EJENDOMME. VIRKSOMHEDSPLAN Kultur, organisation og digitalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJENDOMME. VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2014 Kultur, organisation og digitalisering"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN Kultur, organisation og digitalisering Juni 2013

2 1. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 VISION, MISsION OG STRATEGI... 4 Mission... 4 Strategi ORGANISERING... 5 EJENDOMMES OPGAVER... 5 Porteføljestrategi og -styring samt ejendomsadministration... 6 Kontraktholder, drift og service, grønt vedligehold og rengøring... 7 Vedligehold, planlagt og akut... 7 Teknisk support på CTS- og klimastyring... 8 Energioptimering og -styring... 8 Risikostyring... 9 Bygherrerådgivning Rådhusdrift Økonomistyring Handleplan Kunder Medarbejdere, udvikling og trivsel Økonomi Processer og arbejdsgange Ejendommes udviklingsprojekter STYRINGSREDSKABER Årsberetning Bilag side 1 af 32

3 BILAG 1 UDVIKLINGSKATALOG (BRUTTOLISTE) BILAG 1.1. INNOVATIV OG DIGITALT FØRENDE BILAG 1.2 GOD KOMMUNIKATION OG BRUGERINDDRAGELSE BILAG EFFEKTIV ORGANISATION BILAG KOMPETENTE MEDARBEJDERE, DER TRIVES I OPGAVELØSNINGEN BILAG 2 ÅRSHJUL side 2 af 32

4 2. INDLEDNING Ejendomme har i forbindelse med etableringen som en selvstændig afdeling igangsat en organisationsudvikling med fokus på organisering, digitalisering og kultur. Det forventes, at arbejdet med dette vil strække sig over de kommende to år, sideløbende med at afdelingen løser kerneopgaver. Pejlemærkerne er god service, effektive arbejdsgange, godt arbejdsmiljø, faglig stolthed og god IT-understøttelse. Der sættes fokus på kommunikation til brugere, borgere, samarbejdspartnere og hinanden for at øge serviceniveauet og samtidig opnå den bedste kvalitet i dialogen. Vejen frem bliver en fælles proces, hvor ledelse og medarbejdere sammen udfolder og udfordrer mulighederne for at forbedre, forenkle og udvikle. Konkret vil der blive arbejdet med: Servicemål for udvalgte processer i opgaveløsningen, herunder sagsbehandlingstider, svartider mv. Modernisering af arbejdsgange mhp at effektivisere, forenkle og digitalisere processerne Ledelsesinformation i form af statistik, herunder svartider, behandlingstider mm Digital understøttelse af ejendommes processer, især mhp samarbejde og datadeling med vores vigtigste samarbejdspartnere Kommunikation med brugere, borgere, samarbejdspartnere samt internt Organisering, teambuilding og tilpasninger mhp at optimere samarbejdsrelationer i opgaveløsningen Udarbejdelse af relevante politikker og strategier for afdelingen Processen blev startet primo 2013 og vil løbende blive forbedret og tilpasset hen over de kommende to år. Formålet med virksomhedsplanen er at fastlægge mål for og følge op på dem. Derudover skal planen også fungerer som: Planlægnings- og prioriteringsværktøj Målstyrings- og evalueringsværktøj Kommunikationsredskab internt og eksternt Endvidere er virksomhedsplanen en rettesnor for, hvordan vi ønsker os, at vores hverdag er fagligt såvel som socialt. side 3 af 32

5 3. VISION, MISSION OG STRATEGI Ejendomme tager udgangspunkt i den fælles vision, som kan opsummeres med: Innovativ og digitalt førende God kommunikation Effektiv organisation, der leverer kvalitet i service og opgaveløsning Kompetente medarbejdere der trives i opgaveløsningen Målet er en afdeling, hvor medarbejdere og samarbejdspartnere oplever høj faglig kvalitet og god service, fra en proaktiv og professionel organisation, som bidrager til at fastholde værdier, udvikle spændende, inspirerende og sunde fysiske miljøer for ansatte og brugere. Mission Ejendomme skal sikre værdi og brugbarhed af Kommunens ejendomme og lokaler, bidrage til udvikling af ejendomsporteføljen samt stille en række rådgiver- og supportfunktioner til rådighed for Ejendommes kunder. Strategi De strategiske mål for at realisere visionen er: Opnå og fastholde økonomisk effektivitet Sikre aktiv og helhedsorienteret porteføljepleje Opnå partnerskab med kunder og samspil med interessenter Opnå og udvikle effektive processer med fokus på initiativ, prioritering af midler og egne ressourcer Vi skal sikre effektiv medarbejderudvikling Ledelse og medarbejdere skal sikre trivsel i afdelingen RÅDHUSDRIFT: FLAGHEJSNING side 4 af 32

6 4. ORGANISERING Ejendomme refererer til direktøren for økonomi og teknik. Organisationsdiagram pr. 1. april EJENDOMMES OPGAVER Der er ansat 28 medarbejdere i afdelingen, inkl. souschef og afdelingschef. Ejendomme Porteføljestrategi og -styring samt ejendomsadministration Rådhusdrift Økonomistyring Risikostyring Kontraktholder, drift og service, grønt vedligehold og rengøring Teknisk support på CTSog klimastyring Energioptimering og -styring Vedligehold, planlagt og akut Bygherrerådgivning side 5 af 32

7 Porteføljestrategi og -styring samt ejendomsadministration Løbende strategisk optimering af ejendomsmassen, herunder nedbringelse af tomgangskvadratmetre ved at udnytte ejendommenes kvadratmetre bedre, udleje, leje og identificering af ejendomme der kan sælges Totaløkonomiske beregninger i forhold til ejendomsmassen, budget og opfølgning At varetage kommunens interesser, som grundejer f.eks. i forbindelse med hævd og tinglysning af deklarationer, grundejerforeninger m.v. Forhandling, udbud, indgåelse og vedligeholdelse/fornyelse af lejeaftaler, forpagtninger, driftsaftaler, brugeraftaler m.v. Opkrævning og betaling af husleje og andre forbrugsudgifter, regulering af leje, varsling af lejeforhøjelse Opgørelser i forbindelse med forbrugsregnskab og fraflytning Håndtering af betalingsrettigheder (landbrugsstøtte) Kontakt med lejere, brugere og fagafdelinger omkring brug, behov og optimering Sagsfremstillinger til Økonomiudvalg og Byråd afledt af ovenstående DET HVIDE HUS side 6 af 32

8 Kontraktholder, drift og service, grønt vedligehold og rengøring Kundeansvarlig for så vidt angår daglig drift, service, rengøring og grønt vedligehold Sikre ensartet prioritering af opgaver i henhold til gældende retningslinjer Koordinere tværgående opgaver, og prioritere løsninger Udvikle samarbejdet mellem eksterne og interne partnere og brugere Sikre at centrale indkøbsaftaler benyttes Koordinere og sikre ajourføring af aftaler, kontrakter, plejeplaner m.v. Sikre at budgetter og aftaler overholdes, og få mest mulig value for money til brugerne Daglig koordinering med interne og eksterne samarbejdspartnere Udarbejde årshjul i samarbejde med leverandører Udsende nyhedsbreve og information til brugerne Vedligehold, planlagt og akut Strategisk vedligeholdelsesplanlægning, herunder 3-, 5- og 10-årsplaner Totaløkonomiske beregninger, i forhold til eje/leje, renovering/nyanlæg, arealudnyttelse Løbende systematisk bygningsgennemgang, herunder opdatering i vedligeholdelsessystem Planlægning og gennemførelse af udbud af vedligeholdsopgaver i samlede opgaveporteføljer Strategi for prioriteret vedligehold, med fremlæggelse for politisk godkendelse Løbende samarbejde om opprioritering af planlagt vedligehold og nedbringelse af akut vedligehold Løbende tværgående samarbejde i Ejendomme i forbindelse med energioptimering Sikre nedbringelse af akut vedligehold ved større fokus på systematisk drift Sikre samarbejde mellem Ejendomme og samarbejdspartnere for nedbringelse af akut vedligehold side 7 af 32

9 Teknisk support på CTS- og klimastyring Indkøring af CTS styring (Central Tilstandskontrol og Styring) på naturlig ventilation på Rådhus Indkøring og optimering af CTS og automatik til bygninger Bidrage til prioritering af planlagt vedligehold ud fra levetids-, og energihensyn Teknisk support til Drift & Service og Bygherrerådgivning Informere og udbrede kendskab til styringer FOKUS PÅ MILJØ- OG ENERGIOPTIMERING: SOLCELLER PÅ RÅDHUSTAGET Energioptimering og -styring Bidrage til opnåelse af klimastrategiens målsætning for kommunens ejendomme ved at udføre energibesparende projekter, der finansieres gennem energisparepulje Projektledelse af energioptimeringsprojekter Bidrage til anlægssager vedrørende energigranskning og energifaglig sparring Sikre sammenhæng med optimering af drift, herunder energioptimering Udarbejde strategi og handlingsplan for energioptimering på kommunens ejendomme med afsæt i energistyringsprogram og EMO-rapporter Optimering af månedlige indberetninger til energistyringsprogram af el, vand og varme, med henblik på validering og kvalitetssikring af data Vurdering af om udsving i forbrug kan give anledning til nærmere undersøgelse Udarbejde Kommunens CO 2 regnskab i henhold til Kurveknækkeraftalen Adfærds projekter inden for energiområdet, i samarbejde med brugere side 8 af 32

10 Energifaglig sparring til kommunens indkøbs funktion og til Drift & Service Planlægge og gennemføre energisparekampagner Risikostyring Løbede strategisk vurdering af bedste balance mellem sikring og forsikring Vedligeholdelse af politikker og handlingsplaner for såvel sikring som forsikring Rådgivning om forebyggelse på tingområdet og gennemførelse af forebyggende tiltag for alle typer mekanisk sikring og elektronisk overvågning iht. sikringspolitik og handlingsplan Etablering af ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmerings Anlæg) på skoler finansieret via årlige anlægsbevillinger Administration og rådgivning af gældende forsikringsordning på ting- og ansvarsområdet, herunder selvforsikring og eksterne aftaler med forsikringsselskaber, skadeadministration, forsikringsmægler Skadeadministration, skadebehandling og udbetaling af erstatninger og rådgivning af institutioner i forbindelse med skader og skadeanmeldelse herunder koordinering med vedligehold BRANDSIKRINGSANLÆG, RÅDHUSET side 9 af 32

11 Bygherrerådgivning Projektledelse af nybyggeri, ændringer og renoveringer herunder idéudvikling, programmering, styring og idriftsætning, alt i henhold til godkendte byggestyringsregler Indhentning af tilbud i konkurrence på både entreprenør- og rådgiverydelser for sikring af de økonomiske ressourcer, herunder tillige sikring af tidsforløb, kvalitet og æstetik Rådgivning til politiske udvalg, direktørområder og kommunale institutioner i bygningsmæssige anliggender Rådhusdrift Tilsyn med rådhuset Modtagelse og håndtering af kundehenvendelser Planlægning og styring af serviceopgaver på rådhuset, herunder varemodtagelse, grønt vedligehold, affaldshåndtering mv. Indhentning af tilbud og rekvirering af håndværkere Håndtering af serviceaftaler Kontrol af tekniske anlæg (ABA, AIA, ADK, CTS, ITV) Brandansvarlig Styring af inventar og interne flytninger Ansvarlig for koordinering af arrangementer på rådhuset Styring af adgangskontrol Økonomistyring Styring af budgetter via dispositionsbogholderi Betaling af faktura og styring af energibudgettet Økonomistyring af mindre anlægssager Fordeling og kontering af faktura Løbende månedlig afrapportering i forhold til overholdelse af budget Udvikling af økonomistyringsprincipper og metoder side 10 af 32

12 Løbende økonomistyring 6. HANDLEPLAN Ejendomme skal løse opgaver, således at kunder oplever at de får en god service inden for de rammer, der er kommunikeret ud. Der skal være en sund økonomi, der hele tiden forsøges optimeret. Der skal være fokus på, at den enkelte bidrager til helheden. Ejendommes udviklingsmål tager afsæt i en fælles vision: Innovativ og digitalt førende God kommunikation og brugerinddragelse Effektiv organisation, der leverer kvalitet i service og opgaveløsning Kompetente medarbejdere, der trives i opgaveløsningen Ud fra det samlede udviklingskatalog (se bilag 1.1) er der valgt at arbejde videre med de i afsnit 7 beskrevne udviklingsprojekter for periode Der kan i perioden komme omprioriteringer af politiske eller andre grunde. Kunder Vi skal opnå partnerskab med kunder og samspil med interessenter: Ejendomme skal være kendt som en god samarbejdspartner, der understøtter kundernes kort- og langsigtede behov og balancerer behov og økonomi i tæt dialog med kunderne Vi skal bidrage til, at de fysiske rammer understøtter kundernes primære opgave, og vi skal understøtte politiske ønsker og beslutninger Vi vil sætte fokus på god service og formulere denne for os selv og til kunderne Vi skal sikre, at kunderne har en ensartet indgang til Ejendomme Vi skal arbejde med kommunikation i forbindelse med Ejendommes opgaver samt udgive brochurer/oplysninger på intranettet om Ejendommes medarbejdere, vision og servicemål Vi skal gennemføre kundeundersøgelser som opfølgning på de opgaver, vi løser, og vi skal arbejde med forventningsafstemning side 11 af 32

13 TEMADAG 2012: VISUALISERING AF VISIONER OG SAMARBEJDE Medarbejdere, udvikling og trivsel Vi vil fortsat arbejde med den gode og sunde arbejdsplads, som er baseret på kommunens værdier: Tid, interesse, tillid og omsorg Vi vil fokusere på samarbejde, faglighed, tolerance, arbejdsglæde, trivsel på arbejdspladsen og udnytte hinandens viden Vi afholder årlige MUS samtaler Vi vil arbejde med begrebet tid. Hvordan vi bruger tiden alene, sammen med andre, hvordan vi prioriterer, og hvordan tid og tillid hænger sammen. Det skal være legalt at sige til og fra Vi ønsker at fokusere på kommunikation, herunder for så vidt angår den enkelte og teamet Ejendomme skal være en god arbejdsplads for medarbejderne med plads til den enkeltes faglige og personlige udvikling, idet vi vil sikre de rette kompetencer til opgaverne og sikre udvikling af den enkelte i forhold til evner og interesser Vi skal arbejde med synergi og helheder Der stilles krav til den enkeltes bidrag til opfyldelse af visionen, ikke kun inden for eget arbejdsområde, men også som hjælp til andre side 12 af 32

14 Økonomi Vi skal opnå besparelser gennem effektivt samarbejde med eksterne aktører for derigennem at opnå mest mulig service, drift og vedligehold for pengene Vi skal sikre effektiv økonomistyring og prioritering Vi skal sikre totaløkonomiske løsninger bl.a. gennem aktiv og strategisk porteføljestyring Vi skal sikre flest mulige aktiver inden for de udstukne budgetter, b.la. gennem aktiv risikostyring Processer og arbejdsgange Opnå og udvikle effektive arbejdsgange Ejendomme skal være veldrevet med fokus på initiativ, prioritering af midler og egne ressourcer. Vi vil løbende stille spørgsmålet: Hvorfor gør vi det? Vi skal have en effektiv organisation, herunder effektive og klare samarbejder med afdelinger med konkrete behov Prioritere inden for rammerne og påvirke rammerne, når det er muligt Vi skal være proaktive Vi skal inddrage eksterne kompetencer og ressourcer i opgaveløsningen, hvor det kan betale sig UDVIKLING AF HELPDESK TIL HURTIG OG EFFEKTIV ANMELDELSE OG EFTERFØLGENDE UDBEDRING AF SKADER PÅ EJENDOMME side 13 af 32

15 7. EJENDOMMES UDVIKLINGSPROJEKTER Ejendomme skal i inden for de valgte temaer Innovativ og digitalt førende God kommunikation og brugerinddragelse Effektiv organisation, der leverer kvalitet i service og opgaveløsning Kompetente medarbejdere, der trives i opgaveløsningen arbejde med nedenstående udviklingsprojekter, der er udvalgt fra den samlede bruttoliste: Scanning af gamle sager Mål: Alle sager skal kunne fremfindes digitalt. Handleplan: Der skal udarbejdes projektplan for gennemførelse af scanning af sager og materialer der ikke forefindes digitalt. Således at alt materiale fremadrettet kan tilgås digitalt. Ansvarlig: Belinda Odgaard IKT Mål: Koordineret og samlet IKT anvendelse mellem alle involverede parter i den samlede byggesag Handleplan: Der skal udarbejdes klare beskrivelser af hvad, hvordan og i hvilken form Ejendomme ønsker at modtage materiale, således at der skabes samhørighed mellem drift, vedligehold og anlægsarbejder. Ansvarlig: Lene Loof Helth Helpdesk Mål: Samlet og systematisk overblik over henvendelser til drift-, vedligehold- og kontraktstyringsorganisationen. Handleplan: Der skal etableres og implementeres helpdesk funktion, til brug for de decentrale institutioner, med angivelse af følg din sag, mail når sagen er afsluttet, ledelsesinformation, mm. Ansvarlig: Christina Kvist Høgh (Kultur og Udvikling) Intranet Mål: Intranettet skal kunne fungere som informationssystem til såvel eksterne institutioner som internt i Ejendomme. Handleplan: Ejendommes nuværende intranetinformation overflyttes til nyt IT system (tekniske løsning ventes klar i løbet af sommeren 2013). I den forbindelse revideres det nuværende materiale, så det bliver mere anvendeligt for såvel Ejendommes eksterne brugere som medarbejdere i Ejendomme. Fælles information som pt findes på fælles drev flyttes med over på Intranet, så afdelingen i fremtiden kun har en fælles container til deling af afdelingsinformation. Ansvarlig: Birgitte Buemann side 14 af 32

16 Brugerundersøgelse Mål: At indhente indsigt om brugernes oplevelse af Ejendommes service Handleplan: Der gennemføres brugerundersøgelse før og efter indførelse af helpdesk-systemet. Ansvarlig: Inge Kofoed Ejendomme på hjemmesiden Mål: Hjemmesiden skal moderniseres og reflektere de sager i Ejendomme, der har interesse for borgere og samarbejdspartnere / Hillerøds erhvervsliv Handleplan: Nuværende information revideres, så kommunikationsvinklen bliver udefra og ind, altså med fokus på eksterne læseres behov. Ansvarlig: Birgitte Buemann Nyt vedligeholdelsessystem Mål: Implementeret vedligeholdelsessystem Handleplan: Afklaring af behov sammenholdt med IKT krav, herefter undersøgelse af system, indkøb og implementering. Ansvarlig: Christina Kvist Høgh (Kultur og Udvikling) Servicemål Mål: Servicemål for svartider i Ejendomme, som sikrer en forventningsafstemning med samarbejdspartnere. Handleplan: Der udarbejdes servicemål på udvalgte henvendelsestyper i Ejendomme. Målene etableres som en beskrivelse af de procestrin, som opgaver i Ejendomme typisk består af. Ansvarlig: Michelle Louise Christensen Standarder, paradigmer, tjeklister Mål: At få udarbejdet standardtekster til brug for notater og lign. Handleplan: Der udpeges løbende emner der kan standardiseres. Ansvarlig: Birgitte Buemann Kompetenceudvikling Mål: Ejendomme skal samlet udvikle sig inden for både fagspecifikke-, juridiskeog IT-kompetencer. Handleplan: Der vil være fokus på kompetencer inden for områderne: - Innovative og digitalt førende - God kommunikation og brugerinddragelse - Effektiv organisation, der leverer kvalitet i service og opgaveløsning - Kompetente medarbejdere der trives i opgaveløsningen Ansvarlig: Lone Byskov Den gode / meningsfulde arbejdsdag Mål: At sætte fokus på hvordan vi sammen skaber en god arbejdsdag i Ejendomme. Handleplan: Arbejdsmiljøorganisationen planlægger en række workshops og inspirationsdage Ansvarlig: Pernille Østergaard Systematisering af økonomistyring Mål: Etablering af overblik over den samlede økonomi Handleplan: Der skal etableres et samlet overblik over Ejendommes budgetter, side 15 af 32

17 samt implementeres faste procedurer omkring løbende økonomistyring. Ansvarlig: Pernille Østergaard Bygningssynsrapport på kommunens bygninger Mål: Løbende og systematiske bygningsrapporter Handleplan: Der skal etableres ensartet procedure for gennemførelse af bygningsgennemgange, herunder indarbejdelse i årshjul. Desuden skal der udarbejdes standardrapporter til formålet. Disse skal være egnede til at sende ud til decentrale ledere. Ansvarlig: Michelle Christensen Synliggøre prioritering af vedligeholdsopgaver afledt af bygningssyn Mål: Klare beskrivelser af hvilke vedligeholdsopgaver, der prioriteres Handleplan: Udarbejdelse af faste procedurer for prioritering af vedligeholdsopgaver. Disse skal sammenkobles med bygningsgennemgange, således at der kommer en samlet kommunikation til brugere, og der er en ensartet prioritering af opgaver i Ejendomme. Ansvarlig: Michelle Christensen 8. STYRINGSREDSKABER Ejendomme arbejder inden for den til enhver tid gældende lovgivning, og vi følger politikker og strategier vedtaget i Hillerød Kommune, herunder: Kommuneplan Budgetter Udbudspolitikken Bygherrepolitikken Porteføljestyringsstrategien Principper for økonomistyring PRINCE2 9. ÅRSBERETNING Da Ejendomme pr. 1. januar 2013 er en nystiftet afdeling, vil der i nærværende virksomhedsplan ikke være en årsberetning. 10. BILAG 1. Ejendommes udviklingskatalog (bruttoliste) 2. Ejendommes Årshjul side 16 af 32

18 BILAG 1 UDVIKLINGSKATALOG (BRUTTOLISTE) BILAG 1.1. INNOVATIV OG DIGITALT FØRENDE Scanning af gamle sager Mål: Alle sager skal kunne fremfindes digitalt. Handleplan: Der udestår skanning af en række sager. Ansvarlig: Belinda Odgaard IKT (Informations- og KommunikationsTeknologi), Mål: Koordineret og samlet IKT anvendelse mellem alle involverede parter i den samlede byggesag Handleplan: Der skal udarbejdes klare beskrivelser af hvordan og i hvilken form Ejendomme ønsker at modtage materiale. Ansvarlig: Lene Loof Helth Filarkiver Mål: Filarkivet skal være helt retvisende Handleplan: Der udestår effektiv oprydning af filarkivet, således at materialerne er at finde på de rigtige steder. Ansvarlig: Lene Loof Helth GIS (Geografiske InformationsSystemer) Mål: Principper for anvendelse af GIS i Ejendomme Handleplan: Med baggrund i Hillerød Kommunes GIS strategi, skal der udarbejdes lokal strategi for Ejendomme. Desuden skal der laves handleplaner for implementering af GIS i Ejendomme. Ansvarlig: Porteføljestyrer Opgave- og resourceoverblik Mål: Samlet overblik over opgaver og resurser Handleplan: Der skal skabes et samlet overblik over opgave- og resourceforbrug, der fremadrettet kan danne grundlag for løbende optimering og IT understøttelse af div. opgaver. Ansvarlig: Lone Byskov/Souschef Bygningsvedligehold Nyt system til erstatning for Caretaker. Mål: Implementeret vedligeholdelsessystem Handleplan: Afklaring af behov sammenholdt med IKT krav, herefter undersøgelse af system, indkøb og implementering. Ansvarlig: Christina Kvist Høgh (Kultur og Udvikling) Park-web Mål: IT system til styring af grønne kontrakter Handleplan: Der skal skabes samlet overblik over opgaveløsningen inden for de grønne kontrakter, herunder skal der findes løsning på den fremadrettede IT understøttelse af opgaven. System til registrering af arealer, der skal vedligeholdes. Systemet kan vise, hvad der udføres af opgaver på arealet sammenholdt med kontrakten side 17 af 32

19 Ansvarlig: Inge Kofoed Dropboks Mål: System til håndtering af store tegningsmaterialer Handleplan: Der skal findes en digital løsning til modtagelse/udsendelse af store tegningsmaterialer samt andre store datamængder. Ansvarlig: Lene Loof Helth Hvordan digitaliserer vi? Mål: Hvad skal der til af hardware og software. Samlet overblik over opgaver og resourcer Handleplan: Der skal skabes et samlet overblik over opgave- og resourceforbrug, der fremadrettet kan danne grundlag for løbende optimering og IT understøttelse af div. opgaver, herunder hvilke programmer vi skal bruge til hvad, og hvordan de taler sammen. Ansvarlig: Souschef side 18 af 32

20 BILAG 1.2 GOD KOMMUNIKATION OG BRUGERINDDRAGELSE Intranettet Mål: Fælles digitalt bibliotek med henvisninger til relevant lovstof for Ejendommes opgaveløsning. Handleplan: Biblioteket etableres som et værktøj på Intranettet, hvor sagsbehandlerne har systematiseret adgang til relevant materiale Ejendommes forvaltningsområde. Ansvarlig: Birgitte Buemann Procedure i forbindelse med aktindsigtsbegæringer Mål: Sikre at Ejendomme agerer korrekt i forbindelse med begæringer om aktindsigt. Handleplan: Der skal udarbejdes procedurer for arbejdsgange i forbindelse med aktindsigtsbegæringer. Ansvarlig: Souschef Brugerundersøgelse Mål: At indhente indsigt om brugernes oplevelse af Ejendommes service Handleplan: Ansvarlig: Inge Kofoed Ejendomme på hjemmesiden Mål: Hjemmesiden skal moderniseres og reflektere de sager i Ejendomme, der har interesse for borgere og professionelle Handleplan: Nuværende information revideres, så kommunikationsvinklen bliver udefra og ind, altså med fokus på eksterne læseres behov. Ansvarlig: Birgitte Buemann Målrettede nyhedsbreve Handleplan: Der skal udarbejdes årsplan for målrettet og ensartede nyhedsbreve til afdelingens brugere. Ansvarlig: Michelle Christensen Kommunikationsstrategi Handleplan: Der skal laves en strategi for hvad, der skal kommunikeres, hvem modtagerne er, og hvilke platforme, der skal kommunikeres på (hjemmeside, intranet, emnebaseret brochure, nyhedsbrev, personlig henvendelse). Anvende kommunikation mere proaktivt, fx finde og dele den gode historie. Ansvarlig: Souschef Helpdesk Til brug for de decentrale institutioner, med angivelse af følg din sag, mail når sagen er afsluttet, ledelsesinformation, mm. Mål: Samlet og systematisk overblik over henvendelser til drift-, vedligehold- og kontraktstyrings organisationen. Handleplan: Der skal etableres og implementeres helpdesk funktion, til brug for de decentrale institutioner, med angivelse af følg din sag, mail når sagen er afsluttet, ledelsesinformation, mm. Ansvarlig: Christina Kvist Høgh (Kultur og Udvikling) side 19 af 32

21 Afdelingsmøder og månedsmøder Handleplan: Ejendomme skal lave aftaler om deltagelse i relevante møder i afdelings/månedsmøder i organisationen. Ansvarlig: Inge Kofoed side 20 af 32

22 BILAG EFFEKTIV ORGANISATION Arkitekturpolitik Handleplan: Der skal udarbejdes arkitekturpolitik for kommunens egne bygninger, der kan danne grundlag for valg af projekter og løsninger i relation til anlæg, renovering og vedligehold. Ansvarlig: Birger Gjelstrup Overgang mellem anlæg og drift Handleplan: Som en del af IKT skal der udarbejdes formaliseret overgang fra anlæg til drift. Ansvarlig: Lene Loof Helth Bygningssynsrapport på vores bygninger Mål: Løbende og systematiske bygningsrapporter Handleplan: Der skal etableres ensartet procedure for gennemførelse af bygningsgennemgange, herunder indarbejdelse i årshjul. Desuden skal der udarbejdes standardrapporter til formålet. Disse skal være egnede til at sende ud til decentrale ledere. Ansvarlig: Michelle Christensen Synliggøre prioritering af vedligeholdsopgaver afledt af bygningssyn Mål: Klare beskrivelser af hvilke vedligeholdsopgaver, der prioriteres Handleplan: Udarbejdelse af faste procedurer for prioritering af vedligeholdsopgaver. Disse skal sammenkobles med bygningsgennemgange, således at der kommer en samlet kommunikation til brugere, og der er en ensartet prioritering af opgaver i Ejendomme. Ansvarlig: Michelle Christensen Brugerundersøgelse Mål: At indhente indsigt om brugernes oplevelse af Ejendommes service Handleplan: Der gennemføres brugerundersøgelse før og efter indførelse af helpdesk-systemet. Ansvarlig: Inge Kofoed Vi skal etablere energistrategi og driftsstrategi for vores bygninger Vi skal udvikle de administrative rutiner i forbindelse med byggeri, herunder forventningsafstemning, kommunikation, økonomistyring samt videreudvikle kvaliteten af vores produkter, herunder fornyelse og udvikling af hjælpeværktøjer (Byggemanualen) Bedre journalskik Mål: Optimere borgeres og forvaltnings adgang til aktindsigt ved at leve op til god forvaltningsskik/den kommende offentlighedslovs krav om god journalskik. Handleplan: Der udarbejdes retningslinjer for god journalskik(måske findes de allerede), herunder for systematiseret navngivning af sager og dokumenter. Ved temaoplæg for sagsbehandlerne implementeres retningslinjerne i sagsbehandlingen. Ansvarlig: Merete Rønne side 21 af 32

23 Servicemål Mål: Servicemål for svartider i ejendomme, som sikrer en forventningsafstemning med samarbejdspartnere. Handleplan: Der udarbejdes servicemål på udvalgte henvendelsestyper i Ejendomme. Målene etableres som en beskrivelse af de procestrin, som opgaver i Ejendomme typisk består af. Ansvarlig: Michelle Christensen Standarder, paradigmer, tjeklister for alt, hvor det kan hjælpe Mål: At få udarbejdet standardtekster til brug for notater og lign. Handleplan: Der udpeges løbende ansvarlige for udarbejdelsen af standardskabeloner. Evalueringskultur Opfølgning / forventningsafstemning på tildelte opgaver (fra ledelsen) Arbejdsgange ved afleveringsforretninger (internt i afdelingen) Ros / feedback Vi/jeg lykkes = sig det højt! Fest hos dem, der har lyst til at invitere side 22 af 32

24 BILAG KOMPETENTE MEDARBEJDERE, DER TRIVES I OPGAVELØSNINGEN Kompetenceudvikling Mål: Ejendomme skal samlet udvikle sig inden for både faglige-, juridiske- og ITkompetencer. Handleplan: Der vil være fokus på kompetencer inden for områderne: - Innovative og digitalt førende - God kommunikation og brugerinddragelse - Effektiv organisation - Kompetente medarbejdere der trives i opgaveløsningen Den gode / meningsfulde arbejdsdag Mål: At sætte fokus på hvordan vi sammen skaber en god arbejdsdag i Ejendomme. Handleplan: Sammen med arbejdsmiljøorganisationen planlægges en række workshops og inspirationsdage Ansvarlig: Lone Byskov Mindre støj i afdelingen Bedre indretning Støjskærme Small talk mindskes Mindre øv-bøv Ad hoc opgaver skal ikke løses med 3. part ved arbejdsbordet Længerevarende telefonsamtaler flyttes Faglige indlæg Juridisk opdatering Tid til at færdiggøre opgaver Mere tid /flere ressourcer tid til fordybelse side 23 af 32

25 BILAG 2 ÅRSHJUL side 24 af 32

26 side 25 af 32

27 side 26 af 32

28 side 27 af 32

29 side 28 af 32

30 side 29 af 32

31 side 30 af 32

32 TEMADAG 2012: VISUALISERING AF VISIONER OG SAMARBEJDE side 31 af 32

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Dokument nr. 2013-2 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Offentlig-privat samarbejde om Park og vej Bilag 2, Samarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme Ejendomsdrift Journalnr.: Dato: 18.10.016 Skrevet af: JEWI Funktionsbeskrivelse for souschef i Ejendomsdrift Stillingsbetegnelse: Souschef. Ansættelsessted:

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Genopslag Hillerød Kommune Job- og personprofil for leder i Ejendomme

Genopslag Hillerød Kommune Job- og personprofil for leder i Ejendomme Genopslag Hillerød Kommune Job- og personprofil for leder i Ejendomme 11. marts 2014 1. Baggrund Hillerød Kommune søger en leder til kommunens afdeling for Ejendomme. Afdelingen med 26 medarbejdere blev

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527. Varde Kommunes overordnede vision. Teknik & Miljø s værdigrundlag

Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527. Varde Kommunes overordnede vision. Teknik & Miljø s værdigrundlag Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527 Reference nigr Aftale mellem Varde Byråd og Teknik og Miljø 2012 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Forslag til implementeringsplan for Ejendomsstrategien

Forslag til implementeringsplan for Ejendomsstrategien Forslag til implementeringsplan for Ejendomsstrategien Indledning Målet med handlingsplanen er at oversætte ejendomsstrategiens visioner, mål og strategier til konkrete handlinger. Denne handlingsplan

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik Maj 2017 Job og personprofil Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik 1 1. Baggrund Da den nuværende afdelingsleder for Vej og Trafik under afdeling - Trafik & Byg i Assens Kommune har valgt nye udfordringer

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Ejendomsstrategi Varde Kommune

Ejendomsstrategi Varde Kommune Ejendomsstrategi Varde Kommune 2017-2022 1 Varde gamle Rådhus 2 Indholdsfortegnelse Fra mange m² til smarte m² Grunddata let anvendelige og valide grunddata Arealoptimering Smartere ud nyttelse af kvadratmeter

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Journal nr. 09/52508 26. oktober 2009 Bjarkesvej 2, 3450 Allerød (Forslag) Handlingsplan for grønne indkøb ALLERØD KOMMUNE side 2 Indhold: Baggrund Mål Målgrupper Ansvar og

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Indledning I forbindelse med den nye organisering i Næstved Kommune pr. 1.1.2017 er det besluttet, at

Læs mere

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Udgangspunktet var 3 temaer og intet andet Den sammenhængende

Læs mere

Politik for indkøb. i Region Sjælland

Politik for indkøb. i Region Sjælland Politik for indkøb i Region Sjælland Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb 2 Forord Indkøb er et vigtigt område,

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

BAC Nyt. BAC s næste skridt

BAC Nyt. BAC s næste skridt BAC Nyt November 2005 BAC s næste skridt Udviklingsopgaver i 2006 Kort nyt Andre om BAC Der er nu formuleret en strategi og handlingsplan for videreudviklingen af BAC i de næste 2-3 år. Første udfordring

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering.

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Stab for Byråd og Direktion Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om Afbureaukratisering Køge Byråd besluttede med aftalen om budget 2017-20 at nedsætte et 17 stk.

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs)

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) 1. Administrativt fællesskab 2. Hvor er vi nu 3. Hvor vil vi hen 4. Muligheder, visualisering 5. Hvilken værdi har det for partnerne 6. Opgavefordeling Bygsfs - partnere

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Københavns Ejendomme 2011

Københavns Ejendomme 2011 side 1 af 6 Københavns Ejendomme 2011 Strategisk tema: Professionalisme og udvikling Nye strategier for 2011 København Ejendomme Præsenterer de nye tiltag her på hjemmesiden, lige til at downloade.strategi

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Bilag 2: Resultatmål og operationelle mål 2016

Bilag 2: Resultatmål og operationelle mål 2016 Bilag : og operationelle mål 016 Kerneop gave Ministerbetjening Kulturstyrelsen integrerer et højt kulturfagligt og forvaltningsfagligt niveau i bidrag til ministersager Bemærkning vedr. resultatmål ændret

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Fra BIM til BOOM! Vejen til BIM-baseret bygningsdrift i Hillerød Ejendomme. bips konferencen 2015 ǀ Nyborg Strand, 14. september

Fra BIM til BOOM! Vejen til BIM-baseret bygningsdrift i Hillerød Ejendomme. bips konferencen 2015 ǀ Nyborg Strand, 14. september Fra BIM til BOOM! Vejen til BIM-baseret bygningsdrift i Hillerød Ejendomme bips konferencen 2015 ǀ Nyborg Strand, 14. september Patrick MacLeamy CEO HOK BIM Building Information Model(ing) BAM Building

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere