EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 14. februar /0176(COD) PE2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 14. februar 2001 1997/0176(COD) PE2"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Konsolideret lovgivningsdokument 14. februar /0176(COD) PE2 ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved andenbehandlingen den 14. februar 2001 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/.../EF om særlige bestemmelser for køretøjer, der anvendes til personbefordring og har flere end otte siddepladser ud over førerens plads, og om ændring af direktiv 70/156/EØF og 97/27/EF (1997/0176(COD) PE2) PE DA DA

2 EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved andenbehandlingen den 14. februar 2001 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/ /EF om særlige bestemmelser for køretøjer, der anvendes til personbefordring og har flere end otte siddepladser ud over førerens plads, og om ændring af direktiv 70/156/EØF og 97/27/EF EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR, under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, under henvisning til forslag fra Kommissionen 1, under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg 2, efter proceduren i traktatens artikel 251 3, og ud fra følgende betragtninger: (1) Det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. Det er vigtigt at indføre foranstaltninger i dette øjemed. (2) De tekniske krav, som motorkøretøjer ifølge national lovgivning skal opfylde, omfatter bl.a. særlige bestemmelser for køretøjer, der anvendes til personbefordring og har flere end otte siddepladser ud over førerens. (3) Disse krav er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat. (4) Som følge af forskellene mellem de tekniske forskrifter for sådanne køretøjer har de ikke kunnet markedsføres i Fællesskabet. Vedtagelse af harmoniserede krav i alle medlemsstater i stedet for nationale bestemmelser vil gøre det lettere at få det indre marked for sådanne køretøjer til at fungere korrekt EFT C 17 af , s. 1, og EFT C EFT C 129 af , s. 5. Europa-Parlamentets udtalelse af 17. november 1998 (EFT C 379 af , s. 80), bekræftet den 27. oktober 1999 (EFT C 154 af , s. 46), Rådets fælles holdning af 20. september 2000 (EFT C 370 af , s. 1 ) og Europa-Parlamentets holdning af 14. februar

3 (5) Det er derfor nødvendigt, at alle medlemsstater indfører de samme forskrifter i stedet for de nugældende regler eller som supplement til dem, navnlig således at EFtypegodkendelsesproceduren i Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil 1, kan finde anvendelse på samtlige køretøjstyper. (6) Nærværende direktiv er et af særdirektiverne under den EF-typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt ved direktiv 70/156/EØF. (7) For at anerkende de fremskridt, der allerede er gjort for at forbedre adgangsforholdene for bevægelseshæmmede til køretøjer af gruppe I og II, bør det tillades, at eksisterende køretøjstyper har en større hældning i dele af gangen end nye køretøjstyper. (8) I overensstemmelse med subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet, jf. traktatens artikel 5, kan det mål, der tilstræbes med dette direktiv - at undgå handelshindringer inden for Fællesskabet gennem anvendelse af EF-typegodkendelsesproceduren for sådanne køretøjer - ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på grund af den påtænkte handlings omfang og virkninger inden for den pågældende sektor, og målet kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan. Direktivet går ikke ud over, hvad der er nødvendigt med henblik på at opfylde dette mål. (9) For at sondre mellem eksisterende og nye køretøjstyper er det nødvendigt at henvise til Rådets direktiv 76/756/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler på motordrevne køretøjer og påhængsvogne hertil 2, senest ændret ved direktiv 97/28/EF EFT L 42 af , s. 1. Direktivet er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/91/EF (EFT L 11 af , s. 25). EFT L 262 af , s. 1. EFT L 171 af , s

4 (10) Der bør tages hensyn til de tekniske forskrifter, FN's Økonomiske Kommission for Europa har vedtaget i regulativ nr. 36 (Ensartede forskrifter for godkendelse af store køretøjer hvad angår den generelle konstruktion), regulativ nr. 52 (Ensartede forskrifter for konstruktion af mindre køretøjer til offentlig transport), regulativ nr. 66 (Ensartede forskrifter for godkendelse af store køretøjer til personbefordring hvad angår overbygningens styrke) og regulativ nr. 107 (Ensartede forskrifter for godkendelse af store dobbeltdækkerbusser hvad angår den generelle konstruktion), som er knyttet til overenskomsten af 20. marts 1958 vedrørende indførelse af ensartede vilkår for godkendelse og gensidig anerkendelse af godkendelser af udstyr og dele til motorkøretøjer. (11) Selv om dette direktiv har som hovedformål at tilgodese passagerernes sikkerhed, må der tillige - i overensstemmelse med Kommissionens politik på transportområdet og det sociale område - for bevægelseshæmmedes vedkommende fastsættes tekniske forskrifter for adgangsforholdene til de køretøjer, der er omfattet af direktivet. Der må sættes alt ind på at forbedre sådanne køretøjers adgangsforhold. (12) Det er derfor nødvendigt at ændre direktiv 70/156/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/27/EF af 22. juli 1997 om masse og dimensioner for visse motorkøretøjsklasser og påhængskøretøjer dertil 1. (13) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv, bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen 2 UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: I dette direktiv forstås ved: Artikel 1 - "køretøj" et motorkøretøj af klasse M 2 eller M 3 som defineret i bilag II, del A, til direktiv 70/156/EØF 1 2 EFT L 233 af , s. 1. EFT L 184 af , s

5 - "karosseri" en separat teknisk enhed som defineret i artikel 2 i direktiv 70/156/EØF - "køretøjsgruppe" et køretøj, som er i overensstemmelse med gruppebeskrivelsen i bilag I til nærværende direktiv. Artikel 2 1. Med virkning fra... * kan medlemsstaterne ikke nægte EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse - af et køretøj - af et karosseri - af et køretøj, hvis karosseri allerede er typegodkendt som en separat teknisk enhed eller nægte eller forbyde salg, registrering eller ibrugtagning af et køretøj eller et karosseri som separat teknisk enhed af grunde, der vedrører forskrifterne for køretøjer, der benyttes til personbefordring og har flere end otte siddepladser ud over førerens plads, hvis kravene i dette direktiv og bilagene hertil er opfyldt. 2. Stk. 1 finder også anvendelse på lavtgulvsbusser af gruppe I eller II, der er typegodkendt før den [1. oktober 2001] i henhold til direktiv 76/756/EØF, og som er omfattet af bestemmelserne om en maksimal ganghældning på 12,5% som fastsat i punkt i bilag I. 3. Med virkning fra... ** - må medlemsstaterne ikke længere meddele EF-typegodkendelse for en køretøjs- eller karosseritype som en separat teknisk enhed, - kan medlemsstaterne nægte registrering, salg eller ibrugtagning af nye køretøjer og nye karosserier som separate tekniske enheder af grunde, der vedrører forskrifterne for køretøjer, der benyttes til personbefordring og har flere end otte siddepladser ud over førerens plads, hvis kravene i dette direktiv og bilagene hertil ikke er opfyldt. * ** 18 måneder efter direktivets ikrafttræden. 24 måneder efter direktivets ikrafttræden

6 Artikel 3 1. Køretøjer i gruppe I skal være tilgængelige for bevægelseshæmmede, herunder kørestolsbrugere, i overensstemmelse med de tekniske forskrifter i bilag VII. 2. Det står medlemsstaterne frit for at vælge den mest hensigtsmæssige løsning til at opnå bedre adgangsforhold i andre køretøjer end køretøjer i gruppe I. Hvis andre køretøjer end køretøjer i gruppe I er udstyret med anordninger for bevægelseshæmmede og/eller kørestolsbrugere, skal de dog opfylde de relevante krav i bilag VII. Artikel 4 Direktiv 70/156/EØF ændres således: 1) Bilag I ændres således: a) Efter punkt 0.2 indsættes følgende punkter: " Chassis: Karosseri/komplet køretøj:..." b) Efter punkt 0.3 indsættes følgende punkter: " Chassis: Karosseri/komplet køretøj:...". c) Efter punkt indsættes følgende punkter: " Chassis: Karosseri/komplet køretøj:..."

7 d) Efter punkt indsættes følgende punkt: " Placeringen af køretøjets tyngdepunkt i længderetningen, tværgående retning og lodret retning med den største teknisk tilladte totalvægt:...". e) Følgende punkt indsættes: " For karosseri uden chassis Længde (j): Bredde (k): Nominal højde (i køreklar stand) (1) monteret på de(n) påtænkte chassistype(r) (for ophæng med niveauregulering angives normal køreposition):...". f) Punkt 13 affattes således: "13. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR KØRETØJER, DER ANVENDES TIL PERSONBEFORDRING OG HAR FLERE END OTTE SIDDEPLADSER UD OVER FØRERENS PLADS Køretøjets gruppe (gruppe I, gruppe II, gruppe III, gruppe A og gruppe B): EF-typegodkendelsesnummer for karosseri godkendt som separat teknisk enhed: Chassistyper, hvorpå der kan monteres et EF-typegodkendt karosseri (fabrikant(er) og type(r) af delvist opbygget køretøj): Passagerrummets areal (m 2 ): Total (S 0 ): Øverste dæk (S 0a ) 1) :

8 Nederste dæk (S 0b ) 1) : Til stående passagerer (S 1 ): Antal passagerer (siddende og stående): Total (N): Øverste dæk (N a ) 1) : Nederste dæk (N b ) 1) : Antal siddende passagerer: Total (A): Øverste dæk (A a ) 1) : Nederste dæk (A b ) 1) : Antal udstigningsdøre: Antal nødudgange (døre, vinduer, nødudgangslemme, forbindelsestrappe og halv trappe): Total: Øverste dæk 1) : Nederste dæk 1) : Volumen af bagagerum (m 3 ): Areal til bagagetransport på taget (m 2 ): Tekniske anordninger, der letter adgangen til køretøjerne (f.eks. rampe, løfteplatform, knælesystem), hvis de forefindes:

9 Overbygningens styrke Eventuelt EF-typegodkendelsesnummer: For endnu ikke godkendte overbygninger Detaljeret beskrivelse af køretøjstypens overbygning, herunder mål, udformning og anvendte materialer samt dens fastgøring til chassisrammen, hvis en sådan forefindes: Tegninger af køretøjet og de dele af dets indvendige indretning, der har betydning for styrken af overbygningen eller for det tilbageværende rum: Placeringen af køretøjets tyngdepunkt i længderetningen, tværgående retning og lodret retning med ulastet masse i køreklar stand: Den største afstand mellem midtlinjerne af de yderste passagersæder: Punkter i dette direktiv, som skal opfyldes og dokumenteres i forbindelse med denne separate tekniske enhed..." 2) I bilag III, del I, indsættes følgende punkt: "13. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR KØRETØJER, DER ANVENDES TIL PERSONBEFORDRING OG HAR FLERE END OTTE SIDDEPLADSER UD OVER FØRERENS PLADS Køretøjets gruppe (gruppe I, gruppe II, gruppe III, gruppe A og gruppe B): Chassistyper, hvorpå der kan monteres et EF-typegodkendt karosseri (fabrikant(er) og køretøjstype(r)): Antal passagerer (siddende og stående): Total (N):

10 Øverste dæk (N a ) 1) : Nederste dæk (N b ) 1) : Antal passagerer (siddende): Total (A): Øverste dæk (A a ) 1) : Nederste dæk (A b ) 1) :... 3) Bilag IV ændres således: a) Del I, punkt 52, affattes således: " Emne Direktiv nr. EFT Gyldighedsområde (Køretøjsklasser) n r. 52 Busser.../.../EF L M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 b) I del II indsættes følgende som punkt 52: X " Emne Basisregulativ nr. Ændringsserie Supplement Corrigendum 52. Overbygnings styrke (busser) " X - 9 -

11 Artikel 5 Bilag I til direktiv 97/27/EF ændres således: 1) Punkt udgår. 2) Følgende punkter indsættes: " "bus" et køretøj som defineret i punkt 1 i bilag I til direktiv../.../ef "gruppe" af busser, et køretøj i en gruppe som defineret i punkt og i bilag I til direktiv../.../ef "ledbus" et køretøj som defineret i punkt i bilag I til direktiv../.../ef "dobbeltdækkerbus" et køretøj som defineret i punkt i bilag I til direktiv../.../ef.". Artikel 6 De foranstaltninger, der er nødvendige for at tilpasse dette direktiv til den tekniske udvikling, vedtages efter proceduren i artikel 7, stk. 2. Artikel 7 1. Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling, der er nedsat ved artikel 13 i direktiv 70/156/EØF, i det følgende benævnt "udvalget". 2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder. 3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden

12 Artikel 8 1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv inden den... *. De underretter straks Kommissionen herom. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne. 2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 9 Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Artikel 10 Udfærdiget i På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand * 18 måneder efter direktivets ikrafttræden

13 BILAGSFORTEGNELSE BILAG I: Anvendelsesområde, definitioner, ansøgning om EF-typegodkendelse af et køretøj eller af et karosseri som separat teknisk enhed, ændring af køretøjs-, karosseri- eller overbygningstype, produktionens overensstemmelse samt krav. Tillæg 1: Efterprøvning af statisk krængningsgrænse ved beregning BILAG II: Typegodkendelsesdokumentation Tillæg 1: Oplysningsskema Undertillæg 1: Undertillæg 2: Undertillæg 3: Oplysningsskema om en køretøjstype Oplysningsskema om en karosseritype Oplysningsskema om en køretøjstype monteret med et karosseri, der allerede er typegodkendt som separat teknisk enhed Tillæg 2: EF-typegodkendelsesattest Undertillæg 1: Undertillæg 2: Undertillæg 3: EF-typegodkendelsesattest vedrørende en køretøjstype EF-typegodkendelsesattest vedrørende en karosseritype EF-typegodkendelsesattest vedrørende en køretøjstype monteret med et karosseri, der allerede er typegodkendt som separat teknisk enhed BILAG III: BILAG IV: Forklarende diagrammer Overbygningens styrke Tillæg 1: Tillæg 2: Omrulningsprøve for komplet køretøj Omrulningsprøve for karosserisektion

14 Tillæg 3: Pendulprøve for karosserisektion Undertillæg 1: Undertillæg 2: Beregning af den totale energi Krav til fordeling af energioptagelsen mellem overbygningens vigtigste energiabsorberende dele Tillæg 4: Efterprøvning af overbygningens styrke ved beregning BILAG V: BILAG VI: BILAG VII: BILAG VIII: Retningslinjer for måling af maskinelt betjente døres lukkekraft Særlige krav til køretøjer med en kapacitet på højst 22 passagerer Krav til tekniske hjælpemidler, der letter adgangsforholdene for bevægelseshæmmede Særlige krav til dobbeltdækkerbusser Tillæg: Gange BILAG IX: EF-typegodkendelse af en separat teknisk enhed og EF-typegodkendelse af et køretøj monteret med karosseri, der allerede er godkendt som separat teknisk enhed

15 BILAG I ANVENDELSESOMRÅDE, DEFINITIONER, ANSØGNING OM EF-TYPEGODKENDELSE AF ET KØRETØJ ELLER AF ET KAROSSERI SOM SEPARAT TEKNISK ENHED, ÆNDRING AF KØRETØJS- ELLER KAROSSERITYPE, PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE SAMT KRAV 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Dette direktiv gælder for alle enkelt- og dobbeltdækkerbusser, stive og leddelte, der tilhører klasse M 2 eller M 3 som defineret i Rådets direktiv 70/156/EØF, bilag II, del A Kravene i dette direktiv gælder ikke følgende køretøjer: køretøjer til sikret transport af personer, f.eks. fanger køretøjer, der er særligt konstrueret til at medtage tilskadekomne eller syge (ambulancer) terrængående køretøjer køretøjer, som er specielt konstrueret til befordring af skolebørn, indtil dette direktiv ændres i overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 7, stk For følgende køretøjer gælder kravene i dette direktiv kun i det omfang, dette er foreneligt med den anvendelse og funktion, de er beregnet til: køretøjer konstrueret til brug for politi, sikkerhedsstyrker og væbnede styrker køretøjer, hvis sæder alene er til brug, når køretøjet holder stille, men som ikke er beregnet til at medtage flere end 8 personer (føreren ikke medregnet) under kørslen. Eksempler herpå er bogbusser, mobile kirker og mobile hospitalsenheder. De sæder i sådanne køretøjer, der er beregnet til at blive anvendt under kørslen, skal være tydeligt afmærket for brugerne

16 2. DEFINITIONER I dette direktiv forstås ved: 2.1. "køretøj": et køretøj af klasse M 2 eller M 3 som defineret i bilag II, del A, til direktiv 70/156/EØF Køretøjer, der kan medtage flere end 22 passagerer ud over føreren, inddeles i tre køretøjsgrupper: "gruppe I": Køretøjer, der er indrettet med ståpladser for at give mulighed for hyppig ind- og udstigning "gruppe II": Køretøjer, der hovedsagelig er indrettet med siddepladser, og således konstrueret, at de kan medtage stående passagerer i gangen og/eller i et område, der ikke er større end det areal, der er afsat til to dobbeltsæder "gruppe III": Køretøjer, der udelukkende er indrettet med siddepladser.et køretøj kan anses for at henhøre under mere end én gruppe. I så fald kan det godkendes i hver gruppe, som det svarer til For køretøjer med en kapacitet på højst 22 passagerer ud over føreren er der to køretøjsgrupper: "gruppe A": Køretøjer, der er konstrueret til at medføre stående passagerer; køretøjer af denne gruppe har sæder og skal være indrettet med ståpladser "gruppe B": Køretøjer, der ikke er konstrueret til at medføre stående passagerer; køretøjer af denne gruppe er ikke indrettet med ståpladser "ledbus": et køretøj, som består af to eller flere stive sektioner, der er ledforbundet med hinanden. De to sektioners passagerrum står i forbindelse med hinanden, så passagererne frit kan bevæge sig mellem dem. De to stive sektioner er permanent forbundet med hinanden og kan normalt kun adskilles ved hjælp af udstyr, der forefindes på et værksted

17 "dobbeltdækkerledbus": et køretøj, som består af to eller flere stive sektioner, forbundet med hinanden ved hjælp af en leddelt sammenføjning. Sektionernes passagerrum står på mindst det ene dæk i forbindelse med hinanden, så passagererne frit kan bevæge sig mellem dem. De stive sektioner er permanent forbundet med hinanden og kan normalt kun adskilles på værksted "lavtgulvsbus": et køretøj i gruppe I, II eller A, hvor mindst 35% af det areal, der er til rådighed for stående passagerer (eller af den forreste sektion i ledbusser eller det nederste dæk i dobbeltdækkerbusser), udgør et samlet område uden trin med adgang til mindst én udstigningsdør "karosseri": en separat teknisk enhed som defineret i artikel 2 i direktiv 70/156/EØF omfattende køretøjets særlige indre og ydre udstyr "dobbeltdækkerbus": et køretøj, hvor det areal, der er til rådighed for passagerne, i mindst én del er fordelt på to niveauer, og hvor der ikke er plads til stående passagerer på det øverste dæk "Definition af type": "køretøjstype": køretøjer, der ikke adskiller sig fra hinanden i følgende henseender: - karosseriets fabrikant - chassisets fabrikant - køretøjets gruppe (gruppe (>22 passagerer) eller (< 22 passagerer) - karosseriets type (enkelt-/dobbeltdækker, stiv/leddelt, lavtgulvsbus) - karosseritype, hvis karosseriet er godkendt som separat teknisk enhed "karosseritype": i forbindelse med typegodkendelse som separat teknisk enhed, karosserier, der ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden i følgende henseender: - karosseriets fabrikant - køretøjets gruppe (>22 passagerer) eller ( 22 passagerer) - karosseriets type (enkelt-/dobbeltdækker, stiv/leddelt, lavtgulvsbus) - massen af det fuldt udstyrede køretøjs karosseri inden for en afvigelse på 10% - nærmere angivne køretøjstyper, på hvilken karosseritypen kan monteres

18 2.3. "godkendelse af køretøj eller separat teknisk enhed": godkendelse af en køretøjs- eller karosseritype som defineret i punkt 2.2 hvad angår de i dette direktiv angivne konstruktionsspecifikationer 2.4. "overbygning": den del af karosseriet, der bidrager til køretøjets styrke i tilfælde af, at køretøjet vælter 2.5. "udstigningsdør": en dør, der er beregnet til at blive benyttet af passagererne under normale forhold med føreren på plads i førersædet 2.6. "dobbeltdør": en dør med to døråbninger eller en hertil svarende passage 2.7. "skydedør": en dør, der kun kan åbnes og lukkes ved at blive skudt langs en eller flere retlinjede eller næsten retlinjede skinner 2.8. "nødudgangsdør": en dør, der kun undtagelsesvis skal tjene som udgang for passagererne, navnlig i nødstilfælde 2.9. "nødudgangsvindue": et vindue, ikke nødvendigvis med rude, der i nødstilfælde kan benyttes som udgang af passagererne "dobbeltvindue eller flerfaget vindue": et nødudgangsvindue, som, hvis det deles af en eller flere tænkte lodrette linjer (eller et eller flere tænkte lodrette planer), udgør to eller flere dele, der hver især opfylder de krav til dimensioner og passage, som stilles til et normalt nødudgangsvindue "nødudgangslem": en åbning i taget eller gulvet, der i nødstilfælde skal benyttes som nødudgang for passagererne "nødudgang": en nødudgangsdør, et nødudgangsvindue eller en nødudgangslem "udgang": en udstigningsdør, en forbindelsestrappe, en halv trappe eller en nødudgang "gulv eller dæk": den del af karosseriet, hvis overflade tjener som støtte for de stående passagerer, de siddende passagers og førerens og personalets fødder, og som desuden kan tjene som grundlag for sædernes monteringsbeslag

19 2.15. "gang": det areal, som giver passagererne adgang fra sædet eller sæderækken til andre sæder eller sæderækker eller til adgangspassager fra eller til udstigningsdøre eller forbindelsestrapper og områder for stående passagerer; til gangen medregnes ikke: et areal på 300 mm foran hvert sæde, undtagen hvor et sidevendt sæde er anbragt over en hjulkasse; i sådanne tilfælde kan dette areals bredde nedsættes til 225 mm arealet over trin eller trapper arealer, som kun giver adgang til ét sæde eller én sæderække eller et par tværstillede sæder eller sæderækker med front mod hinanden "adgangspassage": det areal, der strækker sig ind i køretøjet fra udstigningsdøren til den yderste kant af det øverste trin (gangens kant), forbindelsestrappen eller den halve trappe. Hvis der ikke er noget trin ved døren, anses adgangspassagen for at være det areal, som måles i henhold til punkt indtil en afstand på 300 mm fra måleskabelonens indersides udgangsposition "førerrum": det areal, der med undtagelse af nødstilfælde udelukkende er bestemt til brug for føreren, og hvor førersæde, rat, betjeningsudstyr, instrumenter og andre anordninger, som kræves til at køre eller betjene køretøjet, er anbragt "masse af køretøj i køreklar stand": køretøjets masse som defineret i punkt 2.5 i bilag I til direktiv 97/27/EC "største teknisk tilladte totalvægt (M)": den masse, der er defineret i punkt 2.6 i bilag I til direktiv 97/27/EC "passager": alle andre personer end føreren og personalet "bevægelseshæmmede passagerer": alle mennesker, som har vanskeligt ved at benytte offentlige transportmidler, f.eks. handicappede (herunder personer med nedsatte sensoriske og mentale evner samt kørestolsbrugere), personer med nedsat førlighed, små personer, personer med tung bagage, ældre mennesker, gravide kvinder, personer med indkøbstasker på hjul og personer med børn (herunder børn i klapvogne)

20 2.22. "kørestolsbruger": alle personer, som på grund af svagelighed eller handicap anvender kørestol "personale": person(er), hvis opgave er at være medchauffør eller eventuelt medhjælper "passagerrum": det areal, som er beregnet til brug for passagererne, bortset fra areal, der optages af faste installationer såsom bar, køkken, toilet og bagageeller lastrum "maskinelt betjent udstigningsdør": en udstigningsdør, som kun kan åbnes og lukkes ved anden energitilførsel end muskelkraft, og hvis åbning og lukning fjernbetjenes af føreren eller personalet, medmindre den betjenes automatisk "automatisk udstigningsdør": en maskinelt betjent udstigningsdør, der (bortset fra nødbetjening) kun kan åbnes ved, at en betjeningsanordning påvirkes af en passager, efter at betjeningsanordningerne er blevet aktiveret af føreren, og som lukker automatisk igen "startspærreanordning": en automatisk anordning, som forhindrer, at køretøjet sætter i gang fra stilstand "udstigningsdør, som betjenes af føreren": en udstigningsdør, som normalt åbnes og lukkes af føreren "forbeholdt siddeplads": en siddeplads, hvor der er bedre plads til en bevægelseshæmmet passager, og som er afmærket i overensstemmelse hermed "indstigningsanordning": en anordning, der letter indstigning i et køretøj, f.eks. løfteanordninger eller ramper "knælesystem": et system, som helt eller delvist sænker køretøjets karosseri i forhold til den normale køreposition "løfteanordning": anordning eller system med en platform, der kan hæves og sænkes med henblik på at give passagerer adgang til passagerrummet fra jorden

21 2.33. "rampe": anordning, der danner forbindelse mellem passagerrummets gulv og jorden "mobil rampe": rampe, der kan afmonteres køretøjets konstruktion og kan anvendes af føreren eller personalet "aftagelige sæder": sæder, der let kan tages ud af køretøjet "forrest og bagest": forrest og bagest i køretøjet i forhold til den normale kørselsretning, idet udtrykkene "fortil" "og" "bagtil" skal forstås tilsvarende "forbindelsestrappe": en trappe, der danner forbindelse mellem øverste og nederste dæk "separat rum": et rum i køretøjet, hvor passagererne og personalet kan opholde sig, når køretøjet er i brug, og som er adskilt fra andre passager- eller personalerum, medmindre en skillevæg gør det muligt for passagerne at se ind i det næste passagerrum, og som er forbundet ved en gang uden døre "halv trappe": er en trappe, som udgår fra det øverste dæk, og som ender i en nødudgangsdør. 3. ANSØGNING OM EF-TYPEGODKENDELSE AF ET KØRETØJ ELLER AF ET KAROSSERI SOM SEPARAT TEKNISK ENHED 3.1. Ansøgning om EF-typegodkendelse af en køretøjstype, en separat teknisk enhed eller af et køretøj monteret med et karosseri, der allerede er godkendt som separat teknisk enhed i henhold til direktiv 70/156/EØF, artikel 3, stk. 4, hvad angår særlig indretning til køretøjer, der anvendes til personbefordring og har over otte siddepladser ud over førerens, indgives af fabrikanten Ved ansøgning om EF-typegodkendelse af et køretøj, der er fremstillet ved at samle et chassis og et typegodkendt karosseri, forstås der ved udtrykket "fabrikant" den, der har samlet delene

22 3.3. En model af oplysningsskemaet findes i bilag II, tillæg 1, undertillæg 1: undertillæg 2: undertillæg 3: for en køretøjstype for en karosseritype for en køretøjstype, der er monteret med et karosseri, der allerede er godkendt som separat teknisk enhed Til den tekniske tjeneste, der forestår typegodkendelsesprøvningen, indleveres et køretøj eller et karosseri, som er repræsentativt for den ansøgte type og er monteret med den særlige indretning. 4. MEDDELELSE AF EF-TYPEGODKENDELSE AF KØRETØJ 4.1. Hvis de relevante krav er opfyldt, meddeles der EF-typegodkendelse i henhold til direktiv 70/156/EØF, artikel 4, stk En model af EF-typegodkendelsesattesten findes i bilag II, tillæg 2: undertillæg 1: undertillæg 2: undertillæg 3: for en køretøjstype for en karosseritype for en køretøjstype, der er monteret med et karosseri, der allerede er godkendt som separat teknisk enhed Hver godkendt køretøjs- eller karosseritype tildeles et nummer i henhold til bilag VII til direktiv 70/156/EØF. Den samme medlemsstat må ikke tildele en anden køretøjs- eller karosseritype det samme nummer Mærkning Et karosseri, der er godkendt som separat teknisk enhed, skal være påført: karosserifabrikantens mærke eller handelsbetegnelse fabrikantens handelsbetegnelse det i punkt 4.3 beskrevne EF-typegodkendelsesnummer Disse mærker skal være letlæselige og uudslettelige, også når karosseriet er monteret på køretøjet

23 5. ÆNDRING AF TYPE OG TYPEGODKENDELSE 5.1. Ved ændring af køretøjets eller karosseriets type, navnlig når disse er godkendt i henhold til dette direktiv, finder artikel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse. 6. PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE 7. KRAV 7.1. Generelt Foranstaltninger til at sikre produktionens overensstemmelse træffes i henhold til artikel 10 i direktiv 70/156/EØF Medmindre andet er angivet, foretages alle målinger, når køretøjet er med masse i køreklar stand og står på jævn og vandret grund i normal kørestand. Hvis køretøjet er udstyret med et knælesystem, skal det indstilles således, at køretøjet er i normal kørehøjde. Hvis karosseriet skal godkendes som en separat teknisk enhed, skal karosseriets stilling i forhold til den vandrette flade angives af fabrikanten Når dette direktiv indeholder et krav om, at en flade i et køretøj med mekanisk ophæng skal være vandret eller i en bestemt vinkel, når køretøjet er med masse i køreklar stand, kan fladen overstige denne hældning eller hælde, når køretøjet er ulastet i køreklar stand, forudsat at dette krav opfyldes, når køretøjet befinder sig i lastet tilstand som angivet af fabrikanten. Hvis køretøjet er udstyret med et knælesystem, må det ikke aktiveres

24 7.2. Passagerrum Det samlede areal S 0, der er til rådighed for passagererne, beregnes ved fra køretøjets samlede gulvareal at fratrække: arealet af førerrummet arealet af trin ved døre og areal af alle andre trin med dybde mindre end 300 mm, samt det areal, der passeres af døren og dennes mekanisme, når den betjenes arealet af alle dele, hvorover den lodrette højde er mindre end mm, målt fra gulvet, idet der ses bort fra tilladte indragende dele, jf. punkt og For køretøjer i gruppe A eller B kan dette mål nedsættes til mm arealet af enhver del af køretøjet, som passagerne ikke har adgang til som angivet i punkt ethvert areal, der udelukkende er forbeholdt transport af gods eller bagage, og som passagerer ikke har adgang til det areal, der er nødvendigt for at give arbejdsrum ved udskænkningssteder det gulvareal, der optages af eventuelle trapper, halvtrapper, forbindelsestrapper eller arealet af eventuelle trin i køretøjet Det areal S 1, der er til rådighed for stående passagerer, beregnes ved fra S 0 at fratrække: arealet af alle dele af gulvet, hvis hældning overstiger de tilladte maksimumsværdier i punkt arealet af alle dele, der ikke er tilgængelige for en stående passager, når alle sæder er optaget, bortset fra klapsæder

25 arealet af alle dele, hvor frihøjden over gulvet er mindre end højden i gangen, jf. punkt (håndstøtter skal ikke tages i betragtning i denne forbindelse) arealet foran et lodret tværplan gennem centrum af førersædets sædeoverflade (i sædets bageste position) arealet 300 mm foran alle sæder undtagen klapsæder, medmindre der er tale om et sidevendt sæde placeret over hjulkassen, i hvilket tilfælde dette mål kan nedsættes til 225 mm. Med hensyn til variable sædearrangementer henvises der for alle sæder, når de anses for at være i brug, til punkt ethvert areal, som ikke er udelukket fra bestemmelserne i punkt , og som ikke kan dækkes af en del af et rektangel på 400 mm x 300 mm i køretøjer af gruppe II, det areal, hvor det ikke er tilladt at stå i dobbeltdækkerbusser, alle arealer på det øverste dæk arealet af kørestolspladsen(erne), når den (de) anses for at være optaget af kørestolsbrugeren(erne), jf. punkt Antallet af siddepladser bortset fra klapsæder (P) i køretøjet skal være i overensstemmelse med kravene i punkt Er køretøjet i gruppe I, II eller A, skal antallet af siddepladser på hvert dæk være mindst lig det antal kvadratmeter gulvareal, der er til rådighed for passagerer og eventuelt personale på det dæk, rundet ned til nærmeste hele tal. Dette tal kan for gruppe I-køretøjer bortset fra det øverste dæk nedsættes med 10% Hvis køretøjet er indrettet til et varierende antal siddepladser, skal det areal, der er til rådighed for stående passagerer (S 1 ) og bestemmelserne i punkt 7.3 fastlægges for hver af følgende betingelser, afhængigt af hvad der gælder: med alle mulige sæder optaget og det resterende område til stående passagerer og, hvis der er plads tilovers, med alle kørestolspladser optaget

26 med alle mulige ståpladser optaget og de resterende sæder, som er beregnet til siddende passagerer, og, hvis der er plads tilovers, med alle kørestolspladser optaget med alle mulige kørestolspladser optaget og det resterende område til stående passagerer og med de resterende sæder optaget Skiltning i køretøjer I køretøjet skal der være tydelig skiltning, som er synlig i nærheden af den forreste dør, i form af mindst 15 mm høje bogstaver eller piktogrammer og mindst 25 mm høje tal til angivelse af: det maksimale antal siddende passagerer, køretøjet er beregnet til det (eventuelle) maksimale antal stående passagerer, køretøjet er beregnet til det (eventuelle) maksimale antal kørestole, køretøjet er beregnet til Hvis et køretøj er indrettet til et varierende antal siddepladser, et areal beregnet til stående passagerer eller et antal kørestole, finder kravene i punkt anvendelse på det maksimale antal hhv. siddende og stående passagerer samt det maksimale antal kørestole alt efter køretøjets indretning Der skal på førerens område på et sted, som er klart synligt for føreren, være plads til mindst 10 mm høje bogstaver eller piktogrammer og mindst 12 mm høje tal til angivelse af: den bagagemasse, køretøjet må medføre, når det er lastet med det maksimale antal passagerer og personale og ikke overskrider den største teknisk tilladte totalvægt eller den tilladte masse på nogen af akslerne. Denne masse omfatter bagagemassen i: bagagerummene (masse B, jf. punkt i bilag I til direktiv 97/27/EF) på taget, hvis det er indrettet til transport af bagage (masse BX, jf. punkt i bilag I til direktiv 97/27/EF)

27 7.4. Stabilitetsprøve Køretøjets stabilitet skal være tilstrækkelig til at sikre, at det punkt, hvor væltning finder sted, ikke overskrides, når den flade, som køretøjet står på, bringes til at hælde først til den ene side og dernæst til den anden i en vinkel på 28 grader fra vandret Ved udførelse af ovenstående prøve skal køretøjet være med masse i køreklar stand som beskrevet i punkt 2.18 med følgende tillæg: Der anbringes en vægt lig med Q (som angivet i punkt i bilag I til direktiv 97/27/EF) på hvert passagersæde. Er køretøjet beregnet til stående passagerer eller ikke siddende personale, skal tyngdepunktet af de masser Q på 75 kg, der repræsenterer dem, være anbragt jævnt fordelt over arealet til stående passagerer hhv. personale i en højde af 875 mm. Er et køretøj indrettet til at medføre bagage på taget, fastgøres en jævnt fordelt masse (BX), som ikke må være mindre end den, fabrikanten har angivet i overensstemmelse med punkt i bilag I til direktiv 97/27/EF, til taget, således at den repræsenterer sådan bagage. De øvrige bagagerum må ikke indeholde nogen bagage Hvis køretøjet er indrettet til et varierende antal siddepladser og ståpladser eller er indrettet til en eller flere kørestole, skal de i punkt omhandlede vægte i ethvert areal af passagerrummet, hvor en sådan variation forekommer, være højere end: - massen af antallet af siddende passagerer, som kan befinde sig på arealet herunder massen af aftagelige sæder, eller - massen af antallet af stående passagerer, som kan befinde sig på arealet, eller - massen af kørestole og kørestolsbrugere, der kan befinde sig på arealet, hver med en samlet masse på 250 kg, placeret 500 mm over gulvet midt i hvert kørestolsareal, eller - massen af siddende passagerer, stående passagerer og kørestolsbrugere og enhver kombination heraf, som kan befinde sig på arealet

28 Højden af eventuelle forhøjninger, der anvendes til at forhindre, at køretøjets hjul glider sidelæns på prøvestanden, må ikke være over to tredjedele af afstanden mellem den flade, hvorpå køretøjet står, før det vippes, og den del af fælgen, der er nærmest overfladen, når køretøjet er lastet i overensstemmelse med punkt Under prøven må ingen dele af køretøjet, som ikke er beregnet til at komme i berøring med hinanden, gøre dette, og ingen del må blive beskadiget eller komme ud af normal stilling Alternativt kan det ved beregning godtgøres, at køretøjet ikke vil vælte under de i punkt og beskrevne betingelser. Ved en sådan beregning skal følgende parametre indgå: masser og dimensioner tyngdepunktets højde fjedrenes stivhed dækkenes lodrette og vandrette stivhed egenskaberne af reguleringen af lufttrykket i luftfjedre momentcenterets placering karosseriets vridningsstivhed Brandsikring Motorrum Beregningsmetoden er beskrevet i tillæg 1 til bilaget I motorrummet må ikke være anvendt brændbart lyddæmpningsmateriale, materiale, der kan opsuge brændstof, smøremidler, eller andet brændbart materiale, medmindre dette er dækket af uigennemtrængelig plade

29 Gennem passende udformning af motorrummet eller gennem drænhuller skal det så vidt muligt sikres, at der ikke kan samle sig brændstof, smøremidler eller andet brændbart materiale i nogen del af motorrummet Mellem motorrummet eller andre varmekilder og resten af køretøjet skal der være en varmebestandig skillevæg (andre varmekilder kan være anordninger til optagelse af energi ved kørsel ned ad lange bakker, f.eks. en påløbsbremse eller anordning til indvendig opvarmning, dog ikke anordninger, der fungerer ved cirkulation af varmt vand). Alle ophæng, klemmer, pakninger m.m. i forbindelse med skillevæggen skal være brandsikre Passagerkabinen kan være forsynet med varmeapparater, der ikke fungerer ved hjælp af varmt vand, såfremt der er tale om indkapslet materiale, der er bestandigt mod den varme, apparatet danner, ikke udsender giftige dampe og er placeret således, at passagerer ikke let kan komme i berøring med nogen varme overflader Elektrisk udstyr og elektriske ledninger Alle ledninger skal være godt isolerede, og alle ledninger og alt elektrisk udstyr skal kunne modstå de temperatur- og fugtighedsforhold, de udsættes for. I motorrummet lægges der særlig vægt på deres temperaturbestandighed og eventuelle skadelige stoffer Ledningerne i et elektrisk kredsløb må ikke føre stærkere strøm end den, deres installationsform og den højeste omgivende temperatur berettiger til Elektriske kredsløb, som fører strøm til andet udstyr end starter, tændingskreds (gnisttænding), gløderør, motorstopanordning, ladekreds og batteriets stelforbindelse skal indeholde en sikring eller afbryder. Dog kan en fælles sikring eller fælles afbryder benyttes, forudsat at dennes nominelle kapacitet ikke er over 16 A

30 Alle ledninger skal være godt beskyttet og sikkert fastholdt i en position, hvor de ikke kan udsættes for skære-, skrabe- eller skurreskader Er spændingen i et eller flere af køretøjets elektriske kredsløb over 100 volt (effektiv), skal de af elforsyningens poler, som ikke har stelforbindelse, være forbundet med en håndbetjent ledningsadskiller, der skal være anbragt inde i køretøjet på et for føreren let tilgængeligt sted og kunne frakoble alle sådanne kredsløb fra hovedforsyningsnettet, dog uden at kunne frakoble elektriske kredsløb, som forsyner køretøjets påbudte udvendige belysning. Dette gælder dog ikke højspændingsstartkredsløb eller selvstændige kredse i køretøjets aggregater Elektriske ledninger skal være placeret således, at de ikke kan komme i berøring med brændstofledninger eller dele af udstødningssystemet eller kan blive udsat for kraftig varme, medmindre der er sørget for særlig isolering og beskyttelse som for eksempel af en elektromagnetisk betjent ventil i udstødningssystemet Batterier Alle batterier skal være forsvarligt fastgjort og let tilgængelige Batterirummet skal være adskilt fra passagerkabinen og førerhuset og have udluftning til det fri Batteripolerne skal være beskyttet mod kortslutning Ildslukkere og førstehjælpsudstyr Der skal være plads til en eller flere ildslukkere, heraf mindst én ved førerpladsen. I køretøjer i gruppe A eller B skal pladsen være på mindst 8 dm 3 og i gruppe I, II eller III på mindst 15 dm

31 Der skal være tildelt en plads til anbringelse af en eller flere førstehjælpskasser. Arealet hertil skal være mindst 7 dm 3 med en mindste dimension på 80 mm Ildslukkeren og førstehjælpsudstyret kan være beskyttet mod tyveri og hærværk ved f.eks. at være anbragt i et indvendigt skab eller bag glas, som skal knuses, forudsat at de pågældende deles placering er tydeligt afmærket, og at der er sørget for, at de let kan udtages i nødsituationer Materialer 7.6. Udgange Antal udgange Brændbare materialer må ikke forefindes inden for en afstand af 100 mm fra udstødningsrøret eller nogen anden væsentlig varmekilde, medmindre det pågældende materiale er effektivt afskærmet. Om nødvendigt skal der sørges for afskærmning, der forhindrer fedt eller andre brændbare materialer i at komme i berøring med udstødningssystemet eller anden varmekilde af betydning. I dette afsnit forstås ved brændbare materialer sådanne, der ikke er beregnet til at modstå de temperaturer, der må forventes at optræde det pågældende sted Et køretøj skal have mindst to udgange, som enten er to udstigningsdøre eller en udstigningsdør og en nødudgangsdør. Der kræves mindst følgende antal udstigningsdøre: Antal passagerer Antal udstigningsdøre Gruppe I & A Gruppe II Gruppe III & B > I hver stiv sektion af en ledbus skal der være mindst én udstigningsdør, i forreste sektion af en ledbus i gruppe I dog mindst to udstigningsdøre

32 For så vidt angår dette krav anses maskinelt betjente udstigningsdøre ikke som nødudgangsdøre, medmindre de let kan åbnes manuelt, når den i punkt beskrevne betjeningsanordning om nødvendigt er blevet aktiveret Antallet af udgange skal mindst være sådan, at det samlede antal udgange i et separat rum er som følger: Antal passagerer og personalemedlemmer i hvert rum > 130 Samlet minimumsantal udgange Nødudgangslemme kan kun tælle som én af ovennævnte antal nødudgange Hvert særskilt dæk, hver stiv sektion af en ledbus og hvert særskilt rum betragtes som et særskilt køretøj med henblik på bestemmelse af mindste tilladte antal udgange og disses placering, bortset fra punkt Toilet- og køkkenrum anses ikke for særskilte rum med henblik på bestemmelse af antal nødudgange. Nødudgangslemme kan kun tælle som én af ovennævnte udgange En dobbelt udstigningsdør tæller som to udstigningsdøre og et dobbelt eller flerfaget vindue som to nødudgangsvinduer Hvis førerrummet ikke har adgang til passagerrummet gennem en gang, der opfylder en af de i punkt angivne betingelser, skal følgende betingelser være opfyldt: Førerkabinen skal have to udgange, som ikke begge må være i samme sidevæg; er en af disse udgange et vindue, skal det opfylde de i punkt og angivne krav til nødudgangsvinduer

33 Det kan tillades, at der ved siden af førersædet er et eller to sæder til yderligere personer, i hvilket tilfælde begge de i punkt nævnte udgange skal være døre. Førerdøren kan godkendes som nødudgangsdør for personerne i disse sæder, forudsat at førersæde, rat, motorhus, gearstang, håndbremsegreb etc. ikke er for stor en forhindring. Døren til brug for disse yderligere personer godtages som nødudgangsdør for føreren. Der kan monteres indtil fem ekstra sæder i et rum, hvori førerkabinen indgår, forudsat at de ekstra sæder og den til disse sæder afsatte plads opfylder alle krav i dette direktiv, og at mindst én dør, som giver adgang til passagerrummet, opfylder kravene for nødudgangsdøre i punkt Under de i punkt og beskrevne omstændigheder tæller førerkabinens udgange ikke som en af de i punkt til foreskrevne døre eller som en af de i punkt foreskrevne udgange, bortset fra det tilfælde, der omhandles i punkt og Punkt , 7.7.1, og gælder ikke for sådanne udgange Hvis førerkabinen og sæderne ved siden af den er tilgængelige fra passagerrummets midtergang gennem en gang, der opfylder en af betingelserne i punkt , kræves der ingen udgang til det fri fra førerrummet Hvis der forefindes en førerdør eller anden udgang fra kabinen under de i punkt beskrevne omstændigheder, kan den kun tælle som udgang for passagererne, forudsat: at det ikke er nødvendigt at klemme sig ind mellem rat og førersæde for at benytte denne udgang at den opfylder kravene i punkt for nødudgangsdøres dimensioner Punkt og udelukker ikke, at der forefindes en dør eller anden barriere mellem førersædet og passagersædet, forudsat at denne barriere i nødsituationer hurtigt kan udløses af føreren. En førerdør i et rum, der er beskyttet af en sådan barriere, tæller ikke som udgang for passagerer

34 Nødudgangslemme ud over nødudgangsdøre og -vinduer skal monteres på køretøjer i gruppe II, III og B. De kan også monteres på køretøjer i gruppe I og A. Det mindste antal nødudgangslemme er følgende: Antal passagerer ikke over 50 over 50 Antal nødudgangslemme Udgangenes placering Køretøjer med en kapacitet på over 22 passagerer skal opfylde kravene i det følgende. Køretøjer med en kapacitet på mindre end 22 passagerer kan enten opfylde kravene i det følgende eller kravene i bilag VI, punkt Udstigningsdøren(e) skal være placeret på den side af køretøjet, der er nærmest vejkanten, afhængigt af trafikretningen i det land, hvor der søges driftstilladelse for køretøjet; mindst én skal være i køretøjets forreste halvdel. Dette er ikke til hinder for, at der anbringes en dør i bagsiden af køretøjet til brug for kørestolsbrugere To af de døre, der er henvist til i punkt , skal være således adskilt, at afstanden mellem de lodrette tværplaner gennem deres flademidtpunkt ikke er mindre end 40 procent af passagerrummets totallængde. Er en af disse to døre del af en dobbeltdør, måles afstanden mellem de to døre, der er længst fra hinanden Udgangene skal være således placeret, at der i det væsentlige er samme antal på køretøjets to sider Mindst én nødudgang skal være placeret enten på køretøjets forside eller bagside. For køretøjer i gruppe I og for køretøjer med en bagkabine, der er helt lukket af fra passagerrummet, anses denne bestemmelse for opfyldt, hvis der er monteret en nødudgangslem Udgangene på samme side af køretøjet skal være hensigtsmæssigt fordelt over køretøjets længde Det tillades, at der forefindes en dør i køretøjets bagside, forudsat at den ikke er en udstigningsdør

35 Hvis der er monteret nødudgangslemme, skal de være placeret som følger: er der kun én lem, skal den være placeret i køretøjets midterste tredjedel; er der to lemme, skal deres indbyrdes afstand være mindst 2 m, målt mellem åbningernes nærmeste kanter langs en linje parallelt med køretøjets længdeakse Udgangenes mindstemål De forskellige typer udgange skal have følgende mindstemål: Udstigningsdør Nødudgangsdør Nødudgangsvindue Gruppe I Gruppe II Bemærkninger og III Døråbning Højde (mm) Bredde (mm) Enkelt dør: 650 Dobbeltdør: Højde (mm) Bredde (mm) 550 Areal (mm 2 ) Nødudgangsvindue placeret på køretøjets bagside. Hvis fabrikanten ikke har forsynet køretøjet med et nødudgangsvindue med mindst ovenstående mål. Nødudgangslem Nødudgangslemmens åbning Dette mål kan være 100 mm mindre, når måling sker i niveau med håndstøtterne - Der skal være plads til et rektangel på 500x700 mm i dette areal Der skal i nødudgangsvinduets åbning være plads til et rektangel med en højde på 350 mm og en bredde på 1550 mm. Rektanglets hjørner kan afrundes med en rundingsgrad på højst 250 mm. Areal (mm 2 ) Der skal være plads til et rektangel på 500x700 mm i dette areal

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001L0085 DA 01.01.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/85/EF af 20. november 2001

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 7. september 2001 (OR. en) 1997/0176 (COD) C5-278/2001 PE-CONS 3638/01 ENT 152 CODEC 652 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer L 198/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF)

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF) De Europæiske Fællesskabers Tidende 497 10.8.70 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 176/5 RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 9. juni 2009 (OR. en) 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej 28. juni 213 I medfør af 43, stk. 10 og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret ved lov

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave) L 231/8 Den Europæiske Unions Tidende 3.9.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli 2009 om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (EØS-relevant

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser:

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser: FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. 16.11.2004 1840 J. nr. 2004-5030-91 Nye krav til sovebusser m.v. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/85/EF

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/85/EF 13.2.2002 L 42/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/85/EF af 20. november 2001 om særlige bestemmelser for køretøjer, der anvendes til personbefordring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1974L0297 DA 31.12.1991 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 4.juni 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 25. november 2009 (OR. en) 2008/0099 (COD) LEX 1105 PE-CONS 3635/1/09 REV 1 CODIF 42 ENT 98 CODEC 611 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0536 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af køretøjer til busdirektivet

Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af køretøjer til busdirektivet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 01 28 Fax 7226 7070 jju@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 291/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF) 1970L0387 DA 01.06.2001 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0169/2003 2001/0317(COD) DA 08/04/2003 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 26.6.2013 A7-0210/115. Ændringsforslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 26.6.2013 A7-0210/115. Ændringsforslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău for S&D-Gruppen 26.6.2013 A7-0210/115 115 Betragtning 4 (4) En række tekniske standarder og krav til køretøjers sikkerhed er vedtaget i Unionen. Det er dog nødvendigt gennem en ordning med periodisk teknisk kontrol at

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975 30. 1. 76 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 24/ 1 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger

KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1003 DA 24.02.2015 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1003/2010 af 8. november 2010 om krav

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige krav til busser 1)

Bekendtgørelse om særlige krav til busser 1) Bekendtgørelse om særlige krav til busser 1) I medfør af 18, stk. 1, 20 og 22 i stk. 2, i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 19. februar 2003, som ændret ved lov nr. 582 af 24. juni 2005

Læs mere

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2001 (OR. fr) Interinstitutionel sag: 2000/0060 (COD) 9068/1/01 REV 1 LIMITE TRANS 76 CODEC 454 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juli 2011 (OR. en) 13062/11 CONSOM 129

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juli 2011 (OR. en) 13062/11 CONSOM 129 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2011 (OR. en) 13062/11 CONSOM 129 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 13. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm. dok.

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN DRAFT Version 9.00 of 31 Mar 2010 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / af om krav til typegodkendelse af monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader på motorkøretøjer

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY Indhold 1. TEKNISKE BESTEMMELSER... 2 2. STARTNUMRE... 2 3. MOTORBESTEMMELSER... 2 4. BESKYTTELSESBUR... 3 5. FØRERSÆDE... 4 6. SIKKERHEDSSELE... 4 7. ILDSLUKKERE... 4 8. KAROSSERI OG CHASSIS... 5 9. STÆNKLAPPER...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA(2011)0215 Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 160/8 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 523/2012 af 20. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så

Læs mere

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1)

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1) BEK nr 1041 af 10/11/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-11-00032 Senere ændringer

Læs mere

DA F1 70 PTO Tractors DA DA

DA F1 70 PTO Tractors DA DA DA F1 70 PTO Tractors DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2009) Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling,

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.10.2006 SEK(2006) 1239 KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT Ledsagedokument til Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om eftermontering

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Brugsanvisning. FlexCare lejer type 1000 til 7000. Indhold. 1 - Advarsel. Serie 6200 er undtaget

Brugsanvisning. FlexCare lejer type 1000 til 7000. Indhold. 1 - Advarsel. Serie 6200 er undtaget Brugsanvisning FlexCare lejer type 1000 til 7000 Serie 6200 er undtaget Indhold 1. Advarsel 2. General brug af FlexCare leje 3. Indstilling af hjul 4. Indstilling af lejets højde 5. Indstilling af hovedsektion

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/51/EF af 9. juli 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 95/69/EF om betingelser og bestemmelser for godkendelse

Læs mere

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ.

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Afretter Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Opbygning På maskinen er der monteret et sideanslag, som kan indstilles sideværts

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Elite. Allround Standard

Elite. Allround Standard Elite Allround Standard Mustang byder på gennemførte løsninger fra Mustang hestetrailer er konstrueret til komfortabel og sikker transport under alle forhold. Der ligger mange beregninger og forsøg med

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1978L0933 DA 27.03.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. oktober 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF 9.5.2002 L 124/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Montering af termoruder med manuelt betjente persienner...... Side 1 1.1 Betjeningsmekanismens pladsbehov........ Side 1 1.2 Montering

Læs mere