Ude godt... Der en vis tendens til, at mange af os vil noget andet end det, vi i dag er beskæftiget med.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ude godt... Der en vis tendens til, at mange af os vil noget andet end det, vi i dag er beskæftiget med."

Transkript

1 Ude godt... INDHOLD: Skat ved arbejde i udlandet Nye faktureringsregler Skattemæssig behandling af kursgevinster og -tab... 5 Nye EU-medlemmer... 6 Reception hel/delvis fradragsret Lempelse af reglerne om kapitalforklaring... 7 det bemærkes... 8 Der en vis tendens til, at mange af os vil noget andet end det, vi i dag er beskæftiget med. Er vi i det kolde nord, drømmer vi os væk til eksotiske himmelstrøg. Når vi så sidder på en tropeø så drømmer vi romantisk om at være hjemme i trygge omgivelser. Lidt anderledes er det, når opholdet under andre himmelstrøg ikke skyldes lyst til forandring men arbejdsgiverens krav. Her melder der sig en del praktiske problemer, og nogle af disse har også økonomisk betydning. Forskellene fra land til land er for store til at give en udtømmende beskrivelse af forholdene ved arbejde i udlandet, men i dette nummer af FACIT giver vi nogle generelle retningslinier. De fremmede lande kommer på en måde tættere på os inden længe, idet EU udvides med ti nye medlemslande. Det giver anledning til overvejelser i de virksomheder, der allerede har eller påtænker at få handel med disse lande. Her kan vi give lidt mere eksakte retningslinier. På disse kanter, er der fremsat forslag om nye krav til virksomhedernes fakturaer. Idet kravene gælder fra nytår, omtaler vi reglerne, selv om disse endnu ikke er vedtaget. Kommer der væsentlige ændringer til det foreslåede, vil vi informere herom på vor hjemmeside. En forenkling i kravene til selvstændiges selvangivelse forventes indført: Den såkaldte kapitalforklaring skal ikke længere indsendes, men kan efterfølgende kræves af skattemyndighederne. Normalt er forenklinger velkomne men den erhvervsdrivende og det pengeinstitut, der bruger årsrapporten til kreditvurdering, kan vanskeligt undvære denne kapitalforklaring. Kort fortalt kan man ud af kapitalforklaringen se: Hvad har jeg tjent, hvad betaler jeg i skat heraf, hvad har jeg brugt privat? Er der noget tilbage, har jeg sparet op og i modsat fald har min ind-tjening ikke kunnet finansiere forbruget. Det kan være ubehagelig læsning men det er nu sådan, at man på længere sigt helst skal tjene mindst lige så meget, som man bruger. I modsat fald kan det gå galt og derfor er vort bud, at selv om skattemyndighederne ikke nødvendigvis vil læse kapitalforklaringen, er den et vigtigt led i forståelsen af éns økonomi. Også hvis drømmen om fjerne strande skal blive virkelighed men først skal julegaverne lige overstås. God jul og godt nytår til alle vore læsere ude såvel som hjemme!

2 Skat ved arbejde i udlandet De skattemæssige forhold i forbindelse med udstationering af medarbejdere bør undersøges nøje Væsentlige overvejelser Risiko for dobbeltbeskatning 2 Både små og store virksomheder oplever i stigende grad et behov for at samarbejde med udenlandske virksomheder og for at sende medarbejdere til udlandet i kortere eller længere tid. Ikke mindst udvidelsen af EU-samarbejdet mod øst må forventes at give anledning til forøget rejseaktivitet. Når man skal arbejde i udlandet, er det vigtigt at overveje sin situation i forhold til skat og social sikring. Den skatte- og socialsikringsmæssige situation afhænger blandt andet af: udstationeringens varighed, om man bevarer sin bolig i Danmark, om familie/ægtefælle/samlever flytter med, og om lønnen betales af en dansk eller en udenlandsk arbejdsgiver. Den fulde skattepligt til Danmark kan ophæves i forbindelse med fraflytning eller udstationering. Ophævelse af fuld skattepligt kræver, at der ikke længere er bopæl i Danmark. Hvis den fulde skattepligt til Danmark ophører, kan man i stedet være begrænset skattepligtig til Danmark, hvis man har indkomster, der stammer fra kilder i Danmark. Det indebærer, at man kun er skattepligtig af visse indkomster med kilde i Danmark. Uanset om den fulde skattepligt til Danmark bevares efter fraflytningen, eller om man alene er begrænset skattepligtig, og der samtidig indtræder fuld eller begrænset skattepligt til et andet land, er der risiko for dobbeltbeskatning. Principielt vil to lande efter hver sin nationale skattelovgivning kunne beskatte den samme indkomst. Danmark har derfor indgået bilaterale aftaler med mere end 75 lande om, hvorledes denne dobbeltbeskatning undgås de såkaldte dobbeltbeskatningsoverenskomster. I den danske skattelovgivning findes der også regler for, hvordan man kan få nedsat skatten på udenlandsk indkomst. Man kan således opnå lempelse, selvom man arbejder i et land, som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. I tilfælde af at der er en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan man selv vælge, om man vil lempes efter denne eller efter de danske skatteregler. Ligningslovens 33 A I henhold til reglerne i ligningslovens 33 A kan udenlandsk lønindkomst for personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, under visse betingelser lempes eller eventuelt helt fritages for dansk skat. Betingelserne herfor er, at udlandsopholdet skal strække sig over mindst seks måneder, og det må kun afbrydes af nødvendigt arbejde, der står i direkte forbindelse med udlandsopholdet, samt ferie eller lignende i maksimalt syv dage i gennemsnit pr. måned, svarende til i alt 84 dage i løbet af 12 måneder. Med nødvendigt arbejde i forbindelse med udlandsopholdet menes eksempelvis rapportering til virksomheden i Danmark, modtagelse af instrukser samt møder. I de første seks måneder må man dog maksimalt opholde sig i Danmark i 42 dage i alt. Derefter kan de syv dage pr. måned i gennemsnit placeres frit i perioden. Ved optællingen af dagene i Danmark medregnes også brudte døgn, herunder eksempelvis til rejsedage. Man kan ikke medregne ferie i Danmark i slutningen af perioden til udlandsopholdet. Ufrivilligt ophold i Danmark på grund af arbejde eller sygdom afbryder udlandsopholdet. Hvis man opfylder betingelserne for lempelse efter ligningslovens 33 A, nedsættes den danske skat af den udenlandske indkomst med det beløb, som forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst, således at der ikke skal betales dansk skat af lønnen. Såfremt en dobbeltbeskatningsoverenskomst har tillagt Danmark beskatningsretten til en indkomst, gives dog kun nedslag med halvdelen af de beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst.

3 Hvis man ikke opfylder reglerne i ligningslovens 33 A og dermed ikke kan få lempelse, kan man få nedsat en eventuel dobbeltbeskatning ved anvendelse af lempelsesreglen i ligningslovens 33. Denne regel kan blive aktuel, hvis man for eksempel arbejder i et andet land, som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, og hvis udenlandsopholdet kun varer i eksempelvis fem måneder. Fraflytning - konsekvenser Når man flytter fra Danmark, har det en række skattemæssige konsekvenser. Der er pligt til at udarbejde en dansk selvangivelse for perioden fra 1. januar og indtil det tidspunkt, hvor man flytter. Tidsfristen for indsendelse af denne selvangivelse er en måned. Efter ansøgning kan man dog få henstand med indsendelse af selvangivelsen til den ordinære selvangivelsesfrist. Indkomsten i perioden inden ophør af fuld skattepligt bliver omregnet til en helårsindkomst. Den skat, der beregnes af helårsindkomsten, bliver herefter reduceret forholdsmæssigt, så den svarer til perioden med fuld skattepligt. Hvis den fulde skattepligt ophører, eller hvis man skifter skattemæssigt hjemsted til udlandet, er løn under ferie efter ferieloven, der er optjent inden skattepligtens ophør, senest indkomstskattepligtig på tidspunktet for skattepligtens ophør eller skiftet af skattemæssigt hjemsted. Hvis der i fraflytningsåret eller i de forudgående fire år er foretaget ekstraordinært store indbetalinger til en pensionsordning med løbende udbetalinger eller til en ratepension, kan disse indbetalinger blive fraflytningsbeskattet. Når fuld skattepligt ophører, eller hvis der skiftes skattemæssigt hjemsted, skal gevinster på aktier og visse andre værdipapirer som udgangspunkt beskattes i samme omfang, som hvis aktierne var afstået på dette tidspunkt. Stiller man sikkerhed, kan der efter ansøgning opnås henstand med betalingen af fraflytningsskatten på aktier mod forrentning. Vender man senere tilbage til Danmark uden at have solgt aktierne, bortfalder den beregnede skat. Social sikring Inden for EØS-landene (EU + Island, Norge og Liechtenstein) er det en EF-forordning (EF-forordning 1408/71), der afgør, hvilket lands sociale sikring man skal være omfattet af. Reglerne gælder også i vid udstrækning for Schweiz. Forordningen regulerer både retten til at få sociale ydelser, og hvortil man som henholdsvis arbejdsgiver og lønmodtager skal betale sociale afgifter. Bliver man udstationeret til et land uden for EØS, afhænger den sociale sikring af, hvilket land der er tale om, idet Danmark ikke har sociale konventioner med alle lande. Det er derfor vigtigt, at man i god tid undersøger de regler, der gælder i den konkrete situation, således at man kan planlægge udstationeringen bedst muligt. Beskatning af gevinster på aktier Undersøg regler i god tid Nye faktureringsregler Skatteministeriet har fremsat forslag til ændring af momsbekendtgørelsens bestemmelser om fakturakrav De nye regler skal træde i kraft fra den 1. januar Det kan ikke udelukkes, at udformningen af de endelige fakturakrav vil blive ændret i forhold til nedenstående, men der forventes ikke væsentlige ændringer. Vi vil efterfølgende informere om de endelige regler på området på vor hjemmeside. Fra 1. januar 2004 skal følgende oplysninger fremgå af en faktura, herunder momsafregningsbilag: 1. Udstedelsesdato (fakturadato). 2. Fortløbende nummer, som bygger på én eller flere serier og identificerer fakturaen. 3. Sælgers momsregistreringsnummer. 4. Navn og adresse på sælger og køber. 5. Mængden og arten af de leverede varer/ tjenesteydelser. Fakturakrav 3

4 6. Den dato, hvor levering af varerne/tjenesteydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato. formidler ydelser uden moms til registrerede købere i andre EU-lande, er frivilligt registreret for levering til momspligtige personer af investeringsguld. Fakturakrav Nødvendige oplysninger 7. Momsgrundlaget, enhedsprisen uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i enhedsprisen. 8. Gældende momssats. 9. Det samlede momsbeløb, der skal betales af fakturabeløbet. 10. Særskilt sammentælling af momspligtige leverancer, såfremt fakturaen også omfatter momsfrie leverancer. Udlejning/leasing af personbiler Ved udlejning/leasing af personbiler til momsregistrerede virksomheder for en periode af mere end 6 måneder skal udlejer på fakturaen afgive de oplysninger, der er nødvendige ved beregningen af det månedlige fradragsbeløb, eksempelvis ved angivelse af fradragsbeløbet i fakturaen. I dag er det et krav, at fradragsbeløbet fremgår, men fremover bliver det tilstrækkeligt at anføre de nødvendige oplysninger til brug for beregningen, der så bliver overladt til lejer. Anførsel af registreringsnummer Virksomheder skal på fakturaen anføre virksomhedens og modtagerens momsregistreringsnummer, hvis de udlejer transportmidler til momspligtige personer uden for EU, sælger ydelser i form af sagkyndig vurdering af løsøregenstande, arbejde udført på løsøregenstande, transport af varer og hertil knyttede ydelser, Ved ovennævnte typer salg skal det på fakturaen endvidere anføres, såfremt leverancen er omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt. Dette sker enten ved henvisning til den relevante EU-bestemmelse, ved henvisning til den nationale bestemmelse eller ved påtegning af teksten omvendt betalingspligt. Anførsel af momsfritagelse Enhver momspligtig person skal for levering af varer og ydelser, bortset fra leverancer omfattet af momslovens 13, det vil sige undervisningsydelser, finansielle ydelser, forsikringsydelser med videre, udstede en faktura til modtageren (kunden), jævnfør momslovens 52. I forslaget anføres, at hvis der således er pligt til udstedelse af faktura på en momsfritaget leverance, skal der på fakturaen anføres, at leverancen er momsfritaget. Dette sker enten ved henvisning til den relevante EU-bestemmelse, ved henvisning til den nationale bestemmelse eller ved påtegningen momsfritaget. Som forslaget er formuleret her og nu, skal en virksomhed i visse tilfælde påføre fakturaen, at leverancen både er momsfritaget og omfattet af omvendt betalingspligt. Krav om faktura Udstedelse af almindelige momsfakturaer kan undlades ved salg af varer og ydelser, når det samlede fakturabeløb er under 750 kr., med mindre køber anmoder om en faktura. I stedet skal der anvendes en kassebon eller i specielle situationer en forenklet faktura. Modsætningsvist gælder det, at der som udgangspunkt altid er pligt til udstedelse af almindelig momsfaktura ved beløb på 750 kr. og derover. For virksomheder, der skal benytte kasseapparat og udlevere kasseboner, eller hvor der er pligt til at udstede forenklede fakturaer, skal både kasseboner og fakturaer indeholde oplysninger om sælgers navn og registreringsnummer, udstedelsesdato, leverancens art samt momsbeløbets størrelse (eventuelt ved anførsel af, at momsen udgør 20% af totalbeløbet). 4

5 Elektroniske fakturaer I Danmark er det i dag tilladt at anvende elektroniske fakturaer. Fremover bliver kravene til elektroniske fakturaer skærpet. Udstedelse af elektroniske fakturaer er betinget af, at kunden er indforstået hermed, og at fakturaernes ægthed og integriteten af deres ind- hold sikres ved enten elektronisk signatur eller elektronisk dataudveksling (EDI). Virksomheder, der benytter elektronisk fakturering, skal opbevare beskrivelser af de anvendte procedurer og systemer, herunder hardware og software. Som en del af beskrivelsen skal virksomheden endvidere opbevare kontrakter og certifikater. Opbevaringskrav Skattemæssig behandling af kursgevinster og -tab Den skattemæssige behandling af kursgevinster og -tab er et af de skatteemner, der giver anledning til flest spørgsmål Reglerne er både detaljerede og komplicerede, blandt andet fordi kursgevinstloven indeholder en lang række bestemmelser, der skal værne statskassen mod kreative fradrag, og fordi der er forskel på den skattemæssige behandling af selskaber og personer. Et eksempel på denne forskel kan ses i forbindelse med de såkaldte pari-pari-forhold. Et selskab var blevet nægtet fradrag for låneomkostninger på et lån, der både var optaget og indfriet til kurs 100 altså til pari. Selskabet klagede over dette, men tabte sagen i Landsskatteretten. Selskabet udtog stævning ved Landsretten, og her tog statens advokat under sagens gang bekræftende til genmæle. Selskaber, der har fået nægtet fradrag, kan nu via et cirkulære bede om at få genoptaget skatteansættelsen for årene 1995 og fremefter. Anmodningen skal fremsættes inden rimelig tid, efter at man har fået kendskab til cirkulæret herom. Cirkulæret bortfalder ultimo april Cirkulæret gælder kun selskabers gæld i danske kroner. Det skyldes, at både selskaber og personer har fradrag for omkostningerne, når disse relaterer sig til gæld i udenlandsk valuta. Personer har ikke fradrag for kurstab og omkostninger vedrørende gæld i danske kroner. For personer er spørgsmålet om fradrag for låneomkostninger og kurstab blandt andet relevant i forbindelse med realkreditlån i Euro samt ved lån optaget via en bank. Låneomkostninger ved lånets etablering indregnes i kursværdien på optagelsestidspunktet. Lå- neomkostninger ved lånets indfrielse indregnes i kursværdien på indfrielsestidspunktet. I en sag vedrørende fradrag for låneomkostninger var der tale om, at en skatteyder blev nægtet fradrag for det beløb, banken havde fået i overkurs i forbindelse med opsigelse af et fast forrentet lån. Overkursbeløbet var ellers blevet godkendt af Landsskatteretten og Vestre Landsret som fradragsberettiget merrente, ligesom der efter praksis er fradrag for den differencerente, man betaler til realkreditselskabet i forbindelse med en såkaldt pari-straks-indfrielse. Skatteministeriet ankede sagen til Højesteret, der udtalte, at beløbet var aftalt som en erstatning til banken for det indtægtstab, der kunne opstå for banken ved genplacering i nyudlån eller obligationer. Højesteret mente ikke, at en sådan erstatning var fradragsberettiget, idet der ikke er tale om renter af gæld, og idet beløbet ikke kan sammenlignes med differencerente ved indfrielse af realkreditlån. Fradrag nægtet Højesteretsdom 5

6 Nye EU-medlemmer Danske virksomheder, der handler med nye EU-medlemmer, skal tilpasse administrative rutiner 1. maj 2004 De nye EU-medlemmer får med virkning fra 1. maj 2004 samme told- og momsmæssige status som de nuværende EU-lande. Det giver anledning til en ændring af de administrative rutiner i de virksomheder, der har samhandel med virksomheder i et eller flere af de ti nye medlemslande. Cypern, Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovakiet og Slovenien forventes alle at blive medlemmer af EU med virkning fra den 1. maj Fra denne dag vil grænsekontrol og told mellem EU og de nye lande ophøre og blive erstattet af harmoniserede regler om EU-handel. Det kan ikke forventes, at de nye landes myndigheder vil være fuldt ud forberedte til at håndtere de nye regler den 1. maj Selvom de overordnede juridiske og politiske rammer for EU-udvidelsen er fastlagt, vil der uden tvivl opstå en række detailproblemer og spørgsmål, som næppe er afklaret inden 1. maj Inden den 1. maj 2004 skal de nye medlemslande også tilpasse deres momslovgivning til EU s harmoniserede regler. Fra 1. maj 2004 vil eksempelvis EU-handlen med varer fra Danmark til en momsregistreret virksomhed i Tjekkiet være momsfri i Danmark, men momspligtig i Tjekkiet, hvis fakturaen påføres køberens momsnummer, og varerne sendes fra Danmark til Tjekkiet. På samme måde skal en dansk virksomhed ikke længere opfylde diverse toldformaliteter, men i stedet beregne erhvervelsesmoms i Danmark ved køb af varer fra en tjekkisk sælger, når varen kommer til Danmark. Levering af varer fra Danmark til tjekkiske privatpersoner vil ikke længere blive anset som en momsfri eksport, men derimod som momspligtig i Danmark. Dog skal leverandøren momsregistreres i Tjekkiet, hvis omsætningen overskrider en vis størrelse. For at opfylde de nye krav skal man planlægge og implementere tilretninger i bogførings- og momsrapporteringssystemer. Desuden skal kundens momsnummer indhentes til brug for salgsfakturaer og transportdokumenter. Reception hel/delvis fradragsret En kort status på en evigt tilbagevendende problemstilling 25% eller 100% Udgifter til repræsentation kan fradrages med 25%, når udgiften er afholdt overfor andre end virksomhedens medarbejdere for at afslutte forretninger eller for at knytte eller bevare forretningsforbindelser, og når repræsentationen har karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed. Dette følger af forarbejderne til den lovbestemmelse, der giver hjemmel til fradraget. Der har i en del år været tvivl om, hvorvidt der er fradrag for 25% efter repræsentationsbestemmelsen eller 100% efter bestemmelsen om reklameudgifter, når der afholdes udgifter til virksomhedsrelaterede receptioner for eksempel ved jubilæer, indvielse af nye lokaler eller opstart af nye aktiviteter. Her har det hidtil været et krav for 100% fradrag, at der var tale om et beskedent traktement og ikke en egentlig bespisning, og at der skulle annonceres bredt, for eksempel ved at skrive åbent hus og ikke blot venner, bekendte og forretningsforbindelser i annoncen. I en højesteretsdom er der rokket en hel del ved disse kriterier i en sag, hvor retten kun accepterede 25% fradrag uden skelen til kravene fra domstolenes hidtidige praksis. 6

7 Man skal således ikke forvente at få fradrag for mere end 25% af udgifterne til receptionen, hvis ikke der er et klart reklamemæssigt element i begivenheden med den hensigt at skabe nye kontakter med købedygtige omgivelser. Såfremt der er tale om et overvejende privat arrangement, kan der ikke påregnes fradragsret. Et selskab havde i anledning af ejerens 50 års fødselsdag afholdt en reception i det lokale forsamlingshus. Invitationen var foretaget i form af annoncer i Jyllands-Posten og i den lokale presse, hvor man indbød venner, bekendte og forretningsforbindelser. Festen blev afholdt om eftermiddagen, og om aftenen var der privat fest for venner og familie. Skattemyndighederne ville ikke acceptere, at selskabet trak 25% af udgiften fra som repræsentation. Spørgsmålet blev prøvet ved domstolene, hvor Vestre Landsret i september udtalte, at idet der ikke var nogen forretningsmæssig begrundelse for receptionen, var der ikke fradrag for nogen del af udgiften. Kortfattet kan retsstillingen resumeres således: Fradrag (%) Formål Helt eller delvist privat anledning Kommerciel gæstfrihed Salgsarrangementer Hvis invitationen til receptionen er rettet mod en begrænset kreds, er det et klart signal om, at der ikke er 100% fradrag. Efter den omtalte højesteretsdom er måltidets omfang af mindre betydning, hvis det reklamemæssige element er stærkt nok til at bære 100% fradrag. X X X Retsstillingen Lempelse af reglerne om kapitalforklaring Kapitalforklaringen bliver frivillig, men skattemyndighederne kan kræve den udarbejdet Det forventes, at pligten til at indgive en kapitalforklaring sammen med selvangivelsen bliver lempet fra og med indkomståret Hidtil har personligt erhvervsdrivende og personer omfattet af den såkaldte hovedaktionærregel været forpligtet til sammen med selvangivelsen at aflevere en kapitalforklaring. Kapitalforklaringen er en oversigt i hovedposter udvisende formuen ved årets begyndelse og ved årets slutning samt en oversigt over størrelsen og arten af ændringerne i årets løb, herunder hovedposter i årets privatforbrug. Især mange hovedaktionærer, herunder de familiemedlemmer, der på grund af små aktieposter i familieforetagendet er omfattet af værnsaktionærbegrebet, har været utilfredse med de nuværende regler. Dette skyldes, at det er besværligt at udarbejde kapitalforklaringen, når man ikke bogfører. I lovforslaget forbeholder skattemyndighederne sig retten til at indhente en kapitalforklaring til brug for ligningen. Da ligningsfristen er 3 år og 4 måneder, kan det for nogle være hensigtsmæssigt alligevel at udarbejde den hvert år. For personligt erhvervsdrivende har kapitalforklaringen i mange år været et naturligt led i aflæggelsen af årsrapporten. Kapitalforklaringen indgår i den løbende samtale med revisor og bank om formueudviklingen set i forhold til årets resultat og udviklingen i aktiver og gæld. Bogførings- og regnskabspligtige skal fortsat udarbejde oplysninger om den del af formuen, der vedrører virksomheden. Der er ofte forholdsvis snæver sammenhæng mellem virksomhedsøkonomien og privatøkonomien, og som led i ligningen kan skattemyndighederne fortsat forlange at få en kapitalforklaring. Derfor vil mange formentlig fortsat foretage opgørelsen i forbindelse med udarbejdelsen af selvangivelsen for at bevare overblikket over økonomien og for at spare en besværlig arbejdsgang senere hen i forbindelse med ligningen. Mange vil fortsat udarbejde kapitalforklaring 7

8 d e t b e m æ r k e s Aktuelle satser Mindsterenten 1. januar juni 2003 udgør 3% p.a. Mindsterenten 1. juli december 2003 udgør 2% p.a. Diskonto: ,50% ,25% ,75% ,25% ,75% ,50% ,00% Aktuelle datoer 29. december 2003 Betaling af moms store virksomheder. 31. december 2003 Sidste frist for indbetaling på kapitalpension og rateopsparing for indkomståret Sidste frist for rentefri indbetaling af restskat for 2003 udover kr. 26. januar 2004 Betaling af moms store virksomheder. 10. februar 2004 Betaling af moms mellemstore virksomheder (omsætning 1-15 mio. kr. om året). 25. februar 2004 Betaling af moms store virksomheder. 1. marts 2004 Betaling af moms små virksomheder (omsætning under 1 mio. kr. om året). 15. marts 2004 Sidste frist for ubegrænset indbetaling af restskat for Der betales et tillæg på 2% af beløb over kr. 22. marts 2004 Betaling af 1. rate acontoskat for selskaber. Nye regler om tidsbegrænset ansættelse Arbejdsmarkedets parter har med virkning fra 1. juni 2003 indarbejdet et nyt EU-direktiv om tidsbegrænsede ansættelser i en række overenskomster. Endvidere er en ny lov, som gælder for de lønmodtagere, der ikke er dækket af de kol- lektive overenskomster eller af en individuel aftale, trådt i kraft. Funktionærloven er ændret som konsekvens af de nye regler. Overskriften på de nye bestemmelser er ikkediskrimination. Man må således ikke give tidsbegrænset ansatte ringere arbejdsvilkår end sammenlignelige fastansatte. Det er efter loven ikke tilladt at aftale tidsbegrænsede ansættelser i forlængelse af hinanden, uden at der er en særlig grund til det. Man må for eksempel godt anmode en vikar om tage et vikariat mere, hvis der opstår sygdom, graviditet eller lignende hos en af de andre ansatte. En vikar har efter loven krav på samme løn som en sammenlignelig fastansat. Ændringerne i funktionærloven drejer sig blandt andet om en præcisering af, at lovens opsigelsesregler også gælder vikarer, der ønskes opsagt i utide. Kun midlertidige ansættelsesperioder på mindre end en måned er undtaget fra de almindelige opsigelsesbestemmelser. Tidligere var der tale om en 3-måneders periode. Husk testamentet Hvis ikke man regner med et evigt liv, vil der på et tidspunkt blive udløst et arvefald. Kan man ikke acceptere, at arvingerne bliver tilgodeset efter gældende arvelovgivning, er der behov for at skrive et testamente. Arveloven kan give uønskede resultater ikke mindst i de situationer, hvor kernefamilien har været i opbrud, og hvor der er opstået nye parforhold med eller uden børn. Et testamente kan både anvendes til at omfordele arven og til at sikre, at bestemte aktiver falder i arv til en bestemt arving. Det er kun i tegneserier, man kan anvende et testamente til at gøre livsarvinger arveløse. Til gengæld kan det være relevant, at en arving giver arveafkald. Arveafkald kan gives for at undgå dobbelt arveafgift eller i tilfælde af, at arven ellers vil tilfalde kreditorerne eller lignende. I mange tilfælde kan man opnå størst indflydelse på arvens fordeling ved at give gaver, mens man lever. Her er det også enklere at stille betingelser i tilknytning til gaven. December 2003 RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer. Medlemsfirmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff statsautoriseret revisionsaktieselskab København Busch-Sørensen Århus / Skanderborg Gunni Pedersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksberg Kvist & Jensen AS Randers / Hammel / Hadsund / Hadsten / Mørke Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Krøyer Pedersen Holstebro / Struer Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere København H. Martinsen Statsautoriseret revisionsaktieselskab Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Partner Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm Revision Syd Nykøbing F Revisorsamvirket af 1975 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Herlev RIR Revision I/S Roskilde / Holbæk SønderbroHus I/S Statsautoriserede Revisorer Horsens Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Aabenraa / Padborg Ullits & Winther Viborg Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Redaktionen er afsluttet den 12. november Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri AS

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Hui, hvor det går...

Hui, hvor det går... Hui, hvor det går... INDHOLD: Kapitalforklaring - hvornår og hvordan... 2-3 Arbejdsmiljølovgivningen... 3 Fradragsret for låneomkostninger... 4-5 Renter i forbindelse med køb af aktier... 5 Omgørelse af

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag

Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag - 1 Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så

Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så - 1 Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har tirsdag i denne uge taget stilling til + / 15 pct. s reglen ved overdragelse

Læs mere

Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender

Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender - 1 Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne om personers fradragsret for tab på fordringer har i en årrække været uklare. Siden 2010 har

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gaver mellem samlevende personer kan rejse flere juridiske problemer, herunder spørgsmål om de skattemæssige forhold, både for

Læs mere

Skat og studierejser

Skat og studierejser - 1 Skat og studierejser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med jævne mellemrum rejser SKAT sager om beskatning af medarbejdere eller selvstændige erhvervsdrivende, der har været på studierejse

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 17/

TimeTax NYHEDSBREV 17/ Indskud på pensionsordninger Side 1 Pensioner indskud fradrag Vi nærmer os afslutningen på endnu et år, og årets indtægter er ved at være kendte. Det er derfor nu man skal begynde at overveje, om der skal

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 07.02.2014 PRAKSISÆNDRING FOR MOMSFRI FORVALTNING AF INVESTERINGS- FORENINGER SKAT ændrer praksis for hvilke enheder, der er omfattet af momsfritagelsen for momsfri "forvaltning

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 123 - forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven og skattestyrelsesloven

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Lønindkomst i selskabsregi

Lønindkomst i selskabsregi - 1 Lønindkomst i selskabsregi Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en højesteretsdom fra 16. november 2015 bør man, f.eks. som konsulent, tænke sig grundigt om, før man beslutter sig for

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Forlænget ansættelsesfrist for SKAT for hovedaktionærer og selskaber

Forlænget ansættelsesfrist for SKAT for hovedaktionærer og selskaber - 1 Forlænget ansættelsesfrist for SKAT for hovedaktionærer og selskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har særligt lange frister for at gennemgå og ændre beskatningen af transaktioner

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere