2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)"

Transkript

1 2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 15/01253 Fremsat den 11. november 2015 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love (Tilskud til fjernundervisning m.v.) 1 I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 777 af 10. juni 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 30 indsættes som stk. 12:»Stk. 12. Uanset stk. 1-3 kan der på de årlige finanslove fastsættes særskilte takster for fjernundervisning, herunder at der ved fjernundervisning ikke ydes tilskud til dækning af institutionernes lokaleforsyningsudgifter.«2. I 43, stk. 1, 1. pkt., ændres» 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer«til:»revisorloven«. 3. I 48, stk. 4, indsættes efter»stk. 1«:»med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte«. 4. I 52, stk. 1, 3. pkt., ændres»standser deres betalinger«til:»taget under rekonstruktionsbehandling« ophæves. 2 I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 10. juni 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 15 indsættes som stk. 10:»Stk. 10. Uanset stk. 2 og 3 og 19, stk. 1 og 2, kan der på de årlige finanslove fastsættes særskilte takster for fjernundervisning, herunder at der ved fjernundervisning ikke ydes tilskud til dækning af institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer.«2. I 19, stk. 1, indsættes efter»uddannelserne«:», jf. dog 15, stk. 10«1

2 3. I 27, 1. pkt., ændres» 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer«til:»revisorloven«. 4. I 30, 2. pkt., ændres»standser deres betalinger«til:»tages under rekonstruktionsbehandling«. 3 I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 9. juni 2015, foretages følgende ændring: 1. I 39 indsættes som stk. 8:»Stk. 8. Uanset stk. 1 kan der på de årlige finanslove fastsættes særskilte takster for fjernundervisning.«4 I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Der kan yderligere gennemføres ordninger, hvorefter dele af skoleundervisningen kan tilrettelægges som fjernundervisning efter regler fastsat i medfør af 4, stk. 1.«2. I 19 indsættes som stk. 12:»Stk. 12. Uanset stk. 1 kan der på de årlige finanslove fastsættes særskilte takster for fjernundervisning, jf. 2, stk. 4.«3. 35, stk. 1, nr. 1, litra c, affattes således:»c) Øvrige rammer for skoleundervisningens indhold, herunder rammer for skoleundervisning tilrettelagt som fjernundervisning.«5 I lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 4. juni 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 8 indsættes som stk. 8:»Stk. 8. Uanset stk. 1-3 kan der på de årlige finanslove fastsættes særskilte takster for fjernundervisning, herunder at der ved fjernundervisning ikke ydes tilskud til dækning af institutionernes bygningsudgifter.«2. I 23, stk. 1, 4. pkt., ændres» 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer«til:»revisorloven«. 3. I 25, stk. 1, 3. pkt., ændres»standser deres betalinger«til:»tages under rekonstruktionsbehandling«. 6 I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 64 af 26. januar 2015, foretages følgende ændring: 1. I 6 indsættes som stk. 13:»Stk. 13. Uanset stk. 1, 2 og 5 kan der på de årlige finanslove fastsættes særskilte takster for fjernundervisning ved uddannelser og uddannelsesaktiviteter, der udbydes efter denne lov, herunder at der ved fjernundervisning ikke ydes tilskud til dækning af institutionernes udgifter til bygningsdrift.«2

3 7 Loven træder i kraft den 1. januar

4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets hovedpunkter 2.1. Tilskud til fjernundervisning Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 2.2. Særligt om erhvervsuddannelser Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 2.3. Konsekvensændringer som følge af anden lovgivning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning I februar 2014 indgik et bredt flertal af Folketingets partier en aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (eud-reformen), som skal sikre, at flere unge får en erhvervsuddannelse af høj kvalitet og med gode muligheder for at videreuddanne sig. Med aftalen forpligtede partierne bag sig også til i fællesskab at finde midlerne til at finansiere reformen. Regeringen (Venstre) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har herefter den 2. oktober 2015 indgået aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget ifm. Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Det fremgår af denne aftale, at partierne er enige om, at den negative budgetregulering bl.a. skal udmøntes ved indførelse af særskilte taxametre for fjernundervisning på alle ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser, hvor der i dag er fjernundervisningsaktivitet, eller hvor der fremadrettet forventes fjernundervisningsaktivitet. Taxametrene indføres med virkning fra den 1. januar

5 En analyse foretaget på opdrag fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Finansministeriet har kortlagt omfanget af og omkostninger til fjernundervisning samt praksis og effektiviseringsmuligheder ved tilrettelæggelse og gennemførelse af fjernundervisning. Analysen viser, at institutionerne med de nuværende indtægter og deres nuværende praksis og omkostningsniveau havde et samlet overskud på fjernundervisningsaktiviteten på mio. kr. i Der er dertil identificeret 23 konkrete effektiviseringsinitiativer, som tilvejebringer et samlet effektiviseringspotentiale på mio. kr. årligt. Alle effektiviseringsinitiativer vedrører udbredelse af eksisterende praksis på én eller flere institutioner. Med lovforslaget vil der blive tilvejebragt de fornødne hjemler i undervisnings- og institutionslovene for ungdomsuddannelser og almen voksenuddannelse om særskilte taxametre for fjernundervisning, efter hvilke der er mulighed for at fastsætte særskilte takster for fjernundervisning, herunder at der ikke ydes tilskud til dækning af institutionernes bygningsudgifter. Beslutning om særskilte takster for fjernundervisning træffes i forbindelse med de årlige finanslove. Dertil kommer, at lovforslaget fremtidssikrer ungdomsuddannelsesområdet og de almene voksenuddannelser ved at understøtte fjernundervisning som afholdelsesform i enkelte institutions- og uddannelseslove. For at skabe parallelitet i bestemmelserne om fjernundervisning på ministeriets område, foreslås der med lovforslaget endvidere indsat en udtrykkelig bestemmelse i lov om erhvervsuddannelser til at fastsætte regler om gennemførelse af skoleundervisning på erhvervsuddannelserne som fjernundervisning. Der er herudover foretaget enkelte tekniske ændringer og ajourføring. 2. Lovforslagets hovedpunkter 2.1. Tilskud til fjernundervisning Gældende ret På alle uddannelsesområder gælder det, at der er hjemmel til at gennemføre undervisningen som fjernundervisning. Det kan være via udtrykkelige bestemmelser herom, som fx 88, stk. 2, i bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen, hvoraf det følger, at dele af uddannelsestiden kan anvendes til undervisning, der ikke forudsætter samtidig fælle tilstedeværelse af lærer og elever (virtuel undervisning). Tilsvarende regler er fastsat i 72, stk. 2, i bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx) og i 68, stk. 2, i bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx). Det kan også være ved, at der ikke er fastsat regler, der forhindrer, at (dele af) undervisningen kan gennemføres som fjernundervisning inden for de almindelige bestemmelser om kravene til undervisningens organisering og tilrettelæggelse i den pågældende uddannelse, som det følger af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Fjernundervisning antager i praksis mange former og optræder med mange forskellige benævnelser på de enkelte institutioner, fx online learning, netundervisning, virtuel læring eller undervisning, e-learning, fleksibel læring m.v. Fjernundervisning er en undervisningsform, hvor lærer og elev ikke er fysisk til stede på samme sted, men hvor det fysiske fremmøde erstattes af undervisning via digitale medier. Fjernundervisning kan, afhængig af eventuelle nærmere regler for de enkelte uddannelsesområder, omfatte hele uddannelser eller enkeltstående fag og kan afvikles som 100 pct. fjernundervisning eller som en kombination af almindelig 5

6 undervisning og fjernundervisning, såkaldt blended learning. Digital aflevering af opgaver og lignende i et ellers almindeligt afviklet undervisningsforløb betragtes ikke som blended learning. Undervisningen kan enten foregå synkront, hvor eleven følger undervisningen digitalt, mens der undervises, eller asynkront, fx ved hjælp af videoklip, der er tilgængelige online hele døgnet. Det følger af 30 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., 15 og 19 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, 39 i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), 19 i lov om erhvervsuddannelser, 8 i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), samt 6 i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., at ministeren for børn, undervisning og ligestilling yder tilskud til undervisningsudgifter, fællesudgifter og bygningsudgifter til uddannelsesinstitutionerne. I forhold til undervisningsudgifter yder ministeren taxametertilskud til dækning af de direkte undervisningsudgifter fraregnet indtægter ved deltagerbetaling. Undervisningstaxametrene ydes ud fra den enkelte institutions antal årselever, og en fast takst pr. årselev for hver af de uddannelser og hver type af undervisning, hvortil tilskud ydes. Taksten pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove for grupper af uddannelser eller uddannelsesforløb. Med hensyn til fællesudgifter ydes tilskuddet i form af et eller flere grundtilskud, der fastsættes på de årlige finanslove, og taxametertilskud, der ydes ud fra den enkelte institutions antal årselever og en fast takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove. Endelig ydes der taxametertilskud til dækning af institutionernes bygningsudgifter på grundlag af den enkelte institutions antal årselever og en fast takst pr. årselev. Taksten pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove for grupper af uddannelser og uddannelsesforløb. Der ydes dog ikke tilskud til institutionerne i forhold til udenlandske elever på erhvervsuddannelserne, personer med en videregående uddannelse og personer omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. Der er i dag ikke mulighed for at fastsætte særskilte takster, herunder fastsætte, at der ikke udløses tilskud til bygningsudgifter for så vidt angår undervisning, der gennemføres helt eller delvist som fjernundervisning, bortset fra tilskud inden for lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Taxametertilskud for så vidt angår fjernundervisning knytter sig til de enkelte uddannelsesretninger og er de samme som for almindelig undervisning. Det medfører, at der udbetales fuldt undervisningstaxameter, fællesudgiftstaxameter og bygningstaxameter, uanset om undervisningen er gennemført som almindelig undervisning eller helt eller delvist som fjernundervisning. Udover ovenstående tilskud til undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter er der en række andre tilskudsformer, herunder færdiggørelsestaxametret, det sociale taxameter og tilskud til specialpædagogisk bistand, som ikke berøres af dette lovforslag. De nærmere regler om tilskudsadministrationen, herunder om aktivitetsindberetninger og udbetaling af tilskud, opgørelse af årselever og om tilbagebetaling og kontrol af udbetalte tilskud er fastsat i medfør af ministerbemyndigelserne i 30, stk. 10, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., 15, stk. 4, og 19, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, 19, stk. 11, i lov om erhvervsuddannelser, 8, stk. 7, i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), samt 6, stk. 7, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. 6

7 Bemyndigelsesbestemmelserne er udmøntet i følgende bekendtgørelser: bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v., bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen. Hertil knytter sig følgende instrukser, i hvilke de udførlige retningslinjer for institutionernes opgørelse og indberetning af tilskudsberettiget aktivitet fortsat er fastlagt: instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen), instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen), og instruks for tilskud til private gymnasier, studenterkurser og højere forberedelseseksamen (hf-kurser) (PG-instruksen) Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Det er ministeriets vurdering, at der er en ubalance mellem institutionernes afholdte udgifter til og indtægter ved fjernundervisning, og der er efter de gældende regler ikke er mulighed for at fastsætte særskilte takster for fjernundervisning. Derudover er der på baggrund af allerede konstaterbar adfærd påvist mulighed for fremadrettet effektivisering af driften af fjernundervisning, og at fjernundervisningsaktiviteten fremadrettet forventes at stige. På finansloven for 2016 forventes fastsat særskilte takster for tilskud til fjernundervisning. Det forventes, at de særskilte undervisningstakster til fjernundervisning fastsættes som 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Endvidere forventes det fastsat, at fjernundervisning ikke vil udløse bygningstilskud, men at det vil udløse fællesudgiftstilskud svarende til den pågældende uddannelses fællesudgiftstakster. Det foreslås på den baggrund med lovforslaget, at der gives adgang til at fastsætte særskilte takster for fjernundervisning i forhold til de almindelige bestemmelser om taxametertilskud til undervisningsudgifter, fællesudgifter og bygningsudgifter. De særskilte takster for tilskud til fjernundervisning er omfattet af ministerens bemyndigelse i de respektive love til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministrationen i bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v., bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen. De udførlige retningslinjer for institutionernes opgørelse og indberetning af tilskudsberettiget aktivitet gennemført som fjernundervisning vil blive fastlagt i følgende instrukser: instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen), instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen), og instruks for tilskud til private gymnasier, studenterkurser og højere forberedelseseksamen (hf-kurser) (PG-instruksen). Det er hensigten, at institutionerne fra og med finansårets begyndelse skal foretage særskilt opgørelse af tilskudsudløsende aktivitet gennemført ved fjernundervisning, når minimum 10 pct. af den faktiske aktivitet i finansåret gennemføres som fjernundervisning. Såfremt andelen af fjernundervisningsdelen for den enkelte elev eller kursist når op på 10 pct. eller mere, skal fjernundervisningstaksten anvendes for hele fjernundervisningsdelen, dvs. også for de første 10 pct. Det er kun, hvis fjernundervisningsandelen ikke når op på 10 pct., at de almindelige takster anvendes i forhold til det samlede årselevtal uanset fjernundervisning. De 10 pct. beregnes pr. fag, hvis der er tale om enkeltfag. Hvis der er tale om fjernundervisning i forhold til nogle fag ud af en hel uddannelse, så er det i forhold til den samlede varighed af den del af uddannelsen, der gennemføres i finansåret. Opgørelsen sker pr. finansår. Til brug for opgørelse og indberetning af aktivitet gennemført ved fjernundervisning oprettes der et særskilt tilskudsmærke. Det vil som ved al anden tilskudsudbetaling være institutionens ledelse og institutionens revisor, der såvel i forbindelse med indberetning af tilskudsberettiget aktivitet, som i forbindelse med udbetaling af tilskud 7

8 skal sikre, at reglerne vedrørende opgørelse og indberetning af aktivitet gennemført ved fjernundervisning er overholdt. Tilskud til undervisningsudgifter ved fjernundervisning vil fra og med 2016 blive udbetalt kvartalsvist bagud (tidstro). Der foreligger ingen oplysninger om fjernundervisningsaktiviteten på uddannelsesinstitutionerne, da der ikke hidtil har været et krav om indberetning af fjernundervisningsaktiviteten. Hertil kommer, at grundlagsåret for 2017 for nogle uddannelser omfatter 4. kvartal For de uddannelser, som omfattes af de nye tilskudsregler for fjernundervisning, etableres der derfor en overgangsordning for tilskud til fællesudgifter og bygningsudgifter i 2016 og for fastlæggelse af grundlagsaktiviteten for For de omfattede uddannelser fastsættes i de respektive tilskudsinstrukser regler om: At tilskud i 2016 til fællesudgifter og bygningsudgifter for den enkelte uddannelse udbetales på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret samt de kvartalsvise indberetninger om fjernundervisning i finansåret At der i 2016 udbetales forskud på tilskud til fællesudgifter og bygningsudgifter for den enkelte uddannelse kvartalsvist forud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret. At forskuddet efter indberetningen for 4. kvartal 2016 reguleres i forbindelse med udbetaling af tilskud for grundlagsaktiviteten med den aktivitet, der i 2016 er afholdt som fjernundervisning. At tilskud til bygningsudgifter i 2017 for uddannelser, hvor grundlagsåret delvist udgøres af det foregående finansår udbetales på et af ministeriet fastlagt aktivitetsgrundlag, beregnet med udgangspunkt i den andel af aktiviteten kvartal 2016, som ikke er fjernundervisning. Da reglerne om særskilt opgørelse og indberetning af fjernundervisningsaktivitet træder i kraft pr. 1. januar 2016 medfører overgangsordningen, at tilskud til fællesudgifter ved fjernundervisning vil kunne udbetales kvartalsvist bagud (tidstro) fra og med finansåret For så vidt angår fjernundervisning, der udbydes efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., er der allerede i dag fastsat særskilte takster, idet der kun ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. For at skabe parallelitet i bestemmelserne om fjernundervisning på tværs af de omhandlede uddannelsesområder, foreslås der med lovforslaget indsat en udtrykkelig bestemmelse i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., hvorefter der uanset 6, stk. 1, 2 og 5, på de årlige finanslove kan fastlægges en tilpasning af taksterne for så vidt angår fjernundervisning, herunder at der ikke ydes tilskud til bygningsdrift ved fjernundervisning. Kun institutioner, der udbyder fjernundervisning, vil blive påvirket af særskilte takster for tilskud til fjernundervisning, idet den foreslåede ordning vil indebære, at der sker en tilpasning af taksterne til undervisningsudgifter, fællesudgifter og bygningsudgifter for så vidt angår fjernundervisning. Andre taxametertilskud til institutioner, fx færdiggørelsestaxametret og det sociale taxameter, såvel som tilskud til elever og kursister, fx tilskud til specialpædagogisk bistand, berøres ikke af den foreslåede ordning. Muligheden for at fastsætte særskilte takster omfatter følgende ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser: Gymnasiale uddannelser (fuldtidsuddannelserne til stx, herunder studenterkursus, og til hf, hhx og htx) Gymnasial supplering (gymnasiale suppleringskurser, fagpakke hhx og gymnasiale introduktionskurser for flygtninge og indvandrere) 8

9 Almengymnasial enkeltfagsundervisning (stx og hf) Enkeltfag på erhvervsuddannelserne Uddannelser og uddannelsesaktiviteter, der udbydes efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., herunder enkeltfagsundervisning til hhx og htx Erhvervsuddannelser (dele af skoleundervisningen) Almen voksenuddannelse (avu), (dog ikke kursister omfattet af 2, stk. 2, i lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven), som ikke er fyldt 18 år på den første dag af undervisningsmodulet) Forberedende voksenundervisning (FVU) Ordblindeundervisning for voksne Det bemærkes i den forbindelse, at lovforslaget ikke vedrører den indholdsmæssige regulering af fjernundervisning, se dog nærmere afsnit 2.2. særligt om erhvervsuddannelser. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 1, 2, nr. 1 og 2, 3, nr. 1, 4 nr. 2, 5, nr. 1 og 6, nr. 1, og bemærkningerne hertil Særligt om erhvervsuddannelser Gældende ret Som det fremgår foran i afsnit 2.1.1, gælder det på de fleste uddannelsesområder, at der er udtrykkelige bestemmelser om organisering og tilrettelæggelse af fjernundervisning. For så vidt angår erhvervsuddannelserne organiseres og tilrettelægges eventuel fjernundervisning inden for de almindelige bestemmelser om kravene til undervisningens organisering og tilrettelæggelse efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser samt bekendtgørelsen om den pågældende uddannelse Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Den i afsnit 1 omtalte analyse har endvidere vist, at fjernundervisning inden for erhvervsuddannelserne fortrinsvis udbydes inden for de merkantile grundforløb og social- og sundhedsuddannelsen. Det bemærkes i den forbindelse, at erhvervsuddannelserne i almindelighed er vekseluddannelser, som senest efter grundforløbet er strukturerede som vekslende skoleundervisning og praktikuddannelse. Det findes derfor hensigtsmæssigt at skabe mulighed for at fastsætte regler om fjernundervisning. For at skabe parallelitet i bestemmelserne om fjernundervisning på tværs af de omhandlede uddannelsesområder, er det ministeriets vurdering, at der på erhvervsuddannelsesområdet er behov for at fastsætte en bemyndigelse til at fastsætte regler om at dele af skoleundervisningen kan organiseres og tilrettelægges som fjernundervisning efter regler fastsat af ministeren for børn, undervisning og ligestilling. Med lovforslaget foreslås der derfor indsat en udtrykkelig bestemmelse i lov om erhvervsuddannelser om, at der kan gennemføres ordninger, hvorefter dele af skoleundervisningen kan tilrettelægges som fjernundervisning. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 4, nr. 1 og 3, og bemærkningerne hertil Konsekvensændringer som følge af anden lovgivning Lovforslaget indeholder konsekvensændringer af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om private 9

10 gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) som følge af ændringer i konkursloven og revisorloven. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 2 og 4, 2, nr. 3 og 4, og 5, nr. 2 og 3, og bemærkningerne hertil. Lovforslaget indeholder endvidere en præcisering af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. med hensyn til en bestemmelse om tilbagebetaling af deltagerbetaling således, at der ved tilbagebetaling skal ske fradrag af tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Forslaget skal sikre, at der ikke sker en uberettiget dobbeltkompensation. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 3 og bemærkningerne hertil. Lovforslaget indeholder desuden en ophævelse af en overgangsbestemmelse, der ikke længere er aktuel i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 5, og bemærkningerne hertil. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Der udbetales i dag samme taxametertilskud for elever i fjernundervisning som i almindelig (tilstedeværelses)undervisning, herunder bygningstaxameter. Der har ikke hidtil været krav om indberetning af fjernundervisningsaktiviteten, hvorfor der ikke har forlægget oplysninger om selve omfanget af fjernundervisning på uddannelsesinstitutionerne. En analyse foretaget på opdrag fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Finansministeriet har kortlagt omfanget af og omkostninger til fjernundervisning samt praksis og effektiviseringsmuligheder ved tilrettelæggelse og gennemførelse af fjernundervisning. Analysen omfatter i alt 217 ungdomsuddannelsesinstitutioner og voksenuddannelsescentre (VUC). Analysen viser, at institutionerne med de nuværende indtægter og deres nuværende praksis og omkostningsniveau havde et samlet overskud på fjernundervisningsaktiviteten på mio. kr. i Der er dertil identificeret 23 konkrete effektiviseringsinitiativer, som tilvejebringer et samlet effektiviseringspotentiale på mio. kr. årligt. Alle effektiviseringsinitiativer vedrører udbredelse af eksisterende praksis på én eller flere institutioner. På baggrund af analysen og en forventet aktivitetsstigning på 15 pct. årligt i 2014 og 2015 vurderes det, at der kan realiseres et provenu på op til 162 mio. kr. årligt fra 2016 ved fastlæggelse af særskilte takster for tilskud til fjernundervisning. De særskilte undervisningstakster til fjernundervisning forventes på finansloven fastsat som 80 pct. af de tilsvarende undervisningstakster. Dertil kommer, at fjernundervisning ikke vil udløse tilskud til bygningsudgifter, men vil udløse tilskud til fællesudgifter svarende til den pågældende uddannelses takster for tilskud til fællesudgifter. Som konsekvens af lovforslaget vurderes det, at der på Finansloven for 2016 under forudsætning af dennes vedtagelse kan realiseres et provenu på op til 162 mio. kr. årligt fra 2016 ved fastsættelse af særskilte takster for tilskud til fjernundervisning, og lovforslaget forventes således at have positive konsekvenser for det offentlige. Kun institutioner, der udbyder fjernundervisning, påvirkes af den forventede indførelse af særskilte takster for tilskud til fjernundervisning. 10

11 Det forventede provenu ved indførelse af særskilte takster for tilskud til fjernundervisning medgår til udmøntning af en negativ budgetregulering på finanslovens 20 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, herunder bl.a. til etablering af en udstyrspulje på erhvervsskolerne, jf. aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget ifm. Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for det offentlige. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden 20. oktober 2015 til 26. oktober 2015 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Akademikerne, AOF Danmark, Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskoler, Børnerådet, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Lærerforening, Danmarks Vejlederforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Center for Undervisningsmiljø, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne, Danske Erhvervsskoler Lederne, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Danske Gymnasier, Danske Handicaporganisationer, Danske Landbrugsskoler, Danske Regioner, Danske SOSU-skoler, Det Centrale Handicapråd, Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, Erhvervsskolelederne i Danmark, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene, Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd (TAT), Foreningsfællesskabet Ligeværd, FSR - danske revisorer, Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening, Institut for Menneskerettigheder, KL, LandboUngdom, Landselevbestyrelsen for det pædagogiske område, Landselevbestyrelsen for social- og sundhedsområdet, Landsorganisationen i Danmark, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Landssamråd for PPRchefer, Lederforeningen for VUC, Lederne, Private Gymnasier og Studenterkurser, Pædagogiske Ledere for STX og HF, Rigsrevisionen, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Rådet for Etniske Minoriteter, Rådet for Ungdomsuddannelser, Sammenslutningen af Unge med Handicap, SOSU-lederforeningen, Uddannelsesforbundet, UU Danmark og VUC Bestyrelsesforeningen. Høringssvar, der indgår efter denne dato, fremsendes til Folketinget forud for førstebehandlingen af lovforslaget. 11

12 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindreudgiftegifter Negative konsekvenser/merud- Økonomiske konsekvenser for Som konsekvens af lovforslaget Ingen stat, kommuner og regioner vurderes det, at der på Finansloven for 2016 under forudsætning af dennes vedtagelse kan realiseres et provenu på op til 162 mio. kr. årligt fra 2016 ved fastsættelse af særskilte takster for tilskud til fjernundervisning. Administrative konsekvenser for Ingen Ingen stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Efter den gældende 30, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., yder ministeren for børn, undervisning og ligestilling tilskud til fællesudgifter i form af et eller flere grundtilskud, der fastsættes på de årlige finanslove, og taxametertilskud, der ydes ud fra den enkelte institutions antal årselever og en takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove. Efter 30, stk. 2, yder ministeren endvidere taxametertilskud til dækning af de direkte undervisningsudgifter fraregnet indtægter ved deltagerbetaling. Tilskuddet ydes ud fra den enkelte institutions antal årselever og en takst pr. årselev for hver af de uddannelser og hver type af undervisning, hvortil tilskud ydes efter denne bestemmelse. Taksten pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove for grupper af uddannelser eller uddannelsesforløb. Endelig yder ministeren efter 30, stk. 3, taxametertilskud til dækning af institutionernes lokaleforsyningsudgifter på grundlag af den enkelte institutions antal årselever og en takst pr. årselev. Taksten pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove for grupper af uddannelser og uddannelsesforløb. Taksterne er de samme hvad enten det er almindelig tilstedeværelsesundervisning eller fjernundervisning. 12

13 Det er ministeriets vurdering, at der er en ubalance mellem institutionernes afholdte udgifter til og indtægter ved fjernundervisning, og der er efter de gældende regler ikke er mulighed for at fastsætte særskilte takster for fjernundervisning. Derudover er der på baggrund af allerede konstaterbar adfærd påvist mulighed for fremadrettet effektivisering af driften af fjernundervisning, og at fjernundervisningsaktiviteten fremadrettet forventes at stige. Fjernundervisning er en undervisningsform, hvor lærer og elev ikke er fysisk til stede på samme sted, men hvor det fysiske fremmøde erstattes af undervisning via digitale medier. Det foreslås, at der indsættes et nyt stk. 12 i 30, hvorefter der uanset stk. 1-3 kan fastsættes særskilte takster for fjernundervisning på de årlige finanslove, herunder at der ved fjernundervisning ikke ydes tilskud til dækning af institutionernes lokaleforsyningsudgifter. Ændringen vil medføre at der på de årlige finanslove kan fastsættes takster for tilskud til fjernundervisning, der vil skabe balance mellem indtægter for og udgifterne til fjernundervisning. De særskilte takster for tilskud til fjernundervisning er omfattet af ministerens bemyndigelse i 30, stk. 10, til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministrationen i bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. De udførlige retningslinjer for institutionernes opgørelse og indberetning af tilskudsberettiget aktivitet gennemført som fjernundervisning vil blive fastlagt i instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen). For så vidt angår kursister omfattet af 2, stk. 2, i avu-loven, som ikke er fyldt 18 år på den første dag af undervisningsmodulet, betaler bopælskommunen tilskud efter en enhedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove. Disse kursister vil fortsat være omfattet af denne enhedstakst og berøres ikke af dette lovforslag. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 2 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at 11 i den ophævede lov om statsautoriserede og registrerede revisorer er afløst af revisorlovens 24, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven). Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.3. Til nr. 3 Efter den gældende 48, stk. 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. kan almene voksenuddannelseskursister, som får udstedt bevis for bestået prøve på social- og sundhedsuddannelsen trin 1 som erhvervsuddannelse for voksne eller den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne, får tilbagebetaling deltagerbetalingen efter 48, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. for at deltage i undervisning og prøver på almen voksenuddannelse. Der er for denne elevgruppe etableret en ordning, hvorefter deltagerbetalingen kan refunderes. Betalingen bliver refunderet, når eleven har gennemført trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen (social- og sundhedshjælper) eller den pædagogiske assistentuddannelse. I 47, stk. 2 og 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. er det i forbindelse lignende refusionsordninger for hf-enkeltfagskursister i lovteksten fastsat, at tilbagebetaling af deltagerbetaling sker med fradrag af tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til 13

14 lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Bestemmelsen skal sikre mod, at der sker en uberettiget dobbeltkompensation ved, at en kursist får tilbagebetalt deltagerbetaling, der allerede er dækket ved tilskud til deltagerbetaling. Den foreslåede tilføjelse til 48, stk. 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. indebærer, at bestemmelsen om tilbagebetaling af deltagerbetaling til kursister på almen voksenuddannelse, der får udstedt bevis for bestået prøve på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 som erhvervsuddannelse for voksne eller den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne, kommer til at svare til de tilsvarende bestemmelser om tilbagebetaling for hf-enkeltfag i 47, stk. 2 og 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.3. Til nr. 4 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at de tidligere regler om betalingsstandsning er blevet ophævet, hvorefter begrebet "betalingsstandsning" er blevet erstattet af "rekonstruktionsbehandling", jf. lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.). Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.3. Til nr. 5 Bestemmelsen vedrører godkendelse af gymnasie- og hf-delen af Høng Gymnasium, HF-kursus og Efterskole til at blive et offentligt gymnasium og hf-kursus omfattet af lov om almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og en adgang for undervisningsministeren til at fravige lovens bestemmelser i en overgangsperiode på indtil 6 år. Høng Gymnasium, HF-kursus og Efterskoles gymnasie- og hf-del overgik pr. 1. januar 2007 til at være en selvejende institution omfattet af lov om almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. På baggrund af, at den 6-årige overgangsperiode nu er udløbet, foreslås det at 60 ophæves. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.3. Til nr. 1 Til 2 Efter den gældende 15, stk. 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, yder ministeren for børn, undervisning og ligestilling tilskud til fællesudgifter i form af grundtilskud, der fastsættes på de årlige finanslove, og taxametertilskud, der ydes ud fra den enkelte institutions antal årselever og en takst pr. årselev. Taksterne pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove for grupper af uddannelser. Efter 15, stk. 3, yder ministeren endvidere taxametertilskud til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer ud fra den enkelte institutions antal årselever og en takst pr. årselev. Efter 19, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, kan ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsætte regler om tilskud til de direkte undervisningsudgifter til uddannelse ved institutionerne i tilfælde, hvor der ikke ydes tilskud til undervisningsudgifterne efter lovgivningen om uddannelserne. Efter 19, stk. 2, ydes tilskuddet som et taxametertilskud ud fra den enkelte institutions antal årselever og en takst pr. årselev. Taksterne pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove. 14

15 Taksterne er de samme hvad enten det er almindelig tilstedeværelsesundervisning eller fjernundervisning. Det er ministeriets vurdering, at der er en ubalance mellem institutionernes afholdte udgifter til og indtægter ved fjernundervisning, og der er efter de gældende regler ikke er mulighed for at fastsætte særskilte takster for fjernundervisning. Derudover er der på baggrund af allerede konstaterbar adfærd påvist mulighed for fremadrettet effektivisering af driften af fjernundervisning, og at fjernundervisningsaktiviteten fremadrettet forventes at stige. Fjernundervisning er en undervisningsform, hvor lærer og elev ikke er fysisk til stede på samme sted, men hvor det fysiske fremmøde erstattes af undervisning via digitale medier. Det foreslås, at der indsættes et nyt stk. 10 i 15, hvorefter der uanset stk. 2 og 3, og 19, stk. 1 og 2, kan fastsættes særskilte takster for fjernundervisning, herunder at fjernundervisning ikke ydes tilskud til dækning af institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer. Ændringen vil medføre, at der på de årlige finanslove kan fastsættes takster for tilskud til fjernundervisning, der vil skabe balance mellem indtægter for og udgifterne til fjernundervisning. De særskilte takster for tilskud til fjernundervisning er omfattet af ministerens bemyndigelse i 15, stk. 4, og 19, stk. 3, til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministrationen i bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. De udførlige retningslinjer for institutionernes opgørelse og indberetning af tilskudsberettiget aktivitet gennemført som fjernundervisning vil blive fastlagt i instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen). De særskilte takster for tilskud til fjernundervisning efter 15, stk. 2 og 3, og 19, stk. 1 og 2, vil også gælde for udenlandske elever omfattet af 15, stk. 5. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 2 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at der med forslaget til et nyt stk. 10 i 15, indgår en henvisning til 19, stk. 1 og 2. Der henvises i øvrigt til bemærkninger til nr. 1. Til nr. 3 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at 11 i den ophævede lov om statsautoriserede og registrerede revisorer er afløst af revisorlovens 24, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven). Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.3. Til nr. 4 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at de tidligere regler om betalingsstandsning er blevet ophævet, hvorefter begrebet "betalingsstandsning" er blevet erstattet af "rekonstruktionsbehandling", jf. lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.). Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.3. Til 3 15

16 Til nr. 1 Efter den gældende 39, stk. 1, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) yder staten tilskud til dækning af de direkte undervisningsudgifter fraregnet indtægter ved uddannelserne. Tilskuddet til undervisningsudgifter bestemmes ud fra antallet af årselever ved uddannelserne og et gennemsnitligt tilskud pr. årselev (takst) fastlagt i de årlige finanslove. Taksterne er de samme hvad enten det er almindelig tilstedeværelsesundervisning eller fjernundervisning. Det er ministeriets vurdering, at der er en ubalance mellem institutionernes afholdte udgifter til og indtægter ved fjernundervisning, og der er efter de gældende regler ikke er mulighed for at fastsætte særskilte takster for fjernundervisning. Derudover er der på baggrund af allerede konstaterbar adfærd påvist mulighed for fremadrettet effektivisering af driften af fjernundervisning, og at fjernundervisningsaktiviteten fremadrettet forventes at stige. Fjernundervisning er en undervisningsform, hvor lærer og elev ikke er fysisk til stede på samme sted, men hvor det fysiske fremmøde erstattes af undervisning via digitale medier. Det foreslås, at der indsættes et nyt stk. 8 i 39, hvorefter der uanset stk. 1 kan fastsættes særskilte takster for fjernundervisning på de årlige finanslove. Ændringen vil medføre, at der på de årlige finanslove kan fastsættes takster for tilskud til fjernundervisning, der vil skabe balance mellem indtægter for og udgifterne til fjernundervisning. De særskilte takster for tilskud til fjernundervisning er omfattet af ministerens bemyndigelse i 15, stk. 4, og 19, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministrationen i bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. De udførlige retningslinjer for institutionernes opgørelse og indberetning af tilskudsberettiget aktivitet gennemført som fjernundervisning vil blive fastlagt i instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen). Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 1 Til 4 For så vidt angår erhvervsuddannelserne organiseres og tilrettelægges eventuel fjernundervisning inden for de almindelige bestemmelser om kravene til undervisningens organisering og tilrettelæggelse efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser samt bekendtgørelsen om den pågældende uddannelse. Der er således ikke fastsat særskilte regler om tilrettelæggelse af skoleundervisning som fjernundervisning i lov om erhvervsuddannelse som på andre uddannelsesområder. For at skabe parallelitet i bestemmelserne om fjernundervisning på tværs af de omhandlede uddannelsesområder, er det ministeriets vurdering, at der på erhvervsuddannelsesområdet er behov for at fastsætte regler om at dele af skoleundervisningen kan organiseres og tilrettelægges som fjernundervisning efter regler fastsat af ministeren for børn, undervisning og ligestilling. Det foreslås, at der indsættes et nyt stk. 4 i 2, hvorefter dele af skoleundervisningen kan tilrettelægges som fjernundervisning. Reglerne herom fastsættes i medfør af den gældende 4, stk. 1, hvorefter ministeren fastsætter regler om uddannelserne i almindelighed. Reglerne fastsættes efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. De nærmere regler kan alene angå tilrettelæggelsesformen og omfanget af fjernundervisning i den enkelte elevs uddannelse. Bemyndigelsen kan ikke anvendes 16

17 til at fastsætte fravigelser fra de almindelige krav til undervisningens mål, indhold og kvalitet, herunder krav om sammenhænge og helhedsorientering i den samlede tilrettelæggelse af en uddannelses skoleundervisning og praktikuddannelse. Reglerne vil blive udstedt med virkning fra den 1. januar Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 2 Efter den gældende 19, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, yder staten tilskud til dækning af de direkte undervisningsudgifter fraregnet indtægter ved skoleundervisning efter denne lov. Tilskuddet ydes ud fra antal årselever og en takst pr. årselev. Taksten pr. elev fastsættes på de årlige finanslove for grupper af grund- og hovedforløb samt øvrige uddannelseselementer. Taksterne er de samme hvad enten det er almindelig tilstedeværelsesundervisning eller fjernundervisning. Det er ministeriets vurdering, at der er en ubalance mellem institutionernes afholdte udgifter til og indtægter ved fjernundervisning, og der er efter de gældende regler ikke er mulighed for at fastsætte særskilte takster for fjernundervisning. Derudover er der på baggrund af allerede konstaterbar adfærd påvist mulighed for fremadrettet effektivisering af driften af fjernundervisning, og at fjernundervisningsaktiviteten fremadrettet forventes at stige. Fjernundervisning er en undervisningsform, hvor lærer og elev ikke er fysisk til stede på samme sted, men hvor det fysiske fremmøde erstattes af undervisning via digitale medier. Det foreslås, at der indsættes et nyt stk. 12 i 19, hvorefter der uanset stk. 1 kan fastsættes særskilte takster for fjernundervisning på de årlige finanslove. Ændringen vil medføre, at der på de årlige finanslove kan fastsættes takster for tilskud til fjernundervisning, der vil skabe balance mellem indtægter for og udgifterne til fjernundervisning. De særskilte takster for tilskud til fjernundervisning er omfattet af ministerens bemyndigelse i 19, stk. 11, til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministrationen i bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. De udførlige retningslinjer for institutionernes opgørelse og indberetning af tilskudsberettiget aktivitet gennemført som fjernundervisning vil blive fastlagt i instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen). De særskilte takster for tilskud til fjernundervisning efter 19, stk. 1, vil også gælde for udenlandske elever omfattet af 19, stk. 2. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 3 Der er tale om en konsekvensændring af 35 som følge af forslaget i 4, nr. 1, idet Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser i overensstemmelse med den hidtidige praksis skal afgive indstilling til ministeren om regler fastsat i medfør af den gældende 4, stk. 1, lov om erhvervsuddannelser, hvorefter regler om uddannelserne i almindelighed fastsættes efter indstilling fra rådet, hvis dette fremgår af lovens 35, hvilket hidtil har været tilfældet for alle de områder, som er omfattet af regeldannelsen. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 1. Til 5 17

18 Til nr. 1 Efter den gældende 8, stk. 1, i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), yder staten tilskud til skolerne og kurserne til delvis dækning af fællesudgifter i form af et eller flere grundtilskud, der fastsættes på de årlige finanslove, og taxametertilskud, der ydes ud fra skolens eller kursets antal årselever, og en takst pr. årselev. Taksten pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove, som en andel af taksterne for de tilsvarende uddannelser på institutioner for almengymnasiale uddannelser inden for den offentlige forvaltning. For enkeltfag fastsættes særlige takster. Efter 8, stk. 2, yder staten tilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter. Tilskuddet ydes ud fra skolens eller kursets antal årselever, og en takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove som en andel af taksterne for de tilsvarende uddannelser på institutioner for almengymnasiale uddannelser inden for den offentlige forvaltning. For enkeltfag fastsættes særlige takster. Efter 8, stk. 3, yder staten tilskud til delvis dækning af bygningsudgifter. Tilskuddet ydes ud fra skolens eller kursets antal årselever, og en takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove. Taksterne er de samme hvad enten det er almindelig tilstedeværelsesundervisning eller fjernundervisning. Det er ministeriets vurdering, at der er en ubalance mellem institutionernes afholdte udgifter til og indtægter ved fjernundervisning, og der er efter de gældende regler ikke er mulighed for at fastsætte særskilte takster for fjernundervisning. Derudover er der på baggrund af allerede konstaterbar adfærd påvist mulighed for fremadrettet effektivisering af driften af fjernundervisning, og at fjernundervisningsaktiviteten fremadrettet forventes at stige. Fjernundervisning er en undervisningsform, hvor lærer og elev ikke er fysisk til stede på samme sted, men hvor det fysiske fremmøde erstattes af undervisning via digitale medier. Det foreslås, at der indsættes et nyt stk. 8 i 8, hvorefter der uanset stk. 1-3 kan fastsættes særskilte takster for fjernundervisning på de årlige finanslove, herunder at der ved fjernundervisning ikke ydes tilskud til dækning af institutionernes bygningsudgifter. Ændringen vil medføre, at der på de årlige finanslove kan fastsættes takster for tilskud til fjernundervisning, der vil skabe balance mellem indtægter for og udgifterne til fjernundervisning. De særskilte takster for tilskud til fjernundervisning er omfattet af ministerens bemyndigelse i 8, stk. 7, til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministrationen i bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen. De udførlige retningslinjer for institutionernes opgørelse og indberetning af tilskudsberettiget aktivitet gennemført som fjernundervisning vil blive fastlagt i instruks for tilskud til private gymnasier, studenterkurser og højere forberedelseseksamen (hf-kurser) (PG-instruksen). Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 2 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at 11 i den ophævede lov om statsautoriserede og registrerede revisorer er afløst af revisorlovens 24, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven). Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.3. Til nr. 3 18

19 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at de tidligere regler om betalingsstandsning er blevet ophævet, hvorefter begrebet "betalingsstandsning" er blevet erstattet af "rekonstruktionsbehandling", jf. lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.). Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.3. Til nr. 1 Til 6 Åben uddannelse kan tilrettelægges som fjernundervisning, jf. 2, stk. 8, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Åben uddannelse omfatter bl.a. erhvervsrettede deltidsuddannelser, heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid og enkeltfag. Endvidere udbydes og tilrettelægges enkeltfagsundervisning til hhx og htx efter reglerne om åben uddannelse. Efter den gældende 6, stk. 1, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. yder staten tilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter inkl. prøver og anden bedømmelse og udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift ved åben uddannelse. Efter 6, stk. 2, yder staten tilskud til dækning af de udgifter, der er nævnt i stk. 1 ved bl.a. enkeltfag på erhvervsuddannelserne efter denne lov. Det følger af 6, stk. 5, at tilskuddet bestemmes på grundlag af antallet af årselever og af en takst pr. årselev, der fastlægges i de årlige finanslove for grupper af uddannelser og uddannelsesaktiviteter. Der er allerede i dag særskilte takster for så vidt angår fjernundervisning, der udbydes efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., idet der ved fjernundervisning kun ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter. For at skabe parallelitet i bestemmelserne om fjernundervisning på tværs af de omhandlede uddannelsesområder foreslås det, at der indsættes et nyt stk. 13 i 6, hvorefter det udtrykkeligt vil fremgå at der uanset stk. 1, 2 og 5 kan fastsættes særskilte takster for fjernundervisning, til uddannelse og uddannelsesaktiviteter der udbydes efter denne lov, på de årlige finanslove. Det vil bl.a. omfatte enkeltfagsundervisning til hhx og htx, herunder at der ved fjernundervisning ikke ydes tilskud til dækning af institutionernes udgifter til bygningsdrift. Ændringen vil medføre, at der på de årlige finanslove kan fastsættes takster for tilskud til fjernundervisning, der vil skabe balance mellem indtægter for og udgifterne til fjernundervisning. Forslaget vil ikke medføre en ændring i forhold til den gældende ordning. De særskilte takster for tilskud til fjernundervisning er omfattet af ministerens bemyndigelse i 6, stk. 7, til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministrationen i bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. De udførlige retningslinjer for institutionernes opgørelse og indberetning af tilskudsberettiget aktivitet gennemført som fjernundervisning fastlægges i instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen). Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit Til 7 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar

20 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget Stk Bestyrelsen påser, at revisor opfylder bestemmelserne om uafhængighed i 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Bestyrelsen må endvidere ikke antage en revisor, der samtidig er revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer, medmindre lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler om, hvornår lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Stk Stk Stk. 4. Til kursister, som får udstedt bevis for bestået prøve på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 som erhvervsuddannelse for voksne eller den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne, tilbagebetales deltagerbetalingen efter stk. 1. Stk Undervisningsministeren kan over for institutioner, der ikke følger bestemmelserne i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, regler eller aftaler om løn- og ansættelsesvilkår, jf. 40, indsatsaftaler, jf. 53, eller ministerens påbud, jf. 50, stk. 2, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Det samme gælder for institutioner, der ikke følger bestemmelserne i gymnasieloven, hf-loven eller lov om almen voksenuddannelse samt regler fastsat i medfør af disse love eller undervisningsministerens pålæg efter 36, stk. 2, i gymnasieloven og 32, stk. 2, i hf-loven. Undervisningsministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for institutioner, som er begæret erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at en skoles virksomhed må indstilles. Undervisningsministeren kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 777 af 10. juni 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 30 indsættes som stk. 12:»Stk. 12. Uanset stk. 1-3 kan der på de årlige finanslove fastsættes særskilte takster for fjernundervisning, herunder at der ved fjernundervisning ikke ydes tilskud til dækning af institutionernes lokaleforsyningsudgifter.«2. I 43, stk. 1, 1. pkt., ændres» 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer«til:»revisorloven«. 3. I 48, stk. 4, indsættes efter»stk. 1«:»med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte«. 4. I 52, stk. 1, 3. pkt., ændres»standser deres betalinger«til:»taget under rekonstruktionsbehandling«. 20

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Sagsnr.: 175.89M.541 UDKAST 20. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) LBK nr 950 af 24/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 159.52J.271 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 49 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 49 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 49 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Høringsnotat om Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. LBK nr 777 af 10/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.90M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1744

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen) BEK nr 731 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 225.80H.271

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven),

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 216 af 10/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 510 af 22/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 039.43N.391 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1492 af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Dato 04-04-2014 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Andersen Side 2 af 24 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser Lovtidende A Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser I medfør af 47, stk. 1 og 4, 48, stk. 1, 2, 4 og 5, 49 a, stk. 1, og 55 i lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til

Forslag. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til 2009/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: 028.94D.021 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet

Forslag. Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet Lovforslag nr. L 160 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af undervisningsminister (Christine Antorini) Forslag til Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet 1. Ungdomsuddannelsesinstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag BEK nr 1064 af 11/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/11451 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til 2010/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsafdelingen, j. nr. 059.68G.031 Fremsat den 14. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 425 Offentligt Undervisningsministeriet UDKAST af 10. september 2007 Fremsat den xx {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Revisorelevuddannelsen er den naturlige vej til at læse videre på en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD), hvilket langt den overvejende del af

Revisorelevuddannelsen er den naturlige vej til at læse videre på en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD), hvilket langt den overvejende del af Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 2. april 2014 Pr. e-mail: uvaefu2@uvm.dk Høringssvar fra FSR danske revisorer vedr. Høring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4 Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4 juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 6 2. KONTOPLANER... 6 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, november 2015 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2015.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. november 2017 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen)

Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen) Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Forslag. til. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Forslag. til. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/020120

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Maj 2016 Sagsnr.:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Maj 2016 Sagsnr.: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Maj 2016 Sagsnr.: 004.872.351 Høringsnotat til ændring af bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt ændring

Læs mere

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til 2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/018392

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til 2007/2 LSV 56 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Afdelingen for gymnasiale uddannelser, j.nr. 044.142.021 Vedtaget af Folketinget ved 3.

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 136 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU samrådsspørgsmål Ø-AB

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

Bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. BEK nr 1298 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling,

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

I notatet er alene medtaget de væsentligste punkter fra høringssvarene. En oversigt med angivelse af, hvem der har afgivet høringssvar, er vedlagt.

I notatet er alene medtaget de væsentligste punkter fra høringssvarene. En oversigt med angivelse af, hvem der har afgivet høringssvar, er vedlagt. Juni 2016 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl. 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 080.137.031 Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner der udbyder almene voksenuddannelser Danske HF & VUC Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. LBK nr 780 af 15/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.44M.541 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Styrelsen for videregående uddannelser, j.nr. 13/026591. Forslag. til

2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Styrelsen for videregående uddannelser, j.nr. 13/026591. Forslag. til 2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for forskning, innovation og videregående

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen) BEK nr 730 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) 1 af 6 28-12-2009 12:52 LOV nr 95 af 18/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 19-02-2004 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 590 af 24/06/2005 2 LOV nr 573 af 09/06/2006

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet

Private gymnasier og studenterkurser Departementet Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om finanslovforslaget for 2017

Læs mere

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 4, 6, 7, 8, stk. 1-4, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Konference for økonomi- og administrationschefer Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 29. november 2016 Side 1 Agenda Finanslovsforslag 2017 Finanslov 2017 Investeringsrammer

Læs mere

Forslag. Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet

Forslag. Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 58 Offentligt Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den xx. xx 2015 af undervisningsminister (Christine Antorini) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2014/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 068.62S.541 Fremsat den 9. oktober 2014 af undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående

Læs mere

I det følgende beskrives de enkelte taxametre og de særlige tilskudselementer.

I det følgende beskrives de enkelte taxametre og de særlige tilskudselementer. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 61 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 766 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere