henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227,"

Transkript

1 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 228/23 RÅDETS DIREKTIV af 24. juli 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum (73/241/EØF) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR bestemmelsen af analysemetoder til kontrol af renhedskriterier for visse varer, såvel som fastsættelse af nærmere regler for prøveudtagning og de analysemetoder, der er nødvendige for kontrollen med kakaounder henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg, og ud fra følgende betragtninger : De nationale retsforskrifter forbeholder visse betegnelser for forskellige varer, der er fremstillet på basis af kakao, for hvilke de giver en nærmere beskrivelse af sammensætning og fabrikationskendetegn, og de fastsætter, at disse betegnelser skal anvendes, ved markedsføring af de pågældende varer, hæmme samhandelen med kakao - og chokoladevarer, men antallet af hindringer, der således stadig består, vil efterhånden formindskes i takt med harmoniseringen af de nationale bestemmelser vedrørende næringsmidler ; for at beskytte forbrugerne i visse medlemsstater forbeholdes betegnelsen» halbbitter«for en chokolade, der er kendetegnet ved et højt mindsteindhold af visse bestanddele ; denne betegnelse vil næppe blive anvendt i hele Fællesskabet ; under disse omstændigheder synes det hensigtsmæssigt at fastsætte en frist på tre år, inden for hvilken anvendelsen af denne betegnelse kan forbeholdes chokolade, hvis totale mindsteindhold af kakaotørstof er særlig højt ; i visse medlemsstater tillades det, at der i chokoladevarer anvendes andre vegetabilske fedtstoffer end kakaosmør, og der gøres i vidt omfang brug af denne tilladelse ; der kan dog ikke allerede nu træffes afgørelse om mulighederne og de nærmere regler for at udvide brugen af disse fedtstoffer til hele Fællesskabet ; da de økonomiske og tekniske oplysninger, der for øjeblikket er til rådighed, ikke gør det muligt at vedtage en endelig holdning, bør situationen derfor undersøges påny i lyset af den fremtidige udvikling ; i visse medlemsstater er deres indpakning ligeledes underkastet præceptive bestemmelser ; de forskelle, der for øjeblikket findes mellem de nationale retsforskrifter hindrer, at navnlig forskellige former for kakao- og chokoladevarer frit kan omsættes ; de kan skabe ulige konkurrencevilkår for virksomhederne, og de påvirker derfor umiddelbart oprettelsen af det fælles marked og dettes funktion ; der bør derfor foretages en tilnærmelse af bestemmelserne vedrørende disse varer, og det er nødvendigt at fastsætte definitioner af og fælles regler for sammensætning, fabrikationskendetegn, indpakning og mærkning for at sikre, at de nævnte varer frit kan omsættes ; det er dog ikke muligt i dette direktiv at harmonisere alle de bestemmelser for næringsmidler, som kan selvom det allerede nu er muligt at fastsætte en vægtskala for chokoladevarer i form af plader eller stænger, gives der endnu ikke den samme mulighed for så vidt angår kakaopulvervarer, idet valget af forskellige tærskler i dette tilfælde nødvendiggør mere dybtgående undersøgelser, som endnu ikke har kunnet afsluttes ; valget må derfor foretages senere ; de betegnelser, der i dette direktiv gives for de forskellige kakao - og chokoladevarer, afviger i visse tilfælde fra dem, der anvendes i en eller flere medlemsstater; derfor må forbrugerne vænnes til disse nye betegnelser, ved at det tillades, at de i et vist tidsrum anvendes samtidig med de som gælder for tiden ;

2 Nr. L 228/24 De Europæiske Fællesskabers Tidende og chokoladevarernes sammensætning og fabrikationskendetegn, er tekniske gennemførelsesforanstaltninger, og for at forenkle og fremskynde fremgangsmåden er det hensigtsmæssigt at overlade til Kommissionen at vedtage disse ; i alle de tilfælde, hvor Rådet tillægger Kommissionen beføjelser til at iværksætte regler på næringsmiddelområdet, er det hensigtsmæssigt at fastsætte en fremgangsmåde, der indfører et snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for Det stående Levnedsmiddeludvalg, der blev nedsat ved Rådets afgørelse af 13. november 1969 ( 1 ); virksomhederne kan inden for en frist på højst to år, efter at de nye regler og definitioner er vedtaget af medlemsstaterne, tilpasse deres fabrikationsmetoder og afsætte deres lagre ; anvendelse af den vægtskala, der er fastsat for visse indpakninger, kræver dog i medlemsstaterne en ændring i det industrielle udstyr, således at fristen for anvendelse af denne regel må udvides til tre år ; der bør træffes særlige foranstaltninger for at tage hensyn til de nye medlemsstaters særlige situation, UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV : Dog kan : betegnelserne» paralina «eller» chocolatino «anvendes i Italien, og betegnelserne»a chocolate «anvendes i Irland og i Det forenede Kongerige for chokolade, sød chokolade, gianduja-chokolade, flødechokolade, lys flødechokolade, gianduja-flødechokolade eller hvid chokolade i en størrelse, der svarer til en mundfuld, samme betegnelse» milk chocolate «kan forlanges i Irland og i Det forenede Kongerige for de varer, der er nærmere beskrevet i bilag I, pkt. 1, litra 1.21 og 1.22; på betingelse af, at betegnelsen i de to tilfælde ved påskriften» milk solids :... % minimum «suppleres med en angivelse af det indhold af tørstof af fordampet mælk, der er fastsat for begge disse varer. 2. Foregående stykke berører dog ikke de bestemmelser, hvorefter disse betegnelser sædvanemæssigt kan anvendes supplerende om andre varer, der ikke kan forveksles med de i bilag I definerede varer. Artikel 4 Til fremstilling af de i bilag I definerede varer kan ikke anvendes kakaobønner, der ikke er af sund, sædvanlig handelsmæssig kvalitet, skaller, kim eller et hvilket som helst restprodukt fra ekstraktion af kakaosmør ved opløsningsmidler. Artikel 1 Ved kakao - og chokoladevarer forstås i dette direktiv de varer til konsum, der er defineret i bilag I. Artikel 2 Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige foranstaltninger, for at de i artikel 1 omhandlede varer kun bringes i handelen, såfremt de svarer til de definitioner og regler, der er fastsat i dette direktiv og dets bilag I. Artikel 3 1. De betegnelser, der er anført i bilag I, pkt. 1, forbeholdes de deri definerede varer og skal anvendes til at beskrive dem i handelen. EFT nr. L 291 af , s. 9. Artikel 5 1. Rådet fastsætter ved enstemmighed efter forslag fra Kommissionen a ) listen over de opløsningsmidler, der kan anvendes til ekstraktion af kakaosmør ; b ) renhedskriterierne for kakaosmør, for de opløsningsmidler, der anvendes til ekstraktionen og, om nødvendigt, for de andre i bilag I nævnte varer, der tilsættes eller anvendes ved forarbejdningen. 2. Indtil de i stk. 1, litra a), omhandlede gennemførelsesforanstaltninger træder i kraft, tillader medlemsstaterne kun ekstraktionsbenzin 60/75, såkaldt B-benzin, eller dennes rene hovedfraktion som opløsningsmiddel ved ekstraktion af kakaosmør. Inden for det samme tidsrum kan medlemsstaterne dog for de varer, der bringes i handelen på deres territorium, opretholde de nationale bestemmelser, ifølge, hvilke andre opløsningsmidler er tilladte.

3 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 228/ Såfremt det viser sig, at anvendelsen i de i artikel 1 omhandlede varer af et af de i stk. 1 og 2 omhandlede stoffer eller deres indhold af en eller flere af de bestanddele, der er fastslået i medfør af stk. 1, litra b), kunne være til fare for den menneskelige sundhed, kan en medlemsstat for et tidsrum af højst et år ophæve tilladelsen til at anvende denne bestanddel eller formindske det højst tilladte indhold af en eller flere af de pågældende bestanddele. Den underretter omgående Kommissionen herom, som rådfører sig med medlemsstaterne. På forslag fra Kommissionen beslutter Rådet omgående ved enstemmighed, om der skal træffes foranstaltninger og vedtager i givet fald ved direktiv de nødvendige ændringer. Om fornødent kan Rådet på forslag fra Kommissionen med kvalificeret flertal ligeledes vedtage at forlænge det i foregående afsnit nævnte tidsrum med højst et år. b ) for de varer, der er omhandlet i bilag I, pkt. 1, litra 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.21 og 1.22 angivelse af indholdet af kakaotørstof i alt ved den obligatoriske påskrift,» mindst... % kakao «; c) for fyldt chokolade og dessertchokolade fremstillet på basis af chokoladevarer, bortset fra mørk chokolade eller overtrækschokolade, en supplerende betegnelse, der angiver arten af den eller de således anvendte typer af chokolade ; i en periode på 5 år fra notifikationen af dette direktiv er, hvad angår dessertchokolade, og for så vidt ovennævnte forpligtelse ikke hidrører fra nationale bestemmelser, den pågældende supplerende betegnelse dog kun obligatorisk i tilfælde af, at disse produkter er fremstillet af sød chokolade, lys flødechokolade eller hvid chokolade ; d ) om fornødent de i bilag I, pkt. 4 til 7 omhandlede obligatoriske påskrifter ; Artikel 6 1. Mørk chokolade, sød chokolade, gianduja-chokolade, flødechokolade, lys flødechokolade, giandujaflødechokolade, hvid chokolade og fyldt chokolade i form af plader eller stænger med en vægt på mellem 85 g og 500- g pr. stk. bringes kun i handelen i følgende vægtgrupper : 100 g, 125 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g og 500 g. e ) nettovægt, medmindre varerne vejer mindre end 50 g ; denne undtagelse gælder ikke, for så vidt angår varer af en vægt på under 50 g pr. stk., som præsenteres i en fælles emballage, hvis samlede nettovægt er på 50 g eller derover ; denne angivelse kan i tilfælde af hule varer erstattes med en angivelse af minimumvægten ; f) navn eller firmanavn samt adresse eller hovedkontor for fabrikant eller pakkevirksomheden, eller en sælger, der er etableret inden for Fællesskabet. Artikel 7 2. Senest to år efter notifikation af dette direktiv fastsætter Rådet efter forslag fra Kommissionen de enkelte vægtgrupper, i hvilke de i pkt. 1.8 til 1.13 i bilag I omhandlede varer kan bringes i handelen. 2. Uanset stk. 1 og med forbehold af de bestemmelser, som Fællesskabet skal vedtage om mærkning af næringsmidler, kan medlemsstaterne opretholde de nationale bestemmelser, der fastsætter angivelse af 1. Nedenstående påskrifter, der skal være synlige, klart læselige og uudslettelige, er de eneste, der obligatorisk skal anføres på de i bilag I definerede emballager, beholdere eller etiketter : a ) den betegnelse, der er forbeholdt for varerne, for så vidt angår de i bilag I, pkt. 1 litra 1.27 definerede varer og med forbehold af de bestemmelser, der i givet fald gælder for det benyttede fyld, supplerer denne betegnelse med en angivelse, der giver forbrugeren oplysning om dette benyttede fyld. a ) fremstillingsvirksomheden ved indenlandsk fremstilling, b ) oprindelsesland ; denne angivelse kan dog ikke kræves for varer, der er fremstillet inden for Fællesskabet. 3. Medlemsstaterne afholder sig fra ud over hvad der er fastsat i stk. 1 at angive de nærmere regler, for hvorledes de i nævnte. stykke foreskrevne angivelser skal foretages.

4 Nr. L 228/26 De Europæiske Fællesskabers Tidende Dog kan medlemsstaterne på deres territorium forbyde : mærkning af disse varer eller næringsmidler i almindelighed. al handel med de i bilag I definerede varer, såfremt de angivelser, der er fastsat i stk. 1, litra a), c ) og d), ikke er anført på det eller de nationale sprog på en af emballagens eller beholderens sider; den i bilag I, pkt. 1.22, definerede vare, såfremt betegnelsen» milk chocolate «er anført på emballagen. Artikel 8 Hovedbetegnelsen» mørk chokolade «eller» flødechokolade «kan kun suppleres med angivelser eller betegnelser, der vedrører kvaliteten : 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på ikke-harmoniserede bestemmelser, der er begrundet i hensyn til beskyttelse af den offentlige sundhed, bekæmpelse af bedrageri, under forudsætning af at disse bestemmelser ikke vil kunne hæmme anvendelsen af de definitioner og regler, der er fastsat i dette direktiv, beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret, angivelse af udførselsland, oprindelsesbetegnelse og bekæmpelse af illoyal konkurrence. a ) b ) såfremt chokoladen har et indhold af kakaotørstof på i alt mindst 43 %, heraf mindst 26 % kakaosmør ; såfremt flødechokoladen har et indhold af saccharose på højst 50 % et indhold af kakaotørstof på i alt mindst 30 % samt et indhold af tørstof fra fordampet mælk på 18 %, heraf mindst 4,5 % smørfedt. Artikel 11 Ifølge den i artikel 12 fastsatte fremgangsmåde bestemmes : a ) de nærmere regler for prøveudtagning og de analysemetoder, der er nødvendige for kontrol med de i artikel 5, stk. 1, litra b ), omhandlede renhedskriterier ; Artikel 9 1. Inden for en frist på 4 år fra notifikation af dette direktiv og uanset artikel 7, stk. 1, litra a), kan medlemsstaterne tillade, at den forbeholdte betegnelse på emballage, beholdere eller etiketter suppleres med den betegnelse, der tidligere er blevet anvendt i henhold til sædvane eller nationale bestemmelser, som er i kraft på tidspunktet for notifikation af dette direktiv. 2. Inden for en frist på tre år fra notifikation af dette direktiv og uanset artikel 8, forbeholder medlemsstaterne brug af betegnelsen» halbbitter«for chokolade med et indhold af kakaotørstof på i alt mindst 50 %, heraf mindst 18 % kakaosmør. Artikel Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige foranstaltninger, for at handel med de i artikel 1 omhandlede varer, der er i overensstemmelse med de definitioner og regler, som er fastsat i dette direktiv og dets bilag I, ikke hæmmes af anvendelse af ikkeharmoniserede nationale bestemmelser om sammensætning, fabrikationskendetegn, indpakning og b ) de nærmere regler for prøveudtagning og de analysemetoder, der er nødvendige for kontrol med de i bilag I definerede varers sammensætning og fabrikationskendetegn. Artikel Når der henvises til den fremgangsmåde, der er fastsat i denne artikel, indbringer formanden sagen for Det stående Levnesmiddeludvalg, der er nedsat ved Rådets afgørelse af 13. november 1969, herefter benævnt» Udvalget«, enten på formandens initiativ eller på begæring af en medlemsstats repræsentant. 2. Kommissionens repræsentant forelægger Udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte, under hensyn til hvor meget det forelagte spørgsmål haster. Udtalelsen vedtages med et flertal på 41 stemmer,' idet medlemsstaternes stemmer tildeles den vægt, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2. Formanden deltager ikke i afstemningen. 3. a ) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med Udvalgets udtalelse.

5 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 228/ 27 b) Når de påtænkte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med Udvalgets udtalelse, eller ved manglende udtalelse, forelægger Kommissionen omgående Rådet et forslag om de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal. c) Såfremt Rådet ikke har truffet afgørelse inden udløbet af en frist på tre måneder fra det tidspunkt, hvor det har fået sagen forelagt, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen. Artikel 13 Bestemmelserne i artikel 12 anvendes for et tidsrum af atten måneder fra det tidspunkt, hvor Udvalget for første gang har fåer sagen forelagt i medfør af artikel 12, stk. 1. Artikel Dette direktiv finder tilsvarende anvendelse på varer, der er indført fra tredjelande, og som er bestemt til forbrug inden for Fællesskabet. m 2. Dette direktiv berører ikke bestemmelserne i de nationale lovgivninger; a ) i henhold til hvilke det for tiden er tilladt eller forbudt, til de forskellige chokoladevarer, der er defineret i bilag I, at tilsætte vegetabilske fedtstoffer bortset fra kakaosmør. Rådet træffer efter forslag fra Kommissionen og inden for en frist på tre år efter notifikation af dette direktiv afgørelse om muligheder for og ændringer af en udvidet anvendelse af disse fedtstoffer i hele Fællesskabet ; b ) i henhold til hvilke detailsalg af de forskellige chokoladevarer uden emballage er tilladt eller forbudt ; c) i henhold til hvilke forhandling af plader af chokolade med en vægt på mellem 75 g og 85 g er forbudt. Rådet fastsætter senere, efter forslag fra Kommissionen, de nærmere regler på dette område som skal gælde fra udløbet af en frist på tre år efter notifikation af dette direktiv ; d ) som giver mindre strenge regler for etikettering ved detailsalg af fantasivarer som små figurer, cigaretter, æg og dessertchokolade i løs vægt ; i dette tilfælde kan disse bestemmelser kun foreskrive, at der skal anbringes et skilt i nærheden af den udstillede vare ; e ) som finder anvendelse på diætetiske varer, indtil fællesskabsbestemmelser på dette område træder i kraft; f ) i henhold til hvilke det er tilladt at forhandle chokoladevarer, bortset fra de i bilag I definerede, under betegnelsen» chokolade fremstillet af fløde «og» skummetmælkschokolade «. 3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på de i bilag I, pkt. 1, opregnede varer, som er bestemt til at udføres fra Fællesskabet. Artikel IS Inden for en frist på et år fra notifikation af dette direktiv ændrer medlemsstaterne om fornødent deres lovgivning for at efterkomme bestemmelserne i dette direktiv og underretter omgående Kommissionen herom. To år efter denne notifikation anvendes den ændrede lovgivning på varer, der bringes i handelen i medlemsstaterne. Den sidstnævnte frist udvides til tre år for så vidt angår gennemførelse af artikel 6. Artikel 1 6 Dette direktiv finder også anvendelse på de franske oversøiske territorier og departementer. Artikel 17 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli På Rådets vegne I. NØRGAARD Formand

6 Nr. L 228/ 28 De Europæiske Fællesskabers Tidende BILAG I 1. I dette direktiv forstås ved : 1.1 kakaobønner fermenterede og tørrede frø fra kakaotræet (Theobroma cacao L. ); 1.2 kakaonibs kakaobønner, også brændte, der, med forbehold af bestemmelserne i pkt. 2, efter at de er blevet renset og befriet for skaller og kim, indeholder højst 5 % ikke-fjernet skal og kim og højst 10 % aske, beregnet i forhold til vægten af det affedtede tørstof ; 1.3 kakaosnus dele af kakaobønner i form af små partikler, der er udskillet ved fjernelse af skaller og kim, og som har et fedtindhold i tørstoffet på mindst 20 vægtprocent ; 1.4 kakaomasse kakaonibs, der med bevarelse af sit fulde naturlige fedtindhold ad mekanisk vej er forarbejdet til kakaomasse ; 1.5 kakaopressekager kakaonibs eller kakaomasse, der ad mekanisk vej er forarbejdet til pressekager, og som med forbehold af definitionen på fedtfattig kakaopressekage har et indhold af kakaosmør i tørstoffet på mindst 20 vægtprocent og et indhold af vand på højst 9 vægtprocent ; 1.6 fedtfattige kakaopressekager, stærkt affedtet kakaopressekage kakaopressekager med et indhold af kakaosmør i tørstoffet på mindst 8 vægtprocent ; 1.7 expeller-kakaopressekager kakaobønner, kakaosnus, også med kakaonibs eller kakaopressekage, der ved expeller er forarbejdet til pressekager ; 1.8 kakaopulver-kakao ved hydraulisk presning fremstillet kakaopressekage, der ad mekanisk vej er forarbejdet til pulver, og som med forbehold af definitionen på fedtfattigt kakaopulver har et indhold af kakaosmør i tørstoffet på mindst 20 vægtprocent og et vandindhold på højst 9 vægtprocent ; 1.9 fedtfattigt kakao eller fedtfattigt kakaopulver, stærkt affedtet kakaopulver, stærkt affedtet kakao kakaopulver med et indhold af kakaosmør i tørstoffet på mindst 8 vægtprocent ; 1.10 sukret kakaopulver, sukret kakao, chokoladepulver en vare fremstillet ved blanding af kakaopulver og saccharose, med et indhold af kakaopulver på mindst 32 vægtprocent ; 1.11 kakaopulver med højt sukkerindhold med et indhold af kakao en vare fremstillet ved blanding af kakaopulver og saccharose, pulver på mindst 25 vægtprocent ;

7 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 228/ fedtfattigt, sukret kakaopulver, fedtfattigt, sukret kakao, stærkt affedtet, sukret kakaopulver, stærkt affedtet, sukret kakao en vare fremstillet ved blanding af fedtfattigt kakaopulver og saccharose, med et indhold af fedtfattigt kakaopulver på mindst 32 vægtprocent ; 1.13 fedtfattigt kakaopulver med højt sukkerindhold en vare fremstillet ved blanding af fedtfattigt kakaopulver og saccharose, med et indhold af fedtfattigt kakaopulver på mindst 25 vægtprocent; 1.14 kakaosmør fedtstof, der er fremstillet af kakaobønner eller dele deraf, og som er i overensstemmelse med følgende bestemmelser :, Kakaosmør findes i nedenstående former og under følgende betegnelser : pressekakaosmør kakao kakaosmør fremstillet ved udpresning af en eller flere af følgende råvarer : nibs, kakaomasse, kakaopressekage, fedtfattig kakaopressekage. Det har følgende kendetegn : = indhold af uforsæbelige stoffer bestemt ved ekstraktionsbenzin højst 0,35 % = surhedsgrad højst 1,75 % (udtrykt i oliesyre ) expeller-kakaosmør kakaosmør fremstillet ved expeller af kakaobønner eller en blanding af kakaobønner og kakaonibs, kakaomasse, kakaopressekage eller fedtfattig kakaopressekage. Det har følgende kendetegn : = indhold af uforsæbelige stoffer bestemt ved ekstraktionsbenzin højst 0,50 % = surhedsgrad højst 1,75 % (udtrykt i oliesyre ) raffineret kakaosmør kakaosmør, der er fremstillet af en eller flere af følgende råvarer : kakaobønner, kakaonibs, kakaosnus, kakaomasse, kakaopressekage, fedtfattig kakaopressekage, expellerkakaopressekage, ved presning, ved expeller, ved ekstraktion med et opløsningsmiddel eller ved en kombination af disse fremgangsmåder, og som er raffineret i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 3, litera b); såfremt kakaofedt, der er fremstillet enten af fabrikanten af» raffineret kakaosmør «selv eller af en anden fabrikant, anvendes som mellem-råvare, skal dette være fremstillet af ovennævnte råvarer. Det skal have følgende kendetegn : = indhold af uforsæbelige stoffer bestemt ved ekstraktionsbenzin højst 0,50 %

8 Nr. L 228/30 De Europæiske Fællesskabers Tidende kakaofedt = surhedsgrad højst 1,75 % (udtrykt i oliesyre ) = fedtindhold fra skaller og kim proportionalt ikke højere end det naturlige indhold i kakaobønner : fedtstof, der er fremstillet af kakaobønner eller dele deraf, og som ikke er i overensstemmelse med de kendetegn, der er angivet for de forskellige former for kakaosmør mørk chokolade en vare, der er fremstillet af kakaonibs, kakaomasse, kakaopulver eller fedtfattigt kakaopulver og saccharose, med eller uden tilsætning af kakaosmør, og som med forbehold af definitionerne på chokoladekrymmel, gianduja-chokolade og overtrækschokolade har et indhold af kakaotørstof på i alt mindst 35 %, heraf mindst 14 % affedtet kakaotørstof og mindst 18 % kakaosmør ; disse procentsatser beregnes efter fradrag af vægten af de i punkterne 5 til 8 omtalte tilsætninger ; 1.17 sød chokolade en vare, der er fremstillet af kakaonibs, kakaomasse, kakaopulver, fedtfattigt kakaopulver og saccharose, med eller uden tilsætning af kakaosmør, og som har et indhold af kakaotørstof på i alt mindst 30 %, heraf mindst 12 % affedtet kakaotørstof og mindst 18 % kakaosmør ; disse procentsastser beregnes efter fradrag af vægten af de i punkterne 5 til 8 omtalte tilsætninger ; 1.18 chokoladekrymmel eller chokoladeflager chokolade i form af krymmel eller flager med et indhold af kakaotørstof på i alt mindst 32 % og et indhold af kakaosmør på mindst 12 % ; 1.19 Gianduja-chokolade (eller en af» Gianduja «afledet betegnelse en vare, der er fremstillet på grundlag af chokolade, hvis indhold dels består af kakaotørstof på i alt mindst 32 % og af affedtet kakaotørstof på mindst 8 %, dels består af fint knuste hasselnødder på mindst 20 vægtprocent og højst 40 vægtprocent ; der kan endvidere tilsattes mandler, hasselnødder og andre nødder, hele eller i stykker, så længe vægten af disse tilsætninger inklusive vægten af de knuste hasselnødder ikke overstiger 60 % af varens samlede vægt ; overtrœkschokolade chokolade med et indhold af kakaosmør på mindst 31 % og et indhold af affedtet kakaotørstof på mindst 2,5 % ; betegnes overtrækschokoladen som» mørk overtrækschokolade «, har den et indhold af kakaosmør på mindst 31 % og af affedtet kakaotørstof på mindst 16% ; 1.21 flødechokolade en vare, der er fremstillet af kakaonibs, kakaomasse, kakaopulver, fedtfattigt kakaopulver og saccharose, mælk eller tørstof fra fordampet mælk, med eller uden tilsætning af kakaosmør, og som med forbehold af definitionerne på flødechokoladekrymmel, gianduja-flødechokolade og overtræksflødechokolade indeholder : mindst 25 % kakaotørstof i alt, heraf mindst 2,5 % affedtet kakaotørstof, mindst 14 % tørstof fra fordampet mælk, heraf mindst 3,5 % smørfedt, højst 55 % saccharose, mindst 25 % fedtstof, disse procentsatser beregnes efter fradrag af vægten af de i punkterne 5 til 8 omtalte tilsætninger;

9 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 228/ sød flødechokolade en vare, der er fremstillet af kakaonibs, kakaomasse, kakaopulver, fedtfattigt kakaopulver og saccharose, mælk eller tørstof fra fordampet mælk, med eller uden tilsætning af kakaosmør, og som indeholder : mindst 20 % kakaotørstof i alt, heraf mindst 2,5 % affedtet kakaotørstof ; mindst 20 % tørstof fra fordampet mælk, heraf mindst 5 % smørfedt ; højst 55 % saccharose; 1 mindst 25 % fedtstof; disse procentsatser beregnes efter fradrag af vægten af de i punkterne 5 til 8 omtalte tilsætninger; 1.23 flødechokoladekrymmel eller flødechokoladeflager flødechokolade i form af krymmel eller flager med et indholdt af kakaotørstof i alt på mindst 20 %, et fedtindhold på mindst 12 %, heraf mindst 3 % smørfedt, og et indhold af saccharose på højst 66 % ; 1.24 Gianduja-flødechokolade (eller en af gianduja afledt betegnelse) en vare, der er fremstillet af flødechokolade, og som dels har et indhold af tørstof fra fordampet mælk på mindst 10 %, dels har et indhold af fint knuste hasselnødder på mindst 15 vægtprocent og højst 40 vægtprocent; der kan endvidere tilsættes mandler, hasselnødder og andre nødder, hele eller i stykker, så længe vægten af disse tilsætninger inklusive vægten af de knuste hasselnødder ikke overstiger 60 % af varens samlede vægt; 1.25 overtrœksflødechokolade flødechokolade med et fedtindhold på mindst 31 % ; 1.26 hvid chokolade en vare, der er fri for farvestoffer, er fremstillet af kakaosmør, saccharose og mælk eller tørstof fra fordampet mælk, og som indeholder : mindst 20 % kakaosmør; mindst 14 % tørstof fra fordampet mælk, heraf mindst '3,5 % smørfedt; højst 55 % saccharose ; disse procentsatser beregnes efter fradrag af vægten af de i punkterne til 8 omtalte tilsætninger; 1.27 fyldt chokolade med forbehold af de for det anvendte fyldprodukt gældende bestemmelser, den fyldte vare med undtagelse af finere bagerivarer, konditor- og biscuitvarer, som er overtrukket med mørk chokolade, sød chokolade, gianduja-chokolade, overtrækschokolade, flødechokolade, lys flødechokolade, gianduja-flødechokolade, overtræksflødechokolade eller hvid chokolade, der udgør mindst 25 % af varens totalvægt ; 1.28 dessertchokolade varer af størrelse som en mundfuld, der består af: enten fyldt chokolade, * eller en sammensætning af dele af chokolade, sød chokolade, gianduja-chokolade, overtrækschokolade, flødechokolade, lys flødechokolade, gianduja-flødechokolade, overtræksflødechokolade eller hvid chokolade og af dele af andre spiselige stoffer, for så vidt delene af chokoladevarer mindst er delvist og klart synlige og udgør mindst 25 % af varens totalvægt,

10 Nr. L 228/32 De Europæiske Fællesskabers Tidende eller en "blanding af mørk chokolade, sød chokolade, overtrækschokolade, flødechokolade, lys flødechokolade, eller overtrækschokolade og af andre spiselige stoffer med undtagelse af, = mel, stivelse, = med forbehold af artikel 14, stk. 2, litra a ), andre fedtstoffer end kakaosmør og fedtstoffer fremstillet af mælk, chokoladeprodukterne udgør mindst 25 % af varens totalvægt. for så vidt 2. Kakaobønner, kakaonibs, kakaosnus, kakaomasse, kakaopressekager, fedtfattig kakaopressekage, expeller-kakaopressekage, kakaopulver og fedtfattigt kakaopulver kan kun alkaliniseres med et eller flere af følgende stoffer : alkalikarbonat, alkalihydroxyd, magnesiumkarbonat, magnesiumoxyd og ammoniakopløsninger såfremt mængden af det tilsatte alkaniseringsmiddel udtrykt i kaliumkarbonat ikke overstiger 5 vægtprocent af det affedtede tørstof. af varens sam De således behandlede varer kan tilsættes citron- eller vinsyre indtil 0,5 % lede vægt. Har varen undergået den ovenfor beskrevne behandling, må askeindholdet i det affedtede tørstof højst udgøre 14 %. 3. a ) Kakaosmør kan kun undergå følgende behandlinger : filtrering, centrifugering og andre almindelige fysiske afslimningsmetoder ; dampning i vakuum og andre almindelige fysiske desoderiseringsmetoder. b ) Raffineret kakaosmør kan endvidere undergå : behandling med alkalilud eller med et lignende, almindeligt anvendt neutraliseringsstof; behandling med et eller flere af følgende stoffer : = betonit = aktivt kul = lignede, almindeligt anvendte affarvningsstoffer. 4. De i pkt. 1 anførte varer kan i stedet for saccharose indeholde : druesukker (dextrose), fruktose, laktose eller maltose op til i alt 5 % af varens samlede vægt, og uden at det er nødvendigt at angive det ; druesukker (dextrose ) op til mindst 5 % og højst 20 % af varen totalvægt. I så fald suppleres varebetegnelsen med angivelsen»med druesukker«eller»med dextrose «. 5. a ) Med undtagelse af aromasammensætninger, hvis smag minder om naturlig chokolade eller mælkefedt, kan kakaomasse og de forskellige former for- kakaopulver, chokolade, flødechokolade, hvid chokolade og dessertchokolade få tilsætning af aromater, naturlige aromastoffer, syntetiske eller kunstige aromastoffer med samme kemiske sammensætning som hovedbestanddelene i de naturlige aromastoffer samt ætvlvannilin.

11 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 228/33 b ) Med forbehold af bestemmelserne i pkt. 7 skal en angivelse af denne tilsætning tilføjes varebetegnelsen for: kakaomasse, overtrækschokolade og overtræksflødechokolade ; de forskellige former for kakaopulver, mørk chokolade og flødechokolade, bortset fra overtrækschokolade og overtræksflødechokolade, samt for hvid chokolade, såfremt smagen af aromatet eller aromastoffet er fremherskende. Denne angivelse sker = i tilfælde af anvendelse af et aromat ved at anføre navnet på dette, == i tilfælde af anvendelse af andre aromastoffer end ætylvanilin ved at anføre betegnelsen»med smag af...«eller»med aroma af...«suppleret med stoffets navn i samme skriftstørrelse, idet enhver henvisning til en naturlig oprindelse er forbeholdt de naturlige aromastoffer, = i tilfælde af anvendelse af ætylvanillin ved at anføre»med ætylvanillin «eller» aromatiseret med ætylvanillin «. 6. Teknisk rent plantelecithin, hvis peroxydtål (udtrykt i milliekvivalent pr. kg) ikke overstiger 10, kan tilsættes de i pkt. 1 anførte varer med undtagelse af kakaonibs. Varebetegnelsen skal suppleres med en angivelse af denne tilsætning og dens mængde, med mindre lecithinen tilsættes de forskellige chokoladesorter, der er omtalt under punkterne 1.16 til De i pkt. 1 anførte varer kan i deres samlede vægt højst indeholde 0,5 % fosfatid ; denne procentsats kan dog forhøjes til 1 % for de forskellige former for kakaopulver, lys flødechokolade samt chokoladekrymmel og chokoladeflager, og til 5 % for de forskellige former for kakaopulver, der er bestemt til fremstilling af kakaopræparater, der er øjeblikkeligt opløselige»instant-præparater«, såfremt reglerne herfor tillader det, og med forbehold af at denne bestemmelse angives på emballagen og handelsdokumenterne. 7. a ) Med forbehold af bestemmelserne i artikel 14, stk. 2, litra a), kan der ske tilsætning af spiselige stoffer, med undtagelse af mel, stivelse, fedtstoffer og varer heraf, der ikke udelukkende er fremstillet af mælk, til mørk chokolade, sød chokolade, overtrækschokolade, flødechokolade, lys flødechokolade, overtræksflødechokolade og hvid chokolade. Mængden af disse stoffer må i forhold til færdigvarens samlede vægt : i ) ii ) hverken være under 5 % eller over 40 % i alt, når de tilsættes i synlige og adskillelige stykker, ikke være over 30 % i alt, når de tilsættes på en måde, der i praksis ikke er til at skelne, iii ) med forbehold af det under i ) anførte, ikke over 40 % i alt, når de tilsættes dels som synlige og adskillelige stykker, dels på en måde, der i praksis ikke er til at skelne. b ) Til betegnelsen af de under litra a ) anførte chokoladevarer tilføjes en angivelse af de tilsatte spiselige stoffer. En sådan angivelse er dog ikke tilladt for : i ) mælk og mejeriprodukter, når færdigvaren ikke er flødechokolade, sød chokolade eller overtræksflødechokolade ; ii ) kaffe og spirituosa, når mængden af hvert af disse stoffer udgør under 1 % af færdigvarens samlede vægt;

12 Nr. L 228/34 De Europæiske Fællesskabers Tidende iii) spiselige stoffer, der iblandes på en måde, der i praksis ikke er til at skelne, når mængden af hvert af disse stoffer udgør under 5 % af færdigvarens samlede vægt. c ) Ved fyldt chokolade og dessertchokolade medregnes de under litra a ) nævnte tilsatte spiselige stoffer i de dele af chokoladevarerne, der i henhold til punkterne 1.27 og 1.28 skal udgøre mindst 25 % af den samlede vægt. 8. Mørk chokolade, sød chokolade, flødechokolade, lys flødechokolade, hvid chokolade, fyldt chokolade og dessertchokolade kan på overfladen være delvist pyntet med spiselige stoffer, hvis andel højst må udgøre 10 % af deres samlede vægt. I så fald : a ) medregnes pyntestofferne i de øverste grænser på 40 % og 30 %, der er fastsat i pkt. 7, litra a), henholdsvis litra b ), b ) gælder de mindste grænser på 25 %, der er sat for indholdet af forskellige former for chokolade i fyldt chokolade og dessertchokolade for varens samlede vægt, inklusive pynt.

13 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 228/ 35 BILAG II Særlige foranstaltninger vedrørende de nye medlemsstater 1. Uanset artikel 2 i direktivet fritages Irland for at anvende artikel 6 på de varer, der bringes i handelen på dets territorium, sålænge de vægtenheder, der lovligt anvendtes i dette land ved dets tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, fortsat er tilladte. 2. a ) Uanset artikel 2 i direktivet kan de nye medlemsstater indtil den 31. december 1977, for de varer, der bringes i handelen på deres territorier, opretholde de nationale retsforskrifter, der gjaldt på datoen for deres tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, ifølge hvilke det er tilladt at anvende fosforsyre som neutraliseringsmiddel i de kakaovarer, der er alkaliniseret i overensstemmelse med bilag I, pkt. 2 ; andre end de i bilag I, pkt. 5, litra a ), nævnte aromastoffer i de i nævnte pkt. omtalte kakao- og chokoladevarer ; polyglycerol polyrizinoleat, sorbitan- monostearat, sorbitan-tristearat, polyoxyætylen, (20)-sorbitan-monostearat og ammoniumsalte af fosfatidsyrer i de i bilag I, pkt. 6, første afsnit, omtalte kakao- og chokoladevarer. b ) Rådet kan inden den 1. januar 1978 i henhold til fremgangsmåden i artikel 100 i traktaten træffe afgørelse om et forslag fra ' Kommissionen om indføjelse i bilag I af de under litra a ) nævnte stoffer. Det kan kun besluttes at optage disse stoffer i bilag I, hvis videnskabelig forskning har bevist, at de er uskadelige for den menneskelige sundhed, og hvis det af økonomiske grunde er nødvendigt at anvende dem.

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68 De Europæiske Fællesskabers Tidende 481 21 10 68 Nr L 258/ 1 RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr 1619/68 af 15 oktober 1968 om handelsnormer for æg RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (9714/1/2003 C5-0299/2003 2002/0152(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (9714/1/2003 C5-0299/2003 2002/0152(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 23. september 2003 PE 331.667/4-9 ÆNDRINGSFORSLAG 4-9 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 331.667)

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; P6_TA(2005)0232 Polycykliske aromatiske kulbrinter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009 31.3.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 87/109 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009 af 11. marts 2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 377 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 31. maj 2007 KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

om salg ved licitation af skummetmælkspulver til svine- og fjerkræfoder

om salg ved licitation af skummetmælkspulver til svine- og fjerkræfoder 24. 2. 77 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 52/ 19 KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 368/77 af 23. februar 1977 om salg ved licitation af skummetmælkspulver til svine- fjerkræfoder KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 230 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. april 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.7.2005 KOM(2005) 291 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter 31. 12. 83 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 373 / 9 KOMMISSIONENS BESLUTNING NR. 3717 / 83 / EKSF af 23. december 1983 om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./ 2. afd., 1. kt. J.nr.: 2296 Den 31. januar 2007 MMO/LOUJ/EMFJ FVM 412

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2001/0291(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2001/0291(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 11. april 2002 FORELØBIG 2001/0291(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING >r >r KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2005 KOM(2005) 340 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om tilladelse til markedsføring af rugbrød tilsat phytosteroler/phytostanoler

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.04.2004 KOM(2004) 335 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i det Associeringsråd, der er nedsat ved Europaaftalen

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Sagsnr.: 2014-29-221-02102/Dep sagsnr: 24728 Den 17. februar 2014 FVM 244 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS Dep sagsnr.: 26429 Den 6. juni 2014 FVM 289 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdees tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende

Læs mere