SKR nr 9409 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften Ingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKR nr 9409 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften Ingen"

Transkript

1 SKR nr 9409 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2020 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) Folketinget har den 3. juni 2014 vedtaget lovforslag L 166, Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) Lovforslaget, som vedtaget ved 3. behandling kan findes i Retsinformation på og på Folketingets hjemmeside Lovforarbejderne kan ses i dette link på Folketingets hjemmeside: Loven træder i kraft den 1. januar 2015 for lov om social pension og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og 1. januar 2016 for lov om individuel boligstøtte. De nye regler indebærer, man kan anvende indkomstoplysninger fra SKAT s registre direkte i forbindelse med indtægtsreguleringen af pension og boligstøtte. De grundlæggende betingelser for retten til og principperne for indtægtsregulering af social pension og boligstøtte er uændrede. De væsentligste ændringer består i følgende: Regler, der medfører skøn over indkomsten, objektiveres. Dette indebærer især, at der etableres en entydig sammenhæng mellem indkomstperioden og ydelsesperioden på begge ydelsesområder. Reglerne fastsættes på en måde, så oplysninger om indkomst fremover som altovervejende udgangspunkt indhentes automatisk fra indkomstregisteret og andre skatteregistre, hvorved borgerens oplysningspligt om indkomstforhold reduceres i væsentligt omgang. Der indføres symmetriske regler for omberegning som følge af indkomstændringer på begge ydelsesområder, dvs. at ydelsen bliver henholdsvis forhøjet eller nedsat, når modtagerens indkomst henholdsvis falder eller stiger. Der indføres symmetrisk efterregulering på begge ydelsesområder, dvs. at der foretages en endelig beregning af ydelsens størrelse, når den skattemæssige årsopgørelse foreligger. At efterregulering er symmetrisk betyder, at der skal ske henholdsvis tilbagebetaling eller efterbetaling af ydelsen, hvis den faktiske indkomst viser sig at være henholdsvis højere eller lavere end forudsat ved udbetalingen i løbet af året. En række bagatelgrænser på boligstøtteområdet ophæves eller reduceres. 1

2 Herudover er reglen om, at der i helt særlige situationer kan udbetales boligstøtte udover boligstøttelovens maksimumsgrænse ophævet. Reglerne om særlig fastsættelse af størrelsen af en række tillægs- og fradragsbeløb ved opgørelse af boligudgiften til beregning af boligstøtte er også ophævet. Endelig er der vedtaget konsekvensændringer i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag som følge af ændringer i reglerne om indtægtsregulering i lov om social pension. 1. lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 1.1 Generelt I tabellen nedenfor er vist de vigtigste ændringer sammenlignet med de gældende regler. Beregningen af pension De nye regler fra den 1. januar 2015 Den beregnede pension er i første omgang foreløbig, jf. nedenfor om efterregulering. De nuværende regler Den beregnede pension er endelig, dog med mulighed for omregning for højest 6 måneder tilbage fra tidspunktet for modtagelsen af oplysninger om ændringer, når det medfører en forhøjelse af pensionen. Opgørelsesperioden Indkomstgrundlaget er indkomsten i kalenderåret ifølge den til en hver tid gældende forskudsopgørelse. Indkomstgrundlaget er enten indkomsten i indkomståret 2 år tidligere fremskrevet til indeværende kalenderår, eller den forventede fremtidige indkomst, typisk den aktuelle månedlige indkomst ganget med 12. Første beregning af pension Indkomstgrundlaget er den forventede indkomst i perioden fra overgang til pension og resten af kalenderåret (opgørelsesperioden) Indkomstgrundlaget er den forventede fremtidige indkomst, typisk den aktuelle månedlige indkomst ganget med 12. Ændrede indkomster Den aktuelle opgørelsesperiode (kalenderåret eller en kortere periode) ændres ikke som følge af indkomstændringer. Indkomstgrundlaget er den nye forventede fremtidige indkomst, typisk den aktuelle månedlige indkomst ganget med 12. 2

3 Hvis perioden er kalenderåret: Indkomstgrundlaget er indkomsten ifølge forskudsopgørelsen. Pensionen omregnes med virkning for kalenderåret, hvis pensionisten ændrer sin forskudsopgørelse Pensionen omregnes med virkning fra måneden efter, at pensionisten har oplyst om de ændrede forhold, jf. dog 6-måneders reglen Hvis perioden er kortere end kalenderåret: Indkomstgrundlaget er den forventede indkomst i opgørelsesperioden. Pensionen omregnes, hvis pensionisten oplyser Udbetaling Danmark om ændrede indkomster. Undtagelser vedr. fastsættelse af indkomstgrundlaget Indtægtsgrundlaget fastsættes på grundlag af den registrerede indtægt (se note), hvis denne overstiger forskudsopgørelsen. For personer, som modtager helbredstillæg, kan Udbetaling Danmark i særlige tilfælde fastsætte et beregnet indkomstgrundlag. Ændrede personlige forhold, fx ændret civilstand Indkomstgrundlaget er indkomsten i perioden fra ændringen til udgangen af kalenderåret (opgørelsesperioden). Pensionen omregnes med virkning for opgørelsesperioden. Indkomstgrundlag er den nu forventede fremtidige indkomst, typisk den aktuelle månedlige indkomst ganget med 12. Pensionen omregnes med virkning fra måneden efter, at pensionisten har oplyst om de ændrede forhold, jf. dog 6-måneders reglen. Oplysningspligt vedrørende indkomst Der er ikke oplysningspligt om indkomstændringer, dog bortset fra indkomster ved selvstændig erhvervsvirksomhed og indkomster, som ikke er skattepligtige i Danmark. Der er oplysningspligt om indkomstændringer, der kan forventes at medføre en ændring af pensionen. 3

4 Efterregulering Pensionen efterreguleres på grundlag af den skattemæssige årsopgørelse. Helbredstillæg efterreguleres dog ikke. Pensionen er endelig og efterreguleres ikke. 1. Teknisk ændring af beregningsmetoden, når opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret Pensionen i opgørelsesperioden beregnes på grundlag af indkomsten i opgørelsesperioden samt de årlige pensionssatser og fradragsbeløb, der reduceres forholdsmæssigt. Pensionen beregnes på grundlag af forventede fremtidige indkomst, typisk den aktuelle månedlige indkomst ganget med 12. Der beregnes først en pension på årsbasis. 2. Teknisk ændring af beregningsmetoden ved indkomstændringer (uændret opgørelsesperiode) Den månedlige pension beregnes som differencen mellem den nu beregnede pension for opgørelsesperioden og den hidtil udbetalte pension i opgørelsesperioden divideret med antal resterende måneder i opgørelsesperioden. Pensionen beregnes på grundlag af nu forventede fremtidige indkomst, typisk den nye aktuelle månedlige indkomst ganget med 12. Der beregnes først en pension på årsbasis. Den månedlige pension fremkommer ved division med 12. Note. Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra pensionisten Objektivt, registerbaseret indkomstbegreb I loven anvendes begrebet opgørelsesperiode. Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget er den periode, der beregnes pension for, hvilket efter loven normalt er kalenderåret. Hvis der kun skal beregnes pension for en del af året, fx for personer, som overgår til pension i løbet af året, eller skifter civilstand, vil opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget tilsvarende kun være indkomsten i denne periode. Indtægtsgrundlaget opgøres på grundlag af den aktuelle forskudsopgørelse. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret, vil indtægtsgrundlaget dog blive fastsat på grundlag af den forventede indkomst i opgørelsesperioden, dvs. den resterende del af kalenderåret. Indtægter, som ikke indgår i indkomstregisteret, vil blive fordelt ligeligt over hele kalenderåret. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret skal fradragsbeløb og pensionsbeløb, der i loven er angivet på årsbasis, reduceres forholdsmæssigt ved beregningen af pension. Indkomsten i opgørelsesperioden skal altså ikke som i dag opregnes til årsbasis, før pensionen beregnes. I eksempel 1 til 4, jf. afsnit 1.8, er vist en række eksempler på, hvorledes pensionen beregnes efter gældende regler og efter loven (kalenderårsmodellen). Der er endvidere i figur 1 til 4, jf. afsnit 1.9, vist eksempler på nogle mulige tidsforløb med hensyn til årlig fastsættelse af pensionen, omregning i løbet af året og efterregulering det følgende kalenderår. 4

5 1.3. Foreløbig pension Den løbende udbetalte månedlige pension gennem kalenderåret er foreløbig. Når den skattemæssige årsopgørelse foreligger, vil pensionen i kalenderåret blive efterreguleret, jf. nedenfor. Hvis indkomsten ifølge forskudsopgørelsen i løbet af året viser sig at være mindre end den registrerede indkomst, skal indtægtsgrundlaget i stedet opgøres på grundlag af den registrerede indkomst. Den registrerede indkomst er summen af de i kalenderåret hidtil registrerede indkomster i indkomstregisteret plus øvrige indkomster i hele kalenderåret ifølge forskudsopgørelsen. Hvis pensionisten efterfølgende ændrer sin forskudsopgørelse, og denne overstiger den registrerede indkomst, skal pensionen for kalenderåret omregnes igen på grundlag af den nye forskudsopgørelse. For så vidt angår helbredstillæg, der udbetales afhængig af den personlige tillægsprocent, er udbetalingen endelig, dvs. en ændring af indtægtsgrundlaget har kun virkning for fremtidige udbetalinger af helbredstillæg Omregning ved indkomstændringer m.v. Pensionen vil også efter de nye regler blive omregnet årligt pr. 1. januar. Pensionen omregnes efter de nye regler 1. januar på grundlag af forskudsopgørelsen. Det gælder for alle pensionister med ret til pension fra 1. januar, dvs. fx også pensionister, som overgik til pension året før. Pensionen omregnes i løbet af året, hvis pensionisten ændrer sin forskudsopgørelse, og den ændrede forskudsopgørelse fører til en ændret pension. Pensionen omregnes også i løbet af året, hvis den registrerede indkomst, dvs. summen af indkomsten i indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge forskudsopgørelsen, overstiger det hidtidige indkomstgrundlag. Hvis borgeren modtager helbredstillæg, kan Udbetaling Danmark i visse tilfælde fastsætte indtægtsgrundlaget. Det kan ske i de tilfælde, hvor et beregnet indtægtsgrundlag overstiger det hidtil anvendte indkomstgrundlag (dvs. enten forskudsopgørelsen eller den registrerede indkomst) med 20 pct. Det beregnede indtægtsgrundlag er summen af den hidtidige indkomst i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret opregnet til hele opgørelsesperioden og en forholdsmæssig andel af de indkomster i den seneste årsopgørelse, der ikke registreres i indkomstregisteret. Det beregnede indkomstgrundlag udgør overgrænsen for, hvad Udbetaling Danmark kan fastsætte indkomstgrundlag til. Udbetaling Danmark kan godt forhøje indkomstgrundlaget med mindre end svarende til det beregnede indkomstgrundlag, eller helt undlade at forhøje indkomstgrundlaget, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Ved omregning i løbet af året vil pensionen i den resterende del af opgørelsesperioden udgøre differencen mellem den nu beregnede pension i opgørelsesperioden fratrukket den pension, som hidtil er udbetalt i opgørelsesperioden. Beregningen foretages særskilt for hvert pensionsbeløb, dvs. for grundbeløb og for pensionstillæg m.v. For så vidt angår den supplerende pensionsydelse vil et ændret indkomstgrundlag først kunne få betydning ved efterreguleringen. For så vidt angår helbredstillæg har en ændring af indtægtsgrundlaget dog kun virkning for fremtidige udbetalinger af helbredstillæg. Ved omregning i løbet af kalenderåret som følge af ændringer af personlige forhold ændres opgørelsesperioden. Omregning sker efter loven med virkning fra tidspunktet for ændringen i kalenderåret (den 1. i 5

6 måneden efter ændringen, dog fra dagen efter en ægtefælles eller samlevers død) og kalenderåret ud (den nye opgørelsesperiode). Den nuværende bestemmelse om, at pensionen efterreguleres med tilbagevirkende kraft i op til 6 måneder, hvis det indebærer en forhøjelse af pensionen, er med loven ophævet. I eksempel 5 til 8 i afsnit 1.8 er vist yderligere eksempler på beregning af pension, herunder anvendelse af den registrerede indkomst og hvor Udbetaling Danmark fastsætter indtægtsgrundlaget Årlig symmetrisk efterregulering Med loven indføres en årlig symmetrisk efterregulering på grundlag af oplysninger i indkomstregisteret og årsopgørelsen, hvor indtægtsgrundlaget og pensionsberegningen gøres endeligt op. Efterreguleringen betyder, at der både kan ske efterbetaling og tilbagebetaling. Efterreguleringen gennemføres, når den skattemæssige årsopgørelse foreligger. En eventuel senere ændring af årsopgørelsen, vil som udgangspunkt ikke kunne medføre en ny efterregulering. Efterreguleringen kan dog genoptages, hvis genoptagelse af årsopgørelsen medfører en ændring af årsindkomsten med kr. eller mere for pensionisten eller dennes ægtefælle eller samlever. Helbredstillæg efterreguleres ikke. Den supplerende pensionsydelse, der udbetales i januar måned, efterreguleres på samme måde som pensionen i øvrigt, dvs. efter udløbet af det kalenderår, som ydelsen vedrører. For personer med almindelig selvangivelse opgøres indtægtsgrundlaget endeligt på grundlag af årsopgørelsen, som den foreligger pr. 1. maj, som er fristen for selv at rette i den modtagne årsopgørelse. For personer med udvidet selvangivelse, som har frist for aflevering af denne 1. juli, anvendes selvangivelsen som den foreligger 1. juli. Hvis SKAT s afgørelse om årsopgørelsen er påklaget, kan Udbetaling Danmarks afgørelse om efterregulering af pensionen ikke træffes, før klagesagen om årsopgørelsen er behandlet. Hvis pensionen er blevet eller skulle have været omregnet i løbet af året på grund af ændringer af personlige forhold, herunder dødsfald, skal der foretages en periodeopdelt efterregulering. Efterregulering sker på grundlag af årsopgørelsen. Dette indebærer, at hvis der ikke er en årsopgørelse som følge af f.eks. dødsfald, vil der ikke ske efterregulering. Er der en årsopgørelse for en efterlevende ægtefælle eller samlever kan der ske en efterregulering på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret mv. Hvis efterregulering medfører, at pensionisten skal tilbagebetale pension, vil dette ske efter gældende regler herfor. Dette indebærer, at det tilbagebetalingspligtige beløb kan opkræves efter bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., eller at kravet kan modregnes i fremtidig pension eller boligstøtte ( 32 i lov om social pension og 30 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.). Modregning bør gennemføres således, at der ikke ved modregning fratages pensionisten det nødvendige til eget og familiens underhold. For pensionister uden komplicerede økonomiske forhold vil årsopgørelsen automatisk blive genoptaget, når der kommer en ny indberetning fra Udbetaling Danmark om tilbagebetaling Reduceret oplysningspligt Efter loven er der ikke længere oplysningspligt for så vidt angår indkomster, som beskattes i Danmark, bortset fra indkomst fra selvstændig virksomhed. Pensionisten har fortsat oplysningspligt vedrørende 6

7 udenlandske indkomster, som indgår i indtægtsgrundlaget, men ikke er skattepligtige i Danmark. Da Udbetaling Danmark automatisk får oplysninger fra forskudsopgørelsen, kan pensionisten også opfylde oplysningspligten vedrørende selvstændig virksomhed ved at ændre sin forskudsopgørelse. Pensionisten kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre forskudsopgørelsen og dermed grundlaget for pensionsberegningen. Det vil ikke være muligt for pensionisten at ændre indtægtsgrundlaget for beregning af pension ved henvendelse til Udbetaling Danmark det skal ske gennem forskudssystemet, dog bortset fra indkomster, som ikke er skattepligtige i Danmark, og indtægter fra selvstændig virksomhed. Det gælder dog ikke i de tilfælde, hvor opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget er kortere end kalenderåret, fx for nye pensionister, hvor indtægtsgrundlaget er fastsat på grundlag af pensionistens oplysninger om forventet indkomst i opgørelsesperioden. Pensionisten kan i disse tilfælde ved henvendelse til Udbetaling Danmark få ændret indtægtsgrundlaget Procedure vedrørende partshøring ved omregning og efterregulering Hvis pensionen i løbet af året nedsættes som følge af et ændret indkomstgrundlag, skal der ske partshøring i overensstemmelse med forvaltningslovens regler herom. Det vil ske ved en agterskrivelse. I agterskrivelsen bør det fremgå, at ændringen af pensionen vil blive gennemført som varslet medmindre Udbetaling Danmark modtager bemærkninger inden for en nærmere angivet frist på mindst 8 dage, dog mindst 14 dage, når Udbetaling Danmark fastsætter indtægtsgrundlaget på grundlag af et skøn for personer, der modtager helbredstillæg. Agterskrivelsen vil blive sendt digitalt til borgeren i medfør af lov om offentlig digital post, herunder med mulighed for undtagelser for bestemte grupper af borgere. Der vil blive etableret en digital selvbetjeningsløsning, som gør det muligt for borgeren at besvare partshøringen digitalt. Formen skal respektere formålet med partshøringspligten, dvs. at parten skal have mulighed for at kommentere, korrigere og supplere sagens faktuelle grundlag Eksempler på beregning af pension efter kalenderårsmodellen sammenlignet med gældende regler Eks. 1. Fast årlig supplerende pensionsindkomst på kr. Gældende regler Indkomstgrundlaget for social pension ved den årlige omregning 1. januar er som hovedregel indkomståret 2 år tidligere opregnet som ved den automatiske forskudsopgørelse. Ved omregningen 1. januar vil de kr. derfor indgå i indtægtsgrundlag med kr. + opregulering med satsreguleringsprocenten (3,4 pct. fra ). Hvis pensionsindkomsten, som forudsat her, ikke er steget, er det op til pensionisten selv at få nedsat indkomstgrundlaget svarende til opreguleringen ved henvendelse til Udbetaling Danmark (oplysningspligt). Kalenderårsmodellen Foreløbigt indtægtsgrundlag ved omregning 1. januar er kr. + opregulering med satsreguleringsprocenten (jf. ovenfor). Endeligt indtægtsgrundlag kr. ved efterreguleringen. Pensionisten kan ændre det foreløbige indtægtsgrundlag ved ændring af forskudsopgørelsen, men det har på grund af efterregulering ingen betydning for den endelige pension, som beregnes på grundlag af den faktiske indkomst. 7

8 Eks. 2. Årligt tilbagevendende sæsonindtægt. Indtægt på kr. månedligt i perioden 1. juli til 1. november, i alt kr. årligt. Gældende regler Indkomstgrundlaget for social pension ved den årlige omregning 1. januar er som hovedregel indkomståret 2 år tidligere opregnet som ved den automatiske forskudsopgørelse. Ved omregningen 1. januar vil de kr. derfor indgå i indtægtsgrundlag med kr. + opregulering med satsreguleringsprocenten (3,4 pct. fra ). Pensionisten vil dog kunne anmode om få omregnet indtægten 1. januar ud fra den aktuelle supplerende indkomst (0 kr.), men skal så have omregnet pensionen igen 1. juli, hvis pågældende fra dette tidspunkt får en månedlig indtægt på kr. Indtægtsgrundlaget forhøjes i dette tilfælde med kr. så længe pågældende har denne månedlige indtægt. Kalenderårsmodellen Pensionen beregnes 1. januar på grundlag af forskudsopgørelsen, dvs kr.+ opregulering ved den automatiske forskudsopgørelse. Endeligt indkomstgrundlag bliver kr. ved efterreguleringen svarende til den faktiske indkomst. Eks. 3. Ophør af løbende supplerende indkomst Det antages at pensionisten hidtil har haft en månedlig supplerende indkomst på kr., svarende til kr. årligt, og at forskudsopgørelsen svarer hertil. Det antages endvidere, at denne indkomst ophører 1. april. Gældende regler Indtægtsgrundlaget ved beregning af pension er kr. i månederne januar til marts måned. Hvis pensionisten i løbet af marts måned giver Udbetaling Danmark besked om ophør af indkomsten, vil indkomstgrundlaget i månederne april til december være 0 kr. Hvis pensionisten ikke giver udbetaling Danmark besked, og først i januar næste år bliver opmærksom herpå, vil indkomstgrundlaget i hele året have været kr., men pensionen vil dog blive omregnet med tilbagevirkende kraft for en periode for højest 6 måneder fra modtagelsen af oplysningerne, dvs. at indkomstgrundlaget i eksemplet i måneder fra august til december vil blive nedsat til 0 kr. Det for høje indkomstgrundlag i april-juli måned vil ikke blive kompenseret. Kalenderårsmodellen Indtægtsgrundlaget ved beregning af pension er kr. i månederne januar til marts måned. Hvis pensionisten i løbet af marts ændrer sin forskudsopgørelse vil indkomstgrundlaget for beregning af pension i resten af kalenderåret være kr. Pensionen i perioden april til december vil blive fastsat på grundlag heraf med tillæg af den for lidt udbetalte pension i perioden januar til 8

9 marts. Hvis pensionisten ikke ændrer sin forskudsopgørelse, vil indkomstgrundlaget i hele året have været kr., og pensionisten vil ved efterregulering af pensionen få efterbetalt pension beregnet ud fra den faktiske indkomst i året, dvs kr. Pensionisten vil således ikke miste pension på grund af den manglende ændring af forskudsopgørelsen. Eks. 4. Opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret. Eksempel med ny pensionist med pension fra. 1. september og en supplerende månedlig indkomst på kr., dvs. i alt kr. i kalenderåret efter overgang til pension. Gældende regler Indtægtsgrundlaget er kr., dvs. indtægten på årsbasis. Der beregnes først en årlig pension: Pension_årlig = Pensionssats_år fradragspct. x ( kr. fradragsbeløb_år ). Den månedlige pension fra 1. september fremkommer ved division med 12. Kalenderårsmodellen Indtægtsgrundlaget er kr., dvs. den faktiske indkomst i kalenderåret efter overgang til pension. Der beregnes først en pension for opgørelsesperioden (her forkortet til opg) 1. september til kalenderårets udgang, dvs. 4 måneder. Det sker som efter gældende regler bortset fra, at de årlige pensionssatser og fradragsbeløb reduceres forholdsmæssigt: Pension_opg = 4/12 x Pensionssats_år fradragspct. x ( kr. 4/12 x fradragsbeløb_år ). Den månedlige pension fra 1. september fremkommer ved division med 4. Eks. 5. Ophørende indtægt. Pensionisten begynder at arbejde 1. juli, men vælger at holde op igen 1. november. Månedlig indtægt kr., dvs. i alt indtægt kr. i perioden. (Der ses i eksemplet bort fra det særlige bundfradrag, som folkepensionister har ret til ved beregning af pensionstillæg m.v., men ikke ved grundbeløb). Gældende regler Pensionen omregnes 1. juli. Indtægtsgrundlaget forhøjes med kr. svarende til den på dette tidspunkt forventede fremtidige indkomst på årsbasis, dvs. 12 gange den månedlige indkomst. Pensionen omregnes igen 1. november. Indtægtsgrundlaget nedsættes til 0 kr. Kalenderårsmodellen Pensionen omregnes afhængig af, om borgeren ændrer sin forskudsopgørelse (= foreløbige indtægtsgrund) og med hvor meget. Det endelige indtægtsgrundlag ved efterreguleringen forhøjes med kr. svarende til den faktiske indkomst. 9

10 Eks. 6. Indkomstgrundlaget fastsættes til den registrerede indkomst. Supplerende indkomst ifølge forskudsopgørelsen er kr., heraf kr. i form af personlige indkomster (som registreres i indkomstregistret), og i form af kapitalindkomster (som ikke registreres i indkomstregistret). Den løbende månedlige indkomst ifølge indkomstregistret er kr. Anvendt indkomstgrundlag i perioden januar til maj: kr. svarende til forskudsopgørelsen. Den registrerede indkomst er efter udgangen af maj er kr kr., i alt kr., dvs. højere end forskudsopgørelsen. For juni måned vil pensionen derfor blive beregnet på grundlag af den registrerede indkomst, dvs kr., med mindre personen ændrer sin forskudsopgørelse (Udbetaling Danmark vil kontakte pågældende herom). Den registrerede indkomst vil stige med kr. hver måned, så længe indtægten fortsætter. Indkomstgrundlaget vil svare til den registrerede indkomst indtil pågældende ændrer sin forskudsopgørelse. Eks. 7. Udbetaling Danmark fastsætter indkomstgrundlaget efter et skøn (20 pct. reglen). Hvis pensionisten i eksempel 6 modtager helbredstillæg bør Udbetaling Danmark på et tidspunkt overveje, om Udbetaling Danmark skal fastsætte indkomstgrundlaget. Det kan fx overvejes, når den registrerede indkomst overstiger forskudsopgørelsen. Der skal først opgøres et beregnet indkomstgrundlag til afgørelse af, om 20-pct reglen er opfyldt. Det beregnede indkomstgrundlag svarer den hidtidige indkomst i indkomstregistret opregnet til hele kalenderåret og tillagt øvrige indkomster (indkomster som ikke registreres i indkomstregistret) ifølge årsopgørelsen for kalenderåret 2 år tidligere. I eksempel 6 vil det beregnede indkomstgrundlag ved udgangen af maj måned andrage: ( kr./ 5) x 12 + fx kr. i øvrige indtægter, i alt kr. Dette er mere end 20 pct. over den registrerede indkomst (som igen er større end forskudsopgørelsen). For juni måned kan Udbetaling Danmark derfor vælge at fastsætte indkomstgrundlaget efter et skøn. Det fastsatte indkomstgrundlag kan dog ikke overstige kr., men kan godt være mindre, hvis særlige omstændighederne taler herfor, fx hvis pensionisten dokumenterer, at den løbende supplerende indtægt nu er ophørt eller vil ophøre. Eks. 8. Beregning af månedlig pension efter omregning En enlig folkepensionist har 0 kr. i supplerende indtægt ifølge forskudsopgørelsen. Fra 1. juli modtager han en supplerende pensionsindtægt på kr. månedlig og ændrer i juni sin forskudsopgørelse i overensstemmelse hermed. Det ændrer ikke opgørelsesperioden, som fortsat er kalenderåret. Pensionen omregnes 1. juli. Indkomstgrundlaget vil være 0 ved beregning af pension i perioden i månederne januar til juni. Pensionisten vil få beregnet en foreløbig pension i kalenderåret på kr. i grundbeløb og kr. i pensionstillæg (2014-satser). Det svarer til fuld pension. Den månedlige pension vil 10

11 være kr. i grundbeløb og kr. i pensionstillæg. I månederne januar til og med juni vil pensionisten i alt have modtaget kr. i grundbeløb og kr. i pensionstillæg. Indkomstgrundlaget ved beregning af pension er fra 1. juli kr. Pågældende vil få beregnet en foreløbig pension i kalenderåret på kr. i grundbeløb (uændret) og kr. i pensionstillæg. I den resterende del af kalenderåret udbetales derfor i alt kr. ( kr.) eller 291 kr./mdl. i pensionstillæg i de resterende 6 måneder af kalenderåret. Hvis den supplerende pensionsindkomst i stedet havde været kr. månedligt, ville den foreløbige pension i form af pensionstillæg andrage kr. i kalenderåret eller kr. mindre end det beløb, som pågældende allerede har modtaget i perioden januar til juni. Pågældende vil så få 0 i pensionstillæg resten af året, og det for meget udbetalt pensionstillæg vil indgå i efterreguleringen. Det modregnes altså ikke i grundbeløbet i forbindelse med omregningen i juli måned Eksempler på tidsmæssige forløb af beregning af pension efter kalenderårsmodellen 11

12 2. Lov om individuel boligstøtte I tabellen nedenfor er vist de vigtigste ændringer sammenlignet med de gældende regler. Ændringerne vedr. boligstøtte træder i kraft 1. januar Hvordan er de nye regler fra den 1. januar 2016 Hvordan er de nugældende regler 12

13 Ansøgning Ved ansøgning skal borgeren ikke indsende dokumentation for lønarbejde, som f.eks. lønsedler mv. Borgeren oplyser om indkomsten på ansøgningsblanketten. Borgeren skal indsende lønsedler, opsigelsesbrev mv. som dokumentation for lønarbejde. Borgeren skal også oplyse om indkomst på ansøgningsblanketten. Omberegning og genberegning i I året mv. - Boligstøtte beregnes per måned. - Der er en udsvingsgrænse på 800 kr. Det betyder, at boligstøtten ændres, hvis indkomst ændres fra en måned til en anden med mindst 800 kr. - Borgeren har ikke oplysningspligt vedrørende indkomstændringer, bortset fra ændringer i indtægt fra selvstændig virksomhed. - Udbetaling Danmark genberegner boligstøtten hver måned på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret, hvis indkomstændringen er mindst 800 kr. og boligstøtten ændres med mere end 200 kr. Hvis boligstøtten sættes ned, vil borgeren blive hørt om oplysningerne forinden. - Hvis borgeren ikke har fået udbetalt boligstøtte i tre måneder på grund af for stor indkomst, skal borgeren søge om boligstøtte på ny. - Ophævelse af særregler for engangsbeløb og bestemte feriepengebeløb - Boligstøtten beregnes på baggrund af forventet skøn for året og periodeopdeles, når borgeren giver oplysninger om ændrede forhold. - Der er bagatelgrænser for, hvornår boligstøtten ændres. Bagatelgrænserne er kr. på årsbasis for indkomstfald og kr. på årsbasis for indkomststigning. - Borgerne har pligt til at oplyse om indkomstændringer i løbet af året og indsende lønsedler mv. - Hvis borgeren ikke får udbetalt boligstøtte på grund af for stor indkomst, skal borgeren søge om boligstøtte på ny. - Der gælder særregler for engangsbeløb og bestemte feriepengebeløb Efterregulering Efterregulering af boligstøtte bliver symmetrisk, dvs. at boligstøtte skal tilbagebetales eller efterbetales, hvis der i løbet af året er udbetalt 250 kr. eller mere for meget eller for lidt i boligstøtte. Indkomst Efterregulering af boligstøtte, hvis borgerer har fået for meget i boligstøtte over bagatelgrænsen på kr. 13

14 ændringer under udsvingsgrænsen på 800 kr. indgår i efterreguleringen. Hvis borgeren har fået for lidt, kan der ikke ske efterbetaling af boligstøtten. Regelforenkling Se nedenfor under afsnit 2.8. Se nedenfor under afsnit Objektivt, registerbaseret indkomstbegreb Med de nye regler er perioden for indtægtsregulering af boligstøtte den enkelte måned. Dette betyder, at den enkelte måneds boligstøtte altid bliver beregnet på grundlag af den indkomst, husstanden har til rådighed i den pågældende måned (månedens husstandsindkomst). Dermed vil boligstøtten mere direkte afspejle den betalingsevne, husstanden har i de enkelte måneder. I forlængelse heraf, vil det ikke, som efter de gældende regler for omberegning af boligstøtte, have betydning for den enkelte måneds boligstøtteberegning, om eller hvor meget den enkelte måneds husstandsindkomst er forskellig fra foregående måneders husstandsindkomst. De gældende bagatelgrænser for omberegning og efterregulering af boligstøtten ved indkomstændringer vil således ikke have betydning for beregningen, og er derfor ophævet. Der er fastsat to hovedregler, jf. 8 b i boligstøtteloven, hvorefter den enkelte måneds husstandsindkomst opgøres som summen af følgende to beløb: 1) Månedens indkomst i indkomstregisteret: Summen af husstandsmedlemmernes indkomster, som de indberetningspligtige har indberettet til indkomstregisteret for den pågældende måned. 2) En tolvtedel af øvrige indkomster: En tolvtedel af summen af de af husstandsmedlemmernes indkomster i kalenderåret, der ikke fremgår af indkomstregisteret, uanset om indkomstoplysningerne er indberetningspligtige efter lov om et indkomstregister. Husstandsindkomsten for hovedparten af boligstøttemodtagere og deres husstandsmedlemmer består udelukkende af indkomster, som de indberetningspligtige indberetter til indkomstregisteret. For disse husstande vil indkomstregisteret således indeholde tilstrækkelige oplysninger om den månedlige indkomst til at kunne beregne boligstøtten. En mindre del af boligstøttemodtagerne og deres husstandsmedlemmer har endvidere indkomster, som ikke fremgår af indkomstregisteret, som f.eks. renteindtægter eller indkomst fra selvstændig virksomhed. Disse indkomster indberettes alene med helårsbeløb til forskudsopgørelsen og årsopgørelsen for kalenderåret, og der findes derfor ikke oplysninger i SKAT s registre, der hensigtsmæssigt kan anvendes til at henføre disse indkomster til de enkelte måneder. Derfor vil de indkomster, som alene er registreret som helårsbeløb i SKAT s registre, som hovedregel medregnes med en tolvtedel af det samlede beløb i den enkelte måneds husstandsindkomst. Disse indkomster fordeles således ligeligt over kalenderårets måneder, uanset hvornår de er til disposition. Hovedreglen om, at indkomster, som alene er registreret som helårsbeløb, fordeles ligeligt over kalenderårets måneder, kan fraviges, hvis det dokumenteres, at indkomsten vedrører en afgrænset periode. Systematikken i reglerne for beregning af boligstøtte vil fortsat tage udgangspunkt i, at alle beløbsmæssige beregningselementer opgøres på årsbasis, ligesom boligstøttens størrelse for den enkelte måned også fortsat beregnes som et årsbasisbeløb, som dernæst deles med

15 Med det objektive indkomstbegreb ændres der heller ikke på den grundlæggende beregningsformel for boligstøtten, dvs. hvor stor en del af boligudgiften der er tilskudsberettiget, og med hvilken aftrapning boligstøtten reduceres som følge af indkomsten Ophævelse af særregler for engangsbeløb og bestemte feriepengebeløb Med reglerne om at indtægtsgrundlaget for den enkelte måneds boligstøtte opgøres som den indkomst, husstanden har til rådighed i den pågældende måned, følger det, at særreglerne for medregning af engangsbeløb ikke kan opretholdes. Særreglerne vedrørende engangsbeløb er derfor ophævet (boligstøttelovens 46, stk. 5). For engangsbeløb, som fremgår af indkomstregisteret, vil disse med de nye regler indgå i boligstøtteberegningen i den måned, hvor beløbet udbetales. For øvrige engangsbeløb, som alene registreres som helårsbeløb, vil disse indgå med en tolvtedel, medmindre det dokumenteres, at indkomsten vedrører en afgrænset periode. Endvidere ophæves særreglen om, at feriepengebeløb i forbindelse med afslutning af et ansættelsesforhold med løn under ferie, der beskattes i boligstøtteåret, men først udbetales i det efterfølgende år, ikke medregnes i husstandsindkomsten (boligstøttelovens 46, stk. 6) Opgørelse af månedens husstandsindkomst i de forskellige faser af sagsbehandlingen Ved ansøgning, omberegning i løbet af året samt ved årsomregning foretages der efter de nye regler en foreløbig opgørelse af de enkelte måneders husstandsindkomst. Den foreløbige opgørelse af måneden husstandsindkomst danner grundlag for en foreløbig udbetaling af boligstøtte, jf. 8 c i boligstøtteloven. Den foreløbige udbetaling af hver enkelt måneds boligstøtte følges op af en genberegning på baggrund af indkomstoplysninger i indkomstregisteret for måneden, jf. 8 d i boligstøtteloven. Genberegning kan foretages, når disse oplysninger er blevet indberettet til indkomstregisteret ca. 6 uger efter den foreløbige udbetaling. Efter kalenderårets udløb foretages en efterregulering, hvor der sker en endelig fastsættelse af de enkelte måneders husstandsindkomst, og på baggrund heraf foretages en endelig beregning af boligstøtten Foreløbig opgørelse af månedens husstandsindkomst ved ansøgning, omberegning i løbet af året og årsomregning Oplysninger om den aktuelle måneds husstandsindkomst er ikke tilgængelige i SKAT s registre på de tidspunkter, hvor en ansøgning skal behandles, og hvor boligstøtten skal udbetales. Dette gør sig tilsvarende gældende i forhold til situationer, hvor modtageren oplyser Udbetaling Danmark om en aktuel indkomstændring, som vil have indvirkning på boligstøttens størrelse. Dette gælder alle indkomster, uanset om de skal indberettes til indkomstregisteret eller ej. Ved behandling af en ansøgning om boligstøtte foretages derfor en foreløbig opgørelse af månedens husstandsindkomst med udgangspunkt i borgerens egne oplysninger. Som udgangspunkt skal der ikke kræves dokumentation for oplysning om indkomster, hvor udbetaleren har pligt til at indberette indkomsterne til indkomstregisteret. For indkomster, som ikke skal indberettes til indkomstregisteret udgøres dokumentation for oplysningerne af forskudsopgørelsen eller anden dokumentation. Alle oplysninger vedrørende indkomster, som indberettes til indkomstregisteret, kontrolleres to måneder efter ansøgningen ved hjælp af data fra indkomstregisteret i forbindelse med genberegningen. Ved den månedlige genberegning af foreløbigt udbetalt boligstøtte, vil ansøgeren som udgangspunkt ikke skulle vedlægge yderligere dokumentation for oplysninger vedrørende disse indkomstelementer. Dermed undgås det, at ansøgeren og Udbetaling Danmark skal bruge ressourcer på at fremfinde, scanne, journalisere, sy 15

16 stematisere og vurdere yderligere dokumentation for indkomst, herunder lønsedler, opsigelsesbreve mv. En ansøgning, hvor husstandsmedlemmerne udelukkende har disse typer af indkomster, vil derfor som udgangspunkt kunne blive behandlet straks uden yderligere dokumentation. Der kan dog være særlige ansøgninger, som skal undersøges yderligere, f.eks. hvis forhold omkring borgerens besvarelse ligger langt fra oplysninger i indkomstregisteret, forskudsopgørelsen eller årsopgørelsen. På baggrund af ansøgerens oplysninger foretager Udbetaling Danmark en foreløbig opgørelse af månedens husstandsindkomst, som anvendes til at beregne den foreløbige udbetaling af boligstøtte måned for måned Foreløbig opgørelse af månedens husstandsindkomst ved omberegning af boligstøtte Modtageren vil efter tilkendelse af boligstøtte have mulighed for at henvende sig til Udbetaling Danmark med en oplysning om ændring i månedens husstandsindkomst. Hvis månedens husstandsindkomst forventes at falde eller stige med mere end 800 kr., vil Udbetaling Danmark foretage en ny foreløbig opgørelse af månedens husstandsindkomst og beregne en ny foreløbig udbetaling af boligstøtte (omberegning ved indkomstændringer). En indkomstændring, som ligger under dette beløb, vil ikke medføre omberegning i løbet af året, men vil i stedet indgå ved den endelige opgørelse af de enkelte måneders husstandsindkomst i forbindelse med efterreguleringen. Beløbsgrænsen på 800 kr. i ændring i indkomsten, er fastsat af administrative årsager. Den skal sikre, at Udbetaling Danmark på den ene side ikke skal foretage omberegning for alt for små indkomstændringer, som måske udjævnes hen over året, og for at boligstøttemodtagerne på den anden side ikke risikerer for store tilbagebetalingskrav eller efterbetalinger i forbindelse med efterreguleringen. Beløbsgrænsen på 800 kr. er derfor en bagatelgrænse ved den endelige beregning af boligstøtten, men en foreløbig udsvingsgrænse til brug for den foreløbige beregning og udbetaling af boligstøtten i løbet af året. Det bemærkes, at en udsvingsgrænse på 800 kr. genfindes ved genberegning af boligstøtten. Borgeren kan også undlade at oplyse om sådanne ændringer. Her vil der i stedet ske en korrektion af den udbetalte boligstøtte i forbindelse med den månedlige genberegning Foreløbig opgørelse af månedens husstandsindkomst ved årsomregningen Formålet med årsomregningen vil også som efter gældende regler være, at der pr. 1. januar sker en opdatering af beregningsgrundlaget for boligstøtte. For de dele af beregningsgrundlaget, som ikke berøres af ændringerne af indkomstbegrebet m.v., medfører de nye regler ikke ændringer i den måde, årsomregningen foregår på. Det drejer sig bl.a. om den årlige opgørelse af formuen til beregning af formuetillægget til husstandsindkomsten og den årlige ændring af satserne for beregning af boligstøtte. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler for den foreløbige opgørelse af månedens husstandsindkomst ved årsomregningen Udbetaling af foreløbig boligstøtte Den enkelte måneds boligstøtte udbetales som en foreløbig ydelse på grundlag af den foreløbige opgørelse af månedens indkomst, som på tidspunktet for udbetalingen senest er foretaget i forbindelse ansøgning, omberegning eller årsomregningen. Når Udbetaling Danmark efter ca. 6 uger kan indhente oplysninger om den del af den enkelte måneds indkomst, som er indberettet til indkomstregisteret, sammenligner Udbetaling Danmark automatisk den foreløbigt opgjorte indkomst med de registrerede indkomstoplysninger, og foretager under bestemte betingelser en automatisk genberegning af månedens foreløbige boligstøtte. 16

17 Efter kalenderårets udløb gennemføres en efterregulering, hvor der foretages en endelig opgørelse af de enkelte måneders husstandsindkomst, og på baggrund heraf en endelig beregning af de enkelte måneders boligstøtte Månedlig genberegning af foreløbigt udbetalt boligstøtte Udbetaling Danmark skal automatisk indhente oplysninger om den del af den enkelte måneds indkomst, som indberettes til indkomstregisteret, når disse er registreret i indkomstregisteret ca. 6 uger efter udbetalingen af den enkelte måneds foreløbige boligstøtte. I tilknytning hertil skal Udbetaling Danmark automatisk foretage en sammenligning af den del af den foreløbigt opgjorte indkomst, som vedrører indkomster i indkomstregisteret, med de faktiske registrerede indkomstoplysninger i indkomstregisteret. Udbetaling Danmark skal foretage en automatisk genberegning af månedens foreløbige boligstøtte, hvis indkomstsammenligningen viser en afvigelse på mere end 800 kr., og indkomstændringen medfører, at den foreløbige boligstøtte har været mere end 200 kr. for lav eller for høj. En genberegning medfører, at forskelsbeløbet kommer til at indgå som en justering (blive lagt til eller trukket fra) ved førstkommende udbetaling af foreløbig boligstøtte. De to beløbsgrænser på 800 kr. for indkomstsammenligningen og 200 kr. i forskelsbeløb i boligstøtteberegningen, der er forudsætningen for, om der skal foretages genberegning ved førstkommende udbetaling, er fastsat af administrative årsager. De skal sikre, at Udbetaling Danmark på den ene side ikke skal foretage justering for alt for små beløb, som måske udjævnes hen over året, og for at boligstøttemodtagerne på den anden side ikke risikerer for store tilbagebetalingskrav eller efterbetalinger i forbindelse med efterreguleringen. De to beløbsgrænser er derfor ikke bagatelgrænser ved den endelige beregning af boligstøtten, men foreløbige udsvingsgrænser til brug for den foreløbige beregning og udbetaling af boligstøtten i løbet af året. Der ses således bort fra udsvingsgrænserne, når den endelige efterregulering finder sted. Beløbsgrænsen på 200 kr. for ændring i boligstøtte gælder kun for genberegning og ikke ved omberegning og er indsat af administrative grunde i forhold til, hvornår Udbetaling Danmark skal foretage en genberegning. Den månedlige genberegning vil betyde, at modtageren automatisk får reguleret ydelsen op og ned ved månedlige indkomstændringer på mindst 800 kr. i opad- eller nedadgående, hvis indkomstændringen samtidig medfører en ændring af boligstøtten på mindst 200 kr. i nedad- eller opadgående retning. Det bemærkes, at automatikken i genberegningen er kombineret med, at betingelserne for genberegning er ens for indkomstfald og indkomststigninger (dog med modsat fortegn), se også figur 2.1. og 2.2. nedenfor. Dette er med til at sikre en hurtig og præcis beregning og udbetaling af boligstøtten i løbet af året på grundlag af de reelle indkomstforhold. Figur

18 På samme måde hvis indkomstændringen medfører et fald i boligstøtte (borgeren modtager her en agterskrivelse/partshøring): Figur 2.2. Genberegning indebærer således, at modtageren med to måneders forsinkelse automatisk får reguleret sin boligstøtte. Eks. 1. En husstand oplyser ved ansøgning at have en lønindkomst på kr. i marts 2016 og frem. Udbetaling Danmark kan i april se i indkomstregisteret, at lønindkomsten for marts måned var på kr. Da ændringen i indkomst er mindre end 800 kr. foretager Udbetaling Danmark ikke en genberegning for marts måned i maj udbetaling, og borgeren modtager fortsat samme boligstøtte. Forskellen på 300 kr. indgår i efterreguleringen. 18

19 Eks. 2. En husstand har i juli måned en beregnet boligstøtte på baggrund af en lønindkomst på kr. Udbetaling Danmark kan i august se i indkomstregisteret, at lønindkomsten for juli måned var på kr. Da ændringen i indkomst er på mere end 800 kr., foretager Udbetaling Danmark en genberegning, hvis ændringen medfører en nedsættelse af boligstøtten for juli måned på mindst 200 kr. Hvis genberegning medfører en nedsættelse af boligstøtten på mindst 200 kr., bliver boligstøttemodtageren partshørt om oplysningerne i indkomstregisteret. Hvis boligstøttemodtageren er enig i oplysningerne i indkomstregisteret eller undlader at svare, vil boligstøttenedsættelsen for juli måned blive fratrukket boligstøtten for september måned. Eks. 3. En husstand har i marts 2016 en beregnet boligstøtte på baggrund af en lønindkomst på kr. Udbetaling Danmark kan i april se i indkomstregisteret, at lønindkomsten for marts måned var på kr. Da ændringen i indkomst er mindre end 800 kr., foretager Udbetaling Danmark ikke en genberegning for marts måned i maj udbetaling, og borgeren modtager fortsat samme boligstøtte. Forskellen på 100 kr. indgår i efterreguleringen. Eks. 4. En husstand har i juli måned en beregnet boligstøtte på baggrund af lønindkomst på kr. Udbetaling Danmark kan i august se i indkomstregisteret, at lønindkomsten for juli måned var på kr. Da ændringen i indkomst er på mere end 800 kr. foretager Udbetaling Danmark en genberegning, hvis ændringen medfører en forøgelse af boligstøtten for juli måned på mindst 200 kr. Hvis genberegning medfører en forøgelse af boligstøtten på mindst 200 kr., skal boligstøttemodtageren ikke partshøres om oplysningerne i indkomstregisteret. Boligstøtteforøgelsen for juli måned bliver lagt til boligstøtten for september måned. Der kan dog være situationer, hvor borgeren vil fremskynde det tidspunkt, hvor en indkomstændring slår igennem på boligstøtteudbetalingen. Hvis f.eks. borgeren ved, at indkomsten vil stige, er der mulighed for at få reguleret boligstøtten, før der er gået to måneder. Tilsvarende kan der være tilfælde, hvor borgeren f.eks. er blevet fyret og har brug for en højere boligstøtte inden det tidspunkt, hvor den lavere indkomst er registreret i indkomstregisteret. Borgeren har derfor mulighed for at afgive oplysninger om kommende ændringer i månedens husstandsindkomst til brug for en ny foreløbig opgørelse af månedens husstandsindkomst. I forlængelse heraf bemærkes det, at en udsvingsgrænse på 800 kr. i forhold til indkomst netop genfindes i reglerne for omberegning ved indkomstændringer. Der skal ansøges om boligstøtte på ny, når boligstøttemodtageren ikke har fået udbetalt boligstøtte i tre sammenhængende måneder som følge af indkomstændringer, som ikke skyldes ændring af husstandssammensætning, jf. 40, stk. 4, i boligstøtteloven. Når boligstøtteansøgningen indgives inden udgangen af den måned, der følger efter den 3. måned, hvor boligstøtte ikke er udbetalt, kan boligstøtte udbetales fra starten af denne måned. 19

20 2.5. Ændringer i regler for efterregulering Efter kalenderårets udløb foretages en endelig opgørelse af de enkelte måneders husstandsindkomst, og på grundlag heraf en endelig beregning (indtægtsregulering) af de enkelte måneders boligstøtte, jf. 46 b i boligstøtteloven. Efterreguleringen gennemføres, når den skattemæssige årsopgørelse foreligger. Efterreguleringen gennemføres, når årsopgørelsen fra SKAT foreligger, og sker på baggrund af årsopgørelsen og oplysninger fra indkomstregisteret. Formålet med efterreguleringen er: At sikre en grundig verificering på grundlag af den del af de enkelte måneders husstandsindkomst, som skal indberettes til indkomstregisteret. At samle op på ændringer i de enkelte måneders husstandsindkomst, som i løbet af året har ligget under udsvingsgrænsen på 800 kr. for omberegning ved indkomstændringer og genberegning. At samle op på ændringer i de enkelte måneders husstandsindkomst, som i løbet af året har ligget over udsvingsgrænsen for genberegning, men hvor forskelsbeløbet i boligstøtteberegningen har ligget under udsvingsgrænsen på 200 kr. for justering. At foretage en endelig opgørelse af de indkomster, som ikke skal indberettes til indkomstregisteret, og som deles ligeligt på årets 12 måneder. På grundlag af denne endelige opgørelse af de enkelte måneders husstandsindkomst, foretages en endelig beregning (indtægtsregulering) af den enkelte måneds boligstøtte. Den endelige beregning (indtægtsregulering) af den enkelte måneds boligstøtte sammenholdes med den boligstøtte, der hidtil er blevet udbetalt for samme måned. Det bemærkes, at det hidtil udbetalte beløb for en måned er summen af den foreløbige boligstøtte for måneden og et eventuel justeringsbeløb som følge af den efterfølgende genberegning af samme måneds foreløbige boligstøtte. Summen af de således opgjorte forskelsbeløb for de enkelte måneders boligstøtte er udtryk for, om der i løbet af året er blevet udbetalt for lidt eller for meget boligstøtte som følge af indtægtsreguleringen. Boligstøtte skal tilbagebetales eller efterbetales, hvis der i løbet af året er blevet udbetalt 250 kr. eller mere for meget henholdsvis for lidt i boligstøtte. Reglerne indebærer dermed som noget nyt, at der skal ske efterbetaling af for lidt udbetalt boligstøtte. For personer med almindelig selvangivelse opgør man indtægtsgrundlaget endeligt ved efterreguleringen på grundlag af årsopgørelsen, som den foreligger pr. 1. maj, som er fristen for selv at rette i den modtagne årsopgørelse. Personer med udvidet selvangivelse har frist for aflevering af denne 1. juli. Her gælder tilsvarende, at man ved efterreguleringen opgør indtægtsgrundlaget endeligt på grundlag af årsopgørelsen. Samtlige boligstøttehusstande modtager meddelelse om resultatet af den årlige efterregulering, uanset om boligstøtte for den enkelte husstand skal tilbagebetales, efterbetales eller viser sig at have været korrekt udbetalt i løbet af året. En afgørelse om efterregulering genoptages som udgangspunkt ikke som følge af, at afgørelse om årsopgørelsen genoptages. Afgørelse om efterregulering kan dog genoptages, hvis en genoptagelse af årsopgørelsen medfører en ændring af den årlige husstandsindkomst på mindst kr. Hvis afgørelsen om årsopgørelse påklages, kan endelig afgørelse om efterregulering ikke træffes, før klagesagen om årsopgørelsen er behandlet. 20

21 Medregning af efterbetalt social pension som følge af efterregulering af social pension Det skal indledningsvis bemærkes, at efterregulering af den supplerende pensionsydelse ikke medfører ændring af boligstøtten, da den supplerende pensionsydelse efter gældende regler i boligstøtteloven ikke medregnes i den opgjorte indkomst. For at sikre en hensigtsmæssig sammenhæng mellem kalenderårsmodelen på pensionsområdet og indtægtsreguleringen af boligstøtte medfører de nye regler, at efterbetalt social pension som følge af efterregulering af pensionen, altid følger den skattemæssige behandling af efterregulering af pension i forhold til boligstøtteberegningen. Det skal dog bemærkes, at boligstøtte først træder i kraft den 1. januar 2016, og at der for det første års efterregulering af pension er fastsat en overgangsbestemmelse i 5, stk. 9 i lovforslaget. Når Udbetaling Danmark udbetaler efterbetalt pension for det foregående år, sker indberetning af beløbet til SKAT via indkomstregisteret. I første omgang registreres og beskattes beløbet som vedrørende det tidspunkt og det skatteår, hvor udbetalingen finder sted. Dette medfører, at den efterbetalte pension indgår i husstandsindkomsten til beregning af boligstøtte i det år, hvor beløbet udbetales. Dette medfører, at den efterbetalte pension i denne situation alene indgår i en enkelt måneds husstandsindkomst, se også figur 2.3. Figur 2.3 Hvis skatteyderen anmoder om det, kan SKAT imidlertid give tilladelse til tilbagefordeling af den efterbetalte pension fra det år, hvor beløbet er udbetalt til det år, som beløbet vedrører. Hvis der gives tilladelse til tilbagefordeling af den efterbetalte pension, vil beløbet således komme til at indgå i årsopgørelsen for det år, efterbetalingsbeløbet vedrører. Dette medfører, at den efterbetalte pension kommer til at indgå i efterreguleringen af boligstøtte for det afsluttede kalenderår (forudsat at der er udbetalt boligstøtte til pensionisten i det foregående år). I denne situation vil registreringen af beløbet ikke ske via indkomstregisteret, men vil være et beløb, der vedrører hele det pågældende skatteår, dvs. et helårsbeløb. Dette medfører, at den efterbetalte pension i denne situation fordeles ligeligt på kalenderårets måneder. Det er en betingelse for tilladelse til tilbagefordeling, at tilbagefordelingen er af væsentlig økonomisk betydning for ansøgeren. Vurderingen af den økonomiske betydning skal ikke alene tage udgangspunkt i den skattemæssige betydning af en tilbagefordeling, men også f.eks. hvilken betydning tilbagefordeling vil have for retten til indkomstafhængige offentlige ydelser, herunder boligstøtte. Det følger af SKAT s vejledende retningslinjer for behandling af anmodninger om tilbagefordeling, at tilbagefordeling skal give 21

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) UDKAST Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) UDKAST Forslag. til Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 105 Offentligt 10 (ekstern høring) Fremsat den {FREMSAT} af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Fremsat den 26. marts 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) til

Forslag. Fremsat den 26. marts 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) til 2013/1 LSF 166 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2019 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. 2. I overskriften før 93 indsættes efter»tilbagebetaling«:»og efterbetaling«. 3. I 93 indsættes efter»skal«:», jf. dog 93 a, stk. 1-3,«.

Forslag. 2. I overskriften før 93 indsættes efter»tilbagebetaling«:»og efterbetaling«. 3. I 93 indsættes efter»skal«:», jf. dog 93 a, stk. 1-3,«. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 5. september 2014 UDKAST Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og andre

Læs mere

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574.

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574. Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 10. juni 2014. Nr. 574. Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel

Læs mere

Notat. Vejledende udtalelse om opgørelsesperioder for indtægtsgrundlaget ved beregning af pension efter kalenderårsmodellen

Notat. Vejledende udtalelse om opgørelsesperioder for indtægtsgrundlaget ved beregning af pension efter kalenderårsmodellen Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 412 Offentligt Notat 3. juni 2018 Vejledende udtalelse om opgørelsesperioder for indtægtsgrundlaget ved beregning af pension efter kalenderårsmodellen J.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 62 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 62 Folketinget Lovforslag nr. L 62 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Pensionsmeddelelse - folkepension

Pensionsmeddelelse - folkepension Afsender Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød Modtager Kasper BarsteX SkomagerloddeX 70 65 DannemarX Pensionsmeddelelse - folkepension Du får udbetalt 5.97 kr. for januar 208. Udbetalingen sker den 29. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Lovforslag nr. L 135 Folketinget 2018-19 Fremsat den 20. december 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Regler om økonomisk fripladstilskud 2019

Regler om økonomisk fripladstilskud 2019 Regler om økonomisk fripladstilskud 2019 Søg om økonomisk fripladstilskud Du kan søge eller ændre dit nuværende økonomiske fripladstilskud på Minpladsanvisning med dit NemID. Dit barn skal være indmeldt

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte

Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte I medfør af 8, stk. 2 og, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, som ændret

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. epi@star.dk og tsh@star.dk 9. december 2016 cb Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Lovforslaget har tre hovedelementer:

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på. Beskæftigelsesministeriet

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på. Beskæftigelsesministeriet VEJ nr 10143 af 16/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16995

Læs mere

Bekendtgørelse om fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Bekendtgørelse om fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge BEK nr 1111 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 005.12V.541 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på. Beskæftigelsesministeriet

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på. Beskæftigelsesministeriet VEJ nr 11284 af 17/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13953

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om ældrecheck - efterbetaling - formue - nye oplysninger - genoptagelse - ulovbestemt grundlag

Ankestyrelsens principafgørelse om ældrecheck - efterbetaling - formue - nye oplysninger - genoptagelse - ulovbestemt grundlag KEN nr 9208 af 03/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 5. april 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-3816-07268 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Indhold Hvad er Ældrecheck? Rent praktisk Sådan bliver ældrechecken udregnet Eksempler Hvad er ældrecheck? Ældrecheck er et årligt engangsbeløb, til personer som er berettiget

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav KEN nr 9931 af 16/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3417-45807 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2018 Supplerende ydelser 2016 - boligydelse, varmetillæg og Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand I medfør af 10, stk. 4, 10, stk. 6, og 10, stk. 7, 3. pkt., i repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) TILLÆG FEBRUAR 2016 Tillæg februar 2016 til lovbogen Dagtilbud til børn og unge August 2015 Bekendtgørelser Fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Børne-, Undervisningsog Ligestillingsministeriets

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Tillæg februar 2016 til lovbogen Social pension august Lov om social pension (førtidspension fra 2003 og folkepension)

Tillæg februar 2016 til lovbogen Social pension august Lov om social pension (førtidspension fra 2003 og folkepension) e Tillæg februar 2016 til lovbogen Social pension august 2015 Pensionslov: nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 12/1 2015 senest ændret ved lov nr. 1000 af 30/8 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Notat. Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 136 Offentligt

Notat. Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 136 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 136 Offentligt Notat Resumé af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Administrativ praksis i sager om feriegodtgørelse ved fratrædelse og beregning af social pension

Administrativ praksis i sager om feriegodtgørelse ved fratrædelse og beregning af social pension Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - supplerende svar på spørgsmål 134 Offentligt NOTAT Administrativ praksis i sager om feriegodtgørelse ved fratrædelse og beregning af social pension 20. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 19. december 2003 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Fremsat den xx. januar 2017 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Ændrede regler om meddelelse om ret til folkepension, opsat pension

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Undtagelse for opfølgning på sager som følge af samkøring af oplysninger om løntimer mv.) Indarbejdes i lovforslaget om suppl.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2015/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14424 Fremsat den

Læs mere

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at 0 Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at kunderådgiver gennemgår sagen inden agterskrivelse / afgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 1606 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/13336 Senere

Læs mere

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10 29. oktober 2015 EM 2015/160 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. Til 5 1. Stk. 2 affattes således: Stk. 2. Alderspensionister

Læs mere

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer 2007/2 LSV 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

KEN nr 9259 af 15/09/1994 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april Økonomi- og Indenrigsministeriet. Senere ændringer til afgørelsen Ingen

KEN nr 9259 af 15/09/1994 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april Økonomi- og Indenrigsministeriet. Senere ændringer til afgørelsen Ingen KEN nr 9259 af 15/09/1994 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april 2019 Ministerium: Journalnummer: J.nr.: 21167-92 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform 2018 - Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Notatet indeholder de delelementer, som væsentligt adskiller sig fra reglerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

Orientering om udskudt pension

Orientering om udskudt pension Orientering om udskudt pension Udskudt pension betyder, at du udskyder udbetalingen af din folkepension til et senere tidspunkt, fordi du fortsat arbejder. I denne periode bliver din pension forhøjet med

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Anvendelse af forventet fremtidig indkomst ved beregning af boligsikring

Anvendelse af forventet fremtidig indkomst ved beregning af boligsikring Anvendelse af forventet fremtidig indkomst ved beregning af boligsikring Udtalt overfor amtsankenævnet for Københavns amt, at jeg måtte anse det for beklageligt, at ankenævnet havde tiltrådt Rødovre kommunes

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Henstillet til den sociale ankestyrelse at tage en sag vedrørende beregning af boligydelse til en pensionist, der ville opnå en indtægtsfremgang, op til fornyet

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Skatteministeriet J.nr. 2017-3491 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige 1 I bekendtgørelse nr. 300 af 29. marts 2017 om inddrivelse af gæld til det offentlige

Læs mere

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/12635

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser mv. om sociale ydelser mv.

UDKAST. til. Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser mv. om sociale ydelser mv. UDKAST til Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser mv. om sociale ydelser mv. I medfør af 13, stk. 1, 2 og 5, i lov om Udbetaling Danmark, jf. lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I 2017 blev der vedtaget reformer på området for beregning af boligsikring og børnetilskud. Dette skete på baggrund af, at der igennem

Læs mere

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven LOV nr 926 af 18/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173763 Senere ændringer til forskriften LBK nr 405 af 22/04/2013 LBK

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Folkepension Folkepension

Folkepension Folkepension 72 72 Folkepension Folkepension Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension

Læs mere

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse BEK nr 1180 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1587 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

Fremsat den 28. februar 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 28. februar 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 147 Folketinget 2016-17 Fremsat den 28. februar 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 30-01-2019 FM 2019/19 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har dels til formål at bringe den grønlandske og den danske version af Inatsisartutlovens 6 i overensstemmelse

Læs mere

Hvornår skal børne- og hustrubidrag beskattes?

Hvornår skal børne- og hustrubidrag beskattes? - 1 Hvornår skal børne- og hustrubidrag beskattes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT vil ændre sin hidtidige praksis om tidspunktet for beskatning af for sent betalte hustru- og børnebidrag.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Opgørelsen af boligstøtten for 2016.... 2 Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag.... 4 Familieydelser.... 5 Efterregulering

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037207 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

2016/1 LSF 147 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts Forslag. til. (Ændrede regler om meddelelse om ret til folkepension, opsat pension m.v.

2016/1 LSF 147 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts Forslag. til. (Ændrede regler om meddelelse om ret til folkepension, opsat pension m.v. 2016/1 LSF 147 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09431 Fremsat den

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere