Retssager og voldgiftssager. V/Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retssager og voldgiftssager. V/Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus"

Transkript

1 Retssager og voldgiftssager V/Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

2 Uddannelsesdagen 31. maj 2012 RETSSAGER OG VOLDGIFTSSAGER - Hvordan undgår man dem? - Hvordan vinder man dem?

3 DISPOSITION 1. Præsentation 2. Procedureadvokaten 3. Retstvister hvordan undgår man dem? 4. Før retstvisten valg af tvisteløsningsmetode 5. Klausulerne de mange muligheder 6. Voldgiftsproceduren udfyldende retsnormer

4 DISPOSITION (fortsat) 7. Bevissikring og bevisoptagelse 8. Sagsstrategi 9. Om forligsindgåelse 10. Samarbejdet mellem klienten og procedureadvokaten 11. Skriftvekslingen 12. Hovedforhandlingens (tidligere domsforhandlingens) forløb

5 DISPOSITION (fortsat) 13. Særligt om parts- og vidneafhøringer 14. Hjælpemidler; Ekstrakt, materialesamling og hjælpebilag 15. Den mundtlige procedure 16. Formålet med skriftvekslingen 17. Opbygning af en stævning 18. Spørgsmål: Hvordan vinder man dem?

6 2. Procedureadvokaten - Gamle dage Hrs. - UK-barristers I de seneste 30 år er procedure ikke blevet betragtet som et egentligt speciale på linje med eksempelvis konkurrenceret eller skatteret. Konsekvensen heraf har været, at konkurrenceretsadvokaten procederede konkurrenceretssager, skatteretsadvokaten procederede skattesager etc. En egentlig specialisering i disciplinen procedure har hidtil været en sjældenhed. Tendens gennem de seneste år: Procedure er ved at blive anerkendt som et speciale på linje med eksempelvis konkurrenceret m.v. Eksempel: Tandlægeforeningen

7 3. Retstvister hvordan undgår man dem? - Ved at lave gode og gennemtænkte kontrakter - Eksempler på ikke-gennemtænkte kontraktbestemmelser: - Genforhandlingsklausuler, der ikke regulerer, hvad der skal ske, hvis parterne ikke ved genforhandling bliver enige. - Miljøklausuler eksempel: Såfremt der senest 18 måneder fra overtagelsesdagen at regne konstateres jordforurening på ejendommen, som er sket før overdragelsen, forpligter sælger sig til at oprense ejendommen. - Det vil ofte være en god idé at bruge gennemarbejdede Agreed Documents, såsom eksempelvis AB 92, ABR 89, NLM etc. Regelsættene er sædvanligvis særdeles gennemarbejdede, og der knytter sig som regel også en omfattende praksis til regelsættene som kan anvendes som fortolkningsbidrag. - Populært sagt: Man burde sætte procedureadvokaterne til at skrive kontrakter.

8 4. Før retstvisten valg af tvisteløsningsmetode A. Mediation hvad er mediation? Eksemplet: Olieselskabet Mediation er ofte første trin i en aftalt tvisteløsningsproces. B. Voldgift: a. Institutionel voldgift, eksempelvis Voldgiftsinstituttet, LCIA, VBA, ICC m.fl. b. Ad. hoc voldgift c. De almindelige domstole: Fordele ved institutionel voldgift: - Der findes et gennemarbejdet processuelt regelsæt, hvortil der knytter sig praksis - Instituttet foretager sædvanligvis en judiciel kvalitetssikring - Instituttet sikrer sig sædvanligvis kompetence og habilitet i forhold til udpegede dommere - Det vil ofte være lettere at få fuldbyrdet en voldgiftskendelse afsagt af eksempelvis en ICCvoldgift i udlandet - Den kyniske direktørkontrakt

9 4. Før retstvisten valg af tvisteløsningsmetode (fortsat) B. Voldgift (fortsat) - Ulemperne ved institutionel voldgift: - Merpris (se beregnereksemplet i materialesamlingen Voldgiftsinstituttet) - Depot til sikkerhed for sagsomkostninger til Voldgiftsretten hvad gør man, hvis modparten ikke betaler sin del? - Fordele ved de almindelige domstole: - Retsafgiften ved sagsanlæg er maksimeret til kr ,00. Der vil senere skulle betales en mindre berammelsesafgift. I voldgiftssager er omkostningerne til Voldgiftsretten og Voldgiftsinstituttet sædvanligvis afhængige af sagsgenstandens størrelse. Der er nu i retsplejeloven hjemmel til at aftale, at en sag kun kan prøves ved én instans. Herved åbner retsplejeloven mulighed for, at det, som de fleste opfatter som fordelen ved en voldgiftsbehandling, nemlig at voldgiftskendelser er inappellable, også kan aftales i sager ved de almindelige domstole. - Ulemper ved de almindelige domstole: - Der er offentlighed omkring sagerne, der sædvanligvis foregår for åbne døre. Domme vil blive optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen og andre tidsskrifter. Der rundsendes retslister, som læses af pressen.

10 Beregn omkostningerne ved voldgiftsagen Omkostningerne ved Voldgiftsinstituttets behandling af voldgiftssagen består sædvanligvis af: registreringsafgift, honorar til voldgiftsdommerne, administrationsafgift til instituttet, og evt. lokaleleje, fortæring, transport, honorar til sagkyndige mv. Registreringsgebyret på kr. (EUR 1.000) betales til instituttets bankkonto ved indgivelsen af begæringen om voldgift. Udgifterne til honorar til voldgiftsdommerne og afgift til instituttet er afhængig af størrelsen af det omtvistede beløb.

11

12 Statistisk rapport for 2011 I 2011 blev der anlagt 87 nye voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet. De følgende grafiske oversigter giver et indblik i nogle statistiske forhold vedrørende de aktiviteter, der er foregået ved instituttet i de senere år.

13

14 Voldgift Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

15 Forenklet voldgift Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

16 Mediation og Voldgift Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelsen af anmodningen om mediation. Mediationen er ikke til hinder for, at en part anlægger voldgiftssag i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist. Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftsagens anlæg.

17 ICC Recommended clause All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules

18 Arbitration Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any disputes regarding the existence, validity or termination thereof, shall be settled by arbitration arranged by The Danish Institute of Arbitration in accordance with the rules of arbitration procedure adopted by The Danish Institute of Arbitration and in force at the time when such proceedings are commenced.

19 Simplified arbitration Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any disputes regarding the existence, validity or termination thereof, shall be settled by simplified arbitration arranged by The Danish Institute of Arbitration in accordance with the rules of simplified arbitration procedure adopted by The Danish Institute of Arbitration and in force at the time when such proceedings are commenced.

20 Mediation and arbitration Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any disputes regarding the existence, validity or termination thereof, shall be settled by mediation arranged by The Danish Institute of Arbitration in accordance with the rules on mediation adopted by The Danish Institute of Arbitration and in force at the time when such proceedings are commenced. Mediation shall not affect the right of a party to initiate arbitration proceedings in accordance with the provisions below or to take any other legal steps in relation to the dispute. If the mediation proceedings are terminated without a settlement, the dispute shall be subject to arbitration arranged by The Danish Institute of Arbitration in accordance with the rules of arbitration procedure adopted by The Danish Institute of Arbitration and in force at the time when such proceedings are commenced.

21 5. Klausulerne Se eksempler på klausuler på 4 sprog i materialet. a. Valg af tvisteløsningsmetode: Institutionel voldgift ved eksempelvis Voldgiftsinstituttet, Stockholm Arbitration, LCIA, ICC, Ad. hoc. voldgift med en aftalt sammensætning af voldgiftsretten eller tvisteløsning i form af behandling ved de almindelige domstole. b. Tvisteløsningsinstrument: ADR/mediation eventuelt kombineret med voldgift (se eksempelvis Voldgiftsinstituttets kombinationsklausul i materialesamlingen). Fast track voldgift. c. Voldgiftsrettens sæde (neutralt land i internationale kontraktforhold)?

22 5. Klausulerne (fortsat) d. Lovvalg: Civil Law-lande eller Common Law-lande. Hvis lovvalget eksempelvis er UK, vil sagen mest nærliggende skulle føres af engelske advokater. Tilsvarende gælder, såfremt der er tale om USA. Der er en verden til forskel på priserne ved at føre en voldgiftssag i UK eller USA fremfor i Danmark eller Stockholm. Der er oftest også større forudsigelighed ved at føre en sag i f.eks. Danmark eller Stockholm frem for England eller USA. Det ses, at der ikke aftales noget om lovvalg, hvorefter det overlades til Voldgiftsretten selv at afgøre dette. Alternativt kan voldgiftsretten blive anmodet om i stedet for et specifikt lovvalg at anvende International Arbitration Principles eller lignende.

23 5. Klausulerne (fortsat) e. Skal der udpeges 1 eller 3 dommere (dette er vel primært et omkostningsspørgsmål)? Skal der medvirke sagkyndige dommere, som vi ser det i VBA? Skal der anføres noget om dommernes nationalitet? Hvordan skal dommerne udpeges? (evt. således at hver part udpeger en dommer, hvorefter disse to partsudpegede dommere i fællesskab udpeger opmanden).

24 6. Voldgiftsproceduren udfyldende retsnormer - Danmark -Voldgiftsloven -Retsplejeloven, henholdsvis almindelige retsplejemæssige principper -Internationalt: IBA-guidelines, Uncitral etc.

25 7. Bevissikring og bevisoptagelse a. Retssager, dansk ret: Behovet for bevissikring U V - Bevissikringsinstrumenterne: - RPL Besigtigelse - Sagkyndige dommere - Edition - Processuelle opfordringer/processuel skadevirkning - Vidnepligt, tvang - Syn og skøn (indenretligt eller udenretligt) - Syn og skøn uden samtidig anlæggelse af retssag (RPL 343) - Sagkyndige erklæringer

26 VESTRE LANDSRETS DOM AF 3. AUGUST 1999 (U V) BEVISSIKRING SYN OG SKØN: I en tilstandsrapport blev det oplyst, at der ikke forelå punkterede termoruder. Den beskikkede bygningssagkyndige gjorde i rapporten opmærksom på, at samtlige glaslister [er] angrebet af begyndende råddannelse. Der var ikke anført noget om, at termoruder skulle være punkterede. Sagsøgeren i sagen havde som sælger godtgjort køberen omkostninger forbundet med udskiftning af termoruder, der hævdedes at være punkteret. Godtgørelsen var sket på baggrund af sagsøgeren indeståelse som sælger overfor køberen om, at ingen termoruder var punkterede. Byretten dømte den beskikkede bygningssagkyndige, idet han ikke har kunnet afkræfte denne antagelse [om at vinduerne var punkterede HD], og som således må have overset forholdet.

27 VESTRE LANDSRETS DOM AF 3. AUGUST 1999 (U V) BEVISSIKRING SYN OG SKØN: Indstævnte, der har bevisbyrden for, at termoruderne var punkterede på tidspunktet for appellantens huseftersyn, og for, at appellanten burde have bemærket dette, har også for landsretten gjort gældende, at denne bevisbyrde er løftet ved glarmester Claus Mortensens udtalelse Indstævnte har ikke i øvrigt gennem iværksættelse af syn og skøn efter reglerne i retsplejelovens 343 eller på anden måde søgt at sikre sig bevis for vinduernes tilstand på besigtigelsestidspunktet. Vidneforklaringen fra Claus Mortensen, der på køberens foranledning foretog udskiftningen af termoruderne, kan i så henseende ikke sidestilles med en erklæring fra en sagkyndig uvildig person.

28 VESTRE LANDSRETS DOM AF 3. AUGUST 1999 (U V) BEVISSIKRING SYN OG SKØN: Da indstævnte som følge af det anførte herefter ikke har bevist, at appellanten har udført huseftersynet på en måde, der er ansvarspådragende, tager landsretten allerede som følge heraf appellantens frifindelsespåstand til følge.

29 7. Bevissikring og bevisoptagelse (fortsat) b. Aktuelt om ensidigt indhentede sagkyndige erklæringer -o0o- Back-to-back -problemstillingen. Bevissikring i form af vidneerklæringer eksempel: MTH-sagen.

30 8. Sagsstrategi - Sæt et team - Lego Andersen i Proceduren, 3. udgave, 8, side 151 f.f. - Klarlæg relevante bevistemaer - Klargør bevisbyrdefordelingen (bl.a. påberåbelsesbyrden) - Klarlæg, hvorvidt, og i givet hvordan, bevisbyrden kan løftes - Klarlæg JUS helt til bunds fra begyndelsen ikke først lige før hovedforhandlingen. - Om betydningen af procesinitiativet - Gavnø-eksemplet

31 9. Om forligsindgåelse Motiver for forligsindgåelse: - Procesrisiko - Omkostninger - Renter (p.t. ca. 8 % p.a.) - Forretningsmæssige overvejelser vedrørende fremtidigt samarbejde med modparten - (Der gror ikke græs, hvor der har været en voldgiftssag) Forligsvinduer - Kræmmermetoden

32 10. Samarbejdet mellem klienten og procedureadvokaten Jeres erfaringer?

33 11. Skriftvekslingen - Formål? - Hvad virker? - Skriver man for Retten, modparten og/eller klienten? - Betydningen af sammenfattende processkrifter/påstandsdokumenter - Hvad læser Retten egentlig?

34 12. Hovedforhandlingens forløb - Nedlæggelse af påstande - Forelæggelse - Partsafhøringer (først sagsøger) - Vidneafhøringer (først sagsøgers vidner, så sagsøgtes) - Procedure - Enten optagelse til dom eller mundtlig eller skriftlig tilkendegivelse med henblik på forlig Særligt om a) Behandling af sager ved Byretten b) Behandling af sager ved Landsretten c) Behandling af sager ved Højesteret d) Behandling ved en voldgiftsret

35 13. Særligt om parts- og vidneafhøringer

36 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) Retsplejelovens 184 Afhøringen skal ske på en sådan måde, at den er egnet til at fremkalde en tydelig og sandfærdig forklaring. Stk. 2. Vidnet skal så vidt muligt have adgang til at udtale sig i sammenhæng. Det bør fremgå af forklaringen, om den støtter sig på vidnets egen iagttagelse. Stk. 3. Retten afgør, om vidnet under afhøringen må benytte medbragte notater eller andre hjælpemidler.

37 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) - (fortsat) 1. Egne vidner: Gør dig klart, hvilke bevisbyrder din klient skal løfte under sagen. Gør dig klar, hvorledes bevisbyrderne løfter sig selv ved de foreliggende dokumentbeviser Overvej for hvert vidne, hvorvidt afhøring af den pågældende nu også er nødvendigt/hensigtsmæssigt Er vidnet svagt, vil vidnet potentielt kunne skade din sag. Dette undgås ved at afstå fra at afhøre det pågældende vidne (og håbe på, at modparten så ikke selv indkalder vidnet) Vurdering af, hvorvidt et eget vidne skal føres eller ej bør om muligt først træffes efter et møde med det pågældende vidne, hvor vidnets erindring vedrørende sagens relevante punkter efterprøves, hvor vidnets troværdighed efterprøves og hvor vidnets evne til at modstå en kontraafhøring af aggressiv karakter vurderes. Hvis vidnet er svagt, vil vidnet specielt under en kontraafhøring kunne gøre væsentlig mere skade end gavn.

38 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) - (fortsat) 1. Egne vidner (fortsat): Forebered vidnet (se herom bl.a. advokat René Offersens artikel i Advokaten 9/2008 under fane 4, side 158 i materialesamlingen): Grænser for at påvirke vidner. Vidnet bør vide, hvad sagen drejer sig om, hvordan tingene foregår i Retten (de fleste vidner har aldrig prøvet det før og er meget nervøse for at skulle lade sig afhøre) og hvilke spørgsmål du agter at stille og hvilke spørgsmål modpartens sandsynligvis vil stille. Ubehagelige spørgsmål der oftest vedrører svage svagheder i din klients sag, bør man overveje selv at stille til vidnet, idet man ved, at modparten givetvis vil stille spørgsmålene. Ved selv at spørge vidnet grundigt til disse svage punkter, vil man opnå, at retten ofte bliver irriteret, hvis modparten igen og igen presser på for udsagn vedrørende disse forhold, som vidnet jo allerede en gang har udtalt sig om.

39 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) - (fortsat) 1. Egne vidner (fortsat): Sørg for, at dine egne vidner fremstår a) troværdige, b) sympatiske. Vidnet bør eksempelvis ikke bruge skældsord eller beskidt tale i forbindelse med afhøringen. Dette skal vidnet være grundigt instrueret i at undgå. Styr dit eget vidne. Vidnet skal svare på spørgsmålene kort og konkret. Jo mere vidnet giver sig ud på en udflugt på egen hånd, jo større er risikoen for, at vidnet siger noget, der kan skade sagen. Hertil kommer, at retten ofte bliver irriteret, hvis et vidne tager på udflugter til emner og begivenheder, der ikke er relevante for vurderingen af den konkrete sag. Er der tale om ét helt centralt spørgsmål, bør der samles fuld opmærksomhed om spørgsmålet og navnlig om svaret. Sådanne spørgsmål kan oftest stilles med indledningen Jeg vil nu stille dig et helt centralt spørgsmål, og jeg vil derfor bede dig om at tænke dig godt om, før du svarer. Sådanne spørgsmål kan oftest stilles i en form, som kan besvares med et kort og klart ja eller nej.

40 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) - (fortsat) 2. Kontraafhøring af modpartens vidner: Er der tale om et stærkt, begavet og velformuleret vidne, vil en kontraafhøring sjældent føre noget godt med sig, medmindre man kan tage vidnet i direkte usandheder, selvmodsigelser eller lignende af relevans for sagen. Ofte vil en aggressiv kontraafhøring af et sådant vidne, der ender resultatløst, blot styrke vidnets udsagn og troværdighed. Man bør i mange situationer i stedet prøve at bagatellisere vidnets betydning ved at tilkendegive, at man ikke har nogen spørgsmål til det vidne. Hvis modparten har et helt centralt vidne, hvis udsagn man nødvendigvis må afkræfte eller afsvække for at vinde sagen, bør kontraafhøringen tilrettelægges meget nøje. Det gælder ofte om, med venlighed og indledende harmløse spørgsmål, at få vidne til at sænke paraderne.

41 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) - (fortsat) 2. Kontraafhøring af modpartens vidner (fortsat): Herefter vil man, i det omfang det er muligt, skulle konfrontere vidne med dokumentbeviser, der afkræfter vidnets udsagn, selvmodsigelser og lignende. Man kan også stresse vidnet ved aggressiv og pågående afhøringsteknik, hvorved man presser tempoet i afhøringen op og derved forsøger at bringe vidnet ud af fatning. Advarsel: Man må som advokat aldrig nogen sinde i retten lade sig ophidse, eller ikke af et modvilligt vidne. Ved aggressiv kontraafhøring skal man passe særdeles godt på, at man ikke herved vender stemningen og påkalder sig irritation. En aggressiv kontraafhøring specielt overfor svage vidner, vil ofte fremstå usympatisk og flytte rettens sympati over på vidnet.

42 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) - (fortsat) 3. Eksterne vidner (skønsmænd, sagkyndige vidner, vidner uden særlig tilknytning til den ene af sagens parter etc.: Tilkæmp dig førsteafhøringsretten den kan være helt afgørende, navnlig i forhold til syns- og skønsmænd. Se herom retsplejelovens 183, stk. 1, 1. punktum og eksempelvis advokat Økjær Jørgensen i Advokaten 9/2005 Dine vidner og mine vidner materialet under fane 4, side 156. Det vil i praksis, i stort set alle sager, være umuligt at vælte en skønserklæring i forbindelse med afhjemlingen. Skal dette lykkes, skal man have autoritativt materiale med, eksempelvis information fra Statens Byggeinformation i form af Byg-erfa-blade eller lignende. Sædvanligvis bør man derfor i et tilfælde hvor der foreligger en negativ skønserklæring i stedet overveje at forlige sagen på et tidligere tidspunkt.

43 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) - (fortsat) 4. Generelle praktiske råd vedrørende afhøringer: Indledning i forbindelse med en afhøring - I et eller to indledende spørgsmål klarlægges meget kort følgende: a) Hvor det er relevant vidnets uddannelse og beskæftigelse b) Vidnets rolle i sagen (ansat hos sagsøger eller lignende) c) Vidnets stilling og ansvarsområde på de relevante tidspunkter d) Vidnets konkrete tilknytning til og viden om den foreliggende sag Bemærk: Sørg for, at vidnet ikke begynder på en lang beretning om hele sit formidable levnedsforløb. Spørgsmålene til et vidne skal være korte, præcise og klare. Spørgsmålene må ikke være suggestive.

44 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) - (fortsat) 4. Generelle praktiske råd vedrørende afhøringer (fortsat): Spørgsmålene må ikke være kaptiøse. Spørgsmålene skal være relevante (retsplejelovens 341) Om suggestive spørgsmål: Den mest anvendelige fejl, som advokater begår i forbindelse med afhøringer er, at de alt for hyppigt foreslår spørgsmålets svar i spørgsmålsformuleringen, og at de alt for ofte udlægger vidnets udsagn på en måde, som der ikke er dækning for. Advokater siger ofte: Jeg forstår det du siger således Er det korrekt opfattet. I det omfang en advokat konstant selv foreslår svaret, afsvækker han jo reelt vidneudsagnet, idet vidneudsagnet bliver advokatens ord og indhold, og ikke vidnets. Der bør spørges åbent som en invitation til selvfortællingsprincippet. Dette må dog ikke føre til, at man mister grebet om afhøringen, det vil sige, at vidner får lov til at køre ud af en tangent.

45 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) - (fortsat) 4. Generelle praktiske råd vedrørende afhøringer (fortsat): Man må ikke anføre noget som en kendsgerning, hvis det er omstridt under sagen. Der bør altid udarbejdes et ekstra eksemplar af ekstrakten, således at der ligger et rent eksemplar af ekstrakten på vidneskranken. Herved kan vidnet se de dokumenter, som der henvises til i forbindelse med afhøringen. Hvis vidne skal forklare eksempelvis en tegning, nogle fotografier eller lignende, vil det oftest være hensigtsmæssigt at tage dokumenterne med op til dommerskranken og lade vidnet forklare sig under samtidig påvisning på kortbilaget eller lignende. Man afbryder ikke modpartens afhøring, medmindre man har en meget konkret og velbegrundet protest mod den mod afhøringen gennemføres på. Spørgsmålene til vidner skal være velforberedte og så skal de frem for alt være RELEVANTE OG NØDVENDIGE. Bevistemaerne i forhold til de forhold, som det påhviler ens egen klient at bevise, skal være i fokus. Det er dog til en vis meget snæver grænse under tider relevant at stille spørgsmål med henblik på at belyse troværdigheden af vidnets udsagn.

46 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) - (fortsat) 4. Generelle praktiske råd vedrørende afhøringer (fortsat): I meget sjældne tilfælde kan det være relevant at anmode retten om at indskærpe vidnets vidneforpligtelser, herunder pligten til at tale sandt for vidnet.

47 14. Hjælpemidler; Ekstrakt, materialesamling og hjælpebilag

48 15. Den mundtlige procedure Eventuel generalprøve Stil

49 HVORDAN OPBYGGES EN GOD PROCEDURE? Den hyppigste procedurefejl er sludreproceduren, hvor ingen kan finde hoved eller hale i hvilke dele af faktum eller jus procedøren er i gang med at underholde om. Fortæl retten i hvilke hovedpunkter du disponerer proceduren udlever eventuelt dispositionen se herom i LR s vejledning, marts 07. Walsøe metoden. Den logiske opbygning af proceduren i eksempelvis en erstatningssag: A. Ansvarsgrundlaget. - Faktum jus konklusion (i enkelte tilfælde omvendt) B. Kausalitet. - Faktum jus - konklusion C. Adækvans (hvis det undtagelsesvist er relevant) - Faktum jus - konklusion

50 D. Formuetab. - Faktum jus - konklusion + hjælpebilag E. Egen skyld/accept af risiko (hvor relevant) - Faktum jus - konklusion F. Passivitet/forældelse (hvor relevant) - Faktura jus konklusion G. Konkrete bemærkninger til modpartens hovedanbringender H. Sagsomkostninger

51 16. Formålet med skriftvekslingen: At klargøre parternes synspunkter vedrørende faktum og jus, herunder navnlig afklaring af, hvad parterne tvistes om og hvad parterne ikke tvistes om. At levere grundlaget for dommens Marratio. Hvordan bruger dommerne processkrifterne? Læser de overhovedet processkrifterne?

52 17. Opbygning af en stævning: 1. Processkriftes titel: Eventuel partsangivelse (eksempelvis sagsøgte 2 s svarskrift Udarbejdes der særskilte processkrifter vedrørende formalitetsspørgsmål, delspørgsmål udskilt til særskilt behandling i henhold til 253 ect. Eller udarbejdes der processkrifter udover stævning, svarskrift, replik og duplik, vil sagsøger sædvanligvis nummerere sine processkrifter eksempelvis sagsøgers processkrift 1 (eventuelt: ad formaliteten eller lign.) Sagsøgtes processkrift A ect.

53 2. Præcis angivelse af sagens parter: CVR nr. af hensyn til risiko for navnændring mv., ved interessentskaber husk også at sagsøge interessenterne. Angivelse af advokater og møderet, eventuelt advokat A v/advokatfuldmægtig B. Dato bør altid angives øverst til højre på processkriftets forside.

54 17. Sædvanlig opbygning af eksempelvis en stævning (fortsat) 1. Påstand (E) Eventuel nummerering som påstand 1.1., 1.2., ect. Påstanden skal formuleres præcist. Der må ikke være anbringender i påstanden. Det skal angives, om der er tale om principale, subsidiære, mere subsididære påstande, eller om der er tale om påstande til selvstændig dom (kun relevant i svarskrifter mv.) Eller om der er tale om alternative påstande.

55 2. Sagsøgers forslag til sagens behandling 3 dommere: 12, stk. 3 Sagkyndige dommere: 20 Henvisning til landsret som første instans: 226 Henvisning til behandling ved Sø- og Handelsretten: 227 Begæring om syn og skøn, eller lign.: 353 Ønsker man at benytte sig af en eller flere af disse muligheder for fravigelse af det sædvanlige forløb, bør begæring herom være ledsaget af relevante anbringender og om fornødent sagsfremstilling

56 3. Sagsfremstilling Hovedregel: Kronologisk Sagsfremstillingen følger sædvanligvis fremlæggelse af sagens relevante bilag i kronologisk orden. Bilagsangivelser skal understreges, når bilaget fremlægges. Ved større eller mere komplicerede sager vil det være en fordel at anvende overskrifter, eksempelvis: 3.1. parternes aftalegrundlag eller lign. Nummerering vil oftest være en fordel. I større og mere komplicerede sager vil det være relevant at have et indledende afsnit, hvori parternes væsentligste tvistepunkter og parterne selv mv. beskrives, således at man har et overblik før den mere detaljerede sagsfremstilling længere nede. Sagsfremstillingen bør være sober og neutral i alt væsentligt. En god sagsfremstilling vil ofte kunne genfindes som direkte afskrift i en efterfølgende domsnarratio.

57 4. (Eventuelt ) Opgørelse af det påstævnte beløb Dette vil oftest være en stor fordel for retten og modparten. Opsplitning af erstatningskrav på enkeltposter vil kunne være en stor hjælp. Der bør ved sådan en opgørelse være henvisning til relevante bilag eller anden bevisførelse.

58 5. processuelle opfordringer: Sagsøgers processuelle opfordringer til sagsøgte vil være formuleret af a la: sagsøgte opfordres (1) til at fremlægge. Sagsøgtes processuelle opfordringer (også kaldet provokationer) benævnes sædvanligvis: sagsøger opfordres (a) til.

59 6. Anbringender At-sætninger har påkaldt sig mange dommeres irritation. Efter min opfattelse bør anbringenderne nummereres og angives i relevant rækkefølge, evt. i prioriteret orden. Det vil ofte være en fordel at angive anbringendet på ikke mere end 2-3 linier med kursiv eksempelvis: Det gøres gældende, at sagsøgte den uberettiget har ophævet den mellem parterne indgåede kontrakt om Herefter kunne man sætte mellemrumsboller og fremkomme med yderligere tekst af mere argumenterende karakter, relevant henvisning til bilag mv. Der henvises i de sædvanlige processkrifter som alt overvejende udgangspunkt ikke til litteratur og retspraksis.

60 7. momsregistrering Af hensyn til fastlæggelse af sagsomkostninger skal retten vide, hvorvidt parten er momsregistreret eller ej.

61 8. processuelle meddelelser til sagsøger Herved tilkendegives, hvorvidt advokaten har den fornødne procesfuldmagt til at modtage bindende processuelle meddelelser på vegne af sin klient.

62 Særligt om skrifter til landsretterne og Højesteret

63 18. Spørgsmål: Hvordan vinder man dem?

VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun

VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun SPØRGSMÅL TIL DELTAGERNE Hvor mange her har oplevet, at en énsidigt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Foredrag om konfliktløsning

Foredrag om konfliktløsning Foredrag om konfliktløsning Mandag den 15. april 2013 Kl. 13.00 16.00 Advokat Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCESS // ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD FORORD 2 2 De advokatetiske regler, punkt 8.1 // 3 De advokatetiske regler, punkt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold. - et overblik

Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold. - et overblik Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold - et overblik Indhold Værnetings- og voldgiftsaftaler Forskelle Fordele og ulemper Voldgiftsaftaler Voldgiftsinstitutter eller voldgiftslov (ad hoc

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

UDPEGNING AF VOLDGIFTSDOMMERE. Ved partner Carsten Pedersen

UDPEGNING AF VOLDGIFTSDOMMERE. Ved partner Carsten Pedersen UDPEGNING AF VOLDGIFTSDOMMERE Ved partner Carsten Pedersen HVAD ER VOLDGIFT? Voldgift kommer af udtrykket "at give i vold, altså at overlade en skæbne til andre Alternativ til domstolsbehandling Voldgiftsrettens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

SÅDAN FORLØBER EN RETSSAG

SÅDAN FORLØBER EN RETSSAG SÅDAN FORLØBER EN RETSSAG DRACHMANN ADVOKATER > Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Opgave 1. Den unge kvinde anmeldte Hansen for voldtægt, og politiet indledte en efterforskning.

Opgave 1. Den unge kvinde anmeldte Hansen for voldtægt, og politiet indledte en efterforskning. 2 Opgave 1 Den danske bank Trader A/S, der havde sit hovedsæde i Århus, sponsorerede et cykelhold Team Trader, der skulle deltage i det årlige cykelløb fra Hamburg til Århus. Banken forhandlede på det

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Faggruppen for Erhvervsejendomme & Entreprise

Faggruppen for Erhvervsejendomme & Entreprise 1 Faggruppen for Erhvervsejendomme & Entreprise Kursusprogram 2011-2012 24. november 2011 Kl. 13-17 Lektioner: 4 Radisson Blu Royal Hotel, Mangler ved lejemål og tvisteløsning gennem mediation Mangler

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) IT-konfliktløsning Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) Disposition 1. Hvad er problemet med IT-tvister? 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA 3. Gennemgang af regler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 08/05-2013 J.nr. 21A-ØL-1-13 21A-VL-9-13 Vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Konfliktløsning i erhvervssager

Konfliktløsning i erhvervssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.355 Konfliktløsning i erhvervssager Voldgift vil nærliggende komme til at fylde (end nu) mere i erhvervssager på bekostning af domstolene. Dette skyldes dels de senere

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen)

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Præsidenten for Sø- og Handelsretten August 2015 Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse og berammelse...

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero..

~-: r~ ',',,~. '' ~,. ~ f~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring Betingelser Retshjælpsforsikring Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring Retshjælpsforsikring Nr. 9021 Indholdsfortegnelse Side 2 Retshjælpsforsikring Forsikringens

Læs mere

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås:

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: 3. Hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: a) Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad enten

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen)

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Præsidenten for Sø- og Handelsretten Maj 2014 Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse og berammelse...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring)

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) J. nr. HKN-635365 ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) i BS nr. 50/2007 Retten i Aalborg Foreningen af Danske Videogramdistributører som mandar for Egmont Film A/S Halmtorvej 29, 2. sal 1700 København

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET Den 24. juni 2010 J.nr. 85A-VL-004-10 J.nr. 72A-ØL-008-08 72A-ØL-009-08 Vejledende takster pr. 1. juli 2010 ved betalingspåkrav samt inkassosager Pr. 1. juli

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Civilproces Sommer 2012

Civilproces Sommer 2012 Civilproces Sommer 2012 Opgave 1 Sukkersød ApS drev virksomhed med fremstilling og salg af slik. Selskabet var ejet 100 % af Anders Andersen, der også var bestyrelsesformand i selskabet. Selskabet havde

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

FEMR PROCESTAKTISKE OVERVEJELSER VED IMMATERIALRETLIGE FOGEDFORBUDSSAGER MV. Frank Bøggild advokat (H), partner, LL.M, HD(R)

FEMR PROCESTAKTISKE OVERVEJELSER VED IMMATERIALRETLIGE FOGEDFORBUDSSAGER MV. Frank Bøggild advokat (H), partner, LL.M, HD(R) FEMR PROCESTAKTISKE OVERVEJELSER VED IMMATERIALRETLIGE FOGEDFORBUDSSAGER MV. Frank Bøggild advokat (H), partner, LL.M, HD(R) 26. oktober 2011 ROULETTE-RETTEN Immaterialretlige fogedforbudssager er ofte

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010

Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010 Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010 2 Indholdsfortegnelse Side Et par ord om Retshjælp.............................................................4 Fælles vilkår 1. Hvem er dækket (sikret) af forsikringen?.........................................5

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom Mangler ved fast ejendom Specialkursus Danske Advokater Torsdag den 9. oktober 2013 Kl. 13.00 17.00 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst. D O M afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.)) i ankesag V.L. B 1149 12 Haderslev Kommune (advokat Erik Gram, Haderslev)

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere