

Læs mere

MS-H280-Pro Magnetic Stirrer

MS-H280-Pro Magnetic Stirrer MS-H280-Pro Magnetic Stirrer www..com Copyright: No part of this manual may be reproduced or transmitted without prior written permission of. VERSION201407 CONTENTS Chapter 1: Working Principle... 3 1

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af bord, armlæn til bord og legetøjsbøjle. Monteringsanvisning (SV) Montering av bord

Monteringsvejledning (DK) Montering af bord, armlæn til bord og legetøjsbøjle. Monteringsanvisning (SV) Montering av bord Monteringsvejledning (K) Montering af bord, armlæn til bord og legetøjsbøjle Monteringsanvisning (SV) Montering av bord Monteringsveiledning (N) Montering av bord, armlener til bord og leketøysbøyle Mounting

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 870 III Art. No / BM 875 III Art. No

Montage bjælkeklipper BM 870 III Art. No / BM 875 III Art. No Montage bjælkeklipper BM 870 III Art. No. 112871 / BM 875 III Art. No. 112872 Assembly scythe mower BM 870 III Art. No. 112871 / BM 875 III Art. No. 112872 Motor og driv enhed. Engine and drive unit. Løsdele

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Bjælkesko Type U. Beam shoes Type U. Balkenschuhe Typ U DK UK D

Bjælkesko Type U. Beam shoes Type U. Balkenschuhe Typ U DK UK D DK UK D Anvendelse: Bjælkesko anvendes til samling af bjælker og bjælkelag i samme plan, såvel træ mod træ, som træ mod beton eller murværk. Beslagene: Er udført i 2 mm varmforzinket stålplade og forsynet

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Plan 250/Volume 251 Dansk

Plan 250/Volume 251 Dansk Plan 250/Volume 251 Dansk 1 2 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret aftræksslange

Læs mere

QUICK START Updated:

QUICK START Updated: QUICK START Updated: 24.08.2018 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get started

Læs mere

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: info@kamstrup.com WEB: www.kamstrup.com 2 Contents Introduction

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

FlexiManual Corner. Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiManual Manual. Supplement to FlexiManual User Manual

FlexiManual Corner. Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiManual Manual. Supplement to FlexiManual User Manual FlexiManual Corner Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiManual Manual Supplement to FlexiManual User Manual Nachtrag zum FlexiManual Benutzerhandbuch PDF 5999 / 01.07.2019

Læs mere

frame bracket Ford & Dodge

frame bracket Ford & Dodge , Rev 3 02/19 frame bracket 8552005 Ford & Dodge ITEM PART # QTY DESCRIPTION 1 00083 8 NUT,.50NC HEX 2 00084 8 WASHER,.50 LOCK 3 14189-76 2 FRAME BRACKET 4 14194-76 1 411AL FRAME BRACKET PASSENGER SIDE

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400

BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400 BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400 BETJENINGSVEJLEDNING 1. Vigtigt: Før du tilslutter spændingstransformerne til stikkontakten i dit hjem, skal du sørge

Læs mere

Podia samlevejledning

Podia samlevejledning Montering af Podia. Assembly of Podia. 1 af 12 Stykliste. Podia er bygget op omkring en Multireol (9 rums) og en Amfi trappe. Dertil består den af en bundplade, to balustre, to afskærmninger, tre madrasser

Læs mere

PRESTON 2 60/90. Emhætte DANSK Spiskåpa SVENSKA Campana de cocina ESPAÑOL

PRESTON 2 60/90. Emhætte DANSK Spiskåpa SVENSKA Campana de cocina ESPAÑOL PRESTON 2 60/90 Emhætte DANSK Spiskåpa SVENSKA Campana de cocina ESPAÑOL Dansk Indhold DANSK... 3 1. Beskrivelse af apparatet... 4 2. Tilbehør... 4 3. Specifikation... 5 4. Betjeningsforhold... 5 5. Installation...

Læs mere

TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction

TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction M 536991000902092016 THERMEX TRIGGER MODULE 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Fitting instructions

Fitting instructions DK Monteringsvejledning Til lykke med Deres nye skydedørsgarderobe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset på mål, og indrettet efter Deres ønsker og behov. I denne vejledning er

Læs mere

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning R1 99850 / Rev. 16-04-2012 D Ergänzende Hinweise - zur Montageanleitung Vorbereitung (A) - Etagenhöhe ermitteln

Læs mere

Opera Ins. Model: MI5722 Product Name: Pure Sine Wave Inverter 1000W 12VDC/230 30A Solar Regulator

Opera Ins. Model: MI5722 Product Name: Pure Sine Wave Inverter 1000W 12VDC/230 30A Solar Regulator Opera Ins Model: MI5722 Product Name: Pure Sine Wave Inverter 1000W 12VDC/230 30A Solar Regulator I.Precautions 1. Keep the product away from children to avoid children playing it as a toy and resultinginpersonalinjury.

Læs mere

Futura Z. Rumsensor. Vejledning til installation og ledningsføring. Guide för installation och kabeldragning. Installation and wire Guide

Futura Z. Rumsensor. Vejledning til installation og ledningsføring. Guide för installation och kabeldragning. Installation and wire Guide Futura Z Rumsensor Vejledning til installation og ledningsføring Guide för installation och kabeldragning Installation and wire Guide 1 FUTURA Z RUMSENSOR/DK-SE-UK/ / NEOTHERM /12 2017 Produktoverensstemmelse/Överensstämmelsedeklaration/

Læs mere

PADUA Dansk Svenska Norsk Español

PADUA Dansk Svenska Norsk Español PADUA Dansk Svenska Norsk Español 1 DK: Model Padua 2 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd-

Læs mere

The art of heating. Hudevad Plan XV. Installation guide Monteringsvejledning Montageanleitung. EN ini.3s /0

The art of heating. Hudevad Plan XV. Installation guide Monteringsvejledning Montageanleitung. EN ini.3s /0 The art of heating Hudevad Plan XV Installation guide Monteringsvejledning Montageanleitung 1 Languages Sprog Sprache EN... 4 DK... 6 DE... 8 Tools Værktøj Werkzeug Tools needed for installation Nødvendigt

Læs mere

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1 Pulse Counter Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: energi@kamstrup.dk WEB: www.kamstrup.com 2 11 Dansk Programmering af

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

FUTURA. ca. 200 cm. A x 6. B x 9 (B x 11) (B x 13)

FUTURA. ca. 200 cm. A x 6. B x 9 (B x 11) (B x 13) FUTURA Der skal være min. 2 personer til opstilling af dette hegn. Minimum two people are needed to set up this fence. Es werden mindestens 2 Personen für das Aufstellen dieses Zauns benötigt. Compter

Læs mere

PRESTON 2/VERTICAL 600. Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina

PRESTON 2/VERTICAL 600. Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina PRESTON 2/VERTICAL 600 Emhætte Spiskåpa Kjøkkenvifte Campana de cocina 1 2 3 Preston 2 Beskrivelse af apparatet / Tilbehør 1. Beskrivelse af apparatet Preston 2 emhætten fjerner dampe fra madlavning. Den

Læs mere

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss Brugervejledning (side 2-6) Userguide (page 7-11) Bedienungsanleitung (Seite 12 16) 1 - Hvordan forbinder du din E-PAD hængelås

Læs mere

Vertical 500. Dansk Svenska Norsk Español

Vertical 500. Dansk Svenska Norsk Español Vertical 500 Dansk Svenska Norsk Español 1 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

NEWCASTLE. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Instrucciones de montaje Mounting instruction

NEWCASTLE. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Instrucciones de montaje Mounting instruction NEWCASTLE DANSK NORSK SVENSKA ESPAÑOL ENGLISH MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Instrucciones de montaje Mounting instruction M 423192151219082015 THERMEX NEWCASTLE 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer Alle E-Fly. Vælg I2C Vælg I2C PCB kit version og serienummer Afmonter batteri før montering af tester Afmonter batteri og hold Tænd/on tasten nede, for at aflade systemet Monterings vejledning Forbind

Læs mere

Manual Transmission Remove and Install (2,0 DOHC 8V Engine) ( ) Remove

Manual Transmission Remove and Install (2,0 DOHC 8V Engine) ( ) Remove Manual Transmission Remove and Install (,0 DOHC 8V Engine) (6 4 0) Workshop Equipment Transmission jack Materials Brake fluid (Super Dot 4) ESD-M6C57-A Remove. Standard preparatory measures: Make a note

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Udskiftning af gas fjeder kit. Monteringsveiledning (N) Utskifting av gassfjærsett x:panda

Monteringsvejledning (DK) Udskiftning af gas fjeder kit. Monteringsveiledning (N) Utskifting av gassfjærsett x:panda Monteringsvejledning (K) Udskiftning af gas fjeder kit Monteringsveiledning (N) Utskifting av gassfjærsett x:panda Monteringsanvisning (SV) yte av gaskolv x:panda Mounting instruction (G) Replacement of

Læs mere

DOL 530 Upgrade Kit from DOL 339 Technical User Guide

DOL 530 Upgrade Kit from DOL 339 Technical User Guide DOL 530 Upgrade Kit from DOL 339 Technical User Guide Opdateringskit Upgrade kit Aktualiserungskit Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2017.08.31 604072 2 Teknisk

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Kondensvandspumpe for CDT

Kondensvandspumpe for CDT Kondensvandspumpe for CDT Installationsvejledning DA EN DE No. 062176 rev. 2.2 17.08.2011 DA Installationsvejledning for kondensvandspumpe til CDT-serien Side 1 EN Installation guide for condensate water

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax.

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax. 4G/LTE Filter Kit Channel 59 rt. No. 314080 Installation guide Installations guide Installations guide Installasjonsguide sennusopas triax.com Installation Guide Instruction 1. Turn off TV at the mains

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel

DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel skal være beskyttet under bunden med filt eller lign.

Læs mere

BORDEAUX. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

BORDEAUX. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina BORDEAUX Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd-

Læs mere

Portal Registration. Check Junk Mail for activation . 1 Click the hyperlink to take you back to the portal to confirm your registration

Portal Registration. Check Junk Mail for activation  . 1 Click the hyperlink to take you back to the portal to confirm your registration Portal Registration Step 1 Provide the necessary information to create your user. Note: First Name, Last Name and Email have to match exactly to your profile in the Membership system. Step 2 Click on the

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Dansk Svenska Norsk Español

Dansk Svenska Norsk Español Dansk Svenska Norsk Español 1 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret aftræksslange

Læs mere

- The knowledge to make a difference

- The knowledge to make a difference - The knowledge to make a difference TILLYKKE MED DIT NYE AKVARIUM Denne vejledning vil hjælpe dig let gennem opstilling og samling af dit nye MOVE akvarium. Vi anbefaler du læser vejledningen grundigt

Læs mere

Thermex Fjernbetjening

Thermex Fjernbetjening Dansk Thermex Fjernbetjening Designed by Jacob Jensen Fjernbetjening Fjernkontroll Fjärrkontroll Mando a distancia DANSK NORSK SVENSKA espania 1 Manual_fjernbetjening.indd 1 19/09/11 14.29 Thermex 2 Manual_fjernbetjening.indd

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Dansk Svenska Norsk Español

Dansk Svenska Norsk Español Dansk Svenska Norsk Español 1 Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret aftræksslange

Læs mere