Bornholms Regionskommune Budget Spareforslag. Udvalg: Bevilling: Center: Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune Budget Spareforslag. Udvalg: Bevilling: Center: Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie"

Transkript

1 Nr.: BSU Emne: Bortfald af tilskud til pasning af egne børn Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Mindreudgift Nettobesparelse Jf. dagtilbudslovens 86 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe. På Bornholm kan tilskuddet søges af forældre med børn i alderen 24 uger og indtil skolestart, og tilskuddet er fastlagt til 75 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen, og tilbydes så længe den samlede økonomiske virkning af ordningen kan holdes indenfor det afsatte beløb. Puljen er i både 2018, 2019 og 2020 blevet opbrugt på meget få dage. Puljen til tilskud til pasning af egne børn udgør kr. brutto. Der blev i sin tid afsat kr. netto til ordningen, idet det blev forudsat at halvdelen af de børn, der ville blive passet af forældrene, ellers ville have fået en plads i et børnehus. De oprindeligt afsatte kr. er pris- og lønfremskrevet til kr., som det fremgår af nedenstående. I budgettet er der kalkuleret med en besparelse på kr. som følge af brug af færre pladser i kommunens børnehuse (inkl. ændring i forældrebetaling, fripladstilskud mm.). Beløb i kr. Tilskud til forældre, der passer egne børn 711 Beregnet besparelse i børnehusene (netto) -395 Nettobudget 316 I juni 2018 blev der foretaget en evaluering af ordningen. Evalueringen viste, at ingen af familierne havde børn indmeldt i et pasningstilbud og få oplyste, at de skulle bruge pasningstilbud, såfremt de ikke fik andel i puljen. Tendensen har været den samme for budgetår I 2020 er det fortsat sådan, at ingen af familierne, der har fået andel i puljen, havde børn indmeldt i et pasningstilbud. 20 børn har fået bevilget andel af puljen i børn har i 2020 ikke fået andel i puljen. 3 af de 18 børn er blevet indmeldt i dagtilbud i stedet for, 6 børn var allerede indmeldt i dagtilbud og ville have opsagt deres plads i dagtilbud, og de resterende 9 børn har ikke haft brug for dagtilbud. Der er således ikke en nettobesparelse på børnehusene, som forventet i ordningen. Derfor er ordningen dyrere for BRK end de afsatte 0,3 mio. kr. årligt. Da det er en pulje, er der familier, der ikke får andel i puljen. Ordningen administreres af Pladsanvisning og koordinering og er forholdsvis tung at administrere. Der kan dog ikke spares på medarbejderområdet hvis ordningen stoppes, idet der ikke er tilført midler til opgaven.

2 Det har ikke haft nævneværdig indflydelse på øvrigt dagtilbud, idet der er tale om børn, der ikke ville have været i dagtilbud. 1. januar 2021 Side 2

3 Nr.: BSU Emne: Ekstra lukkedag i dagtilbud Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Mindreudgift Nettobesparelse Der indføres en ekstra lukkedag i dagtilbud. Der er i dag lukket fra d. 24.december til og med d. 31. december, de 3 dage før påske, dagen efter Kristi himmelfart og d. 5. juni. Alle dage på nær d. 24. december og d. 5. juni tilbydes der nødpasning jf. 19, Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på alle hverdage med undtagelse af den d. 5. juni og den d. 24. december tilbyde forældre pasning i dagtilbud, da der er pasningsgaranti. Nødpasning i dagtilbud går på skift i de enkelte børnehuse. Tal i kr. Besparelse brutto, børnehusene -178 Ændring forældrebetaling 45 Ændring fripladser/søskenderabat -18 Ændring tilskud til private inkl. fripl/søsk.rabat -57 I alt -208 Forslaget vil betyde, at der vil være yderligere en dag, hvor forældre ikke vil kunne forvente at kunne få passet deres barn i det tilbud, hvor barnet er indskrevet. Det kan skabe bekymring hos forældrene og besværliggøre muligheden for at få hverdagen til at hænge sammen som børnefamilie. Forslaget har ingen sammenhæng med Puljen til minimumsnormeringer eller sociale normeringer. Forlaget betyder, at der vil være yderligere en dag, hvor medarbejderen ikke kan planlægge / ønske ferie. Der skal være yderligere opmærksomhed på børn, der er i udsat position og er visiteret til sociale indsatser, såfremt de ikke kan komme i det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet. 1. januar 2021

4 Nr.: BSU Emne: Ophør af overgangsprojekt Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Mindreudgift Nettobesparelse I forbindelse med at vippeordningen blev nedlagt, blev det besluttet at provenuet skulle anvendes til at skabe et projekt på tværs af børnehave og skole for alle børn, der skulle starte i skole. Projektet skulle være med til at sikre ensartethed og tryghed i overgangen, alle dagtilbud og skoler har deltaget såvel private som kommunale. Der har været 3 forløb, alle med stor succes. Overgangsprojektet i 2020 var planlagt sammen med Natur-Bornholm og skulle handle om bestøvning, men blev udført i meget reduceret form pga. Corona. Forslaget kan forringe samarbejdet om den gode overgang fra børnehave til skole. Forskning viser, at et tæt samarbejde mellem børnehave og skole har afgørende betydning for et barns skolestart, spareforslaget kan få betydning for børn, der er utrygge i forhold til skolestart. Der skal ligeledes gøres opmærksom på, at fokus på samarbejdet mellem børnehave og skole er skærpet i den nye dagtilbudslov. Forslaget vil ikke medføre afskedigelser, men det kan medføre at medarbejderne oplever en mangelfuld overlevering mellem børnehave og skole. Det kan medføre en mangelfuld overlevering til skolen. 1. januar 2021

5 Nr.: BSU Emne: Ny ledelsesmodel Mælkebøtten (minus 30%) Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Mindreudgift Nettobesparelse Ledelsen af Mælkebøtten tilpasses det aktuelle børnetal og antal medarbejdere. I andre mindre børnehuse har den faglige pædagogiske leder børnetimer. Dette vil også være muligt at indføre i Mælkebøtten uden at forringe serviceniveauet. Forslaget skal ses i sammenhæng til den verserende sag med beslutning om fremtidens specialtilbud til børn i målgruppen for servicelovens 32 Ingen Ingen direkte betydning da lederstillingen er vakant Ingen 1. januar 2021

6 Nr.: BSU Emne: Reduktion i pulje til små børnehuse Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Mindreudgift Nettobesparelse Puljen blev oprettet i forbindelse med budgelægningen for 2016, for at sikre den økonomiske bæredygtighed i børnehuse med under 40 børneenheder, da huse under denne størrelse jf. Strategi for dagtilbud ikke skønnes at kunne dække hele åbningstiden på 51,75 time med personale udløst at taxametermodellens tildeling. Der er efter oprettelsen af puljen i 2016 løbende foretaget nedjusteringer af puljen, da behovet for puljen har været dalende. Det skønnes at der pt. er 3 børnehuse der er i risiko for at komme under 40 børneenheder. En reduktion af puljen på kr. årligt brutto, vil betyde en samlet besparelse på kr. årligt jf. nedenstående opstilling. Tal i kr. Besparelse på puljen, brutto -105 Ændring forældrebetaling 26 Ændring fripladser/søskenderabat -11 Ændring tilskud til private inkl. fripl/søsk.rabat -33 I alt -123 Puljen udgør p.t kr. årligt. En reduktion på kr. vil betyde, at puljen fremover vil lyde på kr. årligt. Såfremt et børnehus har under 40 børneenheder og det ikke er muligt at få ekstra ressourcetildeling via denne pulje, så vil der ikke være personale nok til at dække åbningstiden. Det betyder udover manglende medarbejdere i ydertidspunkterne også at der skal reduceres i de pædagogiske aktiviteter for at forsøge at dække åbningstiden mest muligt ind med personale. Det vil betyde øget utilfredshed fra forældrene. Det vil medføre øget pres på medarbejderne da der kan være risiko for at det ikke vil være muligt at tilrettelægge det pædagogiske læringsmiljø der skal til, for at sikre børnene den omsorg og udvikling de har krav på jf lovgivning. Øget pres på medarbejderressourcer kan medføre manglende tid til tværfagligt samarbejde, det kan få konsekvens for de børn der har brug for indsatser der kræver tværfagligt samarbejde. 1. januar 2021

7 Nr.: BSU Emne: Ændring i tilgang til anbringelser over 15 år Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Mindreudgift Nettobesparelse Ved anbringelse af unge fra det fyldte 15. år vil Børn og Familie i højere grad anvende anbringelsestypen anbringelse på eget værelse med kontaktperson som alternativ til anbringelse på opholdssted, døgninstitution eller i plejefamilie. Der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering af den unges støttebehov ved valg af anbringelsestype. Anbringelse på eget værelse kan enten ske på et af Ungehusets 4 værelser på sveasvej. Disse værelser er godkendt efter døgninstitutions paragraffen, eller i en ungdomshybel på øen, den pædagogiske opgave vil i begge tilfælde som oftes blive varetaget af Ungehuset. Der vil ved beslutning om anbringelse på eget værelse blive foretaget en konkret og individuel vurdering af den unges støttebehov, herunder behov for antal timer ved kontaktperson. Ud over en sædvanlig indskrivning i Ungehuset vil der således kunne bevilges yderligere timer til at støtte op om den unge, ligesom der vil kunne bevilges psykologsamtaler, familiebehandling, nattevagt mv. ved behov. Aktuelt er 7 unge i alderen fra 15 til 23 år anbragt på eget værelse, 19 unge er anbragt i plejefamilie, 14 unge er anbragt på opholdssteder og 16 unge er anbragt på døgninstitutioner heraf 3 unge i Ungehuset (primo juni 2020). Unge, der er i målgruppen for støtte fra Psykiatri og Handicap ved det fyldte 18. år bliver typisk visiteret til bostøtte jf. serviceloven 85 i egen bolig og bliver således kun i ganske få tilfælde visiteret til botilbud efter servicelovens 107. Ved overgang fra anbringelse på eget værelse med kontaktperson til egen bolig med bostøtte vil den unge således ikke opleve en ændring i indsatsen. Dette skal ses i sammenhæng med, at unge i målgruppen for botilbud på voksenområdet uanset vedtagelsen af indeværende besparelsesforslag fortsat vil blive anbragt i tilbud med døgndækning og således ikke vil blive berørt af besparelsen. Unge, der anbringes på eget værelse med kontaktperson vil blive ydet en mindre omfattende indsats end ved anbringelse i plejefamilie, på opholdssted eller i døgninstitution. Der er svært decideret at måle, om en anbringelse virker, og om et anbragt barn havde haft det bedre, hvis han eller hun var blevet hjemme hos forældrene Den manglende viden skyldes blandt andet, at det er svært at vide, hvordan det var gået barnet, hvis det ikke var blevet anbragt. Det må forventes, at Ungehuset får indskrevet flere unge.

8 Ingen Side 2

9 Nr.: BSU Emne: Reduktion af PREP og parrådgivning Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Mindreudgift Nettobesparelse En halvering af PREP kurserne og parrådgivningen, således at der i stedet for 4 kurser afholdes 2 kurser årligt. Parrådgivning er ikke et tilbud, som kommunerne er forpligtigede til at levere. Der er således tale om en kan-opgave. Til budget 2016 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte kr. om året til parrådgivning for familier med hjemmeboende børn under 18 år Parrådgivning er et ikke visiteret forløb, så det er muligt at tilmelde sig et forløb uden om sagsbehandler og målgruppevurdering. Det er således frivilligt om man vil deltage. Det er er vurderingen, at der er mange ressourcestærke par, der benytter sig af tilbuddet. Det er således et mere generelt forebyggende tiltag, end det er et tiltag målrettet socialt udsatte familier. I praksis vil næsten lige så mange par kunne deltage i PREP kurserne som i dag, selv om vi halvere antallet af kurser. Det skyldes, at kurserne indtil videre ikke har været fuldt bookede. Det vil dog selvsagt betyde mindre fleksibilitet for familierne, da der vil være færre kurser at tilmelde sig. Bornholm har i perioden oplevet den største nedgang i landet i antallet af skilsmisser i den periode vi har udbudt PREP, med en nedgang på 22,7% siden 2015: Kilde: Der skal reduceres i henholdsvis psykolog- og familiebehandlerteam. Efter reduktionen vil opgaven fremover kun blive varetaget af sundhedsplejerske og psykolog. Skilsmisser koster bl.a. kommunen direkte penge i forhold til øgede børnepenge og huslejebidrag. Men de anslåede indirekte omkostninger for kommunen er endnu større, da skilsmissebørn har større risiko for bl.a. indlæringsvanskeligheder, nedsat selvværd og for at havne i misbrug, kriminalitet og lign. Vil kunne have virkning fra 1. januar 2021

10 Nr.: BSU Emne: Reduktion i visiterede 11.3 indsatser i Det gule team Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Mindreudgift Nettobesparelse I det gule team er der normeret 18½ time til visiterede rådgivningsindsatser jf At det er visiteret betyder i denne sammenhæng at det er myndighed der henviser til disse indsatser, (modsat alt andet der varetages i det gule som, som er forebyggende indsatser hvor der ikke er en sag i myndighed). Med den foreslåede reduktion på 7 timer vil der være risiko for at der opstår ventetid på indsatstypen. Leder vurderer at ventetiden (hvis den opstår) vil blive mellem 1 og 3 måneder Hvis der opstår ventetid, vil der være risiko for at familiens problemer vokser sig større, således at indsatsen ikke vil være tilstrækkelig i forhold til problemomfang og kompleksitet. Timerne varetages pr. 31. maj ikke af en fast medarbejder pga. jobskifte, forslaget vil derfor ikke få betydning for en konkret medarbejder. Det vil lægge et pres på de medarbejdere der varetager visiteret 11.3, da de med en mindre normering til varetagelse af denne specifikke opgave, vil skulle acceptere og leve med at der evt. opstår ventetid. Dette kan risikere at medføre en oplevelse af ikke at kunne hjælpe tilstrækkeligt hurtigt og tidligt i problemudviklingen. Sagsbehandlerne i myndighed vil opleve at de sager som vurderes indenfor målgruppe af 11.3 risikerer at skulle vente mellem 1 og 3 mdr. på indsatsen, med risiko for at problemerne vokser sig større. Dette kan have den konsekvens at sagsbehandler i myndighed skal udarbejde børnefaglig undersøgelse så der kan visiteres til 52 Forslaget kan have virkning fra 1. januar 2021.

11 Nr.: BSU Emne: Reduktion i specialpædagogisk støtte i SFO på Frie Grundskoler Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Mindreudgift Nettobesparelse PPR administrerer en pulje til at kunne give støttetimer til elever med behov for specialpædagogisk bistand på Frie Grundskoler (privatskoler). Den angivne besparelse vil reducere puljen med knap 10%. Frie Grundskoler modtager støttetimerne i undervisningstiden fra undervisningsministeriet. Men de kan ikke søge om timer til SFO delen. Derfor har vi i BRK denne pulje til de Frie Grundskoler. Der har de sidste par år ikke været så stor søgning på midlerne i puljen, så der har hvert år været et lille overskud. Så umiddelbart vil det ikke gå ud over nogen elever på nuværende tidspunkt at gennemføre denne reduktion. Da det er en ret begrænset pulje, skal der dog ikke mere end én eller to ekstra støttekrævende elever til at rykke på dette. Det er ikke en pulje som er tænkt til alle elever der får støtte i skolen. Disse elever får heller ikke automatisk støtte i SFO i folkeskolen. Det er til elever som har så vidtgående vanskeligheder, at de ikke kan være deltagende i en SFO uden støtte. Forslaget vil ikke have de store personalemæssige konsekvenser, da det er et meget beskedent beløb, og det ikke er nogen timer, der er personale fastansat i forhold til. I den nuværende størrelse vurderes besparelsen ikke at have nogen betydning for andre steder. Men vi har i enkelte sager oplevet, at denne pulje har været afgørende for om en elev overhovedet har kunne forblive på en Fri Grundskole. Så hvis puljen reduceres meget, kan det få betydning for, at flere støttekrævende elever vil komme til en folkeskole. Forslaget kan have virkning fra 1. januar 2021.

12 Nr.: BSU Emne: Bortfald af pulje til modersmålsundervisning Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole Mindreudgift Nettobesparelse Siden efteråret 2009 har der været afsat et mindre beløb til modermålsundervisning af børn fra lande uden for EU. Undervisningen er stoppet på grund af manglende tilslutning, og midlerne anvendes derfor ikke. Der er ikke lovkrav om undervisning i modersmål af indvandrere fra lande udenfor EU og Norden. Der vil fremadrettet ikke kunne påbegyndes modersmålsundervisning af børn fra lande udenfor EU. Forskning viser, at de børn der behersker deres modersmål lettere kan lære nye sprog og begreber. Modersmålsundervisningen omfatter ikke undervisning i dansk og matematik. Forslaget kan træde i kraft med fuld virkning pr. 1. januar 2021.

13 Nr.: BSU Emne: Den frie befordring ved frit skolevalg fjernes Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole Mindreudgift Nettobesparelse Hvis forældre til elever i folkeskolen benytter sig af det frie skolevalg, betyder det, at barnet ikke har krav på fri befordring til den pågældende folkeskole. Kommunen kan dog selv vælge at yde hel eller delvis fri befordring for disse elever. På Bornholm ydes der fri befordring ved frit skolevalg. Besparelsen vil bevirke, at forældrene som udgangspunkt selv betaler barnets befordringsudgifter til en anden skole end distriktsskolen. I 2020 omfatter den frie befordring ved frit skolevalg ca 250 elever. Nedenstående opgørelse er baseret på de skoler, som eleverne går på, og som derfor anmoder om buskortene. Forslaget indebærer, at familien selv skal betale elevens befordringsudgifter ved frit skolevalg. Ved gennemførelse af forslaget kan andelen af elever til private og frie skoler øges, og udfordre det frie skolevalg. Forslaget kan træde i kraft med økonomisk virkning fra 1. juli 2021.

14 Nr.: BSU Emne: Ét-årig nedjustering af projektaktiviteter mv. Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole Mindreudgift Nettobesparelse Kvalitetsløftsmidlerne udgør kr. og foreslåes reduceret med i alt kr. i De resterende kr. fordeles med til lego-league og kr. til inklusionsprojekter. Midlerne anvendes til iværksættelse af Åben skole-projekter, og reduktionen vil berøre muligheden for igangsættelse af projekter. Eleverne vil skulle deltage i færre projekter i løbet af skoleåret, hvis besparelsen på Åben skole-projekter gennemføres. Åben skole er et centralt element i de politiske ambitioner for folkeskolen. Åben skole bidrager til at tegne og sælge folkeskolen på Bornholm, og er med til at fremme og udvikle samarbejdet med kulturelle og erhvervsrettede partnere. pr. 1. jaunar 2021

15 Nr.: BSU Emne: Nedjustering af Ungdomsskolens aktiviteter Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Børn og Familie Mindreudgift Nettobesparelse Ungdomsskoles fritidsundervisning tilrettelægges ud fra unges interesser i respekt for den økonomisk givne ramme. Den samlede ramme reduceres med forslaget fra 7,8 mio. kr. på årsplan til 7,5 mio. kr. på årsplan. Som konsekvens af forslaget vil der skulle etableres færre undervisningshold og/eller klubaktiviteter for de unge på Bornholm, og Ungdomsskolen vil i mindre grad kunne bidrage til at understøtte folkekskolerne og eleverne. Ungdomsskolens fritidsundervisning og/eller klubaktivitet vil blive reduceret. Forslaget vil indebære en reduktion i personale svarende til kr. årligt. pr. 1. august 2021

16 Nr.: BSU Emne: Ingen fritidsdel i klasse på Heldagsskolen fra og med 2021/2022 Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole Mindreudgift Nettobesparelse Heldagsskolen er et tilbud, der rummer både skole og et specialpædagogisk fritidstilbud for alle elever. På de almene skoler tilbydes eleverne i klasse intet SFO-tilbud, klubtilbud eller lignende fritidstilbud efter skoledagen. Bliver Heldagsskolens elever på klassetrin kun tilbudt en skoledel på 7 timer dagligt frem for det nuværende tilbud på 8 timer dagligt, kan tildelingen til det specialpædagogiske fritidstilbud spares for disse elever. I skoleåret vil dette berøre ca. 35 elever. Samtidig bliver fordelingen af takster til henholdsvis skole og specialpædagogisk fritidstilbud ajourført. Denne fordeling blev ikke ændret, da der kom ny skolelov med længere skoledag, idet denne fordeling var uden betydning, når alle elever både blev tildelt skole-takst og fritids-takst. På alle øvrige skoler var det af betydning og skoletaksten blev øget, mens SFO-taksten reduceret. I budget 2020 var fordelingen på Heldagsskolen således: - Skole: kr. - Specialpædagogisk fritidstilbud: kr. I en ajourført fordeling reduceres det specialpædagogiske fritidstilbud med kr. og skoledelen tilføres kr. Eleverne på Heldagsskolen er sårbare unge, som har brug for specialpædagogisk, støttende tilbud. Besparelsen vil bevirke, at eleverne efter endt fritidstilbud må finde andre opholdssteder. Heldagsskolens elever i klasse vil få reduceret mødetid, og dermed vil besparelsen ramme nogle af de mest udsatte og sårbare børn på Bornholm. Heldagsskolen yder et specialpædagogisk tilbud, der bl.a. indeholder forskellige former for undervisning og socialtræning. Da elevernes behov er meget forskellige, er undervisningen tilrettelagt individuelt. Flere af eleverne har Heldagsskolen som deres eneste faste og stabile holdepunkt. De kan komme fra hjem, som er præget af utryghed og manglende forudsigelighed. Eleverne har vanskeligt ved af egen drift at finde alternative tilbud, og uden for skolen er det ofte en tilværelse, hvor ensomhed er alternativ til skolen. Heldagsskolens specialpædagogiske fritidstilbud udgør et positivt og trygt miljø for de unge. Medarbejderstaben på Heldagsskolen vil blive reduceret med 2 personer. pr. 1 august 2021

17 Side 2

18 Nr.: BSU Emne: Hæve klassekvotienten i modtageklasser i 2021 Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole Mindreudgift Nettobesparelse I 2020 tildeles der en takst pr. elev på kr. og en holdtakst på kr. for hver 9 elever i den ordinære modtageundervisning. Det foreslås at holdtaksten ændres til at blive udløst for hver 11 elever i Besparelsen er beregnet ved et elevtal på 38 elever i modtageklasserne som var basis i budget 2020, dette indebærer at der i tildelingen reduceres fra 5 til 4 hold. Skolen forventer et elevtal på 21 elever, dette indebærer at der i tildelingen reduceres fra 3 hold til 2 hold. Under disse forudsætninger vil rammen blive reduceret med 0,7 mio. kr. på årsbasis. På de 5 måneder forslaget gælder bliver reduktionen kr. Ved en forøgelse af den gennemsnitlige klassekvotient i modtagelsesklaserne fra 9 til 11 elever i 2021 vil der blive mindre tid for underviserne til den enkelte elev i klassen. Det må forventes, at dette kan medføre et længerevarende forløb i modtagelsesklassen, før eleven er parat til at blive fuldt udsluset til den almene undervisning i folkeskolen. Såfremt dette bliver tilfældet øges muligheden for, at der vil blive behov for at oprette yderligere modtagelsesklasser, når der tilflytter elever, der ikke taler dansk. Medarbejderne i modtagelsesklasserne vil med forslaget som udgangspunkt skulle undervise flere elever i samme klasse. Det vurderes at kvaliteten i undervisningen vil blive reduceret ved flere elever i klassen, da der må forventes et øget tidsforbrug til løsning af sociale konflikter blandt eleverne. Forslaget medfører en personalereduktion, der svarer til 0,5 lærerårsværk. Den økonomiske virkning af forslaget kan træde i kraft pr. 1. aug 2021 til 31. dec

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Beskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt.

Beskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt. Nr. 1.A Forøgelse af lærernes undervisningstid Børne- og Skoleudvalget Undervisning Driftsudgifter -1.241-2.979-2.979-2.979 Netto -1.241-2.979-2.979-2.979 Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5

Læs mere

Strategisk blok - S05

Strategisk blok - S05 Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Uddannelse, Børn og Familie

Uddannelse, Børn og Familie Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90

Læs mere

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt. Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud) Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag SU 1 Ændring i modellen for lærerløntimetildeling. Folkeskoler Funktion: 03 22 01 Lærerløntimetildeling på grundlag af elevtallet reduceres

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

MANGLEDE REDUKTIONSUDMØNTNING 2 % på drift pr. år i 2010-2013

MANGLEDE REDUKTIONSUDMØNTNING 2 % på drift pr. år i 2010-2013 Bilag til høringsrunde: Reduktionsforslag vedr. manglende reduktionsudmøntning for budgetforslag 2010 Tabel.1: Oversigt over fremlagte reduktionsforslag Nr. Reduktionsforslag budget 2010 Beløb i 1.000

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts 2009

Budgetopfølgning 31. marts 2009 Generelt Nærværende budgetopfølgning omfatter de budgetområder, der figurerer under afsnittet, og budgetopfølgningen vil blive forelagt på mødet i april. De øvrige budgetområder under vil blive forelagt

Læs mere

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Børne og Skoleudvalget mål for 2018

Børne og Skoleudvalget mål for 2018 Børne og Skoleudvalget mål for 2018 BSU-01 Langsigtet mål Børn, unge og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt, således at, højst 9 % af de bornholmske børn i alderen 0-18 år har en myndighedssag

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22. Om kvalitetsstandarder En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til

Læs mere

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget

Læs mere

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn Punkt 2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn 2017-036884 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Bilag 3: Skolestruktur

Bilag 3: Skolestruktur Bilag 3: Skolestruktur Bilag 3: Skolestruktur Rebild kommunes skolevæsen består pr. 1. august 2017 af 8 folkeskoler og en specialskole. Skolens navn Klassetrin SFO, Samdrift ml. skole og børnehave Specialklasser

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009 3.01 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 1. Pædagogisk Central - omorganis. -200-200 -200-200 2. Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt -80-185 -185-185 Naturskolen -475-1.140-1.140-1.140 Færdelssskolen

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Spareforslag. Nettobesparelse

Bornholms Regionskommune Budget Spareforslag. Nettobesparelse Nr.: 8 Emne: Nedskrivning af pulje til skolekoncertordning Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole Mindreudgift -55-55 -55-55 Nettobesparelse -55-55 -55-55 Fornyet aftale fra skoleåret

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

17. Folkeskolen - Sektor 3

17. Folkeskolen - Sektor 3 17. Folkeskolen - Sektor 3 Folkeskolens opgaver Sektor 3 består af kommunens fire folkeskoler, PPR, specialundervisning, specialskoler, efterskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler og befordring af elever.

Læs mere

Administrativt sparekatalog

Administrativt sparekatalog Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 01. Dagpasning Tilskudspct til fritvalgspladser Forslag nr. 01-01 1.000 kr. 2013-priser Mindre

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Spareforslag. Udvalg: Bevilling: Center: Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie

Bornholms Regionskommune Budget Spareforslag. Udvalg: Bevilling: Center: Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Nr.: 1 Emne: Bortfald af tilskud til pasning af egne børn Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Mindreudgift -316-316 -316-316 Nettobesparelse -316-316 -316-316 Jf. dagtilbudslovens

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Oplæg til fremtidig organisering af SFO og juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune

Oplæg til fremtidig organisering af SFO og juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune 16. juni 2016 Oplæg til fremtidig organisering af SFO og juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017, at der skal foretages en vurdering

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet

Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet Stevns kommune Dato: 7-6-2017 Deres ref.: 4660 Store Heddinge Vor ref.: Sagsbehandler: jqs / jrb Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet Hermed følger BUPL s høringssvar til Stevns

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 23-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Fredag den 23. december 2011 kl. 08:45 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 18-06-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Bilag 1 Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges ud fra den enkelte families dokumenterede

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

Specialpædagogiske indsats. Børne- og Skoleudvalget den 18. april 2018

Specialpædagogiske indsats. Børne- og Skoleudvalget den 18. april 2018 Specialpædagogiske indsats Børne- og Skoleudvalget den 18. april 2018 KB beslutning december 2016 Kriterier for den specialpædagogiske indsats i Albertslund (0-18 år) Læringsmiljøer /børne og læringssyn

Læs mere

NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet

NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.

Læs mere

Den kommunale dagpleje.

Den kommunale dagpleje. Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Overlevering af opgaver til nye udvalg

Overlevering af opgaver til nye udvalg Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og

Læs mere

KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter)

KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter) Analyse til Budget 2020 20. august 2019 KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter) Baggrund I forbindelse med processen for budget 2019 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en analyseplan

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

60-børnstilskud og højere normering

60-børnstilskud og højere normering 60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Forslagsnr. Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Korrektionsforslag, der kræver særlig politisk stillingtagen 16 Tildeling dagtilbud lavere beløb pr.

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen

Læs mere

Serviceniveau-reduktioner

Serviceniveau-reduktioner CENTER FOR ØKONOMI Dato: 23. september 2019 Tlf. dir.: 2479 8824 E-mail: jba2@balk.dk Kontakt: Jeppe Bønløkke Bang Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Børne- og Skoleudvalget/Ramme

Læs mere

Udvalget for Børn og Læring. Total oversigt

Udvalget for Børn og Læring. Total oversigt Total oversigt Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) forudsætningerne mv. (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) -6.073.000-9.846.000-14.000.000-18.443.000-675.000-675.000-675.000-675.000

Læs mere

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger Samlet Overskrift økonomi () Fagdelt undervisning 539,5 Parametrene udgør i alt: - Grundtildeling (pr. klassetrin) 112,8 - Elevtildeling (klassetrinsafhængig tildeling pr. elev) 338,1 - Holdtildeling (afhængig

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Internt notatark. Emne: Efterværn i praksis i Kolding Kommune

Internt notatark. Emne: Efterværn i praksis i Kolding Kommune Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 25. november 2014 Sagsnr. 14/19330 Løbenr. 201133/14 Sagsbehandler René Hansen Direkte telefon 79 79 29 04 E-mail reha@kolding.dk

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år.

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Grindsted d. 27. februar 2018 Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Sagsbehandler: Lisbeth Østergaard Telefon: 79727607 Journalnummer

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018)

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018) Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober ) 2019 Gennemsnitspriser og korrigeret budgetramme for 2019 er angivet i 2019 priser. Aktivitetstal fra nyt system Ved årskiftet 2017/18

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 16-01-2019 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Faxe Kommune gældende fra 1. januar 2019. Disse retningslinjer omfatter opskrivning

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion , Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747

Læs mere