Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej Glostrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup"

Transkript

1 Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: Sted: Glostrup Hospital, Gæstespisestue, psykiatrisk område Deltagere: Vicedirektør Per Jørgensen (formand), Glostrup Hospital Led.ovl. Steen Stender (næstformand), Gentofte Hospital Leder af Diagn. Enhed Curt Sten, Bornholms Hospital Led. bioanalyt Kirsten Møller, Bornholms Hospital Led.bioanalyt. Eva Reinholdt, Gentofte Hospital Led. bioanalyt. Helle Lethmar, Glostrup Hospital Led.ovl. Niels Fogh-Andersen, Herlev Hospital Led.bioanalyt. Kristina Rasmussen, Herlev Hospital Led.bioanalyt. Evy Connie Ottesen, Hillerød Hospital Led.ovl. Jørgen Hjelm Poulsen, Hvidovre Hospital Ovl. Linda Hilsted, Rigshospitalet Led. bioanalyt. Lone Christiansen, Rigshospitalet Klinikchef, Lars Bo Nielsen, Rigshospitalet Børge G. Nordestgaard, Herlev Hospital Susanne de Lony, Almen praksis Ovl. Bent Lind, Region Hovedstadens Elektive Laboratorium (KPLL) Personalechef Else-Marie Fischer, Region Hovedstadens Elektive Laboratorium (KPLL) Telefon Direkte Mail Dato: 18. august 2014 Foreløbige afbud: Sp.ansvarlig ovl. Niklas Rye Jørgensen, Glostrup Hospital Konst. Led.bioanalyt. Mona Asmussen, Hvidovre Hospital Led.ovl. Jan Fahrenkrug, Bispebjerg/Frederiksberg Hospital Led.bioanalyt. Helle B. Larsen, Bispebjerg/Frederiksberg Hospital Led. ovl. Georg Söletormos, Hillerød Hospital

2 Punkter til beslutning 1. Godkendelse af dagsorden og punkter til eventuelt At dagsorden godkendes. 2. Godkendelse af referat fra møde den 14. maj At referatet godkendes. Referat SFR moedet Kl Biokemi 14. maj 2014 Vedlagt. Punkter til orientering 3. Eventuel manglende laboratorieafregning og registrering i Epic/Sundhedsplatformen (V/Niels Fogh-Andersen) Der har den 13. juni været afholdt et møde på Hvidovre Hospital om afregning og registrering i laboratorier i forbindelse med Sundhedsplatformen. Mødet var henvendt til klinikere samt hospitalsadministratorer og Niels Fogh-Andersen (Herlev Hospital) deltog som eneste læge. På mødet beskrev de fremmødte økonomer og statistikere fra hospitalsadministrationerne, hvordan hospitalerne i Region Hovedstaden anvender forskellige afregningsprincipper på laboratorieområdet. På mødet fremgik det, at det angiveligt ikke bliver muligt at håndtere afregning via EPIC. Der var ingen repræsentanter fra Region Hovedstadens Center for Økonomi til stede til at fortælle om strategien. At orienteringen tages til efterretning. 4. Sundhedsplatformen (V/ Steen Stender) Side 2

3 Den faglige ekspertgruppe vedr. Sundhedsplatformen indsendte den 20. juni 2014 vedlagte fælles besvarelse i samarbejde med Region Sjælland forbindelse med den opgave som SFR i begge regioner var blevet stillet af sekretariatet bag Sundhedsplatformen. At SFR tager orienteringen til efterretning og drøfter fremtidig kontakt til og samarbejde med biokemien i Region Sjælland. Samlet svar til Sundhedsplatformen udsendes i en separatmail, da det indsendte antal filer er meget stort. 5. Status på specialeplanlægningen (V/Steen Stender) Der har været afholdt 2. møde i Sundhedsstyrelsen den 21. maj vedr. Specialegennemgangen. Næstformand Steen Stender, der er udpeget som SFR s repræsentant vil give en orientering om status på drøftelserne. Vedlagte referat fra mødet den 21. maj er udsendt til SFR den 30. juli. Øvrigt materiale er udsendt til SFR den 14. august At SFR tager orienteringen fra Steen Stender til efterretning. UDKAST til referat fra 2 møde om klinisk biokemi 21. maj 2014 Udkast til specialevejledning - kl biokemi_dskb kommentarer Mails med bemærkninger til referat af 2. møde vedr. specialegennemgangen 6. Fakturering, analysepriser og forenkling (V/Eva Reinholdt) På sidste møde blev den forskelligartede praksis og sagsgange vedr. laboratoriernes fakturering af fremmødte patienter fra de andre hospitaler i regionen drøftet. Grundet den forskelligartede praksis og varierende sagsgange blev det besluttet at nedsætte en lille arbejdsgruppe bestående af ledende bioanalytikere, der fik til opgave at udarbejde et oplæg vedr. forenkling af eksisterende praksis. At SFR tager orienteringen fra arbejdsgruppen til efterretning. Referat af møde Forenkling af faktureringer og ens analysepriser Side 3

4 Punkter til drøftelse 7. Drøftelse af udkast til brev vedr. CIMT s forpligtelse til at orientere SFR om status på de tre brugergrupper vedr. decentralt analyseudstyr for blodgas, POCT-Glukoser og standardisering af EKG (V/Eva Reinholdt og Steen Stender) Eva Reinholdt og Steen Stender har som opfølgning på sidste møde lavet udkast til henvendelse til CIMT om at holde SFR orienteret om processen i de tre standardiseringsgrupper vedr. decentralt analyseudstyr for blodgas, blodglukoseanalyser samt EKG-standardisering, som SFR har budt ind med navne til. På sidste møde var der enighed om, at CIMT har en forpligtelse til at orientere SFR om status på alle tre brugergrupper og at SFR vil bede CIMT om fremadrettet at holdes orienteret om den løbende status på brugergrupperne. At SFR drøfter udkast til brev til CIMT. Udkast til brev til CIMT vedr. standardiseringsgrupper 8. Tillæg 96 til Labka (V/Evy Ottesen og Per Jørgensen) Formandskabet er for nylig blevet bekendt med, at Systemforvaltning for parakliniske systemer i efteråret 2013 har henvendt sig til de klinisk biokemiske afdelinger for at høre, om de ønsker at indgå i finansiering af tilbud på ændring i sorterfunktionaliteten i Labka. Baggrunden er, at Hillerød Hospital efter indkørslen af deres sorter Nemo har opdaget, at Labka ikke sender den aktuelle prøvetagningstid til sorter, men derimod den af rekvirenten ønskede prøvetagningstid. Det betragtes ikke som en fejl af CSC, da det i sin tid ikke var en del af kravspecifikationen under udvikling af sorterfunktionaliteten. Ændringen vil angiveligt kunne gavne alle, der har en sorter. Fire hospitaler har meddelt, at de gerne vil deltage i finansieringen. På et efterfølgende møde i systemforum for de parakliniske systemer blev sagen igen bragt op, idet Hillerød nu ville have det med på årshjulsønskelisten. Her er det noteret, at tilkøb 96 må henvises til Sundhedsfaglig Råd (SFR). Det fremgår ikke, hvem der rejser sagen i SFR og hvornår. Løsningen (vedlagt) koster (engangsafgift) (årlig vedligeholdelse). Da ikke alle med sortere tilsyneladende vil benytte sig af Side 4

5 ændringen, har det været en udfordring at fordele engangsafgiften. Det bemærkes, at når først funktionaliteten er betalt og udført i Labka, så har alle adgang til den. Dog skal alle, der vil benytte funktionaliteten yderligere have lavet en ændring på deres sorterdriver (omkostningen hertil er hver enkelt hospitals). Grundet udfordringer med finansieringen har det været systemforums vurdering, at sagen bør tages op i SFR, så afdelingsledelserne kan komme til enighed om det. Den årlige vedligeholdelse betales af CIMT. At SFR drøfter sagen. Tillæg 96 - Tilbud på Aktuel tid overføres til Nemo-Sorter Tillæg til Labka 96 Mail på vegne af Systemforum for Klinisk Biokemi Tilbud på ændring til sorterfunktionalitet 9. Nemmere udtræksløsning fra Labka II (V/ Nikolas Rye Jørgensen/Helle Hedegaard Lethmar) KBA på Glostrup Hospital har i samarbejde med Özgür Demir og Anders Hinding udarbejdet vedlagte oplæg til en nemmere udtræksløsning fra Labka II. Baggrunden for oplægget er, at der i dag bruges en del ressourcer på de forskellige hospitaler på at trække data fra Labka II. Samtidig er de løsninger, der er implementeret på hospitalerne meget sårbare. Dette skyldes, at arbejdsfunktionen ligger på få personer, der har mulighed for at trække data fra Labka II. At det vedlagte oplæg til nemmere udtræksløsning drøftes. Oplæg vedr Udtræk fra Labka 10. Gennemgang af logs fra Labka II (V/Steen Stender og Per Jørgensen) Systemforvaltning for de parakliniske systemer er af deres direktion og informationssikkerhedsafdeling blevet bedt om at udarbejde en procedure for gennemgang af logs fra Labka II. Øzgur Demir har derfor kontaktet formandskabet og anmodet SFR om at drøfte det vedlagte oplæg til hvilke data der skal gennemgås med henblik på at kunne melde tilbage til arbejdsgruppen. At det vedlagte oplæg til hvilke data der skal gennemgås drøftes herunder at det vurderes om dette er tilstrækkeligt samt Side 5

6 at der tages stilling til hvordan indholdet af de leverede logs bearbejdes lokalt, samt frekvensen heraf Materiale Oplæg til SFR for gennemgang af logs fra Labka II 11. Udpegning af medlem til bioanalytikeruddannelsen Uddannelsesrådet for bioanalytikeruddannelsen mangler en ledende bioanalytiker fra det klinisk biokemiske speciale, da ledende bioanalytiker Merete Steensgaard Hansen fra Klinisk Biokemisk afdeling, Hvidovre Hospital, er fratrådt. Det nye medlem skal udpeges af Det sundhedsfaglige råd, for det klinisk biokemiske speciale. At SFR drøfter sagen og beslutter proces for udpegning af medlem hvis der ikke udpeges nogen person på mødet. elsesråd/ 12. Næste mødedato Næste møde er fastsat til den 26. november 2014 kl Eventuelt Med venlig hilsen Karina Sol Planlægningskonsulent Side 6