NYT FRA ND REVISION. - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. "Det er svært at spå - især om fremtiden"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. "Det er svært at spå - især om fremtiden""

Transkript

1 NYT FRA ND REVISION NR Læs inde i bladet: Sidste nyt fra Afskaffes kapitalforklaringen? Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Fakturakrav fra årsskiftet Stort set uændrede regler ved salg til private Side 2 Side 3 Erhvervslejemål Mange forhold at tage stilling til 2004 Årsskiftet er altid noget særligt. Vi forlader en god, gammel bekendt og skal møde en ukendt. Hvordan vil det gå? "Det er svært at spå især om fremtiden". Dette udsagn er tillagt Storm P., og det er meget anvendt, når fremtiden skal beskrives. Man fristes til at spørge, hvad andet end fremtiden kan man spå om? For den erfarne virksomhedsleder er der langt fra tale om spådomme, når udsigterne for 2004 vurderes. Mange virksomheder gør brug af budgetter. Budgetter bygger både på den hidtidige udvikling og på forventninger til fremtiden. Den hidtidige udvikling er velkendt og veldokumenteret, mens forventningerne i høj grad er op til den enkeltes subjektive vurdering. "Opsvinget venter lige om hjørnet" Gennem snart lang tid har vi hørt, at "opsvinget venter lige om hjørnet". Det sagde man i slutningen af 2002, men opsvinget udeblev i første halvdel af Det sagde man også i første halvdel af 2003, uden at vi endnu har set tydelige tegn på det. - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Nu gælder det så Kommer opsvinget, eller skal vi fortsat vente på det? Det er et spørgsmål, som kun tiden kan give svaret på. Når der udarbejdes budgetter, skal de bygge på flest mulige kendsgerninger og færrest mulige drømmerier. "Det er svært at spå - især om fremtiden" Gør brug af ND Revision Her er ND Revision en god hjælper. Gennem vort daglige arbejde har vi et indgående kendskab til udviklingen i danske virksomheder. Gør derfor brug af ND Revision i det nye år. En tæt og hyppig kontakt vil være med til at sikre en korrekt rådgivning på de mange områder, der er vigtige for den fortsatte udvikling. Vi glæder os til samarbejdet i Store restskatter inden årets udgang Spar restskattetillægget på 7 pct. Husk pensionen Spaltning af selskaber Anpartsselskaber kan nu også spaltes Nyttige satser 2003 Side 4 Side 5 Medarbejderaktier kan også anvendes i mindre selskaber Regeringen foreslår beløbsgrænsen for gratisaktier sat op Fradrag for julegaver til medarbejderne Julefrokosten kan også trækkes fra Tjek kontonummeret Danmarks økonomi dags dato Side 7 Side 8 Side 6

2 Sidste nyt fra Forældres køb af ejerlejlighed Økonomisk attraktiv mulighed for studiehjælp Danmarks bidrag til EU's finansiering Danmark betaler 14,1 milliarder kroner i år Forskudsregistreringen for 2004 Indtægter reguleres, mens fradrag holdes uændret Leasede biler kan indgå i virksomhedsordningen Principiel sag afgjort i Landsskatteretten Større fradrag ved skatteberegningen i 2004 Beløbsgrænserne stiger med 3,2 pct. Acontoskat skal betales senest den 20. november Anmodning om nedsættelse senest den 15. oktober Det grønne skattetryk er faldende Det skyldes dog især faldende bilsalg Hobby eller erhverv? Fradragsmulighederne afhænger af svaret Så er det snart slut med midler fra investeringsfond Indestående skal bruges i år eller efterbeskattes! Skat på pensionsopsparing 15 pct. af tilvæksten opkræves i pensionsskat Generationsskiftet skal forberedes Mange overvejelser før salg af virksomhed Ny firmabil inden årsskiftet Fuld afskrivning i år Forskudsregistreringen for 2004 er ude Kontroller det angivne kontonummer Ovennævnte emner har været behandlet på vores hjemmeside siden forrige udgave af Nyt fra ND REVISION. Vi bringer hver uge en artikel om et aktuelt emne. Afskaffes kapitalforklaringen? Kapitalforklaringen er den mest værdifulde side i en erhvervsdrivendes regnskab Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge ND REVISION Skatteministeren har fremsat forslag om at afskaffe kapitalforklaringen. Forslaget er fremsat med det gode formål at forenkle administrationen for den erhvervsdrivende. Forslaget ophæver selvstændigt erhvervsdrivendes og hovedaktionærers pligt til at fremsende en kapitalforklaring sammen med selvangivelsen. Skattemyndighederne kan dog anmode den erhvervsdrivende om at fremsende en kapitalforklaring, hvis der skønnes behov herfor. Forslaget har skabt en del debat. Skatterevisorerne og Foreningen Registrerede Revisorer FRR har anbefalet skatteministeren at bevare kapitalforklaringen i et høringsforslag. Stort set alle andre brancheforeninger anbefaler en forenkling og støtter dermed forslaget. Hvad bruger skattemyndighederne kapitalforklaringen til? Skattemyndighedernes interesse for kapitalforklaringen samler sig om privatforbruget. Er det på samme niveau som tidligere år? Svarer privatforbruget til en gennemsnitsfamilies privatforbrug? Ved en sådan sammenligning kan skattemyndighederne vurdere, om den erhvervsdrivende har unddraget indtægter for beskatning. Men skattemyndighedernes kontrol og analyser er ikke hovedformålet med kapitalforklaringen. Opsparing eller overforbrug Kapitalforklaringen er nemlig det eneste sted, den erhvervsdrivende kan finde resultatet af årets anstrengelser. Her kan man læse, om man har brugt flere penge, end der var råd til, om man har haft en opsparing, en konsolidering, eller man har levet for lånte midler. Det er samlet set den vigtigste side i den erhvervsdrivendes regnskaber. Årsregnskabsloven regulerer alene virksomhedens regnskab. Derimod kan man ikke af virksomhedens regnskab læse, om der har været privatøkonomisk opsparing i året, eller om det har været nødvendigt at finansiere forbruget ved privat låntagning. Det vil være i strid med god revisorrådgivning ikke at holde øje med dette. En erhvervsdrivende vil med rette kunne bebrejde revisor ikke at gøre opmærksom på manglende opsparing. Det modsatte vil føre til konkurs, hvis der ikke foretages justeringer for at rette op på et lånefinansieret overforbrug. Jeg er sikker på, at den erhvervsdrivendes rådgiver i banken eller sparekassen ikke er indstillet på at forhøje kassekreditten uden at kende opsparingen eller overforbruget. Den erhvervsdrivende vil under forhandlingerne om en ny kredit være dårligt forberedt, hvis den erhvervsdrivende ikke kan svare på, om der var opsparing eller ej i seneste regnskabsår. Drøft din kapitalforklaring med din revisor Mit råd er derfor uanset om skatteministerens forslag vedtages eller ej at du skal få udarbejdet en kapitalforklaring for året og drøfte den med din revisor. Som afslutning på drøftelsen kan I, hvis forslaget vedtages, sammen tage stilling til, om skattemyndighederne umiddelbart skal have kapitalforklaringen, eller om den blot skal indsendes, hvis der bliver anmodet om det. NYT FRA ND REVISION SIDE 2

3 Som følge af et EU-direktiv har Danmark ændret fakturareglerne, så de følger de fælles europæiske regler. Danske virksomheder skal fra årsskiftet følge de nye regler, som dog kun på få punkter indebærer ændringer. Ændringer i forhold til gældende regler I forhold til de hidtil gældende regler er det nyt, at leveringsdatoen skal anføres, hvis den fraviger fakturadatoen. Kun hvis faktura udstedes for varer og ydelser leveret i løbet af en måned, og faktura udstedes umiddelbart efter månedens udgang, kan oplysning om leveringsdato udelades. Der skal heller ikke påføres leveringsdato, hvis faktura udstedes før levering, som ved acontofakturering, forudbetaling af abonnementer mv. Det er ligeledes en udvidelse, at sælger skal specificere eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, når de ikke er indregnet i enhedsprisen. Efter de nye regler vil det heller ikke længere være tilstrækkeligt at anføre inkl. moms. Den danske momssats på 25 pct. skal fremgå af fakturaen. Leverancer uden moms Såfremt en faktura også omfatter momsfritagne leverancer, skal det af fakturaen fremgå, hvilke leverancer der er pålagt moms, og disse leverancer skal opføres for sig med særskilt sammentælling. Byttehandel Når en registreret virksomhed leverer varer eller ydelser til en anden registreret virksomhed mod hel eller delvis betaling med varer eller ydelser, er det tilstrækkeligt, at den ene af parterne udsteder en faktura med begges registreringsnumre påført. Denne faktura skal også indeholde oplysning om art, omfang og pris for det, der er modtaget i bytte. Leasede biler Når en registreret virksomhed udlejer eller leaser personmotorkøretøjer ud til registrerede virksomheder for en periode på mere end 6 måneder, skal den til lejeren afgive de oplysninger, der er nødvendige ved beregningen af det månedlige fradragsbeløb. Fakturakrav fra årsskiftet Stort set uændrede regler ved salg til private En faktura skal indeholde følgende oplysninger: 1. Fakturadato. 2. Fortløbende nummer. 3. Sælgerens registreringsnummer. 4. Sælgerens navn og adresse. 4. Køberens navn og adresse. 5. Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser. 6. Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, hvis en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato. 7. Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed. 8. Gældende momssats. 9. Det momsbeløb, der skal betales. Det kan fx ske ved at angive fradragsbeløbet på fakturaen. Handel med udlandet Ved salg af varer og tjenesteydelser til andre EU-lande skal købers momsregistreringsnummer som hidtil fremgå af fakturaen. Hvis der er tale om varehandel i EU, som faktureres uden moms, skal det af fakturaen fremgå, at salget er momsfritaget, og der kan henvises til den bestemmelse, der fritager handlen. Omvendt betalingspligt (reverse charge) betyder, at pligten til at beregne og afregne moms flyttes til køber. Det er relevant ved handel med tjenesteydelser på tværs af landegrænser. Hvor omvendt betalingspligt foreligger, skal det fremgå af fakturaen. Registrering ved repræsentant Udenlandske virksomheder, der er registreret her i landet ved en herboende repræsentant, skal anføre repræsentantens navn, adresse og dennes registreringsnummer på fakturaen. Forenklede fakturaer, når salgsbeløbet er under 750 kr. Når salgsbeløbet er på mindre end 750 kr., kan udstedelse af faktura undlades til registrerede købere, hvis der i stedet udstedes en forenklet faktura med følgende oplysninger: 1. Sælgerens navn og registreringsnummer. 2. Fortløbende nummer. 3. Fakturadato. 4. Leverancens art. 5. Afgiftsbeløbets størrelse. Afgiftsbeløbets størrelse kan dog angives ved at anføre, at afgiften udgør 20 pct. af det samlede beløb. Kassebon ved salg til private forbrugere Virksomheder, hvis afsætning sker udelukkende eller overvejende til private forbrugere, skal udstede en forenklet faktura eller en kassebon med samme oplysninger. En registreret køber kan dog altid anmode om en almindelig faktura. Benyttes kassebon, er der ikke krav om fortløbende nummer. Endvidere kan virksomheder, der anvender kassebon, vælge mellem at anføre virksomhedens navn eller dens registreringsnummer. Når det ikke er teknisk muligt at udstede kassebon Hvor det ikke er teknisk muligt at udstede en kassebon som nævnt ovenfor, kan der til private forbrugere i stedet udstedes en kassebon med følgende oplysninger: 1. Den registrerede virksomheds navn eller registreringsnummer. 2. Salgsbeløbets størrelse. Altid forenklet faktura, når salgsbeløbet overstiger 1000 kr. Det gælder dog kun, hvis salgsbeløbet er mindre end 1000 kr. Når salgsbeløbet er over 1000 kr., og det ikke er teknisk muligt at udstede en kassebon, skal der ved salg til private forbrugere altid udstedes en forenklet faktura. Altid faktura, når beløbet overstiger 5000 kr. Ved salg af ydelser til private forbrugere skal der udstedes en almindelig faktura, når fakturabeløbet er 5000 kr. eller derover. SIDE 3 NYT FRA ND REVISION

4 Erhvervslejemål Der er mange forhold at tage stilling til, når en aftale om leje af et lokale eller en ejendom til erhvervsformål skal indgås. Der gælder særlige regler, som det er vigtigt for både lejer og udlejer at være opmærksomme på. Generelt bør man søge professionel hjælp. Nedenstående oversigt er derfor kun en huskeliste, der kan være til nytte ved de indledende forhandlinger. Ikke krav om skriftlig lejekontrakt Efter den gældende erhvervslejelov er der ikke krav om en skriftlig lejeaftale. Men det skal stærkt anbefales at udforme en sådan til brug, hvis der skulle opstå uenighed om det aftalte. En lejekontrakt skal ikke stemples, og den skal kun tinglyses, hvis der er aftalt rettigheder for lejeren, der ikke følger af loven. Mange forhold at tage stilling til Huslejen og andre udgifter skal oplyses Huslejen bør fremgå af lejekontrakten. Derudover skal udlejeren oplyse, hvilke typer udgifter der skal betales ud over lejen, og udlejeren skal anslå størrelsen af den enkelte udgift. Hvis det ikke er oplyst i lejekontrakten, kan udlejeren ikke kræve beløbene betalt, med mindre det kan påvises, at lejeren ikke er blevet dårligere stillet ved den manglende oplysning. Ændring til markedsleje Lejeloven indeholder bestemmelse om, at udlejer og lejer kan forlange lejen forhøjet eller nedsat hvert fjerde år, så lejen kommer til at svare til markedslejen. Det er gældende i alle erhvervslejemål, med mindre det direkte er anført ikke at gælde. I så fald kan der aftales andre reguleringsformer, dog altid med tre måneders varsel. Ændring af lejevilkår Det skal i hvert enkelt tilfælde aftales, om udlejer skal have ret til at kræve lejevilkårene ændret hvert ottende år. En sådan aftale skal være skriftlig. Ændringerne kan vedrøre lejen, men også alle andre forhold, herunder at udlejeren kan opsige lejemålet, hvis parterne ikke kan blive enige om de vilkår, der skal gælde i fremtiden. Lejeren har som hovedregel ret til at få erstattet det tab, der lides som følge af opsigelsen, men lejere kan give afkald på denne ret. Erstatningen kan også aftales på forhånd, herunder at der ikke skal gives erstatning. Bestemmelsen om ændring af lejevilkårene kan ikke anvendes i erhvervsbeskyttede lejeforhold, dvs. lejeforhold, hvor lejeren driver en erhvervsvirksomhed, hvor beliggenheden er af væsentlig værdi for virksomheden. Det gælder typisk for butikker og restauranter. Hvem skal vedligeholde? Efter lejeloven påhviler vedligeholdelsen af ejendommen og de lejede lokaler udlejeren. Men det kan aftales, at lejeren helt eller delvist overtager vedligeholdelsespligten. Må lejeren foretage ombygning af det lejede? Lejeren skal som hovedregel have udlejerens tilladelse til at ændre de lejede lokaler. Hvis udlejeren giver tilladelse, så er udgangspunktet, at lejeren ikke skal fjerne ændringen igen ved fraflytning, med mindre andet er aftalt. Lejeren har ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede. Det gælder dog ikke, hvis udlejeren kan påvise, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig. Udlejeren skal orienteres i rimelig tid, inden installationerne gennemføres. Er der afståelsesret? Hvis ikke andet er aftalt, har lejeren afståelsesret, og lejeren kan derfor lade en anden lejer inden Store restskatter inden årets udgang Spar restskattetillægget på 7 pct. Inden årets udgang kan det være svært at forudse, om den betalte skat i løbet af 2003 svarer til indtægterne i Men i de fleste virksomheder har man et ganske godt overblik over situationen, bl.a. gennem de udarbejdede periodebalancer. Hvis der er udsigt til en stor restskat, dvs. hvis den betalte kildeskat klart er mindre end svarende til indtjeningen, kan der være mange penge at spare ved at foretage en frivillig indbetaling af skat inden årets udgang. Inden årsskiftet intet rentetillæg Sker indbetalingen inden årets udgang, skal der ikke betales restskattetillæg. Restskat på op til kr. kan uden tillægget betales til og med den 1. juli 2004, mens der skal betales tillæg for restskatter på mere end kr., som er betalt efter indkomstårets udløb. Det er derfor optimalt at foretage en frivillig indbetaling i 2003, så der højst resterer kr. i restskat. Til og med den 15. marts pct. Skulle restskatten efter årsskiftet vise sig at være på mere end kr., vil den 15. marts 2004 være en fordelagtig dato. Til og med denne dato kan der indbetales ubegrænset restskat mod et fradrag i det indbetalte beløb på 2 pct. Indbetales der således kr., bliver kun de kr. godskrevet som indbetalt restskat. Indbetales den samme restskat inden årets udgang, bliver alle kr. godskrevet som indbetalt restskat. Efter den 1. juli pct. Til og med den 1. juli 2004 kan der uden rentetillæg betales op til kr. i restskat vedrørende Restskat ud over kr. bliver tillagt et rentetillæg på 7 pct., der opkræves sammen med restskatten - ud over kr. - i tre rater i september, oktober og november Restskat på kr. og derunder indgår i skattebetalingen i 2005, ligeledes med et tillæg på 7 pct. Der er ikke fradrag for rentetillægget på 7 pct. NYT FRA ND REVISION SIDE 4

5 for samme branche fortsætte lejemålet på uforandrede lejevilkår. Udlejeren kan dog modsætte sig, at lejeren afstår lejemålet til en anden lejer, hvis denne har dårlig økonomi eller ikke har kendskab til den branche, som drives i de lejede lokaler. Opsigelse af lejemålet fra lejer Lejeren kan opsige lejemålet uden særlig grund. Er der aftalt uopsigelig fra lejerens side, kan lejeren dog ikke opsige den i uopsigelighedsperioden. Er lejekontrakten tidsbestemt, kan lejeren kun opsige, hvis det er aftalt med udlejeren, at opsigelse kan ske i lejeperioden. Normalt opsigelsesvarsel er 3 måneder, hvis ikke andet er aftalt, og der siges op til den første i en måned. I de tilfælde, hvor lejemålet opsiges, fordi udlejeren selv vil benytte det udlejede, er opsigelsesvarslet 1 år. Opsigelse af lejemålet fra udlejer Erhvervslejeloven nævner direkte opsigelsesgrundene: 1. Når udlejeren selv vil benytte det lejede. En opsigelse af denne grund skal være rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold. 2. Når nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes. Udlejeren skal samtidig med opsigelsen tilbyde lejeren at leje lokaler af samme art som de opsagte, hvis der efter genopførelsen eller ombygningen sker udleje af lokaler. 3. Når god skik og orden er tilsidesat fra lejerens side. Det er uden betydning, om det er lejeren selv eller dennes personale, der overtræder reglerne. 4. Når vægtige grunde i øvrigt gør det magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet. 5. Når der ikke opnås enighed om ændring af lejevilkår, som beskrevet ovenfor. Særligt om erhvervsbeskyttede lejemål En erhvervsbeskyttet lejer kan kun opsiges, når opsigelsen er rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold, eller hvis lejer har tilsidesat regler om god skik og orden. En erhvervsbeskyttet lejer kan ikke opsiges med den begrundelse, at udlejeren selv vil benytte det lejede til at drive erhverv i samme branche som lejerens. Søg professionel rådgivning Ovenstående er en kort gennemgang af enkelte af de vigtigste regler i forbindelse med erhvervslejemål. For at sikre det bedst mulige resultat for både lejer og udlejer skal ND Revision opfordre til, at begge parter søger professionel bistand, når lejemålet indgås. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at aftalen som regel har meget lang rækkevidde og stor betydning for begge parter. Husk pensionen Der er indført mange forskellige former for arbejdsmarkedspension. Men for mange selvstændigt erhvervsdrivende vil disse ordninger ikke være tilstrækkelige til at sikre en økonomisk tilfredsstillende pensionisttilværelse. Selv om skattereglerne i dag ikke er så fordelagtige som før Pinsepakkens ændringer af fradrag for indbetaling på kapitalpension, vil det alligevel fortsat være fordelagtigt at foretage pensionsopsparing. Der kan især vælges mellem ratepension og kapitalpension. For ratepension gælder, at der efter særlige regler er fuldt fradrag for indbetalingerne, mens indskud på kapitalpension ikke kan fratrækkes i beregningen af topskat. Det betyder, at der som hovedregel skal tænkes på ratepension, hvis man betaler topskat og kapitalpension, hvis der ikke betales topskat. Ved pensionsindbetaling gælder, at skatteydere altid kan fratrække op til kr. i Ved ratepension kan endnu større beløb fratrækkes, hvis der er tale om løbende indbetalinger i 10 år eller mere. Årsskiftet er sidste frist for indbetaling af fradragsberettigede præmier vedrørende Pengeinstitutterne holder lukket den 31. december, mens posthusene holder åbent som på en lørdag. Spaltning af selskaber Anpartsselskaber kan nu også spaltes I bestræbelserne på at forenkle skattelovgivningen er det nu blevet gjort muligt at spalte anpartsselskaber. Hidtil har det kun været muligt at spalte aktieselskaber, og det har medført, at et anpartsselskab med ønske om spaltning først er blevet omdannet til aktieselskab, derefter spaltet - og så måske igen omdannet til anpartsselskaber! Muligheden for spaltning af anpartsselskaber vil især kunne lette generationsskifter, hvor det nu bliver muligt at udskille en eventuel likvid formue fra selve driften. Hermed bliver overtagelse af driftsselskabet mindre kapitalkrævende. SIDE 5 NYT FRA ND REVISION

6 Medarbejderaktier kan også anvendes i mindre selskaber Regeringen foreslår beløbsgrænsen for gratisaktier sat op I den daglige debat nævnes medarbejderaktier ofte, men tilsyneladende mest i forbindelse med store selskaber. Det er også her, de store aktiemængder findes, men egentlig kan medarbejderaktier anvendes i alle selskaber. Der findes flere forskellige former for medarbejderaktier, og vi vil her kort redegøre for reglerne. På den ene side findes generelle medarbejderaktieordninger, og på den anden side findes forskellige former for mere individuel aktieaflønning. Såvel regler for udstedelse som beskatning er forskellige. ND Revision står til disposition for en yderligere uddybning af mulighederne. Gratisaktier som et tillæg til lønnen Gratisaktieordningen går ud på, at selskabet enten udsteder gratisaktier til medarbejderne eller udlodder gratisaktier fra selskabets beholdning af egne aktier. Det er en betingelse for at bruge reglerne, at adgangen til at erhverve aktier står åben for alle selskabets ansatte. Aktierne skal båndlægges i 7 år efter udløbet af det kalenderår, hvori aktierne udloddes eller tildeles. Medarbejderen beskattes ikke af tildelingen. Ved et senere salg af aktierne behandles fortjeneste og tab efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Aktierne anses for anskaffet til handelsværdien på tildelingstidspunktet, selv om aktierne er modtaget uden betaling. Selskabet har fradragsret for værdien af de udloddede eller udstedte aktier. Siden 1999 har grænsen for årlig tildeling af gratisaktier været 8000 kr. Denne grænse har regeringen netop foreslået forhøjet til kr. gældende fra årsskiftet. Det er en del af forslaget, at grænsen i fremtiden skal reguleres som de øvrige satser og beløbsgrænser, der årligt reguleres. Mulighed for aktiekøb som tillæg til lønnen Aktieaflønning kan betragtes som et tillæg til den normale løn. Værdien afhænger af, hvor meget værdien af selskabets aktier stiger. Der kan være tale om individuelle ordninger, hvor de berørte medarbejdere får ret til på et forud fastsat tidspunkt at erhverve aktier til en pris, der ligeledes er fastsat på forhånd. Hvis en række betingelser opfyldes, kan beskatningen af en eventuel gevinst udskydes til aktierne sælges. Ved den individuelle tildeling med skattefordel til medarbejderen har virksomheden ikke fradrag for værdien af de tildelte aktier, købe- eller tegningsretter. Aktieaflønning kan også indgå i generelle medarbejderordninger, hvor alle medarbejderne tilbydes aktier, købe- eller tegningsretter til en fordelagtig pris. En eventuel fortjeneste på aktierne kan udskydes til salgstidspunktet, hvis nærmere bestemte betingelser er opfyldt. Er betingelserne opfyldt, får selskabet fradrag for værdien af de tildelte aktier og købe- eller tegningsretter. Endelig kan et selskab altid vælge at tilbyde sine medarbejdere aktier eller købe- og tegningsretter til selskabets aktier uden begrænsninger. I så fald skal der betales skat på udnyttelsestidspunktet, det vil sige når aktierne erhverves. Beskatningen er som for anden løn, og der skal trækkes både AMog SP-bidrag. Selskabet får fradrag for købe- og tegningsretterne, når de udnyttes af den ansatte. Mange fordele ved aktieaflønning En virksomhed kan have mange formål med at indføre aktieaflønning. Næsten alle ordninger har til formål at øge medarbejderens interesse og motivation for at skabe værdier og vækst i virksomheden. De berørte medarbejdere får en større interesse i at øge virksomhedens værdi. For især nystartede virksomheder kan det også være en fordel, at det nystartede selskabs likviditet ikke bliver belastet ved tildeling af aktieløn. Belastningen kommer først, når aktierne eventuelt senere skal købes tilbage - og kun i tilfælde af, at selskabets værdi er steget. Hvad er aktierne værd? For både virksomhed og medarbejder det vigtigt at få fastlagt den rigtige aktiekurs på såvel aftale- som udnyttelsestidspunktet, så medarbejderen kan bestemme sig for, om et købstilbud skal anvendes. Det vil være tilrådeligt, at der allerede når aftalen indgås, træffes aftale om, hvorledes kursen skal beregnes. Ofte køber selskabet aktierne tilbage fra medarbejderen. Hvis man ikke har aftalt regler for, hvorledes købskursen skal beregnes, kan det give anledning til voldsom uenighed på dette tidspunkt. ND Revision hjælper gerne med at få opstillet en model for kursfastsættelsen. Hvornår skal skatten betales? Beskatningen afhænger af, hvilken model man anvender, og reglerne er både komplicerede og meget omfattende. I foråret blev der vedtaget nye beskatningsregler for medarbejderaktier, som har gjort ordningerne mere attraktive. Hvis såvel de individuelle som de generelle ordninger overholder en række betingelser, sker beskatningen først, når medarbejderen sælger aktierne, og beskatningen sker efter reglerne om aktieavancebeskatning. Det vil sige, at i det omfang salget er skattepligtigt, vil der blive tale om beskatning som kapitalindkomst eller aktieindkomst afhængigt af, hvor længe den ansatte har ejet aktierne. Betingelser, der skal opfyldes Hvis der er tale om en generel medarbejderordning, skal den omfatte alle medarbejdere, hvis man ønsker at anvende de særlige skatteregler. Det er dog muligt at foretage en begrænsning, så medarbejderne fx skal have været ansat i en nærmere fastsat periode for at være omfattet. I en generel ordning kan der kun til bydes købe- og tegningsretter svarende til op til 10 pct. af en medarbejders årsløn. Medarbejderne må tidligst sælge aktierne 5 år efter, at de har erhvervet dem. Ønsker selskabet at tilbyde udvalgte medarbejdere aktieaflønning på individuel basis, er der yderligere betingelser, der skal opfyldes. I et indkomstår kan den ansatte modtage aktier, købe- og tegningsretter, men værdien af de modtagne aktier mv. må ikke overstiger 10 pct. af den ansattes årsløn. Alternativt kan en ansat vælge at modtage købe- eller tegningsretter, hvor udnyttelseskursen maksimalt er 15 pct. lavere end markedskursen på de aktier, som de modtagne retter giver ret til, samt aktier med en værdi, der ikke overstiger 10 pct. af den ansattes årsløn. Tildelingen skal ske individuelt på grundlag af en aftale mellem den ansatte og arbejdsgiverselskabet. Aftalen skal være attesteret af selskabets revisor eller advokat, og det skal bl.a. fremgå, at ovennævnte betingelser er opfyldt. NYT FRA ND REVISION SIDE 6

7 Fradrag for julegaver til medarbejderne Julefrokosten kan også trækkes fra Danmarks økonomi dags dato! Indeks antal beløb Periode Samme periode året før PRISUDVIKLING Forbrugerprisindeks 107,1 okt ,4% Nettoprisindeks 107,6 okt ,8% Prisindeks, importerede varer 98,2 okt. 03 1,6% Indenlandsk vareforsyning prisindeks 102,5 okt. 03 0,0% LØNUDVIKLING Private sektor 132,3 2. kvt ,7% Offentlige sektor - Stat 134,7 3. kvt ,0% - Kommune 133,2 3. kvt ,9% En virksomhed, der vil give sine medarbejdere en julegave, har fradrag for udgifterne til gaverne uanset gavens størrelse. Der kan ikke trækkes moms af gavernes værdi. Modsat gælder det ikke, at medarbejderne altid skal beskattes af gavernes værdi. I mange år har der været en grænse på 500 kr., så der ikke skal trækkes skat af gaver op til 500 kr. Hvis gavens værdi er på mere end 500 kr., er det ikke kun differencen, der skal beskattes. Det er i så fald hele gavens værdi. Gaverne er kun skattefrie, såfremt de består af naturalier. Værdien af kontante gaver og gavekort skal altid beskattes. Fradrag for julefrokosten Julefrokosten vil der også være fradrag for uanset om den foregår i virksomhedens lokaler eller på restaurant. Der vil ligeledes være fradrag for udgifterne til eventuelle ledsageres deltagelse. Så enkelt er det ikke med momsfradraget. Der er ikke momsfradrag, hvis spisningen foregår i virksomheden, mens der er fradrag for en fjerdedel af momsudgiften, hvis julefrokosten finder sted på restaurant. Tjek kontonummeret Den forskudsopgørelse, der er udsendt vedrørende 2004, indeholder som noget nyt et kontonummer, som myndighederne vil anvende i tilfælde af, at der skal udbetales overskydende skat. AKTIVITET Detailomsætningsindeks, værdi 113,4 aug ,9% Reg. indeks for boligbyggeri 172,8 1. juli ,5% Påbegyndt boligbyggeri 3123 juni 03 26,3% Prisindeks enfamilieshuse 172,8 2. kvt ,7% Industriens omsætning 115,1 sep ,0% Industriens ordreindgang 112,2 sep ,3% BESKÆFTIGELSEN Fuldtids lønmodtagere (i tusinde) kvt. 03 1,3% Ledigheden (i tusinde) 176,9 sep ,0% På børnepasningsorlov 3541 sep ,7% På barselsdagpenge kvt ,1% UDENRIGSØKONOMI Import i mia. kr. 32,8 sep. 03 3,0% Eksport i mia. kr. 39,0 sep. 03 0,9% Valutabeholdning i mia. kr. 228,5 okt ,8% Effektiv kronekurs 101, ,2% Nyt fra ND REVISION Nr. 4 - December 2003 Kontonummeret er valgt blandt de kontonumre, skattemyndighederne har fået indberettet som tilhørende den enkelte skatteyder. Der kan derfor være tale om et kontonummer, der sjældent er i brug. Kontroller derfor, om det er et relevant kontonummer, der er anført. I modsat fald kan kontonummeret rettes i lighed med forskudsopgørelsens øvrige oplysninger, dvs. ved personlig henvendelse, ved indsendelse af den rettede forskudsopgørelse eller ved TastSelv via telefon eller Internet. Redaktion: Registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge (ansv.) og Jens Erik Kornbech Udgiver: ND REVISION registreret revisionsaktieselskab ISSN: Layout og produktion: nielsenog.com, 5000 Odense C Tryk: one2one, Odense Oplag: eksemplarer Bladet kan frit citeres med kildeangivelse. SIDE 7 NYT FRA ND REVISION

8 ND REVISION er et landsdækkende samarbejde mellem 18 mellemstore, fremtidsorienterede revisorvirksomheder NYTTIGE SATSER Nationalbankens diskonto fra % Mindsterenten 2. halvår % Virksomhedsskatteloven Kapitalafkastsats (2003) 5% Skattesats (2003-overskud, der ikke hæves) 30% Selskabsskat acontoordningen 30% Skattefri rejse- og kørselsgodtgørelse: Kørselsgodtgørelse indtil km kr. 2,90 kr. 2,98 Kørselsgodtgørelse over km kr. 1,60 kr. 1,62 Cykel, knallert og EU-knallert kr. 0,40 kr. 0,40 Sygedagpenge max. pr. uge kr kr Arbejdsløshedsdagpenge 90% pr. dag dog max. kr. 623 kr. 641 REJSER UDEN OG MED OVERNATNING Udgifter godtgøres efter regning Rejse med overnatning: Logi pr. døgn - efter regning eller kr. 166,00 kr. 171,00 Fortæring pr. døgn med overnatning kr. 387,00 kr. 399,00 Tilsluttende rejsedag pr. påbegyndt time kr. 16,13 kr. 16,63 Reduktion for fri morgenmad 15% 15% Reduktion for fri frokost 30% 30% Reduktion for fri aftensmad 30% 30% 25% til småfornødenheder kr. 96,75 kr. 99,75 VIGTIGE BELØBSGRÆNSER Indregningsgrænse restskat kr kr Medarbejdende ægtefælle kr kr Kapitalpension efter bruttoskat kr kr Personfradrag kr kr Aktieindkomst - 28%-grænse kr kr Grænse - småaktiver/ straksafskrivning kr kr PRIVAT KØRSEL I FIRMABIL Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi. For biler anskaffet mindre end 3 år fra 1. indregistrering anvendes nyvognsværdien. Fra 4. indregistreringsår efter 1. indregistrering anvendes 75% af nyvognsværdien. For biler anskaffet mere end 3 år efter 1. indregistrering anvendes anskaffelsessummen. Værdien ansættes til 25% af op til kr., derefter 20% af resten. Dog altid mindst kr. AALBORG Telefon: ESBJERG Telefon: FREDERIKSHAVN Telefon: FREDERIKSSUND Telefon: HJØRRING Telefon: KOLDING - EGTVED Telefon: KORSØR Telefon: KØBENHAVN Telefon: ODDER Telefon: ODENSE Telefon: SILKEBORG Telefon: SKIVE Telefon: SLAGELSE Telefon: Afd.: Dianalund Telefon: Afd.: Sorø Telefon: SVENDBORG Telefon: SØNDERBORG Telefon: VIBORG Telefon: VOJENS Telefon: ÅRHUS Telefon: ND REVISION - registrerede revisorer FRR

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk

ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 2 2003 ND REVISION har gennem flere år haft en hjemmeside med adressen: www.nd-revision.dk Denne hjemmeside giver en hurtig adgang til information om ND REVISION og de forskellige

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 4 2005 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Bindende svar - nu også om afgifter Ny ordning trådte i kraft den 1. november 2005. Selskabslove, årsregnskabsloven og

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 4 2004 Når domstolene giver skatteyderne ret Alle skatteydere med tilsvarende forhold kan få deres skatteansættelse genoptaget. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2003 Lavere skatter og afgifter i 2004 Skatte- og afgiftsnedsættelser for næsten 7 milliarder kroner. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Revision eller ej Af

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2005 Store flyttedag for Danmarks skattefolk Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Mister din virksomhed kunder som følge af kommunalreformen? Side 2 Frivillig

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 17/

TimeTax NYHEDSBREV 17/ Indskud på pensionsordninger Side 1 Pensioner indskud fradrag Vi nærmer os afslutningen på endnu et år, og årets indtægter er ved at være kendte. Det er derfor nu man skal begynde at overveje, om der skal

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Mange krav til repræsentationsudgifter

Mange krav til repræsentationsudgifter NYT FRA ND REVISION NR. 2 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Regnskabet og selvangivelsen blev afleveret til tiden Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere