Retssager og voldgiftssager. V/Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retssager og voldgiftssager. V/Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus"

Transkript

1 Retssager og voldgiftssager V/Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

2 Uddannelsesdagen 31. maj 2012 RETSSAGER OG VOLDGIFTSSAGER - Hvordan undgår man dem? - Hvordan vinder man dem?

3 DISPOSITION 1. Præsentation 2. Procedureadvokaten 3. Retstvister hvordan undgår man dem? 4. Før retstvisten valg af tvisteløsningsmetode 5. Klausulerne de mange muligheder 6. Voldgiftsproceduren udfyldende retsnormer

4 DISPOSITION (fortsat) 7. Bevissikring og bevisoptagelse 8. Sagsstrategi 9. Om forligsindgåelse 10. Samarbejdet mellem klienten og procedureadvokaten 11. Skriftvekslingen 12. Hovedforhandlingens (tidligere domsforhandlingens) forløb

5 DISPOSITION (fortsat) 13. Særligt om parts- og vidneafhøringer 14. Hjælpemidler; Ekstrakt, materialesamling og hjælpebilag 15. Den mundtlige procedure 16. Formålet med skriftvekslingen 17. Opbygning af en stævning 18. Spørgsmål: Hvordan vinder man dem?

6 2. Procedureadvokaten - Gamle dage Hrs. - UK-barristers I de seneste 30 år er procedure ikke blevet betragtet som et egentligt speciale på linje med eksempelvis konkurrenceret eller skatteret. Konsekvensen heraf har været, at konkurrenceretsadvokaten procederede konkurrenceretssager, skatteretsadvokaten procederede skattesager etc. En egentlig specialisering i disciplinen procedure har hidtil været en sjældenhed. Tendens gennem de seneste år: Procedure er ved at blive anerkendt som et speciale på linje med eksempelvis konkurrenceret m.v. Eksempel: Tandlægeforeningen

7 3. Retstvister hvordan undgår man dem? - Ved at lave gode og gennemtænkte kontrakter - Eksempler på ikke-gennemtænkte kontraktbestemmelser: - Genforhandlingsklausuler, der ikke regulerer, hvad der skal ske, hvis parterne ikke ved genforhandling bliver enige. - Miljøklausuler eksempel: Såfremt der senest 18 måneder fra overtagelsesdagen at regne konstateres jordforurening på ejendommen, som er sket før overdragelsen, forpligter sælger sig til at oprense ejendommen. - Det vil ofte være en god idé at bruge gennemarbejdede Agreed Documents, såsom eksempelvis AB 92, ABR 89, NLM etc. Regelsættene er sædvanligvis særdeles gennemarbejdede, og der knytter sig som regel også en omfattende praksis til regelsættene som kan anvendes som fortolkningsbidrag. - Populært sagt: Man burde sætte procedureadvokaterne til at skrive kontrakter.

8 4. Før retstvisten valg af tvisteløsningsmetode A. Mediation hvad er mediation? Eksemplet: Olieselskabet Mediation er ofte første trin i en aftalt tvisteløsningsproces. B. Voldgift: a. Institutionel voldgift, eksempelvis Voldgiftsinstituttet, LCIA, VBA, ICC m.fl. b. Ad. hoc voldgift c. De almindelige domstole: Fordele ved institutionel voldgift: - Der findes et gennemarbejdet processuelt regelsæt, hvortil der knytter sig praksis - Instituttet foretager sædvanligvis en judiciel kvalitetssikring - Instituttet sikrer sig sædvanligvis kompetence og habilitet i forhold til udpegede dommere - Det vil ofte være lettere at få fuldbyrdet en voldgiftskendelse afsagt af eksempelvis en ICCvoldgift i udlandet - Den kyniske direktørkontrakt

9 4. Før retstvisten valg af tvisteløsningsmetode (fortsat) B. Voldgift (fortsat) - Ulemperne ved institutionel voldgift: - Merpris (se beregnereksemplet i materialesamlingen Voldgiftsinstituttet) - Depot til sikkerhed for sagsomkostninger til Voldgiftsretten hvad gør man, hvis modparten ikke betaler sin del? - Fordele ved de almindelige domstole: - Retsafgiften ved sagsanlæg er maksimeret til kr ,00. Der vil senere skulle betales en mindre berammelsesafgift. I voldgiftssager er omkostningerne til Voldgiftsretten og Voldgiftsinstituttet sædvanligvis afhængige af sagsgenstandens størrelse. Der er nu i retsplejeloven hjemmel til at aftale, at en sag kun kan prøves ved én instans. Herved åbner retsplejeloven mulighed for, at det, som de fleste opfatter som fordelen ved en voldgiftsbehandling, nemlig at voldgiftskendelser er inappellable, også kan aftales i sager ved de almindelige domstole. - Ulemper ved de almindelige domstole: - Der er offentlighed omkring sagerne, der sædvanligvis foregår for åbne døre. Domme vil blive optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen og andre tidsskrifter. Der rundsendes retslister, som læses af pressen.

10 Beregn omkostningerne ved voldgiftsagen Omkostningerne ved Voldgiftsinstituttets behandling af voldgiftssagen består sædvanligvis af: registreringsafgift, honorar til voldgiftsdommerne, administrationsafgift til instituttet, og evt. lokaleleje, fortæring, transport, honorar til sagkyndige mv. Registreringsgebyret på kr. (EUR 1.000) betales til instituttets bankkonto ved indgivelsen af begæringen om voldgift. Udgifterne til honorar til voldgiftsdommerne og afgift til instituttet er afhængig af størrelsen af det omtvistede beløb.

11

12 Statistisk rapport for 2011 I 2011 blev der anlagt 87 nye voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet. De følgende grafiske oversigter giver et indblik i nogle statistiske forhold vedrørende de aktiviteter, der er foregået ved instituttet i de senere år.

13

14 Voldgift Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

15 Forenklet voldgift Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

16 Mediation og Voldgift Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelsen af anmodningen om mediation. Mediationen er ikke til hinder for, at en part anlægger voldgiftssag i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist. Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftsagens anlæg.

17 ICC Recommended clause All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules

18 Arbitration Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any disputes regarding the existence, validity or termination thereof, shall be settled by arbitration arranged by The Danish Institute of Arbitration in accordance with the rules of arbitration procedure adopted by The Danish Institute of Arbitration and in force at the time when such proceedings are commenced.

19 Simplified arbitration Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any disputes regarding the existence, validity or termination thereof, shall be settled by simplified arbitration arranged by The Danish Institute of Arbitration in accordance with the rules of simplified arbitration procedure adopted by The Danish Institute of Arbitration and in force at the time when such proceedings are commenced.

20 Mediation and arbitration Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any disputes regarding the existence, validity or termination thereof, shall be settled by mediation arranged by The Danish Institute of Arbitration in accordance with the rules on mediation adopted by The Danish Institute of Arbitration and in force at the time when such proceedings are commenced. Mediation shall not affect the right of a party to initiate arbitration proceedings in accordance with the provisions below or to take any other legal steps in relation to the dispute. If the mediation proceedings are terminated without a settlement, the dispute shall be subject to arbitration arranged by The Danish Institute of Arbitration in accordance with the rules of arbitration procedure adopted by The Danish Institute of Arbitration and in force at the time when such proceedings are commenced.

21 5. Klausulerne Se eksempler på klausuler på 4 sprog i materialet. a. Valg af tvisteløsningsmetode: Institutionel voldgift ved eksempelvis Voldgiftsinstituttet, Stockholm Arbitration, LCIA, ICC, Ad. hoc. voldgift med en aftalt sammensætning af voldgiftsretten eller tvisteløsning i form af behandling ved de almindelige domstole. b. Tvisteløsningsinstrument: ADR/mediation eventuelt kombineret med voldgift (se eksempelvis Voldgiftsinstituttets kombinationsklausul i materialesamlingen). Fast track voldgift. c. Voldgiftsrettens sæde (neutralt land i internationale kontraktforhold)?

22 5. Klausulerne (fortsat) d. Lovvalg: Civil Law-lande eller Common Law-lande. Hvis lovvalget eksempelvis er UK, vil sagen mest nærliggende skulle føres af engelske advokater. Tilsvarende gælder, såfremt der er tale om USA. Der er en verden til forskel på priserne ved at føre en voldgiftssag i UK eller USA fremfor i Danmark eller Stockholm. Der er oftest også større forudsigelighed ved at føre en sag i f.eks. Danmark eller Stockholm frem for England eller USA. Det ses, at der ikke aftales noget om lovvalg, hvorefter det overlades til Voldgiftsretten selv at afgøre dette. Alternativt kan voldgiftsretten blive anmodet om i stedet for et specifikt lovvalg at anvende International Arbitration Principles eller lignende.

23 5. Klausulerne (fortsat) e. Skal der udpeges 1 eller 3 dommere (dette er vel primært et omkostningsspørgsmål)? Skal der medvirke sagkyndige dommere, som vi ser det i VBA? Skal der anføres noget om dommernes nationalitet? Hvordan skal dommerne udpeges? (evt. således at hver part udpeger en dommer, hvorefter disse to partsudpegede dommere i fællesskab udpeger opmanden).

24 6. Voldgiftsproceduren udfyldende retsnormer - Danmark -Voldgiftsloven -Retsplejeloven, henholdsvis almindelige retsplejemæssige principper -Internationalt: IBA-guidelines, Uncitral etc.

25 7. Bevissikring og bevisoptagelse a. Retssager, dansk ret: Behovet for bevissikring U V - Bevissikringsinstrumenterne: - RPL Besigtigelse - Sagkyndige dommere - Edition - Processuelle opfordringer/processuel skadevirkning - Vidnepligt, tvang - Syn og skøn (indenretligt eller udenretligt) - Syn og skøn uden samtidig anlæggelse af retssag (RPL 343) - Sagkyndige erklæringer

26 VESTRE LANDSRETS DOM AF 3. AUGUST 1999 (U V) BEVISSIKRING SYN OG SKØN: I en tilstandsrapport blev det oplyst, at der ikke forelå punkterede termoruder. Den beskikkede bygningssagkyndige gjorde i rapporten opmærksom på, at samtlige glaslister [er] angrebet af begyndende råddannelse. Der var ikke anført noget om, at termoruder skulle være punkterede. Sagsøgeren i sagen havde som sælger godtgjort køberen omkostninger forbundet med udskiftning af termoruder, der hævdedes at være punkteret. Godtgørelsen var sket på baggrund af sagsøgeren indeståelse som sælger overfor køberen om, at ingen termoruder var punkterede. Byretten dømte den beskikkede bygningssagkyndige, idet han ikke har kunnet afkræfte denne antagelse [om at vinduerne var punkterede HD], og som således må have overset forholdet.

27 VESTRE LANDSRETS DOM AF 3. AUGUST 1999 (U V) BEVISSIKRING SYN OG SKØN: Indstævnte, der har bevisbyrden for, at termoruderne var punkterede på tidspunktet for appellantens huseftersyn, og for, at appellanten burde have bemærket dette, har også for landsretten gjort gældende, at denne bevisbyrde er løftet ved glarmester Claus Mortensens udtalelse Indstævnte har ikke i øvrigt gennem iværksættelse af syn og skøn efter reglerne i retsplejelovens 343 eller på anden måde søgt at sikre sig bevis for vinduernes tilstand på besigtigelsestidspunktet. Vidneforklaringen fra Claus Mortensen, der på køberens foranledning foretog udskiftningen af termoruderne, kan i så henseende ikke sidestilles med en erklæring fra en sagkyndig uvildig person.

28 VESTRE LANDSRETS DOM AF 3. AUGUST 1999 (U V) BEVISSIKRING SYN OG SKØN: Da indstævnte som følge af det anførte herefter ikke har bevist, at appellanten har udført huseftersynet på en måde, der er ansvarspådragende, tager landsretten allerede som følge heraf appellantens frifindelsespåstand til følge.

29 7. Bevissikring og bevisoptagelse (fortsat) b. Aktuelt om ensidigt indhentede sagkyndige erklæringer -o0o- Back-to-back -problemstillingen. Bevissikring i form af vidneerklæringer eksempel: MTH-sagen.

30 8. Sagsstrategi - Sæt et team - Lego Andersen i Proceduren, 3. udgave, 8, side 151 f.f. - Klarlæg relevante bevistemaer - Klargør bevisbyrdefordelingen (bl.a. påberåbelsesbyrden) - Klarlæg, hvorvidt, og i givet hvordan, bevisbyrden kan løftes - Klarlæg JUS helt til bunds fra begyndelsen ikke først lige før hovedforhandlingen. - Om betydningen af procesinitiativet - Gavnø-eksemplet

31 9. Om forligsindgåelse Motiver for forligsindgåelse: - Procesrisiko - Omkostninger - Renter (p.t. ca. 8 % p.a.) - Forretningsmæssige overvejelser vedrørende fremtidigt samarbejde med modparten - (Der gror ikke græs, hvor der har været en voldgiftssag) Forligsvinduer - Kræmmermetoden

32 10. Samarbejdet mellem klienten og procedureadvokaten Jeres erfaringer?

33 11. Skriftvekslingen - Formål? - Hvad virker? - Skriver man for Retten, modparten og/eller klienten? - Betydningen af sammenfattende processkrifter/påstandsdokumenter - Hvad læser Retten egentlig?

34 12. Hovedforhandlingens forløb - Nedlæggelse af påstande - Forelæggelse - Partsafhøringer (først sagsøger) - Vidneafhøringer (først sagsøgers vidner, så sagsøgtes) - Procedure - Enten optagelse til dom eller mundtlig eller skriftlig tilkendegivelse med henblik på forlig Særligt om a) Behandling af sager ved Byretten b) Behandling af sager ved Landsretten c) Behandling af sager ved Højesteret d) Behandling ved en voldgiftsret

35 13. Særligt om parts- og vidneafhøringer

36 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) Retsplejelovens 184 Afhøringen skal ske på en sådan måde, at den er egnet til at fremkalde en tydelig og sandfærdig forklaring. Stk. 2. Vidnet skal så vidt muligt have adgang til at udtale sig i sammenhæng. Det bør fremgå af forklaringen, om den støtter sig på vidnets egen iagttagelse. Stk. 3. Retten afgør, om vidnet under afhøringen må benytte medbragte notater eller andre hjælpemidler.

37 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) - (fortsat) 1. Egne vidner: Gør dig klart, hvilke bevisbyrder din klient skal løfte under sagen. Gør dig klar, hvorledes bevisbyrderne løfter sig selv ved de foreliggende dokumentbeviser Overvej for hvert vidne, hvorvidt afhøring af den pågældende nu også er nødvendigt/hensigtsmæssigt Er vidnet svagt, vil vidnet potentielt kunne skade din sag. Dette undgås ved at afstå fra at afhøre det pågældende vidne (og håbe på, at modparten så ikke selv indkalder vidnet) Vurdering af, hvorvidt et eget vidne skal føres eller ej bør om muligt først træffes efter et møde med det pågældende vidne, hvor vidnets erindring vedrørende sagens relevante punkter efterprøves, hvor vidnets troværdighed efterprøves og hvor vidnets evne til at modstå en kontraafhøring af aggressiv karakter vurderes. Hvis vidnet er svagt, vil vidnet specielt under en kontraafhøring kunne gøre væsentlig mere skade end gavn.

38 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) - (fortsat) 1. Egne vidner (fortsat): Forebered vidnet (se herom bl.a. advokat René Offersens artikel i Advokaten 9/2008 under fane 4, side 158 i materialesamlingen): Grænser for at påvirke vidner. Vidnet bør vide, hvad sagen drejer sig om, hvordan tingene foregår i Retten (de fleste vidner har aldrig prøvet det før og er meget nervøse for at skulle lade sig afhøre) og hvilke spørgsmål du agter at stille og hvilke spørgsmål modpartens sandsynligvis vil stille. Ubehagelige spørgsmål der oftest vedrører svage svagheder i din klients sag, bør man overveje selv at stille til vidnet, idet man ved, at modparten givetvis vil stille spørgsmålene. Ved selv at spørge vidnet grundigt til disse svage punkter, vil man opnå, at retten ofte bliver irriteret, hvis modparten igen og igen presser på for udsagn vedrørende disse forhold, som vidnet jo allerede en gang har udtalt sig om.

39 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) - (fortsat) 1. Egne vidner (fortsat): Sørg for, at dine egne vidner fremstår a) troværdige, b) sympatiske. Vidnet bør eksempelvis ikke bruge skældsord eller beskidt tale i forbindelse med afhøringen. Dette skal vidnet være grundigt instrueret i at undgå. Styr dit eget vidne. Vidnet skal svare på spørgsmålene kort og konkret. Jo mere vidnet giver sig ud på en udflugt på egen hånd, jo større er risikoen for, at vidnet siger noget, der kan skade sagen. Hertil kommer, at retten ofte bliver irriteret, hvis et vidne tager på udflugter til emner og begivenheder, der ikke er relevante for vurderingen af den konkrete sag. Er der tale om ét helt centralt spørgsmål, bør der samles fuld opmærksomhed om spørgsmålet og navnlig om svaret. Sådanne spørgsmål kan oftest stilles med indledningen Jeg vil nu stille dig et helt centralt spørgsmål, og jeg vil derfor bede dig om at tænke dig godt om, før du svarer. Sådanne spørgsmål kan oftest stilles i en form, som kan besvares med et kort og klart ja eller nej.

40 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) - (fortsat) 2. Kontraafhøring af modpartens vidner: Er der tale om et stærkt, begavet og velformuleret vidne, vil en kontraafhøring sjældent føre noget godt med sig, medmindre man kan tage vidnet i direkte usandheder, selvmodsigelser eller lignende af relevans for sagen. Ofte vil en aggressiv kontraafhøring af et sådant vidne, der ender resultatløst, blot styrke vidnets udsagn og troværdighed. Man bør i mange situationer i stedet prøve at bagatellisere vidnets betydning ved at tilkendegive, at man ikke har nogen spørgsmål til det vidne. Hvis modparten har et helt centralt vidne, hvis udsagn man nødvendigvis må afkræfte eller afsvække for at vinde sagen, bør kontraafhøringen tilrettelægges meget nøje. Det gælder ofte om, med venlighed og indledende harmløse spørgsmål, at få vidne til at sænke paraderne.

41 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) - (fortsat) 2. Kontraafhøring af modpartens vidner (fortsat): Herefter vil man, i det omfang det er muligt, skulle konfrontere vidne med dokumentbeviser, der afkræfter vidnets udsagn, selvmodsigelser og lignende. Man kan også stresse vidnet ved aggressiv og pågående afhøringsteknik, hvorved man presser tempoet i afhøringen op og derved forsøger at bringe vidnet ud af fatning. Advarsel: Man må som advokat aldrig nogen sinde i retten lade sig ophidse, eller ikke af et modvilligt vidne. Ved aggressiv kontraafhøring skal man passe særdeles godt på, at man ikke herved vender stemningen og påkalder sig irritation. En aggressiv kontraafhøring specielt overfor svage vidner, vil ofte fremstå usympatisk og flytte rettens sympati over på vidnet.

42 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) - (fortsat) 3. Eksterne vidner (skønsmænd, sagkyndige vidner, vidner uden særlig tilknytning til den ene af sagens parter etc.: Tilkæmp dig førsteafhøringsretten den kan være helt afgørende, navnlig i forhold til syns- og skønsmænd. Se herom retsplejelovens 183, stk. 1, 1. punktum og eksempelvis advokat Økjær Jørgensen i Advokaten 9/2005 Dine vidner og mine vidner materialet under fane 4, side 156. Det vil i praksis, i stort set alle sager, være umuligt at vælte en skønserklæring i forbindelse med afhjemlingen. Skal dette lykkes, skal man have autoritativt materiale med, eksempelvis information fra Statens Byggeinformation i form af Byg-erfa-blade eller lignende. Sædvanligvis bør man derfor i et tilfælde hvor der foreligger en negativ skønserklæring i stedet overveje at forlige sagen på et tidligere tidspunkt.

43 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) - (fortsat) 4. Generelle praktiske råd vedrørende afhøringer: Indledning i forbindelse med en afhøring - I et eller to indledende spørgsmål klarlægges meget kort følgende: a) Hvor det er relevant vidnets uddannelse og beskæftigelse b) Vidnets rolle i sagen (ansat hos sagsøger eller lignende) c) Vidnets stilling og ansvarsområde på de relevante tidspunkter d) Vidnets konkrete tilknytning til og viden om den foreliggende sag Bemærk: Sørg for, at vidnet ikke begynder på en lang beretning om hele sit formidable levnedsforløb. Spørgsmålene til et vidne skal være korte, præcise og klare. Spørgsmålene må ikke være suggestive.

44 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) - (fortsat) 4. Generelle praktiske råd vedrørende afhøringer (fortsat): Spørgsmålene må ikke være kaptiøse. Spørgsmålene skal være relevante (retsplejelovens 341) Om suggestive spørgsmål: Den mest anvendelige fejl, som advokater begår i forbindelse med afhøringer er, at de alt for hyppigt foreslår spørgsmålets svar i spørgsmålsformuleringen, og at de alt for ofte udlægger vidnets udsagn på en måde, som der ikke er dækning for. Advokater siger ofte: Jeg forstår det du siger således Er det korrekt opfattet. I det omfang en advokat konstant selv foreslår svaret, afsvækker han jo reelt vidneudsagnet, idet vidneudsagnet bliver advokatens ord og indhold, og ikke vidnets. Der bør spørges åbent som en invitation til selvfortællingsprincippet. Dette må dog ikke føre til, at man mister grebet om afhøringen, det vil sige, at vidner får lov til at køre ud af en tangent.

45 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) - (fortsat) 4. Generelle praktiske råd vedrørende afhøringer (fortsat): Man må ikke anføre noget som en kendsgerning, hvis det er omstridt under sagen. Der bør altid udarbejdes et ekstra eksemplar af ekstrakten, således at der ligger et rent eksemplar af ekstrakten på vidneskranken. Herved kan vidnet se de dokumenter, som der henvises til i forbindelse med afhøringen. Hvis vidne skal forklare eksempelvis en tegning, nogle fotografier eller lignende, vil det oftest være hensigtsmæssigt at tage dokumenterne med op til dommerskranken og lade vidnet forklare sig under samtidig påvisning på kortbilaget eller lignende. Man afbryder ikke modpartens afhøring, medmindre man har en meget konkret og velbegrundet protest mod den mod afhøringen gennemføres på. Spørgsmålene til vidner skal være velforberedte og så skal de frem for alt være RELEVANTE OG NØDVENDIGE. Bevistemaerne i forhold til de forhold, som det påhviler ens egen klient at bevise, skal være i fokus. Det er dog til en vis meget snæver grænse under tider relevant at stille spørgsmål med henblik på at belyse troværdigheden af vidnets udsagn.

46 13. Vidnetyper (inkl. parter, syns- og skønsmænd og sagkyndige vidner) - (fortsat) 4. Generelle praktiske råd vedrørende afhøringer (fortsat): I meget sjældne tilfælde kan det være relevant at anmode retten om at indskærpe vidnets vidneforpligtelser, herunder pligten til at tale sandt for vidnet.

47 14. Hjælpemidler; Ekstrakt, materialesamling og hjælpebilag

48 15. Den mundtlige procedure Eventuel generalprøve Stil

49 HVORDAN OPBYGGES EN GOD PROCEDURE? Den hyppigste procedurefejl er sludreproceduren, hvor ingen kan finde hoved eller hale i hvilke dele af faktum eller jus procedøren er i gang med at underholde om. Fortæl retten i hvilke hovedpunkter du disponerer proceduren udlever eventuelt dispositionen se herom i LR s vejledning, marts 07. Walsøe metoden. Den logiske opbygning af proceduren i eksempelvis en erstatningssag: A. Ansvarsgrundlaget. - Faktum jus konklusion (i enkelte tilfælde omvendt) B. Kausalitet. - Faktum jus - konklusion C. Adækvans (hvis det undtagelsesvist er relevant) - Faktum jus - konklusion

50 D. Formuetab. - Faktum jus - konklusion + hjælpebilag E. Egen skyld/accept af risiko (hvor relevant) - Faktum jus - konklusion F. Passivitet/forældelse (hvor relevant) - Faktura jus konklusion G. Konkrete bemærkninger til modpartens hovedanbringender H. Sagsomkostninger

51 16. Formålet med skriftvekslingen: At klargøre parternes synspunkter vedrørende faktum og jus, herunder navnlig afklaring af, hvad parterne tvistes om og hvad parterne ikke tvistes om. At levere grundlaget for dommens Marratio. Hvordan bruger dommerne processkrifterne? Læser de overhovedet processkrifterne?

52 17. Opbygning af en stævning: 1. Processkriftes titel: Eventuel partsangivelse (eksempelvis sagsøgte 2 s svarskrift Udarbejdes der særskilte processkrifter vedrørende formalitetsspørgsmål, delspørgsmål udskilt til særskilt behandling i henhold til 253 ect. Eller udarbejdes der processkrifter udover stævning, svarskrift, replik og duplik, vil sagsøger sædvanligvis nummerere sine processkrifter eksempelvis sagsøgers processkrift 1 (eventuelt: ad formaliteten eller lign.) Sagsøgtes processkrift A ect.

53 2. Præcis angivelse af sagens parter: CVR nr. af hensyn til risiko for navnændring mv., ved interessentskaber husk også at sagsøge interessenterne. Angivelse af advokater og møderet, eventuelt advokat A v/advokatfuldmægtig B. Dato bør altid angives øverst til højre på processkriftets forside.

54 17. Sædvanlig opbygning af eksempelvis en stævning (fortsat) 1. Påstand (E) Eventuel nummerering som påstand 1.1., 1.2., ect. Påstanden skal formuleres præcist. Der må ikke være anbringender i påstanden. Det skal angives, om der er tale om principale, subsidiære, mere subsididære påstande, eller om der er tale om påstande til selvstændig dom (kun relevant i svarskrifter mv.) Eller om der er tale om alternative påstande.

55 2. Sagsøgers forslag til sagens behandling 3 dommere: 12, stk. 3 Sagkyndige dommere: 20 Henvisning til landsret som første instans: 226 Henvisning til behandling ved Sø- og Handelsretten: 227 Begæring om syn og skøn, eller lign.: 353 Ønsker man at benytte sig af en eller flere af disse muligheder for fravigelse af det sædvanlige forløb, bør begæring herom være ledsaget af relevante anbringender og om fornødent sagsfremstilling

56 3. Sagsfremstilling Hovedregel: Kronologisk Sagsfremstillingen følger sædvanligvis fremlæggelse af sagens relevante bilag i kronologisk orden. Bilagsangivelser skal understreges, når bilaget fremlægges. Ved større eller mere komplicerede sager vil det være en fordel at anvende overskrifter, eksempelvis: 3.1. parternes aftalegrundlag eller lign. Nummerering vil oftest være en fordel. I større og mere komplicerede sager vil det være relevant at have et indledende afsnit, hvori parternes væsentligste tvistepunkter og parterne selv mv. beskrives, således at man har et overblik før den mere detaljerede sagsfremstilling længere nede. Sagsfremstillingen bør være sober og neutral i alt væsentligt. En god sagsfremstilling vil ofte kunne genfindes som direkte afskrift i en efterfølgende domsnarratio.

57 4. (Eventuelt ) Opgørelse af det påstævnte beløb Dette vil oftest være en stor fordel for retten og modparten. Opsplitning af erstatningskrav på enkeltposter vil kunne være en stor hjælp. Der bør ved sådan en opgørelse være henvisning til relevante bilag eller anden bevisførelse.

58 5. processuelle opfordringer: Sagsøgers processuelle opfordringer til sagsøgte vil være formuleret af a la: sagsøgte opfordres (1) til at fremlægge. Sagsøgtes processuelle opfordringer (også kaldet provokationer) benævnes sædvanligvis: sagsøger opfordres (a) til.

59 6. Anbringender At-sætninger har påkaldt sig mange dommeres irritation. Efter min opfattelse bør anbringenderne nummereres og angives i relevant rækkefølge, evt. i prioriteret orden. Det vil ofte være en fordel at angive anbringendet på ikke mere end 2-3 linier med kursiv eksempelvis: Det gøres gældende, at sagsøgte den uberettiget har ophævet den mellem parterne indgåede kontrakt om Herefter kunne man sætte mellemrumsboller og fremkomme med yderligere tekst af mere argumenterende karakter, relevant henvisning til bilag mv. Der henvises i de sædvanlige processkrifter som alt overvejende udgangspunkt ikke til litteratur og retspraksis.

60 7. momsregistrering Af hensyn til fastlæggelse af sagsomkostninger skal retten vide, hvorvidt parten er momsregistreret eller ej.

61 8. processuelle meddelelser til sagsøger Herved tilkendegives, hvorvidt advokaten har den fornødne procesfuldmagt til at modtage bindende processuelle meddelelser på vegne af sin klient.

62 Særligt om skrifter til landsretterne og Højesteret

63 18. Spørgsmål: Hvordan vinder man dem?

BEVISMIDLER HVILKE OG HVORDAN? Ved partner Anne Buhl Bjelke

BEVISMIDLER HVILKE OG HVORDAN? Ved partner Anne Buhl Bjelke BEVISMIDLER HVILKE OG HVORDAN? Ved partner Anne Buhl Bjelke DISPOSITION Hvad er et bevis? Den frie bevisbedømmelse Ensidigt indhentede erklæringer Isoleret bevisoptagelse Bevisførelse ved domstolene Bevisførelse

Læs mere

Tvistløsning i internationalt regi

Tvistløsning i internationalt regi Tvistløsning i internationalt regi København, den 26. maj 2016 2 Tvistløsningsmuligheder Retssagsførelse ved de almindelige domstole Voldgift Mediation 1 3 Forskellige typer af voldgift Ad hoc (baseret

Læs mere

Praktisk voldgiftsret

Praktisk voldgiftsret Praktisk voldgiftsret MED FOKUS PÅ VOLDGIFTSINSTITUTTET Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen Håkun Djurhuus Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad,

Læs mere

VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun

VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun SPØRGSMÅL TIL DELTAGERNE Hvor mange her har oplevet, at en énsidigt

Læs mere

Bevis i skiljeförfarande inspiration för domstolsprocessen?

Bevis i skiljeförfarande inspiration för domstolsprocessen? Bevis i skiljeförfarande inspiration för domstolsprocessen? Advokat Jesper Lett, Danmark Når voldgift vinder frem også i store, internationale, kommercielle konflikter, kan en af grundene være, at voldgiftsproceduren,

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole Strengt privat og fortroligt Problemstilling 2 Bevisoptagelse ved de almindelige domstole 1 Kort rids af sagen Voldgiftssag blev anlagt 15. maj 2013 af virksomhed A mod virksomhed B. A B Sagen drejer sig

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen 20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret Ved Asbjørn Jensen Retsplejelovens grundprincipper: Forhandlingsprincippet, 338 Parterne skal tilvejebringe

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Retningslinjer for prøvesager

Retningslinjer for prøvesager Østre Landsret Præsidenten J.nr. 81A-ØL-46-07 J.nr. 85A-VL-002-10 Revideret januar 2014 Retningslinjer for prøvesager 1. Retsplejelovens bestemmelser om prøvesager Efter retsplejelovens 133 har en advokat

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

Advokat Christina Neugebauer. Bevisførelse i forsikringssager Fagre nye verden. AIDA 2. maj 2017

Advokat Christina Neugebauer. Bevisførelse i forsikringssager Fagre nye verden. AIDA 2. maj 2017 Advokat Christina Neugebauer Bevisførelse i forsikringssager Fagre nye verden AIDA 2. maj 2017 Bevisbyrdereglerne Ligefrem bevisbyrde. Kravstiller (skadelidte / forsikringstager) skal bevise (1) at der

Læs mere

Foredrag om konfliktløsning

Foredrag om konfliktløsning Foredrag om konfliktløsning Mandag den 15. april 2013 Kl. 13.00 16.00 Advokat Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008 REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008 1 Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttet Danish Arbitrations

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Retningslinjer for prøvesager

Retningslinjer for prøvesager Præsidenterne for landsretterne og Sø- og Handelsretten Retningslinjer for prøvesager 20. december 2007 1. Retsplejelovens bestemmelser om prøvesager. Efter retsplejelovens 133 har en advokat møderet for

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCESS // ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD FORORD 2 2 De advokatetiske regler, punkt 8.1 // 3 De advokatetiske regler, punkt

Læs mere

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV Side 1 Stævning Som advokat for Zsolt Krausz Thoravej 4, st.1 Sólveig Björk Thoravej 4A Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 Simon Bullinger Thoravej 4, 1. indstævner jeg hermed E/F Rentemestergården c/o formand

Læs mere

Læreplan for Retssagens forberedelse

Læreplan for Retssagens forberedelse Delemne: Processkrifter Den skriftlige forberedelse af retssagen er afgørende for sagens bedst mulige tilrettelæggelse. Advokatfuldmægtige skal derfor kunne udarbejde processkrifter, som fastlægger sagens

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2010) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCESS // ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD FORORD 2 2 De advokatetiske regler, punkt 8.1 // 3 De advokatetiske regler, punkt

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

Læreplan for Retssagens forberedelse

Læreplan for Retssagens forberedelse Delemne: Processkrifter Den skriftlige forberedelse af retssagen er afgørende for sagens bedst mulige tilrettelæggelse. Advokatfuldmægtige skal derfor kunne udarbejde processkrifter, som fastlægger sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT 1 Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Det Danske Voldgiftsinstituts regler, afgøres af en voldgiftsret

Læs mere

Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold. - et overblik

Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold. - et overblik Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold - et overblik Indhold Værnetings- og voldgiftsaftaler Forskelle Fordele og ulemper Voldgiftsaftaler Voldgiftsinstitutter eller voldgiftslov (ad hoc

Læs mere

UDPEGNING AF VOLDGIFTSDOMMERE. Ved partner Carsten Pedersen

UDPEGNING AF VOLDGIFTSDOMMERE. Ved partner Carsten Pedersen UDPEGNING AF VOLDGIFTSDOMMERE Ved partner Carsten Pedersen HVAD ER VOLDGIFT? Voldgift kommer af udtrykket "at give i vold, altså at overlade en skæbne til andre Alternativ til domstolsbehandling Voldgiftsrettens

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift Givið út 20. november 2015 17. november 2015. Nr. 1254. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 44

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a.

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. - - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. 6.1. Besigtigelse. Kapitel 75 a ( 822 og 823) i retsplejeloven handler om besigtigelse. Reglerne vedrører både politiets besigtigelser og besigtigelser foretaget

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET september 2016 - 2 1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

EFFEKTIV VOLDGIFT - IT-TVISTER AF CARSTEN RAASTEEN VOLDGIFTENS DAG 22. MARTS 2012

EFFEKTIV VOLDGIFT - IT-TVISTER AF CARSTEN RAASTEEN VOLDGIFTENS DAG 22. MARTS 2012 EFFEKTIV VOLDGIFT - IT-TVISTER AF CARSTEN RAASTEEN VOLDGIFTENS DAG 22. MARTS 2012 OVERSIGT Hvad er effektivitet inden for voldgift? Hvorfor voldgift? Kan voldgift være effektiv? Særligt om IT-sager Midler

Læs mere

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi påkalder sig betydelig og berettiget interesse. Instituttet oplever, at der blandt

Læs mere

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR - 1 06.11.2014-21 Syn & skøn ensidigt indhentet erklæring 20140520 TC/BD Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

DANSK FORENING FOR VOLDGIFT OG DANSKE VIRKSOMHEDSJURISTER

DANSK FORENING FOR VOLDGIFT OG DANSKE VIRKSOMHEDSJURISTER DANSK FORENING FOR VOLDGIFT OG DANSKE VIRKSOMHEDSJURISTER Voldgiftsklausuler fora og strategier Fællesarrangement den 17. marts 2015 Advokat Jens Rostock-Jensen SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR.

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

REGLER FOR FORENKLET VOLDGIFT. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 1. maj 2013

REGLER FOR FORENKLET VOLDGIFT. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 1. maj 2013 REGLER FOR FORENKLET VOLDGIFT Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 1. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledende bestemmelser 6 1 Organisation 6 2 Voldgiftsaftalen 6 3 Meddelelser

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Nordisk maritim og offshore voldgift

Nordisk maritim og offshore voldgift Dansk input v/ Peter Appel Praksis Praksis Eksempel på voldgiftsklausul om skandinavisk ret i aftale fra 1990 I en voldgiftsklausul i en aftale fra 1990 havde parterne angivet følgende: Tvistigheder om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26.

Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26. Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26. maj 2014 1 Disse regler (herefter: Reglerne) gælder, når dette er aftalt mellem

Læs mere

Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2005-711-0068 Dato: marts 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget B 42 - Forslag til folketingsbeslutning om mere rimelige muligheder for at få tilbagebetalt

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Alternativer i Voldgiftsnævnet og samspillet til voldgift. Konference om strategisk konflikthåndtering den 19. marts 2015

Alternativer i Voldgiftsnævnet og samspillet til voldgift. Konference om strategisk konflikthåndtering den 19. marts 2015 Alternativer i Voldgiftsnævnet og samspillet til voldgift Konference om strategisk konflikthåndtering den 19. marts 2015 AB Tvistehåndtering Syn og skøn - 45 Sagkyndig beslutning - 46 Voldgift 47 Syn og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAGKYNDIGE I IT-SAGER

VEJLEDNING TIL SAGKYNDIGE I IT-SAGER VEJLEDNING TIL SAGKYNDIGE I IT-SAGER Voldgiftsinstituttet er en non-profit selvejende institution, som virker for at fremme brugen af alternativ tvistløsning herunder særligt voldgift og mediation. Voldgiftsinstituttet

Læs mere

Duplik. Kammeradvokaten. I j.nr. 4. afd. B-3159-11: mod. Til Østre Landsret

Duplik. Kammeradvokaten. I j.nr. 4. afd. B-3159-11: mod. Til Østre Landsret 7501978 SFS/JNO Duplik Til Østre Landsret I j.nr. 4. afd. B-3159-11: Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens BOulevard 45 1553 København V (v/advokat Morten Samuelsson) mod Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

Transportretligvoldgift

Transportretligvoldgift Transportretligvoldgift Voldgiftens dag den 28. november 2013 ved advokat Jes Anker Mikkelsen 2 Facts Voldgiftsinstituttet: Omkring 4 transportretlige sager om året (ca. 3 % af alle sager) Oslo: Størstedelen

Læs mere

Valget mellem voldgift og de almindelige domstole. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Københavns Universitet

Valget mellem voldgift og de almindelige domstole. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Københavns Universitet Valget mellem voldgift og de almindelige domstole Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Københavns Universitet Offentlighed HR: Offentlighed Modif.: Partsenighed om dørlukning og særlig betydning

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

Jakob Juul Peter Fauerholdt Thommesen. Voldgiftsret. 2. udgave FORLAGET XHOIVISOISI *

Jakob Juul Peter Fauerholdt Thommesen. Voldgiftsret. 2. udgave FORLAGET XHOIVISOISI * Jakob Juul Peter Fauerholdt Thommesen Voldgiftsret 2. udgave FORLAGET XHOIVISOISI * Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion 13 1.1. Retsgrundlaget for voldgift 13 1.2. Voldgiftslovens anvendelsesomràde

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse Sag: I-261 Dato: 21. december 2016 Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse 1. Indledning Voldgiftsnævnet har gennem de seneste år gennemført en række tiltag for at sikre

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Indholdsoversigt. DEL 5 VOLDGIFT Kapitel XXIV: Voldgift. DEL 6 RETSKRAFT Kapitel XXV: Retskraft dommes bindende virkning

Indholdsoversigt. DEL 5 VOLDGIFT Kapitel XXIV: Voldgift. DEL 6 RETSKRAFT Kapitel XXV: Retskraft dommes bindende virkning Indholdsoversigt DEL 1 ALMINDELIG DEL. Kapitel I: Emneafgrænsning Kapitel II: Domstolssystemet opbygning og aktører i civile sager Kapitel III: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Kapitel IV: EU-ret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING I KONTRAKTFORHANDLINGER. Ved partner Carsten Pedersen og partner Jes Anker Mikkelsen

KONFLIKTHÅNDTERING I KONTRAKTFORHANDLINGER. Ved partner Carsten Pedersen og partner Jes Anker Mikkelsen KONFLIKTHÅNDTERING I KONTRAKTFORHANDLINGER Ved partner Carsten Pedersen og partner Jes Anker Mikkelsen FORPLIGTELSER I FORHANDLINGER Ingen kontraheringspligt Loyalitetspligt Erstatningsansvar i forbindelse

Læs mere