Genudbud af Datafordeleren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genudbud af Datafordeleren"

Transkript

1 Genudbud af Datafordeleren Rapport fra Markedsafdækning Opsamling udarbejdet juni 2020 til brug for markedsdialogmøder

2 Indhold 1. Baggrund 2 2. Formål 2 3. Struktur for rapport 2 4. Proces for markedsafdækning 2 5. Sammenfatning Anskaffelsesproces Scope for udbud Udbudsproces Minimering af nuværende leverandørs fordel i f.m. transition Kontraktuelle forpligtelser Antal leverandører Forskellige leverandørmodeller Forudsætninger for at opdeling af ydelser kan håndteres Økonomi Prisniveau for ydelser i relation til transition, drift samt vedligeholdelse og support Prisniveau for timepriser til udvikling Risici i forbindelse med- og forudsætninger for prissætning Prismodeller for udvikling Transition Forudsætninger for effektiv transition med begrænset risiko Udvikling under transition Drift Fremtidigt driftsmiljø og -arkitektur Optimal samarbejds- og styringsmodel for drift Håndtering af sikkerhed Vedligeholdelse og support Afgrænsning af ydelser under vedligeholdelse Balance i forhold til ansvar og risiko Organisering af ydelser under vedligeholdelse og support Udvikling Organisering af udvikling Balance i forhold til ansvar og risiko Standard udviklingsopgaver Teknisk løsning Driftsrelaterede ændringer Arkitekturmæssige ændringer Funktionelle ændringer 16 Side 1

3 1. Baggrund SDFE har igangsat en proces med forberedelse af genudbud af Datafordeleren med henblik på at sikre en veltilrettelagt proces med etablering af et fyldestgørende grundlag for beslutning om tidspunkt og scope for et kommende genudbud. Som led i de forberedende aktiviteter blev der ultimo 2018 gennemført en markedsafdækning. Markedsafdækningen havde til formål at advisere markedet om det kommende genudbud samt indhente viden om markedet og modtage markedets input til konkrete temaer af betydning for den videre planlægning og tilrettelæggelse af genudbuddet. 2. Formål Nærværende rapport har til formål, at redegøre kort for den gennemførte proces for markedsafdækning samt opsummere på de inputs, som er modtaget fra markedet på de bilaterale dialogmøder. Rapporten er et ekstrakt af resultatet fra markedsafdækningen i 2018, og er udarbejdet til brug for markedsdialogen Struktur for rapport Rapporten er opdelt i 2 dele: - Afsnit 4 redegør kort for proces for markedsafdækning, herunder hvilke virksomheder, som har indgået i processen. - Afsnit 5 indeholder en vurdering af markeds- og konkurrencesituationen og en opsummering på markedets input til de temaer, som har indgået i markedsdialogen. 4. Proces for markedsafdækning Markedsafdækning opstartede ved forhåndsmeddelelse offentliggjort i EU Tidende d. 7. november SDFE gennemførte herefter et informationsmøde d. 20. november 2018, hvor alle interesserede virksomheder havde mulighed for at høre mere om den igangsatte proces og SDFE s temaer til drøftelse i efterfølgende bilaterale dialogmøder. På informationsmødet deltog følgende virksomheder: Atkins Beru CGI DXC Technology Geoinfo A/S KMD Magenta ApS Netcompany NIRAS Side 2

4 NNIT Peytz & Co Septima Systematic Wipro Limited Efter informationsmødet anmodede følgende virksomheder om deltagelse i bilaterale dialogmøder: Atkins DXC Technology Geoinfo A/S KMD Magenta ApS Netcompany NNIT ProActive Septima Systematic Wipro Limited Henset til den begrænsede tid til møder i december måned, valgte SDFE at afholde møder med følgende virksomheder: Atkins DXC Technology Geoinfo KMD Netcompany NNIT ProActive Septima Systematic Side 3

5 5. Sammenfatning 5.1. Anskaffelsesproces Scope for udbud 1. Opstil en klar vision for Datafordeleren 2. Der bør være vist omfang af udvikling 3. Vær åbne om Datafordelerens historik Datafordeleren er oprindeligt tænkt med en kraftig vision om at være en central komponent i det fællesoffentlige it-landskab. Det er usikkert for markedet, om den oprindelige vision for Datafordeleren fortsat er gældende. Der efterspørges en ny vision for Datafordeleren, som rækker ud i de næste 6-10 år. Skal Datafordeleren eks. fortsat erstatte de statslige registres egen distribution og udvikles videre til en mere intelligent eller indholdsudbydende tjeneste, jf. bl.a. input til teknisk løsning i afsnit 5.8. I tilknytning til en klar vision for Datafordeleren, ønsker markedet, at der i et kommende udbud bliver en stor udviklingsdel. Både vision og stor grad af udvikling giver en kommende leverandør en mening med at byde og være leverandør til Datafordeleren. Som det gælder på kundesiden, drives også leverandørerne af at være en del af en stor strategisk it-løsning, som giver en potentiel god reference og som kan være med til at positionere leverandøren i markedet og fastholde og tiltrække medarbejdere. Desuden giver en stor udviklingsdel en stor potentiel indtjeningsmulighed, som er med til at hæve interessen for markedet. Endelig er der i markedet en usikkerhed om de udfordringer, som har haft ramt implementeringen af Datafordeleren og hvorvidt Datafordeleren i sin nuværende form kan håndtere den forventede trafik bør håndteres inden eller i forbindelse med udbuddet. Markedet efterspørger her en åbenhed om Datafordelerens historik og evne til at varetage den forventede belastning Udbudsproces Primære budskaber fra markedet i forhold til at opstille en hensigtsmæssig anskaffelsesproces: 1. Afpas markedets ressourceforbrug i processen 2. Brug fleksible udbudsformer med omtanke 3. Der er behov for indsigt i løsning At deltage i en udbudsproces er ressourcekrævende for både ordregiver og tilbudsgivere. Markedet anbefaler derfor, at SDFE gør sig bevidst om hvordan en udbudsproces tilrettelægges på en måde, så markedets ikke skal bruge uforholdsmæssigt mange ressourcer i processen. Markedet anbefaler udbud med brug af prækvalifikation, hvor der udvælges et antal tilbudsgivere til at give bud på opgaven. Samtidig er der i markedet en generel præference for brug af udbud med forhandling, da dette giver en bedre proces og bedre tilbud. Sidstnævnte skal dog tilrettelægges på en måde, hvor tilbudsgivernes indsats søges begrænset. Side 4

6 For at kunne give bedste bud i udbuddet, efterspørger markedet størst mulig indsigt i løsningen. Det omfatter bl.a. adgang til teknisk dokumentation og selve løsningen i udbudsprocessen samt rapporter og lignende evalueringer af dokumentation og løsning. Primære budskaber fra markedet i forhold til valg af leverandør: 1. Sikre reel konkurrence 2. Kvalitet af ydelser bør vægte mest Markedet påpeger, at SDFE skal sikre, at der opnås en reel konkurrencesituation i det kommende udbud. Det kan bl.a. ske ved at minimere den nuværende leverandørs fordel ved transition, jf. også afsnit og ved at give fuld indsigt i dokumentation og løsning, jf. ovenfor. Det er endvidere vigtigt for markedet, at udbuddet ikke udelukkende bliver en konkurrence om pris. For at nye leverandører bedre kan konkurrere med den nuværende leverandør og for at sikre en generel høj kvalitet i ydelserne, anbefaler markedet, at kvalitet i ydelserne kommer til at vægte mest i valg af leverandør. For at understøtte evalueringen af kvalitet bør SDFE udvælge væsentlige områder af betydning for kvaliteten, som tilbudsgiverne skal beskrive og som de kan differentiere sig på. Det kan desuden omfatte mere hands-on aktiviteter i udbudsprocessen, eks. code camp eller udarbejdelse af proof of concept (POC). Primære budskaber fra markedet i forhold til udformning af udbudsmaterialet: 1. Minimér og/eller synliggør kompleksitet 2. Send udbudsmateriale i høring De virksomheder som har en indsigt i den nuværende Datafordeler påpeger vigtigheden af, at omfanget og kompleksiteten af løsningen synliggøres i udbuddet for at sikre, at alle tilbudsgivere forstår opgaven og kan afgive bud på lige grundlag. Markedet understreger samtidig vigtigheden af, at udbudsmaterialet udformes så simpelt og forståeligt som muligt, med en åbenhed der sikrer, at tilbudsgiverne ikke skal konkurrere på risikovillighed. Endelig har flere virksomheder positive erfaringer med, at ordregiver sender udkast af udbudsmateriale i høring forud for annoncering af udbud Minimering af nuværende leverandørs fordel i f.m. transition 1. Undgå at transition får uforholdsmæssigt stor vægt 2. Krav om ændringer af løsning i transition kan stille tilbudsgiverne lige 3. Begræns vægt af pris for transition i evaluering Leverandørernes bud på metode og pris for transitionen har en risiko for at komme til at vægte relativt meget ved valg af leverandør. Det gælder navnlig i det tilfælde, hvor der ikke forventes store udviklingsopgaver efterfølgende, og hvor de løbende ydelser derfor kommer til at vægte relativt begrænset i forhold til en potentiel stor transition. I det omfang der ikke stilles krav til ændringer af Side 5

7 løsningen i forbindelse med transitionen, vil den nuværende leverandør derfor som udgangspunkt have en væsentlig konkurrencefordel i forhold til de øvrige tilbudsgivere. Markedet anbefaler, at SDFE er denne problemstilling bevidst i f.m. tilrettelæggelse af udbuddet og søger at begrænse den nuværende leverandørs fordel ved eks. at stille krav om væsentlige ændringer af løsning i f.m. transition og/eller vægte pris på transition lavt i tilbudsevalueringen Kontraktuelle forpligtelser 1. Læg risiko hvor den bedst varetages 2. Tag udgangspunkt i nuværende situation 3. Forpligtelser i f.t. driftseffektivitet har stor betydning 4. Agilt samarbejde er med til at højne interesse Genudbud af en eksisterende it-løsning indebærer en større eller mindre grad af risiko for nye leverandører, da de uanset den indsigt de har fået opbygget om løsningen i udbudsprocessen vil skulle overtage en løsning, hvor der er større eller mindre uafdækkede områder. Markedet påpeger, at man som kunde skal være denne risiko bevidst, og overveje om der er områder med potentiel risiko, som kunden er nærmest til at tage risikoen for. Det kan eks. være ansvar for nuværende dokumentation eller svartider i løsningen. Det anbefales, at SDFE i sin kravsætning tager udgangspunkt i systemets nuværende performance m.v., således at der ikke stilles krav, som væsentligt afviger fra det, som systemet kan levere på nuværende tidspunkt. Det gælder navnlig i f.t. krav til driftseffektivitet, som har stor betydning for potentielle tilbudsgivere grundet ofte afledte krav til bod m.v. Samarbejde baseret på agile principper med større grad af delt ansvar og risiko vil være med til at minimere denne bekymring hos de potentielle tilbudsgivere Antal leverandører Forskellige leverandørmodeller 1. Vælg én primær leverandør til alle ydelser 2. Åben op for flere udviklingsleverandører - hvis der er behov Selvom der er en forståelse i markedet for, at SDFE ønsker at bringe flere leverandører i spil i f.t. Datafordeleren, så anbefales det, at en primær leverandør varetager alle udbudte ydelser. Det skyldes navnlig, at det sikrer, at det ikke er kunden, som skal sikre koordination og styring af leverandørerne. I stedet er der en primær leverandør, som har ansvar for alle ydelser, og som styrer og koordinerer interne funktioner og evt. underleverandører. Markedet påpeger samtidig, at det for Datafordeleren som en teknisk løsning giver bedst mening at holde ydelser i relation til drift og applikation hos samme leverandør. Side 6

8 Markedet peger endvidere på, at der kan være yderligere ydelser i relation til systemintegration og support, som kunne være hensigtsmæssige at udbyde og evt. lægge hos den primære leverandør. Det gælder navnlig ydelser i relation til koordinering med registermyndigheder og mere forretningsmæssig support til anvendere. Samtidig vil det kunne være hensigtsmæssigt i et setup med flere udviklingsleverandører, at den primære leverandør har ansvaret som systemintegrator, bl.a. i forhold til håndtering af DevOps og kvalitetssikring af udviklingsleverancer. I det omfang at SDFE forventer en større udviklingsdel i den kommende aftaleperiode, ser markedet det også som en mulighed, at SDFE åbner op for, at andre leverandører kan gennemføre udvikling af løsningen. Det kan eks. være for at sikre større leverancesikkerhed og/eller adgang til specialistressourcer Forudsætninger for at opdeling af ydelser kan håndteres 1. Behov for klare grænseflader og processer 2. Arkitektur bør understøtte at flere kan udvikle i løsningen 3. Kunden bør påtage sig del af risiko 4. Der skal være nødvendig styring Markedet påpeger, at der er en række forudsætninger, som skal være på plads, for at en model med flere udviklingsleverandører kan fungere optimalt. Det omfatter bl.a. klare beskrivelser af ydelses- og ansvarsmæssige grænseflader i de omhandlede kontrakter samt fastlæggelse af processer for samarbejde, herunder verificering af kvalitet af leverancer og deployment. Samtidig bør der opbygges en overordnet arkitekturmodel, som al udvikling skal foregå indenfor. Endvidere bør det overvejes at igangsætte en transformation af løsningen, således at denne i højere grad bliver modulær, eks. ved anvendelse af en Microservice arkitektur. Dette for at understøtte at udvikling i højere grad kan afgrænses og køre parallelt hos flere forskellige parter. I forhold til de kontraktuelle mekanismer anbefales det, at kunden påtager sig en vis del af risikoen for udvikling fra tredjeparts udviklingsleverandører, for at minimere den primære leverandørs modstand mod at tage disse leverancer ind i løsningen. Endelig påpeger markedet at kunden skal være opmærksom på, at introduktion af flere leverandører stiller krav til større styring. Denne skal kunden selv påtage sig eller overlade til en udpeget leverandør (evt. den primære) Økonomi Prisniveau for ydelser i relation til transition, drift samt vedligeholdelse og support Markedet har på det foreliggende grundlag haft svært ved at give bud på prisniveauer på de enkelte ydelser. De prisniveauer der er oplyst, ligger meget spredt. Markedet oplyser følgende spænd i prisniveauer: - Transition mellem kr. 2 mio. og kr. 30 mio. - Drift - mellem kr. 4 mio. pr. år og kr. 60 mio. pr. år. Side 7

9 - Vedligeholdelse og support - mellem kr. 2 mio. pr. år og kr. 24 mio. pr. år. Samlet betyder det et spænd i samlet kontraktøkonomi ved en ordinær løbetid på 5 år på mellem kr. 32 mio. og kr. 450 mio. Enkelte virksomheder har indikeret, at det vil medføre væsentlige besparelser på drift at implementere microservices og containerization og lægge Datafordeleren i cloud Prisniveau for timepriser til udvikling Der er en relativ enig opfattelse i markedet af, at et forventet niveau for timepris til udvikling ligger i underkanten af kr ,- for en lokal ressource med specialistkompetencer Risici i forbindelse med- og forudsætninger for prissætning 1. Baser prissætning på kapacitet 2. Indsigt har stor betydning for prissætning 3. Vær eksplicit om brug af ikke-lokale ressourcer I forhold til prissætning af drift, har markedet en stærk præference for en kapacitetsbaseret model, hvor prisen fastsættes dynamisk baseret på den faktisk allokering af kapacitet og faste enhedspriser. Denne model deler risikoen for prissætning mellem kunde og leverandør således, at kunden som udgangspunkt betaler for al den kapacitet der er nødvendig. Leverandøren konkurrerer på den anden side på at levere skarpe enhedspriser og har ingen umiddelbar mulighed for at effektivisere sig til en øget indtjening. I forhold til vedligeholdelse og support efterspørges som udgangspunkt også mere kapacitetsbaserede modeller. I forhold til vedligeholdelse foreslår flere virksomheder en model, hvor der allokeres et vist antal ressourcer til fejlrettelse, jf. mere afsnit 5.6. Prissætning af support foreslås baseret på antal henvendelser, evt. opdelt i en trappemodel, hvor der gives en fast pris på et antal henvendelser. Både i forhold til drift, vedligeholdelse og support understreger markedet vigtigheden af, at SDFE giver så stor indsigt i det forventede omfang af ydelserne som muligt, mhp. at minimere risiko og kunne lave retvisende prissætning. I forhold til timepriser for udvikling anbefaler markedet, at SDFE er meget eksplicit omkring muligheder og forventninger i forhold til brug af ikke-lokale ressourcer. I den forbindelse bør evt. krav til sikkerhed, sprog og samplacering fremgå af udbudsmaterialet Prismodeller for udvikling 1. Både fastpris og timepris er anvendeligt 2. Der bør være shared risk model hvis brug af t&m Side 8

10 Markedet er generelt åbent for udvikling på både fastpris og time&material (t&m). Modellerne er hver for sig gode til understøttelse af forskellige opgavetyper og udviklings-/samarbejdsmodeller. Fastpris er godt til opgaver, som er velkendte/standardiserede eller som kan specificeres meget nøje. T&m er bedre hvis kunden eks. ønsker et agilt samarbejde og/eller ikke kan specificere den ønskede opgave i så detaljeret grad ved opstart af opgaven. I det omfang der arbejdes med t&m anbefales modeller med shared risk. Det kan eks. være en mål-pris -model, hvor kunde og leverandør deler risiko, hvis der anvendes for mange timer i forhold til estimat (timepris nedsættes for timer over estimat), og deler fordel hvis der anvendes færre timer end estimeret (leverandøren får del af timepris for sparede timer i f.t. estimat). Markedet havde umiddelbart ingen erfaringer med prissætning baseret på functions point, og havde i øvrigt begrænset input til alternative modeller for prissætning af udvikling Transition Forudsætninger for effektiv transition med begrænset risiko 1. Afklar alternativer til big bang transition 2. Transition kræver indsigt i løsning og adgang til nuværende leverandør 3. Hav stort fokus på test af løsning 4. Kunden skal tage styring i transitionsproces Markedet anbefaler, at krav til transition har fokus på forretningsmæssige behov og ikke sætter hårde rammer for, hvordan transition skal gennemføres. SDFE bør i stedet overlade til tilbudsgivere at komme med konkret bud på/model for gennemførelse af transition. Det er den generelle holdning i markedet, at big-bang transition bør undgås hvis muligt. Selvom det kan være mere ressourcekrævende at gennemføre en faseopdelt transition, anses dette for mindre risikofyldt. Markedet understreger vigtigheden af, at tilbudsgiverne får størst mulig indsigt i løsningen, med henblik på at kunne give bedste bud på løsning af transition, jf. i øvrigt afsnit Samtidig skal SDFE sikre, at den nuværende leverandør er tilgængelig i transitionen i nødvendigt omfang, herunder at der er reel fall back mulighed, hvis transition fejler. Det bliver påpeget af markedet, at der skal afsættes passende og god tid til test af transition. I den forbindelse vil det være optimalt, hvis der kan tages udgangspunkt i automatiserede test fra den nuværende leverandør. Markedet har generelt svært ved at forholde sig til hvor lang tid, der samlet skal afsættes til gennemførelse af transition. Der er peget på en tidsramme på ca måneder (en enkelt virksomhed dog helt op til 18 måneder). Dette afviger ikke væsentligt fra den vurdering på 9 måneder, som Systematic er kommet med i rapport fra review af ophørsplan. Flere virksomheder peger på det forhold, at de to leverandører i transitionen som udgangspunkt har et modsætningsforhold. For at dialogen og samarbejdet mellem de to leverandører skal køre så optimalt som muligt, skal kunden tage ansvar for overordnet styring og koordinering. Side 9

11 Udvikling under transition 1. Mindre opdateringer kan muligvis gennemføres 2. Undgå større funktionelle ændringer Markedets generelle anbefaling er, at transition i videst muligt omfang bør ske 1:1 for at minimere risiko ved ændringer. Først efter gennemført transition bør en evt. transformation af løsningen gennemføres. Flere virksomheder lægger dog op til, at mindre ændringer kan gennemføres for at opnå lavt hængende tekniske fordele. Tilsvarende kan en kommende leverandør have behov for at lave mindre justeringer af løsningen pga. egne forhold, eks. i forhold til teknologiske bindinger og/eller kompetencer. Større funktionelle ændringer bør helt undgås, da de medfører for stor risiko for transition og er sværere for andre end den nuværende leverandør at give bud på. Derimod kan krav om non-funktionelle ændringer efter omstændighederne medtages. Som alternativ til dette udgangspunkt har flere virksomheder peget på, at visse ændringer kan/skal gennemføres af den nuværende leverandør inden udbuddets igangsættelse. Det vil kunne gøre løsningen lettere at overtage for en ny leverandør og medføre, at ønsket transformation af løsning fremrykkes i tid og giver mulighed for at høste forretningsmæssige, tekniske og økonomiske fordele hurtigere Drift Fremtidigt driftsmiljø og -arkitektur 1. Brug cloud 2. Implementér DevOps 3. Arbejd mod elasticitet i løsningen Der er en klar holdning i markedet til, at det nuværende driftsetup bør ændres i en kommende kontrakt. Det omfatter øget brug af cloud og i den forbindelse en tilretning af løsningen, således at den bliver mere egnet til drift i cloud, jf. yderligere i afsnit I tilknytning til markedets generelle anbefaling om agil udvikling og løbende releases, anbefaler markedet, at driftsrutiner og samarbejde i relation til drift ændres til i højere grad at være baseret på DevOps tankegang. Endelig anbefales at der arbejdes mod større elasticitet i løsningen, således at peaks mv. kan håndteres på en mere optimal måde. Det indebærer bl.a. implementering af containerization og ochestration, jf. afsnit Optimal samarbejds- og styringsmodel for drift 1. Anvend traditionelle SLA og bod men med omtanke 2. Kundens deltagelse er vigtig 3. Etabler fælles sprog og overblik Side 10

12 Der er generelt gode erfaringer i markedet med levering af drift på fastpris med traditionelle krav til servicemål og bod ved manglende overholdelse. Samtidig er der en forståelse for, at krav til servicemål evt. skal være høje henset til Datafordelerens funktion og rolle. Der er dog en anbefaling til, at kunden nøje overvejer niveau for servicemål og sikrer, at disse er udtryk for et reelt forretningsmæssigt behov. Endvidere bør krav til svartider som udgangspunkt være baseret på den performance løsningen har kunne levere under den nuværende kontrakt, og ikke blot sættes arbitrært højt, uden en klar forventning til hvordan denne forbedring kan opnås. Selvom driftsydelse outsources til ekstern leverandør, er det markedets anbefaling, at kunden selv har vist niveau af driftskompetencer. Det kan eks. være personificeret i en Service Delivery Manager, som kan indgå i dialog med leverandøren. Endvidere bør udbudsmateriale og kommunikation omkring drift være baseret på ITIL og i øvrigt være understøttet af fælles overblik/dashboards Håndtering af sikkerhed Primære budskab fra markedet: 1. Stil eksplicitte krav Markedet anbefaler generelt, at krav til sikkerhed angives eksplicit i udbudsmaterialet, eks. hvilke sikkerhedskrav der stilles i forhold til hvilke data, krav til specifikke sikkerhedsmekanismer og -forholdsregler samt certificeringer og kompetencer hos leverandøren. Samtidig er anbefalingen, at SDFE bør sikre sig, at tilbudsgiverne har en forståelse for hvad kravene reelt indebærer. Markedets umiddelbare tilbagemelding er, at det ikke er muligt at stille krav til sikkerhed, ved blot at henvise til specifikt sikkerhedsniveau. Der er i dialogen desuden blevet anbefalet, at SDFE overvejer krav til sikring mod at data forvanskes undervejs i distribueringen via Datafordeleren Vedligeholdelse og support Afgrænsning af ydelser under vedligeholdelse 1. Definer ydelser i kontrakt 2. Hold vedligeholdelse af hardware og standard software som del af driftsydelse 3. Tag aktivt stilling til hvad der er fejl i det leverede Det er den klare opfattelse i markedet, at vedligeholdelse ikke er en 100% fast defineret ydelse i branchen. Det anbefales derfor, at kunden definerer, hvad der er dækket af leverandørens vedligeholdelse i den konkrete kontrakt. Dette kan bl.a. ske ved at kunden giver eksempler på typer af opgaver som er dækket af vedligeholdelse. Der er en anbefaling fra markedet til, at lægge ydelser som er standardiserede og genkendelige for markedet som fastpriselementer i kontrakten. Det kan eks. være vedligeholdelse af hardware og standard software, som anbefales medtaget til fastpris under driftsdelen af en kommende kontrakt. Side 11

13 Markedet oplever ofte, at uoverensstemmelser mellem kunde og leverandør om indhold af vedligeholdelse ofte skyldes en forskellig opfattelse af, hvad der er fejl i det leverede. Normalt vil leverandøren uden problemer løse egentlige fejl ( bugs ) i det leverede. Derimod opstår uoverensstemmelse i forhold til fejl som er manglende feature i det leverede. For kunden er der tale om en fejl eller en mangel, men leverandøren opfatter det som en yderligere udviklingsopgave. Her er det markedets anbefaling, at en kommende kontrakt tage højde for denne problemstilling og lægger risiko der, hvor den bedst håndteres Balance i forhold til ansvar og risiko 1. Vær varsom med fast pris og hårde SLA krav 2. Overvej fejlrettelse på t&m Markedet understreger, at den kontraktuelle regulering af ansvar i relation til vedligeholdelse og fejlrettelse har stor betydning for ønske om at deltage i udbuddet og prissætning. Fuldt ansvar for fejlrettelse og høje krav til servicemål med bod, kombineret med begrænset indsigt i løsning og kodekvalitet, vil medføre ringe interesse for deltagelse i udbuddet og/eller meget dyre tilbud. På den baggrund anbefaler markedet, at der i stedet bør være delt ansvar for fejlrettelse, således at begge parter har hånden på kogepladen og er interesseret i høj/passende kvalitet. Det kan eks. håndteres via den valgte afregningsmodel, ved at alle vedligeholdelsesydelser leveres på timepris eller afregning er forskellig afhængig af om fejl relaterer sig til den overtagede løsning eller en del af løsningen udviklet af den nye leverandør. Det delte ansvar kan som alternativ også håndteres i krav til servicemål, eks. ved at servicemål relateret til fejl i den overtagede løsning ikke er bodsbelagt. Generelt udtrykker markedet en præference for at levere vedligeholdelse på timepris. Det skyldes både den afledte reducerede risiko for leverandøren og markedets anbefaling om at vedligeholdelse sker i et agilt tæt samarbejde med kunden, jf. nedenfor afsnit Organisering af ydelser under vedligeholdelse og support 1. Vedligeholdelse bør ske i tæt samarbejde med kunden og udvikling 2. Vær specifik om behov for support fra leverandøren 3. Hold vedligeholdelse og support samlet Flere virksomheder anbefaler, at vedligeholdelse og udvikling udføres samlet i et agilt samarbejde med kunden. Det kan bl.a. ske ved at et fast dedikeret team fra leverandøren samplaceres med kundens medarbejdere. Herved understøttes en løbende fælles prioritering af både fejl og ændringsønsker og fælles releases på tværs af vedligeholdelse og udvikling. Ligesom for ydelser under vedligeholdelse anbefaler markedet, at kunden er meget specifik i sine krav til supportydelser. Det gælder navnlig for supportopgaver, hvor løsning af fejl også involverer tredjepart, eks. en registermyndighed. Her skal det præciseres, hvad leverandørens opgave er i forhold til opfølgning mv. Side 12

14 5.7. Udvikling Organisering af udvikling 1. Agilt samarbejde og udvikling foretrækkes 2. Gerne tæt samarbejde med Kunden 3. Kunden skal også have teknisk viden 4. Leverandøren skal med tidligt i udviklingsprocessen Markedet har generelt gode erfaringer med at arbejde med både vandfaldsmodel og agil model for udvikling. Der er dog en klar præference i markedet for at anvende en agil model til udvikling, hvis dette er muligt. Det skyldes at den agile model opleves som bedre til at opnå succes i projekter, herunder at opnå større forretningsmæssige værdi, større produktion og bedre kvalitet. Herudover er modellen, som tidligere nævnt, minimerende i forhold til den leverandørens risiko. Den agile model, kombineret med allokering af et fast team af ressourcer fra leverandøren og et DevOps setup, giver endvidere mulighed for hyppige releases og hurtig time-to-market. Den agile model lægger op til et tæt samarbejde med kunden, gerne ved at parterne er samplaceret hos enten kunde eller leverandør. Kunden skal bemande udvalgte roller i det agile setup, herunder en Product Owner og evt. en Testansvarlig, samt sikre en hurtig beslutningsproces omkring afklaringer undervejs i det agile samarbejde. Det anbefales endvidere af markedet, at kunden sikrer tilstrækkelige teknisk viden internt, så kunden kan indgå i it-arkitekturrelaterede drøftelser og beslutninger. Det er særligt relevant for Datafordeleren, som primært er en teknisk infrastrukturløsning. Markedet oplever generelt, at det giver god værdi, at leverandøren deltager sammen med kunden i de indledende afklaringer om en kommende udviklingsopgave. Det kan for Datafordeleren være opstartsmøder med registermyndigheder el. lign. Den tidlige deltagelse sikrer, at der ikke gås i en retning, som er skæv i f.t. arkitektur m.v. og giver samtidig leverandøren indsigt i bagvedliggende forretning. Samlet set er oplevelsen i markedet, at den tidlige involvering spare tid og ressourcer, da tilbageløb minimeres Balance i forhold til ansvar og risiko Primære budskab fra markedet: 1. Agil model med t&m giver bedste balance af ansvar og risiko Markedet anbefaler klart, at en agil model baseres på afregning efter timepris. Det støtter bedst op om naturen for det agile tætte og fleksible samarbejde. Dette kan evt. sammensættes i forskellige timeprismodeller, eks. ved at kunden forpligter sig at afsætte en vis mængde timer el. lign. Markedet påpeger, at afregning af alle timer efter timepris medfører, at risiko delvist er hos kunden, hvilket giver kunden et medansvar og et incitament til at afveje værdien af en given opgave op mod indsatsen. I en fastpris kontrakt kan kunden insistere på at få udviklet en funktionalitet, som har begrænset værdi, men til gengæld er ressourcekrævende at udføre. Det sikrer, at ressourcer (og tid) hele tiden anvendes mest optimalt i forhold til at give forretningsmæssig værdi. Side 13

15 Den begrænsede kommercielle risiko for leverandøren og løbende faste allokering af ressourcer, medfører samtidig at leverandøren normalt kan tilbyde lave timepriser Standard udviklingsopgaver Markedet er generelt åbne for udvikling af mindre standardiserede opgaver til fast pris og fast tid ( standard changes ). Det kræver dog, at opgaverne er klart definerede, og at leverandøren kan overskue evt. afledte aktiviteter med involverede parter. Standard changes kan være specificeret allerede i udbuddet og/eller der kan være fastsat en proces i kontrakten for hvordan en opgave kan overgå til at blive standard change. Markedet påpeger, at der kan være vist arbejde forbundet med administration af standard changes, hvorfor det som udgangspunkt kun giver mening, hvis der er forventning om vist aftræk. For standard changes med højt volumen bør kunden stille krav om, at levering af disse løbende forbedres, eks. ved øget automatisering Teknisk løsning Driftsrelaterede ændringer Primære budskab fra markedet: 1. Brug cloud i muligt omfang 2. DevOps er naturlig i relation til agil udvikling Ambitionsniveau for brug af cloud Markedet oplyser, at løsningen kan lægges i cloud ved brug af infrastructure as a service (IaaS), hvilket er relativt let at implementere og tilsvarende nemt at hjemtage. Der er dog færre driftsfordele, da leverandøren fortsat selv skal udføre alle driftsydelser. Løsningen kan også lægges i mere intelligente cloud former, eks. Software as a Service (SaaS) eller Platform as a Service (Paas), jf. oversigt over cloud muligheder i Figur 1 - Microsoft cloud services nedenfor. Disse cloud varianter tilbyder begge funktionalitet i cloud. Der er derfor en række fordele ved at anvende disse, da drift, vedligeholdelse og udvikling af disse funktionaliteter varetages af cloududbyderen. De er samtidig nøje tilpasset til cloud og understøtter derfor fuldt andre teknologier (eks. containerization) og skalering. Det kræver dog, at de dele af den nuværende løsning, som skal erstattes af cloudfunktionalitet tages ud af løsning og cloudfunktionalitet implementeres. Det kan være ressourcekrævende og medfører også et lock-in til den pågældende cloududbyder. En samlet oversigt over fordele og ulemper ved de to cloudmodeller er synliggjort i Tabel 1 - Fordele og ulemper ved cloudmodeller Side 14

16 Figur 1 - Microsoft cloud services Tabel 1 - Fordele og ulemper ved cloudmodeller Arkitekturmæssige ændringer Primære budskab fra markedet: 1. Omlæg til microservices og containerization Microservices Der er fra markedet kommet en anbefaling om at udnytte mulighederne ved at omlægge Datafordeleren fra den nuværende Monolitiske arkitektur til at bruge en Microservice baseret arkitektur. Fordele ved at bruge microservices er, at det giver en mere granulær struktur på de services der udstilles i et system. Denne granulære struktur er nemmere at vedligeholde da de enkelte dele af koden er indeholdt i løst koblet microservices, der er afgrænset fra resten af systemets komponenter. Denne løse kobling gør at ændringer på en enkelte microservice ikke påvirker andre dele af systemet, og dermed letter muligheden for vedligeholdelse af services samt kvalitetssikring. En microservice er designet til kun at levere en meget specifik funktionalitet med klart definerede Side 15

17 grænseflader til andre dele af systemet, og ændringer inden for en microservice kan derfor som udgangspunkt ikke påvirke andre dele af systemet. Den Monolitiske arkitektur har skarpt inddelte niveauer og en klar bevægelse ned igennem lagene fra interaktionslaget over funktionslaget til datalaget. I Microservice arkitekturen er adskillelsen mellem funktions- og datalaget blevet udvisket, og erstattet af et antal afgrænsede microservices der leveret en afgrænset service, der kan kaldes på tværs af systemet efter behov Overgang fra Monolitisk til Microservice arkitektur Når man ser på overgangen mellem en Monolitisk arkitektur og en Microservices arkitektur, er det væsentligt at gøre sig klart, at den grundlæggende opbygning af et system udviklet efter en Monolitisk arkitektur er meget forskellig fra et system udviklet efter en Microservice arkitektur. Dette betyder, at en transformation fra den ene arkitektur til den anden kan forventes at være forbundet med en betydelig investering. Samtidig vil overgang til Microservice arkitektur forventeligt resultere i et stort antal microservices, som kræver væsentlige ressourcer at administrere Funktionelle ændringer Markedet giver forslag til en række ændringer af Datafordelerens funktionalitet. Visse af disse ændringer er af operationel karakter og kan overvejes implementeret på kort eller mellemlangt sigt. Andre forslag har mere karakter af mulige visioner/retninger som SDFE kan gå i forhold til Datafordeleren. Side 16

Endelig skal udbudsprocessen gennemføres på en måde, så der opnås bedst mulige vilkår for konkurrence.

Endelig skal udbudsprocessen gennemføres på en måde, så der opnås bedst mulige vilkår for konkurrence. Genudbud af Datafordeleren Temaer til dialogmøder Kontor Fællesoffentlig datadistribution Formålet med markedsafdækningen er at undersøge leverandørmarkedets muligheder og sikre, at disse udnyttes bedst

Læs mere

Udbud på beskæftigelsesområdet forslag til forbedrede rammeaftaler

Udbud på beskæftigelsesområdet forslag til forbedrede rammeaftaler Udbud på beskæftigelsesområdet forslag til forbedrede rammeaftaler Baggrund Baggrunden for vores henvendelse og ønske om at fremlægge forslag til nye principper for kommende udbud er erfaringer fra det

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører 1. Indledning Frem mod genudbuddet af NemRefusion er der i vanlig stil afholdt tekniske dialogmøder med interesserede

Læs mere

Bilag 2: Uddybning af temaer

Bilag 2: Uddybning af temaer Bilag 2: Uddybning af temaer Indhold Bilag 2: Uddybning af temaer... 1 1. Temaer i den tekniske dialog... 3 2. Leverancemodeller... 3 3. Vederlagsmodeller... 5 4. Dokumentation og transition... 5 5. Serviceniveauer,

Læs mere

Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen.

Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Byg og Miljø Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen. 1. Indledning I uge 26 har KOMBIT holdt tekniske dialogmøder omkring

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 PROJEKTBESTILLING... 3 3 FORMÅL... 4 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 5 5 PRIS... 6 5.1 BEREGNINGSMODEL... 6 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

MINIGUIDE. Samarbejdet med projektgrupperne. Forpligtende aftaler

MINIGUIDE. Samarbejdet med projektgrupperne. Forpligtende aftaler MINIGUIDE Samarbejdet med rne Forpligtende aftaler 26082016 Miniguide om samarbejdet med r Om denne miniguide Denne miniguide skal give dig indblik i samarbejdet om de forpligtende aftaler, som kommunerne,

Læs mere

N O T A T O M M A R K E D S D I A L O G

N O T A T O M M A R K E D S D I A L O G N O T A T O M M A R K E D S D I A L O G Til: KL Fra: Bird & Bird Dato: 6. december 2018 Emne: Markedsdialog i forbindelse med pilotprojekt om digitale læringsmidler Sagsnr.: KLKOL0010 1. INDLEDNING KL

Læs mere

Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Support af tilskuds- og kontroladministrative

Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Support af tilskuds- og kontroladministrative Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af tilskuds- og kontroladministrative systemer m.fl. Bilag 12 Change Management 16. marts 2018 Version 1.0 Side 1/16 [Vejledning til tilbudsgiver:

Læs mere

Rettelsesblad/ Supplerende meddelelse nr. 16

Rettelsesblad/ Supplerende meddelelse nr. 16 Rettelsesblad/ Supplerende meddelelse nr. 16 Dato 21. december 2018 Sagsbehandler Per Krogsgaard Mail pkro@vd.dk Telefon 244 3359 Dokument 18/10743-9 Side 1/13 Til de bydende på Udbud af s IT-drift Herved

Læs mere

Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal

Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal Mette Dalsgaard og Morten Kjeldgaard 17-11-2015 Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal Dette notat beskriver konsekvenserne ved 3 mulige scenarier for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune Sagsnr. 88.00.00-G01-5-15 Cpr. Nr. Dato 27-4-2015 Navn Sagsbehandler Karina Christensen Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune 1 Introduktion Dette notat sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Informationsmøde om NemLog-in3 udvikling og forvaltningsudbud

Informationsmøde om NemLog-in3 udvikling og forvaltningsudbud Referat 4. marts 2018 Informationsmøde om NemLog-in3 udvikling og forvaltningsudbud Onsdag den 28. februar 2018 kl. 9.00-11.00 på Scandic Copenhagen, Vestersøgade 6, 1601 København K Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Miljøet i Skyen - DMPs erfaringer med Cloud Jesper Nørmark Hede, CTO, Danmarks Miljøportal Nils Høgsted, sekretariatsleder, Danmarks Miljøportal

Miljøet i Skyen - DMPs erfaringer med Cloud Jesper Nørmark Hede, CTO, Danmarks Miljøportal Nils Høgsted, sekretariatsleder, Danmarks Miljøportal Miljøet i Skyen - DMPs erfaringer med Cloud Jesper Nørmark Hede, CTO, Danmarks Miljøportal Nils Høgsted, sekretariatsleder, Danmarks Miljøportal Fællesoffentlig Data og Arkitektur, 23. april 2018 2 Dagsorden

Læs mere

Vejledning om indkøb af rådgivningsydelser

Vejledning om indkøb af rådgivningsydelser VEJLEDNINGSPJECE TIL OFFENTLIGE INDKØBERE Vejledning om indkøb af rådgivningsydelser www.danskerhverv.dk Indhold Stort potentiale i bedre udbud 3 AFKLARING Hvad har indkøber behov for at vide mere om?

Læs mere

Målbillede for kontraktstyring. Juni 2018

Målbillede for kontraktstyring. Juni 2018 Målbillede for kontraktstyring Juni 2018 1 Introduktion Opstilling af målbillede Målbilledet for kontraktstyringen i Signalprogrammet (SP) definerer de overordnede strategiske mål for kontraktstyring,

Læs mere

Markedsundersøgelse Kundehåndteringssystem. marts april 2013

Markedsundersøgelse Kundehåndteringssystem. marts april 2013 Markedsundersøgelse Kundehåndteringssystem marts april 2013 Resultat 1. maj 2013 Formål med markedsundersøgelsen Markedsundersøgelsen skal være med til at konkretisere mulighederne for at gennemføre en

Læs mere

BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM DEFINITIONER

BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM DEFINITIONER BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM DEFINITIONER 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Små virksomheders andel af offentlige

Små virksomheders andel af offentlige VELFUNGERENDE MARKEDER NR 26 19 Små virksomheders andel af offentlige I artiklen fremlægges nye data, som belyser små virksomheders andel af de offentlige opgaver, som sendes i EU-udbud. Analysen viser

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune Økonomi og It Udbud og indkøb Bjarkesvej Allerød

NOTAT. Allerød Kommune Økonomi og It Udbud og indkøb Bjarkesvej Allerød NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Udbud og indkøb Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: juli 2016 Sagsbehandler: boju Tlf. +4548126131 Administrativ kontraktstyringsstrategi i Allerød

Læs mere

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge.

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. Resumé markedsdialog (november 2013 til januar 2014). Dette notat indeholder en anonymiseret sammenfatning af de væsentligste kommentarer

Læs mere

Koncept for systemforvaltning af den fælles open source kode, herunder procedure for opfølgning på software-versioner af OpenTele

Koncept for systemforvaltning af den fælles open source kode, herunder procedure for opfølgning på software-versioner af OpenTele LEVERANCE 2.1 Koncept for systemforvaltning af den fælles open source kode, herunder procedure for opfølgning på software-versioner af OpenTele Konceptet beskriver, hvordan koden forvaltes, og hvordan

Læs mere

Hvad kræver en opgradering af dit ERP-system?

Hvad kræver en opgradering af dit ERP-system? Hvad kræver en opgradering af dit ERP-system? At opgradere dit ERP-system kan være meget omfangsrigt. Vi har redegjort for, hvilke elementer du skal være opmærksom og forberedt på inden du skifter. Hvad

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb OPP Offentligt-Privat Partnerskab Udbudsproces og tidsplan Udbud & Indkøb 1. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Rammebetingelserne for udbud af OPP-projekter... 3 2. Generelt om offentligt udbud og begrænset

Læs mere

KOMBIT A/S (herefter Kunden ) ønsker tilbud på et Proof of Concept til en fremtidig infrastruktur (herefter Løsningen ).

KOMBIT A/S (herefter Kunden ) ønsker tilbud på et Proof of Concept til en fremtidig infrastruktur (herefter Løsningen ). Annoncering af køb af et proof of concept til en fremtidig infrastruktur I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige kontrakter (tilbudsloven)

Læs mere

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen IT Service Management (ITIL) i en agil verden Lars Zobbe Mortensen Om Lars It service management konsulent ITIL ekspert og underviser Projekt leder PRINCE2 agile og underviser Tidligere leder for udviklings

Læs mere

R E F E R A T A F M A R K E D S D I A L O G j u n i

R E F E R A T A F M A R K E D S D I A L O G j u n i R E F E R A T A F M A R K E D S D I A L O G 1 9. j u n i 2 0 1 8 Emne Dato 19. juni 2018 Tid Sted Deltagere Markedsdialog vedr. udbud af håndværkerydelser 30 min hver Albertslund Kommune Frederik Lerche,

Læs mere

Bilag 2: Notat vedrørende høringssvar

Bilag 2: Notat vedrørende høringssvar KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT 03-09-2013 Bilag 2: Notat vedrørende høringssvar Sundheds- og Omsorgs- og Socialforvaltningen har fra den 21. juni til 4. juli

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

MINIGUIDE. Samarbejdet med de statslige ekspertgrupper

MINIGUIDE. Samarbejdet med de statslige ekspertgrupper MINIGUIDE Samarbejdet med de statslige ekspertgrupper 26012017 Miniguide til samarbejdet med de statslige ekspertgrupper For at sikre en høj kvalitet i udbuddene og i driften af de SKI-aftaler, der indgår

Læs mere

BILAG TIL STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

BILAG TIL STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER BILAG TIL STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1: Prismodeller... 2 Indledende... 2 1. Fast pris, fast leverance

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER Rådgiverbranchen oplever ofte, at det er unødigt ressourcekrævende at afgive tilbud til det offentlige. Det er et problem for branchen, men også for de offentlige indkøbere.

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 3, 3. juli 2014. 1 Jf. afsnit 3.4 i udbudsbetingelserne Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som alle tilbudsgiver efterfølgende vil få adgang til. Spørgsmål: Er dette

Læs mere

Bilag 13. Ophørsbistand. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 13. Ophørsbistand. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 13 Ophørsbistand Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 13 Ophørsbistand Side 1/7 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Samarbejdsorganisation. Bilag 9

Samarbejdsorganisation. Bilag 9 Samarbejdsorganisation Bilag 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Målsætninger omkring samarbejdsorganisationen... 4 1.3. Overordnede krav til samarbejdsorganisationen... 4 1.3.1.

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Nyhedsbrev Udbud

Nyhedsbrev Udbud Nyhedsbrev Udbud 30.11.2015 UDBUDSKALENDER: NU ÅBNES DEN FØRSTE LÅGE 30.11.2015 I anledningen af vedtagelsen af udbudsloven udsender vi en udbudskalender med fire låger. Denne gang stiller vi skarpt på

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

PILOT UDBUD AF SPÆNDINGSREGULERING PÅ LOLLAND

PILOT UDBUD AF SPÆNDINGSREGULERING PÅ LOLLAND 1/5 NOTAT Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 PILOT UDBUD AF SPÆNDINGSREGULERING PÅ LOLLAND Dato: 1. marts 2019 Forfatter: SCR/SCR Energinet

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPLMK Koordineret med: Sagsnr.: 1706920 Dok. nr.: 453055 Dato: 12-10-2017 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

Transaktionsomkostninger

Transaktionsomkostninger Det mener DI Rådgiverne om offentlige indkøb Transaktionsomkostninger er spild af ressourcer Høje er et samfundsproblem Det er forbundet med store omkostninger for rådgiverbranchen at byde på offentlige

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Markedsinput til Erhvervsstyrelsens itrammeaftale Delaftale 1 og 2

Markedsinput til Erhvervsstyrelsens itrammeaftale Delaftale 1 og 2 Markedsinput til Erhvervsstyrelsens itrammeaftale 2020-2024 Delaftale 1 og 2 23. maj 2019 Rasmus Pleidrup, Mads Bielefeldt Stjernø og Anita Smed Indhold 1 Mål med kommende it-rammeaftale 2 Tidsplan for

Læs mere

Det mener DI Rådgiverne om udbud. Case Book: 10 eksempler på gode og mindre gode udbud

Det mener DI Rådgiverne om udbud. Case Book: 10 eksempler på gode og mindre gode udbud Det mener DI Rådgiverne om udbud Case Book: 10 eksempler på gode og mindre gode udbud Forord Rådgiverbranchen oplever, at det kan være svært at købe rådgiverydelser. Branchen oplever derfor ofte, at det

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Tema: Half Double i digitaliseringsprojekter

Tema: Half Double i digitaliseringsprojekter Kundens forretningsressourcer er ikke tilstrækkelig involveret i udviklings- og implementerings-projektet Kerneidé for projektarbejdet formuleres igennem en proces opdelt i fem faser Inddragelse af brugere,

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Spørgsmål & svar Rammeaftale vedr. IT-konsulenter

Spørgsmål & svar Rammeaftale vedr. IT-konsulenter Spørgsmål & svar Rammeaftale vedr. IT-konsulenter Sags nr. 2012033406 Spørgsmål & svar udgives i anonymiseret form, på baggrund af spørgsmål fra tilbudsgiverne. Spørgsmål og svar skal i forhold til udbudsmaterialet

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR SPØRGEGUIDE MARKEDSDIALOG

FORSYNING HELSINGØR SPØRGEGUIDE MARKEDSDIALOG Dato Marts 2019 FORSYNING HELSINGØR SPØRGEGUIDE MARKEDSDIALOG FORSYNING HELSINGØR MARKEDSDIALOG Rambøll Hannemanns Álle 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 www.ramboll.dk INDHOLD 1. INDLEDNING 1 2.

Læs mere

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Dagsorden 1. Velkomst 2. Selve Løsningen 3. Visionen 4. Datamodel 5. Milepæle og prøver 6. Open source 7. Praktisk information Selve

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Notat. Bilag 2 Tillægsnotat afsmitning (prækvalifikation) Specifikke detaljer til udbudsmateriale (afsmitning)

Notat. Bilag 2 Tillægsnotat afsmitning (prækvalifikation) Specifikke detaljer til udbudsmateriale (afsmitning) Notat KONCEPT FOR UDBUDSMATERIALE - LEVERANCER AF PLASTRØR TIL VANDFORSYNING Vejledning 18. november 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Læsevejledning... 2 3. Anbefalinger ved prækvalifikation,

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

Notat vedrørende udbud af almen lægepraksis - skitsering af tidsforløb for mulige processer

Notat vedrørende udbud af almen lægepraksis - skitsering af tidsforløb for mulige processer 8918864 VFN/bis Vibeke Fabricius Nordlander vfn@poulschmith.dk Direkte +45 72 30 73 73 Mobil +45 25 43 03 13 Notat vedrørende udbud af almen lægepraksis - skitsering af tidsforløb for mulige processer

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Omstillingsomkostninger. Advokat Henrik Holtse Gorrissen Federspiel

Omstillingsomkostninger. Advokat Henrik Holtse Gorrissen Federspiel Advokat Henrik Holtse Ordregiver er berettiget til at indregne, men det skal fremgå af udbudsmaterialet med angivelse af beløb eller beregningsmetode. Eksempel Kommune X har en kontrakt med en leverandør,

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til tillægsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2).

Høringsnotat vedr. udkast til tillægsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). 10. september 2018 /andbec ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Høringsnotat vedr. udkast til tillægsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

KOMBIT har på vegne af kommunerne gennemført en række komplekse it-indkøb til kommunerne.

KOMBIT har på vegne af kommunerne gennemført en række komplekse it-indkøb til kommunerne. Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 218 Offentligt Besvarelse af samrådsspørgsmål P, Q og R 25. januar 2017 Samrådsspørgsmål P Spørgsmål: Hvad er konsekvensen af, at kommunerne

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Bilag 14. Leverandørens forpligtelser ved ophør

Bilag 14. Leverandørens forpligtelser ved ophør Bilag 14 Leverandørens forpligtelser ved ophør Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Leverandørens forpligtelser ved hjemtagelse og overdragelse 3 2.1 Generelle forpligtelser 3 2.2 Samarbejdet ved ophør

Læs mere

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Ofte får udbudslovgivning skyld for at være rigid og ufleksibel og gøre det svært for kommunerne at lave gode udbudsforløb. På ældreområdet er mulighederne for

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Kontraktbilag 9. Samarbejdsorganisation

Kontraktbilag 9. Samarbejdsorganisation Kontraktbilag 9 Samarbejdsorganisation 2 INDHOLD INDHOLD 2 1 Generelt 3 2 Løbende mødeopfølgning 3 2.1 Koordinationsmøder 3 2.2 Årlige møder med LDs eksterne rådgivere på persondata og it-risiko 3 3 Samarbejdsorganisation

Læs mere

IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR IKT-LEDEREN

IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR IKT-LEDEREN Marts 2019 IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR IKT-LEDEREN Indgår som bilag til Rådgiveraftalen og kan anvendes, uanset om der er tale om totalrådgivning eller delt rådgivning IKT-YDELSESBESKRIVELSE FOR IKT-LEDEREN

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Bilag 10. Samarbejdsorganisation. Udbud af Medical Device Information Collection

Bilag 10. Samarbejdsorganisation. Udbud af Medical Device Information Collection Bilag 10 Samarbejdsorganisation Udbud af INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag: Formålet med dette

Læs mere