Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning"

Transkript

1 Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt i Byrådet 29. oktober 2012

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice... 5 Flere i beskæftigelse Ingen unødige regler... 23

3 Side 3 Fredensborg Frikommune Fredensborg Kommunes vision er tilfredse borgere. Det er ambitiøst i en tid med færre ressourcer, færre hænder og fortsatte forventninger til den offentlige service. Samtidig står landet som helhed og kommunerne i særdeleshed med en opgave om at sikre fremtidens velfærd og offentlige service inden for overkommelige økonomiske rammer. I en sådan situation må vi i fællesskab; politikere, medarbejdere og borgere forsøge at finde mulige bud på alternative løsninger til at opretholde et tilfredsstillende serviceniveau. Vi må udfordre os selv og hinanden. Her er frikommuneforsøget en kærkommen lejlighed til at rydde ud i unødige regler, der ikke giver bedre service til borgerne eller bare er overflødige, forældede og bureaukratiske. Med frikommuneforsøget har Fredensborg Kommune og de andre frikommuner en enestående chance for at bane vejen for nye og mere holdbare veje i den kommunale opgaveløsning. At være frikommune er en oplagt mulighed, som Fredensborg Kommune ønsker at gribe. En mulighed for at afprøve forsøg på en række forskellige områder. Nogle mere vidtgående end andre, men alle med det fællestræk, at de har et landsdækkende perspektiv og sigter mod at opnå en bedre ressourceanvendelse. Fredensborg Frikommune er et fælles projekt for hele kommunen. Et projekt hvor borgere, medarbejdere, ledere og politikere er i dialog om, hvilke frikommuneforsøg der skal igangsættes. Dels for at sikre en bred forankring og opbakning, som på den lange bane er en forudsætning for veltilrettelagte og velgennemførte forsøg og dels for at få igangsat forsøg, der har deres udspring såvel oppefra som nedefra. Samlet set vil det sikre det bedst mulige grundlag for et frikommuneforsøg, der nyder bred opbakning. En forudsætning der er nok så vigtig, når man som Fredensborg Kommune har ambitioner om at udfordre det bestående og de gængse sandheder og antagelser om, hvordan kommunerne skal løse velfærdsopgaverne. Frihed under ansvar Frikommuneforsøget er det første af sin slags i mange år, og har derfor karakter af en slags pionérarbejde. Eller sagt med andre ord, så belægger vi frikommunevejen, mens vi går på den. For Fredensborg Kommune er det målsætningen, at der lægges en vej så bred, at der er mulighed for at folde sig ud, men samtidig en vej, der ikke er bredere, end at den kan overskues. Med andre ord: Frihed under ansvar. Det afspejles i visionen for frikommuneforsøget, nemlig et ønske om frihed til metode og ansvar i forhold til resultater. Vision for frikommuneforsøget Fredensborg Kommune ønsker med frikommuneforsøget at bidrage til at få skabt en mere frisat offentlig sektor i Danmark, hvor borgere og ansatte oplever, at der er fokus på ydelser og resultater. Forsøgene skal derfor være ambitiøse, have perspektiv og give nogle brugbare landspolitiske erfaringer.

4 Side 4 4. runde af forsøgsansøgninger Fredensborg Kommune har indsendt 49 forsøg i de foregående tre ansøgningsrunder, hvoraf 33 forsøg er imødekommet indtil videre. Implementeringen af de forsøg er nu påbegyndt, og borgere og medarbejdere kan allerede nu på flere områder opleve den nye service. Denne fjerde ansøgningsrunde er den sidste ordinære ansøgningsrunde. Fredensborg Kommune vil dog fortsat undersøge, om der skulle være yderligere forsøg, som kan iværksættes inden for frikommuneloven. Fredensborg Kommune indsender i fjerde ansøgningsrunde med frist den 1. november 2012 forsøgsønsker på følgende fem forsøgsområder: Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice Flere i beskæftigelse Ingen unødige regler På forsøgsområdet Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice ansøges i 4. runde om følgende forsøg: Flytning af enker/enkemænd fra ægteparbolig på plejecenter Indhentning af oplysninger uden samtykke Kvalitetssikring af bevilling af høreapparater På forsøgsområdet Flere i beskæftigelse ansøges i 4. runde om følgende forsøg: Motivationsydelse til unge Uddannelsesvejledning for de årige Flere praktikpladser til de unge Udvidet praktik er vejen til uddannelse Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4 26 uger På forsøgsområdet Ingen unødige regler ansøges i 4. runde om følgende forsøg: Informeret samtykke til sundhedssamtaler på skoler Forenklet kontering i områdeledelser På de resterende forsøgsområder indsendes der i 4. runde ingen nye forsøg, da kommunen afventer resultaterne fra samarbejdet om de seks forsøgstemaer, regeringen har udvalgt. Fælles for alle de indsendte forsøgsbeskrivelser er et fokus på nytænkning, tidssvarende løsninger og afbureaukratisering. Fokus på resultater frem for regler og proces er ligeledes et centralt omdrejningspunkt for flere af ansøgningerne. Udover de enkelte forsøgsbeskrivelser indeholder ansøgningen en visionsforside for hvert område, der beskriver de bredere perspektiver og visioner bag forsøgene. På vegne af Fredensborg Kommunes Byråd Thomas Lykke Pedersen Borgmester Kim Herlev Jørgensen Kommunaldirektør

5 Side 5 Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice Fredensborg Kommune står i de kommende år over for en række udfordringer i forbindelse med befolkningsudviklingen, og samtidig forventes en stor afgang af medarbejdere alene på grund af alder. Prognosen for befolkningsudviklingen viser, at der vil ske en stigning på 27% for de + 80-årige frem til Dermed vil gruppen af ældre med behov for personlig hjælp og pleje stige, og antallet af kronisk syge borgere øges. Presset på kommunens udgifter - både i eget regi og til regionens ydelser - vil derfor stige de kommende år. Hertil skal lægges, at borgernes forventninger vil være et uændret serviceniveau også i fremtiden. Udvikling af kommunens ældrepleje gennem ny teknologi vil være én af flere vigtige veje til at imødekomme disse udfordringer. Der er allerede igangsat en række velfærdsteknologiske projekter på ældre/handicapområdet, men der er behov for at løfte indsatsen op på et højere niveau med investering i ressourcer og udvikling af innovative indsatser. Her vil frikommuneforsøget give Fredensborg Kommune nye muligheder for at tænke velfærdsteknologi og frisætning af den offentlige sektor i en sammenhæng. På ældre/handicapområdet er Fredensborg Kommune optaget af at støtte borgeren i at holde sig rask og selvhjulpen længst muligt og så godt som muligt. Ligeledes ønsker vi at støtte de ældre og handicappede i at leve bedst muligt med sygdom, svækkelse og handicap. For at nå dette mål skal der udvikles nye måder at organisere ældreplejen og handicapområdet på. Fokus skal lægges på læring for borgere og medarbejdere samt kvalitetsudvikling af kommunens service frem for kontrol og stram regelstyring, hvor denne er uhensigtsmæssig. Vi vil med frikommuneforsøget understøtte mulighederne for udvikling af organisationen i retning af læring og frihed under ansvar for medarbejdere og borgere. Fredensborg Kommune ønsker at fokusere ældrepleje til de svageste borgere. Kommunen har et højt serviceniveau til personlig pleje til denne målgruppe det ønsker vi at fastholde. Fredensborg Kommune lægger vægt på samarbejde og samspil med borgerne, frivillige organisationer, idrætsorganisationer, erhvervslivet, øvrige kommuner, regionerne mv.. Dette gælder også på ældreområdet, hvor vi med frikommuneforsøget vil søge yderligere at understøtte denne udvikling. Det handler bl.a. om samarbejde med privat praktiserende sundhedsprofessionelle og samspil med borgerne om forventningerne til serviceniveauet, vores fælles udfordringer og løsninger herpå samt udvikling af velfærdsteknologi både nu og fremover. På ældre og handicapområdet ansøges der i denne omgang om følgende forsøg: Flytning af enker/enkemænd fra ægteparbolig på plejecenter Indhentning af oplysninger uden samtykke Kvalitetssikring af bevilling af høreapparater

6 Side 6 Frikommune Fredensborg Kommune Titel på forsøg Flytning af enker/enkemænd fra ægteparbolig på plejecenter Start- og sluttidspunkt Startdato 1/ Slutdato 31/ for forsøget Kontaktperson Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af forsøget Problemstilling: Fredensborg Kommune råder over i alt 8 ægteparboliger på Kommunens pleje- og aktivitetscentre. Når den ene ægtefælle i ægteparboliger dør, ønsker Kommunen at have mulighed for at flytte enken/enkemanden til et andet lejemål på samme plejecenter. Dermed vil andre af kommunens ægtepar, der har behov for en ægteparbolig, kunne flytte ind. Ved at kunne flytte enke/enkemanden til ordinær pleje/ældrebolig afhængig af den hjælp, de måtte have behov for, når ægtefællen dør, tilvejebringes et ensartet niveau for alle enlige borgere, der er visiteret til pleje- og ældrebolig. I dag er der imidlertid ikke lovhjemmel til at flytte den efterladte enke/enkemand ved ægtefællens død (jf. lov om almene boliger). 2. Mål og forventede resultater Formål Formålet med forsøget er at sikre ensartede rammer for alle plejehjemsbeboere samtidig med, at plejeboligkapaciteten udnyttes bedst muligt. Mål At kommunens plejeboligkapacitet udnyttes, således at plejeboliggarantien kan opfyldes. Forventede resultater - At kommunens plejeboligkapacitet udnyttes bedst muligt. - At den længstlevende ægtefælle sparer huslejeudgifter. 3. Hvordan nås de opstillede mål? De ægtefæller, der har en ægteparbolig skal orienteres om, at de flyttes til anden pleje/ældrebolig ved den ene ægtefælles død. Fremover skal ægtefæller, der ønsker en ægteparbolig, orienteres om, at enken/enkemanden tilbydes andet lejemål ved ægtefællens død. De kommunale medarbejdere i visitationen, boligadministrationen samt boligforeningerne skal orienteres om, at enken/enkemanden skal tilbydes andet lejemål, samt at enken/enkemanden ikke skal have yderligere omkostninger ved flytning, betaling af indskud i nyt lejemål m.v. Alle omkostninger forbundet med flytningen dækkes af kommunen.

7 Side 7 4. Forsøgshjemler Lov om almene ældreboliger Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede personkreds. Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten. Den kommune, som efter 115, stk. 3, har givet tilsagn om støtte til ombygning af et plejehjem beliggende i en anden kommune til almene ældreboliger, udøver anvisningsretten til disse ældreboliger. Stk. 2. Almene ældreboliger, der er indrettet med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal af den almene boligorganisation udlejes til denne personkreds. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes til den personkreds, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., hvis boligerne ikke kan udlejes til personkredsen, der er nævnt i 1. pkt. Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten, jf. dog 185 b, stk. 3. Stk. 3. Almene ældreboliger, der indrettes som bofællesskaber, kan ud over den berettigede personkreds, jf. stk. 1 og 2, udlejes til personer, der er i familie med eller har en særlig tilknytning til den berettigede personkreds. Det er dog en forudsætning, at bofællesskabet i det væsentlige udlejes til den berettigede personkreds. Stk. 4. Kommunen betaler lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning. 54 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en almen plejebolig, jf. 5, stk. 2, eller for en plads på et plejehjem, jf. 192 i lov om social service, en sådan bolig eller plads senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. Stk. 2. Garantien efter stk. 1 gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt en bestemt almen plejebolig eller et bestemt plejehjem efter reglerne i 58 a. Stk. 3. Socialministeren fastsætter regler om optagelse på en venteliste og om frister for tilbud om en almen plejebolig eller en plejehjemsplads. 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parameter indgår: Medfører forsøget en bedre udnyttelse af plejeboligkapaciteten? Medfører forsøget en højere opfyldelse af plejeboliggarantien?

8 Side 8 Frikommune Fredensborg Kommune Titel på forsøg Indhentning af oplysninger uden samtykke Start- og sluttidspunkt for Startdato 1/ Slutdato 31/ forsøget Kontaktperson Trine Anker Larsen Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af forsøget Problemstilling Ansøgningen omhandler sagsbehandling til de allermest udsatte borgere. Når disse borgere flytter fra én kommune til en anden, og modtager opsøgende støtte/kontakt, kan det være vanskeligt som noget af det første at bede om samtykke til at kontakte tidligere kommune med henblik på at søge viden om tidligere indsatser i forhold til borgeren. Det er ofte borgere, der er svære at opnå kontakt med, og kontakten er oftest meget sårbar. Det betyder, at sagsbehandlingen starter forfra, og at viden og erfaring fra tidligere kommune ikke bliver anvendt til gavn for borgeren. Det er borgere med komplekse problemstillinger, som almindeligvis involverer mange områder både internt i kommunerne og eksternt hos samarbejdspartnere. Ansøgningen vil omhandle få borgere. For Fredensborg Kommune vil det dreje sig om ca. 4 om året. 2. Mål og forventede resultater Formål Formålet med forsøget er at give de mest udsatte borgere en hurtig, effektiv og målrettet indsats. Mål At sikre den enkelte borger en smidig, relevant og målrettet sagsbehandling 3. Hvordan nås de opstillede mål? 4. Forsøgshjemler LSS 99 Forventede resultater - Hurtigere fokus på relevante indsatser. - Gode erfaringer og viden deles til gavn for borgeren - Tydeligere opgavefordeling i administrationen Når en borger modtager opsøgende støtte og kontakt jf. LSS 99 kan administrationen kontakte tidligere kommune uden borgerens samtykke til indhentning af relevant oplysninger til brug for iværksættelse af fremadrettede indsatser. 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvor følgende parametre indgår: Der foretages en kvalitativ evaluering af, hvorvidt

9 Side 9 indhentningen af oplysninger medfører en mere smidig, relevant og målrettet sagsbehandling for den enkelte borger?

10 Side 10 Frikommune Fredensborg Kommune Titel på forsøg Kvalitetssikring af bevilling af høreapparater Start- og sluttidspunkt Startdato 1. juli 2013 Slutdato 31. december 2015 for forsøget Kontaktperson Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af forsøget Problemstilling Kommunen har i en periode, sammen med en række andre nordsjællandske kommuner haft en aftale med kommunikationscentret i Hillerød om at bidrage til at kvalitetssikre høreapparatbevillingerne. Det har efter kommunens opfattelse ført til bedre løsninger for borgerne, samt en ikke ubetydelig mindreudgift for kommunen. Denne praksis har Statsforvaltningen for Hovedstaden underkendt (se vedlagte bilag). Fredensborg Kommune ønsker på baggrund af de indhøstede erfaringer, at der skabes lovgivningsmæssig mulighed for fortsat at foretage denne form for kvalitetssikring. Fredensborg kommune ønsker at kvalitetssikre bevillingen af høreapparater, som udleveres til borgerne. Det er et ofte forekommende problem, at borgere ikke bevilliges korrekt høreapparat(er), hvorved de bevilligede høreapparat(er) ikke anvendes og placeres i borgerens skuffe. Derved afhjælpes borgerne ikke for deres handicap og deraf følgende evt. social isolation, og kommunen bekoster mange midler til ingen nytte. Fredensborg kommune vil med kvalitetssikringsprojektet ændre ovennævnte. Projektet gennemføres ved at indgå aftale med/ansætte en hørekonsulent. Hørekonsulenten gennemgår borgernes ansøgning om høreapparat og ordination fra speciallæge i Øre, Næse og Halssygdomme samt evt. audiogram eller andet bagvedliggende materiale. Hørekonsulenten gennemgår materialet og vurderer, om der fagligt set er belæg for bevilling. På baggrund af undersøgelse af det foreliggende materiale vil hørekonsulenten kunne pege på andre tekniske løsninger end høreapparat, hvis dette er en bedre løsning for borgeren. 2. Mål og forventede resultater Mål: At borgere der har brug for høreapparatbehandling modtager høreapparater. At borgere der har brug for anden høreteknisk hjælpemiddel

11 Side 11 modtager korrekt og relevant hjælpemiddel, der kan afhjælpe deres høretab. Forventede resultater: - At bevilligede høreapparater afhjælper borgerens hørenedsættelse. - At vi får mere tilfredse borgere, idet de på grund af en professionel og effektiv kommunal sagsbehandling, modtager det rigtige hjælpemiddel. At kommunen sparer penge ved ikke at bevillige høreapparat til borgere, hvor det beviseligt ingen effekt har på deres hørenedsættelse. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Kommunikationscentret gennemgår borgernes ansøgning om høreapparat og ordination fra speciallæge i Øre, Næse og Halssygdomme samt evt. audiogram eller andet bagvedliggende materiale. Hørekonsulenten gennemgår materialet og vurderer, om der fagligt set er belæg for bevilling. På baggrund af undersøgelse af det foreliggende materialet vil hørekonsulenten kunne pege på andre tekniske løsninger end høreapparat, hvis dette er en bedre løsning for borgeren. 4. Forsøgshjemler Lov om Social service 112, Bekendtgørelse om anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvor følgende parametre indgår: Tilfredshedsmåling blandt ansøgere til høreapparat samt måling af foreslået løsning kontra kvalitetssikret løsning

12 Side 12 Flere i beskæftigelse Den beskæftigelsesrettede indsats i Fredensborg Kommune har til formål at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet og medvirke til, at virksomhederne i både kommunen og udenfor kommunen kan få den ønskede arbejdskraft. Med status som frikommune har Fredensborg Kommune en enestående mulighed for at målrette den beskæftigelsesrettede indsats og sikre, at flere ledige borgere kommer hurtigere i job og ud af offentlig forsørgelse. Mindre bureaukrati og administration, frigørelse fra besværliggørende lovkrav, sammenhængende borgerservice og frigørelse af ressourcer er nøgleordene i frikommuneforsøgene på beskæftigelsesområdet. Ambitionen er, at borgerne oplever en mere målrettet og individuel konkret indsats over for de ledige borgere. Samtidig skal der frigøres yderligere ressourcer til de borgere, hvor der efter en konkret faglig vurdering kræves en yderligere indsats for, at borgerne kommer i job og ud af offentlig forsørgelse. Det gælder ikke mindst ungeområdet, hvor kommunen har som politisk vision at have landets laveste ungdomsarbejdsløshed. Det kræver et opgør med det omfattende regelkompleks, der er på beskæftigelsesområdet. På trods af en nylig ændring af reglerne, der har bidraget til at rydde ud i lovgivningen, er den på mange områder fortsat så omfattende, at der bruges unødig meget tid på administration frem for at sikre, at de ledige kommer i arbejde. Fredensborg Kommune ønsker som udgangspunkt at blive fritaget for alle regler på beskæftigelsesområdet, hvor det er muligt, og blive målt i forhold til de resultater, kommunen opnår. Midlet skal være motivationsfremmende og målrettet individuelle jobplaner, og resultaterne skal sættes i forhold til sammenlignelige kommuner og vurderes under hensyntagen til de samfundsøkonomiske konjunkturer. Ikke blot overfor de unge, men overfor alle de borgere, der har brug for kommunens hjælp til at få job eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. På beskæftigelsesområdet ansøges i denne omgang om følgende forsøg: Motivationsydelse til unge Uddannelsesvejledning for de årige Flere praktikpladser til de unge Udvidet praktik er vejen til uddannelse Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4 26 uger

13 Side 13 Frikommune Fredensborg Kommune Titel på forsøg Motivationsydelse til unge Start- og sluttidspunkt Startdato 1. juli 2013 Slutdato 31. december 2015 for forsøget Kontaktperson Kasper Buhl Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af forsøget Problemstilling Det skal kunne betale sig at tage en uddannelse. De unge skal derfor ikke opleve, at det kan være en fordel at modtage kontanthjælp i stedet for at tage en uddannelse. Kommunen søger derfor om lov til at udbetale en motivationsydelse til unge, der ikke har en uddannelse og er vurderet uddannelsesparate. Motivationsydelsen skal være mindre end kontanthjælpsydelsen og skal udgøre SU-niveau. Forsøget omfatter unge mellem år, da unge mellem år ifølge gældende lov efter 6 måneder får nedsat kontanthjælpsydelse svarende til SU-niveau. Unge med forsørgerpligt er ikke omfattet af forsøget. Formål Formålet med forsøget er at få flere unge i gang med et uddannelsesforløb. 2. Mål og forventede resultater Motivationsydelse skal styrke det økonomiske incitament i forhold til at starte uddannelse eller komme i job. Mål At flere unge mellem år kommer ind i uddannelsessystemet, for ad den vej at opnå bedre beskæftigelsesmuligheder som faglært frem for ufaglært. Forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? - At flere unge går i gang med en uddannelse Alle unge mellem år, der ikke har en uddannelse og er vurderet uddannelsesparate, bliver gennem en intensiv kampagne orienteret om nedsættelse af kontanthjælpen til udeboende SU-sats. Der bliver iværksat hyppige jobsamtaler for målgruppen, hvor den unge og jobkonsulenten sammen skal udarbejde en individuel uddannelsesplan, der indebærer, at den unge skal søge om optagelse på mindst to uddannelser. Målet nås gennem nedsættelse af kontanthjælpen, og ved at den ledige i samtale med jobkonsulent modtager intensiv uddannelsesvejledning i tæt samarbejde med ungdommens uddannelsesvejledning.

14 Side Forsøgshjemler Unge er i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats defineret som ledige under 30 år. I Lov om aktiv socialpolitik er unge defineret som kontanthjælpsmodtagere under 25 år. Med forsøget ønsker Fredensborg Kommunen, at unge også i forhold til Lov om aktiv social politik og denne ydelse defineres efter Lov om aktiv beskæftigelsespolitik. Det vil betyde, at kontanthjælpssatsen for unge mellem år udgør kr. svarende til udeboende SU-sats. Lov om aktiv socialpolitik. Nedenstående giver et overblik over aktuelle satser på ungeområdet. Kontanthjælp til unge u. 25 år Udeboende kr. brutto Hjemmeboende kr. brutto efter 6 måneder nedsættes hjælpen til udeboende kr. brutto hjemmeboende kr. brutto Kontanthjælp til unge o. 25 år kr. brutto uanset om de bor hjemme eller ej. Alle unge der har forsørgerpligt for hjemmeboende børn får kr. brutto. 5. Evaluering Kommunen ønsker at blive målt på resultaterne i forbindelse med forsøget. Resultaterne skal sættes i forhold til sammenlignelige kommuners resultater og vurderes under hensyntagen til de samfundsmæssige konjunkturer.

15 Side 15 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Uddannelsesvejledning for de årige Start- og sluttidspunkt for Startdato 1. juli 2013 Slutdato forsøget Kontaktperson Jens Christy Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af forsøget Problemstilling Gældende lovgivning betyder, at uddannelsesvejledningen kun er et tilbud, indtil den unge fylder 25 år. Der er fortsat en del unge, der vil drage fordel af at kunne få uddannelsesvejledning. Derfor vil kommunen ansøge om, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Øresund) kan give udannelsesvejledning til gruppen af unge mellem år. Som det er i dag vejleder UUØ unge op til 25 år. Fredensborg Kommune er i gang med/har etableret en Ungeenhed, hvor hele indsatsen med at få unge ledige i uddannelse og job, er placeret. Der er her ofte brug for også at kunne give vejledning til gruppen mellem år, og som det er i dag, er det ikke muligt. Der er ca. 20 unge, der løbende har brug for vejledning. Udvidet uddannelsesvejledning koster kr. årligt og finansieres gennem Ungeplan 2. Formål Formålet med forsøget er, at unge mellem år kan modtage kvalificeret uddannelsesvejledning fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. 2. Mål og forventede resultater Mål At så mange ledige som muligt får en kvalificeret vejledning uanset, at den unge er fyldt 25 år. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Forventede resultater - At flere unge får den rette vejledning til at finde uddannelsesmål og dermed forbedrer sine chancer for at få fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Gennem øget uddannelsesvejledning til målgruppen mellem år. 4. Forsøgshjemler Lov om vejledning nr. 671 (Vejledningsloven) 5. Evaluering Kommunen ønsker at blive målt på resultaterne i forbindelse med forsøget. Resultaterne skal sættes i forhold til sammenlignelige

16 Side 16 kommuners resultater og vurderes under hensyntagen til de samfundsmæssige konjunkturer.

17 Side 17 Frikommune Fredensborg Kommune Titel på forsøg Flere praktikpladser til de unge Start- og sluttidspunkt Startdato 1. juli 2013 Slutdato 31. december 2015 for forsøget Kontaktperson Carsten Larsson Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af forsøget Problemstilling Det er løbende en stor udfordring at finde lære- og praktikpladser til unge, der er i gang med et uddannelsesforløb. Det vurderes, at der årligt er ca. 35 unge i beskæftigelsesrettede tilbud, der modtager kontanthjælp, fordi de ikke har kunnet finde en læreplads. Der er tale om unge, der har afsluttet forskellige grundforløb på erhvervsskolen. Det betyder, at flere af de unge, der har færdiggjort et skoleforløb, ikke kommer videre i deres uddannelsesforløb, idet en del af de unge ikke ønsker at komme i skolepraktikordningen på erhvervsskolerne. I Fredensborg kommune mangler der løbende mellem 40 og 50 elevpladser til unge. Flere unge har 4-5 afsluttede grundforløb bag sig, men ingen elev/læreplads. For unge med en HG (handelsområdet) ligger vanskelighederne særligt indenfor sælgerbranchen og kontorområdet. For unge, der har afsluttet andre former for grundforløb på erhvervsskolen, er det særligt tømrerlærepladser, der er svære for de unge at få. Men også indenfor øvrige håndværk og restaurationsbranchen er det svært at finde pladser. De unge reagerer meget forskelligt på, at de ikke kan få en læreplads. Nogle fortsætter med at søge og vælger andre uddannelsesmuligheder, dog stadig uden at kunne gøre det færdigt på grund af manglende lærepladser. Andre unge mister helt modet. De bliver deprimerede og opgivende og har svært ved at se et formål med tingene. De er sårbare og kommer i risiko for misbrugsproblemer og får stigende psykiske vanskeligheder. Fredensborg Kommune vil derfor søge om lov til at finansiere den lønudgift, virksomhederne har i forbindelse med at have en elev/lærling. Ordningen skal kun gælde for unge ledige på kontanthjælp, der har gennemført et grundforløb eller på anden måde har kvalificeret sig til, at starte i et praktikforløb. Visitationen kan kun ske fra jobcenteret. Det vil sige, at virksomhederne og offentlige institutioner ikke kan visitere til ordningen.

18 Side 18 Økonomi Der er forskel fra de forskellige uddannelser på hvor lang praktikperioden er. På uddannelserne fra erhvervsskolen, hvor efterspørgslen på elev/lærepladser er størst, er længden af praktikforløbet op til 3,5 år. Lønudgiften er i gennemsnit ca kr. pr. måned. Heri er indregnet præmie i prøvetiden, bonus for at tage en elev/lærling og lønrefusion til arbejdsgiveren, når den unge er i skoleforløb. Såfremt Byrådet godkender frikommuneforsøget, og finansiering af 10 pladser pr. år. vil udgiften blive: En ung i praktikforløb i et år: kr. En ung i praktikforløb i 3,5 år: kr. 10 unge i praktikforløb i 3,5 år: kr. Formål Formålet med forsøget er at etablere flere elevpladser til unge under 30 år i de private virksomheder. Kommunen ønsker i den forbindelse at have mulighed for helt eller delvist at finansiere udgiften til nyoprettede elevpladser i de lokale virksomheder. Ifølge gældende lovgivning kan kommunen ikke i dag kompensere virksomhederne fuldt ud. 2. Mål og forventede resultater Mål At der bliver etableret flere elev/lærepladser At de unge får færdiggjort deres uddannelse, og hermed bliver i stand til at komme ud på arbejdsmarkedet som faglært arbejdskraft. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Forventede resultater - At praktikpladserne får de unge videre i uddannelsen med henblik på at komme ud på arbejdsmarkedet som faglært arbejdskraft. Kommunen vil afsætte ekstra ressourcer til at opsøge virksomhederne for at sikre flere praktikpladser, og i den forbindelse ønsker kommunen at have mulighed for helt eller delvist at finansiere den udgift til nyoprettede elevpladser i de lokale virksomheder. 4. Forsøgshjemler - Der skal etableres en tæt dialog til Erhvervsskolen og andre relevante uddannelsesinstitutioner, således at pladserne bliver skabt på virksomheder, hvor efterspørgselsbehovet er størst. 5. Evaluering Kommunen ønsker at blive målt på resultaterne i forbindelse med forsøget. Resultaterne skal sættes i forhold til sammenlignelige kommuners resultater og vurderes under hensyntagen til de samfundsmæssige konjunkturer.

19 Side 19 Frikommune Fredensborg Kommune Titel på forsøg Udvidet praktik er vejen til uddannelse Start- og sluttidspunkt Startdato 1. juli 2013 Slutdato 31. december 2015 for forsøget Kontaktperson Carsten Larsson Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af Problemstilling forsøget Gældende lovgivning giver mulighed for fire ugers praktikophold. Kun hvis den unge ikke har erhvervserfaring, langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud kan der etableres praktikforløb på 13 uger. Som oftest er fire ugers praktik indenfor et fagområde ikke tilstrækkeligt til, at den unge kan finde sig til rette i personalegruppen og få indsigt og forståelse i de faglige opgaver, der knytter sig til faget. Kommunen ønsker derfor at blive fritaget fra lovgivning for unge under 30 år på kontanthjælp i matchgruppe 1 og forsikrede ledige der højst kan være i praktik i fire uger. Med et længere praktikforløb forventes det, at den unge har større muligheder for at vælge rigtigt i forhold til uddannelse, og dermed gennemfører uddannelsen. Formål Formålet med forsøget er, at de unge på kontanthjælp i matchgruppe 1 og forsikrede ledige under 30 år kan komme i 13 ugers virksomhedspraktik. I tilfælde hvor virksomhedsnære tilbud skal medvirke til at understøtte den unges afklaring af uddannelsesvalg, er det vigtigt, at det kan ske i form af et sammenhængende virksomhedspraktikforløb på mere end fire uger. 2. Mål og forventede resultater Mål At langt flere unge bliver grundigere afklaret i forhold til uddannelsesvalg Forventede resultater - At flere unge påbegynder en uddannelse, fordi de bliver grundigere afklaret. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Ved afklaring af den unges mulige uddannelsesønsker samt afprøvning af faget i op til 13 uger, der hvor det for den unge giver mening. 4. Forsøgshjemler Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 44. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) 8.

20 Side Evaluering Kommunen ønsker at blive målt på resultaterne i forbindelse med forsøget. Resultaterne skal sættes i forhold til sammenlignelige kommuners resultater og vurderes under hensyntagen til de samfundsmæssige konjunkturer.

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Forsøgsansøgninger November 2011 Vejle Kommune

Forsøgsansøgninger November 2011 Vejle Kommune 2011 Forsøgsansøgninger November 2011 Vejle Kommune Indledning Her er anden runde af forsøgsansøgninger fra Vejle Kommune i forbindelse med frikommuneforsøget. Vejle Kommune fremsendte i august 2011 i

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 539 (100%) Ledige Ikke faglærte oktober 2009 274 (50,8%) Off. fors. hele perioden 51 (9,5%) 24 (4,5%) Selvforsørget

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Gentofte Kommune 2012-2015 Sidst opdateret 7. april 2015 Indhold Beskæftigelsesområdet... 2 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold i kontaktforløbet... 3 Individuel

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt af Byrådet 31. oktober 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar... 3 2. runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget

Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget 11. februar 2013 Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget De ni frikommuner har i frikommuneforsøgets fjerde og sidste ansøgningsrunde indsendt 82 forsøgsansøgninger. Heriblandt

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere