@rr"ltleesæes5z. 100 åff! Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr. 69 September 1995

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@rr"ltleesæes5z. 100 åff! Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr. 69 September 1995"

Transkript

1 @rr"ltleesæes5z Nr. 69 September 1995 H 100 åff! Dansk Fotohistorisk Selskab

2 Til Læserne af Am atør'fotografen! UF Støt vore annoncerende Firmaer med Deres Handel! F vore Annoncesider vil De finde alt, hvad De behøver! erf Nævn dette Blad, naar De køber efter vore Annoncer! Amatør-Fotografen. g fars- Pl a de n ekstnanaplcl Vigtigt for Sports-fotografi,,on gloriefrie oe arvelølsomme,,fi$a" foto-frtikler er særlig følsomme, populære Betragtninger ar Df.!3, fnoresen. En meget interessant og rigt illustreret Brochure. som faas gfatis i a ll e fotografi ske Etablissementer. paalioelige og hol0bare!,,flla", fctien-$esellschatt Jiir fnilin fabrikation, lerlin S Forside: Københavns Fotografiske Amatørklubs første logo - som også blev anvendt ved prægning af klubbens medaljer i guld, sølv og bronze.

3 NDHOLD 5 Om 100 år er intet glemt - det sørger fotografierne for - Københavns Fotografiske Amatørklubs historie. Flemming Berendt 17 Dresden - den tyske kameraindustris højborg. l. del. Lars Schdnberg-Hemme. 26 Agfa - set fra Danmark. En kommentar. Hans Bonnesen. 29 Gå til filmen. Udstilling på Experimentarium. 30 Hvorledes blev filmen til - et historisk tilbageblik. Adolf Langsted & Poul Gregaard. 34 Et Bildens Hus - et svensk fotografisk museum. 57 Børnefotografering - H.C. Andersen & iscenesat børnefotografering. Flemming Berendt. De "skrækkelige" børn! Peter Fristrup. 46 Udstillin ger & boganmeldelser. 55 Samlerdillen. 60 Dit & Dat. Generalforsamling & landsm øde. 65 Anvisningssalgslisten. Møderefe rat & møderækken. Computerudskrift : Niels-Ove Rolighed. Redaktion z Flemming Berendt.

4 Bevidst om fortiden - men virker i nutiden. Jwilz{ u' u i na/te -/' : /.::',;Zf;:'tf tr' nåt 'nutffir) r*t * år ørn dz1 /ota//u/funt, ^httarte, rrl.:i /*ej Ø"t'*:t';':; n: */':,r%i-zr*-.øo*rrr//r,7i- r /orøuilnt,rv iiåø* ry'#','*tr' ø'æ*?,.0/* Vw ri;; sm;;" i* o tu iøt " Mu (Y u en,ttt / /'2,, *r"//ry' */ * '-3 :: 7))'*Fu'.*r,,..-z,,or /ot*, */ øt ulufu r! #f'%ffi-?&fuoet'*' - Ø,/ø,t.g6fl4ry*9", ";;/ r: ry::;ff:'ry* #,fi 6i., *" &r,l,*%,";/*,oo/ort,/, rnen 4 a/ /r'w / Trrr*, %/yr/"o tw r" arl *,t,ø'..//_ -z ^tr.. futro,..-,./ r,;/øt lw u//f T %#, U)lø,l- r*r-:-" ":',:-;::ffi* ( ti ** tr uøt "7)/,* /t u m" / Øoø/øø'ø'o ', Ø*; " n'/'m Tototø/on' tø %/t/urar'/p'*u'*#,ffi 7hirt,L' ;; ; ;. tu'j guu %Y''*tø "iøøz/"'*a / u'/i /ø a r *øp*f"''fu'antø'ry'*/'fu t^ø'rør//"/

5 Om hundrede fu er intet glemt det sørger fotografierne for Flemming Berendt 1890'erne var København en by i vækst og fremgang. Man havde en urokkelig tro på fremtiden indenfor alle håndværk og brancher. Fotografien var ingen undtagelse, overalt i byen sås skilte med tilbud om at lade sig fotografere hos, om ikke verdens, så stadens bedste fotograf, øverste etage, døren til venstre. Den fotografiske epokes første barnear var gennemlevet - over 100 fotografer havde valgt faget som levevej og spandt guld på deres kunstneriske færdighed, talent og håndværksmæssige kunnen. Udhængsskabene foreviste de smukkeste fotografier tidens teknik kunne frembringe. De sort/hvide visit- og kabinetsfotografier blev fremstillet ad kemisk vej, på en måde som ikke er overgået siden. Vi finder i dag billeder fra den tid, så perfekte som var de optaget i går. De vordende amatørfotografer beundrede fagmandens produkt. Var det mon muligt at gøre ham kunsten efter? De første pionerer Grundlaget var lagt på de højere læreanstalter, hvor de velsituerede borgerlige kandidater udførte de første dristige forsøg. Deres "bibel" var Kleffels "Vejledning i praktisk Fotografi" fra Efterhånden blev der publiceret adskillige andre skrifter, som gav fyldestgørende anvisninger på, hvorledes man ved selvstudier kunne "kikke" fagfotografen i kortene. hovedstadens centrum åbnede den ene fotoforretning efter den anden udelukkende med salg til private for øje, og i forsommeren 1894 skulle to fremtrædende mænds møde i Hvids Vinstue på Kgs. Nytorv blive det afgørende skridt til at oprette en fotografisk klub efter engelsk mønster. Året efter blev der fremsendt en indbydelse til en håndfuld personer, hvis kendskab og interesse for fotografien var velkendt. ndbydelsen gialdt stiftelse af Københavns Fotografiske Amatør Klub, som fandt sted den 13. november 1895 på Hotel National i København. indbvdelsen lød det: Professor T.N. Thiele, KFAK's første formnnd. Det Kgl. Bibliotek. "Et constituerende Møde til Dannelse af en fotografisk Amatør-klub i Kjøbenhavn efter Opfordring fra følgende ndbydere: Professor ved Universitetet C.G. Gædeken, Overretssagfører. Hartvigson, Frøken Louise Melchior, Frøken Helga Munch, Fabriksejer Kj. Mfillen og Cand jur. G. Weis." Herefter blev der valgt en bestyrelse med professor i astronomi Thorvald Nikolai Thiele som klubbens formand. Danmarks første fotoklub var en realitet! kke en klub for enhver klubbens formålsparagraf hedder det bl.a.: "Klubbens formål er at støtte sine medlemmer i udøvelsen af fotografien og at fremme deres udvikling såvel i kunstenerisk som i videnskabelig henseende". 5

6 Bestyrelsen for KFAK samlet til billedbedømmelse i Den fotografiske hobby var ikke blot indviklet, tidskrævende og bekostelig, men krævede visse "kvalifikationer" - Reimert Kehlet udtrykte det på denne måde: " AmatØrfotograferne rekrutteres i Reglen fra de mere intelligente Samfundslag, idet der jo kræves en vis Norm af intelligens for at kunde forstaa Fotograferingen og til at have nteresse for Naturens Skønhed os fæstne disse Skønhedsindtryk paa Pladen". Disse ord har han dog senere beklaget, men kriterierne for at blive medlem var restriktive. Et hovedkrav var, at man blev anbefalet af et andet medlem, og optaget med absolut majoritet. Senere blev det i tvivlstilfælde ændret til to trediedels flertal. Bestyrelsens krav var høj kunstnerisk kvalitet, baseret på oplæring i fotograf Bechs atelier i Lille Kirkestræde, hvor man havde indlejet sig lejede KFAK sit første mødelokale påt Kjøbmagergade, men det egnede sig kun til en mindre studiekreds, så de ordinære møder blev afholdt på Søpavillonen, første gang den 5. ia' nuar Den 27. januar holdt bestyrelsen møde hos højesteretssagfører Michael Lunn på Btilowsvej 18ts. Et af hovedpunkterne var anskaffelsen af 2 kantschenkstempler med foreningens monogram. Dette blev matricerne til KFAK's præmiemedaljer, som uddeltes første gang på den ordinære generalforsamling 24. marts 1897 til 10 præmierede billeder. Den første egentlige fotoudstilling fandt sted fra den 1 l.-23. oktober 1898 i Løvstræde 7, ovenover boghandler C.A. Reitzels boghandel. Udstillingen bestod af ikke mindre end 547 fotografier. Det næste tilholdssted blev Hotel Hafnia i Vestervoldgade samtidig med, at klubben fik etableret egne mødelokaler på adressen Gl. Kongevej 96 i tagetagen. En rigtig "muse" sørgede for de ærede medlemmers velbefindende. Det nyoprettede mørkekammer blev fundamentet for en videreudvikling af medlemmernes kreative evner. Perioden var umådelig rig på nye tekniske opfindelser - ikke mindst fremkomsten af nye papirsorter og toningsmuligheder gav anledning til, at mange medlemmer fremstillede de rene "kunstværker". De kunstneriske intentioner var jo endnu at efterligne den klassiske malers motivverden og udtryksmåde. Perioden kaldtes piktorialismen, hvor ædeltryk, som bromolieog kultryksbilleder var aldeles velegnet, omend noget kompliceret og besværlig. En del amatørfotografer mistede aldeles pusten, når de skulle bearbejde det fotografiske Whatman-papir efter strenge og præcise recepter. Heldigvis var der også mange, der mestrede teknikken til fuldkom- 6

7 en kortere periode omkring 1905 havde KFAK mødelokale på Købmagergade. midten står amatørfotograf H. Rom og demonsterer fotografiapparat af nyeste model. Billedet er optaget med ASfa lynlyspulver. KFAK's samling. liir ilii( ;rl:,iii menhed, deres resultater kan vi i dag nyde med stor beundring. Udstillingerne De internationale udstillinger fristede. På den 3. internationale salon i Bruxelles i 1903 fik C.A. Reitzel, fabrikant Niels Fischer og fabrikant Carl Frederiksen antaget 7 billeder. Det fremgår af klubbens annaler, il der blev ført en omfattende korrespondance med klubber i England, Tyskland, Frankrig, Belgien, Holland, Danzig og Østrig, man fik endog en omtale i Neues Wiener Abenblatt i de følgende år aftroldtes regelmæssigt udstillinger på Den Frie Udstilling på Østerbro. Bdr. Lumidres opfindelse af Autochromepladen blev en spændende udfordring. Pladernes høje indkøbspris satte dog visse begrænsninger. De første pionerer var medlemmer som assistent Louis Hertz, Niels Fischer og C.A. Reitzel, folk som havde de fornødne økonomiske midler til rådighed. De første KFAK billedophængninger var en "kopi" af datidens maleriudstillinger. KFAK's samling. 7

8 *il$iilt 0,rt:Jfu,, -,tå f.,{$,t En håndslcreven ordrebekræftelse fra firmaet bdr. Lumiåre til tt/illiam Truelsen. Udskibning via Dunkerque. Dyr Hobby De mange fabrikker i Tyskland, Frankrig og England producerede stadig større og større mængder af fotografisk udstyr, papir og kemi til den voksende skare af amatører. Det stigende forbrug indebar tillige, at der blev fremstill et færdigkonfektionerede artikler, som var lette at anvende, men desværre også indebar en kvalitetsforringelse. Før den l. Verdenskrig var fotografiske artikler ganske dyre. Medlemsprotokollen viser da også, at den fotografiske hobby fortrinsvis blev dyrket af personer fra de mere veletablerede samfundslag. Den kreative amatørfotograf tager ikke sit fotografr, men skaber det, glæden over egne præstationer er kortvæig, derfor begyndte man at etablere en årlig udstillingsaktivitet, som vakte stor opmærksomhed, dels i Skandinavien, men også ude i Europa, særligt i England. Med betegnelsen " ste nternationale Udstilling af Fotografier" viste man i dagene fra 22. april til 8. maj 1904 et skønsomt udvalg af medlemmernes fotografiske arbejder. Udstillingen fandt sted i Budtz-Mtillers lokaler Bredgade 29,. & 2. sal. Man præsenterede en række af klubbens førende fotografer, bl.a. grosserer Sigvart Wgrner, fabrikant D. Duckert, telegrafist Hans Waagø og C.A. Reitzel. Hans Waagø var en fremragende amatørfotograf, en glimrende igangsætter og i mange år redaktør for det legendariske tidsskrift Amatør-Fotografen, som udsendtes fra Sammen med grosserer og bogtrykker Martius Truelsen, som var den økonomiske garant for bladet, fik klubben et stigende medlemstal. En række strålende år blev resultatet, hvor en række enestående billeder blev skabt. Det var den borgerlige families fritidsliv, uden synlige konflikter, man afspejlede. Mødre og døtre ved deres sytøj, husherren foran kaminen, bedstemoderen, der læser op for børnebørnene. Man afspejlede ikke arbejdet, men den fritid, som endnu kun var forundt en mindre overklasse. Disse fotografier blev mange år senere overgivet til museumsinsp ektør Yde-Andersen på Nationalmuseet og dermed bevaret for eftertiden. B

9 Nyhavn. Niels Fischer fik i 1904 dette billede på salon i Marseille. KFAK's samling. Et moderniseret logo - som il<ke slog an.

10 Klubbens bestyrelse er samlet til møde. Fra venstre William Truelsen, formønden C.J. Brodersen, prokurist Brusendorf og brandchef Liisberg. iiiirlll:i:ii Omlving hyggebordet sidder fra venstre: prokurist Brusendorf og brandchef Liisberg -? KFAK's samling. lo

11 Der var andet i livet end foto. Fra venstre: Brusendorf, William Truelsen, broder til Martius Truelsen og naturfotografen Sigvart Ll'erner. KFAK's sømling. Brusendorf og Sigvart Werner slapper af ved skakspillets glæder KFAK's samling. ll

12 Fabrikant D. Duckert var en alsidig og vidtfavnende fotograf, med sans for detalien. KFAK's samling. T2

13 Duckert er også mester for dette stemningsfulde bromoliebillede. KFAK's samling. T3

14 For at vi ikke skal få det indtryk, at KFAK udelukkende var en fotoklub af fotografiske artatøtgenier, har vi plukket lidt i Axel Hjorts anmeldelse af klubbens årlige udstilling i ndledningsvis påpeger han det vanskelige ved at skulle anmelde en så varieret samling billeder, "men man bør ad Aare drage Omsorg for, at rene dilettantiske Makværker, som de der i Aar, om end i mindre Grad end sidst, skæmmer Helhedsindtrykket, enten afvises eller bedre udstilles i en Sal for sig forbeholdt Juniorer". Nfu dette er sagt, får man en meget detaljeret og fagmæssig bedømmelse af de næste 500 udstillede billeder. Et portrætstudie har særlig ramt hans hjerte - "Vi vender os endnu en Gang mod Duckerts veltilfredse Gamling, tilnikker ham et gemytligt Farvel og forlader Udstillingen i en behagelig Følelse af at have været i godt og interessant Selskab". Hvorledes disse fotografiske optagelser er blevet giort, kan vi kun gisne om, men de jævnligt arrangerede fotoudflugter, hvor medlemmerne kom slæbende med, ikke blot de store kameraer, men også fruerne, har sandelig været en oplevelse for dem selv og de, som så til! Klubbens mangearige bibliotekar, Jakob Pedersen, affarugerede disse udflugter. Han gennemtravede de mest mystiske, ikke afmærkede veje og stier - ikke uden grund blev han kaldt "torturleder". Nye tider Efter krigen, i lg20 og 30'erne, valgte man andre motiver, præget af en holdning, der lagde megen vægt på autenticitet og samfundsrelationer. Den alvorligt truede idyl var aldeles spoleret af 1. Verdenskrig, så livssyn - og dermed normer og mål - måtte ændres radikalt. Medlemsskaren skiftedes langsomt ud, og de nytilkomne havde en betydelig større spredning i deres sociale forudsætninger for dyrkning af den fotografiske hobby. Det var fagfotografen Julius Folkmann, som indførte begrebet "Funkisfotografering" - nu skulle der eksperimenteres, billedbeskæringen blev dristig - alle disse tiltag kom selvfølgelig fra det store udland, som foreningens medlemmer helt naturligt kopierede. Krigens år Danmarks besættelse den 9. april 1940 blev et vendepunkt i klubbens arbejde og mødeaktiviteter. Den regelmæssige import af fotografiske materialer blev brat afbrudt. Man måtte klare sig med tyske og danske produkter. Her kom Merkurs indsats til at spille en stor rolle. Lokaleforholdene ændrede sig også, idet man flyttede til H.C. Ørstedsvej 22 A, hvor man residerede helt frem til Besættelsestidens udgangsforbud, luftalarm ffi.ffi., særlig i perioden efter folkestrejken den 29. august 1943, var generende. Man begyndte at afholde møder om søndagen, på grund af tyskernes udgangsforbud, og adskillige vellykkede ekskursioner blev ligeledes afviklet på helligdage. For rigtig at understrege ulvetiden blev fotograf Jette Bang inviteret som foredragsholder, og hun viste billeder fra det barske Grønland, det skete den 2. februar 1943, hvor udendørstemperaturen var minus 33 grader! Sammenslutninger 1944 indledte man et samarbejde med Danske Kamera Pictorialister, som dog kun varede ganske kort tid. Men i 1946 tog klubben initiativet til dannelsen af Dansk Foto Union, en salnmenslutning af danske fotoklubber, som varede frem trl stiftedes Selskabet for Dansk Fotografi, denne organisation har vist sig at være levedygtig. Heldigvis kom foråret 1945, og en ny tid begyndte for klubbens medlemmer. Der gik dog nogle år før varedirektoratets tilladelse blev givet til import af udenlandsk fotografisk materiel. de 5 besættelsesår var udviklingen gårct uden om Danmark - glæden var stor, hver gang nye film eller papirsorter kunne øjnes i fotohandlerens butik. De nyudviklede fotografi apparater kombineret med de nye kemiske produkter gav et pust og en fremgang i KFAK's mørkekammer. Man begyndte at "overgå" hinanden i teknisk udstyr, til tider for meget, men resultaterne udeblev ikke. En strøm af velkomponerede, dristige og interessante fotografier så dagens lys. begyndelsen af 1950'erne blev det også muligt at amatørfotografere i farver. Torsdag den 15. oktober 1953 demonstrerede den daværende formand, kemiingeniør Gustav Theilgaard fremkaldelse af en omvendefarvefilm. Ved et senere møde var turen kommet til en negativ farvefilm samt farvepapirbilleder. Gustav Theilgaard, som blev berømt i ind- og udland, fik tildelt KFAK's sølvmedalje. t4

15 Kemiingeniør Gustov Theilgaard forklarer Hubbens medlemmer farvefilmens teori. KFAK's samling ca Da man ikke havde fejret klubbens 50-års jubilæum i 1945, besluttede man at festligholde 55-års dagen den 18. november Direktør Johannes Heegaard Poulsen fra firmaet Merkur overbragte en hilsen fra sin bror, klubbens formand Axel Heegaard, der på grund af sygdom var forhindret i at være til stede. sin tale lovede han at forære KFAK en dirigentklokke af det pure sølv, udvundet af fixerbadene. Denne blev overrakt ved generalforsamlingen den 15. marts Det er en umulighed at nævne alle de fremragende, dygtige og initiativrige medlemmer, som gennem årenes løb har været med til at fremhæve klubbens høje fotografiske stade, 6n bør nævnes, Margrethe Olsen, en sjælden fotografisk begavelse, hvis smittende fotografiske skaberglæde særlig kom til udtryk i de såkaldte romertals-udstillinger, arrangeret af portrætfotografen Aage Remfeldt på Charlottenborg i København. nden vi afslutter dette tilbageblik og videregiver pennen til et nuværende medlem af klubben, skal der på vegne af Dansk Fotohistorisk Selskabs ønskes et hjerteligt tillykke med 100-års dagen for Københavns Fotografiske Amatørklub. Den leve! s John Philipson, KFAK Også i denne periode har de månedlige konkurrencer været et væsentligt element i klubbens aktiviteter. Der har været stor interesse for at aflevere billeder til bedømmelse, således at det i perioder har været nødvendigt at begrænse antallet af billeder, ikke mindst af hensyn til dommerne. Nævnes kan det også, at antallet af farvepapirbilleder er steget. Klubben har været piondr, når det gælder lyddias, d.v.s. dias, der vises som en serie med lyd. Serien kan have en varighed af 4-6 minutter. Først og fremmest har Egon Andersen været foregangsmand på dette område. Han har vundet adskillige medaljer, såvel i klubben som i indenlandske og udenlandske konkurrencer flyttede klubben fra lokalerne på Amager Fælledvej 3 til Gl. Kongevej 478. Huslejen var blevet for høj, og på Gl. Kongevej var vi fælles om lokalerne med Dansk Nikonklub og Leicaklubben sagde Leicaklubben fra, hvorefter vi flyttede til de nuværende lokaler på Jagtvej l5

16 Der lyttes intenst til den iltre Tommy Frenning. 1. Her har vi bofællesskab med Nikonklubben, hvor medlemmerne har adgang til mørkekammer og atelier. gennem årene har mange medlemmer deltaget i den årlige udstillin g, arcangeret af Selskabet for Dansk Fotografr var klubben arrangør sammen med Dansk Nikonklub af SDF's landsmøde og nationale udstilling. Klubbens medlemstal har i en årrække været omkring 80, hvoraf de kvindelige medlemmer udgør ca. 25%. En omtale af KFAK's virke kan ikke afsluttes uden at nævne fotograf og fotoskribent Tommy Frenning, som igennem 40 åtr sad i klubbens bestyrelse, heraf 5 år som formand. Hans faglige viden har været af uvurderlig betydning for klubben, ligesom hans mange internationale kontakter er kommet KFAK til stor nytte. Endvidere skal det nævnes, at Tommy Frenning var primus motor i arrangementet af klubbens 75 års jubilæum i På selve jubilæumsdagen den 13. november, bliver dørene slået op til jubilæumsudstillingen, 2. Nordiske Fotosalon, Stella Polaris, på Københavns Rådhus. En mere værdig ramme om en udstilling findes næppe! l6 KFAK gav inspiration over hele landet. Klubbens formænd gennem de 100 år Professor T.N. Thiele Højesteretssagfører Michael Lunn Redaktør og læge W. Thulstrup Højesteretssagfører Michael Lunn Dir, ingeniør C.J. Brodersen Grosserer Peter Jahn Dr. med. P.K.G. Bentzon Fabrikant A. Heegaard Poulsen ngeniør R. Thomsen Cand. pharm. K. Sengeløv Fabrikant A. Heegaard Poulsen ngeniør Thorkild Larsen Direktør Gustav Theilgaard Cand. jur. Erik Egmose Fotograf, redaktør Tommy Frenning Glasblæser Egon Andersen Advokat Henrik Legarth ngeniør Ove Lyngsie l 898- l t t931 r t t t t o

17 Dresden Den tyske kameraindustris højborg Lars Schiinberg-Hemme vil i en række artikler, på historisk og tek- tyske kunstby Dresden nisk plan skrive blev centrum for historien omr hvorledes den eu ropæisk kameraindustri. En ntroduktion 1. Del Dresden er hovedstad i den tyske delstat Sachsen. Sådan som de politiske forhold er i Tyskland i dug, skal ordet hovedstad ikke forstås helt bogstaveligt. Sachsen i dens nuværende udstrækning har existeret i godt 200 ån. Det har ligesom Danmark været ude for ubehagelige decimeringer. en længere periode va.r det en af de større og politisk betydelige selvstændige tyske stater; men efter syvårskigen i midten af l T00tallet fik det sin nuværende størrelse på knap km2 - en tredjedel af Danmarks. Man kan godt trække en række paralleller til Danmark. F.ex. er der meget stor overensstemmelse mellem den stenalderkultur der fandtes i Sachsen/Thtiringen og Danmark. Men der er også mere nutidige lighedspunkter. Selv om Sachsen vel nok af de fleste danskere opfattes som et sydtysk område, er der tale om et overvejende opdyrkeligt land (69% landbrugsjord, 26% skov). Landet er en del af det nordtyske bakkeland. Men det er naturligvis præget af at det mod syd grænser op til Tjekkiet ved de berømte Erzgebirge. Endnu mere berømt var især for et par generationer siden den store høj slette mellem Dresden og Erzgebirge, Sachsisk Schweiz. Undergrunden er et stærkt eroderet sandstensmassiv, som med sine dramatiske former - gennemskåret af bl.a. Elben - var et af de allermest besøgte turistmål omkring arhundredskiftet. Mine bedsteforældre ferierede gentagne gange på kurstederne i området og kunne ikke blive trætte af at berette om det. Man kan trække paralleller mellem Danmark og Sachsen også hvad angår udviklingen hen imod en moderne stat. Men her bliver man nødt til at tilføje: det skete altsammen først i Sachsen siden i Danmark. De politiske strømninger i begyndelsen af forrige århundrede med liberalisme og demokrati slog langt tidligere og kraftigere igennem i Sachsen; det folkelige engagement var langt større. Det hænger sammen med at Sachsen nok var en selvstændig stat, men samtidig en del af et meget stort sprogområde. Det lå midt i Tyskland. Hovedstaden i kongeriget, Dresden, yffi et centrum for kunst og kultur. Unge mennesker fra hele Europa, men især fra den nordeuropæiske, protestantiske del, strømmede til universitetet i Leipzig. Alle nye tiltag nåede meget hurtigt til Sachsen. Det gialdt også den industrielle udvikling. Driftigheden var meget stor og allerede for 100 år siden var over halvdelen af befolkningen beskæftiget inden for industrien. Befolkningstallet steg. tiden omkring fotografiets opfindelse 1839 var det 1,7 mio hvor Sachsen blev en delstat med udstrakt selvstyre i den nye stat Tyskland2,T mio ,8 mio - den største befolkningstæthed i Europa. Og i 1933 hvor Sachsen efter dannelsen af Det Tredje Rige mistede sit selvstyre 5,2 mio. Før industrialiseringen for alvor satte ind var Den Kongelige Porcelænsfabrik i Meissen berømt i hele Europa og der havde fra gammel tid været t7

18 minedrift i den sydlige del, guld, sølv, bly, kobber, og andre metaller foruden en masse ædelstene og halvædelstene. Men med industrialiseringen i forrige århundrede skete store forandringer for størsteparten af befolkningen. Landbrugsproduktionen havde været betydelig og - som i Danmark - beskæftiget næsten hele befolkningen. Nu blev den endnu større og mere intensiv, men beskæftigede kun en lille og stadig mindre del af befolkningen- For hundrede år siden var andelen kommet ned på l5o, mens industrien gav arbejde til 58%. Sachsen tangerer det mellemeuropæiske kul- og jernbælte, og især i det sydvestligste hjørne ved byen Zwickau kom en vældig minedrift til den moderne storindustri i stand. Byerne voksede explosivt, og nogle blev rene fabriksbyer. Det gælder for exempel den store by Chemnitz. Netop denne by blev mange år senere i DDR-tiden udsat for et navneskifte til Karl Marxstadt. Og det er ingen tilfældighed. Sachsens befolkning var i tiden mellem Tysklands samling 1870 og 1. verdenskrig Tysklands mest socialdemokratiske forbundsland og næsten alle de 23 medlemmer Sachsen havde i den tyske rigsdag var socialdemokrater. Efter Tysklands genforening i 1989 er Karl Marxstadt igen kommet til at hedde Chemnitz. Dresden var hovedstad i kongeriget Sachsen og residensby for kongen. Den var frem til 1 3. februar 1945 et rent orgie i arkitektonisk skønhed. Den var sæde for et blomstrende kulturliv og folk valfartede til Dresden fra hele Europa, bl.a. for at se de store kunstsamlinger eller overvære en af de store begivenheder inden for europæisk musikliv. Men derudover var Dresden også en industriby - endda i meget stort omfang. Man må i den forbindelse tænke pa at Dresden er godt placeret rent geografisk. Den ligger i den meget brede Elbdal med store flade arealer. Floden er, og har fra de ældste tider været, en god transportvej for store godsmængder med mulighed for omladning til oversøiske destinationer i Hamborg Havn. Dertil kommer et tæt jernbanenet med hovedlinjer til nabolandene Tiekkiet mod syd (indtil 1918 en del af Østrig), Schlesien mod øst (indtil 1870 et hertugdømme under den selvstændige stat Preussen, derefter også en del af Tyskland ligesom Sachsen, og efter 1945 en del af Polen), Bayern mod sydvest (et'selvstændigt land frem til tysktands samling), og mod vest til Thiiringen og Sachsen-Anhalt, som begge tidligere havde været en del af det storsachsiske rige. Hitler byggede motorvej fra Dresden til Frankfurt og fra Dresden til Berlin, men nåede kun halvt at fuldende motorvejen fra Dresden til Breslau (nu Wroclaw). Den industri der opstod i Dresden havde for en stor del noget med levnedsmidler at gøre, f. ex. var dresdener chocolade i gamle dage noget helt særligt. Der var også en god part af de i Sachsen allestedsnærværende bryggerier og brænderier, som udviklede sig til regulær storindustri. Tobaks- og textilindustrien var meget omfattende. nden for jern og metal var det især mindre og forfinede produkter, f.ex. symaskiner og cykler. Men den ældste industri i Dresden havde udviklet sig af det gamle glashåndværk som havde været omfattende meget langt tilbage i tiden. Nu blev det til storindustri både inden for færdige produkter og råvarer (glasmasse). Når man skal forklare hvorfor lige netop Dresden skulle blive sæde for et meget stort antal fabrikker og værksteder med tilknytning til fotografi må alt det ovenstående tjene som forudsætning for at det kunne ske. Men man kunne temmelig sikkert finde andre byer i den tysksprogede del af Europa eller i England, hvor nogle tilsvarende forudsætninger var til stede. Måske har motivationen til at gå i gang med lige netop kamerabygning og fremstilling af objektiver ligget i den stærke koncentration af kunstnere der var i byen kombineret med det kosmopolitiske præg med store kolonier af fastboende amerikanere, englændere, og russere. Fotografiets opfindere er de franske Joseph Nidpce og Louis Daguerre foruden englænderen William Henry Fox Talbot og fotografiets fødselsdag regnes, som formodentlig alle dette blads læsere har hørt før, til l9.august den dag hvor den franske stat frigav Daguerres patent. smuk overensstemmelse med disse navnkundige opfinderes nationalitet var det i Frankrig og England udviklingen inden for fotografien kom til at foregå de næste 40 år. Tyskland var der naturligvis som i hele Europa stor interesse for opfindelsen; men teknisk set var Tyskland et fotografisk u-land i denne periode - i B

19 Louis Daguete og sodore Niåpce præsenteres af formanden for Videnskabernes Selskøb Arago på det offentlige møde den 19. august skarp kontrast til hvordan det skulle blive hen mod slutningen af århundredet. De eneste navne fra det tyske område der virkelig er værd at nævne er Voigtlånder & Sohn fua Wien og Braunschweig og Steinheil fra Miinchen. Dresden boede brødrene Carl Heinrich og Friedrich Wilhelm Enzmann. Den første blev uddannet som læge ved universitetet i Lerpzig i 1834 og nedsatte sig som praktiserende læge i Dresden. Den anden, Friedrich Wilhelm, nedsatte sig i i en alder af 30 år - som selvstændig finmekaniker og optiker i Dresden. Ved den sachsiske udstilling for tekniske produkter i Dresden 1834 bliver han hædrende omtalt for en skydelære og et akromatisk mikroskop. sær mikroskopet skaber opmærksomhed, fordi han selv havde slebet linserne. Ved senere udstillinger modtager han medailler for sine produkter, især matematiske måleinstrumenter, kikkerter, og mikroskoper, senere også for sit avancerede galvaniseringsapparat (til søvplet og gulddubld). Han bliver i en ung alder en meget velrenommeret håndværksmester i Dresden. Det der gør Friedrich Wilhelm Enzmann interessant i en fotografisk sammenhæng er at han allerede fra sin nedsættelse som selvstændig håndværker sammen med sin lægebroder begynder at experimentere med >lysbilleder< på papir - dog uden at det lykkes for dem - og at han meget hurtigt efter frigivelsen af Daguerres l9

20 To af fotografiets opfindere. Louis Daguerre i samtale med Joseph Niåpce. 6) Sd,rnntti6 ift mir lic Oor{trtlung Eogunrr f6æ tiqtlitdæ uottoaa.a gr0ngrc. Dlcrrr" oor' brfitbrl 3ubmitungr oir i6 fir frlbf bctlndc. urte loufr i6 uor irtt oe: 3 B3ott 3 gt, * [30[ 6 gt., 6!3ott t2 gt- :c- -uo utdctiga i4 ncr roi lut DodkUung uon 8l6t6il!ett, folo$l no6 br ngobr Dogurrtr'f, old uo6 blr nriaigtn un!, brr ncinrc Eruhr6, Dt3 Dr. ntrnolr, ort6a hi brrfrlbrc llbirtfootlit ait bic Eognrræf$æ' 1'5 D3tt StunrC birfrr drnr$orni- 8i- S3- nlrorn-, St6lnitua f,nnrngo{fi!k 8- Mekanikus Enzmann tilbød allerede den 3l. oktober 1839 i en annonce et komplet fotografisk udstyr. patent er på banen i et af de lokale dagblade med tilbud om et komplet fotografisk udstyr af egen tilvirkning. Det sker 3l.oktober Han tilbyder fra starten plader i tre formater, 8l x 8lmm, 108 x 108mm, og 162 x 162mm og kameraer såvel efter Daguerres standard som efter hans egen og broderens. sær det sidste er interessant; for deres kamera har et rumfang på kun af Daguerres (3 dm3 mod 60 dm3). Man må derfor sige at brødrene Enzmann ikke bare er hurtigt med på vognen, men også at de skaber noget nyt og mere praktisk. Baggrunden for at de kan gøre det i løbet af kun 10 uger er naturligvis at de allerede har experimenteret gennem flere år både med kemi og apparatur og naturligvis også at Friedrich Wilhelm Enzmann er en meget dygtig håndværker der både kan bygge et kamera med meget små tolerancer og slibe et objektiv. Både Carl Enzmann og Friedrich Wilhelm Enzmann gik en gylden fremtid i møde. De blev meget agtede borgere i Dresden. Carl Enzmann blev - trods travlhed med sit arbejde som læge - opfinder af et såkaldt solmikroskop, et mikroskop der ved hjælp af solen kunne projicere et lysstærkt billede op på en skærm. Det blev han virkelig berømt for. Mikroskopet blev naturligvis fremstillet af hans broder. Friedrich Wilhelm Enzmann fik store tillidsposter i arbejdsgiverforeningen og blev en foregangsmand for faglig undervisning af arbejdere. Desu- 20

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 4 Fokus på fokus GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fokus fordi det er skarpt... 4 Fokus, DOF og bokeh... 5 Auto fokus (AF)... 6 AF, bestem

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode Historiefaget.dk: Trekantshandlen Trekantshandlen Trekantshandlen var en handelsrute, hvor våben og forarbejdede varer fra Europa blev bragt til Afrika, slaver fra Afrika til Amerika og endelig sukker,

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Poul Henningsen

Poul Henningsen POUL HENNINGSEN Poul Henningsen 1894 1967 Poul Henningsen var en dansk lysmager, arkitekt, revyforfatter, filminstruktør og samfundsrevser. Han var kendt under initialerne PH. PH var en mand med mange

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Indledning Et gammelt udklip fra SE og HØR er dukket frem af gemmerne. Det er noget mærket af tidens tand, men desværre ikke dateret. Af historier

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag. Bellahøj Skole. Tværfagligt

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag. Bellahøj Skole. Tværfagligt Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag Deltagers navn: Carsten Andersen Skole: Bellahøj Skole Klassetrin: 4.-6. kl. Fag: Tværfagligt Titel på projekt: Børn af Galileo Antal sider: 6 inkl.

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Til højre Kalman Hafner i værkstedet i 60erne.

Til højre Kalman Hafner i værkstedet i 60erne. 12 Vores erfaring garanterer det bedste resultat, fortæller alman Hafner. Firmaet støber således dagligt i mange forskellige legeringer herunder guld, sølv, platin, bronze og kobber samt firmaets specialitet;

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr Jernovnen Fra Grimms Eventyr I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en prins, som var fortryllet af en ond heks, så han måtte sidde inde i en jernovn ude i skoven. I mange år

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609. Åbningstider: Tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 15.00-17.00

Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609. Åbningstider: Tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 15.00-17.00 Kulturhuset, Bredgade 4, Langå Postadresse: Poul Pedersen, Parkvej 11, 8870, Langå Museets hjemmeside --http://museumilangaa.dk Mail til: pouloglilli@gmail.com eller ole.theo@museum.dk Kontakt: Poul Pedersen

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Godt Nytår. Godt Nytår til alle!

Godt Nytår. Godt Nytår til alle! Nummer 4, Januar, 2015 Godt Nytår Godt Nytår til alle! Lidt om forside billedet: Der findes ikke noget bedre end en løbetur en frostkold dag, hvor solen står klart over landet. Billedet er taget af Jonatan

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar I FORENINGEN - SPOR 0 Nr.17 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar Den Københavnske S-bane har fra 1. oktober overtaget de 2 MJ rangerlokomotiver fra DSB.

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler.

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler. 1 19. Afsnit Vi husker at Martinus i begyndelsen af sit arbejde med at beskrive sin kosmologi, valgte at fremstille de overordnede træk af kosmologien i form af symbolbilleder, som han selv tegnede og

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014.

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Af Georg Zilmer For 4. gang havde Fjordagers cykelafdeling arrangeret en tur til Tyskland, hvor vi skulle deltage i "Saar-Pfalz Ekstrem Marathon".

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Først og fremmest vil jeg sige tak, tak for de mange smukke ord fra Per og Inger

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Andet kapitel 14. juni 2017 Så blev det "dagen før", og prøver og samtaler er overstået. Det blev oplyst, at der var sat fem timer af til operationen i morgen - synes det er ret lang tid... Vi når så desværre

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

I----------------------------- I

I----------------------------- I KONFIRMATION 2016 HA OG VÆ Det er en uendelig smuk og minderig dag, I bliver konfirmeret på Vejret er helt fantastisk.og så er det den 5. maj, Danmarks befrielses dag Efter fem års besættelse, med mørkelægnings-gardiner

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT Nangijala Tekst og Design: Uffe Thorsen Illustration: Sandra Døssing Tak til Frederik J. Jensen for Montsegur 1244, og Astrid Lindgren for Brødrene Løvehjerte LÆS DETTE HÆFTE HØJT Indledning Brødrene

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere