Master i moms & afgifter - hold 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Master i moms & afgifter - hold 2006"

Transkript

1 Master i moms & afgifter - hold 2006 Merværdiafgiftspligt i virtuelle samfund? Udarbejdet af Jan Christiansen Vejleder Henrik Stensgaard Afleveret den 20. Maj 2008

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1: Indledning Præsentation af emne Problemidentifikation Problemformulering Problemstillinger Metode Afgrænsning Opbygning af afhandlingen...8 Kapitel 2: Hvad er Second Life Mennesket er en avatar Penge i Second Life Optjening af penge i Second Life Overføre penge til Second Life Overføre penge fra Second Life Handel i Second Life Køb af land Leje af land Køb af varer Køb af ydelser Kapitel 3: Merværdiafgiftspligten Forholdet mellem avatar og bruger Hvad er omfattet af merværdiafgiftspligten? Analyse af transaktioner i Second Life Den enkelte transaktion Er der tale om en leverance? Foretages leverancen mod et vederlag? Foretages leverancen her i landet? Foretages leverancen af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab? Sammenfatning Computerspilslignende transaktioner Kapitel 4: Den territoriale afgrænsning Kvalifikation af transaktionerne Kvalifikation af virtuelle varer Kvalifikation af virtuelle tjenesteydelser Side 2 af 52

3 4.2 Transaktionens tilknytningsmomenter Merværdiafgiftspligt i Danmark Elektronisk leverede tjenesteydelser Tjenesteydelser som ikke er omfattet af ML 15, stk Kapitel 5: Regnskabsbestemmelser Krav til fakturering Øvrige regnskabsbestemmelser Kapitel 6: Konklusion...45 Kapitel 7: Perspektivering...48 Litteraturfortegnelse Domsfortegnelse...52 Side 3 af 52

4 Kapitel 1: Indledning F orestil dig en ny verden, som du kan leve i samtidig med det liv du lever på jorden. Det lyder mærkeligt ikk? Virtuelle samfund er blevet udviklet gennem de seneste par år, og de har i dag et omfang, der gør, at de ikke kan bagatelliseres som blot værende nørdede eksperimenter. Kort fortalt er der tale om nye verdener, hvor mennesker kan købe en grund, bygge sig et hus, gå på arbejde og til koncert med Pet Shop Boys 1. Adgangen til de virtuelle samfund sker gennem en computer. Det er fra computeren, at de virtuelle personer styres rundt i de virtuelle verdener. De virtuelle samfund er en ny udvikling i vores samfund, som sandsynligvis er kommet for at blive, og der er efterhånden udviklet flere af disse virtuelle verdener. De største er Second Life og Entropia, men derudover findes der også Active worlds, There.com og børne- og ungdomsverdenerne Habbo og Club Penguin. 1.1 Præsentation af emne Med et indbyggertal på over 12 millioner er Second Life ikke bare et chatprogram, hvor mennesker går rundt i en 3D verden og taler med hinanden. Størrelsen af den daglige omsætning i Second Life, hvor værdier svarende til mere end 1 million US$ skifter hænder, antyder da også, at der sker mere indenfor de virtuelle grænser end bare sjov og ballade. Brugerne i Second Life kan selv programmere indhold til verdenen. Den enkelte bruger besidder ejendomsretten, til det indhold denne kreerer. Dette sammenholdt med at der også eksisterer penge i det virtuelle samfund, nemlig møntfoden Linden$, som kan omveksles til US$, 2 gør, at betingelserne for handel mellem indbyggerne er til stede. En bruger udvikler et virtuelt par bukser, som denne udover selv at iføre sig kan sælge til en anden bruger for en given mængde Linden $. Når det første par bukser er programmeret, er omkostningerne til yderligere par stort set ikke eksisterende, og grundlaget for en fin lille buksebutik er således skabt. Det eneste råmateriale i en virtuel verden er data, og den eneste begrænsning er brugerens tid. 3 Second Life blev åbnet for offentligheden i 2003 og har således efterhånden eksisteret i 5 år. 4 Det store gennembrud kom dog først i 2006 og 2007, hvor den virtuelle verden fik meget omtale i medierne. Den store medieomtale medførte også, at mange danske virksomheder og organisationer valgte at etablere sig i Second Life. Her skal nævnes: virtuelle mennesker deltog i en 3 dages musikfestival med navnet SecondFest den 29. Juni til 1. Juli 2007, hvor Pet Shop Boys var hovednavnet jf. 2 Vekselkursen på Linden$ svinger efter udbud og efterspørgsel. Hos LindeX er kursen i øjeblikket ca. 250 Linden$ for 1 US$. 3 Matthew J. Dowd, State and Local Tax Implications Of Virtual Worlds, 2006, side Jf. Side 4 af 52

5 24timer, Computerworld, Danfoss, Dansk Røde Kors, IBM Danmark, FLSmidth, Grundfos, Syddansk Universitet, Saxo Bank, SKAT og TV Problemidentifikation Handelstransaktioner i virtuelle verdener er således ikke blot en illusion, men et faktum, som det er nødvendigt at forholde sig til. Således også i relation til beskatning. De virtuelle platforme har nogle karakteristika, der er væsentlig anderledes end den fysiske verden, som vi befinder os i til dagligt. Spørgsmålet er så, hvorledes og i hvilken udtrækning den lovgivning, som vi omgiver os med i den fysiske verden, kan anvendes i de virtuelle samfund. I denne afhandling vil jeg undersøge, hvorledes merværdiafgiftspligten skal finde anvendelse i de virtuelle samfund. Når handelstransaktioner foretages i en anden verden, er der mange interessante spørgsmål i forbindelse med merværdiafgiftspligten, der trænger sig på. Er disse transaktioner i det hele taget omfattet af merværdiafgiftspligten? Der kan foretages mange forskelligartede transaktioner, men skal alle transaktioner behandles ens i relation til merværdiafgiftspligten? Eller skal der sondres mellem virtuelle varer og ydelser, som vi kender det fra transaktioner i den fysiske verden? I forbindelse med indgåelse af en aftale om køb i en virtuel verden, er både køberens og sælgerens identitet i den fysiske verden ofte ukendt for parterne. Dette faktum vil utvivlsomt medføre store problemer, såfremt den nugældende lovgivning om merværdiafgiftspligt skal anvendes på disse transaktioner. For sælgeren er det åbenlyst nødvendigt at kende køberens bopælsland, idet dette er bestemmende for hvorledes transaktionen skal behandles i relation til merværdiafgift. På samme måde er sælgerens etableringsland en nødvendig faktor for behandlingen. Skattemyndighederne rundt omkring i verdenen står unægteligt overfor en udfordring i forhold til disse transaktioner. Eller som en amerikansk skatteadvokat vælger at udtrykke det: Companies are generating millions of dollars of revenue from the sale of virtual goods. It is only a matter of time until state (and perhaps local) governments try to tap into that growing marketplace as an additional source of tax revenue... 6 Jeg vil i denne afhandling anskueliggøre denne udfordring og præsentere, hvorledes reglerne efter min opfattelse skal fortolkes. 5 Se flere virksomheder og organisationer her: 6 Matthew J. Dowd, State and Local Tax Implications Of Virtual Worlds, 2006, side 226. Side 5 af 52

6 1.3 Problemformulering Med baggrund i ovenstående præsentation af emne og problem er afhandlingen udarbejdet ud fra nedenstående problemformulering: Hvorledes skal handelstransaktioner i virtuelle samfund behandles i relation til merværdiafgiftspligten? Problemstillinger For at besvare ovenstående problemformulering må der i afhandlingen tages stilling til følgende problemstillinger: 1. Hvorledes gennemføres transaktioner i virtuelle samfund? 2. Er transaktionerne udtryk for merværdiafgiftspligtige leverancer? 3. Hvor skal transaktionerne i givet fald momsberigtiges? Konkretisering af problemstillinger: Ad. 1) For at kunne behandle transaktionerne i de virtuelle samfund er det nødvendigt med en undersøgelse af, hvorledes disse transaktioner foretages. Hvordan den praktiske gennemførelse af aftaleindgåelse, betaling og levering foretages. Endvidere må der identificeres forskelligartede transaktioner med henblik på at sikre, at den momsretlige analyse indeholder transaktioner med forskellige karakteristika. Endelig må sammenhængen mellem økonomien i de virtuelle samfund og den fysiske verden belyses. Ad. 2) For at kunne vurdere hvorledes de virtuelle transaktioner skal behandles i relation til merværdiafgiftspligten, må det indledningsvis analyseres, i hvilken udstrækning transaktionerne opfylder momsrettens grundlæggende betingelser for afgiftspligt. Ad. 3) Såfremt transaktionerne eller bare nogle af disse findes omfattet af merværdiafgiftspligten, skal der foretages en behandling af transaktionerne med henblik på at fastlægge, hvor disse geografisk skal berigtiges, herunder skal det identificeres, hvilke momenter der er afgørende for denne behandling. 1.4 Metode Synsvinkel Jeg vil i denne afhandling anlægge en objektiv synsvinkel. Det er formålet med denne afhandling behandle problemstillingerne, således at resultaterne af analyserne er udtryk for, hvorledes jeg mener, at retstilstanden er i dag med den nugældende lovgivning. Det er dog en selvfølgelighed, at de konklusioner, der drages i afhandlingen, er et udtryk for min fortolkning af retskilderne. Side 6 af 52

7 Eftersom reguleringen af merværdiafgiftspligten i Danmark er baseret på EUdirektiver, må det formodes, at problemstillingerne vil blive behandlet ens i alle medlemsstater. Afhandlingen vil dog være koncentreret om en dansk synsvinkel. Struktur Afhandling indledes med en praktisk del, hvor karakteristika ved transaktioner i virtuelle samfund præsenteres og undersøges. Herefter foretages den egentlige juridiske analyse af problemstillingerne. Endelig afsluttes afhandlingen med et perspektiverende kapitel, hvor jeg kommer med mine anbefalinger til forbedringer i relation til afhandlingens emne. Juridisk metode Jeg vil i afhandlingen primært anvende en retsdogmatisk metode. De identificerede problemfelter i relation til handelstransaktionerne vil blive analyseret ud fra gældende lovgivning og domspraksis med henblik på at udlede gældende ret på området. Afhandlingens emne omhandler transaktioner, der næsten utvivlsomt kan have været forudset i forbindelse med tilblivelsen af gældende lovgivning. Det er således nødvendigt at formålsfortolke lovgivningen i forhold til disse transaktioner, og så vidt det er muligt at foretage analogislutninger i forhold til kendte transaktioner. Den afsluttende perspektivering, hvor jeg kommenterer på hensigtsmæssigheden i de fremdragne konklusioner, indeholder en vurdering af i hvilken udstrækning, og hvorledes, lovgivningen bør tilrettes disse nye transaktionstyper. Disse udsagn vil således have karakter af de lege ferenda, hvorfor der i perspektiveringen anvendes en retspolitisk metode. 1.5 Afgrænsning Transaktionstyper Handel i virtuelle samfund kan indebære forskelligartede typer af leveringer. Jeg vil koncentrere denne afhandling om de transaktioner, hvor levering foretages i den virtuelle verden. Jeg vil således ikke beskæftige mig med transaktioner, hvor der sker levering udenfor den virtuelle verden. Eksempelvis hvor der i den virtuelle verden indgås aftale om køb af en vare, som leveres på køberens fysiske postadresse. Levering af eksempelvis et særskilt computerprogram, som downloades til køberens computer og endvidere anvendes udenfor den virtuelle verden, vil ligeledes falde udenfor denne afhandlings genstandsfelt. Det er således kun transaktioner, hvor både aftaleindgåelse, betaling, levering og udnyttelse sker indenfor den virtuelle verdens grænser, der er i fokus i denne afhandling. De øvrige transaktioner er efter min opfattelse om ikke identiske med, så meget lig med traditionelle e-handelstransaktioner. De rent virtuelle transaktioner har selvfølgelig snitflader til e-handelstransaktionerne, men jeg finder det relevant med denne afgrænsning for at bevare et nyskabende element og en vis dybde i analyserne. Side 7 af 52

8 Virtuelle samfund Som det fremgik af afsnit 1.1, så findes der flere forskelligartede virtuelle samfund. I denne afhandling vil jeg tage udgangspunkt i det virtuelle samfund Second Life. Second Life er i mine øjne det mest udviklede af disse samfund, og det indeholder rige muligheder for erhvervsrelaterede transaktioner. De konklusioner, som fremdrages på baggrund af de foretagne analyser, vil i høj grad være anvendelige på transaktioner i andre virtuelle samfund. Jeg har en formodning for, at transaktionerne vil have de samme karakteristika, men jeg har ikke til hensigt at foretage en komparativ analyse af transaktionerne i de forskellige virtuelle verdener. Bagatelgrænse. Momsloven indeholder en bagatelgrænse, som undtager afgiftspligtige personer fra registrering, såfremt deres afgiftspligtige leverancer ikke overstiger kr. årligt. 7 I denne afhandling forudsætter jeg i analyserne, at sælgerens samlede afgiftspligtige leverancer overstiger denne grænse. 1.6 Opbygning af afhandlingen Efter dette indledende kapitel 1 foretages der i kapitel 2 en uddybende præsentation af den virtuelle verden Second Life. Det er nødvendigt at læseren indføres i denne noget anderledes verden, idet et vist niveau af forståelse for konditionerne i Second Life er en forudsætning for at kunne få udbytte af de efterfølgende juridiske analyser. I kapitel 3 analyseres det, i hvilken udstrækning de virtuelle transaktioner er omfattet af merværdiafgiftspligten. Hvorfor er de i givet fald omfattet? Gælder det alle transaktioner? Herefter foretages der i kapitel 4 en analyse af transaktionernes territoriale tilhørsforhold. Herunder foretages der indledningsvis en kvalifikation af leverancernes genstand, eftersom varer og ydelser skal behandles forskelligt i denne henseende. I kapitel 5 foretages der en vurdering af de regnskabskrav, der er særligt relevante for transaktioner i virtuelle samfund. Her lægges der primært vægt på faktureringsbestemmelserne, idet købers og sælgers identitet i de virtuelle samfund er noget slørede. I kapitel 6 konkluderes der på de foretagne analyser. Afslutningsvist perspektiveres konklusionerne med hensyn til deres hensigtsmæssighed for samfundet i kapitel 7. 7 Jf. Momsloven 49, stk. 1. Side 8 af 52

9 Kapitel 2: Hvad er Second Life S econd Life blev, som det er nævnt indledningsvist, åbnet for offentligheden i Second Life er skabt af den amerikanske virksomhed Linden Lab, der har hovedsæde i San Francisco og omkring 200 medarbejder ansat på verdensplan. Tiden før 2003 er brugt på at udvikle den software, der ligger bag Second Life. På Internettet har jeg fundet en video, der viser hvordan Second Life så ud på et tidligt stadie i På dette tidspunkt havde den virtuelle verden navnet Linden World. 8 Hvad er Second Life så for noget? Det er svært at svare klart på. Lidt provokerende kan det sidestilles med at spørge: Hvad er livet så for noget? Eller: Hvad er verdenen for noget? En definition af Second Life kunne være: En kunstig virkelighed svarende til den du ser med dine øjne til dagligt, men konverteret til at skulle opleveres gennem en computerskærm. I dette kapitel præsenteres fænomenet Second Life. Præsentationen vil særligt lægge vægt på de faktorer, der er nødvendige for at kunne foretage de momsretlige analyser senere i afhandlingen. Indledningsvis vil det i afsnit 2.1 forklares, hvorledes der opnås adgang til Second Life, samt hvordan den virtuelle verden ser ud. I afsnit 2.2 fokuseres der på økonomien. Det bliver undersøgt, hvorledes sammenhængen mellem penge i den fysiske verden og den virtuelle verden fungerer. Afslutningsvis vil jeg i afsnit 2.3 beskæftige mig med handel i Second Life. Jeg vil foretage nogle købstransaktioner af forskellig karakter og beskrive, hvorledes disse forløber. Disse transaktioner vil efterfølgende danne grundlag for den analyse af de momsretlige problemstillinger, der foretages i den resterende del af afhandlingen. 2.1 Mennesket er en avatar For at kunne få adgang til et liv i Second Life skal der indledningsvist oprettes et medlemskab hos Linden Lab. Dette gøres på Linden Labs netside Der findes to typer af medlemskaber: Basic, som er gratis og Premium, som koster 9,95 $ om måneden. Den primære forskel på medlemskaberne er, at Premium medlemskabet giver mulighed for at eje land i Second Life. I Second Life er brugeren repræsenteret som en avatar, som er den figur, som brugeren bevæger rundt i den virtuelle verden (se figur 2.1). I forbindelse med oprettelsen skal der blandt andet vælges et navn til avataren, som anvendes som brugerens navn i Second Life. Endvidere skal der vælges et standardudseende på avataren, som senere kan ændres. Når medlemskabet er oprettet, skal der downloades et program, som skal installeres på brugerens computer. Det er dette program, som afvikler den virtuelle verden på brugerens computer det er gennem dette program, at brugeren lever sit liv i Second 8 Videoen kan ses på YouTube på denne adresse: Side 9 af 52

10 Merværdiafgiftspligt i virtuelle samfund? Life. Når programmet startes, skal brugeren indtaste sit brugernavn og adgangskode for at logge ind i den virtuelle verden. Det er således muligt at anvende sin avatar i Second Life fra en hvilken som helst computer, hvor programmet er installeret, eftersom avataren ikke er bundet til en specifik computer. Figur 2.1 Brugeren er i Second Life repræsenteret ved en figur, der kaldes en avatar Første gang brugeren logger sig ind i Second Life befinder avataren sig på en ø9, hvor det er muligt at lære, hvorledes avataren bevæges rundt i Second Life. Avataren bevæges rundt ved brug af tastaturets piletaster enten gående, løbende eller flyvende10. Udover den almindelige bevægelse foretages transport over større afstande ved at teleportere sig til det ønskede sted. Der kan foretages en tekstsøgning efter det sted, der ønskes besøgt, hvorefter avataren kan teleporteres til dette sted. Endvidere er det muligt at oprette en liste over foretrukne steder, som der hurtigt kan findes tilbage til. Avatarens udseende kan ændres i det uendelige. Næsten hver en kropsdetalje kan justeres, så avataren fremtræder præcis, som brugeren ønsker at se ud i Second Life. Derudover kan brugere, der kan programmere, selv designe deres avatar. Dette medfører, at ikke alle avatarer har form som mennesker. Der er brugere, som har Denne ø hedder Orientation Island. Avataren kan med et enkelt tastaturklik lette fra jorden, hvilket er ganske praktisk til at tilbagelægge større afstande, eller for at få et overblik over det område avataren befinder sig i Side 10 af 52

11 Merværdiafgiftspligt i virtuelle samfund? ønsket at være repræsenteret i Second Life, som en lille kanin eller eksempelvis en robot. Udover justering af kropsdetajler fødes alle avatarer med en anselig garderobe, som indeholder tøj til enhver lejlighed. Tøj lader dog alligevel til at være en af de mest udbudte salgsobjekter i butikkerne i Second Life. Kommunikationen med andre avatarer foretages enten ved brug af tastaturet eller en mikrofon. Udover den verbale kommunikation er det også muligt at anvende en række kropssproglige bevægelser (smile, hilse, grine osv.). Den visuelle side af den virtuelle verden, som avataren bevæges rundt i, minder i stor udstrækning om den fysiske verden. Det virtuelle verdenskort er opbygget af en række øer, som ofte består af gader og huse. Nogle områder er endda opbygget som kopier af områder fra den fysiske verden. Se som eksempel herpå figur 2.2, som er fra øen Danmark, hvor der er skabt et miljø, der minder om Nyhavn i København. Avataren kan gå ind i huse (hvor det er tilladt), sætte sig på en stol, køre i bil eller på cykel. Figur 2.2 Miljø i Second Life, der er inspireret af Nyhavn i København. 2.2 Penge i Second Life Møntfoden i Second Life er, som det blev nævnt i afsnit 1.1, Linden$. Hver avatar har en konto med Linden$, som denne har rådighed over. Linden$ kan enten optjenes i Second Life eller indsættes ved brug af kreditkort eller internetbanken PayPal. Side 11 af 52

12 2.2.1 Optjening af penge i Second Life Der findes et utal af muligheder for at optjene penge i Second Life. Enten i form af hasardspil eller ved egentligt arbejde. På samme måde som Internettet er hasardspil meget udbredt i Second Life. Formentlig har mange af disse internetspillesteder også en filial i Second Life, hvor der kan spilles hasardspil i 3D. Ved at spille poker, roulette eller spillemaskiner er det således muligt at optjene en formue, hvis heldet ellers er tilstede. I disse virtuelle kasinoer er det ofte også muligt at spille gratis, hvor gevinsterne dog er meget lave. Årsagen til disse gratis spil er, at enhver virksomhed er afhængig af liv i deres butik. Mange steder i Second Life fremtræder som rene spøgelsesbyer, hvor der er langt mellem de besøgende. Ved at tilbyde gratis spil tiltrækkes der trafik til spillestedet, hvorved dette kommer til at fremtræde som populært. Som alternativ til at tjene penge ved hasardspil kan der Second Life tjenes penge på begrebet Camping. Camping i Second Life har ikke noget med telt og sovepose at gøre, men er i stedet betegnelsen for steder, hvor avatarer bliver betalt for at opholde sig et bestemt sted. En avatar tjener så typisk 2 Linden$ ved at sidde i en stol eller på en bænk i 20 minutter. Et andet sted er jeg blevet tilbudt 2 Linden$ for at stå som bartender i en i øvrigt tom cafe i 13 minutter. Besøgende er således en væsentlig faktor for virksomhederne for at få butikken til at fremstå levende. Yderligere en indtjeningsmulighed er at udfylde spørgeskemaer. På eksempelvis MoneyTree Island kan der udfyldes spørgeskemaer, der hver bliver honoreret med et antal Linden$. Sammen med spørgeskemaet afleverer avataren også sin adresse, som så efterfølgende formentlig bliver fyldt op med reklame s. Rigtige jobs i Second Life er ikke utænkeligt, idet der som nævnt i afsnit 1.1 eksisterer mange store virksomheder, der har en filial i den virtuelle verden. Såfremt de virtuelle filialer genererer omsætning til virksomheden, vil det være naturligt at have fuldtidspersonale til stede i filialen. Nyhedsbureauet Reuters har en journalist, der dækker Second Life, reporteren er avataren med navnet Adam Reuters. The AvaStar er en avis, der udelukkende beskæftiger sig med Second Life. Avisen udgives i Second Life og på Internettet. Her er der i øjeblikket ledige jobs som journalist. Avisen honorer i øvrigt gode billeder taget i Second Life med 500 Linden$. Også investeringer kan være vejen til at optjene Linden$. Hos World Stock Exchange findes en Second Life børs, hvor der kan købes og sælges aktier i de virtuelle virksomheder. Børsen fungerer som en almindelig børs, hvor aktiernes kurser varierer afhængig af udbud og efterspørgsel. Et andet investeringsobjekt er ejendomme og grunde i Second Life. Nogle avatarer har tjent ekstremt mange penge på sådanne investeringer. Der kan eksempel vis refereres til avataren Anshe Chung, der tilsyneladende har rundet en indtægt på US$. 11 Endelig er der muligheden for at starte en forretning og ernære sig ved at sælge varer og tjenesteydelser til andre avatarer. Dette er en meget udbredt aktivitet i Second Life, og det er denne form for indtægter, der vil være i fokus i denne afhandling. 11 Læs mere om Anshe Chungs bedrifter her: Side 12 af 52

13 Merværdiafgiftspligt i virtuelle samfund? Overføre penge til Second Life Som alternativ til at optjene Linden$ i Second Life er det muligt at overføre penge fra den fysiske verden til kontoen i Second Life. Linden Lab har sit eget vekslekontor, det hedder LindeX og er tilgængeligt direkte fra menulinien i programmet. I menuen World vælges ganske enkelt Buy L$, herefter får brugeren en dialogboks på skærmen (se den venstre dialogboks på figur 2.3), hvor det ønskede antal Linden$ indtastes. Vekselkursen af den aktuelle transaktion fremgår også af boksen. Figur 2.3 Dialogbokse i forbindelse med overførelse af penge fra den fysiske verden til Second Life. Efter at have klikket Purchase fremkommer endnu en dialogboks, hvor der skal klikkes OK for at godkende overførelsen (se den højre dialogboks på figur 2.3). Det overførte beløb er straks efter overførelsen tilstede på kontoen. Når en avatar køber Linden$, trækkes det tilsvarende antal US$ på det kreditkort, som brugeren har opgivet i forbindelse med oprettelsen af avataren. LindeX tager et gebyr på 0,3 US$ pr. transaktion. Brugeren modtager ingen form for kvittering på det overførte beløb. Eneste spor af overførslen er en postering på den konto kreditkortet tilhører. Se et eksempel herpå på figur 2.4. Figur 2.4 Overførsel af penge til Second Life set fra netbank. Der findes andre vekslekontorer end LindeX, eksempelvis euroslex12, som har specialiseret sig i omveksling til og fra europæiske valutaer. Endvidere er der på internetauktioner som eksempelvis Ebay mange tilbud om salg af Linden$. euroslex har en netside, som kan besøges på: https://www.euroslex.com/. 12 Side 13 af 52

14 2.2.3 Overføre penge fra Second Life Det er også muligt at flytte penge fra den virtuelle verden til den fysiske verden. Dette er særligt interessant for brugere, der driver forretning i den virtuelle verden. I takt med at der oparbejdes et overskud, er det således muligt at overføre disse midler til en bankkonto i den fysiske verden. Bruges der også her LindeX laves overførslen ikke fra Second Life programmet, men fra netsiden Her logger brugeren sig ind på sin Second Life konto og vælger at sælge Linden$. Jeg har for at teste denne funktion prøvet at overføre nogle af de penge, som jeg i forvejen havde overført til den virtuelle verden tilbage til min bankkonto igen. LindeX beregner sig et gebyr på 3,5 %, så det er ikke ved at flytte penge frem og tilbage, at brugeren tjener penge. Funktionen til at overføre penge er enkel og fungerede uproblematisk. Efter overførelsen af pengene var gennemført, fik jeg en kvittering i form af en i den fysiske verden med teksten: Thank you for using LindeX to sell Linden Dollars! You have sold L$300 for a total of US$1.05. Thanks again - we look forward to seeing you in Second Life! Linden Lab and the Second Life Team 2.3 Handel i Second Life Ud over kommunikation med andre avatarer er Second Life meget baseret på handel. Overalt hvor avataren bevæger sig hen, er der tilbud om at købe den ene vare eller ydelse efter den anden. Forretningerne, restauranterne og forlystelserne ligger tæt på alle øer Køb af land Ønsker en bruger at købe land i Second Life, kan dette lade sig gøre på tre måder. Brugeren kan købe et stykke land, som en anden bruger har sat til salg. Alternativt kan der bydes på de auktioner, som Linden Lab har på deres netside, hvor mindre arealer sælges til højestbydende. 13 Endelig kan en bruger erhverve sig sin egen ø, som er et stort selvstændigt stykke land. Øer købes ligeledes os Linden Lab. Priserne på land afhænger selvfølgelig af arealet. Øer der købes hos Linden Lab er fast prissat, her koster en standard ø på m US$. På auktionerne kan der erhverves små arealer for bare nogle tusinde Linden$. Oven i selve købsprisen for det købe land kommer der en månedlig brugsbetaling (Land Use Fee). Denne månedlige betaling afhænger af størrelsen på det areal, som brugeren ejer. Prisen starter på 5 US$ pr. måned for 512 m 2 land og slutter på 295 US$ for en hel ø. 13 Linden Labs auktioner findes her: Endvidere kan der findes auktioner over landarealer i Second Life på Internetauktionen ebay.com. Side 14 af 52

15 Merværdiafgiftspligt i virtuelle samfund? Som udgangspunkt er det min opfattelse at det er professionelle brugere, der køber land. Som oftest til brug for økonomisk virksomhed i Second Life, som eksempelvis opbygning af boliger og butikscentre, som herefter udlejes i mindre enheder til andre brugere. Alternativt købes der land af organisationer eller udannelsesinstitutioner, der ønsker at være til stede i Second Life Leje af land Den almindelige bruger vil ofte leje land i stedet for at købe. Den mindre erhvervsdrivende vil leje et forretningslokale eller blot en reklamesøjle, hvorfra virksomhedens produkter kan afsættes. Den almindelige Second Life borger vil måske leje sig en bolig for at have et sted, der kan kaldes hjem. Som avatar i Second Life er det ikke nødvendigt med en bolig. Når brugeren forlader programmet, bliver avataren stående på det sted, hvor den blev efterladt, til næste gang programmet startes. I forbindelse med min test af forskellige transaktionstyper i Second Life har jeg med min avatar lejet mig ind i en lejlighed på øen Bellevue Islet. Lejligheden er en lille etværelses, som svæver over øen. På figur 2.4 kan der ses et billede af lejligheden. Prisen for leje af lejligheden er 150 Linden$ for en uge. Figur 2.4 Svævende lejlighed på øen Bellevue Islet. Lejeaftalen blev indgået ved at klikke på en kasse foran lejligheden, og derefter acceptere at overføre 150 Linden$ til avataren Natasja Beck, som ejer lejligheden. Jeg modtog ingen form for kvittering for betaling af beløbet eller indgåelsen af lejeaftalen. Efter betalingen af huslejen står det mig frit for at indrette lejligheden, som jeg ønsker det. Døren til lejligheden er forsynet med en alarm, hvor jeg selv kan indstille, hvem der må få adgang. Side 15 af 52

16 Den svævende lejlighed var den billigste jeg kunne finde på Bellevue Islet. Et større hus på stranden koster til sammenligning 435 Linden$. Forretnings lokaler på øen ligger mellem 130 og 5000 Linden$ for en uges leje Køb af varer Varer købes i forretninger eller ved reklameskilte. Når der klikkes på en vare i en forretning eller på et reklameskilt, kommer prisen og ejerens navn frem i en dialogboks. Klikkes der efterfølgende på Buy i dialogboksen, så gennemføres købet. Købesummen overføres fra din Linden$ konto, og varen stilles til din rådighed. Avataren tager dog ikke lige en sofa under armen, men den købte vare overføres i stedet til avatarens Inventory, som indeholder alt hvad avataren ejer. Ved at klikke på knappen Inventory fremkommer der en kategoriseret liste over alle avatarens ejendele. Indkøbt tøj kan tages på ved at vælge det på listen, mens genstande kan flyttes til steder avataren har rettighed over ved at trække dem med musen. Min avatar kan således flytte sine genstande til den lejede lejlighed, så længe lejemålet består. For at teste indkøbsprocessen har jeg foretaget en række indkøb til min avatar. En hurtig shoppingtur endte med et jakkesæt købt ved en reklamesøjle på Bellevue Islet til 100 Linden$. En potteplante og en figur af en flamingo købt hos blomsterhandleren på Bellevue Islet til henholdsvis 30 og 35 Linden$. Endelig måtte jeg have en sofa til lejligheden, som kostede 100 Linden$ hos Myles Cooper Lifestyle Designs. Hos Myles Cooper Lifestyle Designs fandt jeg i øvrigt også et gratis maleri og en trehjulet cykel. Alle køb forløb som processen beskrevet ovenfor og uden nogen form for kvittering ud over en dialogboks på skærmen, der konstaterer, at der er indkøbt en given vare af en given avatar, samt prisen Køb af ydelser I Second Life er der også mulighed for at købe ydelser af forskellig karakter. Jeg har bevæget mig rundt i den virtuelle verden på udkig efter udbudte ydelser. Især uddannelsesydelser synes at være rigt repræsenteret. I programmet findes der en søgefunktion, hvor brugere kan søge efter indhold i Second Life. I søgefunktionen Events findes der en kategori, der hedder Education. Ved hjælp af denne søgefunktion fandt jeg frem til Deutsche Volkshochschule Landkreis Goslar, der har startet en højskole i Second Life. 15 Højskolen udbyder flere kurser dagligt. Kurserne vedrører primært brugen af Second Life, men der er også andre emner, som eksempelvis sprogundervisning. Kurserne afvikles ved, at de avatarer, der ønsker at deltage i et kursus, møder op i et angivet lokale på et angivet tidspunkt. Her møder også underviseren op, som indledningsvis tager imod betalingen og herefter gennemfører undervisningen. Undervisningen foregår ved brug af computerens højtalere og mikrofon. Alle 14 Problemstillingen vedrørende manglende fakturaer behandles i afsnit Yderligere information om den virtuelle højskole kan findes her: Side 16 af 52

Betingelser for virksomheders brug af Naveedio

Betingelser for virksomheders brug af Naveedio Betingelser for virksomheders brug af Naveedio Indledning Naveedio er en App baseret markedsføringsplatform, der består af QUIZ, hvor brugerne kan vinde virtuelle penge/valuta ved korrekt besvarelse af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play.

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play. Betingelser for virksomheder mv. s brug af Naveedio Naveedio er en nyskabende App baseret markedsføringsplatform, der består af SPIL, hvor brugerne kan vinde penge ved korrekt besvarelse af spørgsmål og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Hvornår er lodsejer afgiftspligtig? Overordnede betingelser for afgiftspligt Der er tale

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 209 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 13-0004720 Notat

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program for Affiliate Partnere Det er dig, der bestemmer hvilken type indkomst, du ønsker at få. Der er 7 muligheder at tjene penge på. 7 Indkomstmuligheder 1. Direkte Provision

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Moms i ekspropriationsprocesser

Moms i ekspropriationsprocesser Moms i ekspropriationsprocesser Aarhus, den 3. november 2016 2 Problemstilling Der findes mange ekspropriationshjemler i lovgivningen, men alle hjemler skal administreres under hensyntagen til grundlovens

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Momsmæssig behandling af blandede transaktioner

Momsmæssig behandling af blandede transaktioner Juridisk Institut Cand.merc.aud Kandidatafhandling August 2012 Forfattere: Tommy Schormand Johansen Pui Yee Chan Vejleder: Dennis Rahmsdal Jensen Momsmæssig behandling af blandede transaktioner - En analyse

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 7. november 2016 Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H317-16. SKAT har den 14. oktober 2016 fremsendt ovennævnte forslag til

Læs mere

Kvalificering af blandede leverancer - vare eller ydelse?

Kvalificering af blandede leverancer - vare eller ydelse? Kvalificering af blandede leverancer - vare eller ydelse? Et momsmæssigt perspektiv Forfattere: Helle Riber Plagborg, Cand.merc.jur. Jacob Holme, Cand.merc.aud. Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 BAGGRUND OG INDLEDNING side 2 Momsfritagelsen i Artikel 13, punkt B, litra d),

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

O M M Å L E T. Flere kunstnere og kreative i mål med deres projekter. Bedre beskæftigelsesmuligheder for kunstnerne

O M M Å L E T. Flere kunstnere og kreative i mål med deres projekter. Bedre beskæftigelsesmuligheder for kunstnerne I N F O - & B R U G E R V E J L E D N I N G O M S E C T I O N O N E De Kreatives Kontor er et socialøkonomisk, not for profit-initiativ, der hjælper kunstnere og kreative freelancere med deres virksomhed.

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

Til gennemsyn Forlaget ' 94 KAPITEL 1 HVAD ER E-HANDEL?

Til gennemsyn Forlaget ' 94 KAPITEL 1 HVAD ER E-HANDEL? Til gennemsyn Forlaget ' 94 KAPITEL 1 HVAD ER E-HANDEL? 9 E-HANDEL Udtrykket e-handel forstås forskelligt og dækker over mange former for ud veksling af information via internettet (e står for elektronisk

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Samlet set er det Finanstilsynets vurdering, at der er tale om elektroniske penge, jf. definitionen i 308, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Samlet set er det Finanstilsynets vurdering, at der er tale om elektroniske penge, jf. definitionen i 308, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Kendelse af 24. februar 2009 (J.nr. 2008-0015771) Den udøvede virksomhed udgør udstedelse af elektroniske penge og kræver tilladelse. Lov om finansiel virksomhed, 308, stk. 1. (Mads Bryde Andersen, Finn

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal

Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal Side 1 af 5 Til forsiden Nyhedsmail Kontakt Om koncernen Links Presse A-Å Borger Virksomhed Rådgiver Brug af afgørelser domme kendelser mv. Vis alle afgørelser Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje

Læs mere

Høringssvar - Udkast til bekendtgørelsen om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Høringssvar - Udkast til bekendtgørelsen om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold Sendt pr. e-mail til dra@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar - Udkast til bekendtgørelsen om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold Ministeriet

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Fonde i Danmark har erhvervsdrivende fonde på agendaen fordi: Erhvervsdrivende fonde har stor betydning for det danske erhvervsmiljø.

Læs mere

Online Butik. Vejledning for indkøb i Pergamano Online butik

Online Butik. Vejledning for indkøb i Pergamano Online butik O Online Butik N Vejledning for indkøb i Pergamano Online butik Indhold: Trin 1: Pergamano Online Butik p. 2 Trin 2: Registrering ved første besøg p. 3 Trin 3: Udfyldelse af registreringsformular p. 4

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

STRIKESKURS MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1

STRIKESKURS MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1 INTERNATIONAL 2014 MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDS PUNKT STRIKESKURS 2.9635 2014 MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1 TILLYKKE.. DE OPTIONER, SOM DU HAR IFØLGE MEDARBEJDER SHARESAVE

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer December 2011 Nyhedsbrev #83 www.nettedesign.dk Vejledning - Sådan handler du i min butik Min Webshop ligner ikke de traditionelle Webshops du ellers finder på nettet. Dette skyldes, at jeg har valgt min

Læs mere