KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til faktureringsregler DA DA

2 BEGRUNDELSE BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET 110 Begrundelse for og formål Rådets direktiv 2001/115/EF ("faktureringsdirektivet") indeholdt fælles EU-regler for momsfakturaer, som ansås for nødvendige for, at det indre marked kunne fungere efter hensigten. Det er dog ikke lykkedes helt at nå målet om at forenkle, modernisere og harmonisere reglerne om momsfakturaer. Med de mange valgmuligheder, som medlemsstaterne har i dag, er der ikke sket nogen egentlig harmonisering af faktureringsreglerne. Det ses tydeligt af de forskellige regler, der gælder for e- fakturering, og betragtes generelt som en af hindringerne for øget brug af e-fakturering. Det fremgik af faktureringsdirektivet, der i mellemtiden er blevet indarbejdet i Rådets direktiv 2006/112/EF ("momsdirektivet"), at Kommissionen senest den 31. december 2008 skulle forelægge Rådet en rapport om den teknologiske udvikling inden for e- fakturering og fremlægge et forslag, hvis det var nødvendigt. Da faktureringsdirektivet ikke har gjort det muligt at nå de erklærede mål, er det forslag, der vedlægges rapporten til Rådet, blevet udvidet for at rette op på manglerne i bestemmelserne om fakturering. 120 Generel baggrund Unødvendige administrative byrder hæmmer vækst og innovation. Momsdirektivets faktureringsregler bevirker, at næsten alle europæiske virksomheder pålægges oplysningsforpligtelser. En forenkling af disse regler vil derfor gøre det muligt at mindske virksomhedernes administrative byrde betydeligt. Når virksomhederne også skal overholde momskravene, er det vanskeligt for dem at indføre e-fakturering, hvilket resulterer i, at de går glip af store omkostningsbesparelser. Hvis erhvervslivet skal tilskyndes til at øge effektiviteten, er det nødvendigt at nedbryde barriererne for indførelse af ny teknologi. Samtidig med at der indføres et mere enkelt og harmoniseret moderne regelsæt, vil det også være nødvendigt at tage fat på problemet med momssvig. Der er gjort et stort stykke arbejde for at bekæmpe momssvig, og det er vigtigt, at eventuelle ændringer af faktureringsreglerne ikke undergraver dette arbejde, men støtter op om det. 130 Gældende bestemmelser på det område, forslaget vedrører Momsdirektiv 2006/112/EF. 140 Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål Det overordnede mål med forslaget om fakturering er at fastsætte et moderne og harmoniseret regelsæt, som forenkler de faktureringskrav, der stilles til virksomhederne, og giver skatteforvaltningerne effektive midler til at sikre, at der betales afgift. Det understøtter dermed de fire nøgleaspekter i Kommissionens program. DA 2 DA

3 Mindskelse af erhvervslivets byrder I januar 2007 fremlagde Kommissionen et ambitiøst handlingsprogram med henblik på at reducere de administrative byrder for erhvervslivet i EU med 25 % inden udgangen af Handlingsprogrammet blev godkendt på Det Europæiske Råds forårsmøde i marts Momsdirektivet er en af de 42 retsakter, der indgår i handlingsprogrammet. Faktureringsreglerne i dette direktiv er et af de nøgleområder, hvor virksomhederne pålægges informationsforpligtelser. Det foreliggende forslag har til formål at mindske de byrder, der er forbundet med disse regler. Målet er bl.a. at sikre, at skattemyndighederne accepterer elektroniske fakturaer på lige fod med papirfakturaer. Forslaget sigter desuden mod at indføre harmoniserede regler om fakturering ved at indskrænke medlemsstaternes valgmuligheder. Virksomhederne betragter fælles standardregler for fakturering som et centralt element i bestræbelserne på at mindske de byrder, de er pålagt. Gruppen af Højtstående Uafhængige Interesserede Parter vedrørende Administrative Byrder påpegede i sin udtalelse af 22. oktober 2008, at der er gode muligheder for at lette den administrative byrde inden for fakturering, og tilsluttede sig princippet om, at skattemyndighederne skal behandle elektroniske fakturaer og papirfakturaer ens. Fremme af SMV'er Kommissionen vedtog den såkaldte Small Business Act (SBA) den 25. juni SBA tager afsæt i en række foranstaltninger, der skal træffes både af medlemsstaterne og af Kommissionen med det fælles mål at fremme SMV'er. Dette forslag supplerer SBA ved at udvide anvendelsesområdet for forenklede fakturaer, herunder fakturaer på mindre beløb, der især er relevante for SMV'erne, og ved at give alle medlemsstater mulighed for at tillade SMV'er at opgøre momsen på kasseregnskabsbasis som led i en kasseregnskabsordning. Øget brug af e-fakturering Lissabon-dagsordenen, der fokuserer på vækst og beskæftigelse, er et af Kommissionens flagskibe. Hvis de retlige hindringer for fremsendelse og opbevaring af e-fakturaer fjernes, kan det medvirke til at udbrede e-fakturering og hjælpe virksomhederne med at sænke omkostningerne og øge effektiviteten og dermed være med til at nå de mål, der er opstillet i Lissabon-dagsordenen. Kommissionen har truffet en afgørelse, hvori der nedsættes en ekspertgruppe for e- fakturering, som har fremhævet momsdirektivet som en af de retsakter, der har størst direkte betydning for indførelsen af e-fakturering. Fakturaer og betalinger er to sider af samme sag. Det fælles europæiske betalingsområde, der blev lanceret i begyndelsen af 2008 for at harmonisere elektroniske betalingstransaktioner inden for Europa, og planerne om at fremme e- fakturering vil derfor kunne understøtte hinanden. Forslaget vil med henblik på at fremme e-fakturering sigte mod at fjerne barriererne for e-fakturering i momsdirektivet ved at udligne forskellene mellem fakturaer, der sendes DA 3 DA

4 elektronisk, og fakturer, der sendes på papir, og dermed sikre, at fremsendelsesmetoden ikke spiller nogen rolle. Mere effektiv bekæmpelse af svig Den 31. maj 2006 udsendte Kommissionen en meddelelse om det nødvendige i, at der udvikles en samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af skattesvig (KOM(2006) 254). Visse former for momssvig, der er nævnt i meddelelsen, såsom uretmæssige fradrag og svig efter karruselmodellen, kræver en faktura, for at den kan finde sted. Fakturaen kan bruges til at begå svig, men er i mange tilfælde også det vigtigste bilag, som skattemyndighederne benytter, når de skal kontrollere, om der er betalt afgift. Det var baggrunden for, at kommissær Kovacs i sin orientering til Rådet (økonomi og finans) den 14. maj 2008 udtalte, at "det er vigtigt at forbedre skattemyndighedernes mulighed for at kontrollere afgiftspligtige personer, når faktureringsreglerne ajourføres". Dette forslag indeholder foranstaltninger, der vil gøre det lettere for skattemyndighederne at bekæmpe momssvig. Det drejer sig bl.a. om en skærpelse af reglerne om fakturaens betydning for momsfradrag og sikring af hurtigere udveksling af oplysninger om levering af varer inden for Fællesskabet. Den sidstnævnte foranstaltning supplerer Kommissionens forslag om, at der fastsættes en kortere frist for udveksling af oplysninger i oversigter mellem medlemsstaterne. HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE Høring af interesserede parter 211 Høringsmetoder, hovedmålgrupper og respondenternes overordnede profil Offentlig høring. 212 Sammenfatning af svarene og af, hvordan der er taget hensyn til dem Offentligheden blev opfordret til at kommentere en række anbefalinger fra undersøgelsen om fakturering og de generelle principper om e-fakturering, som Ekspertgruppen for E-fakturering har opstillet. Virksomhederne og erhvervsorganisationerne forholdt sig generelt meget positivt til de anbefalinger, der var sendt i offentlig høring. Hovedparten af anbefalingerne er indarbejdet i dette forslag. 213 Der blev gennemført en offentlig høring på internettet fra den 24. juli 2008 til den 19. september Kommissionen modtog 64 svar. Resultaterne kan ses på Ekspertbistand 221 Relevante videnskabelige områder/eksperter Den 25. juli 2007 iværksatte Kommissionen en åben indkaldelse af forslag vedrørende en undersøgelse om fakturering. Der kunne indgives forslag indtil den 7. september DA 4 DA

5 2007. Den 17. december 2007 blev der indgået kontrakt om undersøgelsen med den valgte kontrahent. 222 Metodevalg Der var tre mål med undersøgelsen. Det første mål var at finde frem til, hvilke regler de 27 medlemsstater har fastsat for at gennemføre faktureringsdirektivet, og at skaffe data om indførelsen af e-fakturering i EU. Det andet mål var at analysere de vanskeligheder, som virksomhederne har med at opfylde de forskellige faktureringsforpligtelser, navnlig hvad angår e-fakturering, og at vurdere faktureringsforpligtelsernes betydning som kontrolredskab for de nationale myndigheder. Det tredje mål med undersøgelsen var at fremsætte anbefalinger om lovgivningsmæssige ændringer på områder, hvor medlemsstaterne kunne anvende en mere ensartet tilgang, eller hvor lovgivningen kunne harmoniseres. 223 Væsentligste organisationer/eksperter, der deltog i høringen Skatterådgivere og momseksperter fra medlemsstaterne Sammenfatning af modtaget og anvendt rådgivning Der blev ikke henvist til potentielt alvorlige risici, som kan gøre uoprettelig skade. 225 Rådgivningen bestod i en undersøgelse af fakturering, som dannede grundlag for den offentlige høring. Medlemsstaterne blev hørt på et møde i arbejdsgruppe nr. 1 den 25. september Momseksperter fra medlemsstaterne udtalte sig om en række foranstaltninger, der skulle indarbejdes i dette forslag. 226 Offentliggørelse af eksperternes råd Faktureringsundersøgelsen blev lagt ud på Kommissionens webside, og nogle af anbefalingerne indgik i den offentlige høring. Resultaterne af faktureringsundersøgelsen kan ses på 230 Konsekvensanalyse Det bestemmes i momsdirektivets artikel 237, at Kommissionen skal forelægge en rapport senest den 31. december 2008 og om nødvendigt et forslag til ændring af betingelserne for e-fakturering for at tage hensyn til den teknologiske udvikling på området. Den teknologiske udvikling kræver ganske vist ikke, at Kommissionen fremsætter et forslag, men det vil alligevel være mest hensigtsmæssigt at vedtage et ændringsdirektiv for at fjerne hindringerne for e-fakturering i betragtning af, at de konkrete hindringer findes i momsdirektivet. En ændring af reglerne i momsdirektivet er nødvendig for at nå andre politiske mål, som skal gøre det muligt at reducere erhvervslivets byrder og at hjælpe SMV'erne. Det har ikke været muligt at foretage en gennemgribende konsekvensanalyse inden for DA 5 DA

6 den frist, der er fastsat i momsdirektivet, men mange af de spørgsmål, der indgår i en konsekvensanalyse, er behandlet i forslaget og den ledsagende meddelelse. Det anslås i forbindelse med det målingsprojekt, der indgår i handlingsprogrammet for reduktion af administrative byrder i EU (http://eurlex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=com:2007:0023:fin:da:pdf), og som er baseret på EU's standardomkostningsmodel, at der på mellemlang sigt vil kunne opnås en besparelse på op til 18 mia. EUR ved at fjerne momsmæssige hindringer for e-fakturering, såfremt alle fakturaer sendes elektronisk. Vælger man en mere konservativ beregning af omkostningsforskellen mellem papir- og e-fakturaer, hvor der tages højde for, hvor mange momsfakturaer der skal udstedes, og hvilke fremskridt der er gjort med at indføre e-fakturering i medlemsstater, der allerede behandler papir- og e-fakturaer ens, vil besparelsen for virksomhederne være mindre, men stadig meget stor. FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER 305 Resumé af forslaget Forslaget medfører en ændring af momsdirektivet. De foreslåede lovændringer indeholder følgende foranstaltninger. Beskatning af leverancer inden for Fællesskabet Dette forslag supplerer Kommissionens forslag (KOM(2008) 147) om reduktion af fristen for indgivelse af oversigter ved at forenkle reglerne om beskatning af leverancer inden for Fællesskabet. Målet er at fastsætte, at afgiften forfalder på samme tidspunkt, som afgiftspligten indtræder, dvs. når leverancen finder sted. Kravet om, at fakturaen skal udstedes senest den 15. i måneden efter den måned, hvor afgiftspligten er indtrådt, sikrer, at fakturaen fortsat være den vigtigste dokumentation for en leverance inden for Fællesskabet. Tidspunktet for beskatning af erhvervelser inden for Fællesskabet ændres desuden, så det svarer til det tidspunkt, der gælder for leverancer inden for Fællesskabet. Fradragsret Der er foreslået to foranstaltninger med henblik på at ændre reglerne om fradragsretten. Kravet om, at der skal foreligge en faktura, for at der kan foretages fradrag Forslaget sidestiller kravet om, at leverandøren skal udstede en faktura, med kravet om, at kunden skal besidde en faktura for at kunne udøve sin fradragsret. De nuværende regler skaber en ulighed, fordi kunden i visse tilfælde, bl.a. i forbindelse med omvendt momspligt, ikke behøver at være i besiddelse af en gyldig faktura for at have fradragsret. Som det også er tilfældet nu, gør forslaget det dog stadig muligt for medlemsstaterne at indrømme fradragsret baseret på anden dokumentation, når der ikke findes en gyldig faktura. Kasseregnskab Visse medlemsstater har undtagelsesvis fået tilladelse til at indrømme afgiftspligtige, DA 6 DA

7 som angiver momsen som led i en valgfri kasseregnskabsordning, der forenkler afgiftsbetalingen for mindre virksomheder, fradragsret i længere tid. Denne undtagelse udskyder fradragsretten for afgiftspligtige, der er omfattet af kasseregnskabsordningen, indtil de har betalt deres leverandører, forudsat at de kan vente med at indbetale moms, indtil betalingen er modtaget. Det foreslås, at denne valgfri kasseregnskabsbaserede forenklingsforanstaltning udvides til at omfatte alle medlemsstater. Ordningen bør tilbydes alle mikrovirksomheder, hvis årsomsætning ikke overstiger 2 mio. EUR, jf. Kommissionens henstilling 2003/361/EF om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder. Selv om leverandøren først angiver momsen efter at have modtaget betalingen, bør modtageren af den pågældende leverance alligevel gives ret til at fradrage den med det samme. Dette forslag giver medlemsstaterne hjemmel til at yde mere støtte til virksomheder, der anvender et kasseregnskabssystem. Bestemmelserne om, hvilke oplysninger en almindelig momsfaktura skal indeholde, ændres også, således at leverandøren skal angive, hvornår afgiften forfalder, på fakturaen. Det kræves ikke i øjeblikket, og modtageren vil derfor i visse tilfælde ikke være klar over, hvornår han kan udnytte fradragsretten. Udstedelse af fakturaer Gældende nationale regler Det er stadig uklart, hvilke nationale faktureringsregler der finder anvendelse. Der er almindelig enighed om, at det er faktureringsreglerne i den medlemsstat, hvor afgiften skal betales, der gælder, men det fremgår ikke udtrykkeligt. Det skaber visse vanskeligheder for virksomhederne. En afgiftspligtig person, der leverer varer eller ydelser, som der skal betales afgift af i en anden medlemsstat, er nødt til at overholde de faktureringskrav, der gælder i den anden medlemsstat, og som kan afvige fra reglerne i den medlemsstat, hvor han er etableret. Forslaget sigter mod at løse dette problem ved at fastsætte en samling harmoniserede regler for fakturaer mellem virksomheder (B2B), således at en afgiftspligtig person, der udsteder en faktura i det land, hvor han er momsregistreret, får retlig sikkerhed for, at fakturaen er gyldig i hele EU. Det vil også gøre det muligt at anvende reglerne i leverandørens medlemsstat ud fra tanken om en etstedsordning, som betyder, at virksomhederne kan opfylde deres forpligtelser i den medlemsstat, hvor de er etableret. Forslaget har navnlig til formål at harmonisere faktureringsreglerne på områder, hvor der i øjeblikket sker forskelsbehandling, dvs. afgiftsfritagne transaktioner, frister for udstedelse af fakturaer, samlefakturaer, selvfakturering og uddelegering til tredjeparter. Virksomhed til forbruger-salg (B2C) vil fortsat være undergivet reglerne på beskatningsstedet, men der sikres øget harmonisering og gennemskuelighed til gavn for erhvervslivet. Forslaget giver medlemsstaterne mulighed for at stille krav om fakturaer vedrørende B2C-salg for såvel etablerede som ikke-etablerede virksomheder, men præciserer, at det kun gælder for forenklede fakturaer, i et forsøg på at afveje DA 7 DA

8 medlemsstaternes behov for at føre kontrol med afgifterne mod behovet for at mindske de administrative byrder. Reglerne kan gøres mere gennemskuelige for erhvervslivet, ved at medlemsstaterne forpligtes til at lægge nærmere oplysninger om deres faktureringsregler for B2C-salg ud på en webside. Kommissionens forslag (KOM(2004) 728 endelig - artikel 34f i forordning (EF) nr. 1798/2003) indeholder en sådan bestemmelse for "etstedsordningen", og den vedtagne "mini-etstedsordning" vil derfor kræve noget tilsvarende. Fakturaers indhold Af hensyn til momsen skal der som hovedregel udstedes en faktura for at dokumentere, hvilken moms der skal betales til statskassen, og for at gøre det muligt for kunden at udnytte fradragsretten. Fakturaen spiller naturligvis en større rolle, når kunden er fradragsberettiget, end når det kun er leverandøren, der skal svare moms. Forslaget sigter til dette formål mod at indføre et tostrenget faktureringssystem. Det består for det første af en almindelig momsfaktura, som er en tvungen faktura med udførlige oplysninger om det pågældende B2B-salg, der skal udstedes, når det er sandsynligt, at kunden vil benytte sig af fradragsretten, og leverandøren har fradragsret i det tidligere omsætningsled, eller i forbindelse med grænseoverskridende handel, og for det andet af en forenklet faktura, som man kan og i visse tilfælde skal anvende. Almindelige momsfakturaer Almindelige momsfakturaer vil i det store og hele være underlagt de nuværende krav i momsdirektivets artikel 226. Der er tre markante ændringer. Den første ændring er, at leverandøren skal angive kundens momsregistreringsnummer på fakturaen. Det vil give skattemyndigheden større sikkerhed for, at momsnummeret på fakturaen svarer til det, kunden benytter ved fradrag af moms. Ændringen betyder også, at der ikke længere skelnes mellem indenlandske fakturaer og fakturaer vedrørende salg til kunder i andre medlemsstater. Det vil desuden gøre det lettere at identificere kunden præcist, når det som håbet bliver mere almindeligt at fremsende fakturaer elektronisk. Den anden ændring er, at datoen for varernes eller ydelsernes levering erstattes af den dato, hvor afgiften forfalder. Det fortæller modtageren af varerne eller ydelserne, hvornår han kan udnytte fradragsretten. Den tredje ændring vedrører leverancer, der er omfattet af omvendt momspligt. Her kan en leverandør, der ikke er betalingspligtig for momsen, undlade at angive momssatsen og det momsbeløb, der skal betales, på den almindelige faktura, hvis leveringen finder sted i en anden medlemsstat. Befinder kunden sig i en anden medlemsstat, vil leverandøren ofte have vanskeligt ved at oplyse momssatsen. Forenklede momsfakturaer Medlemsstaterne kan selv vælge, om de vil kræve, at afgiftspligtige personer udsteder fakturaer ved B2C-salg. Da det ikke er sandsynligt, at momsen vil blive fradraget, kan DA 8 DA

9 der dog kun kræves en forenklet faktura i disse tilfælde. I forbindelse med B2B-salg har virksomheden mulighed for at udstede en forenklet faktura for kreditnotaer og afgiftsfritagne indenlandske transaktioner, hvor leverandøren ikke har fradragsret i det tidligere omsætningsled. Hvis fakturabeløbet er mindre end 200 EUR, er en forenklet faktura også tilstrækkelig. Eftersom det er et beskedent momsbeløb, der vil kunne fradrages, er den risiko, det medfører for medlemsstaternes budgetter, tilsvarende beskeden. De fleste medlemsstater har under alle omstændigheder allerede rådført sig med Momsudvalget med henblik på at benytte den forenklede faktureringsordning for småbeløb. Det fremgår af momsdirektivets nuværende artikel 238, hvilke oplysninger der skal anføres på en forenklet faktura. Den eneste tilføjelse hertil er kravet om, at de leverede varers eller ydelsers værdi skal oplyses. E-fakturering Medlemsstaterne har flere valgmuligheder og har derfor gennemført reglerne om e- fakturering på forskellige måder. Det har ført til uensartede e-faktureringsregler, som virksomhederne har svært ved at overholde, navnlig når de skal sende e-fakturaer til andre lande. Hensigten med forslaget er at fjerne de retlige barrierer for e-fakturering, der måtte være i momsdirektivet, ved at sikre, at fakturaer behandles ens, uanset om de sendes på papir eller elektronisk. Bestemmelsen om, at e-fakturaer skal forsynes med e-signatur eller sendes via EDI, udgår derfor. Det er samtidig vigtigt at udvikle bedste praksis for at forene de gældende standarder, erhvervslivets krav og alle lovkrav i en fælles tilgang. Momsdirektivet kan i den sammenhæng kun medvirke til at fjerne de hindringer, der findes i den nuværende momslovgivning, og det kan Ekspertgruppen for E-fakturering være behjælpelig med. Opbevaring af fakturaer Forslaget indeholder et fælles EU-krav om, at fakturaer skal opbevares i seks år. Det gør det muligt at skabe et ensartet grundlag for udvekslingen af fakturaer mellem medlemsstaterne og svarer generelt til de opbevaringsperioder, medlemsstaterne allerede har fastsat. Forslaget sikrer, at det nu fremgår klart af lovgivningen, hvilke nationale regler der finder anvendelse. For leverandørens vedkommende er det reglerne i den medlemsstat, hvor den leverandør, der foretager leveringen, er momsregistreret, der er gældende. For kundens vedkommende er det reglerne i den medlemsstat, hvor kunden hører hjemme, der er gældende. Det er også værd at nævne, at virksomhederne får lov til at konvertere papirfakturaer til elektroniske fakturaer, så de kan opbevares elektronisk. 310 Retsgrundlag EF-traktatens artikel 93. DA 9 DA

10 329 Subsidiaritetsprincippet Forslaget falder ind under Fællesskabets enekompetence. Subsidiaritetsprincippet finder derfor ikke anvendelse. Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende årsager Der er valgt et direktiv som den mest hensigtsmæssige og enkle foranstaltning, eftersom de nuværende regler, der skal forenkles, moderniseres og harmoniseres, indgår i et direktiv. Foranstaltningerne har til formål at reducere virksomhedernes byrder, hjælpe SMV'er og fremme brugen af e-fakturering og ventes derfor generelt at få en positiv effekt for de erhvervsdrivende og at give medlemsstaterne tilstrækkelig mulighed for at iværksætte en effektiv og virkningsfuld afgiftskontrol. Reguleringsmiddel/reguleringsform Foreslået retsakt: direktiv. Andre midler vil af følgende årsag ikke være hensigtsmæssige. Da de ændrede bestemmelser indgår i et direktiv, vil en anden type retsakt ikke være egnet. BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER 409 Forslaget har ingen virkninger for Fællesskabets budget. YDERLIGERE OPLYSNINGER Forenkling Forslaget sigter mod at forenkle lovgivningen og de administrative procedurer for offentlige myndigheder (på EU- og medlemsstatsplan) og for private parter. Forslaget har til formål at fjerne de retlige barrierer for momsfakturaer på det indre marked. Forslaget bidrager til den forenklingsstrategi, Kommissionen lancerede i oktober 2005 (KOM(2005) 535) med henblik på at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. De forenklede foranstaltninger omfatter bl.a. udstedelse af fakturaer efter harmoniserede regler, der gælder i hele EU, forenklede fakturaer for B2C-salg, ligebehandling af elektroniske fakturaer og papirfakturaer, fælles EU-krav om, hvor længe fakturaer skal opbevares, og ophævelse af medlemsstaternes mulighed for at fastsætte betingelser for fakturaer, der udfærdiges af køber ("self-billed invoices"). Forslaget vil forbedre kvaliteten af de data, medlemsstaterne udveksler vedrørende vareleverancer inden for Fællesskabet. Harmoniserede EU-regler vil give virksomhederne retlig sikkerhed for, at en faktura, DA 10 DA

11 der opfylder reglerne i én medlemsstat, er lovlig i samtlige medlemsstater. I dag er virksomhederne nødt til at rette sig efter op til 27 divergerende regelsæt om fakturering. 550 Sammenligningstabel Medlemsstaterne skal meddele Kommissionen teksten til de nationale bestemmelser, der sættes i kraft for at gennemføre direktivet, og en sammenligningstabel, der viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv. E DA 11 DA

12 2009/0009 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til faktureringsregler RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93, under henvisning til forslag fra Kommissionen 1, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet 2, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 3, og ud fra følgende betragtninger: (1) Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem 4 (merværdiafgift benævnes i det følgende "moms") fastsætter betingelser og regler for momsfakturaer for at sikre, at det indre marked kan fungere efter hensigten. Kommissionen har i henhold til dette direktivs artikel 237 forelagt en rapport, hvori den i lyset af den teknologiske udvikling peger på visse vanskeligheder i forbindelse med elektronisk fakturering og på visse andre områder, hvor momsreglerne bør forenkles for at få det indre marked til at fungere bedre. (2) Der er behov for tilstrækkelig registrering, for at medlemsstaterne kan føre kontrol med varer, der midlertidigt overføres fra en medlemsstat til en anden, og det bør derfor præciseres, at registrene skal indeholde oplysninger om værdiansættelse af varer, der midlertidig overføres mellem medlemsstaterne. Når varer overføres til en anden medlemsstat med henblik på værdiansættelse, bør det desuden ikke anses for momspligtig levering af varer. (3) Reglerne om, hvornår momsen på varer, der leveres inden for Fællesskabet, forfalder, bør forenkles for at sikre, at oplysningerne i de oversigter, der indsendes, er ensartede, og at oplysningerne udveksles tilstrækkelig hurtigt ved hjælp af disse oversigter. Undtagelsesbestemmelsen i artikel 67, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF om, at afgiften kan forfalde ved fakturaens udstedelse, bør ophæves. Afgiften bør kun forfalde på leveringstidspunktet. Ved løbende leverancer af varer fra en medlemsstat til en anden, der gennemføres i løbet af mere end én kalendermåned, bør afgiften endvidere forfalde EUT C, s. EUT C, s. EUT C, s. EUT L 347 af , s. 1. DA 12 DA

13 ved udgangen af hver kalendermåned. Reglerne om afgiftens forfald i forbindelse med erhvervelser af varer inden for Fællesskabet bør ændres tilsvarende. (4) Medlemsstaterne bør for at hjælpe små og mellemstore virksomheder, der har vanskeligt med at betale moms til den kompetente myndighed, før de har modtaget betaling fra deres kunder, have mulighed for at tillade, at momsen angives efter en kasseregnskabsordning, hvor leverandøren betaler moms til den kompetente myndighed, når han modtager betalingen for en leverance, og hvor han opnår fradragsret, når han betaler for leverancen. Det vil gøre det muligt for medlemsstaterne at indføre en valgfri kasseregnskabsordning, der ikke forringer likviditeten med hensyn til momsindtægter. (5) Det har stor betydning for momskontrollen, navnlig hvad angår fradragsretten, at der foreligger en gyldig faktura, som er udstedt i overensstemmelse med direktiv 2006/112/EF. Det gælder for alle transaktioner, uanset hvem den betalingspligtige person er. Der bør derfor fastsættes regler, som giver medlemsstaterne ret til at kræve en gyldig momsfaktura i alle tilfælde, hvor der er fradragsret. (6) Det bør præciseres, hvilke nationale faktureringsregler der finder anvendelse, for at skabe retssikkerhed for erhvervslivet. Reglerne i den medlemsstat, hvor den afgiftspligtige person, der foretager leveringen, er momsregistreret eller i øvrigt er etableret, bør finde anvendelse. (7) Brugen af forenklede fakturaer bør for at medvirke til at reducere erhvervslivets byrder udvides til at omfatte områder, hvor afgiftsrisikoen er minimal, heriblandt kreditnotaer, småleverancer og visse afgiftsfritagne transaktioner. (8) I betragtning af medlemsstaternes divergerende faktureringsregler for leverancer til ikke-afgiftspligtige personer og behovet for foranstaltninger til bekæmpelse af svig bør det fortsat være muligt at kræve, at afgiftspligtige personer udsteder fakturaer til ikkeafgiftspligtige personer. Af hensyn til behovet for at mindske erhvervslivets byrder bør der dog kun forlanges en forenklet faktura, der indeholder et mindstemål af oplysninger. (9) Med henblik på at harmonisere faktureringsreglerne for afgiftspligtige personer og ikke-afgiftspligtige juridiske personer og få det indre marked til at fungere bedre bør de relevante valgmuligheder, som medlemsstaterne har, ophæves eller erstattes af harmoniserede regler. Det bør ske for afgiftsfritagne transaktioner, fristen for udstedelse af fakturaer, samlefakturaer, selvfakturering og uddelegering til tredjeparter uden for Fællesskabet. (10) Kravene om, hvilke oplysninger der skal anføres på fakturaer, bør ændres for at gøre det muligt at forbedre afgiftskontrollen, sikre ligebehandling af grænseoverskridende og indenlandske leverancer og fremme e-fakturering. (11) Anvendelse af e-fakturering kan medvirke til at sænke virksomhedernes omkostninger og gøre dem mere konkurrencedygtige, og det er derfor vigtigt, at papirfakturaer og e- fakturaer behandles ens. Det er kun muligt at anlægge en teknologineutral tilgang ved at sikre, at der ikke skelnes mellem papirfakturaer og elektroniske fakturaer med hensyn til indhold, udstedelse eller opbevaring. DA 13 DA

14 (12) Medlemsstaternes forskellige regler for, hvor længe fakturaer skal opbevares, hvordan de skal opbevares, og hvor de skal opbevares, er til stor gene for erhvervslivet, og der bør derfor fastlægges en fælles opbevaringsperiode, og det bør gøres muligt at opbevare fakturaer elektronisk og at opbevare dem uden for den medlemsstat, hvor den afgiftspligtige person er etableret, forudsat at disse fakturaer kan stilles til rådighed uden unødig forsinkelse. Det bør også bestemmes, at det er reglerne for opbevaring af fakturaer i den medlemsstat, hvor den afgiftspligtige person er etableret, der finder anvendelse. (13) Reglerne om den kompetente myndigheds adgang til fakturaer af kontrolhensyn bør tydeliggøres for at sikre, at den medlemsstat, hvor der skal betales afgift, har adgang til fakturaer, som den afgiftspligtige person har udstedt eller modtaget og opbevarer online. (14) Da målet for dette tiltag, som er at forenkle, modernisere og harmonisere reglerne om momsfakturering, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne og derfor bedre kan opfyldes på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. (15) Direktiv 2006/112/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 Ændringer af direktiv 2006/112/EF I direktiv 2006/112/EF foretages følgende ændringer: 1) Artikel 17, stk. 2, litra f), affattes således: "f) levering af en ydelse, der præsteres for den afgiftspligtige person og består i værdiansættelse af eller arbejde på en vare, som rent faktisk udføres på den medlemsstats område, hvor forsendelsen eller transporten af varen afsluttes, forudsat at varen efter værdiansættelsen eller forarbejdningen returneres til denne afgiftspligtige person i den medlemsstat, hvorfra varen oprindelig blev afsendt eller transporteret" 2) Artikel 64, stk. 2, affattes således: "2. Løbende leverancer af varer, som gennemføres i løbet af mere end én kalendermåned, som forsendes eller transporteres til en anden medlemsstat end den, hvor forsendelsen eller transporten af disse varer påbegyndes, og som leveres uden moms eller overføres uden moms til en anden medlemsstat af en afgiftspligtig person til brug for hans virksomhed, anses på de betingelser, der er fastsat i artikel 138, for at finde sted ved udgangen af hver kalendermåned, så længe leverancerne ikke er afsluttet. DA 14 DA

15 De ydelser, for hvilke kunden er afgiftspligtig i medfør af artikel 196, som er blevet leveret løbende i en periode på over et år, og for hvilke der inden for samme periode ikke er foretaget afregning eller ydet betaling, anses for at finde sted ved udgangen af hvert kalenderår, så længe leverancerne af de pågældende ydelser ikke er afsluttet. Medlemsstaterne kan bestemme, at løbende leverancer af varer eller ydelser, der gennemføres i løbet af en vis periode, i visse tilfælde, bortset fra de i første og andet afsnit omhandlede tilfælde, anses for at finde sted mindst én gang om året." 3) Artikel 66, litra c), affattes således: "c) såfremt der ikke udstedes faktura, eller såfremt denne udstedes for sent, senest den 15. i den måned, der følger efter den måned, i hvilken afgiftspligten er indtrådt." 4) Artikel 67 udgår. 5) I afsnit VI, kapitel 2, indsættes følgende artikel 67a: "Artikel 67a Artikel 64, stk. 1, artikel 64, stk. 2, tredje afsnit, artikel 65 og artikel 66 finder ikke anvendelse, når varer, der på de i artikel 138 fastsatte betingelser forsendes eller transporteres til en anden medlemsstat end den, hvor forsendelsen eller transporten begynder, leveres uden moms, eller når varer på de samme betingelser overføres uden moms til en anden medlemsstat af en afgiftspligtig person til brug for hans virksomhed." 6) Artikel 68, stk. 2, affattes således: "Erhvervelsen af varer inden for Fællesskabet anses for at finde sted, og afgiften forfalder på det tidspunkt, hvor leveringen inden for medlemsstaten af lignende varer finder sted." 7) Artikel 69 udgår. 8) Følgende artikel 167a indsættes: "Artikel 167a 1. Hvis den fradragsberettigede afgift forfalder, efter at betalingen er modtaget, kan medlemsstaterne bestemme, at fradragsretten indtræder, når varerne eller ydelserne leveres, eller når fakturaen udstedes. 2. Medlemsstaterne kan indføre en valgfri ordning, der medfører, at afgiftspligtige personer kan udskyde fradragsretten, indtil der er betalt moms til leverandøren, hvis følgende betingelser er opfyldt: a) den afgiftspligtige person angiver først den udgående moms for sine leverancer, når han reelt har modtaget betaling fra sine kunder DA 15 DA

16 b) den afgiftspligtige persons årsomsætning udgør højst EUR. Medlemsstaterne underretter Momsudvalget om de nationale foranstaltninger, der træffes til gennemførelse af bestemmelserne i første afsnit." 9) I artikel 178 foretages følgende ændringer: a) Litra a) affattes således: "a) for det i artikel 168, litra a), omhandlede fradrag for så vidt angår levering af varer og ydelser være i besiddelse af en faktura, der er udfærdiget i overensstemmelse med afsnit XI, kapitel 3, afdeling 3-6" b) Litra c) affattes således: "c) for det i artikel 168, litra c), omhandlede fradrag for så vidt angår erhvervelse af varer inden for Fællesskabet i den i artikel 250 omhandlede momsangivelse have anført alle nødvendige oplysninger til fastsættelse af den moms, som han skal betale for sine erhvervelser af varer, samt være i besiddelse af en faktura, der er udfærdiget i overensstemmelse med afsnit XI, kapitel 3, afdeling 3, 4 og 5" c) Litra f) affattes således: "f) når han skal erlægge afgiften som kunde i tilfælde af anvendelse af artikel og artikel 199, være i besiddelse af en faktura, der er udfærdiget i overensstemmelse med afsnit XI, kapitel 3, afdeling 3-6, og opfylde de regler, der fastsættes af hver medlemsstat." 10) Artikel 180 affattes således: "Artikel 180 Medlemsstaterne kan give en afgiftspligtig person tilladelse til at foretage et fradrag, som ikke er foretaget i henhold til artikel 178 og 179. Medlemsstaterne fastsætter betingelserne og reglerne for, hvordan denne tilladelse gives." 11) Artikel 181 og 182 udgår. 12) Artikel 197, stk. 1, litra c), affattes således: "c) den faktura, der er udstedt af den afgiftspligtige person, som ikke er etableret i den medlemsstat, hvor modtageren er etableret, er udfærdiget i overensstemmelse med kapitel 3, afdeling 3, 4 og 5." 13) Som artikel 218a indsættes: DA 16 DA

17 "Artikel 218a Medlemsstaterne kan ikke kræve, at de afgiftspligtige personer opfylder andre forpligtelser eller formaliteter end dem, der er indeholdt i dette kapitel og kapitel 4, når de udsteder eller opbevarer fakturaer, uanset om fakturaerne sendes eller stilles til rådighed i elektronisk form eller papirform." 14) I afsnit XI, kapitel 3, afdeling 3, indsættes som artikel 219a: "Artikel 219a 1. Fakturaen udstedes i henhold til reglerne i den medlemsstat, som har tildelt den afgiftspligtige person det momsregistreringsnummer, hvorunder han har foretaget leveringen. Hvis der ikke findes et sådant nummer, anvendes reglerne i den medlemsstat, hvor leverandøren har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller har et fast forretningssted, hvorfra leveringen har fundet sted, eller hvis der ikke findes et sådant hjemsted eller fast forretningssted, det sted, hvor han har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted eller i øvrigt er momsregistreret. 2. Når en kunde, der modtager varer eller ydelser, er etableret i en anden medlemsstat end den, hvorfra de er leveret, og kunden er betalingspligtig for momsen, udstedes fakturaen i henhold til reglerne i den medlemsstat, som har tildelt det momsregistreringsnummer, hvorunder kunden har modtaget varerne eller ydelserne." 15) I artikel 220 foretages følgende ændringer: a) Nr. 2) udgår. b) Nr. 4) affattes således: "4) for de afdrag, han modtager, før de i nr. 1) omhandlede leveringer af varer har fundet sted eller er afsluttet" 16) Som artikel 220a indsættes: "Artikel 220a Medlemsstaterne giver den afgiftspligtige person mulighed for at udstede en forenklet faktura i følgende tilfælde: a) hvis afgiftsgrundlaget for de leverede varer eller ydelser udgør mindre end 200 EUR b) hvis den udstedte faktura er et dokument eller en meddelelse, der sidestilles med en faktura i henhold til artikel 219 c) hvis de leverede varer eller ydelser er fritaget for afgift og ikke giver ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms, og den DA 17 DA

18 afgiftspligtige, som skal sørge for, at der udstedes en faktura, er momsregistreret i den medlemsstat, hvor beskatningen finder sted. Litra c) finder ikke anvendelse, hvis leveringen af de omhandlede varer også er fritaget i medfør af artikel 138." 17) Artikel 221, 222 og 223 affattes således: "Artikel 221 Medlemsstaterne kan pålægge afgiftspligtige personer en forpligtelse til at udstede en forenklet faktura for andre leveringer af varer eller ydelser end dem, der er omhandlet i artikel 220, når disse varer eller ydelser leveres på medlemsstaternes respektive område. Artikel 222 Der udstedes en faktura senest den 15. i den måned, der følger efter den måned, i hvilken afgiftspligten indtræder. Artikel 223 Medlemsstaterne giver den afgiftspligtige person mulighed for at udstede en samlefaktura, der omfatter flere særskilte leveringer af varer eller ydelser, forudsat at afgiften på de leveringer, der er nævnt på denne samlefaktura, forfalder i den samme kalendermåned." 18) Artikel 224 og 225 udgår. 19) I artikel 226 foretages følgende ændringer: a) Nr. 4) affattes således: "4) kundens momsregistreringsnummer som omhandlet i artikel 214" b) Nr. 7) affattes således: "7) den dato, hvor afgiften forfalder, forudsat at denne dato afviger fra datoen for fakturaens udstedelse, eller hvis den dato, hvor afgiften forfalder, ikke er kendt, en henvisning til den omhandlede afgiftsudløsende begivenhed" c) Som nr. 7a) indsættes: "7a) i tilfælde af at afgiften forfalder, når betalingen modtages, den dato, hvor varerne eller ydelserne leveres, hvis leveringsdatoen ligger før betalingsdatoen" d) Som nr. 10a) indsættes: "10a) i tilfælde af at den kunde, der modtager varerne eller ydelserne, udsteder fakturaen i leverandørens sted, anmærkningen "faktura udfærdiget af køber" " DA 18 DA

19 e) Nr. 11) affattes således: "11) i tilfælde af fritagelse, anmærkningen "EX" " f) Som nr. 11a) indsættes: "11a) i tilfælde af at kunden er betalingspligtig for momsen, anmærkningen "RC" " g) Nr. 13) affattes således: "13) i tilfælde af anvendelse af særordningen for rejsebureauer, henvisning til artikel 306" h) Nr. 14) affattes således: "14) i tilfælde af anvendelse af en af de særordninger, der gælder for brugte genstande, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, henvisning til henholdsvis artikel 313, 326 eller 323" 20) Som artikel 226a og 226b indsættes: "Artikel 226a Når fakturaen udstedes af en afgiftspligtig person, der leverer varer eller ydelser til en kunde, som er betalingspligtig for momsen, kan den afgiftspligtige person udelade de oplysninger, der er nævnt i artikel 226, nr. 8), 9) og 10), og i stedet angive værdien af de leverede varer eller ydelser under henvisning til mængden og omfanget af disse varer eller ydelser og deres art. Artikel 226b Forenklede fakturaer, der udstedes i medfør af artikel 220a og 221, skal kun indeholde følgende oplysninger: a) fakturaens udstedelsesdato b) identifikation af den afgiftspligtige person, der foretager leveringen c) identifikation af den type varer eller ydelser, der leveres, og deres værdi d) det momsbeløb, der skal betales eller krediteres, eller de nødvendige oplysninger til beregning deraf." 21) Artikel 227 og 228 udgår. 22) Artikel 230 affattes således: DA 19 DA

20 "Artikel 230 De beløb, der er anført på fakturaen, kan angives i en hvilken som helst valuta, forudsat at det momsbeløb, der skal betales eller krediteres, er angivet i den nationale valuta i den medlemsstat, hvor leveringen af varerne eller ydelserne finder sted, baseret på den valutakurs, som Den Europæiske Centralbank har offentliggjort den dag, hvor afgiften forfalder, eller, hvis der ikke har været nogen offentliggørelse den dag, den forudgående offentliggørelsesdag." 23) Artikel 231 udgår. 24) I artikel 232 foretages følgende ændringer: "Artikel 232 Fakturaer, der udstedes i medfør af bestemmelserne i afdeling 2, kan fremsendes på papir eller fremsendes eller stilles til rådighed elektronisk." 25) Artikel 233, 234, 235 og 237 udgår. 26) I artikel 238 foretages følgende ændringer: a) Stk. 1 affattes således: "1. Medlemsstaterne kan efter høring af Momsudvalget og på betingelser, de selv fastsætter, bestemme, at der på fakturaer vedrørende varer eller ydelser, der leveres på deres område, kun behøver at være anført de i artikel 226b nævnte oplysninger i følgende tilfælde: a) hvis fakturabeløbet overstiger 200 EUR, men ikke er højere end 400 EUR b) hvis handels- eller administrationspraksis i den pågældende erhvervssektor eller de tekniske vilkår for udstedelse af fakturaerne gør det meget vanskeligt at overholde samtlige forpligtelser i artikel 226." b) Stk. 2 udgår. c) Stk. 3 affattes således: "3. Den forenkling, der er fastsat i stk. 1, kan ikke anvendes, når fakturaerne skal udstedes i henhold til artikel 220, nr. 3), eller når den afgiftspligtige levering af varer eller ydelser foretages af en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i den medlemsstat, hvor momsen skal betales, og den betalingspligtige person er den person, som varerne eller ydelserne leveres til." 27) Artikel 239 og 240 udgår. 28) Artikel 243 affattes således: "Artikel 243 DA 20 DA

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt J.nr.: 2009-251-0130 Dato: 2. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes til orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår behandlingen af vouchere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår behandlingen af vouchere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.5.2012 COM(2012) 206 final 2012/0102 (CNS) C7-0127/12 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011)

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven 1, opkrævningsloven,

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 184 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: 10. juni 2008 Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 30. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet Udkast 16. december 2013 Forslag Til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere