REGERINGENS RESULTATER oktober 2003 maj 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGERINGENS RESULTATER oktober 2003 maj 2004"

Transkript

1 REGERINGENS RESULTATER oktober 2003 maj 2004 Regeringen Redaktionens afslutning 26. maj 2004

2

3 Forord Inden vi tog fat på dette folketingsår fremlagde regeringen i august 2003 et supplerende regeringsgrundlag Vækst Velfærd Fornyelse II med ca. 200 initiativer, der har været grundlaget for regeringens arbejde i folketingsåret. Det har været et travlt folketingsår. I det forløbne år er der gennemført en lang række aftaler, reformer og vigtige lovforslag, bl.a. forårspakken Flere i beskæftigelse lavere ledighed, oprettelse af Fonden for Højteknologisk Udvikling, Vandmiljøplan III, arbejdsmiljøreform, anbringelsesreform, reform af de gymnasiale uddannelser og en trafikaftale. Denne redegørelse indeholder en oversigt over de væsentligste lovgivningsmæssige, administrative og andre initiativer, som er gennemført i folketingsåret.

4

5 Indholdsfortegnelse BESKÆFTIGELSESMINISTEREN... 7 FINANSMINISTEREN... 9 FORSVARSMINISTEREN FØDEVAREMINISTEREN INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTEREN JUSTITSMINISTEREN KIRKEMINISTEREN KULTURMINISTEREN MILJØMINISTEREN MINISTEREN FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTEREN FOR LIGESTILLING MINISTEREN FOR NORDISK SAMARBEJDE MINISTEREN FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLING SKATTEMINISTEREN SOCIALMINISTEREN TRAFIKMINISTEREN UDENRIGSMINISTEREN UNDERVISNINGSMINISTEREN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN... 43

6

7 Beskæftigelsesministeren Adgang til det danske arbejdsmarked for arbejdskraft fra de nye EU-lande Regeringen indgik i december 2003 aftale med et bredt flertal af Folketingets partier om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj Aftalen sikrer, at det danske arbejdsmarked åbnes for arbejdstagere fra de nye EU-lande samtidig med, at der fortsat er balance og ordnede forhold på det danske arbejdsmarked, herunder at de nye EU-borgere bliver ansat på samme vilkår som i øvrigt gælder i Danmark, og at de danske velfærdsordninger forbliver robuste. Arbejdsmiljø Regeringen indgik i februar 2004 en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om reform af arbejdsmiljøindsatsen. Hovedelementerne er en helhedsorienteret indsats, hvor indsatsen nytænkes ud fra princippet om noget for noget. Virksomheder, der kan dokumentere ordentlige arbejdsmiljøforhold, belønnes i form af mindre kontrol. I stedet rettes kontrolindsatsen mod virksomheder med et dårligt arbejdsmiljø. Med reformen styrkes rådgivningsindsatsen. Virksomheder, der har brug for rådgivning, får pligt til at bruge rådgivning. Fremover vil samtlige danske virksomheder få et uanmeldt screeningbesøg fra Arbejdstilsynet. Og der indføres en smiley-ordning med det formål at synliggøre virksomhedernes arbejdsmiljø. Tilsyn med kommunernes rådighedsadministration og visitationspraksis Folketinget vedtog i maj regeringens lovforslag om et kommunalt rådighedstilsyn. Lovforslaget indfører et statsligt tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed og sanktioner i forhold til borgere, der modtager kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse alene på grund af ledighed. Med lovforslaget kan beskæftigelsesministeren endvidere fastsætte regler om tilsyn med kommunernes sagsbehandling, når det gælder vurderingen af, hvilke tilbud en ledig kontanthjælpsmodtager skal have (visitationen). Ledige på kanten af arbejdsmarkedet Regeringen offentliggjorde i februar en analyse af de svageste grupper på arbejdsmarkedet, herunder af beskæftigelsesindsatsen og en karakteristik af gruppen. Resultaterne indgår i regeringens udspil Det nye Danmark og vil blive fulgt op af yderligere initiativer i efteråret Regeringen offentliggjorde endvidere i februar en handlingsplan i forbindelse med handicapåret 2003 med initiativer på beskæftigelsesområdet, herunder en undersøgelse af beskæftigelsesmulighederne for personer med et fysisk handicap. Særlig indsats mod akademikerledigheden Regeringen iværksatte i februar 2004 seks nye initiativer rettet mod bekæmpelse af akademikerledighed under overskriften Viden er vejen til jobvækst. Initiativerne retter sig primært mod at øge ledige akademikeres jobmuligheder i små og mellemstore private virksomheder. 7

8 Sygefraværshandlingsplanen I forlængelse af regeringens handlingsplan Hvad gør vi med sygefraværet fra december 2003 er der nedsat en række udvalg og arbejdsgrupper, som bl.a. skal belyse mulighederne for at modernisere sygedagpengeloven, opstille forslag til en forbedret visitations- og opfølgningsmodel samt opstille forslag til, hvordan lægeerklæringer kan gøres bedre. Grupperne skal afrapportere i løbet af 2004 og På baggrund af afrapporteringerne vil regeringen følge op med konkrete lovinitiativer i næste folketingssamling. Aktieoptioner mv. i ansættelsesforhold Folketinget vedtog i april regeringens lovforslag om brug af købe- eller tegningsret til aktier mv. i ansættelsesforhold. Med de nye regler er der skabt en klar retstilstand på området særligt i forbindelse med en lønmodtagers fratræden. Loven sikrer endvidere en fortsat udbredelse af brug af aktiebaserede incitamentsprogrammer i ansættelsesforhold. Gennemførelse af EU s antidiskriminationsdirektiver Folketinget vedtog i marts et lovforslag, som gennemfører EU s antidiskriminationdirektiver. Lovforslaget betyder, at der fremover ikke må forskelsbehandles på grund af religion, tro og seksuel orientering. Udbetaling af uhævede feriepenge Folketinget vedtog i december regeringens lovforslag om udbetaling af uhævede feriepenge. Med loven er der fra 1. maj 2004 meget videre muligheder for at få udbetalt optjente feriepenge, selvom lønmodtageren ikke har afholdt ferien. Beløb under kr. udbetales automatisk. Derudover kan lønmodtageren anmode om at få udbetalt feriepengene for den 5. ferieuge eller feriepenge optjent i tidligere ansættelsesforhold. Ændrede udbetalingsregler samt flytteret i LD I marts vedtog Folketinget regeringens lovforslag om ændrede udbetalingsregler og flytteret i LD. Fra 1. maj 2004 er kravet om, at LD kun kan udbetales, hvis andre kapitalpensioner samtidig hæves (samtidighedskravet), ophævet. Udbetalingsreglerne er desuden lempet. Endelig gives pr. 1. juli 2005 mulighed for at flytte sine LD-midler over i et andet pensionsinstitut. Noget for noget Ministerudvalget om noget for noget afgav rapport i februar Rapporten indeholder 57 konkrete forslag til, hvordan noget for noget princippet kan udmøntes. 8

9 Finansministeren Finansloven for 2004 Regeringen indgik i efteråret seks delaftaler med skiftende flertal i forbindelse med finansloven for Aftalerne indebærer en finanspolitik på linje med den finanspolitik, der blev præsenteret ved fremsættelsen af finanslovforslaget i august. Målsætningen for væksten i det offentlige forbrug er overholdt, ligesom aftalen er fuldt finansieret i Der blev indgået flerårsaftaler om politiet og kriminalforsorgen og aftaler om bl.a. trafik, SU og kultur. Derudover blev der gennemført forbedringer for svage grupper og de svagest stillede pensionister. Flere i beskæftigelse lavere ledighed I marts indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti om forårspakken Flere i beskæftigelse lavere ledighed. Aftalen indebærer en fremrykning af tidligere besluttede nedsættelser af indkomstskatten for og suspension af indbetalingerne til Særlig Pensionsopsparing i 2004 og Desuden indebærer aftalen en række andre initiativer, herunder målrettede beskæftigelses- og efteruddannelsesinitiativer, fremrykning af investeringer i bl.a. boliger samt en fremrykning af puljen til social- og sundhedsformål på 570 mio. kr. til Staten som aktionær I januar 2004 offentliggjorde finansministeren rapporten Staten som aktionær. Rapporten konstaterer, at statens anvendelse af aktieselskabsformen overvejende har levet op til formålene. Der gives dog en række anbefalinger med henblik på at sikre konsistente og hensigtsmæssige relationer mellem ejerministeren, bestyrelsen og den daglige ledelse. Som en direkte konsekvens har dette i foråret 2004 bl.a. ført til en væsentlig reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer i de statslige selskaber, der samtidig er ansat i centraladministrationen. Handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser Regeringen præsenterede i oktober 2003 handlingsplanen Færre regler flere muligheder, der indeholder 136 resultater, som har medført forenklinger eller lettelser for borgere, virksomheder eller offentlige myndigheder. Desuden indeholder handlingsplanen 169 fremadrettede initiativer. Eksempler på resultater er, at 700 foreninger og almennyttige organisationer er blevet fritaget for at registrere og betale moms, samt at dagpengeberettigede ledige ikke længere skal ansøge om ydelser under aktivering Budgetredegørelse 2004 I februar 2004 offentliggjorde finansministeren Budgetredegørelse Budgetredegørelsen viser, at realvæksten i det offentlige forbrug i 1990 erne var mere end dobbelt så høj som målsætningerne. Samtidig blev der sat fokus på bl.a. den danske forskningsindsats, på mulighederne for at bruge ny teknologi til at give mere pleje, service og omsorg for pengene og på de administrative udgifter til beskæftigelsesindsatsen. 9

10 Statens tilskud til Grønland Regeringen indgik i marts 2004 en aftale med Grønlands landsstyre om fastsættelse af bloktilskuddet til Grønland i Bloktilskuddet fastsættes til 3.069,2 mio. kr. årligt i den 3-årige periode. Som led i aftalen omprioriteres hvert år i perioden mio. kr. af bloktilskuddet til et sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling i Grønland. Økonomiaftaler med kommuner og amter for 2004 Regeringen indgik i juni 2003 aftaler med kommuner og amter for 2004, som indebærer en realvækst i kommuner og amter - ved uændrede skatter - på i alt 2,7 mia. kr. til forbedringer af den offentlige service. Forbedringerne er især udmøntet i sygehusvæsenet og på socialog undervisningsområderne. Kommuner og amter har i budgetterne overholdt de aftalte vækstrammer og skattestoppet. Finansredegørelse 2004 I juni 2004 offentliggør finansministeren Finansredegørelse 2004, som bl.a. analyserer strukturerne i dansk økonomi og kravene til den økonomiske politik. I redegørelsen vil der bl.a. blive præsenteret en ny mellemfristet fremskrivning til 2010, og der vil blive sat fokus på finanspolitikkens holdbarhed i forhold til de fremtidige udfordringer med flere ældre. Redegørelsen ventes også at behandle emner som international arbejdsdeling, strukturel ledighed, finanspolitikkens aktivitetsvirkning og beskæftigelsespolitik i EU. Den offentlige sektors strategi for digital forvaltning Regeringen lancerede i samarbejde med de kommunale parter i februar 2004 en ny strategi for digital forvaltning, der skal sikre, at digitalisering udnyttes til at høste gevinster gennem effektivisering og serviceforbedringer for borgere og virksomheder. Strategien opstiller vision og mål for digitalisering og understøtter tværgående digitaliseringsinitiativer, herunder edag2. Samarbejdet om den Økonomiske Politik i EU Publikationen, der blev offentliggjort i juni 2003, redegør for EU s samarbejde om økonomisk politik med udgangspunkt i samarbejdet i Ministerrådet for EU s finansministre, ECOFIN. Publikationen sætter fokus på en række af de centrale udfordringer, som EU står over for, herunder at opnå sunde offentlige finanser, gennemføre strukturreformer og at integrere de nye lande i det økonomiske samarbejde. 10

11 Forsvarsministeren Forsvarsoplæg Regeringen fremlagde i marts 2004 forsvarsoplæg for perioden Oplægget lægger op til en gennemgribende reorganisering af det danske forsvar med fokus rettet mod nye sikkerhedspolitiske udfordringer og risici. Regeringen vil afskaffe mobiliseringsforsvaret og gøre endeligt op med de sidste rester fra den kolde krig. Danmark skal fortsætte med at være en relevant og troværdig medspiller på den sikkerheds- og forsvarspolitiske scene og et aktivt medlem af FN, OSCE og NATO. Og forsvaret skal fremover fokusere på deltagelse i internationale operationer og beskyttelse af den danske befolkning, herunder evnen til at imødegå terrorhandlinger. Regeringen lancerede i forbindelse med offentliggørelsen af forsvarsoplægget et nyt initiativ, som indebærer en styrket samordning af dansk civil og militær indsats i områder, hvor der er indsat danske styrker. Afghanistan Regeringen bidrager til stadighed med danske soldater i Afghanistan. Under den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) indgår ca. 65 soldater i Kabul og 5 soldater til Provincial Reconstruction Teams under det britiske team i Mazar E Sharif. Regeringen overvejer et mere substantielt bidrag i Irak Regeringens styrkebidrag udgør i Irak ca. 520 personer og planlægges opretholdt på det aktuelle niveau. Bidraget er sammensat af infanteri- og opklaringsenheder samt logistiske enheder, militærpoliti og stabsofficerer. Styrken tilvejebringer sikkerhed i det sydlige Irak og yder støtte til uddannelse af irakiske sikkerhedsstyrker samt støtter genopbygningsindsatsen. Herudover er der fortsat udsendt beskyttelsespersonel til Bagdad og Basra. Et bidrag fra Litauen på ca. 55 personer ventes fortsat tilknyttet de danske bidrag til sikringsstyrken. Det internationale sikkerhedssamarbejde Regeringen har iværksat en transformation af forsvarets østsamarbejde til et bredere funderet sikkerhedssamarbejde. Sikkerhedssamarbejdet vil fremover have fokus på integration af de baltiske lande i NATO og øget samarbejde med landene på det Vestlige Balkan. Derudover vil regeringen følge op og understøtte militær indsats med støtte til udviklings- og moderniseringstiltag med henblik på at fremme demokratisering og international integration og dermed være medvirkende til at forbedre sikkerhedsklimaet i et missionsområde. Regeringen har i den forbindelse givet tilsagn om støtte til etablering af den afghanske hær med ca. 10. mio. kr. Formålet med donationen er at støtte etableringen af en struktur i Afghanistan, som på sigt kan varetage opgaver af sikkerhedsmæssig karakter, hvorved behovet for international militær tilstedeværelse kan mindskes. 11

12 Søtransportkapacitet Danmark har det seneste år stillet et transportskib til rådighed for NATO til strategisk søtransport og har netop afsluttet kontraktforhandlinger om skib nummer to. Skibene er stillet til rådighed i henhold til det danskudviklede ARK koncept, hvor de enkelte nationer tilvejebringer en eller flere skibskapaciteter, som samlet stilles til rådighed for NATO. Initiativet er det til dato mest synlige og effektive bevis på, at Danmark ønsker at medvirke i udviklingen af efterspurgte NATO kapaciteter. Samling af beredskab og forsvar Regeringen analyserede i 2003 den fremtidige styring og organisering af det danske beredskab. Det blev bl.a. konkluderet, at der kunne være såvel beredskabsmæssige som økonomiske fordele ved en samling af det civile beredskab og forsvaret. Sammenholdt med, at fremtidens trusler går på tværs af geografiske grænser, på tværs af de etablerede administrative grænser mellem myndighedsudøvere, og at imødegåelse af truslerne fordrer fælles løsninger, besluttede regeringen i januar 2004 at samle det statslige redningsberedskabs og forsvarets opgaver under forsvarsministerens ressort. Sårbarhedsudredningen Regeringen offentliggjorde i januar 2004 en national sårbarhedsudredning. Rapporten konkluderer, at Danmark samlet set har et velfungerende beredskab. Rapporten anbefaler en koordineret overvågning og vurdering af samfundets sårbarhed, opfølgning på konstaterede sårbarheder, større koordination af myndighedernes beredskabsplanlægningssystemer, øget øvelsesaktivitet, øget fokus på koordination mellem nationalt og internationalt beredskabssamarbejde, samt en øget forskning i samfundets sikkerhed og sårbarhed. Regeringen har påbegyndt arbejdet med opfølgningen på sårbarhedsudredningen. Øget anvendelse af lodser, samt styrket overvågning af sejladssikkerheden Regeringen nedsatte i 2003 et udvalg med det formål at styrke beskyttelsen af de danske farvande og kystnære områder. I forlængelse af dette arbejde har regeringen besluttet at iværksætte en række initiativer, som i væsentlig grad skal styrke sejladssikkerheden, bl.a. direkte anråb af alle større skibe ved indsejling i dansk farvand og betydelig øget overvågning. Desuden søges anvendelsen af lods yderligere øget ved takstnedsættelser gennem bl.a. effektiviseringer og liberaliseringer på lodsområdet, samt på sigt anvendelse af ny teknologi til landbaseret lodsning. Ændring af Christianialoven Regeringens Christianiaudvalg fremlagde den 12. marts 2004 en helheds- og handlingsplan for Christianiaområdets fremtid, herunder udkast til ændring af den nuværende Christianialov. På baggrund heraf fremsatte regeringen i marts 2004 et lovforslag som skal muliggøre en udvikling af Christianiaområdet som et bæredygtigt kvarter i København. Området skal som led heri omfattes af de almindeligt gældende love og regler, og der skal ske en ændring af ejerskabet. Lovforslaget ventes vedtaget i juni

13 Fødevareministeren Landbrugsreform Hovedlinjerne i landbrugsreformen, som EU s landbrugsministre vedtog i september 2003, er øget bæredygtighed og markedsorientering, bl.a. ved at gøre hovedparten af den direkte støtte til landmændene uafhængig af produktionen (afkobling), samt en styrkelse af landdistriktspolitikken. I Danmark iværksættes reformen tidligst muligt, dvs. fra 2005, og 96 procent af de beløb, som kan afkobles, bliver afkoblet i Danmark. Forenklinger i jordlovgivningen Regeringens forslag til ny landbrugslov og lov om drift af landbrugsjord ventes vedtaget i maj Den ny landbrugslov fokuserer på landbrugets struktur- og ejerformer og giver erhvervets udøvere et større råderum inden for de rammer, der sættes af hensynet til natur, landskab og miljø. Driftsloven er en rammelov, der i første omgang erstatter ældre lovgivning om flyvehavre og muldvarpebekæmpelse samt stiller visse minimumskrav til pleje af arealer, der ikke udnyttes jordbrugsmæssigt. Ændring af regler om plantedække og efterafgrøder mv. Som opfølgning på aftalen om Vandmiljøplan III ventes regeringens lovforslag om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække vedtaget i juni Loven skal sikre gennemførelse af yderligere anvendelse af efterafgrøder, adgang til mere fleksible normer for tildeling af kvælstof og bedre kontrolgrundlag. Strategi for dyrkning af GMO-afgrøder i Danmark Fødevareministeren fremlagde i juni 2003 en strategi for sameksistens mellem GMOafgrøder, konventionelle og økologiske afgrøder i dansk landbrug. Formålet er at sikre forbrugernes frie valg og udviklingen af forskellige produktionsformer. Som led i strategien har regeringen fremsat forslag til lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder, hvorved sikres, at GMO-afgrøder kan dyrkes uden konsekvenser for traditionelt eller økologisk dyrkede afgrøder. Lovforslaget ventes vedtaget i juni Regeringens Fødevarepolitiske redegørelse 2003 Regeringen offentliggjorde i oktober 2003 Regeringens Fødevarepolitiske redegørelse 2003: Tryghed og Frihed for Folketinget. Redegørelsen beskriver ernæringsområdet samt en række tiltag på fødevarekontrolområdet, der skal sikre en endnu mere dynamisk, fleksibel og effektiv indsats, hvor der hele tiden sættes ind der, hvor behovet er størst. Alt om kost-smag for livet Med dette projekt ønsker regeringen at fremme sunde og gode mad- og måltidsordninger i skoler og institutioner samt styrke og samle Fødevaredirektoratets ernæringsoplysning til borgere og professionelle. I projektet indgår et rejsehold, en hotline og en hjemmeside. Desuden er en række inspirationsprojekter, der er målrettet pædagoger, lærere og forældrebestyrelser under udvikling. 13

14 Offentliggørelse af kontrolresultater Fødevareministeriet lancerede i januar 2004 en hjemmeside med resultater fra fødevarekontrollen omfattende detail- og engroshandlen. Hjemmesiden giver forbrugerne aktuelle og relevante oplysninger, når de handler, og giver samtidig virksomhederne et positivt incitament til at sikre, at fødevarelovgivningen bliver overholdt. Virksomheder kan anvende de gode kontrolresultater i deres markedsføring og fortælle omverdenen, at de har orden i eget hus. I perioden 15. januar 2004 til 1. april 2004 har der været ca besøgende på hjemmesiden. Forslag til lov om dyrlæger og lov om hold af dyr Regeringen har fremsat forslag til lov om dyrlæger, der skal skabe klare og mere tidssvarende regler på området, herunder ændre Det Veterinære Sundhedsråds arbejdsopgaver. Endvidere har regeringen fremsat forslag til lov om hold om dyr, der moderniserer og forenkler lovgivningen om dyrehold, herunder også giver mulighed for skærpede reaktioner overfor særligt alvorlige overtrædelser. Lovforslagene ventes vedtaget i maj Støtteordning for yngre jordbrugere Regeringens forslag til lov om ændring af landdistriktsstøtteloven er vedtaget i december Med loven gennemføres en ændring af etableringsordningen for yngre jordbrugere, der betyder større statsgaranterede lån, der giver yngre jordbrugere mulighed for at etablere sig på bedrifter med et større arbejdskraftbehov og dermed for et arbejds- og familieliv svarende til den øvrige del af den erhvervsaktive del af befolkningen. Ændring af bemyndigelsesloven mv. (fondsbestemmelser) Regeringens forslag til ændring af bemyndigelsesloven er vedtaget i december Loven fastsætter nye regler for sammensætningen af bestyrelserne for jordbrugets og fiskeriets promille- og produktionsafgiftsfonde, så de afspejler den stedfundne strukturudvikling. Samtidig hermed er der foretaget en udvidelse af de formål, hvortil fondsmidlerne anvendes. Endelig er reglerne for fastsættelsen af de beløb, som tilføres promilleafgiftsfondene mv., blevet justeret. Fødevareministerens initiativpakke for fiskeriet Fødevareministeren fremlagde i november 2003 en initiativpakke, der skal forbedre grundlaget for en levedygtig fiskerisektor. Arbejdet med planens gennemførelse er indledt. Gennemførelsen omfatter såvel konkrete reguleringstilpasninger pr. 1. januar 2004 som længerevarende udviklingsprojekter. Muslingeudvalget Muslingeudvalget afgav ultimo april 2004 rapport vedrørende den fremtidige udvikling af muslingeerhvervet. I rapporten indgår en række anbefalinger vedrørende bl.a. den økonomiske udvikling af erhvervet, styrkelse af natur- og miljøhensyn og fokusering af forskningsog udviklingsindsatsen. 14

15 Indenrigs- og sundhedsministeren Strukturkommissionens betænkning Strukturkommissionen, som regeringen nedsatte i oktober 2002, afgav sin betænkning den 9. januar Det nye Danmark Regeringen fremlagde den 27. april 2004 med udgangspunkt i Strukturkommissionens betænkning og efterfølgende høringssvar oplæg til reform af den samlede offentlige sektor. Finansieringsudvalgets betænkning om et nyt udligningssystem Finansieringsudvalget afgav i januar 2004 betænkning om et nyt udligningssystem. Bedre sundhed for børn og unge Regeringen offentliggjorde i november 2003 et oplæg om Bedre sundhed for børn og unge. Oplægget præsenterer en række initiativer, som kan bidrage til en sund børnekultur og til at skabe gode rammer for den enkelte børnefamilie. Blandt initiativerne er indførelse af en fælles aldersgrænse på 16 år for køb af alkohol og tobak. Flere penge til sundhed Regeringen har sikret flere behandlinger, kortere ventetider og mere valgfrihed. For at fastholde denne positive udvikling har regeringen reserveret 1,2 mia. kr. ekstra til sundhedsområdet i Styrkelse og udvidelse af det frie sygehusvalg Regeringen har fremsat forslag om at styrke det åbne og gennemsigtige sundhedsvæsen, samt styrke det udvidede frie sygehusvalg. Forslaget betyder bl.a., at patienter inden 8 dage skal have orientering om tid og sted for sygehusbehandling, samt om mulighederne for at vælge andre sygehuse og om ventetider på disse sygehuse, mv. Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler Regeringen nedsatte i oktober 2003 Udvalget om Medicintilskud med det formål at begrænse væksten i udgifterne til medicintilskud uden at svække hensynet til patienternes behov. Udvalget er i maj 2004 kommet med en række anbefalinger, som har til formål at fremme konkurrencen, rationaliteten og kvaliteten i anvendelsen af lægemidler i Danmark. Udvalget har bl.a. anbefalet, at tilskud til lægemidler fremover beregnes på baggrund af det billigste lægemiddel i en tilskudsgruppe. Strategi for det behandlende sundhedsvæsen Regeringen har i december 2003 udsendt Strategi for det behandlende sundhedsvæsen Patienten først med beskrivelse af de væsentligste nationale initiativer, der er igangsat eller som planlægges gennemført i de kommende år med henblik på at sikre bedre service, høj sundhedsfaglig kvalitet, bedre grundlag for det frie valg, samt mere sundhed for pengene. 15

16 Debatoplæg Et åbent og gennemsigtigt sundhedsvæsen Regeringen har i december 2003 udsendt Debatoplæg Et åbent og gennemsigtigt sundhedsvæsen med henblik på at øge patienters og offentlighedens adgang til informationer om kvaliteten i sundhedsvæsenet samt fremme fokus på perspektivet i at styrke kvalitetsudviklingen ved at belønne de sygehuse, der gør en særlig indsats. Hospicepulje Regeringen har afsat en hospicepulje i 2004 på i alt 34,7 mio. kr. for at forbedre døendes muligheder for at tilbringe den sidste tid på hospice. Puljen kan søges til etablering af selvejende hospicer og til drift op til 2 år samt til udvidelse af kapaciteten på eksisterende hospicer. Puljen kan også bruges til fremme af samarbejdet mellem hospiceteams/sygehusene, hjemmesygeplejen og de praktiserende læger for at kvalificere tilbuddet til døende om pleje og behandling i hjemmet. Kampen mod narko Regeringen lancerede i oktober 2003 handlingsplanen, Kampen mod narko. Handlingsplanen indeholder en lang række konkrete initiativer inden for forebyggelse, lægelig og social behandling, retshåndhævelse og behandling af kriminelle stofmisbrugere samt internationalt samarbejde. Umiddelbart efter lanceringen aftalte regeringen med satspuljepartierne at afsætte 145 mio. kr. i perioden til indsatsen mod narkotikamisbrug. Ændring af loven om kunstig befrugtning I april vedtog Folketinget ændringer af loven om kunstig befrugtning (Patrick-loven), der sikrer anvendelsen af præimplantationsdiagnostik i særlige tilfælde. Loven bidrager til helbredelse af børn med livstruende sygdom ved anvendelse af vævsforenelige stamceller fra en søskende skabt ved kunstig befrugtning. Registreringsordning for alternative behandlere Folketinget vedtog i maj regeringens forslag om at indføre en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere med henblik på at øge sikkerheden for brugere af alternativ behandling. Forslaget gør det lettere for borgerne at se hvilke alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav. Det Etiske Råd Regeringen har fremsat lovforslag om etablering af et samlet etisk råd på det gen- og bioteknologiske område. Lovforslaget sikrer, at Det Etiske Råd fremover er bedre rustet til at yde etisk rådgivning i forbindelse med anvendelse af bio- og genteknologier i relation til mennesker, natur, miljø og fødevarer. Forslaget ventes vedtaget i juni Lovgivning om biobanker Folketinget vedtog i april regeringens forslag om ændring af lov om patienters retsstilling, som fastlægger klare regler om anvendelse og opbevaring af biologisk materiale. 16

17 Justitsministeren Politiet Regeringen indgik i november 2003 en flerårsaftale for politiet for med Dansk Folkeparti. Aftalen giver politiet et bevillingsløft i aftaleperioden på ca mio. kr. Politiet skal være synligt og effektivt, så kriminaliteten bekæmpes med fasthed og konsekvens. Det gælder i forhold til både den nære, tryghedsskabende indsats og bekæmpelse af den organiserede og grænseoverskridende kriminalitet. Samtidig med, at der sikres flere betjente på gaden, stilles der krav om, at politiet måles på resultaterne og effekten af indsatsen. Politiets styring og IT-udvikling skal derfor moderniseres og styrkes. Regeringen har samtidig styrket anklagemyndigheden og sikret et bedre tilsyn med, at straffesagsbehandlingen foregår hurtigt og effektivt. Kriminalforsorgen Regeringen indgik i november 2003 en flerårsaftale for kriminalforsorgen for med Dansk Folkeparti. Aftalen sikrer Kriminalforsorgen et bevillingsløft i aftaleperioden på knap mio. kr., og antallet af fængselspladser øges betydeligt. Der er indført nultolerance i forhold til narkotika mv. samtidig med, at behandlingsindsatsen overfor stofmisbrugere i fængslerne er styrket. Der er strammet op på rockernes afsoningsforhold, og straffene for kriminalitet begået under afsoning og af tidligere indsatte over for institutionen eller personalet er blevet skærpet. Med baggrund i princippet om noget-for-noget er der bl.a. indført mulighed for tidligere prøveløsladelse af indsatte, som under afsoningen gør en særlig indsats for at komme ud af den kriminelle løbebane. Ny lov om politiets virksomhed Regeringen har i februar 2004 fremsat forslag til en politilov. Med den nye politilov får vi her i landet for første gang en samlet lovmæssig fastsættelse af de grundlæggende regler om politiets magtbeføjelser og indgreb uden for strafferetsplejen, fx ved demonstrationer og som led i den almindelige ordenshåndhævelse. Lovforslaget forventes vedtaget i maj Ny retssikkerhedslov Regeringen har i november 2003 fremsat forslag til en lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter. De nye regler vil styrke borgernes retssikkerhed, når offentlige myndigheder udfører kontrolbesøg og lignende, herunder ved begrænsninger i kontrolmyndigheders brug af tvangsindgreb og oplysningspligter, hvis der opstår mistanke om strafbare forhold, og bl.a. ved udtrykkelige regler om varsling af kontrolbesøg. Forslaget forventes vedtaget i juni Ny lov om bortvisning af voldelige ægtefæller og samlevere Regeringen fremsatte i marts 2004 forslag til en ny lov, der giver politiet mulighed for at fjerne en voldelig ægtefælle eller samlever fra familiens fælles hjem i en periode, hvis der er begrundet frygt for, at den pågældende vil begå nye overgreb mod sin ægtefælle/samlever eller børn. Forslaget forventes vedtaget i maj

18 Revision af straffelovens strafferammer Folketinget har vedtaget regeringens forslag om en modernisering af strafferammerne i straffeloven. De nye regler sigter bl.a. mod, at overgreb mod mennesker generelt bliver straffet hårdere. Endvidere skærpes lovens regler om gentagelsesvirkning. Offentlighed i retsplejen Regeringens forslag om offentlighed i retsplejen blev vedtaget i marts Med de nye regler sikres en høj grad af åbenhed og indsigt for borgerne i domstolenes arbejde. Blandt andet får alle som udgangspunkt ret til aktindsigt i domme og kendelser. Forenklet inkassoproces Regeringen har i marts 2004 fremsat lovforslag om at indføre en forenklet inkassoproces for pengekrav indtil kr. Den nye valgfrie ordning indebærer en enklere og hurtigere retslig inddrivelse af ubestridte pengekrav. Skærpet kamp mod narko Som led i en forstærket indsats mod narko har regeringen i februar 2004 fremsat et lovforslag, hvorefter det som hovedregel mindst skal medføre en bødestraf, når personer gribes med ulovlige euforiserende stoffer. Hermed ophører den hidtidige praksis med som regel at give advarsel i førstegangstilfælde. Desuden skærpes straffen for at udbrede ulovlige euforiserende stoffer i festmiljøer. Forslaget forventes vedtaget i maj Revision af forbrugeraftaleloven Regeringen har i marts 2004 fremsat forslag til en moderniseret forbrugeraftalelov. Der indføres bl.a. nye regler om fortrydelsesret og oplysningspligt ved fjernsalg - fx via internettet - af finansielle tjenesteydelser. Forslaget forventes vedtaget i maj Skærpede regler om IT-kriminalitet Regeringens lovforslag om IT-kriminalitet mv. blev vedtaget i maj Med de nye regler skærpes den strafferetlige beskyttelse mod IT-kriminalitet, og politiets efterforskningsmuligheder i sager om IT-kriminalitet styrkes. Skærpede regler om besiddelse af knive Regeringens lovforslag om skærpelse af våbenlovens regler om knive blev vedtaget i marts Dermed er våbenlovens forbud mod at bære kniv på offentligt sted blevet udvidet til også at omfatte små foldeknive, som kan fastlåses i udfoldet position. Endvidere gælder forbuddet fremover også på uddannelsessteder og i ungdomsklubber mv., hvor unge typisk færdes. Desuden er straffen for ulovlig besiddelse af kniv blevet skærpet. Klippekortordning ved grove færdselsforseelser Regeringens lovforslag om indførelse af et klippekortsystem blev vedtaget i april Trafikanter, der gentagne gange begår visse grovere overtrædelser af færdselsloven og dermed ikke udviser den fornødne omtanke og ansvarlighed i trafikken, vil fremover blive frakendt førerretten. Samtidig indføres der skærpede sanktioner ved hastighedsovertrædelser. 18

19 Kirkeministeren Orden i økonomien Regeringens forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi er vedtaget i maj Ved den ændrede lovgivning er hjemmelsgrundlaget for fællesfondens indtægter blevet lovfæstet. Kirkeministeriets økonomiforvaltning er blevet styrket bl.a. gennem etablering af et økonomi- og udviklingskontor. Som resultat af den forbedrede økonomistyring er der i 2003 for første gang i seks år skabt et overskud for fællesfondens økonomi. Årsrapport for fællesfonden Der er i juni 2003 for første gang udarbejdet et virksomhedsregnskab for fællesfondens aktiviteter. Dette tiltag vil blive videreført i kommende år. Præsteansættelsesprocedure Ved udnævnelse af præster involveres menighedsråd, provster, biskopper og ministerium. Gennem decentralisering og digitalisering af sagsgange er præsteudnævnelsesproceduren blevet væsentligt forenklet. Valg til menighedsråd Regeringens lovforslag om ændring af lov om valg til menighedsråd og lov om menighedsråd er vedtaget i februar De nye regler indeholder en ajourføring af lov om valg til menighedsråd og lov om menighedsråd og er gennemført som forberedelse af valget til menighedsrådene i november Der er endvidere udarbejdet en række administrative forskrifter, herunder et cirkulære, der fastsætter regler om valgets forberedelse, afholdelse og opgørelse mv. Decentralisering Der er gennemført en decentralisering og forenkling af reglerne for menighedsrådenes køb og salg af arealer og bygninger uden for kirkegården. Godkendelseskompetencen er flyttet fra stiftsøvrigheden til provstiudvalget. 19

20

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Regeringen. Vandmiljøplan III 2004

Regeringen. Vandmiljøplan III 2004 Regeringen 1 Vandmiljøplan III 2004 2 Vandmiljøplan III, 2004 Udgivet af Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tryk: Schultz Grafisk Lay-out: Page Leroy Cruce Fotos: Bert Wiklund,

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag den 13. maj 2016 kl

Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag den 13. maj 2016 kl Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt Talepapir Arrangement: Samrådsspørgsmål AA + AB (Samrådsspørgsmål BF + BG fra REU) Hvornår: Fredag

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 106 Offentligt Den 22. november 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK

VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK Vækst og udvikling i hele Danmark Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark Derfor vil regeringen udarbejde en samlet strategi for udviklingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME FORORD Danmarks fødevare- og landbrugssektor er stærk, men også under stigende pres fra voksende global konkurrence.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 773 Offentligt Notat J.nr. DEP-0400-00034 2. september 2009 Talepinde til brug ved møderne med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Finansudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

2011/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar Forslag. til. (Det Økonomiske Råds årlige vurdering af dansk finans- og udgiftspolitik mv.

2011/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar Forslag. til. (Det Økonomiske Råds årlige vurdering af dansk finans- og udgiftspolitik mv. 2011/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, j.nr. Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER 5. april 2017 17/02708-6 ama-dep Samråd i ERU den 7. april

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld i udlandet En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SU-gæld i udlandet 2 Forord I Danmark har studerende

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser.

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser. 2009/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 L 135 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jura/LBSA/LAK/CME/UHE Sagsnr.: 30467 Dok.nr.: 814383 Den

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssikkerheden.

Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssikkerheden. Forsvarsministeriet Miljøministeriet Udenrigsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 26. maj 2004 Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Regeringens plan for Grøn vækst

Regeringens plan for Grøn vækst Regeringens plan for Grøn vækst Grøn vækst plan skal sikre: Grøn vækst planen fremhæver følgende: Et vandmiljø af god kvalitet En markant reduktion af pesticiders skadevirkninger. Reduceret ammoniakbelastning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag nr. L 105 af 20. januar 1983)

Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag nr. L 105 af 20. januar 1983) Spalte- og sidehenvisninger til Folketingstidende vedrørende behandlingen i Folketinget af den oprindelige udlændingelov og senere relevante ændringslove Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag

Læs mere

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE

RAPPORT LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE RAPPORT OM LIGESTILLING PÅ JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE 2013 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kodebog, Forespørgselsdebatter Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder

Kodebog, Forespørgselsdebatter Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder Kodebog, Forespørgselsdebatter Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder Var 1: Identifikationsnummer. Hvert spørgsmål har et præcist nummer i den samlede database.

Læs mere

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane KOLOFON Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane 1. udgave, marts 2016 ISBN nr. tryk: 978-87-603-3073-5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV)

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV) Arbejdsmiljøet - hvad har regeringen gennemført? Det dårlige arbejdsmiljø er stadig udbredt på mange arbejdspladser - arbejdsskadestatistikker og en lang række undersøgelser viser, at rigtigt mange lønmodtagerne

Læs mere

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. STATUS FOR HAN- LINGSPLAN

Læs mere