NØRGAARDS HØJSKOLE. Elevskrift 1974

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØRGAARDS HØJSKOLE. Elevskrift 1974"

Transkript

1

2 NØRGAARDS HØJSKOLE Elevskrift 1974

3 Beretning for skoleåret Nørgaards Højskole har mange f orbindelser ud over landet. Vi kalder dem»brugerne«. Det er de mennesker, som gennem deres arbe jde på hospitaler, kl inikker, reval ideringscentre og socialkontorer kommer i kontakt med klienter, der trænger til et skub til at komme i gang. Uden disse»brugere«ville mange af årsskrif tets læsere ikke være kommet på højskole. Af hensyn til»brugerne«har jeg skrevet den følgende årsberetning, så de kan være inf ormeret om skolens gang. Og da skolen fremover må arbe jde tættere sammen med f amil ievejledere og socialrådgivere på det

4 kommunale plan, er beretningen sendt ud i august i dupl ikeret f orm til både hidtidige forbindelser og til samtl ige socialkontorer, i alt i 700 eksemplarer. Elevf oreningen har bedt om, at også tidl igere elever f år den at se, og den optrykkes derf or i let f orkortet f orm i årsskrif tet. Med venlig hilsen Troels Otters trø m

5 SKOLEÅRET ELEVERNE I det forløbne skoleår har 177 mennesker været elever på de længerevarende hold (2 10 måneder). Efterårssemesteret 1973 var ikke fuldtalligt, hvorimod forårssemesteret 1974 toppede med i alt 132 elever. I modsætning til andre højskoler har hovedparten af eleverne været mænd, og gennemsnitsalderen er opgjort til 23 år. Ældste elev var 63 år. Eleverne er kommet fra hele landet, men som tidligere tegner Århus amt sig med det største kontingent, 32 %. Højskolens fortid i Hadsten samt de gode trafikmæssige forhold til Bjerringbro gør sig uden tvivl gældende. TIDLIGERE SKOLEGANG En væsentlig del af eleverne er kommet for at få skolekundskaberne suppleret som indgang til en egentlig uddannelse. 27 % er udgået af 7. klasse, 14 % af 8. klasse og 7 % har haft deres skolegang i udlandet inkl. Grønland. Omkring 20 % har tidligere modtaget specialundervisning, og omkring 50 % skønnes at have behov derfor på grund af senere pådragne

6 handicaps, et behov, som højskolen ikke har kunnet dække i rimeligt omfang på grund af lærerloft. Med den utilstrækkelige skoleballast har eleverne gjort god brug af højskolens kontante undervisningsform. EKSAMENSRET Det er specielt for denne højskole, at eleverne kan gå op til prøver under opholdet og derved få kontrolleret skolefærdighederne KLASSE Undervisningsministeriet har meddelt skolen fuld eksamensret til afholdelse af de statskontrollerede prøver på klasseniveau i skolens egne bygninger, og ved eksamen i maj juni d. å. har 27 elever bestået prøverne, enten i enkeltfag som statskontrolleret prøve på 9. eller 10. klasseniveau eller som Teknisk Forberedelseseksamen og Udvidet teknisk Forberedelseseksamen. HANDELSSKOLEPRØVER En del elever på kontorlinien har gjort brug af en anden kontant undervisning og prøvemulighed, idet de er gået op til de statskontrollerede prøver ved handelsskolen i Skive. I alt 41 elever har

7 på et tidligt tidspunkt kunnet erfare deres standpunkt og mulighed og har tillige sparet tid i deres egentlige uddannelse. ALMEN LINIE Men Nørgaards Højskole er ikke kun en indlæringsanstalt, den er også og forhåbentlig mest en almindelig højskole. Hovedparten af årets elever har da også været indtegnet som elever på den almene linie med en opholdstid på 2, 5, 7 eller 10 måneder. Det er skolens erfaring, at en betydelig del af eleverne er nødt til at gennemgå et alment højskoleophold, før de kan gå ind på»den hårde linie«på et af de prøveforberedende hold. Den almene linie er i stigende grad blevet brugt som pædagogisk og socialt optøningsmiddel. SPECIALUNDERVISNING Foruden de faste linier er der grund til at nævne specialundervisningen. Der er kommet en del elever, som på forhånd har vidst, at de trængte til særlig undervisning på grund af ordblindhed eller nedsat indlæringsevne. For andres vedkommende har behovet herfor ikke været erkendt forud for ankomsten, men er først blevet afdækket under opholdet. Som nævnt har lærerloftet bevirket, at højskolen ikke har kunnet drive specialundervisning i tilstrækkeligt omfang i det forløbne år.

8 Højskolen må derfor henstille til konsulenter og socialarbejdere, at man så vidt muligt vurderer de kommende elevers evne for at følge normalundervisning, evt. med bistand af skolepsykolog. FREMMEDSPROGEDE Fremmedsprogede elever, som skal bosættes i Danmark, har været undervist på særhold, indtil de har kunnet klare sig på normalhold. HANDICAPS Hovedparten af skolens elever er blevet henvist hertil gennem revalideringscentrene. På grundlag af de bl. a. derfra meddelte oplysninger har skolen opgjort handicaparterne for en årgang elever (pr. 31/3 1974). Opgørelsen er anført i bilaget. INDFØRINGSHOLD 7 8 UGER I det omfang, der har været ledig værelseskapacitet, er der optaget elever i november og april til kortvarige indføringskurser. Hensigten har dels været at give disse elever en chance for at opleve, om der er skolemæssig mulighed for at komme videre, dels at foretage en

9 pædagogisk vurdering for de henvisende myndigheder. Revalideringscentrene har gjort god brug af indføringsholdene, og det har ikke været muligt at dække behovet. EKSTERNE ELEVER Et mindre antal elever fra Randers Silkeborg Viborg området har ikke boet på skolen, men har fulgt undervisningen som dagelever. Ligesom eleverne på indføringsholdene har de eksterne elever fortrinsvis været modne mennesker med familiære forpligtelser. Disse mennesker har haft en god indflydelse på atmosfæren i deres bestræbelser på at komme i erhverv igen eller for at blive omskolet. ENLIGE MØDRE En enkelt enlig mor (stærkt handicappet grønlænder) har været den første, som har medtaget sit barn. VANSKELIGHEDER På grund af en for ringe elevtilgang i efteråret 1973 samt statens spareforanstaltninger blev det nødvendigt at tage et meget stort antal elever ind i januar 1974 i et forsøg på at undgå lærerafskedigelser og dårlig økonomi. Det store elevhold kom imidlertid til at volde en række bryderier, da lærertallet

10 ikke kunne øges. Tillige var der en betydelig forskel i elevernes alder, skolemæssige baggrund, handicap og motivationsgrad. Undervisning på store hold er ikke det mest hensigtsmæssige i en sådan situation, men der var ingen anden udvej. INDSLUSNING For at kunne forebygge vanskeligheder er skolen begyndt på at bede kommende elever besøge skolen forud for semesteret, så skolen kan få et indtryk af deres egnethed. Vurderinger fra socialarbejdere og konsulenter er i en række tilfælde ikke tilstrækkelige, men må suppleres med samtaler. Den kommende elev får derved tillige mulighed for at bedømme, om det er den rette skole for ham eller hende. Visitationsarbejdet er tidsrøvende, men nødvendigt. I takt med kommunernes overtagelse af revalideringsarbejdet fra de statslige centre (som følge af bistandsloven) er højskolen nødt til at få visiteringen udbygget, og det er derfor et stort ønske, at der ansættes en fast socialrådgiver til at varetage dette arbejde. ELEVOPHØR I UTIDE Problemet med elever, som hører op i utide af den ene eller anden grund, er alvorligt for denne skole, idet

11 skolepengebetalingen ophører og statens driftstilskud nedsættes, når eleven rejser. For finansåret 1973/ 74 er tabet ved ophørende elever opgjort til kr. 20 % af eleverne gennemførte ikke opholdet, men forlod skolen på et tidspunkt, hvor der ikke var mulighed for at besætte den ledige plads. I enkelte tilfælde, hvor visitationen munder ud i, at der er en betydelig risiko for ophør, har skolen derfor betinget sig garanti for fuld betaling, og de fleste revalideringscentre har forstået vore motiver, andre ikke. SAMARBEJDE VIBORG AMT Efter flytningen til Bjerringbro har skolen søgt samarbejde med myndigheder og institutioner i Viborg amt. Statshospitalet i Viborg har været til uvurderlig hjælp. Handelsskolen i Skive hjælper vore elever i gang med GT kurser, handelseksamen, kollegiemuligheder og revalideringsbistand. Revalideringscentret i Skive har holdt personalemøde på højskolen og bruger i stigende grad skolen som revalideringsmulighed. Det skal endelig nævnes, at Viborg amtsråd i 1973 har givet skolen et finansieringstilskud på kr.

12 ÅRHUS AMT Blandt de institutioner i Århus amt, som højskolen har haft et nært samarbejde med, skal nævnes Randers tekniske Skole, som med kollegiemulighed og udstrakt elevhjælp har optaget hovedparten af de højskoleelever, der har søgt teknisk uddannelse. Revalideringscentret i Århus formidler mange mennesker til højskolen, og der består et godt samarbejde, som bl. a. har bevirket, at der ved udløbet af semestrene har været holdt møde på højskolen, hvor konsulenter og lærere har drøftet hver enkelt revalidends forhold og udvikling. STATENS SPAREFORANSTALTNINGER 1973 I foråret 1973 blev lærertimeforbruget dekreteret nedsat med 15 %. Skolen søgte omgående dispensation, idet undervisningen ville blive væsentlig forringet, og undervisningsministeriet gav i november dispensation for den del af undervisningen, som skulle kunne accepteres som specialundervisning. Dispensationen er imidlertid ikke anvendelig uden skolepsykologisk bistand, og da den ikke kan fremskaffes for tiden, har skolen indsendt ny ansøgning om lempelse.

13 Kun ved lærernes ulønnede virksomhed har det været muligt at drive forsvarlig undervisning. I det sidste finansår læstes i alt 9746 timer, og heraf var de 2674 timer ulønnede, svarende til 38 %. Situationen er ikke holdbar og klares udelukkende takket være engagerede lærere. Men det bliver nødvendigt at få hjælp, idet skolen ikke har ordnede, attraktive forhold for lærerne. SPØRGSMÅL I TINGET På denne baggrund har folketingsmand Otto Mørch, der er medlem af skolens repræsentantskab, i efteråret 1973 stillet spørgsmål til undervisningsministeren, om bistanden er tilstrækkelig. På grund af valget og den nye regering blev spørgsmålet ikke besvaret. ØKONOMI 1973/74 Regnskabet for det første fulde driftsår i Bjerringbro har været imødeset med megen spænding og uro. Som for mange nye institutioner måtte man vente et underskud i de første år, og i efteråret 1973 tegnede det ikke lyst. Den tidligere omtalte forcerede elevtilgang har imidlertid rettet så meget op på situationen, at regnskabet for 1973/74 kan udvise et tilfredsstillende resultat

14 med et lille overskud efter afskrivning på bygninger og inventar. 1974/75 For at kunne få skolen til at løbe rundt er elevbetalingen for skoleåret 1974/75 foreløbig sat op med 20 %. Budgettet viser en omsætning på 3,5 mill. kr. Skolen hører ikke til de billigste i landet, hvilket især rammer de privat tilmeldte, heriblandt invalidepensionister, og i værste fald medfører, at de ikke får det ønskede ophold og evt. må afstå fra en uddannelse. Bestyrelsen har derfor godkendt, at trængende, selvbetalende elever efter særlig ansøgning kan få del i en fripladsordning, så der kan ydes moderation på op til 25 %. VEDTÆGTER Efter undervisningsministeriets krav er vedtægterne fra 1968 under ændring, og der er meddelt forhåndsgodkendelse i Enkelte punkter står imidlertid under forhandling, og Foreningen for Folkehøjskoler er for tiden inddraget heri. En hovedændring er, at repræsentantskabet udvides fra 15 til 25 medlemmer, og 2 nye kredse, Revalideringsvirksomhedernes Fællesrepræsentation samt Samfundet og

15 Hjemmet for Vanføre, har forhåndsudpeget i alt 4 medlemmer. NYT PROGRAM Skolens program er udsendt i revideret udgave til revalideringscentre, socialmyndigheder, arbejdsformidlingskontorer, kaserner, bistandsorganisationer og biblioteker. UDADVENDT VIRKSOMHED Gennem ekskursioner, undervisning i marken og emnedage har skolen søgt at vise eleverne, at de ikke befinder sig i en lukket enklave, men at de og skolen hører med i samfundet og»blander sig«. Sammen med Bjerringbro Højskoleforening har skolen arrangeret en række aftenmøder i vinteren 1973/74 og haft den tilfredsstillelse, at by og opland er kommet på skolen og sammen med eleverne har mødt personligheder inden for politik og kunst m. v. SOMMERVIRKSOMHED I sommeren 1974 har bygningerne været udlejet til organisationer og foreninger. Skolen er velegnet til kursusvirksomhed, men ved denne del af skolens drift kan det mærkes, at det er en

16 ny skole, der ikke er kendt i offentligheden. For anden gang har skolen selv arrangeret sommerkursus af en uges varighed. Mennesker fra hele landet har fundet vej hertil, og det er meningen at udvide denne aktivitet i sommeren Beretningen for det 2. skoleår i Bjerringbo er gjort ret bred. Med vilje. For skolens venner og brugere skulle gerne have et billede af dens forhold og arbejdsvilkår. Ved et hastigt besøg ser man de ydre rammer, men kan ikke nå at danne sig et indtryk af arbejdet i dets fulde omfang og sammenhæng. For den, som ikke har besøgt skolen endnu, kan beretningen være en introduktion. Vi tager gerne mod interesserede gæster. Men ring til kontoret i forvejen og aftal en tid. For alle har travlt.

17 Opgørelse over eleverne i perioden 1/ / Handicaps Fysiske handicaps hos 104 elever = 43 % Psykiske handicaps hos 30 elever = 12 % Pædagogiske handicaps hos 21 elever = 9 % Sociale handicaps hos 13 elever = 5 % Uden handicaps 75 elever = 31 % I alt 243 elever Fremmedsprogede elever Tidligere skolegang, folkeskolen Algeriet l 7. klasse 66 elever = 27 % England l 8. klasse 35 elever = 14 % Færøerne l 9. klasse 51 elever = 21 % Grønland klasse 51 elever = 21 % Norge l Realeksamen 20 elever = 8 % Polen 7 Specialklasser 2 elever = l % Uganda l Udlandet, inkl. Ungarn l Grønland og USA 1 Færøerne 18 elever = 7 % 18 elever 243 elever Finansieringsforhold Selvbetalende 37 = 15 % Selvbetalende, invalidepensionister 26 = 11 % Henviste, revalidender 157 = 65 % Henviste, gennem sociale myndigheder 12 = 5 % Henviste, gennem Dansk Flygtningehjælp 7 Henviste, gennem Forsvarets Civiluddannelse 2 = 4 % Henviste, gennem bistandsorganisationer elever Aldersfordeling Gennemsnitsalder: 23,1

18 Udpluk af en slags dagbog Træerne begynder at gulne, snart er Bjerring Egeskov et helt farveorgie, og Else kommer og siger, at nu er det tid at aflevere til årsskriftet. Vi starter, hvor vi slap sidste år, omkring 1. november. November 73 startede vi noget nyt på højskolen, idet vi da begyndte at tage elever ind på 7 8 ugers kursus, fra november til jul, og fra april til sidst i maj, hvis der er plads på skolen. November 73 kom der ca. 20 elever ind, deriblandt en del eksterne fra Randers området, som viste sig at være umådelig trofaste til at møde op trods blæst, kulde og regn. Den 5. november kom de nye elever, og allerede den 6. var de med til deres første højskolemøde, hvor medlem af folketinget Poul Nielsson talte. Disse møder, der som regel afholdes den første tirsdag i hver måned sammen med højskoleforeningen, skulle, gerne efterhånden blive en brik i mønstret af højskolen, og gamle elever er velkomne til at deltage og kan få program på skolen. Ellers blev den store begivenhed i november vist «Folkestyrets dag«. En del højskoler var blevet enige om, at man på

19 samme tid skulle lave noget om folkestyret, og man enedes om week enden den november. Her på stedet havde man planlagt et større foretagende, der startede allerede den 15. november, og det viste sig at komme til at vare tre døgn. HP havde lagt op til, at det skulle foregå som et folketingsvalg med dannelse af regering, som så skulle tage stilling til nogle lovforslag. Festsalen blev omdannet til folketingssal. Det hele varede 3 døgn, og når jeg siger døgn, passer det, da der blev arbejdet med natlige gruppemøder, og redaktionen arbejdede med avisen, så alle kunne få valgresultatet til morgenkaffen. Regeringen, der bestod af SF, A og B, blev væltet af de konservative, da SF'erne overhørte en ringning til samling i folketingssalen. Ind imellem blev der holdt kaffemøder i snapstinget (spisesalen), der var besøg i Viborg amtsråd, hvor der blev fortalt om amtsrådets arbejde. Den sidste aften var der offentligt politisk møde, hvor amtsborgmesteren fortalte om den tid, da han sad i folketinget, socialrådgiver Birte Dernert fortalte om, hvordan det er at komme ind i tinget, og amtskommunaldirektør Brandt kritiserede typiske mangler ved de folkevalgte. Derefter var der debat. Det hele blev til et meget vellykket foretagende, som så uden at vi vidste det på planlægningstidspunktet blev en

20 god optakt til det rigtige folketingsvalg den 4. december. Den 21. november var i i Århus Teater, hvor vi så»hjemkomsten«af Finter. Julemåneden! Så bliver der pludselig travlhed overalt. Semesteret er snart gået, og meget skal nås endnu. Der er valg den 4., der er lørdagsbal, højskolemøde med skovrider Kjeld Ladefoged, julestue, hvor vi med mere eller mindre held forsøger at lave julebukke og stjerner. Andre vil hellere gå køkkenvejen og forsøger at lave kager, konfekt eller æbleskiver. En eftermiddag gik med ros og ris til højskolen, og snart var vi nået til den sidste dag med afslutning, legatuddeling, risengrød og juletræ. Næste dag sagde nogle farvel, mens en stor del sagde på gensyn, da de skulle komme igen efter jul. Så sænkede freden sig over skolen, men den vågnede igen til live den 7. januar, hvor det nye semester startede med ca. 110 elever. Januar blev vel måneden, hvor man krøb mere sammen, havde mere sammenhold om ikke for andet så for at holde varmen. Vi var under energikrisen blevet enige om at lukke for det varme vand, skære lyset ned og i det hele taget prøve at spare, hvor vi kunne. Vi fortsatte med samling hver formiddag, og jeg kan nu se, at i det år, der er gået, har lærerne ikke gentaget sig selv en eneste gang. Den 19. januar havde vi besøg fra Mellemfolkeligt Samvirke, som havde et

21 arrangement, der hed»u land/i land, hvem hjælper hvem?«der var udstilling, paneldiskussion m. m.. I januar var der også handelsskoleprøve i Skive, hvor en del elever var i ilden. Vi havde besøg af en journalist fra Familie Journalen, som gik her et par dage, hvilket senere resulterede i en artikel i bladet. Som slutning på måneden var vi igen i Århus Teater, hvor vi så:»hr. Puntila og hans tjener Matti«af Brecht. Februar! Den 5. højskolemøde, der var arrangeret som en kommunalpolitisk aften, hvor alle partier var repræsenteret ude fra byen. Det hele var vældig godt arrangeret. Der var stillet borde op i grupper i spisesalen, hvor så politikerne gik rundt og besvarede spørgsmål fra deltagerne, og det kom der en masse ud af. Det blev et godt oplæg til det kommende kommunevalg. Fra den 15. februar holdt vi en uges tiltrængt vinterferie og vendte tilbage mandag den 25. til karneval, hvor alle vist havde svært ved at genkende Fisker som kæmpebaby. Marts! De første tegn på forår begynder at vise sig, og dagene begynder at blive længere. Den 5. kommunevalg, som dog ikke havde elevernes interesse så meget som folketingsvalget. l denne måned havde vi familiedag med mange deltagere. Der var arbejdende udstillinger, der var underholdning af

22 Frode Veddinge, og dagen sluttede med, at elevrådet havde arrangeret fest om aftenen. Den 12. marts holdt malerinden Jonna Seig foredrag, og der blev en temmelig livlig diskussion bagefter. Eleverne havde svært ved at slippe hende igen. April! Igen et hold nye elever. Denne gang 19, som stilfærdigt gled ind i skolens rytme og snart fandt sig hjemme. 2. april: Hjemstavnsaften, som samlede meget stor tilslutning fra byen og egnen. Der blev fortalt om gamle dage i Bjerringbro, og om pramfarten på Gudenåen, og til sidst gav Bjerringbro folkedansere opvisning, hvorefter der var»liegstouw«for alle. I påskeferien var skolen lejet ud til KFUM, der holdt håndboldtræning her og i Bjerringbrohallen. Det blev en noget primitiv indkvartering på sovesale o.s.v., da eleverne ikke var meget tilbøjelige til at låne eller leje deres værelser ud. Vi andre syntes, det var et vældigt godt tilrettelagt kursus, hvor alt klappede, som det skulle. Den 30. april havde vi emnedag:»det sociale Danmark«som oplæg til et foredrag af Eva Gredal, som kom den 7. maj. Igen var eleverne meget aktive, som altid ved emnedage, det er åbenbart noget, som interesserer dem, og som de kan gå op i med liv og sjæl. Maj! Sidste måned i semesteret. Eksamen begynder for teknikerne og de andre. I år holdt vi for første gang hele

23 eksamen her på skolen, og det gik da også fint, selv om de implicerede vel nok syntes, det var lidt strengt. Måneden gik alt for hurtigt, snart nåede vi hen på slutningen af måneden, hvor personalet en aften fulgtes ad til Herning for at se: Kampen mod dødbideriet, af Ebbe Kløvedal. Det var vældig godt og fik os til at se Grundtvig fra en helt ny synsvinkel. Den 24. afslutning: Middag, festsal, legat og som noget nyt bål i haven. Så var det slut for denne gang, og næste dag drog eleverne ud til hver sit sted, og vi andre gik i gang med at gøre klar til det første sommerkursus, som var arrangeret af DANIA for U landsstipendiater. For os her på skolen har det været meget opmuntrende i sommerens løb at have forskellige arrangementer, som er så meget anderledes end det, vi er vant til at arbejde med. På de kurser, som vi selv laver, har lærerne gjort et stort stykke arbejde, og vores familiekursus i 74 var da også meget fint tilrettelagt, selv om det

24 vist nok kom bag på de fleste af os, at der var så mange børn med. På de kurser, hvor vi blot lejer skolen ud, er det meget spændende at se, hvordan de forskellige kursusledere griber sagen an. Det mest omfattende arrangement, der er blevet afviklet her på skolen, var vist fortræningen til verdensmesterskaberne i orienteringsløb. I en hel uge var der folk fra 11 forskellige nationer, der var camping i idrætsparken, alt hvad der kunne proppes ind her på skolen, og de forskellige tungemål svirrede. HP og Dela havde fuldt op at gøre med at formidle telefonsamtaler til forskellige lande, men det hele gik fint, og bagefter var man den oplevelse rigere. Vi har desuden haft Landsforeningen af Vanføre, matematiklærere, og lige inden skolen startede havde vi årsmøde for Foreningen for Folkehøjskoler. Det blev

25 også et stort møde, men det var morsomt at vise vor nye skole frem for kollegerne. August. Sidst på måneden, nærmere betegnet den 19., startede efterårssemesteret med 85 elever. De første dage prøver for at inddele holdene, onsdag eftermiddag til Karup flyvestation, og allerede torsdag kunne alle gå i gang med de forskellige hold, så det blev flyvende start denne gang. Den første måned gik med at føle hinanden på tænderne, men den 26. september spredtes alle. Der blev lavet et forsøg på at lave ekskursioner på en ny måde. Nogle tog til Anholt, andre til Vendsyssel, nogle tog til Sønderjylland, et fjerde hold var på»overlevelses-manøvre«på Mols, og det sidste hold besøgte Randers i et par dage for at lære byen at kende. Det hele varede tre dage, og så var der noget at snakke om, da de forskellige kom hjem igen. Det blev et meget vellykket eksperiment, som vi sikkert nok gør om en anden gang. Den 5. oktober var der igen familiedag med pæn tilslutning. Der var underholdning af skuespillerinden Ulla Jessen, og der var som afslutning elevfest om aftenen, som gik vældig godt, så det blev hen på de små timer, før de sidste kom til ro. 8. oktober det første højskolemøde i denne sæson med fhv. overjæger Bjerg Thomsen, der fortalte om en tur til Lapland. Så kom vi frem til efterårsferien, hvor skolen igen var tom med undtagelse

26 af kontoret, som havde fuldt op at gøre med at indtegne elever til novemberholdet, som starter den 4. november med et antal af 42 nye, så skolens elevtal derefter skulle være oppe på 123, det største hold, vi endnu har haft her i Bjerringbro. Her slutter dagbogen for denne gang, et broget glimt om året, der gik. Der er nok en masse, som burde være nævnt og husket, men måske kan denne cavalkade få andre til at mindes andre ting, så I mindes jeres egen højskoletid, og det var måske ikke så dårligt. Hilsen til gamle elever og glædelig jul. Karen Otterstrøm.

27 Tak Jeg vil her ved Afslutningen af Aaret gerne ønske alle I kære gamle Elever en glædelig Jul og Tak for de Hilsener, der i Aarets Løb er kommet til mig. Johanne Nørgaard.

28 Vent ikke på Godot På talerstolen står gdr. Olaf Smitt, Bjerring, og holder foredrag om»dansk landbrug før og nu«, det vil dog sige, i virkeligheden er det et fremragende causeri over egnshistorie, bondekultur og livsfilosofi. På forreste bænk sidder den 9 årige Merete fra Albertslund, for dette her er vist noget om dyr; det er det også, blandt meget andet, og hun lytter med hele kroppen. Det er oplevelse, det er oplysning, det er forskellige miljøer, der mødes, det er kort sagt 8 dage på højskole. Vi havde valgt at tage 8 dage på højskole, fordi vi ville prøve noget nyt, d.v.s. helt nyt var det ikke for os, da vi havde været ved professionen før. Vi valgte Nørgaards Højskole, fordi programmet var holdt i et jævnt sprog, og fordi det ikke lod til, at vi skulle løse samtlige verdensproblemer i løbet af få dage. Et af de problemer, vi skulle sætte os ind i, var forureningen. Jeg havde ellers besluttet at gå stærkt ind for forureningen, eftersom så mange er imod den; men det lykkedes Danhøj og Else Skovbo at få mig omevndt, og det havde vi megen spøg og skæmt af, bl. a. nogle elementære regnestykker, som hverken

29 ung eller gammel, mand eller kvinde, handelslærer eller jord og betonarbejder kunne klare. Bagefter var vi nede ved det nye rensningsanlæg i Bjerringbro for at se forureningsbekæmpelse i praksis. Anlæggets leder syntes at have alt under kontrol. Ligesom skorstensfejeren, der kunne lugte, hvad alle husstande i den lille by skulle have til middag, kunne han se på det indgående vand, når der slagtedes kreaturer på slagteriet, og når der maledes pumper på Grundfos, og fra hans anlæg sendtes det klare vand ud i Gudenåen. Vi gik ad pramdragerstien, 7 km, blev der sagt; det må have været i luftlinie og ikke langs Gudenåens slyngninger. Poul Nielsen brugte et genialt kneb til at få os rystet sammen den første aften, og han læste op på sjællandsk.

30 Fritz Nielsen fortalte Storm P. historier og slæbte københavnere ud på en bondegård.»først skældte de os ud og sagde, at vi skulle ikke komme her og sige, at det kun var byboerne, der bestilte noget (det havde vi heller ikke sagt!), for det passede nemlig ikke, næh, landboerne, de sled og slæbte... Og tænk, bagefter serverede de kaffe med kæmpelagkage for os, jamen, hvad mente de mennesker dog?«ja, det er sundt for folk fra forskellige miljøer at lære hinandens forhold at kende. Ellen Rasmussen underholdt en hærskare af børn og havde alligevel kræfter til at være sammen med os andre om aftenen. Der var kunstmaling og foredrag, der var konditure og ekskursioner, og alle herlighederne var krydret med et stænk af humor og improvisation. En dame betroede

31 mig under en ekskursion, at hendes væsketryk havde nået en højde, hvor der snart måtte gøres noget ved det. Jeg omskrev det yderligere for Danhøj, idet jeg spurgte ham, hvor det cafeteria så var henne.»her,«sagde han med sit elegante buk og åbnede døren til»rugbrødet«, hvor en kasse sodavand åbenbarede sig. Da jeg forklarede ham, at sodavand forstærkede problemet fremfor at løse det, kørte han os hen til en bøgeskov med mange smuthuller. Sidste punkt på programmet var kursusevaluering, hvilket jeg tolkede som skolens usikkerhed over for det, den havde kastet sig ud i, og jeg kan forstå på højskoledebatten, at denne usikkerhed er generel. Jeg vil gerne sige til Nørgaards Højskole, at hverken evaluering eller manglende åbenbaring skal afholde jer fra at lave lignende kursus.»jylland, du er hovedsagen, Nørgaards Højskole, Bjerringbro, Gudenådalens by«, stod der på jeres program. Det minder mig om den færøske forfatter William Heinesens udtalelse:»jeg har sagt det før, men da nogen stadig ikke synes at have fattet det, skal jeg da gerne gentage det: Verdens midtpunkt er Færøerne, og Torshavn er dens navne.«se, det har han spundet verdenslitteratur på. Og I kan også lave højskole på jeres egnskultur og forureningsbekæmpelse, landbrugsforhold og ekskursioner deroppe i Bjerringbro.

32 Karsten, Ellen og Ingvar Nielsen, Skjern. Nattevagt (tank, at man gør det frivilligt!) Hvis man skal beskrive en nattevagt, så er det ikke for meget sagt, at sådant kan bringe én ud af takt; for man er ganske i andres magt. Man ifører sig sin nattedragt 0,40, hvis man ta'r tiden i agt. Knap har man tandpastasmagen smagt, så ja, så går den vilde jagt. Så kimer I klokker! Det er fuldbragt! Med Helvedes onde ånder i pagt. De piller de triller i hurtig takt i andres halse som gennem en tragt. Én får et stykke, tredobbelt belagt, med sovepiller hældt ned i sin skakt. Und so es geht die ganze Nacht, beinahe wie am Rhein die Wacht! Vor nat er andres og ødelagt! Poul

33 Er stilstand altid tilbagegang? Det spørgsmål stiller man jævnligt sig selv, det kan være problemer i vores fælles dagligdag, og det kan ikke mindst dreje sig om produktion og hermed om penge. I den sidste halve snes år, også nu kaldet»tressernes glade dage«, har vi i Danmark, i Vesteuropa, i den del af verden, hvor der har været store fremskridt i teknisk og dermed i økonomisk henseende, redet på den inflationsbølge, der har fulgt med disse glade tider. Vi har fået bedre og større boliger, alle ser TV, hvis man har råd til det, så har man farve på, også her er der kommet kulør på tilværelsen. Vi lever i fartens tidsalder, afstande føles kortere, verden er ligesom blevet mindre. Man vænner sig til at trykke på en knap, maskineriet skal så fungere, vi har vænnet os til, at bare der er olie på tanken, så kan vi køre, vi har lys og varme. For at få alt dette til at fungere, er det nødvendigt med en planlægning og en styring. Vi må have tro og tillid til, at

34 tingene kan fungere, det kræver gensidig respekt. Hvad er der sket? På mange områder er vi blevet mere kritiske, undertiden mistænksomme. Er det ikke et tilbageskridt? I det sidste års tid har vi måttet drage lære af, at mange ting måske ikke kommer så let, som vi havde regnet med. I forbindelse med den energikrise, vi har fået, så har vi oplevet, at selv om man står med pengene i hånden, så kan vi ikke købe alt det, vi mener at have brug for. Den stilstand, der på mange måder inden for de sidste måneder er blevet os til del, skal vi søge at udnytte på bedste måde. Sidste efterår oplevede vi de billøse søndage. Jeg tror, de fleste fandt ud af at udnytte disse dage på en helt anden måde, end man var vant til. Man kom hinanden mere ved, man fik øjnene op for nogle af de små ting, som vi nok var klar over eksisterede, vi havde blot indlevet os i, at det skulle nu engang være sådan. Af besparelseshensyn blev alle vinduer og døre tætnet, så der kunne spares på varmeforbruget. Man gik sig en tur, fik en snak med de mennesker, man kom forbi, dryssede ind ved venner og bekendte, og fik på denne måde talt sammen om dagligdagens problemer. Vi har på mange måder behov for et samarbejde, så vi kan udnytte de ressourcer, der er til rådighed. Vi må søge

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København 34 Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København Når hjælperen bliver en ven Af Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Ny elev Liv er på besøg i 5. klasse, Grøn Gruppe, i de næste par uger for at se, om vores friskole er noget for hende. Hjertelig velkommen.

Ny elev Liv er på besøg i 5. klasse, Grøn Gruppe, i de næste par uger for at se, om vores friskole er noget for hende. Hjertelig velkommen. UGEBREV nr. 20 uge 2 Årgang 7 Ny elev Liv er på besøg i 5. klasse, Grøn Gruppe, i de næste par uger for at se, om vores friskole er noget for hende. Hjertelig velkommen. Temauge Vi holder temauge om Europa

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse 1 Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse videre på et af universiteterne efter studentereksamen,

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere