@rr"ltleesæes5z. 100 åff! Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr. 69 September 1995

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@rr"ltleesæes5z. 100 åff! Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr. 69 September 1995"

Transkript

1 @rr"ltleesæes5z Nr. 69 September 1995 H 100 åff! Dansk Fotohistorisk Selskab

2 Til Læserne af Am atør'fotografen! UF Støt vore annoncerende Firmaer med Deres Handel! F vore Annoncesider vil De finde alt, hvad De behøver! erf Nævn dette Blad, naar De køber efter vore Annoncer! Amatør-Fotografen. g fars- Pl a de n ekstnanaplcl Vigtigt for Sports-fotografi,,on gloriefrie oe arvelølsomme,,fi$a" foto-frtikler er særlig følsomme, populære Betragtninger ar Df.!3, fnoresen. En meget interessant og rigt illustreret Brochure. som faas gfatis i a ll e fotografi ske Etablissementer. paalioelige og hol0bare!,,flla", fctien-$esellschatt Jiir fnilin fabrikation, lerlin S Forside: Københavns Fotografiske Amatørklubs første logo - som også blev anvendt ved prægning af klubbens medaljer i guld, sølv og bronze.

3 NDHOLD 5 Om 100 år er intet glemt - det sørger fotografierne for - Københavns Fotografiske Amatørklubs historie. Flemming Berendt 17 Dresden - den tyske kameraindustris højborg. l. del. Lars Schdnberg-Hemme. 26 Agfa - set fra Danmark. En kommentar. Hans Bonnesen. 29 Gå til filmen. Udstilling på Experimentarium. 30 Hvorledes blev filmen til - et historisk tilbageblik. Adolf Langsted & Poul Gregaard. 34 Et Bildens Hus - et svensk fotografisk museum. 57 Børnefotografering - H.C. Andersen & iscenesat børnefotografering. Flemming Berendt. De "skrækkelige" børn! Peter Fristrup. 46 Udstillin ger & boganmeldelser. 55 Samlerdillen. 60 Dit & Dat. Generalforsamling & landsm øde. 65 Anvisningssalgslisten. Møderefe rat & møderækken. Computerudskrift : Niels-Ove Rolighed. Redaktion z Flemming Berendt.

4 Bevidst om fortiden - men virker i nutiden. Jwilz{ u' u i na/te -/' : /.::',;Zf;:'tf tr' nåt 'nutffir) r*t * år ørn dz1 /ota//u/funt, ^httarte, rrl.:i /*ej Ø"t'*:t';':; n: */':,r%i-zr*-.øo*rrr//r,7i- r /orøuilnt,rv iiåø* ry'#','*tr' ø'æ*?,.0/* Vw ri;; sm;;" i* o tu iøt " Mu (Y u en,ttt / /'2,, *r"//ry' */ * '-3 :: 7))'*Fu'.*r,,..-z,,or /ot*, */ øt ulufu r! #f'%ffi-?&fuoet'*' - Ø,/ø,t.g6fl4ry*9", ";;/ r: ry::;ff:'ry* #,fi 6i., *" &r,l,*%,";/*,oo/ort,/, rnen 4 a/ /r'w / Trrr*, %/yr/"o tw r" arl *,t,ø'..//_ -z ^tr.. futro,..-,./ r,;/øt lw u//f T %#, U)lø,l- r*r-:-" ":',:-;::ffi* ( ti ** tr uøt "7)/,* /t u m" / Øoø/øø'ø'o ', Ø*; " n'/'m Tototø/on' tø %/t/urar'/p'*u'*#,ffi 7hirt,L' ;; ; ;. tu'j guu %Y''*tø "iøøz/"'*a / u'/i /ø a r *øp*f"''fu'antø'ry'*/'fu t^ø'rør//"/

5 Om hundrede fu er intet glemt det sørger fotografierne for Flemming Berendt 1890'erne var København en by i vækst og fremgang. Man havde en urokkelig tro på fremtiden indenfor alle håndværk og brancher. Fotografien var ingen undtagelse, overalt i byen sås skilte med tilbud om at lade sig fotografere hos, om ikke verdens, så stadens bedste fotograf, øverste etage, døren til venstre. Den fotografiske epokes første barnear var gennemlevet - over 100 fotografer havde valgt faget som levevej og spandt guld på deres kunstneriske færdighed, talent og håndværksmæssige kunnen. Udhængsskabene foreviste de smukkeste fotografier tidens teknik kunne frembringe. De sort/hvide visit- og kabinetsfotografier blev fremstillet ad kemisk vej, på en måde som ikke er overgået siden. Vi finder i dag billeder fra den tid, så perfekte som var de optaget i går. De vordende amatørfotografer beundrede fagmandens produkt. Var det mon muligt at gøre ham kunsten efter? De første pionerer Grundlaget var lagt på de højere læreanstalter, hvor de velsituerede borgerlige kandidater udførte de første dristige forsøg. Deres "bibel" var Kleffels "Vejledning i praktisk Fotografi" fra Efterhånden blev der publiceret adskillige andre skrifter, som gav fyldestgørende anvisninger på, hvorledes man ved selvstudier kunne "kikke" fagfotografen i kortene. hovedstadens centrum åbnede den ene fotoforretning efter den anden udelukkende med salg til private for øje, og i forsommeren 1894 skulle to fremtrædende mænds møde i Hvids Vinstue på Kgs. Nytorv blive det afgørende skridt til at oprette en fotografisk klub efter engelsk mønster. Året efter blev der fremsendt en indbydelse til en håndfuld personer, hvis kendskab og interesse for fotografien var velkendt. ndbydelsen gialdt stiftelse af Københavns Fotografiske Amatør Klub, som fandt sted den 13. november 1895 på Hotel National i København. indbvdelsen lød det: Professor T.N. Thiele, KFAK's første formnnd. Det Kgl. Bibliotek. "Et constituerende Møde til Dannelse af en fotografisk Amatør-klub i Kjøbenhavn efter Opfordring fra følgende ndbydere: Professor ved Universitetet C.G. Gædeken, Overretssagfører. Hartvigson, Frøken Louise Melchior, Frøken Helga Munch, Fabriksejer Kj. Mfillen og Cand jur. G. Weis." Herefter blev der valgt en bestyrelse med professor i astronomi Thorvald Nikolai Thiele som klubbens formand. Danmarks første fotoklub var en realitet! kke en klub for enhver klubbens formålsparagraf hedder det bl.a.: "Klubbens formål er at støtte sine medlemmer i udøvelsen af fotografien og at fremme deres udvikling såvel i kunstenerisk som i videnskabelig henseende". 5

6 Bestyrelsen for KFAK samlet til billedbedømmelse i Den fotografiske hobby var ikke blot indviklet, tidskrævende og bekostelig, men krævede visse "kvalifikationer" - Reimert Kehlet udtrykte det på denne måde: " AmatØrfotograferne rekrutteres i Reglen fra de mere intelligente Samfundslag, idet der jo kræves en vis Norm af intelligens for at kunde forstaa Fotograferingen og til at have nteresse for Naturens Skønhed os fæstne disse Skønhedsindtryk paa Pladen". Disse ord har han dog senere beklaget, men kriterierne for at blive medlem var restriktive. Et hovedkrav var, at man blev anbefalet af et andet medlem, og optaget med absolut majoritet. Senere blev det i tvivlstilfælde ændret til to trediedels flertal. Bestyrelsens krav var høj kunstnerisk kvalitet, baseret på oplæring i fotograf Bechs atelier i Lille Kirkestræde, hvor man havde indlejet sig lejede KFAK sit første mødelokale påt Kjøbmagergade, men det egnede sig kun til en mindre studiekreds, så de ordinære møder blev afholdt på Søpavillonen, første gang den 5. ia' nuar Den 27. januar holdt bestyrelsen møde hos højesteretssagfører Michael Lunn på Btilowsvej 18ts. Et af hovedpunkterne var anskaffelsen af 2 kantschenkstempler med foreningens monogram. Dette blev matricerne til KFAK's præmiemedaljer, som uddeltes første gang på den ordinære generalforsamling 24. marts 1897 til 10 præmierede billeder. Den første egentlige fotoudstilling fandt sted fra den 1 l.-23. oktober 1898 i Løvstræde 7, ovenover boghandler C.A. Reitzels boghandel. Udstillingen bestod af ikke mindre end 547 fotografier. Det næste tilholdssted blev Hotel Hafnia i Vestervoldgade samtidig med, at klubben fik etableret egne mødelokaler på adressen Gl. Kongevej 96 i tagetagen. En rigtig "muse" sørgede for de ærede medlemmers velbefindende. Det nyoprettede mørkekammer blev fundamentet for en videreudvikling af medlemmernes kreative evner. Perioden var umådelig rig på nye tekniske opfindelser - ikke mindst fremkomsten af nye papirsorter og toningsmuligheder gav anledning til, at mange medlemmer fremstillede de rene "kunstværker". De kunstneriske intentioner var jo endnu at efterligne den klassiske malers motivverden og udtryksmåde. Perioden kaldtes piktorialismen, hvor ædeltryk, som bromolieog kultryksbilleder var aldeles velegnet, omend noget kompliceret og besværlig. En del amatørfotografer mistede aldeles pusten, når de skulle bearbejde det fotografiske Whatman-papir efter strenge og præcise recepter. Heldigvis var der også mange, der mestrede teknikken til fuldkom- 6

7 en kortere periode omkring 1905 havde KFAK mødelokale på Købmagergade. midten står amatørfotograf H. Rom og demonsterer fotografiapparat af nyeste model. Billedet er optaget med ASfa lynlyspulver. KFAK's samling. liir ilii( ;rl:,iii menhed, deres resultater kan vi i dag nyde med stor beundring. Udstillingerne De internationale udstillinger fristede. På den 3. internationale salon i Bruxelles i 1903 fik C.A. Reitzel, fabrikant Niels Fischer og fabrikant Carl Frederiksen antaget 7 billeder. Det fremgår af klubbens annaler, il der blev ført en omfattende korrespondance med klubber i England, Tyskland, Frankrig, Belgien, Holland, Danzig og Østrig, man fik endog en omtale i Neues Wiener Abenblatt i de følgende år aftroldtes regelmæssigt udstillinger på Den Frie Udstilling på Østerbro. Bdr. Lumidres opfindelse af Autochromepladen blev en spændende udfordring. Pladernes høje indkøbspris satte dog visse begrænsninger. De første pionerer var medlemmer som assistent Louis Hertz, Niels Fischer og C.A. Reitzel, folk som havde de fornødne økonomiske midler til rådighed. De første KFAK billedophængninger var en "kopi" af datidens maleriudstillinger. KFAK's samling. 7

8 *il$iilt 0,rt:Jfu,, -,tå f.,{$,t En håndslcreven ordrebekræftelse fra firmaet bdr. Lumiåre til tt/illiam Truelsen. Udskibning via Dunkerque. Dyr Hobby De mange fabrikker i Tyskland, Frankrig og England producerede stadig større og større mængder af fotografisk udstyr, papir og kemi til den voksende skare af amatører. Det stigende forbrug indebar tillige, at der blev fremstill et færdigkonfektionerede artikler, som var lette at anvende, men desværre også indebar en kvalitetsforringelse. Før den l. Verdenskrig var fotografiske artikler ganske dyre. Medlemsprotokollen viser da også, at den fotografiske hobby fortrinsvis blev dyrket af personer fra de mere veletablerede samfundslag. Den kreative amatørfotograf tager ikke sit fotografr, men skaber det, glæden over egne præstationer er kortvæig, derfor begyndte man at etablere en årlig udstillingsaktivitet, som vakte stor opmærksomhed, dels i Skandinavien, men også ude i Europa, særligt i England. Med betegnelsen " ste nternationale Udstilling af Fotografier" viste man i dagene fra 22. april til 8. maj 1904 et skønsomt udvalg af medlemmernes fotografiske arbejder. Udstillingen fandt sted i Budtz-Mtillers lokaler Bredgade 29,. & 2. sal. Man præsenterede en række af klubbens førende fotografer, bl.a. grosserer Sigvart Wgrner, fabrikant D. Duckert, telegrafist Hans Waagø og C.A. Reitzel. Hans Waagø var en fremragende amatørfotograf, en glimrende igangsætter og i mange år redaktør for det legendariske tidsskrift Amatør-Fotografen, som udsendtes fra Sammen med grosserer og bogtrykker Martius Truelsen, som var den økonomiske garant for bladet, fik klubben et stigende medlemstal. En række strålende år blev resultatet, hvor en række enestående billeder blev skabt. Det var den borgerlige families fritidsliv, uden synlige konflikter, man afspejlede. Mødre og døtre ved deres sytøj, husherren foran kaminen, bedstemoderen, der læser op for børnebørnene. Man afspejlede ikke arbejdet, men den fritid, som endnu kun var forundt en mindre overklasse. Disse fotografier blev mange år senere overgivet til museumsinsp ektør Yde-Andersen på Nationalmuseet og dermed bevaret for eftertiden. B

9 Nyhavn. Niels Fischer fik i 1904 dette billede på salon i Marseille. KFAK's samling. Et moderniseret logo - som il<ke slog an.

10 Klubbens bestyrelse er samlet til møde. Fra venstre William Truelsen, formønden C.J. Brodersen, prokurist Brusendorf og brandchef Liisberg. iiiirlll:i:ii Omlving hyggebordet sidder fra venstre: prokurist Brusendorf og brandchef Liisberg -? KFAK's samling. lo

11 Der var andet i livet end foto. Fra venstre: Brusendorf, William Truelsen, broder til Martius Truelsen og naturfotografen Sigvart Ll'erner. KFAK's sømling. Brusendorf og Sigvart Werner slapper af ved skakspillets glæder KFAK's samling. ll

12 Fabrikant D. Duckert var en alsidig og vidtfavnende fotograf, med sans for detalien. KFAK's samling. T2

13 Duckert er også mester for dette stemningsfulde bromoliebillede. KFAK's samling. T3

14 For at vi ikke skal få det indtryk, at KFAK udelukkende var en fotoklub af fotografiske artatøtgenier, har vi plukket lidt i Axel Hjorts anmeldelse af klubbens årlige udstilling i ndledningsvis påpeger han det vanskelige ved at skulle anmelde en så varieret samling billeder, "men man bør ad Aare drage Omsorg for, at rene dilettantiske Makværker, som de der i Aar, om end i mindre Grad end sidst, skæmmer Helhedsindtrykket, enten afvises eller bedre udstilles i en Sal for sig forbeholdt Juniorer". Nfu dette er sagt, får man en meget detaljeret og fagmæssig bedømmelse af de næste 500 udstillede billeder. Et portrætstudie har særlig ramt hans hjerte - "Vi vender os endnu en Gang mod Duckerts veltilfredse Gamling, tilnikker ham et gemytligt Farvel og forlader Udstillingen i en behagelig Følelse af at have været i godt og interessant Selskab". Hvorledes disse fotografiske optagelser er blevet giort, kan vi kun gisne om, men de jævnligt arrangerede fotoudflugter, hvor medlemmerne kom slæbende med, ikke blot de store kameraer, men også fruerne, har sandelig været en oplevelse for dem selv og de, som så til! Klubbens mangearige bibliotekar, Jakob Pedersen, affarugerede disse udflugter. Han gennemtravede de mest mystiske, ikke afmærkede veje og stier - ikke uden grund blev han kaldt "torturleder". Nye tider Efter krigen, i lg20 og 30'erne, valgte man andre motiver, præget af en holdning, der lagde megen vægt på autenticitet og samfundsrelationer. Den alvorligt truede idyl var aldeles spoleret af 1. Verdenskrig, så livssyn - og dermed normer og mål - måtte ændres radikalt. Medlemsskaren skiftedes langsomt ud, og de nytilkomne havde en betydelig større spredning i deres sociale forudsætninger for dyrkning af den fotografiske hobby. Det var fagfotografen Julius Folkmann, som indførte begrebet "Funkisfotografering" - nu skulle der eksperimenteres, billedbeskæringen blev dristig - alle disse tiltag kom selvfølgelig fra det store udland, som foreningens medlemmer helt naturligt kopierede. Krigens år Danmarks besættelse den 9. april 1940 blev et vendepunkt i klubbens arbejde og mødeaktiviteter. Den regelmæssige import af fotografiske materialer blev brat afbrudt. Man måtte klare sig med tyske og danske produkter. Her kom Merkurs indsats til at spille en stor rolle. Lokaleforholdene ændrede sig også, idet man flyttede til H.C. Ørstedsvej 22 A, hvor man residerede helt frem til Besættelsestidens udgangsforbud, luftalarm ffi.ffi., særlig i perioden efter folkestrejken den 29. august 1943, var generende. Man begyndte at afholde møder om søndagen, på grund af tyskernes udgangsforbud, og adskillige vellykkede ekskursioner blev ligeledes afviklet på helligdage. For rigtig at understrege ulvetiden blev fotograf Jette Bang inviteret som foredragsholder, og hun viste billeder fra det barske Grønland, det skete den 2. februar 1943, hvor udendørstemperaturen var minus 33 grader! Sammenslutninger 1944 indledte man et samarbejde med Danske Kamera Pictorialister, som dog kun varede ganske kort tid. Men i 1946 tog klubben initiativet til dannelsen af Dansk Foto Union, en salnmenslutning af danske fotoklubber, som varede frem trl stiftedes Selskabet for Dansk Fotografi, denne organisation har vist sig at være levedygtig. Heldigvis kom foråret 1945, og en ny tid begyndte for klubbens medlemmer. Der gik dog nogle år før varedirektoratets tilladelse blev givet til import af udenlandsk fotografisk materiel. de 5 besættelsesår var udviklingen gårct uden om Danmark - glæden var stor, hver gang nye film eller papirsorter kunne øjnes i fotohandlerens butik. De nyudviklede fotografi apparater kombineret med de nye kemiske produkter gav et pust og en fremgang i KFAK's mørkekammer. Man begyndte at "overgå" hinanden i teknisk udstyr, til tider for meget, men resultaterne udeblev ikke. En strøm af velkomponerede, dristige og interessante fotografier så dagens lys. begyndelsen af 1950'erne blev det også muligt at amatørfotografere i farver. Torsdag den 15. oktober 1953 demonstrerede den daværende formand, kemiingeniør Gustav Theilgaard fremkaldelse af en omvendefarvefilm. Ved et senere møde var turen kommet til en negativ farvefilm samt farvepapirbilleder. Gustav Theilgaard, som blev berømt i ind- og udland, fik tildelt KFAK's sølvmedalje. t4

15 Kemiingeniør Gustov Theilgaard forklarer Hubbens medlemmer farvefilmens teori. KFAK's samling ca Da man ikke havde fejret klubbens 50-års jubilæum i 1945, besluttede man at festligholde 55-års dagen den 18. november Direktør Johannes Heegaard Poulsen fra firmaet Merkur overbragte en hilsen fra sin bror, klubbens formand Axel Heegaard, der på grund af sygdom var forhindret i at være til stede. sin tale lovede han at forære KFAK en dirigentklokke af det pure sølv, udvundet af fixerbadene. Denne blev overrakt ved generalforsamlingen den 15. marts Det er en umulighed at nævne alle de fremragende, dygtige og initiativrige medlemmer, som gennem årenes løb har været med til at fremhæve klubbens høje fotografiske stade, 6n bør nævnes, Margrethe Olsen, en sjælden fotografisk begavelse, hvis smittende fotografiske skaberglæde særlig kom til udtryk i de såkaldte romertals-udstillinger, arrangeret af portrætfotografen Aage Remfeldt på Charlottenborg i København. nden vi afslutter dette tilbageblik og videregiver pennen til et nuværende medlem af klubben, skal der på vegne af Dansk Fotohistorisk Selskabs ønskes et hjerteligt tillykke med 100-års dagen for Københavns Fotografiske Amatørklub. Den leve! s John Philipson, KFAK Også i denne periode har de månedlige konkurrencer været et væsentligt element i klubbens aktiviteter. Der har været stor interesse for at aflevere billeder til bedømmelse, således at det i perioder har været nødvendigt at begrænse antallet af billeder, ikke mindst af hensyn til dommerne. Nævnes kan det også, at antallet af farvepapirbilleder er steget. Klubben har været piondr, når det gælder lyddias, d.v.s. dias, der vises som en serie med lyd. Serien kan have en varighed af 4-6 minutter. Først og fremmest har Egon Andersen været foregangsmand på dette område. Han har vundet adskillige medaljer, såvel i klubben som i indenlandske og udenlandske konkurrencer flyttede klubben fra lokalerne på Amager Fælledvej 3 til Gl. Kongevej 478. Huslejen var blevet for høj, og på Gl. Kongevej var vi fælles om lokalerne med Dansk Nikonklub og Leicaklubben sagde Leicaklubben fra, hvorefter vi flyttede til de nuværende lokaler på Jagtvej l5

16 Der lyttes intenst til den iltre Tommy Frenning. 1. Her har vi bofællesskab med Nikonklubben, hvor medlemmerne har adgang til mørkekammer og atelier. gennem årene har mange medlemmer deltaget i den årlige udstillin g, arcangeret af Selskabet for Dansk Fotografr var klubben arrangør sammen med Dansk Nikonklub af SDF's landsmøde og nationale udstilling. Klubbens medlemstal har i en årrække været omkring 80, hvoraf de kvindelige medlemmer udgør ca. 25%. En omtale af KFAK's virke kan ikke afsluttes uden at nævne fotograf og fotoskribent Tommy Frenning, som igennem 40 åtr sad i klubbens bestyrelse, heraf 5 år som formand. Hans faglige viden har været af uvurderlig betydning for klubben, ligesom hans mange internationale kontakter er kommet KFAK til stor nytte. Endvidere skal det nævnes, at Tommy Frenning var primus motor i arrangementet af klubbens 75 års jubilæum i På selve jubilæumsdagen den 13. november, bliver dørene slået op til jubilæumsudstillingen, 2. Nordiske Fotosalon, Stella Polaris, på Københavns Rådhus. En mere værdig ramme om en udstilling findes næppe! l6 KFAK gav inspiration over hele landet. Klubbens formænd gennem de 100 år Professor T.N. Thiele Højesteretssagfører Michael Lunn Redaktør og læge W. Thulstrup Højesteretssagfører Michael Lunn Dir, ingeniør C.J. Brodersen Grosserer Peter Jahn Dr. med. P.K.G. Bentzon Fabrikant A. Heegaard Poulsen ngeniør R. Thomsen Cand. pharm. K. Sengeløv Fabrikant A. Heegaard Poulsen ngeniør Thorkild Larsen Direktør Gustav Theilgaard Cand. jur. Erik Egmose Fotograf, redaktør Tommy Frenning Glasblæser Egon Andersen Advokat Henrik Legarth ngeniør Ove Lyngsie l 898- l t t931 r t t t t o

17 Dresden Den tyske kameraindustris højborg Lars Schiinberg-Hemme vil i en række artikler, på historisk og tek- tyske kunstby Dresden nisk plan skrive blev centrum for historien omr hvorledes den eu ropæisk kameraindustri. En ntroduktion 1. Del Dresden er hovedstad i den tyske delstat Sachsen. Sådan som de politiske forhold er i Tyskland i dug, skal ordet hovedstad ikke forstås helt bogstaveligt. Sachsen i dens nuværende udstrækning har existeret i godt 200 ån. Det har ligesom Danmark været ude for ubehagelige decimeringer. en længere periode va.r det en af de større og politisk betydelige selvstændige tyske stater; men efter syvårskigen i midten af l T00tallet fik det sin nuværende størrelse på knap km2 - en tredjedel af Danmarks. Man kan godt trække en række paralleller til Danmark. F.ex. er der meget stor overensstemmelse mellem den stenalderkultur der fandtes i Sachsen/Thtiringen og Danmark. Men der er også mere nutidige lighedspunkter. Selv om Sachsen vel nok af de fleste danskere opfattes som et sydtysk område, er der tale om et overvejende opdyrkeligt land (69% landbrugsjord, 26% skov). Landet er en del af det nordtyske bakkeland. Men det er naturligvis præget af at det mod syd grænser op til Tjekkiet ved de berømte Erzgebirge. Endnu mere berømt var især for et par generationer siden den store høj slette mellem Dresden og Erzgebirge, Sachsisk Schweiz. Undergrunden er et stærkt eroderet sandstensmassiv, som med sine dramatiske former - gennemskåret af bl.a. Elben - var et af de allermest besøgte turistmål omkring arhundredskiftet. Mine bedsteforældre ferierede gentagne gange på kurstederne i området og kunne ikke blive trætte af at berette om det. Man kan trække paralleller mellem Danmark og Sachsen også hvad angår udviklingen hen imod en moderne stat. Men her bliver man nødt til at tilføje: det skete altsammen først i Sachsen siden i Danmark. De politiske strømninger i begyndelsen af forrige århundrede med liberalisme og demokrati slog langt tidligere og kraftigere igennem i Sachsen; det folkelige engagement var langt større. Det hænger sammen med at Sachsen nok var en selvstændig stat, men samtidig en del af et meget stort sprogområde. Det lå midt i Tyskland. Hovedstaden i kongeriget, Dresden, yffi et centrum for kunst og kultur. Unge mennesker fra hele Europa, men især fra den nordeuropæiske, protestantiske del, strømmede til universitetet i Leipzig. Alle nye tiltag nåede meget hurtigt til Sachsen. Det gialdt også den industrielle udvikling. Driftigheden var meget stor og allerede for 100 år siden var over halvdelen af befolkningen beskæftiget inden for industrien. Befolkningstallet steg. tiden omkring fotografiets opfindelse 1839 var det 1,7 mio hvor Sachsen blev en delstat med udstrakt selvstyre i den nye stat Tyskland2,T mio ,8 mio - den største befolkningstæthed i Europa. Og i 1933 hvor Sachsen efter dannelsen af Det Tredje Rige mistede sit selvstyre 5,2 mio. Før industrialiseringen for alvor satte ind var Den Kongelige Porcelænsfabrik i Meissen berømt i hele Europa og der havde fra gammel tid været t7

18 minedrift i den sydlige del, guld, sølv, bly, kobber, og andre metaller foruden en masse ædelstene og halvædelstene. Men med industrialiseringen i forrige århundrede skete store forandringer for størsteparten af befolkningen. Landbrugsproduktionen havde været betydelig og - som i Danmark - beskæftiget næsten hele befolkningen. Nu blev den endnu større og mere intensiv, men beskæftigede kun en lille og stadig mindre del af befolkningen- For hundrede år siden var andelen kommet ned på l5o, mens industrien gav arbejde til 58%. Sachsen tangerer det mellemeuropæiske kul- og jernbælte, og især i det sydvestligste hjørne ved byen Zwickau kom en vældig minedrift til den moderne storindustri i stand. Byerne voksede explosivt, og nogle blev rene fabriksbyer. Det gælder for exempel den store by Chemnitz. Netop denne by blev mange år senere i DDR-tiden udsat for et navneskifte til Karl Marxstadt. Og det er ingen tilfældighed. Sachsens befolkning var i tiden mellem Tysklands samling 1870 og 1. verdenskrig Tysklands mest socialdemokratiske forbundsland og næsten alle de 23 medlemmer Sachsen havde i den tyske rigsdag var socialdemokrater. Efter Tysklands genforening i 1989 er Karl Marxstadt igen kommet til at hedde Chemnitz. Dresden var hovedstad i kongeriget Sachsen og residensby for kongen. Den var frem til 1 3. februar 1945 et rent orgie i arkitektonisk skønhed. Den var sæde for et blomstrende kulturliv og folk valfartede til Dresden fra hele Europa, bl.a. for at se de store kunstsamlinger eller overvære en af de store begivenheder inden for europæisk musikliv. Men derudover var Dresden også en industriby - endda i meget stort omfang. Man må i den forbindelse tænke pa at Dresden er godt placeret rent geografisk. Den ligger i den meget brede Elbdal med store flade arealer. Floden er, og har fra de ældste tider været, en god transportvej for store godsmængder med mulighed for omladning til oversøiske destinationer i Hamborg Havn. Dertil kommer et tæt jernbanenet med hovedlinjer til nabolandene Tiekkiet mod syd (indtil 1918 en del af Østrig), Schlesien mod øst (indtil 1870 et hertugdømme under den selvstændige stat Preussen, derefter også en del af Tyskland ligesom Sachsen, og efter 1945 en del af Polen), Bayern mod sydvest (et'selvstændigt land frem til tysktands samling), og mod vest til Thiiringen og Sachsen-Anhalt, som begge tidligere havde været en del af det storsachsiske rige. Hitler byggede motorvej fra Dresden til Frankfurt og fra Dresden til Berlin, men nåede kun halvt at fuldende motorvejen fra Dresden til Breslau (nu Wroclaw). Den industri der opstod i Dresden havde for en stor del noget med levnedsmidler at gøre, f. ex. var dresdener chocolade i gamle dage noget helt særligt. Der var også en god part af de i Sachsen allestedsnærværende bryggerier og brænderier, som udviklede sig til regulær storindustri. Tobaks- og textilindustrien var meget omfattende. nden for jern og metal var det især mindre og forfinede produkter, f.ex. symaskiner og cykler. Men den ældste industri i Dresden havde udviklet sig af det gamle glashåndværk som havde været omfattende meget langt tilbage i tiden. Nu blev det til storindustri både inden for færdige produkter og råvarer (glasmasse). Når man skal forklare hvorfor lige netop Dresden skulle blive sæde for et meget stort antal fabrikker og værksteder med tilknytning til fotografi må alt det ovenstående tjene som forudsætning for at det kunne ske. Men man kunne temmelig sikkert finde andre byer i den tysksprogede del af Europa eller i England, hvor nogle tilsvarende forudsætninger var til stede. Måske har motivationen til at gå i gang med lige netop kamerabygning og fremstilling af objektiver ligget i den stærke koncentration af kunstnere der var i byen kombineret med det kosmopolitiske præg med store kolonier af fastboende amerikanere, englændere, og russere. Fotografiets opfindere er de franske Joseph Nidpce og Louis Daguerre foruden englænderen William Henry Fox Talbot og fotografiets fødselsdag regnes, som formodentlig alle dette blads læsere har hørt før, til l9.august den dag hvor den franske stat frigav Daguerres patent. smuk overensstemmelse med disse navnkundige opfinderes nationalitet var det i Frankrig og England udviklingen inden for fotografien kom til at foregå de næste 40 år. Tyskland var der naturligvis som i hele Europa stor interesse for opfindelsen; men teknisk set var Tyskland et fotografisk u-land i denne periode - i B

19 Louis Daguete og sodore Niåpce præsenteres af formanden for Videnskabernes Selskøb Arago på det offentlige møde den 19. august skarp kontrast til hvordan det skulle blive hen mod slutningen af århundredet. De eneste navne fra det tyske område der virkelig er værd at nævne er Voigtlånder & Sohn fua Wien og Braunschweig og Steinheil fra Miinchen. Dresden boede brødrene Carl Heinrich og Friedrich Wilhelm Enzmann. Den første blev uddannet som læge ved universitetet i Lerpzig i 1834 og nedsatte sig som praktiserende læge i Dresden. Den anden, Friedrich Wilhelm, nedsatte sig i i en alder af 30 år - som selvstændig finmekaniker og optiker i Dresden. Ved den sachsiske udstilling for tekniske produkter i Dresden 1834 bliver han hædrende omtalt for en skydelære og et akromatisk mikroskop. sær mikroskopet skaber opmærksomhed, fordi han selv havde slebet linserne. Ved senere udstillinger modtager han medailler for sine produkter, især matematiske måleinstrumenter, kikkerter, og mikroskoper, senere også for sit avancerede galvaniseringsapparat (til søvplet og gulddubld). Han bliver i en ung alder en meget velrenommeret håndværksmester i Dresden. Det der gør Friedrich Wilhelm Enzmann interessant i en fotografisk sammenhæng er at han allerede fra sin nedsættelse som selvstændig håndværker sammen med sin lægebroder begynder at experimentere med >lysbilleder< på papir - dog uden at det lykkes for dem - og at han meget hurtigt efter frigivelsen af Daguerres l9

20 To af fotografiets opfindere. Louis Daguerre i samtale med Joseph Niåpce. 6) Sd,rnntti6 ift mir lic Oor{trtlung Eogunrr f6æ tiqtlitdæ uottoaa.a gr0ngrc. Dlcrrr" oor' brfitbrl 3ubmitungr oir i6 fir frlbf bctlndc. urte loufr i6 uor irtt oe: 3 B3ott 3 gt, * [30[ 6 gt., 6!3ott t2 gt- :c- -uo utdctiga i4 ncr roi lut DodkUung uon 8l6t6il!ett, folo$l no6 br ngobr Dogurrtr'f, old uo6 blr nriaigtn un!, brr ncinrc Eruhr6, Dt3 Dr. ntrnolr, ort6a hi brrfrlbrc llbirtfootlit ait bic Eognrræf$æ' 1'5 D3tt StunrC birfrr drnr$orni- 8i- S3- nlrorn-, St6lnitua f,nnrngo{fi!k 8- Mekanikus Enzmann tilbød allerede den 3l. oktober 1839 i en annonce et komplet fotografisk udstyr. patent er på banen i et af de lokale dagblade med tilbud om et komplet fotografisk udstyr af egen tilvirkning. Det sker 3l.oktober Han tilbyder fra starten plader i tre formater, 8l x 8lmm, 108 x 108mm, og 162 x 162mm og kameraer såvel efter Daguerres standard som efter hans egen og broderens. sær det sidste er interessant; for deres kamera har et rumfang på kun af Daguerres (3 dm3 mod 60 dm3). Man må derfor sige at brødrene Enzmann ikke bare er hurtigt med på vognen, men også at de skaber noget nyt og mere praktisk. Baggrunden for at de kan gøre det i løbet af kun 10 uger er naturligvis at de allerede har experimenteret gennem flere år både med kemi og apparatur og naturligvis også at Friedrich Wilhelm Enzmann er en meget dygtig håndværker der både kan bygge et kamera med meget små tolerancer og slibe et objektiv. Både Carl Enzmann og Friedrich Wilhelm Enzmann gik en gylden fremtid i møde. De blev meget agtede borgere i Dresden. Carl Enzmann blev - trods travlhed med sit arbejde som læge - opfinder af et såkaldt solmikroskop, et mikroskop der ved hjælp af solen kunne projicere et lysstærkt billede op på en skærm. Det blev han virkelig berømt for. Mikroskopet blev naturligvis fremstillet af hans broder. Friedrich Wilhelm Enzmann fik store tillidsposter i arbejdsgiverforeningen og blev en foregangsmand for faglig undervisning af arbejdere. Desu- 20

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

De fleste mennesker har aflange ansigter så derfor vil et portræt også virke mest naturligt i højformat.

De fleste mennesker har aflange ansigter så derfor vil et portræt også virke mest naturligt i højformat. - Et spørgsmål om format... Tekst og fotos: Kent Bovin Portrætbilleder har, stort set, altid været højformatbilleder. Går man til en portrætfotograf vil man med næsten 100% sikkerhed få sine portrætbilleder

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Til højre Kalman Hafner i værkstedet i 60erne.

Til højre Kalman Hafner i værkstedet i 60erne. 12 Vores erfaring garanterer det bedste resultat, fortæller alman Hafner. Firmaet støber således dagligt i mange forskellige legeringer herunder guld, sølv, platin, bronze og kobber samt firmaets specialitet;

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Nyhedsbrev december 2011

Nyhedsbrev december 2011 Nyhedsbrev december 2011 Hej alle gode MJ ere! Dødsfald Vi har desværre modtaget meddelelse om, at vores tidligere medlem, Martin Kilt er afgået ved døden den 30. oktober efter kort tids sygdom. Martin

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003

Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003 Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003 Turen var arrangeret i samarbejde med Sydjyske maskinstationer. Hvert andet år er der Agritechnica, som er et sandt mekka for de som er

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Nyhedsbrev fra Villa Talea

Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev nr. 7, November 2010 Sæson 2011 Bali. En fotografisk rejse gennem 30 år. HVERT ENESTE ÅR igennem næsten 30 år har den danske fotograf Rodney Aarup og hans kone Mariann

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Et pædagogisk eventyr

Et pædagogisk eventyr Et pædagogisk eventyr af Ib Goldbach KISII 1. Udgave 2012 KISII & Ib Goldbach Et pædagogisk eventyr er fortællingen om Nerpik og Neqi Der var en gang en bygd. Den hed Eqaluit. Og en gang for mange, mange

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google

Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google Oversættelse af tekster på andre sprog - via Google Introduktion Google har udviklet en maskine, der kan oversætte tekster til forskellige sprog. Du har måske været på ferie i Tyskland eller Frankrig.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for.

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for. Man kan, hvad man vil! A Professionel jæger Da Natasha Illum Berg var 18 år gammel i 1989, rejste hun til Afrika. Her besluttede hun, at hun ville være storvildtjæger i Tanzania. Natasha fortæller i sin

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere