Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser"

Transkript

1 Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser Almindelig del Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Bording A/S i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale herom imellem parterne. 1. Tilbud og aftale 1.1.Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne. 1.2.Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling. 2. Pris 2.1.Alle priser er ekskl.moms. 2.2.Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter, eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller odrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende. 2.3.Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for bl.a.: Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse Alle priser er beregnet for arbejdets udførelse i almindelig arbejdstid. Såfremt leveringstidspunktet kræver ekstraordinært overarbejde, har leverandøren ret til at få dækket overarbejdsbetaling samt diæter. 2.4.Alle priser er beregnet for levering fra leverandørens forretningslokale, eller såfremt leverandøren benytter underleverandør, fra dennes adresse. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser samt til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt

2 2.5.Ønsker bestilleren, og påtager leverandøren sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris. Såfremt leverandøren opbevarer bestillerens ejendom, sker opbevaringen for bestillerens risiko. Ligeledes har bestilleren pligt til at tegne forsikring, samt betale herfor. 3. Levering 3.1.Med de i pkt nævnte forbehold finder levering sted, ab fabrik på bestillerens regning og risiko, på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når leverandørens arbejde er færdigt. 3.2.Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 8.1 nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har leverandøren ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres for leverandøren, er leverandøren dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt bestilleren erklærer at ville skadesløsholde leverandøren ved betaling af den af leverandøren beregnede merpris. 3.3.Leveringsstedet er leverandørens forretningslokale bortset fra pladskøb, hvor leveringsstedet er bestillerens forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser, samt med leverandørens bil, sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4., og risiko. Leverandøren er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4., at tegne ønsket transportforsikring. 4. Betaling 4.1.Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske netto kontant på leveringstidspunktet af varerne. Ved nedbringelse af gæld indbetales forlods på tilskrevne skyldige renter. 4.2.Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente. Ved manglende betaling har leverandøren ret til at opkræve rykkergebyrer, samt at debitere bestilleren eksterne omkostninger f.eks. inkassovirksomhed, forbundet med inddrivelse af tilgodehavendet. 4.3.På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed. 4.4.Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er leverandøren berettiget til delvis fakturering. 5. Ejendomsret, ophavsret m.v. 5.1.Leverandørens skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand. 5.2.Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken teknik disser er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, samt værktøj, som f.eks. klicheer, 2

3 stanse-, præge- eller svejseværktøj er leverandørens ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret. 5.3.Det i pkt omhandlede må alene anvendes af leverandøren til arbejder for bestilleren, og opbevares kun efter aftale. Leverandøren har dog ret til at lade færdige opgaver indgå i leverandørens trykkollektion, endvidere at udtage et nødvendigt og tilstrækkeligt antal prøver, som frit må uddeles, som trykprøver. 6. Forsinkelse Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid. Dette skal være påført leverandørens ordrebekræftelse. 7. Mangler 7.1.Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk. 7.2.Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation, berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte. 7.3.Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor hensynet til rationel produktion, papir eller andet materiale fremstillet specielt til ordren, af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag. 7.4.Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks skriftligt at reklamere herover, d.v.s. indenfor 48 timer efter leveringstidspunktet. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid. 7.5.Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir, repro, film eller andet til leverancen, hæfter leverandøren ikke for fejl eller mangler. 7.6.Når levering har fundet sted, opbevarer leverandøren filmmateriale m.m. i 3 år, hvorefter det makuleres. 8. Ansvar 8.1.I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskade, sygdom, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport og importforbud og anden lignende force majeure situation. 3

4 8.2.Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til en underleverandørs forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt.8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør. 8.3.I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter leverandøren ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte eller direkte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand. Jf. dog pkt Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikkeerhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at leverandøren, i anledning af en erhvervstingskade, bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig at holde leverandøren skadesløs herfor, såvel som for sagsomkostninger. Leverandørens ansvar for person- og tingskade kan aldrig overstige kr pr. skade. 8.5.Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar. 8.6.Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l., som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder op opbevaring af arbejder, leverandæren har udført, jf. pkt Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. 9. Underleverandører Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører. 10. Periodiske skrifter Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter. 4

5 11. Købeloven Dansk lovgivning finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning, eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler. Generelle tekniske vilkår: Leverandøren påtager sig intet ansvar for den enkelte printers gennemskriftsevne for flerbanede produkter. Allergi ved anvendelse af leverandørens produkter er udenfor leverandørens ansvar, medmindre det kan videreføres til leverandørens leverandør. Al nummerering udføres med specialapparatur, og det er umuligt at garantere udbrudte nummerserier. Til gengæld skal der til bestilleren opgives de numre i serien, der er makuleret. Trykning med andre farver, end dem i leverandørens farveprogram, kan kun ske mod opkrævning af specielt tillæg. Blanketter med sammenklæbninger af brudte papirbaner, skal i størst muligt omfang fjernes fra oplaget. Enkelte sammenklæbninger berettiger ikke til reklamation. For datablanketter gælder specielt: At oplag af datablanketter anses for acceptable, forudsat at der i højst 20% af de leverede kartoner findes maksimalt én sammenklæbning. Sådanne sammenklæbninger/banebrud skal markeres udvendigt på kartonen. Forekommer banebrud i indtil 10% af det pr. karton fastsatte antal, foretages ingen supplering. At tolerancer vedr. papirformat, hul- og trykplacering måles ved 21, +/-3 og 55 % relativ luftfugtighed +/- 10%. At marginalhuller placeres efter trykkeriets standard (1/4 = 6,35 mm fra hulmidte til papirkant +/- 1,0mm) hvis ikke bestilleren skriftligt har bedt om andet. For blanketter med skrivere til fast pinfeedanordning må bestilleren uopfordret opgive nøjagtigt horisontalt mål mellem hulcentre. Tolerancen må da være +/- 0,5mm. For formsæt kan der forekomme hulrække i stubben, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt. Papirformatet og trykplacering må variere +/- 1,0mm i forhold til opgivne mål fra bestilleren. Ved sæt med flere kopier må trykplaceringen på kopierne variere med +/-1mm, i forhold til trykket på 1. blad. For spotkarbon og udstanset karbon gælder karbonfabrikkernes tolerance på +/-3,0 mm. Arkivhuller og perforation må variere +/- 1,0mm fra det af bestilleren skriftligt oplyste mål. Blanketter skal 5

6 oplagres/benyttes i lokaler med korrekt fugtighed og temperatur, d.v.s. relativ luftfugtighed på 55% +/- 10% og 21 +/- 3. Reklamationer, der skyldes forkert opbevaring eller brug, afvises. Reklamationer: Returnering af oplag eller dele heraf kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale og må finde sted forsvarligt emballeret. Væsentlige mangler eller fejl, for hvilket leverandøren påtager sig ansvaret, berettiger til omtrykning, rettelse eller kreditering af den fejlagtige del af oplaget efter leverandørens valg. Mindre fejl, såsom enkelte defekte bogstaver eller lignende, anses aldrig for væsentlige fejl. For trykkvaliteten gælder, at der tilstræbes så stor ensartethed som muligt, men at mindre udsving i farvenuancen ikke kan beretttige til reklamation; dette gælder også i de tilfælde, hvor leverandøren har påtaget sig at levere efter modtaget, speciel farveprøve. Trykning vil finde sted efter den sidst godkendte korrektur. Leverandøren har derfor ikke ansvar for fejl, som af bestilleren ikke er rettet i den sidste korrektur. Ønsker bestilleren, i forbindelse med aftalt omtrykning, at foretage ændringer, i forhold til den oprindelige udførelse, faktureres omtryknings- og øvrige omkostninger særskilt herfor. Såfremt enighed om en reklamation ikke kan opnås, afgøres sagen af sagkyndige skønsmænd udpeget af Grafisk Arbejdsgiverforening. 6

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Hoeks ApS Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Hoeks ApS (i det følgende Hoeks) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser er gældende fra

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as 1. Aftalegrundlag 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver levering, montage eller en hvilken som helst

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser 1. Definitioner PROTRUCK: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima-

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima- Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 J.nr: 110-77445 HSO/LC Standardbetingelser Hosting service Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser 1. Definitioner ProTruck A/S: Er den part af aftalen som står for de almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

Læs mere