Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til regulativ for husholdningsaffald"

Transkript

1 Forslag til regulativ for husholdningsaffald

2 Indholdsfortegnelse I. Generel del Formål Lovgrundlag Definitioner Gebyrer Klage m.v Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse... 3 II. Særlig del Ordning for dagrenovation Ordning for papiraffald Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugspladser Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for bygge- og anlægsaffald Ordning for haveaffald Ordning for storskrald I. Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Rudersdal Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 2

3 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Derudover anvendes følgende definitioner: 1. Adgangsvej: Vejen fra skel ved vej til standpladsen, hvor affaldsbeholdere er placeret. 2. Standplads: Det område, hvor affaldsbeholdere er placeret. 4 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Rudersdal Kommunes hjemmeside. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt Kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori Kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Natur, Park og Miljø til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Endvidere har Kommunalbestyrelsen bemyndiget Natur, Park og Miljø til at foretage mindre redaktionelle ændringer. 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for husholdningsaffald vedtaget den 31. august Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den XX II. Særlig del 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Dagrenovation til forbrænding omfatter eksempelvis: Vegetabilsk og animalsk køkkenaffald Urent pap, papir og plast Urene konservesdåser, stanniol mv. Mælke- og juiceemballage Sod og aske Gasskår Bleer Mindre mængde brugt strøelse fra små kæledyr Dagrenovation omfatter ikke: Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil to år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: Farligt affald Flasker og glas til genanvendelse Papir til genanvendelse Pap til genanvendelse 3

4 I tvivlstilfælde afgør Kommunen, hvad der betragtes som dagrenovation. 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere, samt eventuel tilknyttet erhvervsvirksomhed i Kommunen. Ordningen gælder således også for sommerhuse, kolonihavehuse, campingpladsen m.m. For borgere i sommerhusområder samt nyttehaver, kolonihaver, campingpladser mv., som ikke anvender renovationsordningen hele året, kan pligten til at benytte indsamlingsordningen begrænses til et omfang, der fastsættes af Kommunen for hvert enkelt område. Undtaget fra pligten til at benytte dagrenovationsordningen er ejere af ubebyggede grunde, når der ikke forekommer affald. 9.3 Beskrivelse af ordningen Dagrenovationsaffald, skal indsamles gennem den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation. Konkurrerende indsamling af dagrenovation er ikke tilladt. Køkkenkværn Der må ikke anvendes køkkenkværn i private afløbsinstallationer til bortskaffelse af fx organisk affald i Rudersdal Kommune. Hjemmekompostering Borgere og grundejere i Rudersdal Kommune kan hjemmekompostere den vegetabilske del af dagrenovation affald på egen grund. Der må ikke komposteres madrester, der indeholder fx kogte grønsager, kød, fisk, pålæg, sovs, fedt m.v., som kan virke tiltrækkende på skadedyr. Hvis hjemmekompostering giver anledning til forurening, uhygiejniske forhold eller tilhold af skadedyr på ejendommen eller naboejendomme, kan Rudersdal Kommune forbyde hjemmekompostering på den pågældende ejendom. Borgere og grundejere, der følger reglerne for kompostering af affald, er ikke fritaget for betaling af sædvanligt renovationsgebyr. Fællesordninger Boliger, der er beliggende i ejendomme, hvor der også er virksomheder (blandet bolig og erhverv) kan benytte fælles materiel til dagrenovation. Boligerne og virksomhederne betaler for anskaffelse og vedligeholdelse af indsamlingsmateriel og for afhentning af affald. Den forholdsmæssige fordeling af udgifter til tømning og anskaffelse af beholdere, og eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med ekstraafhentning, fejlsorteringer eller uhensigtsmæssige adgangsforhold eller uhensigtsmæssig placering af beholdere er udelukkende et anliggende mellem bolig og virksomhed. Rudersdal Kommune afgør, hvor stor beholderkapacitet der er behov for. Forsøgsordninger og forbedre ordningen for dagrenovation, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af dagrenovation. Det kan fx besluttes, at visse dele af affaldet, som led i et forsøg, skal opsamles adskilt fra det øvrige affald. opstilles særlige affaldsbeholder/e, skal brugerne Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af den nødvendige affaldsbeholder/e. Forsøgsordninger kan etableres i hele Kommunen 9.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Borgeren og grundejeren anskaffer selv beholdere efter anvisning fra kommunalbestyrelsen. I stativer skal benyttes sække udleveret af renovatøren eller Kommunen. 4

5 Borgeren og grundejeren har det fulde ansvar for affaldsbeholdernes vedligeholdelse og renholdelse, herunder pligt til efter krav fra kommunalbestyrelsen at reparere eller udskifte disse, så de til stadighed er velegnede til deres formål. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. Nedgravede affaldsbeholdere Der kan anvendes nedgravede / underjordiske affaldsbeholdere til dagrenovation i boligforeninger m.fl.. Brugerne anskaffer selv beholderen og står for etablering og herunder samtlige udgifter til hhv. indkøb, etablering og vedligeholdelse mv. Rudersdal Kommune skal godkende beholderen og placeringen. Gældende krav der skal opfyldes ved etablering af nedgravede affaldsbeholdere er beskrevet i bilag 2 Vejledning i etablering af nedgravede affaldscontainere i Rudersdal Kommune. Kommunen kan give dispensation til tømning af nedgravede affaldscontainere efter andet interval / frekvens, fx hver 14. dag. 9.5 Kapacitet for beholdere Hver beboelsesejendom skal være tilmeldt med mindst ét stativ med 125 liters sæk eller tilsvarende til dagrenovation. Dog kan ejendomme, der alene anvendes til bolig med mere end én lejlighed, have beholderkapacitet svarende til mindst 100 liter pr. lejlighed. Et klubværelse eller kollegieværelse regnes i denne forbindelse som ½ lejlighed. Ved beregning af beholdervolumen afrundes opad til nærmeste standardbeholder. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, eller hvis der konstateres oplagring af ejendommens affald kan kommunalbestyrelsen efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås. Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. Såfremt der undtagelsesvis forekommer mere affald end der er plads til i den normale affaldsbeholder, kan der købes ekstrasække i Borgerservice i Holte. Der betales et beløb, der dækker alle udgifter til afhentning og behandling. Sækken er mærket med Ekstrasæk. 9.6 Anbringelse af beholdere Bestemmelserne om standpladser (stedet hvor stativer og beholdere er placeret), og indretning af adgangsvej fra vej til standplads har til formål at sikre, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af jord, vand eller luft ved opbevaring og bortskaffelse af dagrenovation. Desuden skal bestemmelserne sikre en velfungerende ordning ved at fastlægge rammerne for de praktiske forhold i forbindelse med affaldsindsamlingen og håndteringen. Grundejer eller borger har pligt til at anvise en standplads på ejendommen. Gældende regler for standpladser, adgangsveje og anbringelse af beholdere er beskrevet i bilag 1. Fyldte sække skal indtil den dag tømning foretages, opbevares hygiejnisk forsvarligt f.eks. i lukkede containere eller i et rottesikret affaldsrum. Borger eller grundejer afholder alle udgifter i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af såvel standplads som adgangsvej. Adgangsforhold til stativer og containere, samt indretning og vedligeholdelse af standpladsen er underlagt Kommunens tilsyn. Såfremt adgangsforhold eller stativers og containeres placering efter Kommunens skøn ikke er i overensstemmelse med dette regulativs bestemmelser - eller i øvrigt er uhensigtsmæssige - er grundejeren pligtig til at udbedre forholdene efter Kommunens anvisninger. 5

6 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere, herunder evt. affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sod, aske og slagger skal være fuldstændig afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder evt. affaldssæk. Uhygiejnisk affald skal være tilstrækkeligt emballeret i lukkede og tætte emballager. Hvis en sæk på afhentningstidspunktet er ubrugt, skiftes sækken ikke, og der udleveres ikke en ny sæk. Hvis en affaldsbeholder indeholder andet affald end dagrenovation, er revnet, overfyldt, ødelagt af vådt affald eller på anden måde beskadiget, har renovatøren ikke pligt til at tømme den. Ved manglende tømning af sæk lægger renovatøren en ny sæk, beregnet til ompakning. Sækkene afhentes ved næste ordinære tømning, hvis affaldsproducenten har bragt forholdene i orden. Renovatøren efterlader en meddelelse om årsagen til manglende tømning. Ved overfyldning af beholder har borgeren pligt til at fjerne det overskydende affald, hvorefter affaldet kan afhentes efter aftale med Kommunen. Der kan opkræves et særgebyr for denne ekstra ydelse. Såfremt Kommunen vurderer, at en affaldsbeholder, som ikke blev afhentet på den ordinære tømningsdag skal afhentes før næste ordinære tømning af hygiejniske grunde, kan Kommunen for grundejerens regning rekvirere en særlig tømning. Låg på beholdere skal, når indfyldning ikke foretages, holdes lukkede. Undtaget herfra er dog beholdere som er anbragt under affaldsskakte. I containere med et volumen på liter skal renovatøren efter tømning isætte en ny foringspose. 9.8 Renholdelse af beholdere Grundejeren og borgeren har det fulde ansvar for stativer, beholdere og containeres renholdelse. Ved rengøring af affaldscontainere skal det sikres at vandet, der har været anvendt til rengøringen, bortledes til spildevandskloak. Kloak / vejrist til overfladevand må ikke benyttes. Rengøringen kan alternativt udføres af en entreprenør med specielt rengøringsudstyr, som sikrer at der ikke bortledes rengøringsvand på den ejendom, hvor rengøringen udføres. 9.9 Afhentning af dagrenovation Afhentning og transport af dagrenovation udføres enten ved Kommunens foranstaltning eller af den renovatør, der har fået overdraget arbejdet af Kommunen. Dagrenovation afhentes én gang om ugen på en bestemt ugedag. I særlige tilfælde, kan der med forvaltningen træffes nærmere aftale om afhentningshyppigheden. Renovatøren skal afhente affaldet på ejendommen mandag-fredag i tidsrummet kl til kl Hvis trafikale eller andre forhold nødvendiggør afhentning uden for dette tidsrum, kan afhentning ske efter konkret aftale mellem transportøren og Kommunen. I forbindelse med tømning på helligdage kan det forekomme, at tømmedagen flyttes en dag før eller efter den ordinære tømmedag. Henvendelser om daglig drift, fx. udebleven tømning, skal ske via digital selvbetjening på Kommunens hjemmeside eller borger.dk Gebyrer. Til- og afmelding Driften af ordningen er gebyrfinansieret. Gebyrernes størrelse fremgår af Kommunes gebyrblad. Gebyret for ordningen for dagrenovation er obligatorisk for alle borgere og grundejere i Rudersdal Kommune. 6

7 Til- og afmeldinger foretages via digital selvbetjening på Kommunens hjemmeside eller borger.dk. Det er grundejerens ret og pligt, at gøre sig bekendt med sin tilmelding til dagrenovationsordningen dermed menes, at grundejeren via selvbetjening/skriftligt meddeler Rudersdal Kommune, når der er uoverensstemmelser mellem den aktuelle beholderkapacitet og betalingen herfor. Til- og afmelding kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Grundejeren har pligt til straks at meddele ændringer i antallet eller typen af tilmeldte affaldsbeholdere på en ejendom til forvaltningen, via digital selvbetjening. Brugere, der ikke overholder bestemmelsen om, at der højst må være 20 meters gangafstand mellem beholder på hjul, skel og for affaldsstativ, 50 meters gangafstand mellem stativ og skel, og som ikke har fået dispensation fra denne regel, kan pålægges ekstragebyr i henhold til gældende gebyrblad, jf. dette regulativs 4 om gebyrer. For containere kan der opkræves en forhøjet afgift, hvis vægten pr. 100 liter overstiger 8 kg. 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Rent papir til genanvendelse omfatter: Ved ændring af antallet eller typen af de tilmeldte affaldsbeholdere ændres grundejerens betaling i overensstemmelse med regulativets gebyrbestemmelser dog tidligst med virkning fra den dato, hvor ændringen er meddelt til Rudersdal Kommune og kun, hvis Kommunen kan godkende ændringen. Aviser Papir Ugeblade og lignende Reklamer Adresserede forsendelser Telefonbøger. Sommerhuse, kolonihaver, campingpladser mv. som ikke anvender dagrenovationsordningen hele året, kan tilmeldes denne i en begrænset periode og dermed opnå en reduktion af renovationsgebyret. Reduktionen fastsættes efter en konkret vurdering af hvor meget indsamlingsordningen benyttes. Der foretages ikke regulering af renovationsgebyret som følge af manglende afhentning ved strejke, vejrlig eller andre driftsmæssige uregelmæssigheder. Ejendomme, der er erklæret ubeboelige, kan afmeldes dagrenovationsordningen. Der er ikke muligt at afmelde dagrenovationsordningen med baggrund i at boligen ikke er beboet i en periode, f.eks. i forbindelse med renovering eller på grund af ejerskifte. Det er Rudersdal Kommune, der afgør, om betingelserne for afmelding er til stede. Ekstraomkostninger til tømning forårsaget af uhensigtsmæssige adgangsforhold eller uhensigtsmæssig placering af affaldsbeholderen afholdes af grundejeren. Papir må ikke være tilsmudset med madrester, jord eller andet, der gør det uegnet til genanvendelse. Tilsmudset papir betragtes som dagrenovation Hvem gælder ordningen for grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Papir skal enten afleveres i de opstillede genbrugscontainere, på Norfors genbrugspladser, eller ved anden af Kommunen iværksat indsamlingsordning. Containere til papir må ikke tilføres karton, pap, plastbelagt papirvarer f.eks. mælkekartoner, ringbind, indbundne bøger eller selvkopierende papir. Der må ikke efterlades affald i eller omkring genbrugscontainerne. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at indføre indsamling af papir på ejendommen. Indføres en sådan indsamlingsordning er borgeren og grundejeren forpligtet til at anskaffe, benytte, vedligeholde og anbringe beholderen efter Kommunalbestyrelsens anvisninger. 7

8 Forsøgsordninger og forbedre ordningen for genanvendeligt papir, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af papiraffald. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre Forsøgsordninger kan etableres i hele Kommunen 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Pap omfatter rene fraktioner af eksempelvis: Papemballager Bølgepap Karton 11.2 Hvem gælder ordningen for grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Pap kan afleveres til Norfors genbrugspladser eller indsamles via storskraldsordningen. Tilsmudset pap skal bortskaffes som dagrenovation. Forsøgsordninger og forbedre ordningen for genanvendeligt pap, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af papaffald. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen 12 Ordning for glasemballageaffald Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Glasemballager til genbrug omfatter alle former for drikkevare- og levnedsmiddelemballager m.v. af glas. Glasemballagen skal være skyllet. Glasprodukter som vinduesglas, lamineret glas, bilruder plastflasker, porcelæn, keramik, hærdet glas, spejlglas, vinduesglas, metal, plastlåg, hvide (ikke gennemsigtige) flasker, urene eller fyldte flasker og glas, må ikke afleveres i de opstillede genbrugsbeholdere Hvem gælder ordningen for grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Glas og flasker skal enten afleveres i de opstillede genbrugscontainere, på Norfors genbrugspladser, eller ved anden af Kommunen iværksat indsamlingsordning. Der må ikke efterlades affald i eller omkring genbrugscontainerne Forsøgsordninger og forbedre ordningen for genanvendeligt glasemballageaffald, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af glasemballageaffald. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen 8

9 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Ved metalemballager forstås eksempelvis rengjorte konservesdåser mv. Metalemballage, som er tilsmudset med madrester eller andre stoffer som gør metalemballagen uegnet til genanvendelse, betragtes som forbrændingsegnet dagrenovation. Metalemballager, der indeholder eller har indeholdt farligt affald (påtrykt faremærke), skal afleveres på Kommunens genbrugspladser Hvem gælder ordningen for grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Metalemballage afleveres til Norfors genbrugspladser. Metalemballage, som er tilsmudset med madrester eller andre stoffer som gør metalemballagen uegnet til genanvendelse betragtes dog som dagrenovation. Metalemballager, der indeholder eller har indeholdt alle former for farligt affald (påtrykt faremærke), skal afleveres på Norfors genbrugspladser. Forsøgsordninger og forbedre ordningen for genanvendeligt metalemballageaffald, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af metalemballageaffald. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Plastemballage til genanvendelse omfatter f.eks.: Plastflasker og dunke, som har været anvendt til f.eks. juice, saftevand, kildevand mv. Plastemballagen skal være rengjort og uden låg Hvem gælder ordningen for grundejere i kommunen 14.3 Beskrivelse af ordningen Genanvendelig plastemballage afleveres til Norfors genbrugspladser.. Tilsmudset plastemballage skal bortskaffes som dagrenovation. Plastemballager, der indeholder eller har indeholdt alle former for farligt affald (påtrykt faremærke) skal afleveres på genbrugspladserne Forsøgsordninger og forbedre ordningen for genanvendeligt plastemballageaffald, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af plastemballageaffald. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen 15 Ordning for genbrugspladser Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald. 9

10 15.1 Hvem gælder ordningen for Genbrugspladserne er forbeholdt borgere og grundejere i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner Adgang til genbrugspladserne Forud for benyttelse af genbrugspladserne skal borgeren eller grundejeren, hvis kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i Rudersdal Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign. Fælles konceptet for genbrugspladser drives af Norfors. Borgerne i de fire kommuner har adgang til seks genbrugspladser: 1. Vandtårnsvej 2, 2980 Kokkedal, 2. Højvangen 25A 3480 Fredensborg 3. Bakkegårdsvej 404B, 3050 Humlebæk 4. Nordkranvej 10, 3540 Lyng 5. Rundforbivej 174, 2850 Nærum 6. Blokken 60, 3460 Birkerød Ordensregler Nedenstående regler for brug af og adgang til genbrugspladserne er godkendt af politiet og Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Overtrædelser kan medføre bortvisning og/eller politianmeldelse, og evt. bøde. Følgende regler gælder brugere, som opholder sig på genbrugspladsen: 1. Borgere og med adresse i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner må benytte pladserne. 2. Affaldet skal håndaflæsses og sorteres efter skiltning eller anvisning fra pladspersonalet. 3. Personalet må ikke bistå med aflæsning af affald. 4. Enhver anvisning fra personalet skal følges. 5. Spild i forbindelse med aflæsning skal fejes op inden pladsen forlades. 6. Farligt affald må kun afleveres, når personalet er til stede. 7. Det er ikke tilladt at henkaste affald på eller uden for pladsen. 8. Køretøjer må maksimalt have en totalvægt på kg ekskl. trailer. 9. Hver husstand må max. aflevere 200 kg farligt affald pr. år. 10. Det er forbudt at klunse, det vil sige at fjerne andres affald, herunder genanvendelige produkter. Forbuddet gælder affald og genanvendelige produkter, der er placeret i containere, i bure, på belægning eller på de besøgendes trailere/i køretøjer m.v. Forbuddet mod at medtage brugbare genstande gælder ikke dog for affald og genanvendelige effekter, som er placeret i eventuelt opstillet byttecontainer / Genbrugsen. Byttecontaineren / Genbrugsen er i givet fald oprettet med henblik på borgernes benyttelse til privat forbrug. Det er ikke tilladt at medtage effekter med henblik på videresalg. Brugeren må maksimalt opholde sig 20 min. pr. dag i Byttecontaineren / Genbrugsen. 11. Det er ligeledes forbudt at medbringe genstande og hjælperedskaber, som har til formål at indgå specifikt i klunseaktivitet, medmindre disse genstande og hjælperedskaber bortskaffes i den relevante affaldsfraktion, og således ikke udføres fra genbrugspladsen igen. 12. Brugere af genbrugspladsen er forpligtet til på personalets forespørgsel at fremvise gyldig legitimation. Ligeledes er der pligt til at afgive alle oplysninger om, hvorfra affaldet og de genanvendelige produkter er fremkommet, og hvem i Kommunen, der har produceret affaldet. 13. Personalet kan bortvise brugere af genbrugspladsen, når personalet vurderer, at en bruger fjerner affald eller genanvendelige produkter eller viser adfærd, hvor brugeren har til hensigt at fjerne affald eller genanvendelige produkter. Bortvisning kan ligeledes ske, hvis personer opholder sig på genbrugspladsen uden relevant ærinde, ikke følger givne anvisninger eller er til gene for pladsens personale eller besøgende. 14. Børn må ikke færdes alene på pladsen. 15. Der må ikke parkeres på arealer, hvor der skiltes med Parkering forbudt. 16. Før køretøjet forlades, skal motoren slukkes og håndbremsen trækkes. 10

11 Punkt er hjemlet i medfør af ordensbekendtgørelsen 16. Overtrædelse af punkt straffes med bøde i medfør af ordensbekendtgørelsens 18. (Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv. samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger). Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt kg) med tilhørende trailer har adgang til genbrugspladsen, jf. affaldsbekendtgørelsens 40, stk Sortering på genbrugsplads Affaldet skal sorteres efter de til enhver tid gældende regler og anvisninger på genbrugspladserne. Affaldet skal håndaflæsses og sorteres i rene fraktioner i henhold til sorteringsvejledning, de opstillede containere, skiltningen samt personalets anvisninger og placeres i de anviste containere på genbrugspladsen. Henvendelse om sortering og aflevering på genbrugspladserne rettes til Norfors. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladsen, skal anvendes klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladsen, jf. affaldsbekendtgørelsens 32, stk. 2. Kommunen, i samarbejde med Norfors, afgør, hvilket affald der kan modtages på genbrugspladsen. Information om den aktuelle opdeling af affald kan findes på Kommunens hjemmeside, på Norfors hjemmeside og ved skiltning på pladsen. Der modtages ikke dagrenovation i form af restaffald eller andet fordærveligt affald. Dog kan Kommunen i en begrænset periode, i dertil opstillede containere, i særlige tilfælde tillade modtagelse af dagrenovationsaffald på genbrugspladsen. Der modtages ikke skrotbiler, medicinrester, klinisk risikoaffald, radioaktivt affald eller støvende asbest. Der modtages ikke forurenet jord. Såfremt der er mistanke om forurening, skal Kommunen kontaktes. Brugere hæfter for alle omkostninger i forbindelse med udbedring af skader, som følge af fejlagtig aflæsning af affald. Ordensreglementet for genbrugspladsen skal følges. Mængdebegrænsning Den enkelte husstand må maksimalt aflevere 1 m3 ren jord til genanvendelse (land- eller byzone jord, typisk havejord, hvor der ikke er mistanke om eller kendskab til forurening) pr. år. Den enkelte husstand må maksimalt aflevere 20 hele ikke-støvende asbest plader (eternit) pr. år. Af hensyn til pladsens drift og kapacitet, kan personalet beslutte, at en borger på en given dag eller weekend ikke må aflevere mere affald end svarende til mængden i en halv container. Borgeren må da fordele aflevering over flere dage eller eventuelt aflevere den resterende del af affaldet på en anden af genbrugspladserne i Allerød, Fredensborg eller Hørsholm Kommune. 16 Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald Ved PVC-affald forstås enten PVC til genanvendelse (hård PVC) eller blød PVC. Hård PVC er f.eks. nedløbsrør, tagrender, tagplader mv. Blød PVC er f.eks. tagfolier, vinylgulve og - vægbeklædning, bløde paneler og fodlister mm. PVC opdeles i genanvendelig og ikkegenanvendelig PVC. Genanvendeligt PVC omfatter eksempelvis: Tagrender og nedløbsrør Døre og vinduer med rammer, ovenlysvinduer samt Hårde fejelister og paneler Elektrikerrør og kabelbakker Tagplader, herunder trapezplader 11

12 Ikke-genanvendelig PVC omfatter eksempelvis: Vinylgulve og vinylvægbeklædning Bløde paneler og fodlister Persienner Havebassiner og havebassinfolier Badebolde, badedyr, svømmevinger o. lign. Haveslanger, trykluftslanger o. lign. Græsplænekanter og plastbelagte trådhegn Skriveunderlag, dækkeservietter og kontorstoleunderlag Tagfolier Ventilationsslanger Kunstlæder fra møbler og bruseforhæng Regntøj og gummistøvler Telte og teltbunde Måtter og måttebagsider Kufferter, rygsække og tasker Vugge- og sengeunderlag, vandsenge og puslepuder Kabler og ledninger, hvor metalindholdet ikke genvindes Altankasser og blomsterkasser Kælke Toiletsæder, toiletcisterner, tætningslister Grammofonpladser Cadmiumholdige produkter og blyholdige byggeprodukter 16.2 Hvem gælder ordningen for grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen PVC skal bortskaffes ved aflevering på Norfors genbrugspladser, sorteret efter de til enhver tid gældende regler og anvisninger. Forsøgsordninger og forbedre ordningen for PVC-affald, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af PVC - affald. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen 17 Ordning for imprægneret træ 17.1 Hvad er imprægneret træ Ved imprægneret træ forstås træ, der er tryk-, vakuum- eller overfladeimprægneret med træbeskyttelsesmidler, der indeholder biologisk eller kemisk aktive stoffer til beskyttelse mod bl.a. svamp og skadedyr. Kommunen afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til imprægneret træ Hvem gælder ordningen for grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Imprægneret træ skal bortskaffes ved aflevering på Norfors genbrugspladser, sorteret efter de til enhver tid gældende regler og anvisninger, eller Afhentning ved den kommunale storskraldsordning Træ imprægneret med kreosot eller arsen kan ikke bortskaffes via storskraldsordningen, men kun ved aflevering på genbrugsplads. Forsøgsordninger og forbedre ordningen for imprægneret træ, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af imprægneret træ. 12

13 Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen 18 Ordning for farligt affald 18.1 Hvad er farligt affald Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Kommunen afgør i tvivlstilfælde, hvad der er farligt affald. Farligt affald omfatter eksempelvis: Spraydåser med restindhold Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser Plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler Olie, fedt og benzinprodukter Fotokemikalier Vaske- og rengøringsmidler, herunder afløbsrens, afkalkningsmidler ovnrens o. lign. Syrer Terpentin, acetone og lignende opløsningsmidler Medicin og emballager med medicinrester Lysstofrør, lavenergipærer, kviksølvtermometre og andet kviksølvholdigt affald Basisk affald Batterier Mineraluld Støvende asbest (kan ikke afleveres på genbrugspladserne, kontakt Kommunen) Imprægneret træ med arsen eller kreosot Klinisk risikoaffald Bærbare batterier og akkumulatorer er omfattet af en særskilt ordning, som er beskrevet i Hvem gælder ordningen for grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Bortskaffelse af farligt affald skal ske ved: Aflevering til apoteker (Apotekerordningen). Aflevering til udvalgte forretninger (farvehandlerordningen) Eller i batteribokse ved genbrugscontainere/i pose på låget af affaldsstativet (Batteriordningen / poseordningen). Aflevering til Norfors genbrugspladser. Farligt affald, der afleveres til ovennævnte ordninger, skal være emballeret i egnet og tæt emballage. Emballagen skal være mærket med oplysninger om affaldsart og mængde samt evt. faresedler og andre oplysninger, der kan sikre en forsvarlig håndtering. Batterier kan dog afleveres uemballerede. Apotekerordningen Ordningen omfatter farligt affald som stammer fra produkter, der forhandles på apotekerne f.eks. medicinrester, kviksølvtermometre, kanyler mv. Afleveringen af det ovennævnte farlige affald kan ske til alle apoteker i Rudersdal Kommune. Farvehandlerordningen Ordningen omfatter farligt affald, som farvehandlere har erfaring med at håndtere, fx malingsrester, rensemidler mv. Afleveringen af det farlige affald kan ske til de farvehandlere, som Kommunen har indgået aftale med. Aflevering til Norfors genbrugspladser Ordningen omfatter det farlige affald, som er omfattet af 18.1., bortset fra klinisk risikoaffald Afleveringen skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og anvisninger på genbrugspladserne. Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken. 13

14 Forsøgsordninger og forbedre ordningen for farligt affald, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af farligt affald. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 19.1 Hvad er WEEE WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som det er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Ved elektrisk og elektronisk udstyr forstås udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller et elektromagnetisk felt for at kunne fungere korrekt Hvem gælder ordningen for grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal enten ske ved: Aflevering til den kommunale storskraldsordning Aflevering på Norfors genbrugspladser, sorteret efter de til enhver tid gældende regler og anvisninger Aflevering til en forhandler, der markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr, og som tager affald af elektrisk og elektronisk udstyr retur. Poseordning på låget af affaldsstativet til småt elektronik. WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner: Store husholdningsapparater (fx komfurer, vaske- og opvaskemaskiner) Kølemøbler (fx køleskabe, klimaanlæg og udstyr med indhold af kølemiddel) Små husholdningsapparater (fx mikrobølgeovne, støvsugere og computere uden skærm) Skærme & monitorer (fx fjernsyn, fladskærme og bærbare computere) Lyskilder (fx lysstofrør, elsparepærer, halogen og LED med indbygget elektronik) Solceller (fotovoltaiske paneler) Kølemøbler mv. skal være tømt for madvarer før de bortskaffes. Poseordning Husstande med eget affaldsstativ / - beholder til dagrenovation, kan få afhentet småt elektronik samtidigt med dagrenovationsaffald. Småt elektronik anbringes af borgeren i gennemsigtige plastposer på maksimalt fire liter oven på låget af stativet / beholderen til dagrenovation. Der skal slås knude på poserne. Husholdningsapparater, kølemøbler, skærme og monitorer kan ikke afleveres i poseordningen. Eksempler på småt elektronik, der kan afleveres i poseordningen: Mobiltelefon El-tandbørster Fjernbetjeninger Computermus GPS'er Lommekameraer Forsøgsordninger og forbedre ordningen for WEEE-affald, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af WEEEaffald. 14

15 Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator. Eksempler på bærbare batterier og akkumulatorer er AA- og AAA-batterier og batterier fra f.eks. mobiltelefoner, bærbare computere, batteridrevent håndværktøj, legetøj og husholdningsapparater mm Hvem gælder ordningen for grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Bortskaffelse af bærbare batterier og akkumulatorer gennemføres som en indsamlingsordning. Indsamlingsordningen fungerer både som en bringe- og henteordning, hvor affaldet kan afleveres til genbrugspladsen jf. 15, ved udvalgte forretninger eller afhentes i forbindelse med indsamlingen af dagrenovation (poseordningen). Ordningen omfatter ikke blyakkumulatorer fra køretøjer. Disse skal afleveres på Kommunens genbrugspladser. Henteordning (poseordning) Husstande med eget affaldsstativ / - beholder til dagrenovation, kan få afhentet bærbare batterier samtidigt med det dagrenovations affald. Udtjente bærbare batterier anbringes af borgeren i gennemsigtige plastposer på maksimalt fire liter oven på låget af stativet / beholderen til dagrenovation. Der skal slås knude på poserne. Bilbatterier og andre større batterier kan ikke afleveres i poseordningen. Bringeordning Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer kan af borgeren og grundejeren afleveres på: Genbrugspladsen, jf. 15, Særligt opstillede batteribokse / beholdere hos udvalgte butikker (f.eks. farvehandlere, supermarkeder), som Kommunen har indgået en aftale med, eller Særligt opstillede batteribokse / beholdere i en række bebyggelser, som Kommunen har indgået en aftale med. Afleveringen skal ske i det hos forhandlerne opstillede indsamlingsmateriel. En liste over disse kan fås ved henvendelse til Norfors eller ses på Kommunens hjemmeside. 21 Ordning for byggeog anlægsaffald 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald er affald, beskrevet ved EAK-kode 17 i bilag 2 til affaldsbekendtgørelsen. Bygge- og anlægsaffald er alt affald fra f.eks. nybyggerier, ombygninger, renoveringer, nedrivninger, vejarbejder, lednings- og andre anlægsarbejder. Bygge- og anlægsaffald forekommer i tre kategorier: 1. Uforurenet / rent affald 2. Forurenet affald 3. Farligt affald 1. Uforurenet / rent bygge- og anlægsaffald Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås bygge- og anlægsaffald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenede materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. 15

16 Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder eksempelvis imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak. 2. Forurenet affald Forurenet bygge- og anlægsaffald omfatter fx: Imprægneret træ Ikke-støvende asbest (fx hele eternittagplader) Mineraluld Bygge- og anlægsaffald indeholdende miljøfarlige stoffer såsom tungmetaller (f.eks. bly og kviksølv mm.), PCB, tjærestoffer mv. i koncentrationer over grænseværdien for rent affald og mindre end grænseværdien for farligt affald. 3. Farligt bygge- og anlægsaffald Farligt bygge- og anlægsaffald omfatter fx: Støvende asbest Bygge- og anlægsaffald indeholdende miljøfarlige stoffer såsom tungmetaller (fx bly og kviksølv mm.), PCB, tjærestoffer mv. i koncentrationer over grænseværdien for farligt affald. Kommunen klassificerer bygge- og anlægsaffald i de ovennævnte tre kategorier bl.a. efter de forskellige miljøfarlige stoffers grænseværdier, som Kommunen administrerer efter Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for borgere og grundejere, sommerhuse og kolonihaver i Rudersdal Kommune. Der er pligt til at benytte ordningen Beskrivelse af ordningen Ordningen er tilrettelagt som dels en anvisningsordning og dels en indsamlingsordning i form af en bringeordning, Jord er ikke omfattet af ordningen, da jord er omfattet af reglerne i jordregulativet. Bringeordning Mindre mængder bygge- og anlægsaffald kan afleveres på en af Norfors genbrugspladser (se 15), hvis grundejeren selv transporterer affaldet. Aflevering og sortering af affald på genbrugspladsen skal ske efter de til enhver tid gældende regler og anvisninger på pladsen. Anvisningsordning Ved større mængder bygge- og anlægsaffald skal grundejeren kontakte Kommunen, som anviser affaldet til et godkendt affaldsbehandlingsanlæg. Sortering Det påhviler enhver borger og grundejer at kildesortere bygge- og anlægsaffald og sikre korrekt behandling. Bygge- og anlægsaffald skal sorteres i hhv. uforurenet/rent, forurenet samt farligt byggeog anlægsaffald. Endvidere skal affaldet sorteres afhængig af behandlingsform; til genanvendelse, forbrænding, deponering eller specialbehandling. Uforurenet/rent affald til genanvendelse skal sorteres på stedet og som minimum i følgende fraktioner: 1. Natursten, fx granit og flint 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten) 3. Beton 4. Blandinger af stenmaterialer, uglaseret tegl og beton 5. Jern og metal 6. Gips 7. Stenuld 8. Jord 9. Asfalt Det skal ved kildesortering af ovennævnte fraktioner 1-4 sikres, at alt andet end mørtel og evt. armeringsjern er frasorteret og særskilt håndteret, herunder at PCB-holdigt fugemateriale er identificeret, frasorteret og særskilt håndteret. Såfremt termoruder forekommer, skal disse udsorteres og om muligt genanvendes. Termoruder, der ikke er egnede til genanvendelse, skal destrueres eller deponeres. Det påhviler enhver borger og grundejer at kildesortere bygge- og anlægsaffald og sikre korrekt håndtering og bortskaffelse. 16

17 Anmeldelse, screening/kortlægning og dokumentation for bortskaffelse Ved byggearbejder, der vedrører mere end 10m2 af en bygning eller et anlæg, eller hvor arbejdet medfører mere end 1 ton affald, skal bygherren indgive en skriftlig anmeldelse til Rudersdal Kommune senest to uger før byggearbejdet påbegyndes. Anmeldelse skal ske digitalt til Kommunen. Screening og kortlægning af PCB og andre miljøfarlige stoffer: Hvis der foretages renovering eller nedrivning af bygninger eller anlæg der er bygget eller renoveret i perioden 1950 til 1977, skal der inden arbejdet påbegyndes, foretages en screening for om byggematerialerne indeholder PCB. Hvis det viser sig, at bygningen indeholder PCB, skal der også udføres en kortlægning af omfanget af PCB-forureningen, herunder udtages repræsentative prøver, der skal sendes til analyse. Kommunen kan kræve, at der også screenes for andre miljøfarlige stoffer såsom bly, kviksølv, tjærestoffer, asbest o. lign, hvis der er mistanke om indhold af sådanne stoffer på bygningsmaterialerne. Hvis det viser sig, at materialerne indeholder miljøfarlige stoffer, skal omfanget af forureningen kortlægges og der skal ligeledes udtages repræsentative prøver, der skal sendes til analyse. Screeningsskema/kortlægningsresultater inkl. analyseresultater indsendes sammen med den skriftlige anmeldelse til Kommunen, senest to uger inden byggearbejdet påbegyndes. Hvis der udskiftes termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977, skal der altid udføres en screening. Dokumentation for bortskaffelse af affald Der skal på anmodning fra Kommunen afgives fyldestgørende oplysninger om mængden og arten af frembragt og bortskaffet affald, og der skal kunne fremvises dokumentation for benyttet indsamler eller renovatør samt modtageanlæg. Det er borgers og grundejers ansvar at sikre, at Kommunens klassificering og anvisning bliver fulgt. 22 Ordning for haveaffald 22.1 Hvad er haveaffald Haveaffald omfatter eksempelvis: Grene, buske og stauder Afklippet græs og blade Ukrudt. Jord, aske, sten, grus, træstammer og rødder betragtes ikke som haveaffald Hvem gælder ordningen for grundejere i Kommunen Beskrivelse af ordningen Haveaffald skal bortskaffes ved: Kompostering på egen grund. Aflevering på Norfors genbrugspladser. Afhentning ved den kommunale ordning. Forsøgsordninger og forbedre ordningen for haveaffald, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af haveaffald. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen Kompostering på egen grund Kompostering kan ske som fri (åben) kompostering eller som kompostering i lukkede beholdere. Rester af blomster, friske frugter og grøntsager fra husholdningen kan bortskaffes ved kompostering sammen med haveaffald. 17

18 Kommunen kan påbyde, at kompostering skal foregå i lukkede beholdere, når åben kompostering fx som følge af ejendommens størrelse eller områdets karakter efter Kommunens skøn er til væsentlig gene for omkringboende. Aflevering på Kommunens genbrugspladser Grundejeren kan ved egen foranstaltning aflevere haveaffald til Norfors genbrugspladser. Ved aflevering på genbrugspladserne skal der foretages en sortering af affaldet efter de til enhver tid gældende regler og anvisninger på pladsen. tidligst begynde ved solopgang og skal være afsluttet samme dag, senest 1 time efter solnedgang. Ved afbrænding af haveaffald skal gældende brandsikkerhedsmæssige forskrifter overholdes. Under iagttagelse af sikkerhedsmæssige forskrifter er det dog tilladt både i By- og landzone samt i sommerhusområder: At afbrænde haveaffald Sankt Hans aften. At brænde rent og tørt træ på bål til rekreative formål, som ikke har karakter af affaldsforbrænding. Afhentning ved den kommunale ordning Grundejere kan få afhentet haveaffald, ved tilmelding til den kommunale ordning, hver uge i perioden 1. april til 30. november. Gebyr og tilmelding Tilmelding til haveaffaldsordningen skal ske via digital selvbetjening på Kommunens hjemmeside eller på borger.dk. Tilmelding gælder for hele sæsonen uanset tilmeldingstidspunktet. Ved afmelding senere end 1. marts, vil afmeldingen først træde i kraft fra det følgende år Beholdere Beholderen skal have hjul og være forsynet med håndtag i minimum 985 cm højde og beholderens rumfang må ikke uden Kommunalbestyrelsens accept overstige 140 liter. Anskaffelse, renholdelse og vedligeholdelse af beholdere påhviler grundejeren. Haveaffald fra større etageejendomme og samlede bebyggelser kan tillades opsamlet i containere efter forvaltningens godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Ved af- eller tilmelding vil regulering af gebyret ske på ejendomsskattebilletten det efterfølgende år. Der afhentes én portion haveaffald pr. tilmelding. En portion haveaffald er enten et bundt afskårne grene af maksimal størrelse 100 x 35 x 35 cm eller den mængde haveaffald der opsamles i en beholder med en volumen på 140 liter. Bundter skal bundtes med snor af nedbrydeligt materiale af hensyn til den efterfølgende kompostering. Afbrænding på egen grund Det er tilladt at foretage afbrænding af tørt haveaffald i perioden fra 1. december til 1. marts. Tilladelsen gælder dog ikke ejendomme i byzone og sommerhusområder. Bålet må højst fylde 200 liter (0,2 m³). Afbrændingen må ikke ske i stærk blæst. Røgen må ikke være til gene for naboer, trafik m.m. Afbrændingen må 22.5 Anbringelse af beholdere Haveaffaldsbeholderen skal anbringes synligt ved fortovskant inden kl på afhentningsdagen Anvendelse og fyldning af beholdere Beholderens låg skal kunne lukkes helt og den fyldte beholder må ikke veje mere, end at tømningen, med de normalt anvendte komprimatorbiler, kan foretages fuldt forsvarligt af renovatøren og uden beskadigelse af beholderen. Overholdes ovenstående krav til indhold, vægt eller emballering ikke, kan vognmanden undlade at tømme beholderen. Der vil i så fald blive lagt en seddel i postkassen eller lignende om årsagen til den manglende tømning. 23 Ordning for storskrald 23.1 Hvad er storskrald Ved storskrald forstås større kasserede brugsgenstande fra husholdninger, som f.eks.: 18

19 Jern- eller metalgenstande (f.eks. cykler, barnevogne og tørrestativer) Elektrisk og elektronisk udstyr (alt med ledning eller batteri, f.eks. komfurer vaskemaskiner, køleskabe, tv, pc mv.) Møbler, herunder havemøbler Madrasser Gulvtæpper Pap Ved aflevering på genbrugsplads skal der foretages en sortering af affaldet efter de til enhver tid gældende regler og anvisninger på pladsen. Afhentning ved den kommunale storskraldsordning Private husstande kan ved forudgående bestilling få afhentet storskrald fra ejendommen seks gange årligt, henholdsvis i februar, april, juni, august, oktober og december. Dagrenovation, byggeaffald, skrotbiler samt papir, glasemballager og farligt affald henregnes ikke til storskrald. Rudersdal Kommune afgør, om genstande er omfattet af storskraldsordningen Hvem gælder ordningen for grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Storskrald skal bortskaffes ved: Aflevering på Norfors genbrugspladser, eller. Afhentning ved den kommunale henteordning. Forsøgsordninger og forbedre ordningen for storskrald, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af storskrald. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen Aflevering på Norfors genbrugspladser Private husstande kan ved egen foranstaltning aflevere storskrald til Norfors genbrugspladser. For beboere i boligselskaber og andre større bebyggelser med central indsamling af beboernes storskrald, kan aflevering ske ved ejendomsfunktionær eller lignende. Storskrald skal være placeret samlet, let tilgængeligt og nær vej eller på fortov, så det er synligt fra nærmeste offentlige kørevej. Storskrald skal være sat frem senest kl på afhentningsdagen. Alt affald skal være tydeligt mærket "Storskrald". Genstande må ikke placeres i papkasser eller sorte sække. Storskraldet skal sorteres i følgende fraktioner: Jern- og metalgenstande (f.eks. barnevogne, cykler) Brændbart affald (f.eks. møbler, andet indbo) Ikke-brændbart affald (f.eks. springmadrasser, gulvtæpper og trykimprægneret træ,) Elektrisk og elektronisk udstyr (f.eks. fjernsyn, computer, hårde hvidevarer) Rent pap De enkelte enheder må ikke veje eller fylde mere, end de kan håndteres af to mand. Pap skal forinden bortskaffelsen være slået sammen og bundtet med snor. Afhentning foretages efter forudgående bestilling via digital selvbetjening på Kommunens hjemmeside, borger.dk eller hos renovatøren. Afhentningsdagen kan ses på selvbetjeningssiden på Kommunens hjemmeside eller kan oplyses af renovatøren. Renovatøren kan nægte at afhente ukorrekt sorteret og/eller emballeret storskrald. Afvises storskraldet af renovatøren, skal renovatøren samtidig lægge en meddelelsesseddel i post- 19

20 kassen el. lign. om årsagen til den manglende afhentning. Hvis affaldet ikke medtages af ovenstående årsager, skal den pågældende borger bringe affaldet tilbage til ejendommen, hvor det skal opbevares indtil det lovligt bortskaffes på anden vis eller bringes i en tilstand, så det kan afhentes ved en kommende indsamling. Køle- og frysemøbler Storskraldsordningen omfatter køleskabe og frysere, som er fremstillet til anvendelse i husholdninger, og hvor vægten af den enkelte enhed højst må være 100 kg. Kølemøbler skal forinden bortskaffelsen være tømt for eventuelt indhold. 20

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner.

Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. 1. Dagrenovation, restaffald Ved dagrenovation forstås eksempelvis: vegetabilsk affald, som ikke hjemmekomposteres

Læs mere

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs December 2014 1 af 18 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 4

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune August 2009 Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse side 1. Formål... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Regulativets område... 2 4. Definitioner... 2 5. Borgernes og grundejernes

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 16-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 02-07-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016 Regulativ for husholdningsaffald April 2016 Indhold I Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR PVC AFFALD I MORSØ KOMMUNE

REGULATIV FOR PVC AFFALD I MORSØ KOMMUNE REGULATIV FOR PVC AFFALD I MORSØ KOMMUNE MORSØ KOMMUNE JUNI 2001 1. FORMÅL: Dette regulativ skal sikre, at der sker en forøget indsamling og sortering af PVC-affald forøgelse af mængden af PVC-affald,

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 31-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 5 5 Klage m.v. 5 6 Overtrædelse og straf 5 7 Bemyndigelse 6 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Ikrafttrådt 1. januar 2012 1 I Generel del...3 1 Formål m.v...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Registrering af udenlandske virksomheder...3 5 Gebyrer...4

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald W eb ud ga ve Gældende fra 4. juni 2014 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE GENEREL DEL... 3 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 ORDNINGER... 6 5 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 6 7 GEBYRER... 7 8 KLAGE

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2014 Forslag til regulativ for husholdningsaffald Miljø Esbjerg Kommune 18-06-2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere