Mogens V. Zeltner a/s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mogens V. Zeltner a/s"

Transkript

1 Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken Farum Tlf: Fax: Mail: 1

2 Indholdsfortegnelse Historie 3 Politik vedr. brug af underentreprenører 4 Før licitationen 4 Efter licitationen 4 Udførelsesfasen 4 Generelle bestemmelser 5 Indledning 5 Entreprenørens tilbud 5 Produktions planlægning 5 Arbejdets påbegyndelse/ afslutning 5 Bygherreleverance 5 Vejrligsforanstaltninger 6 Arbejdsledelse og byggemøder 6 Arbejdsprøver 6 Materialeprøver 6 Alternative materialer 6 Materialeoplag 6 Eksisterende ledninger 7 Afsætning 7 Kontrolmålinger 7 Udsparinger, huller m.v. 7 Byggepladsforhold 7 Adgangsforhold 7 Hegn og vagt 7 Beskyttelse af træer og buske 7 Skiltning 8 El, vand og telefon 8 Skurby m.v 8 Oprydning og renholdelse 8 Miljø, sikkerhed og sundhed 9 Alkohol- og rygepolitik 10 Entrepriseforsikring / all-risk forsikring 10 Karakterbog for byggeriet 10 Oversigt over AB Supplement til AB Aftale grundlaget 12 Sikkerhedsstillelse og forsikring 13 Entreprisens udførelse 14 Bygherrens betalingsforpligtelse 15 Tidsfristforlængelse og forsinkelse 16 Arbejdsaflevering 16 Mangler ved arbejdet 17 Særligt om ophævelse 17 2

3 Historie Et samarbejde med Mogens V. Zeltner a/s er et samarbejde med en virksomhed, som har dokumenteret sin kompetence. Igennem mere end 100 år har navnet Zeltner været ensbetydende med erfaring, viden og kvalitet, når det drejer sig om opgaveløsninger for byggebranchen. Det var tømrerformand Valdemar Zeltner, som i 1898 grundlage firmaet i forbindelse med genopførelsen af Vallø Slot, som var brændt nogle år tidligere. Valdemar udførte i de følgende år byggeopgaver for bl.a. en række ministerier, indtil hans søn Svend Helge Zeltner som leder af virksomheden fra 1935 videreførte en række statslige byggeopgaver, ligesom kundekredsen løbende blev udvidet med private bygherrer. I 1956 trådte Mogens V. Zeltner ind som leder. Virksomhedens navn blev ændret til det nuværende, og på ny blev aktiviteterne udvidet, samtidig med at tilknytningen til offentlige og private bygherrer blev udbygget. I 1996 trådte fjerde generation ind i virksomheden. Tomas Zeltner leder i dag virksomheden Mogens V. Zeltner a/s, og med respekt for erfaring og gamle traditioner har han sikret udbygning af virksomheden, tilpasset nutidens teknologier på alle relevante områder. Mogens V. Zeltner a/s råder i dag over nyeste teknologier, som ikke alene effektiviserer forretningsgangen og øger kvaliteten hos virksomheden selv, men også stiller en række stærke og fleksible web-baserede redskaber til rådighed for rådgivere og bygherrer i forbindelse med konkrete byggesager. Fuldt udstyret servicevogne rykker ud med kort varsel og løser alle type opgaver. 3

4 Politik vedrørende brug af underentreprenører Generelt Mogens V. Zeltner a/s udfører i dag en lang række byggeopgaver i hovedentreprise. Det er vores intention at overholde alle gældende regler i forbindelse med afgivning af tilbud samt under udførelsen, herunder f.eks. lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægsarbejder. Dette skulle meget gerne bevirke, at det bliver en positiv oplevelse at arbejde sammen med Mogens V. Zeltner a/s Før licitationen Det er Mogens V. Zeltner a/s politik at spørge to underentreprenører for hvert fagområde. Det er den, der har været medvirkende til at hjælpe os med at vinde licitationen (den billigste), som også er den, der skal udføre arbejdet efterfølgende. Udførelsesfasen Det er vigtigt for Mogens V. Zeltner a/s, at al korrespondance går gennem os, med mindre andet aftales. Alt ekstraarbejde skal godkendes inden opstart. Dette skal foregå ved, at underentreprenøren fremsender sit krav om ekstraarbejde skriftligt på en aftaleseddel til Mogens V. Zeltner a/s, hvorefter vi kan få godkendt ekstraarbejdet. Arbejder, der igangsættes uden godkendelse, vil ikke blive honoreret. Fakturaer skal sendes på mail til 4

5 Generelle bestemmelser 1. Indledning Nærværende standardbetingelser for underentrepriser gælder for alle aftaler, der indgås mellem underentreprenører eller leverandører og Mogens V. Zeltner a/s. Gældende grundlag er "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" (AB 92) med følgende supplerende betingelser til AB 92 samt Mogens V. Zeltner a/s generelle betingelser. Hvor benævnelsen Bygherre og byggeledelse fremkommer i denne beskrivelse menes Mogens V. Zeltner a/s. 2. Entreprenørens tilbud Tilbud skal indeholde samtlige ydelser til arbejdets fuldstændige færdiggørelse. Der skal uden ekstrabetaling inden for hver entreprise udføres alle kutymemæssige efterreparationer, om fornødent ad flere omgange. Beskrivelse og tegninger supplerer hinanden. En ydelse skal medregnes, selv om den kun er angivet et sted. I tilfælde af uoverensstemmelser er største ydelse gældende. Entreprenørens eventuelle opgivne mængder og/eller specifikationer opfattes kun som orienterende, og tilbudssummen dækker derfor arbejdet uafhængigt af, om entreprenørens mængder m.v. svarer til de faktiske. 3. Produktionsplanlægning 3.1. Arbejdets påbegyndelse/afslutning Arbejdet på byggepladsen og de enkelte arbejdsafsnit/-faser skal påbegyndes og afsluttes som angivet i hovedtidsplanen. Entreprenøren skal uden vederlag affinde sig med mindre tidsforskydninger af entreprisens start og færdiggørelsesterminer, ved udarbejdelse af detailtidsplaner og hovedtidsplaner Bygherreleverancer Hvor der er tale om bygherreleverancer, påhviler det entreprenøren at rekvirere leverancen, at modtage, kontrollere og evt. rengøre materialerne samt rykke for ikke leverede ordrer, så forsinkelser undgås. Såfremt entreprenøren ved modtagelsen eller under arbejdets gang opdager fejl eller mangler ved de leverede varer, skal han omgående rette henvendelse til byggeledelsen. Der må ikke anvendes materialer med fejl og mangler. Ved eventuelle bygherreleverancer er entreprenøren pligtig til at modtage disse. Efter modtagelsen er AB92, 12,1 gældende. 5

6 4. Vejrligsforanstaltninger Den enkelte entreprenør bærer den fulde udgift til vinter- og vejrligsforanstaltninger, der er nødvendiggjort af hans misligholdelse af tidsplanen. Entreprenøren er ligeledes forpligtet til at gennemføre særlige vejrligsforanstaltninger, der dog kun må iværksættes efter aftale med byggeledelsen. Udgifter til særlige vejrligsforanstaltninger såvel til snerydning og opvarmning betales i henhold til vintertilbudsliste eller efter regning. Ugentlige opgørelser skal fremlægges ved byggemøderne. 5. Arbejdsledelse og byggemøder Entreprenøren er pligtig til at lade arbejdet på byggepladsen forestå af en kompetent og beslutningsdygtig leder, der udfører et effektivt tilsyn med entreprisen og kan indgå bindende aftaler på entreprenørens vegne. 6. Arbejdsprøver På forlangende skal der uden vederlag udføres prøver af arbejder, som forekommer i større udstrækning eller antal. Godkendte prøver er bestemmende for arbejdets udførelse. Entreprenøren skal afgive varsel til byggeledelsen om sidste frist for prøveudtagning/ prøveudførelse, så dette kan ske i så god tid, at arbejdet ikke sinkes. Entreprenøren bærer selv ansvaret for forsinkelser og fordyrelser, der opstår som følge af for sent leverede eller kasserede prøver. 7. Materialeprøver Materialeprøver leveres i tilstrækkelig udstrækning til, at materialets kvalitet og udseende kan bedømmes. Prøver skal være mærket med byggeriets navn, entreprenørens og leverandørens navn og adresse samt dato. Bygherregodkendte prøver er bindende for hele leverancen. Ved godkendelse af prøver skal de pågældende prøver mærkes og signeres af byggeledelsen, for derefter at danne sammenligningsgrundlag for efterfølgende leverancer. 8. Alternative materialer Der kan i udbudsmaterialet eventuelt være angivet krav om materialer fra bestemte firmaer eller af bestemte fabrikater, angivet ved f.eks. navn eller katalog nr. Andre nøje tilsvarende materialer kan eventuelt tillades anvendt, men kun med byggeledelsens skriftlige godkendelse. Påvisning af materialernes jævnbyrdighed påhviler entreprenøren. 9. Materialeoplag Placering af materialer og materiel på byggepladsen skal foretages i samråd med byggeledelsen. Intet rum i bygningen må benyttes til lager uden byggeledelsens tilladelse. 6

7 10. Eksisterende ledninger Entreprenøren skal tage fornødent hensyn til eventuelle eksisterende ledninger på grunden, såsom kloakker, dræn, kabler, luftledninger og lignende, såfremt disse er vist på tegningerne, påvist eller synlige på stedet. Beskadiges sådanne ledninger, er udgiften til retablering bygherren uvedkommende. Dette gælder også erstatning til tredjemand. Entreprenøren er tillige pligtig til som verifikation og supplement at indhente oplysninger om ledninger hos relevante myndigheder. 11. Afsætning 11.1 Kontrolmålinger Entreprenøren skal inden for entreprisesummen stille mandskab til rådighed for byggeledelsen ved kontrolmålinger og -nivellementer Udsparinger, huller m.v. Hvor andet ikke fremgår af den enkelte entreprenørs særbeskrivelse, påhviler opmærkninger og hultagning af udsparinger, huller m.v. alene den entreprenør, hvis rør, kanaler, ledninger, afbrydere m.v. skal gennemføres eller indbygges. Ligeledes skal den enkelte entreprenør selv medregne reetablering af disse huller i alle konstruktioner. 12. Byggepladsforhold Adgangsforhold Såfremt der i udbudsmaterialet indgår en byggepladstegning, vil tilkørsel til byggepladsen foregå som angivet på denne. Ligeledes vil man af denne kunne orientere sig om omfang af p-plads, veje, interimistiske køreveje, stier m.m., udlagt ved byggeriets start samt vedligeholdt i byggeperioden. Udgiften ved reparation af overlast, opgravninger m.v. vil blive pålagt den entreprenør eller leverandør, som efter byggeledelsens skøn er årsag dertil. Det indskærpes, at adgangsstier udlagt for gående færdsel ikke må benyttes til transport med større materiale end håndtrækvogn. Såfremt de udlagte veje ikke er tilstrækkelige til udførelse af de enkelte entrepriser, må den pågældende entreprenør selv tilvejebringe tilfredsstillende kørselsforhold. Hvis der således etableres midlertidig befæstigelse udover det beskrevne, skal dette ske i samråd med byggeledelsen, og det må påregnes, at befæstigelserne skal fjernes igen for entreprenørens egen regning Hegn og vagt Hegn om byggepladsen samt vagtordning vil normalt ikke blive etableret. De enkelte entreprenører bærer således hver for sig risiko for tyveri og hærværk Beskyttelse af træer og buske Eksisterende større træer og buske skal i videst muligt omfang beskyttes og bevares og må i intet tilfælde fjernes uden byggeledelsens samtykke. 7

8 12.4 Skiltning Separat firmaskiltning tillades ikke. Advarsels- og henvisningsskilte skal opsættes i henhold til gældende love af de entreprenører, hvis arbejde betinger dette El, vand og telefon Bygherre lader etablere strømforsyning på byggepladsen incl. passende underfordeling i henhold til evt. vedlagte byggepladstegning. Alle interimistiske el-installationer, herunder arbejdsbelysning og tilslutning af arbejdsskure, etableres på den enkelte entreprenørs bekostning. Bygherren etablerer orienteringsbelysning på byggepladsen. Hvis entreprenørens strømforbrug forventes at blive stort f.eks. til svejsning m.m., må det anføres nærmere i tilbudet. Bygherren foranlediger vandstik ført ind på byggepladsen, incl. opsætning af midlertidig stander i henhold til byggepladstegning. Al videre fordeling herfra må etableres af de entreprenører, der har brug for det Skurby m.v. Mandskabsvogne stilles til rådighed af bygherren, men udgifter til ren- og vedligeholdelse fordeles efter bemanding. Kloak-, el- og VVS-entreprenør skal medregne tilslutning af skurvogne og materielcontainere for bygherren Oprydning og renholdelse De enkelte entreprenører skal foretage løbende oprydning og fjernelse af eget affald fra byggepladsen. En entreprise eller dele deraf betragtes ikke som afsluttet, før oprydning er foretaget. Såfremt oprydning og fjernelse af eget affald efter byggeledelsens vurdering ikke er tilfredsstillende, foretages dette af Bygherren. Udgiften hertil fordeles efter byggeledelsens skøn på de implicerede entreprenører. Bygninger skal løbende renholdes og støvsuges minimum èn gang om ugen. Ved overdragelse fra èn entreprenør til en efterfølgende, skal bygningerne eller lokalerne overdrages ryddede og rengjorte. 8

9 13. Miljø, sikkerhed og sundhed På arbejdsmiljøområdet er Mogens V. Zeltner a/s opbygget efter følgende certificering, den danske bekendtgørelse 923 om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem samt efter den internationale specifikation OHSAS Vores miljøledelsessystem er opbygget efter ISO Alle entreprenører skal aktivt deltage i at udvikle og sikre sunde arbejdspladser. Dette stiller krav til den enkelte entreprenør om at have udarbejdet samtlige lovpligtige dokumenter hvad angår styring af eget arbejdsmiljø. Dokumenterne skal kunne fremvises på forlangende og sikres implementeret blandt entreprenørens ansatte. Enhver entreprenør er ansvarlig for at overholde lovbestemte krav og andre bestemmelser, f.eks. Lov om arbejdsmiljø, Miljøbeskyttelsesloven m.v. Entreprenøren har i enhver henseende ansvar som arbejdsgiver for egne folk - herunder med hensyn til at sikre fornødne instruktioner, tilsyn samt korrekt planlægning af arbejdet, og med brugen af de fornødne værnemidler. Sikkerheden på byggepladsen koordineres, hvor ikke andet fremgår, af Mogens V. Zeltner a/s. Entreprenøren er forpligtet til at følge anvisninger udstukket af Mogens V. Zeltner a/s for så vidt angår miljø og sikkerhed. Hvis miljø- og sikkerhedsregler ikke efterleves af entreprenørerne, eller der på anden vis optrædes uforsvarligt, kan Mogens V. Zeltner a/s frit bortvise både entreprenørens medarbejdere og entreprenøren selv fra byggepladsen. Miljø- og sikkerhedsarbejdet betragtes som en fast del af entreprisen. Derfor kræves der deltagelse fra entreprenørernes side i miljø- og sikkerhedsarbejdet på byggepladsen samt deltagelse i byggepladsens sikkerhedsmøder. Hvis Mogens V. Zeltner a/s skønner, at entreprenøren ikke efterlever de forventninger, der måtte være, til at varetage miljø- og sikkerhedsarbejdet, kan Mogens V. Zeltner a/s enten foretage tilbagehold i entreprisesummen eller aconto begæringerne efter eget skøn, indtil forholdene enten er bragt i orden, eller at arbejdet er udført på entreprenørens regning. Alle udgifter til sikkerhedsarbejde, der ikke kontraktligt eller på anden måde påhviler den enkelte entreprenør, så som det af Arbejdstilsynet eller ad anden vej påbydes Bygherren at foranledige udført, fordeles efter Bygherrens skøn mellem de entreprenører, det vedrører. Samtlige entreprenører har pligt til på forlangende af Bygherren at stille mandskab til rådighed til sådant arbejde. 9

10 Alkohol- og rygepolitik Det er Mogens V. Zeltners mål at få alkoholfrie arbejdspladser. Med undtagelse af en enkelt genstand i frokostpausen er der derfor alkoholforbud på alle vore byggepladser. Det er ikke tilladt at ryge i kundernes bygninger/lokaler, med mindre kunden giver særlig tilladelse hertil Det er ikke tilladt at ryge i mandskabsskurene, med mindre alle er enige heri. Overtrædelse af alkohol- og rygepolitikken vil medføre bortvisning. 14. Entrepriseforsikring / All-risk forsikring Entreprenører, som forvolder skader, der ønskes dækket af denne entrepriseforsikring, skal selv afholde udgiften til selvrisikoen. 15. Karakterbog for byggeriet Der vil i fremtiden komme krav og fremlæggelse af en karakterbog, når det gælder statslige byggerier. Mogens V. Zeltner a/s har derfor indgået aftale med Byggeriets Evalueringscenter om udarbejdelse af en karakterbog. Vore underentreprenører er derfor i udvalgte sager forpligtiget til rettidigt at indsende de oplysninger, der kræves i henhold til 4 stk. 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentligprivat partnerskab (OPP), partnering og nøgletal, bekendtgørelse nr af 15. december 2003, ti en ekstern evaluator. Underentreprenøren er indforstået med, at de af ham indsendte data kan blive kontrolleret af evaluator, og at han skal opbevare dokumentation for rigtigheden af de indsendte oplysninger. De oplysninger, som underentreprenøren forpligter sig til at indberette, er indeholdt i Byggeriets Evaluerings Centers spørgeskemaer nr. 10,0, 14,0, 13,0 og 15,0 som forudsættes underentreprenøren bekendt. For mindre virksomheder med få ansatte er der udarbejdet et forenklet skema, der sammenfatter spørgsmålene i de fire skemaer. Dette skema er nummereret nr. 31,0. Der henvises til Byggeriets Evaluerings Center for en nærmere gennemgang af spørgsmålene i de enkelte skemaer. De indberettede oplysninger betragtes som fortrolige. 10

11 Oversigt over AB 92 A. Aftalegrundlaget 1 Almindelige bestemmelser 2 Bygherrens udbud 3 Entreprenørens tilbud 4 Entrepriseaftalen 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse 7 Bygherrens sikkerhedsstillelse 8 Forsikring C. Entreprisens udførelse 9 Arbejdsplan og afsætning 10 Entreprenørens ydelse 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver 12 Arbejdets forringelse m.v. vedligeholdelse 13 Forhold til myndigheder 14 Ændringer i arbejdet 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 16 Fortidsminder 17 Bygherrens tilsyn 18 Entreprenørens arbejdsledelse 19 Bygemøder 20 Samvirke med andre entreprenører 21 Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren D. Bygherrens betalingsforpligtelse 22 Betaling 23 Entreprenørens ret til at standse arbejdet E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 26 Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 27 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse F. Arbejdets aflevering 28 Afleveringsforretning 29 Afleveringsprotokol G. Mangler ved arbejdet 30 Mangelbegrebet 31 Mangler påvist ved aflevering 32 Mangler påvist efter aflevering 33 Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt 34 Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen 35 Entreprenørens ansvar for følgeskader 36 Mangelansvarets ophør H. 1- og 5- års eftersyn års eftersyn års eftersyn 39 Fælles regler for eftersyn I. Særligt om ophævelse 40 Bygherrens hæveret 41 Entreprenørens hæveret 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. 43 En parts død 44 Fælles regler om ophævelse J. Tvister 45 Syn og skøn 46 Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. 47 Voldgift 11

12 Supplement til AB 92 Betingelserne er udformet som et supplement til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) af 10.december De nedenfor angivne retningslinier går forud for AB 92. A. Aftalegrundlaget ad 2, stk. 2 ad 2, stk. 5 ad 2, stk. 6 ad 3, stk. 1 ad 3, stk. 2 ad 3, stk. 3 og 4 Alternativ tilbud Bygherren er interesseret i alternative tilbud, men der skal tillige afgives tilbud på grundlag af det udbudte materiale. Udbuds- og tegningsmateriale. Der udleveres 1 sæt udbuds- og tegningsmateriale. Omkostninger til tryk udover dette afholdes af entreprenøren. Tilbudslister Vedlagte tilbudslister skal være udfyldt, også for evt. enhedspriser. Udregningsvederlag Der betales ikke udregningsvederlag, og forbehold vedr. dette accepteres ikke. Valg af tilbud Bygherren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder eventuelle alternative tilbud. Mængdeopgørelse Med mindre andet er anført, påhviler det entreprenøren selv at foretage opmåling og optælling af mængder for tilbudsgivende. Såfremt udbudsmaterialet indeholder tilbudslister med opmåling af visse ydelser, skal tilbudet for disse ydelsers vedkommende afgives på basis af de anførte mængder, der er beregnet som netto-mængder. Senest 14 dage efter påkrav fra bygherren skal entreprenøren kontrollere tilbudslistens mængder, hvorefter han overtager ansvaret for disses rigtighed. Eventuelle fejl påtalt inden den nævnte frist korrigeres ved anvendelse af angivne entrepriser. De enkelte entreprenører må sikre sig, at ydelser, der naturligt hører med under vedkommendes entrepriseområde, er med i det afgivne tilbud, også selv om sådanne ydelser ikke direkte er beskrevet i udbudsmaterialet. 12

13 ad 3, stk. 5 ad 4 stk. 1 og 2 ad. 5 stk. 4 Vedståelsesfrist De bydende vedstår deres tilbud i 8 uger. For alle arbejder og leverancer gælder følgende grundlag i den nævnte rækkefølge: a. Entreprisekontrakt eller acceptskrivelse b. Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører c. Entreprenørens tilbud d. Udbudsmaterialet Underentreprenører Såfremt der anvendes underentreprenører, skal navne på disse for væsentlige ydelsers vedkommende oplyses i tilbudet. Underentreprenører skal godkendes skriftligt af Bygherren. Entreprenøren må ikke uden skriftlig godkendelse fra Bygherren anvende underentreprenører til arbejde, der kan udføres i egen produktion. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6, stk. 1 ad 6, stk. 6 ad 6, stk. 8 ad 7, stk. 1 ad 8, stk. 1 Sikkerhedsstillelse Der stilles sikkerhed på min. 15% af entreprisesummen ekskl. moms i henhold til AB 92, og udformet i henhold til Bygge- og Boligstyrelsens aftaleformular. Alternativt vil der blive tilbageholdt på tilsvarende beløb. Der skal dog ikke stilles sikkerhed for entrepriser på under kr ,- ekskl. moms. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerhedsstillelse vil ikke finde sted. Under entreprenørens ydelser henhører også dokumentation for kvalitetssikring samt drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Bygherre stiller ikke sikkerhed over for entreprenøren. Entreprenøren bærer selv ansvar for selvrisiko. 13

14 C. Entreprisens udførelse ad 10, stk. 2 Under biydelser henhører også oprydning og rømning. ad 10, stk. 5 5-års leverandøransvar Entreprenøren kan kun efter skriftlig tilladelse fra Bygherren undlade at opfylde bestemmelsen i 10, stk. 4. Entreprenøren er pligtig til at gøre sine evt. underentreprenører og underleverandører ansvarlige iht. 10, stk. 4. ad 11, stk. 1 Projektgennemgang Som en del af den samlede kvalitetssikring skal entreprenøren deltage i projektgennemgangsmøde. ad 14, stk. 4 Ekstraarbejder og 5 Ethvert ekstraarbejde eller ændringsarbejde må, for at betalingskrav skal kunne honoreres, være skriftligt aftalt med byggeledelsen, evt. i form af underskrevet aftaleseddel. Ekstraarbejder skal, med mindre andet aftales med byggeledelsen, udføres på samme vilkår og færdiggørelse inden for samme tidsterminer, som er gældende for entreprisen i øvrigt. ad 15, stk. 3 Bygherrens anvisninger Entreprenøren er pligtig til altid at indhente Bygherrens anvisninger. Entreprenøren har pligt til straks at påtale fejl og mangler ved tidligere udførte arbejder, som kan få indflydelse på hans arbejde. ad 16, stk. 1 Fund af fortidsminder Ved fund af fortidsminder må entreprenøren kun rette henvendelse til Bygherren. ad 17, stk. 3 Bygherretilsyn Aftaler vedr. ændringer om arbejdet må kun træffes med Bygherren. Hvis entreprenøren af praktiske grunde modtager nogen meddelelse eller instruktioner direkte fra andre, må han straks sikre sig, at byggeledelsen ikke har noget at bemærke til den modtagne meddelelse eller instruktion. ad 18, stk. 2 Entreprenørens personale De af entreprenørens eller hans underentreprenørers formænd eller folk, som ved deres adfærd giver berettiget grund til klage, eller ikke på betryggende måde kan kommunikere på dansk, skal på byggeledelsens forlangende fjernes fra byggepladsen. 14

15 ad 19, stk. 1 Byggemøder Byggeledelsen afholder byggemøder. Såfremt der ikke på det næstfølgende møde gøres indsigelse mod mødereferatets ordlyd eller gøres opmærksom på, at referatet ikke er modtaget, betragtes referatet som godkendt. ad 20, stk. 1 Forholdet til andre entreprenører Entreprenøren skal tage hensyn til andres arbejde for at undgå uproduktiv arbejdsgang og reparationsarbejde. Eventuelle erstatningskrav fra én entreprenørs side, foranlediget af skader påført ham af en anden entreprenør eller af fejl og mangler ved en anden entreprenørs arbejde, skal afklares indbyrdes mellem entreprenørerne. Entreprenøren har ansvaret og risikoen for sin entreprise indtil aflevering. D. Bygherrens betalingsforpligtelse ad 22, stk. 1 Betalingsvilkår På grundlag af entreprisesummen skal entreprenøren udarbejde en fordelingsliste til brug for a conto begæringer. A contobegæringer skal være bygherren i hænde senest den 25. i måneden, gældende det i den pågældende måned udførte arbejde. Betalingsfristen er løbende måned + 30 dage. Eventuelle ekstraarbejder faktureres særskilt. ad 22, stk. 4 Særskilt forsikring Såfremt der ønskes a conto betaling for materialer og leverancer, der endnu ikke er leveret på byggepladsen, vil Bygherren forlange særskilt sikkerhedsstillelse. ad 22, stk. 5 Betalingsvilkår for ekstraarbejde Betalingsfristen er løbende måned + 30 dage. ad 22, stk. 6 Indeksregulering Der foretages ikke indeksregulering af entreprisesummen. ad 22, stk. 8 Slutregning Slutregninger, der fremsendes for sent, vil ikke blive honoreret, med mindre der skriftligt foreligger anden aftale. 15

16 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ad 24, stk. 1 Arbejdsplaner Det er en betingelse for arbejdets overdragelse, at der opnås tilfredsstillende aftaler om tidsfrister og disses overholdelse. Arbejdet skal gennemføres inden for de i hovedtidsplanen angivne tider. I øvrigt er entreprenøren pligtig til at følge den detailplanlægning, som måtte blive udarbejdet og løbende ajourføres i samråd med entreprenørerne. ad 24, stk. 3 Forsinkelse Entreprenøren skal sikre sig, at materialer til entreprisens gennemførelse kan leveres så betids, at materialemangel ikke giver anledning til forsinkelse af eget eller andre entreprenørers arbejde. ad 25, stk. 1, Sanktioner 2 og 3 Forsinkelser i de aftalte færdiggørelsesterminer, der skyldes entreprenørens forhold, og som ikke falder ind under de i 24 nævnte forhold, medfører dagbøder, svarende til et beløb på 2 promille af entreprenørens kontraherende entreprisesum pr. dag, dog mindst kr ,- pr. dag. Forsinkelser opgøres af byggeledelsen på de regelmæssige byggemøder. Såfremt forsinkelsen efter Dansk Rets almindelige regler har medført et større tab end de påløbne dagbøder, er entreprenøren forpligtet til at erstatte det beløb, hvormed tabet overstiger dagbøderne. F. Arbejdets aflevering ad 28, stk. 1 Aflevering Aflevering finder først sted, når alle entrepriser er afsluttet. ad 28, stk. 2 Kvalitetssikring Det er en forudsætning for afleveringen, at entreprenøren har udført kvalitetssikring iht. Mogens V. Zeltner a/s kvalitetssikringshåndbog, eller efter anden aftale med Bygherren, og drift og vedligeholdelse. Kvalitetssikring og drift og vedligehold afleveres i 3 sæt. ad 29, stk. 1 Mangelgennemgang Entreprenøren skal foretage mangelgennemgang af egne arbejder, inden der kan foretages afleveringsforretning med bygherren. Inden mangelafhjælpningsperiodens udløb skal entreprenøren aflevere underskrevet mangelliste om den skete udbedring til Mogens V. Zeltner a/s. Modtager Mogens V. Zeltner a/s ikke underskreven mangelliste inden mangelafhjælpningsperiodens udløb forbeholder Mogens V. Zeltner a/s sig ret til at fakturere entreprenøren rimelige udgifter til kontrol af arbejds udførelse. 16

17 G Mangler ved arbejdet ad 30, stk. 1 Mangelsbegrebet I den forbindelse præciseres at også ikke-rettidig aflevering af kvalitetssikring eller drift og vedligehold vil blive anset for en mangel. I det omfang at Mogens V. Zeltner a/s måtte blive påført udgifter som følge af den ikke-rettidige aflevering af kvalitetssikring eller drift og vedligehold - herunder udgifter til egne medarbejders udarbejdelse af dokumenterne eller måtte blive pålagt kompensation til anden part, vil entreprenøren blive faktureret derfor. ad 32, stk. 1 Afhjælpningsperioden Afhjælpningsperioden for entreprenørens arbejde løber, indtil afhjælpningsperioden for den samlede entreprise ophører. ad 36 stk.2,2 Mangelsansvarets ophør Hvis der ikke-rettidig afleveres kvalitetssikring eller drift og vedligehold ifaldes entreprenøren en 10 års ansvarsperiode I. Særligt om ophævelse ad 40, stk. 1, Ophævelse på grund af forsinkelse 2 og 3 Såfremt entreprenøren ikke er i stand til at følge byggerytmen i tilfælde, hvor der tilkommer ham tidsfristforlængelse, er bygherren i det omfang, det er nødvendigt for, at byggerytmen kan overholdes, berettiget til at supplere entreprenørens mandskab, materialer og andre ressourcer mod at skadesløsholde entreprenøren for de hermed forbundne merudgifter. Skulle en sådan supplering ikke være tilstrækkelig til at sikre byggeriets rettidige færdiggørelse, er bygherren berettiget til at annullere entreprisekontrakten. Såfremt entreprenørens arbejde udviser mere end én uges forsinkelse i forhold til tidsplanen, og dette alene skyldes entreprenørens egne forhold og altså ikke kommer ind under bestemmelserne i 24 om tidsfristforlængelse, og såfremt entreprenøren ikke efter skriftligt påkrav fra byggeledelsen er i stand til på en efter byggeledelsens skøn overbevisende måde at dokumentere, at forsinkelsen kan indhentes og slutterminer overholdes, er Bygherren berettiget til øjeblikkelig at ophæve kontraktforholdet, uden at yde erstatning til entreprenøren samt lade restentreprisen udføre for entreprenørens regning. ad 47 stk. 1 Voldgift Bygherre kan vælge at lade tvister afgøres gennem den forenklet voldgiftsbehandling (VBA forenklet voldgift 2007) afgørelsen er endelige. 17

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012

Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012 Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012 Indhold: 1) Generelt 2) Dokumentrækkefølge 3) AB92 oversigt 4) Supplerende betingelser til AB92 5) Generelle betingelser

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører Oktober 2012 AB 92 med et begrænset antal fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene boligorganisationer i nybyggeri og renoveringssager. BL Danmarks Almene Boliger

Læs mere

VIDEN OM BYGGERI AB 92

VIDEN OM BYGGERI AB 92 VIDEN OM BYGGERI AB 92 MOLT WENGEL Indiakaj 6 2100 København Ø Tel: 70 22 49 99 Fax: 70 22 49 98 Mail: hotline@mowe.dk www.mowe.dk Tilmeld din virksomhed til vores juridiske hotline og få svar, når det

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

Fællesbetingelser Hansenberg C.F. Tietgensvej - Renovering af haller

Fællesbetingelser Hansenberg C.F. Tietgensvej - Renovering af haller 6758-05A Fællesbetingelser Hansenberg Indholdsfortegnelse 1.0 Orientering 2 2.0 Generelt 4 3.0 Betingelser 7 4.0 Tilføjelser / afvigelser til AB92 8 5.0 Byggepladsforhold 23 6.0 Tidsstyring 27 Søren Jensen

Læs mere

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE  (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT93) med Bygherrens supplerende

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Fællesbetingelser. Juni 2013

Fællesbetingelser. Juni 2013 Fællesbetingelser Juni 2013 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Lyngby Entreprise A/S s almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører og -leverandører. Dette gælder

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) "Almindelige betingelser for Totalentreprise" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri SL 97 Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri Indhold AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 3 3. Byggegrunden... 3 4.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

03-11-2011 SL97. Salgs og Leveringsbetingelser a 97

03-11-2011 SL97. Salgs og Leveringsbetingelser a 97 1 SL97 Salgs og Leveringsbetingelser a 97 2 Indholdsfortegnelse: AFTALE GRUNDLAG... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 4 3. Byggegrunden... 4 4. Hindringer på byggegrunden... 5 5.

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT (LVD) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

TOTALENTREPRISEKONTRAKT

TOTALENTREPRISEKONTRAKT TOTALENTREPRISEKONTRAKT i henhold til ABT 93 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 75 c/o Plus Bolig Alexander Foss Gade 7 9000 Aalborg I det

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

2015-17. offentlige vandløb. Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i. Frederikshavn Kommune

2015-17. offentlige vandløb. Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i. Frederikshavn Kommune Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i offentlige vandløb Frederikshavn Kommune 2015-17 Offentlig annonceret udbud af: Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i offentlige vandløb i Frederikshavn Kommune

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Entreprisekontrakt salgs- og leveringsbetingelser Nyhusforeningen

Entreprisekontrakt salgs- og leveringsbetingelser Nyhusforeningen Entreprisekontrakt salgs- og leveringsbetingelser Nyhusforeningen 1. Almindelige bestemmelser Stk. 1. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse er udarbejdet af Nyhusforeningen og finder anvendelse ved

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse

Byggesagsbeskrivelse Århus Universitetshospital Skejby Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( bygn. F- G H ) Byggesagsbeskrivelse 26.06.2009 GENNEMGÅENDE RÅDGIVER: Rådgivergruppen DNU Hedeager 3 8200 Århus N Byggesagsbeskrivelse

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere