Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT"

Transkript

1 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Copenhagen Business School, 2013 Travel agents in relation to VAT Lisette Ekvall Antal anslag/antal normalsider: / 78,5 Dato for aflevering: 19. april 2013 Vejleder: Mette Juul

2 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 English Summary Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Teori EU-regulering, Momssystemdirektivet Generelt om Momssystemdirektivet Levering af ydelser Særordning for rejsebureauer Dansk regulering Levering af ydelser Særordning for rejsebureauer - lovgivning Særordning for rejsebureauer den juridiske vejledning Særordning for rejsebureauer - vejledning Rejsebureauer inden særordningens indførsel EU-afgørelser C-163/91 Van Ginkel C-260/95 DFDS A/S C-308/96 og C-94/97 Madgett og Baldwin samt The Howden Court Hotel C-149/01 First Choice Holidays plc C-200/04 ISt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH C-31/10 Minerva Kulturreisen GmbH C-189/11 Kommissionen mod Spanien C-193/11 Kommissionen mod Polen... 29

3 Side C-220/11 Star Coaches C-236/11 Kommissionen mod Italien C-269/11 Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik C-293/11 Kommissionen mod den Hellenske Republik C-296/11 Kommissionen mod Frankrig C-309/11 Kommissionen mod Finland C-450/11 Kommissionen mod Portugal C-557/11 Kozak Danske afgørelser fra domstole Star Tour A/S (SKM ØLR/TfS 2004, 353 samt SKM HR/TfS 2005, 911) Hotel Romantik (SKM ØLR / TfS 2009, 243 samt SKM ØLR / TfS 2010, 135 ) Danske afgørelser administrative LSR / TfS 1999, LSR / TfS 2000, SKM TS / TfS 2001, SKM LSR / TfS 2005, SKM LSR / TfS 2006, SKM SKAT / TfS 2006, SKM SR / TfS 2008, LSR SKM SR / TfS 2008, Styresignal SKM 2010, 228 / TfS 2010, Nyhavn Rejser (LSR ) SKM SR / TfS 2011, SKM SR / TfS 2011,

4 Side SKM SR / TfS 2011, SKM SR / TfS 2011, SKM SR / TfS 2011, LSR SKM SR / TfS 2012, SKM SR / TfS 2012, SKM SR / TfS 2012, SKM SR Analyse EU s definition af et rejsebureau i momsmæssig forstand Delkonklusion Dansk definition af et rejsebureau og sammenhæng med EU Delkonklusion Konsekvenser for rejsebureauer vedrørende leveringssted og fradragsret Leveringssted under momssærordningen for rejsebureauer Fradragsret under momssærordningen for rejsebureauer Delkonklusion Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bøger og artikler Direktiver, love, vejledninger mv Domme og afgørelser Domme og afgørelser fra EU-Domstolen Domme og afgørelser fra Danmark... 83

5 Side 4 1 English Summary This master thesis deals with the special VAT scheme for travel agents. Travel agents have some challenges using the usual VAT rules, as the delivered services often are delivered in different countries and consists of a number of different services e.g. transportation, accommodation, dining etc.. The special VAT scheme was applicable in Denmark from January 1, Before that time, travel agents in Denmark was not subject to VAT but had to pay payroll tax. My analysis will be based on the rules from the European VAT directive, judgments of the European Court of Justice, the Danish VAT legislation and Danish case law. The special VAT scheme for travel agents is established in the European VAT directive articles 306 to 310. Travel agents and tour operators can use the special scheme, if they deal directly with the traveler in their own name and use the supplies and services of other taxable persons in the provision of travel arrangements. In Denmark the rules is stated in the VAT law article 67 to 68a and is a direct incorporation of the rules in the European VAT directive. The definition of a travel agent has to be in accordance with the European definition, both before and after the introduction of the special VAT scheme. My analysis shows, that some inconsistencies has appeared before the introduction of the special VAT scheme where the Danish law and case law extended the concept of a travel agent. From January 1, 2011 the Danish definition corresponds better with the European definition. If a travel agent is within the scope of the special scheme, the statement of sales tax payable is based on the company s margin. The margin is a calculation of the difference between the total amount paid by the traveler before VAT and the actual cost of the purchased services including VAT. The place of taxation is the travel agents country of establishment no matter in which country the journey takes place. Therefore it is attractive for travel agents to meet the definition in the special VAT scheme, since using the special VAT scheme removes some obstacles that would have appeared, if the usual VAT rules should be used.

6 Side 5 2 Indledning Danmark indførte pr. 1. januar 2011 den såkaldte momssærordning for rejsebureauer. Hidtil har rejsebureauer været omfattet af lønsumsafgift, men skal fra den nævnte dato opkræve margenmoms af rejser indenfor EU. Jeg har derfor valgt, at min kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet skal beskæftige sig med dette emne, da det er meget aktuelt og kun lidt beskrevet i litteraturen. Desuden har jeg fra mit arbejde som revisor hos et mindre revisionsfirma oplevet nogle mindre rejsebureauer, som med de nye regler har oplevet store udfordringer med at anvende reglerne i praksis. Det grundlæggende, inden man kan opgøre momsgrundlag i sin virksomhed, er at fastslå, om virksomheden i det hele taget er at betegne som et rejsebureau. Jeg ved fra praksis, at der kan være betydelige omkostninger forbundet med at være omfattet af særordningen for rejsebureauer i modsætning til som tidligere at være omfattet af lønsumsafgift. Derfor vil virksomhederne også selv være meget interesserede i, at enten opfylde betingelserne eller ikke. Mit udgangspunkt i opgaven vil derfor være at definere, hvad et rejsebureau er. Da momssærordningen for rejsebureauer er baseret på momssystemdirektivet fra EU vil den grundlæggende definition derfor skulle findes i afgørelser fra EU-domstolen. Dernæst vil jeg undersøge om definitionen i Danmark er identisk med EU's definition ved at kigge på dansk lovgivning og danske afgørelser, både før og efter indførelse af momssærordningen. Når definitionen af et rejsebureau er på plads er det tid til at vurdere, om virksomheden er omfattet af momssærordningen eller ej. Derfor vil det næste skridt i min opgave være, kort at beskrive de forskellige regler virksomheden kan blive omfattet af, såfremt de falder indenfor definitionen. Særligt for rejsebureauer er reglerne om fastlæggelse af leveringssted og reglerne om fradragsret. Leveringstedet har betydning for, i hvilket land der skal afregnes moms af rejsebureauydelserne og dermed også hvilket lands regler, der skal afregnes moms efter. Fradragsretten er især interessant, da momssærordningen adskiller sig væsentligt fra de almindelige momsregler om fradragsret, da momssærordningen er baseret på opgørelsen af en fortjenstmargen.

7 Side 6 3 Problemformulering Jeg ønsker i denne opgave at besvare følgende spørgsmål: Hvordan defineres et rejsebureau i momsmæssig forstand i henhold til EU's regler? Er der overensstemmelse af definitionen af et rejsebureau i momsmæssig forstand mellem EU s momssystemdirektiv og den danske definition, herunder om den danske definition har ændret sig efter indførelse af momssærordningen for rejsebureauer? Hvilke konsekvenser har det for en virksomhed for så vidt angår leveringssted og fradragsret, hvis virksomheden er omfattet af definitionen af et rejsebureau i momsmæssig forstand? 4 Afgrænsning Det er i denne kandidatafhandling forudsat, at læseren har et grundlæggende kendskab til moms- og skatteretten. Derfor vil jeg ikke foretage en nærmere beskrivelse eller analyse af reglerne om lønsumsafgift, da dette ikke er relevant i forhold til problemformuleringens fokus. Inden for momsretten vil jeg ikke komme nærmere ind på vurderingen af, hvornår der er tale om afgiftspligtige personer og selvstændig økonomisk virksomhed samt behandling af begreberne hoved- og biydelser. Den danske momsret er stærkt påvirket af og afhængig af EU-momsretten, men jeg vil i kandidatafhandlingen ikke foretage yderligere analyse i forhold til andre udenlandske regler. I forbindelse med analysen af de gældende regler for rejsebureauer under momssærordningen vil der ikke blive inddraget elementer om tidspunktet for afgiftspligten samt ingen behandling af, hvordan man rent praktisk opgør fortjenstmargen med hensyn til anvendelse af metode 1 og metode 2.

8 Side 7 5 Metode Denne opgave har til formål at fortolke og analysere relevante retskilder for dermed at kunne besvare spørgsmålene i problemformuleringen. Til denne fortolkning og analyse vil jeg anvende den juridiske metode, som omfatter en Retsdogmatisk analyse af de Retskilder der er relevante for problemformuleringen inden for det eller de Retssystemer problemstillingen falder inden for 1. En retsdogmatisk analyse er en sprogligt funderet analyse til brug ved fortolkning og systematisering af et retligt materiale 2. Dette betyder, at der ikke er tale om en empirisk metode, som anvender data fra interviews, spørgeskemaer eller andet. De relevante retskilder består af regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur. Ifølge den realistiske retsteori er der ikke nogen rangorden mellem danske retskilder med hensyn til disses gyldighed 3. Den juridiske metode anviser dog, at de udvalgte og relevante retskilder skal analyseres i ovennævnte rækkefølge. Indenfor momsretten er de relevante retssystemer både EU-ret og dansk ret. Dette skyldes at momsretten er baseret på EU-rettens regler. Denne opgave vil derfor omfatte en analyse og fortolkning af både EU-rettens regler, de danske regler samt afgørelser fra både EU- Domstolen og Danmark. Såfremt der er regelkrydsning eller modsigelse mellem de anvendte regler, skal man ved fortolkningen anvende fortolkningsprincipperne lex superior, lex specialis og lex posterior 4. Lex superior princippet fastslår, at den højeste norm har forrang for en lavere norm, f.eks. lov forud for bekendtgørelse samt EU-ret forud for dansk ret. Lex specialis princippet er et argument for, at en speciel regel har forrang for en generel regel, f.eks. kan en undtagelsesbestemmelse have forrang for hovedreglen. Lex posterior princippet er et argument for, at en yngre regel har forrang for en ældre regel. Lex specialis og lex posterior principperne er udelukkende argumenter og kan derfor fraviges ved den endelige fortolkning. EU-retten har i overensstemmelse med ovenstående fortolkningsprincipper forrang for national ret, hvilket blev fastslået af EU-Domstolen i Dette princip har derfor været 1 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.. Retskilder og Retsteorier. Side Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.. Retskilder og Retsteorier. Side Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.. Retskilder og Retsteorier. Side Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.. Retskilder og Retsteorier. Side 225.

9 Side 8 gældende allerede inden Danmark i 1973 indtrådte i EU. Princippet betegnes EU-konform fortolkning, hvorved forstås, at de nationale myndigheder har pligt til at anvende de nationale regler i overensstemmelse med EU-reguleringen. Inden for EU-retten er der en række retsakter, hvoraf de oftest forekommende er: Forordninger, der er almengyldige, bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat for de enkelte borgere og virksomheder i deres EUretlige form. Direktiver, der er bindende hvad angår målet, men ikke hvordan målet skal nås. Det er således op til medlemsstaterne at gennemføre direktiverne, men der er intet krav til, om dette skal ske som lov eller bekendtgørelse. Momsretten i EU er baseret på direktiver. Afgørelser fra EU-Domstolen, der er bindende i alle enkeltheder for de angivne modtagere. Desuden er disse afgørelser vejledende for andre retsinstanser. EU- Domstolen anser selv sine afgørelser for bindende for de nationale domstole 5. Henstillinger og udtalelser, der ikke er bindende. Det danske retssystem består af følgende instanser i hierarkisk opbygning: Højesteret Landsretter (Østre og Vestre) Byretter Endvidere er der inden for skatteretten yderligere disse instanser i hierarkisk opbygning: Landsskatteretten, der er den øverste administrative klageinstans vedrørende skatter, moms og afgifter m.v.. SKAT bistået af Skatterådet Generelt kan afgørelser påklages til den overliggende instans, således at sager afgjort af Landsskatteretten kan påklages til Byretten. En afgørelses præjudikatværdi, hvorved forstås de regler, der kan udledes af foregående retsafgørelser 6, er generelt højere des højere retsinstans, som har afsagt den. Dette afhænger dog også af, om afgørelsen vedrører et generelt område eller om der er tale om en meget specifik og konkret sag. 5 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.. Retskilder og Retsteorier. Side Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.. Retskilder og Retsteorier. Side 165.

10 Side 9 I Danmark findes der følgende typer af administrative forskrifter: Bekendtgørelser, der er generelle administrative forskrifter. De er rettet til borgerne og kan skabe såvel rettigheder som pligter for borgerne. Cirkulærer, der er interne tjenesteanbefalinger udstedt fra en overordnet offentlig myndighed til en underordnet offentlig myndighed. Forpligter kun mellem offentlige myndigheder, men forpligter ikke borgerne og virksomhederne. Den juridiske vejledning (tidligere Ligningsvejledningen og Momsvejledningen), Styresignaler og SKAT-meddelelser har cirkulærestatus. Borgere og virksomheder kan støtte ret på Den juridiske vejledning, Styresignaler og SKAT-meddelelser i det omfang, at der ikke er uoverensstemmelse med højere rangerende retskilder 7. Vejledninger, der ikke er bindende, men blot giver information om fortolkning og administration af regler. Bindende svar, som er meget anvendt inden for skatteretten. Siden 1. november 2005 har det været muligt at anmode om bindende svar på moms- og afgiftsspørgsmål fra SKAT. Har spørgsmålet principiel betydning, forelægges det for Skatterådet. Borgeren eller virksomheden kan klage over svaret til Landsskatteretten og herefter domstolene 8. Inden for skatte-, moms- og afgiftsspørgsmål afsiges der mange administrative afgørelser primært i form af bindende svar. Disse administrative afgørelser har en vis grad af præjudikatværdi, såfremt de er afsagt af det særlige anke- og klagenævn Landsskatteretten 9. I forbindelse med subjektiv fortolkning af retskilderne er det nødvendigt at fortolke forarbejderne til reglerne. I EU-retten kan formålsbestemmelserne ofte findes i en præambel eller en indledende artikel. Indenfor dansk ret findes formålet ofte i lovteksten og yderligere formålsoplysninger i lovforarbejderne. 7 SKM SKAT, afsnit 1. 8 Johansen, Flemming L. og Pedersen, Niels Henrik og Pedersen, Søren E.. Moms 1. Fradragsret. Side Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.. Retskilder og Retsteorier. Side 186.

11 Side 10 6 Teori 6.1 EU-regulering, Momssystemdirektivet Generelt om Momssystemdirektivet Momsreglerne indenfor EU-retten er baseret på Momssystemdirektivet 10, som er en omskrevet version af 6. momsdirektiv fra Selve omskrivningen fra 6. momsdirektiv til Momssystemdirektivet havde ikke til hensigt at ændre de fælles momsregler, men blot at omarbejde direktivet, således at det præsenterer reglerne på en klar og rationel måde. Hensigten med Momssystemdirektivet er at harmonisere medlemsstaternes momslovgivning, således at der på både nationalt plan og fællesskabsplan ikke sker fordrejning af konkurrencevilkårene samt at der sikres fri bevægelighed for varer og ydelser 11. Denne harmonisering vil ske i etaper og over en periode, da et fælles momssystem vil have konsekvenser for det enkelte medlemslands økonomi Levering af ydelser Kapitel 3 i Momssystemdirektivet fastlægger, hvornår der er tale om levering af ydelser, hvorved jf. artikel 24 forstås alle transaktioner, der ikke kan betegnes som levering af varer. Levering af varer er jf. Momssystemdirektivets artikel 14 overdragelse af ejendomsretten til et materielt gode. For rejsebureauer vil der ikke være tale om overdragelse af ejendomsretten til et materielt gode, hvorfor der er tale om levering af ydelser. Typiske ydelser for et rejsebureau er transport f.eks. med fly, bus eller skib, overnatning f.eks. på hotel eller i feriebolig, bespisning samt udflugter, attraktioner og aktiviteter. Såfremt en afgiftspligtig person i forbindelse med formidling af en ydelse handler i eget navn, men for en andens regning, skal den afgiftspligtige person anses for selv at have modtaget og leveret den pågældende ydelse jf. artikel Rådets direktiv nr. 2006/112/EF af 28. november Momssystemdirektivet, præampel nr Momssystemdirektivet, præampel nr. 6 og 9.

12 Side 11 Leveringsstedet for ydelser er fastsat i Momssystemdirektivets artikel 44, som hjemstedet for leverandørens økonomiske virksomhed eller leverandørens faste forretningssted. Såfremt modtageren af ydelsen er en afgiftspligtig person, vil leveringsstedet for ydelserne dog være stedet for modtagerens økonomiske virksomhed eller faste forretningssted, hvortil ydelserne er leveret jf. artikel 45. Til disse hovedregler om leveringssted er der diverse undtagelser jf. nedenfor. Hvis de leverede ydelser faktisk benyttes eller udnyttes uden for EU, skal leveringsstedet anses for at være på dette sted uden for EU jf. artikel 59a. Ydelser leveret til en ikke-afgiftspligtig person af en formidler har ifølge artikel 46 leveringssted på det sted, hvor den underliggende transaktion foretages. Ved formidler forstås en, der handler i andres navn og for andres regning. Såfremt kunden til den af formidleren leverede ydelse er momsregistreret, anses levereringsstedet for at være kundens momsregistreringssted i overensstemmelse med artikel 44. Ydelser i forbindelse med fast ejendom, herunder indkvartering i hotelsektoren, i ferielejre, på campingpladser eller lignende, har ifølge artikel 47 leveringssted på det sted, hvor den faste ejendom er beliggende. Personbefordringsydelser samt transportydelser, som ikke er transport af varer, har leveringssted på det sted, hvor transporten finder sted jf. artikel 48 og 49. Der skal ved dette tages hensyn til den tilbagelagte strækning. Tjenesteydelser i form af adgang til arrangementer og aktiviteter inden for kultur, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende er på stedet, hvor disse aktiviteter og arrangementer rent faktisk finder sted. Dette gælder såvel levering til afgiftspligtige som ikke-afgiftspligtige personer jf. artikel 53 og 54. Restaurationsydelser har leveringssted på det sted, hvor de rent faktisk udføres jf. artikel 55. Dette gælder dog ikke for denne type ydelser udført om bord på fly, skibe eller tog inden for EU, som har leveringssted på afgangsstedet jf. artikel 57.

13 Side 12 Korttidsudlejning af transportmidler har leveringssted, hvor transportmidlet stilles til kundens rådighed jf. artikel 56. Korttidsudlejning omfatter udlejning på højst 30 dage, dog højst 90 dage for fartøjer. Afgiftsgrundlaget for ydelser udgør den samlede modværdi, som leverandøren modtager fra kunden eller tredjemand for de pågældende transaktioner jf. Momssystemdirektivets artikel 73. Et rejsebureau, som leverer ydelser i form af transport, overnatning, bespisning og attraktioner, skal derfor ved anvendelse af Momssystemdirektivets almindelige regler momsregistreres på alle de mulige leveringssteder. Dette kan betyde momsregistrering i Danmark, i et eller flere lande inden for EU samt i et eller flere lande uden for EU. Hvordan der skal afregnes udgående moms af de forskellige ydelser i de forskellige lande, afhænger af de lokale momsregler. Endvidere vil fradraget for den indgående moms afhænge af de lokale momsregler. Dette vil i praksis give rejsebureauerne et yderst komplekst momssystem, som kan involvere momsregistrering i adskillige lande og administration af adskillige forskellige momsregler Særordning for rejsebureauer For at lempe de ovenfor nævnte yderst komplicerede momsregler, som ydelser leveret af rejsebureauer som udgangspunkt er omfattet af, er der i Momssystemdirektivet indført en særordning for rejsebureauer. I det oprindelige EU direktiv 6. momsdirektiv var særordningen for rejsebureauer omtalt i artikel 26. Særordningens anvendelse er uændret fra 6. momsdirektiv til Momssystemdirektivet, hvor reglerne nu fremgår af artikel Særordningen kan jf. artikel 306 anvendes på rejsebureauer: Der handler i eget navn overfor den rejsende Og til rejsens gennemførelse anvender leveringer af varer og ydelser, der foretages af andre afgiftspligtige personer. Ligeledes omfattes rejsearrangører, som i 6. momsdirektiv blev beskrevet som personer, der organiserer turistrejser.

14 Side 13 Formidlere kan ikke anvende særordningen. De skal i stedet anvende udlægsreglerne i momssystemdirektivets artikel 79 stk. 1, litra c). Under særordningen anses de forskellige ydelser, der anvendes ved gennemførelse af en rejse, som én samlet ydelse leveret af rejsebureauet over for den rejsende jf. artikel 307. Afgiften skal pålægges den samlede ydelse i det land, hvor rejsebureauet har hjemsted for sin økonomiske virksomhed eller i det land, hvor rejsebureauet har etableret et fast forretningssted, som foretager levering af rejsebureauydelsen. Udgangspunktet i særordningen for rejsebureauer er, at afgiftsgrundlaget udgøres af rejsebureauets fortjenstmargen jf. artikel 308. Fortjenstmargenen opgøres som forskellen mellem det samlede beløb uden moms betalt af den rejsende og rejsebureauets faktiske omkostninger til andre afgiftspligtige personer, hvor omkostningerne dækker levering af varer og ydelser, der direkte kommer den rejsende til gode. Såfremt de købte varer og ydelser gennemføres udenfor EU, er transaktionerne fritaget for moms jf. artikel 309, da rejsebureauet da sidestilles med formidlere i henhold til momssystemdirektivets artikel 153. Dermed skal der ikke beregnes margenmoms af rejser udenfor EU. Rejser der foregår såvel indenfor som udenfor EU skal ved opgørelse af fortjenstmargen kun omfatte den del af rejsen, som er foregået indenfor EU. De samlede købte ydelser til brug for gennemførelse af en rejse berettiger ikke til momsfradrag eller tilbagebetaling jf. artikel 310. Er der ikke tale om et rejsebureau i momssystemdirektivets definition, skal virksomheden anvende momssystemdirektivets almindelige regler jf. ovenfor om levering af ydelser. Momssystemdirektivet giver i artikel 371 (indenfor EU) og artikel 374 (udenfor EU samt formidlere) adgang til, at medlemslande kan momsfritage ydelser leveret af rejsebureauer jf. betingelserne i artikel 306. Momsfritagelsen betinger, at transaktionerne var fritaget i det pågældende medlemsland pr. 1. januar 1978.

15 Side Dansk regulering Levering af ydelser Udgangspunktet i den danske momslov er, at der skal betales moms af alle varer og ydelser, som mod vederlag leveres i Danmark jf. momslovens 4. Levering af en vare defineres i samme paragraf som overdragelse af retten til at råde over et materielt gode. Kendetegnet for produkterne hos et rejsebureau er, at der ikke at tale om overdragelse af et materielt gode, men derimod en eller flere af elementerne transport, overnatning, udflugter mv.. Rejsebureauernes produkter er derfor at betegne som levering af ydelser, da momsloven anfører, at alle andre leveringer end levering af varer, er levering af ydelser. Jf. momslovens 4 stk. 4 skal formidlere, som handler i eget navn, men for en andens regning, anses for selv at have modtaget og leveret ydelsen. Reglerne om leveringssted står i momslovens kapitel 4. Udgangspunktet er jf. 16, at leveringsstedet er i Danmark, når ydelsen leveres til en afgiftspligtig person med økonomisk hjemsted i Danmark ( 16 stk. 1), eller når ydelsen leveres til en ikkeafgiftspligtig person og leverandøren har sit økonomiske hjemsted i Danmark ( 16 stk. 4). For så vidt angår salg til afgiftspligtige personer præciseres i Momsloven med kommentarer 13, at bestemmelsen betyder at salg af ydelser til afgiftspligtige personer skal pålægges moms i købers land, hvilket oftest vil være identisk med forbrugslandet. En formidler, som handler i andres navn og for andres regning, har leveringssted i Danmark for ydelser, der leveres til ikkeafgiftspligtige personer, såfremt disse ydelser vedrører en underliggende transaktion, der foretages i Danmark jf. momslovens 17. Det præciseres i Momsloven med kommentarer 14, at dette betyder at leveringsstedet for formidlingsydelser til ikkeafgiftspligtige personer følger den underliggende transaktion samt at formidlingsydelser til afgiftspligtige personer følger hovedreglen i momslovens 16 stk. 1 jf. ovenfor, dvs. leveringssted på stedet for købers økonomiske hjemsted. Formidleres levering af ydelser er fritaget for afgift, såfremt transaktionerne udføres uden for EU jf. momslovens 34 stk. 1 pkt Momsloven med kommentarer og EU-henvisninger, punkt 119) til Momsloven med kommentarer og EU-henvisninger, punkt 127) til 17.

16 Side 15 Ved levering af personbefordringsydelser er leveringsstedet i Danmark, for den del af transporten, som finder sted i Danmark jf. momslovens 19. Der skal ved opgørelsen tages hensyn til den tilbagelagte strækning. I Danmark er der jf. momslovens 13 stk. 1 nr. 15) momsfritagelse for personbefordring, hvorfor fastlæggelse af leveringsstedet for personbefordringsydelser i Danmark kun er relevant for anden erhvervsmæssig passagerkørsel også betegnet turistbuskørsel. Afgiftsgrundlaget for ydelser udgøres af det samlede vederlag ekskl. moms jf. momslovens Særordning for rejsebureauer - lovgivning Siden 1. januar 2011 har der i momsloven været regler om en særordning for rejsebureauer. Reglerne fremgår af momslovens 67-68a og er en implementering af momssystemdirektivets artikel Særordningen gælder jf. 67 for transaktioner udført af rejsebureauer, der handler i eget navn over for den rejsende og til rejsens gennemførelse anvender leveringer fra andre afgiftspligtige personer. Dette er en nøjagtig gengivelse af reglerne i Momssystemdirektivets artikel 306. Formidlere skal anvende udlægsreglerne og rejsearrangører betragtes ligeledes som rejsebureauer. Leveringsstedet er i 67b fastlagt til stedet for rejsebureauets økonomiske virksomhed, hvilket ligeledes er i overensstemmelse med Momssystemdirektivets artikel 307. I 67c beskrives særordningens afgiftsgrundlag som fortjenstmargenen, i overensstemmelse med Momssystemdirektivets artikel 308. Transaktioner udført uden for EU fritages for afgift i 67d jf. Momssystemdirektivets artikel er en gengivelse af Momssystemdirektivets artikel 310, som fastslår at der ikke er fradrag eller godtgørelse for den afgift, som andre afgiftspligtige fakturerer rejsebureauet for transaktioner, der direkte kommer den rejsende til gode. 68a henviser til fakturakrav mv. i momslovens 52, hvilket ikke vil blive omtalt nærmere her. Ovenstående særordning for rejsebureauer er indført på baggrund af lovforslag nr. 203, der blev fremsat første gang af skatteminister Kristian Jensen (V) den 22. april Lovforslaget fjerner momslovens 13 stk. 1 nr. 16, som fritog rejsebureauvirksomhed og turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed og lign. for momspligt. Med

17 Side 16 lovforslaget vil de danske regler komme i overensstemmelse med EU s momsregler i Momssystemdirektivet. Samtidig med bortfaldet af momsfritagelsen, vil rejsebureauerne blive fritaget for at betale lønsumsafgift. LF203 er fremsat på baggrund af den pr. 1. marts 2009 indgåede aftale mellem regeringen (V+K) og Dansk Folkeparti om den såkaldte Forårspakke 2.0. Hensigten var ifølge lovforslaget at ophæve momsfritagelser for en række områder, idet momsfritagelserne medfører en konkurrencemæssig fordel for de momsfritagne erhvervsaktiviteter i forhold til andre beslægtede aktiviteter. Hensigten med afskaffelse af momsfritagelse for rejsebureauer mv. var at nedbringe skatteudgifter til EU. Dette skyldes ifølge lovforslagets afsnit 3, at der indbetales til EU på baggrund af EU s momsregler og der således skal betales moms til EU af rejsebureauers omsætning uanset at Danmark har en særregel om momsfritagelse af denne type ydelser. Ifølge forslaget forventes et varigt provenu på ca. 155 mio. kr. om året. Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for rejsebureauerne, idet omkostningen forventes at blive væltet over på priserne og dermed til køberne af rejser m.v.. I lovforslagets afsnit 5.2 omtales der forventede besparelser for erhvervslivets indkøb af rejsebureauydelser, idet rejsebureauerne overfor erhvervskunder kan anvende momslovens udlægsordning. Denne metode vil betyde at leverandørerne fakturerer direkte til erhvervskunderne, som dermed har fradrag for den indgående moms. Såfremt erhvervskunder køber pakkerejser, vil de have fradragsret efter momslovens almindelige regler for momsen af rejsebureauets fortjenstmargen. Der er under Folketingets behandling af lovforslaget ikke fremkommet yderligere om baggrund eller hensigt med ændringen. Der har været spørgsmål fra brancheforeningen Rejsearrangører i Danmark angående tidspunktet for momspligtens indtræden samt den svenske model. Rejsearrangører i Danmark har forespurgt 15 om muligheden for, at momspligten først skal indtræde, når rejsen påbegyndes. Dette afvises af skatteministeriet, idet der efter de almindelige regler sker indtræden af afgiftspligten på tidspunktet for levering. Hvis der udstedes faktura anses faktureringstidspunktet for leveringstidspunkt. Såfremt betaling sker inden fakturaudstedelse eller inden levering anses betalingstidspunktet for leveringstidspunkt. Endvidere har Rejsearrangører i Danmark 15 Spørgsmål nr. 24 af 11. maj 2009 til LF203 samt skatteministerens svar på spørgsmål nr. 24 af 13. maj 2009

18 Side 17 forespurgt 16 om muligheden for at indføre den svenske model i Danmark. Skatteministeriet vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal fastlægge de endelige fakturerings- og regnskabskrav, herunder kan der være inspiration fra andre EU medlemslande, som anvender momssærordningen. Lovforslaget er vedtaget den 28. maj 2009 uden ændringer i forhold til det oprindelige lovforslag. Loven er stadfæstet ved lov nr. 520 af 12. juni Til loven er udsendt en bekendtgørelse 17 om de nærmere faktura- og regnskabskrav. For fakturaens vedkommende skal denne udstedes i overensstemmelse med de almindelige regler i momslovens kapitel 11. Dog er der 2 væsentlige undtagelser hertil, idet der for det første ikke må angives momsbeløb på fakturaen eller angives oplysninger på fakturaen, så det er muligt at udregne momsbeløbet. For det andet skal der på fakturaen anføres oplysninger om, at særordning for rejsebureauer er anvendt. Regnskabsmæssigt giver bekendtgørelsen mulighed for at anvende 2 forskellige metoder til opgørelse af virksomhedens afgiftstilsvar. Den valgte metode skal anvendes for hele regnskabsåret, men der kan frit vælges en anden metode for næste regnskabsår. Metode 1 er en summarisk metode, hvor fortjenstmargenen opgøres efter et skøn over samtlige rejser. Metode 2 tager i stedet udgangspunkt i den konkrete fortjenstmargen for den enkelte rejse. I de tilfælde hvor rejsebureauet for et samlet vederlag leverer såvel ydelser under særordningen for rejsebureauer som andre ydelser, skal fordelingen af vederlaget ske på baggrund af markedsværdi af tilsvarende ydelser. Findes der ikke en markedsværdi af tilsvarende ydelser, skal værdien fastsættes på baggrund af rejsebureauets faktiske omkostninger. Fortjenstmargenen skal fordeles mellem ydelser inden for EU samt ydelser uden for EU på baggrund af værdien af ydelserne Særordning for rejsebureauer den juridiske vejledning Skatteministeriets fortolkning af reglerne om særordning for rejsebureauer findes i Den juridiske vejledning afsnit D.A.17. Heri anføres at der efter momslovens regler er to typer af rejsebureauer, som er omfattet af momssærordning. Der er tale om rejsearrangører, der i eget navn sælger rejseydelser direkte til den rejsende og formidlere, som i eget navn men for andres regning sælger rejseydelser. Sidstnævnte formidlere er omfattet som følge af 16 Spørgsmål nr. 25 af 11. maj 2009 til LF203 samt skatteministerens svar på spørgsmål nr. 25 af 13. maj Bekendtgørelse nr af 17. december 2010

19 Side 18 reglerne i momslovens 4 stk. 4, hvor formidlere i eget navn men for fremmed regning skal anses for selv at have modtaget og leveret ydelsen. Virksomheder, der ikke er rejsebureauer i traditionel forstand, er også omfattet af særordningen for transaktioner, der er sammenlignelige med ydelser udført af et rejsebureau, hvilket i den juridiske vejledning begrundes med en henvisning til afgørelserne fra EU-Domstolen vedrørende The Howden Court Hotel 18 og ISt 19. Det slås fast jf. D.A , at rejsebureauer der ikke indkøber varer og ydelser, som direkte kommer den rejsende til gode, og som ikke videresælger ydelser til den rejsende, ikke er omfattet af momssærordningen. Dette dækker over formidlere og virksomheder der anvender udlægsreglerne i momslovens 27 stk. 3 nr. 3. Et kendetegn for virksomheder, der handler i andres navn, er, at der ikke sker en selvstændig prissætning af ydelserne over for den rejsende. Virksomhedens indtægt er i denne forbindelse ofte provision fra underleverandøren og gebyr for formidlingsydelsen fra den rejsende. Den juridiske vejledning D.A anfører følgende kriterier, som skal vurderes i forhold til, om en virksomhed handler i eget navn: Om virksomheden er mandatar, dvs. har fuldmagt til at handle på en andens vegne, i forbindelse med de omhandlede transaktioner. Såfremt virksomheden tillægger egne ydelser eller sammensætter ydelser fra flere fuldmagtsgivere trækker i retning af at der sker salg i eget navn. Hvem er udsteder faktura og til hvem faktura udstedes, såfremt de andre kriterier ikke fører til en klar afgørelse. Til hvem betaling sker. Om der er taget agentforbehold og om dette er gyldigt over for den rejsende. Om der anvendes egne standardiserede forretningsbetingelser eller underleverandørens forretningsbetingelser. Endvidere jf. D.A skal der til rejsens gennemførelse anvendes varer og ydelser, som leveres af andre afgiftspligtige. De leverede ydelser til rejsens gennemførelse, skal anses 18 C-308/96 og C-94/97 jf. afsnit C-200/04 jf. afsnit 6.3.5

20 Side 19 som en enkelt ydelse. Dette tolker Skatteministeriet som, at der skal leveres mindst to selvstændige hovedydelser til den rejsende. I tilfælde hvor der kun tilbydes en selvstændig hovedydelse til den rejsende, kan særordningen ikke anvendes. Hvis virksomheden tilbyder kunden flere selvstændige hovedydelser, men kunden kun vælger at modtage en enkelt ydelse, så er denne ydelse dog omfattet af særordningen. Er den ene ydelse, som kunden vælger at modtage, ikke en rejseydelse, så er ydelsen dog ikke omfattet af særordningen. Leveringsstedet anføres jf. D.A.17.5 til at være stedet, hvor rejsebureauet har etableret hjemsted for sin økonomiske virksomhed eller hvor rejsebureauet har et fast forretningssted, hvorfra ydelsen leveres af bureauet. Opgørelse af momsgrundlaget for rejseydelserne er rejsebureauets fortjenstmargen opgjort som forskellen mellem det samlede beløb uden moms betalt af den rejsende og de faktiske omkostninger til andre afgiftspligtige vedrørende leveringer, der direkte kommer den rejsende til gode. Skatteministeriet tydeliggør jf. D.A , at det er alle beløb modtaget fra den rejsende, som skal medregnes, uanset om de betegnes skatter, lufthavnsafgifter, provisioner, omkostninger, gebyrer m.v.. Modtager rejsebureauet fra den rejsende et samlet beløb, som skal dække både ydelser omfattet af særordningen og andre ydelser omfattet af de almindelige momsregler, skal det samlede vederlag fra den rejsende reduceres med markedsværdien af de ydelser, som ikke er omfattet af særordningen jf. D.A Dette er relevant i forbindelse med egenproducerede ydelser. Hvis ikke der findes en markedsværdi for ydelserne, skal værdien i stedet fastsættes på grundlag af de faktiske omkostninger. Indirekte omkostninger i form af f.eks. reklame, administration og rejsegarantifonden kommer ikke den rejsende direkte til gode og skal derfor ikke medtages ved opgørelse af fortjenstmargen. Eventuelt momsfradrag af indirekte omkostninger skal opgøres efter momslovens almindelige regler. Fortjenstmargenen skal opdeles på ydelser køb indenfor EU og udenfor EU. Denne opdeling skal ske på baggrund af værdien af ydelserne. Dette skyldes, at rejseydelser uden for EU jf. momslovens 67 d stk. 1 skal sidestilles med formidlingsydelser i andres navn og for andres regning. Disse ydelser er fritaget for afgift, det vil sige udgående moms beregnes med nul-sats, jf. momslovens 34 stk. 1 nr. 17. Særlig opmærksomhed skal i

Momslovens særordning for rejsebureauer

Momslovens særordning for rejsebureauer Bjarke Vodder Nielsen Kandidatafhandling Momslovens særordning for rejsebureauer Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Handelshøjskolen Aarhus Universitet cand.merc.aud Moms/afgifter 1. november 2012 / BN75794

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. studiet. De momsmæssige problemstillinger for rejsebureauvirksomheder under Særordning for Rejsebureauer

Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. studiet. De momsmæssige problemstillinger for rejsebureauvirksomheder under Særordning for Rejsebureauer Kandidatafhandling Cand.merc.aud. studiet De momsmæssige problemstillinger for rejsebureauvirksomheder under Særordning for Rejsebureauer Copenhagen Business School 2013 Afleveret: 25. april 2013 Forfatter:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Side 1 af 5 I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Dato for offentliggørelse Overordnede emner Resumé 15 jul 2011 11:21 Moms og lønsumsafgift SKAT udgiver 2 gange

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) (Ophævelse

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

Momsretlig behandling af virksomhedsoverdragelse

Momsretlig behandling af virksomhedsoverdragelse Momsretlig behandling af virksomhedsoverdragelse Forfatter: Maja Jakobsen Eksamensnummer: 300123, Studie-id: mj83780 Afleveret 01-08-2013 Vejleder: Henrik Stensgaard Århus universitet, BSS, juridisk og

Læs mere

Ændring af EU s momsregler

Ændring af EU s momsregler Master Thesis, Cand.Merc.Aud, Aarhus University Business and Social Sciences Afleveringsdato: 2. marts 2015 Fag: Moms og afgiftsret Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Forfatter: Sanne Hoffmann Terkelsen

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet Udkast 16. december 2013 Forslag Til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU Juridisk institut Antal anslag: Cand.merc.aud. - studiet 203.876 Kandidatafhandling Antal sider: Afleveret

Læs mere

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen soeren.engers@dk.ey.com Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen

Læs mere

Komparativ analyse. - Af begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i hhv. moms- og skatteret.

Komparativ analyse. - Af begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i hhv. moms- og skatteret. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Kandidatafhandling Komparativ analyse - Af begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i hhv. moms- og skatteret. Udarbejdet af:

Læs mere

Øget fokus på momsretten

Øget fokus på momsretten Øget fokus på momsretten af Kaj Ramsløv 1. Indledning I Danmark skønnes der i år 2003 at ville blive opkrævet skatter og afgifter for i alt 692 mia. kr., hvoraf merværdiafgiften (herefter: momsen) skønnes

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013 Sag 101/2011 (1. afdeling) Jyske Bank A/S (tidligere Nordisk Factoring A/S) (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Heidi Ravnsgaard Rolskov Studieretning: Cand.merc.aud Studienr.: 280610 Vejleder: Henrik Stensgaard Institut: Erhvervsjuridisk Institut Aflevering: 1. juni

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner

Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner Afhandling Master i Moms & Afgifter Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner Forfatter: John Linnemann Vejleder: Henrik Stensgaard, Lektor Eksamensnr.: 277173 Antal

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011)

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven 1, opkrævningsloven,

Læs mere

Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion. Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling

Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion. Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling Forfattere: Sonny Kjeldbjerg Mads Høeg Sørensen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

Formidling af forsikring over internettet

Formidling af forsikring over internettet Formidling af forsikring over internettet En momsretlig komparativ analyse Forfatter: Jesper Grejsen Kastrup Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling, Cand.Merc.Jur Aarhus University, Business

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår behandlingen af vouchere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår behandlingen af vouchere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.5.2012 COM(2012) 206 final 2012/0102 (CNS) C7-0127/12 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed.

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed. Folketingets Erhvervsudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Vesterbrogade 12, 5. sal 1620 København V Telefon 35 35 66 11 Telefax 35 35 88 59 E-mail: drf@travelassoc.dk Web: www.travelassoc.dk

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om tobaksafgifter og forskellige andre love 1 2

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om tobaksafgifter og forskellige andre love 1 2 Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0011 Udkast (25.06.2010) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om tobaksafgifter og forskellige andre love 1 2 (Fremrykning af forhøjelse

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere