Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne Befolkningens tidsanvendelse 1987 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Vedel-Petersen, Ingen Koch-Nielsen og Dines Andersen, Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra "Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne", som oprindeligt blev indsamlet af Jacob Vedel-Petersen, Inger Koch-Nielsen og Dines Andersen, Socialforskningsinstituttet. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1344). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-1344: Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne. Primærundersøgere: Jacob Vedel-Petersen, Inger Koch-Nielsen og Dines Andersen, Socialforskningsinstituttet. DDA-1346, 1. udgave (ved Poul Strand Jensen og Astrid Bogh Lauritzen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (3594 respondenter, 1029 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (428 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Jacob Vedel-Petersen, Inger Koch-Nielsen og Dines Andersen, Socialforskningsinstituttet, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i september 1987 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af

3 denne publikation er gennemført af Poul Strand Jensen og Astrid Bogh Lauritzen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-1344: Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne. Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. LÆSEVEJLEDNING DANSK DATA ARKIV November 1987 Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle

4 de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er

5 OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion.

6 Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE

7 Titel: Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): velfærd og fritid. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: tidsforbrug; fritidsaktiviteter; døgnrytme; avislæsevaner; TV-vaner; radiovaner; læsevaner; fritidslæsning; gæstebud (husstandens vaner); hobbyaktiviteter; sport og motion; sportsaktiviteter; video-kigning; teaterbesøg; biografbesøg; museumsbesøg. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1344: Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne. Primærundersøgere: Jacob Vedel-Petersen, Inger Koch-Nielsen og Dines Andersen, Socialforskningsinstituttet. DDA-1344, 1. udgave (ved Poul Strand Jensen og Astrid Bogh Lauritzen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (3594 respondenter, 1029 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (428 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Andersen, Dines. Socialforskningsinstituttet. Borgergade 28, DK-1300 København K. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Vedel-Petersen, Jacob; Koch-Nielsen, Inger; Andersen, Dines. Socialforskningsinstituttet. Borgergade 28, DK-1300 København K. Dataindsamler: Socialforskningsinstituttet (SFI). Borgergade 28, DK-1300 København K. Projektnummer: 730. Yderligere oplysninger: Projektnummeret er Socialforskningsinstituttets undersøgelsesnummer. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Nærværende datamateriale er en del af en større undersøgelse af befolkningens tidsanvendelse. I undersøgelsen indgår der følgende datafiler: DDA-1237: Fritidsundersøgelsen 1987: baggrundsvariable DDA-1342: Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema til voksne DDA-1343: Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne DDA-1344: Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne DDA-1345: Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema, større børn DDA-1346: Fritidsundersøgelsen 1987: interviewskema, mindre børn Den del af undersøgelsen, der beskrives her, indeholder oplysningerne fra døgnskemaet, som blev udfyldt i forbindelse med telefoninterviewet med de voksne respondenter.

8 Spørgsmålene drejer sig om, hvad respondenten har foretaget sig det foregående døgn. Døgnet er opdelt i perioder på et kvarter. Oplysningerne falder i tre hovedgrupper: a) Respondentens hovedaktivitet på forskellige tidspunkter. For hver tidsperiode er det registreret, hvilken af de 39 hovedaktiviteter, som er opstillet i skemaet, respondenten var optaget af. b) Hvem respondenten var sammen med på forskellige tidspunkter. Der er i skemaet opstillet 8 forskellige muligheder: alene, sammen med ægtefælle/samlever, sammen med yngste barn, sammen med næstyngste barn, sammen med tredieyngste barn, sammen med andre fra husstanden, sammen med naboer, og sammen med andre uden for husstanden. For hver tidsperiode er der registreret et ja/nej svar for, om hver af disse muligheder var aktuelle for respondenten. c) Hvorvidt respondenten så TV eller hørte radio på forskellige tidspunkter, og i bekræftende fald hvilken kanal eller hvilket program, der var tale om. Denne registrering omfatter radio- og TV-vaner både som hoved- og bibeskæftigelse, mens brug af radio og TV kun bliver registreret under gruppe a) når der er tale om en hovedaktivitet. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Familier/husstande. Observationsenhederne for undersøgelsen som helhed er familier eller husstande, men i de enkelte del-materialer er observationsenhederne individer. Antal observationsenheder (respondenter): 4956 enheder i oprindelig stikprøve; 1362 enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 1029 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 3 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Yderligere oplysninger: Fritidsundersøgelsen som helhed dækker vinteren 1986/87. Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Beslægtede tidsskemaer findes i DDA-0003 (fra 1964) og DDA-0048 (fra 1975). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Danske statsborgere født i perioden 1. januar 1912 til 31. december 1970 som stadig er i live, og som er tilmeldt et folkeregister i (syd)danmark. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: telefonisk interview. I undersøgelsen som helhed

9 blev der anvendt både mundtligt interview (af de mindre børn), telefonisk interview (af de voksne) og postal undersøgelse (af de voksne og de større børn). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Ud over det orienteringsbrev, der blev udsendt for undersøgelsen som helhed, er der ikke taget specielle forholdsregler for denne del-undersøgelse. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Dataindsamlingen er foretaget af Socialforskningsinstituttets sædvanligt benyttede, landsdækkende interviewerstab. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: Ingen karakteristika medtaget da der er tale om telefoninterview. Vægtning: Vægtningskriterier: Datamaterialet er uvægtet. BETINGELSER VED REANALYSE Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder; kontrol af logisk inkonsistens. Data er kontrolleret under inddateringen. Kontroloperationer udført af arkivet: ingen; kontrol af logisk inkonsistens. Adgangsbetingelser: ingen restriktioner ved videnskabelig/statistisk anvendelse. Al henvendelse bedes rettet til DDA. Adgangstilladelse indhentes hos: Socialforskningsinstituttet. Borgergade 28, DK-1300 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Andersen, Dines: Danskernes dagligdag De åriges tidsanvendelse i vintermånederne Bind 1. Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:4; 110 pp. (2) Andersen, Dines: Danskernes dagligdag De åriges tidsanvendelse i vintermånederne Bind 2. Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:4; 145 pp. 1988; (3) Andersen, Dines: Den daglige kabale - at få tid til det hele. Bilaga 1 (pp ) i Tidsanvænding i hushållen rapport från ett nordiskt seminarium. NEK-rapport 1988:7. Nordisk Ministerråd, København; 1988; (4) Andersen, Dines: Den danske befolknings tidsanvendelse teknisk dokumentation af undersøgelsens database. Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat; 1987; (5) Andersen, Dines: Fritid i 80'erne. I Dines Andersen (red.): Fritiden i fremtiden. Facts og meninger om fritiden, dens anvendelse og betydning fremover. Rapport nr. 2, Dansk Fritidsforum. Nykøbing Sj. pp. 9-14; 1988; (6) Andersen, Dines: Kvinders samlede arbejdstid lige så lang som mænds. Socialforskning 1:88, pp. 6-7, Socialforskningsinstituttet; 1988.

10 Andre publikationer (sekundær analyse): (1) Schmidt, Erik Ib: Behøver vi nå det hele? København: Spektrum, 187 pp. 1990; (2) Schmidt, Erik Ib; Körmendi, Eszter; Mogensen, Gunnar Viby og Vibe-Pedersen, Jon: 24 timer i døgnet. Tidsanvendelse og forbrugsmønstre siden 60'erne. Herning: Systime, 231 pp. 1989; (3) Mogensen, Gunnar Viby (ed.): Time and consumption. Time use and consumption in Denmark in recent decades. Copenhagen: Danmarks Statistik, 440 pp. 1990; (4) Platz, Merete: Arbejdstid Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:8; 110 pp. 1988; (5) Bach, Henning Bjerregård: Deltagelse i efteruddannelse - omfang og fordeling. Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat; 1988; (6) Bonke, Jens: Den økonomiske fritid. I: Dines Andersen (red.) Fritiden i fremtiden. Facts og meninger om fritiden, dens anvendelse og betydning fremover. Rapport nr. 2, Dansk Fritidsforum. Nykøbing Sj. 1988; (7) Bonke, Jens: Husligt arbejde - hvad er det værd! København, Forbrugerrådet; 1988; (8) Bonke, Jens: Childcare in Households - an Economic Approach. Annual Report of the Childcare Network. EEC; 1988; (9) Bonke, Jens: Ligestilling i husholdningsarbejdet. I: Køn, arbejde og livsstrategier. Samkvinds Skriftserie nr. 1; (10) Fridberg, Torben: Fritid Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:? 1989; (11) Hansen, Hennings (red.): Levevilkår i Danmark. Statistisk oversigt Danmarks Statistik og Socialforskningsinstituttet; 1988; (12) Jensen, Mogens Kjær: Standardiserede og strukturerede interview med børn. I Jensen, Mogens Kjær (red.): Interview med børn, Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:9; 1988; (13) Nordisk Ministerråd: Kvinnor och mæn i Norden. Fakta om jæmstælldheten Forlaget Nord, 1988:58, Stockholm; 1988; (14) Bentzon, Karl-Henrik: Befolkningens medieforbrug. Analyse leveret til Danmarks Radio; 1988; (15) Fridberg, Torben: Danskerne og kulturen. København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 89:8, 181 pp. 1989; (16) Bonke, Jens: Ligestilling i husholdningsarbejdet en belysning af udviklingen i tidsmæssig arbejdsdeling mellem kvinder og mænd, og nogle forklaringer på forandringerne. København, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Memo nr. 176, 137 pp. 1989; (17) Bonke, Jens: Øget ligestilling i husholdningsarbejdet. København, djøf; Samfundsøkonomen 1991:2, pp ; 1991; (18) Schonemann-Paul, Helle; Körmendi, Eszter og Gelting, Thomas: Den faste arbejdstid er fortid. Om danskernes arbejdstids-mønstre og om den faglige og geografiske fleksibilitet på arbejdsmarkedet. København: Spektrum, 230 pp (19) Bonke, Jens: Arbejde, tid og køn - i udvalgte lande. København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:4, 227 pp. 1995; (20) Bonke, Jens: Faktotum - husholdningernes produktion. København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 95:11, 288 pp. 1995; (21) Fridberg, Torben: Kultur- og fritidsaktiviteter København, Socialforskningsinstituttet, Rapport 94:6, 289 pp. 1994; (22) Anker, Jørgen; og Koch Nielsen, Inger: Det frivillige arbejde. København, Socialforskningsinstituttet; Rapport 95:3, 128 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Andre baggrundsvariable: Der er ingen baggrundvariable i denne datafil. De relevante baggrundsvariable findes i DDA-1342 og DDA-1343 samt DDA INDLEDNING

11 "Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne"er en del af en større undersøgelse af befolkningens tidsforbrug foretaget af Socialforskningsinstituttet i foråret Undersøgelsen blev foretaget som en række delundersøgelser, og på grund af materialets størrelse har DDA valgt at opbevare delundersøgelserne hver for sig. De datamaterialer, der indgår i undersøgelsen, er: DDA-1237 Fritidsundersøgelsen 1987: baggrundsvariable DDA-1342 Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema til voksne DDA-1343 Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne DDA-1344 Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne DDA-1345 Fritidsundersøgelsen 1987: postspørgeskema, større børn DDA-1346 Fritidsundersøgelsen 1987: interviewskema, mindre børn DDA modtog materialet fra Socialforskningsinstituttet i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation. Oparbejdningen i DDA har for denne del af undersøgelsens vedkommende bestået i en let tilretning af dokumentationen samt en rekodning af variablene V100-V867 (hvem respondenten var sammen med på forskellige tidspunkter) således at der skelnes mellem om der ikke er nogen oplysninger om, hvem respondenten var sammen med på det givne tidspunkt ("uoplyst for tidspunktet") eller om respondenten blot ikke har angivet at være sammen med den person, som en given variabel omhandler. Desuden er der tilføjet to variable, et DDA studienummer og et løbenummer. De er anbragt som de to sidste variable i datafilen, da det var ønskeligt at bevare de oprindelige variabelnumre for resten af variablene. Manglende data Der er i datamaterialet anvendt følgende kode for manglende data: Uoplyst: Hvor et spørgsmål kunne være besvaret, men ikke er blevet det, er variablen kodet 9 (99, 999, etc. afhængigt af variablens bredde). Denne kode er overalt defineret som MD1. Referencer

12 Numrene på de spørgsmål, som de enkelte variable er opstået ud fra, er angivet forrest i spørgsmålsteksten. Disse numre kan genfindes i spørgeskemaet, som er optrykt bagest i denne datadokumentation. INSTRUKTION VEDRØRENDE DØGNSKEMAET (Fra Socialforskningsinstituttets interviewerinstruktion) Telefoninterviewet med de voksne respondenter falder i to dele. Første del foregår på traditionel vis ved anvendelse af et telefonspørgeskema indeholdende spørgsmål om familiens sammensætning, respondentens uddannelse, beskæftigelse osv. (se DDA-1343). Anden del foregår ved anvendelse af det særlige ark, som vi kalder døgnskemaet. Når døgnskemaet skal udfyldes, skifter interviewsituationen karakter. Der bliver i højere grad end normalt tale om en samtale, hvor respondenten i nogen grad kommer til at styre samtalen. Døgnskemaet er opdelt i tre blokke: en for registrering af hovedaktiviteten (pkt. 1-39),. Her skal foretages en - og kun en - markering for hvert klokkeslet. Næste blok vedrører, hvem respondenten var sammen med (pkt ). Her skal ligeledes foretages en markering for hvert klokkeslet - men der kan godt laves flere markeringer samtidig. Tredie blok vedrører radio- eller TV-forbruget (pkt ). En - og kun en - markering for hvert klokkeslet i denne blok. Døgnet er opdelt i perioder a 15 minutter. Det er periodens begyndelsestidspunkt, som er angivet i skemaet. Første periode går altså fra kl. 4:00 til 4:15. Hovedaktiviteten er den vigtigste aktivitet i perioden. Hvis respondenten har skiftet hovedaktivitet midt i perioden, skal den af aktiviteterne, som dækkede den største del af perioden, registreres. (Dette betyder, at meget kortvarige aktiviteter, 2-3 minutter, glider ud, og at andre overregistreres. Det er der ikke noget at gøre ved.) Samtalen med respondenten om det forsgående døgns hændelser vil fx forme sig sådan, at respondenten først fortæller, hvornår han stod op, og hvad han foretog sig frem til det tidspunkt, hvor han tog afsted til arbejdet. Måske 1-1 1/2 time. Det er så passende at få at vide, hvem respondenten var sammen med i denne periode, og om der blev set TV/hørt radio samtidig. På denne måde søger intervieweren hele tiden at opsamle respondentens beretning i døgnskemaet. Det er med andre ord

13 ikke nødvendigt at få afkrydset i alle tre blokke vedrørende et kvarter, før der gås videre til det næste kvarter. KODEBOG V0001 SFI UNDERSØGELSESNUMMER start 1, bredde 3 Undersøgelses nummer Standard 0730 tidsskema V0002 SFI LØBENUMMER start 4, bredde 6 IP løbenummer IP løbenummer 6 tegn V0003 SKEMATYPE start 10, bredde 1, tekstfelt Skema type Standard t Hovedaktivitet V HOVEDAKTIVITET start Hovedaktivitet klokken % antal kode Sov Toilette Måltider.. 4. Madlavning, bagning.. 5. Opvask, afrydning

14 .. 6. Rengøring.. 7. Vask og reparation af tøj Børnepasning.. 9. Andet praktisk arbejde i hjemmet Havearbejde, gadefejning Erhvervsarbejde hjemme Hjemmearbejde vedr. uddannelse Avislæsning Anden læsning (ej lektier) Fritidssysler/hobby Besøg af familie Besøg af andre (end familie) Så TV, video Hørte radio Musik (grammofon, båndoptager) Samvær med ægtefælle/børn Afslapning (hvil) Andet hjemme (telefon) Hente/bringe børn Transport til/fra arbejde Transport til/fra uddannelse Undervejs i øvrigt Erhvervsarbejde Skole/uddannelsessted Foreningsliv (møder) Motion/sport Tur Besøg hos familie Besøg hos andre end familie Indkøb/ærinder Besøg på off. kontor/læge o.l Restaurant/cafe Forlystelser Andet uden for hjemmet V HOVEDAKTIVITET start Hovedaktivitet klokken % antal kode Sov Toilette Måltider Madlavning, bagning.. 5. Opvask, afrydning.. 6. Rengøring.. 7. Vask og reparation af tøj Børnepasning.. 9. Andet praktisk arbejde i hjemmet Havearbejde, gadefejning Erhvervsarbejde hjemme Hjemmearbejde vedr. uddannelse Avislæsning

15 Anden læsning (ej lektier) Fritidssysler/hobby Besøg af familie Besøg af andre (end familie) Så TV, video Hørte radio Musik (grammofon, båndoptager) Samvær med ægtefælle/børn Afslapning (hvil) Andet hjemme (telefon) Hente/bringe børn Transport til/fra arbejde Transport til/fra uddannelse Undervejs i øvrigt Erhvervsarbejde Skole/uddannelsessted Foreningsliv (møder) Motion/sport Tur Besøg hos familie Besøg hos andre end familie Indkøb/ærinder Besøg på off. kontor/læge o.l Restaurant/cafe Forlystelser Andet uden for hjemmet V HOVEDAKTIVITET start Hovedaktivitet klokken % antal kode Sov Toilette Måltider Madlavning, bagning.. 5. Opvask, afrydning.. 6. Rengøring.. 7. Vask og reparation af tøj Børnepasning Andet praktisk arbejde i hjemmet Havearbejde, gadefejning Erhvervsarbejde hjemme Hjemmearbejde vedr. uddannelse Avislæsning Anden læsning (ej lektier) Fritidssysler/hobby Besøg af familie Besøg af andre (end familie) Så TV, video Hørte radio Musik (grammofon, båndoptager) Samvær med ægtefælle/børn

16 Afslapning (hvil) Andet hjemme (telefon) Hente/bringe børn Transport til/fra arbejde Transport til/fra uddannelse Undervejs i øvrigt Erhvervsarbejde Skole/uddannelsessted Foreningsliv (møder) Motion/sport Tur Besøg hos familie Besøg hos andre end familie Indkøb/ærinder Besøg på off. kontor/læge o.l Restaurant/cafe Forlystelser Andet uden for hjemmet V HOVEDAKTIVITET start Hovedaktivitet klokken % antal kode Sov Toilette Måltider Madlavning, bagning.. 5. Opvask, afrydning Rengøring.. 7. Vask og reparation af tøj Børnepasning Andet praktisk arbejde i hjemmet Havearbejde, gadefejning Erhvervsarbejde hjemme Hjemmearbejde vedr. uddannelse Avislæsning Anden læsning (ej lektier) Fritidssysler/hobby Besøg af familie Besøg af andre (end familie) Så TV, video Hørte radio Musik (grammofon, båndoptager) Samvær med ægtefælle/børn Afslapning (hvil) Andet hjemme (telefon) Hente/bringe børn Transport til/fra arbejde Transport til/fra uddannelse Undervejs i øvrigt Erhvervsarbejde Skole/uddannelsessted

17 Foreningsliv (møder) Motion/sport Tur Besøg hos familie Besøg hos andre end familie Indkøb/ærinder Besøg på off. kontor/læge o.l Restaurant/cafe Forlystelser Andet uden for hjemmet V HOVEDAKTIVITET start Hovedaktivitet klokken % antal kode Sov Toilette Måltider Madlavning, bagning.. 5. Opvask, afrydning.. 6. Rengøring.. 7. Vask og reparation af tøj Børnepasning Andet praktisk arbejde i hjemmet Havearbejde, gadefejning Erhvervsarbejde hjemme Hjemmearbejde vedr. uddannelse Avislæsning Anden læsning (ej lektier) Fritidssysler/hobby Besøg af familie Besøg af andre (end familie) Så TV, video Hørte radio Musik (grammofon, båndoptager) Samvær med ægtefælle/børn Afslapning (hvil) Andet hjemme (telefon) Hente/bringe børn Transport til/fra arbejde Transport til/fra uddannelse Undervejs i øvrigt Erhvervsarbejde Skole/uddannelsessted Foreningsliv (møder) Motion/sport Tur Besøg hos familie Besøg hos andre end familie Indkøb/ærinder Besøg på off. kontor/læge o.l Restaurant/cafe

18 Forlystelser Andet uden for hjemmet V HOVEDAKTIVITET start 21, manglende data: = Hovedaktivitet klokken Sov Toilette Måltider Madlavning, bagning Opvask, afrydning Rengøring Vask og reparation af tøj Børnepasning Andet praktisk arbejde i hjemmet Havearbejde, gadefejning Erhvervsarbejde hjemme Hjemmearbejde vedr. uddannelse Avislæsning Anden læsning (ej lektier) Fritidssysler/hobby Besøg af familie Besøg af andre (end familie) Så TV, video Hørte radio Musik (grammofon, båndoptager) Samvær med ægtefælle/børn Afslapning (hvil) Andet hjemme (telefon) Hente/bringe børn Transport til/fra arbejde Transport til/fra uddannelse Undervejs i øvrigt Erhvervsarbejde Skole/uddannelsessted Foreningsliv (møder) Motion/sport Tur Besøg hos familie Besøg hos andre end familie Indkøb/ærinder Besøg på off. kontor/læge o.l Restaurant/cafe Forlystelser Andet uden for hjemmet Uoplyst V HOVEDAKTIVITET

19 start 23, manglende data: = Hovedaktivitet klokken Sov Toilette Måltider Madlavning, bagning Opvask, afrydning Rengøring Vask og reparation af tøj Børnepasning Andet praktisk arbejde i hjemmet Havearbejde, gadefejning Erhvervsarbejde hjemme Hjemmearbejde vedr. uddannelse Avislæsning Anden læsning (ej lektier) Fritidssysler/hobby Besøg af familie Besøg af andre (end familie) Så TV, video Hørte radio Musik (grammofon, båndoptager) Samvær med ægtefælle/børn Afslapning (hvil) Andet hjemme (telefon) Hente/bringe børn Transport til/fra arbejde Transport til/fra uddannelse Undervejs i øvrigt Erhvervsarbejde Skole/uddannelsessted Foreningsliv (møder) Motion/sport Tur Besøg hos familie Besøg hos andre end familie Indkøb/ærinder Besøg på off. kontor/læge o.l Restaurant/cafe Forlystelser Andet uden for hjemmet Uoplyst V HOVEDAKTIVITET start 25, manglende data: = Hovedaktivitet klokken 05.45

20 Sov Toilette Måltider Madlavning, bagning Opvask, afrydning Rengøring Vask og reparation af tøj Børnepasning Andet praktisk arbejde i hjemmet Havearbejde, gadefejning Erhvervsarbejde hjemme Hjemmearbejde vedr. uddannelse Avislæsning Anden læsning (ej lektier) Fritidssysler/hobby Besøg af familie Besøg af andre (end familie) Så TV, video Hørte radio Musik (grammofon, båndoptager) Samvær med ægtefælle/børn Afslapning (hvil) Andet hjemme (telefon) Hente/bringe børn Transport til/fra arbejde Transport til/fra uddannelse Undervejs i øvrigt Erhvervsarbejde Skole/uddannelsessted Foreningsliv (møder) Motion/sport Tur Besøg hos familie Besøg hos andre end familie Indkøb/ærinder Besøg på off. kontor/læge o.l Restaurant/cafe Forlystelser Andet uden for hjemmet Uoplyst V HOVEDAKTIVITET start 27, manglende data: = Hovedaktivitet klokken Sov Toilette Måltider Madlavning, bagning Opvask, afrydning Rengøring Vask og reparation af tøj