Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 08. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:12 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe Sørensen (næstformand), Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Thorbjørn Kolbo Brit Skovgaard Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Budget 2015 og overslagsårene Orienteringspunkter Godkendelse af folkeoplysende forening Rødeled - forslag om opsigelse af samarbejde Stege Roklub ansøger om støtte til nyt isætningssted Foreningen H C Andersens Verden ansøger om støtte til opsætning af Nattergalen Borgerforeningen Lundby ansøger om støtte til Skolekulturdag Farmorhuset støtte til aktiviteter Kunsthal 44 Møen ansøger om støtte til udstillingsprogram Tilskud til renovering af eksisterende lysanlæg Administrativt behandlede ansøgninger i Kultur- og Fritid Forslag til guide for foreninger og aftenskoler Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget for Eventuelt...27 Bilagsoversigt...28 Underskriftsside...30

3 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Budget 2015 og overslagsårene Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Procedure og tidsplan for budget Sagsfremstilling Den overordnede tidsplan for arbejdet med budget blev godkendt 19. februar 2014 i udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Af den fremgår det at fagudvalgene på møderne i april måned skal starte på budgetbehandlingen. Denne sag handler ikke om de konkrete budgetrammer, da de først behandles i udvalget for Økonomi, Planlægnings- og Udvikling 14. april 2014 og dermed vil indgå i budgetsagen på udvalgenes møder i maj. Sagen handler om, hvilke interessenter udvalget vil inddrage, og hvordan udvalget vil inddrage dem. Herudover eventuelle budgetanalyser, der er ved at blive udarbejdet, kommende reduktioner og ændrede prioriteringer i udvalgets budget. Det vil sige en indledende drøftelse og planlægning af det kommende budgetarbejde. Interessenter Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget skal fastlægge, hvilke interessenter der skal inddrages i arbejdet med udvalgets budget inden udvalgets møde 3. juni 2014 og hvordan. Det har de foregående år drejet sig om Musikskolens bestyrelse, Folkeoplysningsrådet, Idrætsrådet og Fritidsrådet. Desuden er Det frivillige Samråd høringsberettiget. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget skal drøfte og fastlægge proces for dialogmøder, skriftlige høringer eller andre former for inddragelse af interessenterne. Reduktionspulje på 20 mio. kr. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har på mødet 18. marts 2014 godkendt en fordeling af reduktionspuljen på 20 mio. kr. på udvalgenes rammer. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget andel af reduktionen er 0,6 mio. kr., som skal udmøntes indenfor udvalgets samlede ramme. Der er indenfor Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget områder igangsat følgende budgetanalyser: Øget samdrift og mulighed for serviceforbedringer mulige potentialer ved øget samdrift mellem bibliotek og borgerservice. Resultaterne af disse vil indgå i prioriteringen af hvordan udvalgets reduktion skal udmøntes. Udvalget skal drøfte fordeling og prioritering i udmøntningen af reduktionen. Drøftelserne vil indgå i administrationens videre arbejde med konkrete forslag til udmøntning af reduktionen. På udvalgets møder i maj og juni vil budgetanalyser og reduktionsforslag blive præsenteret, således at budgetrammerne kan overholdes i Budgetrammer i øvrigt Som nævnt ovenfor er udvalgsrammerne ikke godkendt og udmeldt endnu. Denne oversigt er derfor lavet med udgangspunkt i det vedtagne budget 2014 tillagt de bevillingsbeslutninger, der er truffet frem til 1. marts Oversigten er lavet for at give udvalget en indikation af, hvordan budgetrammen udvikler sig fra 2014 til 2015, altså om befolkningsudviklingen eller tidligere beslutninger betyder at budgettet skal tilpasses. Tallene i oversigten indeholder ikke den reduktion på 0,6 mio. kr. som er beskrevet ovenfor. Som det fremgår af oversigten øges/reduceres udvalgets budgetramme med 0,6 mio. kr. Administrationen vil på mødet mundtligt fremlægge foreløbige overvejelser som grundlag for en dialog omkring hvilken overordnet strategi udvalget ønsker skal være retningsgivende for udmøntningen af den aktuelle besparelse samt de fremtidige demografireguleringer. Regnskab 2013 Korr. Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoversla kr. Kultur-, Idræts- og

4 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Fritidsudvalg Budgetramme For de udvalg som er ændret pr. 1. januar 2014 er regnskab 2013 justeret til, så det kan sammenlignes med budgetårene. Udvalget har mulighed for at omprioritere og eller foreslå nye tiltag finansieret indenfor udvalgets ramme. Det fremgår af den godkendte budgetprocedure. Administrationen har ikke på nuværende tidspunkt konkrete forslag til udvidelser eller reduktioner, men udvalget kan fremsætte eventuelle ønsker om prioriteringsforslag som administrationen vil arbejde videre med. Mål i udvalgsaftalen Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget har i oktober 2013 formuleret mål for udvalgsaftalen i forbindelse med budgetlægningen for Udvalget vil i 2014 og 2015 løbende blive præsenteret for effekten af de indsatser, der arbejdes med. Nøgletal Som bilag til denne sag er vedlagt en række standard-nøgletal, hvor Vordingborg Kommune sammenlignes med statistisk sammenlignelige kommuner, regionen samt alle landets kommuner. Nøgletallene viser overordnet, at Vordingborg Kommune har valgt at kulturlivet, grønne områder og stadions, idrætsanlæg og svømmehaller støttes på et niveau på eller lidt over landsgennemsnittet, hvorimod det folkeoplysende foreningsarbejde støttes under landsgennemsnittet. Bilag: 1 Åben Ecconøgletal Kultur og fritid 41508/14 Indstilling Administrationen indstiller, at at at udvalget fastlægger hvilke interessenter, der inddrages i dialogprocessen, udvalget drøfter, hvordan reduktionspuljen kan udmøntes indenfor udvalgsrammen med henblik på administrativ udarbejdelse af konkrete reduktionsskemaer, behovet for prioriteringer drøftes med henblik på administrativ udarbejdelse af konkrete forslag til reduktionspuljen. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingerne blev tiltrådt, og udvalget pegede på et antal områder, som skal belyses nærmere til næste udvalgsmøde. Udvalget drøftede forskellige veje til inddragelse af interessenterne. Udvalget besluttede, at administrationens forslag til reduktioner udsendes i forhøring hos de råd, som er på udvalgets område. Forhøringssvar skal foreligge til næste udvalgsbehandling. Else-Marie Sørensen (F) og Thorbjørn Kolbo (A) bemærker, at man mangler de af flertalgruppens lovede prioriteringsforslag, der ikke bygger på salamimetoden. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orienteringspunkter Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling Orientering fra fagsekretariatet a) Ansøgninger til diverse puljer økonomisk oversigt Der vedlægges et økonomiskema med angivelse af aktuelle restbeløb for alle puljer inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 8. april b) Solbakken nu PANTEREN - sidste nyt Solbakken har fået nyt navn: PANTEREN og man søger om, at det skal hedde Panter Plads. Ombygning - lovliggørelse af den store hal, sportsgulve i de mindre sale (ikke den store hal), samt indretning af mødefaciliteter og en cafemiljø med anretterkøkken sættes i gang indenfor den nærmeste tid. Arbejdet med udearealer vil også blive påbegyndt. Det samlede arbejde forventes at være tilendebragt den 1. august Kontorfaciliteter på 1. sal forventes udlejet i løbet af efteråret. Komiteen for PANTEREN arbejder med at udarbejde et prospekt, som beskriver baggrund, ideer og eksempler på aktiviteter og samarbejder, som kan bruges til at markedsføre PANTEREN hos eksterne investorer. Der afsøges muligheder for at indgå driftsaftale med ekstern partner. Bilag: 1 Åben Økonomiskema pr. 26. marts /14 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Godkendelse af folkeoplysende forening Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jens Frimann Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Sagsfremstilling Der er i marts 2014 godkendt 1 frivillig folkeoplysende forening: Vintergæs Vordingborg vinterbadelaug Formål: Foreningens formål er at: - varetage og fremme interessen for vinterbadning. - arbejde for gode badeforhold på Ore Strand. - arbejde på at få klubfaciliteter/badeanstalt eller lignende. Foreningen har endnu ikke oplyst medlemstal eller ansøgt om tilskud. Indstilling Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Rødeled - forslag om opsigelse af samarbejde Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiatriudvalget Område: Psykiatri og handicap - Sagsbeh: Marita Dalsgaard Lovgrundlag Servicelovens 103, beskyttet beskæftigelse. Resumé Vordingborg Sociale Virksomhed er samarbejdspart i en samarbejdsaftale mellem Den selvejende institution Rødeled og muséerne Vordingborg. Denne samarbejdsaftale foreslås opsagt pr 1. April Sagsfremstilling Formålet for Vordingborg Sociale Virksomhed er at tilbyde beskæftigelse efter Servicelovens 103. I en årrække har den Sociale Virksomhed påtaget sig driftsopgaven omkring Rødeled, ved at have nogle pladser til beskyttet beskæftigelse i Pottemagerværkstedet Rødeled og passe butikken, hvor produkterne sælges. Den selvejende institution Rødeled ejer Pottemagerværkstedet Rødeled i Præstø i Vordingborg Kommune og har som formål at opretholde et arbejdende museumsværksted på adressen Rødeledvej 1, 4720 Præstø, samt at opretholde de gamle Knudsen-familieprodukter og samlinger af gammelt lertøj, og herved skabe en turistmæssig attraktion i Præstø. Som det fremgår af vedlagte samarbejdsaftale, ønsker Den selvejende institution Rødeled gennem samarbejde med Vordingborg Sociale Virksomhed og Museerne Vordingborg at skabe forudsætningerne for at formålet kan virkeliggøres. I de senere år, har det af flere årsager, været en udfordring for Vordingborg Sociale Virksomhed at passe driften på en fornuftig måde. Og på grund af bygningernes stand, kan arbejdsmiljøet ikke holdes på et niveau, som overholder lovens rammer. Bygningerne er utætte, der er stejle trapper, uhensigtsmæssig indretning mv. Som det fremgår af vedlagte forslag til opsigelse, har der heller ikke været noget samarbejde med Fonden eller Museerne for at fremme kendskabet til Røde Led. Vordingborg Sociale Virksomhed har mange tilbud til borgerne og udvikler løbende nye for at give gode tilbud til borgerne og samtidig have økonomisk rationelle tilbud. Her er tilbuddet på Rødeled en for stor byrde både normeringsmæssigt og økonomisk. Derfor foreslår administrationen, at Den Sociale Virksomhed opsiger samarbejdsaftalen pr. 1. april 2014 med virkning 30. september 2014 og at Lederen for den Sociale Virksomhed, Kristen Bruun, samtidig udgår af bestyrelsen. Der er andre muligheder for lerarbejde i Vordingborg Sociale Virksomhed i egnede fysiske rammer, hvor langt flere kan deltage. Så selve den borgerrettede aktivitet bliver ikke forringet ved ophøret af samarbejdet. Tværtimod, bliver der bedre rammer samtidig med at tilbuddet bliver økonomisk rationelt. Bilag: 1 Åben Samarbejdsaftale Rødeled 25192/14 2 Åben Opsigelsen 25189/14 Indstilling Administrationen indstiller, 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget at udvalget beslutter at Vordingborg Sociale Virksomhed pr 1. april 2014 opsiger samarbejdsafta-len mellem Den selvejende institution Rødeled og Vordingborg Kommune, Vordingborg Socia- le Virksomhed og Museerne Vordingborg. Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den Tiltrådt. Oversendes til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget til orientering. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Brit Skovgaard Udvalget tog sagen til efterretning, og udvalget ser med interesse frem til de forslag, som måtte komme fra Fonden bag Røde Led. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Stege Roklub ansøger om støtte til nyt isætningssted Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Materialestøttepuljen Sagsfremstilling Stege Roklub ansøger om støtte på kr. til pontonflåde i forbindelse med etablering af nyt isætningssted for inriggerbåde. Foreningen har til formål at dyrke roning og kajakroning og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at udbrede kendskabet til disse idrætter. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. Stege Roklubs nuværende isætningssted giver problemer for både de unge brugere men især for 60+, da bådene skal løftes for at komme i vandet. Det kræver en betydelig fysik og behændighed både at sætte bådene i og tages op af vandet på grund af havnens strøm- og vindforhold. Isætningsstedet er en skrå pontonrampe, som ikke giver mulighed for, at de ca. 100 kg tunge og ca. 10 meter lange inrigger både kan køres direkte i vandet. Dette giver risiko for skader på personer og materiel. Foreningen ansøger derfor om støtte til en pontonflåde, som er en del af et nyt isætningssted for de tunge både. Det nye isætningssted vil gøre det muligt, at køre bådene på bådvogne via en sliske direkte ned i vandet. Der ansøges om kr. Etablering af nyt isætningssted har et samlet budget på kr. som søges finansieret via Vordingborg Kommune, Friluftsrådet og diverse fonde. Projektet forventes færdigt i april Sekretariatet for Vej-, Park- og Havneservice har gennem de sidste måneder været i dialog med Stege Roklub vedrørende etablering af nyt isætningssted. Roklubben har fået anvist nyt sted og er blevet vejledt om, hvilke myndigheder, der skal kontaktes, for at få de korrekte tilladelser til etableringen. Ansøgning til Kystdirektoratet er fremsendt. Fagsekretariatet vurderer, at ansøgningen understøtter Vordingborg Kommunes ønsker om at fremstår som attraktiv turist- og bosætningskommune, hvor alle frivillige aktiviteter underbygger kommunens aktiviteter. Der er afsat en materialestøttepulje i 2014 på i alt kr. Separat økonomiskema over udvalgets puljer fremlægges på mødet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Materialestøttepulje 40 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Materialestøttepulje -40 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilag: 1 Åben Tilbud H.E.Hougaard 39487/14 2 Åben Visualisering - isætningssted 39530/14 3 Åben Isætning inrigger ved eksisterende ponton 39528/14 4 Åben Elektronisk ansøgning 39494/14 5 Åben Ansøgning Stege Roklubs broprojekt /14 Indstilling Administrationen indstiller, at at ansøgningen imødekommes med op til kr. som støtte til etablering af nyt isætningssted ved Stege Roklub under forudsætning af, at øvrig finansiering falder på plads, kriterierne for tildeling af materialestøtte overholdes, at støtten udbetales fra materialestøttepuljen for Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Foreningen H C Andersens Verden ansøger om støtte til opsætning af Nattergalen Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Aktivitets- og udviklingspuljen for Sagsfremstilling Foreningen H. C. Andersens Verden ansøger om støtte på kr. til scenografi og materialer til opførelse af teaterstykket Nattergalen i Teaterparken H. C. Andersens Verden er beliggende på Jungshoved lige syd for Præstø. Parken åbnede i sommeren 2013 og byder på aktiviteter, der stimulerer sanserne og hvor besøgende selv er med til at skabe den gode oplevelse. Konkret skabes en ny kunstnerisk sceneoplevelse, ud fra en fælles referenceramme, som gennem et genkendeligt univers, viser teaterets mange facetter. Alt dette er med til på en ny måde at formidle det teatralske univers, som en totaloplevelse. Parken er et oplevelsesforum for familier, hvor oplevelser, kunstnerisk aktivitet, nærvær og afslapning er nøgleordene. Foreningen ansøger om støtte til realisering af nyt arrangement med Dramaskolen som hører under Musikskolen i Vordingborg. Dramaskolens aktiviteter er med til at understøtte Vordingborg Kommunes ønske om at skabe: aktiviteter der udvikler og understøtter børn og unge, møder med andre generationer, lokal forankring, tværgående samarbejder med skoler og institutioner, samarbejde mellem professionelle og ildsjæle, formidling af kunst og kultur med drama, Litteratur, Billedkunst og Musik tiltrækning af turister fra ind- og udland. Der søges om støtte på kr. til opførelse af teaterstykket Nattergalen s scenografi og kostumer. Arrangementerne er offentligt og åbent for alle i hele juli måned Foreningen fremsender et budget i balance under forudsætning af, at ansøgningen til udvalget imødekommes. Der er en egenfinansiering på kr. samt en forventet indtægt på kr. Fagsekretariatet vurderer, at Teaterparken H. C. Andersens Verden understøtter Vordingborg Kommunes satsning på aktiviteter for børn og unge, initiativer omkring udvikling af kulturelle aktiviteter i landområderne samt medvirken til mulighederne for øget markedsføring. Der er afsat en aktivitets- og udviklingspulje for 2014 på i alt kr. Separat økonomiskema over udvalgets puljer fremlægges på mødet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Aktivitets- og 40 udviklingspuljen Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og udviklingspuljen

12 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Budget - H C Andersens Verden 38908/14 2 Åben Billede Fra Foreningen H C Andersens Verden 38901/14 3 Åben Tilbud fra Kristian K - oplæg 3 HC Andersens Verden 38910/14 Indstilling Administrationen indstiller, at at ansøgningen imødekommes med kr. til scenografi og materialer til opsætning af Nattergalen i 2014, kriterierne for aktivitets- og udviklingspuljen overholdes, at tilskuddet udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen for Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Borgerforeningen Lundby ansøger om støtte til Skolekulturdag Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Aktivitets- og udviklingspuljen for Sagsfremstilling Borgerforeningen Lundby ansøger om støtte til afholdelse af skolekulturdag den 24. maj Foreningens formål er at værne om borgernes interesser og at fremme sammenhold og fællesskabet i Lundby Sogn, samt at værne om sognet og søge dets forhold forbedret og i det hele taget at varetage borgernes interesser. Foreningen ønsker at skabe et fællesskab i Svend Gønge skolens skoledistrikt blandt elever, forældre og øvrige borgere, herunder styrke lokalområdets kultur, fritids og skoletilbud for derigennem og give bosætningen bedre forudsætninger. Foreningen har haft efterspørgsel på aktiviteter målrettet unge, der ikke dyrker idræt samt et ønske om fritidsaktiviteter og samkvem børn og forældre imellem. Målet er derfor årligt, at lave en eventdag, hvor skoledistriktets tilbud præsenteres som arbejdende stande/værksteder. Intentionen er en markedsplads med sjov, gøgl og god stemning, hvor familierne og nærvær er i centrum. Aktiviteterne skal have et naturligt flow henover dagen, for til sidst at ende i noget afslapning og socialt samvær. Arrangementet vil blive afholdt på Svend Gøngeskolen. Foreningen har fremsendt et budget med finansieringsbehov på kr. fordelt på kr. fra aktivitets- og udviklingspuljen samt kr. fra LUP-puljen (understøttelse af lokale udviklingsplaner) fordelt på årene 2014 og Der forventes ingen indtægter til arrangementerne. Der ansøges om støtte til: Etablering af skilte ved veje kr kr. Flyers og Plakater kr kr. Udarbejdelse af grafisk materiale kr kr. Underholdning kr kr. Kørsel kr kr. Mødeudgifter kr kr. I alt kr kr. Fagsekretariatet vurderer, at skolekulturdagen hvor områdets foreninger og tilbud præsenteres understøtter dels det frivillige foreningsliv i området, dels samarbejdet mellem folkeskole og det frivillige foreningsliv. Et samarbejde som underbygger intentionerne i folkeskolereformen. Administrationen indstiller derfor kr. til delvis dækning af underholdningen. LUP midlerne har indstillet kr. til arrangementet, under forudsætning af, at øvrig finansiering falder på plads. Der er afsat en aktivitets- og udviklingspulje for 2014 på kr. Separat økonomiskema over udvalgets puljer fremlægges på mødet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Aktivitets- og 12,5 udviklingspuljen Anlæg Afledt drift 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Finansiering Drift Aktivitets- og -12,5 udviklingspuljen Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Elektronisk Ansøgningsskema 30260/14 2 Åben Lundby Lokalråd - anbefaling 30258/14 3 Åben rojektbeskrivelse for skolekulturdag 30257/14 4 Åben Event dag 30254/14 5 Åben Ansøgningsskema til puljen til understøtrtelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP- Puljen) 30253/14 Indstilling Administrationen indstiller, at at ansøgningen imødekommes med op til kr. til delvis dækning af underholdning, kriterierne for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes, at støtten udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen for Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Farmorhuset støtte til aktiviteter 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Frtitd - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Aktivitets- og udviklingspuljen for Sagsfremstilling Farmorhuset og Støtteforeningen for Farmorhuset ansøger om støtte til afholdelse af en række arrangementer for børn og voksne på kr. samt om kr. til genoptrykning af folder vedrørende Farmorhusets turvognsprojekt. Farmorhuset er en legecafe og et oplevelseshus, som tager udgangspunkt i Morten Korch, H.C. Andersen og Astrid Lindgrens verden. Farmorhuset bygger på værdier som troværdighed, nærvær, omsorg, traditioner, smil og glæde. Farmorhuset samt Støtteforeningen bag Farmorhuset ansøger om hhv. støtte til aktiviteter samt genoptrykning af folder i Farmorhuset ansøger om støtte til leje af bondegårde, værksteder, børnekarruseller, telte, honorarer mv. dækkende følgende arrangementer i perioden juni oktober 2014: Rabarbergrødsfest (4. juni 2014) Valdemarsdag (14.juni 2014) Vordingborg Festuge (uge 28) Husflidmarked (29. august 2014) Græskarfest (uge 42) Der ansøges om støtte på i alt kr. til de 5 arrangementer. Støtteforeningen til Farmorhuset ansøger om støtte til genoptryk af folderen Farmorhuset legecafé og oplevelseshus, som Farmorhuset, Vordingborg Kommune og Handelsforeningen igangsatte i Der blev trykt 500 stk. til en pris af kr. I 2014 ønskes en støtte på kr. da foreningen ikke forventer samme støtte/rabatter fra Centraltrykkeriet og tegner af turkortet i Folderen er oversat til tysk og engelsk, og vil blive lagt i sommerhuse og turistinfo rundt om i kommunen. Farmorhuset/Støtteforeningen bag Farmorhuset er ikke en folkeoplysende foreninger og modtager derfor ikke medlems- og lokaletilskud. Der blev i 2013 bevilget kr. til arrangementer/aktiviteter samt kr. til legesager og markedsføring i forbindelse med Farmors Legetur. Farmorforeningen oplyser, at de i 2013 modtog yderligere sponsorater for i alt kr. Administrationen vurderer, at de beskrevne aktiviteter lever op til fokusområdet omkring aktiviteter for børn og unge i 2014 og indstiller derfor et tilskud på kr. dækkende honorering til optrædende, annoncering samt indkøb af materiel såsom græskar og gaver til forskellige aktiviteter samt kr. til genoptrykning af folder. Der er afsat en aktivitets- og udviklingspulje for 2014 på i alt kr. Separat økonomiskema over udvalgets puljer fremlægges på mødet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Aktivitets- og 35 udviklingspuljen Anlæg Afledt drift Finansiering 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Drift Aktivitets- og -35 udviklingspuljen Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Indstilling Administrationen indstiller, at ansøgningerne imødekommes med kr. til dækning af udgifter i forbindelse med honorering til optrædende, annoncering, indkøb af materiel såsom græskar og gaver til forskellige aktiviteter. at kriterierne for aktivitets- og udviklingspuljen for 2014 overholdes, at tilskuddet udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen for Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Sagen udsat, idet der ønskes en nøjere undersøgelse af sammenhængen mellem Farmorhuset og Farmorhusets støtteforening. Sagen behandles på førstkommende udvalgsmøde. Fortsat sagsfremstilling til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 8. april 2014 På baggrund af beslutning i udvalgsmødet den 4. marts 2014 har administrationen været i dialog med den nyvalgte formand for Foreningen Farmorhuset. Foreningen Farmorhuset varetager og administrerer økonomi og ansøgninger omkring aktiviteterne i Farmorhuset. Foreningen er blevet gjort opmærksom på, at midler fra Udviklings og aktivitetspuljen skal følge de vedtagne kriterier og primært anvendes til aktiviteter og markedsføring af disse. Administrationen foreslår på baggrund af den gennemførte dialog, at Farmorhuset bevilges kr. til honorering til optrædende, annoncering samt indkøb af materiel såsom græskar og gaver til forskellige aktiviteter. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen Bilag: 1 Åben Elektronisk ansøgning 12711/14 2 Åben Folder om Farmors Værksteder 12707/14 3 Åben Ansøgning - uddybning 12705/14 4 Åben Behandling af støtte til Farmorhuset 31279/14 Indstilling Administrationen indstiller, at Farmorhuset bevilges kr. til honorering til optrædende, annoncering samt indkøb af materiel såsom græskar og gaver til forskellige aktiviteter. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt. 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kunsthal 44 Møen ansøger om støtte til udstillingsprogram 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Aktivitets- og udviklingspuljen for Sagsfremstilling Kunsthal 44 Møen ansøger om støtte på kr. til dækning af udstillingsprogram for Kunsthal 44 Møen er et internationalt udstillingssted, der bygger på et mangeårigt samarbejde mellem på Møn bosiddende kunstnere som Bjørn Nørgaard, Ursula Reuter Christiansen, afdøde komponist og Fluxus-kunstner Henning Christiansen, og internationale aktører omkring FLUXUS-bevægelsen med den tyske kurator og kunstsamler René Block i spidsen. Disse aktører startede i 2007 Kunstforeningen 44 Møen, der står bag og driver Kunsthallen. Kunsthal 44 Møen blev åbnet i Kunsthallens primære formål er, at formidle international samtidskunst på højeste kunstneriske niveau og være med til at promovere Møn som Kunstens Ø. Foreningen ansøger om støtte til afholdelse af programmet for 2014, som byder på: Nasan Tur (Tyskland/Tyrkiet) udstilling af nye værker, Hans Peter Kuhn (Tyskland) Hausmusik en serie af installationer, Cildo Meireles (Brasilien) - Banknote Projekt reaktiveres i dansk kontekst Der er fremsendt følgende budget: Udstillingsomkostninger Driftsomkostninger Indtægter fra fonde o. lign. (foreløbige tilkendegivelser) Total (underskud) kr kr kr kr. Der er bevilget støtte fra Kulturregion Storstrøm på kr. og kr. fra udviklings- og markedsføringspuljen. Der ansøges om kr. fra aktivitets- og udviklingspuljen. Udstillingen har åbent for alle turister som lokale onsdag søndag fra kl. 11,00 17,00. Derudover inviteres hver lørdag til dialog om de aktuelle udstillinger. Administrationen vurderer, at udstillingsprogrammet for 2014 understøtter de kommunale strategier omkring Vordingborg Kommune som et attraktivt bosætningsområde med tilgængelighed til lokal- og international kunst. Der er afsat en aktivitets- og udviklingspulje for 2014 på i alt kr. Separat økonomiskema over udvalgets puljer fremlægges på mødet. I budgetåret 2013 blev Kunsthal 44 Møen bevilget i alt kr. Økonomiske kousekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Aktivitets- og -50 udviklingspuljen Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og udviklingspuljen

19 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Elektronisk ansøgning, 44 Møen 25780/14 2 Åben Budget /14 3 Åben Program /14 Indstilling Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes med kr. til dækning af udstillingsprogram for 2014, at kriterierne for aktivitets- og udviklingspuljen overholdes, at tilskuddet udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen for Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt, idet det bemærkes, at der ikke kan forventes yderligere i tilskud i

20 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Tilskud til renovering af eksisterende lysanlæg 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Pulje til fysiske forbedringer Sagsfremstilling Under udvalget er afsat en pulje til fysiske forbedringer på kr. i Formålet med puljen til fysiske forbedringer er at yde tilskud til forbedring af fysiske rammer for kommunalt ejede forsamlingshuse, at yde tilskud til vedligehold og mindre renoveringer af frivillige foreningers lysanlæg i Vordingborg Kommune samt at yde tilskud til lokaleforbedringer i almindelighed. Puljen er i 2014 udvidet til også at omfatte udvikling af samarbejdet mellem foreninger og skoler, samt skabe mere tidssvarende rammer for foreningsaktiviteter i forbindelse med anlægsarbejde. Vordingborg Kommune har valgt, at betale for et årligt eftersyn til lysanlæg samt at støtte de frivillige folkeoplysende foreninger, der har eget lysanlæg i form at et tilskud til forbedring af eksisterende anlæg i Der er afsat kr. i alt. Der reserveres ca heraf til det årlige eftersyn. I marts 2014 fremsendte sekretariatet skrivelse til alle foreninger om, at man kan søge om renovering af eksisterende lysanlæg. Vordingborg Kommune har 27 idrætsanlæg heraf er de 4 kommunale. Der er indkommet 5 ansøgninger: Forening Ansøgning Ansøgt beløb Ex. moms Fagsekretariatets forslag til tilskud Nyråd Udbedring af skader efter kr kr. Idrætsforening stormen Bodil IF Svend Gønge Udskiftning af 3 gamle kr kr. fodbold træmaster til nye stålmaster Præstø IF Udskiftning af eksisterende kr kr. belysningsanlæg til nyt belysningsanlæg med metalhalogenarmaturer * Østmøn Fodboldklub Udskiftning af lamper på kr kr. master til lavenergi og bedre lys. Lundby Tennisklub Genetablering af lysanlæg kr kr. på to baner tilbud v/benyttelse af eksisterende master I alt kr. kr. *Præstø IF har derudover fremsendt tilbud på udbedring af belysningsanlægget vedr. årligt eftersyn. Dette beløb er dog ikke ansøgt. Inden for puljens ramme indstilles, at de større ansøgninger bevilges et tilskud på kr. og de mindre ansøgninger bevilges 50 % pr. ansøgning. Der er herefter et restbudget på kr. dækning af almindeligt årligt eftersyn på lysanlæg. Udvalget har mulighed for, at indtænke øvrige puljer til dækning af ovenstående ansøgninger. Se fremlagt økonomiskema. 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Pulje til fysiske forbedringer 42 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Pulje til fysiske -42 forbedringer Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Nyråd Idrætsforening, Ansøgning 40040/14 2 Åben Ansøgningsskema - Lysanlæg 2014 Lundby Tennisklub 44356/14 3 Åben Tilbud på udskiftning af projektører - Lundby Tennis 44353/14 4 Åben Ansøgning - Svend Gønge Køng sportsplads 41913/14 5 Åben Ansøgningsskema - IF Svend Gønge 41918/14 6 Åben Asøgning lysanlæg Østmøn Fodboldklub 44365/14 7 Åben Tilbud - lysanlæg Hjertebjerg 44334/14 8 Åben Bilag, Præstø IF 42047/14 Indstilling Administrationen indstiller, at der ydes tilskud til renovering og udskiftning af lysanlæg til: Nyråd Idrætsforening kr. IF Svend Gønge kr. Præstø IF kr. Østmøn Fodboldklub kr. Lundby Tennisklub kr. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt, idet Østmøn Fodboldklub får kr. og Nyråds Idrætsforening får kr. 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Administrativt behandlede ansøgninger i Kultur- og Fritid 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Puljer 2014 under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Udvalget besluttede på møde den 2. oktober 2012, at ansøgninger til puljerne under udvalgets ramme for 2013 på op til kr. kunne behandles administrativt i henhold til besluttede retningslinjer. Kriterier for tildeling af puljemidler for 2013 blev besluttet på møde den 21. januar Efterfølgende er der på møde den 31. oktober 2013 truffet beslutning om, at fortsætte ordningen i 2014, dog således, at der orienteres løbende måned om de bevilgede ansøgninger. Administrativt behandlede ansøgninger for marts 2014 fremsendes til orientering. Ansøgninger til administrativ behandling med ansøgningsfrist fremsendt til sekretariatet og behandlet som følger: Puljer Aktivitet Bevilget/Afvist Bevilget Aktivitets- og udviklingspuljen Foreningen IDA s Venner Store Cykeldag 17. maj ,00 kr. LitteraturSelskabet LitteraturSelskabets program ,00 kr. VW Veteranklub Danmark Veterantræf i Vordingborg kr. august Lokaler Iselinge afdelingen TAP koret, Præstø Koret og Afsluttende koncert i Damme ,00 kr. Gundsø koret maj 2014 Foreningen Midsommerfest Midsommerfestival i Præstø ,00 kr. juni 2014 Light The Lion Foredrag med retsmediciner Jørgen 5.000,00 kr. Thomsen M C Hansen Koncert med Ana Egge og The 3.750,00 kr. Sentimentals Vordingborg Fortsættelse af Multisport ,00 kr. Gymnastikforening tilbud for overvægtige børn DGI Storstrømmen Street Camp juli ,00 kr. Visens Venner Vordingborg Sang, leg og musikudfoldelse i Kulturarkaden den 26/ ,00 kr. Bevilget Materialestøtte IF Svend Gønge Airmåtte alternativ til springgrav ,00 kr. De Grønne Pigespejdere Patruljekasser og trangiasæt 2.727,00 kr. Bevilget Pulje til fysiske forbedringer Kastrup GIF Udskiftning af kloaklås 8.450,00 kr. Skydebanefællesskabet Iselinge Alarmsystem på våbenboks ,75 kr. Bevilget Elitestøtte 21

23 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Christi Due Gaarsted Støtte til gymnastik ,00 kr. Alexander Georges Frances Støtte til golf ,00 kr. I alt ,75 kr. Administrationen har behandlet ansøgningerne efter de besluttede kriterier 31. oktober 2013 og fremsender de administrativt besluttede tilskud til orientering. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Aktivitets- og Udviklingspuljen Materialestøtte Elitestøtte Pulje til fysiske forbedringer 90,8 21,5 24,0 39,7 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og Udviklingspuljen Materialestøtte Elitestøtte Pulje til fysiske forbedringer -90,8-21,5-24,0-39,7 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Indstilling Administrationen indstiller, at sagen tages til orientering. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt. 22

24 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Forslag til guide for foreninger og aftenskoler Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Helle Woetmann Græsdal Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Sagsfremstilling I august 2012 vedtog Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Ordning for Folkeoplysningsområdet. Ordningen beskriver folkeoplysningslovens overordnede regler og tilskudsformer, som kommunen skal administrere indenfor. Folkeoplysningsloven forvaltes af Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i Vordingborg Kommune og administreres af Kultur- og Fritidssekretariatet. Udvalget bliver løbende orienteret om sagsbehandlingen, ligesom principielle sager bliver forelagt udvalget. Med dette forslag til en guide for de folkeoplysende foreninger og aftenskoler sættes der fokus på, hvordan Vordingborg Kommune udmønter folkeoplysningslovens regler og rammer for det frie folkeoplysende foreningsarbejde. Guiden er derfor en beskrivelse af det serviceniveau, Vordingborg Kommune fastlægger for de folkeoplysende foreninger og aftenskoler i kommunen. Guiden er delt op i et antal hovedemner og har været i høring i Folkeoplysningsrådet fra 12. marts 2014 til 25. marts Folkeoplysningsrådets bemærkninger er vurderet og indarbejdet i forslaget. At være en forening Alle foreninger, der opfylder de betingelser, der er fastsat i folkeoplysningsloven, kan godkendes i Vordingborg Kommune. Aftenskolerne er også en folkeoplysende forening. Ved tvivl forelægges sagen til politisk behandling. Medlemstilskud Godkendte folkeoplysende foreninger kan opnå medlemstilskud for det antal medlemmer, der er under 25 år. Tilskuddet er opdelt i et grundtilskud og aktivitetstilskud. Grundtilskuddet er sat til et fast beløb på kr. årligt og aktivitetstilskuddet er beregnet efter en fordeling ud fra det samlede beløb, Vordingborg Kommune har valgt at afsætte til området og herefter omregnet til et pointsystem. I 2014 bliver der anvendt kr. i samlet medlemstilskud til foreningerne. Det følger af folkeoplysningsloven, at kommunen har pligt til at yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Kommunen kan derudover vælge at yde tilskud til personer over 25 år eller graduere medlemstilskuddet efter typen af aktivitet for medlemmer under 25 år. I Vordingborg Kommune ydes ikke tilskud til medlemmer over 25 år og tilskud til medlemmer under 25 år reguleres i forhold til timer og ikke typen af aktiviteter. Ændring af procedure for tilskudsudbetaling træder i kraft fra tilskudsåret Lokaletilskud Der ydes lokaletilskud til foreninger, der benytter egne eller lejede lokaler, til 65 % af driftsudgifterne for medlemmer under 25 år svarende til den lovpligtige minimumsats og kravet om lokaletilskud for medlemmer under 25 år. Personer over 25 år, der er ledere eller instruktører, medregnes i lokaletilskuddet. Lokaletilskuddet udbetales bagudrettet på baggrund af de reelle tal. Kommunen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis kommunen kan stille egnede lokaler til rådighed ud fra et antal kriterier, eller hvis der er tale om nye lokaler/lejemål, eller der er tale om en udvidelse af tilskudsgrundlaget. Kommunen er alene pligtig til at give lokaletilskud til lokaler, haller samt lejerpladser. Klubhuse hører under kategorien lokaler, og haller omfatter idrætshaller, svømmehaller, skøjtehaller, ridehaller, tennishaller og squashaller samt lokaler, der er større end 800 m2. Hvis andre samtidig har adgang til disse lokaler mod betaling (gælder dog ikke svømmehaller), er kommunen ikke pligtig til at yde lokaletilskud. Kommunen er ligeledes ikke pligtig til at yde lokaletilskud til øvrige udendørsanlæg. 23

25 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Vordingborg Kommune yder minimumsatsen på 65 % og alene for medlemmer under 25 samt for ledere og instruktører. Desuden ydes der tilskud til udendørsanlæg som fx golfbaner og til indendørsanlæg, hvor der samtidig er betalende gæster, som fx. bowlingbaner. Der ydes et samlet lokaletilskud i 2014 på kr. I dette beløb er medtaget udgifter til brug af de selvejende haller som følge af aftale mellem Vordingborg Kommune og de selvejende haller. Ændring af procedure for tilskudsudbetaling træder i kraft fra tilskudsåret Hvad kan aftenskolerne få tilskud til? Aftenskolerne kan få tilskud til leder- og lærerløn samt lokaletilskud. Der ydes tilskud til leder- og lærerløn efter lønsatser fastlagt af Undervisningsministeriet og herefter en andel heraf alt efter type undervisning. Vordingborg Kommune yder et tilskud på 1/3 af lønsatser fastlagt af Uundervisningsministeriet. Desuden er det muligt at yde et forhøjet tilskud til leder- og lærerløn til undervisning af deltagere med handicap i relation til undervisning i et konkret emne. I Vordingborg Kommune ydes et forhøjet tilskud til dette svarende til 7/9 tilskud og 1/3 tilskud til almen undervisning. Desuden ydes der tilskud til instrumentalundervisning på 5/7 tilskud. I 2014 ydes der et samlet tilskud til leder- og lærerløn på i alt kr. Der ydes lokaletilskud på 75 % af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af aftenskolerne. Som for foreningerne kan Vordingborg Kommune undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises egnede kommunale lokaler ud fra et antal kriterier, eller hvis der er tale om nye lokaler/lejemål, eller der er tale om en udvidelse af tilskudsgrundlaget. Der ydes et samlet lokaletilskud til aftenskolerne i 2014 på kr. Lån af kommunale lokaler, haller og udendørsanlæg Der anvises gratis lokaler, haller og udendørsanlæg til godkendte folkeoplysende foreninger. Anvisningen sker i forhold til en prioritetsrækkefølge samt øvrige parametre som lokaletype og aktivitet, geografi samt i forhold til brugere med særlige behov. Prioritetsrækkefølgen tager udgangspunkt i folkeoplysningsloven. Takster Folkeoplysende foreninger skal ved indtægtsgivende offentlige arrangementer betale lokaleleje svarende til 50 % af de foreslåede takster. Øvrige skal betale fuld lokaleleje, dog kan kommunale lokaler ikke udlejes til private fester. De forslåede takster er sat efter de faktiske udgifter til lys, vand, varme og rengøring samt renovation. Der gøres opmærksom på, at ikke folkeoplysende frivillige foreninger samt øvrige frivillige kan låne gratis lokaler i henhold til Vordingborg Kommunes Frivillighedspolitik. Stikprøvekontrol Hvert år udtages 15 % af foreningerne til stikprøvekontrol både i forhold til medlems- og lokaletilskud. Denne praksis er en ændring i forhold til tidligere, hvor alle foreninger skulle indsende bilag samt anden dokumentation. Denne ændrede praksis er en administrativ lettelse for foreningerne. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2014 Drift Aftenskoler Grundtilskud/aktivitetstilskud Lokaletilskud voksne Lokaletilskud frivillige Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aftenskoler Grundtilskud/aktivitetstilskud Lokaletilskud voksne Afsat rådighedsbeløb Lokaletilskud frivillige

26 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Bilag: 1 Åben Guiden for foreninger og aftenskoler /14 2 Åben Høringssvar fra Folkeoplysningsrådet om Guiden 39669/14 Indstilling Administrationen indstiller, at Guiden for Foreninger og Aftenskoler godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt. 25

27 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget for 2014 Sagsnr.: 11/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Sagsfremstilling Efter ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fremsendes revideret årshjul til orientering på alle udvalgsmøderne. For at højne informationsniveauet og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Årshjulet fremlægges på udvalgsmøderne og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab og arbejdsplan får året. Efter hvert udvalgsmøde vil årshjulet blive opdateret med de beslutninger, tiltag m.v. som er fremkommet på udvalgsmødet, ligesom administrationen også løbende holder årshjulet ajour. Bilag: 1 Åben Årshjul /13 Indstilling Administrationen indstiller, at det fremlagte årshjul for 2014 tages til orientering. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Brit Skovgaard Indstillingen tiltrådt. 26

28 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Brit Skovgaard Intet. 27

29 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilagsoversigt 1. Budget 2015 og overslagsårene 1. Ecconøgletal Kultur og fritid (41508/14) 2. Orienteringspunkter 1. Økonomiskema pr. 26. marts 2014 (40339/14) 4. Rødeled - forslag om opsigelse af samarbejde 1. Samarbejdsaftale Rødeled (25192/14) 2. Opsigelsen (25189/14) 5. Stege Roklub ansøger om støtte til nyt isætningssted 1. Tilbud H.E.Hougaard (39487/14) 2. Visualisering - isætningssted (39530/14) 3. Isætning inrigger ved eksisterende ponton (39528/14) 4. Elektronisk ansøgning (39494/14) 5. Ansøgning Stege Roklubs broprojekt 2014 (39492/14) 6. Foreningen H C Andersens Verden ansøger om støtte til opsætning af Nattergalen 1. Budget - H C Andersens Verden (38908/14) 2. Billede Fra Foreningen H C Andersens Verden (38901/14) 3. Tilbud fra Kristian K - oplæg 3 HC Andersens Verden (38910/14) 7. Borgerforeningen Lundby ansøger om støtte til Skolekulturdag 1. Elektronisk Ansøgningsskema (30260/14) 2. Lundby Lokalråd - anbefaling (30258/14) 3. rojektbeskrivelse for skolekulturdag (30257/14) 4. Event dag (30254/14) 5. Ansøgningsskema til puljen til understøtrtelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-Puljen) (30253/14) 8. Farmorhuset støtte til aktiviteter Elektronisk ansøgning (12711/14) 2. Folder om Farmors Værksteder (12707/14) 3. Ansøgning - uddybning (12705/14) 4. Behandling af støtte til Farmorhuset (31279/14) 9. Kunsthal 44 Møen ansøger om støtte til udstillingsprogram Elektronisk ansøgning, 44 Møen (25780/14) 2. Budget 2014 (25774/14) 3. Program 2014 (25773/14) 10. Tilskud til renovering af eksisterende lysanlæg Nyråd Idrætsforening, Ansøgning (40040/14) 2. Ansøgningsskema - Lysanlæg 2014 Lundby Tennisklub (44356/14) 3. Tilbud på udskiftning af projektører - Lundby Tennis (44353/14) 4. Ansøgning - Svend Gønge Køng sportsplads (41913/14) 5. Ansøgningsskema - IF Svend Gønge (41918/14) 6. Asøgning lysanlæg Østmøn Fodboldklub (44365/14) 7. Tilbud - lysanlæg Hjertebjerg (44334/14) 8. Bilag, Præstø IF (42047/14) 12. Forslag til guide for foreninger og aftenskoler 1. Guiden for foreninger og aftenskoler 2014 (26547/14) 28

30 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Høringssvar fra Folkeoplysningsrådet om Guiden (39669/14) 13. Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget for Årshjul 2014 (120387/13) 29

31 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Underskriftsside Eva Sommer-Madsen Else-Marie Langballe Sørensen Brit Skovgaard Michael Seiding Larsen Thorbjørn Kolbo 30

32 Bilag: 1.1. Ecconøgletal Kultur og fritid Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41508/14

33

34

35

36 Bilag: 2.1. Økonomiskema pr. 26. marts 2014 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40339/14

37 Ansøgninger vedr. punkter på dagsorden til den: 8/ Ansøger Pulje der søges Ansøgt Indstillet kr. kr. Geografisk placering Punkt Primære målgruppe Bemærkning Kunsthal 44 Møen Aktivitets- og udviklingspulje Askeby Udstillingsprogram 2014 Borgerforeningen Lundby Aktivitets- og udviklingspulje Lundby Skolekulturdag den 24. maj 2014 Stege Roklub Materialestøtte Stege Nyt isætningssted ved Stege Roklub H C Andersens Verden Aktivitets- og udviklingspulje Præstø Opførelse af Nattergalden Farmorhuset Aktivitets- og udviklingspulje Vordingborg Udskydt fra KIF 4/ Aktiviteter og folder 2014 I alt ansøgt til udvalget Oversigt Aktivitets- og Elitestøtte Materialestøtte Pulje til kunst Pulje til fysiske Folkeoplysningspolitik Pulje til private Total Budget 2013 udviklingspulje forberinger Udvikling forsamlingshuse Tidligere bevilget af Kultur og Fritidsudvalget Bevilget administrativt pr. d.d Rest til uddeling før den 8/ Ansøgninger 8/ Rest råderum, hvis ovenstående ansøgninger følges Bevilget ansøgninger fordelt på geografi (kr.) 0% 9% 0% 15% Bevilget ansøgninger fordel på målgrupper (kr.) 26% 22% Under 25 år år Sagsbehandling (Antal) Udvalg Administrativ Bevilget ansøgninger fordelt på kategorier (kr.) Musik 23% 27% Teater Idræt/Sport 0% 22% 6% 49% Lundby 4760 Vordingborg 4771 Kalvehave 4780 Stege 4792 Askeby Ikke Allokeret 3% 49% 59% 41% 0% 2% 12% 27% 9% Kunst/Litteratur/ Udstilling Øvrige events Diverse

38 Bilag: 4.1. Samarbejdsaftale Rødeled Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 25192/14

39 Samarbejdsaftale mellem Den selvejende institution Røde Led og Vordingborg Kommune, Vordingborg Sociale Virksomhed og Museerne Vordingborg Præambel Den selvejende institution Røde Led ejer Pottemagerværkstedet Røde Led i Præstø i Vordingborg Kommune og har som formål at opretholde et arbejdende museumsværksted på adressen Rødeledvej 1, 4720 Præstø, samt at opretholde de gamle Knudsen-familieprodukter og samlinger af gammelt lertøj, og herved skabe en turistmæssig attraktion i Præstø. Den selvejende institution Røde Led ønsker gennem samarbejde med Vordingborg Sociale Virksomhed og Museerne Vordingborg at skabe forudsætningerne for at formålet kan virkeliggøres. Vordingborg Sociale Virksomhed ønsker at påtage sig driftsopgaven på Røde Led.

40 Museerne Vordingborg ønsker at påtage sig en museumsmæssig supervision af drift og udbygning af Røde Led, at påtage sig indsamling, registrering og forskning for at sikre at det historiske fundament bevares og udbygges samt at påtage sig ansvar for udstillinger og samlinger. Parterne er derfor enige om følgende samarbejdsaftale: Afsnit 1 Parterne vil indgå i et positivt samarbejde, der så optimalt som muligt kan sikre, at Røde Led udvikles til en spændende attraktion. Parterne vil sammen arbejde for at skaffe eksterne økonomiske midler til veje til at gennemføre en række ønskværdige investeringer i Røde Led. Afsnit 2 Vordingborg Sociale Virksomhed forpagter Pottemageriet Røde Led på ejendommen Rødeledvej 1 af Den selvejende institution Røde Led pr og betaler Den selvejende institution Røde Led en forpagtningsafgift på 10 % af omsætningen ekskl. Moms. Ved omsætning forstås: Salg af Røde Led varer uanset om de er produceret på Røde Led eller hos underleverandør og uanset om de sælges på Røde Led eller andet steds Salg af øvrige lervarer uanset om de er produceret på Røde Led eller hos underleverandør og uanset om de sælges på Røde Led eller andet steds Salg af turistvarer af enhver art Evt. entréindtægt Forpagtningsafgiften betales halvårligt (juli og januar). Den selvejende institution Røde Led har til enhver tid ret til at lade revisor kontrollere Vordingborg Sociale Virksomheds omsætning. Afsnit 3 Forpagtningen indebærer, udover at betale forpagtningsafgift, pligt til: At drage omsorg for, at produktionen og salget af varer på stedet konstant er i overensstemmelse med husets sjæl og Knudsen traditionen.

41 At afholde udgifter til drift, indvendig vedligeholdelse indtil en årlig udgift på kr. af ejendommen Rødeledvej 1. Der er alene tale om udgifter til nødvendig vedligeholdelse. Den selvejende institution Røde Led er ansvarlig for den udvendige vedligeholdelse og afholder udgifter til udvendig vedligeholdelse. I den takt økonomien tillader det at udvide aktiviteterne på stedet med det formål, at gøre Røde Led til en endnu større turistmæssig attraktion. At holde åben og producere Røde Led varer på værkstedet i ejendommen via faguddannet pottemager i et sådant omfang, at der er tale om et arbejdende værksted. At opretholde en kommunikeret fast åbningstid for salg af varer, der sikrer at lokalbefolkningen kan købe de varer, de ønsker. Ved start af hvert kalenderår at give Den selvejende institution Røde Led s bestyrelse en redegørelse for, hvordan det forløbne år er gået og forventningerne til det kommende år, herunder planlagte vedligeholdelsesarbejder, investeringer m.v. At acceptere, at Museerne Vordingborg udøver en museumsmæssig supervision, hvilket indebærer: At bygningsmæssige ændringer ikke må foretages uden Museerne Vordingborgs accept At Sydsjællands Muesum skal konsulteres ved ansættelse af pottemager og lignende forhold, der har væsentlig betydning for kvalitet, atmosfære og lignende. At etablere et samarbejde med Museerne Vordingborg, der giver Museerne Vordingborg så optimale forhold som muligt for den virksomhed, Museerne Vordingborg skal udøve på stedet i form af formidling, bevarelse og udbygning af stedets historiske fundament samt udstillingsvirksomhed. Alt sammen opgaver, der væsentligt bidrager til at skabe en turistmæssig attraktion, hvilket Vordingborg Sociale Virksomhed i sin drift af stedet selv vil drage nytte af. Afsnit 4 Forpagtningen giver ret til: At drive det kendte Pottemageriet Røde Led At opkræve entréindtægter

42 At sælge andre varer end Røde Led varer, der på en passende måde kan supplere sortimentet. At overtage samtlige råvarer, halvfabrikata og færdigvarer ved forpagtningens start til 0 kr. Bestyrelsespost i Den selvejende institution Røde Led s bestyrelse Afsnit 5 Museerne Vordingborg forpligter sig til uden vederlag at stille personale til rådighed, der kan: Påtage sig den museumsmæssige supervision i forhold til drift og udbygning som beskrevet i afsnit 2 og at etablere et samarbejde med Vordingborg Sociale Virksomhed, der under hensyntagen til de museumsmæssige vigtige forhold, dog giver Vordingborg Sociale Virksomhed så optimale forhold som muligt med henblik på at skabe de driftsindtægter, der er nødvendige for at Røde Led kan blive den attraktion, der ønskes. Påtage sig opgaven at indsamle, registrere, forske og bevare, således at Røde Leds historiske fundament bevares og udbygges. Etablere udstillinger, der formidler Røde Leds håndværksmæssige tradition, virksomhedens historie samt de dertil knyttede samlinger i det omfang, Den selvejende institution Røde Led stiller økonomiske midler til rådighed for udstillingsomkostningerne. Afsnit 6 Museerne Vordingborg har ret til en bestyrelsespost i Den selvejende institution Røde Led s bestyrelse. Afsnit 7 Den selvejende institution Røde Led betaler samtlige ydelser på Den selvejende institution Røde Led s bank-, kommune- og kreditforeningslån. Det eventuelle økonomiske overskud, der opstår, skabt via indtægter i form af forpagtningsafgiften og eksterne fondsmidler m.v. som det måtte lykkes at erhverve, vil blive brugt til investeringer på Røde Led og til udstillingsvirksomhed med det formål at øge Røde Led som attraktion.

43 Afsnit 8 Samarbejdet starter den 1. januar 2012 og fortsætter derefter uændret med mindre én af parterne opsiger denne samarbejdsaftale med et varsel på 6 måneder. Ved væsentlig misligholdelse kan samarbejdsaftalen dog ophæves uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås: Manglende betaling af forpagtningsafgiften Manglende opfyldelse af pligten til at afholde driftsudgifter (se afsnit 3) Manglende opfyldelse af pligten til passende åbningstid for turister med faguddannet pottemager (afsnit 3) Manglende opfyldelse af pligten til fast butiksåbningstid for lokalbefolkningen (afsnit 3) Manglende opfyldelse af pligten til at acceptere Museerne Vordingborgs supervisionsrolle (afsnit 3) Dato: Dato: Den selvejende Institution Røde Led Vordingborg Sociale Virksomhed

44 Bilag: 4.2. Opsigelsen Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 25189/14

45

46

47 Bilag: 5.1. Tilbud H.E.Hougaard Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39487/14

48 \ Ti o a Bro me fl ep n o pe ok be. Steg Hermed tilbud på ovennævnte jf. mahkorrespondance Prefabrikeret pontonflåde 2,4x6,Om - vægt/bæreevne 423 kg12187 kg Indkøb og levering m. diverse beslag til forankring i stålpæle 30000,- kr. Ramning og indkøb af ø 100mm v.galv. stålrør til forankring af pontonflåde Opbygning af 4 m træbro med slidske til pontonflåde. Her angives en ca. pris pr. meter vurderet udfra hvilke materialer 4000,- kro der ønskes anvendt. Bropris pr. meter ligger mellem 7500,- og 10000,- kr., hvor der kan vælges mellem hårdttræs bropæle / trykimprægneret fyrtræ klom (marine) til en gennemgående løsning med hårdttræ (lang levetid) Broen bliver leveret med krydstømmer på alle pælepar, for ekstra styrke. Mht. Isætningsrampen, så kan her tilbydes en v.galv. stålslidske fastmonteret til eksisterende havneanlæg (10x1,5m) med aftagelige plade til 0,5 m under vandspejlet ved normal vandstand. Slidske leveres med sporstyring til bådvogn. Ca. pris (1013 stålpriser) 50000,- kr. Montering/ramning af stålrør til fastgørelse af slidske 6000,- kro Mobilisering/demobilisering af arbejsflåde m.m 11500,- kro Totalt løber projektet op i , kr. ex. Moms Håber dette kan bruges til det videre forløb. Mere detajleret tilbud udarbejdes senere når projektet kan blive til virkelighed. Med venlig hilsen Hans Erik Hougaard HHlnterprise, Vordingborg

49 Bilag: 5.2. Visualisering - isætningssted Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39530/14

50

51 Bilag: 5.3. Isætning inrigger ved eksisterende ponton Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39528/14

52

53 Bilag: 5.4. Elektronisk ansøgning Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39494/14

54 Ansøger/Forening Stege Roklub Ansvarlig/Kontaktperson Henrik B. Simonsen Adresse Fiskerstræde 1 Postnr/By 4780 Stege Telefonnr CVR.nr. tilknyttet NEM-konto Beskrivelse af det materiel, der påtænkes anskaffet Ansøgningen omhandler en pontonflåde, some er en del af et nyt isætninssted for vore tunge både.flåden er en 6,0 m x 2,4 m EasyFloat, Vore nuværende isætningsforhold giver problemer især for ældre roere, men også yngre mennesker risikerer skader især på ryg, knæ og hofter ved de vanskelige og tunge løft af bådne, som vejer mere end 100 kg. Det nye isætningssted vil gøre det muligt at køre bådene på bådvogne via en sliske direkte ned i vandet Beløb der ansøges om Primær målgruppe 60 år + Kategori Idræt/Sport *Kategori Andet - Angiv hvilken Vedhæft fil(er) Tilbud H.E.Hougaard.pdf Ansøgning Stege Roklubs broprojekt 2014.doc

55 Bilag: 5.5. Ansøgning Stege Roklubs broprojekt 2014 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39492/14

56 1 Vedr.: Etablering af nyt isætningssted ved Stege Roklub. Stege Roklub, Fiskerstræde 1, 4780 Stege. Projektperiode. 1. september 2014 til 31. december 2014 Samlet økonomi. Kr ,00 Projektets baggrund. Det nuværende isætningssted volder problemer især for ældre roere, idet isætningsstedet er en skrå pontonrampe, som ikke giver mulighed for, at de ca. 100 kg tunge og ca. 10 m lange inrigger både kan køres direkte ned i vandet. Ikke mindst på grund af strøm- og vindforhold i havnen kræver det en betydelig fysik og behændighed at sætte bådene i vandet og efterfølgende tage dem op af vandet. Bådene skal fra den flydende pontonbro sættes i vandet på tværs af vind og strøm. Dette er tungt og vanskeligt arbejde, som tillige rummer risiko for skader på både personer og materiel. Vi ønsker derfor et nyt isætningssted, således at bådene via en stålsliske kan køres ned i vandet Roning er en sportsgren, der såvel på konkurrenceplan som på motionsplan giver motion til mange muskler i både ben, arme og ryg. Og roningen belaster i mindre grad end de fleste andre sportsgrene kroppen, idet bevægelserne under roning er regelmæssige og uden vridninger eller andre former for overbelastninger. Og vi ved af erfaring, at ældre mennesker gerne vil og kan ro. Ca. 33 % af roerne i Dansk Forening for Rosport er 60+. Men eksempelvis større eller mindre knæ -, hofte- eller ryg problemer forhindrer i Stege Roklub mange 60+ i at dyrke den gode motion, som roning beviseligt er. Dette skyldes primært klubbens vanskelige isætningsforhold. Det er især et problem for ældre roere, men også yngre mennesker risikerer skader ved de tunge og vanskelige løft. Vi er pt. for få roere i Stege Roklub, hvilket bl.a. skyldes, at vor beliggenhed gør det vanskeligt at oparbejde en decideret kaproningskultur, hvortil kræves betydelige ressourcer samt roligere vejrforhold. I relation til rekruttering af yngre roere er vi også på Møn vanskeligt stillet, idet unge mennesker ofte flytter i forbindelse med uddannelse. Derimod har vi et betydeligt potentiale i 60+ personer. Mange her bosiddende personer vil gerne ro, og mange har tidligere dyrket rosport. Den pågældende gruppe er i modsætning til yngre mennesker også optaget af det sociale samvær en roklub kan tilbyde dels under roturen, som er mere tryg når man er flere i båden, men også på land, hvor eksempelvis morgen og formiddagsroere hygger sig efter endt rotur. Desværre er de vanskelige isætningsforhold i Stege Roklub afskrækkende for potentielle medlemmer. Og det er vanskeligt at hverve medlemmer vel vidende, at bådhåndteringen er belastende og potentiel risikabel. Projektbeskrivelse.

57 2 Projektet rummer 3 elementer. En stålsliske med køreskinner for bådvognene. Slidsken forbinder vor faste betonplads med havbunden, således at bådene på bådvognene kan køres direkte ned i vandet. En bro med forbindelsesstykke til en flydeponton. En flydeponton hvorfra roerne kan foretage ind - og udstigning af bådene. Konstruktion og materialevalg tilgodeser, at vi ved egen hjælp kan optage og isætte sliskens dækplader, broens forbindelsesstykke og flydepontonen i forbindelse med sikker vinteropbevaring. Målgruppe. Projektet har fokus på 60+ inriggerroere dels Stege Roklubs medlemmer, men også medlemmer fra andre Ro - og kajakklubber samt ikke organiserede kajakroere. Stege Roklub modtager hyppigt gæster fra ind - og udland. Nogle ankommer med bådene på trailer, andre kommer roende til klubben, som er et populært udgangspunkt og overnatningssted for gæsteroere, som ønsker at opleve den Mønske natur fra søsiden, herunder ikke mindst Møns Klint. Projektet vil således være med til at formidle den unikke natur på og omkring Møn. Budget. Flydeponton Kr Montering af ponton Træbro m. sliske Bådsliske Montering af sliske Optagning af eksisterende pæle Arbejdsflåde Kort mv. til Kystdirektoratet Moms I alt Kr I ovenstående budget er ikke redegjort for de mange frivillige timer som ansøgeren har og vil lægge i at beskrive og administrere projektet. Heller ikke i de timer der vil blive anvendt, når projektet er blevet en realitet, f.eks. timer til at vedligeholde anlægget herunder optagning, isætning og rengøring i forbindelse med vinteropbevaring. Indtil nu er der anvendt ca. 100 timer på det forberedende arbejde, herunder opmålingsarbejde, projektbeskrivelse og møder med potentielle entreprenører og samarbejdspartnere. Anslået værdi kr. Færdiggørelse af projektet herunder ansøgninger om finansiel støtte, ansøgning til Kystdirektoratet samt overvågning af projektforløbet forventes at tage ca. 50 timer. Samarbejdspartnere. Stege Roklub er selvejet, men ligger ligesom nabogrundene på Vordingborg Kommunes matrikel. Derfor er projektet udarbejdet i samarbejde med maritim driftsleder ved Vordingborg Havne Jesper Kraft Andersen. Marin firmaet Hans Erik Hougaard i Vordingborg har været behjælpelig i forbindelse med projektudformning og udgiftsvurderinger.

58 3 Dansk Forening for Rosport har været rådgiver i relation til spørgsmål om krav til anlægget. Tidsplan. 1. marts august 2014 Ansøgning om fondsmidler 1. marts - 31.august 2014 Ansøgning til Kystdirektoratet 1. sept sept Indhentning af tilbud 16. sept sept Indgåelse af kontrakt om projektets etablering 1. okt nov Udførelse af projektet 16. nov nov Test og optagning af anlægget. 1. dec december 2014 Udarbejdelse af regnskab og afrapportering 18/19. april 2015 Indvielse af anlægget. Finansiering. Da vi er en mindre roklub er vore egne midler begrænsede hvorfor vi til finansiering søger midler til hele projektet via Vordingborg Kommune, Friluftsrådet og diverse fonde..

59 Bilag: 6.1. Budget - H C Andersens Verden Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38908/14

60 Samlet Budget udgifter Sommer 2014 i H. C. Andersens Verden Nattergalen : Foreningen H.C.Andersens Verden, Dramaskolen. Kostume Materialer Scene tæpper Publikums opbygning Podier Træ Foldere, plakater m.v Tilbud Kristian K 2 scenografiske Pagoder Nattergalen Pagode Scenografi Nattergalen Bro Nattergalen Udhængs skab ( Info - Ansigt ud ad til for hele området,andre attraktioner, ) Samlet udgift Nattergalen Andre udgifter i H.C. Andersens Verden ved Præstø : Svine Drengen Hos Andersen Alfe Slot Tommelise Kristian K Dyrehold / Sø Udgifter Nattergalen og Andre udgifter i alt

61 Indtægter : Forventet besøgende personer (besøgende i personer) Cafe Egen investering Ansøgt udvikling pulje, Kultur og Fritid Indtægter i alt Der er planlagt flere ansøgninger til fonde; Blandt andet til etablering af mini lands by og legeplads til samarbejde med institutioner i yder sæsoner. Foreningens Vedtægter og Leje kontrakt kan rekvireres efter behov.

62 Bilag: 6.2. Billede Fra Foreningen H C Andersens Verden Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38901/14

63

64 Bilag: 6.3. Tilbud fra Kristian K - oplæg 3 HC Andersens Verden Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38910/14

65 Tanja og Birger Bovin Skovhusevej Præstø Tilbud til H.C. Andersens verden: Når man træder ind i H. C. Andersens verden møder man slottet som ligger med spir og krone og troner der midt i byen... slotsporten åbnes mod pladsen og gaden med byens store og små huse, her kan byens gæster besøge...håndværkere og handlende og konditoriet!... eller finde en stille stund..og udenom vokser verden!.. Tilbuddet omhandler etablering af : Alfeslot Kr Udbygning af eksisterende legeanlæg. Påmonteres spir og tårnvægge og broer Lærkespån, og cypres. Underkonstruktioner af fyr. Bro ved sø Kr Dragebro udføres i cypres. Dragehoveder og vinger udskæres. Imprægneres og males.

66 1 Pagode scenografi til Nattergalen. Bærbar og til udendørs brug. Udføres i træ, textil og metal. Imprægneres og males. kr scenografiske pagoder Kr Relief konstruktion af guld lakeret krydsfinér Udhængsskab med temafigurer i metal Kr Imprægneres og males. Tagdækning i lærkespån. Underkonstruktioner af fyr.

67 Pris samlet Kr plus moms 25% Kr I alt Kr Alle konstruktioner vil overholde sikkerhedsregler for legepladser: DS/EN Anvendte befæstelses materialer vil være af Climate kvalitet. Der vil indgå elementer af recirkulerede originale detaljer som f.eks. vinduer, beslag og skilte. Der ydes 5 års garanti for almindelig brug under forudsætning at anvisninger for vedligeholdelse er overholdt. Der ydes ikke garanti for skader opstået ved transport. Tilbuddet forudsætter: Fast grund for opstilling af elementer. At dele af fremstillingssprocessen kan foregå direkte på stedet. Tilbuddet omfatter ikke etablering af vandafledning fra scenografi og opbygning. Tilbuddet omfatter ikke eventuel byggesagsbehandling. Tilbuddet er begrænset til udgang april 2014 af hensyn til planlægning i forhold til sommersæson juni Igangsætning af projekt vil ske efter indbetaling af rater efter nærmere aftale. Kristian K tegnestue og sceneteknik ledes af arkitekt og scenograf Kristian Knudsen. Virksomheden har eksisteret siden 1995 og arbejder i spændingsfeltet mellem scenografi, arkitektur og construction design. Samarbejder med førende danske og internationale scenekunstnere.-

68 Bilag: 7.1. Elektronisk Ansøgningsskema Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 30260/14

69 Ansøger/Forening Borgerforeningen Lundby Ansvarlig/Kontaktperson Steen Nielsen Adresse Ibsvej 43 Postnr/By 4750 Lundby Telefonnr CVR.nr. tilknyttet NEM-konto Formål med ansøgningen Formålet med ansøgningen er at danne et fællesskab omkring skoledistriket til Svend Gøngeskolen blandt elever, forældre, ansatte,foreninger og andre borgere i området. Skolekutlurdagen indgår også som et led i kommunens skolereform. Beskrivelse af aktivitet og formål Iden er at skabe en kultur dag med sport, teater og musik m.m. for alle aldergrupper. Nærmere beskrivelse framgår af bilag. Idet et godt fællessakbe også vil øge bosætningen, er lokalrådets LUP også en faktor. Der forventes ikke nogen indtægt. Tidspunkt 24 maj 2014, start og sluttidspunkt er ikke fastsat, men der er tale om et heldags incl. aften arrangement. Beløb, der ansøges om Primær målgrupppe Under 25 år Kategori Andet* *Kategori Andet - Angiv hvilken Det er en kombination af alle nævnte kategorier samt virksomheder og sociale relationer. Vedhæft fil(er) Ansøgningsskema til puljen til understøtrtelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-Puljen) gældende.doc Events dag.docx Projektbeskrivelse for skolekulturdag.docx Lundby Lokalråd anbefaling.docx

70 Bilag: 7.2. Lundby Lokalråd - anbefaling Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 30258/14

71 Lundby Lokalråd 4750 Lundby 28. januar 2014 Lundby Lokalråd har modtaget en ansøgning fra Borgerforeningen Lundby, der i samarbejde med Svend Gøngeskolen og Bårse-Beldringe Lokalråd ønsker at gennemføre et Kultur, fritid og skole samarbejde. Formålet er beskrevet således: At skabe et fællesskab i Svend Gønge skolens skoledistrikt blandt elever, forældre og øvrige borger i distriktet, herunder styrke lokalområdets kultur, fritids og skoletilbud for derigennem at give bosætningen bedre forudsætninger. Vi vil gerne have aktiviteter i området, målrettet både de unge, men også deres forældre og øvrige borgere. Aktiviteterne kan være meget forskellige og kan involvere alle lokale aktører. Vi vil skabe endnu mere liv og aktivitet og styrke det lokale sammenhold og kultur. Dette formål lever op til det i Lundby Lokalråds angivne prioritet i LUP om øget bosætning i lokalområdet, idet en god skole ofte er et ultimatum for nye tilflyttere. I LUP ansøgningens pkt. 7 9 er ligeledes angivet andre forhold der helt i tråd med lokalrådets LUP. Lokalrådet skal derfor anbefale, at ansøgningen tildeles LUP midler som ansøgt, idet det forventes at Vordingborg Kommune koordinere ansøgningen om LUP midler og ansøgningen til Aktivitets- og udviklingspuljen. Det skal desuden bemærkes, at projektet også passerer fint ind i kommunen nye skole reform, herunder inklusions princippet. Steen Nielsen Formand Lundby Lokalråd Ibsvej Lundby Tlf

72 Bilag: 7.3. rojektbeskrivelse for skolekulturdag Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 30257/14

73 23. januar 2014 Projektbeskrivelse for Kultur, Skole og Fritid - samarbejde Grundlag: I Lundby Lokalråds LUP fremgår det at bosætning er et hovedtema der blandt andet skal indfries ved attraktivt kultur og fritidsliv og at skole og institutioner er et vigtigt aktiv i markedsføringen for børnefamilier. I projektet arbejdes der udover på et årligt tilbagevendende event, for at styrke samarbejdet mellem foreninger og skole, således at forudsætningerne for foreningerne trives og at skolen drager nytte af de ressourcer og kompetencer der findes. Formål: At skabe et fællesskab i Svend Gønge skolens skoledistrikt blandt elever, forældre og øvrige borger i distriktet, herunder styrke lokalområdets kultur, fritids og skoletilbud for derigennem at give bosætningen bedre forudsætninger. Vi vil gerne have aktiviteter i området, målrettet både de unge, men også deres forældre og øvrige borgere. Aktiviteterne kan være meget forskellige og kan involvere alle lokale aktører. Vi vil skabe endnu mere liv og aktivitet og styrke det lokale sammenhold og kultur. Mål: Der gennemføres årligt en større events dag, hvor skoledistriktets tilbud præsenteres som arbejdende stande/værksteder som på motiverende vis præsenteres for børn og unge og gerne, hvor de voksne også kan udfordre børn eller voksne og voksne imellem. Intentionen er en markedsplads med sjov og gøgl og god stemning, hvor familierne og nærvær er i centrum. I de efterfølgende uger kan standene/værkstederne fra de lidt fjernere geografiske områder komme på uddybende besøg i skolen, for efterfølgende at trække børn og unge til egne lokaliteter, hvor der bedre kan arbejdes i dybden. Udførelse: Arrangementet gennemføres på Svend Gøngeskolen og området omkring skolen. På sigt kan det udvikles til andre områder inden for skoledistriktet. Børnene skal være drivkraften, der får forældrene til at komme og øvrige borge skal oplyses ved en effektiv PR plan. Eleverne kan allerede i skoledagene op til arrangementet, være i gang med at forberede aktiviteter. Aktiviteterne kan være både indendørs og udendørs og der skal være et naturligt flow henover dagen, for til sidste at ende i noget afslapning og socialt samvær. Der skal ikke afsættes tidsperioder til den enkelte aktivitet, men standen/værkstedet er i funktion over hele dagen. Der planlægges på et dagsarrangement fra formmiddag til aften. Ingen skal føle sig presset til at være der om aftenen også. Der skal være en cafe/grill med mad/kage/kaffe/øl, vand. Måske en opgave for borgerforeningerne. Inden arrangementet afsluttes, er ambitionen at holde et professionelt comedy-oplæg om at være landsby og lille samfund og værdierne ved at bo sådanne et sted. Intentionen er at alle unge som ældre skal

74 have en fælles historik som man kan se tilbage på, der lang til fremover kan være med til at skabe sammenhold i området. Indhold: Som en form for brainstorm kunne følgende indgå: 1. ISG med fodbold, håndbold, badminton, gymnastik 2. Rundbold/langbold 3. Tennis 4. Spejderne 5. Gokart kørsel (ungdomsskolen) 6. Musik (Musiklokalet/ungdomsskolen/musikskolen). 7. Koncert (Musikskolen) 8. Teater. En klasse/gruppe fremfører et teaterstykke sidst på dagen (overgang mellem de aktiviteter og det sociale islæt). 9. En/flere klasse har en super elev(er) der kan fremvise/værksted (ex. et spændende forsøg i kemilokalet) 10. Svend Gønge foreningen 11. Lokalarkivet 12. Bueskydning 13. Skydeklubben 14. Kampsport 15. Skolekøkken 16. Primitiv børneforhindringsbane på SFO området 17. Rulleskøjter o. lign. 18. Biograf 19. Ungdomsklubben 20. Aftenhygge, måske med elev underholdning 21. Gokart ræs far mod søn! 22. Bo-Cart, terrængående gokarts 23. Kreative workshops 24. det lokale erhvervsliv Way Ahead Nogle af aktiviteterne kunne gentage deres besøg i de følgende uger, hvorefter de unge må søge hen hvor de har lokaler/træningsområder m.m. Det kunne være et årligt tilkommende arrangement. Steen Nielsen Lundby Lokalråd

75 Bilag: 7.4. Event dag Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 30254/14

76 6. november 2013 Events dag Grundlag: Børn og forældre på Svend Gønge skolen efterlyser fritidsaktiviteter og samkvem forældre imellem. Behovet ses bl.a. i et stigende problem med de unges adfærd og forælderens tilbageholdenhed i at tage kontakt til de forældre, hvis børn skulle have en adfærdsregulerende påtale. Formål: Børn og unge i Svends Gøngeskolens skoledistrikt skal kende de sunde og gode tilbud, der forefindes i distriktet så de motiveres til at benytte dem, for herigennem at få et godt og kreativt fritidsliv. Mål: Der gennemføres årligt en større events dag, hvor skoledistriktets tilbud præsenteres som arbejdende stande/værksteder som på motiverende vis præsenteres for børn og unge og gerne, hvor de voksne også kan udfordre børn eller voksne og voksne imellem. I de nærmeste efterfølgende uger kan standene/værkstederne fra de lidt fjernere geografiske områder komme på uddybende besøg, for efterfølgende at trække børn og unge til egne lokaliteter, hvor der bedre kan arbejdes i dybden. Udførelse: Arrangementet gennemføres på Svend Gøngeskolen. På sigt kan det udvikles til andre områder inden for skoledistriktet. Børnene skal være drivkraften, der får forældrene til at komme og øvrige borge skal oplyses ved en effektiv PR plan. Aktiviteterne kan være både indendørs og udendørs og der skal være et naturligt flov henover dagen, for til sidste at ende i noget afslapning og socialt samvær. Der skal ikke afsættes tidsperioder til den enkelte aktivitet, men standen/værkstedet er i funktion over hele dagen. Der planlægges på et dagsarrangement fra formmiddag til aften. Ingen skal føle sig presset til at være der om aftenen også. Der skal være en cafe/grill med mad/kage/kaffe/øl, vand. Måske en opgave for borgerforeningerne. Indhold: Som en form for brainstorm kunne følgende indgå: 1. ISG med fodbold, håndbold, badminton, gymnastik 2. Rundbold/langbold 3. Tennis 4. Spejderne 5. Gokart kørsel (ungdomsskolen) 6. Musik (Musiklokalet/ungdomsskolen/musikskolen). 7. Koncert (Musikskolen) 8. Teater. En klasse/gruppe fremfører et teaterstykke sidst på dagen (overgang mellem de aktiviteter og det sociale islæt).

77 9. En/flere klasse har en super elev(er) der kan fremvise/værksted (ex. et spændende forsøg i kemilokalet) 10. Svend Gønge foreningen 11. Lokalarkivet 12. Bueskydning 13. Skydeklubben 14. Kampsport 15. Skolekøkken 16. Primitiv børneforhindringsbane på SFO området 17. Rulleskøjter o. lign. 18. Biograf 19. Ungdomsklubben 20. Aftenhygge, måske med elev underholdning 21.. Way Ahead Nogle af aktiviteterne kunne gentage deres besøg i de følgende uger, hvorefter de unge må søge hen hvor de har lokaler/træningsområder m.m. Det kunne være et årligt tilkommende arrangement. Udfordringer: - Organiseret kørsel til aktiviteter uden for distriktet. - Undersøger sammenhæng mellem årshjulene på deltagere. - Undersøger om der er sammenhæng mellem lokalrådet andre opgave, og om dette evt. kunne indgå i Lokale Udviklings Planer (LUP). Lokalrådet holder LUP møde 4. december Hvordan indgår SSP i dette. - Undersøge om forældre og børn har nogle ønsker, der kan omsætter til noget konkret. - Hvordan kommer lærerne med i dette event? Dette UDKAST er skrevet af Steen Nielsen Lundby Lokalråd

78 Bilag: 7.5. Ansøgningsskema til puljen til understøtrtelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-Puljen) Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 30253/14

79 Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Kultur, fritid og skole - samarbejde 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 50 % 3. Oplysninger om ansøger CVR nr.: Ansøgers navn (lokalråd/organisation): Borgerforeingen Lundby Ansøgers adresse: Lundby Hovedgade Lundby Kontaktperson navn: Steen Nielsen Kontaktperson stilling: Kontaktperson telefon nummer: Kontaktperson 4. Projektets forventede start- og slutdato Startdato: Slutdato: 1 april oktober 2015 Sæt kryds: Projektet er ikke igangsat på ansøgningstidspunktet 5. Projektets formål At skabe et fællesskab i Svend Gønge skolens skoledistrikt blandt elever, forældre og øvrige borger i distriktet, herunder styrke lokalområdets kultur, fritids og skoletilbud for derigennem at give bosætningen bedre forudsætninger. Vi vil gerne have aktiviteter i området, målrettet både de unge, men også deres forældre og øvrige borgere. Aktiviteterne kan være meget forskellige og kan involvere alle lokale aktører. Vi vil skabe endnu mere liv og aktivitet og styrke det lokale sammenhold og kultur. 1af 4

80 Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) 6. Baggrund for projektet Gennem en længere periode har der i området været stor efterspørgsel på aktiviteter, målrettet unge der ikke dyrker idræt. I det seneste år har Svend Gønge Skolen og Vordingborg Ungdomsskole indledt en drøftelse af muligheder og potentialer i det lokale samarbejde. For at indfri disse, må hele lokalmiljøet indgå i indsatsen, der skal sikre en større fællesskabsfølelse og viden for, hvad der foregår på Svend Gønge Skolen, i ungdomsskolen, i foreningerne og i de frivillige organisationer i hele distriktet. Ved at danne sådanne et fællesskab vil det give en større sammenhængskraft til gavn for hele lokalområdet. 7. Hvordan projektet understøtter lokalrådets LUP? I Lundby Lokalråds LUP fremgår det at bosætning er et hovedtema der blandt andet skal indfries ved et attraktivt kultur og fritidsliv og at skole og institutioner er et vigtigt aktiv i markedsføringen for børnefamilier. I projektet arbejdes der udover et årligt tilbagevendende event, for at styrke samarbejdet mellem foreninger og skole, således at forudsætningerne for foreningerne trives og at skolen drager nytte af de ressourcer og kompetencer der findes. Lokalrådet ønsker, at lokalområdet skal være et attraktivt område at bo og være et attraktivt bosætningsområde. Skolen og fritidslivet er et aktiv når der drøftes bosætning og derfor er det vigtigt med et fællesskab omkring disse. 8. Hvordan understøtter projektet Vordingborg Kommunes landdistriktsudvikling? Projektet understøtter i høj grad kommunens mål om at bevare liv på landet i de tyndt befolkede områder med et righoldigt kultur- og friluftsliv, et aktivt foreningsliv og med offentlige servicetilbud i rimelig nærhed. I området ønsker vi at stimulere alle de lokale initiativer for at imødekomme befolkningens ønsker om at kunne bo, arbejde, handle og udfolde sig aktivt i lokalsamfundet. Vi vil gøre borgere, virksomheder og organisationer til aktive sparringspartnere i udviklingen af et bæredygtigt liv på landet. Vi vil sikre, at udviklingstiltag bygger på lokalt engagement. Hermed understøtter vi lokalt engagement og lokale udviklingstiltag. 9. Hvordan understøtter projektet erhverv og bosætning af Vordingborg Kommune? I et område hvor der er fælleskab, også blandt de erhvervsdrivende, vil det værre oplagt med erhvervspraktik fra folkeskolen og lærlingepladser/praktikpladser fra erhvervsskolerne. Som tidligere nævnt vil sammenhold og flere aktiviteter være med til at fastholde det eksisterende erhvervsliv og måske endda fremme bosætningen. 10. Formidling, evaluering, drift og vedligeholdelse Hvordan formidles projekt og resultater, hvordan evalueres og hvordan sikres projektets bæredygtighed f.eks. i form af drift og vedligeholdelse? Formidling af projektet foregår via skolens interne formidling og annoncer i de lokale aviser. Den enkelte skolekulturdag evalueres umiddelbart efter dagen. På sigt ses resultatet af det fællesskab der foregår i området, samt konkrete tilbagemeldinger fra skole, ungdomsklub, idrætsforeninger, andre foreninger, lokalrådet, borgerforeninger, øvrige borger, SSP m. fl. Projektets bæredygtighed sikres ved, at det kan fungere udelukkende ved frivillig arbejdskraft og som en del af skolernes normale drift. Vi ønsker med ansøgningen at styrke mulighederne for formidling og PR, for igen at give projektet det bedste afsæt. I tal skulle det gerne kunne læses som bl.a. øgede indmeldinger i lokale idrætsklubber og andre foreninger, større frivillighed og flere aktiviteter. Indledningsvis vil vi undersøge børn, unge og voksne behov i lokalområdet ved at foretage fokusgruppeinterviews og ved at udsende spørgeskema. 2af 4

81 Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) 11. Gennemførsel og samarbejder Beskriv hvordan, dvs. hvem har ansvaret for den projektets gennemførsel - hvilke frivillige kræfter og projektet er forankret samarbejdsrelationer er der projektet. Projektet styres af en styregruppe og herunder flere arbejdsgrupper bestående af elever, forældre, medarbejdere i skoler og institutioner, medlemmer fra borgerforeningerne (der er 6 borgerforeninger i lokalområdet), idrætsforeninger og andre interesserede. Styregruppen har ansvaret og består af en repræsentant fra hhv. lokalråd, borgerforening, idrætsliv, Svend Gønge Skolen og Vordingborg Ungdomsskole 12. Budget Aktivitet årstal I ALT Etablering af skilte ved vejene i området, 6 stk Flyers og plakater Udarbejdelse af grafisk materiale Underholdning Kørsel Mødeudgifter I ALT (hele 1000 kr.) Tilladelser Er der opnået de fornødne tilladelser til projektets gennemførsel? Redegør her for status: Ja. 14. Finansieringsplan (i hele 1000 kr.) Status Beskriv den samlede finansiering af projektet. I status skrives ansøges, ansøgt eller Beløb tilsagn ud for hver linje. Dokumentation for tilsagn vedlægges i bilag. ansøges LUP midler ansøges Midler fra Aktivitets- og udviklingspuljen Tilsagn Skole og borgerforeninger, arbejdstimer, lån af materialer 0 Tilsagn Lån af telte fra Gøngemarked 0 I ALT (hele 1000 kr.) af 4

82 Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) 15. Bilagsoversigt Angiv hvilke bilag, som er fremsendt sammen med ansøgningsskemaet (herunder udtalelse om projektet fra lokalrådet) Udtalelse fra Lokalrådet Projektbeskrivelse Lån af telte fra Gøngemarked Ansøgning til Aktivitets og Udviklingspuljen 16. Dato og underskrift 29. januar 2014 Nils Glud Formand Borgerforeningen Lundby Dato Underskrift Ansøgning sendes til: Ansøgning og bilag sendes via til: Vær opmærksom på de offentliggjorte ansøgningsfrister på vordingborg.dk ansøgninger behandles 3 gange om året i forbindelse med disse for sent indsendte ansøgninger vil først blive behandlet ved den efterfølgende ansøgningsfrist. Sammen med ansøgningsfristerne kan du også se, hvornår ansøgningerne behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og hvornår du kan forvente svar på din ansøgning. Retningslinjer for LUP-puljen findes på vordingborg.dk, sammen med en vejledning til dette ansøgningsskema. 4af 4

83 Bilag: 8.1. Elektronisk ansøgning Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12711/14

84 Ansøger/Forening Farmorhuset Ansvarlig/Kontaktperson Hanne Rossé Jensen Adresse Heibergsvej 45 Postnr/By 4760 Vordingborg Telefonnr CVR.nr. tilknyttet NEM-konto Formål med ansøgningen Midler til at afholde en række arrangementer for børn og voksne, samt turister i tidsrummet april - oktober Beskrivelse af aktivitet og formål Se venligst vedhæftede fil Tidspunkt april oktober 2014 Beløb, der ansøges om Primær målgrupppe Under 25 år Kategori Andet* *Kategori Andet - Angiv hvilken Diverse underholdning for børn Vedhæft fil(er) Aktivitets- og Udviklingspulje Ansøgning januar2014.pdf Værksteder.jpg

85 Bilag: 8.2. Folder om Farmors Værksteder Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12707/14

86

87 Bilag: 8.3. Ansøgning - uddybning Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12705/14

88 Vordingborg, den 24. januar 2014 Farmorhuset i Vordingborg Ansøgning om tilskud fra Vordingborg kommunes Aktivitets og Udviklingspulje Farmorhuset søger hermed om midler til afholdelse af en række arrangementer for børn og barnlige sjæle samt turister fra nær og fjern i tidsrummet fra ultimo maj til og med oktober juni Rabarbergrødsfest Vi serverer gratis rabarbergrød til byens folk og byens gæster. Leje af Farmors bondegård kr Leje af Farmors guldgraverværksted kr Leje af Farmors stenmalingsværksted kr Annonce i Sydsjællands Tidende kr I alt kr juni Valdemarsdag (14-6 har forretningerne åbent) Byens store prinsesse- og ridderfest på Farmors Kongsgård i Algade. Vordingborg ride klub ponyridning kr. 0 Vordingborg fægteklub kr. 0 Prinsessen på ærten - tableau kr. 0 Snehvide og de syv dværge - tableau kr. 0 Svinedrengen tableau kr. 0 Prinsesse- og ridderhistorietime kr. 0 Fiskedam - gaver kr Farmors bondegård på Kongsgården kr Farmors kagepynteværksted kr Sminkeværksted kr. 0 Forskellige prinsesse- og ridderlege kr. 0 Leje af børnekarrusel fra Danlej i Ørslev kr

89 Annonce i Sydsjællands Tidende kr Leje af telt fra Hold da helt fest, Vordingborg kr Leje af cementklodser til telte fra Vordingborg Vejvæsen for hele sæsonen inkl. kørsel kr I alt kr Uge 28 Vordingborg Festuge Sommerhygge i Farmorhuset med Farmors legeværksteder hele ugen. Leje af Farmors bondegård x 4 kr Leje af Farmors guldgraverværksted x 4 kr Trykning af billetter til bamseekspressen kr Bamsefesten 12. juli Leje af telt fra Hold da helt fest, Vordingborg kr Leje af Farmors bamsebondegård kr Leje af Farmors kagepynteværksted kr Ballonopsending af balloner kr Bamsehospital - honorar kr. 500 Lirekassemusikanter honorar kr. 500 Bamseskue kr. 0 Store bamse måling kr. 0 Bamse-fiskedam - gaver kr Leje af børnekarrusel fra Danlej i Ørslev kr Optræden af Cirkus Bella Donna, Faxe med den kloge gris, Fifi, som bor i kolonihavehus kr Annonce i Sydsjællands Tidende kr I alt kr august Husflidsmarked Annonce i Sydsjællands Tidende kr Lirekassemusikanter - honorar kr. 500 Leje af Farmors bondegård kr H Mern Sjov med kaniner kr. 0 I alt kr

90 Uge 42 Græskarfest Vi tilbyder græskarudskæring hele ugen med udstilling på Farmorhusets tag Indkøb af 200 stk. græskar kr Leje af telt fra Hold da helt fest, Vordingborg kr Leje af Farmors stenmalingsværksted x 2 kr Leje af Farmors bondegård x 5 kr Smykker lavet af cykelslanger / 4-H Ørslev - materialer kr. 500 Papirklippeværksted / Galleri Skovfred materialer kr. 500 Smykkeværksted / Rainer Ruge, Stege kr. 0 Lirekassemusikanter honorar kr. 500 Annonce Sydsjællands Tidende kr Opstilling af græskarfolk i Algade fællesarrangement med Handelsforening, Røde Kors, Produktionsskolen Strømmen kr. 0 I alt kr Rabarbergrødsfest kr Prinsesse- og ridderfest kr Uge 28 inklusive bamsefest kr Husflidsmarked kr Græskarfest i hele uge 42 kr Udgifter i alt til arrangementer kr

91 Samlede udgifter kr Farmors legeværksteder skaber smil og glæde og dem stiller vi gratis til rådighed for byens folk, byens gæster og byens handlende 23 x diverse legeværksteder kr Faktiske forventede udgifter kr Farmorhusets daglige drift dækkes ind af kontingenter, indtjening i caféen og udlejning af Farmors legeværksteder til biblioteker, handels- og cityforeninger, markedsarrangementer, dagplejearrangementer m.m. Til afholdelse af arrangementer som de beskrevne har Farmorhuset i 2013 modtaget sponsorater fra nedenstående: Vordingborg kommune kr Vordingborg bank kr Lions Club kr I alt kr Derudover har vi modtaget sponsorstøtte fra byens butikker og andre virksomheder i form af rabat på diverse indkøb, naturalier og køb af støttebeviser. Det er vi rigtig glade for og som tak står alle vores sponsorer oplistet på en fin plakat i Farmorhuset og i vores flotte nye folder, som ses i vedhæftet fil. For at kunne fortsætte og udbygge vores aktiviteter håber vi på at møde tilsvarende velvilje i løbet af På den måde vil det være muligt for os med masser af frivillig arbejdskraft og tværgående samarbejde at kunne medvirke til at skabe rammerne for et aktivt og levende børnekulturmiljø i vores dejlige by til glæde børn og barnlige sjæle samt byens folk, byens gæster og byens handlende. Derfor ansøger vi Vordingborg kommune om tilskud til delvis dækning af de fem store arrangementer i Farmorhuset, som i alt kommer til at strække sig over 18 dage fordelt henover året på beløb I alt kr

92 De bedste farmorhilsener Bestyrelsen for Foreningen til støtte af Farmorhuset i Vordingborg v/hanne Rossé Jensen Kasserer CVR NR Bankkonto:

93 Bilag: 8.4. Behandling af støtte til Farmorhuset Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31279/14

94 Farmorhuset Valdemarsgade 43 v/annette Andersen Postboks 200 Algade Vordingborg 4760 Vordingborg Tlf Sagsnr.: 14/3340 Dokumentnr.: 31279/14 Kultur- og Fritidssekretariatet Sagsbehandler: Maria Larsen Dir Behandling af støtte til Farmorhuset Kære Annette Andersen Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget har på sit møde den 4. marts 2014 behandlet Farmorhuset s ansøgninger om støtte til forskellige arrangementer i perioden juni oktober 2014 samt til genoptrykning af foldere. Udvalget ønsker en undersøgelse af sammenhængen mellem Farmorhuset og Støtteforeningen bag Farmorhuset inden endelig behandling af ansøgningerne. I vil blive kontaktet for uddybende oplysninger snarest. Venlig hilsen Eva Sommer-Madsen

95 Formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Lisbeth Mogensen Børne- og Kulturdirektør 2

96 Bilag: 9.1. Elektronisk ansøgning, 44 Møen Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 25780/14

97 Ansøger/Forening KUNSTHAL 44 MØEN Ansvarlig/Kontaktperson CHRISTINA LOUISE JØRGENSEN Adresse Fanefjordgade 44 Postnr/By 4792 Askeby Telefonnr CVR.nr. tilknyttet NEM-konto Formål med ansøgningen Kunsthal 44 Møen søger hermed VORDINGBORG KOMMUNE Kultur-,Idræts- og Fritidsudvalget om kr til vores udstillingsprogram i Beskrivelse af aktivitet og formål KUNSTHALLENS PRIMÆRE FORMÅL ER AT FORMIDLE INTERNATIONAL SAMTIDSKUNST PÅ HØJESTE KUNSTNERISKE NIVEAU, OG VÆRE MED TIL AT PROMOVERE MØN SOM "KUNSTENS Ø" Udstillingen har åben for alle turister som lokale onsdag til søndag fra Hver lørdag inviterer Kunsthal 44 Møen alle til dialog om de aktuelle udstillinger. Tidspunkt Beløb, der ansøges om Primær målgrupppe Kategori Udstilling *Kategori Andet - Angiv hvilken Vedhæft fil(er) PROGRAMMET 2014_ pdf Budget 2014_programme.pdf

98 Bilag: 9.2. Budget 2014 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 25774/14

99 BUDGET 2014 Applyed/will apply Recieved Funding HAUSMUSIK BIKUBENFONDEN kr Nordea Lokal performance kr Augustinus Fonden kr Göethe Instituttet? Det Obelske Familiefond kr ST Bestillingsværker og komp.honorar kr ST Produktion,udstill. rejse og ophold kr Funding CILDO MIERELES Statens Kunstfond rejse og ophold kr Vordingborg Kommune Udviklings og markedsføringspuljen kr kr ,00 Funding of NASAN TUR Nordea_National kr kr. 0,00 Knud Højgaards fond kr DIVA kr kr ,00 Funding ART PROJECT Statens Kunstfund rejse og ophold kr Private sponsor kr kr ,00 FUNDING ARCHIVE Fanefjord Sparrekasses fond LAG Kunsthal 44 Møen in Dialog Region Sjælland, Kulturpuljen kr kr ,00 Kulturregionen kr kr ,00 ON PROGRAMME Vordingborg Kommune kr Statens Kunstråd "Udstillingsprogram" kr ,00 René Block kr ,00 Earnings: Commission kr Admission kr kr ,00 Sale of Catalogue kr Subscription Friends of the House kr kr ,00 Subscription "Foreningen" kr kr ,00 Sponsores_local kr. - kr. 0,00 Rent of Stockroom_ Rene Block kr kr ,00 Long lease fee/field Total kr kr ,00 CILDO MIERELES (the numbers is from our applications, will be regulated as we recieve answers from the fonds)

100 Fee's Installation kr Opening help kr Foto/Translation kr Artist fee kr Curator inc. Travel kr Total kr Transport Transport of works kr General transport kr Artist + accomodation kr Total kr Office, postage, PR : Adverticement VisitMoen & sommermagasinet kr Advertcement national kr Cards & flyer kr Annonce Ugebladet kr Insurance kr Poster kr. 500 Postage and charges kr Rent of House Nasan TUR kr Total kr Materialer: In the exhibition kr Lightning kr Folietext kr Total kr Opening + food: Food + general use kr Opening kr Opening/performance kr Total kr kr Exhibition + 1/3 general kr

101 NASAN TUR Fee's Till installing + div and taking down kr Hillesoe, Installation and taking down kr Foto/Translation kr Curator kr Opening help kr Total kr Transport General Christina kr Transport of works kr Artist kr Curator kr Total kr Kontor, porto diverse udgifter: Cards kr Annonce, Ugebladet kr Annonce, KUNSTEN NU kr POSTER kr. 300 Insurance kr Postage and charges kr Total kr Materials : Folietext kr Lightening kr Materials in the exhibition kr Production of site specific work kr Total kr Opening + forplejning: Food and general use kr Opening kr Beer kr. 900 kr WORKSHOP/EVENTS Materials kr Dokumentation/Video kr Transport of participants kr Event help kr Adverticement_ kr Total kr NASAN TUR TOTAL kr Exhibition + 1/3 general costs kr

102 HANS PETER KUHN/ HENNING CHRISTIANSENS ARKIV Fees: Installation/ uninstallationfee 130 Hours kr Artist fee kr Assistent kr Fee Junko Wada kr Take care of the exhibition kr Event staff kr Dokumentation kr Total kr PERFORMANCE Fanefjord Kirke Artist fee Uta Wassermann kr - Composition fee Equipment / Space rental PA rental kr 5.000,00 Transport artist + assistent kr 6.000,00 Total kr 5.000,00 Transport Transport of works Berlin t/r kr Torino - Møn kr Artist + accomodation kr Assistent kr Junko Wada kr Total kr Kontor, porto diverse udgifter: Cards kr Adverticement kr Insurance kr Postage and charges kr Total kr Materials in the exhibition Materials exhibition kr Folietext kr Teknik kr Materials in the exhibition + translation kr Total kr Opening + forplejning: Food and general use kr Opening kr Accomodation kr kr KONCEPT OF URSULA BLOCK TOTAL kr Exhibition + 1/3 general costs kr

103 Kunsthal 44 Møen i Dialog Transport participants 12 x 1000 kr Adverticement 12x 3000 kr Folder kr Revision kr PR kr Koordinering Forplejning 12x300 kr Gave for deltagelse 12 x 300 kr kr. Total kr Additional SPACE Sonja Rentch Artist fee kr Travel kr Ophold kr Forsiking kr. 750 Material kr Installation kr Card kr Transport of works kr Hourse for the opening kr TOTAL Rentch kr General costs ADMINISTRATION + OVERHEAD EXPENSES Payment Christina J. kr ATP & BARSEL CJ kr Bogføring kr GRANT kr GRANT Transport and return kr Accomondation,Rent kr. - PR_payment kr Extra help kr PEDEL kr Revision kr Telefon, Internet kr Kontingent "Turistforeningen" kr Total kr Office: Edb kr Printer coulor kr Labels, paper,envelopes +div. kr Postage & Charges general kr Total kr The building Kunsthal: Oil/OK kr Water & Electricity kr Insurance/ inc. Liability insurance kr Tax on real property kr

104 Chemney Sweep kr Smallwares kr House Rent kr kr Villa 44: Oil/OK kr Electricity & Water kr Insurance kr. - Tax on real property kr. - Chemney Sweep kr Smallwares kr Total kr HC ACHIVE Oil/OK kr Water & Electricity kr Insurance kr Tax on real property kr Chemney Sweep kr Smallwares kr Total 42 kr (Total Houses) kr General cost total kr Total expenses exhibitions kr Total expenses General costs kr Income kr Result (before writing off) kr ,63

105 Christinas hours pr week pr week h pr week Total hours 1382 x 187,5 hollyday allowence kr. - kr ,00 kr ,63

106 HC ARCHIVE recieved kr ,00 kr ,00 ieve answers from the fonds)

107 Bilag: 9.3. Program 2014 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 25773/14

108 Kunsthal 44 Møen søger hermed VORDINGBORG KOMMUNE Kultur-,Idræts- og Fritidsudvalget om kr til vores program i INDHOLD PROGRAM 2014 Om kunsthal 44 møen CV HANS PETER KUHN CV CILDO MIERELES CV NASAN TUR CV René block CV CHRISTINA LOUISE JØRGENSEN FOLDER OM KUNSTHAL 44 MØEN KUNSTHAL 44 MØEN FANEFJORDGADE ASKEBY T

109 PROGRAMMET 2014 KUNSTHAL 44 MØEN VISER I 2014 NASAN TUR (TYSKLAND/TYRKIET) Kunsthal 44 Møen åbner med glæde sæsonen 2014 med den tysk-tyrkiske kunstner Nasan Tur. Hans værker kommenterer ikke kun på de sociale og politiske forhold, der hvor de er produceret - de søger endvidere efter revner og twists i politiske landskaber. Tur har en mesterlig evne til at finde disse brud og transponere dem til noget andet, som ofte er humoristisk og alligevel dybt bevægende. Nasan Tur vil vise en række værker, han har udviklet over de seneste år, samt værker der er producerede til udstillingen og bliver vist for første gang på Møn. HANS PETER KUHN (TYSKLAND) HAUSMUSIK Hans Peter Kuhns audio-visuelle udstilling Hausmusik er en serie installationer i Henning Christiansen Arkiv ved siden af hovedbygningen. Bygningen er et gammelt landhus med en række små rum. Udstillingen fører den besøgende gennem alle disse rum. Lydlandskaberne er reminiscenser fra den naturlige verden, idet alle lyde er naturligt producerede. Der bruges ingen lydsynteser, man kan opleve alle lydene i det virkelige liv. Den måde, hvorpå lydene præsenteres, gør det i nogle tilfælde meget svært at fastslå deres oprindelse. Der er fx ét rum, der ikke har nogen lyd, og man finder det i naturen om end meget sjældent på steder og i øjeblikke hvor der virkelig ikke er nogen lyd. HAUSMUSIK er som totalinstallation en meditativ rejse ind i sindet et rum for fordybelse. CILDO MEIRELES (BRASILIEN) Kunsthal 44 Møen præsentere b.la. et af Cildo Meireles mest emblematiske værker, Insertions into Ideological Circuits 2: Banknote Project (1970) der undersøger ideen om udveksling og omløb af varer, værdier og information som manifestationer i den dominerende ideologi. Til Banknote Project havde Meireles stemplet samfunds- kommenterende beskeder på sedlerne før han returnerede dem til den almindelige cirkulationen. Værket aktiveres i det offentlige rum/ i markedet, der drejes som et cirkulatorisk netværk uden at personen der oplever Insertions into Ideological Circuits nødvendigvis er bevist om at være en del af et værk. Til udstillingen vil Meireles reaktivere dette værk i en dansk kontekst, han plan-lægger at anvende danske pengesedler påstemplet med ord og sætninger der forholder sig til en nuværende politisk diskussion i Danmark. Insertions into Ideological Circuits 2: Banknote Project (1970) CILDO MEIRELES KUNSTHAL 44 MØEN FANEFJORDGADE ASKEBY T

110 OM KUNSTHAL 44 MØEN Kunstforeningen 44 Møen driver udstillingsstedet Kunsthal 44 Møen i Askeby på Møn med formand Bjørn Nørgaard og den tyske kurator René Block, som kunstnerisk leder, i spidsen. Møn har i mange år været centrum for internationalt agerende kunstnere og andre med rodfæste i Fluxus-bevægelsen. På denne baggrund valgte Henning Christiansen, Bjørn Nørgaard og René Block at stadfæste deres mangeårige samarbejde ved at stifte Foreningen 44 Møen i 2007 og åbne Kunsthal 44 Møen i Udstillingsstedet er dels specialiseret i Fluxus- og konceptkunst fra 60 erne og frem, og dels i den helt unge og internationale samtidskunst, primært fra den dominerende kunstscenes periferier. I de forgangne fem år har markante udstillinger været præsenteret på Møn, blant andet: I Ursula Reuter Christiansen viste totalinstallationen Sten i Floden om kvindelige ikoner gennem 50 år. I Soloudstilling med den koreanske kunstner KIMSOOJAs bemærkelsesværdige smukke billeder, farverige installationer og poetiske performancebaserede videoarbejder, der kombinerer elementer fra Østens kultur med samtidskunstens udtryk for at skabe I sensommeren viste 44 Møen den polskfødte skulptør Alicja Kwade. I den bosniske kunstner Maja Bajevic præsenterede prominente lyd og video installationer, der fra deres centraleuropæiske udsigelsespunkt satte Danmarks forhold til Europa i perspektiv. I en omfattende soloudstilling med den internationalt berømmede kunstner Mona Hatoum. Med lige dele poesi og politik skabte Mona Hatoum en grænseoverskridende udstilling, der på humoristisk og kritisk vis undersøgte magtens psykologi. I en hommage til kunstner og komponist Henning Christiansen, som gik bort i vinteren På denne udstilling præsenteredes værker af de kunstnere, der gennem et halvt århundrede har haft Møn, som et vigtigt pejlepunkt, sat i samspil med de yngre generationer, hvis praksis fremadrettet vidner om den historiske avantgardes fortsatte nærvær. I sensommeren 2009 blev det lokale og internationale publikum på Møn præsenteret for finsk samtidskunst med gruppeudstillingen Fly me to the Møøn. I Møen dannede ramme om en enestående soloudstilling af kunstneren Lene Adler Petersen. Koncepterne til årets udstillinger udstillinger udvikles i tæt samarbejde med stedets kunstneriske leder René Block, inviterede kuratorer (Nico Anklam og Julia Rodriquis) og rammerne på 44 Møen. René Block holder som kurator en position hvor han hovedsagligt laver udstillinger med og for kunstneren. René Block: For mig er udstillinger kun tænkelige og meningsfulde, når de opstår på baggrund af et meget tæt og fortroligt forhold til kunstneren. Hvem laver jeg dem for, hvis ikke for kunstneren? Kunsthal 44 Møen initierede i 2013 et lydkunstprogram ARCHIVE HENNING CHRISTIANSEN. I en bygning ved siden af kunsthallen skabes (i takt med at vi får finansiel mulighed) et levende arkiv for komponisten Henning Christiansen ( ). Udover skiftende udstillinger med materialet fra kunstnerens arv, inviteres kunstnere og komponister, til at beskæftige sig med Fluxus-kunstneren i form af koncerter, forestillinger og udstillinger. Programmet åbnede sidste sommer i det rå hus med: The Hammer Without a Master: Henning Christiansen s archive (2013), kurateret af Chiara Giovando. I år er komponist og lydkunstneren Hans Peter Kuhn inviteret. Kuhn har lavet et helt koncept for huset. KUNSTHAL 44 MØEN ER MEDLEM AF FKD, FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK 2

111 Curriculum Vitae HANS PETER KUHN Født (1952-), i KIEL, tyskland, BOsat i BERLIN 2007 Installations (selected) Frozen Heat / Trypt / undefined Landscape / Release 4 Installations in Soloexhibition Frozen Heat - Hans Peter Kuhn, Tokushima Modern Art Museum, Tokushima (JP) landschaft [in arbeit] Sound Installation (work in progress) TESLA medien>kunst<labor, Podwilsches Palais Berlin vergnügt und froh Sound Installation, gelbe MUSIK, Berlin (DE) private collection Lichtweg Light Installation for the re-opening of the Goethe Instituts Paris (FR) Lichtwand Light Installation nordskulptur:licht, Textilmuseum Neumünster (DE)* Life still life Videoinstallation, Glow Festival EIndhoven (NL) 2008 Second View Soloexhibition, Blanc at e/static, Torino (IT) Four Installations (The Stick, The Ladder, The Corner, Strange Animals) Light and Sound Installations, Private Collection Ömer Koç, Bodrum (TR) * undefined landscape II Light and Sound Installation, Inventionen 2008, Villa Elisabeth, Berlin Lightlines Light Installation, Singapore Biennale, Esplanade Bridge, Singapore (SG) Labyrinth (Meikyu 2) (2006) Sound and Light Installation, Happy New Ears Festival, Kortrijk (BE) Licht auf Licht Gerhard Kassner photographs Hans Peter Kuhn's work, PSL Leeds (UK) 2009 A Vertical Lightfield Light and Sound Installation, Collection Orchard Central, Singapore * 2 Formen Light Installation, Sammlung Christiane Bleckmann, Berlin (DE) * Wolkenkratzer Light Installation, Kunsthalle 44Møen, Møn (DK) * condensare Light and Sound Installation, TheaterMedienAkademie, Kunstfest Weimar, A Light And Sound Transit Light and Sound Installation, Neville Street, Leeds (UK) * Along A Long Line / Breathing / Density Sound Installations in collaboration with Sasha Waltz & Guests: Dialoge 09, MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma (IT) Die Reise ins U Sound Compositions for Adolf Winkelmann's Video Installations, Culture Center"U", Dortmund Watching me watching you / Freude Video and Sound Installation, Festival Nakahama Art Animism, Kyoto, Japan & Media-Scape 10, Zagreb, Croatia Florian schlägt auf die Moderne drauf und was kommt dabei 'raus? Neue Musik! Video and Sound Installation for the release of the book "What are the Places of Danger", tiergarteneins, Berlin undefined landscape II light and sound installation City Sonic Transcultures, Mons (BE) Seefahrer, denk an die Sirenen, Ahoi light installation in Port of Kiel (DE)* Aus der Tiefe sound installation Klangraum Krems (AT) lineares universum light and sound installation, Klangraum Krems (AT) 2013 FLAGS installation, Giant s Causeway (UK) Cultural Olympiad 2012 Gastprofessur für experimentelle Klanggestaltung an der / Guest Professor Experimental Sound at the Universität der Künste Berlin * permanent KUNSTHAL 44 MØEN FANEFJORDGADE ASKEBY T

112 Aus der Tiefe (coming from below) HANS PETER KUHN Installation, [metal sheets, loudspeaker, industrial light, MPEG-player] Nine sheets of raw steel, each one by one meter are laid out on the floor creating a 3x3 m square on which 16 bass loudspeakers are placed within a smaller square area. Centered above the squares hangs a large, old-style industrial lamp with a strangely odd-colored light. Each speaker has an own sound source, but the sounds are in a frequency area below the human threshold, they are so low that one only sees the membranes moving, but it is totally quiet. Since each membrane has its own random movements one gets the impression of a strange living entity made out of cold hardware. Please see com/watch?v=lyw8orlmmfm the second part of that little movie show a few images of the installation. 4

113 Curriculum Vitae CILDO MEIRELES Født (1948-), Rio de Janeiro, BOsat i Rio de Janeiro, BRASILIEN SELECTED EXHIBITIONS 2013 Retrospective Cildo Meireles, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Spain a Bienal de São Paulo, Brazil Cildo Meirles, MUAC - Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Cidade de México, México Cildo Meireles. MACBA, Barcelona, Spain Cildo Meireles, Tate Modern, London, UK Occasion, Portikus im Leinwandhaus, Frankfurt, Germany Cildo Meireles, Württembergischer Kunstverein Stuttgart, Stuttgart, Germany Cildo Meireles, Musée d Art Moderne et Contemporain de Strasbourg, Strasbourg, France Cildo Meireles retrospective, The New Museum of Contemporary Art, Nova York, USA Documenta IX Kassel, Kassel, Germany Projectsn.21: Cildo Meireles, Museum of Modern Art, New York, USA Magiciens de la Terre, Musée National d Art Moderne Centre Georges Pompidou, Grand Halle, La Villette, Paris KUNSTHAL 44 MØEN FANEFJORDGADE ASKEBY T

114 6Insertions into Ideological Circuits (1970) Cildo Meireles

115 CV NASAN TUR FØDT (1974 -), TYRKIET, BOSAT I BERLIN Selected exemplary exhibitions from 2013: Nasan Tur - At your own Blain/Southern Gallery Berlin, curated by Mario Codognato, Germnay 10 Jahre Lentos Lentos Kunstmuseum Linz, curated by Stella Rollig, Austria Rethinking Modernity Istanbul Modern, Museum of Modern Art, cur. by Levent Calikoglu and Celenk Bafra, Istanbul, Turkey, cat. Zizhiqu -- Autonomous Regions Times Museum, curated by Hou Hanru, Guangzhou, China, cat. Farbe bekennen Marta Museum, Herford, Germany, cat. Freie Sicht Nassauischer Kunstverein, Wiesbaden, Germany, cat. Picturing Places Around the World / Remix National Centre for Contemporary Arts, curated by Kathrin Becker, Kaliningrad, Russia, cat. Artists Film International City Gallery Wellington, New Zealand Selected Artists 2012 NGBK - Neue Gesellschaft fuer Bildende Kunst, Berlin, Germany, cat. Nasan Tur - Video of the month Video Forum - Neuer Berliner Kunstverein, Germany, solo Artists Film International Whitechapel Gallery, London, United Kingdom New kids of the Block TANAS, curated by Ayse Erkmen, Berlin, Germany, cat. Artists Film International Cultural Center Belgrade, Serbia Tell Me Whom You Haunt: Marcel Duchamp and the Contemporary Readymade Blain/Southern Gallery London, curated by Mario Codognato, United Kingdom KUNSTHAL 44 MØEN FANEFJORDGADE ASKEBY T

116 Magic, 2013 Video 20 min

117 Curriculum Vitae René Block, kunstneriskleder Født (1942-), i tyskland, BOsat i BERLIN René Block started working as independent curator after having made experiences with visual art for about 15 years in his own galleries in Berlin and New York ( ) In charge for the visual artists and composers at the Berlin Artist in Residence Program where he organized many projects as well as exhibitions and music festivals Responsible for the programming of the Exhibition Service of IFA, which represents German Art in foreign countries. Several times he was the artistic director for Biennials: 1985 in Hamburg; 1990 in Sydney; 1995 in Istanbul, 2000 in Kwangju, 2004 in Cetinje, Montenegro (together with Natasa Ilic); 2006 he curated the October Art Salon in Belgrade and 2oo7 the Nordic Pavilion (Finland, Norway, Sweden) for the 52. Venice Biennial Director of the Kunsthalle Fridericianum in Kassel. Among many exhibitions he curated Echolot (1998), Chronos & Kairos (1999), Das Lied von der Erde (2000) and In den Schluchten des Balkan (2003) He is the editor of a series of monographs of contemporary Turkish artists for the YKY Publisher in Istanbul and curator of a series of exhibitions under the title Adventure Istiklal at the Kazim Taskent Galerie, Istanbul Founded TANAS, a platform for contemporary Turkish art in Berlin, in cooperationwith the Vehbi Koç Foundation. He is also curator for the Foundations contemporary artcollection Artistic director of Kunsthal 44 Møen in Denmark together with Bjørn Nørgaard, Henning christiansen, Peter Lassen & Ursula Reuter Christiansen AWARDS For his curatorial work he received many awards: Deutscher Kritikerpreis, Berlin (1974), Arthur Køpcke Prize, Copenhagen (1994), As the first curator he was appointed in 2oo4 by H.M. Queen Elizabeth as M.A. (Member of Australia) Art Cologne Prize, Cologne (2005) and Hessischer Kulturpreis (2006) Kritikerprisen, Danish Art Council 2012 Fanefjordprisen 2012, Askeby, Møn KUNSTHAL 44 MØEN FANEFJORDGADE ASKEBY T

118 Curriculum Vitae CHRISTINA LOUISE JØRGENSEN Født (1965-), Nakskov, BOsat i STEGE, DANMARK Daglig leder Kunsthal 44 Møen Projektmedarbejder [Spillesteder dk] (DANSK LIVE) 2009 PR ansvarlig Verdenslitteratur på Møn 2009 Sommerkunsthal 09 Unfinished business, Initiativtager, koordinator og PR 2009 Byunstprojekt nk60 Nakskov mulighedernes by. Kunstner og medkoordinator Sukkerblokken.dk -arbejdede på at øge nærdemokrati og fremme samspillet mellem erhverv og borgere i lokalområdet Med-koordinator og fundraiser for U-TURN -samtidskunst biennale 2008s satellit på Sukkerfabrikken i Stege PR U-TURNS satellit udstilling Food for Thought 24 TIMER, Redaktør af udstillingens katalog Koordinator for KUMBO -kultur og erhvervsnetværk, Stege Designer og skaber smykker MOOD by Jørgensen & Køllgaard Teaterlære på Teaterhøjskolen Rødkilde, Møn 2001Instruerer Fruen fra havet af Henrik Ibsen, som led i Sæby Kulturkommune Teaterlære på Musik og Teaterhøjskolen, Toftlund. Uddannelse: 1995 Cand phil. Teatervidenskab på Københavns Universitet Kunsthistorie Åbent Universitet, København 10

119 Bilag: Nyråd Idrætsforening, Ansøgning Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40040/14

120

121

122 Bilag: Ansøgningsskema - Lysanlæg 2014 Lundby Tennisklub Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 44356/14

123 Generated by CamScanner

124 Bilag: Tilbud på udskiftning af projektører - Lundby Tennis Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 44353/14

125 Henrik Larsen Aut. El installatør Vingevej Vordingborg Lundby Tennisklub Sværdborgvej Lundby Vordingborg, d Att. Mads Bjerggaard Larsen Tilbud på udskiftning af 8 stk. projektører i lysanlægget på tennisbanerne bag Svend Gønge Skolen i Lundby. Vi har hermed fornøjelsen af, at kunne fremsende tilbud på udskiftning af eksisterende projektører i ovenstående lysningsanlæg. Omfanget af ydelserne er beregnet på udførelse af de leverancer og arbejder, som er beskrevet i dette brev. Levering af nyt lysanlæg med 24 stk. 400 watt projektører, monteret på de eksisterende 6 stk. 7 m. koniske stålmaster, og 3 stk. nye 7 m. koniske stålmaster. De 3 stk. nye stålmaster opstilles og monteres imellem eksisterende stålmaster. Der monteres mastearme på hver stålmast, hvorpå der monteres 2 stk. 400 watt projektører på hver af de tre yderste stålmaster, og der monteres 4 stk. 400 watt projektører på hver af de tre midterste stålmaster. Banerne er regnet som træningsbaner iflg. DS12193 med en middelværdig på 200 lux, og en regelmæssighed på 0,6. Ovenstående kan tilbydes udført til: ,00 kr. ekskl. moms. Prisen er baseret på reglerne for fastpris i 14 dage fra tilbudsbrevet, samt tidsfrister i henhold til Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. af 10. oktober For vor pris gælder følgende omfangs-, salgs- og leveringsbetingelser: Dette brev dateret d Prisen er givet under forudsætning af, at arbejdet kan udføres indenfor normal arbejdstid. At eksisterende elinstallation er virksomt og lovligt udført. Samt at arbejdet kan udføres kontinuerligt. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem forannævnte dokumenter gælder disse i angivne rækkefølge. Specifikation af prisen: - Demontering af 8 stk. projektører. - Genbrug af 6 stk. 7 m. stålmaster inkl. elinstallationer. - Levering og montering af 24 stk. nye 400 watt projektører inkl. lyskilder. - Levering og montering af 3 stk. nye 7 m. master. - Levering og montering af 12 stk. mastearme, hvorpå de nye projektører monteres. - Levering af 30 m. gravearbejde inkl. levering og nedlægning af kabler til forsyning af 3 stk. nye master. - Indstilling og idriftsætning af udført lysanlæg. - Nyt lysanlæg har en middelværdi på ca. 210 lux, og regelmæssighed på 0,6 - Leje af bomlift 15m. diesel. inkl. leje af køreplader i plast og transport tur/retur. Tlf Mobil CVR nr Mail. Web.www.El-comp.dk 1 af 2

126 Henrik Larsen Aut. El installatør Vingevej Vordingborg Vordingborg, d Alternativt tilbud: Levering af nyt lysanlæg med 16 stk. 400 watt projektører, monteret på de eksisterende 6 stk. 7 m. koniske stålmaster. Der monteres mastearme på hver stålmast, hvorpå der monteres 2 stk. 400 watt projektører på hver af de yderste stålmaster, og der monteres 4 stk. 400 watt projektører på hver af de to midterste stålmaster. Alternativt lysanlæg har en middelværdig på 129 lux, og en regelmæssighed på 0,5. Ovenstående kan tilbydes udført til: ,00 kr. ekskl. moms. Specifikation af prisen: - Demontering af 8 stk. projektører. - Genbrug af 6 stk. 7 m. stålmaster inkl. elinstallationer. - Levering og montering af 16 stk. nye 400 watt projektører inkl. lyskilder. - Levering og montering af 8 stk. mastearme, hvorpå de nye projektører monteres. - Indstilling og idriftsætning af udført lysanlæg. - Nyt lysanlæg har en middelværdi på ca. 129 lux, og regelmæssighed på 0,5 - Leje af bomlift 15m. diesel. inkl. leje af køreplader i plast og transport tur/retur. Såfremt De måtte have spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, står vi naturligvis til Deres disposition. Accept af prisen skal ske skriftligt eller pr. mail, og opstart af arbejdet aftales efter nærmere aftale. A conto faktura fremsendes sidste arbejdsdag i mdr., der vil ved arbejdets afslutning blive fremsendt slutregning. Vi vil udføre opgaven med stor omhu, og planlægge Vores arbejde med så få gener som muligt for brugerne af tennisbanerne. Vi håber, at vor tilbud må have vakt Deres interesse, og det vil være glædeligt hvis dette kunne medføre til en ordrebekræftelse. Tlf Mobil CVR nr Mail. Web.www.El-comp.dk 2 af 2

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem Samarbejdsaftale mellem Den selvejende institution Røde Led og Vordingborg Kommune, Vordingborg Sociale Virksomhed og Museerne Vordingborg Præambel Den selvejende institution Røde Led ejer Pottemagerværkstedet

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Sagsbehandling (Antal)

Sagsbehandling (Antal) Ansøgninger vedr. punkter på dagsorden til den: 11. november 2014 Pulje der søges Ansøgt kr. Indstillet kr. Geografisk placering Punkt Bemærkning I alt ansøgt til udvalget 0 0 Oversigt Aktivitets- og udviklingspulje

Læs mere

Elitestøtte Materialestøtte Pulje til kunst Pulje til fysiske Folkeoplysningspolitik Pulje til private

Elitestøtte Materialestøtte Pulje til kunst Pulje til fysiske Folkeoplysningspolitik Pulje til private Ansøgninger vedr. punkter på dagsorden til den: 13. maj 2014 Pulje der søges Ansøgt Indstillet kr. kr. Geografisk placering Punkt Primære målgruppe Bemærkning Broen Vordingborg Aktivitets- og udviklingspulje

Læs mere

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Folkeoplysningsråd Refer Do 16. juni 2015 Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Henrik

Læs mere

Årshjul for KIF 2014

Årshjul for KIF 2014 Årshjul for KIF 2014 Januar 2014 (Afleveringsfrist 13. december 2013, kl. 8,00) 11/21667 Årshjul KIF 2014 Bilag 120387/13 Forslag til mødeplan for ØPU og fagudvalg Godkendelse af forretningsorden til KIF

Læs mere

Sagsbehandling (Antal)

Sagsbehandling (Antal) Ansøgninger vedr. punkter på dagsorden til den: 12. juni 2014 Pulje der søges Ansøgt kr. Indstillet kr. Geografisk placering Punkt Primære målgruppe Bemærkning Bogø Sejlklub Materialestøtte 27.000 13.000

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

REFERAT Ordinært møde. Allan Pedersen Kudsk, Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Lisbeth Hansen, Eva Toftebjerg, Per Hermansen, Helle Ancker Agergaard

REFERAT Ordinært møde. Allan Pedersen Kudsk, Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Lisbeth Hansen, Eva Toftebjerg, Per Hermansen, Helle Ancker Agergaard Vordingborg Kommune Folkeoplysningsrådet REFERAT Ordinært møde Do: Torsdag den 13. november 2014 Tidspunkt: kl. 17,00-19,00 Herefter afholdes Valg fra 19,00 21,00 Sted: Panteren, Vordingborg Deltagere:

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid

Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid Lovområde Lov om kommunernes styrelse Lov om folkeoplysning Lov om biblioteksvirksomhed Lov om musikskoler Museumsloven Øvrige regelsæt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 28. januar 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-17.00 Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Ferie og Musik på Endelave, ansøgning om tilskud

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 19.06.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Anvisning af foreningslokale på Tapeten. 2 3... Klub 56 - ansøgning om tilskud fra Vækstpuljen.

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Retningslinjer for Fritidspuljen

Retningslinjer for Fritidspuljen Retningslinjer for Fritidspuljen Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon 7256 5000 fredensborg@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Indholdsfortegnelse Retningslinjer for Fritidspuljen... 3 1 Puljens

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Folkeoplysningsrådet

Folkeoplysningsrådet Referat Folkeoplysningsrådet Mødedato: 23. april 2014 Mødetid: 16:30 Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: 1 Valg af formand og næstformand 2 2 Folkeoplysningsrådet, budget 2015 3 3 Folkeoplysningsrådets

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65 Referat : Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013 Referat torsdag den 14. marts 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011.

NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011. NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011. Lovgrundlaget Folkeoplysningsloven nr. 924 af 5. oktober 2000, som ændret ved lov nr. 149 af 25. marts 2002. Folkeoplysningsbekendtgørelsen

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 10.

Læs mere