Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 2020"

Transkript

1 Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 2020

2 Indhold Indledning 1 Det strategiske målbillede 2 Ejendomsstyrelsens strategiske pejlemærker 2 Mål for Påtegning 8

3 Indledning Denne mål- og resultatplan er indgået mellem Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets departement. Mål- og resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2020 og gælder ét år frem. Det overordnede lovgrundlag og ramme for styrelsen er finansloven, forsvarsloven med Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., gældende forsvarsforlig samt nationale og internationale love og regler. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udfører støtteopgaver ved at levere, udvikle og tilpasse de fysiske rammer, som er nødvendige for, at Forsvaret og øvrige kunder kan løse deres opgaver. Derudover varetager vi drift, administration og vedligehold af Forsvarsministeriets arealer og bygninger med tilknyttede faste installationer. Styrelsen har desuden ansvar for styringen af tilknyttede facility management-ydelser som rengøring, kantinedrift, arealpleje mv. Vi varetager ligeledes bygherreansvaret for ministerområdet ved gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter og er ansvarlige for gennemførelse af miljøtiltag på arealer og energitiltag i bygninger. Vi har ansvaret for tilpasning af ministeriets bygnings- og arealkapacitet foranlediget af politiske beslutninger og efterspørgslen på ministerområdet. Herudover varetager vi administration af Forsvarsministeriets lejeboliger og eksterne lejemål, bortset fra lejemål administreret af Bygningsstyrelsen. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse servicerer to segmenter; et kundesegment, som er de enkelte styrelser og myndigheder under Forsvarsministeriet samt eksterne kunder, og et brugersegment, som er operative soldater og andre enheder samt medarbejdere på tjenestestederne. Derudover serviceres Forsvarsministeriets departement med analyser, udkast til aktstykker, oplæg til Forsvarsministeriets Investeringskomité m.m. Vores kerneopgave er således at levere full service management som en væsentlig forudsætning for, at vores brugere og kunder kan lykkes med deres centrale samfundsopgave. Mål- og resultatplanen er ikke udtømmende i forhold til den samlede opgaveportefølje, og ikke alle kerneopgaver er medtaget. De valgte mål er udtryk for styrelsens operationelle og strategiske fokusområder i 2020 og bidrager desuden til indfrielse af de langsigtede strategiske pejlemærker. 01

4 Det strategiske målbillede Forsvarsministeriets koncernfælles mission og vision definerer Ejendomsstyrelsen og resten af ministerområdets fælles overordnede opgave og formål. Den definerer fællestræk, sætter de overordnede værdier for ministerområdets udvikling og udgør den fælles fortælling om, hvordan Forsvarsministeriets koncern agerer som et samlet hele. Mission Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Vision Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over. Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner. Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde. Ejendomsstyrelsen har for perioden fastlagt en forretningsstrategi, der dels understøtter Forsvarsministeriets mission og vision, dels skitserer styrelsens strategiske fokus i perioden. Den langsigtede strategiske ambition er at levere anbefalelsesværdige løsninger til dagligdagens behov og fremtidens udfordringer for vores brugere, kunder og minister. Tyngden i 2020 lægges fortsat på den sikre levering af de daglige basisleverancer, således at medarbejdere og chefer i Forsvarsministeriets koncern oplever en lettere adgang til koncernens etablissementsrelaterede ydelser. Vi arbejder sideløbende på at styrke procedurer for indkøb, dokumentation og kontrolmiljø på tværs af styrelsens forvaltningsområder. For at realisere den langsigtede ambition og den aktuelle forvaltningsmæssige udfordring øger Ejendomsstyrelsen sit fokus på styring, hvor en styrket planlægning og prioritering af ydelser og ressourcer samt et stærkere kontrolmiljø skal sikre optimering af leverancer og hermed brugernes og kundernes tilfredshed. Ejendomsstyrelsens strategiske pejlemærker Forsvarsministeriets mission og vision sætter rammen og retningen for styrelsens strategiske pejlemærker. Vores pejlemærker er flerårige og understøttes af konkrete målsætninger for 2020, der bidrager til at indfri den fælles mission og vision. Med udgangspunkt Ejendomsstyrelsens strategiske fokus for 2020 og strategiske drøftelser med koncernledelsen er vores pejlemærker: 1. Styring Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse styrker styringen af kerneopgaver Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et målrettet fokus på styringen af vores kerneopgaver, på processer, forretningsgange, kontrol og dokumentation. Vi arbejder på at styrke vores evne til at skabe resultater på kort og lang sigt. Derfor arbejder vi med en styrkelse af forvaltningsmæssige processer og procedurer og med implementering af konkrete værktøjer, der skal styrke realiseringen af de aftalte leverancer og planlægningen af fremtidige leverancer. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse arbejder målrettet på en bedre styring af indkøb på vedligeholdsområdet. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har derudover særligt fokus på implementeringen af manualen for gennemførelsen af bygge- og anlægsprojekter (BAP Manualen), samt etablering af en prioritering af ydelser på Facility Management (FM)-området med basis i brugertilfredsheden. For at nå vores mål i 2020 er det centralt at opretholde en stabil og kvalificeret medarbejderstab. Derfor har vi fortsat fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, der tager hånd om vores medarbejdere og giver alle nye den bedst mulige opstart. 02

5 2. Bruger- og kundefokus Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse leverer full service management, så det bliver nemmere at være bruger og kunde Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal være en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner, der leverer full service management til hele koncernen. Ejendomsstyrelsen har fortsat stort fokus på vores brugere og kunder. Gennem sikker levering af vores kerneydelser inden for bygge- og anlægsprojekter, vedligehold af bygninger, samt etablissementsrelaterede leverancer, bidrager vi til, at forsvaret kan lykkes med vores centrale samfundsopgave. 3. Grønt forsvar Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en aktiv del af Danmarks grønne omstilling Som forvalter af mere end en tredjedel af statens bygninger og en af Danmarks største arealforvaltere har Ejendomsstyrelsen et særligt ansvar, når det kommer til den grønne omstilling. Vores fokus på den grønne omstilling betyder, at vi i 2020, som en del af Forsvarsministeriet, understøtter samtlige styrelser med implementering af Forsvarsministeriets energi- og miljøledelsessystem. Vores opgaver består konkret i at implementere driftsstyring og kontrol ift. energi- og miljøforhold, således at energiforbruget og miljøpåvirkningerne minimeres under Forsvarsministeriets aktiviteter. 4. It- og cybersikkerhed Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal forstærke cyber- og informationssikkerheden Cybertruslen er meget høj, og det er hele ministerområdets ansvar at gå forrest på cyber- og informationssikkerhedsområdet. Forsvarsforliget vil styrke robustheden af det danske samfunds forsvar mod cyberangreb, og dette vil også have prioritet i vores egen opgaveløsning og drift. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har særligt fokus på at øge cyber- og informationssikkerheden gennem implementering af ledelsesstandarden for informationssikkerhed (ISO27001). Standarden bidrager til etablering af kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger i forhold til vores risikoprofil. 03

6 Sammenhængen mellem det strategiske målbillede og de konkrete mål fremgår af nedenstående figur. Strategiske pejlemærker Mål A: Bedre styring af indkøb Styring B: Flerårig planlægning af FM - økonomi C: Implementering og anvendelse af BAP Manual D: Fastholdelse af kvalificerede medarbejdere E: Styring og opfølgning på bygge- og anlægsprojekter Bruger - og kundefokus F: Vedligehold af bygninger G: Leverancesikkerhed og brugertilfredshed på FM-området Grønt forsvar H: Implementering af miljø - og energiledelsessystem IT- og cybersikkerhed I: Beredskabsplaner ift. it - og cybersikkerhed Mål for 2020 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har i 2020 en række højt prioriterede indsatser af forskelligartet karakter, der understøtter de fire strategiske pejlemærker. Af højeste prioritet i 2020 er vores kerneopgaver, som kommer til udtryk i sikker levering inden for bygninger, vedligehold og FM-ydelser. Vores prioritering kommer til udtryk via mål A, C og G. Hertil har mål B til formål at sikre den optimale sammenhæng mellem FM-ydelser og økonomi, således at der skabes ensartede og tilstrækkelige serviceydelser for brugerne og kunderne. 04

7 Mål A. Bedre styring af indkøb i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Det er målet, at Ejendomsstyrelsen følger op på Rigsrevisionens beretning om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og sikrer, at der til fulde rettes op på den kritik, Statsrevisorerne har udtalt. For at nå målet skal Ejendomsstyrelsen fremsende en fyldestgørende handlingsplan til departementet i første kvartal 2020 og efterfølgende implementere den tilfredsstillende. Handleplanen skal indeholde de initiativer, som sikrer, at kritikken bliver håndteret til fulde, således at der sikres et betryggende kontrolmiljø for indkøb i Ejendomsstyrelsen. Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, hvorvidt implementeringen af handlingsplanen sikrer et betryggende kontrolmiljø. Mål B. Flerårig planlægning af FM-økonomi Det er målet at sikre en øget sammenhæng mellem ydelser på FM-området og den økonomiske ramme. Ved afdækning af ydelser og økonomi kan Ejendomsstyrelsen med afsæt i de økonomiske forudsætninger tilpasse FM-ydelserne, der efterspørges af brugerne og kunderne. For at nå målet analyseres forbruget af FM-ydelser for 2018 og Formålet er at identificere det tilstrækkelige behov for FM-ydelser på tværs af koncernen, således at der skabes sammenhæng mellem serviceniveauet og den økonomiske ramme. Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om der er foretaget beslutninger om tilpasning af ydelser for de kommende år, således at der skabes bedre sammenhæng mellem ydelser og økonomi. Mål C. Implementering, drift og anvendelse af BAP Manual Den opdaterede BAP Manual indeholder Ejendomsstyrelsens vejledninger, skabeloner og værktøjer til styring af bygge-/anlægsprojekter. Det er målet at sikre iværksættelsen af implementering, drift og anvendelse af BAP Manualen. For at nå målet gennemføres årligt to audits, der etableres en funktion med ansvar for implementeringsaktiviteter (herunder undervisning og støtte til projekt-/byggeledere og styregrupper, som anvender manualen), drift og løbende forbedringer af manualen, og integrationen med styrelsens øvrige styrings- og it-systemer styrkes. Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra brugen af BAP Manualen som et velintegreret styringsværktøj, herunder resultatet af audits, etablering af driftsfunktion samt gennemførte implementeringsaktiviteter. Mål D. Fastholdelse af kvalificerede medarbejdere Det er målet at videreudvikle Ejendomsstyrelsen som en attraktiv arbejdsplads med henblik på at fastholde kvalificeret arbejdskraft. Øget fastholdelse af medarbejdere skal resultere i bedre opgaveløsning og herigennem bedre service overfor kunder og brugere. For at nå målet ønskes et kendskab til, hvordan vi bedre kan fastholde de rette medarbejdere. Der vil særligt være fokus på vores nye medarbejdere, hvor der gennemføres opstartssamtaler med alle med henblik på at sikre en god start. Dertil bliver alle medarbejdere, der forlader Ejendomsstyrelsen tilbudt at besvare en exitundersøgelse og deltage i en exitsamtale. Dette er med henblik på at identificere områder, hvor vi kan forbedre indsatsen for vores medarbejdere. 05

8 Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om der er igangsat tiltag på baggrund af vores viden om, hvad der kan fastholde kvalificerede medarbejdere. Mål E. Styring og opfølgning på bygge- og anlægsprojekter Det er målet at sikre pålidelige leverancer overfor kunderne i Ejendomsstyrelsens største og mest komplekse bygge- og anlægsprojekter, såkaldte A-projekter og projekter med et tiltrådt aktstykke. For at nå målet arbejder Ejendomsstyrelsen med kontinuerlig opfølgning på projekterne. På projektniveau følges projektet af en styregruppe, der løbende følger op på og sikrer at projekterne udvikler sig tilfredsstillende i relation til tid, økonomi og scope. Hertil udarbejdes en samlet månedlig opfølgning, der indeholder status inkl. faglig afvigeforklaring på tid, økonomi og scope for alle de relevante projekter. Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om tid og økonomi for 80 pct. af projekterne gennemføres i henhold til et opdateret og godkendt projektgrundlag. Mål F. Vedligehold af bygninger Det er målet at opretholde standarden af styrelsens bygningsmasse via byggesyn. Ved at koble lovmæssige byggesyn og prioritering af vedligeholdsopgaver sikrer Ejendomsstyrelsen, at bygningsmassen opretholdes til understøttelse af soldaters og øvrige kunders opgaveløsning. For at nå målet synes og registreres der årligt 25 pct. af bygningsmassen for at overholde lovgivningskravet om, at alle bygninger skal synes hvert 4. år. Byggesyn skal danne grundlag for prioriteringen i fremtidige vedligeholdsopgaver, hvorfor byggesynsrapporterne vil blive brugt til både konkret afdækning af bygningernes standarder og bidrage til udfærdigelse af langsigtede vedligholdelsesplaner. Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra om 25 pct. af byggesyn gennemføres, og om synene har bidraget til en forbedret planlægning af vedligeholdsopgaver. Mål G. Leverancesikkerhed og brugertilfredshed på FM-området Det er målet at opnå leverancesikre og tilfredsstillende FM-ydelser til gavn for kunder og brugere. For at nå målet vil Ejendomsstyrelsen levere de FM-ydelser, som brugerne har behov for, til aftalt tid og kvalitet. Ved to gange årligt at gennemføre en brugeroplevelsesundersøgelse inddrages brugernes perspektiver på niveauet for de respektive ydelser. Dermed kan vi målrettet forbedre leverancerne. Dertil arbejder vi konstruktivt sammen med leverandører, hvor fejl og mangler i leverancerne løbende håndteres for at sikre højest mulig leverancesikkerhed. Ejendomsstyrelsen har udliciteret leverance af ydelserne til en ekstern leverandør, hvorfor vores opgave er at følge op på og styre leverancerne. Derfor analyserer vi på fejl, mangler, egenkontrol mv. for efterfølgende at kunne forbedre leverancerne i samspil med leverandører. Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra vores evne til at sikre en leverancesikkerhed for FM-ydelser på mindst 97 pct. Dertil at opnå et resultat i brugeroplevelsesundersøgelsen på 3,58. Det bemærkes, at styrelsen for nærværende overvejer at fastlægge andre parametre for at vurdere evnen til at sikre leverancesikkerhed. 06

9 Mål H. Implementering af miljø- og energiledelsessystem Det er målet, at implementeringen af Forsvarsministeriets miljø- og energiledelsessystem er afsluttet inden udgangen af 2020, således at Forsvarsministeriets aktiviteter udføres bæredygtigt. Indførelse af miljø- og energiledelse skaber overblik over energi- og miljøforholdene, så det er muligt at iværksætte en målrettet indsats på forebyggelse af forurening og formindske miljø- og klimapåvirkninger. For at nå målet arbejder vi konstruktivt sammen med øvrige styrelser under Forsvarsministeriets myndighedsområde, hvor vi har ansvaret for implementering af driftsstyring og kontrol ifm. energiledelse for aktiviteter/processer med væsentlig påvirkning med fokus på skibe, fly, helikoptere, køretøjer og våbensystemer, herunder indkøb og projektering. Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra udgivelse af procedurer og instrukser til de øvrige styrelser, der understøtter implementering af driftsstyring og kontrol ifm. energiledelse for aktiviteter/processer med væsentlig påvirkning fra skibe, fly, helikoptere, køretøjer og våbensystemer. Mål I. Beredskabsplaner ift. it- og cybersikkerhed Det er målet at bidrage til at sikre Danmark mod trusler mod informationssikkerheden, herunder it- og cyberangreb. I 2020 bidrager vi med udarbejdelse af risikovurderinger samt beredskabs- og forretningskontinuitetsplaner for de fem vigtigste systemer i Ejendomsstyrelsen for derigennem at løfte styrelsens modenhedsniveau i relation til informationssikkerhed. Dette forventes dels at reducere risikoen for brud på informationssikkerheden, dels at sikre at forretningsprocesserne forbliver funktionsdygtige trods eventuelle angreb udefra. De fem vigtigste systemer for Ejendomsstyrelsen defineres som: - Forsvarets integrerede informatiknetværk (FIIN, MS Office) - Koncernfælles elektronisk sags- og dokumenthåndtering (KESDH, ny version med WorkZone forventes foråret 2020) - SAP (indkøbsfunktioner) - Ejendomsstyrelsens geografiske informationssystem (GIS) - ISS facility management-system (eventuelt også Ejendomsstyrelses service management-system) For at nå målet skal systemerne risikovurderes i et samarbejde mellem Ejendomsstyrelsens respektive forretningsansvarlige og Ejendomsstyrelsens informationssikkerhedsfunktion (i regi af ISO 27001, som er den internationale standard for ledelsessystem for informationssikkerhed), hvorefter parterne i samarbejde skal udarbejde beredskabsplaner og forretningskontinuitetsplaner for de fem systemer. Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om Ejendomsstyrelsens fem vigtigste systemer er risikovurderet, og om der er udarbejdet og godkendt beredskabsplaner, herunder forretningskontinuitetsplaner for disse systemer. 07

10 Påtegning Efter aftale opgør Ejendomsstyrelse status på mål- og resultatplanen løbende og i forbindelse med Ejendomsstyrelsens midvejsrapport. Ejendomsstyrelsen opgør den endelige målopfyldelse i styrelsens årsberetning. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse tilkendegiver, at der er adgang til det grundmateriale, som opfølgningen bygger på, og der ved styrelsen er arbejdsgange, som kvalitetssikrer de oplysninger og vurderinger, der indgår i opfølgningen. Departementschefen og styrelsesdirektøren har mulighed for at justere mål- og resultatplanen i løbet af året, hvis der sker væsentlige ændringer i det grundlag, som dokumentet er udarbejdet på. Hjørring, den 25. februar 2020 København, den 25. februar 2020 Bjørn Bisserup Fg. styrelsesdirektør Thomas Ahrenkiel Departementschef 08

11 Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 2020 Arsenalvej Hjørring Telefon: EAN: CVR:

Mål- og resultatplan for Materiel- og Indkøbsstyrelsen 2019

Mål- og resultatplan for Materiel- og Indkøbsstyrelsen 2019 Mål- og resultatplan for Materiel- og Indkøbsstyrelsen 2019 Version 1.0 20.12.2018 Indhold Indledning 3 Det strategiske målbillede 3 Strategiske pejlemærker 3 Mål for 2019 5 Opfølgning 7 Påtegning 8 Indledning

Læs mere

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE MÅL- OG RESULTATPLAN FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 2.1. Strategiske pejlemærker... 4 2.1.1 Kundefokus... 5 2.1.2 Omkostningsfokus...

Læs mere

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2019

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2019 Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2019 December 2018 Indhold Indledning 1 Det strategiske målbillede 2 Strategiske pejlemærker 2 Mål for 2019 3 Opfølgning 5 Påtegning 7 Mål-

Læs mere

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE MÅL- OG RESULTATPLAN FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE 2018 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 2.1. Strategiske pejlemærker... 4 2.1.1. Kundefokus... 5 2.1.2. Omkostningsfokus...

Læs mere

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2018

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2018 Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2018 Sagsnummer: 2017/003909 Version: 0.5 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 3 2.1 Strategiske pejlemærker...

Læs mere

Mål- og resultatplan for Forsvarskommandoen 2019

Mål- og resultatplan for Forsvarskommandoen 2019 Mål- og resultatplan for Forsvarskommandoen 2019 December 2018 Indhold Indledning 3 Det strategiske målbillede 4 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2019 6 Opfølgning 8 Påtegning 9 Indledning Denne mål-

Læs mere

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Sagsnummer: 2016/101549 Version: 1.0 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Strategisk målbillede...3 2.1 Strategiske pejlemærker...4

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2018 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2018 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede... 1 2.1. Strategiske pejlemærker... 2 3. Mål for 2018... 5 4. Opfølgning... 8

Læs mere

Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2018

Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2018 Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2018 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 Den koncernfælles mission og vision... 4 Det strategiske målbillede... 4 2.1. Strategiske

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2019

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2019 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2019 2018 Indhold Indledning 1 Det strategiske målbillede 2 Strategiske pejlemærker 2 Mål for 2019 4 Opfølgningstabel 7 Påtegning 8 Indledning Denne mål-

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2018 7 Mål for kerneopgaver 7 A. Driftskvalitet 7 B. Informationssikkerhed 7 C. Effektiv it-drift

Læs mere

Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling

Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling 15. december 2015 Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling Indledning Kompetente medarbejdere er en forudsætning for en god og effektiv opgaveløsning. Strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2018 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og rapportering 10 Påtegning 10 Side

Læs mere

Indhold. Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen Mål for 2017 Policylignende kerneopgaver Mål for intern administration

Indhold. Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen Mål for 2017 Policylignende kerneopgaver Mål for intern administration Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen Mål for 2017 Policylignende kerneopgaver Mål for intern administration 3 6 6 8 Gyldighedsperiode og rapportering 9 Påtegning 9 Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2018 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Mål- og resultatplan for Beredskabsstyrelsen

Mål- og resultatplan for Beredskabsstyrelsen Mål- og resultatplan for Beredskabsstyrelsen 2019 December 2018 Indhold Indledning 3 Det strategiske målbillede 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2019 6 Opfølgning 8 Påtegning 10 Indledning Denne mål-

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE - BERETNING NR. 16/2007 OM FORSVARETS ADMINISTRATION AF VEDLIGE- HOLDELSES-, BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER

MINISTERREDEGØRELSE - BERETNING NR. 16/2007 OM FORSVARETS ADMINISTRATION AF VEDLIGE- HOLDELSES-, BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 28. oktober 2008 MINISTERREDEGØRELSE - BERETNING NR. 16/2007 OM FORSVARETS ADMINISTRATION AF VEDLIGE- HOLDELSES-, BYGGE-

Læs mere

Strategi Forsvarsministeriets Auditørkorps kerneopgave er at efterforske og retsforfølge militære straffesager.

Strategi Forsvarsministeriets Auditørkorps kerneopgave er at efterforske og retsforfølge militære straffesager. Strategi 2019-2023 I den kommende strategiperiode vil der derfor blive sat fokus på bl.a. cybertruslen samt ITsikkerhed generelt, ligesom den nye strategi vil reflektere forsvarsforliget for 2018-2023.

Læs mere

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik

Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik Januar 2018 1/6 1. Formål Forsvarsministeriets miljø- og energipolitik opstiller de overordnede mål og rammer for koncernens indsats på klima-, energi-, miljø-

Læs mere

Udarbejdet den: 06. august 2012 Version: 4 Revideret den: Dokumentejer: Ole Steensberg Øgelund Side 1 af 8

Udarbejdet den: 06. august 2012 Version: 4 Revideret den: Dokumentejer: Ole Steensberg Øgelund Side 1 af 8 Dokumentejer: Ole Steensberg Øgelund Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for Vand og Affald... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Resultatplan for VIVE 2019

Resultatplan for VIVE 2019 Resultatplan for VIVE 2019 Indledning VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Resultatplan Socialstyrelsen 1. januar til 31. marts 2019

Resultatplan Socialstyrelsen 1. januar til 31. marts 2019 Resultatplan Socialstyrelsen 1. januar til 31. marts 2019 Resultatmål Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Skanderborg Forsyningsvirksomhed ISO Håndbog Skanderborg Forsyningsvirksomhed Vores kerneopgave er: Indvinding, produktion og distribution af drikkevand samt transport, rensning og afledning af spildevand herunder drift og vedligehold

Læs mere

Strategiplan Administration og Service

Strategiplan Administration og Service Strategiplan 2019-2022 Administration og Service Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Administration og Service Udgivelse: 31.05.2018 Sagsnr.: 2018-012993 Dok.nr.: 2018-012993-9 Tekst: Strategiplanlægning

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

Mål- og resultatplan. Januar 2019

Mål- og resultatplan. Januar 2019 Mål- og resultatplan Januar 2019 Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2019 7 Mål for kerneopgaver 7 A. Høj kundetilfredshed og sikker drift 7 B. Høj informationssikkerhed

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Facility Management-udbud. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Facility Management-udbud. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Facility Management-udbud Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Agenda Strategi og vejen til hvor vi er i dag Partnerskab, vision og målsætninger Betalingsmekanisme Implementering af aftalen De første

Læs mere

Hovedresultater: ISO modenhed i staten. December 2018

Hovedresultater: ISO modenhed i staten. December 2018 Hovedresultater: ISO 27001-modenhed i staten December 2018 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultat af ISO-målingen for 2018 4 3. Resultat af ISO-målingen for 2017 7 Side 3 af 8 1. Indledning Rapporten behandler

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Fredericia Kommunes Informationssikkerhedspolitik 1 FREDERICIA KOMMUNE AFDELING TITEL PÅ POWERPOINT

Fredericia Kommunes Informationssikkerhedspolitik 1 FREDERICIA KOMMUNE AFDELING TITEL PÅ POWERPOINT Fredericia Kommunes Informationssikkerhedspolitik 2018 1 FREDERICIA KOMMUNE AFDELING TITEL PÅ POWERPOINT 12-11-2018 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad og hvem er omfattet? Ansvar og konsekvens Vision,

Læs mere

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune HR-Strategi for Gladsaxe Kommune Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats, for dermed at sikre, at de HR-indsatser der gennemføres i dag og fremover understøtter den strategiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side Visioner for it Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side Visioner for it Side 33 Forsvarsministeriets it-strategi 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 1 Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side 02 2 Visioner for it Side 33 3 Igangværende it-initiativer og kommende indsatsområder

Læs mere

MedComs informationssikkerhedspolitik. Version 2.2

MedComs informationssikkerhedspolitik. Version 2.2 MedComs informationssikkerhedspolitik Version 2.2 Revisions Historik Version Forfatter Dato Bemærkning 2.2 20.02.17 MedComs Informationssikkerhedspolitik Side 2 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. Januar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. Januar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger Januar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Mål- og resultatplan. December 2018

Mål- og resultatplan. December 2018 Mål- og resultatplan December 2018 Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2019 7 Gyldighedsperiode og rapportering 9 Påtegning 9 Side 3 af 10 Strategisk

Læs mere

December Rigsrevisionens notat om beretning om. Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver

December Rigsrevisionens notat om beretning om. Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver December 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik

Informationssikkerhedspolitik Holbæk Kommunes Informationssikkerhedspolitik 2013 Informationssikkerhedspolitik Indhold 1. Indledning 3 2. Formål 3 3. Holdning og principper 4 4. Omfang 4 5. Informationssikkerhedsniveau 5 6. Organisering

Læs mere

Resultatplan for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed 2019

Resultatplan for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed 2019 Resultatplan for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed 2019 Indledning Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed er i efteråret 2017 oprettet som en del af regeringens sammenhængsreform.

Læs mere

Resultatplan for CPR-administrationen 2019

Resultatplan for CPR-administrationen 2019 Resultatplan for CPR-administrationen 2019 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Overordnet Informationssikkerhedspolitik

Overordnet Informationssikkerhedspolitik Overordnet Informationssikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. 4. juni 2018 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sagsnr.

Læs mere

Mission og vision 2. Anklagemyndighedens kerneopgaver 3. Strategiske pejlemærker 3. Mål for Gyldighedsperiode, opfølgning og påtegning 8

Mission og vision 2. Anklagemyndighedens kerneopgaver 3. Strategiske pejlemærker 3. Mål for Gyldighedsperiode, opfølgning og påtegning 8 Indhold Mission og vision 2 Anklagemyndighedens kerneopgaver 3 Strategiske pejlemærker 3 Én stærk og fælles koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Effektivitet i straffesagsbehandlingen 4 Et mere

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

Indholdsfortegnelse JANUAR Ansøgertyper i Teknik og Miljø FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD

Indholdsfortegnelse JANUAR Ansøgertyper i Teknik og Miljø FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD KL Indholdsfortegnelse JANUAR 2018 Ansøgertyper i Teknik og Miljø 1 FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD 2 Indhold Ansøgertyper i Teknik og Miljø KL Weidekampsgade 10

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 I front for et mere digitalt offentligt Danmark 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 A. Realisering af målsætningen om

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Mål- og resultatplan 2019

Mål- og resultatplan 2019 Mål- og resultatplan 2019 Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2019 6 Gyldighedsperiode og rapportering 9 Påtegning 9 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Målbillede på socialområdet

Målbillede på socialområdet Psykiatri og Social Administrationen Målbillede på socialområdet Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Målbillede på socialområdet

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

Sikkerhedsledelsen SIKKERHEDSSPOLITIK FOR DSB. April Version 1.0

Sikkerhedsledelsen SIKKERHEDSSPOLITIK FOR DSB. April Version 1.0 Sikkerhedsledelsen SIKKERHEDSSPOLITIK FOR DSB April 2008 Version 1.0 Indhold 1. Indledning... 3 2. Mission... 3 3. Målsætning... 3 4. Dækningsområde og afgrænsning... 4 5. Ansvar og organisering... 4 6.

Læs mere

Mission og vision 2. Civilstyrelsens kerneopgaver 3. Strategiske pejlemærker 4. Mål for Gyldighedsperiode, opfølgning og påtegning 9

Mission og vision 2. Civilstyrelsens kerneopgaver 3. Strategiske pejlemærker 4. Mål for Gyldighedsperiode, opfølgning og påtegning 9 Indhold Mission og vision 2 Civilstyrelsens kerneopgaver 3 Strategiske pejlemærker 4 Én sammenhængende koncern 4 Effektiv sagsbehandling og god service 4 En stærk driftsstyringskultur 4 En moderne og digitaliseret

Læs mere

Målbillede for socialområdet

Målbillede for socialområdet Målbillede for socialområdet En ramme for en flerårig planlægning af det regionale socialområde Et socialområde med borgeren som aktiv medborger Faglig indsats af høj kvalitet, målrettet den enkelte borger

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om energibesparelser i staten

Rigsrevisionens notat om beretning om energibesparelser i staten Rigsrevisionens notat om beretning om energibesparelser i staten November 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2015 om energibesparelser i staten Uddannelses-

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A403/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A403/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A403/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/05 om digitale løsninger i staten

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dan Andersen Økonomichef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

Vejledning i etablering af forretningsoverblik. Januar 2018

Vejledning i etablering af forretningsoverblik. Januar 2018 Vejledning i etablering af forretningsoverblik Januar 2018 Indhold 1. Forretningsoverblikket 4 1.1 De interne forhold og interessenter 4 1.2 De eksterne forhold og interessenter 5 2. Kortlægning af processer

Læs mere

Offentligt privat samarbejde

Offentligt privat samarbejde Kontraktbilag 4 Offentligt privat samarbejde Begrænset udbud Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12 Indhold 4.1 Indledning... 2 4.1.1 Fælles principper for samarbejdet... 2 4.2 Organisering... 2 4.2.1 Kontrakt-

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. universiteternes beskyttelse af forskningsdata

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. universiteternes beskyttelse af forskningsdata Maj 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes beskyttelse af forskningsdata Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2018

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning Formål Omfang Holdninger og principper... 4

Indholdsfortegnelse Indledning Formål Omfang Holdninger og principper... 4 Halsnæs Kommune Informationssikkerhedspolitik 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Omfang... 4 4. Holdninger og principper... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018

Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018 Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018 Indledning og baggrund Der er politisk truffet beslutning om et nyt fælles ejendomscenter i Syddjurs Kommune

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune Overordnet Informationssikkerhedsstrategi for Odder Kommune Indhold Indledning...3 Mål for sikkerhedsniveau...3 Holdninger og principper...4 Gyldighed og omfang...5 Organisering, ansvar og godkendelse...5

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dorte Dewitz HR & Personalechef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Møde kontaktforum 20-9-2012 Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Præsentation af centret Et 108 botilbud med 27 pladser Givet tilsagn om ved pladsledighed, at være villig til at modtage borgere

Læs mere

Udtalelse fra regionsrådet i Region Hovedstaden til Sundheds- og Ældreministeriets redegørelse til Statsrevisorerne

Udtalelse fra regionsrådet i Region Hovedstaden til Sundheds- og Ældreministeriets redegørelse til Statsrevisorerne Til Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 1. februar 2018 Udtalelse fra regionsrådet i Region Hovedstaden til Sundheds- og Ældreministeriets redegørelse til Statsrevisorerne Region Hovedstaden har kontinuerligt

Læs mere

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Udgangspunktet var 3 temaer og intet andet Den sammenhængende

Læs mere

Asset Management Prioriter målene

Asset Management Prioriter målene Asset Management Prioriter målene Strategien bag asset management projektet Fors A/S vil skabe et grundlag for at træffe gode beslutninger og lave den rigtige strategiske prioritering, så anlægsbudgetter

Læs mere

Resultatplan Benchmarkingenheden

Resultatplan Benchmarkingenheden Resultatplan Benchmarkingenheden - 2018 INDLEDNING Benchmarkingenheden er i efteråret 2017 oprettet som en del af regeringens sammenhængsreform. Benchmarkingenheden arbejder systematisk med benchmarking

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere