Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen"

Transkript

1 Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak Tlf:

2 Indholdsfotegnelse 1. Resumé 1 2. Indledning Baggund og fomål AMVAB-metoden Rappotens disposition 9 3. Momsloven og de udvalgte miljø- og enegiafgiftslove Geneelt om Momsloven og de udvalgte afgiftslove Afgænsning af kav i Momsloven inkl. efusion af afgifte Udvalgte enegi og miljøafgiftslove Viksomhedenes administative omkostninge Håndteing af momsindbeetning og efusion af afgifte Administative omkostninge ved afegning af moms Afgiftsegisteingspligtige viksomhede Bedste paksis blandt de inteviewede viksomhede Viksomhedenes foslag til egelfoenkling Administative byde på samfundsniveau Samlede administative byde på samfundsniveau Udviklingen i de administative byde siden novembe Administative byde elateet til EU eguleing 62 Bilag 1. Efainge med AMVAB på Momsloven og udvalgte afgiftslove 65 Bilag 1.1 Metodiske udfodinge 65 Bilag 1.2 Omkostningspaamete Bilag 1.3 Dataindsamling Bilag 1.4 Vudeing af målingens esultate 73 Bilag 1.5 Opdateing af målingen 77 Bilag 2. Tidsfobug og hyppighede på oplysningskav 78 Bilag 3. Momsindbeetningsblanket 80 Bilag 4. Ovesigt ove kotlægningen af Momsloven og de udvalgte miljø- og enegiafgiftslove 81 Bilag 5. Ændinge af Momsloven og de udvalgte miljø- og enegiafgiftslove,

3 1. Resumé Den danske egeing ha i sin vækststategi Vækst med vilje fa 2002 sat sig som målsætning, at de administative byde fo ehvevslivet skal falde å fo å og i 2010 væe educeet med op til 25 pct. Fo at nå målet ha egeingen, i fobindelse med handlingsplanen En mee viksomhedsnæ offentlig sekto fa oktobe 2003, besluttet, at de hvet å fem mod 2010 skal offentliggøes mål fo, hvo meget hvet enkelt ministeium skal educee de administative byde med. Samtidig e det blevet besluttet, at de hvet å vil blive fulgt op på det fogangne ås indsats i ministeiene fo at educee bydene. Fo at måle de administative byde med den nødvendige pæcision og på et højt detaljeingsniveau ha egeingen besluttet at anvende en målemetode, som ha væet anvendt i Holland siden 1994 til ovevågning af udviklingen i de administative byde og til konsekvensbeegninge af egelændinge. I Danmak ha metoden fået betegnelsen AMVAB (Aktivitetsbaseet Måling af Viksomhedenes Administative Byde). Metoden e blevet afpøvet gennem pilotmålinge på Åsegnskabsloven og Lov om Danmaks Statistik. Nævæende måling udgø den tedje og sidste pilotmåling med bug af AMVAB-metoden i Danmak. Fomålet med målingen e at indsamle detaljeet viden om viksomhedenes administative byde i fohold til afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte. Denne appot pæsentee esultatene fa målingen. På baggund af målingens esultate, blive de ivæksat et abejde, hvo målingens esultate systematisk gennemgås med henblik på at identificee de omåde indenfo Momsloven, hvo de e mulighed fo at educee viksomhedenes administative byde. Momsloven og de udvalgte miljø- og enegiafgiftslove Momsloven og de udvalgte miljø- og enegiafgiftslove e tæt knyttet til hinanden, da det e muligt fo en lang ække viksomhede at få efundeet betalte miljø- og enegiafgifte helt elle delvist i fobindelse med momsafegningen. Refusion af miljø- og enegiafgifte opnås således i fobindelse med og på samme blanket (jf. bilag 3), som viksomhedene indbeette indog udgående moms. Da afegning af miljø- og enegiafgifte fo egisteingspligtige viksomhede i øvigt e helt sepaeet fa momsafegningen, e målingen af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms og de udvalgte miljøog enegiafgifte opdelt i følgende to dele: ved Momsloven inkl. efusionsdelen af de udvalgte miljø- og enegiafgifte. Kavene til indbeetning og dokumentation i disse dele af lovene e i pincippet gældende fo alle momsegisteede viksomhede. ved angivelse og afegning af de udvalgte miljø- og enegiafgifte. Indbeetningskav og øvige oplysningskav fo disse dele af lovene e pålagt egisteingspligtige viksomhede. Målingen tage endvidee udgangspunkt i et ajouføt bogholdei. Det indebæe, at den tid viksomhedene buge på at egistee ind- og udgående bilag ikke e omfattet af målingen. Den tid viksomhedene buge på at ette evt. fejlegisteinge af peiodens posteinge, e helle ikke omfattet af målingen. 1

4 Momsloven Momsloven egulee føst og femmest, at ehvevsmæssig leveing af vae og ydelse med leveingssted i Danmak e afgiftspligtig, og at afgiftspligtige pesone e juidiske elle fysiske pesone, de dive selvstændig økonomisk viksomhed. Viksomhedenes afegning af moms ske måneds-, kvatals- elle halvåsvis, afhængig af viksomhedens ålige momspligtige omsætning. I fobindelse med viksomhedenes afegning ske de desuden en indbeetning af henholdsvis ud- og indgående moms samt den efusionsbeettigede andel af de elevante afgifte. Endvidee ske de indbeetning af moms af vaekøb i udlandet (EU-ehvevelsesmoms og impotmoms), vædien af EU vaekøb samt vædien af salg til udlandet opdelt på vaesalg til EU og vae og ydelse til udlandet i øvigt. Momsloven inkl. efusion af afgifte omfatte p i alt momsegisteede viksomhede i Danmak. Blandt disse e viksomhede ikke egisteingspligtige, fodi de ha en omsætning på unde k. Undesøgelsen fokusee pimæt på de viksomhede, de ha en omsætning på ove k., da disse ha pligt til at følge Momslovens kav. På tvæs af banche og støelse e håndteingen af kavene i Momsloven meget ens, hvilket pimæt skyldes, at den nomalt effektive viksomhed ha undestøttet sin administation med et IT-baseet økonomistyingssystem, de indeholde konti fo moms af momspligtigt køb og salg, vae og tjenesteydelse købt hhv. solgt til udlandet samt konti fo elevante miljø- og enegiafgifte. I den løbende egisteing af leveandø- og salgsfaktuae bogføes på elevante konti alt efte, om de tale om fadagsbeettigede køb og momspligtige salg. Ved hve afgiftspeiodes afslutning udskives en momsappot, hvoefte de foetages vudeinge og kontol samt evt. koektione fo fejlposteinge i løbet af peioden. Deefte indbeettes oplysningene til ToldSkat og evt. skyldig moms indbetales. Det e denne del af viksomhedenes abejde, de e fokus på i målingen. Afgiftslovene P va de i alt afgiftsegisteingspligtige viksomhede efte følgende love: El-afgift Kul-afgift Minealolieafgift Natugas- og bygasafgift CO 2 -afgift Vandafgift. Kavene til angivelse og afegning af afgifte i disse love beøe stot set kun offentlige viksomhede og fo vandvækenes vedkommende, foeninge, de ikke ha et ehvevsmæssigt diftsfomål. Da målingen kun omfatte pivate viksomhedes aktivitete, e det således et begænset antal viksomhede, de e beøt af kavene til angivelse og afegning i olie- og kulafgiftslovene. Konket e de tale om et minde antal olieselskabe og gatneie. 2

5 Gundet det begænsede antal beøte viksomhede e de, ud fa et essoucemæssigt hensyn, ikke gennemføt omfattende viksomhedsinteview på disse omåde. Kotlægningen af lovenes konsekvense e deimod gennemføt på baggund af enkelte inteview med beøte olieselskabe og gatneie. På baggund af den viden, de heigennem e opnået om viksomhedenes administative pocesse, e de gennemføt ekspetvudeinge af de administative byde fo en nomalt effektiv viksomhed. Det e dog væsentligt at undestege, at langt støstepaten af de administative byde, danske viksomhede e pålagt ved ovenstående love, e opmålt i den gennemføte måling. Langt hovedpaten af bydene vedøe således muligheden fo efusion af de pågældende afgifte. Dette e alle momspligtige viksomhede i pincippet e omfattet af. Administative byde på samfundsniveau 1 Opgøelsen af viksomhedenes løbende omkostninge ved afegning af moms og de udvalgte miljø- og enegiafgifte, e sammenfattet heunde: Viksomhedenes omkostninge ved afegning af moms og de udvalgte miljø- og enegiafgifte udgø samlet set 421 mio. k. åligt, de e fodelt med 267 mio. k. fo de minde viksomhede og 155 mio. k. fo de støe viksomhede 2. De administative omkostninge på 421 mio. k. fodele sig på omkostninge på 296,5 mio. k. til momsafegning, 67,6 mio. k. til afegning af afgifte. Omkostningene ved de løbende kav til indbeetning og afegning fo de obligatoisk momsegisteede viksomhede (dvs. med en momspligtig omsætning ove k. åligt) udgø samlet set 364 mio. k. åligt fodelt på viksomhede. Fo de ikkeegisteingspligtige viksomhede udgø omkostningene 9 mio. k. åligt fodelt på viksomhede. Åligt momsegistees de omking viksomhede, mens antallet af afmeldinge i det seneste å ha væet ca De samlede omkostninge fo viksomhedene fobundet med disse egisteinge e ca. 10 mio. k. ToldSkat gennemføte i 2003 ca kontolbesøg. Viksomhedene buge typisk én dag i fobindelse med disse besøg, svaende til en omkostning på ca. 47 mio. k. samlet set. Den enkelte viksomheds administative omkostninge De administative omkostninge ved afegning af moms og de udvalgte miljø- og enegiafgifte fo fuldt momspligtige viksomhede 3 udgø 541 k. fo de minde viksomhede, de indbeette moms to elle fie gange om ået, Omkostningene fo momspligtige viksomhede, de indbeette 12 gange 1 Omkostningene e opgjot i 2004-pise. 2 Minde viksomhede e i målingen defineet som viksomhede, de afegne moms 2 elle 4 gange om ået, mens de støe viksomhede afegne 12 gange om ået. Gænsen mellem de to guppe e en ålig omsætning på 15 mio. k. 3 Fuldt momspligtige viksomhede dække i målingen ove viksomhede, de alene efteleve kavene omking købs- og salgsmoms, samt efusion af afgifte. Disse viksomhede ha således ikke samhandel med udlandet, momsfitaget salg i øvigt elle delvis fadagset i fobindelse med udlejning af blandede bygninge. 3

6 åligt, udgø k. p. viksomhed åligt. De støe viksomhede ha højee omkostninge p. indbeetning, da de typisk ha flee konti i dees økonomisysteme og flee egisteinge i løbet af momspeioden, de skal kontollees end i de minde viksomhede. Viksomhede, de købe elle sælge vae og/elle tjenesteydelse i udlandet, e pålagt nogle eksta kav i fohold til viksomhede, som udelukkende ha indenlandsk køb og omsætning. Ekstaomkostningene fo de minde viksomhede inden fo denne guppe udgø 818 k. p. viksomhed åligt, mens omkostningene fo de stoe viksomhede udgø k. p. viksomhed åligt. De ålige omkostninge e højee fo de stoe end fo de minde viksomhede, blandt andet som følge af, at de stoe viksomhede ha flee udenlandske kunde og demed skal indbeette flee oplysninge til listesystemet. Tilsvaende e guppen af viksomhede, de både ha momspligtig og ikkemomspligtig omsætning, såkaldte blandede viksomhede, pålagt eksta kav i fohold til fuldt momspligtige viksomhede. Fo såvel stoe som små viksomhede e den ålige ekstaomkostning 245 k. p. viksomhed åligt. Ekstaomkostningene fo viksomhede, som fouden den fuldt momspligtige viksomhedsdift, udleje og administee fast ejendom, udgø k. p. viksomhed åligt, mens de ålige omkostninge fo stoe viksomhede udgø k. De højee omkostninge fo de støe viksomhede skyldes alene, at de skal indbeette oplysninge flee gange åligt. Omkostningen p. indbeetning e således den samme uanset viksomhedens støelse. En elativ sto del af isæ de minde viksomhede ha outsoucet bogføingen, heunde momsindbeetningen, til bogføingsbueaue og evisoe. Disse viksomhede e undelagt pæcis de samme kav som de øvige momsegisteede viksomhede, og omkostningen e den samme som fo viksomhede, de selv håndtee momsindbeetningen. De e dog en minde guppe af viksomhede, de ha mee administativt abejde p. indbeetning, som følge af kavet om koektion ved keditsalg fo viksomhede, de føe kasseegnskabe. Eksta omkostningen fo disse viksomhede e 294 k. åligt. Endelig ha viksomhede med en ålig omsætning på unde k., de ha valgt at lade sig momsegistee, ålige administative omkostninge på 104 k. i fobindelse med momsafegningen. Metodiske udfodinge Målingen af de administative byde på Momsloven og udvalgte afgiftslove indebæe en ække metodiske udfodinge: Momsloven indeholde en ække kav, hvo populationen af beøte viksomhede ikke kendes. Det gælde fx ejendomsudlejee med blandede bygninge, dvs., hvo de e udlejning til både pivate og ehvevsmæssige fomål. På denne type kav e opegningen foetaget på baggund af en skønsmæssigt fastsat population. Momsloven indeholde endvidee sæegle gældende fo ganske små segmente af viksomhede, som ikke e indfanget i målingen hveken blandt inteview med viksomhede elle med evisoe. Som eksempel kan nævnes kav om opsætning af bimålee fo dokumentation af videesalg af el i campingvogne og lystbåde. Denne type kav e ikke opmålt i den gennemføte måling. Fo en komplet liste ove de dele af Momsloven og de udvalgte miljø- og enegiafgiftslove, som ikke e blevet opmålt i nævæende måling, 4

7 henvises til bilag 4. Det skal bemækes, at disse sæegle vil blive opmålt ved en senee lejlighed gennem ekspetskøn, nå Ehvevs- og Selskabsstyelsen ha gennemføt en komplet måling af de administative omkostninge ved alle ehvevselevante egle på Skatteministeiets omåde i foået Inteviewene med viksomhedene ha vist, at det administative abejde fobundet med opfyldelse af oplysningskavene i Momsloven i stot omfang løses i integeede abejdspocesse. Det ha defo på nogle omåde væet vanskeligt fo viksomhedene at isolee tidsfobuget på de enkelte oplysningskav og opdele håndteingen i administative aktivitete. I disse tilfælde e fodelingen af tidsfobuget på aktivitete og oplysningskav sket gennem ekspetskøn baseet på de indsamlede data fa viksomhedsinteview. Dataindsamling De e i fobindelse med ekutteingen af viksomhede til inteview, taget kontakt til i alt 357 viksomhede. Heiblandt e de e gennemføt pesonlige kvalitative inteview med i alt 39 viksomhede fodelt på følgende segmente: Fuldt momspligtige viksomhede, viksomhede med udenigshandel, blandet viksomhed samt fivilligt momsegisteede viksomhede. Udviklingen i de administative byde siden novembe 2001 Målingen ha omfattet en identifikation og gennemgang af de foenklingstiltag, de e diekte ettet mod viksomhedenes løbende administative aktivitete. De e i peioden gennemføt te foenklingstiltag, de diekte påvike viksomhedenes løbende administative aktivitete i fobindelse med indbeetning og indbetaling af moms og de udvalgte enegi- og miljøafgifte. 4 ToldSkat ha desuden gjot det muligt fo viksomhedene at indbeette flee oplysninge via digitale løsninge inden fo denne peiode. Samlet set ha de gennemføte ændinge betydet en eduktion i de administative omkostninge på ca. 19,1 mio. k., svaende til ca. 4,5 % af viksomhedenes samlede administative omkostninge fobundet med eftelevelse af de obligatoiske kav i Momsloven og de udvalgte enegi- og miljøafgiftslove. Administative byde elateet til EU lovgivning En given infomationsfopligtelse kan indeholde oplysningskav, som følge af EU egle og øvige intenationale fopligtelse. Målingen af viksomhedenes administative aktivitete i fobindelse med indbeetning og indbetaling af moms og de udvalgte enegi- og miljøafgifte vise, at ca. 81% af viksomhedenes samlede omkostninge kan henføes til kav, som e en følge af EU egle og øvige intenationale fopligtelse, men hvo implementeingen e et dansk anliggende. Målingen vise desuden, at ca. 11% af viksomhedenes samlede omkostninge udelukkende og helt e en følge af EU egle og øvige intenationale fopligtelse. Endelig kan ca. 9% af viksomhedenes samlede omkostninge henføes til oplysningskav, som udelukkende følge af danske egle. 4 De e tale om følgende lovændinge: Fohøjelse af momsegisteingsgænsen mv. (L /2002), ophævelse af afgiften på visse minealolie (L /2002), samt foenklinge af visse enegiafgifte mv. (L /2004). 5

8 Målingens esultate i fohold til tilsvaende måling i Sveige Rambøll Management gennemføte i foået 2004 en måling af Momsloven i Sveige med samme metode. Oveodnet vise sammenligningen, at de samlede administative omkostninge på samfundsniveau fo de guppe af viksomhede og oplysningskav, de kan sammenlignes, udgø 211 mio. k. i Danmak og mio. k. i Sveige 5. Foskellen skyldes sæligt te fohold: De e omking dobbelt så mange viksomhede i Sveige som i Danmak. Viksomhedene i Sveige skal afegne moms 12 gange om ået uanset viksomhedens støelse. I Danmak afegne hovedpaten af viksomhedene moms 2 elle 4 gange om ået. Viksomhedene i Sveige skal håndtee 3 foskellige momssatse (hhv. 6 %, 12 % og 25 %). Koigees de fo disse foskelle, falde de samlede administative omkostninge i Sveige til 345 mio. k. Støstedelen af denne foskel kan henføes til logistik, som de svenske viksomhede buge 30 minutte på p. indbeetning, mens de danske viksomhede buge 11 minutte. Foskellen skyldes, at de i Sveige stilles flee kav til antallet af oplysninge, de skal indbeettes, da de skal angives såvel buttotal som momsbeløb fo både indenog udenlandsk køb og salg. 5 De samlede byde ved den svenske momseguleing andage mio. sk. svaende til mio. dk. 6

9 2. Indledning Nævæende måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms og udvalgte miljø- og enegiafgifte e udabejdet af Rambøll Management og Motensen & Beieholm på vegne af Ehvevs- og Selskabsstyelsen. Målingen e fulgt af Finansministeiet, Skatteministeiets Depatement og Told- og Skattestyelsen. De to sidstnævnte ha begge kommenteet på kotlægningen af de udvalgte love og bekendtgøelse samt leveet data til opegning af tallene til samfundsniveau. Målingen e foegået i peioden fa mats til august Baggund og fomål Viksomhedes administative byde i fobindelse med offentlig eguleing e inden fo de senee å blevet et højt pioiteet emne på den politiske dagsoden i såvel Danmak som i udlandet. Den danske egeing ha i sin vækststategi Vækst med vilje fa 2002 således sat sig som målsætning, at de administative byde fo ehvevslivet skal falde å fo å og i 2010 væe educeet med op til 25 pct. Fo at nå målet ha egeingen i fobindelse med handlingsplanen En mee viksomhedsnæ offentlig sekto fa oktobe 2003 desuden besluttet, at de hvet å fem mod 2010 skal offentliggøes mål fo, hvo meget hvet enkelt ministeium skal educee de administative byde. Samtidig e det blevet besluttet, at de hvet å vil blive fulgt op på det fogangne ås indsats i ministeiene fo at educee bydene. I den fobindelse ha man i Danmak, så vel som udlandet, anvendt en ække foskellige metode til at opgøe de administative byde både i fobindelse med foslag til ny eguleing og til en opgøelse af de samlede administative byde fo viksomhedene. I Danmak ha man hidtil anvendt Test- og Fokuspanelene til at vudee konsekvensene af ny lovgivning, og Modelviksomhede til løbende at ovevåge udviklingen i bydene. Disse metode e dog ikke designet til at opgøe de administative byde med den pæcision og på det detaljeingsniveau, som kæves fo at måle fodelingen af bydene på lov-niveau, hvilket e nødvendigt fo at følge op på ministeienes indsats. Målene med nævæende måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms og udvalgte miljø- og enegiafgifte ha væet: At foetage en etvisende og tovædig måling af støelsen og sammensætningen af de administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte på Skatteministeiets omåde At indsamle efainge, fobede og eventuelt videeudvikle målemetoden til bug fo det videe abejde At indsamle og videefomidle viksomhedenes foslag til eventuelle lettelse af de administative byde At gennemføe effektbeegninge af de ændinge og foenklingstiltag, som Skatteministeiet ha gennemføt i fohold til afegning af moms og de udvalgte afgifte siden den nuvæende egeings tiltæden i novembe

10 2.2 AMVAB-metoden Fo at måle de administative byde med den nødvendige pæcision og på et højt detaljeingsniveau, ha Ehvevs- og Selskabsstyelsen besluttet at anvende en målemetode, som ha væet anvendt i Holland siden 1994 til ovevågning af udviklingen i de administative byde og til konsekvensbeegninge af egelændinge. I Danmak ha metoden fået betegnelsen AM- VAB (Aktivitetsbaseet Måling af Viksomhedenes Administative Byde). Metoden e blevet afpøvet gennem pilotmålinge på Åsegnskabsloven og Lov om Danmaks Statistik. Nævæende måling af støelsen og sammensætningen af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte, e den tedje, og sidste, pilotmåling med bug af AMVAB-metoden i Danmak. AMVAB-metoden tage udgangspunkt i en gennemgang af de pågældende love og bekendtgøelse med henblik på at identificee de omåde, hvopå viksomhedene ha pligt til at stille infomatione til ådighed fo myndighede elle tedjepat disse benævnes i metoden infomationsfopligtelse. Hve infomationsfopligtelse bestå af en ække foskellige oplysninge, som viksomhedene skal give fo at kunne leve op til infomationsfopligtelsen disse benævnes oplysningskavene. Oplysningskav e de oplysninge, de eksempelvis kæves i de enkelte ubikke i fobindelse med et indbeetningsskema. Fo at kunne tilvejebinge de pågældende oplysninge gennemføe viksomhedene en ække administative aktivitete, som dels kæve et intent essoucefobug i fom af medabejdenes tidsfobug, dels et ekstent i fom af udgifte til evisoe, ekstene ekspete og lign. Data om viksomhedens aktivitete indsamles gennem dybdegående inteview med viksomhede. På baggund af disse data, standadisee ekspete eftefølgende de omkostninge, som e fobundet med opfyldelsen af hvet oplysningskav. Gennem aggegeing kan de samlede omkostninge på det pågældende eguleingsomåde deefte estimees. Figuen på næste side illustee elationen mellem oplysningskav og administative aktivitete i fobindelse med indbeetning og afegning af moms. 8

11 Figu 2.1: Dekomponeing af lovgivning ved bug af AMVAB metoden, udvalgte infomationsfopligtelse Lovgivning Infomationsfopligtelse Oplysningskav Momsloven Momsindbeetning Listeoplysninge Salgsmoms Købsmoms Olie- og flaskegasafgift Elafgift Natugas- og bygasafgift Kulafgift CO2 afgift Vandafgift Vaekøb mv. i udlandet Vaekøb i ande EU lande Vaesalg til ande EU lande Salg til lande uden fo EU Afgiftsbeløb i alt Data og undeskift Viksomhedens CVR n. Købes VAT n. Samlet vædi uden afgift p. købe Samlet vædi uden afgift i alt Afgiftsbeløb i alt Administative aktivitete Infomationsindsamling Vudeing Beegning Kontol Koektion Indappoteing Indbetaling Ekstene møde Andet* Registeing (Anmeldelse) Stamoplysninge Diftsfom Ansvalige indehavee Banche Evt. ovedagelse * Kategoien andet dække ove distibution, akiveing mv. 2.3 Rappotens disposition Rappoten indeholde, udove esumeet og denne indledning, te kapitle og fem bilag. Kapitel 3 indeholde en geneel pæsentation af Momsloven og de udvalgte miljø- og afgiftslove og begunde opdelingen af målingen af viksomhedenes administative byde ved Momsloven inkl. efusionsdelen af de udvalgte miljø- og enegiafgifte hhv. ved angivelse og afegning af de udvalgte miljøog enegiafgifte. Kapitlet beskive heefte antallet af omfattede viksomhede, afgænsning til anden lovgivning, infomationsfopligtelse, oplysningskav, administative aktivitete, omkostningspaamete og viksomhedssegmente samt, hvoledes de udvalgte afgifte indgå i målingen. Kapitel 4 beskive, hvodan håndteingen af afegningen af moms og de udvalgte miljø- og enegiafgifte foegå i den nomalt effektive viksomhed, ligesom kapitlet pæsentee målingen af viksomhedenes aktivitete og detil høende omkostninge. Endelig beskive kapitlet bedste paksis blandt viksomhedenes håndteing af lovgivningen og dees foslag til egelfoenkling. Kapitel 5 indeholde en opegning af esultatene til samfundsniveau, ligesom kapitlet indeholde beegninge af konsekvensene af ændinge siden Endelig indeholde kapitlet en beskivelse af de administative byde elateet til EU-eguleing. Bilag 1 indeholde en beskivelse af efaingene med gennemføelsen af nævæende måling, heunde i fohold til metodiske udfodinge, dataind- 9

12 samling mv. Desuden e de lavet en sammenligning med en tilsvaende måling fa Sveige. Bilag 2 indeholde en samlet ovesigt ove tidsfobuget på de identificeede infomationsfopligtelse og detil knyttede oplysningskav. Bilag 3 indeholde momsblanketten, viksomhedene skal udfylde i fobindelse med afegning af moms og de udvalgte miljø- og enegiafgiftslove. Bilag 4 indeholde en ovesigt ove de oplysningskav, som indgå i målingen, og som viksomhedene skal opfylde i fobindelse med afegning af moms og de udvalgte miljø- og enegiafgiftslove. Bilag 5 indeholde en beskivelse af de lovændinge, de e gennemføt af Momsloven og de udvalgte enegi- og miljøafgiftslove siden 2001, men som ikke ha haft diekte indflydelse på de løbende administative aktivitete i viksomhedene. 10

13 3. Momsloven og de udvalgte miljø- og enegiafgiftslove En sto del af abejdet ved en måling med bug af AMVAB metoden, knytte sig til foanalysen, som gå foud fo selve dataindsamlingen. I kote tæk indeholde foanalysen følgende tin: Analysee kav i lovgivningen og kategoisee disse i fohold til - målguppen, dvs., hvovidt eglen e gældende fo pivate viksomhede - afledte aktivitete (løbende/engangs) og type af kav (oplysning til myndighede/dokumentation elle oplysning til tedjepat) Identificee infomationsfopligtelse Identificee tilhøende oplysningskav Afgænse oplysningskav i fohold til anden lovgivning Identificee de administative aktivitete, som viksomhedene skal udføe fo at kunne levee de kævede oplysninge Identificee de elevante omkostningspaamete Og endelig identificee de viksomhedssegmente, som e omfattet af eguleingen. Dette kapitel indeholde indledningsvist en geneel pæsentation af Momsloven og de udvalgte miljø- og afgiftslove. Afsnittet beskive oveodnet, hvilke omåde lovgivningen egulee, og begunde opdelingen af målingen af viksomhedenes administative byde ved Momsloven inkl. efusionsdelen af de udvalgte miljø- og enegiafgifte hhv. ved angivelse og afegning af de udvalgte miljø- og enegiafgifte. Kapitlet beskive heefte måling af administative byde ved Momsloven inkl. efusionsdelen af de udvalgte miljø- og enegiafgifte i fohold til de omfattede viksomhede, afgænsning til anden lovgivning, infomationsfopligtelse, oplysningskav, administative aktivitete, omkostningspaamete og viksomhedssegmente. Deefte følge en tilsvaende beskivelse af de udvalgte enegi- og miljøafgiftslove. 3.1 Geneelt om Momsloven og de udvalgte afgiftslove Momsloven egulee føst og femmest, at ehvevsmæssig leveing af vae og ydelse med leveingssted i Danmak e afgiftspligtig, og at afgiftspligtige pesone e juidiske elle fysiske pesone, de dive selvstændig økonomisk viksomhed. Viksomhedenes afegning af moms ske måneds-, kvatals- elle halvåsvis, afhængig af viksomhedens ålige momspligtige omsætning. I fobindelse med viksomhedenes afegning ske de en indbeetning af henholdsvis udgående og indgående moms samt den efusionsbeettigede andel af de elevante afgifte. Endvidee ske de indbeetning af moms af vaekøb i udlandet (EU-ehvevelsesmoms og impotmoms), vædien af EU vaekøb samt vædien af salg til udlandet opdelt på vaesalg til EU og vae og ydelse til udlandet i øvigt. Afegning og indbeetning af moms kæve en ække foskellige egisteinge, hvis fom og indhold e eguleet i Momsloven med tilhøende bekendtgøelse. Momsloven og de udvalgte miljø- og enegiafgiftslove e tæt knyttet til hinanden, da det e muligt fo en lang ække viksomhede at få efundeet 11

14 betalte miljø- og enegiafgifte helt elle delvist i fobindelse med momsafegningen. Refusion af miljø- og enegiafgifte opnås således i fobindelse med og på samme blanket, som viksomhedene indbeette ind- og udgående moms. Selve angivelsen og afegningen af miljø- og enegiafgifte (dvs. ikke efusionen, som stot set alle viksomhede e undelagt), foetages af viksomhede, de e egisteingspligtige efte de elevante miljø- og enegiafgiftslove, fx enegiselskabe, olieselskabe, vandvæke o. lign. Støstedelen af disse viksomhede e offentligt ejede og/elle opeee ikke på makedsvilkå. Nævæende undesøgelse omfatte alene en undesøgelse af lovenes konsekvense fo pivate viksomhede, og ovenstående viksomhede e således ikke omfattet af målingen. Da opkævning af miljø- og enegiafgifte i øvigt e helt sepaeet fa momsafegningen, e målingen af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms og de udvalgte miljø- og enegiafgifte opdelt i to dele: ved Momsloven inkl. efusionsdelen af de udvalgte miljø- og enegiafgifte. Kavene til indbeetning og dokumentation i disse dele af lovene e i pincippet gældende fo alle momsegisteede viksomhede. ved angivelse og afegning af de udvalgte miljø- og enegiafgifte. Indbeetningskav og øvige oplysningskav fo disse dele af lovene e pålagt de viksomhede, som e egisteingspligtige efte disse love. De administative byde fobundet med Momsloven, heunde efusionsdelen af de udvalgte miljø- og enegiafgifte, beskives i afsnit 3.2, mens de administative byde ved angivelse og afegning af de udvalgte miljø- og enegiafgifte blive behandlet i afsnit Afgænsning af kav i Momsloven inkl. efusion af afgifte Omfattede viksomhede Opgøelsen af viksomhedenes administative byde ved hjælp af AMVAB metoden, måle de administative omkostninge ved eguleing, som påvike pivate viksomhede. Pivate viksomhede e i målingen afgænset ved de enhede, som ligge uden fo det, de nomalt benævnes som det offentlige omåde. Heved fostås: Enhede, som poducee vae og tjeneste, de ikke omsættes på det fie maked, men stilles til ådighed fo bogene enten vedelagsfit elle mod ikke-omkostningsbestemt betaling, og Enhede, som poducee vae og tjeneste på makedsvilkå, men som e helt elle ovevejende ejet elle kontolleet af stat, amt elle kommune. AMVAB metoden afgænse desuden pivate viksomhede fa de enhede, som oganisee aktivitete af almennyttige elle fitidsmæssige kaakte. Kendetegnende fo sådanne enhede e, at fomålet med de aktivitete, de udføes i enheden ikke e at tjene penge. Fomålet e noget andet, fx folkeoplysning, socialt abejde, spotsaktivitete og lign. 12

15 På den baggund definees pivate viksomhede i AMVAB metoden som: Ved pivate viksomhede fostås enhede (fysiske pesone, selskabe og ande juidiske pesone), som poducee og levee vae og tjenesteydelse på makedsmæssige vilkå med det fomål at geneee pofit til ejekedsen. Hvis en viksomhed, de poducee elle levee vae og tjenesteydelse e helt elle ovevejende ejet elle kontolleet af offentlige myndighede, betagtes den ikke som en pivat viksomhed. Antallet af omfattede viksomhede udgø p i alt momsegisteede viksomhede i Danmak. Af disse e viksomhede ikkeegisteingspligtige, fodi de ha en omsætning på unde k Afgænsning til anden lovgivning Kotlægningen af infomationsfopligtelse og oplysningskav ha vist, at det daglige abejde i viksomhedene i fohold til afegning af moms og efusion af miljø- og enegiafgifte e tæt elateet til viksomhedenes bogføing. Dette e illusteet i figuen nedenfo. Figu 3.1: Moms- og bogføingslovens indbydes sammenhænge Ode Faktua Bogføing Momsindbeetning Administative byde som følge af momsloven Administative byde som følge af bogføingsloven Administative byde som følge af momsloven og udvalgte afgiftslove De indbydes sammenhænge mellem Moms- og Bogføingsloven gælde isæ i fohold til oveholdelse af de kav, de stilles til, hvilke oplysninge de skal femgå af en faktua. Viksomhedsinteviewene ha dog vist, at oveholdelsen af de faktuakav, de følge af Momsloven, geneelt e en engangsomkostning fo viksomhedene. Det skyldes, at viksomhedenes IT-baseede økonomistyingssysteme e sat op til at håndtee disse kav, så de automatisk blive påføt den enkelte faktua. Fo så vidt angå indgående faktuae opettes de elevante konti til egisteing også i økonomistyingssystemet, hvilket også e en engangsomkostning. Da de e væsentlig sammenhæng mellem Moms- og Bogføingsloven på dette punkt vil de løbende byde ved oveholdelsen af fomkavene til faktuae føst blive opgjot i fobindelse med opmåling af de administative byde ved Bogføingsloven. Denne måling vil blive gennemføt i fobindelse med AMVAB-målingen af Økonomi- og Ehvevsministeiets ehvevsettede lovgivning, som foventes at væe afsluttet til foået De e dog i inteviewene med viksomhedene spugt ind til sælige fohold vedøende faktueingen, de kan skabe pobleme fo dem. Disse e afappoteet kvalitativt i målingen. 13

16 Målingen tage endvidee udgangspunkt i et ajouføt bogholdei. Det indebæe, at den tid viksomhedene buge på at egistee ind- og udgående bilag ikke e omfattet af målingen. Den tid viksomhedene buge på at ette evt. fejlegisteinge af peiodens posteinge, e helle ikke omfattet af målingen. At tage udgangspunkt i et ajouføt bogholdei ha væet nødvendigt, fodi viksomhedene bogføe fo at tilgodese en lang ække foskellige fomål i fobindelse med viksomhedenes daglige dift. Intent buge viksomhedene oplysningene fa det ajouføte bogholdei til lagestying, debitostying mv. Ekstent buge viksomhedene oplysningene til at opfylde en lang ække infomationsfopligtelse, som de e pålagt gennem offentlig eguleing. Det gælde både i fohold til indbeetning af moms, udabejdelse af åsegnskab, statistik, A-skat, afgifte, gønne egnskabe m.v. Fo at kunne afgøe, hvo sto en andel af viksomhedenes administative byde i fobindelse med bogføingen, som skal henføes til Momsloven, e det nødvendigt føst at få et fyldestgøende billede af, hvo mange opgave de foudsætte et ajouføt bogholdei og den elative foskel mellem disse foskellige opgave. Dette vil væe muligt, nå de e blive gennemføt en måling af de administative byde ved Bogføingsloven Infomationsfopligtelse Følgende fem infomationsfopligtelse, som viksomhedene skal opfylde i fobindelse med momsafegning, listeindbeetning og egisteinge, e identificeet i fobindelse med nævæende måling: Momsindbeetning og indbetaling Listesystemet Registeingsblanket moms, A-skat m.v., lønsumsafgift og ATP Afmeldelsesblanket Viksomhedsophø/ovedagelse/ophø af pligt Fivillig egisteing fo udlejning, botfopagtning m.v. af fast ejendom. Infomationsfopligtelsene kan opfyldes ved udfyldelse af en blanket elle ved elektonisk indbeetning og indbetaling af moms og indbeetning af oplysningene til listesystemet Oplysningskav til indbeetning til myndighede Hve af ovennævnte infomationsfopligtelse indeholde en ække ubikke, som viksomhedene skal udfylde og indsende i fobindelse med momsafegning henholdsvis listeindbeetning elle egisteingsfohold. Disse ubikke, som således udgø oplysningskavene i målingen, vedøe støstedelen af de momsegisteede viksomhede. Sammenlignet med pilotmålingene på Åsegnskabsloven og Lov om Danmaks Statistik e antallet af infomationsfopligtelse og oplysningskav i Momsloven og de udvalgte afgiftslove elativt begænset. Til gengæld indeholde lovgivningen en lang ække bestemmelse fo sælige type af tansaktione, hvo moms og afgifte helt elle delvist kan/skal opgøes efte sælige metode Øvige oplysningskav Fouden de oplysninge, som viksomhedene skal indsende i fobindelse med momsafegningen, indeholde Momsloven en ække kav til dokumenta- 14

17 tion fo igtigheden af de afgivne oplysninge. Dokumentationen skal dog ikke indsendes til ToldSkat, men i stedet opbevaes i viksomheden, således at denne kan foevise dokumentationen til myndighedene på folangende. Identifikationen af infomationsfopligtelse og oplysningskav ha vist, at viksomhedene skal kunne dokumentee de afgivne oplysninge inden fo følgende omåde: Faktuakav, fx: - Viksomhedene skal udstede faktua fo enhve leveing af vae og ydelse, botset fa vae og ydelse de e fitaget fo moms (jf. 13) - En faktua skal indeholde oplysninge om: Udstedelsesdato, fotløbende numme, viksomhedens egisteingsnumme, den egisteede viksomheds og købes navn og adesse, mængde og at, afgiftsgundlaget, pis p. enhed mv. Regnskabskav, fx: - Viksomhedene skal opbevae kopi af faktuae - Kav til daglig kasseopgøelse, såfemt de ikke anvendes kasseappaat elle føes salgsliste - Kav om egnskabssystem med kontolspo elle mulighed fo anden specifikation Kontolbestemmelse, fx: - Hjælp til ToldSkat ved kontolbesøg og indsendelse af egnskabsmateiale - Leveandøes kontoloplysning til ToldSkat på begæing Ande kav, fx: - Oplysning af fobugsafgifte til momsegisteede lejee fo ejendomsudlejee - Opgøelse og indsendelse af momseguleingsfopligtigelse ved salg af investeingsgode. Inteviewene med viksomhedene ha vist, at dees omkostninge i fobindelse med oveholdelsen af faktuakavene geneelt ikke e fobundet med løbende omkostninge. Det skyldes, at viksomhedenes IT-baseede økonomistyingssysteme e sat op til at håndtee disse kav, så oplysningene automatisk blive påføt den enkelte faktua. Omkostningene ved oveholdelse af faktuakavene vil dog blive gjot til genstand fo en næmee undesøgelse i fobindelse med målingen af Bogføingsloven, da de hei e fomuleet en ække kav til, hvilke oplysninge de skal femgå af faktuaen. Inteviewene ha desuden vist, at viksomhedenes omkostninge i fobindelse med oveholdelsen af Momslovens egnskabskav opfyldes gennem økonomistyingssystemet, de, som standad, opfylde disse kav. Omkostningene til investeing og vedligeholdelse af økonomistyingssystemet indgå i målingen gennem en ovehead på den diekte timeomkostning fo de medabejdee, de udføe abejdet i viksomhedene, jf. bilag 1.2. En undtagelse e viksomhede, som føe kasseegnskab og ikke ha et økonomistyingssystem, hvilket ofte e tilfældet i minde viksomhede, de ha outsoucet bogføing og momsindbeetning. Regnskabskavene fo denne type viksomhede behandles sæskilt i målingen. 15

18 3.2.6 Administative aktivitete Opfyldelse af oplysningskavene indebæe, at viksomhedene skal gennemføe en ække administative aktivitete. Figuen heunde vise, hvilke administative aktivitete, de typisk vil væe dækkende fo det administative abejde i viksomhedene: Figu 3.2: Identificeede administative aktivitete 6 Vudeing Beegninge Infomationsindsamling Indappoteing Koektion Kontol Indbetaling Kopieing, akiveing mv. I fobindelse med momsafegningen udtække viksomhedene typisk de nødvendige oplysninge om peiodens ind- og udgående moms fa økonomistyingssystemet (infomationsindsamling). Eftefølgende foetages de eventuelle beegninge med henblik på at kontollee, at den skyldige/tilgodehavende moms e koekt. På denne baggund foetage viksomhedene om nødvendigt koektione, hvoefte oplysningene indbeettes og den skyldige moms indbetales. Vudeinge foetages løbende i fobindelse med faktueing og bogføingen, hvo de skal tages stilling til, om momsen på køb kan tækkes fa, og om salget e momspligtigt. I fobindelse med målingen på Momsloven e de i inteviewene spugt ind til, hvo lang tid viksomhedene åligt buge på at holde sig ajou med bestemmelsene i Momsloven. Ingen af de inteviewede viksomhede ha angivet tid på denne aktivitet. Det skyldes, at indbeetning og indbetaling af moms udgø en utineopgave fo viksomhedene, nå administationen af momseglene e etableet intent, elle fo de minde viksomhede outsoucet til et bogføingsbueau elle en eviso. De e i fobindelse med undesøgelsen ikke gennemføt en opegning af, hvo lang tid viksomhede, de netop e blevet momsegisteet, buge på at sætte sig ind i Momslovens bestemmelse. Dette skyldes, at momsegisteingen ikke indgå som den del af de administative aktivitete i den nomalt effektive viksomhed Omkostningspaamete Gennemføelsen af ovenstående aktivitete i fobindelse med afegning af moms og efusion af miljø- og enegiafgifte e fobundet med en ække 6 Identifikationen af administative aktivitete e foegået med udgangspunkt i de aktivitete, de e identificeet i Ehvevs- og Selskabsstyelsens AMVAB manual. 16

19 omkostninge fo viksomhedene. De e identificeet følgende omkostningspaamete i målingen: Tid intent i viksomheden Omkostninge p. abejdstime intent i viksomhedene Omkostninge til eksten assistance ved outsoucing. Tid intent i viksomheden Inteviewene ha vist, at det administative abejde i viksomhedene i fobindelse med afegning af moms og efusion af miljø- og enegiafgifte vaetages af medabejdee i egnskabsfunktionen. Tidsfobuget i viksomhedene fo disse medabejdee e standadiseet på baggund af inteviewene med viksomhedene. Dataindsamlingen og standadiseingen e næmee beskevet i bilag 1.3. Omkostninge p. abejdstime intent i viksomhedene Omkostningene fo viksomhedene afhænge af, hvilke medabejdeguppe, de vaetage det administative abejde. Fo at kunne beegne de samlede, intene omkostninge i viksomhedene, e det defo nødvendigt at omegne tidsfobuget fo de foskellige medabejdee til kone. De intene omkostninge p. time udgøes dels af den diekte aflønning af medabejdene og dels af indiekte omkostninge fobundet med de impliceede jobfunktione, fx efteuddannelse, IT-systeme mv., dvs. ovehead på medabejdenes timelønninge. De anvendes i målingen samme oveheadpocent som i pilotmålingene på Åsegnskabsloven og Lov om Danmaks Statistik (25 % af timelønningene). På baggund af inteviewene med viksomhedene kan det konkludees, at langt hovedpaten af abejdet med momsafegningen vaetages af egnskabsmedabejdee på gundniveau. På den baggund antages det i målingen, at det e nomalt effektivt at lade en egnskabsmedabejde på gundniveau håndtee det administative abejde. Omkostningene fo denne medabejdeguppe e opgjot til 245 k. p. abejdstime inkl. ovehead. Eksten assistance i fom af outsoucing En del af viksomhedene ha outsoucet dees bogføing og demed momsindbeetningen til bogføingsbueaue og evisoe, hvilket kan have betydning fo viksomhedenes administative omkostninge. De findes dog ikke undesøgelse elle statistikke, de vise, hvo mange viksomhede, de anvende outsoucing. Viksomhedene e i fobindelse med ekutteingen til inteview defo blevet bedt om at angive, hvovidt de anvende eksten assistance i fobindelse med afegning af moms og efusion af miljø- og enegiafgifte. Undesøgelsen viste, at hovedpaten af samtlige viksomhede (ca. fie ud af fem viksomhede) selv håndtee momsafegningen. Undesøgelsen viste desuden, at anvendelsen af eksten assistance e støst blandt viksomhede med fæe end 10 ansatte, jf. tabellen heunde: 17

20 Tabel 3.1: Anvendelse af outsoucing Unde 10 ansatte 10+ ansatte I alt Outsoucing 14 % 8 % 22 % Ikke-outsoucing 27 % 51 % 78 % Total 41 % 59 % 100 % Kilde: Data indsamlet i fobindelse med ekutteingen af viksomhede til inteview. Fodelingen e baseet på sva fa 354 viksomhede. Tidsfobuget på eksten assistance e standadiseet på baggund af inteviewene med bogføingsbueaue og evisionsfimae efte samme metode, som e anvendt til standadiseing af viksomhedenes intene tidsfobug. Til fastsættelse af omkostningene p. abejdstime ved outsoucing e de i fobindelse med målingen indhentet timepise fa en ække bogføingsbueaue. Timepisen ligge typisk mellem 200 og 300 k. ekskl. moms. På den baggund e de antaget en gennemsnitlig timepis på 245 k Segmenteing i fohold til Momsloven Segmenteingen e i målingen foetaget i fohold til lovgivningens kav, dvs. segmentene afspejle de foskellige kav til opgøelse og beegning af indog udgående moms, viksomhedene e undelagt. Følgende fie segmente e identificeet som væende de væsentligste i fohold til lovgivningens kav: Fuldt momspligtig viksomhed 7 Viksomhede med udenigshandel (ekspot/impot og EU-handel) Blandet viksomhed (momspligtig og momsfi omsætning) Ejendomsudlejning. Det skal til ejendomsudlejning bemækes, at de e tale om en fivillig egisteing. Det e dog valgt at tage denne guppe med i målingen, da det vudees, at momsegisteing e en foudsætning fo at dive viksomhed på dette maked. Tabellen heunde vise antallet af viksomhede i hvet af disse fie segmente fodelt på hyppigheden, hvomed de indbeettes: Tabel 3.2: Segmenteing i fohold til Momsloven* Halvå Kvatal Måned I alt Fuldt momspligtig viksomhed Viksomhede med udenigshandel Blandet viksomhed (momspligtig og momsfi omsætning) Fivillig egisteing (ejendomsudlejning mv.) I alt Kilde på population: ToldSkat * Segmentene e ikke gensidigt udelukkende, hvofo viksomhedene kan indgå i mee end et segment. Opgøelsen omfatte unikke viksomhede. 7 Fuldt momspligtige viksomhede dække i målingen ove viksomhede, de alene efteleve kavene omking købs- og salgsmoms, samt efusion af afgifte. Disse viksomhede ha således ikke samhandel med udlandet, momsfitaget salg i øvigt elle delvis fadagset i fobindelse med udlejning af blandede bygninge. 18

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal Mike Auebach Odense, 2010 1 OPSPARING OG LÅN Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen.

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N VOLDGADE ALGADE BAISSTRÆDE LOKALPLAN NR. C-16.1 Centeomåde mellem Algade og Voldgade, Vodingbog Vodingbog juni 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder Miljøpojekt N. 812 2003 Fivillige dykningsaftale i indsatsomåde Gundlag og mulighede belyst ud fa kvælstofpoblematikken Egon Noe og Andes Højlund Nielsen Danmaks JodbugsFoskning Helene Simoni Thoup og

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE VORDINGBORG KOMMUNE N BØDKERVÆNGET VÆVERGANGEN BRYGGERVANGEN VALDEMARSGADE LOKALPLAN NR. C-15.2 Butiksomåde ved Byggevangen Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

Projekt 1.8 Design en optimal flaske

Projekt 1.8 Design en optimal flaske ISBN 978-87-7066-9- Pojekte: Kapitel Vaiabelsammenænge. Pojekt.8 Design en optimal flaske Pojekt.8 Design en optimal flaske Fimaet PatyKids ønske at elancee dees enegidik Enegize. Den skal ave et nyt navn

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme og pimiske tal BETEGNELSER. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige hele

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T: Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber.

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber. - 4 - Kap. : Logaitme-, eksponential- og potensfunktione. Gundlæggende egenskabe... Logaitmefunktione. Definition... Ved en logaitmefunktion fostå vi en funktion f, som opfylde følgende te kav: ) Dm(f)

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen,

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen, ekommandation ovespændingsafledee til højspændingsnet Udabejdet af: Enst Boye Nielsen & Pete Mathiasen, DESITEK A/S Denne publikation e en ekommandation fo valg af ovespændingsafledee til højspændingsnet

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune -egnskab Fo viksomheden Jammebugt Kommune Fosidebilledet vise Ryå, de gå ove sine bedde -egnskab fo Jammebugt Kommune Jammebugt Kommune indgik d. 9. oktobe 2009 en klimakommuneaftale med Danmaks Natufedningsfoening.

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægge bestemmelse fo, hvodan aeale, nye bygninge, beplantning,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde "Falunparken" LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde Falunparken LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ VORDINGBORG KOMMUNE N PRINS JØRGENS ALLÈ FALUNVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-25.2 Boligomåde "Falunpaken" Vodingbog mats 2005 20 k. Rettelsesblad til Lokalplan B-25.2 Lokalplan C.17.24.01 Vaehus ved

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesodning fo uddannelsen til Gastonom Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Udstedt af Det faglige Udvalg fo Gastonomuddannelsen i henhold til bekendtgøelse n. 329 af 28. apil 2009 om uddannelsene i den

Læs mere

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017 Pivatøkonomi og kvotientække KLADDE Thomas Heide-Jøgensen, Rosbog Gymnasium & HF, 2017 Indhold 1 Endelige kvotientække 3 1.1 Hvad e en ække?............................ 3 1.2 Kvotientække..............................

Læs mere

CoCo-obligationer i matematisk modelperspektivering

CoCo-obligationer i matematisk modelperspektivering CoCo-obligatione i matematisk modelpespektiveing CoCo bonds in a mathematical modeling pespective af JENS PRIERGAARD NIELSEN ######-#### THESIS fo the degee of MSc in Business Administation and Management

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE KICK- START FORÅRETS SALG - mød ove 20.000 købedygtige nodjyde! Eksklusive moms Nodjysk Ivæksætte Netvæk indbyde igen til Se side 4 GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser.

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser. Betonø ha den støste vandføingskapacitet Et afløbssystems opgave e at lede vand samt uenhede til ensningsanlæg elle ecipient. Evnen til at gøe dette afhænge af systemets hydauliske egenskabe næmee betegnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND 1 LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Langs Kægade i Vop Lokalplanen omfatte et ca. 4,13 ha stot omåde fodelt på 4 pivate ejendomme beliggende fo foden af Tebbestp Bakke

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallatione Vae Fodelingssyste 3.0 Røbeegning 3.0 Røbeegninge 3.1 Røbeegningens foudsætninge 3. Tyktabsbeegning geneelt 3.3 Paktiske hjælpeidle 3.4 Beegningspincip fo tostengsanlæg

Læs mere

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v Tigonometi teoi mundtlig femlæggelse 2 v v B v B Indhold 1. Sætning om ensvinklede teknte og målestoksfohold (uden bevis)... 2 2. Vinkelsummen i en teknt... 2 3. Pythgos sætning om ETVINKLEDE TEKNTE...

Læs mere

Gravitationsfeltet. r i

Gravitationsfeltet. r i Gavitationsfeltet Den stoe bitiske fysike Isaac Newton opdagede i 600-tallet massetiltækningsloven, som sige, at to masse m og i den indbydes afstand påvike hinanden med en kaft af følgende støelse, hvo

Læs mere

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien Socialådgiveen Medieinfo 2015 socialådgiveen 11/14 Læs mee om voes mange ande medie på Fa udsat til ansat viksomhedspaktik skaffe job til udsatte unge dgmedia.dk ds advae mod at spae i psykiatien Kommunalt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI)

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI) Psykisk abejdsmiljø (kot) udabejdet af NFA (AMI) Navn, dato, å Hvilken afdeling abejde du i? Afdelingens navn De følgende spøgsmål handle om dit psykiske abejdsmiljø. Sæt et kyds ud fo hvet spøgsmål ved

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeet infomation om cookies Website: http://mbbl.dk/ Kontoldato: 2015-11-07 Kontolleet af: Cookie Repots Limited http://www.cookieepots.com/ Dette dokument e udabejdet så "Ministeiet fo By, Bolig og

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer Beeninspocedue fo de eneimæssie fohold fo fosatsvindue Nævæende dokument beskive en pocedue til bestemmelse, af de eneimæssie fohold fo fosatsvindue. Det skal notees, at beeninen e baseet på en foeløbi

Læs mere

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord Helikoptepojekt Vejpospekteing mellem Sisimiut og Søndestømfjod 7.-. august 006 Hold Emil Stüup-Toft, s060480 Vivi Pedesen, s06048 János Hethey, s03793 Moten Bille Adeldam, s00334 Rettelsesblad til tykt

Læs mere

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Modul 0: Speciale 0. semeste, cand.oecon Aalbog Univesitet Afleveet d. 30. maj 202 VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Vejlede: Finn Olesen Skevet af Henik Hanghøj

Læs mere

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef Teknik- og Miljøfovaltningens seketaiat Middelfat Kommune Østegade 21 80 Nøe Aaby www.middelfat.dk Stillings- og pesonpofil Tafik- og vejchef Middelfat Kommune Mats 2008 Opdagsgive Adesse Stilling Refeee

Læs mere

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale ...when motos must be contolled Om Gea fa Technoinganaggi Riduttoi Tilføjelse til TR s katalogmateiale ISO 9 cetificeing: Technoinganaggi Riduttoi følge ISO 9 pincippene i dees kvalitetsstying. Alle dele

Læs mere

Honeywell Hometronic

Honeywell Hometronic Honeywell Hometonic Komfot + Spa enegi Gulvvame Lysstying Lys Sikkehed Sikkehed Andet Andet Radiato Insight Building Automation 1 MANAGER Hometonic Manageen HCM200d e familiens oveodnede buge-inteface.

Læs mere

En forhandlingsmodel for løndannelsen

En forhandlingsmodel for løndannelsen MODELGRUPPEN Moten Wene Danmaks Statistik Abejdspapi 30. janua 2003[Udkast] En foandlingsmodel fo løndannelsen Resumé: Afløse foige papi af samme navn. [Koektulæsning og gennemskivning udestå] mo Nøgleod:

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet magasin om det ummelige abejdsmaked N. 14 decembe 2010 4. ågang lige mulighede fo alle altid Hidsig debat om fleksjobefom Sygemeldte følges tæt i Jammebugt Nå stess ødelægge helbedet Indhold Fleksicuity

Læs mere

Sabatiers princip (elevvejledning)

Sabatiers princip (elevvejledning) Sabaties pincip (elevvejledning) Væ på toppen af vulkanen Sammenligning af katalysatoe Fomål I skal måle hvo godt foskellige stoffe vike som katalysato fo udvikling af oxygen fa hydogenpeoxid. I skal sammenligne

Læs mere

Nr Atom nummer nul Fag: Fysik A Udarbejdet af: Michael Bjerring Christiansen, Århus Statsgymnasium, august 2009

Nr Atom nummer nul Fag: Fysik A Udarbejdet af: Michael Bjerring Christiansen, Århus Statsgymnasium, august 2009 N. -9 Atom numme nul Fag: Fysik A Udabejdet af: Michael Bjeing Chistiansen, Åhus Statsgymnasium, august 9 Spøgsmål til atiklen 1. Hvofo vil det væe inteessant, hvis man fo eksempel finde antikulstof i

Læs mere

Magnetisk dipolmoment

Magnetisk dipolmoment Kvantemekanik 9 Side 1 af 9 Magnetisk dipolmoment Klassisk Ifølge EM udtyk (8.16) e det magnetiske dipolmoment af en ladning q i en cikulæ bane med adius givet ved μ = IA (9.1) v q > 0 μ L hvo A = π I

Læs mere

Boligkontoret Danmark En innovativ vej til effektiv drift. Forsøgsbeskrivelse. Boligselskabet Nordkysten

Boligkontoret Danmark En innovativ vej til effektiv drift. Forsøgsbeskrivelse. Boligselskabet Nordkysten Bligkntet Danmak En innvativ vej til effektiv dift Fsøgsbeskivelse Bligselskabet Ndkysten idp 23-05-2014 Baggund f udabejdelse af fsøgsbeskivelse Fsøgsbeskivelsen skal fungee sm et styingsedskab i fsøgspeiden,

Læs mere

Danske Regioner Økonomi Vejledning 2013 Udsendt september 2013

Danske Regioner Økonomi Vejledning 2013 Udsendt september 2013 Danske Økonomi Vejledning 2013 Udsendt septembe 2013 Pis- og lønudviklingen 2012-2014 Denne vejledning indeholde en endelig opgøelse af pis- og løn udviklingen (PL) i 2012 samt et nyt skøn fo 2013 og skøn

Læs mere

De dynamiske stjerner

De dynamiske stjerner De dynamiske stjene Suppleende note Kuglesymmetiske gasmasse Figu 1 Betelgeuse (Alfa Oionis) e en ød kæmpestjene i stjenebilledet Oion. Den e så sto, at den anbagt i voes solsystem ville nå næsten ud til

Læs mere

TEORETISK OPGAVE 3. Hvorfor er stjerner så store?

TEORETISK OPGAVE 3. Hvorfor er stjerner så store? TEORETISK OPGAVE 3 Hvofo e stjene så stoe? En stjene e en kuglefomet samling vam gas De fleste stjene skinne pga fusion af hydogen til helium i dees entale omåde I denne opgave skal vi anvende klassisk

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

Magnetisk dipolmoment

Magnetisk dipolmoment Kvantemekanik 9 Side 1 af 8 Magnetisk dipolmoment Klassisk Ifølge EM udtyk (8.16) e det magnetiske dipolmoment af en ladning q i en cikulæ bane med adius givet ved μ = IA (9.1) v q > 0 μ L hvo A = π og

Læs mere

Delegationsplan for Helsingør Kommune

Delegationsplan for Helsingør Kommune Delegasplan fo Helsingø Kommune Fomålet med at udabejde delegasplanen fo Helsingø Kommune e at skabe klahed ove hvo i oganisaen, de tæffes beslutning i fohold til opgave og sage, de ifølge lovgivningen

Læs mere

Uddannelsesforløb: Holstebro AAS + AKH + Holstebro. AKH Holstebro AAS+ AKH

Uddannelsesforløb: Holstebro AAS + AKH + Holstebro. AKH Holstebro AAS+ AKH Uddannelsesfoløb: Holstebo AAS + AKH + Holstebo AKH Holstebo AAS+ AKH Kiugisk Klinik, Holstebo Sygehus Afdelingsbeskivelse Holstebo Sygehus Hening Sygehus e de to hovedsygehuse i Ringkjøbing Amt, desuden

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00 1 Fomål 1. At bestemme acceleationen fo et legeme med et kendt inetimoment, nå det ulle ned ad et skåplan - i teoi og paksis.. I teoi og paksis at bestemme acceleationen fo et legeme med kendt inetimoment,

Læs mere

Ejlskov A/S har for Vejdirektoratet udført prøvetagning af sediment i 2 regnvandsbassiner på Etape 4540 tilslutningsanlæg ved Odense SØ.

Ejlskov A/S har for Vejdirektoratet udført prøvetagning af sediment i 2 regnvandsbassiner på Etape 4540 tilslutningsanlæg ved Odense SØ. Notat 25-03-2014 Ejlskov A/S Jens Olsens Vej 3 8200 Åhus N Danmak www.ejlskov.com Sag: 14038 phk@ejlskov.com Tel: 87310063 Klient: Vejdiektoatet Pojekt: Etape 4540 Tilslutningsanlæg Odense SØ Opgave: Pøvetagning

Læs mere

Metode til beregning af varmetransmissionskoefficient (U-værdi) for ovenlys

Metode til beregning af varmetransmissionskoefficient (U-værdi) for ovenlys Metode til beenin af vametansmissionskoefficient (U-vædi) fo oven Nævæende notat beskive en metode til beenin af vametansmissionskoefficienten fo oven. Pincippet i beeninspoceduen tae udanspunkt i beeninsmetoden

Læs mere

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked Notat Fovaltning: Social & Abejdsmaked Dato: J.n.: B.n.: 18. oktobe Udf diget af: mbf Vedłende: Fłtidspension Notatet sendes/sendt til: Abejdsmakedsudvalget Fłtidspension De ha i de seneste v et en tendens

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009 side 08 fysioteapeuten n. 05 mats 2009 diagnostik Skulde Mogens Dam e oplægsholde på fagfestivalen d. 26.-28. mats 2009. Fysioteapeut Mogens Dam ha udvalgt en ække gængse diagnostiske test fo skuldepobleme.

Læs mere

Juraen bag miljøgodkendelser

Juraen bag miljøgodkendelser Juaen bag miljøgodkendelse Juaen bag miljøgodkendelse 23. maj 2017 Haugaad Nielsen Advokatfima, Flemming Elbæk Pogam fo eftemiddagen Velkomst, pæsentation af Flemming Elbæk og pæsentation af Haugaad Nielsen

Læs mere

Livstidssundhedsomkostninger for rygere og aldrig-rygere. Årlige omkostninger ved passiv rygning

Livstidssundhedsomkostninger for rygere og aldrig-rygere. Årlige omkostninger ved passiv rygning Livstidssundhedsomkostninge fo ygee og ldig-ygee Ålige omkostninge ved pssiv ygning Konsulentppot udbejdet til Hjetefoeningen f pojektlede Susnne Reindhl Rsmussen, egotepeut, MPH DSI Institut fo Sundhedsvæsen,

Læs mere

STATISTIKNOTER Simple multinomialfordelingsmodeller

STATISTIKNOTER Simple multinomialfordelingsmodeller STATISTIKNOTER Simple multinomialfodelingsmodelle Jøgen Lasen IMFUFA Roskilde Univesitetscente Febua 1999 IMFUFA, Roskilde Univesitetscente, Postboks 260, DK-4000 Roskilde. Jøgen Lasen: STATISTIKNOTER:

Læs mere

Diskussionsoplæg. Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Ballerup Kommune d.3/3-2015

Diskussionsoplæg. Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Ballerup Kommune d.3/3-2015 Diskussionsoplæg Politisk vision fo omstilling til vedvaende enegi i hovedstadsegionen Balleup Kommune d.3/3-2015 Enegi på Tvæs skal Finde sva på, hvodan egionen bedst muligt kan bane vejen fo en omstilling

Læs mere

AKTUEL ANALYSE. Nye tider på boligmarkedet 24. januar 2007

AKTUEL ANALYSE. Nye tider på boligmarkedet 24. januar 2007 AKTUEL ANALYSE Nye tie på boligmakeet 24. janua 2007 De høje pisstigningstakte på boligmakeet e løjet af, og meget tale fo en fotsat afæmpning i en kommene ti. Sien boligmakeet vente i 1993, e pisene vokset

Læs mere

Haugaard Nielsen Advokatfirma

Haugaard Nielsen Advokatfirma Haugaad Nielsen Advokatfima Danske Havne 14. juni 2016 Compliance på miljø- og planomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse mv.: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet,

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Julestjerner af karton Design Beregning Konstruktion

Julestjerner af karton Design Beregning Konstruktion Julestjene af katon Julestjene af katon Design Beegning Konstuktion Et vilkåligt antal takke En vilkålig afstand fa entum ud til spidsene En vilkålig afstand fa entum ud til toppunktene i "indakkene" En

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Kvantemekanik 10 Side 1 af 9 Brintatomet I. Sfærisk harmoniske ( ) ( ) ( ) ( )

Kvantemekanik 10 Side 1 af 9 Brintatomet I. Sfærisk harmoniske ( ) ( ) ( ) ( ) Kvantemekanik 0 Side af 9 Bintatomet I Sfæisk hamoniske Ifølge udtyk (9.7) e Lˆ Lˆ og de eksistee således et fuldstændigt sæt af = 0 samtidige egenfunktione fo ˆL og L ˆ de som antydet i udtyk (9.8) kan

Læs mere

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole.

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole. Po amu dvik lin Desin up k c Ba ed Sikkeh S e v el øs nin af Ne t m Poam væ k Da ta e e i n se ba Bu e s e vi ce Se m Poam ve løs nin e Fe e i n n di jl f in Softwae ae Hadw D at aba se Si k he d ERHVERVSUDDANNELSER

Læs mere

Markedsværdiansættelse af L&P-selskaber

Markedsværdiansættelse af L&P-selskaber Insiu fo Finansieing Cand.mec. afhandling Fofaee: Henik Deman Seffen Haslev Vejlede: Andes Gosen Makedsvædiansæelse af L&P-selskabe - Med fokus på sepaeing af pensionskundene i besande med hve dees enegaani

Læs mere

Wor King Papers. Management Working Papers. Mere egenkapital i de store nordiske banker hvad koster det for banken?

Wor King Papers. Management Working Papers. Mere egenkapital i de store nordiske banker hvad koster det for banken? Wo King Papes Management Woking Papes 2017-08 Mee egenkapal i de stoe nodiske banke hvad koste det fo banken? Johannes Raaballe, mil Snede Andesen og Jacob Kjæ Bahlke Mee egenkapal i de stoe nodiske banke

Læs mere

247. Kirkens budget 2012

247. Kirkens budget 2012 Dagsoden til mødet i Økonomiudvalget den. septembe 011 kl. 09:30 i Mødelokale,1. sal, Nd. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsodenpunkte Kikens budget 01 Budgetfoslag fo 01 og oveslagsåene 013-015 (. behandling)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Matematik A. Projekt 6 - Centralperspektiv. Stine Andersen og Morten Kristensen

Indholdsfortegnelse. Matematik A. Projekt 6 - Centralperspektiv. Stine Andersen og Morten Kristensen HTX Næstved Matematik A 8 2 Indholdsfotegnelse Indholdsfotegnelse... 2 Indledning... 3 Poblemstilling... 4 Teoi... 5 Vektoe i planet... 5 Vektobestemmelse... 5 Vinkel mellem to vektoe... 6 Vektokoodinate...

Læs mere

Albertslund Centrum - et levende midtpunkt

Albertslund Centrum - et levende midtpunkt Albetslund Centum - et levende midtpunkt Citycon Citycon e en aktiv eje og langsigtet udvikle af indkøbscente. Viksomheden lægge gunden fo et succesfuldt foetningsmiljø. Citycons butiksejendomme tjene

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE CHR RICHARDTSVEJ N KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-16.2 Boligomåde vest fo Solbakkevej, Vodingbog By Vodingbog septembe 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

Geografi 8. klasse 2011/2012

Geografi 8. klasse 2011/2012 Geogafi 8. klasse 2011/2012 Ca. 75 lektione Åsplanen tage udgangspunkt i fælles mål fo faget geogafi. Det femgå af afkydsningslisten på de følgende side, hilke tinmål de il blie behandlet i de enkelte

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeet infomation om cooies Website: Kontoldato: 2015-08-03 Kontolleet af: https://casino.dansesp/ https://dansesp/ https://poe.dansesp/ Cooie Repots Limited http://www.cooieepots.com/ Dette doument

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK fa C- til A- niveau. udgave FORORD Denne bog e beegnet fo studeende, som ha behov fo at epetee elle opgadee dees matematiske viden fa C elle B- niveau til A-niveau Bogen

Læs mere

(Denne målbeskrivelse skal skrives ind i egen målbeskrivelse for hoveduddannelsen)

(Denne målbeskrivelse skal skrives ind i egen målbeskrivelse for hoveduddannelsen) Målbeskivelse fo de fælleskiugiske uddannelseselemente inden fo de 5 kiugiske speciale (Kakiugi, Kiugi, Plastikkiugi, Thoaxkiugi og Uologi) (Denne målbeskivelse skal skives ind i egen målbeskivelse fo

Læs mere

Tilfredshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH. 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn. 3.

Tilfredshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH. 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn. 3. Tilfedshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH 1. Ha du væet i paktik i en viksomhed i løbet af den seneste paktikpeiode? 2. Køn 3. Alde 4. Hvo langt e du i uddannelsen? 5. Hvo meget ha du sammenlagt væet i paktik

Læs mere

Impulsbevarelse ved stød

Impulsbevarelse ved stød Iulsbevaelse ved stød Iulsbevaelse ved stød Indhold Iulsbevaelse ved stød.... Centalt stød.... Elastisk stød... 3. Uelastisk stød... 4. Iulsbevaelse ved stød...3 5. Centalt elastisk stød...4 6. Centalt

Læs mere

SUPERLEDNING af Michael Brix Pedersen

SUPERLEDNING af Michael Brix Pedersen UPERLEDNING af Mihael Bix Pedesen Indledning I denne note foudsættes kendskab til de eleentæe egenskabe ved hödingeligningen (se fx Refeene [] elle [3], lidt eleentæe egenskabe ved koplekse tal og Eules

Læs mere

Elektrostatisk energi

Elektrostatisk energi Elektomagnetisme ide 1 af 8 Elektostatik Elektostatisk enegi Fo et legeme, de bevæge sig fa et punkt til et andet, e tilvæksten i potentiel enegi høende til en konsevativ 1 kaft F givet ved minus det abejde,

Læs mere