EJENDOMME. VIRKSOMHEDSPLAN Kultur, organisation og digitalisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJENDOMME. VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2014 Kultur, organisation og digitalisering"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN Kultur, organisation og digitalisering Juni 2013

2 1. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 VISION, MISsION OG STRATEGI... 4 Mission... 4 Strategi ORGANISERING... 5 EJENDOMMES OPGAVER... 5 Porteføljestrategi og -styring samt ejendomsadministration... 6 Kontraktholder, drift og service, grønt vedligehold og rengøring... 7 Vedligehold, planlagt og akut... 7 Teknisk support på CTS- og klimastyring... 8 Energioptimering og -styring... 8 Risikostyring... 9 Bygherrerådgivning Rådhusdrift Økonomistyring Handleplan Kunder Medarbejdere, udvikling og trivsel Økonomi Processer og arbejdsgange Ejendommes udviklingsprojekter STYRINGSREDSKABER Årsberetning Bilag side 1 af 32

3 BILAG 1 UDVIKLINGSKATALOG (BRUTTOLISTE) BILAG 1.1. INNOVATIV OG DIGITALT FØRENDE BILAG 1.2 GOD KOMMUNIKATION OG BRUGERINDDRAGELSE BILAG EFFEKTIV ORGANISATION BILAG KOMPETENTE MEDARBEJDERE, DER TRIVES I OPGAVELØSNINGEN BILAG 2 ÅRSHJUL side 2 af 32

4 2. INDLEDNING Ejendomme har i forbindelse med etableringen som en selvstændig afdeling igangsat en organisationsudvikling med fokus på organisering, digitalisering og kultur. Det forventes, at arbejdet med dette vil strække sig over de kommende to år, sideløbende med at afdelingen løser kerneopgaver. Pejlemærkerne er god service, effektive arbejdsgange, godt arbejdsmiljø, faglig stolthed og god IT-understøttelse. Der sættes fokus på kommunikation til brugere, borgere, samarbejdspartnere og hinanden for at øge serviceniveauet og samtidig opnå den bedste kvalitet i dialogen. Vejen frem bliver en fælles proces, hvor ledelse og medarbejdere sammen udfolder og udfordrer mulighederne for at forbedre, forenkle og udvikle. Konkret vil der blive arbejdet med: Servicemål for udvalgte processer i opgaveløsningen, herunder sagsbehandlingstider, svartider mv. Modernisering af arbejdsgange mhp at effektivisere, forenkle og digitalisere processerne Ledelsesinformation i form af statistik, herunder svartider, behandlingstider mm Digital understøttelse af ejendommes processer, især mhp samarbejde og datadeling med vores vigtigste samarbejdspartnere Kommunikation med brugere, borgere, samarbejdspartnere samt internt Organisering, teambuilding og tilpasninger mhp at optimere samarbejdsrelationer i opgaveløsningen Udarbejdelse af relevante politikker og strategier for afdelingen Processen blev startet primo 2013 og vil løbende blive forbedret og tilpasset hen over de kommende to år. Formålet med virksomhedsplanen er at fastlægge mål for og følge op på dem. Derudover skal planen også fungerer som: Planlægnings- og prioriteringsværktøj Målstyrings- og evalueringsværktøj Kommunikationsredskab internt og eksternt Endvidere er virksomhedsplanen en rettesnor for, hvordan vi ønsker os, at vores hverdag er fagligt såvel som socialt. side 3 af 32

5 3. VISION, MISSION OG STRATEGI Ejendomme tager udgangspunkt i den fælles vision, som kan opsummeres med: Innovativ og digitalt førende God kommunikation Effektiv organisation, der leverer kvalitet i service og opgaveløsning Kompetente medarbejdere der trives i opgaveløsningen Målet er en afdeling, hvor medarbejdere og samarbejdspartnere oplever høj faglig kvalitet og god service, fra en proaktiv og professionel organisation, som bidrager til at fastholde værdier, udvikle spændende, inspirerende og sunde fysiske miljøer for ansatte og brugere. Mission Ejendomme skal sikre værdi og brugbarhed af Kommunens ejendomme og lokaler, bidrage til udvikling af ejendomsporteføljen samt stille en række rådgiver- og supportfunktioner til rådighed for Ejendommes kunder. Strategi De strategiske mål for at realisere visionen er: Opnå og fastholde økonomisk effektivitet Sikre aktiv og helhedsorienteret porteføljepleje Opnå partnerskab med kunder og samspil med interessenter Opnå og udvikle effektive processer med fokus på initiativ, prioritering af midler og egne ressourcer Vi skal sikre effektiv medarbejderudvikling Ledelse og medarbejdere skal sikre trivsel i afdelingen RÅDHUSDRIFT: FLAGHEJSNING side 4 af 32

6 4. ORGANISERING Ejendomme refererer til direktøren for økonomi og teknik. Organisationsdiagram pr. 1. april EJENDOMMES OPGAVER Der er ansat 28 medarbejdere i afdelingen, inkl. souschef og afdelingschef. Ejendomme Porteføljestrategi og -styring samt ejendomsadministration Rådhusdrift Økonomistyring Risikostyring Kontraktholder, drift og service, grønt vedligehold og rengøring Teknisk support på CTSog klimastyring Energioptimering og -styring Vedligehold, planlagt og akut Bygherrerådgivning side 5 af 32

7 Porteføljestrategi og -styring samt ejendomsadministration Løbende strategisk optimering af ejendomsmassen, herunder nedbringelse af tomgangskvadratmetre ved at udnytte ejendommenes kvadratmetre bedre, udleje, leje og identificering af ejendomme der kan sælges Totaløkonomiske beregninger i forhold til ejendomsmassen, budget og opfølgning At varetage kommunens interesser, som grundejer f.eks. i forbindelse med hævd og tinglysning af deklarationer, grundejerforeninger m.v. Forhandling, udbud, indgåelse og vedligeholdelse/fornyelse af lejeaftaler, forpagtninger, driftsaftaler, brugeraftaler m.v. Opkrævning og betaling af husleje og andre forbrugsudgifter, regulering af leje, varsling af lejeforhøjelse Opgørelser i forbindelse med forbrugsregnskab og fraflytning Håndtering af betalingsrettigheder (landbrugsstøtte) Kontakt med lejere, brugere og fagafdelinger omkring brug, behov og optimering Sagsfremstillinger til Økonomiudvalg og Byråd afledt af ovenstående DET HVIDE HUS side 6 af 32

8 Kontraktholder, drift og service, grønt vedligehold og rengøring Kundeansvarlig for så vidt angår daglig drift, service, rengøring og grønt vedligehold Sikre ensartet prioritering af opgaver i henhold til gældende retningslinjer Koordinere tværgående opgaver, og prioritere løsninger Udvikle samarbejdet mellem eksterne og interne partnere og brugere Sikre at centrale indkøbsaftaler benyttes Koordinere og sikre ajourføring af aftaler, kontrakter, plejeplaner m.v. Sikre at budgetter og aftaler overholdes, og få mest mulig value for money til brugerne Daglig koordinering med interne og eksterne samarbejdspartnere Udarbejde årshjul i samarbejde med leverandører Udsende nyhedsbreve og information til brugerne Vedligehold, planlagt og akut Strategisk vedligeholdelsesplanlægning, herunder 3-, 5- og 10-årsplaner Totaløkonomiske beregninger, i forhold til eje/leje, renovering/nyanlæg, arealudnyttelse Løbende systematisk bygningsgennemgang, herunder opdatering i vedligeholdelsessystem Planlægning og gennemførelse af udbud af vedligeholdsopgaver i samlede opgaveporteføljer Strategi for prioriteret vedligehold, med fremlæggelse for politisk godkendelse Løbende samarbejde om opprioritering af planlagt vedligehold og nedbringelse af akut vedligehold Løbende tværgående samarbejde i Ejendomme i forbindelse med energioptimering Sikre nedbringelse af akut vedligehold ved større fokus på systematisk drift Sikre samarbejde mellem Ejendomme og samarbejdspartnere for nedbringelse af akut vedligehold side 7 af 32

9 Teknisk support på CTS- og klimastyring Indkøring af CTS styring (Central Tilstandskontrol og Styring) på naturlig ventilation på Rådhus Indkøring og optimering af CTS og automatik til bygninger Bidrage til prioritering af planlagt vedligehold ud fra levetids-, og energihensyn Teknisk support til Drift & Service og Bygherrerådgivning Informere og udbrede kendskab til styringer FOKUS PÅ MILJØ- OG ENERGIOPTIMERING: SOLCELLER PÅ RÅDHUSTAGET Energioptimering og -styring Bidrage til opnåelse af klimastrategiens målsætning for kommunens ejendomme ved at udføre energibesparende projekter, der finansieres gennem energisparepulje Projektledelse af energioptimeringsprojekter Bidrage til anlægssager vedrørende energigranskning og energifaglig sparring Sikre sammenhæng med optimering af drift, herunder energioptimering Udarbejde strategi og handlingsplan for energioptimering på kommunens ejendomme med afsæt i energistyringsprogram og EMO-rapporter Optimering af månedlige indberetninger til energistyringsprogram af el, vand og varme, med henblik på validering og kvalitetssikring af data Vurdering af om udsving i forbrug kan give anledning til nærmere undersøgelse Udarbejde Kommunens CO 2 regnskab i henhold til Kurveknækkeraftalen Adfærds projekter inden for energiområdet, i samarbejde med brugere side 8 af 32

10 Energifaglig sparring til kommunens indkøbs funktion og til Drift & Service Planlægge og gennemføre energisparekampagner Risikostyring Løbede strategisk vurdering af bedste balance mellem sikring og forsikring Vedligeholdelse af politikker og handlingsplaner for såvel sikring som forsikring Rådgivning om forebyggelse på tingområdet og gennemførelse af forebyggende tiltag for alle typer mekanisk sikring og elektronisk overvågning iht. sikringspolitik og handlingsplan Etablering af ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmerings Anlæg) på skoler finansieret via årlige anlægsbevillinger Administration og rådgivning af gældende forsikringsordning på ting- og ansvarsområdet, herunder selvforsikring og eksterne aftaler med forsikringsselskaber, skadeadministration, forsikringsmægler Skadeadministration, skadebehandling og udbetaling af erstatninger og rådgivning af institutioner i forbindelse med skader og skadeanmeldelse herunder koordinering med vedligehold BRANDSIKRINGSANLÆG, RÅDHUSET side 9 af 32

11 Bygherrerådgivning Projektledelse af nybyggeri, ændringer og renoveringer herunder idéudvikling, programmering, styring og idriftsætning, alt i henhold til godkendte byggestyringsregler Indhentning af tilbud i konkurrence på både entreprenør- og rådgiverydelser for sikring af de økonomiske ressourcer, herunder tillige sikring af tidsforløb, kvalitet og æstetik Rådgivning til politiske udvalg, direktørområder og kommunale institutioner i bygningsmæssige anliggender Rådhusdrift Tilsyn med rådhuset Modtagelse og håndtering af kundehenvendelser Planlægning og styring af serviceopgaver på rådhuset, herunder varemodtagelse, grønt vedligehold, affaldshåndtering mv. Indhentning af tilbud og rekvirering af håndværkere Håndtering af serviceaftaler Kontrol af tekniske anlæg (ABA, AIA, ADK, CTS, ITV) Brandansvarlig Styring af inventar og interne flytninger Ansvarlig for koordinering af arrangementer på rådhuset Styring af adgangskontrol Økonomistyring Styring af budgetter via dispositionsbogholderi Betaling af faktura og styring af energibudgettet Økonomistyring af mindre anlægssager Fordeling og kontering af faktura Løbende månedlig afrapportering i forhold til overholdelse af budget Udvikling af økonomistyringsprincipper og metoder side 10 af 32

12 Løbende økonomistyring 6. HANDLEPLAN Ejendomme skal løse opgaver, således at kunder oplever at de får en god service inden for de rammer, der er kommunikeret ud. Der skal være en sund økonomi, der hele tiden forsøges optimeret. Der skal være fokus på, at den enkelte bidrager til helheden. Ejendommes udviklingsmål tager afsæt i en fælles vision: Innovativ og digitalt førende God kommunikation og brugerinddragelse Effektiv organisation, der leverer kvalitet i service og opgaveløsning Kompetente medarbejdere, der trives i opgaveløsningen Ud fra det samlede udviklingskatalog (se bilag 1.1) er der valgt at arbejde videre med de i afsnit 7 beskrevne udviklingsprojekter for periode Der kan i perioden komme omprioriteringer af politiske eller andre grunde. Kunder Vi skal opnå partnerskab med kunder og samspil med interessenter: Ejendomme skal være kendt som en god samarbejdspartner, der understøtter kundernes kort- og langsigtede behov og balancerer behov og økonomi i tæt dialog med kunderne Vi skal bidrage til, at de fysiske rammer understøtter kundernes primære opgave, og vi skal understøtte politiske ønsker og beslutninger Vi vil sætte fokus på god service og formulere denne for os selv og til kunderne Vi skal sikre, at kunderne har en ensartet indgang til Ejendomme Vi skal arbejde med kommunikation i forbindelse med Ejendommes opgaver samt udgive brochurer/oplysninger på intranettet om Ejendommes medarbejdere, vision og servicemål Vi skal gennemføre kundeundersøgelser som opfølgning på de opgaver, vi løser, og vi skal arbejde med forventningsafstemning side 11 af 32

13 TEMADAG 2012: VISUALISERING AF VISIONER OG SAMARBEJDE Medarbejdere, udvikling og trivsel Vi vil fortsat arbejde med den gode og sunde arbejdsplads, som er baseret på kommunens værdier: Tid, interesse, tillid og omsorg Vi vil fokusere på samarbejde, faglighed, tolerance, arbejdsglæde, trivsel på arbejdspladsen og udnytte hinandens viden Vi afholder årlige MUS samtaler Vi vil arbejde med begrebet tid. Hvordan vi bruger tiden alene, sammen med andre, hvordan vi prioriterer, og hvordan tid og tillid hænger sammen. Det skal være legalt at sige til og fra Vi ønsker at fokusere på kommunikation, herunder for så vidt angår den enkelte og teamet Ejendomme skal være en god arbejdsplads for medarbejderne med plads til den enkeltes faglige og personlige udvikling, idet vi vil sikre de rette kompetencer til opgaverne og sikre udvikling af den enkelte i forhold til evner og interesser Vi skal arbejde med synergi og helheder Der stilles krav til den enkeltes bidrag til opfyldelse af visionen, ikke kun inden for eget arbejdsområde, men også som hjælp til andre side 12 af 32

14 Økonomi Vi skal opnå besparelser gennem effektivt samarbejde med eksterne aktører for derigennem at opnå mest mulig service, drift og vedligehold for pengene Vi skal sikre effektiv økonomistyring og prioritering Vi skal sikre totaløkonomiske løsninger bl.a. gennem aktiv og strategisk porteføljestyring Vi skal sikre flest mulige aktiver inden for de udstukne budgetter, b.la. gennem aktiv risikostyring Processer og arbejdsgange Opnå og udvikle effektive arbejdsgange Ejendomme skal være veldrevet med fokus på initiativ, prioritering af midler og egne ressourcer. Vi vil løbende stille spørgsmålet: Hvorfor gør vi det? Vi skal have en effektiv organisation, herunder effektive og klare samarbejder med afdelinger med konkrete behov Prioritere inden for rammerne og påvirke rammerne, når det er muligt Vi skal være proaktive Vi skal inddrage eksterne kompetencer og ressourcer i opgaveløsningen, hvor det kan betale sig UDVIKLING AF HELPDESK TIL HURTIG OG EFFEKTIV ANMELDELSE OG EFTERFØLGENDE UDBEDRING AF SKADER PÅ EJENDOMME side 13 af 32

15 7. EJENDOMMES UDVIKLINGSPROJEKTER Ejendomme skal i inden for de valgte temaer Innovativ og digitalt førende God kommunikation og brugerinddragelse Effektiv organisation, der leverer kvalitet i service og opgaveløsning Kompetente medarbejdere, der trives i opgaveløsningen arbejde med nedenstående udviklingsprojekter, der er udvalgt fra den samlede bruttoliste: Scanning af gamle sager Mål: Alle sager skal kunne fremfindes digitalt. Handleplan: Der skal udarbejdes projektplan for gennemførelse af scanning af sager og materialer der ikke forefindes digitalt. Således at alt materiale fremadrettet kan tilgås digitalt. Ansvarlig: Belinda Odgaard IKT Mål: Koordineret og samlet IKT anvendelse mellem alle involverede parter i den samlede byggesag Handleplan: Der skal udarbejdes klare beskrivelser af hvad, hvordan og i hvilken form Ejendomme ønsker at modtage materiale, således at der skabes samhørighed mellem drift, vedligehold og anlægsarbejder. Ansvarlig: Lene Loof Helth Helpdesk Mål: Samlet og systematisk overblik over henvendelser til drift-, vedligehold- og kontraktstyringsorganisationen. Handleplan: Der skal etableres og implementeres helpdesk funktion, til brug for de decentrale institutioner, med angivelse af følg din sag, mail når sagen er afsluttet, ledelsesinformation, mm. Ansvarlig: Christina Kvist Høgh (Kultur og Udvikling) Intranet Mål: Intranettet skal kunne fungere som informationssystem til såvel eksterne institutioner som internt i Ejendomme. Handleplan: Ejendommes nuværende intranetinformation overflyttes til nyt IT system (tekniske løsning ventes klar i løbet af sommeren 2013). I den forbindelse revideres det nuværende materiale, så det bliver mere anvendeligt for såvel Ejendommes eksterne brugere som medarbejdere i Ejendomme. Fælles information som pt findes på fælles drev flyttes med over på Intranet, så afdelingen i fremtiden kun har en fælles container til deling af afdelingsinformation. Ansvarlig: Birgitte Buemann side 14 af 32

16 Brugerundersøgelse Mål: At indhente indsigt om brugernes oplevelse af Ejendommes service Handleplan: Der gennemføres brugerundersøgelse før og efter indførelse af helpdesk-systemet. Ansvarlig: Inge Kofoed Ejendomme på hjemmesiden Mål: Hjemmesiden skal moderniseres og reflektere de sager i Ejendomme, der har interesse for borgere og samarbejdspartnere / Hillerøds erhvervsliv Handleplan: Nuværende information revideres, så kommunikationsvinklen bliver udefra og ind, altså med fokus på eksterne læseres behov. Ansvarlig: Birgitte Buemann Nyt vedligeholdelsessystem Mål: Implementeret vedligeholdelsessystem Handleplan: Afklaring af behov sammenholdt med IKT krav, herefter undersøgelse af system, indkøb og implementering. Ansvarlig: Christina Kvist Høgh (Kultur og Udvikling) Servicemål Mål: Servicemål for svartider i Ejendomme, som sikrer en forventningsafstemning med samarbejdspartnere. Handleplan: Der udarbejdes servicemål på udvalgte henvendelsestyper i Ejendomme. Målene etableres som en beskrivelse af de procestrin, som opgaver i Ejendomme typisk består af. Ansvarlig: Michelle Louise Christensen Standarder, paradigmer, tjeklister Mål: At få udarbejdet standardtekster til brug for notater og lign. Handleplan: Der udpeges løbende emner der kan standardiseres. Ansvarlig: Birgitte Buemann Kompetenceudvikling Mål: Ejendomme skal samlet udvikle sig inden for både fagspecifikke-, juridiskeog IT-kompetencer. Handleplan: Der vil være fokus på kompetencer inden for områderne: - Innovative og digitalt førende - God kommunikation og brugerinddragelse - Effektiv organisation, der leverer kvalitet i service og opgaveløsning - Kompetente medarbejdere der trives i opgaveløsningen Ansvarlig: Lone Byskov Den gode / meningsfulde arbejdsdag Mål: At sætte fokus på hvordan vi sammen skaber en god arbejdsdag i Ejendomme. Handleplan: Arbejdsmiljøorganisationen planlægger en række workshops og inspirationsdage Ansvarlig: Pernille Østergaard Systematisering af økonomistyring Mål: Etablering af overblik over den samlede økonomi Handleplan: Der skal etableres et samlet overblik over Ejendommes budgetter, side 15 af 32

17 samt implementeres faste procedurer omkring løbende økonomistyring. Ansvarlig: Pernille Østergaard Bygningssynsrapport på kommunens bygninger Mål: Løbende og systematiske bygningsrapporter Handleplan: Der skal etableres ensartet procedure for gennemførelse af bygningsgennemgange, herunder indarbejdelse i årshjul. Desuden skal der udarbejdes standardrapporter til formålet. Disse skal være egnede til at sende ud til decentrale ledere. Ansvarlig: Michelle Christensen Synliggøre prioritering af vedligeholdsopgaver afledt af bygningssyn Mål: Klare beskrivelser af hvilke vedligeholdsopgaver, der prioriteres Handleplan: Udarbejdelse af faste procedurer for prioritering af vedligeholdsopgaver. Disse skal sammenkobles med bygningsgennemgange, således at der kommer en samlet kommunikation til brugere, og der er en ensartet prioritering af opgaver i Ejendomme. Ansvarlig: Michelle Christensen 8. STYRINGSREDSKABER Ejendomme arbejder inden for den til enhver tid gældende lovgivning, og vi følger politikker og strategier vedtaget i Hillerød Kommune, herunder: Kommuneplan Budgetter Udbudspolitikken Bygherrepolitikken Porteføljestyringsstrategien Principper for økonomistyring PRINCE2 9. ÅRSBERETNING Da Ejendomme pr. 1. januar 2013 er en nystiftet afdeling, vil der i nærværende virksomhedsplan ikke være en årsberetning. 10. BILAG 1. Ejendommes udviklingskatalog (bruttoliste) 2. Ejendommes Årshjul side 16 af 32

18 BILAG 1 UDVIKLINGSKATALOG (BRUTTOLISTE) BILAG 1.1. INNOVATIV OG DIGITALT FØRENDE Scanning af gamle sager Mål: Alle sager skal kunne fremfindes digitalt. Handleplan: Der udestår skanning af en række sager. Ansvarlig: Belinda Odgaard IKT (Informations- og KommunikationsTeknologi), Mål: Koordineret og samlet IKT anvendelse mellem alle involverede parter i den samlede byggesag Handleplan: Der skal udarbejdes klare beskrivelser af hvordan og i hvilken form Ejendomme ønsker at modtage materiale. Ansvarlig: Lene Loof Helth Filarkiver Mål: Filarkivet skal være helt retvisende Handleplan: Der udestår effektiv oprydning af filarkivet, således at materialerne er at finde på de rigtige steder. Ansvarlig: Lene Loof Helth GIS (Geografiske InformationsSystemer) Mål: Principper for anvendelse af GIS i Ejendomme Handleplan: Med baggrund i Hillerød Kommunes GIS strategi, skal der udarbejdes lokal strategi for Ejendomme. Desuden skal der laves handleplaner for implementering af GIS i Ejendomme. Ansvarlig: Porteføljestyrer Opgave- og resourceoverblik Mål: Samlet overblik over opgaver og resurser Handleplan: Der skal skabes et samlet overblik over opgave- og resourceforbrug, der fremadrettet kan danne grundlag for løbende optimering og IT understøttelse af div. opgaver. Ansvarlig: Lone Byskov/Souschef Bygningsvedligehold Nyt system til erstatning for Caretaker. Mål: Implementeret vedligeholdelsessystem Handleplan: Afklaring af behov sammenholdt med IKT krav, herefter undersøgelse af system, indkøb og implementering. Ansvarlig: Christina Kvist Høgh (Kultur og Udvikling) Park-web Mål: IT system til styring af grønne kontrakter Handleplan: Der skal skabes samlet overblik over opgaveløsningen inden for de grønne kontrakter, herunder skal der findes løsning på den fremadrettede IT understøttelse af opgaven. System til registrering af arealer, der skal vedligeholdes. Systemet kan vise, hvad der udføres af opgaver på arealet sammenholdt med kontrakten side 17 af 32

19 Ansvarlig: Inge Kofoed Dropboks Mål: System til håndtering af store tegningsmaterialer Handleplan: Der skal findes en digital løsning til modtagelse/udsendelse af store tegningsmaterialer samt andre store datamængder. Ansvarlig: Lene Loof Helth Hvordan digitaliserer vi? Mål: Hvad skal der til af hardware og software. Samlet overblik over opgaver og resourcer Handleplan: Der skal skabes et samlet overblik over opgave- og resourceforbrug, der fremadrettet kan danne grundlag for løbende optimering og IT understøttelse af div. opgaver, herunder hvilke programmer vi skal bruge til hvad, og hvordan de taler sammen. Ansvarlig: Souschef side 18 af 32

20 BILAG 1.2 GOD KOMMUNIKATION OG BRUGERINDDRAGELSE Intranettet Mål: Fælles digitalt bibliotek med henvisninger til relevant lovstof for Ejendommes opgaveløsning. Handleplan: Biblioteket etableres som et værktøj på Intranettet, hvor sagsbehandlerne har systematiseret adgang til relevant materiale Ejendommes forvaltningsområde. Ansvarlig: Birgitte Buemann Procedure i forbindelse med aktindsigtsbegæringer Mål: Sikre at Ejendomme agerer korrekt i forbindelse med begæringer om aktindsigt. Handleplan: Der skal udarbejdes procedurer for arbejdsgange i forbindelse med aktindsigtsbegæringer. Ansvarlig: Souschef Brugerundersøgelse Mål: At indhente indsigt om brugernes oplevelse af Ejendommes service Handleplan: Ansvarlig: Inge Kofoed Ejendomme på hjemmesiden Mål: Hjemmesiden skal moderniseres og reflektere de sager i Ejendomme, der har interesse for borgere og professionelle Handleplan: Nuværende information revideres, så kommunikationsvinklen bliver udefra og ind, altså med fokus på eksterne læseres behov. Ansvarlig: Birgitte Buemann Målrettede nyhedsbreve Handleplan: Der skal udarbejdes årsplan for målrettet og ensartede nyhedsbreve til afdelingens brugere. Ansvarlig: Michelle Christensen Kommunikationsstrategi Handleplan: Der skal laves en strategi for hvad, der skal kommunikeres, hvem modtagerne er, og hvilke platforme, der skal kommunikeres på (hjemmeside, intranet, emnebaseret brochure, nyhedsbrev, personlig henvendelse). Anvende kommunikation mere proaktivt, fx finde og dele den gode historie. Ansvarlig: Souschef Helpdesk Til brug for de decentrale institutioner, med angivelse af følg din sag, mail når sagen er afsluttet, ledelsesinformation, mm. Mål: Samlet og systematisk overblik over henvendelser til drift-, vedligehold- og kontraktstyrings organisationen. Handleplan: Der skal etableres og implementeres helpdesk funktion, til brug for de decentrale institutioner, med angivelse af følg din sag, mail når sagen er afsluttet, ledelsesinformation, mm. Ansvarlig: Christina Kvist Høgh (Kultur og Udvikling) side 19 af 32

21 Afdelingsmøder og månedsmøder Handleplan: Ejendomme skal lave aftaler om deltagelse i relevante møder i afdelings/månedsmøder i organisationen. Ansvarlig: Inge Kofoed side 20 af 32

22 BILAG EFFEKTIV ORGANISATION Arkitekturpolitik Handleplan: Der skal udarbejdes arkitekturpolitik for kommunens egne bygninger, der kan danne grundlag for valg af projekter og løsninger i relation til anlæg, renovering og vedligehold. Ansvarlig: Birger Gjelstrup Overgang mellem anlæg og drift Handleplan: Som en del af IKT skal der udarbejdes formaliseret overgang fra anlæg til drift. Ansvarlig: Lene Loof Helth Bygningssynsrapport på vores bygninger Mål: Løbende og systematiske bygningsrapporter Handleplan: Der skal etableres ensartet procedure for gennemførelse af bygningsgennemgange, herunder indarbejdelse i årshjul. Desuden skal der udarbejdes standardrapporter til formålet. Disse skal være egnede til at sende ud til decentrale ledere. Ansvarlig: Michelle Christensen Synliggøre prioritering af vedligeholdsopgaver afledt af bygningssyn Mål: Klare beskrivelser af hvilke vedligeholdsopgaver, der prioriteres Handleplan: Udarbejdelse af faste procedurer for prioritering af vedligeholdsopgaver. Disse skal sammenkobles med bygningsgennemgange, således at der kommer en samlet kommunikation til brugere, og der er en ensartet prioritering af opgaver i Ejendomme. Ansvarlig: Michelle Christensen Brugerundersøgelse Mål: At indhente indsigt om brugernes oplevelse af Ejendommes service Handleplan: Der gennemføres brugerundersøgelse før og efter indførelse af helpdesk-systemet. Ansvarlig: Inge Kofoed Vi skal etablere energistrategi og driftsstrategi for vores bygninger Vi skal udvikle de administrative rutiner i forbindelse med byggeri, herunder forventningsafstemning, kommunikation, økonomistyring samt videreudvikle kvaliteten af vores produkter, herunder fornyelse og udvikling af hjælpeværktøjer (Byggemanualen) Bedre journalskik Mål: Optimere borgeres og forvaltnings adgang til aktindsigt ved at leve op til god forvaltningsskik/den kommende offentlighedslovs krav om god journalskik. Handleplan: Der udarbejdes retningslinjer for god journalskik(måske findes de allerede), herunder for systematiseret navngivning af sager og dokumenter. Ved temaoplæg for sagsbehandlerne implementeres retningslinjerne i sagsbehandlingen. Ansvarlig: Merete Rønne side 21 af 32

23 Servicemål Mål: Servicemål for svartider i ejendomme, som sikrer en forventningsafstemning med samarbejdspartnere. Handleplan: Der udarbejdes servicemål på udvalgte henvendelsestyper i Ejendomme. Målene etableres som en beskrivelse af de procestrin, som opgaver i Ejendomme typisk består af. Ansvarlig: Michelle Christensen Standarder, paradigmer, tjeklister for alt, hvor det kan hjælpe Mål: At få udarbejdet standardtekster til brug for notater og lign. Handleplan: Der udpeges løbende ansvarlige for udarbejdelsen af standardskabeloner. Evalueringskultur Opfølgning / forventningsafstemning på tildelte opgaver (fra ledelsen) Arbejdsgange ved afleveringsforretninger (internt i afdelingen) Ros / feedback Vi/jeg lykkes = sig det højt! Fest hos dem, der har lyst til at invitere side 22 af 32

24 BILAG KOMPETENTE MEDARBEJDERE, DER TRIVES I OPGAVELØSNINGEN Kompetenceudvikling Mål: Ejendomme skal samlet udvikle sig inden for både faglige-, juridiske- og ITkompetencer. Handleplan: Der vil være fokus på kompetencer inden for områderne: - Innovative og digitalt førende - God kommunikation og brugerinddragelse - Effektiv organisation - Kompetente medarbejdere der trives i opgaveløsningen Den gode / meningsfulde arbejdsdag Mål: At sætte fokus på hvordan vi sammen skaber en god arbejdsdag i Ejendomme. Handleplan: Sammen med arbejdsmiljøorganisationen planlægges en række workshops og inspirationsdage Ansvarlig: Lone Byskov Mindre støj i afdelingen Bedre indretning Støjskærme Small talk mindskes Mindre øv-bøv Ad hoc opgaver skal ikke løses med 3. part ved arbejdsbordet Længerevarende telefonsamtaler flyttes Faglige indlæg Juridisk opdatering Tid til at færdiggøre opgaver Mere tid /flere ressourcer tid til fordybelse side 23 af 32

25 BILAG 2 ÅRSHJUL side 24 af 32

26 side 25 af 32

27 side 26 af 32

28 side 27 af 32

29 side 28 af 32

30 side 29 af 32

31 side 30 af 32

32 TEMADAG 2012: VISUALISERING AF VISIONER OG SAMARBEJDE side 31 af 32

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs)

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) 1. Administrativt fællesskab 2. Hvor er vi nu 3. Hvor vil vi hen 4. Muligheder, visualisering 5. Hvilken værdi har det for partnerne 6. Opgavefordeling Bygsfs - partnere

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Grontmij. Informationsmøde, De selvejende institutioner. Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015

Grontmij. Informationsmøde, De selvejende institutioner. Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015 Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Informationsmøde, De selvejende institutioner 1 Projektleder Jeanette Johansson Aarhus 24. marts 2015 Musikhuskvarteret - Aalborg Gødstrup Hospital

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Hvordan får vi det gode arbejde i Hillerød Kommune

Hvordan får vi det gode arbejde i Hillerød Kommune Hvordan får vi det gode arbejde i Hillerød Kommune Missionen er klar Anerkendende og positivt menneskesyn Fokus på menneskers ressourcer Fokus på Udvikling, dialog og vækst Nytænkning Faglighed, samarbejdende,

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme Job- og personprofil Centerchef Center for Arealer og Ejendomme April 2013 Side 1 af 8 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk Kommune har ca. 52.000 indbyggere

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

En fælles ejendomsstrategi 2014 2017

En fælles ejendomsstrategi 2014 2017 Medarbejdere og brugere Kommunens opgaver, mål CEI Kommunens faciliteter En fælles ejendomsstrategi 2014 2017 - et område med perspektiv og visioner Egedal Kommune, december 2013 Besluttet i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere