Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret"

Transkript

1 Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret

2 RYANAIR KUNNE IKKE UNDSLIPPE DEN DANSKE KONFLIKTRET Arbejdsretten har fastslået, at den danske arbejdsmarkedsmodel også gælder for udenlandske selskaber som har base i Danmark, selvom arbejdet hovedsagligt udføres uden for dansk territorium. LO er derfor berettiget til at konflikte over for flyselskabet, såfremt Ryanair ikke vil indgå overenskomster med danske fagforeninger. Ryanair valgte efterfølgende at lukke sine baser i Danmark, hvorfor der ikke blev igangsat konflikt, som varslet. Kontakt Jens Lund Mosbek Direkte: Mobil: Marianne Granhøj Direkte: Mobil: Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Sagen kort Det irske flyselskab Ryanair etablerede i marts 2015 base i Københavns Lufthavn. Allerede før den første flyvning tilkendegav Flybranchens Personale Union (FPU) og Serviceforbundet, der er en del af LO, at Ryanair skulle indgå en overenskomst for piloter og kabinepersonale ansat på Ryanairs baser i Danmark. Da Ryanair nægtede at indgå i en overenskomst, varslede FPU og Serviceforbundet konflikt over for flyselskabet. LO indbragte herefter sagen for Arbejdsretten, der skulle tage stilling til, hvorvidt den varslede konflikt var lovlig. Arbejdsrettens dom Arbejdsretten fastslog indledningsvist, at piloters og kabinepersonales arbejde hørte under Serviceforbundets naturlige faglige dækningsområde. Arbejdsretten fandt herefter, ud fra en samlet vurdering, at det arbejde, som piloter og kabinepersonalet stationeret i Danmark udfører, har en sådan tilknytning til Danmark, at Serviceforbundets interesse i at overenskomstdække arbejdet havde den fornødne styrke og aktualitet. I sin vurdering lagde Arbejdsretten særlig vægt på, at det er den lufthavn, hvor personalet har sin base, der er centrum for piloters og kabinepersonalets erhvervsudøvelse. Det var således uden betydning, at størstedelen af arbejdet ikke blev foretaget på dansk territorium, men i internationalt luftrum og i irske fly. Arbejdsretten fandt også, at det var uden betydning, at ansættelsesforholdende ifølge ansættelseskontrakterne skulle reguleres af irsk ret. Efter både dansk ret og EU-retten skal en arbejdsretlig konflikt løses i det land, hvor konflikten iværksættes. Da konflikten blev varslet i Danmark, var det således klart, at spørgsmålet om konfliktretten skulle løses efter danske regler. Arbejdsretten tog herefter stilling til, om konflikten var i strid med EU-retten. Arbejdsretten bemærkede, at beskyttelsen af arbejdstagere er et tvingende alment hensyn, som kan retfærdiggøre hindringer i forhold til EU-rettens rettigheder om fri bevægelighed for arbejdstagere og fri udveksling af tjenesteydelser. Retten fandt endvidere, at den varslede konflikt var egnet til at sikre gennemførelsen af formålet, samt at konflikten ikke gik videre end, hvad der var nødvendigt for at nå formålet. Arbejdsretten fandt herefter, at den varslede konflikt var lovlig. Konfliktvarsel i form af strejke var ulovligt 2/11

3 Arbejdsretten fandt imidlertid ikke, at de formelle betingelser for den varslede konflikt var opfyldt. Konfliktvarslet indebar både varsel om strejke og varsel om blokade. En strejke vil medføre, at medlemmerne af FPU og Serviceforbundet opsiger sine stillinger i Ryanair. Arbejdsretten har tidligere fastslået, at der som hovedregel gælder et krav om, at arbejdsgiveren skal have oplyst navnene på de medarbejdere, der vil blive omfattet af strejken. Arbejdsretten fandt ikke, at der var grundlag for at fravige dette krav i sagen. Varslet om konflikt i form af strejke var derfor ulovligt, da Serviceforbundet ikke havde oplyst Ryanair om navnene på de berørte medarbejdere. Hvad kan vi udlede af dommen? Dommen viser, at den danske arbejdsmarkedsmodel også kan anvendes i international luftfart. Ifølge den danske arbejdsmarkedsmodel er det arbejdsmarkedets parter, der selv indgår kollektive overenskomster, som regulerer løn og arbejdsvilkår. Arbejdsretten fastslog i denne sag, at den danske model også gælder for udenlandske virksomheder, hvor arbejdet hovedsageligt udføres i luften uden for dansk territorium, såfremt virksomheden har base i Danmark. Det afgørende er, at basen fungerer som medarbejdernes centrum for erhvervsudøvelse. Dette er tilfældet, hvis medarbejderne starter og slutter arbejdet her, udfører en række arbejdsopgaver og har anden social tilknytning til landet. I den foreliggende sag skulle medarbejderne kunne møde på arbejde inden for én time, såfremt de havde standby-vagter. Denne forpligtelse medførte reelt et krav om, at medarbejderne enten måtte bo i Danmark eller Malmø-området, hvilket var med til at forstærke medarbejdernes tilknytning til Danmark. Dommen viser endvidere, at det er uden betydning, at parterne har indgået aftale om, at ansættelsesforholdet skal reguleres af anden national ret. I dette tilfælde var det aftalt mellem Ryanair og dennes medarbejdere, at ansættelsesforholdene skulle reguleres af irsk ret. De danske faglige lønmodtagerorganisationer var imidlertid ikke part i denne aftale, hvorfor de ikke var bundet heraf. Udgangspunktet for løsningen af arbejdsretlige konflikter er derfor, at de løses efter reglerne i det land, hvor konflikten iværksættes, uanset hvad der ellers måtte være aftalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Dommen anerkender, at LO er berettiget til at konflikte, såfremt Ryanair ikke indgår i forhandlinger om en overenskomst. Dommen fastslår imidlertid, at LO må fremsætte en ny varsel om konflikt, da den først fremsatte ikke opfyldte de formelle krav. Dette er grunden til, at LO ikke straks efter dommens afsigelse igangsatte konflikten. Ryanair har efterfølgende valgt at lukke sine baser i Danmark, og har dermed ikke længere har besætningsmedlemmer i Danmark. Konflikten blev derfor ikke igangsat den 18. juli 2015, som varslet. 3/11

4 ALLERGISK FRISØR HAVDE IKKE RIMELIG GRUND TIL AT UDEBLIVE FRA ARBEJDET En frisør nægtede at gå på arbejde under henvisning til at et af frisørsalonens produkter gav hende allergi. Frisørsalonen valgte at bortvise medarbejderen som følge af udeblivelsen. Landsretten fandt bortvisningen berettiget, idet frisøren ikke havde bevist, at hun var allergisk over for de luftbårne allergener. Frisøren havde dermed heller ikke bevist, at hun havde haft en rimelig grund til at frygte for sit helbred ved at vende tilbage til arbejdet. Frisørens udeblivelse udgjorde derfor en grov misligholdelse, som berettigede arbejdsgiveren til at bortvise hende. Kontakt Jens Lund Mosbek Direkte: Mobil: Marianne Granhøj Direkte: Mobil: Vestre Landsrets dom af 29. juni 2015 Sagen kort Sagen angik en frisør som i løbet af sin ansættelse i en frisørsalon udviklede allergi over for stoffet ammonium persulfat, som findes i et hårprodukt, der blev anvendt i salonen. Frisørens allergi blev senere anerkendt som en arbejdsskade af Arbejdsskadestyrelsen. På grund af frisørens kraftige allergiske reaktioner valgte frisørsalonen at indføre et alternativt produkt, som den allergiramte frisør kunne anvende. Til sidst fjernede salonen helt det allergifremkaldende produktet, men kun indtil den allergiramte frisør gik på barselsorlov. Frisørsalonen valgte på ny at indføre det allergifremkaldende produkt umiddelbart efter, at den allergiramte frisør var gået på barselsorlov, da det alternative produkt ikke gav de ønskede resultater. Efter endt barselsorlov undlod frisøren at møde på arbejde under henvisning til, at hun fortsat var allergisk over for det genindførte hårprodukt. Frisørsalonen accepterede imidlertid ikke udeblivelsen og valgte derfor at bortvise frisøren. Spørgsmålet var herefter, om frisørsalonen var berettiget til at bortvise frisøren eller om frisøren havde krav på erstatning og godtgørelse for uberettiget bortvisning. Frisøren gjorde desuden gældende, at frisørsalonen havde handlet i strid med ligebehandlingsloven ved at genindføre brugen af hårproduktet efter hendes barsel. Alternativt gjorde hun gældende, at hendes allergi udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og at frisørsalonen havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven ved at anvende det allergifremkaldende hårprodukt fremfor det alternative produkt. Vestre Landsrets dom Landsretten fandt ikke, at frisøren havde bevist, at hun var allergisk overfor luftbårne allergener i det produkt, som blev anvendt, da hun skulle vende tilbage på arbejde. Frisøren havde derfor heller ikke bevist, at hun havde haft rimelig grund til at frygte for sit helbred ved at vende tilbage til arbejdet, idet hun i stedet kunne anvende det alternative produkt, som ikke indeholdt det allergifremkaldende stof. Landsretten tiltrådte derfor byrettens afgørelse, hvorefter frisørsalonens bortvisning af frisøren havde været berettiget. 4/11

5 Landsretten tiltrådte desuden også byrettens frifindelse af virksomheden i forhold til frisørens krav om godtgørelse i henhold til forskels- og ligebehandlingslovene, og frisøren blev dermed heller ikke tilkendt godtgørelse herfor. Hvad kan vi udlede af dommen? Dommen viser, at en medarbejders udeblivelse fra arbejdet som udgangspunkt vil udgøre en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som berettiger arbejdsgiveren til at bortvise medarbejderen. Dommen viser tillige, at en medarbejder ikke uden lægelig dokumentation kan afvise at møde på arbejdet, fordi der på arbejdspladsen forefindes produkter, som den pågældende er allergisk over for. Kromann Reumert førte sagen for arbejdsgiveren. 5/11

6 MANGLENDE SYGEMELDING MEDFØRTE BORTVISNING Medarbejderen er selv ansvarlig for at underrette arbejdsgiveren rettidigt og korrekt i tilfælde af sygefravær. Forlader medarbejderen arbejdspladsen uden at informere arbejdsgiveren, er det bortvisningsgrund. I den pågældende sag fandt Vestre Landsret derfor, at arbejdsgiveren var berettiget til at bortvise rengøringsmedarbejderen. Østre Landsrets dom af 5. maj 2015 Kontakt Jens Lund Mosbek Direkte: Mobil: Marianne Granhøj Direkte: Mobil: Sagen kort Sagen handlede om et ægtepar, der arbejdede som rengøringsmedarbejdere hos samme arbejdsgiver (A). En dag hvor ægteparret var på arbejde, blev manden ringet op af den ansvarlige inspektør som bad ham om at hjælpe en anden kollega. Dette afslog manden, og kort tid efter ringede han og meldte sig syg. Herefter forlod både manden og kvinden arbejdspladsen. Efterfølgende bortviste A kvinden (K), da hun havde forladt arbejdspladsen uden lovlig grund. K påstod, at hendes mand havde sygemeldt dem begge under telefonsamtalen, hvilket A benægtede. Derudover gjorde K gældende, at hun allerede var syg, da hun mødte på arbejde. Landsrettens dom Landsretten fastslog indledningsvist, at det stod K klart, at hun var forpligtet til at informere A i anledning af sygefravær. Landsretten fandt ikke, at K havde bevist, at hun havde sygemeldt sig. K havde derfor forladt arbejdspladsen uden lovlig grund. Som følge heraf fandt Landsretten, at K havde misligholdt sit ansættelsesforhold i en sådan grad, at A var berettiget til at bortvise hende. Hvad kan vi udlede af dommen? Afgørelsen viser, at medarbejderen bærer ansvaret og bevisbyrden for, at arbejdsgiveren underrettes om sygefravær. Modtager arbejdsgiveren ikke rettidig og korrekt meddelelse herom, vil udeblivelse blive anset som ulovlig. Afgørelsen viser endvidere, at arbejdsgiveren ikke behøver foretage en undersøgelse af, om medarbejderen rent faktisk var syg, hvis denne ikke har givet meddelelse herom. Først hvis medarbejderen har givet korrekt og tilstrækkelig meddelelse, kan det blive relevant for arbejdsgiveren at undersøge medarbejderens sygdomsforhold. 6/11

7 HAR EN MEDARBEJDER KRAV PÅ UDBETALING AF OVERARBEJDE, NÅR HAN FRATRÆDER? Dette spørgsmål tog Østre Landsret for nylig stilling til. Landsretten lagde til grund, at virksomhedens ansatte vidste, at overarbejde skulle afspadseres løbende. Medarbejderne kunne derfor ikke påregne at få udbetalt eventuelt opsparet overarbejde ved deres fratræden. Da den pågældende medarbejder igennem en flerårig periode havde opsparet overarbejde i strid med virksomhedens interne retningslinjer, havde medarbejderen ikke krav på at få udbetalt overarbejdet ved sin fratræden. Kontakt Jens Lund Mosbek Direkte: Mobil: Marianne Granhøj Direkte: Mobil: Østre Landsrets dom af 26. maj 2015 Sagen kort Sagen omhandlede en reservedelsekspedient som gennem flere år havde haft overarbejde, som han, i strid med virksomhedens interne retningslinjer, ikke havde afspadseret løbende. I stedet havde medarbejderen ført et regnskab over sit overarbejde, hvilket han gemte i sin køkkenskuffe derhjemme. Medarbejderen opsagde sin stilling med fratræden i juni Kort tid før sin fratræden kontaktede medarbejderen virksomheden og bad om lov til at tage hjem. Dette gav virksomheden lov til, idet virksomheden opfattede anmodningen som et ønske om at afholde resterende ferie i perioden op til medarbejderens fratræden. Medarbejderen selv anså det som afspadsering af noget af det opsparede overarbejde. Sidenhen opstod der uenighed om, hvorvidt medarbejderen havde krav på at få udbetalt overarbejde, som han endnu ikke havde afspadseret, i forbindelse med sin fratræden fra virksomheden. Sagen endte til sidst i Landsretten som tog stilling til spørgsmålet. Overarbejde kunne og skulle afspadseres løbende Landsretten anførte indledningsvist, at medarbejderen havde opgjort et overarbejde svarende til 253 timer over en periode på 3 år, og at virksomheden først var blevet bekendt med dette efter ansættelsesforholdets ophør. Landsretten lagde herefter til grund: at arbejdet i virksomheden havde været tilrettelagt således, at overarbejde skulle afspadseres løbende, at virksomhedens forhold muliggjorde, at overarbejde reelt kunne afspadseres løbende, at ingen medarbejder behøvede at oparbejde en større overarbejdssaldo, og at alle i virksomheden var bekendt med retningslinjerne for afregningen af overarbejde. Under disse omstændigheder kunne medarbejderen ikke påregne at få sin overarbejdssaldo udbetalt ved sin fratræden, og medarbejderen fik derfor ikke medhold i sit krav herpå. Hvad kan vi udlede af dommen? 7/11

8 Dommen viser, at udbetaling af overarbejdstimer, som hovedregel, skal være aftalt mellem medarbejderen og arbejdsgiveren, førend overarbejde kan kræves udbetalt ved medarbejderens fratræden. I de tilfælde hvor arbejdsgiveren har truffet bestemmelse om, at overarbejde skal afspadseres, må dette ske, og medarbejderen kan ikke i hemmelighed opspare overarbejde og kræve dette udbetalt ved sin senere fratræden. Det vil som udgangspunkt være arbejdsgiveren selv, der træffer bestemmelse om, hvorvidt der skal ske betaling for eller afspadsering af medarbejdernes overarbejde. Dommen er i tråd med tidligere retspraksis og viser, at i de tilfælde hvor medarbejderen selv fører regnskab med overarbejdstimerne, må arbejdsgiveren informeres om opsparede overarbejdstimer, så overarbejdet kan nå at blive afspadseret inden fratræden. Hvis medarbejderen ikke holder arbejdsgiveren orienteret om overarbejdet, vil retten til betaling herfor kunne fortabes. 8/11

9 120-DAGES REGLEN KAN IKKE ANVENDES, NÅR ARBEJDSGIVER HAR TILSIDESAT SIN TILPASNINGSFORPLIGTELSE En arbejdsgiver opsagde en medarbejder, der havde leddegigt, med forkortet varsel med hjemmel i 120-dages reglen. I sagen kom Højesteret frem til, at leddegigt udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Højesteret fandt ikke, at arbejdsgiveren havde opfyldt tilpasningsforpligtelsen, hvorfor medarbejderens rettigheder var krænket. Medarbejderen blev tilkendt erstatning for uberettiget anvendelse af 120-dages reglen samt godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Kontakt Jens Lund Mosbek Direkte: Mobil: Marianne Granhøj Direkte: Mobil: Højesterets dom af 11.august 2015 Sagen kort Sagen angik en medarbejder, der fik konstateret leddegigt i maj Medarbejderen kunne ikke længere varetage sine arbejdsopgaver, hvorefter medarbejderen og arbejdsgiveren i juli indgik dialog om mulighed for nye arbejdsopgaver. Der var ikke mulighed for nye administrative opgaver, da stillingerne var besat. Senere samme måned blev medarbejderen sygemeldt på deltid, og i september blev medarbejderen fuldtidssygemeldt. Den 15. december 2009 modtog medarbejderen brev om, at vedkommende var opsagt med forkortet varsel på baggrund af 120-dages reglen. Spørgsmålet var herefter, om leddegigt var omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingslovens forstand og i givet fald, om fraværet som følge af leddegigt kunne medregnes i 120-dages reglen. Højesterets dom Leddegigt udgjorde et handicap Højesteret tog indledningsvist stilling til, om medarbejderens lidelse var et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Med henvisning til Højesterets dom af 23. juni 2015 blev handicapbegrebet gengivet således, at det omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt eller effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed. På grundlag af blodprøver og røntgenundersøgelser fandt Højesteret, at sygdommen udgjorde et handicap. Arbejdsgiveren havde tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse I Højesterets dom af 23. juni 2015 blev det fastslået, at tilpasningsforpligtelsen i forskelsbehandlingslovens 2a forudsætter, at medarbejderen godtgør, at arbejdsgiveren vidste eller burde vide, at medarbejderen var handicappet, før forpligtelsen indtræder. Højesteret fandt på baggrund af bevisvurderingen, at arbejdsgiveren var eller burde være bekendt med, at medarbejderens sygdom var et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Arbejdsgiveren var derfor forpligtet til at foretage tilpasningsforanstaltninger. Højesteret fandt imidlertid ikke, at forpligtelsen var opfyldt. Arbejdsgiveren havde tilbudt 9/11

10 medarbejderen en ny stilling, men stillingen var uhensigtsmæssig, idet stillingen indebar belastninger, som medarbejderen på grund af sit handicap ikke kunne klare. Herudover havde arbejdsgiveren ikke godtgjort, at der ikke på hensigtsmæssig måde kunne etableres en deltidsstilling eller etablering af fleksjob, eller at dette ville medføre en forholdsmæssig stor byrde for virksomheden. Højesteret fastslog dog, at tilpasningsforpligtelsen ikke indebar en pligt til at etablere en ny administrativ stilling, som indbefattede opgaver, der var henlagt andre medarbejdere. 120-dages reglen kunne ikke anvendes EU-domstolen fastslog i dommen af 11. april 2013, at 120-dages reglen i funktionærlovens 5, stk. 2, er uforenelig med beskæftigelsesdirektivet, når sygefraværet skyldes, at arbejdsgiveren har tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse. Højesteret lagde til grund, at medarbejderens sygefravær kunne være afværget helt eller delvist, hvis arbejdsgiveren havde foretaget tilpasningsforanstaltninger. Betingelserne for at anvende 120-dages reglen var derfor ikke opfyldt. Erstatning og godtgørelse Medarbejderen skulle på grund af sin anciennitet have været opsagt med 6 måneders varsel, hvorfor medarbejderen havde krav på erstatning for det løntab, der var oppebåret. Erstatningskravet skulle dog reduceres med de sygedagpenge, der var udbetalt i opsigelsesperioden. Højesteret tog afslutningsvis stilling til, om der var grundlag for godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7. Arbejdsgiveren fandtes at have forsømt pligten til at træffe hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger og dermed gjort uberettiget brug af 120-reglen. Der var således sket krænkelse af medarbejderens rettigheder, der begrundende et krav på godtgørelse. Med henvisning til Højesterets dom af 12. marts 2015 udtalte Højesteret, at der ved fastsættelsen af godtgørelsen skal lægges vægt på grovheden af overtrædelsen, og herunder tages hensyn til baggrunden for overtrædelsen og den krænkelse, der er påført medarbejderen. I den forbindelse lagde Højesteret vægt på, at rækkevidden af pligten til at træffe tilpasningsforanstaltninger ikke var helt afklaret, og derfor blev den tilkendte godtgørelse udmålt til 9 måneders løn, uanset medarbejderen havde en meget lang anciennitet (14 år). Hvad kan vi udlede af dommen? I denne sag blev der givet godtgørelse for uberettiget brug af 120-dages-reglen, men var medarbejderen blevet opsagt med almindeligt varsel, ville der stadig kunne kræves godtgørelse for manglende opfyldelse af tilpasningsforpligtelsen. Havde arbejdsgiveren opfyldt tilpasningsforpligtelsen, kunne opsigelsen måske helt have været undgået. Det afgørende er, om arbejdsgiveren har tilsidesat sin tilpasningsforpligtelse. 10/11

11 KR INSIGHTS: VORES ANBEFALINGER OM HØJAKTUELLE EMNER Med KR Insights samler vi en værdifuld videnbase af artikler mv., som vi stiller til rådighed på vores hjemmeside og deler blandt andet gennem nyhedsbrevet KR Insights. Dermed får du vores anbefalinger vedrørende aktuelle problemstillinger direkte i din indbakke. Tilmeld dig også vores øvrige nyhedsbreve og bliv opdateret på den seneste udvikling i dansk lovgivning. Sign up for the English KR Insights. 11/11

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 17.06.2014 HÅNDHÆVELSESDIREKTIVET ER VEDTAGET: HVILKEN BETYDNING FÅR DET FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED? Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: +4538774681 Mobil: +4523646060

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten.

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten. Nummer 3 december 2015 Redaktion: Robert Barrit Sørensen Pharmadanmark Lone Rente Hansen Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen Personalejuridiske udfordringer Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Lidt om ferie Opsigelse det praktiske Skal ansættelsesforholdet overhovedet afsluttes?

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.05.2015 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET 12.5.2015 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Sygemeldt Hvad gør du?

Sygemeldt Hvad gør du? Sygemeldt Hvad gør du? Alle kan blive ramt af sygdom, men hvordan forholder du dig egentlig i sådan en situation, og hvordan kommer du ud af det igen? I denne folder kan du læse om de forhold, der gælder,

Læs mere

Disse regler gælder ikke for selvstændigt erhvervsdrivende, som indgår kontrakter med kommunerne om at levere varer eller tjenesteydelser.

Disse regler gælder ikke for selvstændigt erhvervsdrivende, som indgår kontrakter med kommunerne om at levere varer eller tjenesteydelser. FAMILIEPLEJERE M.FL. - ANSATTE ELLER SELVSTÆNDIGE? Efter KL s opfattelse skal familieplejere efter servicelovens 49 i en hel række relationer som udgangspunkt anses for selvstændige og ikke ansatte, herunder

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 14.08.2014 GENERALADVOKAT: SVÆR FEDME KAN UDGØRE ET HANDICAP 14.8.2014 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533 tib@kromannreumert.com

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 25. februar 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0139: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di (AKT) for Nettbuss A/S (advokat Jacob

Læs mere

ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV

ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV 6. MAJ 2015 ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV NR. 1/2015 Hermed udsendes Nielsen Nøragers nye ansættelsesretlige nyhedsbrev. I dette første nyhedsbrev sætter vi fokus på det fremsatte forslag til ansættelsesklausulloven,

Læs mere

Ledelse og Udvikling i Praksis

Ledelse og Udvikling i Praksis Ledelse og Udvikling i Praksis Den gode arbejdsplads Personalejura og konflikter kursus,, den 23. marts 2010 Per Krøyer Alsbæk, PLA 1 Personalejura Kollektiv arbejdsret PLA har OK med DSR/Dbio Dbio og

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 22.02.2016 OVERTAGELSE AF RENGØRINGSOPGAVE VAR IKKE EN VIRKSOMHEDS- OVERDRAGELSE 22.2.2016 En rengøringsvirksomhed vandt udbuddet om en rengøringsopgave i en kommune.

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

Den 10. december 2013

Den 10. december 2013 29. nov. 13 Den 10. december 2013 1) Nyeste retspraksis vedr. 120 dages reglen i Funktionærloven 2) Forskelsbehandlingsloven med særligt henblik på alder og handicap 3) Ferieloven: sygdom under ferie 4)

Læs mere

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2903 12 Maren Holding ApS (advokat Jeppe Wedel

Læs mere

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Personalejura og Arbejdsgiverrollen. LUP Personalejura, 20. okober 2009 Skarrildhus

Personalejura og Arbejdsgiverrollen. LUP Personalejura, 20. okober 2009 Skarrildhus Personalejura og Arbejdsgiverrollen Program Arbejdsretlige regler Ansættelse, løn og kontrakter Sygdom Barsel Ferie Samarbejdsvanskeligheder Advarsel, opsigelse, bortvisning PLA Stiftet 1. januar 2003

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.07.2014 ERHVERVSEVNETABSPROCENTEN KAN FASTSÆTTES FORSKELLIGT EFTER ARBEJDSSKADE- SIKRINGSLOVEN OG ERSTATNINGS- ANSVARSLOVEN Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte:

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Side 1 Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2.

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

D O M. Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)). 18. afd. nr. B-1800-10: Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 24. februar 2016 Birgitte Østergaard Lykke bol@midttrafik.dk 8740 8215 Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Indledning: Nærværende notat viser

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb og hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger

Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb og hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb og hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger Partner Jacob Sand Advokat Ditte Grundtvig Larsen Disposition Grundlæggende om forbuddet mod forskelsbehandling Hvem

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Guidelines under konflikt (FAQ)

Guidelines under konflikt (FAQ) Guidelines under konflikt (FAQ) Hvem skal ikke med i konflikt? Elever/lærlinge, som er i praktik i forbindelse med en EUD- eller en EGUuddannelse, er ikke omfattet af en konflikt. Det samme gælder KVUstuderende

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Husk at få opdateret ansættelseskontrakter inden den 1. januar 2016 2 Manglende hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger 3 Kortere varsling af hovedferie aftalt i ansættelseskontrakt 4 Opsagt på grund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 180/2014 (1. afdeling) Scandinavian Airlines System-Denmark-Norway-Sweden (SAS-konsortiet), SAS Danmark A/S, SAS Norge AS og SAS Sverige AB (advokat

Læs mere

K-lagernedlagdepåstandom,atHøjeTaastrupKommuneskaltilpligtesatbetaleE

K-lagernedlagdepåstandom,atHøjeTaastrupKommuneskaltilpligtesatbetaleE PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af L9.juni 2013 i afskedigelsesnævnssag FY 2012.01 1"7 : HI Organisation for ledende medarbejdere i ldræts, Kultur og fritidssektoren for (âdvokat Per Frydenreim Møller)

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør

Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør Indledning I forbindelse med undervisning på 3. år i Gomards Obligationsret del 2 udskrev underviseren en lille forelæsningskonkurrence

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere