Årsberetning Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013. Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013"

Transkript

1 Årsberetning 2013 Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013

2 Indhold Forord Ankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner Værdigrundlag Mission og visioner Ankenævnenes sammensætning og beslutningsdygtighed Ankenævnenes opgaver Skatteankenævnenes opgaver Vurderingsankenævnenes opgaver Motorankenævnenes opgaver Ankenævnssekretariaterne Ankenævnenes sagsbehandling Ankenævnenes møder Nævnsforeningerne Foreningen af Danske Skatteankenævn Vurderingsankenævnsforeningen Behandlede klager Tilgang og afgang Beholdning Sagsbehandlingstid Afsluttende bemærkninger...11 Bilag A...12 Bilag B

3 Forord Dette er den syvende beretning om ankenævnenes virksomhed. Formålet med beretningen er at informere om ankenævnenes opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar til 31. december Der redegøres blandt andet for antallet af klager og udfaldet heraf. Beretningen indeholder også oplysninger om ankenævnenes sammensætning, opgaver og arbejdsgrundlag. Beretningen er udarbejdet med henblik på at udbrede kendskabet til ankenævnenes virke og funktioner samt for at skabe åbenhed omkring ankenævnenes arbejde. Ankenævnene har hjemmesider med bl.a. oplysninger om nævnenes medlemmer. Der er adgang til oplysningerne via Skatteankestyrelsens hjemmeside skatteankestyrelsen.dk. På Skatteankestyrelsens hjemmeside er der endvidere information om den nugældende klageprocedure og regelgrundlaget. Skatteankestyrelsen, 2014 Anette Hummelshøj Direktør 1

4 1. Ankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner Ankenævnene hører under Skatteministeriet og er administrativ klageinstans for afgørelser truffet af SKAT. De enkelte nævnstypers opgaver er nærmere beskrevet i afsnit 3. Der er udarbejdet en forretningsorden, der beskriver regler og procedurer på ankenævnenes område (se nærmere i afsnit 5). 1.1.Værdigrundlag Ankenævnenes værdigrundlag er, at der træffes afgørelser af høj kvalitet. Forudsætningen herfor er, at der med den enkelte borger eller virksomhed i centrum tilrettelægges en sagsbehandling, der gennem dialog sikrer det nødvendige grundlag for, at ankenævnet træffer en korrekt afgørelse, og at det sker så hurtigt som muligt. Ankenævnets sagsbehandling skal være et attraktivt tilbud til enhver borger og virksomhed, der er uenig i SKATs afgørelse. Ankenævnet medvirker dermed til at øge befolkningens tryghed ved skatte- og afgiftssystemet. Forudsætningerne herfor er: Det er let at klage til ankenævnet. Klagebehandlingen tager udgangspunkt i den enkelte borgers eller virksomheds situation. Kommunikationen er god og forståelig. Sagsbehandlingen er saglig, regelret og hurtig. Ankenævnet træffer selvstændige afgørelser (uafhængighed af SKAT). Det nytter at klage, også hvis man ikke får medhold, fordi bedre information giver større forståelse for afgørelsen. 2

5 1.2.Mission og visioner Fælles for hele Skatteministeriets område er følgende mission og visioner: Mission Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor. Visioner Missionen understøttes af en række visioner, som i højere grad giver retning for arbejdet med at nå missionen. Retssikkerhed Service Kvalitet Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair og det opleves sådan. Vi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov, det er både de og vi bedst tjent med. Vores arbejde er af høj kvalitet det forventes af os. Effektivitet Åbenhed Attraktiv arbejdsplads Vi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi går foran i opbygningen af fremtidens offentlige sektor. Vi laver vores arbejde, så både skatteydere og offentligheden kan se, hvad vi gør og hvorfor. Vi skaber fagligt inspirerende miljøer med gode udviklingsmuligheder det giver arbejdsglæde og resultater. 3

6 2. Ankenævnenes sammensætning og beslutningsdygtighed Skatteministeren bestemmer landets inddeling i ankenævnskredse og antallet af medlemmer i det enkelte ankenævn 1. Kredsinddelingen og antal medlemmer af det enkelte ankenævn er fastsat i kredsinddelingsbekendtgørelsen 2. I beretningsperioden har der været i alt 30 ankenævn på skatteområdet. Heraf 29 skatteankenævn, og et fælles skatte- og vurderingsankenævn. På vurderingsområdet har der været i alt 15 ankenævn. Heraf 14 vurderingsankenævn samt det fælles skatte- og vurderingsankenævn. Der er fire motorankenævn. Medlemmer af ankenævnene og suppleanter udnævnes af skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger hertil 3, og de har en funktionsperiode på fire år. Funktionsperioden, der startede den 1. juli 2010 løber indtil 30. juni Medlemmerne af de enkelte skatte- og vurderingsankenævn er udnævnt efter indstillinger fra kommunalbestyrelserne i den eller de kommuner 4, som det enkelte ankenævn dækker. Hvervet som ankenævnsmedlem er borgerligt ombud. Der var i beretningsperioden i alt 94 medlemmer i de 14 vurderingsankenævn og alt 245 medlemmer i de 29 skatteankenævn. Hertil kommer 7 medlemmer af Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm. Hvert af de fire motorankenævn har tre medlemmer. Af de tre medlemmer skal et være teknisk kyndigt og et være handelskyndigt. Disse to medlemmer er udnævnt efter indstilling fra hovedorganisationen af bilejere (FDM). Det tredje medlem er udnævnt efter indstillinger fra forhandlerorganisationerne. Det enkelte nævn vælger blandt sine medlemmer en formand og en eller to næstformænd. I motorankenævnene dog kun en formand og en næstformand. For at et nævn kan træffe en afgørelse, skal mindst halvdelen af nævnets medlemmer deltage. Formanden eller en næstformand skal deltage i afgørelsen. Skatte-, vurderings- og fællesankenævn har mulighed for at opdele sig i besluttende led bestående af mindst tre medlemmer. Formanden eller en næstformand skal deltage i et sådant besluttende led. For den, der klager, betyder en opdeling i besluttende led, at man vil møde et reduceret antal nævnsmedlemmer, hvis man ønsker at forelægge sin sag for nævnet. Ankenævn, som er opdelt i besluttende led, holder fællesmøder, hvor generelle forhold og principper for sagsbehandlingen drøftes. Fem skatteankenævn og et vurderingsankenævn har i beretningsperioden benyttet sig af muligheden for at opdele sig i besluttende led. Hvervet som medlem af et ankenævn er borgerligt ombud. 1 Jf. skatteforvaltningslovens 8, stk Bekendtgørelse nr af 13. november 2010 gældende for perioden 1. juli 2010 til 30. juni Skatteministeren har den 22. januar 2009 bemyndiget ankechefen (SKM SKAT). 4 Der er var i beretningsperioden 17 kommuner, som ikke har repræsentanter i vurderingsankenævnene. 4

7 3. Ankenævnenes opgaver 3.1.Skatteankenævnenes opgaver Nævnenes opgaver, der er beskrevet i skatteforvaltningslovens 5, er at behandle klager over SKATs afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer om: Forskudsregistrering af indkomst. Ansættelse af indkomstskat. Bindende svar efter skatteforvaltningslovens kapitel 8, for så vidt angår spørgsmål som nævnt i nr. 1, 2 og Ansættelse af underskud eller tab, der kun kan modregnes i skattepligtig indkomst fra kilder af samme art, som underskuddet eller tabet vedrører. Ansættelse af ejendomsværdiskat. Beregning af passivposter efter boafgiftslovens 13 a, der ikke vedrører værdiansættelse efter boafgiftslovens 12. Beregning af passivposter efter kildeskattelovens 33 D. Ansættelse af anskaffelsessummer m.v. opgjort efter skattekontrollovens 3 C, stk. 8, 11 og 13, for fysiske personer og dødsboer. Behandling af anmodninger efter skattekontrollovens 3 C, stk. 3, 4. pkt., stk. 5, stk. 11, 5. pkt., og stk. 13, 4. pkt., for fysiske personer og dødsboer. Afgørelser efter 14 i lov om skattenedslag for seniorer. 3.2.Vurderingsankenævnenes opgaver Nævnenes opgaver, der er beskrevet i skatteforvaltningslovens 6, er at afgøre klager over SKATs afgørelser efter: 1. Lov om vurdering af landets faste ejendomme. 2. Ejendomsavancebeskatningslovens 8, stk. 1, nr. 3. Det er for eksempel spørgsmål vedrørende: Fastsættelse og omberegning af ejendomsværdi og grundværdi. Fradrag i grundværdien for grundforbedringer. Hvorvidt en nybygning skal vurderes som færdigbygget. En ejendoms benyttelse (benyttelseskode). Hvorvidt en ejendom må anses for undtaget fra vurdering. Udstedelse af værdiforringelseserklæringer. 3.3.Motorankenævnenes opgaver Motorankenævnenes opgaver, der er beskrevet i skatteforvaltningslovens 7, er at behandle klager over SKATs afgørelser om: 1. Fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer efter registreringsafgiftslovens 9, stk Fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af brugte køretøjer efter registreringsafgiftslovens 4, stk. 7, 5, stk. 8, og Fastsættelse af godtgørelse efter registreringsafgiftslovens 7 b. 4. Afslag på anmodning om genoptagelse af en afgørelse som nævnt i nr Bindende svar efter skatteforvaltningslovens kapitel 8, for så vidt angår spørgsmål, som er nævnt i nr

8 4. Ankenævnssekretariaterne Indtil udgangen af 2013 var ankenævnenes sekretariater samlet under Ankecentret og dermed, af retssikkerhedsmæssige grunde udskilt fra den øvrige del af SKAT. Ankechefens ledelsessekretariat har indtil udgangen af 2013 ligget i Svendborg, og med ankenævnssekretariater fordelt ni steder i landet som udgangspunkt ikke i samme byer som skattecentre. Sekretariaterne forestår det praktiske, administrative arbejde i forbindelse med nævnenes opgaver. I Ankecentret og i ankenævnssekretariaterne er der i 2013 anvendt i alt 126,2 årsværk. Pr. 1. januar 2014 er Ankecentret sammenlagt med Landsskatterettens sekretariat i en ny fælles styrelse Skatteankestyrelsen, som sekretariatsbetjener ankenævnene og Landsskatteretten. 6

9 5. Ankenævnenes sagsbehandling Regler og procedurer på området er fastsat i bekendtgørelse af forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, fælles skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn. 5 Procedurerne er væsentligt ændrede fra 1. januar En beskrivelse af, hvordan ankenævnene traf sine afgørelser indtil udgangen af 2013, findes i ankenævnenes årsberetninger for 2012, der kan ses på Skatteankestyrelsens hjemmeside skatteankestyrelsen.dk. Indtil udgangen af 2013 kunne afgørelser fra ankenævnene påklages til Landsskatteretten. 5.1.Ankenævnenes møder Ankenævnene behandler klager og træffer afgørelser på møder. Møderne er ikke offentlige. Såfremt den, der har klaget, ønsker det, indbydes vedkommende og/eller dennes repræsentant til et møde med nævnet. Mødeantallet varierer nævnene imellem afhængigt af antallet af klager i det enkelte nævn. De 29 skatteankenævn hver holdt mellem 5 møder og 25 møder, og har tilsammen holdt 297 møder i De 14 vurderingsankenævn har hver holdt mellem 4 møder og 20 møder, og tilsammen 143 møder i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm har holdt 7 møder i De 4 motorankenævn har hver holdt mellem 7 møder og 15 møder og tilsammen 47 møder. 5 Bekendtgørelse nr af 10. november 2009 var gældende i beretningsperioden. Bekendtgørelsen er pr. 1. januar 2014 erstattet af bkg.nr af 13. december

10 6. Nævnsforeningerne 6.1.Foreningen af Danske Skatteankenævn Foreningen af Danske Skatteankenævn (FDS) er en foreningsmæssig sammenslutning af landets ankenævn på skatteområdet. Foreningen blev stiftet den 21. august 1911 under navnet Foreningen af danske Købstæders Ligningskommissioner. FDS har til formål at varetage skatteankenævnenes fælles interesser og være center for indsamling, udvikling og spredning af viden om den decentrale klagebehandling på skatteområdet. Der kan indhentes yderligere oplysninger om FDS på foreningens hjemmeside,fds.dk. 6.2.Vurderingsankenævnsforeningen Vurderingsankenævnsforeningen (VAF) er en forening for ankenævnsmedlemmer på vurderingsområdet. Størstedelen er medlemmer af foreningen. Foreningens formål er at varetage de faglige og økonomiske interesser, som medlemmer af vurderingsankenævn samt medlemmer af fælles skatte- og vurderingsankenævn har i forbindelse med udøvelse af deres hverv. På foreningens hjemmeside, vurderingsanke.dk, kan der findes yderligere oplysninger om foreningens virke og vurderingsrelevante emner. 8

11 7. Behandlede klager 7.1.Tilgang og afgang Ankenævnene modtog i alt mere end klager i Klagerne fordeler sig således: Tilgang af klager i 2013 Skatteankenævn Vurderingsankenævn Motorankenævn Ankenævnene afsluttede i 2013 behandlingen af godt klager. De afsluttede klager er fordelt således: Afsluttede klager i 2013 Skatteankenævn Vurderingsankenævn Motorankenævn Fordeling af afsluttede klager Skatteankenævn Fuldt medhold % Delvis medhold % Vurderingsankenævn Motorankenævn Antal % Antal % Antal % % % Stadfæstet % % % Skærpet 19 1 % 54 1 % 14 1 % Anden afgørelse* 71 4 % % 37 3 % Afgjorte klager i alt % % % Tilbagekaldte klager Afsluttede klager i alt *) Under "Anden afgørelse" er medtaget afviste klager, afslag på genoptagelse o.l. Fordelingen af de afsluttede klager på de enkelte ankenævn fremgår af bilag B. Sammenligningstal kan ses i oversigten i bilag A 7.2.Beholdning Den samlede beholdning af ikke afsluttede klager i ankenævnene var ved udgangen af 2013 på i alt ca klager. Beholdningen fordeler sig således: Beholdning af ikke afsluttede klager ultimo 2013 (afrundede tal) Skatteankenævn Vurderingsankenævn Motorankenævn Sammenligningstal kan ses i oversigten i bilag A 9

12 7.3.Sagsbehandlingstid Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid udgjorde hhv. 8.9, 18,3 og 17,5 måneder for klager, afsluttet i skatte-, vurderings- og motorankenævn. Opgørelsen omfatter årets første 11 måneder i 2013 og omfatter ikke klager, der har været berostillede 6. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i måneder Skatteankenævn Vurderingsankenævn Motorankenævn ,3 17,5 Sagsbehandlingstiden er opgjort som det antal måneder, der forløber, fra klagen er modtaget i ankenævnssekretariatet, til der er truffet afgørelse af ankenævnet. Klager, der har været berostillede, indgår ikke ved opgørelsen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved vurderingsankenævnene indeholder dog væsentlige forskelle, hvis der fordeles på hovedområder, idet den i perioden udgjorde 14,4 måneder for ordinære klager, hvorimod klager omhandlende fradrag for forbedringer har haft en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 25,1 måneder. 6 I statistikken berostilles klager, når de afventer udfaldet af en sag enten ved domstolene, i Landsskatteretten eller i et andet ankenævn. 10

13 8. Afsluttende bemærkninger Fra begyndelsen af 2014 er ankenævnenes sekretariater lagt sammen med Landskatterettens sekretariat i en ny styrelse - Skatteankestyrelsen, som skal varetage sekretariatsbetjeningen af ankenævnene og af Landsskatteretten. Samtidig er der sket væsentlige ændringer i procedurerne for klagebehandlingen. Blandt andet medfører ændringerne, at klager til skatte- og vurderingsankenævn, der ikke var afgjort inden udgangen af 2013, skal visiteres til afgørelse i enten et ankenævn eller i Landsskatteretten. Hvor en klage visiteres til et skatte- eller vurderingsankenævn, har den, der har klaget, mulighed for at vælge, at klagen i stedet skal afgøres af Landsskatteretten. Ændringerne betyder også at ankenævnenes afgørelse ikke kan påklages til Landsskatteretten efter den 31. december Mere om disse nye regler kan læses på Skatteankestyrelsens hjemmeside, skatteankestyrelsen.dk. 11

14 Bilag A Skatteankenævn Udviklingen i beholdning af klager m.v Tilgang Behandlede klager Udfald af afsluttede klager Fuldt medhold % % % % Delvis medhold % % % % Stadfæstede % % % % Skærpede 47 3% 35 2% 26 2% 19 1% Anden afgørelse 67 4% 73 5% 48 3% 71 4% Afgjorte klager % % % % Tilbagekaldte klager Afsluttede klager Beholdning af klager Afrundede tal Tallene for årene stammer fra Ankecentrets årsberetninger for de pågældende år. Der er ikke korrigeret for eventuelle efterreguleringer. 12

15 Vurderingsankenævn Udviklingen i beholdning af klager m.v Tilgang Behandlede klager Udfald af afsluttede klager Helt eller delvis medhold % % % % Stadfæstede % % % % Skærpede 195 2% 111 2% 74 1% 54 1% Anden afgørelse 206 2% 89 1% 86 1% 190 3% Afgjorte klager % % % % Tilbagekaldte klager Afsluttede klager Beholdning af klager Afrundede tal Besigtigelsesprocent 14% 12% 18% ej opgjort i procent af almindelige klager Tallene for årene stammer fra Ankecentrets årsberetninger for de pågældende år. Der er ikke korrigeret for eventuelle efterreguleringer. 13

16 Motorankenævn Udviklingen i beholdning af klager m.v Tilgang Behandlede klager Udfald af afsluttede klager Helt eller delvis medhold % % % % Stadfæstede % % % % Skærpede 20 2% 29 4% 40 5% 14 1% Anden afgørelse 21 2% 34 4% 48 6% 37 3% Afgjorte klager % % % % Tilbagekaldte klager Afsluttede klager Beholdning af klager Afrundede tal Tallene for årene stammer fra Ankecentrets årsberetninger for de pågældende år. Der er ikke korrigeret for eventuelle efterreguleringer. 14

17 Bilag B Afsluttede klager fordelt på ankenævn Skatteankenævn Skatte- og Vurderingsankenævn Vendsyssel 42 Bornholm (skatteklager) 20 Aalborg 72 Thisted 32 Skive-Viborg 21 Skatte- og Vurderingsankenævn Randers-Mariagerfjord 56 Bornholm (vurderingsklager) 36 Nordvestjylland 17 Midt-Vest, Ringkøbing 47 Djursland 26 Vurderingsankenævn Aarhus 144 Nordjylland 345 Midtøstjylland 94 Midtjylland Nordøst 300 Billund-Vejen-Vejle 40 Midt- og Vestjylland 234 Sydvestjylland 37 Århus 373 Haderslev og Kolding 40 Midt- og Østjylland 973 Sønderborg-Tønder-Aabenraa 43 Esbjerg 106 Lillebælt 38 Haderslev 397 Svendborg 43 Odense 804 Odense-Kerteminde 47 Vestsjælland 760 Nordvestsjælland 42 Syd- og Østsjælland med Øer 808 Sydvestsjælland 20 Nordsjælland 713 Sydsjælland 37 Frederiksberg og Københavns Omegn 750 Midt- og Østsjælland 93 København 824 Lolland-Falster 63 Københavns Vestegn 380 Lejre-Roskilde 28 Frederikssund 26 Fredensborg 110 Motorankenævn Nærum 105 Nordjylland 152 Frederiksberg 81 Midtjylland 528 København 241 Sydjylland-Fyn 296 Københavns Vestegn 71 Sjælland-København

Årsberetning 2012. Motorankenævn

Årsberetning 2012. Motorankenævn Årsberetning 2012 Motorankenævn Indhold Forord... 1 1. Motorankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og visioner... 3 2. Motorankenævnenes sammensætning

Læs mere

Beretning om skatteankenævnenes virksomhed 2009

Beretning om skatteankenævnenes virksomhed 2009 Beretning om skatteankenævnenes virksomhed 2009 Årsberetning 2009 Skatteankenævn Indhold Forord... 1 1. Skatteankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og

Læs mere

Skatteankenævn Midtøstjylland

Skatteankenævn Midtøstjylland Skatteankenævn Midtøstjylland Beretning 2012 Forord Skatteankenævn Midtøstjylland er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for borgere i Horsens, Silkeborg, Skanderborg

Læs mere

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Beretning 2011 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for

Læs mere

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Beretning 2010 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for

Læs mere

Skatteankenævn Thisted. Beretning 2012

Skatteankenævn Thisted. Beretning 2012 Skatteankenævn Thisted Beretning 2012 Forord Skatteankenævn Thisted er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for borgere i Thisted, Morsø og Vesthimmerland kommuner.

Læs mere

Skatteankenævn Midtøstjylland

Skatteankenævn Midtøstjylland Skatteankenævn Midtøstjylland Beretning 2011 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Midtøstjylland er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for borgere i

Læs mere

Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord. Beretning 01.01.2009 31.12.2009. Ankenævnssekretariat Frederikshavn, Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn

Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord. Beretning 01.01.2009 31.12.2009. Ankenævnssekretariat Frederikshavn, Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord Beretning 01.01. 31.12. Ankenævnssekretariat Frederikshavn, Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord

Læs mere

Vurderingsankenævn Vestsjælland

Vurderingsankenævn Vestsjælland Vurderingsankenævn Vestsjælland Beretning Indledning Formålet med denne beretning er at informere om vurderingsankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar til 31. december.

Læs mere

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Indledning Formålet med denne beretning er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 239 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 239 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 239 Offentligt sankenævnenes 2009 Årsberetning 2009 Vurderingsankenævn Indhold Forord... 1 1 Vurderingsankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0022 Udkast 9. september 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0022 Udkast 9. september 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 255 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0022 Udkast 9. september 2008 Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

2008/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-711-0022 Fremsat den 30. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven LBK nr 758 af 02/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven 1) Hermed bekendtgøres skatteforvaltningsloven, jf. lov nr. 427 af 6. juni 2005,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. 2014 Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. Indhold 1. Til- og afgang af klager... 2 2. Gennemsnitlige sagsbehandlingstid...

Læs mere

Bekendtgørelse xxxx-xx-xx nr. xxxx om landets inddeling i skatte-, vurderings og motorankenævnskredse

Bekendtgørelse xxxx-xx-xx nr. xxxx om landets inddeling i skatte-, vurderings og motorankenævnskredse Bekendtgørelse xxxx-xx-xx nr. xxxx om landets inddeling i skatte-, vurderings og motorankenævnskredse I medfør af skatteforvaltningslovens 8, stk., jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xx. xxx x, fastsættes

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Bestemmelser for Ankenævn. (skat, vurdering og motor)

Bestemmelser for Ankenævn. (skat, vurdering og motor) Bestemmelser for Ankenævn (skat, vurdering og motor) INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetal 1 FORORD... 1 2 ANKENÆVNETS SAMMENSÆTNING... 2 2.1 Udnævnelse af ankenævnsmedlemmer fælles bestemmelser for alle typer af

Læs mere

Skatteankestyrelsen. Sagsstatistikker 2015

Skatteankestyrelsen. Sagsstatistikker 2015 Skatteankestyrelsen Sagsstatistikker 5 Indhold. Til og afgang af klager 3. Gennemsnitlige sagsbehandlingstider 7 3. Sagsudfald 8 4. Retsmøder 9 5. Ankenævnsmøder 6. Omkostningsgodtgørelse 7. Domstolssager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 13-0002899 Udkast (2) 24.01.2013 Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet) 1 I skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Aftale om Retssikkerhedspakke II

Aftale om Retssikkerhedspakke II Notat Aftale om Retssikkerhedspakke II 3. maj 2016 Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er enige om, at følgende initiativer indgår i Retssikkerhedspakke II. Genindførelse af omkostningsgodtgørelse for

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2015 1. Baggrunden for redegørelsen Efter

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven LBK nr 1267 af 12/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-2901262 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1665 af 20/12/2016

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. jjournal.nr. 08-107319 Dato 13. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn

Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn BEK nr 1515 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin. j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR - 1 Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/3 2012, at SKAT s anmodning til en dansker bosat

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn. 21. december 2011

Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn. 21. december 2011 2011 15-2 Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn Ombudsmanden havde tidligere afsluttet behandlingen af to konkrete sager om sagsbehandlingstiden i to af landets 15 vurderingsankenævn. Sagerne

Læs mere

Lov om ændring af forskellige skattelove (Modernisering af skatteadministrationen)

Lov om ændring af forskellige skattelove (Modernisering af skatteadministrationen) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 28 Offentligt Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Den 14. december 2007 J.nr. 2007-711-0008 4. udkast Lov om ændring af forskellige skattelove

Læs mere

Forslag. lov om ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven

Forslag. lov om ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven 2007/2 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Aktuel skat 2015. Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015

Aktuel skat 2015. Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015 Aktuel skat 2015 Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015 Oversigt Digitalisering i det offentlige Digitalisering i SKAT DIAS Mål og vision Løsningen Implementering Erfaringer & Fejl Fremtidig løsning

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12. Facilities Management i DFM-konferencen 2007: Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.00 Indlæg v/ projektchef Peter Joensen DFM Titel konferencen indsættes ved den at vælge 2. februar SKAT 2007

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne, idet

Læs mere

Den nye klagestruktur pr. 1. jan. 2014

Den nye klagestruktur pr. 1. jan. 2014 Den nye klagestruktur pr. 1. jan. 2014 Susanne Dahl Ledende retsformand i Landsskatteretten 1 Før 1. januar 2014 SAN VAN MAN Sekretariat (SKAT) Landsskatteretten + sekretariat SAN VAN MAN Landsskatteretten

Læs mere

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven LOV nr 545 af 26/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0026 Senere ændringer til forskriften LBK nr 175 af 23/02/2011

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013 L 212 Ændring af klagestruktur Baggrund for revision af klagestruktur Det nuværende klagesystem bygger på en forældet myndighedsstruktur 1990 (skattestyrelsesloven)

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR - 1 Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Odense fandt ved en kendelse af 7/8 2013, ref.

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77.

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk Opgørelse af afsluttede sager i Klagenævnet

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets NOTAT 1. maj 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004440-2 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalgets område

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 228 Offentligt 26. juni 2014 J.nr.14-2198204 SKAT, Jura, Proces og administration Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2013 1. Baggrunden for redegørelsen.

Læs mere

Boligreguleringsloven, 8

Boligreguleringsloven, 8 8 - LBKG 2010-08-11 nr 962 Boligreguleringsloven Page 1 of 20 Boligreguleringsloven, 8 Kap. VI. Huslejenævn 334_ 35 SJ^ 335) I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn til afgørelse af tvister

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0130333 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 199 af 28. januar 2016

Læs mere

Domstolene SKAT. Landsskatteretten

Domstolene SKAT. Landsskatteretten Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Analyse af skatteankenævnene FSR har

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 18 Offentligt ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Udgivet af Statsforvaltningen Midtjylland

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

Årsberetning 2013. Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden

Årsberetning 2013. Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Årsberetning 2013 Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden Generelt om Samrådet Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret

Læs mere

Maj 2016. steget med 0,7 pct.

Maj 2016. steget med 0,7 pct. Maj 2016 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af maj 2016 var der på landsplan 59.082 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.776 parcel- og rækkehuse, 7.137 ejerlejligheder

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år

Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af marts 2016 var der på landsplan 57.438 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.797 parcel- og rækkehuse, 6.973 ejerlejligheder

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574.

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574. Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 10. juni 2014. Nr. 574. Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd

LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd Den 29. august 2014 LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd DA, LO og FTF er enige om nedenstående rammer for de regionale arbejdsmarkedsråd, som etableres pr. 1. januar

Læs mere

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015 Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 1. 3. kvartal 2015 Skatteankestyrelsen blev på baggrund af klagereformen etableret den 1. januar 2014 som en fusion mellem Landsskatterettens og ankenævnenes

Læs mere

Integrationsrådets forretningsorden

Integrationsrådets forretningsorden Kapitel 1 Integrationsrådets overordnede formål 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udlændingestyrelsens kvalitet af sagsbehandlingen Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig ved deres møde

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 1 KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 Indhold KAPITEL I FORENINGEN... 1 1. NAVN, OMRÅDE OG HJEMSTED... 1 2. FORMÅL... 2 Stk. 1. Mission... 2 Stk. 2. Vision... 2 Stk. 3. Vidensformidling...

Læs mere

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Ledernes arbejdsløshedskasse 4 udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for satsberegning... 3 3. Hvis du har drevet virksomheden

Læs mere

2014/1 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag.

2014/1 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. 2014/1 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0357670 Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

607 af 14/06 2006. Bek. af forretningsorden for skatteankenævn

607 af 14/06 2006. Bek. af forretningsorden for skatteankenævn 607 af 14/06 2006. Bek. af forretningsorden for skatteankenævn Bekendtgørelse af forretningsorden for skatteankenævnnr. 607 af 14. juni 2006 Skatteministeriet (SKAT) Ændringer til bekendtgørelsen I medfør

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49 V E D T Æ G T E R for Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr. 27 49 26 49 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er "Danmarks Skibskredit A/S". 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 978 af 01/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-6611-111

Læs mere

Januar 2015. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

Januar 2015. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. Januar 2015 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af januar 2015 var der på landsplan 54.531 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.463 parcel- og rækkehuse, 6.151 ejerlejligheder

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

2009 14-1. Bindende skattesvar om planlagt disposition. Officialprincippet. Landsskatterettens reaktionsmuligheder. 11. maj 2009

2009 14-1. Bindende skattesvar om planlagt disposition. Officialprincippet. Landsskatterettens reaktionsmuligheder. 11. maj 2009 2009 14-1 Bindende skattesvar om planlagt disposition Officialprincippet. Landsskatterettens reaktionsmuligheder En revisor klagede til ombudsmanden over at Landsskatteretten havde afvist at give et bindende

Læs mere

Ikke alle kommuner er på jobtoget

Ikke alle kommuner er på jobtoget Ikke alle kommuner er på jobtoget AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT. RESUMÉ Fra udgangen af 2013 til 3. kvartal 2015 steg beskæftigelsen på landsplan med 1,6 pct., når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år.

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år. November 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.475 boliger var til salg på internettet ved udgangen af november 2008, hvilket var 17 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

Egen drift-undersøgelse af sagsbehandlingstiden hos Skatteankenævn Vendsyssel

Egen drift-undersøgelse af sagsbehandlingstiden hos Skatteankenævn Vendsyssel Egen drift-undersøgelse af sagsbehandlingstiden hos Skatteankenævn Vendsyssel ENDELIG RAPPORT J.nr. 2007-3299-980 26. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens afgrænsning, tilrettelæggelse og

Læs mere

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 - 1 Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afsagde

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR.

Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR. - 1 Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 22/9 2015 ikke grundlag

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

April 2015. faldet med 1,9 pct.

April 2015. faldet med 1,9 pct. April 2015 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af april 2015 var der på landsplan 57.974 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.861 parcel- og rækkehuse, 6.430 ejerlejligheder

Læs mere