REGERINGENS RESULTATER oktober 2003 maj 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGERINGENS RESULTATER oktober 2003 maj 2004"

Transkript

1 REGERINGENS RESULTATER oktober 2003 maj 2004 Regeringen Redaktionens afslutning 26. maj 2004

2

3 Forord Inden vi tog fat på dette folketingsår fremlagde regeringen i august 2003 et supplerende regeringsgrundlag Vækst Velfærd Fornyelse II med ca. 200 initiativer, der har været grundlaget for regeringens arbejde i folketingsåret. Det har været et travlt folketingsår. I det forløbne år er der gennemført en lang række aftaler, reformer og vigtige lovforslag, bl.a. forårspakken Flere i beskæftigelse lavere ledighed, oprettelse af Fonden for Højteknologisk Udvikling, Vandmiljøplan III, arbejdsmiljøreform, anbringelsesreform, reform af de gymnasiale uddannelser og en trafikaftale. Denne redegørelse indeholder en oversigt over de væsentligste lovgivningsmæssige, administrative og andre initiativer, som er gennemført i folketingsåret.

4

5 Indholdsfortegnelse BESKÆFTIGELSESMINISTEREN... 7 FINANSMINISTEREN... 9 FORSVARSMINISTEREN FØDEVAREMINISTEREN INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTEREN JUSTITSMINISTEREN KIRKEMINISTEREN KULTURMINISTEREN MILJØMINISTEREN MINISTEREN FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTEREN FOR LIGESTILLING MINISTEREN FOR NORDISK SAMARBEJDE MINISTEREN FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLING SKATTEMINISTEREN SOCIALMINISTEREN TRAFIKMINISTEREN UDENRIGSMINISTEREN UNDERVISNINGSMINISTEREN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN... 43

6

7 Beskæftigelsesministeren Adgang til det danske arbejdsmarked for arbejdskraft fra de nye EU-lande Regeringen indgik i december 2003 aftale med et bredt flertal af Folketingets partier om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj Aftalen sikrer, at det danske arbejdsmarked åbnes for arbejdstagere fra de nye EU-lande samtidig med, at der fortsat er balance og ordnede forhold på det danske arbejdsmarked, herunder at de nye EU-borgere bliver ansat på samme vilkår som i øvrigt gælder i Danmark, og at de danske velfærdsordninger forbliver robuste. Arbejdsmiljø Regeringen indgik i februar 2004 en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om reform af arbejdsmiljøindsatsen. Hovedelementerne er en helhedsorienteret indsats, hvor indsatsen nytænkes ud fra princippet om noget for noget. Virksomheder, der kan dokumentere ordentlige arbejdsmiljøforhold, belønnes i form af mindre kontrol. I stedet rettes kontrolindsatsen mod virksomheder med et dårligt arbejdsmiljø. Med reformen styrkes rådgivningsindsatsen. Virksomheder, der har brug for rådgivning, får pligt til at bruge rådgivning. Fremover vil samtlige danske virksomheder få et uanmeldt screeningbesøg fra Arbejdstilsynet. Og der indføres en smiley-ordning med det formål at synliggøre virksomhedernes arbejdsmiljø. Tilsyn med kommunernes rådighedsadministration og visitationspraksis Folketinget vedtog i maj regeringens lovforslag om et kommunalt rådighedstilsyn. Lovforslaget indfører et statsligt tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed og sanktioner i forhold til borgere, der modtager kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse alene på grund af ledighed. Med lovforslaget kan beskæftigelsesministeren endvidere fastsætte regler om tilsyn med kommunernes sagsbehandling, når det gælder vurderingen af, hvilke tilbud en ledig kontanthjælpsmodtager skal have (visitationen). Ledige på kanten af arbejdsmarkedet Regeringen offentliggjorde i februar en analyse af de svageste grupper på arbejdsmarkedet, herunder af beskæftigelsesindsatsen og en karakteristik af gruppen. Resultaterne indgår i regeringens udspil Det nye Danmark og vil blive fulgt op af yderligere initiativer i efteråret Regeringen offentliggjorde endvidere i februar en handlingsplan i forbindelse med handicapåret 2003 med initiativer på beskæftigelsesområdet, herunder en undersøgelse af beskæftigelsesmulighederne for personer med et fysisk handicap. Særlig indsats mod akademikerledigheden Regeringen iværksatte i februar 2004 seks nye initiativer rettet mod bekæmpelse af akademikerledighed under overskriften Viden er vejen til jobvækst. Initiativerne retter sig primært mod at øge ledige akademikeres jobmuligheder i små og mellemstore private virksomheder. 7

8 Sygefraværshandlingsplanen I forlængelse af regeringens handlingsplan Hvad gør vi med sygefraværet fra december 2003 er der nedsat en række udvalg og arbejdsgrupper, som bl.a. skal belyse mulighederne for at modernisere sygedagpengeloven, opstille forslag til en forbedret visitations- og opfølgningsmodel samt opstille forslag til, hvordan lægeerklæringer kan gøres bedre. Grupperne skal afrapportere i løbet af 2004 og På baggrund af afrapporteringerne vil regeringen følge op med konkrete lovinitiativer i næste folketingssamling. Aktieoptioner mv. i ansættelsesforhold Folketinget vedtog i april regeringens lovforslag om brug af købe- eller tegningsret til aktier mv. i ansættelsesforhold. Med de nye regler er der skabt en klar retstilstand på området særligt i forbindelse med en lønmodtagers fratræden. Loven sikrer endvidere en fortsat udbredelse af brug af aktiebaserede incitamentsprogrammer i ansættelsesforhold. Gennemførelse af EU s antidiskriminationsdirektiver Folketinget vedtog i marts et lovforslag, som gennemfører EU s antidiskriminationdirektiver. Lovforslaget betyder, at der fremover ikke må forskelsbehandles på grund af religion, tro og seksuel orientering. Udbetaling af uhævede feriepenge Folketinget vedtog i december regeringens lovforslag om udbetaling af uhævede feriepenge. Med loven er der fra 1. maj 2004 meget videre muligheder for at få udbetalt optjente feriepenge, selvom lønmodtageren ikke har afholdt ferien. Beløb under kr. udbetales automatisk. Derudover kan lønmodtageren anmode om at få udbetalt feriepengene for den 5. ferieuge eller feriepenge optjent i tidligere ansættelsesforhold. Ændrede udbetalingsregler samt flytteret i LD I marts vedtog Folketinget regeringens lovforslag om ændrede udbetalingsregler og flytteret i LD. Fra 1. maj 2004 er kravet om, at LD kun kan udbetales, hvis andre kapitalpensioner samtidig hæves (samtidighedskravet), ophævet. Udbetalingsreglerne er desuden lempet. Endelig gives pr. 1. juli 2005 mulighed for at flytte sine LD-midler over i et andet pensionsinstitut. Noget for noget Ministerudvalget om noget for noget afgav rapport i februar Rapporten indeholder 57 konkrete forslag til, hvordan noget for noget princippet kan udmøntes. 8

9 Finansministeren Finansloven for 2004 Regeringen indgik i efteråret seks delaftaler med skiftende flertal i forbindelse med finansloven for Aftalerne indebærer en finanspolitik på linje med den finanspolitik, der blev præsenteret ved fremsættelsen af finanslovforslaget i august. Målsætningen for væksten i det offentlige forbrug er overholdt, ligesom aftalen er fuldt finansieret i Der blev indgået flerårsaftaler om politiet og kriminalforsorgen og aftaler om bl.a. trafik, SU og kultur. Derudover blev der gennemført forbedringer for svage grupper og de svagest stillede pensionister. Flere i beskæftigelse lavere ledighed I marts indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti om forårspakken Flere i beskæftigelse lavere ledighed. Aftalen indebærer en fremrykning af tidligere besluttede nedsættelser af indkomstskatten for og suspension af indbetalingerne til Særlig Pensionsopsparing i 2004 og Desuden indebærer aftalen en række andre initiativer, herunder målrettede beskæftigelses- og efteruddannelsesinitiativer, fremrykning af investeringer i bl.a. boliger samt en fremrykning af puljen til social- og sundhedsformål på 570 mio. kr. til Staten som aktionær I januar 2004 offentliggjorde finansministeren rapporten Staten som aktionær. Rapporten konstaterer, at statens anvendelse af aktieselskabsformen overvejende har levet op til formålene. Der gives dog en række anbefalinger med henblik på at sikre konsistente og hensigtsmæssige relationer mellem ejerministeren, bestyrelsen og den daglige ledelse. Som en direkte konsekvens har dette i foråret 2004 bl.a. ført til en væsentlig reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer i de statslige selskaber, der samtidig er ansat i centraladministrationen. Handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser Regeringen præsenterede i oktober 2003 handlingsplanen Færre regler flere muligheder, der indeholder 136 resultater, som har medført forenklinger eller lettelser for borgere, virksomheder eller offentlige myndigheder. Desuden indeholder handlingsplanen 169 fremadrettede initiativer. Eksempler på resultater er, at 700 foreninger og almennyttige organisationer er blevet fritaget for at registrere og betale moms, samt at dagpengeberettigede ledige ikke længere skal ansøge om ydelser under aktivering Budgetredegørelse 2004 I februar 2004 offentliggjorde finansministeren Budgetredegørelse Budgetredegørelsen viser, at realvæksten i det offentlige forbrug i 1990 erne var mere end dobbelt så høj som målsætningerne. Samtidig blev der sat fokus på bl.a. den danske forskningsindsats, på mulighederne for at bruge ny teknologi til at give mere pleje, service og omsorg for pengene og på de administrative udgifter til beskæftigelsesindsatsen. 9

10 Statens tilskud til Grønland Regeringen indgik i marts 2004 en aftale med Grønlands landsstyre om fastsættelse af bloktilskuddet til Grønland i Bloktilskuddet fastsættes til 3.069,2 mio. kr. årligt i den 3-årige periode. Som led i aftalen omprioriteres hvert år i perioden mio. kr. af bloktilskuddet til et sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling i Grønland. Økonomiaftaler med kommuner og amter for 2004 Regeringen indgik i juni 2003 aftaler med kommuner og amter for 2004, som indebærer en realvækst i kommuner og amter - ved uændrede skatter - på i alt 2,7 mia. kr. til forbedringer af den offentlige service. Forbedringerne er især udmøntet i sygehusvæsenet og på socialog undervisningsområderne. Kommuner og amter har i budgetterne overholdt de aftalte vækstrammer og skattestoppet. Finansredegørelse 2004 I juni 2004 offentliggør finansministeren Finansredegørelse 2004, som bl.a. analyserer strukturerne i dansk økonomi og kravene til den økonomiske politik. I redegørelsen vil der bl.a. blive præsenteret en ny mellemfristet fremskrivning til 2010, og der vil blive sat fokus på finanspolitikkens holdbarhed i forhold til de fremtidige udfordringer med flere ældre. Redegørelsen ventes også at behandle emner som international arbejdsdeling, strukturel ledighed, finanspolitikkens aktivitetsvirkning og beskæftigelsespolitik i EU. Den offentlige sektors strategi for digital forvaltning Regeringen lancerede i samarbejde med de kommunale parter i februar 2004 en ny strategi for digital forvaltning, der skal sikre, at digitalisering udnyttes til at høste gevinster gennem effektivisering og serviceforbedringer for borgere og virksomheder. Strategien opstiller vision og mål for digitalisering og understøtter tværgående digitaliseringsinitiativer, herunder edag2. Samarbejdet om den Økonomiske Politik i EU Publikationen, der blev offentliggjort i juni 2003, redegør for EU s samarbejde om økonomisk politik med udgangspunkt i samarbejdet i Ministerrådet for EU s finansministre, ECOFIN. Publikationen sætter fokus på en række af de centrale udfordringer, som EU står over for, herunder at opnå sunde offentlige finanser, gennemføre strukturreformer og at integrere de nye lande i det økonomiske samarbejde. 10

11 Forsvarsministeren Forsvarsoplæg Regeringen fremlagde i marts 2004 forsvarsoplæg for perioden Oplægget lægger op til en gennemgribende reorganisering af det danske forsvar med fokus rettet mod nye sikkerhedspolitiske udfordringer og risici. Regeringen vil afskaffe mobiliseringsforsvaret og gøre endeligt op med de sidste rester fra den kolde krig. Danmark skal fortsætte med at være en relevant og troværdig medspiller på den sikkerheds- og forsvarspolitiske scene og et aktivt medlem af FN, OSCE og NATO. Og forsvaret skal fremover fokusere på deltagelse i internationale operationer og beskyttelse af den danske befolkning, herunder evnen til at imødegå terrorhandlinger. Regeringen lancerede i forbindelse med offentliggørelsen af forsvarsoplægget et nyt initiativ, som indebærer en styrket samordning af dansk civil og militær indsats i områder, hvor der er indsat danske styrker. Afghanistan Regeringen bidrager til stadighed med danske soldater i Afghanistan. Under den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) indgår ca. 65 soldater i Kabul og 5 soldater til Provincial Reconstruction Teams under det britiske team i Mazar E Sharif. Regeringen overvejer et mere substantielt bidrag i Irak Regeringens styrkebidrag udgør i Irak ca. 520 personer og planlægges opretholdt på det aktuelle niveau. Bidraget er sammensat af infanteri- og opklaringsenheder samt logistiske enheder, militærpoliti og stabsofficerer. Styrken tilvejebringer sikkerhed i det sydlige Irak og yder støtte til uddannelse af irakiske sikkerhedsstyrker samt støtter genopbygningsindsatsen. Herudover er der fortsat udsendt beskyttelsespersonel til Bagdad og Basra. Et bidrag fra Litauen på ca. 55 personer ventes fortsat tilknyttet de danske bidrag til sikringsstyrken. Det internationale sikkerhedssamarbejde Regeringen har iværksat en transformation af forsvarets østsamarbejde til et bredere funderet sikkerhedssamarbejde. Sikkerhedssamarbejdet vil fremover have fokus på integration af de baltiske lande i NATO og øget samarbejde med landene på det Vestlige Balkan. Derudover vil regeringen følge op og understøtte militær indsats med støtte til udviklings- og moderniseringstiltag med henblik på at fremme demokratisering og international integration og dermed være medvirkende til at forbedre sikkerhedsklimaet i et missionsområde. Regeringen har i den forbindelse givet tilsagn om støtte til etablering af den afghanske hær med ca. 10. mio. kr. Formålet med donationen er at støtte etableringen af en struktur i Afghanistan, som på sigt kan varetage opgaver af sikkerhedsmæssig karakter, hvorved behovet for international militær tilstedeværelse kan mindskes. 11

12 Søtransportkapacitet Danmark har det seneste år stillet et transportskib til rådighed for NATO til strategisk søtransport og har netop afsluttet kontraktforhandlinger om skib nummer to. Skibene er stillet til rådighed i henhold til det danskudviklede ARK koncept, hvor de enkelte nationer tilvejebringer en eller flere skibskapaciteter, som samlet stilles til rådighed for NATO. Initiativet er det til dato mest synlige og effektive bevis på, at Danmark ønsker at medvirke i udviklingen af efterspurgte NATO kapaciteter. Samling af beredskab og forsvar Regeringen analyserede i 2003 den fremtidige styring og organisering af det danske beredskab. Det blev bl.a. konkluderet, at der kunne være såvel beredskabsmæssige som økonomiske fordele ved en samling af det civile beredskab og forsvaret. Sammenholdt med, at fremtidens trusler går på tværs af geografiske grænser, på tværs af de etablerede administrative grænser mellem myndighedsudøvere, og at imødegåelse af truslerne fordrer fælles løsninger, besluttede regeringen i januar 2004 at samle det statslige redningsberedskabs og forsvarets opgaver under forsvarsministerens ressort. Sårbarhedsudredningen Regeringen offentliggjorde i januar 2004 en national sårbarhedsudredning. Rapporten konkluderer, at Danmark samlet set har et velfungerende beredskab. Rapporten anbefaler en koordineret overvågning og vurdering af samfundets sårbarhed, opfølgning på konstaterede sårbarheder, større koordination af myndighedernes beredskabsplanlægningssystemer, øget øvelsesaktivitet, øget fokus på koordination mellem nationalt og internationalt beredskabssamarbejde, samt en øget forskning i samfundets sikkerhed og sårbarhed. Regeringen har påbegyndt arbejdet med opfølgningen på sårbarhedsudredningen. Øget anvendelse af lodser, samt styrket overvågning af sejladssikkerheden Regeringen nedsatte i 2003 et udvalg med det formål at styrke beskyttelsen af de danske farvande og kystnære områder. I forlængelse af dette arbejde har regeringen besluttet at iværksætte en række initiativer, som i væsentlig grad skal styrke sejladssikkerheden, bl.a. direkte anråb af alle større skibe ved indsejling i dansk farvand og betydelig øget overvågning. Desuden søges anvendelsen af lods yderligere øget ved takstnedsættelser gennem bl.a. effektiviseringer og liberaliseringer på lodsområdet, samt på sigt anvendelse af ny teknologi til landbaseret lodsning. Ændring af Christianialoven Regeringens Christianiaudvalg fremlagde den 12. marts 2004 en helheds- og handlingsplan for Christianiaområdets fremtid, herunder udkast til ændring af den nuværende Christianialov. På baggrund heraf fremsatte regeringen i marts 2004 et lovforslag som skal muliggøre en udvikling af Christianiaområdet som et bæredygtigt kvarter i København. Området skal som led heri omfattes af de almindeligt gældende love og regler, og der skal ske en ændring af ejerskabet. Lovforslaget ventes vedtaget i juni

13 Fødevareministeren Landbrugsreform Hovedlinjerne i landbrugsreformen, som EU s landbrugsministre vedtog i september 2003, er øget bæredygtighed og markedsorientering, bl.a. ved at gøre hovedparten af den direkte støtte til landmændene uafhængig af produktionen (afkobling), samt en styrkelse af landdistriktspolitikken. I Danmark iværksættes reformen tidligst muligt, dvs. fra 2005, og 96 procent af de beløb, som kan afkobles, bliver afkoblet i Danmark. Forenklinger i jordlovgivningen Regeringens forslag til ny landbrugslov og lov om drift af landbrugsjord ventes vedtaget i maj Den ny landbrugslov fokuserer på landbrugets struktur- og ejerformer og giver erhvervets udøvere et større råderum inden for de rammer, der sættes af hensynet til natur, landskab og miljø. Driftsloven er en rammelov, der i første omgang erstatter ældre lovgivning om flyvehavre og muldvarpebekæmpelse samt stiller visse minimumskrav til pleje af arealer, der ikke udnyttes jordbrugsmæssigt. Ændring af regler om plantedække og efterafgrøder mv. Som opfølgning på aftalen om Vandmiljøplan III ventes regeringens lovforslag om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække vedtaget i juni Loven skal sikre gennemførelse af yderligere anvendelse af efterafgrøder, adgang til mere fleksible normer for tildeling af kvælstof og bedre kontrolgrundlag. Strategi for dyrkning af GMO-afgrøder i Danmark Fødevareministeren fremlagde i juni 2003 en strategi for sameksistens mellem GMOafgrøder, konventionelle og økologiske afgrøder i dansk landbrug. Formålet er at sikre forbrugernes frie valg og udviklingen af forskellige produktionsformer. Som led i strategien har regeringen fremsat forslag til lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder, hvorved sikres, at GMO-afgrøder kan dyrkes uden konsekvenser for traditionelt eller økologisk dyrkede afgrøder. Lovforslaget ventes vedtaget i juni Regeringens Fødevarepolitiske redegørelse 2003 Regeringen offentliggjorde i oktober 2003 Regeringens Fødevarepolitiske redegørelse 2003: Tryghed og Frihed for Folketinget. Redegørelsen beskriver ernæringsområdet samt en række tiltag på fødevarekontrolområdet, der skal sikre en endnu mere dynamisk, fleksibel og effektiv indsats, hvor der hele tiden sættes ind der, hvor behovet er størst. Alt om kost-smag for livet Med dette projekt ønsker regeringen at fremme sunde og gode mad- og måltidsordninger i skoler og institutioner samt styrke og samle Fødevaredirektoratets ernæringsoplysning til borgere og professionelle. I projektet indgår et rejsehold, en hotline og en hjemmeside. Desuden er en række inspirationsprojekter, der er målrettet pædagoger, lærere og forældrebestyrelser under udvikling. 13

14 Offentliggørelse af kontrolresultater Fødevareministeriet lancerede i januar 2004 en hjemmeside med resultater fra fødevarekontrollen omfattende detail- og engroshandlen. Hjemmesiden giver forbrugerne aktuelle og relevante oplysninger, når de handler, og giver samtidig virksomhederne et positivt incitament til at sikre, at fødevarelovgivningen bliver overholdt. Virksomheder kan anvende de gode kontrolresultater i deres markedsføring og fortælle omverdenen, at de har orden i eget hus. I perioden 15. januar 2004 til 1. april 2004 har der været ca besøgende på hjemmesiden. Forslag til lov om dyrlæger og lov om hold af dyr Regeringen har fremsat forslag til lov om dyrlæger, der skal skabe klare og mere tidssvarende regler på området, herunder ændre Det Veterinære Sundhedsråds arbejdsopgaver. Endvidere har regeringen fremsat forslag til lov om hold om dyr, der moderniserer og forenkler lovgivningen om dyrehold, herunder også giver mulighed for skærpede reaktioner overfor særligt alvorlige overtrædelser. Lovforslagene ventes vedtaget i maj Støtteordning for yngre jordbrugere Regeringens forslag til lov om ændring af landdistriktsstøtteloven er vedtaget i december Med loven gennemføres en ændring af etableringsordningen for yngre jordbrugere, der betyder større statsgaranterede lån, der giver yngre jordbrugere mulighed for at etablere sig på bedrifter med et større arbejdskraftbehov og dermed for et arbejds- og familieliv svarende til den øvrige del af den erhvervsaktive del af befolkningen. Ændring af bemyndigelsesloven mv. (fondsbestemmelser) Regeringens forslag til ændring af bemyndigelsesloven er vedtaget i december Loven fastsætter nye regler for sammensætningen af bestyrelserne for jordbrugets og fiskeriets promille- og produktionsafgiftsfonde, så de afspejler den stedfundne strukturudvikling. Samtidig hermed er der foretaget en udvidelse af de formål, hvortil fondsmidlerne anvendes. Endelig er reglerne for fastsættelsen af de beløb, som tilføres promilleafgiftsfondene mv., blevet justeret. Fødevareministerens initiativpakke for fiskeriet Fødevareministeren fremlagde i november 2003 en initiativpakke, der skal forbedre grundlaget for en levedygtig fiskerisektor. Arbejdet med planens gennemførelse er indledt. Gennemførelsen omfatter såvel konkrete reguleringstilpasninger pr. 1. januar 2004 som længerevarende udviklingsprojekter. Muslingeudvalget Muslingeudvalget afgav ultimo april 2004 rapport vedrørende den fremtidige udvikling af muslingeerhvervet. I rapporten indgår en række anbefalinger vedrørende bl.a. den økonomiske udvikling af erhvervet, styrkelse af natur- og miljøhensyn og fokusering af forskningsog udviklingsindsatsen. 14

15 Indenrigs- og sundhedsministeren Strukturkommissionens betænkning Strukturkommissionen, som regeringen nedsatte i oktober 2002, afgav sin betænkning den 9. januar Det nye Danmark Regeringen fremlagde den 27. april 2004 med udgangspunkt i Strukturkommissionens betænkning og efterfølgende høringssvar oplæg til reform af den samlede offentlige sektor. Finansieringsudvalgets betænkning om et nyt udligningssystem Finansieringsudvalget afgav i januar 2004 betænkning om et nyt udligningssystem. Bedre sundhed for børn og unge Regeringen offentliggjorde i november 2003 et oplæg om Bedre sundhed for børn og unge. Oplægget præsenterer en række initiativer, som kan bidrage til en sund børnekultur og til at skabe gode rammer for den enkelte børnefamilie. Blandt initiativerne er indførelse af en fælles aldersgrænse på 16 år for køb af alkohol og tobak. Flere penge til sundhed Regeringen har sikret flere behandlinger, kortere ventetider og mere valgfrihed. For at fastholde denne positive udvikling har regeringen reserveret 1,2 mia. kr. ekstra til sundhedsområdet i Styrkelse og udvidelse af det frie sygehusvalg Regeringen har fremsat forslag om at styrke det åbne og gennemsigtige sundhedsvæsen, samt styrke det udvidede frie sygehusvalg. Forslaget betyder bl.a., at patienter inden 8 dage skal have orientering om tid og sted for sygehusbehandling, samt om mulighederne for at vælge andre sygehuse og om ventetider på disse sygehuse, mv. Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler Regeringen nedsatte i oktober 2003 Udvalget om Medicintilskud med det formål at begrænse væksten i udgifterne til medicintilskud uden at svække hensynet til patienternes behov. Udvalget er i maj 2004 kommet med en række anbefalinger, som har til formål at fremme konkurrencen, rationaliteten og kvaliteten i anvendelsen af lægemidler i Danmark. Udvalget har bl.a. anbefalet, at tilskud til lægemidler fremover beregnes på baggrund af det billigste lægemiddel i en tilskudsgruppe. Strategi for det behandlende sundhedsvæsen Regeringen har i december 2003 udsendt Strategi for det behandlende sundhedsvæsen Patienten først med beskrivelse af de væsentligste nationale initiativer, der er igangsat eller som planlægges gennemført i de kommende år med henblik på at sikre bedre service, høj sundhedsfaglig kvalitet, bedre grundlag for det frie valg, samt mere sundhed for pengene. 15

16 Debatoplæg Et åbent og gennemsigtigt sundhedsvæsen Regeringen har i december 2003 udsendt Debatoplæg Et åbent og gennemsigtigt sundhedsvæsen med henblik på at øge patienters og offentlighedens adgang til informationer om kvaliteten i sundhedsvæsenet samt fremme fokus på perspektivet i at styrke kvalitetsudviklingen ved at belønne de sygehuse, der gør en særlig indsats. Hospicepulje Regeringen har afsat en hospicepulje i 2004 på i alt 34,7 mio. kr. for at forbedre døendes muligheder for at tilbringe den sidste tid på hospice. Puljen kan søges til etablering af selvejende hospicer og til drift op til 2 år samt til udvidelse af kapaciteten på eksisterende hospicer. Puljen kan også bruges til fremme af samarbejdet mellem hospiceteams/sygehusene, hjemmesygeplejen og de praktiserende læger for at kvalificere tilbuddet til døende om pleje og behandling i hjemmet. Kampen mod narko Regeringen lancerede i oktober 2003 handlingsplanen, Kampen mod narko. Handlingsplanen indeholder en lang række konkrete initiativer inden for forebyggelse, lægelig og social behandling, retshåndhævelse og behandling af kriminelle stofmisbrugere samt internationalt samarbejde. Umiddelbart efter lanceringen aftalte regeringen med satspuljepartierne at afsætte 145 mio. kr. i perioden til indsatsen mod narkotikamisbrug. Ændring af loven om kunstig befrugtning I april vedtog Folketinget ændringer af loven om kunstig befrugtning (Patrick-loven), der sikrer anvendelsen af præimplantationsdiagnostik i særlige tilfælde. Loven bidrager til helbredelse af børn med livstruende sygdom ved anvendelse af vævsforenelige stamceller fra en søskende skabt ved kunstig befrugtning. Registreringsordning for alternative behandlere Folketinget vedtog i maj regeringens forslag om at indføre en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere med henblik på at øge sikkerheden for brugere af alternativ behandling. Forslaget gør det lettere for borgerne at se hvilke alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav. Det Etiske Råd Regeringen har fremsat lovforslag om etablering af et samlet etisk råd på det gen- og bioteknologiske område. Lovforslaget sikrer, at Det Etiske Råd fremover er bedre rustet til at yde etisk rådgivning i forbindelse med anvendelse af bio- og genteknologier i relation til mennesker, natur, miljø og fødevarer. Forslaget ventes vedtaget i juni Lovgivning om biobanker Folketinget vedtog i april regeringens forslag om ændring af lov om patienters retsstilling, som fastlægger klare regler om anvendelse og opbevaring af biologisk materiale. 16

17 Justitsministeren Politiet Regeringen indgik i november 2003 en flerårsaftale for politiet for med Dansk Folkeparti. Aftalen giver politiet et bevillingsløft i aftaleperioden på ca mio. kr. Politiet skal være synligt og effektivt, så kriminaliteten bekæmpes med fasthed og konsekvens. Det gælder i forhold til både den nære, tryghedsskabende indsats og bekæmpelse af den organiserede og grænseoverskridende kriminalitet. Samtidig med, at der sikres flere betjente på gaden, stilles der krav om, at politiet måles på resultaterne og effekten af indsatsen. Politiets styring og IT-udvikling skal derfor moderniseres og styrkes. Regeringen har samtidig styrket anklagemyndigheden og sikret et bedre tilsyn med, at straffesagsbehandlingen foregår hurtigt og effektivt. Kriminalforsorgen Regeringen indgik i november 2003 en flerårsaftale for kriminalforsorgen for med Dansk Folkeparti. Aftalen sikrer Kriminalforsorgen et bevillingsløft i aftaleperioden på knap mio. kr., og antallet af fængselspladser øges betydeligt. Der er indført nultolerance i forhold til narkotika mv. samtidig med, at behandlingsindsatsen overfor stofmisbrugere i fængslerne er styrket. Der er strammet op på rockernes afsoningsforhold, og straffene for kriminalitet begået under afsoning og af tidligere indsatte over for institutionen eller personalet er blevet skærpet. Med baggrund i princippet om noget-for-noget er der bl.a. indført mulighed for tidligere prøveløsladelse af indsatte, som under afsoningen gør en særlig indsats for at komme ud af den kriminelle løbebane. Ny lov om politiets virksomhed Regeringen har i februar 2004 fremsat forslag til en politilov. Med den nye politilov får vi her i landet for første gang en samlet lovmæssig fastsættelse af de grundlæggende regler om politiets magtbeføjelser og indgreb uden for strafferetsplejen, fx ved demonstrationer og som led i den almindelige ordenshåndhævelse. Lovforslaget forventes vedtaget i maj Ny retssikkerhedslov Regeringen har i november 2003 fremsat forslag til en lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter. De nye regler vil styrke borgernes retssikkerhed, når offentlige myndigheder udfører kontrolbesøg og lignende, herunder ved begrænsninger i kontrolmyndigheders brug af tvangsindgreb og oplysningspligter, hvis der opstår mistanke om strafbare forhold, og bl.a. ved udtrykkelige regler om varsling af kontrolbesøg. Forslaget forventes vedtaget i juni Ny lov om bortvisning af voldelige ægtefæller og samlevere Regeringen fremsatte i marts 2004 forslag til en ny lov, der giver politiet mulighed for at fjerne en voldelig ægtefælle eller samlever fra familiens fælles hjem i en periode, hvis der er begrundet frygt for, at den pågældende vil begå nye overgreb mod sin ægtefælle/samlever eller børn. Forslaget forventes vedtaget i maj

18 Revision af straffelovens strafferammer Folketinget har vedtaget regeringens forslag om en modernisering af strafferammerne i straffeloven. De nye regler sigter bl.a. mod, at overgreb mod mennesker generelt bliver straffet hårdere. Endvidere skærpes lovens regler om gentagelsesvirkning. Offentlighed i retsplejen Regeringens forslag om offentlighed i retsplejen blev vedtaget i marts Med de nye regler sikres en høj grad af åbenhed og indsigt for borgerne i domstolenes arbejde. Blandt andet får alle som udgangspunkt ret til aktindsigt i domme og kendelser. Forenklet inkassoproces Regeringen har i marts 2004 fremsat lovforslag om at indføre en forenklet inkassoproces for pengekrav indtil kr. Den nye valgfrie ordning indebærer en enklere og hurtigere retslig inddrivelse af ubestridte pengekrav. Skærpet kamp mod narko Som led i en forstærket indsats mod narko har regeringen i februar 2004 fremsat et lovforslag, hvorefter det som hovedregel mindst skal medføre en bødestraf, når personer gribes med ulovlige euforiserende stoffer. Hermed ophører den hidtidige praksis med som regel at give advarsel i førstegangstilfælde. Desuden skærpes straffen for at udbrede ulovlige euforiserende stoffer i festmiljøer. Forslaget forventes vedtaget i maj Revision af forbrugeraftaleloven Regeringen har i marts 2004 fremsat forslag til en moderniseret forbrugeraftalelov. Der indføres bl.a. nye regler om fortrydelsesret og oplysningspligt ved fjernsalg - fx via internettet - af finansielle tjenesteydelser. Forslaget forventes vedtaget i maj Skærpede regler om IT-kriminalitet Regeringens lovforslag om IT-kriminalitet mv. blev vedtaget i maj Med de nye regler skærpes den strafferetlige beskyttelse mod IT-kriminalitet, og politiets efterforskningsmuligheder i sager om IT-kriminalitet styrkes. Skærpede regler om besiddelse af knive Regeringens lovforslag om skærpelse af våbenlovens regler om knive blev vedtaget i marts Dermed er våbenlovens forbud mod at bære kniv på offentligt sted blevet udvidet til også at omfatte små foldeknive, som kan fastlåses i udfoldet position. Endvidere gælder forbuddet fremover også på uddannelsessteder og i ungdomsklubber mv., hvor unge typisk færdes. Desuden er straffen for ulovlig besiddelse af kniv blevet skærpet. Klippekortordning ved grove færdselsforseelser Regeringens lovforslag om indførelse af et klippekortsystem blev vedtaget i april Trafikanter, der gentagne gange begår visse grovere overtrædelser af færdselsloven og dermed ikke udviser den fornødne omtanke og ansvarlighed i trafikken, vil fremover blive frakendt førerretten. Samtidig indføres der skærpede sanktioner ved hastighedsovertrædelser. 18

19 Kirkeministeren Orden i økonomien Regeringens forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi er vedtaget i maj Ved den ændrede lovgivning er hjemmelsgrundlaget for fællesfondens indtægter blevet lovfæstet. Kirkeministeriets økonomiforvaltning er blevet styrket bl.a. gennem etablering af et økonomi- og udviklingskontor. Som resultat af den forbedrede økonomistyring er der i 2003 for første gang i seks år skabt et overskud for fællesfondens økonomi. Årsrapport for fællesfonden Der er i juni 2003 for første gang udarbejdet et virksomhedsregnskab for fællesfondens aktiviteter. Dette tiltag vil blive videreført i kommende år. Præsteansættelsesprocedure Ved udnævnelse af præster involveres menighedsråd, provster, biskopper og ministerium. Gennem decentralisering og digitalisering af sagsgange er præsteudnævnelsesproceduren blevet væsentligt forenklet. Valg til menighedsråd Regeringens lovforslag om ændring af lov om valg til menighedsråd og lov om menighedsråd er vedtaget i februar De nye regler indeholder en ajourføring af lov om valg til menighedsråd og lov om menighedsråd og er gennemført som forberedelse af valget til menighedsrådene i november Der er endvidere udarbejdet en række administrative forskrifter, herunder et cirkulære, der fastsætter regler om valgets forberedelse, afholdelse og opgørelse mv. Decentralisering Der er gennemført en decentralisering og forenkling af reglerne for menighedsrådenes køb og salg af arealer og bygninger uden for kirkegården. Godkendelseskompetencen er flyttet fra stiftsøvrigheden til provstiudvalget. 19

20

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Ændring af lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning.

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning. 5. april 2006 Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om revision af aftalen om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked 1. Baggrund Den

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere