Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk"

Transkript

1 Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kinastudier Kandidatuddannelsen i kinastudier (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder 20 og 28. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 5. marts 2010 behandlet Københavns Universitets (herefter universitetet) anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6 år. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. reviderede udgave, januar Akkrediteringsrådet 26. marts 2010 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/3 Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 12. marts 2010 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid,

2 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 23. marts 2010 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Dansk: Engelsk Cand.mag. i kinastudier Master of Arts (MA) in China Studies Cand.mag i kinastudier og [tilvalg] Master of Arts (MA) in China Studies and [tilvalg på engelsk] Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Kandidatuddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er: 7670 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/3 Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode: Danmarks Statistik: UDD 6849 AUDD 6849 Evt. fastsættelse af maksimumrammer Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for kinastudier. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. 3 i lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 (universitetsloven). Akkrediteringen er gældende til og med 31. marts 2016, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2, svarende til en periode på 6 år, som er den af Akkrediteringsrådet vedtagne standardperiode. Adgangskrav Bacheloruddannelsen i kinastudier er direkte adgangsgivende til uddannelsen. Udbudssted Uddannelsen udbydes i København.

3 Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). Uddannelsen er dansksproget og udbydes også på Aarhus Universitet. Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

4 Bachelor- og kandidatuddannelse i Kinastudier Københavns Universitet Turnusakkreditering, efterår 2009

5 Turnusakkreditering, efterår 2009 Publikationen er udgivet elektronisk på 2

6 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling for bacheloruddannelsen... 7 Indstilling for kandidatuddannelsen... 9 Resumé af kriterievurderingerne Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Bacheloruddannelsens struktur Kandidatuddannelsens struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Kriterium 10: Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte Tilskudsmæssig indplacering Titel Specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser Den normerede studietid Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen Legalitetskontrol Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Censorkorps Sprog Adgang De faglige mindstekrav Parallelforløb og fællesuddannelser Adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen Andre forhold

7 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold). 4

8 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen nedsættes et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for hovedområdet Forskning inden for kinastudier Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for kinastudier Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet for bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier består af: Akkrediteringspanelets medlemmer Kernefaglig ekspert: Professor Rune Svarverud, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Oslo Universitet Aftagerrepræsentant: Fagkonsulent Christoph Schepers, Studieskolen Studerende: Stud.mag. Michael S. Christensen, idehistorie og græsk, Aarhus Universitet og Københavns Universitet Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 28. september 2009 Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 6. november 2009 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 18. januar 2010 Høringssvar modtaget 1. februar 2010 Sagsbehandling afsluttet 2. februar 2010 Bemærkninger 29. oktober 2009 indhentet supplerende dokumentation ang. overensstemmelsen mellem fagelementerne på kinastudier og de faglige mindstekrav jf. vejledning nr oktober 2009 indhentet supplerende dokumentation vedr. sammenhæng mellem fagelementer, underviser og undervisers forskningsområde. 7. december 2009 indhentet supplerende dokumentation vedr. antal og årsværk for VIP og DVIP ved kinastudier i perioden januar 2010 indhentet supplerende dokumentation vedr. undervisning for studerende, der ikke tager på studieophold i Kina på bacheloruddannelsens 3. semester. 15. januar 2010 indhentet supplerende dokumentation vedr. titler, specifikke adgangskrav for bacheloruddannelsen i kinastudier og normeret studietid. 30. oktober 2009: Det er desuden aftalt med universitetet, at følgende bilag fra dokumentationsrapporten for Eskimologi, kan indgå i bilagsmaterialet for koreastudier: 5

9 Bilag 1: Aftagerpanel (Kickstartmøde, kommissorium, medlemmer) Bilag 2: Erhvervsvejleder Bilag 12: Beskrivelse af Kulturkuser.dk Bilag 14: Internationalt studiemiljø Bilag 27: Materiale om frafald Bilag 46: Forretningsorden for Studienævnet ved ToRS Bilag 51: ToRS forskningsstrategi Bilag 71: ToRS som beskrevet i KU årbøger Bilag 76: Adjunktpædagogisk kursus Bilag 80: Pædagogiske og didaktiske centre på KU Bilag 81: Samtaleforumer, konferenceprogram Bilag 94: Værktøjskasse til undervisningsevaluering inklusiv evalueringsskema (udkast) Bilag 95: Tilfredshedsundersøgelse blandt studerende på ToRS og andre institutter på Humaniora Ang. den propædeutiske undervisnings rolle i akkrediteringen Det er Universitets- og Bygningsstyrelsen,... der træffer afgørelse om propædeutisk undervisning i tilknytning til en bacheloruddannelse. Propædeutik er hjemlet i universitetslovens 4, stk. 3, mens ACE s godkendelseskompetence alene omfatter uddannelser efter 4, stk. 1, jf. universitetslovens 3, stk ACE skal altså ikke foretage en faglig vurdering af tilrettelæggelsen af den propædeutiske undervisning, men indstille dette til UBST (sammen med UBST-forholdene). (mail fra Universitets- og Bygningsstyrelsen modtaget 19. juni 2009) I relation til ACE Denmarks indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen vedr. tilskudsmæssig indplacering, titel, specifikke adgangskrav for bacheloruddannelsen, normeret studietid samt evt. maksimumsramme gør UBST gældende, at:... universitetet i sin ansøgning om akkreditering og godkendelse af en (ny) bacheloruddannelse til ACE også ansøger om propædeutik, og at ACE medtager dette i sin indstilling. Baggrunden er, at omfanget af propædeutisk undervisning forlænger den normerede studietid (antallet af ECTS-point), jf. uddannelsesbekendtgørelsens 13, stk. 2. Normeringen er et af de forhold, som UBST skal forholde sig til, jf. akkrediteringslovens 10, stk. 2. Problemstillingen vedrørende propædeutik skal også ses på baggrund af, hvordan spørgsmålet om specifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen er løst. Adgangskrav indstilles til UBST. ACE foretager ikke en direkte faglig vurdering af adgangskravene i forbindelse med akkrediteringen, men vurderer i hvilken kategori uddannelsen mest hensigtsmæssigt tilhører, jf. bilag 1 til adgangsbekendtgørelsen. (mail fra Universitets- og Bygningsstyrelsen modtaget 19. juni 2009) 6

10 Indstilling for bacheloruddannelsen ACE Denmark indstiller bacheloruddannelsen i kinastudier til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Bacheloruddannelsen i kinastudier på Københavns Universitet indstilles til positiv akkreditering Samlet set vurderes uddannelsen at opfylde de væsentligste akkrediteringskriterier. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2) uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) uddannelsens struktur (kriterium 6). undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7) uddannelsens faglige profil (kriterium 9) uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10) Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om behov for uddannelsen (kriterium 1). Det er panelets vurdering at det formelle aftagerpanel kun fører en overordnet dialog med instituttet om uddannelserne på ToRS, og at det ikke fremgår klart, hvordan de enkelte uddannelser kan få taget emner op på aftagerpanelets møder samt hvordan dialogen med aftagerpanelet bringes i anvendelse på bacheloruddannelsen i kinastudier. Idet de bachelorstuderende primært forsætter på kandidatuddannelsen i kinastudier, er det sandsynliggjort, at der er etableret en løbende dialog mellem bacheloruudannelsen og de(n) relevante kandidatuddannelser. Det vurderes endvidere, at der føres en relativ omfattende formel og uformel dialog med censorkorps og i særligt grad øvrige aftagere på uddannelsesniveau. uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4). Det begrundes med, at universitetet ikke i 2007 har sandsynliggjort, at de studerende har kunnet have en tæt kontakt til et aktivt forskningsmiljø og at relationen kun i nogen grad er sandsynliggjort i 2008 og Det vurderes endvidere at VIP/DVIP-ratioen for 2007 har været særlig lav, men dog markant forbedret i både 2008 og 2009, hvor den ligger over gennemsnittet på det humanistiske hovedområde. Det er desuden i nogen grad uklart hvordan der sker en sikring af forskningsbaseringen af den undervisning, som varetages af DVIP er. Endeligt vurderes det, at universitetet har sandsynliggjort, at tilrettelæggelsen af bacheloruddannelsen varetages af aktive forskere, der er placeret centralt i forskningsmiljøet løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8). Det vurderes at den overordnede kvalitetssikringspolitik på KU er formuleret, men samtidigt vurderes kvalitetssikringssystemet at være under forsat opbygning. Det fremgår ikke, hvornår eller efter hvilke procedurer, de beskrevne skal implementeres. Det er endvidere panelets vurdering, at det er uklart, hvordan den overordnede kvalitetssikringspolitik på KU støtter op om undersøgelse og håndtering af frafald og studieprogression på kinastudier. På samme vis vurderes det at være uklart om der systematisk indhentes viden om bachelorer og kandidaters videre færden, herunder beskæftigelsessituation. Der bemærkes endvidere kritisk, at der ikke sikres en løbende dialog med dimittenderne om uddannelsens kvalitet, relevans og læringsudbytte, og den løbende dialog med aftagerrepræsentanter via aftagerpanelet, vurderes at være overordnet og ikke tilstrækkelig tæt på uddannelsen. Det 7

11 vurderes positivt, at der på universitetet er formuleret en klar ansvarsfordeling samt klare procedure for dele af kvalitetssikringssystemet på hhv. centralt, fakultets- og institutniveau. Der er endvidere formuleret og implementeret et samlet minimumssystem for studenterevalueringer på det humanistiske fakultet og der på ToRS tages hånd om de metodiske udfordringer, som opstår med små studiemiljøer både for studerende og VIP er. 8

12 Indstilling for kandidatuddannelsen ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i kinastudier til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Kandidatuddannelsen i kinastudier på Københavns Universitet indstilles til positiv akkreditering Samlet set vurderes uddannelsen at opfylde de væsentligste akkrediteringskriterier. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2) uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) uddannelsens struktur (kriterium 6) undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7) uddannelsens faglige profil (kriterium 9) uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10) Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om behov for uddannelsen (kriterium 1). Der er ikke etableret en systematisk og løbende dialog med dimittenderne om kinastudiers kvalitet og relevans. Der foreligger dog planer for en dimittenddatabase. Der er etableret et formelt aftagerpanel, som fører en overordnet dialog med instituttet om uddannelserne på ToRS. Det er dog panelets vurdering at det formelle aftagerpanel kun fører en overordnet dialog med instituttet om uddannelserne på ToRS, og at det ikke fremgår klart, hvordan de enkelte uddannelser kan få taget emner op på aftagerpanelets møder. Det vurderes endvidere, at der føres en relativ omfattende formel og uformel dialog med censorkorps og særligt øvrige aftagere på uddannelsesniveau, hvor mere fagspecifikke spørgsmål drøftes. Det er uklart for panelet, hvordan dialogen med aftagerpanelet og aftagerne i øvrigt bringes i anvendelse på kinastudier uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4). Det begrundes med, at universitetet ikke i 2007 har sandsynliggjort, at de studerende har kunnet have en tæt kontakt til et aktivt forskningsmiljø og at relationen kun i nogen grad har sandsynliggjort i 2008 og Det vurderes endvidere at VIP/DVIP-ratioen for 2007 har været særlig lav, men dog markant forbedret i både 2008 og 2009, hvor den ligger over gennemsnittet på det humanistiske hovedområde. Det er desuden i nogen grad uklart hvordan der sker en sikring af forskningsbaseringen af den undervisning, som varetages af DVIP er. Endeligt vurderes det, at universitetet har sandsynliggjort, at tilrettelæggelsen af kandidatuddannelsen varetages af aktive forskere, der er placeret centralt i forskningsmiljøet. løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8). Det vurderes at den overordnede kvalitetssikringspolitik på KU er formuleret, men samtidigt vurderes kvalitetssikringssystemet at være under forsat opbygning. Det fremgår ikke, hvornår eller efter hvilke procedurer, de beskrevne skal implementeres. Det er endvidere panelets vurdering, at det er uklart, hvordan den overordnede kvalitetssikringspolitik på KU støtter op om undersøgelse og håndtering af frafald og studieprogression på kinastudier. På samme vis vurderes det at være uklart om der systematisk indhentes viden om bachelorer og kandidaters videre færden, herunder beskæftigelsessituation. Der bemærkes endvidere kritisk, at der ikke sikres en løbende dialog med dimittenderne om 9

13 uddannelsens kvalitet, relevans og læringsudbytte, og den løbende dialog med aftagerrepræsentanter via aftagerpanelet, vurderes at være overordnet og ikke tilstrækkelig tæt på uddannelsen. Det vurderes positivt, at der på universitetet er formuleret en klar ansvarsfordeling samt klare procedure for dele af kvalitetssikringssystemet på hhv. centralt, fakultets- og institutniveau. Der er endvidere formuleret og implementeret et samlet minimumssystem for studenterevalueringer på det humanistiske fakultet og der på ToRS tages hånd om de metodiske udfordringer, som opstår med små studiemiljøer både for studerende og VIP er. 10

14 Resumé af kriterievurderingerne Bacheloruddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende

15 Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen Udbudssted København Sprog Uddannelsen udbydes på dansk Hovedområde Humaniora Antal nye studerende opgjort som antal personer, som er indskrevne på uddannelsen 1/10 i opgørelsesåret Bacheloruddannelsen: 41 Kandidatuddannelsen: 8 Den samlede studenterbestand på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Bacheloruddannelsen: 153 Kandidatuddannelsen: 28 Antal fuldførte grader på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret (antal dimittender fra uddannelsen) Bacheloruddannelsen: 15 Kandidatuddannelsen: 2 Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Bacheloruddannelsen: 1 Kandidatuddannelsen: 2 12

16 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Formål og kompetenceprofil En bachelor i Kinastudier har erhvervet en række kompetencer gennem et uddannelsesforløb, der overvejende er foregået i et internationalt forskningsmiljø, der arbejder med Kinastudier. Bacheloren har grundlæggende kendskab til og indsigt i Kinastudiernes teorier, metoder og videnskabelighed samt et solidt kendskab til moderne talt og skrevet kinesisk. Bacheloren kan endvidere have kendskab til ældre sprogformer. Bachelorgraden i Kinastudier kvalificerer til videreuddannelse på kandidatuddannelsen i Østasienstudier m.fl., samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen. En bachelor i Kinastudier kan: Analysere praktiske problemstillinger i en professionel sammenhæng på en akademisk baggrund. Træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger. Kommunikere kontekstuelt korrekt på moderne kinesisk i de fleste situationer. Håndtere og forholde sig kritisk til kinesisksproget materiale på de fleste niveauer og i de fleste genrer under anvendelse af hjælpemidler. Oversætte fra kinesisk til dansk under anvendelse af hjælpemidler. Kompetencemål. En bachelor i Kinastudier opnår 1. Generelle humanistiske kompetencer 2. Sproglige kompetencer i kinesisk 3. Analytiske kompetencer inden for mindst to af de følgende emneområder med relation til Kina: samfundsvidenskabelige, historiske eller kulturelle emner. 1. De generelle humanistiske kompetencer gør bacheloren i stand til at: Fungere som mediator og formidler mellem den studerede kultur og andre kulturer. Strukturerer sin egen læring og arbejde effektivt, både selvstændigt og sammen med andre. Demonstrere indsigt i og vurdere centrale discipliner, teorier og metoder med relevans for det studerede fag. Foretage analyser ved hjælp af kritisk anvendelse af videnskabelig metode, herunder tilegne sig, formulere og formidle analysens problemstilling og resultater. Finde og udvælge relevant faglitteratur og andet materiale om givne problemstillinger. Planlægge og strukturere en større rapport om en faglig problemstilling, dvs. BA-projektet. 2. De sproglige kompetencer gør bacheloren i stand til at: Forstå og benytte materiale på kinesisk samt videnskabelige tekster inden for fagområdet på dansk, engelsk og eventuelt andre fremmedsprog. Læse tekster på moderne kinesisk, på de fleste niveauer og i de fleste genrer, og oversætte dem til korrekt og genretilpasset dansk under anvendelse af hjælpemidler, samt analysere moderne kinesisk grammatisk. Kommunikere korrekt og situationstilpasset på talt moderne kinesisk. Identificere og analysere samspillet mellem kinesisk sprog og kultur i konkrete kontekster, herunder have indsigt i sproghistorien. Bacheloren kan endvidere valgfrit opøve en sproglig kompetence i klassisk kinesisk og derved blive i stand til at: Læse tekster på klassisk kinesisk i flere genrer og oversætte dem til korrekt dansk under anvendelse af hjælpemidler, samt analysere klassisk kinesisk grammatisk. 13

17 3. De analytiske kompetencer i samfundsvidenskabelige, historiske eller og kulturelle emner med relation til Kina gør, at bacheloren inden for mindst to af de følgende områder har kompetencer i at: a) Samfundsvidenskabelige emner: Besidde konkret viden om Kinas moderne samfund og kultur. Formidle og analysere udvalgte forhold inden for Kinas moderne samfund og kultur. Analysere og forstå den processuelle karakter af kinesiske identitetsdannelser og selvopfattelser og deres bundethed til tid og rum. Analysere Kinas moderne samfund og kultur i et komparativt perspektiv. Analysere og problematisere Kinas samspil med omverdenen i en global tidsalder. b) Historiske emner: Besidde konkret viden om Kinas historie, herunder åndshistorie. Formidle og analysere udvalgte forhold inden for kinesisk historie og/eller åndshistorie. Analysere og problematisere samspillet mellem Kina og omverdenen. Analysere Kinas historiske og/eller åndshistoriske udvikling i et komparativt perspektiv. c) Kulturelle emner: Besidde konkret viden om kinesisk kultur og/eller populærkultur. Formidle og analysere udvalgte forhold inden for kinesisk kultur og/eller populærkultur. Analysere og problematisere sammenhængen mellem sociale og litterære, kunstneriske og/eller idehistoriske udviklinger. Analysere kinesisk kultur og/eller populærkultur i et komparativt perspektiv. 14

18 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Kompetenceprofil for den færdige kandidat. Uddannelsen har til formål at uddanne humanistiske kandidater med professionelle og videnskabeligt baserede kompetencer i Asiatiske sprog og kultur, således at kandidaten efter uddannelsens afslutning er kvalificeret til at varetage erhvervsfunktioner i private og offentlige virksomheder, herunder for Japan- og Kinastudiers vedkommende de gymnasiale uddannelser. Det sker på baggrund af faglig viden og indsigt i humanistiske og andre for den pågældende uddannelse relevante teorier og metoder. En kandidat i Indologi, Japanstudier, Indonesisk/Sydøstasienstudier, Kinastudier, Koreastudier, Thai/Sydøstasienstuder samt Tibetologi er i stand til selvstændigt at løse faglige opgaver under anvendelse af videnskabelige metoder og påtage sig faglige formidlingshverv. I det følgende betegnes de nævnte fag samlet som Asienstudier. Uddannelsen udbygger den studerendes faglige viden og kunnen og øger de teoretiske og metodiske kvalifikationer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet. Den giver den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i fagområdets/fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode, og videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner samt til at deltage i videnskabeligt arbejde. Endelig kvalificerer den til videreuddannelse, herunder ph.d.-uddannelsen. En kandidat i Asienstudier har faktuel viden om sproget og generelle forhold i det valgte asiatiske område og dets relation til resten af Asien. Derudover har kandidaten tillige en indsigt i de videnskabelige discipliner, som faget benytter sig af (Historie, Kulturvidenskab og Kulturteori, Kunsthistorie, Litteraturvidenskab, Samfundsvidenskab, Sproghistorie, mv.) og et dybtgående kendskab til det valgte asiatiske sprog og kultur. Kandidaten kan identificere problemer, forholde sig kritisk til dem og opstille løsningsforslag ud fra flere synsvinkler. En kandidat i Asienstudier dokumenterer gennem sine eksamener og prøver, at han/hun: behersker det valgte asiatiske sprog i tale og skrift på højt niveau (moderne sprog) har opnået kendskab til nyere teorier og metoder inden for studiet af asiatiske sprog og kultur, herunder lingvistik, litteratur, kultur, historie og samfundsforhold etc., og er i stand til selvstændigt at anvende disse ved analyse inden for et selvvalgt empirisk felt. kan reflektere over de måder, hvorpå viden om såvel historiske som samtidige forhold opnås og viderebringes. kan formidle sin viden om det valgte asiatiske sprog og kultur på flere niveauer kan analysere og perspektivere det valgte asiatiske områdes historiske og kulturelle bidrag til verdenssamfundet, inklusive til Europas kultur. En kandidat i Asienstudier er kvalificeret til at arbejde med undervisning, forskning og formidling samt deltage i generelle projekter, der vedrører mødet mellem forskellige kulturer, og til arbejde med Asien og især det valgte asiatiske område i almindelighed. Han/hun kan indgå i alle slags arbejdssammenhænge, hvori sprog og kultur indgår, f.eks. ved gymnasier, forskningsbiblioteker, universiteter, ministerier, administration, NGO er og erhvervsvirksomheder, herunder eksportvirksomheder. En kandidat fra en humanistisk uddannelse har viden inden for et eller flere fagområder, som på udvalgte felter er baseret på højeste internationale forskning inden for et fagområde forstår og er i stand til at forholde sig kritisk til fagområdets viden 15

19 kan identificere videnskabelige problemstillinger og angive løsninger på disse på videnskabeligt grundlag En kandidat fra en humanistisk uddannelse besidder følgende færdigheder: behersker fagområdets/ernes videnskabelige metoder og redskaber har generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne kan vurdere og vælge blandt fagområdet/ernes videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder kan opstille nye analyse- og løsningsmodeller kan diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikkespecialister. En kandidat fra en humanistisk uddannelse besidder følgende kompetencer: kan styre komplekse arbejds- og udviklingssituationer kan håndtere uforudsigelige situationer, der forudsætter nye løsningsmodeller kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering 16

20 Bacheloruddannelsens struktur Semester Fagelement ECTS Kategori 1. semester Kinesisk propædeutik 1 eller Kinesisk propædeutik 1 22, 5 eller 7,5 Propædeutik gymnasiebaseret Introduktion til Kinas historie og kulturhistorie efter ,5 Konstituerende 2. semester Kinesisk propædeutik 2 eller Kinesisk propædeutik 2 22,5 eller 17,5 Propædeutik gymnasiebaseret Introduktion til Kinas historie og kulturhistorie før ,5 Konstituerende 3. semester* Kinesisk propædeutik 3 15 Propædeutik Kinesisk A moderne oversættelse 15 Konstituerende 4. semester Videnskabsteori og metode 10 Konstituerende Kinastudiernes videnskabsteori 5 Konstituerende Kinesisk realia A 15 Konstituerende 5. semester Kinesisk B mundtlig kommunikation 15 Konstituerende Kinesisk realia B 15 Konstituerende 6. semester Kinesisk C moderne oversættelse eller Kinesisk C klassisk 15 Konstituerende oversættelse Der vælges et af følgende valgfag: Kinesisk realia C, 15 Valgfag Klassisk kinesisk for begyndere, klassisk kinesisk for viderekomne, Sprogvidenskabelig teori og metode, Planlægning af feltarbejde eller Samfunds- og kulturanalyse. 7. semester Bachelorprojekt 15 Konstituerende Tilvalg 15 Tilvalg 8. semester Tilvalg 15 Tilvalg Tilvalg 15 Tilvalg * 3. semester afvikles som udgangspunkt i Kina (dokumentationsrapporten, s. 42.) Se yderligere nedenfor, s. 38). 17

21 Kandidatuddannelsens struktur Semester Kinastudier ECTS Kategori 1. semester Sprogfærdigheder: Klassisk sprog Konstituerende eller moderne sprog 15 Tværfagligt tema: Interdisciplinary Evt. kandidattilvalg issues in Asian Studies semester Tekstbaseret emne: valgfrit emne 15 Evt. udlandsophold / konstituerende Valgfag: Der vælges et element Konstituerende blandt følgende: Emnekursus A, projektorienteret forløb, formidling, prøve i klassisk sprog semester Emnekursus B 15 Evt. kandidattilvalg Forskningsoversigt 15 Konstituerende 4. semester Speciale 30/60* Konstituerende *Specialet kan efter studienævnets afgørelse udvides til 60 ECTS, hvis det er af eksperimentel karakter. Kandidatuddannelsens første semestre består af moduler inden for det centrale fag samt evt. kandidattilvalget. Såfremt den studerende ønsker at kvalificere sig til at undervise i gymnasieskolen, skal den studerende tage relevant tilvalg. Uddannelsens andet semester består udelukkende af moduler inden for det centrale fag. Det tredje semester består af moduler inden for det centrale fag samt kandidattilvalget. Modul 1 skal være bestået, for at man kan indstille sig til prøven i Modul 3. Modul 7 skal aflægges som den sidste prøve. Et eventuelt udlandsophold anbefales placeret på 3. semester (bilag 7: Studieordning for KAuddannelsen 2008 i Kinastudier) 18

22 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Bacheloruddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Aftagerpanel Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Som udgangspunkt beskriver universitetet, at dialogen... med aftagerne finder sted med følgende grupper: Aftagerpanelet (dialogen er etableret/forankret på institutniveau) Direkte aftagere (dialogen er etableret/forankret på uddannelsesniveau) Dimittender (dialogen foregår sporadisk/forankret på uddannelsesniveau) Alumneforeninger (dialogen er under udvikling/forankret på institut- og KU-niveau). (dokumentationsrapporten, s. 4) Det fremgår af dokumentationsrapporten, at universitetet i september 2007 har etableret et aftagerpanel, som dækker alle 25 uddannelser ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) herunder de små Asienstudier, dvs. kinastudier, japanstudier, koreastudier, indologi, tibetansk og sydøstasiatiske studier (thai og indonesisk). Aftagerpanelet består af 7 personer fra både den private og offentlige sektor og fordeler sig over centrale brancher, som undervisning, museumsverdenen, private konsulentvirksomheder, forlagsvirksomhed, offentlig administration, forskningsinstitutioner og internationale forhold. Aftagerpanelet består af følgende personer: Mette Johnsen (sustainability manager, Novozymes A/S) Jan Thrane (rektor, Nordsjællands Grundskole og Gymnasium) Jesper Schou (direktør, Billetkontoret A/S) Morten Thomsen Højsgaard (redaktør, Kristelig Dagblad) Maria Krabbe Hammershøy (forlagsredaktør, Verve Books) Janne Laursen (museumsinspektør, Dansk Jødisk Museum) Repræsentant fra Udenrigsministeriet (bilag nr. 1: Medlemmer af aftagerpaneler for små Asienfag) Aftagerpanelet afholder møder med repræsentanter fra ToRS, typisk studienævnet. På aftagerpanelets møder, har der bl.a. været drøftet følgende forhold: Udarbejdelse af den nye uddannelse i Tværkulturelle studier Aftagernes vurdering af, hvorledes prioriteringen skal være mellem fagspecifikke og generelle humanistiske kompetencer Hvordan regional kulturforståelse skal forstås i en globaliseret verden. Alle forhold som universitetet anser for at have betydning ikke bare for udviklingen Kinastudiernes studieordninger, men i lige så høj grad for hvorledes undervisning og eksamination udmønter sig inden for de allerede eksisterende studieordninger. Aftagerpanelet spiller i stigende grad også en rolle i at knytte praksisfeltet til ToRS. (Dokumentationsrapporten, s. 5) 19

23 Aftagerpanelet mødes 3-4 gange årligt på møder af cirka 2 timers varighed. Studielederen deltager fast i møderne, mens studienævnet har en stående invitation til møderne (bilag 1(fra eskimologi): Aftagerpanel (kickstartmøde, kommissorium, medlemmer)). Det fremgår ikke klart, hvordan uddannelsen kan bringe emne op for aftagerpanelet vedr. kinastudier. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af ovenstående, at der er etableret et aftagerpanel med relevante deltagere, som varetager mere overordnede uddannelsesrelevante spørgsmål for den brede vifte af uddannelser, der udbydes på ToRS. Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at dialogen er løbende og at det via studieleders og studienævnets deltagelse i møderne, organisatorisk er sandsynliggjort, at drøftelserne på møderne kan bringes videre i udviklingen og kvalitetssikringen af kinastudier. Det er dog samlet set akkrediteringspanelets vurdering, at aftagerpanelet varetager overordnede uddannelsesmæssige problemstillinger og at mere uddannelsesspecifikke drøftelser for kinastudier tages andetsteds. Det fremgår ikke klart for akkrediteringspanelet, hvordan drøftelser i aftagerpanelet anvendes i forhold til udviklingen og kvalitetssikringen af kinastudier. Aftagere Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Det fremgår af dokumentationsrapporten, at universitetet fører en løbende dialog med censorformandskabet i form af et fællesmøde hvert andet år, via ad hoc høring af censorformandskabet ved væsentlige ændringer af de eksisterende studieordninger samt via en... løbende uformel dialog med enkeltmedlemmer (dokumentationsrapporten, s. 5) Desuden fremhæver universitetet ToRS erhvervsvejleder, som er medvirkende til at give de studerende mulighed for at knytte an til erhvervslivet vis projektorienterede forløb, arbejdspladsbesøg, oplæg og workshops i tilknytning til undervisning og seminarer. Kontakterne har bl.a. resulteret i at flere af de studerende har skrevet opgaver i forbindelse med deres projektorienterede forløb, fx Knowledge Sharing in a Chinese Context, som er baseret på erfaringer og observationer hos Vestas i Kina samt Corporate Social Responsibility in Novo Nordisk in China (dokumentationsrapporten, s. 6). Det fremgår endvidere, at VIP erne, der er tilknyttet kinastudier, indgår... i fagligt samarbejde og dialog med aktuelle og potentielle aftagerorganisationer gennem konsulentopgaver, konferencer, seminarer, censormøder, foredrag og workshops,... hvilket bidrager til at holde fokus på sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsmarked. (dokumentationsrapporten, s. 5) Særligt professor Jørgen Delman, har været aktivt i forhold til at arrangere konferencer om emner, hvor der er et tydeligt erhvervssigte og er tildelt flere nationale og internationale tillidsposter i både forsker- og erhvervssammenhæng (bilag 3b: CV for Jørgen Delman). Det fremgår endvidere, at kinastudiers... samarbejde med aftagerne styrkes... af det arbejde, som ToRS har indledt med Nationalmuseet og Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene om at udvikle og tilbyde kurser for erhvervslivet, organisationer og offentlige institutioner i forbindelse med internationalisering og globalisering. Fx blev der i maj afholdt kursus om Lederskab i Kina i et samarbejde med IFU, DTI og DaCapo Teatret. (dokumentationsrapporten, s. 6). JD holdt et af flere oplægt,... og tre overbygningsstuderende deltog med henblik på at lære og skabe netværk. (dokumentationsrapporten, s. 6; bilag 4a og 4b: Kursus om lederskab i Kina, præsentation og program) Akkrediteringspanelet vurderer, at kontakten til aftagere er relativt omfattende og af uformel karakter. Det vurderes at de studerende tilsyneladende har et fagligt udbytte af særligt professor Jørgen Delmans kontakter til det private erhvervsliv. Det vurderes således, at relationerne til at det private erhvervsliv anvendes konkret, idet de studerende bringes i kontakt med erhvervslivet. Det er dog forsat uklart, hvordan dialogen anvendes i forhold til kvalitetssikring og udvikling af bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier. 20

24 Gælder kun for bacheloruddannelsen Mere end 75 % af dimittenderne fra bacheloruddannelsen i kinastudier fortsætter på kandidatuddannelsen i kinastudier. Derfor vil relevante aftagere for bacheloruddannelsen også inkludere studieledelsen fra kandidatuddannelsen i kinastudier. Da både bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier hører under studienævnet for ToRS, vurderer akkrediteringspanelet, at det er sandsynliggjort, at der er etableret en løbende dialog mellem bacheloruddannelsen i kinastudier og repræsentanter for relevante kandidatuddannelser og at denne dialog anvendes i sikringen og udviklingen af uddannelsens kvalitet. Dimittender/alumner Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Det fremgår af dokumentationsrapporten, at kinastudiers kontakt til og dialog med dimittenderne foregår på flere niveauer, fx i form af ansættelse som ph.d., ansættelse som eksterne underviser, i forbindelse med karrieredag for de nuværende studerende og ved sociale begivenheder (dokumentationsrapporten, s. 6; besøg, ). På besøget gav de studerende udtryk for, at de oplevede at have en god kontakt til dimittender fra kinastudier (besøg, ). Det er dog kinastudiers egen vurdering, at kontakten til dimittenderne hidtil har været af sporadisk karakter... baseret på umiddelbare interesser (f.eks. en interesse i at bringe en kandidat videre f.eks. til en ph.d.) eller på at bruge dimittender som undervisere. Øvrige kontakter foregår på mere personlig basis. (dokumentationsrapporten, s. 7) Det fremgår videre af dokumentationsrapporten, at universitetet i 2009 har etableret ToRS Kandidatnetværk for dimittender fra instituttet. Netværket er i første omgang en måde, hvorpå instituttet kan holde kontakten til alle færdiguddannede kandidater, og det er også en mulighed for kandidaterne til at holde kontakt og faglig viden ved lige. Det er hensigten, at dette netværk skal muliggøre erhvervs- og arbejdsmarkedsundersøgelser samt fokusgruppemøder, hvor f.eks. relationen mellem aftagernes forventninger, dimittendernes erfaringer og uddannelsens indhold og progression diskuteres. (dokumentationsrapporten, s. 7) Desuden redegøres der for, at der fra centralt hold er etableret en samlet alumneforening, Kubulus, for alle KUs dimittender. Om Kubulus fremgår følgende: Kubulus' overordnede formål er at styrke og udvikle kontakten mellem Københavns Universitet og universitetets alumner og også dermed sikre tæt kontakt til omverdenen både fagligt og socialt... (dokumentationsrapporten, s. 7) Det vurderes på baggrund af dokumentationsrapporten og besøget, at dialogen med dimittenderne er etableret for ganske nyligt, og at det derfor er uklart hvorvidt netværket vil få en karakter, som kan bringes i anvendelse i forhold til at føre en løbende og systematisk dialog med dimittenderne om uddannelsens kvalitet og relevans. Det er desuden uklart, om de studerende ved ToRS anvender Kubulus, om ToRS kan anvende Kubulus til at føres en løbende og systematisk dialog med dimittenderne samt hvorvidt resultaterne af en sådan dialog vil blive bragt i anvendelse i forhold til at sikre og udvikle uddannelsernes relevans og kvalitet. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 er opfyldt delvist tilfredsstillende. Det er panelets vurdering at det formelle aftagerpanel fører en overordnet dialog med instituttet om uddannelserne på ToRS, og at det ikke fremgår klart, hvordan de enkelte uddannelser kan få taget emner op på aftagerpanelets møder samt hvordan dialogen med aftagerpanelet bringes i anvendelse på bacheloruddannelsen i kinastudier. Idet de bachelorstuderende primært forsætter på kandidatuddannelsen i kinastudier, er det sandsynliggjort, at der er etableret en løbende dialog mellem bacheloruddannelsen og de(n) relevante kandidatuddannelser. Det vurderes endvidere, at der føres en relativ omfattende formel og uformel dialog med censorkorps og i særligt grad øvrige aftagere på uddannelsesniveau. Det er uklart for panelet, hvordan dialogen med aftagerpanelet og aftagerne i øvrigt bringes i anvendelse på kinastudier. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen 21

25 Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 er opfyldt delvist tilfredsstillende. Der er ikke etableret en systematisk og løbende dialog med dimittenderne om kinastudiers kvalitet og relevans. Der foreligger dog planer for en dimittenddatabase. Der er etableret et formelt aftagerpanel, som fører en overordnet dialog med instituttet om uddannelserne på ToRS. Det fremgår ikke klart, hvordan de enkelte uddannelser kan få taget emner op på aftagerpanelets møder og således anvendes aftagerpanelet mere konkret ift. uddannelsen. Det vurderes endvidere, at der føres en relativ omfattende formel og uformel dialog med censorkorps og særligt øvrige aftagere på uddannelsesniveau, hvor mere fagspecifikke spørgsmål drøftes. Det er uklart for panelet, hvordan dialogen med aftagerpanelet og aftagerne i øvrigt bringes i anvendelse på kinastudier Dokumentation: Dokumentationsrapport, s. 4-7 Bilag 1: Medlemmer af ToRS-instituttets aftagerpanel Bilag 1(fra eskimologi): Aftagerpanel (kickstartmøde, kommissorium, medlemmer) Bilag 4a og 4b: Kursus om lederskab i Kina, præsentation og program Besøg den 6. november

26 Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Bacheloruddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Gælder kun for bacheloruddannelsen Det fremgår af dokumentationsrapporten, at mere end 90 % af bachelorerne forsætter i enten videreuddannelse, beskæftigelse eller ophold i udlandet. Universitetet har således via universitetets egen database opgjort, at flertallet af bachelorerne forsætter i videreuddannelse på kandidatuddannelsen i kinastudier eller på en anden kandidatuddannelse inden for hovedområdet. Tabel 2. Destination for BA-studerende Årgang 2002 Årgang 2003 Årgang 2004 Forsat på KA-uddannelsen i Kinastudier Forsat på KA-uddannelse inden for Humaniora eller KU Ophørt efter BA-uddannelsen Antal bachelorer pr. marts Dokumentationsrapporten, s. 10. Bemærk at ophørte studerende kan være forsat på en videregående uddannelsen på et andet universitet. Opgørelsen viser, at på årgang 2002, er der én studerende af to, som er forsat på kandidatuddannelsen i kinastudier og én er ophørt. På årgangen med start i 2003 er 5 af 8 studerende forsat på kandidatuddannelsen, mens to er ophørt og én er forsat på en anden kandidatuddannelse på KU. For årgang 2004 er 4 af 6 studerende forsat på kandidatuddannelsen i kinastudier, mens én er forsat på en anden kandidatuddannelsen på KU og én er ophørt. Det vurderes på den baggrund, at universitetet har sandsynliggjort, at bachelorerne på kinatudier i alt overvejende grad enten forsætter på kandidatuddannelsen i kinastudier eller på en anden videregående uddannelse. Gælder kun for kandidatuddannelsen Det fremgår af dokumentationsrapporten, at dimittenderne ifølge Humanistundersøgelsen fra 2007 i perioden i overvejende grad har fundet beskæftigelse. Det drejer sig for kinastudier konkret om 10 dimittender, der fordeler sig med 6 i arbejde, 2 selvstændige, 1 ledig og 1 under fuldtidsuddannelse. De fordeler sig over brancherne: produktion og fremstillingsvirksomhed, kultur og turisme, forskning på universitet/handelshøjskole, kultur og fritid på institutionsniveau og beskæftigelse/integration på institutionsniveau (bilag 7: Uddrag fra Humanistundersøgelsen, s. 37ff.). Belyses ledigheden blandt dimittenderne fra kinastudier vha. Danmarks Statistik, er der 2 af 9 dimittender, der er placeret i kategorien uoplyst som omfatter arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, pensionister, døde, personer i udlandet og manglende oplysninger. Universitetet anslår, at der er en relativ høj andel af dimittenderne, som befinder sig i udlandet, hvilket bevirker at en eller begge dimittender, som er placeret i uoplyst kan have fundet relevant beskæftigelse i udlandet eller være ledige. (dokumentationsrapporten, s. 23

27 10f.). Akkrediteringspanelet anerkender, at der kan være tale om at en eller begge dimittender kan have søgt beskæftigelse i udlandet. Der er således nogen usikkerhed forbundet til det statistiske materiale. Universitetet har desuden via dels Humanistundersøgelsen og særkørslen fra Danmarks Statistik belyst om dimittenderne har fundet relevant beskæftigelse. Af særkørslen fra perioden fremgår det, at 5 (56 %) af 9 dimittenderne fra kinastudier arbejder med færdigheder på højeste niveau. Henholdsvis 2 (22 %) har andet arbejde (manuelle opgaver) og 2 (22 %) er uoplyst. Igen gør det sig gældende, at det ikke er muligt at vide om de 2 i kategorien uoplyst er ledige eller har fundet relevant beskæftigelse i udlandet (bilag 6, s. 32). Arbejdsfunktion for dimittender Stillingskode / arbejdsfunktion Kinastudier (%) Humaniora (%) Ledelse på øverste plan 0 1 Arbejder med færdigheder på højeste niveau Arbejder med færdigheder på mellem niveau 0 7 Kontorarbejde 0 6 Salg-, service, omsorg 0 2 Arbejde ved landbrug ol. 0 0 Håndværkspræget arbejde 0 0 Proces- og maskinoperations arbejde ol. 0 0 Andet arbejde (manuelle opgaver) 22 4 Militært arbejde 0 0 Uoplyst I alt (N) Kilde: Data er hentet fra særkørsler over KU-humanisters ansættelsessteder fra Danmarks Statistik. 100 procent kan afgive fra 100 pga. afrundinger. Uoplyst omfatter arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, pensionister, døde, personer i udlandet og manglende oplysninger. I Humanistundersøgelsen, som dækker perioden sondres mellem dimittendens første og nuværende job og jobbets sammenhæng til uddannelsen. Her vil kategorierne første og nuværende job blive behandlet under ét. Det fremgår af undersøgelsen, at 1 af 11 (9,1 %) af dimittenderne har beskæftigelse, som dimittenden selv vurdere ligger i direkte forlængelse af specialet, mens 2 (18,2 %) dimittender vurderer, at deres job ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde. 4 af 11 dimittender vurderer, at deres job ligger uden for uddannelsens fagområde, men kræver generelle/faglige kompetencer fra deres uddannelse. Endeligt vurderer 4 (36,4 %) af dimittenderne, at deres job ikke har nogen sammenhæng til uddannelsen, Der er en tendens til, at det første job er tættere på fagområdet sammenholdt med opgørelsen for dimittendernes nuværende job. De to undersøgelser kan ikke sammenlignes direkte og der er tale om meget små populationer. Panelet bemærker kritisk, at 8 af 11 tilkendegivelser fra dimittenderne fra kinastudier i Humanistundersøgelsen vurderes at deres job enten ligger uden for uddannelsens fagområde, men kræver generelle/faglige kompetencer fra uddannelse eller at der ingen faglig sammenhæng er mellem uddannelsen og det efterfølgende job. I særkørslen angiver 5 af 9 dimittender (56 %) at de arbejder med færdigheder på højt eller mellemniveau, hvilket er positivt og på niveau med det humanistiske hovedområde, hvor 66 % angiver at arbejde med færdigheder på højt eller mellemniveau. De to undersøgelser trækker i nogen grad i to forskellige retninger. 24

28 Faglig sammenhæng mellem uddannelsen og det første/nuværende job læringsudbytte Bilag 7: Uddrag fra Humanistundersøgelsen. N (første job)=5, N(nuværende job)=6. Omfatter dimittender fra Kinastudier, KU i perioden Det er akkrediteringspanelets vurdering, at universitetet har sandsynliggjort, at dimittenderne fra kinastudier efter endt uddannelse finder beskæftigelse. Det bemærkes dog kritisk, at der ikke sker en systematisk indsamling af viden om dimittendernes videre færden. Det vurderes endvidere af akkrediteringspanelet, at universitet i nogen grad har sandsynliggjort, at dimittenderne finder relevant AC-beskæftigelse og panelet bemærker, at en relativ stor andel af dimittenderne i Humanistundersøgelsen, der ikke vurderer, at havde fundet relevant beskæftigelse. Det bemærkes samtidigt, at særkørslen fra Danmarks Statistik viser et andet og mere positivt billede. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Samlet vurderes kriterium 2 at være opfyldt tilfredsstillende. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Samlet vurderes kriterium 2 at være opfyldt tilfredsstillende. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s bilag 2 (eskimologi): Erhvervsvejledning Bilag 6: Særkørsler fra Danmarks Statistik, Asienfag Bilag 7: Uddrag fra Humanistundersøgelsen 25

29 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Bacheloruddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Forskningsmæssig dækning for uddannelsens fagområder Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Af dokumentationsrapporten fremgår det, at Uddannelsen i Kinastudier består af flere integrerede fagelementer inden for følgende tre dimensioner: Sprog: Moderne og klassisk kinesisk med en klar hovedvægt på moderne sprog Videnskabsteori, herunder fagets historie, og metode Realiaområder: Historie, kultur og samfund, med hovedvægten på det moderne Kina, dvs. Kina efter ca. 1840, men med et klart sigte på at forankre analysen og forståelsen af det moderne Kina i sin historiske, kulturelle og institutionelle kontekst. Det forventes, at den studerende over tid [inklusiv propædeutik, bachelor- og kandidatforløb] bruger ca. 50 % af sin tid på sprog og 50 % på de andre elementer. Når det er sagt, er det vigtigt at notere, at der tilstræbes en integration af sproglige og ikke-sproglige kompetencer fra så tidligt i studieforløbet som muligt. (dokumentationsrapporten, s. 14) Forskningsområderne på kinastudier er bygget op om tre søjler Det samtidige Kina: Kinas historie, samfund, politik og kultur. Desuden moderne kinesisk Det moderne Kina imellem tradition og modernitet: Kinas historie og kultur før 1949, kønsroller, litteratur. Desuden klassisk og moderne kinesisk. Kinesisk kultur og åndshistorie. Desuden primært klassisk kinesisk og sekundært moderne kinesisk. I forhold til forskningsdækningen for undervisningen på kinastudier, anfører universitetet at,... following some years with critical understaffing in terms of tenured staff, the section developed a strategy of research and teaching in early 2009 that builds on these strategic guidelines and aims at creating: A distinctive profile in China Studies A comprehensive course of study for B.A. students A broad range of specialisation/supervision possibilities for both students at B.A. and M.A. levels. (dokumentationsrapporten, s. 15) Underbemandingen har primært ramt forskningsområderne Det samtidige Kina og Kinesisk kultur og åndshistorie. I starten af 2009 blev der ansat en professor inden for forskningsområdet Det samtidige Kina samt moderne kinesisk. På besøget blev det oplyst, at universitetet er undervejs med endnu en ansættelse af en lektor i kinesisk kultur og åndshistorie samt klassisk kinesisk (besøg, ). I de to seneste år har det sidstnævnte forskningsområde været dækket vha. en fast lektorvikar. Forskningsområdet inden for det moderne Kina imellem tradition og modernitet er og har i hele perioden været dækket af lektor Denise Gimpel. Sidstnævnte dækker både moderne og klassisk kinesisk sprog. Det kan konstateres, at den sproglige dimension ikke udgør et selvstændigt forskningsområde. Der er desuden indlagt enkelte tværfaglige kursuselementer i Humanistisk videnskabsteori og videnskabelig metode på bacheloruddannelsen og Tværfagligt tema på kandidatuddannelsen, hvor der trækkes på hele VIP- 26

30 kredsen på afdelingen for asienstudier. Om den faglige integration på afdelingen for asienstudier fremgår det af dokumentationsrapporten, at Kina-områdestudiet [med fælles struktureret studieordning for bachelor- og kandidatuddannelserne i Asienfag er] blevet integreret i bredere faglige rammer og mere komplekse studieforløb. På den ene side øger det småfagets... mulighed for en bredere forskningsbasering, mens de studerendes ansvar for at få forløbet til at resultere i en sammenhængende og konsistent faglig profil på den anden side er blevet mere tydeligt. (dokumentationsrapporten, s. 15) For at belyse, hvorvidt væsentlige dele af det kursusudbud, som har været udbudt i foråret 2009, har haft den fornødne forskningsdækning, har universitetet indsendt supplerende dokumentation ( ). Det er på baggrund af ovenstående redegørelse samt den supplerende dokumentation, akkrediteringspanelets vurdering, at der i nogen grad har været og i stigende omfang er forskningsmæssig dækning for undervisningen i kinesisk realia inden for Kinas samtid, kinesisk kultur og historie. Panelet vurderer desuden at fagelementerne vedrørende videnskabelig teori og metode samt de tværfaglige kurser, har forskningsmæssig dækning. Det fremstår ikke klart for panelet, hvorvidt der pågår forskning inden for klassisk og moderne kinesisk sprog, hvilket vurderes at være centralt, idet de studerende forventes, at anvende 50 % (inklusiv propædeutik) af deres studium på det kinesiske sprog. Det fremgår af den supplerende dokumentation, at undervisningen i foråret 2009, har været varetaget af en ph.d.-studerende og en studieadjunkt mht. moderne kinesisk, mens undervisningen i klassisk kinesisk har været varetaget af en lektor. Det fremgår af dokumentationsrapporten, at man fra kinastudiers side ønsker at prioritere en fremtidig ansættelse af en lingvist i kinesisk, men ikke at man i den eksisterende VIP-gruppe bedriver sprogforskning (dokumentationsrapporten, s. 16). Uddannelsens kompetenceprofil og fagelementernes læringsmål Gælder kun for bacheloruddannelsen Bacheloruddannelsen i kinastudier er bygget op med sigte på, at den studerende opnår generelle humanistiske kompetencer, kompetencer i mundtligt og skriftligt moderne kinesisk og evt. klassisk kinesisk samt analytiske kompetencer inden for mindst to af emneområderne kinesiske samfundsforhold, Kinas historie og kulturhistorie (dokumentationsrapporten, s. 18). Det fremgår af dokumentationsrapporten, at de sproglige kompetencer grundlægges i propædeutikken og at der på den ordinære bacheloruddannelse bygges direkte videre på det faglige niveau, som grundlægges da. Sprogundervisningen har primært fokus på moderne kinesisk, som omfatter ECTS, mens klassisk kinesisk kan vælges til og kan omfatte ECTS (se bacheloruddannelsens struktur ovenfor). De studerende forventes således, at opnå et middelhøjt niveau i skriftligt og mundtligt moderne kinesisk, herunder kompetencer i grammatisk analyse, oversættelse samt læse og forstå moderne kinesisk. De studerende kan desuden vælge at opøve et middelniveau i at læse, oversætte samt grammatisk analysere klassisk kinesisk. Fokus for sprogundervisningen er kommunikation og oversættelsesmæssige kompetencer samt grammatisk analyse (dokumentationsrapporten, 19; bilag 11: studieordning for BA-uddannelsen i Kinastudier). Med hensyn til kinesisk realia skal den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer inden for to af tre emneområder kinesisk kulturhistorie, herunder åndshistorie, kinesisk historie før 1949 og litteratur eller det nutidige Kina, herunder kinesisk kultur og politik. I relation til realia, redegør universitetet for, at BAstudieordningen reflekterer fagets strategiske profil og matches fra efteråret 2009 af de tre fastansatte VIP ers faglige kompetencer og kvalifikationer (to er på plads, en yderligere stilling besættes i efteråret 2009). Ud over deres sproglige kompetencer dækker hver af de fuldtidsansatte VIP er mindst to af områderne historie, kultur og samfund. (dokumentationsrapporten, s. 20) Ud over den emnemæssige spredning, skal den studerende demonstrere at kunne forholde sig mere kritisk analytisk og selvstændigt til emnet i realia B sammenholdt med realia A, hvormed der stilles krav om faglig progression (Bilag 7: Studieordningen for BA-uddannelsen i Kinastudier). 27

31 Det er akkrediteringspanelets vurdering, at universitetet har sandsynliggjort, at bacheloruddannelsens kompetenceprofil jf. ovenstående redegørelse og vha. den skematiske fremstillinger i dokumentationsrapporten (s.18ff.) understøttes af de enkelte fagelementers læringsmål inden for uddannelsens tre faglige hovedområder moderne eller klassisk kinesisk, kinesisk realia inden for de tre søjler samt generelle humanistiske videnskabsteoretiske og metodiske kompetencer. Gælder kun for kandidatuddannelsen Fagelementerne på kandidatuddannelsen i kinastudier er i højere grad end på bacheloruddannelsen opbygget som integrerede fagelementer, hvor både skriftlig og mundtligt kinesisk indgår i undervisningen, som tager udgangspunkt i kinesisk realia. Fx skal den studerende have 20 sider af pensum på kinesisk i Tekstbaseret Emne samt oversætte 3 sider fra kinesisk til dansk i forbindelse med eksamensopgaven. Et andet eksempel er i Emnekursus B, hvor den studerende skal fremstille et resumé af den afsluttende frie skriftlige hjemmeopgave (bilag 12: Studieordningen for KA-uddannelsen i Kinastudier). Universitetet har vha. en skematisk fremstilling dokumenteret hvilke fagelementer der underbygger hvilke dele af kompetenceprofilen. Det fremgår således, at kompetencer i kinesisk sprog opøves i Emne med sprogfærdighed enten i moderne eller klassisk kinesisk, Tekstbaseret emne med fokus på oversættelse samt valgfaget klassisk kinesisk 2. Der er desuden mulighed for at gennemføre et projektorienteret forløb, hvor sprogkompetencerne evt. indgår i større eller mindre omfang, afhængigt af om forløbet finder sted i Kina. Emnekurserne udgør fagelementer, hvor de studerende opnår kompetencer inden for, fx nyere teorier og metoder inden for det kinesisk sprog og kultur, herunder lingvistik, litteratur, kultur, historie og samfundsforhold. Desuden opøver den studerende færdigheder i selvstændigt at kunne anvende de præsenterede teorier og metoder ved analyser inden for et selvvalgt empirisk felt. Det fremgår desuden, at emnekurserne er understøttende for at den studerende bliver... kvalificeret til at arbejde med undervisning, forskning og formidling samt deltage i generelle projekter, der vedrører mødet mellem forskellige kulturer, og til arbejde med Asien og især det valgte asiatiske område i almindelighed. Han/hun kan indgå i alle slags arbejdssammenhænge, hvori sprog og kultur indgår, f.eks. ved gymnasier, forskningsbiblioteker, universiteter, ministerier, administration, Ngo er og erhvervsvirksomheder, herunder eksportvirksomheder. (dokumentationsrapporten, 23) Det er akkrediteringspanelets vurdering, at universitetet har sandsynliggjort, at kompetenceprofilen for kandidatuddannelsen i kinastudier understøttes af de enkelte fagelementers læringsmål. Fagområdets videnskabelige teorier og metoder Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Fælles for bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier, gør det sig ifølge universitetet gældende, at det... er et særkende for Kinastudier, at der må arbejdes med teoretiske og metodiske kompetencer i forskellige discipliner. Som et områdestudium har faget ikke en selvstændig teoretisk og metodisk profil. Faget må blande den traditionelle sinologis filologiske og kulturhistoriske traditioner med en indsigt og kompetence i, hvordan andre humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner arbejder med kulturelle, kommunikationsmæssige, sociale, politiske fænomener, strukturer o.l. De overordnede og specifikke teoretiske og metodiske kompetencer konfronteres konstant med og udvikles i konkrete studier og det konkrete arbejde med videnskabelig litteratur og kilder af meget forskellig karakter. (dokumentationsrapporten, s. 27) Gælder kun for bacheloruddannelsen Der redegøres i dokumentationsrapporten for, at de studerende på bacheloruddannelsen opøver viden, færdigheder og kompetencer i de videnskabelige teorier og metoder, som kinasstudier bygger på, vha. primært tre fagelementer: Humanistisk videnskabsteori og videnskabelig metode 28

32 Kinastudiernes videnskabsteori Bachelorprojektet I fagelementet Humanistisk videnskabsteori og videnskabelig metode opnår de studerende grundlæggende kompetencer i at orientere sig i det teoretiske grundlag for humanistisk videnskab og får grundlæggende forståelse for videnskabelige og metodologiske tilgange inden for det humanistiske område. Kurset er rettet mod alle studerende ved ToRS og the members of the China Studies section are particularly active contributors. Denise Gimpel is especially involved in the organisation of the courses due to her interest in theoretical approaches in the humanities. (dokumentationsrapporten, s. 28) Om kinastudiernes videnskabsteori fremgår det, at fagelementet introducerer de studerende til de videnskabelige traditioner og udviklinger inden for kinastudiernes fagområde, således at den studerende opnår viden om de vigtigste paradigmer og teoretiske tilgange indenfor kinastudierne (dokumentationsrapporten, s. 28) Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor den studerende skal demonstrere, at den studerende har tilegnet sig de nødvendige færdigheder inden for teori, metode og sprog (dokumentationsrapporten, s. 28) Det er akkrediteringspanelets vurdering, at universitetet har sandsynliggjort, at de studerende på bacheloruddannelsen opnår viden om kinastudiers videnskabelige teorier og metoder samt opnår færdigheder i at vurdere og anvende kinastudiernes metode. Gælder kun for kandidatuddannelsen Det fremgår af dokumentationsrapporten, at de studerende i samtlige fagelementer på kandidatuddannelsen i kinastudier,... skal kunne placere og diskutere udvalgte teorier og problemstillinger i den videnskabelige speciallitteratur i forhold til emner og empiri. (dokumentationsrapporten, s. 28) Endvidere fremgår det, at i fagelementet Forskningsoversigt... konkretiseres den forskningsmæssige indsigt og kompetence i en arbejdsproces, der fører frem til et reflekteret metodisk og teoretisk bevidst valg af et emne, som skal føre frem til formulering af speciale emne, specialeproblemstilling og valg af relevant kildemateriale hertil. (dokumentationsrapporten, s. 28) Det forventes at den studerende ved udprøvning i fagelementet Forskningsoversigt, bl.a....kan forholde sig kritisk analyserende til områdets metoder og problemstillinger samt den mest relevante litteratur (bilag 12, s.138) Endvidere fremgår det, at den studerende i det afsluttende speciale skal... kunne vurdere og anvende væsentlige teorier og metoder inden for det valgte område under arbejdet med et afgrænset fagligt emne inden for områderne historie, samfund, sprog, litteratur eller kultur...[samt] forholde sig kritisk analyserende til de anvendte teorier og metoder og formulere en problemstilling og gennemføre en analyse af et teoretisk og/eller empirisk materiale med anvendelse af en valgt og argumenteret metode med henblik på besvarelse af den valgte problemstilling. (dokumentationsrapporten, s. 28) Det er akkrediteringspanelets vurdering, at universitetet har sandsynliggjort, at de studerende opnår viden om kinastudiers videnskabelige teorier og metoder samt opnår erfaring med at vurdere og vælge blandt disse. Det er endvidere panelets vurdering, at de studerende på kandidatuddannelsen opnår forskningsmetodiske kompetencer, idet de via det beskrevne uddannelses forløb opnår erfaring med kritisk at vurdere og vælge blandt kinastudiers videnskabeligt udviklede metoder og teorier samt opnår færdigheder i at anvende dem til at løse faglige problemstillinger inden for uddannelsens område. Faglige mindstekrav ved uddannelser med gymnasiekompetence Det fremgår af dokumentationsrapportens oversigt (s. 29f.) samt supplerende dokumentation ( ) hvorledes fagelementerne i bachelor- og kandidatuddannelsen underbygger den studerendes opøvelse af viden, færdigheder og kompetencer til at varetage funktionen som underviser i gymnasieskolen. 29

33 Det er akkrediteringspanelets vurdering, at universitetet har sandsynliggjort, at uddannelsen lever op til de faglige mindstekrav for kinesisk, jf. studieordningen for kandidatuddannelsen i kinastudier 10b, idet bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier samlet set består af fagelementer, der sikrer, at de studerende kommer omkring de krævede tre emneområder: sprog og kommunikation kultur, medier og litteratur samt historie og samfund, som er angivet for moderne fremmedsprog, herunder kinesisk i vejledning nr. 5 af 18/10/2006. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Samlet vurderes kriterium 3 at være opfyldt tilfredsstillende. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Samlet vurderes kriterium 3 at være opfyldt tilfredsstillende. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 11: Studieordning for BA-uddannelsen i Kinastudier Bilag 12: Studieordningen for KA-uddannelsen i Kinastudier Besøg den 6. november Supplerende dokumentation: 30. oktober faglige mindstekrav. Supplerende dokumentation: 30. oktober undervisning og forskning i foråret

34 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Bacheloruddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Uddannelsens tilrettelæggere Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Som udgangspunkt tilrettelægges bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier... af fagets aktive forskere, hvilket ombefatter kursusplanlægning og -udvikling, udarbejdelse af læseplaner og kompendier, undervisningsinstruktion, -koordinering og -evaluering, eksamensspørgsmål og afholdelse af eksamen. Med andre ord har fagets aktive forskere det overordnede faglige ansvar for uddannelsen på vegne af studielederen. (dokumentationsrapporten, 31) Det er studienævnet for ToRS som følger og endeligt godkender tilrettelæggelsen. Lektor Denise Gimpel fungerer som fagkoordinator mellem faget og studienævnet (dokumentationsrapporten, s. 31). Konkret fremgår det af dokumentationsrapporten, at Siden februar 2009 har Jørgen Delman påtaget sig ansvaret for koordineringen af sprogundervisningen, herunder aktiviteterne ved European Centre for Chinese Studies ved Peking Universitet i Kina (herom mere nedenfor). Herudover har Denise Gimpel og Jørgen Delman (og senere den nyansatte lektor) ansvar for godkendelse af kurser, hvor postdoc er og eksterne lektorer underviser. De tre fastansatte VIP er fordeler vejledningsopgaver imellem sig og afholder vejledningskurser i fællesskab. Denise Gimpel tager sig af koordinering af undervisning i videnskabsteori. (dokumentationsrapporten, s. 31) Det er akkrediteringspanelets vurdering, at universitetet har sandsynliggjort, at tilrettelæggelsen af bachelorog kandidatuddannelsen varetages af aktive forskere, der er placeret centralt i forskningsmiljøet. Antal studerende pr. VIP Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Det fremgår af dokumentationsrapporten (s. 32) og af bilag 22, at der er en betydelig forskel på opgørelsen af studerende på kinastudier afhængigt af opgørelsesmetoden. Der er i 2007 indskrevet 181 studerende, men kun 44 af disse er ressourceudløsende (STÅ) og således aktive på studiet. Det kan på den baggrund konstateres, at der er et markant antal studerende, der ikke er aktive på studiet. Idet der i dokumentationsrapporten desuden beskrives, at der i perioden har været en usikker VIP-bemanding, er universitetet blevet bedt om at oplyse om VIP-bemandingen for hele den forudgående periode og har samtidigt redegjort for den planlagte bemanding i 2010 (dokumentationsrapporten, s. 27; supplerende dokumentation, ). Det er på den baggrund, at der her foretages en vurdering ud fra 3 år og ikke det forudgående akademiske år. I forhold til vurderingen af, hvorvidt de studerende kan forventes at kunne have en tæt kontakt til forskerne på bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier, vurderes det relevant både at opgøre forholdet mellem antal indskrevne og antal ressourceudløsende studerende. Beregnes forholdet ud fra antal indskrevne studerende i 2007 er der 181 studerende til 1,16 årsværk, dvs. 156 studerende pr. VIP-årsværk. I 2008 er der 181 studerende og dermed 62,2 studerende pr. VIP-årsværk. I 31

35 2009 er der indskrevet 182 studerende til forsat 2,91 VIP-årsværk, dvs. en ratio på 62,5. Beregnes stud./vipratioen i stedet vha. antal ressourceudløsende studerende (STÅ) viser det sig at ratioen er væsentligt anderledes. I 2007 er der således 37,9 ressourceudløsende studerende pr. VIP-årsværk og i ,5 studerende (STÅ) pr. VIP-årsværk. Akkrediteringspanelet formoder, at det reelle forhold mellem VIP og studerende ligger et sted i mellem ovenstående opgørelse. Studerende/VIP på bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier Antal VIP VIP-årsværk 1,16 2,91 2,91 Antal studerende (indskrevne) Antal studerende (STÅ) Ej oplyst Studerende (indskrevne)/ antal VIP ,3 36,4 Studerende (indskrevne) /VIP-årsværk 156,0 62,2 62,5 Studerende (STÅ)/VIP-årsværk 37,9 15,5 - Beregning på baggrund af dokumentationsrapporten, s. 32, bilag 22 samt supplerende dokumentation Opgørelsen af VIP-årsværk viser en udvikling, hvor der i 2007 og 2008 har været trukket på eksterne lektorer samt en lektorvikar, mens der i 2009 er ansat en fast VIP (professor) og det i 2010 forventes at årsværkene for de faste VIP øges fra 2,91 til 4,99 vha. en ny fast lektor samt inddragelse af en lektor via Asien Dynamics Initiative, en post doc., som deles mellem kinastudier og tibetologi og en ph.d.-studerende, der er tilknyttet kinastudier. Det fremgår af den supplerende dokumentation, at en del af årsagen til faldet i VIP-årsværk i 2007 skyldes Mette Thunøs ansættelse som prodekan for forskning ( ). VIP/DVIP-bemanding på kinastudier VIP Navn Lektor Ildiko Beller-Hahn ,33 Post doc Trine Brox ,33 Ph.d. Stip. Peter Damgaard 0,16 0,16 0,16 0,33 Professor Jørgen Delman Lektor Denise Gimpel 1 1 0,5 1 Post. Doc./lektorvikar Bent Nielsen - 1 0,25 - Prodekan Mette Thunø Lektor NN Studieadjunkt Lan Wang Valeur - 0, Total VIP 1,16 2,91 2,91 4,99 DVIP Navn EL Jens Østergaard 1 0, EL Peer Møller Christensen 0, UA Liu Li 0,16 0,5 - EL Zhou Yiyun 0,16 0,16 0,16 0,16 Total DVIP 1,48 0,32 0,66 0,16 Total 2,64 3,23 3,57 5,15 Supplerende dokumentation Det er akkrediteringspanelets vurdering, at det ikke for 2007 er sandsynliggjort, at de studerende kan have en tæt kontakt til VIP erne på kinastudier og dermed en tæt kontakt til et aktivt forskningsmiljø. Det vurderes endvidere, at det i 2008 og 2009 kun i nogen grad er sandsynliggjort, at de studerende kan have en tæt til et aktivt forskningsmiljø på kinastudier. Samtidigt anerkender panelet, at der fra universitetets side er gjort en indsats for at forbedre situationen i 2007 med inddragelse af en lektorvikar samt ansættelse af en studieadjunkt i 2008 og professor i Panelet bemærker positivt, at der er planlagt yderligere inddragelse af lektor via Asien Dynamics Initiative, post doc., ph.d.-studerende samt yderligere ansættelse af en lektor 32

36 inden for kinesisk kultur og åndshistorie. Den planlagte inddragelse kan dog kun i mindre grad tillægges værdi i forbindelse med akkrediteringen, idet der netop er tale om en fremadrettet planlagt bemanding VIP/DVIP-ratio Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Det fremgår af den supplerende dokumentation, at VIP/DVIP-ratioen i perioden er hhv. 0,64, 9,10 og Sammenholdt med det humanistiske hovedområde, som i 2007 og 2008 er 2,57 og 2.40, ligger VIP/DVIP-ratioen for kinastudier væsentlige under hovedområdet i 2007, men året efter væsentligt over. Det kan konstateres, at der i 2007 har været en væsentlig underbemanding, men at der i de efterfølgende år har været en positiv udvikling. VIP/DVIP-ratio på kinastudier VIP-årsværk 1,16 2,91 2,91 DVIP-årsværk 1,48 0,32 0,66 VIP/DVIP-ratio 0,64 9,10 4,41 Supplerende dokumentation, Endvidere fremgår det af dokumentationsrapporten, at In principle, it is only the propaedeutic language levels and the conversation classes that are taught by non-research staff. Reading courses in Chinese language are taught by VIPs who base the readings within their own specializations and vary these each semester. (dokumentationsrapporten, s. 33) I forhold til sikringen af at DVIP ernes undervisning er forskningsbaseret, fremgår det, at de... will be closely monitored by the responsible VIP. (dokumentationsrapporten, s. 35) Hertil kommer at der afholdes to månedlige faggruppemøder, hvor faglige problemstillinger tages op mv. (dokumentationsrapporten, s. 35). Videre redegøres der for, at Under eventuelle frikøb har fagets VIP er principielt stadig et ansvar for supervisering af kurser, og de skal være involveret i eksamensafviklingen (dog ikke aktuelt i perioden ). (dokumentationsrapporten, s. 35) Det er akkrediteringspanelets vurdering, at universitetet ikke i 2007 har sandsynliggjort, at en væsentlig andel af underviserne er VIP er, men panelet anerkender også, at universitetet i de efterfølgende to år har forbedret situationen. Panelet vurderer, således at universitetet har sandsynliggjort, at en væsentlig andel af underviserne på kinastudier fra 2008 og frem er VIP er frem for DVIP er. Det er således panelets vurdering, at der er taget hånd om de problemer som aftegner sig i 2007 og i sikringen af forskningsbaseringen af DVIP ernes undervisning. Det er desuden akkrediteringspanelet vurdering, at der kun i nogen grad sker en sikring af forskningsbaseringen af den undervisning, som varetages af DVIP er. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Samlet vurderes kriterium 4 at være opfyldt delvist tilfredsstillende. Det begrundes med, at universitetet ikke i 2007 har sandsynliggjort, at de studerende har kunnet have en tæt kontakt til et aktivt forskningsmiljø og at relationen kun i nogen grad har sandsynliggjort i 2008 og Det vurderes endvidere at VIP/DVIP-ratioen for 2007 har været særlig lav, men dog markant forbedret i både 2008 og 2009, hvor den ligger over gennemsnittet på det humanistiske hovedområde. Det er desuden i nogen grad uklart hvordan der sker en sikring af forskningsbaseringen af den undervisning, som varetages af DVIP er. Endeligt vurderes det, at universitetet har sandsynliggjort, at tilrettelæggelsen af bacheloruddannelsen varetages af aktive forskere, der er placeret centralt i forskningsmiljøet. Det bemærkes dog kritisk, at den ene lektor i 2007, har skullet spænde vidt fagligt i sin rolle som tilrettelægger i Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Samlet vurderes kriterium 4 at være opfyldt delvist tilfredsstillende. Det begrundes med, at universitetet ikke i 2007 har sandsynliggjort, at de studerende har kunnet have en tæt kontakt til et aktivt forskningsmiljø og at 33

37 relationen kun i nogen grad har sandsynliggjort i 2008 og Det vurderes endvidere at VIP/DVIP-ratioen for 2007 har været særlig lav, men dog markant forbedret i både 2008 og 2009, hvor den ligger over gennemsnittet på det humanistiske hovedområde. Det er desuden i nogen grad uklart hvordan der sker en sikring af forskningsbaseringen af den undervisning, som varetages af DVIP er. Endeligt vurderes det, at universitetet har sandsynliggjort, at tilrettelæggelsen af kandidatuddannelsen varetages af aktive forskere, der er placeret centralt i forskningsmiljøet. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Besøg den 6. november Bilag 22: Studieprogression (STÅ) for BA-og KA-uddannelserne i Kinastudier Supplerende dokumentation vedr. VIP- og DVIP-bemanding i perioden

38 Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Bacheloruddannelsen: Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Forskningen pågår inden for tre hovedområder: Chinese Civilization and Culture Modern China Contemporary China Det fremgår af dokumentationsrapporten, at For indeværende dækkes de sprogvidenskabelige områder af de fastansatte VIP er, mens grundundervisningen og konversation dækkes af ansatte uden forskningsforpligtigelse. Kinastudier ønsker snarest muligt at ansætte en lingvist med henblik på at styrke forskningsbaseringen i de sprogvidenskabelige discipliner. (Dokumentationsrapporten, s. 36) Af opgørelsen over antal videnskabelige publikationer bidrag fremgår det, at der i perioden er publiceret 7 fagfællesbedømte artikler samt 4 bidrag til videnskabelige bøger og monografier. Det anerkendes i den sammenhæng af panelet, at der i 2007 med den meget smalle VIP-bemanding, ikke har været et stabilt grundlag for at publicere. Det er panelets vurdering at der med ansættelsen af en professor i starten af 2009 samt tilknytning af en lektor, en post doc. og en ph.d.-studerende til kinastudier i løbet af 2010, kan forventes en stigende publikationsrate. Kinastudier, videnskabelige publikationer og bidrag 2006 (antal) 2007(antal) 2008 (antal) 1.1. Forskningspublikationer 1.1.A. Artikler i fagfællebedømte videnskabelige tidsskrifter B. Artikler i videnskabelige tidsskrifter, ikke fagfællebedømt C. Videnskabelig bog, monografi 1.1.D. Bidrag til videnskabelig bog, monografi Review, videnskabelige anmeldelse, editorial, kommentar/debat Konferencebidrag 1.3.A. Konferencebidrag: artikel, paper ikke fagfællebedømte B. Konferencebidrag: poster, abstract Videnskabelig rapport, bidrag til videnskabelig rapport 1.5. Working paper/arbejdspapir/preprint Oversigt over publikationer fra VIP erne ved Kinastudier er udarbejdet vha. opgørelser ved søgning i CURIS, Københavns Universitets system til registrering af forskning og formidling. Det fremgår af dokumentationsrapporten (s. 37f.) at alle tre VIP er deltager i internationale forskningssamarbejder og at de ligeledes jf. nedenstående tabel, er medlem af editorial boards, 35

39 (med)arrangører af internationale konferencer samt jævnligt er i Kina på forskningsophold af kortere og længere varighed. Internationale aktiviteter 2009 Aktivitet Professor JD Lektor DG Lektorvikar BN Antal medlemskaber af editorial boards Antal arrangerede internationale konferencer Antal forskere på ophold i udlandet Mange kortere besøg til Kina 3 måneder er planlagt i efteråret 2009 Antal gæsteforskerophold Kortvarige besøg (se målepunkt 4.1.1) Dokumentationsrapporten, s forskningsbesøg til Kina i perioden Dertil kommer, at Nordisk Institut for Asienstudier har til hus i samme bygning som kinastudier, hvilket muliggør et tæt samarbejde og mulighed for at VIP erne og de studerende kan trække på de biblioteksressourcer som NIAS er i besiddelse af. Desuden har Universitetet iværksat et tværfagligt initiativ, Asian Dynamics Initiative, som... forankrer Kinastudier i et meget stort internationalt forsknings- og uddannelsesmiljø med fokus på Asien på KU, hvor beskæftigelsen med Kina har en central placering. (dokumentationsrapporten, s. 39) Det er samlet set akkrediteringspanelets vurdering, at der bag kinastudier er et aktivt forskningsmiljø, som er blevet væsentligt styrket med ansættelsen af en professor i starten af Der er således både en jævn publikationsrate og et betydeligt internationalt samarbejde bag bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Samlet vurderes kriterium 5 at være opfyldt tilfredsstillende Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Samlet vurderes kriterium 5 at være opfyldt tilfredsstillende Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Besøg den 6. november Bilag 3b-3d: CV for Jørgen Delman, Denise Gimpel og Bent Nielsen 36

40 Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Bacheloruddannelsen: Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Uddannelsens struktur, faglige progression og kompetenceprofil Gælder kun for bacheloruddannelsen På baggrund af kompetenceprofilen og læringsmålene, som de fremgår af studieordningen for hvert fagelement, er det akkrediteringspanelets vurdering, at bacheloruddannelsens læringsmål underbygger uddannelsens samlede kompetenceprofil for bacheloruddannelsens opbygning har en tydelig faglig progression og sammenhæng igennem hele uddannelsesforløbet samt inden for de enkelte semestre. Det fremgår således af studieordningen, at bacheloruddannelsen i kinastudier er bygget op om undervisning i det kinesiske sprog, kinesisk realia og videnskabsteori og metode. Der er desuden indlagt forudsætningskrav i flertallet af kurserne, hvorved den faglige struktur og progression understøttes og fastholdes. Det fremgår således klart, hvordan der er tænkt en faglig progression og sammenhæng ind i hhv. realia- og sprogforløb og dermed den samlede bacheloruddannelse i kinastudier (bilag 11 Studieordningen for BA-uddannelsen i kinastudier). På bacheloruddannelsen foregår sprog og realia sideløbende gennem hele uddannelsen (se uddannelsens struktur ovenfor, s. 17). Således består realia af to introducerende kurser i Kinas historie samt kurserne Realia A på 4. semester og Realia B på 5. semester. Der stilles krav om, at den studerende opøver indsigt i to af tre faglige områder over de to kursusforløb samt at det faglige abstraktionsniveau øges fra Realia A til Realia B. Der er derefter mulighed for Realia C som valgfag på 6. semester. Videnskabsteori og metode er placeret på 3. semester, sådan at de studerende relativt hurtigt kan inddrage viden, kompetencer og færdigheder herfra i det videre uddannelsesforløb. Undervisningen er inddelt i to - et generelt humanistisk og et fagspecifikt (bilag 7: Studieordning for BA-uddannelsen 2005 i kinastudier). Om sprogundervisningen redegøres der for at den... har sin egen progressionslogik, som sigter på gradvis at opbygge de sproglige kompetencer på baggrund af både klassisk og moderne sprog (fra 0 til 2000 tegn) med et klart hovedfokus på moderne kinesisk. Der opøves kompetencer i at læse såvel som kommunikative kompetencer (lytte, tale, skrive, oversætte) såvel som mere teoretiske indsigter i sprogets historie, fonetik, grammatik, semantik osv. Fra starten anses det for vigtigt, at de studerende lærer at beherske både pinyin (fonetisk-pædagogisk transskriptionssystem) og tegn. Denne progression er beskrevet systematisk i studieordningen, og den følges nøje i planlægning og gennemførelse af undervisningen. (dokumentationsrapporten, s. 42) Klassisk kinesisk kan af de studerende vælges til dels på 3. semester og dels på 5. semester. Om klassisk kinesisk på 3. semester fremgår det at Very often the students first introduction to the classical language has been during their thirdsemester stay in China at ECCS,... where classical Chinese is offered as an optional course...the course [in classical language] has grown in popularity over recent years as students have realized that they not only gain insights into the background of China s present (through reading central 37

41 canonical texts) but that studying the classical language is of value to them in their acquisition of modern Chinese. The numbers of students taking classical Chinese at the B.A level have risen over the past two years from an average of 3 to 8. (dokumentationsrapporten, s. 43) På 5. semester har de studerende mulighed for at følge Kinesisk C klassisk oversættelse, som erstatning for Kinesisk C moderne oversættelse (15 ECTS). Den studerende opøver grundlæggende kompetencer på middelniveau i grammatisk analyse og skriftlig oversættelse samt... kvalifikationer i sproghistorie med henblik på grundlæggende forståelse af forskellene på klassisk og moderne kinesisk og... det kinesiske sprogs forhold til japansk og/eller koreansk (bilag 7: Studieordningen for BA-uddannelsen 2005 i kinastudier, s. 105). Endeligt kan de studerende vælge ét af to valgfag; Klassisk kinesisk for begyndere eller Klassisk kinesisk for viderekomne, hvor Kinesisk C klassisk oversættelse eller Klassisk kinesisk for begyndere er en forudsætning. Den studerende kan således maksimalt modtage undervisning i klassisk kinesisk svarende til 30 ECTS. Til forskel fra de øvrige områdestudier på afdelingen for asienstudier, er der på bacheloruddannelsen i kinastudier... lagt et halvt års studieophold ind på 3. semester... på European Centre for Chinese Studies (ECCS) på Peking Universitet, som blev oprettet i 2001 med KU som en af de stiftende partnere (for mere om ECCS, se Målepunkt 6.4.1) Between 2003 and 2008, 118 students from Copenhagen University took courses at ECCS. 22 new students have just started this year s course. (dokumentationsrapporten, s. 42) Det fremgik af besøget, at det var givende for de studerende at være af sted samlet, idet de efterfølgende havde samme faglige udgangspunkt for den videre undervisning samt et stærkt sammenhold, der efterfølgende smittede positivt af på studiemiljøet (besøg, ). Erfaringsmæssigt er der ganske få studerende, som ikke ønsker at tage på studieophold på ECCS. Universitetet anfører om disse få studerende, at The few students who have chosen not to go to China discuss their needs and the material they need for their studies with their teacher, Lan Wang Valeur. They are informed about the requirements of the ECCS program and the level to be acquired through the program. Lan Wang Valeur then establishes a study plan with the individual, and they work through it under her supervision either individually or as a group, as they find fit. The students are also encouraged to participate in existing classes, Kinesisk B (Mundtlig Kommunikation) and Kinesisk C (Tekstlæsning og grammatik). The level in these two courses, especially the latter one, will be quite high in comparison to the students current level, but participation in the courses may help them develop their language skills as required. (supplerende dokumentation, ) I studieordningen er det for bacheloruddannelsen angivet, hvilken viden, færdigheder og kompetencer den studerende forventes at opøve inden for det enkelte semester (bilag 7: Studieordning for BA-uddannelsen 2005 i kinastudier). Hvert semester har således både et sprog- og kulturelement, hvorfor den studerende under stort set hele sin uddannelse er i kontakt med de to primære fagområder i studiet. Den faglige progression i uddannelsen er således også tænkt ind på tværs af de enkelte semestre. Det er akkrediteringspanelets vurdering, at bacheloruddannelsen har en klar struktur, der som udgangspunkt understøtter en klar faglig progression inden for kinesisk realia, det kinesisk sprog moderne og evt. klassisk samt videnskabsteori og videnskabelig metode. Panelet vurderer, at det er positivt med et studieophold på ECCS med fokus på opøvelse af sprogfærdigheder i moderne kinesiske og evt. klassisk kinesisk og at der ligeledes tages fagligt ansvar for, at sikre den faglige progression hos de få studerende, der ikke vælger at tage på ECCS. Overgangen fra gymnasieskolen til universitetet sikres via adgangskrav. For kinastudier stilles der i adgangsbekendtgørelsen følgende krav: Dansk A Engelsk B Historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B Kinesisk A 38

42 Niveauet i kinesisk A kan også, hvilket er tilfældet for flertallet af ansøgere, opnås via propædeutisk i tilknytning til bacheloruddannelsen, idet der kun undervises ganske få steder i kinesisk i gymnasieskolen. Propædeutikken for studerende uden forudgående kendskab til kinesisk er svarer til 60 ECTS over de første tre semestre. For studerende med kendskab til kinesisk svarende til et B-niveau i gymnasieskolen, er der fastlagt et propædeutisk forløb svarende til 25 ECTS. Der er således langt an til fleksible forløb, som kan imødekomme de studerendes varierende niveau forud for påbegyndelsen af bacheloruddannelsen. Sideløbende med propædeutikken påbegynder de studerende den ordinære bacheloruddannelse med to introducerende fag med fokus på Kinas historie og kulturhistorie. Denne integration af propædeutikken i den ordinære uddannelse, begrundes ved en bedre motivation blandt de studerende med en mere varieret undervisning frem for alene at modtage sprogundervisning. Der skabes således en glidende overgang mellem det adgangsgivende faglige niveau (svarende til gymnasieskolen) og den ordinære bacheloruddannelse i kinastudier. Universitetet oplyste på besøget, at man i det igangværende semester har iværksat studieprocessamtaler, som bl.a. skal understøtte overgangen fra propædeutik til den ordinære uddannelse. Et tiltag panelet fandt positivt. På baggrund af kompetenceprofilen og læringsmålene, som de fremgår af studieordningen for hvert fagelement, er det akkrediteringspanelets vurdering, at bacheloruddannelsens læringsmål underbygger uddannelsens samlede kompetenceprofil og at strukturen for bacheloruddannelsens opbygning har en tydelig faglig progression og sammenhæng igennem hele uddannelsesforløbet samt inden for de enkelte semestre. I forhold til den praktiske afvikling af sprogundervisningen i moderne kinesisk, bemærker panelet sig, at de studerende oplever et studieophold i Kina som positivt både for den faglige progression og det sociale sammenhold på uddannelsen samt at der fagligt tages hånd om de studerende der ikke tager på studieophold på 3. semester. Endeligt vurderer akkrediteringspanelet, at den integrerede overgangen fra propædeutikken til bacheloruddannelsen i kinastudier er tilfredsstillende samt at det er positivt, at ToRS nu har igangsat studieprocessamtaler, der skal understøtte overgangen fra den propædeutiske under til den ordinære bacheloruddannelse. Gælder kun for kandidatuddannelsen Det fremgår af dokumentationsrapporten, at kandidatuddannelsen i kinastudier udgør en del af den fælles kandidatuddannelse i Asienstudier. Det fremgår af studieordningen, at Kandidatuddannelsen består af ét sprog, det studerede sprog. Ansøgere er begrænset til at studere det samme sprog som det centrale fag i den adgangsgivende bacheloruddannelse. (bilag 7: Studieordningen for BA-uddannelsen 2005 i japanstudier, 3 stk. 2.) Således er en kandidatuddannelse i kinastudier sammen med flere andre kandidatuddannelser reguleret af studieordningen for kandidatuddannelsen i Asienstudier. Studieordningen for kandidatuddannelsen i asienstudier er en rammestudieordning, der består af en række tværfaglige (op til 30 ECTS) og fagspecifikke kurser, hvor der er fastsat læringsmål med stigende faglig progression. Struktur for kandidatuddannelse i kinastudier Semester Kinastudier ECTS Kategori 1. semester Sprogfærdigheder: Klassisk sprog eller moderne Konstituerende sprog 15 Tværfagligt tema: Interdisciplinary issues in Evt. kandidattilvalg Asian Studies semester Tekstbaseret emne: valgfrit emne 15 Evt. udlandsophold / konstituerende Emnekursus A eller projektorienteret forløb Valgfag eller formidling eller prøve i klassisk sprog semester Emnekursus B 15 Evt. kandidattilvalg 39

43 Forskningsoversigt 15 Konstituerende 4. semester Speciale 30/60* Konstituerende Bilag 8: Studieordning for kandidatuddannelsen i Asienstudier 2008 *Hvis specialet er af eksperimentel karakter. Om den faglige progression i uddannelsesforløbet på kandidatuddannelsen i kinastudier fremgår det af dokumentationsrapporten, at Sprogdimensionen har fortsat sin egen progressionslogik, som sigter på at udvikle de sproglige kompetencer inden for moderne sprog (Fagelement 1, 3) og (valgfrit) klassisk sprog (Fagelement 2, 4.4), stadig med hovedfokus på moderne kinesisk. Kompetenceudviklingen sigter på at gøre de studerende i stand til ubesværet at kommunikere skriftligt og mundtligt samt at arbejde med en stor variation af kinesiske materialer. Det forventes, at de studerende har øget deres forråd af kinesiske tegn væsentligt i forhold til BA, men på dette tidspunkt af studieforløbet giver det ingen mening at angive et antal [tegn]. Denne progression er beskrevet systematisk i studieordningen, og den følges nøje i planlægning og gennemførelsen af undervisningen i det omfang, der er resurser til den (se ovenfor). Gennem hele forløbet integreres aktiv sprogbrug i de øvrige kurser/fag, og kun fagelementerne 2, 4.2 og 4.3 har ingen krav til brug af litteratur på kinesisk. (dokumentationsrapporten, s. 49) På besøget gav de studerende udtryk for, at det ikke var realistisk at nå kompetenceniveauer, som beskrevet i kandidatuddannelsens kompetenceprofil, uden at tage et eller flere ophold i Kina ( ). Om klassisk kinesisk fremgår det at det spiller en mindre rolle, men såfremt den studerende ønsker at studere kinesisk historie før 1949, vil klassisk kinesisk nødvendigvis indgå (dokumentationsrapporten, s. 47). I forhold til realiaområderne... lægges der op til en høj grad af selvstændigt arbejde med individuel vejledning. Realiaområderne er centrale for at bibringe de studerende forståelse på et højt niveau for Kinas historie, kultur og samfund. De forankres i disciplinære tilgange, som tillader de studerende at stifte bekendtskab med samt lære at anvende forskellige teoretiske og metodiske tilgange på forskellige studiefelter og perioder. (dokumentationsrapporten, s. 48) Med hensyn til opøvelse af videnskabsteoretiske og forskningsmetodiske kompetencer, fremgår det, at dette... er integreret i de fleste fagelementer... De studerende bygger gennem deres KA-forløb op til at kunne anvende et sammenhængende teoretisk apparat i en videnskabelig undersøgelse. Som eksempel kan nævnes kursus i Emne i Sprogfærdighed afholdt af Denise Gimpel og Jørgen Delman (Fagelement 1) i foråret 2009, hvor der i forbindelse med de tre temaer, som var valgt af de studerende, blev diskuteret teorier om historisk periodisering, relationen mellem stat og civilsamfund samt statskundskab. (dokumentationsrapporten, s. 48) Det fremgik af besøget, at det er op til den enkelte VIP at vurdere om denne kan vejlede den studerende fagligt tilfredsstillende inden for et ønskede opgaveemne. Ofte var der en forudgående dialog mellem den studerende og VIP om valg af emne, teori og metode, hvor emne- og teorivalget drejes ind, så VIP en bedst muligt kan give faglig kompetent vejledning. Desuden er der mulighed for at få bivejleder inden for ToRS samt mulighed for at søge studienævnet om ressourcer til at få vejledning uden for ToRS. Det er panelets vurdering i den sammenhæng, at de 3 VIP er, samt ph.d., post doc, og lektor jf. kriterium 4 og 5 har en faglig spredning, som gør det muligt for VIP erne i vid udstrækning at dække behovet for vejledning inden for en række emneområder. Det er dog uklart for panelet, hvorvidt det er gennemsigtigt for de studerende, hvilke emner og teorier den enkelte VIP kan vejlede inden for. Det er samlet set akkrediteringspanelets vurdering, at læringsmålene, som de er beskrevet i studieordning for kandidatuddannelsen, understøtter uddannelsens samlede kompetenceprofil, og at strukturen for kandidatuddannelsen er opbygget således, at forløbet sikres en glidende overgang fra bacheloruddannelsen i kinastudier til kandidatuddannelsen i kinastudier. Strukturen og de anførte forudsætningskrav vurderes endvidere at sandsynliggøre en faglig progression og sammenhæng fra 1. til 4. semester samt inden for de enkelte semestre. Akkrediteringspanelet vurderer endelig, at det er centralt, at studieordningen er fleksibel i forhold til de studerendes mulighed for at opnå færdigheder i moderne kinesisk på højt niveau jf. kandidatuddannelsens kompetenceprofil fx via projektorienterede forløb og studieophold i Kina. 40

44 Frafald Gælder kun for bacheloruddannelsen Det konstateres, at populationen der ligger til grund for statistikkerne for frafald for både bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier er relativ lille. Derfor er opgørelsen i procenttal over frafald og studieprogression vanskelig at indarbejde i en vurdering. Akkrediteringspanelet anerkender således institutionens holdning:... at statistikken bør læses med forbehold, samtidig med at fokus rettes mod de tiltag, der gøres for at mindske frafald og styrke studieprogressionen. (dokumentationsrapporten, s. 50) Akkrediteringspanelet er som følge heraf opmærksomt på, at de relativt små populationer i opgørelsen af frafaldet på bacheloruddannelsen ikke uden videre kan stilles over for tallet for hovedområdet på landsplan, men vurderer samtidig, at frafaldet under alle omstændigheder bør analyseres og søges nedbragt, hvilket også vurderes at være institutionens udgangspunkt: Det er nødvendigt at forbedre gennemførselshastigheden og det er gavnligt at mindske frafaldsprocenten. (bilag 24: ToRS-instituttets uddannelsesstrategi, s. 211) Gælder kun for bacheloruddannelsen Det er ifølge universitetet ikke teknisk muligt at adskille frafald på propædeutikken og den ordinære bacheloruddannelse, hvorfor vurderingen af frafald både på 1. år og den samlede bacheloruddannelsen indirekte også omhandler frafald på propædeutikken, som formelt ikke indgår i akkrediteringen af kinastudier. Panelet anerkender denne usikkerhed ved opgørelsen af frafald for bacheloruddannelsen i kinastudier. En kvantitativ opgørelse viser, at frafaldet på bacheloruddannelsens 1. år er 3 af 26 i 2006 (12 %), 5 af 21 i 2007 (24 %) og 2 af 23 i 2008 (9 %). Sammenholdt med det gennemsnitlige frafald for humaniora, som ligger på hhv. 23, 23 og 21 % i den tilsvarende periode, ligger frafaldet på kinastudier på linje med eller under gennemsnit for humaniora på landsplan. Frafald for første år på bacheloruddannelsen i kinastudier Kinastudier Humaniora Kinastudier Humaniora Kinastudier Humaniora Antal studerende ophørt 3 af 26-5 af 21-2 af 23 - Procent ophørt 12 % 23 % 24 % 23 % 9 % 21 % Opgørelsen for humaniora er hentet fra ACE Denmarks notat om sammenligningsgrundlag, januar Opgørelsen for frafald på hele bacheloruddannelsen i kinastudier viser, fremgår det, at 13 af 18 studerende (72 %) faldt fra på årgangen med start i På humaniora på landsplan faldt 38 % fra. På årgangen fra 2003 faldt 8 af 20 fra (40 %) hvilket er lidt højere end gennemsnittet på hovedområdet (34 %). På årgangen fra 2004 er 7 af 22 faldet fra (32 %). På humaniora faldt samlet 34 % fra i Det kan konstateres, at der er en faldende tendens fra 72 %, som er væsentligt over gennemsnittet for humaniora til 40 % i 2007 og endelig 32 % i 2008, hvilket er lidt under gennemsnittet på humaniora. Frafald samlet for bacheloruddannelsen i kinastudier 2006 (årgang 2002) 2007 (årgang 2003) 2008 (årgang 2004) Kinastudier Humaniora Kinastudier Humaniora Kinastudier Humaniora Antal studerende ophørt 13 af 18-8 af 20-7 af 22 - Procent ophørt 72 % 38 % 40 % 34 % 32 % 35 % Opgørelsen for humaniora er hentet fra ACE Denmarks notat om sammenligningsgrundlag, januar Det er akkrediteringspanelets vurdering, at frafaldet på 1. studieår ikke giver anledning til yderligere kommentarer. Det er endvidere akkrediteringspanelets vurdering, at frafaldstallene for den samlede bacheloruddannelser i kinastudier har været høj, men også at der er sket en væsentlig nedbringelse af 41

45 frafaldet i både 2008 og Det er dog pga. det høje frafald relevant, at universitetet har en strategi og en praksis for at nedbringe frafald på bacheloruddannelsen i kinastudier. Af dokumentationsrapporten fremgår det, at universitetet arbejder med eller har til hensigt at arbejde med flere tiltag for at nedbringe frafaldsprocenten samt at fremme studieprogressionen på bacheloruddannelsen i Kinastudier. Det fremgår af dokumentationsrapporten, at universitetet vurderer, at Den væsentligste forklaring... nok [skal] søges i, at flere studerende er på ophold i Kina, ofte i forbindelse med arbejde. Der har ikke været resurser på faget til at holde dem fangne i deres studieforløb. (dokumentationsrapporten, s. 50) Det kan konstateres, at der ikke på kinastudier er nogen systematisk og løbende indsamling af viden om årsagerne til frafald, hvorfor grundlaget for tiltag til nedbringelse af frafald er uklart. På fakultetsniveau foretages der monitorering af udvalgte uddannelser i forhold til frafald (bilag 27 (eskimologi): Frafaldsmateriale). Både på fakultets- og institutniveau er der udformet en strategi for nedbringelse af frafald og fremme af studieprogression (bilag 24: ToRS-instituttets uddannelsesstrategi; bilag 25: Notat om Det Humanistiske Fakultets gennemførselstrategi). På uddannelsesniveau arbejdes der med følgende forhold: Introduktionsuge for nye studerende, hvor de bl.a. inddeles i læsegrupper Studieprocessamtaler med de studerende i forbindelse med strategiske valg i uddannelsesforløbet Undervisningsplan, hvor der tages højde for repetitions og opsamlingslektioner samt brug af porteføljeeksamen, som aktiv del af undervisningsforløb Prøveeksamen At skabe en positiv kultur, hvor brok vendes til en konstruktiv attitude Faglig vejledning og kontakt ved meget fravær På besøget kunne de studerende bekræfte at læsegrupperne og det fælles studieophold i Kina var centralt for deres trivsel på studiet og deres faglige udvikling. Besøget gav endvidere indtryk af et aktivt studiemiljø med god kontakt på tværs af årgange (besøg, ). På institutniveau arbejdes der med følgende tiltag i forhold til alle uddannelser på ToRS Åbent hus arrangement, ift. forventningsafstemning overfor potentielle studerende Revision af studieordninger med brik for realistiske læringsmål Professionalisering af studievejledningen og målrettede arrangementer fx. kompetenceworkshop (bilag 2 (eskimologi): Praktik og udslusning /erhvervsvejleder) På fakultetsniveau arbejdes der mere overordnet med strategiske tiltag: Maksimale studietider og vejledning ved inaktivitet Øget førsteårsprøvekrav Fælles studiestart og tutorkorpsstrategi Monitorering af udvalgte uddannelser (ikke kinastudier) Fast paradigme for studieordninger Specialekontrakter Det er akkrediteringspanelets vurdering, at universitetet på alle niveauer arbejder med at nedbringe frafald og fremme studieprogressionen og at mange af tiltagene virker fornuftige og i deres optik sandsynligvis vil være medvirkende til at nedbringe frafald og fremme studieprogressionen over tid. Særligt vurderes det af panelet centralt, at der på bacheloruddannelsen er et stærk studiemiljø, hvor de studerende spiller en aktiv rolle i forhold til hinandens faglige og sociale relation til studiet. Panelet vurderer dog, at det er kritisk, at der ikke sker en systematisk og løbende indsamling af viden om årsagerne til frafald og lav studieprogression, hvorfor tiltagene synes at blive foretaget på en usikker baggrund. 42

46 Gælder kun for kandidatuddannelsen Opgørelsen for frafaldet på kandidatuddannelsen i kinastudier er, som nævnt ovenfor, baseret på et relativt lille antal studerende. En kvantitativ opgørelse viser, at ingen af 1 af 6 studerende (17 %) faldt fra på årgangen fra 2004, mens 3 af 6 studerende (50 %) faldt fra på årgangen fra 2005 og 1 af 3 (22 %) faldt fra på årgangen fra Det er akkrediteringspanelets vurdering, at frafaldet er lavt, bedømt ud fra den kvantitative opgørelse og at der derfor ikke er grund til yderligere kommentarer. Frafald samlet for kandidatuddannelsen i kinastudier 2006 (årgang 2004) 2007 (årgang 2005) 2008 (årgang 2006) Kinastudier Humaniora Kinastudier Humaniora Kinastudier Humaniora Antal studerende ophørt 1 af 6-3 af 6-2 af 9 - Procent ophørt 17 % 15 % 50 % 14 % 22 % 15 % Opgørelsen for humaniora er hentet fra ACE Denmarks notat om sammenligningsgrundlag, januar Studieprogression Gælder kun for bacheloruddannelsen Det fremgår af dokumentationsmaterialet, at studieprogressionen for bacheloruddannelsen i kinastudier for 2006 og 2007 med hhv. 0,57 og 0,58 ligger noget lavere end det samlede tal (bachelor og kandidat) for studieprogression for hele det humanistiske hovedområde på landsplan (hhv. 0,65 og 0,68). Der tegner sig dog en positiv udvikling, idet studieprogressionen i 2008 med 0,75 ligger væsentligt over gennemsnittet for hovedområdet (0,64). Der indhentes ikke systematisk og løbende viden om årsagerne til den lave studieprogression på kinastudier, men der tages på udannelses-, institut- og fakultetsniveau forskellige tiltag (som beskrevet ovenfor under frafald) som forventes at fremme studieprogressionen. Studieprogression for bacheloruddannelsen i kinastudier Kinastudier Humaniora ,57 0, ,58 0, ,75 0,64 Opgørelsen for humaniora er hentet fra ACE Denmarks notat om sammenligningsgrundlag, januar Akkrediteringspanelet vurderer, at studieprogressionen i 2006 og 2007 er lavere end gennemsnittet for humaniora, men anerkender også, at tallet for 2008 sandsynliggør, at der er en fornuftig udvikling undervejs, hvilket underbygger deres vurdering af de ovenfor beskrevne tiltag for at nedbring frafald og fremme studieprogressionen. Gælder kun for kandidatuddannelsen Studieprogressionen for kandidatuddannelsen i kinastudier ligger væsentligt lavere end det samlede tal for studieprogressionen for hele det humanistiske hovedområde på landsplan. Det skal bemærkes at tallene for humaniora er et gennemsnit for både bachelor- og kandidatuddannelser. Der er dog her tale om små populationer af studerende og at det samlede tal for humaniora indeholder både tal for bachelor- og kandidatuddannelser, hvor bacheloruddannelsen typisk trækker op. Studieprogression for kandidatuddannelsen i kinastudier Kinastudier Humaniora ,46 0, ,50 0, ,50 0,64 43

47 Opgørelsen for humaniora er hentet fra ACE Denmarks notat om sammenligningsgrundlag, januar Det er akkrediteringspanelets vurdering, at studieprogressionen trods forbeholdene ovenfor, er lav, men dog stigende fra 0,46 i 2006 til 0,50 i 2007 og Der lader således til at være en positiv udvikling. Inddragelse af praksis Gælder kun for bacheloruddannelsen På bacheloruddannelsen i kinastudier inddrages praksis primært via undervisningen i kinesisk realia: Med afsæt i en grundlæggende forståelse af Kinas historie og dens problemfelter... beskæftiger undervisningen i emneområderne kultur og samfund sig primært med nutidige forhold (ofte med et historisk perspektiv) og cases (såsom arbejdsmarked, politik, internationale forhold, økonomi, sociale forhold, køn, litteratur, medier mv.) (læseplaner er vedlagt som eksempler i bilag 10). I undervisningen trækkes der kontinuerligt på praktiske eksempler samt diskussioner af problemfelterne i Kina, dvs. hvad der er oppe i medierne, hvorved de studerende løbende anspores til at holde sig ajour med samfundsdebatten, men også får styrket de kildekritiske kompetencer (eksempelvis opgaver om dødsstraf, migrantarbejdere, dokumentarfilm, demokratiske partier mm.) (dokumentationsrapporten, s. 59) Desuden inddrages der gæstelærere og ved mundtlig eksamen har den studerende mulighed for at inddrage praksis (dokumentationsrapporten, s. 59). Det er akkrediteringspanelets vurdering, at inddragelsen af praksis på bacheloruddannelsen i kinastudier, understøtter bacheloruddannelsens samlede kompetenceprofil. Gælder kun for kandidatuddannelsen På kandidatuddannelsen af kinastudier... gives der i endnu højere grad muligheder for praksisrelaterede studier inden for den samfunds- og kulturvidenskabelige del, og de studerende er nu generelt blevet endnu mere interesserede i at beskæftige sig med konkrete praksisrelaterede problemfelter, hvilket bl.a. afspejler sig i specialeemnerne (se Målepunkt 1.1.1). I undervisningen fortsættes der med at se på empiriske cases (f.eks. ser Fagelement 3 i efteråret 2009 på konkrete sager vedrørende individualisering i Kina (Tværfagligt tema, efterår 2009, i bilag 10)). Reelt kan alle fagelementer inddrage praksisrelaterede emner eller praktiske erfaringer, og det sker, fordi det har de studerendes interesse. (dokumentationsrapporten, s. 60) Det fremgår endvidere, at... mange studerende [er] fokuserede på at skaffe sig arbejde i Kina. De bruger ofte et Kina-relateret erhvervsarbejde som udgangspunkt for en eksamen, herunder også specialet. (dokumentationsrapporten, s. 60) Det er akkrediteringspanelets vurdering, at inddragelsen af praksis på kandidatuddannelsen i kinastudier, understøtter kandidatuddannelsens samlede kompetenceprofil. Internationalt studiemiljø Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen På bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier møder de studerende et internationalt studiemiljø på selve ToRS, hvor... Hovedparten af VIP beskæftiger sig med tværkulturelle og regionale problemstillinger i et internationalt perspektiv. 32 % har en grad fra udlandet Additionally, the China Studies section regularly receives visiting researchers e.g. via the Erasmus programme who offer courses in their various disciplines and fields of specialisation, as well as guest speakers. (dokumentationsrapporten, s. 61f.) Bachelor- og kandidatstuderende har desuden mulighed for, at tage på studieophold i Kina og på andre udenlandske universiteter, hvor relevante fag udbydes. Dertil kommer at de kandidatstuderende har mulighed for at gennemfører et projektorienterede forløb i Kina. 44

48 Af studieordningen for bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier fremgår bestemmelser om meritoverførsel for studieophold ved udenlandske universiteter og for kandidatuddannelsen bestemmelser vedr. projektorienterede forløb (bilag 11 og 12; supplerende dokumentation, ). Særligt for kinastudier gives de studerende på deres 3. år mulighed for at tage på studieophold på European Centre for Chinese Studies (ECCS) i Beijing. Af dokumentationsrapporten fremgår det, at The centre offers a study programme of 20 lessons per week in Chinese language, culture, history and society for B.A. students from the four universities. Our students are taught 20 lessons a week by qualified local teachers in groups of not more than 10. The students from KU study at the centre from September until January and the exams are conducted by teachers from the China Studies section. The curriculum at ECCS is fully integrated into the B.A. curriculum at KU and the focus lies on imparting advanced oral and written proficiency in modern Chinese. However, in recent years classical Chinese has also been offered as an optional course The program at ECCS is coordinated by Lan Wang Valeur and Jørgen Delman in collaboration with the ECCS Secretariat at Peking University. The evaluations of the students are generally very positive. (dokumentationsrapporten, s. 62f.) På kandidatuddannelsen henvises der i dokumentationsrapporten til, at de studerende indgår i et internationalt miljø på følgende måder: Faget har en aftale med den kinesiske ambassade (Hanban) om to et-årige stipendier, som kan ansøges af Kina-studerende ved KU Mange studerende vælger at tage praktik i Kina (aktuelt seks-otte årligt) Nogle studerende laver feltarbejde eller er i praktik i Kina i forbindelse med deres speciale (tre i det forløbne år) Faget overvejer at lave et samarbejde med Zhejiang Universitet og andre europæiske universiteter om et halvt års fælles forløb i Kinastudier. Sommerskole i Singapore Asia Now!) med fokus på forbindelsen mellem Kina og dets nabolande. Det er akkrediteringspanelets vurdering, at universitetet giver de studerende på bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier rig mulighed for at indgå i et internationalt studiemiljø. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Samlet vurderes det, at kriterium 6 er tilfredsstillende opfyldt. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Samlet vurderes det, at kriterium 6 er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Besøg den 6. november 2009 Bilag 2 (eskimologi): Praktik og udslusning /erhvervsvejleder Bilag 7: Uddrag fra Humanistundersøgelsen Bilag 8: Kursusplaner for Kinastudier Bilag 10a-f: Læseplan for Contemporary issues in China/Demokrati i Asien?/ From Bound Feet to Olymic Games /Interdesciplinar Issues in Asian Studies/ Men an Women in Chinese History /Reinventing Confucius. Bilag 11: Studieordning for BA-uddannelsen i Kinastudier Bilag 12: Studieordning for KA-uddannelsen i Kinastudier Bilag 24: ToRS-instituttets uddannelsesstrategi Bilag 25: Notat om Det Humnaistiske Fakultets gennemførselspolitik Bilag 27 (eskimologi): Materiale om frafald Supplerende dokumentation, vedr. læringsmål og udprøvning af projektorienterede forløb. 45

49 Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Bacheloruddannelsen: Kriterium 7 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 7 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Pædagogiske og didaktiske metoder Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Det fremgår af dokumentationsrapporten, at en generel pædagogisk udfordring for de mindre sprogfag på ToRS er det lave antal studerende særligt på kandidatuddannelserne. Dette billede gør sig også gældende for kinastudier. For at imødekomme den pædagogiske udfordring i undervisningen, har der på instituttet for det første været fokus på at udarbejde fælles studieordninger med mere fælles undervisning, således at holdstørrelserne giver flere pædagogiske muligheder (dokumentationsrapport, s. 74). For det andet har man på fakultetsniveau iværksat en systematisk efteruddannelse af VIP erne i vejledning, som ofte er den undervisningsform, der tages i brug på kandidatuddannelsen (73f.). Der sigtes, som nævnt ovenfor, på tre hovedområder inden for kinastudier sprog, realia og videnskabelig teori og metode. Der redegøres detaljeret i dokumentation for, hvorledes der arbejdes med den pædagogiske og didaktiske tilgang til de tre områder (dokumentationsrapporten, s. 65ff.) Om den sproglige dimension fremgår det bl.a. at Den studerende opnår en grundlæggende teoretisk viden om sprogets opbygning, fonetik, fonologi, syntaks og morfologi gennem brug af eksempler, diskussion af særlige teoretiske problemstillinger, brug af grund- og referencebøger o.l. Tilegnelsen af kinesisk bliver på denne måde teoretisk baseret og støtter sproganalysen og evnen til at automatisere en stor variation af sproglige strukturer og talemåder i det mundtlige sprog. Undervisningen i relation til udvikling af kommunikative kompetencer gøres så interaktiv som muligt med brug af forskellige metoder, f.eks. løbende lytning og dialogøvelser, herunder resuméer fra de studerende med spørgsmål fra læreren, mundtlige oversættelser samt diskussion af tekster. Opholdet på ECCS (se Målepunkt 6.4.1) er med til at styrke disse kompetencer, og undervisningsmetoderne er interaktive og helt i overensstemmelse med de studerendes ønsker og erfaringer Der bruges sproglærere, som er modersmålstalende, til langt den største del af undervisningen i kommunikative kompetencer, mens de fastansatte forskere underviser i de indholdsrettede og læseorienterede fagelementer. (dokumentationsrapporten, s. 65f.) Om undervisningsformen for videnskabsteori og videnskabelig metode, fremgår det, at der lægges vægt på at give de studerende en generel introduktion til området, for derefter vha. gode eksempler på forskning inden for kinastudier og lignende at give de studerende yderligere indsigt. Der anvendes studenteroplæg, rundbordsdiskussioner og forelæsninger med integrerede gruppediskussioner (dokumentationsrapporten, s. 68). I forhold til undervisningen i realia indgår Teoretiske, analytiske og metodiske tilgange... løbende gennem de specifikke kurser, hvor undervisningen er tilrettelagt således, at den regionale introduktion er opdelt i tre temafelter: Historie, kultur og samfund, hvortil der knyttes tekster af teoretisk, analytisk og metodisk karakter. Ligeledes arbejdes der med at forholde teori til empirisk materiale Undervisningen på BAuddannelsen (ekskl. BA-projektet) er primært bygget op om forelæsninger og tekstdiskussioner med studenteroplæg. Denne undervisningsform åbner for mere styrede forløb i undervisningen, hvor underviser sikrer, at de studerende præsenteres for og introduceres i centrale problemstillinger, mens den ligeledes sikrer en åben undervisningsdynamik, hvor de studerende kan diskutere tekster indbyrdes og med 46

50 underviseren. Studenteroplæg giver mulighed for at arbejde mere eksplicit med den mundtlige formidlingskompetence og analytiske kompetencer, da oplæggene diskuteres af holdet. (dokumentationsrapporten, s. 69) Dertil kommer, at der på 1. og 2. semester arbejdes med skriveøvelser, for styrke de studerende i akademiske kritisk skrivning (dokumentationsrapporten, s. 69) Det er akkrediteringspanelets vurdering, at universitetet har sandsynliggjort, at der bringes relevante og varierede pædagogiske tilgange i spil i undervisningen på kinastudier og at disse valgte undervisningsformer underbygger udannelsens kompetenceprofil. Gælder kun for kandidatuddannelsen Om de pædagogiske og didaktiske tilgange som anvendes på kandidatuddannelsen, er de i vid udstrækning svarende til dem der anvendes på bacheloruddannelsen i kinastudier, men der stilles naturligvis højere krav til den studerendes faglige og almen akademiske niveau jf. studieordningen for bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier. I forhold til sprogundervisningen har den fokus på at uddybe... både den sproganalytiske del, som giver et overblik over den kinesiske grammatik generelt, og den studerende får indsigt i grammatiske emner, som ikke tidligere er dækket. Der undervises endvidere med henblik på at styrke de kommunikative kompetencer [i forhold til klassisk kinesisk]skærpes de sproganalytiske kompetencer til at omfatte et større spektrum af klassiske tekster og genrer. Det lægges endvidere vægt på de studerendes forståelse for skriftsprogets udvikling og dets rolle i det moderne Kina. Dette vil i stor udstrækning ske med hensyntagen til den enkeltes behov i forbindelse med valg af realiafag og/eller speciale. (dokumentationsrapporten, s. 66f.) Af dokumentationsrapporten fremgår det endvidere om undervisningen, at Undervisningen på KA er meget studenterorienteret og fleksibel i kraft af, at holdene oftest er relativt små, så det er muligt at relatere dele af undervisningen til specifikke interesser. Undervisningen er dialogbaseret med oplæg fra både lærer og studerende. De studerende organiseres endvidere i grupper med henblik på at løse opgaver eller lave oplæg i fællesskab. (dokumentationsrapporten, s. 70) Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af dokumentationsrapporten, at universitetet har sandsynliggjort, at de valgte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter den samlede kompetenceprofil for kandidatuddannelsen i kinastudier. Prøveformer Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Af dokumentationsrapporten fremgår det, at der anvendes en række forskellige prøveformer på hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier, herunder at der tages hensyn til hvorvidt fagelementet primært omfatter sprog, realia, videnskabsteori- og metoder eller udgøres af flere elementer. I forhold til opøvelsen af moderne og klassisk kinesisk på både bachelor- og kandidatuddannelsen fremgår det, at den...brede vifte af prøveformer sikrer, at kandidater fra hhv. BA- og KA-uddannelsen evner progressivt at udtrykke sig mundtligt og skriftligt på kinesisk på et stadigt højere niveau i forskellige kontekster. Samtidig skal de kunne oversætte stadig mere komplekse tekster, resumere dem og forholde sig analytisk til dem. Den studerende skal endvidere udvikle gode kommunikative færdigheder på dansk og engelsk, mundtligt såvel som skriftligt. Han/hun bliver i stand til at udtrykke sig med stadig mere præcision og analytisk kvalitet om stadig mere komplekse faglige problemstillinger og specialemner inden for historie, kultur og samfund. (dokumentationsrapporten, s. 72) Samlet vurderer universitetet, at Det fremgår, at der er stor variation i prøveformerne, og denne prøve- og eksamensprofil er udarbejdet under den antagelse, at den studerende kan og skal udvikle forskellige analytiske og kommunikative kompetencer undervejs, som skal være tilpasset forskellige typer af 47

51 problemløsningssituationer og forskellige faglige problematikker. Dermed harmonerer prøveformerne med kompetencemålene for både BA- og KA-uddannelsen. (dokumentationsrapporten, s. 72) Det er akkrediteringspanelets vurdering, at universitetet har sandsynliggjort, at de valgte prøveformer er varierede og understøtter de centrale kompetencer i bachelor- og kandidatuddannelsens kompetenceprofil. Undervisernes pædagogiske kompetencer Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Sikringen af underviserne pædagogiske kompetencer på bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier sker på såvel universitets-, fakultets- som på institut- og uddannelsesniveau. På universitetsniveau medvirker Forum for Fagdidaktik og Undervisningspædagogik (FFU) under Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) til at udvikle en kvalitetssikret efter- og videreuddannelsesaktivitet på det fagdidaktiske og universitetspædagogiske felt (dokumentationsrapport, s. 73f.). FFU har i sommeren 2009 afgivet en anbefaling om en samlet satsning på det fagdidaktiske og universitetspædagogiske område på hele Københavns Universitet (bilag 29: Kommissorium for Forum for Fagdidaktik og Universitetspædagogik). På Det Humanistiske Fakultet har et af de centrale tiltag været akkrediteringen af specialevejledere, som er obligatorisk for alle VIP. Forløbet er normeret til 30 timer og har fokus på at tilbyde redskaber, der gør det muligt at vejlede en studerende til at skrive et speciale inden for 6 måneder. Til dette formål introduceres forskellige redskaber, bl.a. vejlederbrev, pentagon, projektplanlægning og tidsstyring, samt evaluering (Bilag 27: Notat om akkreditering af specialevejledere). Lektor Denise Gimpel fra Kinastudier har netop gennemgået dette forløb (dokumentationsrapporten, s. 74). Det Humanistiske Fakultet har i 2009 etableret Center for Kompetence- og Undervisningsudvikling, som har til formål at fungere som en permanent pædagogisk support-funktion på fakultetet. Der ansættes en projektleder, der har ansvar for facilitering af projektet, videnopsamling og faglig, pædagogisk sparring til fagmiljøerne (Bilag 30: Notat om Center for Kompetence- og Undervisningsudvikling). Et af centerets første udviklingsprojekter skal dels sætte fokus på god undervisningspraksis og dels systematisere opkvalificeringen af underviserne (dokumentationsrapport, s. 74). Dertil kommer, at der gennem de forskellige pædagogiske og didaktiske centre på Det Humanistiske Fakultet udbydes kurser til underviserne efter behov. På ToRS sker sikringen af undervisernes pædagogiske kompetencer først og fremmest ved ansættelsen og instituttet pointerer, at tilknytningen af fastansatte undervisere har afgørende betydning for læringsmiljøet på uddannelserne. Samtidig fremgår det af dokumentationsrapporten (s. 75), at der hvert semester vil blive afholdt et møde, hvor undervisere på tværs af fag diskuterer et fælles pædagogisk tema. På uddannelsesniveau, fremgår det at det primære værktøj til pædagogisk udvikling af kollegialsparring og undervisning i VIP-team af to eller flere VIP er, hvilket giver mulighed for at give hinanden feedback på alle dele af undervisningen fx læseplaner, undervisningspraksis, pensum, eksamensspørgsmål og didaktik (dokumentationsrapporten, s. 75) Samlet vurderes det af akkrediteringspanelet, at der er formuleret en politik for at udvikle og opkvalificere VIP ernes pædagogiske kompetencer, som dog kun i mindre grad stiller krav om VIP ernes deltagelse og således primært baseres på VIP ernes egen efterspørgsel på opkvalificering. Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at der ikke i tilstrækkeligt omfang afsættes ressourcer til at udvikle og opkvalificere eksterne underviseres pædagogiske kompetencer. Sidstnævnte kan være problematisk, idet DVIP er siden 2006 i væsentligt omfang har været inddraget i undervisningen på bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier. Fysiske forhold 48

52 Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Det fremgår af dokumentationsrapporten, at man på kinastudier forholder sig til uddannelsernes fysiske rammer både i forhold til undervisningssituationen, de studerendes mulighed for at studere uden for undervisningstiden samt i forhold til studiemiljøet som helhed både fagligt og socialt. Der føres via ToRS arbejdsmiljørepræsentant en dialog med de studerende om de fysiske rammer og der er i april 2008 gennemført en undervisningsmiljøvurdering for ToRS forskellige lokationer (bilag 31: ToRS-instituttets undervisningsmiljøvurdering). Det er på baggrund af dokumentationsrapporten og den gennemførte UMV i 2008, akkrediteringspanelets vurdering, at de fysiske rammer for bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier har en passende dimensionering. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Samlet vurderes kriterium 7 at være opfyldt tilfredsstillende. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Samlet vurderes kriterium 7 at være opfyldt tilfredsstillende. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Besøg den 6. november Bilag 27: Notat om akkreditering af specialevejledere Bilag 29: Kommissorium for Forum for Fagdidaktik og Universitetspædagogik Bilag 30: Notat om Center for Kompetence- og Undervisningsudvikling Bilag 31: ToRS-instituttets undervisningsmiljøvurdering 49

53 Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Bacheloruddannelsen: Kriterium 8 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 8 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Københavns Universitets overordnede ramme for kvalitetssikring af uddannelser er beskrevet i et notat fra januar 2009 (bilag 32: Notat om KU s kvalitetssikringspolitik). Af dette notat fremgår den ledelsesmæssige og organisatoriske struktur af kvalitetsarbejdet, som er forankret på flere niveauer. På det centrale niveau rådgiver Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) KU s ledelse og gennemfører strategisk udviklingsarbejde på området: KUUR er sammensat af prorektor og 8 uddannelsesdekaner/studieleder (én fra hvert fakultet) samt repræsentanter fra studerende. KUUR mødes ca. 8 gange årligt og sekretariatsbetjenes af den centrale Uddannelsesservice. KUUR skal: være forum for udveksling af best practises på tværs af fakulteter bidrage til KU s udvikling af strategi for uddannelse efter delegation fra Rektorat, behandle og rådgive om konkrete temaer og emner (bilag 32: Notat om KU s kvalitetssikringspolitik). Det praktiske ansvar for kvalitetssikringen er placeret på fakulteterne: Dekanen er overordnet ansvarlig for at sikre sammenhængen mellem forskning og uddannelse og kvalitet af uddannelsen og undervisning samt tværgående kvalitetsudvikling af uddannelse og forskning (bilag 32: Notat om KU s kvalitetssikringspolitik). Københavns Universitet stiller følgende krav til fakulteternes kvalitetsarbejde: generelle retningslinjer for fakultetets arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser retningslinjer for udarbejdelse af studieordninger procedurer for undervisningsevaluering af fag og kurser procedurer for evaluering af adjunktpædagogikum procedurer for inddragelse af aftagerpaneler procedurer for anvendelse af censorkorps (bilag 32: Notat om KU s kvalitetssikringspolitik) Yderligere er det ToRS-studienævnets ansvar at: kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelsesog undervisningsevalueringer udarbejde forslag til studieordninger og ændringer heri godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og prøver og anden bedømmelse, der indgå i eksamen behandle ansøgninger om merit og dispensationer udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor, eller den rektorbemyndiger hertil, forelægger (bilag 32: Notat om KU s kvalitetssikringspolitik) Om praksis for studienævnet på kinastudier fremgår det, at Studienævnet udpeget en fast fagkoordinator til uddannelserne i Kinastudier (p.t. Denise Gimpel), der følger undervisningen, de studerende og eksaminerne. Det er fagkoordinators rolle kontinuerligt at sikre, at uddannelsen har det niveau, den retning og den profil, som er tiltænkt og melde tilbage til studienævnet. Dette sker i et løbende samarbejde med kollegerne på 50

54 Kinastudier, bl.a. gennem halvmånedlige møder og fokuserede kollegiale møder, der diskuterer Kinastudieuddannelserne som helhed og de enkelte fagelementer. Bl.a. kan karaktergennemsnit for eksaminer tages som udgangspunkt for diskussion og videre kvalitetssikring af uddannelserne. (dokumentationsrapporten, s. 80) Endvidere fremhæves det at der løbende sker en inddragelse af... en række kompetence-personer i den løbende evaluering af Kinastudieruddannelserne: Fagfolk fra censorkorpset, personer fra aftagerpanelet, studerende fra fagråd og dimittender. Studieleder, studievejleder og erhvervsvejleder indtager en central rolle i høringen af dimittender. (dokumentationsrapporten, s. 80) Akkrediteringspanelet konstterer endvidere, at der på centralt, fakultets- eller institutniveau ikke sker en systematisk indsamles viden om: Årsager til frafald og lav studieprogression (jf. kriterium 6) Dimittendernes beskæftigelse efter endt uddannelse samt løbende dialog med dimittenderne om uddannelsens kvalitet og relevans (jf. kriterium 1 og 2) Aftagersynspunkter på uddannelsesniveau (jf. kriterium 1) Det er akkrediteringspanelets vurdering, at den overordnede kvalitetssikringspolitik på KU er formuleret, men at kvalitetssikringssystemet forsat er under opbygning. Det fremgår ikke, hvornår eller efter hvilke procedurerer, de beskrevne politikker skal implementeres. Det er endvidere panelets vurdering, at det er uklart, hvordan den overordnede kvalitetssikringspolitik på KU støtter op om undersøgelse og håndtering af frafald og studieprogression på kinastudier indhenter viden om bachelorers og kandidaters videre færden sikre en systematisk og løbende dialog med dimittendernes samt aftagerrepræsentanterne med henblik på kvalitetssikring og udvikling af kinastudier. Studenterevalueringer Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Konkret har Uddannelsesservice i 2008 iværksat projektet Fokus på undervisningsevaluering, som havde til formål at afklare, hvorvidt KU skal indføre fælles standarder for undervisningsevaluering, og hvorledes evalueringerne kan offentliggøres i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav (bilag 33: Beskrivelse af projekt Fokus på undervisningsevaluering). Projektet førte til udviklingen af fælles procedurer for undervisningsevaluering og offentliggørelse heraf, som er nærmere beskrevet i bilag 34: Procedure for undervisningsevaluering: Den fælles procedure for undervisningsevaluering består af: 1) en minimumsstandard for evalueringshyppighed, 2) en tjekliste for fastlæggelse af fakulteternes Evalueringsprocedure, 3) en tjekliste for udarbejdelse af konkrete evalueringsplaner på uddannelsesniveau og 4) en procedure for offentliggørelsen af sammenfattende evalueringsrapporter. Inden for disse fælles rammer opbygger fakulteterne en evalueringspraksis tilpasset de lokale forhold (bilag 34: Procedure for undervisningsevaluering). På baggrund af disse fælles procedurer har Det Humanistiske Fakultet udviklet konkrete standarder og rammer for evalueringspraksis på fakultetet, som fremgår af Bilag 28 (eskimologi): Det Humanistiske Fakultets politik for fælles evalueringsprocedure. Det pointeres dog, at det enkelte studienævn selv fastsætter evalueringsform, fastlægger sin evalueringsplan, sine kategorier, offentliggørelse m.v. Det enkelte studienævn er ansvarligt for at redegøre for undervisningsevalueringsaktiviteten af uddannelserne under studienævnet og lægge både denne redegørelse, samt offentliggørelsen af semestrenes evaluering, på studienævnets hjemmeside (Bilag 28 (eskimologi): Det Humanistiske Fakultets politik for fælles evalueringsprocedure). 51

55 På besøget fremgik det, at der regelmæssigt blev gennemført studenterevalueringer på kinastudier vha. A og B skemaer, hvor skema A bliver gennemført som en dialog mellem de studerende og underviser, som i fællesskab sammenskriver en evaluering, der går videre til studienævnet og studieleder. Skema B udgør en skriftlig anonym studenterevaluering, der ligeledes går videre til studienævn og studieleder. De studerende gav indtryk af, at der er en god dialog omkring undervisningens indhold og form mellem de studerende og underviserne og at der bliver taget hånd om problemer (besøg ). Det fremgår dog ikke klart af dokumentationsrapporten, hvorvidt evalueringen også omfatter en evaluering af det opnåede læringsudbytte samt sammenhæng i uddannelsen, der rækker ud over det enkelte fagelement. Det er på baggrund af ovenstående akkrediteringspanelets vurdering, at der foregår en både formel og mere uformel evaluering og at der dermed er et formelt system, som kan understøtte den mere uformelle dialog, såfremt den ikke er tilstrækkelig. Panelet vurderer således, at universitetet har sandsynliggjort, at der pågår studenterevalueringer. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Samlet vurderes det, at kriterium 8 er opfyldt delvist tilfredsstillende. Det vurderes at den overordnede kvalitetssikringspolitik på KU er formuleret, men samtidigt vurderes kvalitetssikringssystemet at være under forsat opbygning. Det fremgår ikke, hvornår eller efter hvilke procedurer, de beskrevne skal implementeres. Det er endvidere panelets vurdering, at det er uklart, hvordan den overordnede kvalitetssikringspolitik på KU støtter op om undersøgelse og håndtering af frafald og studieprogression på kinastudier. På samme vis vurderes det at være uklart om der systematisk indhentes viden om bachelorer og kandidaters videre færden, herunder beskæftigelsessituation. Der bemærkes endvidere kritisk, at der ikke sikres en løbende dialog med dimittenderne om uddannelsens kvalitet, relevans og læringsudbytte, og den løbende dialog med aftagerrepræsentanter via aftagerpanelet, vurderes at være overordnet og ikke tilstrækkelig tæt på uddannelsen. Det vurderes positivt, at der på universitetet er formuleret en klar ansvarsfordeling samt klare procedure for dele af kvalitetssikringssystemet på hhv. centralt, fakultets- og institutniveau. Der er endvidere formuleret og implementeret et samlet minimumssystem for studenterevalueringer på det humanistiske fakultet og der på ToRS tages hånd om de metodiske udfordringer, som opstår med små studiemiljøer både for studerende og VIP er. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Samlet vurderes det, at kriterium 8 er opfyldt delvist tilfredsstillende. Det vurderes at den overordnede kvalitetssikringspolitik på KU er formuleret, men samtidigt vurderes kvalitetssikringssystemet at være under forsat opbygning. Det fremgår ikke, hvornår eller efter hvilke procedurer, de beskrevne skal implementeres. Det er endvidere panelets vurdering, at det er uklart, hvordan den overordnede kvalitetssikringspolitik på KU støtter op om undersøgelse og håndtering af frafald og studieprogression på kinastudier. På samme vis vurderes det at være uklart om der systematisk indhentes viden om bachelorer og kandidaters videre færden, herunder beskæftigelsessituation. Der bemærkes endvidere kritisk, at der ikke sikres en løbende dialog med dimittenderne om uddannelsens kvalitet, relevans og læringsudbytte, og den løbende dialog med aftagerrepræsentanter via aftagerpanelet, vurderes at være overordnet og ikke tilstrækkelig tæt på uddannelsen. Det vurderes positivt, at der på universitetet er formuleret en klar ansvarsfordeling samt klare procedure for dele af kvalitetssikringssystemet på hhv. centralt, fakultets- og institutniveau. Der er endvidere formuleret og implementeret et samlet minimumssystem for studenterevalueringer på det humanistiske fakultet og der på ToRS tages hånd om de metodiske udfordringer, som opstår med små studiemiljøer både for studerende og VIP er. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 28 (eskimologi): Det Humanistiske Fakultets politik for fælles evalueringsprocedure Bilag 32: Notat om KU s kvalitetssikringspolitik Bilag 33: Beskrivelse af projekt Fokus på undervisningsevaluering Bilag 34: Procedure for undervisningsevaluering Besøg den 6. november

56 Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte) Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Bacheloruddannelsen: Kriterium 9 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 9 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Gælder kun for bacheloruddannelsen Gælder kun for kandidatuddannelsen Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Det er akkrediteringspanelets vurdering, at kompetenceprofilen for hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier er svarende til de emner, som uddannelsernes titler tilsiger jf. uddannelsesbekendtgørelsen 14 stk. 1 og 28 med fokus på at uddannelserne er områdestudier inden for kinesisk kultur og sprog på højt akademisk niveau. Uddannelserne vurderes af akkrediteringspanelet at have en rimelig vægtning af hhv. det kinesiske sprog og kinesisk realia med fokus på kinesisk historie, samfund og kultur på bacheloruddannelsen og på kandidatuddannelsen et integreret sprog og realia forløb, hvor sidstnævnte bl.a. indbefatter kinesisk lingvistik, litteratur, kultur, historie og samfundsforhold. Det er akkrediteringspanelets vurdering, at kompetenceprofilen for hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen i kinastudier, er svarende til uddannelsernes titler (emneområde) hhv. bachelor (BSc) i kinastudier og cand.mag. i kinastudier. Niveau Gælder kun for bacheloruddannelsen Kompetenceprofilen for bacheloruddannelsen i kinastudier vurderes samtidig at leve op til typebeskrivelsen for bachelorniveauet i Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser (se oversigt i dokumentationsrapporten, s. 83ff.) og akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil understøttes af de enkelte modulers og fagelementers læringsmål (jf. kriterium 3) samt af uddannelsernes struktur og adgangskrav (jf. kriterium 6). Akkrediteringspanelet bemærker dog kritisk, at de studerende oplever ikke at kunne nå det sproglige niveau i moderne kinesisk jf. kompetenceprofilen uden at tage på et eller flere studieophold eller lignende i Kina. Gælder kun for kandidatuddannelsen Kompetenceprofilen for kandidatuddannelsen i kinastudier vurderes samtidig at leve op til typebeskrivelsen for kandidatniveauet i Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser (se oversigt i dokumentationsrapporten, s. 83ff.) og akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil understøttes af de enkelte modulers og fagelementers læringsmål (jf. kriterium 3) samt af uddannelsernes struktur og adgangskrav (jf. kriterium 6). 53

57 Akkrediteringspanelet bemærker dog kritisk, at de studerende oplever ikke at kunne nå det sproglige niveau i moderne kinesisk jf. kompetenceprofilen uden at tage på et eller flere studieophold eller lignende i Kina (jf. kriterium 6). Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Samlet vurderes kriterium 9 af være opfyldt tilfredsstillende Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Samlet vurderes kriterium 9 af være opfyldt tilfredsstillende Dokumentation: Dokumentationsrapport, s

58 Kriterium 10: Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte Bacheloruddannelsen: Kriterium 10 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 10 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Gælder kun for bacheloruddannelsen Som det fremgår af redegørelsen for bachelorernes videre færden jf. kriterium 2 forsætter mere end 90 % af de studerende enten i videreuddannelse, finder beskæftigelse eller tager til udlandet. Endvidere oplyser universitetet, at af de 16 bachelorprojekter, der er registreret bestået i den forudgående 3-årrig periode, har tre opnået karakteren 12, fem opnået karakteren 10, tre opnået karakteren 7, tre opnået karakteren 4 og to har opnået karakteren 2. På den baggrund er det akkrediteringspanelets vurdering, at bachelorernes læringsudbytte stemmer overnes med bacheloruddannelsens kompetenceprofil. Gælder kun for kandidatuddannelsen Universitetet gør rede for, at der på uddannelsen, endnu ikke foretages en systematisk evaluering af de studerendes samlede læringsudbytte efter endt uddannelse, men at der hurtigst muligt forventes at ske forbedringer på dette punkt. Universitetet har anvendt fire kilder til at underbygge sammenhængen mellem kompetenceprofil og læringsudbytte: - Resultaterne fra Humanistundersøgelsen Eksamensresultater - Evalueret læringsudbytte I forhold til resultaterne af Humanistundersøgelsen fra 2007, kan det konstateres, at der indgår 9 dimittender fra kinastudier. Det er uklart om populationen udgør det samlede antal dimittender for perioden eller om de udgør et retvisende billede for den samlede gruppe af dimittender for perioden. Det er positivt, at universitetet har formået, at komme tæt på uddannelsen. Med forbehold for det lille antal respondenter, viser resultaterne, at dimittenderne har opnået fremmedsprogsfærdigheder, evnen til at tilegne sig ny viden, evnen til at arbejde selvstændigt, evnen til at formidle skriftligt og mundtligt, teoretisk viden inden for fagområdet, analytiske kompetencer, metodiske færdigheder inden for fagområdet samt evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines. Der er tre forhold, hvor dimittenderne ikke vurderer at have realiseret et læringsudbytte. Det gælder generel forretningsforståelse, evnen til at arbejde tværfagligt samt it-færdigheder. Universitet gør opmærksom på, at evnen til at arbejde tværfagligt forsøges tilgodeset med den nye kandidatstudieordning i Asienstudier, som har haft effekt siden De øvrige to forhold vurderes ikke af akkrediteringspanelet at indgår i kompetenceprofilen for kinastudier, hvorfor de ikke har yderligere kommentarer hertil. 55

59 Sammenhæng mellem de tilegnede kompetencer og de efterspurgte kompetencer, kinastudier Bilag 7: Uddrag af Humanistundersøgelsen, s. 42. N=9 Universitetet henviser endvidere til specialeresultater for at underbygge, at det realiserede læringsudbytte er i overensstemmelse med uddannelsernes kompetenceprofil. Som den tredje kilde, henviser universitetet til, at der arbejdes med at implementere et systematisk evalueringssystem jf. bilag 26, 27 og 28. Der er i bilagene tale om studenterevalueringer af fagelementer undervejs i uddannelsesforløbet og ikke en evaluering af det samlede uddannelsesforløb og dermed mulighed for at evaluere det realiserede læringsudbytte. Af de fire specialer, der er afleveret i den forudgående 3-årrig periode, har ét opnået karakteren 12, ét karakteren 10 og to karakteren 7. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at dimittendernes læringsudbytte i stemmer overens med kandidatuddannelsens kompetenceprofil og at man fra universitetets side er opmærksomme på, at justere uddannelsen i forhold til de kompetencer arbejdsmarked efterspørger. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Samlet vurderes kriterium 10 at være opfyldt tilfredsstillende. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Samlet vurderes kriterium 10 at være opfyldt tilfredsstillende. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 7: Uddrag af Humanistundersøgelsen 56

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i japanstudier Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i koreastudier

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet 26. marts 2010 Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Kandidatuddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i indologi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i indologi Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i indologi

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr.

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i indonesisk/sydøstasienstudier

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i kultur- og sprogmødestudier

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektors e-mail petb@adm.ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i indologi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kinastudier. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i filosofi Kandidatuddannelsen i filosofi (herefter

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i litteraturvidenskab.

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fysik Kandidatuddannelsen i fysik

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Masteruddannelsen i udsatte børn og

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkb@adm.dtu.dk. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i religionshistorie Kandidatuddannelsen

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i international

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST.

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i bæredygtig bioteknologi Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i molekylærbiologi. Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Kandidatuddannelsen i revision (herefter

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i japanstudier (revideret

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kinastudier. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forhistorisk arkæologi

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i japanstudier (revideret

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard. Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk

Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard. Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kulturog

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i nordisk sprog og litteratur Kandidatuddannelsen

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode:

Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i musikvidenskab.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i sundhedsinformatik Masteruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 5. september 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 5. september 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i bioinformatik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk Kandidatuddannelsen i fransk godkendes

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 20. juni 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 20. juni 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk, Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i molekylær biomedicin

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Det er rådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet ikke er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er rådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet ikke er opfyldt på tilfredsstillende vis. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Lotte Lynggaard-Johansen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, lotte.lynggaard-johansen@sund.ku.dk Afgørelse om afslag på akkreditering af eksisterende

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 30. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 30. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i miljøbiologi

Læs mere