DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *"

Transkript

1 BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag, Robert Bourgard mod Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 7, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv 79/7/EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring (EFT L 6, s. 24), * Processprog: fransk. I

2 KENDELSE AF SAG C-172/02 har DOMSTOLEN (Tredje Afdeling) sammensat af afdelingsformanden, A. Rosas (refererende dommer), og dommerne R. Schintgen og N. Colneric, generaladvokat: J. Kokott, justitssekretær: R. Grass, efter at have hørt generaladvokaten, afsagt følgende Kendelse 1 Ved kendelse af 29. april 2002, indgået til Domstolen den 10. maj 2002, har Cour de cassation i medfør af artikel 234 EF forelagt et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 7, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv 79/7/EØF af I

3 BOURGARD 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring (EFT 1979 L 6, s. 24). 2 Spørgsmålet er blevet rejst i forbindelse med en tvist mellem Robert Bourgard og Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (herefter»inasti«) vedrørende beregningen af den pension, som sidstnævnte har udbetalt til Robert Bourgaard. Retsforskrifter Fællesskabsretlige bestemmelser 3 Direktiv 7917 finder i henhold til dettes artikel 2 anvendelse på den erhvervsaktive befolkning, herunder selvstændige erhvervsdrivende. 4 I direktivets artikel 3, stk. 1, litra a), foreskrives, at dette finder anvendelse på lovbestemte ordninger, der sikrer beskyttelse mod forskellige risici, herunder alderdom. 5 Ifølge direktivets artikel 4, stk. 1, må der ikke finde nogen forskelsbehandling sted på grundlag af køn, hverken direkte eller indirekte, især for så vidt angår beregning af bidrag og beregning af ydelserne. I

4 KENDELSE AF SAG C-172/02 6 I undtagelsesbestemmelsen i direktivets artikel 7, stk. 1, litra a), er imidlertid fastsat følgende:»1. Dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan undtage følgende fra direktivets anvendelsesområde: a) fastsættelse af pensionsalderen for ydelse af alders- og arbejdsophørspensioner og eventuelle følger heraf for andre ydelser.«national lovgivning 7 Kongelig anordning nr. 72 af 10. november 1967 vedrørende alders- og efterladtepension til selvstændige erhvervsdrivende, som ændret ved kongelig anordning nr. 416 af 16. juli 1986 (Moniteur belge af , s , herefter»kongelig anordning nr. 72«), fastsætter den normale pensionsalder for mænd til 65 år og for kvinder til 60 år. 8 I henhold til anordningens artikel 3, stk. 1, kan alderspensionen imidlertid for så vidt angår mænd efter den pågældendes valg og på anmodning af denne påbegyndes i den femårsperiode, som ligger forud for den normale pensionsalder. I dette tilfælde reduceres den med fem procent p.a. pr. førtidspensionsår. I

5 BOURGARD 9 Det fremgår af oplysningerne i sagen, at kvindelige erhvervsdrivende i henhold til kongelig anordning nr. 72, før dennes ændring ved kongelig anordning nr. 416, kunne gå på pension fra 55 år mod en nedsættelse på fem procent p.a. pr. førtidspensionsår. Muligheden for at få alderspension før 60 år er imidlertid blevet afskaffet med virkning pr. 1. januar 1987 ved artikel 1 i kongelig anordning nr Mandlige erhvervsdrivende bevarede muligheden for gå på førtidig alderspension mellem 60 og 65 år. 10 Artikel 16 a, stk. 1, i kongelig anordning nr. 72 foreskriver, at alderspensionen for selvstændige erhvervsdrivende beregnes på grundlag af en erhvervsaktiv periode, hvis omfang fastsættes på grundlag af en brøk, hvori nævneren udgør 45 eller 40, alt efter, om der er tale om en mand eller en kvinde. Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål 11 Den selvstændige erhvervsdrivende Robert Bourgard ansøgte som 60-årig Inasti om alderspension. Han ansøgte om førtidig pension, dvs. fem år før den normale pensionsalder, der i kongelig anordning nr. 72 var fastsat til 65 år for så vidt angår mandlige selvstændige erhvervsdrivende og til 60 år for kvindelige selvstændige erhvervsdrivende. 12 Inasti tilkendte ved afgørelse af 9. januar 1995 Robert Bourgard alderspension som selvstændig erhvervsdrivende med et årligt beløb på BEF (4 518,43 EUR). Pensionen blev beregnet på grundlag af en repræsentativ del af den erhvervsaktive periode svarende til 34/45 og fratrukket 25%, dvs. 5% pr. førtidspensionsår i forhold til den normale pensionsalder. I

6 KENDELSE AF SAG C-172/02 13 Robert Bourgard var af den opfattelse, at han blev udsat for forskelsbehandling på grundlag af sit køn i forhold til kvindelige selvstændige erhvervsdrivende, der for at få alderspension som 60-årige ikke var underlagt en nedsættelse ved førtidig pensionering. Robert Bourgard anlagde den 1. februar 1995 et søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved Tribunal du travail de Verviers (Belgien). Han gjorde gældende, at der desuden var udvist forskelsbehandling derved, at pensionen var beregnet på grundlag af en normal erhvervsaktiv periode svarende til 45 år hvad angår de mandlige selvstændige erhvervsdrivende, mens karrieren for de kvindelige selvstændige erhvervsdrivende var baseret på en normal varighed af 40 år. 14 Tribunal de travail frifandt ved dom af 21. november 1997 sagsøgte. Denne dom blev stadfæstet efter appel ved dom afsagt den 8. maj 2001 af Cour de travail de Liège (Belgien). 15 Cour de cassation, hvortil Robert Bourgard appellerede afgørelsen, besluttede at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:»kan en medlemsstat, som har fastsat pensionsalderen for mandlige, selvstændige erhvervsdrivende til 65 år, og pensionsalderen for kvindelige, selvstændige erhvervsdrivende til 60 år, med den følge, at alderspensionen for de førstnævnte beregnes på grundlag af en samlet erhvervsaktiv periode, hvis omfang fastsættes på grundlag af en brøk, hvori nævneren udgør 45, men 40 for kvindelige selvstændige erhvervsdrivende, i medfør af artikel 7, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv 79/7/EØF af 19. december 1978 bestemme, at pensionsbeløbet for mandlige, selvstændige erhvervsdrivende, der alene er berettiget til at ansøge om førtidig alderspension inden for en periode på fem år forud for den normale pensionsalder, nedsættes med 5% pr. førtidspensionsår?«i

7 BOURGARD Det præjudicielle spørgsmål Indlæg for Domstolen 16 Robert Bourgard er af den opfattelse, at elementerne i ordningen om alderspension til selvstændige erhvervsdrivende, som er beskrevet i forelæggelseskendelsen, er i strid med direktiv 79/7. Inasti, den belgiske og tyske regering samt Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber er af den modsatte opfattelse. 17 Robert Bourgard har anført, at nedsættelsen med fem procent af alderspensionens størrelse pr. førtidspensionsår er i strid med det i artikel 4 i direktiv 79/7 fastsatte ligebehandlingsprincip. Forskelsbehandlingen kan ikke begrundes i henhold til direktivets artikel 7, stk. 1, litra a). Det fremgår af fast retspraksis, at denne bestemmelse skal fortolkes indskrænkende (jf. bl.a. dom af , sag 152/84, Marshall, Sml. s. 723, præmis 36). Der findes ikke i det foreliggende tilfælde noget forhold, som gør det muligt at antage, at den pågældende forskelsbehandling nødvendigvis og objektivt set står i forbindelse med forskellen i pensionsalder (jf. i denne retning som af , sag C-328/91, Thomas mil., Sml. I, s. 1247, præmis 20). 18 Robert Bourgard har anført, at beregningen af pensionsstørrelsen uafhængigt af denne nedsættelse allerede nødvendigvis varierer alt efter den selvstændige erhvervsdrivendes køn, eftersom nævneren for erhvervsdrivende mænd er 45 og for erhvervsdrivende kvinder 40. Han har desuden bemærket, at nedsættelsen på grund af førtidig pension er blevet helt eller delvist afskaffet for de pensionsmodtagere, der er omfattet af en national ordning. I-5831

8 KENDELSE AF SAG C-172/02 19 Inasti, den belgiske og tyske regering samt Kommissionen har anført, at elementerne i ordningen om alderspension til selvstændige erhvervsdrivende, som er beskrevet i forelæggelseskendelsen, er begrundet i artikel 7, stk. 1, litra a), i direktiv 79/7. Nedsættelsen af pensionsbeløbet i tilfælde af, at en mandlig selvstændig erhvervsdrivende på mellem 60 og 65 ønsker at gå på førtidspension, står nødvendigvis og objektivt set i forbindelse med fastsættelsen af en forskellig pensionsalder for mænd og kvinder (jf. i denne retning dom af , sag C-9/91, Equal Opportunities Commission, Smi. I, s. 4297, præmis 20, af , sag C-137/94, Richardson, Smi. I, s. 3407, præmis 18, og af , forenede sager sag C-377/96 C-384/96, De Vriendt mil., Sml. I, s. 2105). 20 Det samme er ligeledes tilfældet med beregningsmetoden for den erhvervsaktive periode, der er baseret på en normal periode på 45 år for mænd og 40 år for kvinder (jf. dommen i sagen De Vriendt m.fl. og dom af , sag C-154/96, Wolfs, Sml. I, s. 6173). 21 Inasti, den belgiske og tyske regering samt Kommissionen har understreget betydningen af at bevare de nationale pensionsordningers skrøbelige økonomiske ligevægt. De har anført, at denne ligevægt kan sikres ved en nedsættelse af pensionsbeløbene ved førtidig pension. Ifølge Kommissionen tilkommer det den nationale ret at undersøge, om niveauet for den nedsættelse, der foretages, dvs. fem procent pr. førtidspensionsår, er strengt nødvendigt for at bevare denne ligevægt. 22 Det er af flere intervenienter blevet påpeget, at Robert Bourgard ikke tilhører kategorien af»ringere stillede«, idet kun mandlige selvstændige erhvervsdrivende kan få førtidig pension. I

9 BOURGARD Domstolens besvarelse 23 Med sit præjudicielle spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 7, stk. 1, litra a), i direktiv 79/7 skal fortolkes således, at den giver en medlemsstat mulighed for dels at beregne størrelsen af de selvstændige erhvervsdrivendes alderspensionen forskelligt afhængigt af disses køn, dels at nedsætte pensionsbeløbet for mandlige selvstændige erhvervsdrivende, der alene er berettigede til at ansøge om førtidig pension inden for en periode på fem år forud for den normale pensionsalder, med 5% pr. førtidig pensionsår. 24 Det bemærkes indledningsvis, at den belgiske regering i henhold til artikel 54a i procesreglementet er blevet spurgt om, hvorfor nedsættelsen ved førtidig pension er blevet helt eller delvist ophævet i andre pensionsordninger, og om, hvorfor der anvendes en nedsættelsessats på 5% pr. førtidspensionsår i ordningen for selvstændige erhvervsdrivende. 25 Regeringen har i sit svar af 13. november 2003 redegjort for, hvorfor der ikke vil kunne foretages en sammenligning mellem den sociale sikringsordning for arbejdstagere og den sociale sikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende. Regeringen har med udgangspunkt i beregninger redegjort for forskellene mellem disse to ordninger hvad angår deres omfang og hvad angår de midler, de råder over. Disse forskelle har uundgåeligt konsekvenser vedrørende beregningsmetoderne for de beløb, der ydes i pension. For så vidt angår nedsættelsessatsen ved førtidig pension viser aktuarielle undersøgelser, at reduktionen pr. år i realiteten bør være på mere end 5% for fuldstændigt at neutralisere den budgetmæssige virkning af førtidig pension. I-5833

10 KENDELSE AF SAG C-172/02 26 Da besvarelsen af det af den forelæggende ret stillede spørgsmål dels klart kan udledes af retspraksis, dels ikke efterlader nogen berettiget tvivl, underrettede Domstolen i henhold til procesreglementets artikel 104, stk. 3, den forelæggende ret om, at den havde til hensigt at træffe afgørelse ved begrundet kendelse, ligesom Domstolen anmodede de parter eller andre, der er nævnt i artikel 23 i EF-statutten for Domstolen, om at fremkomme med deres eventuelle bemærkninger hertil. 27 Den belgiske og tyske regering samt Kommissionen meddelte, at de ikke havde nogen indvendinger mod, at Domstolen påtænkte at træffe afgørelse ved begrundet kendelse. Robert Bourgard er ikke fremkommet med bemærkninger i denne anledning. 28 Det bemærkes, at undtagelsesmuligheden i artikel 7, stk. 1, litra a), i direktiv 79/7 ifølge fast retspraksis må fortolkes snævert (jf. bl.a. førnævnte dom i sagen Thomas m.fl., præmis 8). Når en medlemsstat i medfør af denne artikel fastsætter en pensionsalder for ydelse af alders- og arbejdsophørspensioner, der er forskellig for mænd og kvinder, er det område, hvor det er tilladt at gøre undtagelse, begrænset til forskelsbehandling, som nødvendigvis og objektivt set står i forbindelse med forskellen i pensionsalder (dommen i sagen Thomas m.fl., præmis 10 og 20, og Richardson-dommen, præmis 18). 29 Det fremgår af karakteren af undtagelserne i artikel 7, stk. 1, i direktiv 79/7, at fællesskabslovgiver havde til hensigt at tillade medlemsstaterne midlertidigt at opretholde de fordele, der var tillagt kvinder med hensyn til arbejdsophør, for gradvist at sætte dem i stand til at indrette deres pensionsordninger i den henseende, uden at bringe ordningernes komplekse økonomiske ligevægt i fare (Equal Opportunities Commission-dommen, præmis 15). I

11 BOURGARD 30 Det er ubestridt, at den i hovedsagen omhandlede lovgivning har opretholdt en forskel hvad angår pensionsalderen mellem mandlige selvstændige erhvervsdrivende og kvindelige selvstændige erhvervsdrivende. Det fremgår af sagen og bl. a. af regeringsrapporten vedrørende kongelig anordning nr. 416, at opretholdelsen af denne forskel er udtryk for den belgiske lovgivers ønske om gradvist at nå frem til en fuldstændig ligebehandling af mænd og kvinder. Kommissionen har anført dette mål i sin rapport af 16. december 1988 vedrørende anvendelsen af direktiv 79/7, der er udarbejdet i medfør af direktivets artikel Ifølge oplysningerne i sagen er forskellen hvad angår pensionsalderen for mænd og kvinder blevet opretholdt i ordningen for selvstændige erhvervsdrivende frem til vedtagelsen af kongelig anordning af 30. januar 1997, som fastlægger de endelige faser i den proces, som tilsigter at opnå en fuldstændig lighed mellem mænd og kvinder hvad angår pensioner. I forbindelse med denne proces er det fastsat, at der vil være opnået fuldstændig lighed pr. 1. januar 2009, når den normale pensionsalder for mænd og kvinder fastsættes til 65 år, når muligheden for at få førtidig pension mellem 60 og 65 år står åben for mænd og kvinder, og når det for både mænd og kvinder gælder, at der foretages en reduktion af pensionsbeløbet med 5% pr. førtidspensionsår. 32 Hvad først angår beregningsmetoden for arbejdsophørspensioner bemærkes, at denne pension beregnes på grundlag af en erhvervsaktiv periode, hvis omfang fastsættes på grundlag af en brøk, hvori nævneren udgør 45 eller 40 alt efter, om der er tale om en mandlig selvstændig erhvervsdrivende eller en kvindelig selvstændig erhvervsdrivende. 33 Det må afgøres, om denne forskel nødvendigvis og objektivt set står i forbindelse med opretholdelsen af nationale bestemmelser om fastsættelse af pensionsalderen på forskellig måde afhængigt af køn. I

12 KENDELSE AF SAG C-172/02 34 Domstolen har i denne forbindelse allerede haft lejlighed til at tage stilling til den gensidige afhængighed mellem dels fastsættelsen af den normale pensionsalder, dels beregningsmetoden for arbejdsophørspensionen for så vidt angår ordningen for arbejdstagere i dom af 1. juli 1993, Van Cant (sag C-154/92, Sml. I, s. 3811), i dommen i sagen De Vriendt m.fl. og i Wolfs-dommen. 35 Domstolen bemærkede i Wolfs-dommens præmis 28, at fastsættelsen af pensionsalderen for arbejdsophørspension rent faktisk er bestemmende for varigheden af den periode, hvori de pågældende kan yde bidrag til pensionsordningen. 36 Domstolen konkluderede i dommens præmis 29, at en forskelsbehandling med hensyn til beregningsmetoden for pensionsydelser som den, der følger af den pågældende nationale lovgivning, således nødvendigvis og objektivt er knyttet til den forskel, der er blevet opretholdt med hensyn til fastsættelse af pensionsalderen. 37 Denne konstatering for så vidt angår pensionsordningen for arbejdstagere gælder ligeledes for pensionsordningen for selvstændige erhvervsdrivende. 38 Hvad dernæst angår nedsættelsen med 5% pr. førtidspensionsår bemærkes, at den kun gælder for mandlige erhvervsdrivende. Retten til at ansøge om førtidig pension gælder nemlig kun for disse erhvervsdrivende mellem 60 og 65 år, idet en sådan mulighed er udelukket for kvindelige selvstændige erhvervsdrivende, hvis normale pensionsalder er 60 år. I

13 BOURGARD 39 Det må undersøges, om denne reduktion nødvendigvis og objektivt er knyttet til opretholdelsen af nationale bestemmelser om fastsættelse af pensionsalderen på forskellig måde afhængigt af køn. 40 Det fremgår af forelæggelseskendelsen samt af adskillige indlæg for Domstolen, at muligheden for at få arbejdsophørspension før 60 år blev afskaffet med virkning fra den 1. januar 1987 ved artikel 1 i kongelig anordning nr Efter denne ændring ophørte kvindelige erhvervsdrivende med at kunne få førtidig pension mellem 55 og 60 år. Afskaffelsen af denne mulighed stemte overens med lovgivers ønske om at nå frem til den samme pensionsalder på 65 år for såvel mandlige som kvindelige selvstændige erhvervsdrivende. 41 Der består således en gensidig afhængighed mellem dels den omstændighed, at mandlige erhvervsdrivende kan vælge at gå på førtidig pension, og den dertil hørende nedsættelse ved førtidig pensionering, dels opretholdelsen af en forskel med hensyn til pensionsalderen afhængigt af køn. 42 Det er ubestridt, at muligheden for førtidig pension har økonomiske følger for den berørte pensionsordning, dels som følge af en nedsættelse af de indtægter, der modtages i form af sociale bidrag, dels som følge af en forhøjelse af de udgifter, som opstår i form af udbetaling af supplerende pensioner. Det fremgår således, at en ordning med nedsættelse ved førtidig pensionering tilsigter at kompensere for denne økonomiske effekt. Det fremgår af de beregninger og andre oplysninger, som den belgiske regering har fremlagt, at afskaffelsen af denne ordning ikke vil være mulig uden at undergrave den pågældende pensionsordnings økonomiske ligevægt. I

14 KENDELSE AF SAG C-172/02 43 Hvad nærmere bestemt angår den nedsættelsessats ved førtidig pension, der er anvendt i hovedsagen, dvs. 5% pr. førtidig pensionsår, påpeges, at medlemsstaterne har et vidt skøn ved gennemførelsen af de foranstaltninger, der har til formål at bevare de sociale sikringsordningers økonomiske, og navnlig pensionsordningernes, ligevægt. Oplysningerne i sagen gør det ikke muligt i det foreliggende tilfælde at fastslå, at nedsættelsessatsen er blevet fastsat til et urimeligt niveau. 44 Som Kommissionen med føje har bemærket i punkt 26 i dens indlæg er det desuden normalt, at muligheden for at gå på førtidig pension har økonomiske konsekvenser. 45 Disse betragtninger afkræftes ikke af, at nedsættelsen på grund af førtidig pensionering er blevet helt eller delvist afskaffet i andre nationale pensionsordninger og i særdeleshed i ordningen for arbejdstagere. Således som det fremgår af den belgiske regerings svar, som der henvises til i nærværende kendelses præmis 25, forklarer forskelle mellem disse to ordninger for så vidt angår deres omfang og de midler, de råder over, de forskelle, der er i nedsættelsesordningen. 46 Under disse omstændigheder er en nedsættelse ved førtidig pensionering som den i hovedsagen foreliggende objektivt knyttet til opretholdelsen af nationale bestemmelser om fastsættelse af pensionsalderen på forskellig måde afhængigt af køn. 47 Herefter skal det forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 4, stk. 1, i direktiv 79/7/EØF, sammenholdt med samme direktivs artikel 7, stk. 1, litra a), skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke er til hinder for, at en medlemsstat når I

15 BOURGARD der i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning fortsat er fastsat en forskellig pensionsalder for mandlige, selvstændige erhvervsdrivende og kvindelige, selvstændige erhvervsdrivende under omstændigheder svarende til dem, der foreligger i hovedsagen, kan beregne arbejdsophørspensionen forskelligt under hensyntagen til den erhvervsdrivendes køn og for mandlige erhvervsdrivende, som kun har ret til en førtidig arbejdsophørspension i fem år forud for den normale pensionsalder, kan nedsætte pensionen med 5% pr. førtidspensionsår. Sagens omkostninger 48 De udgifter, der er afholdt af den belgiske og den tyske regering samt af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det den at træffe afgørelse om sagens omkostninger. På grundlag af disse præmisser kender DOMSTOLEN (Tredje Afdeling) vedrørende det spørgsmål, der er forelagt af Cour de cassation ved kendelse af 29. april 2002, for ret: 1) Artikel 4, stk. 1, i Rådets direktiv 79/7/EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder I

16 KENDELSE AF SAG C-172/02 med hensyn til social sikring, sammenholdt med samme direktivs artikel 7, stk. 1, litra a), skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke er til hinder for, at en medlemsstat når der i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning fortsat er fastsat en forskellig pensionsalder for mandlige, selvstændige erhvervsdrivende og kvindelige, selvstændige erhvervsdrivende under omstændigheder svarende til dem, der foreligger i hovedsagen, kan beregne arbejdsophørspensionen forskelligt under hensyntagen til den erhvervsdrivendes køn og for mandlige erhvervsdrivende, som kun har ret til en førtidig arbejdsophørspension i fem år forud for den normale pensionsalder, kan nedsætte pensionen med 5% pr. førtidspensionsår. Således bestemt i Luxembourg den 30. april R. Grass Justitssekretær A. Rosas Formand for Tredje Afdeling I

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * DOM AF 30.6.1998 SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, TROJANI DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * I sag C-456/02, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Tribunal du travail de Bruxelles (Belgien)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. januar 2015 Sag 308/2012 (1. afdeling) Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 25. november 2015 1. Sag C-441/14

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 25. november 2015 1. Sag C-441/14 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 25. november 2015 1 Sag C-441/14 Dansk Industri (DI), som mandatar for Ajos A/S, mod Boet efter Karsten Eigil Rasmussen (anmodning om præjudiciel

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Orientering om EU-domstolens præjudicielle afgørelse vedrørende funktionærlovens 2a, stk. 3

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Orientering om EU-domstolens præjudicielle afgørelse vedrørende funktionærlovens 2a, stk. 3 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 010-2011 27-05-2011 Sag.nr.: 08/1909 Sagsbehandler Ulla Fehrenkamp

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *»Artikel 288, stk. 2, TEUF forordning (EF) nr. 1/2005 beskyttelse af dyr under transport vejtransport af tamsvin minimal rumhøjde inspektion under rejsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 20. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 20. september 2007 * KIISKI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 20. september 2007 * I sag C-116/06, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Tampereen käräjäoikeus (Finland) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * I sag C-366/98, angående en anmodning, som Cour d'appel de Lyon (Frankrig) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0805/2006 af A. Rosa Montilla Diaz og Juan A. Gavira Menédez, spanske statsborgere, om forskelsbehandling

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 22. december 2010 (*)»Offentlige

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 19. december 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 19. december 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 19. december 2012 (*)»Traktatbrud artikel 56 TEUF fri udveksling af tjenesteydelser national lovgivning, som pålægger selvstændige tjenesteydere med hjemsted i andre medlemsstater

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 Sag 1/2015 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod Experian A/S (advokat Jens Lund Mosbek) Biintervenient til støtte

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 *

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * I sag 90/86, angående en anmodning, som pretura di Milano (Italien) i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*)

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*) Side 1 af 8 DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv artikel 2, stk. 1, og

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

D O M. Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)). 18. afd. nr. B-1800-10: Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 308/2012 Ældresagen som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) Ældresagen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 * DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *»Traktatbrud direktiv 2000/60/EF Den Europæiske Unions vandpolitiske foranstaltninger vandområdeplaner offentliggørelse manglende rapportering til Europa-Kommissionen«I

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18.

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. september 2009 EF-Domstolen fastslår, at arbejdstagere har krav på erstatningsferie,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * I sag C-105/96, angående en anmodning, som Supremo Tribunal Administrativo i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * MEDION OG CANON DEUTSCHLAND DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * I de forenede sager C-208/06 og C-209/06, angående to anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 21. marts 2002*

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 21. marts 2002* DOM AF 21.3.2002 SAG C-451/99 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 21. marts 2002* I sag C-451/99, angående en anmodning, som Handelsgericht Wien (Østrig) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. marts 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. marts 1998 * DETHIER ÉQUIPEMENT DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. marts 1998 * I sag C-319/94, angående en anmodning, som Cour du travail de Liège (Belgien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1103/2007 af Laurent Hermoye, belgisk statsborger, for the Association for the Protection of the

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget, Ligestillingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten og Folketingets EU-Oplysning EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 1.6.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 826/2001 af Christian Monatte, fransk statsborger, om påstået kønsdiskriminering 1. Sammendrag Andrageren,

Læs mere

DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82

DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82 DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82 2. Dersom bestemmelser om handel med øl, som en medlemsstat har udstedt for at afgrænse de forskellige øltyper, der traditionelt brygges i en bestemt del af Fællesskabet,

Læs mere

DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83

DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83 DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83 fælde er at undgå visse problemer i forbindelse med beregningen af udligningsafgiften, og disse problemer kan pr. definition ikke opstå i det andet tilfælde, hvorfor

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 *»Underretning af arbejdstagere direktiv 91/533/EØF artikel 8, stk. 1 og 2 anvendelsesområde arbejdstagere»omfattet«af en kollektiv overenskomst begreberne»midlertidig«arbejdskontrakt

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 11. marts 2011 Zambrano-dom:

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 * KOMMISSIONEN MOD ITALIEN DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 * I sag C-280/95, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved Antonio Aresu og Anders C. Jessen, Kommissionens Juridiske Tjeneste,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * MORGAN OG BUCHER DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * I de forenede sager 011/06 og 012/06, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Verwaltungsgericht

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 *

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * KENDELSE AF 9.7.1999 SAG T-9/99 R KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * I sag T-9/99 R, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG, Rosenheim (Tyskland) HFB Holding

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 9. marts 1999 *

DOMSTOLENS DOM 9. marts 1999 * DOMSTOLENS DOM 9. marts 1999 * I sag C-212/97, angående en anmodning, som Højesteret i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag, Centros Ltd

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT RUIZ-JARABO COLOMER SAG C-66/96 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER fremsat den 10. juli 1997 * 1. Sø- og Handelsretten har i medfør

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 *»Præjudiciel forelæggelse artikel 82 EF misbrug af dominerende stilling markedet for distribution af massebreve direct mail-forsendelser system med rabatter

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere