Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning"

Transkript

1 Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt i Byrådet 29. oktober 2012

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice... 5 Flere i beskæftigelse Ingen unødige regler... 23

3 Side 3 Fredensborg Frikommune Fredensborg Kommunes vision er tilfredse borgere. Det er ambitiøst i en tid med færre ressourcer, færre hænder og fortsatte forventninger til den offentlige service. Samtidig står landet som helhed og kommunerne i særdeleshed med en opgave om at sikre fremtidens velfærd og offentlige service inden for overkommelige økonomiske rammer. I en sådan situation må vi i fællesskab; politikere, medarbejdere og borgere forsøge at finde mulige bud på alternative løsninger til at opretholde et tilfredsstillende serviceniveau. Vi må udfordre os selv og hinanden. Her er frikommuneforsøget en kærkommen lejlighed til at rydde ud i unødige regler, der ikke giver bedre service til borgerne eller bare er overflødige, forældede og bureaukratiske. Med frikommuneforsøget har Fredensborg Kommune og de andre frikommuner en enestående chance for at bane vejen for nye og mere holdbare veje i den kommunale opgaveløsning. At være frikommune er en oplagt mulighed, som Fredensborg Kommune ønsker at gribe. En mulighed for at afprøve forsøg på en række forskellige områder. Nogle mere vidtgående end andre, men alle med det fællestræk, at de har et landsdækkende perspektiv og sigter mod at opnå en bedre ressourceanvendelse. Fredensborg Frikommune er et fælles projekt for hele kommunen. Et projekt hvor borgere, medarbejdere, ledere og politikere er i dialog om, hvilke frikommuneforsøg der skal igangsættes. Dels for at sikre en bred forankring og opbakning, som på den lange bane er en forudsætning for veltilrettelagte og velgennemførte forsøg og dels for at få igangsat forsøg, der har deres udspring såvel oppefra som nedefra. Samlet set vil det sikre det bedst mulige grundlag for et frikommuneforsøg, der nyder bred opbakning. En forudsætning der er nok så vigtig, når man som Fredensborg Kommune har ambitioner om at udfordre det bestående og de gængse sandheder og antagelser om, hvordan kommunerne skal løse velfærdsopgaverne. Frihed under ansvar Frikommuneforsøget er det første af sin slags i mange år, og har derfor karakter af en slags pionérarbejde. Eller sagt med andre ord, så belægger vi frikommunevejen, mens vi går på den. For Fredensborg Kommune er det målsætningen, at der lægges en vej så bred, at der er mulighed for at folde sig ud, men samtidig en vej, der ikke er bredere, end at den kan overskues. Med andre ord: Frihed under ansvar. Det afspejles i visionen for frikommuneforsøget, nemlig et ønske om frihed til metode og ansvar i forhold til resultater. Vision for frikommuneforsøget Fredensborg Kommune ønsker med frikommuneforsøget at bidrage til at få skabt en mere frisat offentlig sektor i Danmark, hvor borgere og ansatte oplever, at der er fokus på ydelser og resultater. Forsøgene skal derfor være ambitiøse, have perspektiv og give nogle brugbare landspolitiske erfaringer.

4 Side 4 4. runde af forsøgsansøgninger Fredensborg Kommune har indsendt 49 forsøg i de foregående tre ansøgningsrunder, hvoraf 33 forsøg er imødekommet indtil videre. Implementeringen af de forsøg er nu påbegyndt, og borgere og medarbejdere kan allerede nu på flere områder opleve den nye service. Denne fjerde ansøgningsrunde er den sidste ordinære ansøgningsrunde. Fredensborg Kommune vil dog fortsat undersøge, om der skulle være yderligere forsøg, som kan iværksættes inden for frikommuneloven. Fredensborg Kommune indsender i fjerde ansøgningsrunde med frist den 1. november 2012 forsøgsønsker på følgende fem forsøgsområder: Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice Flere i beskæftigelse Ingen unødige regler På forsøgsområdet Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice ansøges i 4. runde om følgende forsøg: Flytning af enker/enkemænd fra ægteparbolig på plejecenter Indhentning af oplysninger uden samtykke Kvalitetssikring af bevilling af høreapparater På forsøgsområdet Flere i beskæftigelse ansøges i 4. runde om følgende forsøg: Motivationsydelse til unge Uddannelsesvejledning for de årige Flere praktikpladser til de unge Udvidet praktik er vejen til uddannelse Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4 26 uger På forsøgsområdet Ingen unødige regler ansøges i 4. runde om følgende forsøg: Informeret samtykke til sundhedssamtaler på skoler Forenklet kontering i områdeledelser På de resterende forsøgsområder indsendes der i 4. runde ingen nye forsøg, da kommunen afventer resultaterne fra samarbejdet om de seks forsøgstemaer, regeringen har udvalgt. Fælles for alle de indsendte forsøgsbeskrivelser er et fokus på nytænkning, tidssvarende løsninger og afbureaukratisering. Fokus på resultater frem for regler og proces er ligeledes et centralt omdrejningspunkt for flere af ansøgningerne. Udover de enkelte forsøgsbeskrivelser indeholder ansøgningen en visionsforside for hvert område, der beskriver de bredere perspektiver og visioner bag forsøgene. På vegne af Fredensborg Kommunes Byråd Thomas Lykke Pedersen Borgmester Kim Herlev Jørgensen Kommunaldirektør

5 Side 5 Innovation og forenkling i fremtidens ældrepleje og handicapservice Fredensborg Kommune står i de kommende år over for en række udfordringer i forbindelse med befolkningsudviklingen, og samtidig forventes en stor afgang af medarbejdere alene på grund af alder. Prognosen for befolkningsudviklingen viser, at der vil ske en stigning på 27% for de + 80-årige frem til Dermed vil gruppen af ældre med behov for personlig hjælp og pleje stige, og antallet af kronisk syge borgere øges. Presset på kommunens udgifter - både i eget regi og til regionens ydelser - vil derfor stige de kommende år. Hertil skal lægges, at borgernes forventninger vil være et uændret serviceniveau også i fremtiden. Udvikling af kommunens ældrepleje gennem ny teknologi vil være én af flere vigtige veje til at imødekomme disse udfordringer. Der er allerede igangsat en række velfærdsteknologiske projekter på ældre/handicapområdet, men der er behov for at løfte indsatsen op på et højere niveau med investering i ressourcer og udvikling af innovative indsatser. Her vil frikommuneforsøget give Fredensborg Kommune nye muligheder for at tænke velfærdsteknologi og frisætning af den offentlige sektor i en sammenhæng. På ældre/handicapområdet er Fredensborg Kommune optaget af at støtte borgeren i at holde sig rask og selvhjulpen længst muligt og så godt som muligt. Ligeledes ønsker vi at støtte de ældre og handicappede i at leve bedst muligt med sygdom, svækkelse og handicap. For at nå dette mål skal der udvikles nye måder at organisere ældreplejen og handicapområdet på. Fokus skal lægges på læring for borgere og medarbejdere samt kvalitetsudvikling af kommunens service frem for kontrol og stram regelstyring, hvor denne er uhensigtsmæssig. Vi vil med frikommuneforsøget understøtte mulighederne for udvikling af organisationen i retning af læring og frihed under ansvar for medarbejdere og borgere. Fredensborg Kommune ønsker at fokusere ældrepleje til de svageste borgere. Kommunen har et højt serviceniveau til personlig pleje til denne målgruppe det ønsker vi at fastholde. Fredensborg Kommune lægger vægt på samarbejde og samspil med borgerne, frivillige organisationer, idrætsorganisationer, erhvervslivet, øvrige kommuner, regionerne mv.. Dette gælder også på ældreområdet, hvor vi med frikommuneforsøget vil søge yderligere at understøtte denne udvikling. Det handler bl.a. om samarbejde med privat praktiserende sundhedsprofessionelle og samspil med borgerne om forventningerne til serviceniveauet, vores fælles udfordringer og løsninger herpå samt udvikling af velfærdsteknologi både nu og fremover. På ældre og handicapområdet ansøges der i denne omgang om følgende forsøg: Flytning af enker/enkemænd fra ægteparbolig på plejecenter Indhentning af oplysninger uden samtykke Kvalitetssikring af bevilling af høreapparater

6 Side 6 Frikommune Fredensborg Kommune Titel på forsøg Flytning af enker/enkemænd fra ægteparbolig på plejecenter Start- og sluttidspunkt Startdato 1/ Slutdato 31/ for forsøget Kontaktperson Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af forsøget Problemstilling: Fredensborg Kommune råder over i alt 8 ægteparboliger på Kommunens pleje- og aktivitetscentre. Når den ene ægtefælle i ægteparboliger dør, ønsker Kommunen at have mulighed for at flytte enken/enkemanden til et andet lejemål på samme plejecenter. Dermed vil andre af kommunens ægtepar, der har behov for en ægteparbolig, kunne flytte ind. Ved at kunne flytte enke/enkemanden til ordinær pleje/ældrebolig afhængig af den hjælp, de måtte have behov for, når ægtefællen dør, tilvejebringes et ensartet niveau for alle enlige borgere, der er visiteret til pleje- og ældrebolig. I dag er der imidlertid ikke lovhjemmel til at flytte den efterladte enke/enkemand ved ægtefællens død (jf. lov om almene boliger). 2. Mål og forventede resultater Formål Formålet med forsøget er at sikre ensartede rammer for alle plejehjemsbeboere samtidig med, at plejeboligkapaciteten udnyttes bedst muligt. Mål At kommunens plejeboligkapacitet udnyttes, således at plejeboliggarantien kan opfyldes. Forventede resultater - At kommunens plejeboligkapacitet udnyttes bedst muligt. - At den længstlevende ægtefælle sparer huslejeudgifter. 3. Hvordan nås de opstillede mål? De ægtefæller, der har en ægteparbolig skal orienteres om, at de flyttes til anden pleje/ældrebolig ved den ene ægtefælles død. Fremover skal ægtefæller, der ønsker en ægteparbolig, orienteres om, at enken/enkemanden tilbydes andet lejemål ved ægtefællens død. De kommunale medarbejdere i visitationen, boligadministrationen samt boligforeningerne skal orienteres om, at enken/enkemanden skal tilbydes andet lejemål, samt at enken/enkemanden ikke skal have yderligere omkostninger ved flytning, betaling af indskud i nyt lejemål m.v. Alle omkostninger forbundet med flytningen dækkes af kommunen.

7 Side 7 4. Forsøgshjemler Lov om almene ældreboliger Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede personkreds. Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten. Den kommune, som efter 115, stk. 3, har givet tilsagn om støtte til ombygning af et plejehjem beliggende i en anden kommune til almene ældreboliger, udøver anvisningsretten til disse ældreboliger. Stk. 2. Almene ældreboliger, der er indrettet med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal af den almene boligorganisation udlejes til denne personkreds. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes til den personkreds, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., hvis boligerne ikke kan udlejes til personkredsen, der er nævnt i 1. pkt. Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten, jf. dog 185 b, stk. 3. Stk. 3. Almene ældreboliger, der indrettes som bofællesskaber, kan ud over den berettigede personkreds, jf. stk. 1 og 2, udlejes til personer, der er i familie med eller har en særlig tilknytning til den berettigede personkreds. Det er dog en forudsætning, at bofællesskabet i det væsentlige udlejes til den berettigede personkreds. Stk. 4. Kommunen betaler lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning. 54 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en almen plejebolig, jf. 5, stk. 2, eller for en plads på et plejehjem, jf. 192 i lov om social service, en sådan bolig eller plads senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. Stk. 2. Garantien efter stk. 1 gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt en bestemt almen plejebolig eller et bestemt plejehjem efter reglerne i 58 a. Stk. 3. Socialministeren fastsætter regler om optagelse på en venteliste og om frister for tilbud om en almen plejebolig eller en plejehjemsplads. 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parameter indgår: Medfører forsøget en bedre udnyttelse af plejeboligkapaciteten? Medfører forsøget en højere opfyldelse af plejeboliggarantien?

8 Side 8 Frikommune Fredensborg Kommune Titel på forsøg Indhentning af oplysninger uden samtykke Start- og sluttidspunkt for Startdato 1/ Slutdato 31/ forsøget Kontaktperson Trine Anker Larsen Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af forsøget Problemstilling Ansøgningen omhandler sagsbehandling til de allermest udsatte borgere. Når disse borgere flytter fra én kommune til en anden, og modtager opsøgende støtte/kontakt, kan det være vanskeligt som noget af det første at bede om samtykke til at kontakte tidligere kommune med henblik på at søge viden om tidligere indsatser i forhold til borgeren. Det er ofte borgere, der er svære at opnå kontakt med, og kontakten er oftest meget sårbar. Det betyder, at sagsbehandlingen starter forfra, og at viden og erfaring fra tidligere kommune ikke bliver anvendt til gavn for borgeren. Det er borgere med komplekse problemstillinger, som almindeligvis involverer mange områder både internt i kommunerne og eksternt hos samarbejdspartnere. Ansøgningen vil omhandle få borgere. For Fredensborg Kommune vil det dreje sig om ca. 4 om året. 2. Mål og forventede resultater Formål Formålet med forsøget er at give de mest udsatte borgere en hurtig, effektiv og målrettet indsats. Mål At sikre den enkelte borger en smidig, relevant og målrettet sagsbehandling 3. Hvordan nås de opstillede mål? 4. Forsøgshjemler LSS 99 Forventede resultater - Hurtigere fokus på relevante indsatser. - Gode erfaringer og viden deles til gavn for borgeren - Tydeligere opgavefordeling i administrationen Når en borger modtager opsøgende støtte og kontakt jf. LSS 99 kan administrationen kontakte tidligere kommune uden borgerens samtykke til indhentning af relevant oplysninger til brug for iværksættelse af fremadrettede indsatser. 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvor følgende parametre indgår: Der foretages en kvalitativ evaluering af, hvorvidt

9 Side 9 indhentningen af oplysninger medfører en mere smidig, relevant og målrettet sagsbehandling for den enkelte borger?

10 Side 10 Frikommune Fredensborg Kommune Titel på forsøg Kvalitetssikring af bevilling af høreapparater Start- og sluttidspunkt Startdato 1. juli 2013 Slutdato 31. december 2015 for forsøget Kontaktperson Hans Bækvang Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af forsøget Problemstilling Kommunen har i en periode, sammen med en række andre nordsjællandske kommuner haft en aftale med kommunikationscentret i Hillerød om at bidrage til at kvalitetssikre høreapparatbevillingerne. Det har efter kommunens opfattelse ført til bedre løsninger for borgerne, samt en ikke ubetydelig mindreudgift for kommunen. Denne praksis har Statsforvaltningen for Hovedstaden underkendt (se vedlagte bilag). Fredensborg Kommune ønsker på baggrund af de indhøstede erfaringer, at der skabes lovgivningsmæssig mulighed for fortsat at foretage denne form for kvalitetssikring. Fredensborg kommune ønsker at kvalitetssikre bevillingen af høreapparater, som udleveres til borgerne. Det er et ofte forekommende problem, at borgere ikke bevilliges korrekt høreapparat(er), hvorved de bevilligede høreapparat(er) ikke anvendes og placeres i borgerens skuffe. Derved afhjælpes borgerne ikke for deres handicap og deraf følgende evt. social isolation, og kommunen bekoster mange midler til ingen nytte. Fredensborg kommune vil med kvalitetssikringsprojektet ændre ovennævnte. Projektet gennemføres ved at indgå aftale med/ansætte en hørekonsulent. Hørekonsulenten gennemgår borgernes ansøgning om høreapparat og ordination fra speciallæge i Øre, Næse og Halssygdomme samt evt. audiogram eller andet bagvedliggende materiale. Hørekonsulenten gennemgår materialet og vurderer, om der fagligt set er belæg for bevilling. På baggrund af undersøgelse af det foreliggende materiale vil hørekonsulenten kunne pege på andre tekniske løsninger end høreapparat, hvis dette er en bedre løsning for borgeren. 2. Mål og forventede resultater Mål: At borgere der har brug for høreapparatbehandling modtager høreapparater. At borgere der har brug for anden høreteknisk hjælpemiddel

11 Side 11 modtager korrekt og relevant hjælpemiddel, der kan afhjælpe deres høretab. Forventede resultater: - At bevilligede høreapparater afhjælper borgerens hørenedsættelse. - At vi får mere tilfredse borgere, idet de på grund af en professionel og effektiv kommunal sagsbehandling, modtager det rigtige hjælpemiddel. At kommunen sparer penge ved ikke at bevillige høreapparat til borgere, hvor det beviseligt ingen effekt har på deres hørenedsættelse. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Kommunikationscentret gennemgår borgernes ansøgning om høreapparat og ordination fra speciallæge i Øre, Næse og Halssygdomme samt evt. audiogram eller andet bagvedliggende materiale. Hørekonsulenten gennemgår materialet og vurderer, om der fagligt set er belæg for bevilling. På baggrund af undersøgelse af det foreliggende materialet vil hørekonsulenten kunne pege på andre tekniske løsninger end høreapparat, hvis dette er en bedre løsning for borgeren. 4. Forsøgshjemler Lov om Social service 112, Bekendtgørelse om anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven 5. Evaluering Der foretages en evaluering, hvor følgende parametre indgår: Tilfredshedsmåling blandt ansøgere til høreapparat samt måling af foreslået løsning kontra kvalitetssikret løsning

12 Side 12 Flere i beskæftigelse Den beskæftigelsesrettede indsats i Fredensborg Kommune har til formål at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet og medvirke til, at virksomhederne i både kommunen og udenfor kommunen kan få den ønskede arbejdskraft. Med status som frikommune har Fredensborg Kommune en enestående mulighed for at målrette den beskæftigelsesrettede indsats og sikre, at flere ledige borgere kommer hurtigere i job og ud af offentlig forsørgelse. Mindre bureaukrati og administration, frigørelse fra besværliggørende lovkrav, sammenhængende borgerservice og frigørelse af ressourcer er nøgleordene i frikommuneforsøgene på beskæftigelsesområdet. Ambitionen er, at borgerne oplever en mere målrettet og individuel konkret indsats over for de ledige borgere. Samtidig skal der frigøres yderligere ressourcer til de borgere, hvor der efter en konkret faglig vurdering kræves en yderligere indsats for, at borgerne kommer i job og ud af offentlig forsørgelse. Det gælder ikke mindst ungeområdet, hvor kommunen har som politisk vision at have landets laveste ungdomsarbejdsløshed. Det kræver et opgør med det omfattende regelkompleks, der er på beskæftigelsesområdet. På trods af en nylig ændring af reglerne, der har bidraget til at rydde ud i lovgivningen, er den på mange områder fortsat så omfattende, at der bruges unødig meget tid på administration frem for at sikre, at de ledige kommer i arbejde. Fredensborg Kommune ønsker som udgangspunkt at blive fritaget for alle regler på beskæftigelsesområdet, hvor det er muligt, og blive målt i forhold til de resultater, kommunen opnår. Midlet skal være motivationsfremmende og målrettet individuelle jobplaner, og resultaterne skal sættes i forhold til sammenlignelige kommuner og vurderes under hensyntagen til de samfundsøkonomiske konjunkturer. Ikke blot overfor de unge, men overfor alle de borgere, der har brug for kommunens hjælp til at få job eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. På beskæftigelsesområdet ansøges i denne omgang om følgende forsøg: Motivationsydelse til unge Uddannelsesvejledning for de årige Flere praktikpladser til de unge Udvidet praktik er vejen til uddannelse Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4 26 uger

13 Side 13 Frikommune Fredensborg Kommune Titel på forsøg Motivationsydelse til unge Start- og sluttidspunkt Startdato 1. juli 2013 Slutdato 31. december 2015 for forsøget Kontaktperson Kasper Buhl Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af forsøget Problemstilling Det skal kunne betale sig at tage en uddannelse. De unge skal derfor ikke opleve, at det kan være en fordel at modtage kontanthjælp i stedet for at tage en uddannelse. Kommunen søger derfor om lov til at udbetale en motivationsydelse til unge, der ikke har en uddannelse og er vurderet uddannelsesparate. Motivationsydelsen skal være mindre end kontanthjælpsydelsen og skal udgøre SU-niveau. Forsøget omfatter unge mellem år, da unge mellem år ifølge gældende lov efter 6 måneder får nedsat kontanthjælpsydelse svarende til SU-niveau. Unge med forsørgerpligt er ikke omfattet af forsøget. Formål Formålet med forsøget er at få flere unge i gang med et uddannelsesforløb. 2. Mål og forventede resultater Motivationsydelse skal styrke det økonomiske incitament i forhold til at starte uddannelse eller komme i job. Mål At flere unge mellem år kommer ind i uddannelsessystemet, for ad den vej at opnå bedre beskæftigelsesmuligheder som faglært frem for ufaglært. Forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? - At flere unge går i gang med en uddannelse Alle unge mellem år, der ikke har en uddannelse og er vurderet uddannelsesparate, bliver gennem en intensiv kampagne orienteret om nedsættelse af kontanthjælpen til udeboende SU-sats. Der bliver iværksat hyppige jobsamtaler for målgruppen, hvor den unge og jobkonsulenten sammen skal udarbejde en individuel uddannelsesplan, der indebærer, at den unge skal søge om optagelse på mindst to uddannelser. Målet nås gennem nedsættelse af kontanthjælpen, og ved at den ledige i samtale med jobkonsulent modtager intensiv uddannelsesvejledning i tæt samarbejde med ungdommens uddannelsesvejledning.

14 Side Forsøgshjemler Unge er i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats defineret som ledige under 30 år. I Lov om aktiv socialpolitik er unge defineret som kontanthjælpsmodtagere under 25 år. Med forsøget ønsker Fredensborg Kommunen, at unge også i forhold til Lov om aktiv social politik og denne ydelse defineres efter Lov om aktiv beskæftigelsespolitik. Det vil betyde, at kontanthjælpssatsen for unge mellem år udgør kr. svarende til udeboende SU-sats. Lov om aktiv socialpolitik. Nedenstående giver et overblik over aktuelle satser på ungeområdet. Kontanthjælp til unge u. 25 år Udeboende kr. brutto Hjemmeboende kr. brutto efter 6 måneder nedsættes hjælpen til udeboende kr. brutto hjemmeboende kr. brutto Kontanthjælp til unge o. 25 år kr. brutto uanset om de bor hjemme eller ej. Alle unge der har forsørgerpligt for hjemmeboende børn får kr. brutto. 5. Evaluering Kommunen ønsker at blive målt på resultaterne i forbindelse med forsøget. Resultaterne skal sættes i forhold til sammenlignelige kommuners resultater og vurderes under hensyntagen til de samfundsmæssige konjunkturer.

15 Side 15 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Uddannelsesvejledning for de årige Start- og sluttidspunkt for Startdato 1. juli 2013 Slutdato forsøget Kontaktperson Jens Christy Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af forsøget Problemstilling Gældende lovgivning betyder, at uddannelsesvejledningen kun er et tilbud, indtil den unge fylder 25 år. Der er fortsat en del unge, der vil drage fordel af at kunne få uddannelsesvejledning. Derfor vil kommunen ansøge om, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Øresund) kan give udannelsesvejledning til gruppen af unge mellem år. Som det er i dag vejleder UUØ unge op til 25 år. Fredensborg Kommune er i gang med/har etableret en Ungeenhed, hvor hele indsatsen med at få unge ledige i uddannelse og job, er placeret. Der er her ofte brug for også at kunne give vejledning til gruppen mellem år, og som det er i dag, er det ikke muligt. Der er ca. 20 unge, der løbende har brug for vejledning. Udvidet uddannelsesvejledning koster kr. årligt og finansieres gennem Ungeplan 2. Formål Formålet med forsøget er, at unge mellem år kan modtage kvalificeret uddannelsesvejledning fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. 2. Mål og forventede resultater Mål At så mange ledige som muligt får en kvalificeret vejledning uanset, at den unge er fyldt 25 år. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Forventede resultater - At flere unge får den rette vejledning til at finde uddannelsesmål og dermed forbedrer sine chancer for at få fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Gennem øget uddannelsesvejledning til målgruppen mellem år. 4. Forsøgshjemler Lov om vejledning nr. 671 (Vejledningsloven) 5. Evaluering Kommunen ønsker at blive målt på resultaterne i forbindelse med forsøget. Resultaterne skal sættes i forhold til sammenlignelige

16 Side 16 kommuners resultater og vurderes under hensyntagen til de samfundsmæssige konjunkturer.

17 Side 17 Frikommune Fredensborg Kommune Titel på forsøg Flere praktikpladser til de unge Start- og sluttidspunkt Startdato 1. juli 2013 Slutdato 31. december 2015 for forsøget Kontaktperson Carsten Larsson Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af forsøget Problemstilling Det er løbende en stor udfordring at finde lære- og praktikpladser til unge, der er i gang med et uddannelsesforløb. Det vurderes, at der årligt er ca. 35 unge i beskæftigelsesrettede tilbud, der modtager kontanthjælp, fordi de ikke har kunnet finde en læreplads. Der er tale om unge, der har afsluttet forskellige grundforløb på erhvervsskolen. Det betyder, at flere af de unge, der har færdiggjort et skoleforløb, ikke kommer videre i deres uddannelsesforløb, idet en del af de unge ikke ønsker at komme i skolepraktikordningen på erhvervsskolerne. I Fredensborg kommune mangler der løbende mellem 40 og 50 elevpladser til unge. Flere unge har 4-5 afsluttede grundforløb bag sig, men ingen elev/læreplads. For unge med en HG (handelsområdet) ligger vanskelighederne særligt indenfor sælgerbranchen og kontorområdet. For unge, der har afsluttet andre former for grundforløb på erhvervsskolen, er det særligt tømrerlærepladser, der er svære for de unge at få. Men også indenfor øvrige håndværk og restaurationsbranchen er det svært at finde pladser. De unge reagerer meget forskelligt på, at de ikke kan få en læreplads. Nogle fortsætter med at søge og vælger andre uddannelsesmuligheder, dog stadig uden at kunne gøre det færdigt på grund af manglende lærepladser. Andre unge mister helt modet. De bliver deprimerede og opgivende og har svært ved at se et formål med tingene. De er sårbare og kommer i risiko for misbrugsproblemer og får stigende psykiske vanskeligheder. Fredensborg Kommune vil derfor søge om lov til at finansiere den lønudgift, virksomhederne har i forbindelse med at have en elev/lærling. Ordningen skal kun gælde for unge ledige på kontanthjælp, der har gennemført et grundforløb eller på anden måde har kvalificeret sig til, at starte i et praktikforløb. Visitationen kan kun ske fra jobcenteret. Det vil sige, at virksomhederne og offentlige institutioner ikke kan visitere til ordningen.

18 Side 18 Økonomi Der er forskel fra de forskellige uddannelser på hvor lang praktikperioden er. På uddannelserne fra erhvervsskolen, hvor efterspørgslen på elev/lærepladser er størst, er længden af praktikforløbet op til 3,5 år. Lønudgiften er i gennemsnit ca kr. pr. måned. Heri er indregnet præmie i prøvetiden, bonus for at tage en elev/lærling og lønrefusion til arbejdsgiveren, når den unge er i skoleforløb. Såfremt Byrådet godkender frikommuneforsøget, og finansiering af 10 pladser pr. år. vil udgiften blive: En ung i praktikforløb i et år: kr. En ung i praktikforløb i 3,5 år: kr. 10 unge i praktikforløb i 3,5 år: kr. Formål Formålet med forsøget er at etablere flere elevpladser til unge under 30 år i de private virksomheder. Kommunen ønsker i den forbindelse at have mulighed for helt eller delvist at finansiere udgiften til nyoprettede elevpladser i de lokale virksomheder. Ifølge gældende lovgivning kan kommunen ikke i dag kompensere virksomhederne fuldt ud. 2. Mål og forventede resultater Mål At der bliver etableret flere elev/lærepladser At de unge får færdiggjort deres uddannelse, og hermed bliver i stand til at komme ud på arbejdsmarkedet som faglært arbejdskraft. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Forventede resultater - At praktikpladserne får de unge videre i uddannelsen med henblik på at komme ud på arbejdsmarkedet som faglært arbejdskraft. Kommunen vil afsætte ekstra ressourcer til at opsøge virksomhederne for at sikre flere praktikpladser, og i den forbindelse ønsker kommunen at have mulighed for helt eller delvist at finansiere den udgift til nyoprettede elevpladser i de lokale virksomheder. 4. Forsøgshjemler - Der skal etableres en tæt dialog til Erhvervsskolen og andre relevante uddannelsesinstitutioner, således at pladserne bliver skabt på virksomheder, hvor efterspørgselsbehovet er størst. 5. Evaluering Kommunen ønsker at blive målt på resultaterne i forbindelse med forsøget. Resultaterne skal sættes i forhold til sammenlignelige kommuners resultater og vurderes under hensyntagen til de samfundsmæssige konjunkturer.

19 Side 19 Frikommune Fredensborg Kommune Titel på forsøg Udvidet praktik er vejen til uddannelse Start- og sluttidspunkt Startdato 1. juli 2013 Slutdato 31. december 2015 for forsøget Kontaktperson Carsten Larsson Telefon Dato for ansøgning 1. november Beskrivelse af Problemstilling forsøget Gældende lovgivning giver mulighed for fire ugers praktikophold. Kun hvis den unge ikke har erhvervserfaring, langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud kan der etableres praktikforløb på 13 uger. Som oftest er fire ugers praktik indenfor et fagområde ikke tilstrækkeligt til, at den unge kan finde sig til rette i personalegruppen og få indsigt og forståelse i de faglige opgaver, der knytter sig til faget. Kommunen ønsker derfor at blive fritaget fra lovgivning for unge under 30 år på kontanthjælp i matchgruppe 1 og forsikrede ledige der højst kan være i praktik i fire uger. Med et længere praktikforløb forventes det, at den unge har større muligheder for at vælge rigtigt i forhold til uddannelse, og dermed gennemfører uddannelsen. Formål Formålet med forsøget er, at de unge på kontanthjælp i matchgruppe 1 og forsikrede ledige under 30 år kan komme i 13 ugers virksomhedspraktik. I tilfælde hvor virksomhedsnære tilbud skal medvirke til at understøtte den unges afklaring af uddannelsesvalg, er det vigtigt, at det kan ske i form af et sammenhængende virksomhedspraktikforløb på mere end fire uger. 2. Mål og forventede resultater Mål At langt flere unge bliver grundigere afklaret i forhold til uddannelsesvalg Forventede resultater - At flere unge påbegynder en uddannelse, fordi de bliver grundigere afklaret. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Ved afklaring af den unges mulige uddannelsesønsker samt afprøvning af faget i op til 13 uger, der hvor det for den unge giver mening. 4. Forsøgshjemler Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 44. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) 8.

20 Side Evaluering Kommunen ønsker at blive målt på resultaterne i forbindelse med forsøget. Resultaterne skal sættes i forhold til sammenlignelige kommuners resultater og vurderes under hensyntagen til de samfundsmæssige konjunkturer.