Referat Handicaprådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Handicaprådet"

Transkript

1 Referat Handicaprådet Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss (Ø) Duygu Ngotho (A) Katrine Kjærbo Karsten Grubert Karl Vilhelm Nielsen Jacob Svendsen Kirsten Fazio Lene Fritzbøger Andersen Hanne Olsson-Dragø Kurt Mortensen Niels Fiil Hildebrandt Deltagere: Lars Løgstrup Fraværende: Philip Læborg Haldis Glerfoss Duygu Ngotho Karsten Grubert Kurt Mortensen Rød 3, Prøvestenen Lars Løgstrup deltog som suppleant for Karsten Grubert. Inge Juul Knudsen deltog som suppleant for Kurt Mortensen Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Oplæg til dialog om udbredelse af digital kommunikation Lukket - Uddeling af Handicapprisen Høring af udbudsmaterialet til udbud på kompressionshjælpemidler Opfølgning på debatmødet den 26. marts Planlægning af arbejdet med budget Forslag til ændret forretningsorden Kommende sager og udeståender - orientering Valg af næstformand Meddelelser og eventuelt...16 Bilagsliste...17

2

3 Handicaprådet Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Handicaprådet Indstilling Formandsskabet indstiller: Atdagsordenen godkendes Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Karsten Grubert, Kurt Mortensen Dagsordenen godkendt.

4 Handicaprådet Mødedato Side Oplæg til dialog om udbredelse af digital kommunikation Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/24042 Handicaprådet Digital kommunikation alle skal med på bølgen (3).pdf Indledning/Baggrund Pernille Madsen, centerchef for Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har rettet henvendelse til Handicaprådet i forbindelse med en aktuel landsdækkende indsats for at få alle, der er tilmeldt digital post, til at bruge løsningen. Pernille Madsen lægger op til dialog med Handicaprådet og deltager på mødet. Sagsfremstilling Digitaliseringsstyrelsen og KL har lavet en kampagne, der skal sikre, at alle får mulighed for at være digitale. Handicappede er ikke en del af målgruppen i årets kampagne. Alligevel er der et ønske om en aktiv dialog med Handicaprådet omkring digitaliseringselementer, der kan gøre dialogen med det offentlige nemmere. Helsingør Kommune uddeler en digitaliseringspris til en person eller en gruppe af personer, for en særligt god idé til at øge digitaliseringen. Se sagens bilag for nærmere om prisen. Indstilling Formanden indstiller: At Handicaprådet indgår i aktiv dialog med Center for Borgerservice IT og Digitalisering. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Karsten Grubert, Kurt Mortensen Pernille Madsen, Centerchef for Center for Borgerservice, IT og Digitalisering, orienterede på mødet om indsatser for digitalisering, herunder indstiftelsen af en digitaliseringspris. Pernille pegede på, at der er en gruppe personer, der er tilmeldt/ikke frameldt digital kommunikation, men som ikke bruger det. Der er særligt fokus på denne gruppe. Pernille opfordrede til at være opmærksom på eventuelle særlige udfordringer omkring anvendelsen af de digitale løsninger og give tilbagemeldinger med henblik på løsninger. Pernille pegede på, at det kan være en god idé, at orientere kommunen om eventuelle udfordringer, også selvom der tages andre initiativer. Pernille opfordrede endelig til, at give besked, hvis der opleves problemer med kommunens hjemmeside. Der kan skrives til Pernille på

5 Handicaprådet Mødedato Side Lukket - Uddeling af Handicapprisen 2015 Lukket sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/10040 Handicaprådet

6 Handicaprådet Mødedato Side Høring af udbudsmaterialet til udbud på kompressionshjælpemidler Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/23015 Handicaprådet Kompression, Skema 4 - Referanceliste docx Kompression, Skema 3 - Nøgletalsformular docx Kompression, Skema 2 - Tro- og loveerklæring docx Kompression, Skema 1 - Generel præsentation docx Kompression, Bilag 3a - E-handel Fredensborg Kommune docx Kompression Udbudsbetingelser docx Kompression Bilag 4 - Rammeaftale docx Kompression Bilag 1 - Kravspecifikation docx Kompression Bilag 2 - Tilbudsliste xlsx Kompression Bilag 3 - Krav i forbindelse med E-handel docx Indledning/Baggrund Udbud og Indkøb fremlægger hermed et kommende udbud på området kompressionshjælpemidler, som er udarbejdet i Indkøbsfællesskabet Nordsjælland (IN). Aftalen med den vindende leverandør forventes at træde i kraft pr. 01.april Varighed af aftalen er 3 år, med mulighed for forlængelse i 1 år. Retsgrundlag Udbuddet gennemføres i henhold til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15/06/2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer, og senest nr. 895 af 17/08/2011. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. Nærværende udbud vedrører bestilling og levering af kompressionshjælpemidler til borgere med bevilling i henhold til 112 i Serviceloven på vegne af Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen og høringen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Ballerup Kommune er på vegne af de 11 IN-kommunerne: Allerød, Ballerup, Bornholm, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm, tovholder på projektgruppen i udbuddet. Projektgruppen består bla. af udbudskonsulenter, fagpersoner, herunder visitatorer og sygeplejersker fra de deltagende kommuner. I processen med udformning af tilbudslisten og kravspecifikationer mv. har Ballerup Kommune haft inviteret brugerrepræsentanterne der også deltog i udbud af ortopædisk fodtøj og indlæg -jf. sagsnr. 14/ Disse brugerrepræsentanter har dog ikke ønsket at deltage. I processen har sygeplejersker med speciale i kompression samt visitatorer fra Kommunerne deltaget. Helsingør Kommune har i projektgruppen været repræsenteret ved visitator Kirsten Pedersen fra Center for Borgerservice, IT og Digtialisering og ved udbudskonsulent Anne

7 Handicaprådet Mødedato Side 7 Borlund fra Center for Erhverv, Politik og Organisation. Projektgruppen har blandt andet afholdt møder med leverandører på markedet. Baggrunden for samarbejdet med de nordsjællandske kommuner er, at kommunerne tilsammen repræsenterer et stort indkøbspotentiale, hvilket betyder et interessant volumen for interesserede leverandører. Udbuddet bliver gennemført med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud med underkriterierne sortiment (20 %) og pris (60 %), se evt. yderligere i bilaget: Udbudsbetingelser pkt. 10. Økonomi/Personaleforhold Helsingør Kommune havde i 2014, 730 bevillinger på kompressionshjælpemidler til borgere i kommunen, hvilket svarer til bevillinger for ca. 1 million kroner. Kommunikation/Høring Udbudsmaterialet er vedhæftet denne orientering. Der skal gøres opmærksom på at materialet er fortroligt da det ikke er offentliggjort endnu. Det vil sige at materialet ikke må drøftes med andre end råddets medlemmer og materialet eller dele heraf må ikke offentliggøres i nogen form. Materialet sendes ligeledes til høring hos Ældrerådet den 23. november Indstilling Udbud og Indkøb indstiller: at Handicaprådet afgiver høringssvar på baggrund af det fremlagte udbudsmateriale. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Karsten Grubert, Kurt Mortensen Handicaprådet har ingen bemærkninger.

8 Handicaprådet Mødedato Side Opfølgning på debatmødet den 26. marts 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7178 Handicaprådet Oplæg til Handicaprådets dagsorden pkt. 5.2 på mandag - Opfølgning temamøde 26 marts 2015.docx Indledning/Baggrund Handicaprådet var sammen med Danske Handicaporganisationer, Helsingør den 26. marts 2015 vært ved et debatarrangement om udmøntningen af Helsingør Kommunes handicappolitik. Som opfølgning har Handicaprådet rettet henvendelse til fagudvalgene under byrådet med en række opfordringer til, hvad udvalgene kan arbejde videre med, inden for hver deres fagområde. Handicaprådet har også peget på en række opgaver, som rådet selv vil arbejde videre med. Denne sag angår opfølgning på dette arbejde. Sagsfremstilling På baggrund af Handicaprådets opfordringer har Børne- og Uddannelsesudvalget inviteret Handicaprådet til på et møde, at fortælle om rådets oplevelser eller udfordringer inden for udvalgets område. På den baggrund skal Handicaprådet beslutte hvem, der for Handicaprådet skal deltage på et møde i Børne- og Uddannelsesudvalget efter nærmere aftale. Handicaprådet besluttede på sit møde den 15. juni 2015, at Handicaprådets egne fokusområder skulle være: Tilgængelighed i alle livets forhold Uddannelse af medarbejdere i bred forstand Anvendelse og inddragelse af Handicaprådet Initiativtagere til de ønskede guidede ture På samme møde nedsattes en arbejdsgruppe, der aktuelt består af Lene F. Andersen og Karl Vilhelm Nielsen. Arbejdsgruppens opgave er at være tovholdere på det videre arbejde med de valgte fokusområder. Der foreligger endnu ikke et oplæg fra arbejdsgruppen. Indstilling Formandsskabet indstiller: 1. At Handicaprådet beslutter hvordan anmodningen fra Børne- og Uddannelsesudvalget

9 Handicaprådet imødekommes og Mødedato Side 9 2. At Handicaprådet orienteres om status på arbejdsgruppens arbejde med den konkrete udmøntning af, hvordan Handicaprådet i øvrigt løser de opgaver, der følger af debatmødet den 26. marts 2015 Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Karsten Grubert, Kurt Mortensen Ad. 1: Handicaprådet vil meget gerne deltage i et møde, men vil afvente orienteringen om erfaringer med Inklusion2016. Ad. 2: Lene orienterede op oplægget fra DH/arbejdsgruppen. Det skriftlige oplæg sendes ud med referatet. På baggrund af oplægget besluttede Handicaprådet at: - Det videre arbejde med en workshop om job og handicap, afventer tilbagemelding fra Center for Job og Uddannelse. - DH peger på en person fra høreforeningen, en person med bevægelseshandicap og en synshandicappet til planlægningsgruppen for en kulturtur. - Rådet løbende har opmærksomhed på emner, der kan danne grundlag for konkrete kontakter til de politiske udvalg. Der sættes fremover et tilbagevendende punkt på dagsordenen til ordinære møder i Handicaprådet med dette formål. Derudover orienterede Katrine Kjærbo om arbejdet med Tilgængelighedsplanen i relation til Handicaprådets fokusområder. Katrine oplyste i den forbindelse, at Tilgængelighedsplanen kommer til høring i Handicaprådet. Endeligt godkendte Handicaprådet, at Kurt Mortensen fortsætter i følgegruppen til Tilgængelighedsplanen, også efter sin udtræden af Handicaprådet pr. 31. december 2015.

10 Handicaprådet Mødedato Side Planlægning af arbejdet med budget 2017 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/20588 Handicaprådet Indledning/Baggrund I forbindelse med Handicaprådets behandling af budgethøringen for budget 2016, den 28. september 2015, besluttede Handicaprådet, at arbejde på, at få indflydelse langt tidligere i processen. Der er derfor behov for, at Handicaprådet beslutter, hvordan opgaven håndteres. Sagsfremstilling Det er aftalt, at det ordinære møde i Handicaprådet den 18. april 2016 afholdes på Kommunikationscenteret i Hillerød. Mødet afsluttes med en frokost. Den sidste time af mødet vil bestå af oplæg og/eller rundvisning ved Kommunikationscenteret. Formandsskabet foreslår, at mødet forlænges med 1 time. Den ekstra tid foreslås anvendt til konkret kreativt arbejde med henblik på at afdække og komme medforslag til måder, hvorpå Handicaprådet i højere grad kan bringe sin viden og indflydelse i spil i forhold til kommunens budget. For at kunne få en proces med et meningsfuldt udbytte, skal der nedsættes en lille arbejdsgruppe, der kan planlægge processen. Indstilling Formandsskabet indstiller: 1. At Handicaprådet godkender forslaget om gennemførelse af en proces, som skitseret oven for, og 2. At Handicaprådet udpeger 2-3 personer, der skal være ansvarlige for planlægningen af processen. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Karsten Grubert, Kurt Mortensen Ad 1: Godkendt. Ad 2: Hanne Olsson-Dragø, Karl Vilhelm Nielsen, Michael Mathiesen og Katrine Kjærbo blev udpeget til at planlægge processen omkring arbejdet med budgettet til mødet i Handicaprådet den 18. april 2016.

11 Handicaprådet Mødedato Side Forslag til ændret forretningsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/469 Handicaprådet Forslag til ændring af forretningsorden Forslag til ændret forretningsorden - med indarbejdede ændringer Handicaprådets forretningsorden Indledning/Baggrund På baggrund i blandt andet organisatoriske ændringer, har det været nødvendigt med et par små tilpasninger af Handicaprådets forretningsorden. Retsgrundlag Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 37 a Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område 29 Sagsfremstilling Forslaget til den ændrede forretningsorden fremgår af de vedhæftede bilag. I det ene bilag er der tydelig markering af de foreslåede ændringer, ligesom det er indsat bemærkninger. I det andet dokument, er alle ændringer skjult, således at dokumentet fremstår langt mere læsevenligt. Der er fortrinsvist tale om mindre ændringer og tilpasninger. Der er enkelte ændringsforslag er af mere indholdsmæssig karakter. Der er blandt andet tale om forslag om tilføjelse af en bestemmelse om, hvordan det håndteres, hvis der skulle være stemmelighed ved valg til formand og næstformand. Indstilling Formandsskabet indstiller: At Handicaprådet godkender forretningsordenen med de foreslåede ændringer. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Karsten Grubert, Kurt Mortensen Godkendt.

12 Handicaprådet Mødedato Side Kommende sager og udeståender - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/97 Handicaprådet Sagsfremstilling Følgende sager er noteret til kommende behandling i Handicaprådet: 1. Orientering om erfaringerne med Inklusion2016. Forventes forelagt tidligst medio Jfr. orientering af Handicaprådet den 27. januar 2014 (14/1045). 2. Orientering om årsrapport fra Socialtilsynet, når den er modtaget. Sagen forelægges Socialudvalget i januar, og Handicaprådet efterfølgende. 3. Overvejelser om afholdelse af temamøde om ældre og handicap. 4. Orientering om evaluering af Hjerneskadesamrådets virke. Resultat af evaluering forventes at foreligge i første kvartal Opfølgning på Handicaprådets opgaver, der blev valgt på baggrund af debatmødet den 26. marts Se dagsordenens pkt Temamøde om budgetindflydelse den 18. april Se dagsordenens pkt. 6. Indstilling Formandsskabet indstiller: At orientering foretages. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Karsten Grubert, Kurt Mortensen Orientering foretaget. Jacob Svendsen orienterede om oplæg til to kommende punkter omkring udfordringerne vedrørende husleje og beboerrepræsentation på Kronborgsund og boligerne på Vinkeldamsvej.

13 Handicaprådet Mødedato Side 13 Katrine Kjærbo oplyste om en kommende orientering om kollektiv trafik, herunder Flextur.

14 Handicaprådet Mødedato Side Valg af næstformand Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/25291 Handicaprådet Indledning/Baggrund Ved møde i Handicaprådet den 20. april 2015 blev Hanne Olsson-Dragø valgt som næstformand for Handicaprådet. Hanne Olsson-Dragø ønsker at fratræde som næstformand pr. 31. december Handicaprådet skal således vælge en ny næstformand med virkning fra 1. januar Retsgrundlag Retssikkerhedslovens 37a 5 i Handicaprådets forretningsorden Sagsfremstilling Det fremgår af gældende forretningsordens 5, stk. 2, at såfremt formanden er valgt blandt de af kommunalbestyrelsen indstillede medlemmer, skal næstformanden vælges blandt de af Danske Handicaporganisationer indstillede. Formanden er valgt blandt de af kommunalbestyrelsen indstillede. Handicaprådet skal derfor blandt sine medlemmer, der er indstillet af Danske handicaporganisationer, vælge en næstformand. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller: At Handicaprådet med virkning fra 1. januar 2016 vælger en næstformand blandt de medlemmer, der er indstillet af Danske Handicaporganisationer. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Karsten Grubert, Kurt Mortensen Lene F. Andersen blev valgt som næstformand pr. 1. januar 2016.

15 Handicaprådet Mødedato Side Meddelelser og eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Handicaprådet Sagsfremstilling DCHs årsmøde 2. februar 2016 Henvendelse om flexturs fremtid Henvendelse om teleslynge på Kulturværftet Tilmeldinger/tilkendegivelser vedrørende arrangement 8. december Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Karsten Grubert, Kurt Mortensen Orienteret om sag til Socialudvalget med udmøntning af besparelser. Handicaprådet finder det utilfredsstillende, at sådanne sager ikke sendes til høring i Handicaprådet. Orienteret om seneste udmelding fra Center for Job og Uddannelse vedrørende planlægning af workshop. Der indkaldes til møde med repræsentanter fra JU og Handicaprådet (Hanne, Lene, Marie og Jacob).

16 Handicaprådet Mødedato Side 16 Bilagsliste 2. Oplæg til dialog om udbredelse af digital kommunikation 1. Digital kommunikation alle skal med på bølgen (3).pdf (296191/15) 4. Høring af udbudsmaterialet til udbud på kompressionshjælpemidler 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 4. (Lukket bilag) 5. (Lukket bilag) 6. (Lukket bilag) 7. (Lukket bilag) 8. (Lukket bilag) 9. (Lukket bilag) 10. (Lukket bilag) 5. Opfølgning på debatmødet den 26. marts Oplæg til Handicaprådets dagsorden pkt. 5.2 på mandag - Opfølgning temamøde 26 marts 2015.docx (307137/15) 7. Forslag til ændret forretningsorden 1. Forslag til ændring af forretningsorden (302311/15) 2. Forslag til ændret forretningsorden - med indarbejdede ændringer (302294/15) 3. Handicaprådets forretningsorden (307301/15)

17 Bilag: 2.1. Digital kommunikation alle skal med på bølgen (3).pdf Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 23. november Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

18 DIGITAL KOMMUNIKATION 2015 ALLE SKAL MED PÅ BØLGEN I uge 46 og 47 afvikles årets nationale kampagne for digital kommunikation med det offentlige. I år er der særligt fokus på dem, der har svært ved at bruge en selvbetjeningsløsning eller ikke åbner deres digitale post. Der er særligt fokus på de unge, de ældre, socialt udsatte og ikke-vestlige indvandrere. PRIS FOR BEDSTE DIGITALE INITIATIV Digitaliseringsstyrelsen kårer de bedste landsdækkende digitale initiativer, og som en del af årets nationale kampagne for digitale kommunikation, uddeler Helsingør Kommune en lokal pris for det bedste digitale initiativ, der har sat fokus på digital kommunikation i Helsingør Kommune. Prisen hylder den organisation, gruppe, skoleklasse eller det netværk der ved et initiativ eller indsats, har været, eller kan være, med til at hjælpe og fremme digital kommunikation. Kåringen vil foregå torsdag den 10. december på Helsingør Rådhus. Præmien vil være på kr. 5000,Så hvis man kender, eller er en del af en organisation, gruppe, skoleklasse eller netværk, der har en god ide eller har gennemført et godt initiativ - der sætter fokus på digital kommunikation for nogle af de særlige målgrupper - kan man indstille til Årets digitaliserings initiativ i Helsingør Kommune Send en mail til med din indstilling og dit bidrag til Årets digitaliserings initiativ i Helsingør Kommune Skriv en forklaring og argumenter for, hvorfor netop dette digitale initiativ skal vinde. Angiv en kontaktperson for initiativet med navn, mail og telefonnummer. Frist for indstilling til prisen er tirsdag den 1. december.

19 Bilag: 5.1. Oplæg til Handicaprådets dagsorden pkt. 5.2 på mandag - Opfølgning temamøde 26 marts 2015.docx Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 23. november Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

20 Vedr. pkt. 5.2 på Handicaprådets dagsorden den 23. november: Oplæg om handicaprådets opfølgning på temamødet 26. marts. Den nedsatte arbejdsgruppe, som p.t. består af Karl Vilhelm Nielsen og Lene Fritzbøger Andersen, har drøftet punktet med DH s repræsentanter i Handicaprådet for at få indspark til det videre arbejde. På baggrund af denne drøftelse, foreslår vi følgende: Følgende er citater fra det oplæg, som opfølgningsgruppen modtog efter temamødet. Efter citaterne har vi indsat vores forslag til initiativer. Arbejdsgruppen foreslår, at Handicaprådet udpeger en tovholder eller en lille arbejdsgruppe, der arbejder konkret videre med at gennemføre virksomhedsbesøg for relevante udvalg/politikere med henblik på at afdække barrierer og give eksempler på steder, hvor der har været gode historier. Arbejdsgruppen foreslås sammensat af medlemmer af Handicaprådet og af medlemmer af DH, der ikke er medlemmer af Handicaprådet Opfølgningsgruppens forslag: Sådan som vi husker det fra temamødet drejede dette sig primært om, hvordan handicappede kunne hjælpes ud på arbejdsmarkedet. Handicaprådet har allerede, i samarbejde med DH og Center for Job og Uddannelse besluttet at lave et oplæg til en temadag om emnet. Vi foreslår derfor, at eventuelle øjenåbnerbesøg tages op efter afholdelsen af denne temadag, som forhåbentligt vil gøre os alle klogere på området. Arbejdsgruppen foreslår videre, at samme arbejdsgruppe/en tilsvarende arbejdsgrupper arbejder videre med at gennemføre øjenåbner ture med fokus på kultur-tilgængelighed. Arbejdsgruppen foreslår, at arbejdet med tilgængelighed i bred forstand fortsættes, herunder med opfølgning på muligheden for samarbejdet med foreningen God Adgang. Opfølgningsgruppens forslag: Kulturtur: Der planlægges en øjenåbner tur for kulturudvalgets medlemmer. Der nedsættes en planlægningsgruppe bestående af en hørehandicappet, en bevægelseshandicappet, en synshandicappet og evt. LEV. Turen går til forskellige kultur steder i Helsingør Kommune, hvor tilgængelighed er en udfordring. Hvad angår det øvrige tilgængelighedsarbejde, dækkes dette naturligt ved Kurts og Lenes samarbejde med Center for Teknik, Miljø og Klima om tilgængelighedsplanen. Handicaprådet har desuden generelt fokus på tilgængelighed. Endelig foreslår arbejdsgruppen, at fortsætte det løbende arbejde med at synliggøre, hvad og hvordan Handicaprådet kan bidrage til at sikre opmærksomhed og fokus på netop tilgængelighed og hensigtsmæssige hensyn til handicappede i alle sammenhænge. I den forbindelse peger arbejdsgruppen på muligheden for dialog og direkte kontakt med udvalg eller repræsentanter, for særligt de udvalg, der ikke allerede er repræsenteret i Handicaprådet. Det foreslås, at en arbejdsgruppe udarbejder et oplæg til, hvordan der kan skabes konkret kontakt til fagudvalgene. Opfølgningsgruppens forslag: Hvis vi særligt skal have fokus på de udvalg, som ikke er repræsenteret i det nuværende Handicapråd, så er det Børne- og Uddannelsesudvalget samt Sundheds- Idræts- og

21 Fritidsudvalget. Vi har allerede modtaget en invitation fra førstnævnte til et møde, så det kunne være en idé at tage aktivt kontakt til sidstnævnte udvalg med henblik på at komme med på et af deres møder. I det hele taget kunne Handicaprådet, hvis vi har noget konkret, fx et tema eller nogle punkter, vi gerne vil drøfte med et politisk udvalg, godt tage initiativ til at søge os repræsenteret på et af udvalgets møder. Vi forestiller os i så fald, at der sendes fx 4 repræsentanter med særlig viden og interesse meget gerne også deltagere fra Byrådets repræsentanter i Handicaprådet, så vi fremstår som ét råd og ikke kun som DH s folk ved sådanne lejligheder. Vi forestiller os, at denne mulighed kan tages op, når Handicaprådet har egnede tema emner, fx kunne temaet ældre med handicap måske tages op på et møde med Socialudvalget på baggrund af et oplæg fra Handicaprådet. Det kunne også være emnet handicapidræt for alle handicapgrupper som kunne drøftes med Sundheds- Idræts- og Fritidsudvalget. Angående synlighed er det jo et emne, Handicaprådet konstant har fokus på. Opfølgningsgruppen har ikke her konkrete initiativer på det område. For fuldstændighedens skyld har vi nedenfor indsat en oversigt over, hvem i det nuværende handicapråd, som sidder i hvilke politiske udvalg. Tak til Birgitte for hjælp med oversigten. Da Allan Berg Mortensen flere gange har deltaget i Handicaprådets møder som suppleant, er han i denne oversigt medtaget i parentes. Økonomiudvalget: Haldis Glerfoss Beskæftigelsesudvalget: Duygu Ngotho, Philip Læborg, (Allan Berg Mortensen) Børne- og Uddannelsesudvalget: Ingen (Allan Berg Mortensen) Kultur- og Turismeudvalget: Michael Mathiesen, Philip Læborg, Ib Kirkegaard Socialudvalget: Ib Kirkegaard, Duygu Ngotho, Michael Mathiesen

22 Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget: Ingen Teknik-, Miljø-, og Klimaudvalget: Haldis Glerfoss

23 Bilag: 7.1. Forslag til ændring af forretningsorden Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 23. november Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

24 Center for Erhverv Politik og Organisation Politisk Service September 2014November 2015 Forretningsorden for Helsingør Kommunes Handicapråd I medfør af 37a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område har kommunalbestyrelsen i Helsingør Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til 29 i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område har Helsingør Kommunes Handicapråd fastsat følgende forretningsorden: Handicaprådets formål og opgaver 1. Handicaprådet har følgende opgaver: 1. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse, og komme med forslag og initiativer. 2. Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske forhold, der vedrører handicappede. 3. Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet ove alle initiativer, der har berydning for mennesker med handicap 4. Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd, med henblik på at få belyst særlige temaer. 5. Handicaprådet afgiver en gang årligt en bertning om rådet arbejdeorienterer efter behov kommunalbestyrelsen om rådets arbejde og forslag. 6. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager. Handicaprådets funktionsperiode 2. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget. Handicaprådets sammensætning 3. Rådet består af 14 medlemmer som udpeges således, at de af handicaporganisationerne indstillede medlemmer udgør samme antal, som medlemmerne udpeget af kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at sammensætningen i øvrigt skal ske efter følgende retningslinjer: 5 medlemmer udpeget af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, blandt kommunens administrativt ansatte, efter indstilling fra henholdsvis Center for Teknik, og Miljø og Klima og fra Center for Psykiatri og HandicapSærlig Social Indsats, på baggrund af viden om og interesse for handicapområdet. 7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), således at der er medlemmer med viden om forskellige handicapområder.

25 Stk. 3. Der udpeges efter samme retningslinjer, som stk. 2, en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet. Den personlige stedfortræder deltager i rådets møder, hvis det ordinære medlem ikke kan deltage. Det ordinære medlem sørger selv for kontakt til den personlige stedfortræder ved behov. Sekretariatet oplyses om medlemmers forfald og deltagelse af suppleanter. Stk. 4. Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer til medlemskab af eller stedfortræder i Handicaprådet, som har bopæl i kommunen. Hvis et medlem af Handicaprådet fraflytter kommunen inden udløbet af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i rådet, og der udpeges en ny stedfortræder. 4. Handicaprådet kan efter eget ønske indkalde særligt sagkyndige til at belyse særlige problemstillinger for rådet. Valg af formand og næstformand 5. Rådet vælger af sin midte en formand og en næstformand. Rådet vælger først en formand, dernæst en næstformand. Stk. 2. Vælges formanden blandt de af kommunalbestyrelsen indstillede, skal næstformandsposten tilgå en af Danske Handicaporganisationer indstillet, eller omvendt. Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til henholdsvis formandsog næstformandsposten, afgøres valget ved lodtrækning. Rådets møder Kommentar [BKM1]: Vi har hidtil ikke haft nogen forholdsregler, ved en sådan situation. 6. Kommunalbestyrelsen tager initiativ til indkaldelse til det første møde efter kommunalvalget. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen retter umiddelbart efter kommunalvalget henvendelse til Danske Handicaporganisationers afdeling i kommunen med henblik på indstilling og udpegning af medlemmer til Handicaprådet. Stk. 3. Det tilstræbes, at udpegning af alle medlemmer af Handicaprådet udpeges i forbindelse med det konstituerende møde i den nyvalgte kommunalbestyrelse. 7. Kommunalbestyrelsen yder i nødvendigt omfang sekretariatsmæssig bistand til Handicaprådet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne til Handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation. Stk. 3. Sekretariatsbetjeningen af Handicaprådet placeres organisatorisk i Center for Erhverv, Politik og Organisation. 8. Rådet afholder møder efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Stk. 2. Rådets møder ledes af formanden. I dennes fravær ledes møderne af næstformanden. Stk. 3. Rådets møder er ikke offentlige. Stk. 4. Rådsmøderne planlægges, så der i videst muligt omfang tages hensyn til de forskellige ønsker, der kan udspringe af, at nogle rådsmedlemmer er ansatte i den kommunale forvaltning, mens andre har ansættelse andre steder. Stk. 5. Rådets ordinære møder fastlægges så vidt muligt for et år frem. 9 Rådet kan, når forholdene taler herfor, bemyndige formanden og næstformand til sammen, at afgive svar på rådets vegne. Stk. 2. Rådet kan på eget initiativ rette henvendelse til såvel kommunalbestyrelsen, som enhver anden kommunal myndighed med forespørgsler og forslag. 2

26 Stk. 3. Rådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til belysning af særlige problemstillinger. Rådets møder ledes af formanden. I dennes fravær ledes møderne af næstformanden. Rådets møder er ikke offentlige. Rådet kan, når forholdene taler herfor, bemyndige formanden og næstformand til sammen, at afgive svar på rådets vegne. Stk. 3. Rådet kan på eget initiativ rette henvendelse til såvel kommunalbestyrelsen, som enhver anden kommunal myndighed med forespørgsler og forslag.stk. 4. Rådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til belysning af særlige problemstillinger. Rådsmøderne planlægges, så der i videst muligt omfang tages hensyn til de forskellige ønsker, der kan udspringe af, at nogle rådsmedlemmer er ansatte i den kommunale forvaltning, mens andre har ansættelse andre steder. Rådets ordinære møder fastlægges så vidt muligt for et år frem. 10.Stk. 2. Formandsskabet udarbejder med sekretariatsbistand fra forvaltningen dagsorden til næstkommende møde. Stk. 2. For at være gyldigt indkaldt, skal dagsordenen være udsendt mindst 6 dage før mødet. Dagsordenen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Stk. 3. Hvis det er påkrævet, kan indkaldelse og udsendelse af dagsorden til ekstraordinære møder ske med kortere varsel. Stk. 43. Rådet er beslutningsdygtigt, når formanden eller næstformanden samt mindst halvdelen af rådets øvrige medlemmer er til stede. Stk. 54. Rådet er et dialogforum, hvorfor der som udgangspunkt arbejdes ud fra princippet om konsensus og beslutninger træffes i enighed. Er der behov for at træffe beslutninger ved afstemning sker det, når rådets er beslutningsdygtigt ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I tilfælde af formandens fravær, er næsformandens stemme afgørende ved stemmelighed. Kommentar [BKM2]: Ingen indholdsmæssige ændringer. Alene rokader Sekretariatet udarbejder et beslutningsreferat af hvert møde i rådet. Referatet skal være offentliggjort senest 4 dage efter rådsmødet. Referatet offentliggøres på kommunens hjemmeside Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til de af Danske Handicaporganisationer indstillede medlemmer af Handicaprådet efter reglerne i 16a i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2. Medlemmer af Handicaprådet er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer pågældende efter stk Kommunalbestyrelsen afholder udgifter til medlemmers deltagelse i arrangementer henvendt til handicaprådsmedlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afholder tillige dokumenterede transportudgifter til arrangementer jfr. stk. 1, samt til ærinder på vegne af Handicaprådet Denne forretningsorden kan ændres, hvis 2/3 af et beslutningsdygtigt råd kan tilslutte sig ændringsforslaget. Forretningsordenen er vedtaget på Handicaprådets møde den 4. februar

27 4

28 Bilag: 7.2. Forslag til ændret forretningsorden - med indarbejdede ændringer Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 23. november Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

29 Center for Erhverv Politik og Organisation Politisk Service November 2015 Forslag: Forretningsorden for Helsingør Kommunes Handicapråd I medfør af 37a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område har kommunalbestyrelsen i Helsingør Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til 29 i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område har Helsingør Kommunes Handicapråd fastsat følgende forretningsorden: Handicaprådets formål og opgaver 1. Handicaprådet har følgende opgaver: 1. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse, og komme med forslag og initiativer. 2. Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske forhold, der vedrører handicappede. 3. Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet over alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap 4. Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd, med henblik på at få belyst særlige temaer. 5. Handicaprådet afgiver en gang årligt en beretning om rådet arbejde. 6. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager. Handicaprådets funktionsperiode 2. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget. Handicaprådets sammensætning 3. Rådet består af 14 medlemmer som udpeges således, at de af handicaporganisationerne indstillede medlemmer udgør samme antal, som medlemmerne udpeget af kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at sammensætningen i øvrigt skal ske efter følgende retningslinjer: 5 medlemmer udpeget af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, blandt kommunens administrativt ansatte, efter indstilling fra henholdsvis Center for Teknik, Miljø og Klima og fra Center for Særlig Social Indsats, på baggrund af viden om og interesse for handicapområdet. 7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), således at der er medlemmer med viden om forskellige handicapområder.

30 Stk. 3. Der udpeges efter samme retningslinjer, som stk. 2, en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet. Den personlige stedfortræder deltager i rådets møder, hvis det ordinære medlem ikke kan deltage. Det ordinære medlem sørger selv for kontakt til den personlige stedfortræder ved behov. Sekretariatet oplyses om medlemmers forfald og deltagelse af suppleanter. Stk. 4. Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer til medlemskab af eller stedfortræder i Handicaprådet, som har bopæl i kommunen. Hvis et medlem af Handicaprådet fraflytter kommunen inden udløbet af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i rådet, og der udpeges en ny stedfortræder. 4. Handicaprådet kan efter eget ønske indkalde særligt sagkyndige til at belyse særlige problemstillinger for rådet. Valg af formand og næstformand 5. Rådet vælger af sin midte en formand og en næstformand. Rådet vælger først en formand, dernæst en næstformand. Stk. 2. Vælges formanden blandt de af kommunalbestyrelsen indstillede, skal næstformandsposten tilgå en af Danske Handicaporganisationer indstillet, eller omvendt. Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til henholdsvis formandsog næstformandsposten, afgøres valget ved lodtrækning. Rådets møder 6. Kommunalbestyrelsen tager initiativ til indkaldelse til det første møde efter kommunalvalget. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen retter umiddelbart efter kommunalvalget henvendelse til Danske Handicaporganisationers afdeling i kommunen med henblik på indstilling og udpegning af medlemmer til Handicaprådet. Stk. 3. Det tilstræbes, at udpegning af alle medlemmer af Handicaprådet udpeges i forbindelse med det konstituerende møde i den nyvalgte kommunalbestyrelse. 7. Kommunalbestyrelsen yder i nødvendigt omfang sekretariatsmæssig bistand til Handicaprådet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne til Handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation. Stk. 3. Sekretariatsbetjeningen af Handicaprådet placeres organisatorisk i Center for Erhverv, Politik og Organisation. 8. Rådet afholder møder efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Stk. 2. Rådets møder ledes af formanden. I dennes fravær ledes møderne af næstformanden. Stk. 3. Rådets møder er ikke offentlige. Stk. 4. Rådsmøderne planlægges, så der i videst muligt omfang tages hensyn til de forskellige ønsker, der kan udspringe af, at nogle rådsmedlemmer er ansatte i den kommunale forvaltning, mens andre har ansættelse andre steder. Stk. 5. Rådets ordinære møder fastlægges så vidt muligt for et år frem. 9 Rådet kan, når forholdene taler herfor, bemyndige formanden og næstformand til sammen, at afgive svar på rådets vegne. Stk. 2. Rådet kan på eget initiativ rette henvendelse til såvel kommunalbestyrelsen, som enhver anden kommunal myndighed med forespørgsler og forslag. 2

31 Stk. 3. Rådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til belysning af særlige problemstillinger. 10. Formandsskabet udarbejder med sekretariatsbistand fra forvaltningen dagsorden til næstkommende møde. For at være gyldigt indkaldt, skal dagsordenen være udsendt mindst 6 dage før mødet. Dagsordenen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Stk. 3. Hvis det er påkrævet, kan indkaldelse og udsendelse af dagsorden til ekstraordinære møder ske med kortere varsel. Stk. 4. Rådet er beslutningsdygtigt, når formanden eller næstformanden samt mindst halvdelen af rådets øvrige medlemmer er til stede. Stk. 5. Rådet er et dialogforum, hvorfor der som udgangspunkt arbejdes ud fra princippet om konsensus og beslutninger træffes i enighed. Er der behov for at træffe beslutninger ved afstemning sker det, når rådets er beslutningsdygtigt ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I tilfælde af formandens fravær, er næstformandens stemme afgørende ved stemmelighed. 11. Sekretariatet udarbejder et beslutningsreferat af hvert møde i rådet. Referatet skal være offentliggjort senest 4 dage efter rådsmødet. Referatet offentliggøres på kommunens hjemmeside. 12. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til de af Danske Handicaporganisationer indstillede medlemmer af Handicaprådet efter reglerne i 16a i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2. Medlemmer af Handicaprådet er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer pågældende efter stk Kommunalbestyrelsen afholder udgifter til medlemmers deltagelse i arrangementer henvendt til handicaprådsmedlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afholder tillige dokumenterede transportudgifter til arrangementer jfr. stk. 1, samt til ærinder på vegne af Handicaprådet. 14. Denne forretningsorden kan ændres, hvis 2/3 af et beslutningsdygtigt råd kan tilslutte sig ændringsforslaget. Forretningsordenen er vedtaget på Handicaprådets møde den. 3

32 Bilag: 7.3. Handicaprådets forretningsorden Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 23. november Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

33 Center for Erhverv Politik og Organisation Politisk Service November 2015 Forretningsorden for Helsingør Kommunes Handicapråd I medfør af 37a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område har kommunalbestyrelsen i Helsingør Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til 29 i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område har Helsingør Kommunes Handicapråd fastsat følgende forretningsorden: Handicaprådets formål og opgaver 1. Handicaprådet har følgende opgaver: 1. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse, og komme med forslag og initiativer. 2. Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske forhold, der vedrører handicappede. 3. Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet ove alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap 4. Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd, med henblik på at få belyst særlige temaer. 5. Handicaprådet afgiver en gang årligt en beretning om rådets arbejde. 6. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager. Handicaprådets funktionsperiode 2. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget. Handicaprådets sammensætning 3. Rådet består af 14 medlemmer som udpeges således, at de af handicaporganisationerne indstillede medlemmer udgør samme antal, som medlemmerne udpeget af kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at sammensætningen i øvrigt skal ske efter følgende retningslinjer: 5 medlemmer udpeget af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, blandt kommunens administrativt ansatte, efter indstilling fra henholdsvis Center for Teknik, Miljø og Klima og fra Center for Særlig Social Indsats, på baggrund af viden om og interesse for handicapområdet. 7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), således at der er medlemmer med viden om forskellige handicapområder. Stk. 3. Der udpeges efter samme retningslinjer, som stk. 2, en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet. Den personlige stedfortræder deltager i rådets møder, hvis det ordinære medlem ikke kan deltage. Det ordinære medlem

34 sørger selv for kontakt til den personlige stedfortræder ved behov. Sekretariatet oplyses om medlemmers forfald og deltagelse af suppleanter. Stk. 4. Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer til medlemskab af eller stedfortræder i Handicaprådet, som har bopæl i kommunen. Hvis et medlem af Handicaprådet fraflytter kommunen inden udløbet af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i rådet, og der udpeges en ny stedfortræder. 4. Handicaprådet kan efter eget ønske indkalde særligt sagkyndige til at belyse særlige problemstillinger for rådet. Valg af formand og næstformand 5. Rådet vælger af sin midte en formand og en næstformand. Rådet vælger først en formand, dernæst en næstformand. Stk. 2. Vælges formanden blandt de af kommunalbestyrelsen indstillede, skal næstformandsposten tilgå en af Danske Handicaporganisationer indstillet, eller omvendt. Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater til henholdsvis formandsog næstformandsposten, afgøres valget ved lodtrækning. Rådets møder 6. Kommunalbestyrelsen tager initiativ til indkaldelse til det første møde efter kommunalvalget. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen retter umiddelbart efter kommunalvalget henvendelse til Danske Handicaporganisationers afdeling i kommunen med henblik på indstilling og udpegning af medlemmer til Handicaprådet. Stk. 3. Det tilstræbes, at udpegning af alle medlemmer af Handicaprådet udpeges i forbindelse med det konstituerende møde i den nyvalgte kommunalbestyrelse. 7. Kommunalbestyrelsen yder i nødvendigt omfang sekretariatsmæssig bistand til Handicaprådet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne til Handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation. Stk. 3. Sekretariatsbetjeningen af Handicaprådet placeres organisatorisk i Center for Erhverv, Politik og Organisation. 8. Rådet afholder møder efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Stk. 2. Rådets møder ledes af formanden. I dennes fravær ledes møderne af næstformanden. Stk. 3. Rådets møder er ikke offentlige. Stk. 4. Rådsmøderne planlægges, så der i videst muligt omfang tages hensyn til de forskellige ønsker, der kan udspringe af, at nogle rådsmedlemmer er ansatte i den kommunale forvaltning, mens andre har ansættelse andre steder. Stk. 5. Rådets ordinære møder fastlægges så vidt muligt for et år frem. 9 Rådet kan, når forholdene taler herfor, bemyndige formand og næstformand til sammen, at afgive svar på rådets vegne. Stk. 2. Rådet kan på eget initiativ rette henvendelse til såvel kommunalbestyrelsen, som enhver anden kommunal myndighed med forespørgsler og forslag. Stk. 3. Rådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til belysning af særlige problemstillinger. 2

35 10. Formandsskabet udarbejder med sekretariatsbistand fra forvaltningen dagsorden til næstkommende møde. Stk. 2. For at være gyldigt indkaldt, skal dagsordenen være udsendt mindst 6 dage før mødet. Dagsordenen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Stk. 3. Hvis det er påkrævet, kan indkaldelse og udsendelse af dagsorden til ekstraordinære møder ske med kortere varsel. Stk. 4. Rådet er beslutningsdygtigt, når formanden eller næstformanden samt mindst halvdelen af rådets øvrige medlemmer er til stede. Stk. 5. Rådet er et dialogforum, hvorfor der som udgangspunkt arbejdes ud fra princippet om konsensus og beslutninger træffes i enighed. Er der behov for at træffe beslutninger ved afstemning sker det, når rådets er beslutningsdygtigt ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I tilfælde af formandens fravær, er næsformandens stemme afgørende ved stemmelighed. 11. Sekretariatet udarbejder et beslutningsreferat af hvert møde i rådet. Referatet skal være offentliggjort senest 4 dage efter rådsmødet. Referatet offentliggøres på kommunens hjemmeside. 12. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til de af Danske Handicaporganisationer indstillede medlemmer af Handicaprådet efter reglerne i 16a i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2. Medlemmer af Handicaprådet er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer pågældende efter stk Kommunalbestyrelsen afholder udgifter til medlemmers deltagelse i arrangementer henvendt til handicaprådsmedlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afholder tillige dokumenterede transportudgifter til arrangementer jfr. stk. 1, samt til ærinder på vegne af Handicaprådet. 14. Denne forretningsorden kan ændres, hvis 2/3 af et beslutningsdygtigt råd kan tilslutte sig ændringsforslaget. Forretningsordenen er vedtaget på Handicaprådets møde den 23. november

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss (Ø)

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet : Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet Valgperioden 2014-2017 I medfør af retssikkerhedsloven 37 a har Byrådet i Silkeborg Kommune nedsat et Handicapråd og i henhold til retssikkerhedsbekendtgørelsen 29 har

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Tirsdag den 20. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Jeannette Voer deltog i mødet

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Handicaprådets beretning for 2013

Handicaprådets beretning for 2013 Center for Erhverv Politik og Organisation Politisk service Maj 2014 bma40 Handicaprådets beretning for 2013 1 Handicaprådets etablering og sammensætning Handicaprådet i Helsingør kommune har 14 medlemmer.

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Tandlægernes Nye Landsforening

Tandlægernes Nye Landsforening Tandlægernes Nye Landsforening Forretningsorden for hovedbestyrelsen Kap. 1 Hovedbestyrelsens beføjelser.1 Hovedbestyrelsens ansvar.2 Prokura m.m. Hovedbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen.

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet Skanderborg Kommune. Sag: 13/21572

Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet Skanderborg Kommune. Sag: 13/21572 Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet 27-11-2013 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indhold 1. Formål 2. Opgaver 3. Sammensætning 4. Forretningsorden 5. Økonomi 6. Funktionsperiode

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat 2014-2017 : Onsdag den 04. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Konstituerende møde : Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Forretningsorden for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. Kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

Læs mere

Dagsorden Handicaprådet

Dagsorden Handicaprådet Dagsorden Handicaprådet : Mandag den 08. februar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

Integrationsrådets forretningsorden

Integrationsrådets forretningsorden Kapitel 1 Integrationsrådets overordnede formål 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Torsdag den 6. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:00 18:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie Fog,

Læs mere

MØDEREFERAT. Solrød Rådhus, lokale Mødedato: 25. februar 2014 Kl.: 16 Sted:

MØDEREFERAT. Solrød Rådhus, lokale Mødedato: 25. februar 2014 Kl.: 16 Sted: SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret MØDEREFERAT Emne: Handicapråd Solrød Rådhus, lokale 125 Mødedato: 25. februar 2014 Kl.: 16 Sted: Deltagende: Arne N. Pedersen, Mette Cadovious, Brian Mørk, Jytte Willendrup,

Læs mere

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Aalborg Kommunes integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet xx-xx-2014 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indholdsfortegnelse 1. KONSTITUERING 3 2. MØDER 3 2.1 Indkaldelse og forberedelse

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 05. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 8:30 Mødested: Bemyndiget Bemærkninger: Høring gennemført uden fysisk møde Medlemmer:

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Nærværende vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes daginstitutioner og dagplejen har

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 08. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:50 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard

Læs mere

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Dagsorden Der indkaldes til konstituerende kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. november 2015 kl. 13.00 til 17.00 Mødet afholdes på kredsens kontor Møllevej 13, 4140

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE Mål og rammer 1 Stk. 1 Dagtilbuddenes formål er i overensstemmelse med dagtilbudslovens mål og rammer for børn indtil skolestart. Stk. 2

Læs mere

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland Kap. 1. Selskabsbestyrelsens beføjelser: 1. Selskabsbestyrelsens ansvar Selskabsbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af boligselskabet. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Aftale mellem Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa om driften af Center for Hjælpemidler og Kommunikation

Aftale mellem Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa om driften af Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa Kommune 6. juli 2010 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Aftale mellem Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa om driften af Center for Hjælpemidler og Kommunikation 1. Aftalens formål Denne aftale

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd. Lokale 1, Birkehøj, 17. februar 2014 Kl. 10:00-12:00

Lukket Referat Ældreråd. Lokale 1, Birkehøj, 17. februar 2014 Kl. 10:00-12:00 Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 17. februar 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2.

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2. Vedtægter for Frederikshavn Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Handicaprådets beretning for 2015

Handicaprådets beretning for 2015 Center for Erhverv Politik og Organisation Politisk service Februar 2016 bma40 Handicaprådets beretning for 2015 1 Handicaprådets etablering og sammensætning Handicaprådet i Helsingør kommune har 14 medlemmer.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret MØDEINDKALDELSE Emne: Dagsorden for møde i Handicaprådet Mødedato: 8.september 2014 Kl.: 16-19 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian

Læs mere

Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune

Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune Seniorforvaltningen December 2010 1 LOVGRUNDLAG OG FORMÅL Indtil 1. juli 2010 var det lovpligtigt at kommunalbestyrelsen nedsatte

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Vallensbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 Center for Børn

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 31. august 2015, kl. 09.00-12.00.

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 31. august 2015, kl. 09.00-12.00. Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 31. august 2015, kl. 09.00-12.00. Mødet afholdes i det Røde værelse på Rådhuset. Deltagere: Per Thordal, Jette Lützhøft,

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole.

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole. V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Frederikssund Private Realskole. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution

Læs mere

Ældrerådets sammensætning

Ældrerådets sammensætning Side 2 Side 3 Forslag til vedtægtsændringer Vedtægt for Ældrerådet i Københavns Kommune 1. Ældrerådet er nedsat i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33. Formål

Læs mere

Beretning for perioden 1/1 31/12-2007. for. HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune

Beretning for perioden 1/1 31/12-2007. for. HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune Beretning for perioden 1/1 31/12-2007 for HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Høring af handicaprådet Side 3 Handicaprådet kan tage sager op af egen drift Side 3

Læs mere

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010 26/3 2010 Revideret 3/6 2014 Forretningsorden for Centerråd ved VEU Center Fyn 1 - Sammensætning Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra

Læs mere

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen.

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen. Danske Handicaporganisationer Kolding v/ formand Ida Merethe Jørgensen Mobil: 61867915 E-mail: idjo50@hotmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/kolding Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts

Læs mere

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum Side 1 af 1 Vedtægt for den selvejende private institution Børnehaven Tryllefløjten 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Rudersdal Kommune. Institutionen

Læs mere

28. november Rubrik. Forretningsorden Udsatterådet. Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013

28. november Rubrik. Forretningsorden Udsatterådet. Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013 28. november 2013 Rubrik Forretningsorden Udsatterådet Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013 Udsatterådet i Forretningsorden Formål og opgaver 1. Rådet skal, med udgangspunkt i værdierne ansvar,

Læs mere

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 20 Orientering 1 21 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde - rammeaftale 2014 2 22 Indbydelse til at bidrage

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Esbjerg International School. Esbjerg

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Bemærkninger: Det Røde Værelse, Rådhuset Mødet holdes på Rådhuset, Stengade 59. Ring til Kit hvis døren

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: SPUC på Vinkeldanmsvej Bemærkninger: Inge Juul Knudsen deltog som suppleant for Medlemmer: Michael

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Vejledning til Områdebestyrelser og Lokalråd i dagtilbud Denne vejledning henvender sig til forældre med børn i dagtilbud i Faxe Kommune. Vejledningen beskriver organiseringen

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Punkt 2 Meddelelser. Beslutningen træffes af. Indstilling.

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Punkt 2 Meddelelser. Beslutningen træffes af. Indstilling. Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 16-09-2014-16-09-2014 16.09.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog Birte

Læs mere

KL s love ISBN 87-7848-874-5

KL s love ISBN 87-7848-874-5 KL 2006 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Omslagsdesign: Per Dalager Jensen Grafisk tilrettelægning og dtp: Kommuneinformation A/S Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Produktion: Kommuneinformation A/S

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S AffaldPlus + Interessentskabets navn er I/S AffaldPlus +. 1 Interessentskabets navn Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter Interessentskabet ejes af følgende

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet Mødedato: Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Lars Løgstrup deltog i mødet som suppleant for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 REBILD KOMMUNE Handicaprådet Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 Mødested: Administrationsbygningen i Nørager Jernbanegade 13, 9610 Nørager Mødelokale: Mødelokale 1 Afbud: Fraværende: Annette Søegaard

Læs mere

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER 1 Den 24. febr. 2011 Bestyrelsesmødet den 24. februarr 2011. Bilag nr.: 20.4.3. FORRETNINGSORDEN OG INSTRUKSER Forretningsorden og instrukser for bestyrelsen ved Århus Social og Sundhedsskole. I henhold

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave 1 Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Mølleløkkens private Børnehave, Mølleløkken 50, 5300 Kerteminde.

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Formål og opgaver 1. Udsatterådet, benævnt Rådet i det følgende, skal være et samlet talerør og en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser

Læs mere

Forretningsorden for Fritidsrådet. i Rebild Kommune

Forretningsorden for Fritidsrådet. i Rebild Kommune Forretningsorden for Fritidsrådet i Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fritidsrådets formål og opgaver... 3 Fritidsrådets funktionsperiode... 3 Fritidsrådets sammensætning...

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Handelsgymnasiet Ribe er en selvejende institution med hjemsted i Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Maj 2012 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udpegning af medlem af studierådet ved VIA University College, Horsens. til Forretningsudvalgets møde 1.

Bilag. Region Midtjylland. Udpegning af medlem af studierådet ved VIA University College, Horsens. til Forretningsudvalgets møde 1. Region Midtjylland Udpegning af medlem af studierådet ved VIA University College, Horsens Bilag til Forretningsudvalgets møde 1. april 2008 Punkt nr. 7 Vedtægter for De gymnasiale Uddannelser på Campus

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 08. februar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole 1: Medlemmer: a. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejder repræsentanter, og 2 elevrepræsentanter der alle er stemmeberettiget.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder.

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 20. juni 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart og suppleant Stedfortræder Medlemmer Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 21. september 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) Vibeke Frej ( ) Lone Karakavuk ( ) Ella

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af. Egedal Kommunes. Ungdomsskole. (revideret Medio 2010)

Vedtægt for styrelsen af. Egedal Kommunes. Ungdomsskole. (revideret Medio 2010) Vedtægt for styrelsen af Egedal Kommunes Ungdomsskole (revideret Medio 2010) Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Kapitel 2 Mødevirksomhed Kapitel 3 Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 08.02-2010 Initialer: UG Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Sted: Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 15.00-16.00 (umiddelbart efter repræsentantskabsmødet)

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med

Læs mere

1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30 2 2 Orientering Status 103 strategien - Kl.

1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30 2 2 Orientering Status 103 strategien - Kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 14. april 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Bo Døgn, Ane Staunings Vej 4, Horsens Indholdsfortegnelse: 1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30

Læs mere

Direktionscenter. Lokal MED-aftale, Juni 2011. Lokal MED-aftale

Direktionscenter. Lokal MED-aftale, Juni 2011. Lokal MED-aftale Direktionscenter Lokal MED-aftale, Juni 2011 Lokal MED-aftale Juni 2014 1 Bilag 1a MED-udvalgenes sammensætning Direktionscentret Dato: 27. marts 2014 Journalnummer: Sagsbehandler: MED-udvalgenes

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Dagsorden Handicaprådet

Dagsorden Handicaprådet Dagsorden Handicaprådet Mødedato: Mandag den 08. februar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard

Læs mere