DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST"

Transkript

1 DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST Tidsplan: 20. marts 2015 Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse 10. april 2015 Senest tilmelding til spørgemøde 14. april 2015 kl Spørgemøde 22. april 2015 Frist for afgivelse af spørgsmål 27. april 2015 Offentliggørelse af spørgsmål og svar 4. maj 2015 kl. 11 Frist for afgivelse af tilbud 6. maj 2015 Meddelelse om tildeling af kontrakt maj 2015 Stand still-periode 21. maj 2015 Underskrivning af kontrakt 3. august 2015 Kørselsstart PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 0.1 UDGIVELSESDATO 22. december 2014 UDARBEJDET CANG KONTROLLERET GODKENDT

4

5 UDBUD AF KØRSEL 5 INDHOLD 1 Udbudsbetingelser Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet Den udbudte kørsel Henvendelser Kontraktløbetid Krav til køretøjer Forsikringer Betingelser for deltagelse Tilbuddets form Tildelingskriterium Tidsfrister og tidsplan Spørgsmål Offentliggørelse Kontraktindgåelse 17 2 Kontrakt om befordring af [angivelse af kørselstyper og steder] 1718 Kapitel 1 - Generelt 18 Kapitel 2 - Ydelser efter kontrakten 19 Kapitel 3 - Entreprenørens forhold 20 Kapitel 4 - Køreplanlægning 24 Kapitel 5 - Krav til køretøjer og udstyr 25 Kapitel 6 - Kørslen 26 Kapitel 7 - Betalingsmodellen 29 Kapitel 8 - Misligholdelse og bod 32 Kapitel 9 - Ikrafttræden, varighed og ophør 32 Kapitel 10 - Tvister 3433

6

7 UDBUD AF KØRSEL 7 1 Udbudsbetingelser Lejre Kommune udbyder en række kommunale kørsler inden for børne-, unge- og ældreområdet. Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til EU's Udbudsdirektiv 2004/18/EF. Til udbuddet hører følgende dokumenter: Udbudsdokument dækkende den lukkede kørsel med kommunens specialklasseelever til undervisning og SFO samt den lukkede kørsel til aktivitets- og genoptræningscentre Dokument med adresselister og rutebeskrivelser for den nuværende kørsel med elever. Dette dokument (Bilag A) skal rekvireres særskilt ved henvendelse til Lejre Kommune, jf. afsnit 1.3. Indholdet af udbudsmaterialet skal behandles fortroligt. 1.1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet Det samlede grundlag for afgivelse af tilbud på kørslen består af: Udbudsbetingelser (kap. 1) med Bilag A Kontrakt om befordring (kap. 2) med Bilagene B1-B5 Tilbudshæfte (Bilag C). Udbudsbetingelserne, som beskrives i dette kapitel, anvendes alene i forbindelse med tilbudsgivningen og evaluering af tilbud forud for indgåelse af kontrakt. De indeholder primært vejledninger og krav til tilbudsgiveren for afgivelse af tilbud. Kontrakten om befordring i Kapitel 2 fastlægger de krav, der vil være gældende for kørslens udførelse og angiver, hvordan forholdet mellem Lejre Kommune og Entreprenøren reguleres. 1.2 Den udbudte kørsel Lejre Kommune udbyder hermed følgende befordringsopgaver:

8 8 UDBUD AF KØRSEL Institutioner Kørselstype Dagtype Antal køretøjer Type Kapacitet Samlet antal timer og minutter pr. år Bøgebakken Hvalsø Ældrecenter Grønnehave Aktivitet og genoptræning Hverdage 5.979:00 Osted Skole Firkløverskolen Bramsnæsvigskolen Hvalsø Skole Osted Skole Firkløverskolen Bramsnæsvigskolen Hvalsø Skole Specialklasseelever med særlige behov, undervisning og SFO Specialklasseelever med særlige behov, undervisning og SFO Mindst 16 Skoledage 12 5 sid.pl./ :49 kørest. Ikke-skoledage 253:17 Samlet (timer og minutter) 9.739:06 Omfanget af befordringsopgaverne efter dette udbud kan i kontraktperioden ændre sig, hvis forudsætningerne ændrer sig, f.eks. ved ændringer i antallet af brugere, der skal transporteres, ændret visitationspraksis, demografiske ændringer, ændringer i lovgivningen, nedlukning af skoler eller daghjem eller lignende. Der henvises til 23 i kontrakten (Kapitel 2). Det forudsættes, at Entreprenøren er fleksibel og aktivt deltager i at tilrettelægge kørslen, så den er så effektiv som mulig Kørsel med elever Den samlede kørsel omfatter en række elever til/fra forskellige institutioner (skole og SFO) internt i Lejre Kommune og uden for kommunen. Der er fortrinsvist tale om fast rutekørsel efter køreplaner, der som udgangspunkt følger skoleåret. Kørslen foregår primært mellem elevernes hjemadresse og de respektive skoler. Kørslen kan også omfatte ad hoc/individuel befordring, se neden for: Kørslen omfatter befordring af: Elever til specialklasseundervisning på Osted Skole (I-klasserne) Elever til specialklasseundervisning på Firkløverskolen i Kirke Hyllinge Elever til specialklasseundervisning på Bramsnæsvigskolen (læseklasse) Elever, der modtager særlig sprogundervisning på Hvalsø Skole Ad hoc/individuel kørsel, f.eks. med midlertidigt syge elever, elever i praktikophold, elever til rideterapi og elever til/fra en række institutioner i nabokommuner. I det følgende uddybes kørslen.

9 UDBUD AF KØRSEL 9 Specialklasseelever Kørsel med specialklasseelever er kørsel med elever/børn, der af forskellige grunde ikke kan benytte almindelig kollektiv trafik eller almindelige skolebusruter til transport. Nogle af eleverne er enten fysisk eller psykisk handicappede eller har forskellige adfærdsmæssige vanskeligheder og har måske forskellige hjælpemidler, der skal medtages under transporten. Andre er helt selvhjulpne. Eleverne er forskelligt begavede, og opfatter og bearbejder oftest indtryk fra omverdenen anderledes end andre mennesker. De kan miste situationsfornemmelse og kan have svært ved at kontrollere sig selv. Det anbefales derfor generelt, at chaufføren optræder stille og roligt og afholder sig fra at opdrage eller rette på eleverne. Elever til sprogundervisning En række elever hentes enten hjemme eller på deres skole og bliver befordret til og fra Hvalsø Skole for at modtage sprogundervisning i nogle timer 1-3 gange om ugen. I indeværende skoleår omfatter det i alt 16 elever, som til dagligt går på fem forskellige skoler. Efter undervisningen køres eleverne retur til deres respektive skoler. Eleverne køres så vidt muligt i samme køretøj. De fleste af eleverne er forholdsvis små og skal benytte selepude. Eleverne og deres forældre kan enten ingen eller kun begrænset dansk, så chaufførerne skal være meget fleksible og forstående i deres optræden over for disse børn og deres forældre. Entreprenøren informeres generelt om kørslen via Hvalsø Skole. Ad hoc/individuelle kørsler Ad hoc/individuelle kørsler udføres efter aftale med Lejre Kommune primært i det omfang, der er ledige køretøjer i dagtimerne på skoledage og ikke-skoledage, som kan anvendes til formålet. I særlige tilfælde kan der være behov for ad hoc kørsel med et køretøj, der ikke allerede er omfattet af kontrakten. Det kan være elever, der har brækket et ben eller på anden måde ikke selv kan transportere sig i skole i en periode. I øjeblikket køres to elever til Katedralskolen og Teknisk Skole, begge beliggende i Roskilde. Det omfatter også børn, der skal befordres til/fra aflastningsadresser. I øjeblikket er der to elever, der to-tre gange om ugen køres til aflastningsadresser i Sorø og Ringsted. Elever, der skal i aflastning, vil som hovedregel blive hentet på deres skole og afleveret dér igen næste dag. Af og til sker aflastningen hen over en weekend, hvor eleven så skal tilbage til hjemadressen om søndagen. Kørslen omfatter også befordring til/fra erhvervsklassen i Kr. Hyllinge, dagskoler i nabokommunerne (det kan være elever med forskellige psykiske handicaps, som så går på en anden skole), og børn der skal i rideterapi. P.t. befordres ni elever til otte forskellige skoler i Ringsted, Køge, Tune, Tølløse, Gevninge og Kr. Hyllinge.

10 10 UDBUD AF KØRSEL Rideterapien foregår for tiden på Ejby Havnevej i Ejby og Jonstrupgården i Osted. Det kan også være elever, hvor skolevejen overskrider afstandskriterierne for befordring, eller hvor skolebussen ikke kan komme frem, der hvor de bor. Kørslens udførelse Chaufførerne skal generelt være opmærksomme på, at eleverne kan være meget forskellige, og at eleverne skal behandles med respekt for deres eventuelle handicaps. Opstår der problemer i forhold til elevernes adfærd i forbindelse med transporten, er det meget vigtigt, at chaufføren og Entreprenøren søger råd og vejledning hos den pågældende institutions personale. Aflevering af elever skal ske til tredje person, medmindre andet er aftalt. Ved afhentning skal alle elever som udgangspunkt være klar til at køre, men i praksis er det ikke altid tilfældet. Chaufføren skal derfor vente i op til fem minutter, før han må fortsætte turen og eventuelt efterlade eleven på afhentningsstedet. I tilfælde af at eleven efterlades, skal der straks tages kontakt til institutionen, og det skal sikres, at eleven ikke efterlades alene. Kørslen udbydes i faste ruter på baggrund af elevlister fra skolerne. Der er kørsel til og fra uddannelsesinstitutionerne på skoledage. Herudover er der hjemkørsel fra SFO på skoledage samt ud- og hjemkørsel på en række ikke-skoledage. Kørslen fremgår af de beskrevne vognløb i Bilag A. Ændringer og afregningsgrundlag Når der sker ændringer skal Entreprenøren udarbejde forslag til nye ruter, som Lejre Kommune efterfølgende skal godkende. Ruterne revideres som udgangspunkt en gang årligt forud for skolestart. Entreprenøren modtager elevlister fra Lejre Kommune og udarbejde et samlet forslag til ruter og afregningsgrundlag for det forestående skoleår. Afregningsgrundlaget skal indholdsmæssigt svare til Bilag A og B1 i nærværende udbudsmateriale. Ved kontraktindgåelse meddeles Entreprenøren, hvilken centralforvaltning, der løbende skal godkende kørselsgrundlaget og evt. ændringer hertil. Entreprenøren skal være indstillet på, at der løbende kan forekomme mindre omfattende ændringer. Sygemeldinger og andre daglige ændringer håndteres af Entreprenøren og institutionerne i fællesskab. Servicekrav Kriterierne for planlægning er, at møde- og afhentningstidspunkter på institutionerne skal overholdes. Eleverne må ikke ankomme til institutionerne tidligere end 10 minutter før mødetid og må ikke opleve ventetid længere end 15 minutter ved afhentning fra institution.

11 UDBUD AF KØRSEL 11 Den samlede køretid for hver elev til og fra skoler/institutioner må ikke overstige 60 minutter hver vej, medmindre andet er aftalt med Lejre Kommune. Specielle krav til befordringen af de enkelte elever skal overholdes. Det kan eksempelvis være, at en bestemt elev skal sidde på et forsæde eller forrest i minibussen, eller at en bestemt elev ikke må samkøres med andre. Det kan også være, at det skal være den samme chauffør med faste afløsere, der kører alle turene med den pågældende elev. Lejre Kommune informerer om evt. særlige krav. Der må gerne ske samkørsel af elever til og fra de forskellige skoler, medmindre andet er angivet på elevlisterne eller aftalt med institutionerne. Elevlister Aktivitet Ruterne er beskrevet i Bilag A med angivelse af det nuværende antal elever og deres adresser samt angivelse af rutens start- og sluttid. Listen med elever skal rekvireres særskilt ved henvendelse til Lejre Kommune, se afsnit Aktivitets- og genoptræningskørsel Lejre Kommune tilbyder kørsel til aktivitet til primært ældre borgere, der har varige fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsnedsættelser, og som ikke er i stand til at benytte andre offentlige transportmidler. Det kan være borgere, der: Fysisk ikke er i stand til at benytte bussen Har en hjerneskade Har demens Har dårligt syn Sidder i kørestol, bruger rollator eller andre gangredskaber. Borgerne tilbydes som regel aktivitet to gange om ugen af 2-6 timers varighed pr. gang. Aktiviteten foregår på kommunens to dagcentre: Bøgebakken, Bøgebakken 1, Allerslev, 4320 Lejre Hvalsø, Kirsebærhaven Hvalsø. Aktiviteten foregår i dagtimerne på hverdage, 1-5 gange pr. uge efter individuelt behov. Kørslen foregår som udgangspunkt tur/retur mellem bopæl og de to dagcentre i kommunen. Kørslen er forholdsvis fast hen over året. Genoptræning Lejre Kommune tilbyder kørsel til træning efter 140 og 86 på kommunens tre træningscentre: Bøgebakken, Bøgebakken 1, Allerslev, 4320 Lejre, Grønnehave, Elverdamsvej 200, Ejby 4070 Kr. Hyllinge Hvalsø, Kirsebærhaven Hvalsø.

12 12 UDBUD AF KØRSEL Borgere til genoptræning har typisk den samme profil som de borgere, der gør brug af kommunens tilbud om aktivitet. Træningen vil typisk foregå i tidsrummet fra kl på hverdage. Gruppen af borgere varierer noget fra uge for uge, men der er også en del, der køres til og fra træningsforløb over flere måneder. Kørslen vil primært foregå mellem bopæl og det træningscenter, der ligger tættest på bopælen rent geografisk. Der foregår også kørsel på tværs af kommunen. Der må gerne ske samkørsel af borgere til træning og aktivitet. Kørslens udførelse Kørslen udføres generelt som rådighedskørsel, forstået på den måde, at Entreprenøren skal stille et antal køretøjer og tilhørende chauffører til rådighed i følgende tidsrum på hverdage: Mandage: 3 køretøjer fra kl. 08: Tirsdage: 3 køretøjer fra kl. 08:00-16:30 Onsdage: 3 køretøjer fra kl. 08:00-16:30 Torsdage: 3 køretøjer fra kl. 08:00-16:30 Fredage: 3 køretøjer fra kl. 08:00-16:00 De tre køretøjer stationeres ved hvert center, og kørslen aftales nærmere med de respektive institutioner. Entreprenøren skal aktivt medvirke til, at kørslen løbende gennemføres så effektivt som muligt. Når køretøjerne ikke er i drift, skal de vende tilbage til de lokaliteter, der løbende aftales med kommunens aktivitets- og genoptræningscentre. Entreprenøren vil hver torsdag senest kl. 15 modtage en køreliste for kørslen i den efterfølgende uge fordelt på ugedage. Kørslen til og fra genoptræning tilrettelægges med kortere varsel og aftales løbende med de respektive centre. Der køres årligt i ca. 240 dage i alt, idet der typisk ikke er kørsel på 10 hverdage i juli, tre hverdage i forbindelse med julen og tre dage i forbindelse med påsken. De tre køretøjer indgår i de 12 køretøjer, der samlet set skal anvendes til kørslen. Servicekrav Kørslen skal generelt foregå på en nænsom, sikker og rolig måde, og chaufføren skal tage hensyn til kørestolsbrugere og borgere med nedsat kraft, manglende balance o.l. Chaufføren skal hjælpe borgere med behov for særlig hjælp under afhentning, kørsel og hjemkomst. Særlig hjælp kan f.eks. være hjælp med overtøj, skift fra stol til kørestol, gangstøtte m.m. Hvis borgeren har brug for det, skal chaufføren følge borgeren ind til aktivitetsstedet eller til entréen i deres hjem. Chaufføren skal desuden have kendskab til at håndtere hjælpemidler og skal bistå borgeren, hvis denne har brug for hjælp til at komme op ad trapper el. lign. Entreprenøren skal samlet råde over tre trappemaskiner.

13 UDBUD AF KØRSEL 13 For at sikre kontinuitet og tryghed skal den enkelte borger så vidt muligt højst møde to forskellige chauffører i busserne - en fast chauffør og en fast afløser ved ferie og sygdom o.l. Ved afhentning vil alle borgere som udgangspunkt være klar til at køre. Borgerne må maksimalt vente 60 minutter på at blive afhentet hjemme. Den samlede køretid for hver borger til og fra institutionerne må ikke overstige 60 minutter hver vej. Den maksimale køretid gælder medmindre andet aftales, og evt. specielle krav til befordring, som kan forekomme ved de enkelte borgere, skal overholdes. Endelig må borgerne højst vente 30 minutter på hjemtransport fra centrene. 1.3 Henvendelser Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet og forståelsen af udbudsmaterialet, vedrørende proceduremæssige forhold eller for at rekvirere Bilag A med adresselister og rutebeskrivelser skal stiles skriftligt til: Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø Att.: Martin Frandsen mail: 1.4 Kontraktløbetid Kontrakterne løber fra den 1. august 2015 til og med den 31. juli Lejre Kommune har mulighed for at forlænge kontrakten med op til 2 år, med et år ad gangen på uændrede vilkår. Evt. forlængelse meddeles Entreprenøren senest 6 måneder før kontraktens udløb. Kontrakten er uopsigelig af Entreprenøren i kontraktløbetiden. 1.5 Krav til køretøjer Til kørslen skal anvendes køretøjer af type 5, dvs. høje vogne med lift. Køretøjerne skal mindst have plads til 16 passagerer inkl. føreren. Der skal alternativt være plads til mindst 4 kørestole. Køretøjerne må tidligst være indregistreret 1. oktober De nærmere krav til køretøjer er angivet i Bilag B4 til kontrakten. 1.6 Forsikringer Der stilles krav om, at Entreprenøren til enhver tid er forpligtiget til at have erhvervsansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig transport. 1.7 Betingelser for deltagelse Aftale om kørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller anden juridisk person.

14 14 UDBUD AF KØRSEL Den udbudte kørsel vil være speciel rutekørsel og skal udføres med køretøjer, der kræver universaltilladelse (Fælleskabstilladelse) til erhvervsmæssig buskørsel i henhold til forordning nr af 21. oktober Dokumentation for, at en sådan universaltilladelse foreligger eller kan opnås, skal vedlægges tilbuddet. Herudover skal tilbudsgiverne afkræves en tro og love erklæring vedrørende: Ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger Udelukkelsesgrundene i bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni , stk. 2 og Udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektiv nr. 2004/18/EFs artikel 45, stk. 2, litra a-c og e-f. Lejre Kommune kan anmode om supplerende oplysninger til dokumentation for tilbudsgiverens økonomiske forhold og faglige baggrund. Kontaktperson Underentreprenør Entreprenøren udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for Entreprenøren kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Kontaktpersonen skal beherske det danske sprog i skrift og tale, da al kommunikation med Lejre Kommune skal foregå på dansk. På tilbudsblanketten skal tilbudsgiveren oplyse om brug af eventuelle underentreprenører. Underentreprenører er underlagt de samme kvalifikationskrav som Entreprenøren. Ved tilbudsafgivelse skal der for evt. underentreprenører således foreligge dokumentation for universaltilladelse til buskørsel samt en "Tro og love"-erklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige, udelukkelsesgrundene i bekendtgørelse nr. 712 mv. og udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45 mv. Anvendelse af underentreprenører undervejs i kontraktperioden skal på forhånd godkendes af Lejre Kommune. Tilbudsgiveren er eneansvarlig over for Lejre Kommune. Tilbudsgiveren har derfor det fulde ansvar for den kørsel og kontraktopfyldelse, der udføres af underentreprenører. Afregning sker altid til den Entreprenør, der har kontrakten med Lejre Kommune og til de heri aftalte priser. Aktie- og anpartsselskaber For aktie- og anpartsselskaber skal Lejre Kommune i forbindelse med kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforholdet. 1.8 Tilbuddets form Tilbuddet skal afgives på de blanketter, der er vedhæftet udbudsmaterialet. Tilbudsblanketterne er samlet i et tilbudshæfte bagest i udbudsmaterialet, og det er tilbudshæftet, der afleveres i en lukket kuvert mærket "Må ikke åbnes - tilbud på kommunale kørselsordninger i Lejre Kommune". Ekstra tilbudshæfter kan rekvireres hos Lejre Kommune. Der skal afgives tilbud på timeprisen på:

15 UDBUD AF KØRSEL 15 Fast kørsel med specialklasseelever til og fra undervisning og SFO samt kørsel med brugere til aktivitet og træning Ad-hoc kørsel på hverdage mellem kl med køretøjer, der i forvejen er omfattet af kontrakten Ad-hoc kørsel på hverdage mellem kl med køretøjer, der ikke er omfattet af kontrakten. Entreprenøren er ikke garanteret et bestemt eller mindste omfang af ad hoc kørsel. Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner. Tilbudsgiver afholder selv alle omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen. Prisniveau Tilbuddet angives i prisniveauet for august Der reguleres hvert år pr. 1. august efter Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks, jf. 22 i kontrakten. Reguleringen sker efter et sammenvejet indeks, jf. Bilag B2 til kontrakterne. Der reguleres første gang i august 2016 med udgangspunkt i indekset for august Priser Tilbuddet er udformet, så der for al kørsel skal angives en pris pr. time for den køretid, der er anført. Lejre kommune betaler ikke faste månedlige omkostninger, ligesom der ikke betales for tomkørsel frem til første opsamling og efter sidste afsætning. Der betales ligeledes ikke specifikt for servicetid i forbindelse med opsamling og afsætning. Generelt Afregning Bod De specificerede priser refererer til 21 i kontrakten og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning. Faktisk afregning for al kørsel sker i form af betaling for en samlet køretid, opgjort i timer og minutter. I tilfælde af mangler i forbindelse med udførelsen af kørslen kan Entreprenøren pålægges betaling af bod, jf. 27 i kontrakten. Vedståelse Tilbud skal vedstås til og med den 15. august Alternative bud Forbehold Forhandling Der accepteres ikke alternative bud. Der accepteres ikke væsentlige forbehold. Det skal fremhæves, at der ikke kan forhandles med tilbudsgiverne om de afgivne tilbud. Der vil således ikke blive afholdt kontrakt- eller prisforhandlinger. Det er derfor yderst vigtigt, at tilbuddene er fyldestgørende og behandler alle relevante forhold og indeholder alle nødvendige oplysninger, herunder angiver samtlige priser, og at tilbuddet er præcist i alle henseender.

16 16 UDBUD AF KØRSEL 1.9 Tildelingskriterium Valg af tilbud på den udbudte kørsel sker på grundlag af følgende kriterium: Den laveste pris. Laveste pris for tilbud på kørsel opgøres på baggrund af den årlige udgift for kommunen for den faste kørsel. Beregningen fremgår af tilbudsblanketten og foretages således: Årlig udgift = Antal køreplantimer pr. år x Pris pr. time (den tilbudte pris). Kriteriet for tildeling af kørslen vil være den samlet set laveste pris for Lejre Kommune Tidsfrister og tidsplan Tilbud skal være Lejre Kommune i hænde senest mandag den 4. maj 2015 kl , dansk tid på følgende adresse: Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø Tilbud afleveres i kuvert mærket med: "Må ikke åbnes. Tilbud på kommunale kørselsordninger i Lejre Kommune". Åbningstiderne fremgår af kommunens hjemmeside (www.lejre.dk). Der afholdes ikke offentlig åbning af tilbuddene. Lejre Kommune udarbejder et skema med oplysninger om tilbudsgiver, tilbudspriser og eventuelle kommentarer. Skemaet udsendes til alle tilbudsgivere. Kørslen påbegyndes fra og med den 1. august Spørgsmål Der afholdes spørgemøde den 14. april 2015 kl Spørgemødet afholdes i [adresse]. Deltagere i spørgemødet bedes tilmelde sig hos kommunens kontaktperson, jf. afsnit 1.3, senest den 10. april Svar på spørgsmål, som enten bliver stillet i forbindelse med spørgemødet eller i øvrigt vil blive sendt til samtlige deltagere. Svarene vil desuden blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Alle spørgsmål og svar anonymiseres. Spørgsmål modtaget senest den 22. april 2015 vil blive besvaret senest den 27. april Spørgsmål modtaget senere end den 22. april 2015 vil forsøges besvaret, i det omfang det er muligt.

17 UDBUD AF KØRSEL Offentliggørelse Lejre Kommune vil efter reglerne om offentlighed og aktindsigt oplyse, hvem der har afgivet tilbud samt de tilhørende, årlige tilbudspriser. Oplysningerne sendes til alle tilbudsgiverne. Offentliggørelse vil ske den 6. maj Kontraktindgåelse Hvis tilbud accepteres, vil udfyldt kontrakt blive fremsendt af Lejre Kommune til underskrift. Kontrakten udfærdiges i to eksemplarer, der begge underskrives. Et eksemplar af kontrakten opbevares af Lejre Kommune og et eksemplar af Entreprenøren. Det tilbud (inkl. bilag), der danner grundlag for kontrakten, optages som Bilag C. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem udbudsvilkår (kapitel 1) og bestemmelserne i den efterfølgende kontrakt (kapitel 2) gælder kontrakterne Kompetent klagenævn Klagenævnet for Udbud Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tel.: Se klagevejledning på:

18 18 UDBUD AF KØRSEL 2 Kontrakt om befordring af [angivelse af kørselstyper og steder] Mellem Lejre Kommune [afdeling] [adresse] Herefter kaldet "Kommunen", Og [Navn på Entreprenør] [cvr-nr.] [adresse], Herefter kaldet "Entreprenøren". Kapitel 1 - Generelt 1. Denne kontrakt er indgået efter udbud afholdt i overensstemmelse med udbudsdirektivet (Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011). 2. Kontraktgrundlaget består af følgende dokumenter i prioriteret rækkefølge: Nærværende aftale Samtlige bilag vedlagt denne aftale (B1-B5) Det øvrige udbudsmateriale inkl..bilag A Entreprenørens tilbud - Bilag C.

19 UDBUD AF KØRSEL 19 I tilfælde af uoverensstemmelser mellem kontraktens dokumenter har dokumenterne forrang i nævnte rækkefølge. 3. Kommunen forpligter sig til i kontraktperioden ikke at anvende andre entreprenører til levering af ydelser efter denne kontrakt. Ved skolekørsler gælder dog, at forældrene selv kan befordre eleverne mod befordringsgodtgørelse. I tilfælde, hvor Kommunen vælger at hjemtage hele eller dele af kørslen og derfor får behov for at opsige kontrakten før kontraktudløb vil der ske en kompensation til Entreprenøren i overensstemmelse med 23. Kapitel 2 - Ydelser efter kontrakten Ydelser, leveringstid og mængde 4. Ydelserne består i befordring af specialklasseelever/brugere af daghjem, for hvem Kommunen efter lovgivningen kan eller skal tilbyde befordring for Kommunens regning. Stk. 2. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag samt udbudsmaterialet i øvrigt. Det tilbud (inkl. bilag), der danner grundlag for kontrakten, indgår som Bilag C. Kørslen skal ske i overensstemmelse med kontrakten og lovgivningen. I det omfang kontrakten eller lovgivningen ikke giver tilstrækkelig vejledning, skal disse udføres fagmæssigt korrekt. 5. Kørslen omfatter ved kontraktstart kørsel i det omfang og med de køretøjer, der er angivet i Bilag B1. 6. Befordringen sker fra kontraktstart til og fra de lokaliteter, som fremgår af udbudsbetingelsernes Bilag A hvad angår elever, samt efter nærmere anvisning fra Kommunens aktivitets- og genoptræningscentre. Oplandet er primært Lejre Kommune, men der er også brugere, der skal hentes og bringes til adresser i nabokommunerne. Lokaliteterne kan ændres under kontraktperioden. Ændringer i kontraktperioden 7. Der vil kunne forekomme ændringer over tid som følge af ændringer af Kommunens visiteringspraksis, nedlæggelse eller midlertidig lukning af institutioner, ændring i antallet af brugere, ændring af antallet af forældre, som selv kører deres børn mod befordringsgodtgørelse i stedet for befordring o.a. Alle ændringer, som skyldes Kommunens forhold, skal ske med mindst 3 måneder varsel til den første i en måned. (Der henvises i øvrigt til 23). Stk. 2. Både Kommunen og Entreprenøren kan forlange ændringer i den aftalte serviceydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når det følger af ændring af kol-

20 20 UDBUD AF KØRSEL lektive overenskomster, nye lovkrav eller ændret offentlig regulering. Ændringerne skal ske i overensstemmelse med eventuelle frister i den pågældende overenskomst, lov eller offentlige regulering. Entreprenøren har ret til at levere den ændrede befordring, medmindre Kommunen påviser særlige forhold, der begrunder, at Kommunen lader andre levere den ændrede befordring, eller hvis det vil være i strid med udbudsretten at lade den ændrede befordring være omfattet af den oprindeligt udbudte aftale. Stk. 3. Hvis en ændring af visitationspraksis medfører, at en række kørsler flyttes fra en lokalitet til en anden lokalitet, som ikke er omfattet af denne aftale, kan kontraktparterne indgå aftale om, at aftalen omfatter den nye kørsel på samme vilkår som i øvrigt følger af denne kontrakt. Stk. 4. Ved ændringer efter stk. 1, 2 eller 3 udarbejdes der tillægsaftale efter 29. Kapitel 3 - Entreprenørens forhold Ejerforhold og underentreprenører 8. Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Stk. 2. Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af kontraktperioden skal skriftligt meddeles Kommunen. Aktie- eller anpartsbesiddelser på under 10 % af aktie- eller anpartskapitalen skal dog ikke oplyses, medmindre en sådan aktie- eller anpartspost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. På anmodning skal selskabet indsende regnskaber til Kommunen med en detaljeringsgrad og informationsværdi, svarende til kravene i selskabsloven. Stk. 3. Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele i kapitalen, er Kommunen berettiget til at opsige kontrakten med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen skal i givet fald ske senest en måned efter, at Kommunen har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet. Stk. 4. Hvis Entreprenøren er organiseret som en forening, har Kommunen stedse krav på at få udleveret gældende vedtægter samt dokumenteret oplysninger om foreningens kapitalgrundlag og drift, f.eks. i form af seneste regnskab, revideret af registreret eller statsautoriseret revisor, samt budgettet for indeværende og eventuelt kommende regnskabsår. På anmodning skal Kommunen have fremsendt regnskab. Hvis kapital- eller organisationsforholdene tilsiger det, kan Kommunen kræve, at de entreprenører, der er medlemmer af foreningen, og som deltager i kørslen under nærværende kontrakt, skal hæfte direkte over for Kommunen for misligholdelse og andre forhold i forbindelse med deres egen kørsel.

21 UDBUD AF KØRSEL 21 Stk. 5. Entreprenøren skal have Universaltilladelse (Fælleskabstilladelse) til erhvervsmæssig buskørsel i henhold til forordning nr af 21. oktober Den originale universaltilladelse skal opbevares hos Entreprenøren og kan ikke anvendes til kørsel. En bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen skal medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende. 9. [Udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen. Hvis der benyttes underentreprenører: Udfyldes med Entreprenørens oplysninger om brug af underentreprenører. Hvis der ikke benyttes underentreprenører skrives: Entreprenøren benytter ikke underentreprenører på tidspunktet for denne kontrakts ikrafttræden.] Stk. 2. Entreprenøren er eneansvarlig over for Kommunen og har det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. Stk. 3. Ønsker Entreprenøren at benytte [yderligere eller andre] underentreprenører, kræver det Kommunens forudgående, skriftlige samtykke. Kommunen kan ikke nægte samtykke uden saglig grund. Stk. 4. Entreprenøren har samme ansvar efter denne aftale, uanset om der benyttes underentreprenører. Entreprenøren indestår for, at underentreprenører lever op til alle krav i denne kontrakt. Stk. 5. Forholdet mellem Entreprenøren og underentreprenører er Kommunen uvedkommende. Kommunen fraskriver sig ved afgivelse af samtykke til brug af underentreprenører ikke retten til tilbageholdelse af eller modregning i forfaldent vederlag i tilfælde af Entreprenørens mangelfulde opfyldelse af kontrakten. Al betaling, kontakt m.v. sker til Entreprenøren. Overdragelse 10. Ægtefælle eller børn kan med Kommunens godkendelse indtræde i kørselskontrakten i stedet for Entreprenøren. Stk. 2. Entreprenøren kan i øvrigt overdrage sin forretning til tredjemand, hvis Kommunen godkender den nye Entreprenør. Stk. 3. Anvendelse af stk. 1 og 2 forudsætter, at dette ikke er i strid med EU's udbudsregler og at ægtefælle eller børn besidder alle krav og kvalifikationer, som forudsat i denne kontrakt og det forudgående udbud. Forsikring 11. Entreprenøren er til enhver tid forpligtet til at have erhvervsansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig transport. Stk. 2. Entreprenørens ansvarsforsikring efter stk. 1 skal dække ydelserne efter denne kontakt og skal pr. hændelse udgøre mindst 5 mio. kr. for personskader og 10 mio. kr. for tingsskader.

FEBRUAR 2016 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF SKOLEBUSKØRSEL MED GARANTIBUSSER

FEBRUAR 2016 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF SKOLEBUSKØRSEL MED GARANTIBUSSER FEBRUAR 2016 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF SKOLEBUSKØRSEL MED GARANTIBUSSER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2016 VORDINGBORG

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

Kontrakt (udkast) Mellem. Kirkevej Dragør CVR: Herefter kaldet "Kommunen", [Navn på Leverandør] [adresse] [cvr-nr.

Kontrakt (udkast) Mellem. Kirkevej Dragør CVR: Herefter kaldet Kommunen, [Navn på Leverandør] [adresse] [cvr-nr. Dragør Kommune Kontrakt (udkast) Mellem Dragør Kommune Kirkevej 7 2791 Dragør CVR: 12881517 Herefter kaldet "Kommunen", Og [Navn på Leverandør] [adresse] [cvr-nr.] Herefter kaldet "Leverandøren". Kapitel

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER PROJEKTNR. A023524

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune)

KONTRAKT. mellem. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C (herefter kaldet Aarhus Kommune) og XXX (herefter kaldet Leverandøren) vedrørende husstandsomdeling af fællesannoncesider

Læs mere

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt)

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) 1 Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) Indhold 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Aftalegrundlag... 2 4. Kontraktsum og prisregulering... 3 5. Fakturering... 3 6. Entreprenørens forpligtelser...

Læs mere

SEPTEMBER 2017 FANØ KOMMUNE UDBUD AF RUTE- OG VISISTERET KØRSEL

SEPTEMBER 2017 FANØ KOMMUNE UDBUD AF RUTE- OG VISISTERET KØRSEL SEPTEMBER 2017 FANØ KOMMUNE UDBUD AF RUTE- OG VISISTERET KØRSEL ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2017 FANØ KOMMUNE UDBUD

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Bilag til tilbudsafgivelse

Bilag til tilbudsafgivelse Bilag 3-9 Bilag til tilbudsafgivelse Naturstyrelsen Bornholm anlægsarbejde på Nordbornholm 21. september 2015 1 Indholdsfortegnelse: Bilag 3: Tilbudsliste... 3 Bilag 4: Virksomhedsoplysninger... 6 Bilag

Læs mere

Dragør Kommune. Bilag 1 Kravspecifikation Kørsel til og fra daghjem

Dragør Kommune. Bilag 1 Kravspecifikation Kørsel til og fra daghjem Dragør Kommune Bilag 1 Kravspecifikation Kørsel til og fra daghjem Indhold Indledning...2 Persongrupper...2 Kørslens omfang og tilrettelæggelse...2 Ordregivers mindstekrav til ydelsen...3 Terminologi...3

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse

Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Notat Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik Nedenstående er servicekrav, der sammen med øvrige udbudsbetingelser,

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Dragør Kommune. Bilag 1 Kravspecifikation Almindelig skolekørsel

Dragør Kommune. Bilag 1 Kravspecifikation Almindelig skolekørsel Dragør Kommune Bilag 1 Kravspecifikation Almindelig skolekørsel og SFO-kørsel Indhold Indledning...1 Persongrupper....1 Dragør Skole (morgenkørsel)...1 St. Magleby Skole (morgenkørsel)...1 St. Magleby

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune: Udbudsmateriale for følgende kørselsaftaler for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og unge med særlige behov for støtte kørsel til genoptræning kørsel

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere