Vækst 2011 Thyborøn Havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst 2011 Thyborøn Havn"

Transkript

1 Vækst 2011 Thyborøn Havn Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk. Indledning Thyborøn Havn har gennem årtier været blandt de førende danske fiskerihavne på grund af en stor hjemmehørende fiskerflåde, betydelige landinger af fisk samt en velrenommeret serviceindustri, primært knyttet op om fiskeriet. Den internationale konkurrence mellem de største fiskerihavne i Nordsøen skærpes som følge af færre/større og mere mobile fiskefartøjer, stigende investeringer i andre landes fiskerihavne samt større markedsgennemsigtighed fra fisker til kunde. Der skal i fremtiden gøres en særlig indsats for at øge værdien af fisken og give de bedste priser for at fastholde og erobre markedsandele. I Thyborøn er der investeret betydelige summer i et moderne Fiskeauktion Center. Danmarks første og største elektroniske fiskeauktion, med afdelinger i Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande har ligeledes til huse her. Der er på auktionscenteret opbygget et udviklingsmiljø, der ligeledes omfatter Thyborøn og Thorsminde Fiskeriforening, samt enkelte mindre virksomheder med tilknytning til fiskerierhvervet. I marts 2006 besluttede Havnebestyrelsen for Thyborøn Havn på baggrund af en havnekonference at igangsætte Projekt Konsumfisk. Projektets primære formål var, at sikre en markant udvikling af Thyborøn Havns omsætning af konsumfisk. Midlerne var især at øge værditilvæksten af de landende fisk i Thyborøn, som følge af højere kvalitet, bedre levering/logistik og mere synlig markedsføring i både ind- og udland. Projektet blev igangsat som et forprojekt på 1 ½ år og organiseret med en styregruppe på 4 personer og en udviklingschef, der havde ansvaret for gennemførelse af projektet. Projektet havde været længe undervejs, med blandt andet en strategisk analyse, strategiworkshop og havnekonference. Mange ideer og forslag var samlet i en rapport. Rapporten dannede sammen med de tre bidragsyders input, grundlaget for projektets opstart og for projektets første aktiviteter. I efteråret 2006 var alle indledende manøvre overstået og Projekt Konsumfisk blev skudt i gang med en bevilling fra de tre parter Thyborøn Fiskeriforening, Thyborøn Fiskeauktion og Thyborøn Havn. Der blev i 2007 taget kontakt til Region Midtjylland, som efterfølgende gav tilsagn om tilskud på 1 million kr. til et forprojekt på 1 ½ år. Tilsagnsperioden var til

2 Resumé af opgaven Thyborøn havn har sammen med havnens interessenter og erhvervsaktører udarbejdet en strategiplan med det formål at gøre Thyborøn Havn til Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk. Strategiplanen vil i perioden frem til 2013 blive udmøntet i et 5-årigt udviklingsprojekt. I den forbindelse skal der indledningsvist gennemføres et forprojekt i et samarbejde mellem Thyborøn Havn, Thyborøn Fiskeriauktion og Thyborøn Fiskeriforening med følgende delelementer: 1) Etablering af netværk Thyborøn Havns Konsumcenter mellem fiskere, auktion, havn og opkøbere. 2) Etablering af netværk mellem fiskerihavnene i Region Midtjylland. 3) Etablering af en direkte logistikkæde fra Thyborøn til Europa (Holland). 4) Markedsundersøgelse og konceptudvikling af den elektroniske fiskeriauktion. 5) Udvikling af et markedsinformationssystem, der knytter leverandører og kunder tættere sammen omkring auktionen. Målopfyldelse og Resultater Projektet har været igennem en rivende udvikling og ligeledes har de aktører der er involveret i projektet. Fiskeriforeningerne i Thorsminde og i Thyborøn er slået sammen i en forening og Fiskeauktionerne i Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande har nu samme ejer. Allerede efter det første år af projektperioden var mange af resultatmålene opfyldt, og det sidste halve år har indsatsen været koncentreret om videndeling og samarbejde mellem aktørerne i de tre vestkysthavne i Region Midt samt i at få lavet en handlingsplan for det videre forløb. Projektets første leveår Efter indstilling fra projektets styregruppe, ansatte Thyborøn Havn en udviklingschef til at forestå og lede projektarbejdet. Udviklingschefen refererede til styregruppen og fik kontor i Thyborøn Havns Fiskeauktionscenter. I projektets første leveår blev hovedkoncentrationen lagt indenfor følgende hovedområder Projektledelse Markedsudvikling Markedsanalyse KonsumCenterForum Uddannelse Markedsinformationssystem Relaterede aktiviteter

3 Projektledelse / udviklingsfunktion Udviklingschefen blev ansat med det formål at fungere som bindeled imellem alle nøgleaktørerne i projektet. Hans hovedopgave var derudover key account funktionen samt at varetage projektledelsen og sikre fremdrift og synliggørelse af projektet. Projekt Konsumfisk er et meget komplekst projekt, hvor der er behov for en bred vifte af forskellige kompetencer. I de tilfælde hvor den nødvendige kompetence ikke har været til stede hos en af projektets tilknyttede parter, er ressourcen tilkøbt udefra. Markedsudvikling og analyse Det blev allerede tidligt i projektet vurderet at der var et stort potentiale i Europa for at handle direkte via den elektroniske auktion. Undervejs i processen blev det ligeledes klart at der også skulle lægges en indsats for at pleje de danske kunder. Der blev i projektet lagt en stor indsats i at besøge både nationale og internationale kunder, samt i at deltage på diverse messer og konferencer. Efter ønske fra Dansk Eksportør Forening, er samtlige danske opkøbere besøgt og orienteret om projektet og om mulighederne hos aktørerne i Thyborøn. Også flere udenlandske kunder har besøgt Thyborøn blandt andet har der været en delegation fra Rusland, for at studere den elektroniske auktion. Nye markeder er et led i den overordnede målsætning om at øge omsætningen af fisk fra Thyborøn og dermed gøre landingen af kvalitetsfisk mere attraktiv for fiskerne. Samtidig vil et større volumen kunne danne basis for en bredere repræsentation af opkøbere og opkøbsformer. Samlet set skal aktiviteten bidrage til at fastholde og videreudvikle Thyborøn som et aktivt fiskerisamfund. Næsten samtlige auktioner i EU/DK meldte i midten af 2008 om tilbagegang i både priser og mængder. Salget af konsumfisk i Thyborøn er dog inde i en positiv udvikling og Thyborøn Fiskeauktion kan glæde sig over en fremgang. Ved halvårsopgørelse i 2008 var nethandlen steget til det dobbelte siden 2006, således at den udgjorde ca. 18 %. Ved sommerferien 2009 rundede nethandlen 35 %. I 2006 var der ca forskellige opkøbere på netauktionen. I 2008 var der forskellige opkøbere på netauktionen og i 2009 tælles dagligt over 100 opkøbere på netauktionen og tallet er stadig stigende. Dette giver øget konkurrence og sikrer fiskerne bedre priser for deres fisk. Inden beslutningen blev taget om, at projektet skulle fokusere på bestemte markeder / kundegrupper, blev der lavet en generel screening af det Europæiske marked. Formålet var overordnet at indkredse udviklingen på de vigtigste markeder for konsumfisk og at identificere områder, hvor der kunne være realistiske og bæredygtige potentialer for en eksport fra parterne i

4 Thyborøn. Analysen blev lavet af Anne-Mette Hjalager fra Advance 1. Denne del af markedsanalysen bestod udelukkende af en desk-research. Første del af undersøgelsen kortlagde prisudviklingen og eksportaktiviteten for fisk og fiskeprodukter fra Danmark. Hertil kom, at den så på efterspørgselsmønstre på markederne. Konklusionerne fra undersøgelsen findes i en rapport og i dokumentation og tabeller på PowerPoints. En sammenstilling af resultaterne ledte frem til en skematisk identifikation af interessante markeder for en fremtidig indsats fra Thyborøn. Det blev besluttet, at se nærmere på to markeder nemlig Belgien og Sverige. Denne beslutning bygger dels på første del af undersøgelsen, men inddrager også overvejelser om logistik og andre sider af markedsadgangen. Markedsanalysen del 2 detaljerede oplysningerne om de to markeder Belgien og Sverige og bidrog til at udforme en markedsstrategi, som projektet kan arbejde med i de kommende 2-3 år. Analysen leverede med andre ord nogle konkrete værktøjer til en konkret markedsføringsindsats. Ligeledes blev der udviklet en interviewguide. Logistik er stadig en af de store udfordringer hvis vi skal nå alle egne af Danmark og det internationale marked. Med udgangspunkt i det nuværende system, er det forsøgt at forenkle og gøre transporten mere effektiv. Nøglen til at få flere landinger til Thyborøn Havn og Danske Fiskeauktioner, inkluderer at vi også kan tilbyde at levere fisken billigt og hurtigt. Der er i projektet støttet op om arbejdet med logistikruter blandt andet til Holland. Når ruterne skal afprøves og kommercialiseres, er det de enkelte aktører i projektet, der aktivt er gået ind i forløbet. Efter kontakt til flere kunder og transportører er der i fællesskab fundet frem til alternative muligheder for transport. Tidligere var transporten et anliggende mellem kunden og en transportør uden nævneværdig indblanding af Fiskeauktionen. Dette bevirkede at kunden modtog en faktura på køb af fisk fra auktionen og senere en faktura fra transportøren for transporten. Nu tilbyder parterne en samlet pakke, som gør dette mindre administrativt, billigere og lettere for alle parter. Systemet er under afprøvning og tænkes overført til andre destinationer snarest. Konsumcenterforum Tankerne om KonsumCenterForum blev født i erkendelsen af, at der er behov for at etablere en bedre kommunikation mellem rederne, fiskerne og havnens andre aktører. Det var formålet at sikre dialog, muligheder og at diskutere barrierer for at lande/omsætte fisk i Thyborøn. I december 2007 blev første møde i Konsumcenterforummet afholdt. Der var god opbakning om mødet og mange spændende udfordringer blev diskuteret. Arbejdet med kvalitetsudvikling faldt i god jord og flere skippere efterlyste uddannelsesmoduler til hele besætningen. Erfaringsudveksling imellem de besætninger, der i dag har fokus på kvalitet i hele forløbet fra fangst til landing, samt de besætninger der ikke har, blev ligeledes efterspurgt.

5 I midten af april blev andet møde i KonsumCenterForum afholdt. Programmet for mødet var primært bygget op omkring de nye uddannelsesmoduler. Det har været en stor udfordring at arbejde med rammerne for opstart og drift af netværket KonsumCenterForum. Netværket er væsentligt anderledes at facilitere end traditionelle netværk. Der er en stor udfordring i, at arbejde med netværksdannelse og ejerskabsfølelse hos en målgruppe, som ikke fysisk kan kaldes sammen på en gang Vi så det dog også som en unik mulighed for at afprøve utraditionelle netværksformer. Der er i forløbet afprøvet forskellige mødeformer og tidspunkter og i den efterfølgende tid, vil det elektroniske medie ligeledes blive inddraget. Uddannelse og kvalitetsudvikling. Kvalitetsudvikling fra fangst til salg, er et af de områder som skal opprioriteres i projektets næste faser. Thyborøn har en særlig styrkeposition inden for høj kvalitet og målet for denne del af projektet er at sikre og styrke denne kvalitet fremover samt at synliggøre og markedsføre dette overfor leverandører og aftagere. På baggrund af udmeldingerne på det første KonsumCenter møde, blev der taget kontakt til Fiskeriskolen i Thyborøn for at få udviklet uddannelsesmodulerne. Teknologisk Institut samt DFU var ligeledes gode sparringspartnere i denne proces. Kursusdelen vil komme til at bestå af et landmodul omhandlende kvalitet, hygiejne og mikrobiologi, samt et praktisk modul ombord på fartøjerne, omhandlende kvalitet, sortering, rengøring mv. Første uddannelsesmodul forventes afholdt inden jul Markedsinformationssystem Formålet med etableringen af et markedsinformationssystem er at knytte leverandører og kunder tættere sammen omkring auktionen. Der er tidligere udtrykt ønske om, at der er behov for bedre information mellem leverandører og aftagere om udbud og efterspørgsel på fisk, herunder volumener, arter, størrelser og kvaliteter. I projektets første år blev der lagt en indsats i at finde et velfungerende system, der fremadrettet kan håndtere de ønsker der stilles til markedsinformationssystemet. Systemet kan ses på i både en dansk, engelsk og tysk version. Hen over de næste år ønskes dette system udbygget yderligere. Relaterede aktiviteter I 2008 blev der indgået en aftale med en rumænsk studerende, igennem VIFU og Odense Universitet, om en undersøgelse af det rumænske marked. Undersøgelsen var elevens afgangsspeciale og kortlagde markedsmekanismerne for konsumfisk i Rumænien og tilstødende lande. Der blev afholdt møder med den Danske Ambassade i Rumænien samt de Rumænske Handelskontorer og den rumænske studerende afsluttede sit speciale med en rapport.

6 Der er startet en dialog med udbyderen af systemet til internetauktionen, PEFA. Dialogen omhandler en forbedring af auktionsuret, samt en løbende opdatering af rutinerne. Da Danske Fiskeauktioner overtog auktionen i Hvide Sande, overgik denne ligeledes til internetsalg, med en stor videndeling til følge. Videndeling / klyngeprojekt Etableringen af Danske Fiskeauktioner A/S med afdelinger i de tre Vestkysthavne satte også skub i samarbejdet på andre fronter. Efter en længere dialogfase blev et formelt samarbejde mellem de tre havne, fiskeriforeningerne samt Danske Fiskeauktioner formaliseret i begyndelsen af Klyngesamarbejdet blev yderligere formaliseret ved nogle økonomiske aftaler og af, at der i april 2009 blev ansat en ny udviklingsdirektør. Hele vejen igennem dialogfasen og de indledende manøvre har der været tilknyttet en form for klyngefacilitator. Fiskerisamarbejdet er ganske unikt både nationalt og internationalt. Det omfatter nu alle Vestkysthavnene i Region Midt, går på tværs af 3 kommuner og inddrager aktører fra hele værdikæden. Mere end nogen sinde før er der behov for et tæt samarbejde mellem aktørerne. På grund af finanskrisen står fiskeriet i dag overfor historisk lave priser på både konsum og industrifisk. Set i lyset af dette har alle parter i de tre vestkysthavne givet hinanden håndslag på, at arbejde for visionen Friskere fisk fra Vestkystens havne, Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk.