Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen"

Transkript

1 Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak Tlf:

2 Indholdsfotegnelse 1. Resumé 1 2. Indledning Baggund og fomål AMVAB-metoden Rappotens disposition 9 3. Momsloven og de udvalgte miljø- og enegiafgiftslove Geneelt om Momsloven og de udvalgte afgiftslove Afgænsning af kav i Momsloven inkl. efusion af afgifte Udvalgte enegi og miljøafgiftslove Viksomhedenes administative omkostninge Håndteing af momsindbeetning og efusion af afgifte Administative omkostninge ved afegning af moms Afgiftsegisteingspligtige viksomhede Bedste paksis blandt de inteviewede viksomhede Viksomhedenes foslag til egelfoenkling Administative byde på samfundsniveau Samlede administative byde på samfundsniveau Udviklingen i de administative byde siden novembe Administative byde elateet til EU eguleing 62 Bilag 1. Efainge med AMVAB på Momsloven og udvalgte afgiftslove 65 Bilag 1.1 Metodiske udfodinge 65 Bilag 1.2 Omkostningspaamete Bilag 1.3 Dataindsamling Bilag 1.4 Vudeing af målingens esultate 73 Bilag 1.5 Opdateing af målingen 77 Bilag 2. Tidsfobug og hyppighede på oplysningskav 78 Bilag 3. Momsindbeetningsblanket 80 Bilag 4. Ovesigt ove kotlægningen af Momsloven og de udvalgte miljø- og enegiafgiftslove 81 Bilag 5. Ændinge af Momsloven og de udvalgte miljø- og enegiafgiftslove,

3 1. Resumé Den danske egeing ha i sin vækststategi Vækst med vilje fa 2002 sat sig som målsætning, at de administative byde fo ehvevslivet skal falde å fo å og i 2010 væe educeet med op til 25 pct. Fo at nå målet ha egeingen, i fobindelse med handlingsplanen En mee viksomhedsnæ offentlig sekto fa oktobe 2003, besluttet, at de hvet å fem mod 2010 skal offentliggøes mål fo, hvo meget hvet enkelt ministeium skal educee de administative byde med. Samtidig e det blevet besluttet, at de hvet å vil blive fulgt op på det fogangne ås indsats i ministeiene fo at educee bydene. Fo at måle de administative byde med den nødvendige pæcision og på et højt detaljeingsniveau ha egeingen besluttet at anvende en målemetode, som ha væet anvendt i Holland siden 1994 til ovevågning af udviklingen i de administative byde og til konsekvensbeegninge af egelændinge. I Danmak ha metoden fået betegnelsen AMVAB (Aktivitetsbaseet Måling af Viksomhedenes Administative Byde). Metoden e blevet afpøvet gennem pilotmålinge på Åsegnskabsloven og Lov om Danmaks Statistik. Nævæende måling udgø den tedje og sidste pilotmåling med bug af AMVAB-metoden i Danmak. Fomålet med målingen e at indsamle detaljeet viden om viksomhedenes administative byde i fohold til afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte. Denne appot pæsentee esultatene fa målingen. På baggund af målingens esultate, blive de ivæksat et abejde, hvo målingens esultate systematisk gennemgås med henblik på at identificee de omåde indenfo Momsloven, hvo de e mulighed fo at educee viksomhedenes administative byde. Momsloven og de udvalgte miljø- og enegiafgiftslove Momsloven og de udvalgte miljø- og enegiafgiftslove e tæt knyttet til hinanden, da det e muligt fo en lang ække viksomhede at få efundeet betalte miljø- og enegiafgifte helt elle delvist i fobindelse med momsafegningen. Refusion af miljø- og enegiafgifte opnås således i fobindelse med og på samme blanket (jf. bilag 3), som viksomhedene indbeette indog udgående moms. Da afegning af miljø- og enegiafgifte fo egisteingspligtige viksomhede i øvigt e helt sepaeet fa momsafegningen, e målingen af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms og de udvalgte miljøog enegiafgifte opdelt i følgende to dele: ved Momsloven inkl. efusionsdelen af de udvalgte miljø- og enegiafgifte. Kavene til indbeetning og dokumentation i disse dele af lovene e i pincippet gældende fo alle momsegisteede viksomhede. ved angivelse og afegning af de udvalgte miljø- og enegiafgifte. Indbeetningskav og øvige oplysningskav fo disse dele af lovene e pålagt egisteingspligtige viksomhede. Målingen tage endvidee udgangspunkt i et ajouføt bogholdei. Det indebæe, at den tid viksomhedene buge på at egistee ind- og udgående bilag ikke e omfattet af målingen. Den tid viksomhedene buge på at ette evt. fejlegisteinge af peiodens posteinge, e helle ikke omfattet af målingen. 1

4 Momsloven Momsloven egulee føst og femmest, at ehvevsmæssig leveing af vae og ydelse med leveingssted i Danmak e afgiftspligtig, og at afgiftspligtige pesone e juidiske elle fysiske pesone, de dive selvstændig økonomisk viksomhed. Viksomhedenes afegning af moms ske måneds-, kvatals- elle halvåsvis, afhængig af viksomhedens ålige momspligtige omsætning. I fobindelse med viksomhedenes afegning ske de desuden en indbeetning af henholdsvis ud- og indgående moms samt den efusionsbeettigede andel af de elevante afgifte. Endvidee ske de indbeetning af moms af vaekøb i udlandet (EU-ehvevelsesmoms og impotmoms), vædien af EU vaekøb samt vædien af salg til udlandet opdelt på vaesalg til EU og vae og ydelse til udlandet i øvigt. Momsloven inkl. efusion af afgifte omfatte p i alt momsegisteede viksomhede i Danmak. Blandt disse e viksomhede ikke egisteingspligtige, fodi de ha en omsætning på unde k. Undesøgelsen fokusee pimæt på de viksomhede, de ha en omsætning på ove k., da disse ha pligt til at følge Momslovens kav. På tvæs af banche og støelse e håndteingen af kavene i Momsloven meget ens, hvilket pimæt skyldes, at den nomalt effektive viksomhed ha undestøttet sin administation med et IT-baseet økonomistyingssystem, de indeholde konti fo moms af momspligtigt køb og salg, vae og tjenesteydelse købt hhv. solgt til udlandet samt konti fo elevante miljø- og enegiafgifte. I den løbende egisteing af leveandø- og salgsfaktuae bogføes på elevante konti alt efte, om de tale om fadagsbeettigede køb og momspligtige salg. Ved hve afgiftspeiodes afslutning udskives en momsappot, hvoefte de foetages vudeinge og kontol samt evt. koektione fo fejlposteinge i løbet af peioden. Deefte indbeettes oplysningene til ToldSkat og evt. skyldig moms indbetales. Det e denne del af viksomhedenes abejde, de e fokus på i målingen. Afgiftslovene P va de i alt afgiftsegisteingspligtige viksomhede efte følgende love: El-afgift Kul-afgift Minealolieafgift Natugas- og bygasafgift CO 2 -afgift Vandafgift. Kavene til angivelse og afegning af afgifte i disse love beøe stot set kun offentlige viksomhede og fo vandvækenes vedkommende, foeninge, de ikke ha et ehvevsmæssigt diftsfomål. Da målingen kun omfatte pivate viksomhedes aktivitete, e det således et begænset antal viksomhede, de e beøt af kavene til angivelse og afegning i olie- og kulafgiftslovene. Konket e de tale om et minde antal olieselskabe og gatneie. 2

5 Gundet det begænsede antal beøte viksomhede e de, ud fa et essoucemæssigt hensyn, ikke gennemføt omfattende viksomhedsinteview på disse omåde. Kotlægningen af lovenes konsekvense e deimod gennemføt på baggund af enkelte inteview med beøte olieselskabe og gatneie. På baggund af den viden, de heigennem e opnået om viksomhedenes administative pocesse, e de gennemføt ekspetvudeinge af de administative byde fo en nomalt effektiv viksomhed. Det e dog væsentligt at undestege, at langt støstepaten af de administative byde, danske viksomhede e pålagt ved ovenstående love, e opmålt i den gennemføte måling. Langt hovedpaten af bydene vedøe således muligheden fo efusion af de pågældende afgifte. Dette e alle momspligtige viksomhede i pincippet e omfattet af. Administative byde på samfundsniveau 1 Opgøelsen af viksomhedenes løbende omkostninge ved afegning af moms og de udvalgte miljø- og enegiafgifte, e sammenfattet heunde: Viksomhedenes omkostninge ved afegning af moms og de udvalgte miljø- og enegiafgifte udgø samlet set 421 mio. k. åligt, de e fodelt med 267 mio. k. fo de minde viksomhede og 155 mio. k. fo de støe viksomhede 2. De administative omkostninge på 421 mio. k. fodele sig på omkostninge på 296,5 mio. k. til momsafegning, 67,6 mio. k. til afegning af afgifte. Omkostningene ved de løbende kav til indbeetning og afegning fo de obligatoisk momsegisteede viksomhede (dvs. med en momspligtig omsætning ove k. åligt) udgø samlet set 364 mio. k. åligt fodelt på viksomhede. Fo de ikkeegisteingspligtige viksomhede udgø omkostningene 9 mio. k. åligt fodelt på viksomhede. Åligt momsegistees de omking viksomhede, mens antallet af afmeldinge i det seneste å ha væet ca De samlede omkostninge fo viksomhedene fobundet med disse egisteinge e ca. 10 mio. k. ToldSkat gennemføte i 2003 ca kontolbesøg. Viksomhedene buge typisk én dag i fobindelse med disse besøg, svaende til en omkostning på ca. 47 mio. k. samlet set. Den enkelte viksomheds administative omkostninge De administative omkostninge ved afegning af moms og de udvalgte miljø- og enegiafgifte fo fuldt momspligtige viksomhede 3 udgø 541 k. fo de minde viksomhede, de indbeette moms to elle fie gange om ået, Omkostningene fo momspligtige viksomhede, de indbeette 12 gange 1 Omkostningene e opgjot i 2004-pise. 2 Minde viksomhede e i målingen defineet som viksomhede, de afegne moms 2 elle 4 gange om ået, mens de støe viksomhede afegne 12 gange om ået. Gænsen mellem de to guppe e en ålig omsætning på 15 mio. k. 3 Fuldt momspligtige viksomhede dække i målingen ove viksomhede, de alene efteleve kavene omking købs- og salgsmoms, samt efusion af afgifte. Disse viksomhede ha således ikke samhandel med udlandet, momsfitaget salg i øvigt elle delvis fadagset i fobindelse med udlejning af blandede bygninge. 3

6 åligt, udgø k. p. viksomhed åligt. De støe viksomhede ha højee omkostninge p. indbeetning, da de typisk ha flee konti i dees økonomisysteme og flee egisteinge i løbet af momspeioden, de skal kontollees end i de minde viksomhede. Viksomhede, de købe elle sælge vae og/elle tjenesteydelse i udlandet, e pålagt nogle eksta kav i fohold til viksomhede, som udelukkende ha indenlandsk køb og omsætning. Ekstaomkostningene fo de minde viksomhede inden fo denne guppe udgø 818 k. p. viksomhed åligt, mens omkostningene fo de stoe viksomhede udgø k. p. viksomhed åligt. De ålige omkostninge e højee fo de stoe end fo de minde viksomhede, blandt andet som følge af, at de stoe viksomhede ha flee udenlandske kunde og demed skal indbeette flee oplysninge til listesystemet. Tilsvaende e guppen af viksomhede, de både ha momspligtig og ikkemomspligtig omsætning, såkaldte blandede viksomhede, pålagt eksta kav i fohold til fuldt momspligtige viksomhede. Fo såvel stoe som små viksomhede e den ålige ekstaomkostning 245 k. p. viksomhed åligt. Ekstaomkostningene fo viksomhede, som fouden den fuldt momspligtige viksomhedsdift, udleje og administee fast ejendom, udgø k. p. viksomhed åligt, mens de ålige omkostninge fo stoe viksomhede udgø k. De højee omkostninge fo de støe viksomhede skyldes alene, at de skal indbeette oplysninge flee gange åligt. Omkostningen p. indbeetning e således den samme uanset viksomhedens støelse. En elativ sto del af isæ de minde viksomhede ha outsoucet bogføingen, heunde momsindbeetningen, til bogføingsbueaue og evisoe. Disse viksomhede e undelagt pæcis de samme kav som de øvige momsegisteede viksomhede, og omkostningen e den samme som fo viksomhede, de selv håndtee momsindbeetningen. De e dog en minde guppe af viksomhede, de ha mee administativt abejde p. indbeetning, som følge af kavet om koektion ved keditsalg fo viksomhede, de føe kasseegnskabe. Eksta omkostningen fo disse viksomhede e 294 k. åligt. Endelig ha viksomhede med en ålig omsætning på unde k., de ha valgt at lade sig momsegistee, ålige administative omkostninge på 104 k. i fobindelse med momsafegningen. Metodiske udfodinge Målingen af de administative byde på Momsloven og udvalgte afgiftslove indebæe en ække metodiske udfodinge: Momsloven indeholde en ække kav, hvo populationen af beøte viksomhede ikke kendes. Det gælde fx ejendomsudlejee med blandede bygninge, dvs., hvo de e udlejning til både pivate og ehvevsmæssige fomål. På denne type kav e opegningen foetaget på baggund af en skønsmæssigt fastsat population. Momsloven indeholde endvidee sæegle gældende fo ganske små segmente af viksomhede, som ikke e indfanget i målingen hveken blandt inteview med viksomhede elle med evisoe. Som eksempel kan nævnes kav om opsætning af bimålee fo dokumentation af videesalg af el i campingvogne og lystbåde. Denne type kav e ikke opmålt i den gennemføte måling. Fo en komplet liste ove de dele af Momsloven og de udvalgte miljø- og enegiafgiftslove, som ikke e blevet opmålt i nævæende måling, 4

7 henvises til bilag 4. Det skal bemækes, at disse sæegle vil blive opmålt ved en senee lejlighed gennem ekspetskøn, nå Ehvevs- og Selskabsstyelsen ha gennemføt en komplet måling af de administative omkostninge ved alle ehvevselevante egle på Skatteministeiets omåde i foået Inteviewene med viksomhedene ha vist, at det administative abejde fobundet med opfyldelse af oplysningskavene i Momsloven i stot omfang løses i integeede abejdspocesse. Det ha defo på nogle omåde væet vanskeligt fo viksomhedene at isolee tidsfobuget på de enkelte oplysningskav og opdele håndteingen i administative aktivitete. I disse tilfælde e fodelingen af tidsfobuget på aktivitete og oplysningskav sket gennem ekspetskøn baseet på de indsamlede data fa viksomhedsinteview. Dataindsamling De e i fobindelse med ekutteingen af viksomhede til inteview, taget kontakt til i alt 357 viksomhede. Heiblandt e de e gennemføt pesonlige kvalitative inteview med i alt 39 viksomhede fodelt på følgende segmente: Fuldt momspligtige viksomhede, viksomhede med udenigshandel, blandet viksomhed samt fivilligt momsegisteede viksomhede. Udviklingen i de administative byde siden novembe 2001 Målingen ha omfattet en identifikation og gennemgang af de foenklingstiltag, de e diekte ettet mod viksomhedenes løbende administative aktivitete. De e i peioden gennemføt te foenklingstiltag, de diekte påvike viksomhedenes løbende administative aktivitete i fobindelse med indbeetning og indbetaling af moms og de udvalgte enegi- og miljøafgifte. 4 ToldSkat ha desuden gjot det muligt fo viksomhedene at indbeette flee oplysninge via digitale løsninge inden fo denne peiode. Samlet set ha de gennemføte ændinge betydet en eduktion i de administative omkostninge på ca. 19,1 mio. k., svaende til ca. 4,5 % af viksomhedenes samlede administative omkostninge fobundet med eftelevelse af de obligatoiske kav i Momsloven og de udvalgte enegi- og miljøafgiftslove. Administative byde elateet til EU lovgivning En given infomationsfopligtelse kan indeholde oplysningskav, som følge af EU egle og øvige intenationale fopligtelse. Målingen af viksomhedenes administative aktivitete i fobindelse med indbeetning og indbetaling af moms og de udvalgte enegi- og miljøafgifte vise, at ca. 81% af viksomhedenes samlede omkostninge kan henføes til kav, som e en følge af EU egle og øvige intenationale fopligtelse, men hvo implementeingen e et dansk anliggende. Målingen vise desuden, at ca. 11% af viksomhedenes samlede omkostninge udelukkende og helt e en følge af EU egle og øvige intenationale fopligtelse. Endelig kan ca. 9% af viksomhedenes samlede omkostninge henføes til oplysningskav, som udelukkende følge af danske egle. 4 De e tale om følgende lovændinge: Fohøjelse af momsegisteingsgænsen mv. (L /2002), ophævelse af afgiften på visse minealolie (L /2002), samt foenklinge af visse enegiafgifte mv. (L /2004). 5

8 Målingens esultate i fohold til tilsvaende måling i Sveige Rambøll Management gennemføte i foået 2004 en måling af Momsloven i Sveige med samme metode. Oveodnet vise sammenligningen, at de samlede administative omkostninge på samfundsniveau fo de guppe af viksomhede og oplysningskav, de kan sammenlignes, udgø 211 mio. k. i Danmak og mio. k. i Sveige 5. Foskellen skyldes sæligt te fohold: De e omking dobbelt så mange viksomhede i Sveige som i Danmak. Viksomhedene i Sveige skal afegne moms 12 gange om ået uanset viksomhedens støelse. I Danmak afegne hovedpaten af viksomhedene moms 2 elle 4 gange om ået. Viksomhedene i Sveige skal håndtee 3 foskellige momssatse (hhv. 6 %, 12 % og 25 %). Koigees de fo disse foskelle, falde de samlede administative omkostninge i Sveige til 345 mio. k. Støstedelen af denne foskel kan henføes til logistik, som de svenske viksomhede buge 30 minutte på p. indbeetning, mens de danske viksomhede buge 11 minutte. Foskellen skyldes, at de i Sveige stilles flee kav til antallet af oplysninge, de skal indbeettes, da de skal angives såvel buttotal som momsbeløb fo både indenog udenlandsk køb og salg. 5 De samlede byde ved den svenske momseguleing andage mio. sk. svaende til mio. dk. 6

9 2. Indledning Nævæende måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms og udvalgte miljø- og enegiafgifte e udabejdet af Rambøll Management og Motensen & Beieholm på vegne af Ehvevs- og Selskabsstyelsen. Målingen e fulgt af Finansministeiet, Skatteministeiets Depatement og Told- og Skattestyelsen. De to sidstnævnte ha begge kommenteet på kotlægningen af de udvalgte love og bekendtgøelse samt leveet data til opegning af tallene til samfundsniveau. Målingen e foegået i peioden fa mats til august Baggund og fomål Viksomhedes administative byde i fobindelse med offentlig eguleing e inden fo de senee å blevet et højt pioiteet emne på den politiske dagsoden i såvel Danmak som i udlandet. Den danske egeing ha i sin vækststategi Vækst med vilje fa 2002 således sat sig som målsætning, at de administative byde fo ehvevslivet skal falde å fo å og i 2010 væe educeet med op til 25 pct. Fo at nå målet ha egeingen i fobindelse med handlingsplanen En mee viksomhedsnæ offentlig sekto fa oktobe 2003 desuden besluttet, at de hvet å fem mod 2010 skal offentliggøes mål fo, hvo meget hvet enkelt ministeium skal educee de administative byde. Samtidig e det blevet besluttet, at de hvet å vil blive fulgt op på det fogangne ås indsats i ministeiene fo at educee bydene. I den fobindelse ha man i Danmak, så vel som udlandet, anvendt en ække foskellige metode til at opgøe de administative byde både i fobindelse med foslag til ny eguleing og til en opgøelse af de samlede administative byde fo viksomhedene. I Danmak ha man hidtil anvendt Test- og Fokuspanelene til at vudee konsekvensene af ny lovgivning, og Modelviksomhede til løbende at ovevåge udviklingen i bydene. Disse metode e dog ikke designet til at opgøe de administative byde med den pæcision og på det detaljeingsniveau, som kæves fo at måle fodelingen af bydene på lov-niveau, hvilket e nødvendigt fo at følge op på ministeienes indsats. Målene med nævæende måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms og udvalgte miljø- og enegiafgifte ha væet: At foetage en etvisende og tovædig måling af støelsen og sammensætningen af de administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte på Skatteministeiets omåde At indsamle efainge, fobede og eventuelt videeudvikle målemetoden til bug fo det videe abejde At indsamle og videefomidle viksomhedenes foslag til eventuelle lettelse af de administative byde At gennemføe effektbeegninge af de ændinge og foenklingstiltag, som Skatteministeiet ha gennemføt i fohold til afegning af moms og de udvalgte afgifte siden den nuvæende egeings tiltæden i novembe

10 2.2 AMVAB-metoden Fo at måle de administative byde med den nødvendige pæcision og på et højt detaljeingsniveau, ha Ehvevs- og Selskabsstyelsen besluttet at anvende en målemetode, som ha væet anvendt i Holland siden 1994 til ovevågning af udviklingen i de administative byde og til konsekvensbeegninge af egelændinge. I Danmak ha metoden fået betegnelsen AM- VAB (Aktivitetsbaseet Måling af Viksomhedenes Administative Byde). Metoden e blevet afpøvet gennem pilotmålinge på Åsegnskabsloven og Lov om Danmaks Statistik. Nævæende måling af støelsen og sammensætningen af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte, e den tedje, og sidste, pilotmåling med bug af AMVAB-metoden i Danmak. AMVAB-metoden tage udgangspunkt i en gennemgang af de pågældende love og bekendtgøelse med henblik på at identificee de omåde, hvopå viksomhedene ha pligt til at stille infomatione til ådighed fo myndighede elle tedjepat disse benævnes i metoden infomationsfopligtelse. Hve infomationsfopligtelse bestå af en ække foskellige oplysninge, som viksomhedene skal give fo at kunne leve op til infomationsfopligtelsen disse benævnes oplysningskavene. Oplysningskav e de oplysninge, de eksempelvis kæves i de enkelte ubikke i fobindelse med et indbeetningsskema. Fo at kunne tilvejebinge de pågældende oplysninge gennemføe viksomhedene en ække administative aktivitete, som dels kæve et intent essoucefobug i fom af medabejdenes tidsfobug, dels et ekstent i fom af udgifte til evisoe, ekstene ekspete og lign. Data om viksomhedens aktivitete indsamles gennem dybdegående inteview med viksomhede. På baggund af disse data, standadisee ekspete eftefølgende de omkostninge, som e fobundet med opfyldelsen af hvet oplysningskav. Gennem aggegeing kan de samlede omkostninge på det pågældende eguleingsomåde deefte estimees. Figuen på næste side illustee elationen mellem oplysningskav og administative aktivitete i fobindelse med indbeetning og afegning af moms. 8

11 Figu 2.1: Dekomponeing af lovgivning ved bug af AMVAB metoden, udvalgte infomationsfopligtelse Lovgivning Infomationsfopligtelse Oplysningskav Momsloven Momsindbeetning Listeoplysninge Salgsmoms Købsmoms Olie- og flaskegasafgift Elafgift Natugas- og bygasafgift Kulafgift CO2 afgift Vandafgift Vaekøb mv. i udlandet Vaekøb i ande EU lande Vaesalg til ande EU lande Salg til lande uden fo EU Afgiftsbeløb i alt Data og undeskift Viksomhedens CVR n. Købes VAT n. Samlet vædi uden afgift p. købe Samlet vædi uden afgift i alt Afgiftsbeløb i alt Administative aktivitete Infomationsindsamling Vudeing Beegning Kontol Koektion Indappoteing Indbetaling Ekstene møde Andet* Registeing (Anmeldelse) Stamoplysninge Diftsfom Ansvalige indehavee Banche Evt. ovedagelse * Kategoien andet dække ove distibution, akiveing mv. 2.3 Rappotens disposition Rappoten indeholde, udove esumeet og denne indledning, te kapitle og fem bilag. Kapitel 3 indeholde en geneel pæsentation af Momsloven og de udvalgte miljø- og afgiftslove og begunde opdelingen af målingen af viksomhedenes administative byde ved Momsloven inkl. efusionsdelen af de udvalgte miljø- og enegiafgifte hhv. ved angivelse og afegning af de udvalgte miljøog enegiafgifte. Kapitlet beskive heefte antallet af omfattede viksomhede, afgænsning til anden lovgivning, infomationsfopligtelse, oplysningskav, administative aktivitete, omkostningspaamete og viksomhedssegmente samt, hvoledes de udvalgte afgifte indgå i målingen. Kapitel 4 beskive, hvodan håndteingen af afegningen af moms og de udvalgte miljø- og enegiafgifte foegå i den nomalt effektive viksomhed, ligesom kapitlet pæsentee målingen af viksomhedenes aktivitete og detil høende omkostninge. Endelig beskive kapitlet bedste paksis blandt viksomhedenes håndteing af lovgivningen og dees foslag til egelfoenkling. Kapitel 5 indeholde en opegning af esultatene til samfundsniveau, ligesom kapitlet indeholde beegninge af konsekvensene af ændinge siden Endelig indeholde kapitlet en beskivelse af de administative byde elateet til EU-eguleing. Bilag 1 indeholde en beskivelse af efaingene med gennemføelsen af nævæende måling, heunde i fohold til metodiske udfodinge, dataind- 9

12 samling mv. Desuden e de lavet en sammenligning med en tilsvaende måling fa Sveige. Bilag 2 indeholde en samlet ovesigt ove tidsfobuget på de identificeede infomationsfopligtelse og detil knyttede oplysningskav. Bilag 3 indeholde momsblanketten, viksomhedene skal udfylde i fobindelse med afegning af moms og de udvalgte miljø- og enegiafgiftslove. Bilag 4 indeholde en ovesigt ove de oplysningskav, som indgå i målingen, og som viksomhedene skal opfylde i fobindelse med afegning af moms og de udvalgte miljø- og enegiafgiftslove. Bilag 5 indeholde en beskivelse af de lovændinge, de e gennemføt af Momsloven og de udvalgte enegi- og miljøafgiftslove siden 2001, men som ikke ha haft diekte indflydelse på de løbende administative aktivitete i viksomhedene. 10

13 3. Momsloven og de udvalgte miljø- og enegiafgiftslove En sto del af abejdet ved en måling med bug af AMVAB metoden, knytte sig til foanalysen, som gå foud fo selve dataindsamlingen. I kote tæk indeholde foanalysen følgende tin: Analysee kav i lovgivningen og kategoisee disse i fohold til - målguppen, dvs., hvovidt eglen e gældende fo pivate viksomhede - afledte aktivitete (løbende/engangs) og type af kav (oplysning til myndighede/dokumentation elle oplysning til tedjepat) Identificee infomationsfopligtelse Identificee tilhøende oplysningskav Afgænse oplysningskav i fohold til anden lovgivning Identificee de administative aktivitete, som viksomhedene skal udføe fo at kunne levee de kævede oplysninge Identificee de elevante omkostningspaamete Og endelig identificee de viksomhedssegmente, som e omfattet af eguleingen. Dette kapitel indeholde indledningsvist en geneel pæsentation af Momsloven og de udvalgte miljø- og afgiftslove. Afsnittet beskive oveodnet, hvilke omåde lovgivningen egulee, og begunde opdelingen af målingen af viksomhedenes administative byde ved Momsloven inkl. efusionsdelen af de udvalgte miljø- og enegiafgifte hhv. ved angivelse og afegning af de udvalgte miljø- og enegiafgifte. Kapitlet beskive heefte måling af administative byde ved Momsloven inkl. efusionsdelen af de udvalgte miljø- og enegiafgifte i fohold til de omfattede viksomhede, afgænsning til anden lovgivning, infomationsfopligtelse, oplysningskav, administative aktivitete, omkostningspaamete og viksomhedssegmente. Deefte følge en tilsvaende beskivelse af de udvalgte enegi- og miljøafgiftslove. 3.1 Geneelt om Momsloven og de udvalgte afgiftslove Momsloven egulee føst og femmest, at ehvevsmæssig leveing af vae og ydelse med leveingssted i Danmak e afgiftspligtig, og at afgiftspligtige pesone e juidiske elle fysiske pesone, de dive selvstændig økonomisk viksomhed. Viksomhedenes afegning af moms ske måneds-, kvatals- elle halvåsvis, afhængig af viksomhedens ålige momspligtige omsætning. I fobindelse med viksomhedenes afegning ske de en indbeetning af henholdsvis udgående og indgående moms samt den efusionsbeettigede andel af de elevante afgifte. Endvidee ske de indbeetning af moms af vaekøb i udlandet (EU-ehvevelsesmoms og impotmoms), vædien af EU vaekøb samt vædien af salg til udlandet opdelt på vaesalg til EU og vae og ydelse til udlandet i øvigt. Afegning og indbeetning af moms kæve en ække foskellige egisteinge, hvis fom og indhold e eguleet i Momsloven med tilhøende bekendtgøelse. Momsloven og de udvalgte miljø- og enegiafgiftslove e tæt knyttet til hinanden, da det e muligt fo en lang ække viksomhede at få efundeet 11

14 betalte miljø- og enegiafgifte helt elle delvist i fobindelse med momsafegningen. Refusion af miljø- og enegiafgifte opnås således i fobindelse med og på samme blanket, som viksomhedene indbeette ind- og udgående moms. Selve angivelsen og afegningen af miljø- og enegiafgifte (dvs. ikke efusionen, som stot set alle viksomhede e undelagt), foetages af viksomhede, de e egisteingspligtige efte de elevante miljø- og enegiafgiftslove, fx enegiselskabe, olieselskabe, vandvæke o. lign. Støstedelen af disse viksomhede e offentligt ejede og/elle opeee ikke på makedsvilkå. Nævæende undesøgelse omfatte alene en undesøgelse af lovenes konsekvense fo pivate viksomhede, og ovenstående viksomhede e således ikke omfattet af målingen. Da opkævning af miljø- og enegiafgifte i øvigt e helt sepaeet fa momsafegningen, e målingen af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms og de udvalgte miljø- og enegiafgifte opdelt i to dele: ved Momsloven inkl. efusionsdelen af de udvalgte miljø- og enegiafgifte. Kavene til indbeetning og dokumentation i disse dele af lovene e i pincippet gældende fo alle momsegisteede viksomhede. ved angivelse og afegning af de udvalgte miljø- og enegiafgifte. Indbeetningskav og øvige oplysningskav fo disse dele af lovene e pålagt de viksomhede, som e egisteingspligtige efte disse love. De administative byde fobundet med Momsloven, heunde efusionsdelen af de udvalgte miljø- og enegiafgifte, beskives i afsnit 3.2, mens de administative byde ved angivelse og afegning af de udvalgte miljø- og enegiafgifte blive behandlet i afsnit Afgænsning af kav i Momsloven inkl. efusion af afgifte Omfattede viksomhede Opgøelsen af viksomhedenes administative byde ved hjælp af AMVAB metoden, måle de administative omkostninge ved eguleing, som påvike pivate viksomhede. Pivate viksomhede e i målingen afgænset ved de enhede, som ligge uden fo det, de nomalt benævnes som det offentlige omåde. Heved fostås: Enhede, som poducee vae og tjeneste, de ikke omsættes på det fie maked, men stilles til ådighed fo bogene enten vedelagsfit elle mod ikke-omkostningsbestemt betaling, og Enhede, som poducee vae og tjeneste på makedsvilkå, men som e helt elle ovevejende ejet elle kontolleet af stat, amt elle kommune. AMVAB metoden afgænse desuden pivate viksomhede fa de enhede, som oganisee aktivitete af almennyttige elle fitidsmæssige kaakte. Kendetegnende fo sådanne enhede e, at fomålet med de aktivitete, de udføes i enheden ikke e at tjene penge. Fomålet e noget andet, fx folkeoplysning, socialt abejde, spotsaktivitete og lign. 12

15 På den baggund definees pivate viksomhede i AMVAB metoden som: Ved pivate viksomhede fostås enhede (fysiske pesone, selskabe og ande juidiske pesone), som poducee og levee vae og tjenesteydelse på makedsmæssige vilkå med det fomål at geneee pofit til ejekedsen. Hvis en viksomhed, de poducee elle levee vae og tjenesteydelse e helt elle ovevejende ejet elle kontolleet af offentlige myndighede, betagtes den ikke som en pivat viksomhed. Antallet af omfattede viksomhede udgø p i alt momsegisteede viksomhede i Danmak. Af disse e viksomhede ikkeegisteingspligtige, fodi de ha en omsætning på unde k Afgænsning til anden lovgivning Kotlægningen af infomationsfopligtelse og oplysningskav ha vist, at det daglige abejde i viksomhedene i fohold til afegning af moms og efusion af miljø- og enegiafgifte e tæt elateet til viksomhedenes bogføing. Dette e illusteet i figuen nedenfo. Figu 3.1: Moms- og bogføingslovens indbydes sammenhænge Ode Faktua Bogføing Momsindbeetning Administative byde som følge af momsloven Administative byde som følge af bogføingsloven Administative byde som følge af momsloven og udvalgte afgiftslove De indbydes sammenhænge mellem Moms- og Bogføingsloven gælde isæ i fohold til oveholdelse af de kav, de stilles til, hvilke oplysninge de skal femgå af en faktua. Viksomhedsinteviewene ha dog vist, at oveholdelsen af de faktuakav, de følge af Momsloven, geneelt e en engangsomkostning fo viksomhedene. Det skyldes, at viksomhedenes IT-baseede økonomistyingssysteme e sat op til at håndtee disse kav, så de automatisk blive påføt den enkelte faktua. Fo så vidt angå indgående faktuae opettes de elevante konti til egisteing også i økonomistyingssystemet, hvilket også e en engangsomkostning. Da de e væsentlig sammenhæng mellem Moms- og Bogføingsloven på dette punkt vil de løbende byde ved oveholdelsen af fomkavene til faktuae føst blive opgjot i fobindelse med opmåling af de administative byde ved Bogføingsloven. Denne måling vil blive gennemføt i fobindelse med AMVAB-målingen af Økonomi- og Ehvevsministeiets ehvevsettede lovgivning, som foventes at væe afsluttet til foået De e dog i inteviewene med viksomhedene spugt ind til sælige fohold vedøende faktueingen, de kan skabe pobleme fo dem. Disse e afappoteet kvalitativt i målingen. 13

16 Målingen tage endvidee udgangspunkt i et ajouføt bogholdei. Det indebæe, at den tid viksomhedene buge på at egistee ind- og udgående bilag ikke e omfattet af målingen. Den tid viksomhedene buge på at ette evt. fejlegisteinge af peiodens posteinge, e helle ikke omfattet af målingen. At tage udgangspunkt i et ajouføt bogholdei ha væet nødvendigt, fodi viksomhedene bogføe fo at tilgodese en lang ække foskellige fomål i fobindelse med viksomhedenes daglige dift. Intent buge viksomhedene oplysningene fa det ajouføte bogholdei til lagestying, debitostying mv. Ekstent buge viksomhedene oplysningene til at opfylde en lang ække infomationsfopligtelse, som de e pålagt gennem offentlig eguleing. Det gælde både i fohold til indbeetning af moms, udabejdelse af åsegnskab, statistik, A-skat, afgifte, gønne egnskabe m.v. Fo at kunne afgøe, hvo sto en andel af viksomhedenes administative byde i fobindelse med bogføingen, som skal henføes til Momsloven, e det nødvendigt føst at få et fyldestgøende billede af, hvo mange opgave de foudsætte et ajouføt bogholdei og den elative foskel mellem disse foskellige opgave. Dette vil væe muligt, nå de e blive gennemføt en måling af de administative byde ved Bogføingsloven Infomationsfopligtelse Følgende fem infomationsfopligtelse, som viksomhedene skal opfylde i fobindelse med momsafegning, listeindbeetning og egisteinge, e identificeet i fobindelse med nævæende måling: Momsindbeetning og indbetaling Listesystemet Registeingsblanket moms, A-skat m.v., lønsumsafgift og ATP Afmeldelsesblanket Viksomhedsophø/ovedagelse/ophø af pligt Fivillig egisteing fo udlejning, botfopagtning m.v. af fast ejendom. Infomationsfopligtelsene kan opfyldes ved udfyldelse af en blanket elle ved elektonisk indbeetning og indbetaling af moms og indbeetning af oplysningene til listesystemet Oplysningskav til indbeetning til myndighede Hve af ovennævnte infomationsfopligtelse indeholde en ække ubikke, som viksomhedene skal udfylde og indsende i fobindelse med momsafegning henholdsvis listeindbeetning elle egisteingsfohold. Disse ubikke, som således udgø oplysningskavene i målingen, vedøe støstedelen af de momsegisteede viksomhede. Sammenlignet med pilotmålingene på Åsegnskabsloven og Lov om Danmaks Statistik e antallet af infomationsfopligtelse og oplysningskav i Momsloven og de udvalgte afgiftslove elativt begænset. Til gengæld indeholde lovgivningen en lang ække bestemmelse fo sælige type af tansaktione, hvo moms og afgifte helt elle delvist kan/skal opgøes efte sælige metode Øvige oplysningskav Fouden de oplysninge, som viksomhedene skal indsende i fobindelse med momsafegningen, indeholde Momsloven en ække kav til dokumenta- 14

17 tion fo igtigheden af de afgivne oplysninge. Dokumentationen skal dog ikke indsendes til ToldSkat, men i stedet opbevaes i viksomheden, således at denne kan foevise dokumentationen til myndighedene på folangende. Identifikationen af infomationsfopligtelse og oplysningskav ha vist, at viksomhedene skal kunne dokumentee de afgivne oplysninge inden fo følgende omåde: Faktuakav, fx: - Viksomhedene skal udstede faktua fo enhve leveing af vae og ydelse, botset fa vae og ydelse de e fitaget fo moms (jf. 13) - En faktua skal indeholde oplysninge om: Udstedelsesdato, fotløbende numme, viksomhedens egisteingsnumme, den egisteede viksomheds og købes navn og adesse, mængde og at, afgiftsgundlaget, pis p. enhed mv. Regnskabskav, fx: - Viksomhedene skal opbevae kopi af faktuae - Kav til daglig kasseopgøelse, såfemt de ikke anvendes kasseappaat elle føes salgsliste - Kav om egnskabssystem med kontolspo elle mulighed fo anden specifikation Kontolbestemmelse, fx: - Hjælp til ToldSkat ved kontolbesøg og indsendelse af egnskabsmateiale - Leveandøes kontoloplysning til ToldSkat på begæing Ande kav, fx: - Oplysning af fobugsafgifte til momsegisteede lejee fo ejendomsudlejee - Opgøelse og indsendelse af momseguleingsfopligtigelse ved salg af investeingsgode. Inteviewene med viksomhedene ha vist, at dees omkostninge i fobindelse med oveholdelsen af faktuakavene geneelt ikke e fobundet med løbende omkostninge. Det skyldes, at viksomhedenes IT-baseede økonomistyingssysteme e sat op til at håndtee disse kav, så oplysningene automatisk blive påføt den enkelte faktua. Omkostningene ved oveholdelse af faktuakavene vil dog blive gjot til genstand fo en næmee undesøgelse i fobindelse med målingen af Bogføingsloven, da de hei e fomuleet en ække kav til, hvilke oplysninge de skal femgå af faktuaen. Inteviewene ha desuden vist, at viksomhedenes omkostninge i fobindelse med oveholdelsen af Momslovens egnskabskav opfyldes gennem økonomistyingssystemet, de, som standad, opfylde disse kav. Omkostningene til investeing og vedligeholdelse af økonomistyingssystemet indgå i målingen gennem en ovehead på den diekte timeomkostning fo de medabejdee, de udføe abejdet i viksomhedene, jf. bilag 1.2. En undtagelse e viksomhede, som føe kasseegnskab og ikke ha et økonomistyingssystem, hvilket ofte e tilfældet i minde viksomhede, de ha outsoucet bogføing og momsindbeetning. Regnskabskavene fo denne type viksomhede behandles sæskilt i målingen. 15

18 3.2.6 Administative aktivitete Opfyldelse af oplysningskavene indebæe, at viksomhedene skal gennemføe en ække administative aktivitete. Figuen heunde vise, hvilke administative aktivitete, de typisk vil væe dækkende fo det administative abejde i viksomhedene: Figu 3.2: Identificeede administative aktivitete 6 Vudeing Beegninge Infomationsindsamling Indappoteing Koektion Kontol Indbetaling Kopieing, akiveing mv. I fobindelse med momsafegningen udtække viksomhedene typisk de nødvendige oplysninge om peiodens ind- og udgående moms fa økonomistyingssystemet (infomationsindsamling). Eftefølgende foetages de eventuelle beegninge med henblik på at kontollee, at den skyldige/tilgodehavende moms e koekt. På denne baggund foetage viksomhedene om nødvendigt koektione, hvoefte oplysningene indbeettes og den skyldige moms indbetales. Vudeinge foetages løbende i fobindelse med faktueing og bogføingen, hvo de skal tages stilling til, om momsen på køb kan tækkes fa, og om salget e momspligtigt. I fobindelse med målingen på Momsloven e de i inteviewene spugt ind til, hvo lang tid viksomhedene åligt buge på at holde sig ajou med bestemmelsene i Momsloven. Ingen af de inteviewede viksomhede ha angivet tid på denne aktivitet. Det skyldes, at indbeetning og indbetaling af moms udgø en utineopgave fo viksomhedene, nå administationen af momseglene e etableet intent, elle fo de minde viksomhede outsoucet til et bogføingsbueau elle en eviso. De e i fobindelse med undesøgelsen ikke gennemføt en opegning af, hvo lang tid viksomhede, de netop e blevet momsegisteet, buge på at sætte sig ind i Momslovens bestemmelse. Dette skyldes, at momsegisteingen ikke indgå som den del af de administative aktivitete i den nomalt effektive viksomhed Omkostningspaamete Gennemføelsen af ovenstående aktivitete i fobindelse med afegning af moms og efusion af miljø- og enegiafgifte e fobundet med en ække 6 Identifikationen af administative aktivitete e foegået med udgangspunkt i de aktivitete, de e identificeet i Ehvevs- og Selskabsstyelsens AMVAB manual. 16

19 omkostninge fo viksomhedene. De e identificeet følgende omkostningspaamete i målingen: Tid intent i viksomheden Omkostninge p. abejdstime intent i viksomhedene Omkostninge til eksten assistance ved outsoucing. Tid intent i viksomheden Inteviewene ha vist, at det administative abejde i viksomhedene i fobindelse med afegning af moms og efusion af miljø- og enegiafgifte vaetages af medabejdee i egnskabsfunktionen. Tidsfobuget i viksomhedene fo disse medabejdee e standadiseet på baggund af inteviewene med viksomhedene. Dataindsamlingen og standadiseingen e næmee beskevet i bilag 1.3. Omkostninge p. abejdstime intent i viksomhedene Omkostningene fo viksomhedene afhænge af, hvilke medabejdeguppe, de vaetage det administative abejde. Fo at kunne beegne de samlede, intene omkostninge i viksomhedene, e det defo nødvendigt at omegne tidsfobuget fo de foskellige medabejdee til kone. De intene omkostninge p. time udgøes dels af den diekte aflønning af medabejdene og dels af indiekte omkostninge fobundet med de impliceede jobfunktione, fx efteuddannelse, IT-systeme mv., dvs. ovehead på medabejdenes timelønninge. De anvendes i målingen samme oveheadpocent som i pilotmålingene på Åsegnskabsloven og Lov om Danmaks Statistik (25 % af timelønningene). På baggund af inteviewene med viksomhedene kan det konkludees, at langt hovedpaten af abejdet med momsafegningen vaetages af egnskabsmedabejdee på gundniveau. På den baggund antages det i målingen, at det e nomalt effektivt at lade en egnskabsmedabejde på gundniveau håndtee det administative abejde. Omkostningene fo denne medabejdeguppe e opgjot til 245 k. p. abejdstime inkl. ovehead. Eksten assistance i fom af outsoucing En del af viksomhedene ha outsoucet dees bogføing og demed momsindbeetningen til bogføingsbueaue og evisoe, hvilket kan have betydning fo viksomhedenes administative omkostninge. De findes dog ikke undesøgelse elle statistikke, de vise, hvo mange viksomhede, de anvende outsoucing. Viksomhedene e i fobindelse med ekutteingen til inteview defo blevet bedt om at angive, hvovidt de anvende eksten assistance i fobindelse med afegning af moms og efusion af miljø- og enegiafgifte. Undesøgelsen viste, at hovedpaten af samtlige viksomhede (ca. fie ud af fem viksomhede) selv håndtee momsafegningen. Undesøgelsen viste desuden, at anvendelsen af eksten assistance e støst blandt viksomhede med fæe end 10 ansatte, jf. tabellen heunde: 17

20 Tabel 3.1: Anvendelse af outsoucing Unde 10 ansatte 10+ ansatte I alt Outsoucing 14 % 8 % 22 % Ikke-outsoucing 27 % 51 % 78 % Total 41 % 59 % 100 % Kilde: Data indsamlet i fobindelse med ekutteingen af viksomhede til inteview. Fodelingen e baseet på sva fa 354 viksomhede. Tidsfobuget på eksten assistance e standadiseet på baggund af inteviewene med bogføingsbueaue og evisionsfimae efte samme metode, som e anvendt til standadiseing af viksomhedenes intene tidsfobug. Til fastsættelse af omkostningene p. abejdstime ved outsoucing e de i fobindelse med målingen indhentet timepise fa en ække bogføingsbueaue. Timepisen ligge typisk mellem 200 og 300 k. ekskl. moms. På den baggund e de antaget en gennemsnitlig timepis på 245 k Segmenteing i fohold til Momsloven Segmenteingen e i målingen foetaget i fohold til lovgivningens kav, dvs. segmentene afspejle de foskellige kav til opgøelse og beegning af indog udgående moms, viksomhedene e undelagt. Følgende fie segmente e identificeet som væende de væsentligste i fohold til lovgivningens kav: Fuldt momspligtig viksomhed 7 Viksomhede med udenigshandel (ekspot/impot og EU-handel) Blandet viksomhed (momspligtig og momsfi omsætning) Ejendomsudlejning. Det skal til ejendomsudlejning bemækes, at de e tale om en fivillig egisteing. Det e dog valgt at tage denne guppe med i målingen, da det vudees, at momsegisteing e en foudsætning fo at dive viksomhed på dette maked. Tabellen heunde vise antallet af viksomhede i hvet af disse fie segmente fodelt på hyppigheden, hvomed de indbeettes: Tabel 3.2: Segmenteing i fohold til Momsloven* Halvå Kvatal Måned I alt Fuldt momspligtig viksomhed Viksomhede med udenigshandel Blandet viksomhed (momspligtig og momsfi omsætning) Fivillig egisteing (ejendomsudlejning mv.) I alt Kilde på population: ToldSkat * Segmentene e ikke gensidigt udelukkende, hvofo viksomhedene kan indgå i mee end et segment. Opgøelsen omfatte unikke viksomhede. 7 Fuldt momspligtige viksomhede dække i målingen ove viksomhede, de alene efteleve kavene omking købs- og salgsmoms, samt efusion af afgifte. Disse viksomhede ha således ikke samhandel med udlandet, momsfitaget salg i øvigt elle delvis fadagset i fobindelse med udlejning af blandede bygninge. 18

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND 1 LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Langs Kægade i Vop Lokalplanen omfatte et ca. 4,13 ha stot omåde fodelt på 4 pivate ejendomme beliggende fo foden af Tebbestp Bakke

Læs mere

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Modul 0: Speciale 0. semeste, cand.oecon Aalbog Univesitet Afleveet d. 30. maj 202 VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Vejlede: Finn Olesen Skevet af Henik Hanghøj

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

Delegationsplan for Helsingør Kommune

Delegationsplan for Helsingør Kommune Delegasplan fo Helsingø Kommune Fomålet med at udabejde delegasplanen fo Helsingø Kommune e at skabe klahed ove hvo i oganisaen, de tæffes beslutning i fohold til opgave og sage, de ifølge lovgivningen

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale ...when motos must be contolled Om Gea fa Technoinganaggi Riduttoi Tilføjelse til TR s katalogmateiale ISO 9 cetificeing: Technoinganaggi Riduttoi følge ISO 9 pincippene i dees kvalitetsstying. Alle dele

Læs mere

Honeywell Hometronic

Honeywell Hometronic Honeywell Hometonic Komfot + Spa enegi Gulvvame Lysstying Lys Sikkehed Sikkehed Andet Andet Radiato Insight Building Automation 1 MANAGER Hometonic Manageen HCM200d e familiens oveodnede buge-inteface.

Læs mere

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009 side 08 fysioteapeuten n. 05 mats 2009 diagnostik Skulde Mogens Dam e oplægsholde på fagfestivalen d. 26.-28. mats 2009. Fysioteapeut Mogens Dam ha udvalgt en ække gængse diagnostiske test fo skuldepobleme.

Læs mere

Livstidssundhedsomkostninger for rygere og aldrig-rygere. Årlige omkostninger ved passiv rygning

Livstidssundhedsomkostninger for rygere og aldrig-rygere. Årlige omkostninger ved passiv rygning Livstidssundhedsomkostninge fo ygee og ldig-ygee Ålige omkostninge ved pssiv ygning Konsulentppot udbejdet til Hjetefoeningen f pojektlede Susnne Reindhl Rsmussen, egotepeut, MPH DSI Institut fo Sundhedsvæsen,

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole.

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole. Po amu dvik lin Desin up k c Ba ed Sikkeh S e v el øs nin af Ne t m Poam væ k Da ta e e i n se ba Bu e s e vi ce Se m Poam ve løs nin e Fe e i n n di jl f in Softwae ae Hadw D at aba se Si k he d ERHVERVSUDDANNELSER

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK fa C- til A- niveau. udgave FORORD Denne bog e beegnet fo studeende, som ha behov fo at epetee elle opgadee dees matematiske viden fa C elle B- niveau til A-niveau Bogen

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeet infomation om cooies Website: Kontoldato: 2015-08-03 Kontolleet af: https://casino.dansesp/ https://dansesp/ https://poe.dansesp/ Cooie Repots Limited http://www.cooieepots.com/ Dette doument

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Betinget skød e. af areal 85.705 m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger

Betinget skød e. af areal 85.705 m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger Mt. n., ejelav, sogn: 4 a, Stempel: 1.487 k. 50 øe (I København kvate) Hesbjeg Gaaden, elle (I de søndejydske lands- Søbog sogn dele) bd. og bl. I tingbogen, at. n., ejelav, sogn. Gade og hus n.: n.7%

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

MATEMATIK på Søværnets officerskole

MATEMATIK på Søværnets officerskole MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK på Søvænets officeskole (opeativ linie). udgave 9 FORORD Bogen gennemgå det pensum, som e beskevet i fagplanen af 9. Det e en foudsætning, at de studeende ha et solidt

Læs mere

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG SUNDHEDSHUS TOLDODEN, VIORG [Et modene flebugehus med suveæn placeing] OK GROUP OFFIEPRK TOLDODEN SPRRE GDE Inde ingvej Tog busstation Toldbodgade Regionshospital, Vibog E47 Udendøs ophold foan kantinen

Læs mere

Ejendomsværdibeskatning i Danmark

Ejendomsværdibeskatning i Danmark DET SAMFUNDSVIDENSABEIGE FAUTET Økonomisk Insiu ØBENAVNS UNIVERSITET andidaspeciale aine Gønbæk von Fühen Ringsed Ejendomsvædibeskaning i Danmak Analysee i en anvend geneel ligevægsmodel Vejlede: oul Schou

Læs mere

Indhold. Standnr. B1062. Mød os på. 18. årgang Efterår 2004 Nr. 2.

Indhold. Standnr. B1062. Mød os på. 18. årgang Efterår 2004 Nr. 2. Mød os på Standn. B1062 OPTIFLUX, den nye MI måle fa Kohne Med denne nye seie af magnetisk induktive flowmålee fa Kohne kan Fagebeg klae stot set alle flowmåleopgave. Kohne ha i mange å leveet magnetisk

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med! www.ikast-bande.dk Væ med! Vi vil godt væe med I te månede ha bogee i Nøe Snede taget skald og skidt i eg hånd. Det e histoi om by, de også e ved at tage ejeskab fo at tage sig godt ud. Skald på bys offtlige

Læs mere

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN Decebe 2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER side 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN side 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL side 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN side 9 NYE tide, NYE idée og NYE åde! Hve dag kan

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

Wor King Papers. Management Working Papers. Højere kapitalkrav løfter krav til indtjening i den finansielle sektor en replik 2013-02

Wor King Papers. Management Working Papers. Højere kapitalkrav løfter krav til indtjening i den finansielle sektor en replik 2013-02 Wo Kng Papes Management Wokng Papes 2013-02 Højee kaptalkav løfte kav tl ndtjenng den fnanselle sekto en eplk Ken L. Bechmann, Andes Gosen and Johannes Raaballe Højee kaptalkav løfte kav tl ndtjenng den

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien.

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien. Toeup Efteskole www.th-te.dk Udgivet af elevfoeningen N. 3 septebe 2013 106. ågang elevblad Hvad buge an en olov til? Læe Mak Badfod ha væet et å i UK saen ed hele failien. NY igen So 2. åselev pøve an

Læs mere

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne Undevisningsbeskivelse Redig e Fag: Tilføj foløb Genee beskivelse Tilføj supplemen Temin: Juni 2014 Læe(e): Niveau: abejdsfome Psykologi C->B, VAF Flemming Johansen (FLJO) B fokuspunke Insiuion: VUC Vejle,

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Kørselsdynamik. 1 Kræfter og energi. 1.1 Arbejde. Vej og Trafikteknik Design UDKAST

Kørselsdynamik. 1 Kræfter og energi. 1.1 Arbejde. Vej og Trafikteknik Design UDKAST Vej og Tafikeknik Design Køselsdynamik 1 Kæfe og enegi I den klassiske fysiks ideale eden, il en paikel, de ikke e udsa fo en esuleende kaf, beæge sig i en fas ening med konsan hasighed. De il ikke opæde

Læs mere

Husk Hovedvejens Auto er flyttet til Grønnemosevej 12, 5700 svendborg v/niels Thue sørensen Tirsdag den 9. JULI 2013. 103. Årgang - nr.

Husk Hovedvejens Auto er flyttet til Grønnemosevej 12, 5700 svendborg v/niels Thue sørensen Tirsdag den 9. JULI 2013. 103. Årgang - nr. Husk Hovedvejens Auto e flyttet til Gønnemosevej 12, 5700 svendbog v/niels Thue søensen Tisdag den 9. JULI 2013 Tlf. 6221 0786 103. Ågang - n. 28 - siden 1910 home Svendbog Susanne s Folkekøkken e et tilløbsstykke

Læs mere

Produkter og priser 2014

Produkter og priser 2014 Podukte og pise 2014 ESTATE MEDIA Ejendomsbanchens mediehus ESTATE MEDIA e det fælles navn fo Nodens støste mediehus med fokus på ejendomsbanchen. I Danmak udgive Estate Media 7 gange om ået ejen domsbanchens

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Matematisk formelsamling til A-niveau - i forsøget med netadgang til skriftlig eksamen 1

Matematisk formelsamling til A-niveau - i forsøget med netadgang til skriftlig eksamen 1 Mtemtisk fomelsmling til A-niveu - i fosøget med netdgng til skiftlig eksmen Food Mtemtisk fomelsmling til A-niveu e udejdet fo t give et smlet ovelik ove de fomle og det symolspog, de knytte sig til kenestoffet

Læs mere

1. Indledning... 1 2. Lineær iteration... 2

1. Indledning... 1 2. Lineær iteration... 2 Hvad e matematik? B, i og ISBN 978 87 766 494 3 Pojekte: Kapitel Pojekt.3 Lieæe Iteatiospocesse Idhold 1. Idledig... 1 2. Lieæ iteatio... 2 2.1 Lieæ vækst... 2 2.2 Ekspoetiel vækst... 2 2.3 Foskudt ekspoetiel

Læs mere

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul Kot om Potenssmmenhænge 011 Ksten Juul Dette hæfte indeholde pensum i potenssmmenhænge, heunde popotionle og omvendt popotionle vible, fo gymnsiet og hf. Indhold 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge...

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Dynamiske Rentemodeller

Dynamiske Rentemodeller Dynamiske Renemodelle BD & ande én-fako modelle Noa il Invesmens Ovesig Behove fo dynamiske modelle. Klassiske dynamiske modelle og foskellige specifikaione. De klassiske modelles mangle. Ny indsig og

Læs mere

MEDIA OG MARKED 2005/2

MEDIA OG MARKED 2005/2 MEDIA OG MARKED 2005/2 Til lands, til vands og i luften Aguketid - nej tak Step by Stepstone Mød Si Richad Banson i København Henley - MBA med muskle Duften af tang og levepostej KUNDECASE Til lands, til

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

1.1. Disse betingelser anvendes i alle forhold imellem Kunden og Xenos, medmindre andet er skriftligt aftalt.

1.1. Disse betingelser anvendes i alle forhold imellem Kunden og Xenos, medmindre andet er skriftligt aftalt. SANDARDBEINGELSER 1 GENERELLE BESEMMELSER 11 Disse beingelse nendes i lle fohold imellem Kunden og X, mminde nde e skiflig fl 12 Fo indgå fle m X skl undeskieen/ undeskiene fo Kunden æe egningsbeeige De

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /9 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Tredimensional grafik

Tredimensional grafik Teimensionl gfi 6 Ksten Juul Inhol I Homogene oointsæt og gngning f mtie sie Vi vil fose og eje figue i ummet og æne ees støelse Defo inføe vi homogene oointsæt og gngning f mtie II th sie Et olsninge

Læs mere

Impressivo. Installationsprodukter. Sæt liv i kontakterne. Få en optimal motorløsning side 28

Impressivo. Installationsprodukter. Sæt liv i kontakterne. Få en optimal motorløsning side 28 N. 6 Decembe 2009 pædede yssætig ide 8 Fuldautomatisk ESD-system øge sikkehede i sommeladet side 0 Impessivo. Istallatiospodukte. Sæt liv i kotaktee. Få e optimal motoløsig side 28 Hoses vad side 4 Kotakt

Læs mere

STEREOMIKROSKOPER TEKNIVAL 2 CITOVAL 2 (m. zoom)

STEREOMIKROSKOPER TEKNIVAL 2 CITOVAL 2 (m. zoom) 54 55 STEREMIKRSKPER TEKIVAL 2 CITVAL 2 (. zoo) (2) Betyde : y fobedet odel Udvidet optisk oåde Støe tilbehøspoga Lettee betjening Bede belysning ISTITUTTET FR METALLÆRE DAMARKS TEKISKE HØSKLE BYGIG 104

Læs mere

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst??

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst?? SkanKomp Vædiskabende pojek elle idsøve? Dagligdagens balancekuns?? 02-02-2012 1 Pogam Check in il wokshoppen Opvamning Fomål med wokshoppen Henik - SkanKomp vædiskabe elle idsøve fo Kususcenee? Hvodan

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder www.pwc.dk/afgifter Moms, afgifter og told for kædevirksomheder Hvilke regler gælder for din virksomhed? Moms-, afgiftsog toldregler for kædevirksomheder (2013) Afgifter I Danmark er der afgift på en række

Læs mere

Måske rent bortset fra baneforholdene, som nu synes at blive løst, skønt det nye anlæg

Måske rent bortset fra baneforholdene, som nu synes at blive løst, skønt det nye anlæg NORllBORG DflÆ TSFORENNG Q:igJfOR2!MNQEN afholdtes søndag den '2/11 på hotel UNON Til diigent valgtes VLund Fomanden GV Hansen kom i sin beetning ind på 10 ås jubilæet som i1'\nlundeblev nogen succes;

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 6. februar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Aktive virksomhedspraktikker i 1. kvartal 2013 (Frederikssund Kommune)

Aktive virksomhedspraktikker i 1. kvartal 2013 (Frederikssund Kommune) Aktive viksomhedspaktikke i 1. kvatal 2013 (Fedeikssund Kommune) Leveancekvatal CVR-n P-n Viksomhedsnavn Sekto Banche Antal ansatte (CVR) 2013Q01 41853816 1003065230 Haldo Topsøe Katalysato- Divisionen

Læs mere

2014 efterår / vinter - 20140814 2 living a

2014 efterår / vinter - 20140814 2 living a 2014 efteå / vite LANERNER, galvaiseede - Vi ka ikke give evhedsgaati på at de ald uste, me de holde lagt lægee ed geemsittet... - Hægsle, itte og hak i ustfit stål. - Magetluk. quado Mico latee Galvaized

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel

Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel Quickguide September 2014 Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel 1 Introduktion Den 1. juli 2014 trådte nye regler om omvendt betalingspligt i kraft ved indenlandsk handel.

Læs mere

Aktive virksomhedspraktikker i 2. kvartal 2013 (Frederikssund Kommune)

Aktive virksomhedspraktikker i 2. kvartal 2013 (Frederikssund Kommune) Aktive viksospaktikke i 2. kvatal 2013 ( Kommune) Leveancekvatal CVR-n P-n Viksosnavn Sekto Banche Antal ansatte (CVR) Viksos kommune Ydelse Odning Statdato Slutdato Stillingsbetegnelse Seneste ansættelsesfohol

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 5. marts 2014 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Moms og afgifter for det private erhvervsliv

Moms og afgifter for det private erhvervsliv Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for det private erhvervsliv Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste nyheder og ændringer n Overblik over moms- og afgiftsforhold i Danmark

Læs mere

DVD & BLU-RAY 21. 012 h a l v å r

DVD & BLU-RAY 21. 012 h a l v å r DVD & BLU-RAY 212 1. h a lv å Glædelig jul og godt nytå! Vi næe os ed hastige skidt afslutningen på 211, hvilket tyde, at det vigtigste kvatal fo voes anche e i fuld gang. Igen i å se vi en ække fantastisk

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere