DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST"

Transkript

1 DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST Tidsplan: 20. marts 2015 Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse 10. april 2015 Senest tilmelding til spørgemøde 14. april 2015 kl Spørgemøde 22. april 2015 Frist for afgivelse af spørgsmål 27. april 2015 Offentliggørelse af spørgsmål og svar 4. maj 2015 kl. 11 Frist for afgivelse af tilbud 6. maj 2015 Meddelelse om tildeling af kontrakt maj 2015 Stand still-periode 21. maj 2015 Underskrivning af kontrakt 3. august 2015 Kørselsstart PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 0.1 UDGIVELSESDATO 22. december 2014 UDARBEJDET CANG KONTROLLERET GODKENDT

4

5 UDBUD AF KØRSEL 5 INDHOLD 1 Udbudsbetingelser Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet Den udbudte kørsel Henvendelser Kontraktløbetid Krav til køretøjer Forsikringer Betingelser for deltagelse Tilbuddets form Tildelingskriterium Tidsfrister og tidsplan Spørgsmål Offentliggørelse Kontraktindgåelse 17 2 Kontrakt om befordring af [angivelse af kørselstyper og steder] 1718 Kapitel 1 - Generelt 18 Kapitel 2 - Ydelser efter kontrakten 19 Kapitel 3 - Entreprenørens forhold 20 Kapitel 4 - Køreplanlægning 24 Kapitel 5 - Krav til køretøjer og udstyr 25 Kapitel 6 - Kørslen 26 Kapitel 7 - Betalingsmodellen 29 Kapitel 8 - Misligholdelse og bod 32 Kapitel 9 - Ikrafttræden, varighed og ophør 32 Kapitel 10 - Tvister 3433

6

7 UDBUD AF KØRSEL 7 1 Udbudsbetingelser Lejre Kommune udbyder en række kommunale kørsler inden for børne-, unge- og ældreområdet. Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til EU's Udbudsdirektiv 2004/18/EF. Til udbuddet hører følgende dokumenter: Udbudsdokument dækkende den lukkede kørsel med kommunens specialklasseelever til undervisning og SFO samt den lukkede kørsel til aktivitets- og genoptræningscentre Dokument med adresselister og rutebeskrivelser for den nuværende kørsel med elever. Dette dokument (Bilag A) skal rekvireres særskilt ved henvendelse til Lejre Kommune, jf. afsnit 1.3. Indholdet af udbudsmaterialet skal behandles fortroligt. 1.1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet Det samlede grundlag for afgivelse af tilbud på kørslen består af: Udbudsbetingelser (kap. 1) med Bilag A Kontrakt om befordring (kap. 2) med Bilagene B1-B5 Tilbudshæfte (Bilag C). Udbudsbetingelserne, som beskrives i dette kapitel, anvendes alene i forbindelse med tilbudsgivningen og evaluering af tilbud forud for indgåelse af kontrakt. De indeholder primært vejledninger og krav til tilbudsgiveren for afgivelse af tilbud. Kontrakten om befordring i Kapitel 2 fastlægger de krav, der vil være gældende for kørslens udførelse og angiver, hvordan forholdet mellem Lejre Kommune og Entreprenøren reguleres. 1.2 Den udbudte kørsel Lejre Kommune udbyder hermed følgende befordringsopgaver:

8 8 UDBUD AF KØRSEL Institutioner Kørselstype Dagtype Antal køretøjer Type Kapacitet Samlet antal timer og minutter pr. år Bøgebakken Hvalsø Ældrecenter Grønnehave Aktivitet og genoptræning Hverdage 5.979:00 Osted Skole Firkløverskolen Bramsnæsvigskolen Hvalsø Skole Osted Skole Firkløverskolen Bramsnæsvigskolen Hvalsø Skole Specialklasseelever med særlige behov, undervisning og SFO Specialklasseelever med særlige behov, undervisning og SFO Mindst 16 Skoledage 12 5 sid.pl./ :49 kørest. Ikke-skoledage 253:17 Samlet (timer og minutter) 9.739:06 Omfanget af befordringsopgaverne efter dette udbud kan i kontraktperioden ændre sig, hvis forudsætningerne ændrer sig, f.eks. ved ændringer i antallet af brugere, der skal transporteres, ændret visitationspraksis, demografiske ændringer, ændringer i lovgivningen, nedlukning af skoler eller daghjem eller lignende. Der henvises til 23 i kontrakten (Kapitel 2). Det forudsættes, at Entreprenøren er fleksibel og aktivt deltager i at tilrettelægge kørslen, så den er så effektiv som mulig Kørsel med elever Den samlede kørsel omfatter en række elever til/fra forskellige institutioner (skole og SFO) internt i Lejre Kommune og uden for kommunen. Der er fortrinsvist tale om fast rutekørsel efter køreplaner, der som udgangspunkt følger skoleåret. Kørslen foregår primært mellem elevernes hjemadresse og de respektive skoler. Kørslen kan også omfatte ad hoc/individuel befordring, se neden for: Kørslen omfatter befordring af: Elever til specialklasseundervisning på Osted Skole (I-klasserne) Elever til specialklasseundervisning på Firkløverskolen i Kirke Hyllinge Elever til specialklasseundervisning på Bramsnæsvigskolen (læseklasse) Elever, der modtager særlig sprogundervisning på Hvalsø Skole Ad hoc/individuel kørsel, f.eks. med midlertidigt syge elever, elever i praktikophold, elever til rideterapi og elever til/fra en række institutioner i nabokommuner. I det følgende uddybes kørslen.

9 UDBUD AF KØRSEL 9 Specialklasseelever Kørsel med specialklasseelever er kørsel med elever/børn, der af forskellige grunde ikke kan benytte almindelig kollektiv trafik eller almindelige skolebusruter til transport. Nogle af eleverne er enten fysisk eller psykisk handicappede eller har forskellige adfærdsmæssige vanskeligheder og har måske forskellige hjælpemidler, der skal medtages under transporten. Andre er helt selvhjulpne. Eleverne er forskelligt begavede, og opfatter og bearbejder oftest indtryk fra omverdenen anderledes end andre mennesker. De kan miste situationsfornemmelse og kan have svært ved at kontrollere sig selv. Det anbefales derfor generelt, at chaufføren optræder stille og roligt og afholder sig fra at opdrage eller rette på eleverne. Elever til sprogundervisning En række elever hentes enten hjemme eller på deres skole og bliver befordret til og fra Hvalsø Skole for at modtage sprogundervisning i nogle timer 1-3 gange om ugen. I indeværende skoleår omfatter det i alt 16 elever, som til dagligt går på fem forskellige skoler. Efter undervisningen køres eleverne retur til deres respektive skoler. Eleverne køres så vidt muligt i samme køretøj. De fleste af eleverne er forholdsvis små og skal benytte selepude. Eleverne og deres forældre kan enten ingen eller kun begrænset dansk, så chaufførerne skal være meget fleksible og forstående i deres optræden over for disse børn og deres forældre. Entreprenøren informeres generelt om kørslen via Hvalsø Skole. Ad hoc/individuelle kørsler Ad hoc/individuelle kørsler udføres efter aftale med Lejre Kommune primært i det omfang, der er ledige køretøjer i dagtimerne på skoledage og ikke-skoledage, som kan anvendes til formålet. I særlige tilfælde kan der være behov for ad hoc kørsel med et køretøj, der ikke allerede er omfattet af kontrakten. Det kan være elever, der har brækket et ben eller på anden måde ikke selv kan transportere sig i skole i en periode. I øjeblikket køres to elever til Katedralskolen og Teknisk Skole, begge beliggende i Roskilde. Det omfatter også børn, der skal befordres til/fra aflastningsadresser. I øjeblikket er der to elever, der to-tre gange om ugen køres til aflastningsadresser i Sorø og Ringsted. Elever, der skal i aflastning, vil som hovedregel blive hentet på deres skole og afleveret dér igen næste dag. Af og til sker aflastningen hen over en weekend, hvor eleven så skal tilbage til hjemadressen om søndagen. Kørslen omfatter også befordring til/fra erhvervsklassen i Kr. Hyllinge, dagskoler i nabokommunerne (det kan være elever med forskellige psykiske handicaps, som så går på en anden skole), og børn der skal i rideterapi. P.t. befordres ni elever til otte forskellige skoler i Ringsted, Køge, Tune, Tølløse, Gevninge og Kr. Hyllinge.

10 10 UDBUD AF KØRSEL Rideterapien foregår for tiden på Ejby Havnevej i Ejby og Jonstrupgården i Osted. Det kan også være elever, hvor skolevejen overskrider afstandskriterierne for befordring, eller hvor skolebussen ikke kan komme frem, der hvor de bor. Kørslens udførelse Chaufførerne skal generelt være opmærksomme på, at eleverne kan være meget forskellige, og at eleverne skal behandles med respekt for deres eventuelle handicaps. Opstår der problemer i forhold til elevernes adfærd i forbindelse med transporten, er det meget vigtigt, at chaufføren og Entreprenøren søger råd og vejledning hos den pågældende institutions personale. Aflevering af elever skal ske til tredje person, medmindre andet er aftalt. Ved afhentning skal alle elever som udgangspunkt være klar til at køre, men i praksis er det ikke altid tilfældet. Chaufføren skal derfor vente i op til fem minutter, før han må fortsætte turen og eventuelt efterlade eleven på afhentningsstedet. I tilfælde af at eleven efterlades, skal der straks tages kontakt til institutionen, og det skal sikres, at eleven ikke efterlades alene. Kørslen udbydes i faste ruter på baggrund af elevlister fra skolerne. Der er kørsel til og fra uddannelsesinstitutionerne på skoledage. Herudover er der hjemkørsel fra SFO på skoledage samt ud- og hjemkørsel på en række ikke-skoledage. Kørslen fremgår af de beskrevne vognløb i Bilag A. Ændringer og afregningsgrundlag Når der sker ændringer skal Entreprenøren udarbejde forslag til nye ruter, som Lejre Kommune efterfølgende skal godkende. Ruterne revideres som udgangspunkt en gang årligt forud for skolestart. Entreprenøren modtager elevlister fra Lejre Kommune og udarbejde et samlet forslag til ruter og afregningsgrundlag for det forestående skoleår. Afregningsgrundlaget skal indholdsmæssigt svare til Bilag A og B1 i nærværende udbudsmateriale. Ved kontraktindgåelse meddeles Entreprenøren, hvilken centralforvaltning, der løbende skal godkende kørselsgrundlaget og evt. ændringer hertil. Entreprenøren skal være indstillet på, at der løbende kan forekomme mindre omfattende ændringer. Sygemeldinger og andre daglige ændringer håndteres af Entreprenøren og institutionerne i fællesskab. Servicekrav Kriterierne for planlægning er, at møde- og afhentningstidspunkter på institutionerne skal overholdes. Eleverne må ikke ankomme til institutionerne tidligere end 10 minutter før mødetid og må ikke opleve ventetid længere end 15 minutter ved afhentning fra institution.

11 UDBUD AF KØRSEL 11 Den samlede køretid for hver elev til og fra skoler/institutioner må ikke overstige 60 minutter hver vej, medmindre andet er aftalt med Lejre Kommune. Specielle krav til befordringen af de enkelte elever skal overholdes. Det kan eksempelvis være, at en bestemt elev skal sidde på et forsæde eller forrest i minibussen, eller at en bestemt elev ikke må samkøres med andre. Det kan også være, at det skal være den samme chauffør med faste afløsere, der kører alle turene med den pågældende elev. Lejre Kommune informerer om evt. særlige krav. Der må gerne ske samkørsel af elever til og fra de forskellige skoler, medmindre andet er angivet på elevlisterne eller aftalt med institutionerne. Elevlister Aktivitet Ruterne er beskrevet i Bilag A med angivelse af det nuværende antal elever og deres adresser samt angivelse af rutens start- og sluttid. Listen med elever skal rekvireres særskilt ved henvendelse til Lejre Kommune, se afsnit Aktivitets- og genoptræningskørsel Lejre Kommune tilbyder kørsel til aktivitet til primært ældre borgere, der har varige fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsnedsættelser, og som ikke er i stand til at benytte andre offentlige transportmidler. Det kan være borgere, der: Fysisk ikke er i stand til at benytte bussen Har en hjerneskade Har demens Har dårligt syn Sidder i kørestol, bruger rollator eller andre gangredskaber. Borgerne tilbydes som regel aktivitet to gange om ugen af 2-6 timers varighed pr. gang. Aktiviteten foregår på kommunens to dagcentre: Bøgebakken, Bøgebakken 1, Allerslev, 4320 Lejre Hvalsø, Kirsebærhaven Hvalsø. Aktiviteten foregår i dagtimerne på hverdage, 1-5 gange pr. uge efter individuelt behov. Kørslen foregår som udgangspunkt tur/retur mellem bopæl og de to dagcentre i kommunen. Kørslen er forholdsvis fast hen over året. Genoptræning Lejre Kommune tilbyder kørsel til træning efter 140 og 86 på kommunens tre træningscentre: Bøgebakken, Bøgebakken 1, Allerslev, 4320 Lejre, Grønnehave, Elverdamsvej 200, Ejby 4070 Kr. Hyllinge Hvalsø, Kirsebærhaven Hvalsø.

12 12 UDBUD AF KØRSEL Borgere til genoptræning har typisk den samme profil som de borgere, der gør brug af kommunens tilbud om aktivitet. Træningen vil typisk foregå i tidsrummet fra kl på hverdage. Gruppen af borgere varierer noget fra uge for uge, men der er også en del, der køres til og fra træningsforløb over flere måneder. Kørslen vil primært foregå mellem bopæl og det træningscenter, der ligger tættest på bopælen rent geografisk. Der foregår også kørsel på tværs af kommunen. Der må gerne ske samkørsel af borgere til træning og aktivitet. Kørslens udførelse Kørslen udføres generelt som rådighedskørsel, forstået på den måde, at Entreprenøren skal stille et antal køretøjer og tilhørende chauffører til rådighed i følgende tidsrum på hverdage: Mandage: 3 køretøjer fra kl. 08: Tirsdage: 3 køretøjer fra kl. 08:00-16:30 Onsdage: 3 køretøjer fra kl. 08:00-16:30 Torsdage: 3 køretøjer fra kl. 08:00-16:30 Fredage: 3 køretøjer fra kl. 08:00-16:00 De tre køretøjer stationeres ved hvert center, og kørslen aftales nærmere med de respektive institutioner. Entreprenøren skal aktivt medvirke til, at kørslen løbende gennemføres så effektivt som muligt. Når køretøjerne ikke er i drift, skal de vende tilbage til de lokaliteter, der løbende aftales med kommunens aktivitets- og genoptræningscentre. Entreprenøren vil hver torsdag senest kl. 15 modtage en køreliste for kørslen i den efterfølgende uge fordelt på ugedage. Kørslen til og fra genoptræning tilrettelægges med kortere varsel og aftales løbende med de respektive centre. Der køres årligt i ca. 240 dage i alt, idet der typisk ikke er kørsel på 10 hverdage i juli, tre hverdage i forbindelse med julen og tre dage i forbindelse med påsken. De tre køretøjer indgår i de 12 køretøjer, der samlet set skal anvendes til kørslen. Servicekrav Kørslen skal generelt foregå på en nænsom, sikker og rolig måde, og chaufføren skal tage hensyn til kørestolsbrugere og borgere med nedsat kraft, manglende balance o.l. Chaufføren skal hjælpe borgere med behov for særlig hjælp under afhentning, kørsel og hjemkomst. Særlig hjælp kan f.eks. være hjælp med overtøj, skift fra stol til kørestol, gangstøtte m.m. Hvis borgeren har brug for det, skal chaufføren følge borgeren ind til aktivitetsstedet eller til entréen i deres hjem. Chaufføren skal desuden have kendskab til at håndtere hjælpemidler og skal bistå borgeren, hvis denne har brug for hjælp til at komme op ad trapper el. lign. Entreprenøren skal samlet råde over tre trappemaskiner.

13 UDBUD AF KØRSEL 13 For at sikre kontinuitet og tryghed skal den enkelte borger så vidt muligt højst møde to forskellige chauffører i busserne - en fast chauffør og en fast afløser ved ferie og sygdom o.l. Ved afhentning vil alle borgere som udgangspunkt være klar til at køre. Borgerne må maksimalt vente 60 minutter på at blive afhentet hjemme. Den samlede køretid for hver borger til og fra institutionerne må ikke overstige 60 minutter hver vej. Den maksimale køretid gælder medmindre andet aftales, og evt. specielle krav til befordring, som kan forekomme ved de enkelte borgere, skal overholdes. Endelig må borgerne højst vente 30 minutter på hjemtransport fra centrene. 1.3 Henvendelser Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet og forståelsen af udbudsmaterialet, vedrørende proceduremæssige forhold eller for at rekvirere Bilag A med adresselister og rutebeskrivelser skal stiles skriftligt til: Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø Att.: Martin Frandsen mail: 1.4 Kontraktløbetid Kontrakterne løber fra den 1. august 2015 til og med den 31. juli Lejre Kommune har mulighed for at forlænge kontrakten med op til 2 år, med et år ad gangen på uændrede vilkår. Evt. forlængelse meddeles Entreprenøren senest 6 måneder før kontraktens udløb. Kontrakten er uopsigelig af Entreprenøren i kontraktløbetiden. 1.5 Krav til køretøjer Til kørslen skal anvendes køretøjer af type 5, dvs. høje vogne med lift. Køretøjerne skal mindst have plads til 16 passagerer inkl. føreren. Der skal alternativt være plads til mindst 4 kørestole. Køretøjerne må tidligst være indregistreret 1. oktober De nærmere krav til køretøjer er angivet i Bilag B4 til kontrakten. 1.6 Forsikringer Der stilles krav om, at Entreprenøren til enhver tid er forpligtiget til at have erhvervsansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig transport. 1.7 Betingelser for deltagelse Aftale om kørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller anden juridisk person.

14 14 UDBUD AF KØRSEL Den udbudte kørsel vil være speciel rutekørsel og skal udføres med køretøjer, der kræver universaltilladelse (Fælleskabstilladelse) til erhvervsmæssig buskørsel i henhold til forordning nr af 21. oktober Dokumentation for, at en sådan universaltilladelse foreligger eller kan opnås, skal vedlægges tilbuddet. Herudover skal tilbudsgiverne afkræves en tro og love erklæring vedrørende: Ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger Udelukkelsesgrundene i bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni , stk. 2 og Udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektiv nr. 2004/18/EFs artikel 45, stk. 2, litra a-c og e-f. Lejre Kommune kan anmode om supplerende oplysninger til dokumentation for tilbudsgiverens økonomiske forhold og faglige baggrund. Kontaktperson Underentreprenør Entreprenøren udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for Entreprenøren kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Kontaktpersonen skal beherske det danske sprog i skrift og tale, da al kommunikation med Lejre Kommune skal foregå på dansk. På tilbudsblanketten skal tilbudsgiveren oplyse om brug af eventuelle underentreprenører. Underentreprenører er underlagt de samme kvalifikationskrav som Entreprenøren. Ved tilbudsafgivelse skal der for evt. underentreprenører således foreligge dokumentation for universaltilladelse til buskørsel samt en "Tro og love"-erklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige, udelukkelsesgrundene i bekendtgørelse nr. 712 mv. og udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45 mv. Anvendelse af underentreprenører undervejs i kontraktperioden skal på forhånd godkendes af Lejre Kommune. Tilbudsgiveren er eneansvarlig over for Lejre Kommune. Tilbudsgiveren har derfor det fulde ansvar for den kørsel og kontraktopfyldelse, der udføres af underentreprenører. Afregning sker altid til den Entreprenør, der har kontrakten med Lejre Kommune og til de heri aftalte priser. Aktie- og anpartsselskaber For aktie- og anpartsselskaber skal Lejre Kommune i forbindelse med kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforholdet. 1.8 Tilbuddets form Tilbuddet skal afgives på de blanketter, der er vedhæftet udbudsmaterialet. Tilbudsblanketterne er samlet i et tilbudshæfte bagest i udbudsmaterialet, og det er tilbudshæftet, der afleveres i en lukket kuvert mærket "Må ikke åbnes - tilbud på kommunale kørselsordninger i Lejre Kommune". Ekstra tilbudshæfter kan rekvireres hos Lejre Kommune. Der skal afgives tilbud på timeprisen på:

15 UDBUD AF KØRSEL 15 Fast kørsel med specialklasseelever til og fra undervisning og SFO samt kørsel med brugere til aktivitet og træning Ad-hoc kørsel på hverdage mellem kl med køretøjer, der i forvejen er omfattet af kontrakten Ad-hoc kørsel på hverdage mellem kl med køretøjer, der ikke er omfattet af kontrakten. Entreprenøren er ikke garanteret et bestemt eller mindste omfang af ad hoc kørsel. Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner. Tilbudsgiver afholder selv alle omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen. Prisniveau Tilbuddet angives i prisniveauet for august Der reguleres hvert år pr. 1. august efter Trafikselskaberne i Danmarks omkostningsindeks, jf. 22 i kontrakten. Reguleringen sker efter et sammenvejet indeks, jf. Bilag B2 til kontrakterne. Der reguleres første gang i august 2016 med udgangspunkt i indekset for august Priser Tilbuddet er udformet, så der for al kørsel skal angives en pris pr. time for den køretid, der er anført. Lejre kommune betaler ikke faste månedlige omkostninger, ligesom der ikke betales for tomkørsel frem til første opsamling og efter sidste afsætning. Der betales ligeledes ikke specifikt for servicetid i forbindelse med opsamling og afsætning. Generelt Afregning Bod De specificerede priser refererer til 21 i kontrakten og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning. Faktisk afregning for al kørsel sker i form af betaling for en samlet køretid, opgjort i timer og minutter. I tilfælde af mangler i forbindelse med udførelsen af kørslen kan Entreprenøren pålægges betaling af bod, jf. 27 i kontrakten. Vedståelse Tilbud skal vedstås til og med den 15. august Alternative bud Forbehold Forhandling Der accepteres ikke alternative bud. Der accepteres ikke væsentlige forbehold. Det skal fremhæves, at der ikke kan forhandles med tilbudsgiverne om de afgivne tilbud. Der vil således ikke blive afholdt kontrakt- eller prisforhandlinger. Det er derfor yderst vigtigt, at tilbuddene er fyldestgørende og behandler alle relevante forhold og indeholder alle nødvendige oplysninger, herunder angiver samtlige priser, og at tilbuddet er præcist i alle henseender.

16 16 UDBUD AF KØRSEL 1.9 Tildelingskriterium Valg af tilbud på den udbudte kørsel sker på grundlag af følgende kriterium: Den laveste pris. Laveste pris for tilbud på kørsel opgøres på baggrund af den årlige udgift for kommunen for den faste kørsel. Beregningen fremgår af tilbudsblanketten og foretages således: Årlig udgift = Antal køreplantimer pr. år x Pris pr. time (den tilbudte pris). Kriteriet for tildeling af kørslen vil være den samlet set laveste pris for Lejre Kommune Tidsfrister og tidsplan Tilbud skal være Lejre Kommune i hænde senest mandag den 4. maj 2015 kl , dansk tid på følgende adresse: Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø Tilbud afleveres i kuvert mærket med: "Må ikke åbnes. Tilbud på kommunale kørselsordninger i Lejre Kommune". Åbningstiderne fremgår af kommunens hjemmeside (www.lejre.dk). Der afholdes ikke offentlig åbning af tilbuddene. Lejre Kommune udarbejder et skema med oplysninger om tilbudsgiver, tilbudspriser og eventuelle kommentarer. Skemaet udsendes til alle tilbudsgivere. Kørslen påbegyndes fra og med den 1. august Spørgsmål Der afholdes spørgemøde den 14. april 2015 kl Spørgemødet afholdes i [adresse]. Deltagere i spørgemødet bedes tilmelde sig hos kommunens kontaktperson, jf. afsnit 1.3, senest den 10. april Svar på spørgsmål, som enten bliver stillet i forbindelse med spørgemødet eller i øvrigt vil blive sendt til samtlige deltagere. Svarene vil desuden blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Alle spørgsmål og svar anonymiseres. Spørgsmål modtaget senest den 22. april 2015 vil blive besvaret senest den 27. april Spørgsmål modtaget senere end den 22. april 2015 vil forsøges besvaret, i det omfang det er muligt.

17 UDBUD AF KØRSEL Offentliggørelse Lejre Kommune vil efter reglerne om offentlighed og aktindsigt oplyse, hvem der har afgivet tilbud samt de tilhørende, årlige tilbudspriser. Oplysningerne sendes til alle tilbudsgiverne. Offentliggørelse vil ske den 6. maj Kontraktindgåelse Hvis tilbud accepteres, vil udfyldt kontrakt blive fremsendt af Lejre Kommune til underskrift. Kontrakten udfærdiges i to eksemplarer, der begge underskrives. Et eksemplar af kontrakten opbevares af Lejre Kommune og et eksemplar af Entreprenøren. Det tilbud (inkl. bilag), der danner grundlag for kontrakten, optages som Bilag C. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem udbudsvilkår (kapitel 1) og bestemmelserne i den efterfølgende kontrakt (kapitel 2) gælder kontrakterne Kompetent klagenævn Klagenævnet for Udbud Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tel.: Se klagevejledning på:

18 18 UDBUD AF KØRSEL 2 Kontrakt om befordring af [angivelse af kørselstyper og steder] Mellem Lejre Kommune [afdeling] [adresse] Herefter kaldet "Kommunen", Og [Navn på Entreprenør] [cvr-nr.] [adresse], Herefter kaldet "Entreprenøren". Kapitel 1 - Generelt 1. Denne kontrakt er indgået efter udbud afholdt i overensstemmelse med udbudsdirektivet (Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011). 2. Kontraktgrundlaget består af følgende dokumenter i prioriteret rækkefølge: Nærværende aftale Samtlige bilag vedlagt denne aftale (B1-B5) Det øvrige udbudsmateriale inkl..bilag A Entreprenørens tilbud - Bilag C.

19 UDBUD AF KØRSEL 19 I tilfælde af uoverensstemmelser mellem kontraktens dokumenter har dokumenterne forrang i nævnte rækkefølge. 3. Kommunen forpligter sig til i kontraktperioden ikke at anvende andre entreprenører til levering af ydelser efter denne kontrakt. Ved skolekørsler gælder dog, at forældrene selv kan befordre eleverne mod befordringsgodtgørelse. I tilfælde, hvor Kommunen vælger at hjemtage hele eller dele af kørslen og derfor får behov for at opsige kontrakten før kontraktudløb vil der ske en kompensation til Entreprenøren i overensstemmelse med 23. Kapitel 2 - Ydelser efter kontrakten Ydelser, leveringstid og mængde 4. Ydelserne består i befordring af specialklasseelever/brugere af daghjem, for hvem Kommunen efter lovgivningen kan eller skal tilbyde befordring for Kommunens regning. Stk. 2. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag samt udbudsmaterialet i øvrigt. Det tilbud (inkl. bilag), der danner grundlag for kontrakten, indgår som Bilag C. Kørslen skal ske i overensstemmelse med kontrakten og lovgivningen. I det omfang kontrakten eller lovgivningen ikke giver tilstrækkelig vejledning, skal disse udføres fagmæssigt korrekt. 5. Kørslen omfatter ved kontraktstart kørsel i det omfang og med de køretøjer, der er angivet i Bilag B1. 6. Befordringen sker fra kontraktstart til og fra de lokaliteter, som fremgår af udbudsbetingelsernes Bilag A hvad angår elever, samt efter nærmere anvisning fra Kommunens aktivitets- og genoptræningscentre. Oplandet er primært Lejre Kommune, men der er også brugere, der skal hentes og bringes til adresser i nabokommunerne. Lokaliteterne kan ændres under kontraktperioden. Ændringer i kontraktperioden 7. Der vil kunne forekomme ændringer over tid som følge af ændringer af Kommunens visiteringspraksis, nedlæggelse eller midlertidig lukning af institutioner, ændring i antallet af brugere, ændring af antallet af forældre, som selv kører deres børn mod befordringsgodtgørelse i stedet for befordring o.a. Alle ændringer, som skyldes Kommunens forhold, skal ske med mindst 3 måneder varsel til den første i en måned. (Der henvises i øvrigt til 23). Stk. 2. Både Kommunen og Entreprenøren kan forlange ændringer i den aftalte serviceydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når det følger af ændring af kol-

20 20 UDBUD AF KØRSEL lektive overenskomster, nye lovkrav eller ændret offentlig regulering. Ændringerne skal ske i overensstemmelse med eventuelle frister i den pågældende overenskomst, lov eller offentlige regulering. Entreprenøren har ret til at levere den ændrede befordring, medmindre Kommunen påviser særlige forhold, der begrunder, at Kommunen lader andre levere den ændrede befordring, eller hvis det vil være i strid med udbudsretten at lade den ændrede befordring være omfattet af den oprindeligt udbudte aftale. Stk. 3. Hvis en ændring af visitationspraksis medfører, at en række kørsler flyttes fra en lokalitet til en anden lokalitet, som ikke er omfattet af denne aftale, kan kontraktparterne indgå aftale om, at aftalen omfatter den nye kørsel på samme vilkår som i øvrigt følger af denne kontrakt. Stk. 4. Ved ændringer efter stk. 1, 2 eller 3 udarbejdes der tillægsaftale efter 29. Kapitel 3 - Entreprenørens forhold Ejerforhold og underentreprenører 8. Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Stk. 2. Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af kontraktperioden skal skriftligt meddeles Kommunen. Aktie- eller anpartsbesiddelser på under 10 % af aktie- eller anpartskapitalen skal dog ikke oplyses, medmindre en sådan aktie- eller anpartspost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. På anmodning skal selskabet indsende regnskaber til Kommunen med en detaljeringsgrad og informationsværdi, svarende til kravene i selskabsloven. Stk. 3. Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele i kapitalen, er Kommunen berettiget til at opsige kontrakten med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen skal i givet fald ske senest en måned efter, at Kommunen har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet. Stk. 4. Hvis Entreprenøren er organiseret som en forening, har Kommunen stedse krav på at få udleveret gældende vedtægter samt dokumenteret oplysninger om foreningens kapitalgrundlag og drift, f.eks. i form af seneste regnskab, revideret af registreret eller statsautoriseret revisor, samt budgettet for indeværende og eventuelt kommende regnskabsår. På anmodning skal Kommunen have fremsendt regnskab. Hvis kapital- eller organisationsforholdene tilsiger det, kan Kommunen kræve, at de entreprenører, der er medlemmer af foreningen, og som deltager i kørslen under nærværende kontrakt, skal hæfte direkte over for Kommunen for misligholdelse og andre forhold i forbindelse med deres egen kørsel.

21 UDBUD AF KØRSEL 21 Stk. 5. Entreprenøren skal have Universaltilladelse (Fælleskabstilladelse) til erhvervsmæssig buskørsel i henhold til forordning nr af 21. oktober Den originale universaltilladelse skal opbevares hos Entreprenøren og kan ikke anvendes til kørsel. En bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen skal medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende. 9. [Udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen. Hvis der benyttes underentreprenører: Udfyldes med Entreprenørens oplysninger om brug af underentreprenører. Hvis der ikke benyttes underentreprenører skrives: Entreprenøren benytter ikke underentreprenører på tidspunktet for denne kontrakts ikrafttræden.] Stk. 2. Entreprenøren er eneansvarlig over for Kommunen og har det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. Stk. 3. Ønsker Entreprenøren at benytte [yderligere eller andre] underentreprenører, kræver det Kommunens forudgående, skriftlige samtykke. Kommunen kan ikke nægte samtykke uden saglig grund. Stk. 4. Entreprenøren har samme ansvar efter denne aftale, uanset om der benyttes underentreprenører. Entreprenøren indestår for, at underentreprenører lever op til alle krav i denne kontrakt. Stk. 5. Forholdet mellem Entreprenøren og underentreprenører er Kommunen uvedkommende. Kommunen fraskriver sig ved afgivelse af samtykke til brug af underentreprenører ikke retten til tilbageholdelse af eller modregning i forfaldent vederlag i tilfælde af Entreprenørens mangelfulde opfyldelse af kontrakten. Al betaling, kontakt m.v. sker til Entreprenøren. Overdragelse 10. Ægtefælle eller børn kan med Kommunens godkendelse indtræde i kørselskontrakten i stedet for Entreprenøren. Stk. 2. Entreprenøren kan i øvrigt overdrage sin forretning til tredjemand, hvis Kommunen godkender den nye Entreprenør. Stk. 3. Anvendelse af stk. 1 og 2 forudsætter, at dette ikke er i strid med EU's udbudsregler og at ægtefælle eller børn besidder alle krav og kvalifikationer, som forudsat i denne kontrakt og det forudgående udbud. Forsikring 11. Entreprenøren er til enhver tid forpligtet til at have erhvervsansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig transport. Stk. 2. Entreprenørens ansvarsforsikring efter stk. 1 skal dække ydelserne efter denne kontakt og skal pr. hændelse udgøre mindst 5 mio. kr. for personskader og 10 mio. kr. for tingsskader.

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER PROJEKTNR. A023524

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: ODDER KOMMUNE Byrådsservice Sagsnr. : 1025871 Dok.nr.: 1025892 Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse

Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Notat Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik Nedenstående er servicekrav, der sammen med øvrige udbudsbetingelser,

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD KONTRAKT mellem Naviair og Entreprenør vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD 1. Kontraktparter Denne kontrakts parter er Naviair Naviair Allé 1 DK 2770 Kastrup i det

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Udbud af navnerettighed

Udbud af navnerettighed Udbud af navnerettighed Slagelse Kommune sætter navneretten til Antvorskov Hallen i Slagelse by til salg. Beskrivelse af udbuddet: På baggrund af Slagelse Kommunes Byrådsbeslutning 26. januar 2015, sættes

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere