ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers"

Transkript

1 ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr Dokument nr For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej Randers Anlægs-ID: JUP Beliggenhed: Lindkjærvej 45 A, 8370 Hadsten Matr.nr. 77a Vissing by, Vissing, som ejes af Poul Østergaard, Hovhedevej 34, 8370 Hadsten Boringer: DGU nr Indvindingsmængde: 1000 m 3 /år Tilladelsen omfatter: Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til forsyning af husholdningerne på ejendommene Lindkjærvej 41 og 43 samt en spejderhytte på Lindkjærvej 28. Tidsfrist: Tilladelsen udløber 16. marts Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om fornyelse af tilladelsen. Godkendt: Rita Liin Teknisk assistent Karin Hvidberg Nilsson Afdelingsleder - Virksomhed og Grundvand./. Side bilag 1

2 AFGØRELSE Favrskov Kommune giver hermed Lindkjærvejs Vandværk tilladelse til at indvinde grundvand til ikke almen drikkevandsforsyning. Vilkårene for tilladelse er beskrevet nedenfor i punkt Tilladelsen gives i henhold til 20 og 21 i Vandforsyningsloven 1 samt 22 og 24 Miljøbeskyttelsesloven 2. Vandindvindingsanlægget må ikke på væsentlig måde udbedres eller ændres uden tilladelse fra Favrskov Kommune. Nærværende tilladelse er tidsbegrænset og er således gyldig i perioden 16. marts 2015 til 16. marts 2045 jf. Vandforsyningslovens 22. Vilkårene for tilladelsen kan inden tilladelsens udløb ændres i skærpende retning uden erstatning, hvis tilpasningen af indvindingens omfang eller art til nye miljømål i henhold til Miljømålsloven nødvendiggør dette jf. Vandforsyningslovens 32, stk. 3. VILKÅR 1. Formål Vandindvindingens formål er privat vandforsyning af 3-9 husstande (ikke almen vandværk) i vandværkets forsyningsområde. 2. Boringer Tilladelsen gives til indvinding fra boring DGU Der er monteret en centrifugal pumpe på boringen type Grundfos CR5-10 A-A-A-E - HQQE Der er ingen oplysninger om boringen. Boringens placering fremgår af Bilag 1. Boringen må ikke ændres, udbedres eller erstattes af ny boring, uden at det først er anmeldt til Favrskov Kommune, Natur og Miljø og Naturstyrelsen. Erstatningsboringer skal placeres indenfor en afstand af 5 m fra den boring som skal erstattes og må ikke uden særskilt tilladelse bores dybere end denne. Erstatningsboringer skal indrettes efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 3. Indvindingens omfang Den årlige indvinding må ikke overstige 1000 m 3. Anlæggets ydeevne må ikke overstige 5,8 m³/t 1 Lov nr. 299 af om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr om vandforsyning af med senere ændringer 2 Lov nr. 358 af om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af med senere ændringer 2

3 Indvindingsanlæggets pumpekapacitet mv. må kun ændres efter forudgående godkendelse fra Favrskov Kommune. 4. Tidsfrist Vandindvindingstilladelsen meddeles for et tidsrum af 30 år 3. Tilladelsen udløber den 16. marts Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om fornyelse af tilladelsen. 5. Egenkontrol Vandværkets indvinding skal kontrolleres ved vandmåler 4, og årsindvindingen (opgjort fra den 1. januar til den 31. december) skal sendes til Favrskov Kommune inden den efterfølgende 1. februar. Bestemmelserne om målemetoden kan til enhver tid ændres af tilladelsesmyndigheden. Vandværket skal endvidere kontrollere vandspejlssænkningen i boringerne mindst 2 gange årligt (april og oktober måned) ved at pejle boringernes vandspejl såvel i ro som under pumpning. Pejlingerne skal foretages ved direkte nedstik (ikke manometermålinger). Vandværket skal indberette disse pejlinger hvert år samtidig med indberetningen af årsindvindingen. Pumper og boringer skal indrettes således, at disse pejlinger kan finde sted. 6. Erstatningsregler Vandværket er erstatningspligtig for skader, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under anlæggets drift 5. I mangel af forlig afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndigheden. 7. Fredningsbælte Omkring boringen udlægges et fredningsbælte med en radius på 5 m jfr. 9 stk. 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Indenfor fredningsbæltet på 5 m fra boringen, må der ikke gødskes, bruges ukrudtsdræbende midler eller anbringes stoffer på en sådan måde, at de kan udsætte indvindingsanlægget for forurening. 8. Anlæggets indretning Anlægget blev besigtiget i 2010 og Anlægget består af et træskur med gennemsigtige tagplader, hvori der er etableret 2 tørbrønde. Boringen er placeret i den ene og hydrofor i den anden. Ved tilsynet i 2010 blev det drøftet, hvorvidt boringsafslutningen var tæt, da der stod vand i tørbrønden og ved boringen. Vandværket ligger i et fugtigt område og 3 Jf. Vandforsyningslovens 22 4 Jf. 21 i Bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg med senere ændringer 5 Jf. Vandforsyningslovens 23 3

4 det blev bemærket i forbindelse med tilsynsrapporten, at der skulle etableres et afløb eller lignende. Da vandværket på dette tidspunkt var i gang med forbedringer af anlægget blev det anbefalet at etablere et afløb. Ved tilsyn i juni 2014 stod der stadig vand i tørbrønden og omkring boringen. Vandværker har oplyst, at der efter tilsynet er blevet etableret afløb. Der er ingen vandbehandling på vandværket. Vandindvindingsanlægget må ikke på væsentlig måde udbedres eller ændres før Favrskov Kommune har givet tilladelse hertil 6, dvs. ændringer på materiel, som vandet er i kontakt med fra oppumpning i boringen til udpumpning til forbrugerne, og som kan have indflydelse på vandkvaliteten (f.eks. renovering, udbedringer og nyerhvervelse af boringer, pumper, hydrofor, vandmålere m.m.). 9. Drikkevandskvalitet og analyser Kvaliteten af vandværksvandet skal kontrolleres efter de til enhver tid gældende regler 7, hvis ikke andet er besluttet i forbindelse med tilladelsen. Da vandværket leverer vand til en spejderhytte (institutioner eller lignende) skal der i henhold til 8 stk. 1 udtages og analyseres efter vedlagte Bilag 3 - Kontrolplan. Udgifterne ved prøvetagning og undersøgelserne afholdes af vandværket. Prøverne skal udtages af og undersøges på et miljølaboratorium, der er akkrediteret hertil, jf. de til enhver tid gældende regler. Analyseresultaterne bliver fremsendt til Sundhedsstyrelsen og Favrskov Kommune. 10. Afledning af filterskyllevand Der er ingen afledning af filterskyllevand. 11. Særlige vilkår Montering af vandmåler Undersøgelse af vandkvaliteten i forhold til kontrolplan Bilag 3 De stillede vilkår skal være bragt i orden senest 1. september Tilsidesættes de stillede vilkår, kan tilladelsen tilbagetrækkes uden erstatning jf. Vandforsyningslovens 34. SAGENS BEHANDLING Favrskov Kommune har den 5. august 2013 modtaget ansøgning fra Lindkjærvej s Vandværk om vandindvindingstilladelse. I forbindelse med ansøgningen foreligger følgende bilag: Ansøgningsskema Oplysninger pr mail om pumpeydelse m.m. Lovliggørelse af boring i fredskov meddelt i brev af fra Naturstyrelsen 6 Jf. Vandforsyningslovens 21 7 Bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg med senere ændringer 4

5 Ejeren af matr.nr. 77a Vissing by, Vissing meddeler i mail af accept af vandværkets placering i fredskoven. A. Baggrund Vandværket incl. boring ligger i et skovområde, der er noteret med fredskovspligt. Arealet har matr.nr. 77a Vissing by, Vissing og hører sammen med ejendommen Hovhedevej 34. Vandværket har ikke tidligere haft en tilladelse og der foreligger ingen registreringer om oppumpede vandmængder. Tilladelsesmængden er vurderet ud fra typen af de ejendomme som er tilsluttet. B. Planforhold Ifølge Vandforsyningsplanen skal vandværket forsynes fra Vissing Vandværk hvis vandværket ønsker at blive nedlagt. Vissing Vandværk er i mellemtiden blevet nedlagt og forsynes nu fra Hadsten Vandværk. Hadsten Vandværk skal derfor forsyne Lindkjærvej s Vandværk, hvis vandværket ikke ønsker at bestå som vandværk. Boringen er placeret i et Område med drikkevandsinteresser (OD), men uden for nitratfølsomt indvindingsområde. Indvindingen strider ikke mod Landsplandirektivet, Vandforsyningsplanen, Kommuneplanen, evt. lokalplan, Råstofplanen og Regionplanen. C. VVM - Vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne og konsekvensvurdering efter Habitatbekendtgørelsen internationale naturbeskyttelsesområde m.v. En indvinding på 1000 m 3 /år er uændret i forhold til eksisterende forhold. Der er ingen oplysninger om boringen, men det forudsættes, at en indvinding på 1000 m 3 /år fordeles jævnt over året fra et terrænnært frit grundvandsmagasin uden betydende lerdæklag. Grundvandsstrømretningen vurderes at være sydlig. Ved en indvinding på 1000 m 3 /år med en grundvandsdannelse til det øvre magasin på 172 mm/år (Hadsten Grundvandsmodel), skal der 0,6 ha til at generere denne vandmængde. Dvs. hvis det var et cirkelareal vil radius være 43 m. Arealet vurderes dog at have en mere "parabelagtig" form grundet gradienten på grundvandsspejlet, dvs. et smalt område nær boringen, som udvider sig væk fra boringen i retning mod tilstrømningen - dvs. mod nord Ca. 380 m syd for boringen er et område med beskyttet natur (eng, overdrev) Generelt er lagserien i området meget leret, og det vurderes ud fra de geofysiske målinger, at der ikke er kontakt til den beskyttede natur syd for boringen. Der er ikke kendskab til bilag IV-arter eller særlige beskyttede arter. Ca. 30 m øst for boringen ligger et beskyttet vandløb, Lerbjerg Bæk. Det er vurderet, at der ikke er vandførende lag under vandløbet og at en fortsat indvinding med uændret mængde ikke vil påvirke vandløbet. 5

6 Ifølge bekendtgørelse nr. 408 af skal Favrskov Kommune foretage en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale naturbeskyttelsesområder samt visse beskyttede arter og deres levesteder. Det ansøgte ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. Favrskov Kommune vurderer, at det ansøgte projekts indvirkning på udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder er uvæsentlig. Ligeledes vurderer kommunen, at projektet ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på beskyttelsen af de ovennævnte arter og deres levesteder. Favrskov Kommunen har vurderet, at en fortsat vandindvinding med uændret mængde ikke vil have en væsentlig (negativ) påvirkning på vandløb eller beskyttet natur. Det er på grundlag af ovenstående vurderet, at indvindingen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet eller omgivelsernes kvalitet. Det ansøgte kan således gennemføres uden udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Der henvises til Bilag 2 Afgørelse om VVM-pligt. D. Vejledende afstandskrav vurdering af forureningsrisici Der er registreret mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb på ejendommene Lindkjærvej 45 og 43. Lindkjærvej 43 er beliggende ca. 250 m sydøst for boringen og det vurderes derfor ikke at udgøre en forureningsrisiko, da grundvandsstrømningen er mod syd. Placeringen af Lindkjærvej 45 s spildevandsanlæg, som er en 2-kammertank med sivebrønd/dræn direkte til vandløb, er usikker. 2-kammertanken er placeret på den nordlige side af stuehuset, men selve udledningens placering er ikke fastlagt. Afstanden mellem vandværkets boring og denne udledning, vil sandsynligvis kun være ca m. Trods den korte afstand mellem spildevandsanlæg og boring, vurderes det, at spildevandsanlægget ikke udgør en forureningsrisiko, da der ikke kan registreres forurening i boringen. Derudover vurderes det, at kommunen ikke vil kunne ændre på de lovligt etablerede spildevandsanlæg i forhold til indvindingstilladelsen. E. Vurdering af vandkvaliteten Der er i februar 2014 udtaget en drikkevandsprøve fra boringen. Prøven er udtaget som en forenklet kontrol og viser at drikkevandskvalitetskravene er overholdt. F. Udtalelser i sagen Da vandværket er beliggende i fredskov, har Naturstyrelsen i brev af 13. januar 2014 meddelt tilladelse til fortsat indvinding/lovliggørelse af den eksisterende boring og installationer over jordoverfladen. Vedlagt som Bilag 4. Ejeren af fredskoven Poul Østergaard, Hovhedevej 34, 8370 Hadsten har i mail af meddelt accept af vandværkets placering i fredskoven. Hadsten Vand- 8 Bekendtgørelse nr. 408 af om udpegning af administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 6

7 værk er ved kopi af udkast til tilladelse orienteret om deres forsyningspligt til Lindkjærvej s Vandværk. G. Offentliggørelse Afgørelse vedr. VVM-pligt og fornyelse af indvindingstilladelse er annonceret på Favrskov Kommunes hjemmeside 16. marts KLAGEVEJLEDNING Afgørelsen efter Vandforsyningsloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet 9. Afgørelsen kan påklages af: Lindkjærvej s Vandværk Myndigheder på udsendelseslisten Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund Forbrugerrådet Afgørelsen kan kun påklages af Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet for så vidt angår afgørelser efter Vandforsyningslovens 20 (bortset fra stk. 1, nr. 1 og 2), 21 og 32. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller med NEM-ID. Klagens sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis Klagenævnet giver dig medhold i din klage, får du tilbagebetalt dit gebyr. Afgørelsen er offentliggjort ved annonce på Favrskov Kommunes hjemmeside den 16. marts Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. den 13. april 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være godkendt i klageportalen og gebyret betalt, eller en faktura bestilt, inden midnat på fristdagen for at være rettidig. Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter annoncering, det vil sige senest 16. sept Afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven kan påklages af landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. Miljøbeskyttelseslovens 99 og 100, og af lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt kommunen, at de ønsker underretning om afgørelsen]. 9 Jf. Vandforsyningslovens 75 7

8 Vedrørende klagebestemmelser i øvrigt henvises til Vandforsyningslovens kapitel 13, jf. Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, kapitel 7 BILAG: 1. Kort med forsyningsområde og boring 2. Afgørelse om VVM-pligt 3. Kontrolplan udtagning af analyser 4. Naturstyrelsens brev af 13. januar 2014 KOPI AF AFGØRELSEN ER SENDT TIL: Region Midt, Horsens, Danmarks Naturfredningsforening Forbrugerrådet Sportsfiskerforeningen Hadsten Vandværk Ejer af fredskov/areal hvor vandværk er beliggende: Poul Østergaard, Hovhedevej 34, 8370 Hadsten Naturstyrelsen, Søhøjlandet 8

9

10 BILAG 2 AFGØRELSE OM VVM PLIGT Der er søgt om tilladelse til indvinding af 1000 m3 grundvand pr. år fra boringen med DGU nr beliggende Lindkjærvej 45 A. Anlægget er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 og det skal derfor vurderes, om anlægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 2. Vurderingen er foretaget efter de kriterier, der er opstillet i bekendtgørelsens bilag 3. Afgørelse Favrskov Kommune har truffet afgørelse om, at vandindvinding fra Lindkjærvej s Vandværk, DGU nr på matr. 77a Vissing by, Vissing ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt 1, idet indvindingen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det ansøgte kan således gennemføres uden udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr Dokument nr Klageadgang Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: Ansøgeren Enhver med retlig interesse i sagens udfald Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at den repræsenterer mindst 100 medlemmer (Planlovens 59 stk 2) En eventuel klage over denne afgørelse, skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via klageportalen. Link til klageportalen findes på forsiden af Klageportalen findes også på og Du logger på eller typisk med NEM-ID. Klagens sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis Klagenævnet giver dig medhold i din klage, får du tilbagebetalt dit gebyr. Afgørelsen er offentliggjort ved annonce på Favrskov Kommunes hjemmeside den 16. marts Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. den 13. april 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være godkendt i klageportalen og gebyret betalt, eller en faktura bestilt, inden midnat på fristdagen for at være rettidig. Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter annoncering, det vil sige senest 16. september Med venlig hilsen Rita Liin teknisk assistent 1 efter 3, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 27/12/2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 1

11 SCREENINGSGRUNDLAG Ansøger Lindkjærvej s Vandværk AnlægsID JupiterID Boringsnr. Boring med DGU-nr Boringens beliggenhed Indvindingens formål Matr.nr. 77a Vissing by, Vissing, Favrskov Kommune Ikke almen vandforsyning forsyning af 3-9 husstande SCREENING - HABITATDIREKTIV Før der træffes afgørelse skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt 2. I forhold til habitatdirektivets regler skal det sikres, at anlægget ikke påvirker NATURA 2000-områder. Yderligere kan der ikke gives tilladelse hvis anlægget kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier 3. Kan anlægget i sig selv eller i forbindelse med andre projekter påvirke et NATURA område væsentligt. Kan anlægget beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. Væsentlig indvirkning på miljøet Ja Nej Bemærkninger Der er ingen NATURA 2000-områder i oplandet til boringen. Indvindingen er pga. den begrænsede mængde vurderet ikke at kunne påvirke omkringliggende NATURA 2000-områder væsentligt. Der er ikke kendskab til bilag IV-arter eller særlige beskyttede arter i området. 2 Jf. 7 og 8 i Bek. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte. 3 Jf. 11 i Bek. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 2

12 SCREENING VVM 1. Anlæggets karakteristika Anlæggets karakteristika skal især anskues i forhold til: a. Anlæggets dimensioner Væsentlig indvirkning på miljøet Ja Nej Beskrivelse og bemærkninger Beskrivelse: Boredybde: Er ukendt Filtersætning: Er ukendt Indvindingsmængde i m 3 /år og m 3 /time: 1000 m 3 /år og 5,8 m 3 /time Indvindingens mængde er mindre betydelig. Indvindingen vil foregå fra eksisterende boring. Der foretages ikke konstruktionsmæssige ændringer. b. Kumulation med andre projekter Grundvandsressourcen i området vurderes at være tilstrækkelig, og den kumulative effekt af indvindingen vurderes derfor ikke at påvirke grundvandsressourcen uvæsentligt. Grundvandsressourcen vil over en kort periode gendannes, når indvindingen ophører. c. Anvendelse af naturressourcer Der indvindes grundvand til drikkevandsformål. d. Affaldsproduktion Grundvandsindvinding i sig selv giver ikke anledning til affaldsproduktion. Der udledes ingen filterskyllevand, da der ikke er tilknyttet filteranlæg til vandværket. e. Forurening og gener Indvinding af grundvand forventes ikke at give anledning til forurening og gener. 3

13 f. Risiko for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier Det vurderes, at grundvandsindvindingen ikke giver anledning til risiko for uheld. 2. Anlæggets placering Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig: a. Nuværende arealanvendelse Væsentlig indvirkning på miljøet Ja Nej Ingen ændringer. Beskrivelse og bemærkninger b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området Vandressourcen i området vurderes at være tilstrækkelig stor til at indvinding kan tillades, og den forventes hurtigt at reetablere sig ved indvindingsophør. Indvinding af grundvand i området vurderes ikke at påvirke grundvandets kemiske kvalitet væsentligt. c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: evt. VVM-pligt, hvis alle påvirkningsformer, der forudsætter en nærmere vurdering, inden der kan gives tilladelse til det pågældende anlægsprojekt, ikke er kendt på screeningstidspunktet - Vådområder Screeningsradius 300 m Søer, moser, vandløb og andet Der findes ikke søer og moser indenfor 300 m. Ca. 380 m syd for boringen er et område med beskyttet natur (eng, overdrev) Generelt er lagserien i området meget leret, og det vurderes ud fra de geofysiske målinger, at der ikke er kontakt til den beskyttede natur syd for boringen. Ca. 30 m øst for boringen ligget et beskyttet vandløb, Lerbjerg Bæk. Det er vurderet, at der ikke er vandførende lag under vandløbet. Det vurderes, at en fortsat indvinding med uændret mængde ikke vil påvirke vandløbet. Ved en indvinding på 1000 m 3 /år med en grundvandsdannelse til det øvre magasin på 172 mm/år (Hadsten Grundvandsmodel), skal der 0,6 ha til at generere denne vandmængde. Dvs. hvis det var et cirkelareal vil radius være 43 m. Arealet vurderes dog at have en mere "parabelagtig" form grundet gradienten på grundvandsspejlet, dvs. et smalt område nær boringen, som udvider sig væk fra boringen i retning mod tilstrømningen - dvs. mod nord.. Det er vurderet, at en fortsat vandindvinding med uændret mængde ikke vil have en væ- 4

14 sentlig (negativ) påvirkning på vandløb eller beskyttet natur -Screeningsradius: 300 m -Strømningsretning: syd - Kystområder - Bjerg- og skovområder Det er vurderet, at en fortsat vandindvinding med uændret mængde ikke vil have en væsentlig (negativ) påvirkning på søer, vandløb eller beskyttet natur Ikke relevant Ikke relevant - Reservater og naturparker - Vadehavsområdet - Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EFfuglebeskyttelsesområder og habitatområder - Områder med Bilag IV-arter Ikke relevant Ikke relevant Ifølge bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 skal Favrskov Kommune foretage en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale naturbeskyttelsesområder samt visse beskyttede arter og deres levesteder. Det ansøgte ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. Favrskov Kommune vurderer, at det ansøgte projekts indvirkning på udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder er uvæsentlig. Ligeledes vurderer kommunen, at projektet ikke vil have noget væsentlig indvirkning på beskyttelsen af de ovennævnte arter og deres levesteder. - Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Miljøkvalitetsnormerne i Regionplanen er overholdt i området. - Tætbefolkede områder Ikke relevant - Vigtige landskaber set ud fra historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt Anlægget vurderes ikke at have indvirkning på områdets landskab. 5

15 3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning De potentielle væsentlige virkninger af anlægget skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til: Påvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres): Bemærkninger Indvindingen vurderes at påvirke omgivelserne minimalt. Påvirkningens grænseoverskridende karakter: Indvindingen vurderes at ske fra et magasin, som vurderes ikke at have hydraulisk forbindelse med magasiner udenfor kommune- og landegrænser. Påvirkningsgrad og kompleksitet: Indvindingen kan styres ved årligt at måle den indvundne mængde. Påvirkningens sandsynlighed: Der forventes ingen væsentlige påvirkninger af miljøet, med de vilkår, der stilles i indvindingstilladelsen. Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet: En eventuel påvirkning forventes at være vedvarende, så længe indvindingen fortsættes. Hvis indvindingen ophører, vil grundvandsstanden stige til upåvirket niveau. Oppumpning vil ske jævnt over hele året. Anlægsprojektet betragtes derfor ikke at udgøre en væsentlig påvirkning på miljøet. 6

16 Bilag 3 - Kontrolplan drikkevandskvalitet mindre end 3000 m 3 kommercielle formål Jf. Bekendtgørelse om Vandkvalitet og Tilsyn med Vandforsyningsanlæg, 8, stk. 1 skal ejeren af et vandforsyningsanlæg til kommercielle formål, institutioner eller lignende foranledige at følgende kontroller udtages og analyseres med den hyppighed som ligeledes er angivet i nedenstående skema. Dog kan Kommunalbestyrelsen, når udfaldet af tidligere undersøgelser, anlæggets udsættelse for forurening eller andre forhold taler for det, træffe afgørelse om at nedsætte kontrolhyppigheden for vandforsyningsanlæg, der producerer mindre end m3 årligt, og som forsyner kommercielle formål, institutioner e.l. 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr Dokument nr Lovpligtige analyser og hyppighed: Kontroltype Forenklet kontrol Begrænset kontrol Normal kontrol Udvidet kontrol Organiske mikroforureninger (pesticider) Uorganiske sporstoffer Hyppighed 1 analyse hvert år 1 analyse hvert 3. år 1 analyse hvert 3. år 1 analyse hvert 3. år 1 analyse hvert 3. år 1 analyse hvert 3. år Nedenfor nævnes de undersøgelser som vurderes der skal udtages inden nedsættelse af analysehyppigheden. Da der ikke sker behandling på de små anlæg og ledningsnettet ikke er så omfattende, vil der sandsynligvis ikke være forskel på afgang vandværk og ledningsnet. Kontroltype Udvidet kontrol Uorganiske sporstoffer Organiske mikroforureninger Hyppighed 1 gang (evt. sammen med de 2 andre) 1 gang 1 gang Hvis udfaldet af ovennævnte undersøgelser viser tilfredsstillende resultater, kan kontrollen nedsættes til følgende : År Kontrol 1. år 1 forenklet kontrol 2. år 1 forenklet kontrol 3. år 1 forenklet kontrol 4. år 1 forenklet kontrol 5. år 1 Udvidet kontrol Viser analyseresultater i den udvidede kontrol højere værdier end tidligere og/eller en indikation på ændrede forhold (ikke bakteriologisk), vil Favrskov Kommune vurdere om kontrolplanen evt. skal ændres. 1

17

18

19

20