Ude godt... Der en vis tendens til, at mange af os vil noget andet end det, vi i dag er beskæftiget med.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ude godt... Der en vis tendens til, at mange af os vil noget andet end det, vi i dag er beskæftiget med."

Transkript

1 Ude godt... INDHOLD: Skat ved arbejde i udlandet Nye faktureringsregler Skattemæssig behandling af kursgevinster og -tab... 5 Nye EU-medlemmer... 6 Reception hel/delvis fradragsret Lempelse af reglerne om kapitalforklaring... 7 det bemærkes... 8 Der en vis tendens til, at mange af os vil noget andet end det, vi i dag er beskæftiget med. Er vi i det kolde nord, drømmer vi os væk til eksotiske himmelstrøg. Når vi så sidder på en tropeø så drømmer vi romantisk om at være hjemme i trygge omgivelser. Lidt anderledes er det, når opholdet under andre himmelstrøg ikke skyldes lyst til forandring men arbejdsgiverens krav. Her melder der sig en del praktiske problemer, og nogle af disse har også økonomisk betydning. Forskellene fra land til land er for store til at give en udtømmende beskrivelse af forholdene ved arbejde i udlandet, men i dette nummer af FACIT giver vi nogle generelle retningslinier. De fremmede lande kommer på en måde tættere på os inden længe, idet EU udvides med ti nye medlemslande. Det giver anledning til overvejelser i de virksomheder, der allerede har eller påtænker at få handel med disse lande. Her kan vi give lidt mere eksakte retningslinier. På disse kanter, er der fremsat forslag om nye krav til virksomhedernes fakturaer. Idet kravene gælder fra nytår, omtaler vi reglerne, selv om disse endnu ikke er vedtaget. Kommer der væsentlige ændringer til det foreslåede, vil vi informere herom på vor hjemmeside. En forenkling i kravene til selvstændiges selvangivelse forventes indført: Den såkaldte kapitalforklaring skal ikke længere indsendes, men kan efterfølgende kræves af skattemyndighederne. Normalt er forenklinger velkomne men den erhvervsdrivende og det pengeinstitut, der bruger årsrapporten til kreditvurdering, kan vanskeligt undvære denne kapitalforklaring. Kort fortalt kan man ud af kapitalforklaringen se: Hvad har jeg tjent, hvad betaler jeg i skat heraf, hvad har jeg brugt privat? Er der noget tilbage, har jeg sparet op og i modsat fald har min ind-tjening ikke kunnet finansiere forbruget. Det kan være ubehagelig læsning men det er nu sådan, at man på længere sigt helst skal tjene mindst lige så meget, som man bruger. I modsat fald kan det gå galt og derfor er vort bud, at selv om skattemyndighederne ikke nødvendigvis vil læse kapitalforklaringen, er den et vigtigt led i forståelsen af éns økonomi. Også hvis drømmen om fjerne strande skal blive virkelighed men først skal julegaverne lige overstås. God jul og godt nytår til alle vore læsere ude såvel som hjemme!

2 Skat ved arbejde i udlandet De skattemæssige forhold i forbindelse med udstationering af medarbejdere bør undersøges nøje Væsentlige overvejelser Risiko for dobbeltbeskatning 2 Både små og store virksomheder oplever i stigende grad et behov for at samarbejde med udenlandske virksomheder og for at sende medarbejdere til udlandet i kortere eller længere tid. Ikke mindst udvidelsen af EU-samarbejdet mod øst må forventes at give anledning til forøget rejseaktivitet. Når man skal arbejde i udlandet, er det vigtigt at overveje sin situation i forhold til skat og social sikring. Den skatte- og socialsikringsmæssige situation afhænger blandt andet af: udstationeringens varighed, om man bevarer sin bolig i Danmark, om familie/ægtefælle/samlever flytter med, og om lønnen betales af en dansk eller en udenlandsk arbejdsgiver. Den fulde skattepligt til Danmark kan ophæves i forbindelse med fraflytning eller udstationering. Ophævelse af fuld skattepligt kræver, at der ikke længere er bopæl i Danmark. Hvis den fulde skattepligt til Danmark ophører, kan man i stedet være begrænset skattepligtig til Danmark, hvis man har indkomster, der stammer fra kilder i Danmark. Det indebærer, at man kun er skattepligtig af visse indkomster med kilde i Danmark. Uanset om den fulde skattepligt til Danmark bevares efter fraflytningen, eller om man alene er begrænset skattepligtig, og der samtidig indtræder fuld eller begrænset skattepligt til et andet land, er der risiko for dobbeltbeskatning. Principielt vil to lande efter hver sin nationale skattelovgivning kunne beskatte den samme indkomst. Danmark har derfor indgået bilaterale aftaler med mere end 75 lande om, hvorledes denne dobbeltbeskatning undgås de såkaldte dobbeltbeskatningsoverenskomster. I den danske skattelovgivning findes der også regler for, hvordan man kan få nedsat skatten på udenlandsk indkomst. Man kan således opnå lempelse, selvom man arbejder i et land, som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. I tilfælde af at der er en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan man selv vælge, om man vil lempes efter denne eller efter de danske skatteregler. Ligningslovens 33 A I henhold til reglerne i ligningslovens 33 A kan udenlandsk lønindkomst for personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, under visse betingelser lempes eller eventuelt helt fritages for dansk skat. Betingelserne herfor er, at udlandsopholdet skal strække sig over mindst seks måneder, og det må kun afbrydes af nødvendigt arbejde, der står i direkte forbindelse med udlandsopholdet, samt ferie eller lignende i maksimalt syv dage i gennemsnit pr. måned, svarende til i alt 84 dage i løbet af 12 måneder. Med nødvendigt arbejde i forbindelse med udlandsopholdet menes eksempelvis rapportering til virksomheden i Danmark, modtagelse af instrukser samt møder. I de første seks måneder må man dog maksimalt opholde sig i Danmark i 42 dage i alt. Derefter kan de syv dage pr. måned i gennemsnit placeres frit i perioden. Ved optællingen af dagene i Danmark medregnes også brudte døgn, herunder eksempelvis til rejsedage. Man kan ikke medregne ferie i Danmark i slutningen af perioden til udlandsopholdet. Ufrivilligt ophold i Danmark på grund af arbejde eller sygdom afbryder udlandsopholdet. Hvis man opfylder betingelserne for lempelse efter ligningslovens 33 A, nedsættes den danske skat af den udenlandske indkomst med det beløb, som forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst, således at der ikke skal betales dansk skat af lønnen. Såfremt en dobbeltbeskatningsoverenskomst har tillagt Danmark beskatningsretten til en indkomst, gives dog kun nedslag med halvdelen af de beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst.

3 Hvis man ikke opfylder reglerne i ligningslovens 33 A og dermed ikke kan få lempelse, kan man få nedsat en eventuel dobbeltbeskatning ved anvendelse af lempelsesreglen i ligningslovens 33. Denne regel kan blive aktuel, hvis man for eksempel arbejder i et andet land, som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, og hvis udenlandsopholdet kun varer i eksempelvis fem måneder. Fraflytning - konsekvenser Når man flytter fra Danmark, har det en række skattemæssige konsekvenser. Der er pligt til at udarbejde en dansk selvangivelse for perioden fra 1. januar og indtil det tidspunkt, hvor man flytter. Tidsfristen for indsendelse af denne selvangivelse er en måned. Efter ansøgning kan man dog få henstand med indsendelse af selvangivelsen til den ordinære selvangivelsesfrist. Indkomsten i perioden inden ophør af fuld skattepligt bliver omregnet til en helårsindkomst. Den skat, der beregnes af helårsindkomsten, bliver herefter reduceret forholdsmæssigt, så den svarer til perioden med fuld skattepligt. Hvis den fulde skattepligt ophører, eller hvis man skifter skattemæssigt hjemsted til udlandet, er løn under ferie efter ferieloven, der er optjent inden skattepligtens ophør, senest indkomstskattepligtig på tidspunktet for skattepligtens ophør eller skiftet af skattemæssigt hjemsted. Hvis der i fraflytningsåret eller i de forudgående fire år er foretaget ekstraordinært store indbetalinger til en pensionsordning med løbende udbetalinger eller til en ratepension, kan disse indbetalinger blive fraflytningsbeskattet. Når fuld skattepligt ophører, eller hvis der skiftes skattemæssigt hjemsted, skal gevinster på aktier og visse andre værdipapirer som udgangspunkt beskattes i samme omfang, som hvis aktierne var afstået på dette tidspunkt. Stiller man sikkerhed, kan der efter ansøgning opnås henstand med betalingen af fraflytningsskatten på aktier mod forrentning. Vender man senere tilbage til Danmark uden at have solgt aktierne, bortfalder den beregnede skat. Social sikring Inden for EØS-landene (EU + Island, Norge og Liechtenstein) er det en EF-forordning (EF-forordning 1408/71), der afgør, hvilket lands sociale sikring man skal være omfattet af. Reglerne gælder også i vid udstrækning for Schweiz. Forordningen regulerer både retten til at få sociale ydelser, og hvortil man som henholdsvis arbejdsgiver og lønmodtager skal betale sociale afgifter. Bliver man udstationeret til et land uden for EØS, afhænger den sociale sikring af, hvilket land der er tale om, idet Danmark ikke har sociale konventioner med alle lande. Det er derfor vigtigt, at man i god tid undersøger de regler, der gælder i den konkrete situation, således at man kan planlægge udstationeringen bedst muligt. Beskatning af gevinster på aktier Undersøg regler i god tid Nye faktureringsregler Skatteministeriet har fremsat forslag til ændring af momsbekendtgørelsens bestemmelser om fakturakrav De nye regler skal træde i kraft fra den 1. januar Det kan ikke udelukkes, at udformningen af de endelige fakturakrav vil blive ændret i forhold til nedenstående, men der forventes ikke væsentlige ændringer. Vi vil efterfølgende informere om de endelige regler på området på vor hjemmeside. Fra 1. januar 2004 skal følgende oplysninger fremgå af en faktura, herunder momsafregningsbilag: 1. Udstedelsesdato (fakturadato). 2. Fortløbende nummer, som bygger på én eller flere serier og identificerer fakturaen. 3. Sælgers momsregistreringsnummer. 4. Navn og adresse på sælger og køber. 5. Mængden og arten af de leverede varer/ tjenesteydelser. Fakturakrav 3

4 6. Den dato, hvor levering af varerne/tjenesteydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato. formidler ydelser uden moms til registrerede købere i andre EU-lande, er frivilligt registreret for levering til momspligtige personer af investeringsguld. Fakturakrav Nødvendige oplysninger 7. Momsgrundlaget, enhedsprisen uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i enhedsprisen. 8. Gældende momssats. 9. Det samlede momsbeløb, der skal betales af fakturabeløbet. 10. Særskilt sammentælling af momspligtige leverancer, såfremt fakturaen også omfatter momsfrie leverancer. Udlejning/leasing af personbiler Ved udlejning/leasing af personbiler til momsregistrerede virksomheder for en periode af mere end 6 måneder skal udlejer på fakturaen afgive de oplysninger, der er nødvendige ved beregningen af det månedlige fradragsbeløb, eksempelvis ved angivelse af fradragsbeløbet i fakturaen. I dag er det et krav, at fradragsbeløbet fremgår, men fremover bliver det tilstrækkeligt at anføre de nødvendige oplysninger til brug for beregningen, der så bliver overladt til lejer. Anførsel af registreringsnummer Virksomheder skal på fakturaen anføre virksomhedens og modtagerens momsregistreringsnummer, hvis de udlejer transportmidler til momspligtige personer uden for EU, sælger ydelser i form af sagkyndig vurdering af løsøregenstande, arbejde udført på løsøregenstande, transport af varer og hertil knyttede ydelser, Ved ovennævnte typer salg skal det på fakturaen endvidere anføres, såfremt leverancen er omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt. Dette sker enten ved henvisning til den relevante EU-bestemmelse, ved henvisning til den nationale bestemmelse eller ved påtegning af teksten omvendt betalingspligt. Anførsel af momsfritagelse Enhver momspligtig person skal for levering af varer og ydelser, bortset fra leverancer omfattet af momslovens 13, det vil sige undervisningsydelser, finansielle ydelser, forsikringsydelser med videre, udstede en faktura til modtageren (kunden), jævnfør momslovens 52. I forslaget anføres, at hvis der således er pligt til udstedelse af faktura på en momsfritaget leverance, skal der på fakturaen anføres, at leverancen er momsfritaget. Dette sker enten ved henvisning til den relevante EU-bestemmelse, ved henvisning til den nationale bestemmelse eller ved påtegningen momsfritaget. Som forslaget er formuleret her og nu, skal en virksomhed i visse tilfælde påføre fakturaen, at leverancen både er momsfritaget og omfattet af omvendt betalingspligt. Krav om faktura Udstedelse af almindelige momsfakturaer kan undlades ved salg af varer og ydelser, når det samlede fakturabeløb er under 750 kr., med mindre køber anmoder om en faktura. I stedet skal der anvendes en kassebon eller i specielle situationer en forenklet faktura. Modsætningsvist gælder det, at der som udgangspunkt altid er pligt til udstedelse af almindelig momsfaktura ved beløb på 750 kr. og derover. For virksomheder, der skal benytte kasseapparat og udlevere kasseboner, eller hvor der er pligt til at udstede forenklede fakturaer, skal både kasseboner og fakturaer indeholde oplysninger om sælgers navn og registreringsnummer, udstedelsesdato, leverancens art samt momsbeløbets størrelse (eventuelt ved anførsel af, at momsen udgør 20% af totalbeløbet). 4

5 Elektroniske fakturaer I Danmark er det i dag tilladt at anvende elektroniske fakturaer. Fremover bliver kravene til elektroniske fakturaer skærpet. Udstedelse af elektroniske fakturaer er betinget af, at kunden er indforstået hermed, og at fakturaernes ægthed og integriteten af deres ind- hold sikres ved enten elektronisk signatur eller elektronisk dataudveksling (EDI). Virksomheder, der benytter elektronisk fakturering, skal opbevare beskrivelser af de anvendte procedurer og systemer, herunder hardware og software. Som en del af beskrivelsen skal virksomheden endvidere opbevare kontrakter og certifikater. Opbevaringskrav Skattemæssig behandling af kursgevinster og -tab Den skattemæssige behandling af kursgevinster og -tab er et af de skatteemner, der giver anledning til flest spørgsmål Reglerne er både detaljerede og komplicerede, blandt andet fordi kursgevinstloven indeholder en lang række bestemmelser, der skal værne statskassen mod kreative fradrag, og fordi der er forskel på den skattemæssige behandling af selskaber og personer. Et eksempel på denne forskel kan ses i forbindelse med de såkaldte pari-pari-forhold. Et selskab var blevet nægtet fradrag for låneomkostninger på et lån, der både var optaget og indfriet til kurs 100 altså til pari. Selskabet klagede over dette, men tabte sagen i Landsskatteretten. Selskabet udtog stævning ved Landsretten, og her tog statens advokat under sagens gang bekræftende til genmæle. Selskaber, der har fået nægtet fradrag, kan nu via et cirkulære bede om at få genoptaget skatteansættelsen for årene 1995 og fremefter. Anmodningen skal fremsættes inden rimelig tid, efter at man har fået kendskab til cirkulæret herom. Cirkulæret bortfalder ultimo april Cirkulæret gælder kun selskabers gæld i danske kroner. Det skyldes, at både selskaber og personer har fradrag for omkostningerne, når disse relaterer sig til gæld i udenlandsk valuta. Personer har ikke fradrag for kurstab og omkostninger vedrørende gæld i danske kroner. For personer er spørgsmålet om fradrag for låneomkostninger og kurstab blandt andet relevant i forbindelse med realkreditlån i Euro samt ved lån optaget via en bank. Låneomkostninger ved lånets etablering indregnes i kursværdien på optagelsestidspunktet. Lå- neomkostninger ved lånets indfrielse indregnes i kursværdien på indfrielsestidspunktet. I en sag vedrørende fradrag for låneomkostninger var der tale om, at en skatteyder blev nægtet fradrag for det beløb, banken havde fået i overkurs i forbindelse med opsigelse af et fast forrentet lån. Overkursbeløbet var ellers blevet godkendt af Landsskatteretten og Vestre Landsret som fradragsberettiget merrente, ligesom der efter praksis er fradrag for den differencerente, man betaler til realkreditselskabet i forbindelse med en såkaldt pari-straks-indfrielse. Skatteministeriet ankede sagen til Højesteret, der udtalte, at beløbet var aftalt som en erstatning til banken for det indtægtstab, der kunne opstå for banken ved genplacering i nyudlån eller obligationer. Højesteret mente ikke, at en sådan erstatning var fradragsberettiget, idet der ikke er tale om renter af gæld, og idet beløbet ikke kan sammenlignes med differencerente ved indfrielse af realkreditlån. Fradrag nægtet Højesteretsdom 5

6 Nye EU-medlemmer Danske virksomheder, der handler med nye EU-medlemmer, skal tilpasse administrative rutiner 1. maj 2004 De nye EU-medlemmer får med virkning fra 1. maj 2004 samme told- og momsmæssige status som de nuværende EU-lande. Det giver anledning til en ændring af de administrative rutiner i de virksomheder, der har samhandel med virksomheder i et eller flere af de ti nye medlemslande. Cypern, Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovakiet og Slovenien forventes alle at blive medlemmer af EU med virkning fra den 1. maj Fra denne dag vil grænsekontrol og told mellem EU og de nye lande ophøre og blive erstattet af harmoniserede regler om EU-handel. Det kan ikke forventes, at de nye landes myndigheder vil være fuldt ud forberedte til at håndtere de nye regler den 1. maj Selvom de overordnede juridiske og politiske rammer for EU-udvidelsen er fastlagt, vil der uden tvivl opstå en række detailproblemer og spørgsmål, som næppe er afklaret inden 1. maj Inden den 1. maj 2004 skal de nye medlemslande også tilpasse deres momslovgivning til EU s harmoniserede regler. Fra 1. maj 2004 vil eksempelvis EU-handlen med varer fra Danmark til en momsregistreret virksomhed i Tjekkiet være momsfri i Danmark, men momspligtig i Tjekkiet, hvis fakturaen påføres køberens momsnummer, og varerne sendes fra Danmark til Tjekkiet. På samme måde skal en dansk virksomhed ikke længere opfylde diverse toldformaliteter, men i stedet beregne erhvervelsesmoms i Danmark ved køb af varer fra en tjekkisk sælger, når varen kommer til Danmark. Levering af varer fra Danmark til tjekkiske privatpersoner vil ikke længere blive anset som en momsfri eksport, men derimod som momspligtig i Danmark. Dog skal leverandøren momsregistreres i Tjekkiet, hvis omsætningen overskrider en vis størrelse. For at opfylde de nye krav skal man planlægge og implementere tilretninger i bogførings- og momsrapporteringssystemer. Desuden skal kundens momsnummer indhentes til brug for salgsfakturaer og transportdokumenter. Reception hel/delvis fradragsret En kort status på en evigt tilbagevendende problemstilling 25% eller 100% Udgifter til repræsentation kan fradrages med 25%, når udgiften er afholdt overfor andre end virksomhedens medarbejdere for at afslutte forretninger eller for at knytte eller bevare forretningsforbindelser, og når repræsentationen har karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed. Dette følger af forarbejderne til den lovbestemmelse, der giver hjemmel til fradraget. Der har i en del år været tvivl om, hvorvidt der er fradrag for 25% efter repræsentationsbestemmelsen eller 100% efter bestemmelsen om reklameudgifter, når der afholdes udgifter til virksomhedsrelaterede receptioner for eksempel ved jubilæer, indvielse af nye lokaler eller opstart af nye aktiviteter. Her har det hidtil været et krav for 100% fradrag, at der var tale om et beskedent traktement og ikke en egentlig bespisning, og at der skulle annonceres bredt, for eksempel ved at skrive åbent hus og ikke blot venner, bekendte og forretningsforbindelser i annoncen. I en højesteretsdom er der rokket en hel del ved disse kriterier i en sag, hvor retten kun accepterede 25% fradrag uden skelen til kravene fra domstolenes hidtidige praksis. 6

7 Man skal således ikke forvente at få fradrag for mere end 25% af udgifterne til receptionen, hvis ikke der er et klart reklamemæssigt element i begivenheden med den hensigt at skabe nye kontakter med købedygtige omgivelser. Såfremt der er tale om et overvejende privat arrangement, kan der ikke påregnes fradragsret. Et selskab havde i anledning af ejerens 50 års fødselsdag afholdt en reception i det lokale forsamlingshus. Invitationen var foretaget i form af annoncer i Jyllands-Posten og i den lokale presse, hvor man indbød venner, bekendte og forretningsforbindelser. Festen blev afholdt om eftermiddagen, og om aftenen var der privat fest for venner og familie. Skattemyndighederne ville ikke acceptere, at selskabet trak 25% af udgiften fra som repræsentation. Spørgsmålet blev prøvet ved domstolene, hvor Vestre Landsret i september udtalte, at idet der ikke var nogen forretningsmæssig begrundelse for receptionen, var der ikke fradrag for nogen del af udgiften. Kortfattet kan retsstillingen resumeres således: Fradrag (%) Formål Helt eller delvist privat anledning Kommerciel gæstfrihed Salgsarrangementer Hvis invitationen til receptionen er rettet mod en begrænset kreds, er det et klart signal om, at der ikke er 100% fradrag. Efter den omtalte højesteretsdom er måltidets omfang af mindre betydning, hvis det reklamemæssige element er stærkt nok til at bære 100% fradrag. X X X Retsstillingen Lempelse af reglerne om kapitalforklaring Kapitalforklaringen bliver frivillig, men skattemyndighederne kan kræve den udarbejdet Det forventes, at pligten til at indgive en kapitalforklaring sammen med selvangivelsen bliver lempet fra og med indkomståret Hidtil har personligt erhvervsdrivende og personer omfattet af den såkaldte hovedaktionærregel været forpligtet til sammen med selvangivelsen at aflevere en kapitalforklaring. Kapitalforklaringen er en oversigt i hovedposter udvisende formuen ved årets begyndelse og ved årets slutning samt en oversigt over størrelsen og arten af ændringerne i årets løb, herunder hovedposter i årets privatforbrug. Især mange hovedaktionærer, herunder de familiemedlemmer, der på grund af små aktieposter i familieforetagendet er omfattet af værnsaktionærbegrebet, har været utilfredse med de nuværende regler. Dette skyldes, at det er besværligt at udarbejde kapitalforklaringen, når man ikke bogfører. I lovforslaget forbeholder skattemyndighederne sig retten til at indhente en kapitalforklaring til brug for ligningen. Da ligningsfristen er 3 år og 4 måneder, kan det for nogle være hensigtsmæssigt alligevel at udarbejde den hvert år. For personligt erhvervsdrivende har kapitalforklaringen i mange år været et naturligt led i aflæggelsen af årsrapporten. Kapitalforklaringen indgår i den løbende samtale med revisor og bank om formueudviklingen set i forhold til årets resultat og udviklingen i aktiver og gæld. Bogførings- og regnskabspligtige skal fortsat udarbejde oplysninger om den del af formuen, der vedrører virksomheden. Der er ofte forholdsvis snæver sammenhæng mellem virksomhedsøkonomien og privatøkonomien, og som led i ligningen kan skattemyndighederne fortsat forlange at få en kapitalforklaring. Derfor vil mange formentlig fortsat foretage opgørelsen i forbindelse med udarbejdelsen af selvangivelsen for at bevare overblikket over økonomien og for at spare en besværlig arbejdsgang senere hen i forbindelse med ligningen. Mange vil fortsat udarbejde kapitalforklaring 7

8 d e t b e m æ r k e s Aktuelle satser Mindsterenten 1. januar juni 2003 udgør 3% p.a. Mindsterenten 1. juli december 2003 udgør 2% p.a. Diskonto: ,50% ,25% ,75% ,25% ,75% ,50% ,00% Aktuelle datoer 29. december 2003 Betaling af moms store virksomheder. 31. december 2003 Sidste frist for indbetaling på kapitalpension og rateopsparing for indkomståret Sidste frist for rentefri indbetaling af restskat for 2003 udover kr. 26. januar 2004 Betaling af moms store virksomheder. 10. februar 2004 Betaling af moms mellemstore virksomheder (omsætning 1-15 mio. kr. om året). 25. februar 2004 Betaling af moms store virksomheder. 1. marts 2004 Betaling af moms små virksomheder (omsætning under 1 mio. kr. om året). 15. marts 2004 Sidste frist for ubegrænset indbetaling af restskat for Der betales et tillæg på 2% af beløb over kr. 22. marts 2004 Betaling af 1. rate acontoskat for selskaber. Nye regler om tidsbegrænset ansættelse Arbejdsmarkedets parter har med virkning fra 1. juni 2003 indarbejdet et nyt EU-direktiv om tidsbegrænsede ansættelser i en række overenskomster. Endvidere er en ny lov, som gælder for de lønmodtagere, der ikke er dækket af de kol- lektive overenskomster eller af en individuel aftale, trådt i kraft. Funktionærloven er ændret som konsekvens af de nye regler. Overskriften på de nye bestemmelser er ikkediskrimination. Man må således ikke give tidsbegrænset ansatte ringere arbejdsvilkår end sammenlignelige fastansatte. Det er efter loven ikke tilladt at aftale tidsbegrænsede ansættelser i forlængelse af hinanden, uden at der er en særlig grund til det. Man må for eksempel godt anmode en vikar om tage et vikariat mere, hvis der opstår sygdom, graviditet eller lignende hos en af de andre ansatte. En vikar har efter loven krav på samme løn som en sammenlignelig fastansat. Ændringerne i funktionærloven drejer sig blandt andet om en præcisering af, at lovens opsigelsesregler også gælder vikarer, der ønskes opsagt i utide. Kun midlertidige ansættelsesperioder på mindre end en måned er undtaget fra de almindelige opsigelsesbestemmelser. Tidligere var der tale om en 3-måneders periode. Husk testamentet Hvis ikke man regner med et evigt liv, vil der på et tidspunkt blive udløst et arvefald. Kan man ikke acceptere, at arvingerne bliver tilgodeset efter gældende arvelovgivning, er der behov for at skrive et testamente. Arveloven kan give uønskede resultater ikke mindst i de situationer, hvor kernefamilien har været i opbrud, og hvor der er opstået nye parforhold med eller uden børn. Et testamente kan både anvendes til at omfordele arven og til at sikre, at bestemte aktiver falder i arv til en bestemt arving. Det er kun i tegneserier, man kan anvende et testamente til at gøre livsarvinger arveløse. Til gengæld kan det være relevant, at en arving giver arveafkald. Arveafkald kan gives for at undgå dobbelt arveafgift eller i tilfælde af, at arven ellers vil tilfalde kreditorerne eller lignende. I mange tilfælde kan man opnå størst indflydelse på arvens fordeling ved at give gaver, mens man lever. Her er det også enklere at stille betingelser i tilknytning til gaven. December 2003 RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer. Medlemsfirmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff statsautoriseret revisionsaktieselskab København Busch-Sørensen Århus / Skanderborg Gunni Pedersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksberg Kvist & Jensen AS Randers / Hammel / Hadsund / Hadsten / Mørke Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Krøyer Pedersen Holstebro / Struer Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere København H. Martinsen Statsautoriseret revisionsaktieselskab Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Partner Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm Revision Syd Nykøbing F Revisorsamvirket af 1975 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Herlev RIR Revision I/S Roskilde / Holbæk SønderbroHus I/S Statsautoriserede Revisorer Horsens Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Aabenraa / Padborg Ullits & Winther Viborg Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Redaktionen er afsluttet den 12. november Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri AS

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010 Skat, moms og personalejura ved aktiviteter i udlandet 18. marts 2010 Disclaimer Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af emner, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om.

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Nyt fra fronten. Intet nyt er godt nyt lyder et nordisk ordsprog. Når man ikke hører noget, er der sandsynligvis ikke sket ulykker på fronten.

Nyt fra fronten. Intet nyt er godt nyt lyder et nordisk ordsprog. Når man ikke hører noget, er der sandsynligvis ikke sket ulykker på fronten. Nyt fra fronten INDHOLD: Forårspakken 2004... 2 Klar besked om skat... 3 Holdingselskaber får momsfradrag... 4 På efterløn med pengetank... 4 Kapitalpensioner kan nu hæves successivt... 5 Skattemappen...

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Begreber i årsrapporten

Begreber i årsrapporten vedrørende Begreber i årsrapporten En hjælp til forståelse af nye og gamle begreber Vi lever i et samfund, hvor omskifteligheden og udviklingen bliver mere og mere tydelig. Den nye årsregnskabslov fra

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Man skal ikke laste given gave...

Man skal ikke laste given gave... Man skal ikke laste given gave... INDHOLD: Personalegoder... 2-3 Ledelsespåtegning og ledelsesberetning... 4-6 Finansloven 2003... 6 Momsnyt... 7 - det bemærkes... 8 Et skattetryk af en given størrelse

Læs mere

Skat 2013. Repræsentationsudgifter.

Skat 2013. Repræsentationsudgifter. Skat 2013 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Foreløbige vejledninger vedr. MOMS. Indhold

Foreløbige vejledninger vedr. MOMS. Indhold Foreløbige vejledninger vedr. MOMS Indhold Honorarniveau... 2 Tidsforbrug... 3 Faktura... 4 Kassebon (forenklet faktura)... 5 Betalingsservice... 6 Driftsmidler / Instrumenter... 7 Honorarniveau Timelønnen

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Skat 2014. Repræsentationsudgifter.

Skat 2014. Repræsentationsudgifter. Skat 2014 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere