VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED"

Transkript

1 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad en Heltids-, Fritids- og Børneulykkesforsikring omfatter. Det fremgår af policen, hvilken forsikring du har i Vejle Brand. Se i policen, om din ulykkesforsikring er som du ønsker. Indholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER 1 Hvem dækker forsikringen 2 Hvad dækker forsikringen 3 Hvad dækker forsikringen ikke 4 Hvor dækker forsikringen 5 Hvornår dækker forsikringen 6 Ændring i risikoen 7 Forsikringens betaling 8 Indeksregulering 9 Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges 10 Ophør af forsikringen 11 Hvor kan man klage 12 Uenighed om méngradens størrelse HVIS SKADEN SKER 13 Anmeldelse/skadeopgørelse 14 Udbetaling 15 Genoptagelse INVALIDITETSDÆKNING 16 Betingelser 17 Hvad omfatter dækningen 18 Fastsættelse af méngrad 19 Uddrag af Arbejdsskadestyrelsens méntabel 20 Fastsættelse af erstatningens størrelse DØDSFALDSDÆKNING 21 Betingelser 22 Hvad omfatter dækningen 23 Hvad omfatter dækningen ikke TANDSKADEDÆKNING 24 Betingelser 25 Hvad omfatter dækningen 26 Hvad omfatter dækningen ikke 27 Særlige betingelser for udbetaling DOBBELTERSTATNING 28 Betingelser 29 Dobbelterstatning fra 30 % invaliditet 30 Bortfald fra det 65. år TILVALG AF FARLIG SPORT 31 Betingelser 32 Hvad omfatter dækningen 33 Hvad omfatter dækningen ikke DÆKNING SOM FØRER AF MOTORCYKEL, SCOOTER ELLER 45-KNALLERT 34 Betingelser 35 Hvad omfatter dækningen

2 Generelle bestemmelser 1 Hvem omfatter forsikringen 1.1 Forsikringen dækker de forsikrede personer, der er nævnt i policen. Ved forsikret (og medforsikret) forstås de personer, på hvis liv og helbred forsikringen er tegnet Ved børn forstås personer, der ikke er fyldt 18 år. Et barn er kun forsikret, såfremt barnets navn er nævnt på policen. Det er derfor nødvendigt, at selskabet får besked, hvis forsikringen skal omfatte børn. Nyfødte børn er dog gratis dækket, hvis en af forældrene har en ulykkesforsikring i Vejle Brand også selvom barnets navn ikke er nævnt på policen. Dækningen gælder indtil barnet fylder 2 år, medmindre barnet allerede er omfattet af en anden ulykkesforsikring. Barnet er dækket ved tandskade og med en sum på kroner ved invaliditet. Beløbet bliver ikke indeksreguleret. Dækningen omfatter også et beløb til begravelseshjælp, hvis barnet dør som følge af et ulykkestilfælde. 1.2 Erstatning til umyndige udbetales efter bestemmelserne i værgemålsloven. 2 Hvad dækker forsikringen 2.1. Forsikringen dækker følger af et ulykkestilfælde sket i forsikringstiden. 2.2 Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. 3 Hvad dækker forsikringen ikke 3.1 Manglende årsagssammenhæng. For at opnå dækning skal der være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Det vil sige, om hændelsen i sig selv er nok til at forårsage/forklare skaden. 3.2 Sygdom m.m Følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er bestående sygdomme eller sygdomsanlæg (bortset fra ildebefindende eller besvimelse) Forværring af et ulykkestilfældes følger, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom Skader på kroppen sket som følge af nedslidning Skader på kroppen sket som følge af en overbelastning, der ikke er pludselig Ulykkestilfælde, der skyldes smitte, f.eks. fra bakterier, virus, andre mikroorganismer eller lignende Forgiftning som følge af medicin, mad, drikke og nydelsesmidler Følger af tandlæge-, læge-, kiropraktor- eller andre behandlinger, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen Skader sket i forbindelse med fødsler Forudbestående invaliditet. Forudbestående invaliditet kan ikke medføre, at erstatningen fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Ved skade på parvise organer medfører dette, at méngraden uanset forudbestående invaliditet fastsættes, som om der alene foreligger invaliditet på det seneste beskadigede organ. 3.3 Senfølger Forsikringen dækker ikke følger, herunder forværring af følger, der viser sig senere end 5 år efter, at ulykkestilfældet er indtrådt. 3.4 Psykisk mén Dog dækkes psykiske mén, hvis den fysiske invaliditet alene kan udløse erstatning. Ved fastsættelse af den samlede medicinske invaliditet den fysiske og den psykiske invaliditet kan invaliditetsprocenten for psykiske følger ikke overstige 8 % Invaliditet i form af psykiske følger alene, er ikke dækket af forsikringen. 3.5 Forsæt, grov uagtsomhed, beruselse m.m Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde fremkaldt af den forsikrede eller den sikrede ved: forsætlige handlinger, herunder skader der er forudsigelige følger af handlinger, foretaget af skadelidte grov uagtsomhed selvforskyldt beruselse selvforskyldt påvirkning af narkotika eller andre rusmidler/giftstoffer deltagelse i slagsmål eller ulovligheder selvmordsforsøg. Dette gælder uanset forsikredes eller sikredes sindstilstand eller tilregnelighed på ulykkestidspunktet Sport m.m Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde, der er opstået under udøvelse af professionel sport. Det vil sige sport, der udøves mod betaling eller sponsorater, der sammenlagt overstiger kr. årligt før skat(beløbet indeksreguleres ikke) Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde, der er opstået under udøvelse af eller deltagelse i farlig sport. Der kan købes tilvalgsdækning for visse sportsgrene. Farlig sport: a) Cykel- og hestevæddeløb på bane, militaryridning eller lignende. b) Dykning med anvendelse af dykker- og frømandsudstyr. c) Kampsport som fx boksning, brydning, judo, karate, kickboksning og lignende, hvor det egentlige formål med sporten er at ramme, nedlægge eller slå på en modstander eller ting. d) Bjergbestigning, rapelling, rafting, faldskærmsudspring, paragliding, hanggliding, isklatring, parkura, ballonfart, drage, ultralight- og svæveflyvning, kitesurfing, elastikspring eller andre sports- og fritidsaktiviter, der kan sidestilles hermed. e) Motorløb, rallies, knallertløb, go-cartløb og racerbådsløb af enhver art, herunder træning. Dog dækkes under lovligt afholdte orienterings-, præcisionsog økonomiløb og rallies, der afholdes i Danmark uden for bane eller andet afspærret område. f) Ekspeditioner i polaregne, ørkner eller andre uciviliserede egne. g) Forsikringen dækker, uden tilvalg af tillægsdækningen farlig sport ved en enkeltstående begivenhed.

3 Deltager den sikrede i en aktivitet, som er nævnt under punkt d eller e ved en enkeltstående begivenhed, vil en eventuel personskade være dækket. Ved en enkeltstående begivenhed forståes ferie, deltagelse i polterabend og personlig mærkedag. Deltagelse i et firmaarrangement er også dækket, hvis den sikrede er omfattet af en heltidsulykkesforsikring hos os. Deltager forsikrede i sådanne aktiviteter jævnligt eller flere gange inden for et kvartal skal forsikrede købe tillægsforsikring. Dækningen er betinget af, at aktiviteten foregår under autoriserede forhold og under professionel instruktion. 3.7 Motorcykel/scooter/knallert Hvis policen ikke er påtegnet om, at dækningen er udvidet til at omfatte risiko som fører af motorcykel/scooter/ knallert45, ydes i disse tilfælde kun halv erstatning Det er en forudsætning for dækningen, at forsikrede som fører har gyldigt kørekort til det pågældende køretøj. 3.8 Flyvning i ikke nationalitetsbetegnede luftfartøjer. 3.9 Ulykkesforsikringen dækker ikke skade på briller, uanset de benyttes i uheldsøjeblikket Rådgivning. Forsikringen dækker ikke udgifter til advokatbistand eller anden rådgivning Krig, jordskælv og atomskade Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde, der direkte eller indirekte skyldes: Atomenergi Krig eller krigslignende tilstande, herunder borgerkrig. Forsikringen dækker dog ulykkestilfælde som følge af pludselig opstået krig eller krigslignende tilstande, herunder borgerkrig, der indtræffer i et land uden for Danmark, hvori den forsikrede opholder sig i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det forudsættes dog, at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. Jordskælv i Danmark 4 Hvor dækker forsikringen 4.1 Forsikringen dækker i Norden, Grønland og i alle EU s medlemslande. 4.2 Forsikringen dækker også under rejser og ophold af indtil 2 års varighed i resten af verden. 4.3 Til brug for vurderingen af, om en anmeldt skade er omfattet af forsikringen og en eventuel erstatnings størrelse, kan Vejle Brand kræve lægeundersøgelse i Danmark. Vejle Brand betaler for den lægelige undersøgelse, men ikke for transporten eller for udgifter til ophold mv. i forbindelse med lægeundersøgelsen. 4.4 Hvis læge-, tandlæge, fysioterapeut- eller kiropraktorbehandling er påkrævet, kan Vejle Brand forlange, at behandlingen skal finde sted i Danmark. Vejle Brand betaler ikke for transport eller udgifter til ophold mv. i forbindelse med behandlingen. 5 Hvornår dækker forsikringen 5.1 Heltidsulykkesforsikring dækker ulykkestilfælde indtruffet såvel i arbejdstiden som fritiden. 5.2 Fritidsulykkesforsikring dækker ulykkestilfælde indtruffet i fritiden under forudsætning af, at den ugentlige arbejdstid udgør mindst 20 timer. Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde sket under: arbejde som selvstændig arbejde for andre. Det vil sige ulykkestilfælde, der er omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring, militær-, hjemmeværns- og civilforsvarstjeneste og andre ulykkestilfælde, der er omfattet af den militære erstatningslov Børneulykkesforsikring dækker hele døgnet de børn, der er nævnt i policen. Forsikringen dækker således også ulykkestilfælde, der sker under arbejde for andre, medmindre de er undtaget nedenfor. Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde sket under: arbejde som selvstændig militær-, hjemmeværns- og civilforsvarstjeneste og andre ulykkestilfælde, der er omfattet af den militære erstatningslov. Børneulykkesforsikringen ophører den første hovedforfaldsdag efter, at barnet er fyldt 18 år. 6 Hvis der sker ændringer i risikoen 6.1 Heltidsulykkesforsikring Vejle Brand skal straks have meddelelse ved: enhver ændring af arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse ophør med erhvervsmæssig beskæftigelse, uanset årsagen til ophøret. Vi skal dog ikke have besked om midlertidig arbejdsløshed i op til 12 mdr. Vejle Brand vil herefter afgøre om forsikringen kan fortsætte og i så fald på hvilke vilkår Hvis ændringen ikke er meddelt Vejle Brand, hæfter Vejle Brand kun i det omfang, forsikringen ville have fortsat mod den aftalte præmie. 6.2 Fritidsulykkesforsikring Vejle Brand skal straks have meddelelse, hvis: forsikrede overgår til at være selvstændig erhvervsdrivende og dermed ikke er omfattet af Lov om Arbejdsskadesikring den ugentlige arbejdstid ændres til mindre end 20 timer forsikrede er ophørt med at arbejde, uanset årsagen til ophøret. Vejle Brand vil herefter afgøre om forsikringen kan fortsætte og i så fald på hvilke vilkår Hvis ændringen ikke er meddelt Vejle Brand, hæfter Vejle Brand kun i det omfang, forsikringen ville have fortsat mod den aftalte præmie. 6.3 Børneulykkesforsikring Vejle Brand skal straks have meddelelse, hvis der efter forsikringens tegning, sker ændring i antallet af børn ved fødsel eller adoption.

4 7 Hvordan betales forsikringen 7.1 Præmiebetaling Første præmie inklusiv ekspeditionsgebyr forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage Præmien opkræves over giro eller PBS. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse Betales præmien ikke inden 21 dage efter påkrav om betaling, fremsender selskabet en opsigelse og beregner samtidigt et ekspeditionsgebyr. Opsigelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Betales præmien ikke inden 21 dage efter opsigelsen, bortfalder forsikringsdækningen Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks underrettes. 8 Indeksregulering 8.1 Forsikringen er indeksreguleret. Forsikringen reguleres en gang om året til hovedforfald. 9 Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges 9.1 Forsikringen er tegnet for en periode på ét år og forlænges løbende for yderligere ét år ad gangen, medmindre den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller Vejle Brand, med mindst én måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb (hovedforfald). 9.2 Mod betaling af et gebyr, hvis størrelse fremgår af Vejle Brands hjemmeside kan forsikringstageren vælge at opsige forsikringen med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. 9.3 Fra den dag Vejle Brand har modtaget en skadeanmeldelse og indtil én måned efter at vi har betalt erstatning, afvist at dække skaden eller afsluttet skadesagen, kan både forsikringstageren og Vejle Brand opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel Vejle Brand kan også vælge med 14 dages varsel, at ændre forsikringens vilkår, fx ved at begrænse dækningen eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt ændringen skal træde i kraft. Vi skal have skriftlig besked herom. 10 Ophør af forsikring 10.1 Er forsikrede et barn, ophører forsikringsdækningen den første hovedforfaldsdag efter, at barnet er fyldt 18 år. 11 Hvor kan man klage 11.1 Hvis der er opstået uoverensstemmelse mellem forsikringstageren og selskabet om forsikringen og fornyet henvendelse til selskabet ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede rette henvendelse til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Telefon Mellem kl Klagen skal mod betaling af et gebyr indsendes på et særligt skema, der kan rekvireres hos Ankenævnte for Forsikring. 12 Uenighed om méngradens størrelse Er du ikke enig i den af Vejle Brand fastsatte méngrad, kan du forlange spørgsmålet om méngradens størrelse forelagt Arbejdsskadestyrelsen. Vejle Brand kan også vælge af forelægge sagen for Arbejdsskadestyrelsen. Den af parterne, der ønsker sagen forelagt Arbejdsskadestyrelsen, betaler de omkostninger, der er forbundet med forelæggelsen, herunder udgifter til yderligere lægeerklæringer. Ændrer Arbejdsskadestyrelsen den af Vejle Brand fastsatte méngrad til fordel for dig, betales omkostninger altid af Vejle Brand. Hvis skaden sker 13 Anmeldelse / skadeopgørelse 13.1 Anmeldelse af ulykkestilfælde. Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til Vejle Brand. Anmeldelsen skal indeholde så udførlige oplysninger som muligt Det er en betingelse, at ulykkestilfældet anmeldes i forsikringstiden eller ved forsikringens eller dækningens ophør, senest 6 måneder efter ophørsdatoen Har et ulykkestilfælde medført døden, skal Vejle Brand oplyses om dette inden 48 timer. Vejle Brand er berettiget til at kræve obduktion Hvis et ulykkestilfælde anmeldes for lang tid efter det er sket, kan retten til erstatning bortfalde, jf. lovgivningsmæssige forældelsesregler Den tilskadekomne skal være under nødvendig behandling af læge og/eller tandlæge og skal følge dennes forskrifter Vejle Brand har ret til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet den tilskadekomne og til at lade denne undersøge af en læge valgt af Vejle Brand. Vejle Brand betaler for de lægeattester, som selskabet forlanger Ved tandskader skal behandling og pris godkendes af Vejle Brand, inden en behandling påbegyndes, medmindre der er tale om en akut nødbehandling Skadeopgørelse Erstatning beregnes på grundlag af forsikringssummens størrelse når skaden sker og efter de regler, der er anført under de enkelte dækninger. 14 Udbetaling 14.1 Erstatningen udbetales når Vejle Brand har fået de oplysninger, der er nødvendige for at kunne bedømme skadens blivende følger (méngraden). 15 Genoptagelse

5 15.1 Fastsættelsen af méngraden kan genoptages, hvis der opstår ændringer i den sikredes helbredstilstand, således at méngraden må antages at være væsentlig højere end først antaget. Dette gælder dog kun, såfremt kravet ikke er forældet efter lovgivningsmæssige forældelsesregler. Der henvises i øvrigt til punkt 3.3 vedrørende senfølger. Invaliditetsdækning Erstatning ved varigt mén 16 Betingelser 16.1 For denne dækning gælder nedenstående betingelser til 15 for Vejle Brands ulykkesforsikring. 17 Hvad omfatter dækningen 17.1 Hvis et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen, bevirker, at den forsikrede bliver varigt invalideret, betales erstatning. 18 Fastsættelse af méngrad 18.1 Méngraden fastsættes på et rent medicinsk grundlag, uden hensyn til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, tilskadekomnes erhverv eller andre individuelle forhold Méngraden fastsættes på grundlag af de lægelige oplysninger og i overensstemmelse med den méntabel, som Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadestidspunktet Hvis méngraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes den tilskadekomnes medicinske méngrad på baggrund af den fysiske funktionshæmning Erstatningen skal fastsættes så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes. Det vil sige, når tilstanden er stationær, dog senest 3 år efter ulykkestilfældets indtræden Tilstanden betragtes som stationær, når yderligere behandling ikke kan medføre nogen bedring af tilstanden Méngraden kan ikke overstige 100 % for samme ulykkestilfælde. god protesefunktion 50% Amputation i knæet eller på låret med dårlig protesefunktion 60% Tab af fod med god protesefunktion 30% Tab af fod med dårlig protesefunktion 40% Tab af alle tæer på én fod 10% Tab af 1. tå (storetå) og noget af dens mellemfodsben 8% Tab af 1. tå 5% Læsion af korsbånd med moderat skuffeløshed og let muskelsvind og eller let bevægeindskrænkning 8% H% V% Tab af arm Tab af hånd Tab af alle fingre på én hånde Tab af tommelfinger med mellemhåndsben Tab af tommelfinger Tab af tommelfingers yderstykke Tab af 2. finger Tab af 2. fingers yder og midterstykke Tab af 2. fingers yderstykke 5 5 Tab af 3. finger Tab af 3. fingers yder- og midterstykke 8 8 Tab af 4. finger eller 5. finger 8 8 Tab af 4. finger eller 5. fingers yder- og midterstykke 5 5 Stivhed af håndled i god arbejdsstilling Hvis forsikrede er venstrehåndet, vurderes venstre som højre. 20 Fastsættelse af erstatningens størrelse Ménets omfang afgør erstatningens størrelse. Erstatningen udgør en procentdel af forsikringssummen svarende til den fastsatte méngrad. Udbetalingen sker som et engangsbeløb Udbetaling af erstatning sker på grundlag af forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet Méngraden fastsættes, når de endelige følger efter ulykkestilfældet kan bestemmes (se i øvrigt pkt. 18.4) Méngrad under den valgte invaliditetsdækning (5 % eller 10 %) berettiger ikke til erstatning. Af policen fremgår det, om forsikringen giver ret til udbetaling af erstatning ved en méngrad på mindst 5% eller mindst 10% Til børn ydes erstatning ved 19 Uddrag af Arbejdsskadestyrelsens méntabel 19.1 Uenighed om méngraden, se punkt 12 under generelle bestemmelser Arbejdsskadestyrelsens méntabel kan ses på Uddrag af Arbejdsskadestyrelsens méntabel (Januar 2012) : Tab af begge øjne eller synet på begge øjne 100 % Tab af synet på et øje 20 % Totalt høretab på begge ører 75 % Totalt høretab på et øre 10% Tab af et ben 65 % Amputation i knæet eller på låret med direkte følger af børnelammelse og epidemisk meningitis, fuldstændigt tab af synsevnen på et eller begge øjne som følge af sygdom, fuldstændigt tab af høreevnen på et eller begge øre som følge af sygdom. Dette selvom ulykkestilfælde ikke foreligger. Det er dog et krav, at sygdommen ikke er medfødt og at symptomerne tidligst har vist sig 30 dage efter forsikringen er trådt i kraft Erstatningen bliver betalt til forsikrede. Men er den forsikrede umyndig, bliver erstatningen betalt efter bestemmelserne i værgemålsloven For personer, der på ulykkestidspunktet er fyldt 68 år, nedsættes erstatningen til følgende procenter:

6 68 år 90% 69 år 80% 70 år 70% 71 år 60% 72 år eller derover 50% 20.8 Børneulykkesforsikringen yder ménerstatning efter tilsvarende regler som nævnt under punkterne Erstatningen udbetales efter bestemmelserne i værgemålsloven, jfr. punkt 1.2. Er barnet fyldt 18 år på udbetalingstidspunktet, tilfalder erstatningen barnet. Dødsfaldsdækning Erstatning ved død Denne dækning gælder kun, hvis det fremgår af policen. 21 Betingelser 21.1 For denne dækning gælder nedenstående betingelser til 15 for Vejle Brands ulykkesforsikring. 22 Hvad omfatter dækningen 22.1 Dækningen giver ret til erstatning ved dødsfald, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen, når dødsfaldet sker indenfor et år efter ulykkestilfældet Et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning for både død og varigt mén Hvis der er udbetalt erstatning for mén for samme ulykkestilfælde, fratrækkes dette beløb i erstatningen Vi kan betale en straks-erstatning ved død, senest 10 arbejdsdage efter vi har modtaget anmeldelsesblanket og dødsattest med angivelse af dødsårsag. Beløbet er på 10% af forsikringssummen ved død maksimalt kroner (fastsat i 2015). Beløbet bliver betalt til forsikredes efterladte ægtefælle, registreret partner, samlever eller en begunstiget, der er nævnt i policen. Beløbet bliver fratrukket i den endelige erstatning Såfremt forsikringstagerne ikke skriftligt har meddelt Vejle Brand andet, udbetales forsikringssummen til forsikredes nærmeste pårørende, jf. Forsikringsaftaleloven 105a 22.5 Udbetaling af erstatning sker på grundlag af forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet Var afdøde fyldt 68 år, nedsættes dødserstatningen til følgende procenter af forsikringssummen: 68 år 90% 69 år 80% 70 år 70% 71 år 60% 72 år eller derover 50% 22.7 På børneulykkesforsikringen gives der, i tilfælde af dødsfald som følge af et ulykkestilfælde, alene ret til begravelseshjælp på kr. Beløbet indeksreguleres ikke. 23 Hvad omfatter dækningen ikke Dødsfald der har naturlige årsager, eller hvor årsagen til dødsfaldet er ukendt. Tandskadedækning 24 Betingelser 24.1 For denne dækning gælder nedenstående betingelser 25 Hvad omfatter dækningen 25.1 Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen Tandskadedækningen omfatter også tandproteser, der beskadiges i forbindelse med et ulykkestilfælde, når protesen sidder på plads i munden og når ulykkestilfældet i øvrigt har medført legemsbeskadigelse En tandskade kan ikke medføre større erstatning end det beløb, der svarer til den nødvendige behandling af en sund tand. Dette gælder uanset, om en beskadiget tand eventuelt er led i en bro, at nabotænder mangler eller en beskadiget tand i forvejen er svækket Var tændernes eller protesens tilstand forringet eller svækket inden ulykkestilfældet, f.eks. som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, caries, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme, reduceres eller bortfalder erstatningen svarende til forringelsens omfang i forhold til velbevarede tænder og proteser Tandskadedækningen omfatter én optimal behandling af skaden på det tidspunkt, hvor skaden kan udbedres. Når Vejle Brand har udbetalt udgiften til denne behandling, betragtes behandlingen som endelig og der betales ikke erstatning til yderligere behandling, efterbehandling eller udskiftning på et senere tidspunkt Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder følgende: For voksendækning, at behandlingen skal være afsluttet senest 3 år efter skadetidspunktet For børnedækningen, at færdigbehandling skal være afsluttet inden den tilskadekomnes fyldte 25. år. 26 Hvad omfatter dækningen ikke 26.1 Udgifter der kan betales fra anden side, f.eks. sygesikringen, arbejdsskadeforsikringen, den offentlige børnetandpleje eller anden syge- og ulykkesforsikring Udgifter til reparation eller almindelig vedligeholdelse af tænder, der allerede er blevet repareret efter et ulykkestilfælde Følgeudgifter efter skade, så som udgifter til medicin, forbindinger, bandager, bideskinner, tandbøjler, hjælpemidler og lignende Tandskade opstået ved tygning eller spisning dækkes ikke. Dette gælder uanset årsagen til tandskaden Selvom forsikringen er udvidet med dækning for Farlig Sport, er tandskader opstået i forbindelse med selvforsvar og kampsport som fx boksning, brydning, judo, karate, kick-boksning og lignende, hvor det egentlige formål med sporten er at ramme, nedlægge eller slå på en modstander eller ting, ikke dækket af forsikringen.

7 27 Særlige betingelser for udbetaling 27.1 Behandlingen og pris skal godkendes af Vejle Brand, inden behandling påbegyndes, medmindre der er tale om akut nødbehandling. Dobbelt erstatning 28 Betingelser 28.1 For denne dækning gælder nedenstående betingelser 29 Dobbelterstatning fra 30 % invaliditet 29.1 Der udbetales dobbelt erstatning, når et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen, medfører en méngrad på 30 % eller derover. 30 Bortfald fra det 65. år 30.1 Retten til dobbelt erstatningen bortfalder automatisk fra det fyldte 65. år. Farlig sport Denne dækning gælder kun hvis det fremgår af policen. Dækning som fører af motorcykel, Scooter eller 45-knallert. Denne dækning gælder kun hvis det fremgår af policen 34 Betingelser 34.1 For denne dækning gælder nedenstående betingelser 35 Hvad omfatter dækningen 35.1 Ved skade som fører af motorcykel, scooter eller 45-knallert udbetales der fuld erstatning ved dækningsberettigede skader, som medfører varigt mén eller død i henhold til punkterne 16 til Præmien reguleres i overensstemmelse med ændringen fra det tidspunkt, hvor Vejle Brand får meddelelse om ændringen Ved et ulykkestilfælde, sket på et køretekniske kursus på bane, vil udbetaling af erstatning ske på grundlag af forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet. Den maksimale forsikringssum ved invaliditet er begrænset til kroner. Beløbet indeksreguleres ikke. 31 Betingelser For denne dækning gælder nedenstående betingelser 32 Hvad omfatter dækningen 32.1 Ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen, sket i forbindelse med farlig sport: a) Cykel- og hestevæddeløb på bane, militaryridning eller lignende. b) Dykning med anvendelse af dykker- og frømandsudstyr. c) Kampsport som fx boksning, brydning, judo, karate, kickboksning og lignende, hvor det egentlige formål med sporten er at ramme, nedlægge eller slå på en modstander eller ting. d) Rapelling, rafting, ballonfart og svæveflyvning. e) Motorløb, rallies, knallertløb, go-cartløb og racerbådsløb af enhver art, herunder træning Invaliditets erstatning i henhold til punkterne 16 til Erstatning for dødsfald i henhold til punkterne 21 til 23, hvis det af policen fremgår, at forsikringen omfatter dødsfalddækning Tandskader i henhold til punkterne 24 til 27. Se dog pkt Hvad omfatter dækningen ikke 33.1 Tandskader sket under de i punkt 32.1 c nævnte sportsgrene er ikke omfattet af dækningen.

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Geografisk område 2.1 1.2.1. I Norden og på Grønland Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU. Dækker

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-7. Gældende fra 1. oktober 2001

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-7. Gældende fra 1. oktober 2001 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-7 Gældende fra 1. oktober 2001 Revideret 1. januar 2008 på grund af nye regler omkring nærmeste pårørende Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 2122005 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Ulykkesforsikring - voksne afsnit 14 Side 8 3. Dødsfald - voksne afsnit

Læs mere

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121 Kollektiv ulykke - børn og unge Forsikringsbetingelser R339 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Dækningsomfang for ejerskifteforsikringen afsnit 14-24

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup,

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Gælder fra 07.06.2004 i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler. Foruden policen og forsikringsbetingelserne gælder

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i.

Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. Indhold Fortrydelsesret... 2 Fællesbestemmelser... 3 1. Hvem er forsikret... 3 2. Hvilke skader dækker forsikringen... 3 3. Hvilke skader er ikke dækket under forsikringen... 3 4. Hvilke forholdsregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c Kollektiv Ulykkesforsikring Policebetingelser Nr. 451 c Gouda Kollektiv Ulykkesforsikring Indhold Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad dækker forsikringen 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser KU-01 gældende fra 1. november 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0406

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0406 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0406 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 5995-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner pr. døgn. 1. Fællesbestemmelser I forsikringsbetingelserne

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

010417_ULY ULYKKESFORSIKRING

010417_ULY ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN Branche U07 Betingelser 010117 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Hvem er omfattet... 2 4 Hvad dækker forsikringen...

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 8094 Gælder fra 01.12.2009 TJM 501-4 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Kombi Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Kombi Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved ulykke: 832.000 kroner. Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén DF20103-1 Januar 2008 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

OK Børneulykkesforsikring

OK Børneulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for OK Børneulykkesforsikring Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2. Hvad dækker forsikringen... 2 3. Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4. Hvor og hvornår

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard)

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 6631-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

POLICE Udskrevet den 07.05.10

POLICE Udskrevet den 07.05.10 POLICE Udskrevet den 07.05.10 Dansk Bjergklubs Forlagsvirksomhed KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Mortonsvej 9 Policenr.: 2800 Kgs Lyngby 646 034 055 1 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Bjergbestiger

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser FOA Ulykkke Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Gældende fra 1. april 2017 2 Afsnit 1 Forsikringens omfang 3 Forsikringens omfang ULY FOA 4 Betingelser for kollektiv

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne 6631-3 Maj 2016 Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne Dækning fra 5 % eller 8 % mén Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne 6631-3 Maj 2016 2 Fortrydelsesret

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere

FADL Ulykke Forsikringsbetingelser

FADL Ulykke Forsikringsbetingelser FADL Ulykke Forsikringsbetingelser Police nr. 680 9601 200 600 Gælder fra 1.januar 2018 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring. 1 Hvem er omfattet af forsikringen

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring. 1 Hvem er omfattet af forsikringen Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring 1 Hvem er omfattet af forsikringen Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere