Mogens V. Zeltner a/s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mogens V. Zeltner a/s"

Transkript

1 Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken Farum Tlf: Fax: Mail: 1

2 Indholdsfortegnelse Historie 3 Politik vedr. brug af underentreprenører 4 Før licitationen 4 Efter licitationen 4 Udførelsesfasen 4 Generelle bestemmelser 5 Indledning 5 Entreprenørens tilbud 5 Produktions planlægning 5 Arbejdets påbegyndelse/ afslutning 5 Bygherreleverance 5 Vejrligsforanstaltninger 6 Arbejdsledelse og byggemøder 6 Arbejdsprøver 6 Materialeprøver 6 Alternative materialer 6 Materialeoplag 6 Eksisterende ledninger 7 Afsætning 7 Kontrolmålinger 7 Udsparinger, huller m.v. 7 Byggepladsforhold 7 Adgangsforhold 7 Hegn og vagt 7 Beskyttelse af træer og buske 7 Skiltning 8 El, vand og telefon 8 Skurby m.v 8 Oprydning og renholdelse 8 Miljø, sikkerhed og sundhed 9 Alkohol- og rygepolitik 10 Entrepriseforsikring / all-risk forsikring 10 Karakterbog for byggeriet 10 Oversigt over AB Supplement til AB Aftale grundlaget 12 Sikkerhedsstillelse og forsikring 13 Entreprisens udførelse 14 Bygherrens betalingsforpligtelse 15 Tidsfristforlængelse og forsinkelse 16 Arbejdsaflevering 16 Mangler ved arbejdet 17 Særligt om ophævelse 17 2

3 Historie Et samarbejde med Mogens V. Zeltner a/s er et samarbejde med en virksomhed, som har dokumenteret sin kompetence. Igennem mere end 100 år har navnet Zeltner været ensbetydende med erfaring, viden og kvalitet, når det drejer sig om opgaveløsninger for byggebranchen. Det var tømrerformand Valdemar Zeltner, som i 1898 grundlage firmaet i forbindelse med genopførelsen af Vallø Slot, som var brændt nogle år tidligere. Valdemar udførte i de følgende år byggeopgaver for bl.a. en række ministerier, indtil hans søn Svend Helge Zeltner som leder af virksomheden fra 1935 videreførte en række statslige byggeopgaver, ligesom kundekredsen løbende blev udvidet med private bygherrer. I 1956 trådte Mogens V. Zeltner ind som leder. Virksomhedens navn blev ændret til det nuværende, og på ny blev aktiviteterne udvidet, samtidig med at tilknytningen til offentlige og private bygherrer blev udbygget. I 1996 trådte fjerde generation ind i virksomheden. Tomas Zeltner leder i dag virksomheden Mogens V. Zeltner a/s, og med respekt for erfaring og gamle traditioner har han sikret udbygning af virksomheden, tilpasset nutidens teknologier på alle relevante områder. Mogens V. Zeltner a/s råder i dag over nyeste teknologier, som ikke alene effektiviserer forretningsgangen og øger kvaliteten hos virksomheden selv, men også stiller en række stærke og fleksible web-baserede redskaber til rådighed for rådgivere og bygherrer i forbindelse med konkrete byggesager. Fuldt udstyret servicevogne rykker ud med kort varsel og løser alle type opgaver. 3

4 Politik vedrørende brug af underentreprenører Generelt Mogens V. Zeltner a/s udfører i dag en lang række byggeopgaver i hovedentreprise. Det er vores intention at overholde alle gældende regler i forbindelse med afgivning af tilbud samt under udførelsen, herunder f.eks. lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægsarbejder. Dette skulle meget gerne bevirke, at det bliver en positiv oplevelse at arbejde sammen med Mogens V. Zeltner a/s Før licitationen Det er Mogens V. Zeltner a/s politik at spørge to underentreprenører for hvert fagområde. Det er den, der har været medvirkende til at hjælpe os med at vinde licitationen (den billigste), som også er den, der skal udføre arbejdet efterfølgende. Udførelsesfasen Det er vigtigt for Mogens V. Zeltner a/s, at al korrespondance går gennem os, med mindre andet aftales. Alt ekstraarbejde skal godkendes inden opstart. Dette skal foregå ved, at underentreprenøren fremsender sit krav om ekstraarbejde skriftligt på en aftaleseddel til Mogens V. Zeltner a/s, hvorefter vi kan få godkendt ekstraarbejdet. Arbejder, der igangsættes uden godkendelse, vil ikke blive honoreret. Fakturaer skal sendes på mail til 4

5 Generelle bestemmelser 1. Indledning Nærværende standardbetingelser for underentrepriser gælder for alle aftaler, der indgås mellem underentreprenører eller leverandører og Mogens V. Zeltner a/s. Gældende grundlag er "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" (AB 92) med følgende supplerende betingelser til AB 92 samt Mogens V. Zeltner a/s generelle betingelser. Hvor benævnelsen Bygherre og byggeledelse fremkommer i denne beskrivelse menes Mogens V. Zeltner a/s. 2. Entreprenørens tilbud Tilbud skal indeholde samtlige ydelser til arbejdets fuldstændige færdiggørelse. Der skal uden ekstrabetaling inden for hver entreprise udføres alle kutymemæssige efterreparationer, om fornødent ad flere omgange. Beskrivelse og tegninger supplerer hinanden. En ydelse skal medregnes, selv om den kun er angivet et sted. I tilfælde af uoverensstemmelser er største ydelse gældende. Entreprenørens eventuelle opgivne mængder og/eller specifikationer opfattes kun som orienterende, og tilbudssummen dækker derfor arbejdet uafhængigt af, om entreprenørens mængder m.v. svarer til de faktiske. 3. Produktionsplanlægning 3.1. Arbejdets påbegyndelse/afslutning Arbejdet på byggepladsen og de enkelte arbejdsafsnit/-faser skal påbegyndes og afsluttes som angivet i hovedtidsplanen. Entreprenøren skal uden vederlag affinde sig med mindre tidsforskydninger af entreprisens start og færdiggørelsesterminer, ved udarbejdelse af detailtidsplaner og hovedtidsplaner Bygherreleverancer Hvor der er tale om bygherreleverancer, påhviler det entreprenøren at rekvirere leverancen, at modtage, kontrollere og evt. rengøre materialerne samt rykke for ikke leverede ordrer, så forsinkelser undgås. Såfremt entreprenøren ved modtagelsen eller under arbejdets gang opdager fejl eller mangler ved de leverede varer, skal han omgående rette henvendelse til byggeledelsen. Der må ikke anvendes materialer med fejl og mangler. Ved eventuelle bygherreleverancer er entreprenøren pligtig til at modtage disse. Efter modtagelsen er AB92, 12,1 gældende. 5

6 4. Vejrligsforanstaltninger Den enkelte entreprenør bærer den fulde udgift til vinter- og vejrligsforanstaltninger, der er nødvendiggjort af hans misligholdelse af tidsplanen. Entreprenøren er ligeledes forpligtet til at gennemføre særlige vejrligsforanstaltninger, der dog kun må iværksættes efter aftale med byggeledelsen. Udgifter til særlige vejrligsforanstaltninger såvel til snerydning og opvarmning betales i henhold til vintertilbudsliste eller efter regning. Ugentlige opgørelser skal fremlægges ved byggemøderne. 5. Arbejdsledelse og byggemøder Entreprenøren er pligtig til at lade arbejdet på byggepladsen forestå af en kompetent og beslutningsdygtig leder, der udfører et effektivt tilsyn med entreprisen og kan indgå bindende aftaler på entreprenørens vegne. 6. Arbejdsprøver På forlangende skal der uden vederlag udføres prøver af arbejder, som forekommer i større udstrækning eller antal. Godkendte prøver er bestemmende for arbejdets udførelse. Entreprenøren skal afgive varsel til byggeledelsen om sidste frist for prøveudtagning/ prøveudførelse, så dette kan ske i så god tid, at arbejdet ikke sinkes. Entreprenøren bærer selv ansvaret for forsinkelser og fordyrelser, der opstår som følge af for sent leverede eller kasserede prøver. 7. Materialeprøver Materialeprøver leveres i tilstrækkelig udstrækning til, at materialets kvalitet og udseende kan bedømmes. Prøver skal være mærket med byggeriets navn, entreprenørens og leverandørens navn og adresse samt dato. Bygherregodkendte prøver er bindende for hele leverancen. Ved godkendelse af prøver skal de pågældende prøver mærkes og signeres af byggeledelsen, for derefter at danne sammenligningsgrundlag for efterfølgende leverancer. 8. Alternative materialer Der kan i udbudsmaterialet eventuelt være angivet krav om materialer fra bestemte firmaer eller af bestemte fabrikater, angivet ved f.eks. navn eller katalog nr. Andre nøje tilsvarende materialer kan eventuelt tillades anvendt, men kun med byggeledelsens skriftlige godkendelse. Påvisning af materialernes jævnbyrdighed påhviler entreprenøren. 9. Materialeoplag Placering af materialer og materiel på byggepladsen skal foretages i samråd med byggeledelsen. Intet rum i bygningen må benyttes til lager uden byggeledelsens tilladelse. 6

7 10. Eksisterende ledninger Entreprenøren skal tage fornødent hensyn til eventuelle eksisterende ledninger på grunden, såsom kloakker, dræn, kabler, luftledninger og lignende, såfremt disse er vist på tegningerne, påvist eller synlige på stedet. Beskadiges sådanne ledninger, er udgiften til retablering bygherren uvedkommende. Dette gælder også erstatning til tredjemand. Entreprenøren er tillige pligtig til som verifikation og supplement at indhente oplysninger om ledninger hos relevante myndigheder. 11. Afsætning 11.1 Kontrolmålinger Entreprenøren skal inden for entreprisesummen stille mandskab til rådighed for byggeledelsen ved kontrolmålinger og -nivellementer Udsparinger, huller m.v. Hvor andet ikke fremgår af den enkelte entreprenørs særbeskrivelse, påhviler opmærkninger og hultagning af udsparinger, huller m.v. alene den entreprenør, hvis rør, kanaler, ledninger, afbrydere m.v. skal gennemføres eller indbygges. Ligeledes skal den enkelte entreprenør selv medregne reetablering af disse huller i alle konstruktioner. 12. Byggepladsforhold Adgangsforhold Såfremt der i udbudsmaterialet indgår en byggepladstegning, vil tilkørsel til byggepladsen foregå som angivet på denne. Ligeledes vil man af denne kunne orientere sig om omfang af p-plads, veje, interimistiske køreveje, stier m.m., udlagt ved byggeriets start samt vedligeholdt i byggeperioden. Udgiften ved reparation af overlast, opgravninger m.v. vil blive pålagt den entreprenør eller leverandør, som efter byggeledelsens skøn er årsag dertil. Det indskærpes, at adgangsstier udlagt for gående færdsel ikke må benyttes til transport med større materiale end håndtrækvogn. Såfremt de udlagte veje ikke er tilstrækkelige til udførelse af de enkelte entrepriser, må den pågældende entreprenør selv tilvejebringe tilfredsstillende kørselsforhold. Hvis der således etableres midlertidig befæstigelse udover det beskrevne, skal dette ske i samråd med byggeledelsen, og det må påregnes, at befæstigelserne skal fjernes igen for entreprenørens egen regning Hegn og vagt Hegn om byggepladsen samt vagtordning vil normalt ikke blive etableret. De enkelte entreprenører bærer således hver for sig risiko for tyveri og hærværk Beskyttelse af træer og buske Eksisterende større træer og buske skal i videst muligt omfang beskyttes og bevares og må i intet tilfælde fjernes uden byggeledelsens samtykke. 7

8 12.4 Skiltning Separat firmaskiltning tillades ikke. Advarsels- og henvisningsskilte skal opsættes i henhold til gældende love af de entreprenører, hvis arbejde betinger dette El, vand og telefon Bygherre lader etablere strømforsyning på byggepladsen incl. passende underfordeling i henhold til evt. vedlagte byggepladstegning. Alle interimistiske el-installationer, herunder arbejdsbelysning og tilslutning af arbejdsskure, etableres på den enkelte entreprenørs bekostning. Bygherren etablerer orienteringsbelysning på byggepladsen. Hvis entreprenørens strømforbrug forventes at blive stort f.eks. til svejsning m.m., må det anføres nærmere i tilbudet. Bygherren foranlediger vandstik ført ind på byggepladsen, incl. opsætning af midlertidig stander i henhold til byggepladstegning. Al videre fordeling herfra må etableres af de entreprenører, der har brug for det Skurby m.v. Mandskabsvogne stilles til rådighed af bygherren, men udgifter til ren- og vedligeholdelse fordeles efter bemanding. Kloak-, el- og VVS-entreprenør skal medregne tilslutning af skurvogne og materielcontainere for bygherren Oprydning og renholdelse De enkelte entreprenører skal foretage løbende oprydning og fjernelse af eget affald fra byggepladsen. En entreprise eller dele deraf betragtes ikke som afsluttet, før oprydning er foretaget. Såfremt oprydning og fjernelse af eget affald efter byggeledelsens vurdering ikke er tilfredsstillende, foretages dette af Bygherren. Udgiften hertil fordeles efter byggeledelsens skøn på de implicerede entreprenører. Bygninger skal løbende renholdes og støvsuges minimum èn gang om ugen. Ved overdragelse fra èn entreprenør til en efterfølgende, skal bygningerne eller lokalerne overdrages ryddede og rengjorte. 8

9 13. Miljø, sikkerhed og sundhed På arbejdsmiljøområdet er Mogens V. Zeltner a/s opbygget efter følgende certificering, den danske bekendtgørelse 923 om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem samt efter den internationale specifikation OHSAS Vores miljøledelsessystem er opbygget efter ISO Alle entreprenører skal aktivt deltage i at udvikle og sikre sunde arbejdspladser. Dette stiller krav til den enkelte entreprenør om at have udarbejdet samtlige lovpligtige dokumenter hvad angår styring af eget arbejdsmiljø. Dokumenterne skal kunne fremvises på forlangende og sikres implementeret blandt entreprenørens ansatte. Enhver entreprenør er ansvarlig for at overholde lovbestemte krav og andre bestemmelser, f.eks. Lov om arbejdsmiljø, Miljøbeskyttelsesloven m.v. Entreprenøren har i enhver henseende ansvar som arbejdsgiver for egne folk - herunder med hensyn til at sikre fornødne instruktioner, tilsyn samt korrekt planlægning af arbejdet, og med brugen af de fornødne værnemidler. Sikkerheden på byggepladsen koordineres, hvor ikke andet fremgår, af Mogens V. Zeltner a/s. Entreprenøren er forpligtet til at følge anvisninger udstukket af Mogens V. Zeltner a/s for så vidt angår miljø og sikkerhed. Hvis miljø- og sikkerhedsregler ikke efterleves af entreprenørerne, eller der på anden vis optrædes uforsvarligt, kan Mogens V. Zeltner a/s frit bortvise både entreprenørens medarbejdere og entreprenøren selv fra byggepladsen. Miljø- og sikkerhedsarbejdet betragtes som en fast del af entreprisen. Derfor kræves der deltagelse fra entreprenørernes side i miljø- og sikkerhedsarbejdet på byggepladsen samt deltagelse i byggepladsens sikkerhedsmøder. Hvis Mogens V. Zeltner a/s skønner, at entreprenøren ikke efterlever de forventninger, der måtte være, til at varetage miljø- og sikkerhedsarbejdet, kan Mogens V. Zeltner a/s enten foretage tilbagehold i entreprisesummen eller aconto begæringerne efter eget skøn, indtil forholdene enten er bragt i orden, eller at arbejdet er udført på entreprenørens regning. Alle udgifter til sikkerhedsarbejde, der ikke kontraktligt eller på anden måde påhviler den enkelte entreprenør, så som det af Arbejdstilsynet eller ad anden vej påbydes Bygherren at foranledige udført, fordeles efter Bygherrens skøn mellem de entreprenører, det vedrører. Samtlige entreprenører har pligt til på forlangende af Bygherren at stille mandskab til rådighed til sådant arbejde. 9

10 Alkohol- og rygepolitik Det er Mogens V. Zeltners mål at få alkoholfrie arbejdspladser. Med undtagelse af en enkelt genstand i frokostpausen er der derfor alkoholforbud på alle vore byggepladser. Det er ikke tilladt at ryge i kundernes bygninger/lokaler, med mindre kunden giver særlig tilladelse hertil Det er ikke tilladt at ryge i mandskabsskurene, med mindre alle er enige heri. Overtrædelse af alkohol- og rygepolitikken vil medføre bortvisning. 14. Entrepriseforsikring / All-risk forsikring Entreprenører, som forvolder skader, der ønskes dækket af denne entrepriseforsikring, skal selv afholde udgiften til selvrisikoen. 15. Karakterbog for byggeriet Der vil i fremtiden komme krav og fremlæggelse af en karakterbog, når det gælder statslige byggerier. Mogens V. Zeltner a/s har derfor indgået aftale med Byggeriets Evalueringscenter om udarbejdelse af en karakterbog. Vore underentreprenører er derfor i udvalgte sager forpligtiget til rettidigt at indsende de oplysninger, der kræves i henhold til 4 stk. 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentligprivat partnerskab (OPP), partnering og nøgletal, bekendtgørelse nr af 15. december 2003, ti en ekstern evaluator. Underentreprenøren er indforstået med, at de af ham indsendte data kan blive kontrolleret af evaluator, og at han skal opbevare dokumentation for rigtigheden af de indsendte oplysninger. De oplysninger, som underentreprenøren forpligter sig til at indberette, er indeholdt i Byggeriets Evaluerings Centers spørgeskemaer nr. 10,0, 14,0, 13,0 og 15,0 som forudsættes underentreprenøren bekendt. For mindre virksomheder med få ansatte er der udarbejdet et forenklet skema, der sammenfatter spørgsmålene i de fire skemaer. Dette skema er nummereret nr. 31,0. Der henvises til Byggeriets Evaluerings Center for en nærmere gennemgang af spørgsmålene i de enkelte skemaer. De indberettede oplysninger betragtes som fortrolige. 10

11 Oversigt over AB 92 A. Aftalegrundlaget 1 Almindelige bestemmelser 2 Bygherrens udbud 3 Entreprenørens tilbud 4 Entrepriseaftalen 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse 7 Bygherrens sikkerhedsstillelse 8 Forsikring C. Entreprisens udførelse 9 Arbejdsplan og afsætning 10 Entreprenørens ydelse 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver 12 Arbejdets forringelse m.v. vedligeholdelse 13 Forhold til myndigheder 14 Ændringer i arbejdet 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 16 Fortidsminder 17 Bygherrens tilsyn 18 Entreprenørens arbejdsledelse 19 Bygemøder 20 Samvirke med andre entreprenører 21 Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren D. Bygherrens betalingsforpligtelse 22 Betaling 23 Entreprenørens ret til at standse arbejdet E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 26 Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 27 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse F. Arbejdets aflevering 28 Afleveringsforretning 29 Afleveringsprotokol G. Mangler ved arbejdet 30 Mangelbegrebet 31 Mangler påvist ved aflevering 32 Mangler påvist efter aflevering 33 Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt 34 Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen 35 Entreprenørens ansvar for følgeskader 36 Mangelansvarets ophør H. 1- og 5- års eftersyn års eftersyn års eftersyn 39 Fælles regler for eftersyn I. Særligt om ophævelse 40 Bygherrens hæveret 41 Entreprenørens hæveret 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. 43 En parts død 44 Fælles regler om ophævelse J. Tvister 45 Syn og skøn 46 Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. 47 Voldgift 11

12 Supplement til AB 92 Betingelserne er udformet som et supplement til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) af 10.december De nedenfor angivne retningslinier går forud for AB 92. A. Aftalegrundlaget ad 2, stk. 2 ad 2, stk. 5 ad 2, stk. 6 ad 3, stk. 1 ad 3, stk. 2 ad 3, stk. 3 og 4 Alternativ tilbud Bygherren er interesseret i alternative tilbud, men der skal tillige afgives tilbud på grundlag af det udbudte materiale. Udbuds- og tegningsmateriale. Der udleveres 1 sæt udbuds- og tegningsmateriale. Omkostninger til tryk udover dette afholdes af entreprenøren. Tilbudslister Vedlagte tilbudslister skal være udfyldt, også for evt. enhedspriser. Udregningsvederlag Der betales ikke udregningsvederlag, og forbehold vedr. dette accepteres ikke. Valg af tilbud Bygherren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder eventuelle alternative tilbud. Mængdeopgørelse Med mindre andet er anført, påhviler det entreprenøren selv at foretage opmåling og optælling af mængder for tilbudsgivende. Såfremt udbudsmaterialet indeholder tilbudslister med opmåling af visse ydelser, skal tilbudet for disse ydelsers vedkommende afgives på basis af de anførte mængder, der er beregnet som netto-mængder. Senest 14 dage efter påkrav fra bygherren skal entreprenøren kontrollere tilbudslistens mængder, hvorefter han overtager ansvaret for disses rigtighed. Eventuelle fejl påtalt inden den nævnte frist korrigeres ved anvendelse af angivne entrepriser. De enkelte entreprenører må sikre sig, at ydelser, der naturligt hører med under vedkommendes entrepriseområde, er med i det afgivne tilbud, også selv om sådanne ydelser ikke direkte er beskrevet i udbudsmaterialet. 12

13 ad 3, stk. 5 ad 4 stk. 1 og 2 ad. 5 stk. 4 Vedståelsesfrist De bydende vedstår deres tilbud i 8 uger. For alle arbejder og leverancer gælder følgende grundlag i den nævnte rækkefølge: a. Entreprisekontrakt eller acceptskrivelse b. Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører c. Entreprenørens tilbud d. Udbudsmaterialet Underentreprenører Såfremt der anvendes underentreprenører, skal navne på disse for væsentlige ydelsers vedkommende oplyses i tilbudet. Underentreprenører skal godkendes skriftligt af Bygherren. Entreprenøren må ikke uden skriftlig godkendelse fra Bygherren anvende underentreprenører til arbejde, der kan udføres i egen produktion. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6, stk. 1 ad 6, stk. 6 ad 6, stk. 8 ad 7, stk. 1 ad 8, stk. 1 Sikkerhedsstillelse Der stilles sikkerhed på min. 15% af entreprisesummen ekskl. moms i henhold til AB 92, og udformet i henhold til Bygge- og Boligstyrelsens aftaleformular. Alternativt vil der blive tilbageholdt på tilsvarende beløb. Der skal dog ikke stilles sikkerhed for entrepriser på under kr ,- ekskl. moms. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerhedsstillelse vil ikke finde sted. Under entreprenørens ydelser henhører også dokumentation for kvalitetssikring samt drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Bygherre stiller ikke sikkerhed over for entreprenøren. Entreprenøren bærer selv ansvar for selvrisiko. 13

14 C. Entreprisens udførelse ad 10, stk. 2 Under biydelser henhører også oprydning og rømning. ad 10, stk. 5 5-års leverandøransvar Entreprenøren kan kun efter skriftlig tilladelse fra Bygherren undlade at opfylde bestemmelsen i 10, stk. 4. Entreprenøren er pligtig til at gøre sine evt. underentreprenører og underleverandører ansvarlige iht. 10, stk. 4. ad 11, stk. 1 Projektgennemgang Som en del af den samlede kvalitetssikring skal entreprenøren deltage i projektgennemgangsmøde. ad 14, stk. 4 Ekstraarbejder og 5 Ethvert ekstraarbejde eller ændringsarbejde må, for at betalingskrav skal kunne honoreres, være skriftligt aftalt med byggeledelsen, evt. i form af underskrevet aftaleseddel. Ekstraarbejder skal, med mindre andet aftales med byggeledelsen, udføres på samme vilkår og færdiggørelse inden for samme tidsterminer, som er gældende for entreprisen i øvrigt. ad 15, stk. 3 Bygherrens anvisninger Entreprenøren er pligtig til altid at indhente Bygherrens anvisninger. Entreprenøren har pligt til straks at påtale fejl og mangler ved tidligere udførte arbejder, som kan få indflydelse på hans arbejde. ad 16, stk. 1 Fund af fortidsminder Ved fund af fortidsminder må entreprenøren kun rette henvendelse til Bygherren. ad 17, stk. 3 Bygherretilsyn Aftaler vedr. ændringer om arbejdet må kun træffes med Bygherren. Hvis entreprenøren af praktiske grunde modtager nogen meddelelse eller instruktioner direkte fra andre, må han straks sikre sig, at byggeledelsen ikke har noget at bemærke til den modtagne meddelelse eller instruktion. ad 18, stk. 2 Entreprenørens personale De af entreprenørens eller hans underentreprenørers formænd eller folk, som ved deres adfærd giver berettiget grund til klage, eller ikke på betryggende måde kan kommunikere på dansk, skal på byggeledelsens forlangende fjernes fra byggepladsen. 14

15 ad 19, stk. 1 Byggemøder Byggeledelsen afholder byggemøder. Såfremt der ikke på det næstfølgende møde gøres indsigelse mod mødereferatets ordlyd eller gøres opmærksom på, at referatet ikke er modtaget, betragtes referatet som godkendt. ad 20, stk. 1 Forholdet til andre entreprenører Entreprenøren skal tage hensyn til andres arbejde for at undgå uproduktiv arbejdsgang og reparationsarbejde. Eventuelle erstatningskrav fra én entreprenørs side, foranlediget af skader påført ham af en anden entreprenør eller af fejl og mangler ved en anden entreprenørs arbejde, skal afklares indbyrdes mellem entreprenørerne. Entreprenøren har ansvaret og risikoen for sin entreprise indtil aflevering. D. Bygherrens betalingsforpligtelse ad 22, stk. 1 Betalingsvilkår På grundlag af entreprisesummen skal entreprenøren udarbejde en fordelingsliste til brug for a conto begæringer. A contobegæringer skal være bygherren i hænde senest den 25. i måneden, gældende det i den pågældende måned udførte arbejde. Betalingsfristen er løbende måned + 30 dage. Eventuelle ekstraarbejder faktureres særskilt. ad 22, stk. 4 Særskilt forsikring Såfremt der ønskes a conto betaling for materialer og leverancer, der endnu ikke er leveret på byggepladsen, vil Bygherren forlange særskilt sikkerhedsstillelse. ad 22, stk. 5 Betalingsvilkår for ekstraarbejde Betalingsfristen er løbende måned + 30 dage. ad 22, stk. 6 Indeksregulering Der foretages ikke indeksregulering af entreprisesummen. ad 22, stk. 8 Slutregning Slutregninger, der fremsendes for sent, vil ikke blive honoreret, med mindre der skriftligt foreligger anden aftale. 15

16 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ad 24, stk. 1 Arbejdsplaner Det er en betingelse for arbejdets overdragelse, at der opnås tilfredsstillende aftaler om tidsfrister og disses overholdelse. Arbejdet skal gennemføres inden for de i hovedtidsplanen angivne tider. I øvrigt er entreprenøren pligtig til at følge den detailplanlægning, som måtte blive udarbejdet og løbende ajourføres i samråd med entreprenørerne. ad 24, stk. 3 Forsinkelse Entreprenøren skal sikre sig, at materialer til entreprisens gennemførelse kan leveres så betids, at materialemangel ikke giver anledning til forsinkelse af eget eller andre entreprenørers arbejde. ad 25, stk. 1, Sanktioner 2 og 3 Forsinkelser i de aftalte færdiggørelsesterminer, der skyldes entreprenørens forhold, og som ikke falder ind under de i 24 nævnte forhold, medfører dagbøder, svarende til et beløb på 2 promille af entreprenørens kontraherende entreprisesum pr. dag, dog mindst kr ,- pr. dag. Forsinkelser opgøres af byggeledelsen på de regelmæssige byggemøder. Såfremt forsinkelsen efter Dansk Rets almindelige regler har medført et større tab end de påløbne dagbøder, er entreprenøren forpligtet til at erstatte det beløb, hvormed tabet overstiger dagbøderne. F. Arbejdets aflevering ad 28, stk. 1 Aflevering Aflevering finder først sted, når alle entrepriser er afsluttet. ad 28, stk. 2 Kvalitetssikring Det er en forudsætning for afleveringen, at entreprenøren har udført kvalitetssikring iht. Mogens V. Zeltner a/s kvalitetssikringshåndbog, eller efter anden aftale med Bygherren, og drift og vedligeholdelse. Kvalitetssikring og drift og vedligehold afleveres i 3 sæt. ad 29, stk. 1 Mangelgennemgang Entreprenøren skal foretage mangelgennemgang af egne arbejder, inden der kan foretages afleveringsforretning med bygherren. Inden mangelafhjælpningsperiodens udløb skal entreprenøren aflevere underskrevet mangelliste om den skete udbedring til Mogens V. Zeltner a/s. Modtager Mogens V. Zeltner a/s ikke underskreven mangelliste inden mangelafhjælpningsperiodens udløb forbeholder Mogens V. Zeltner a/s sig ret til at fakturere entreprenøren rimelige udgifter til kontrol af arbejds udførelse. 16

17 G Mangler ved arbejdet ad 30, stk. 1 Mangelsbegrebet I den forbindelse præciseres at også ikke-rettidig aflevering af kvalitetssikring eller drift og vedligehold vil blive anset for en mangel. I det omfang at Mogens V. Zeltner a/s måtte blive påført udgifter som følge af den ikke-rettidige aflevering af kvalitetssikring eller drift og vedligehold - herunder udgifter til egne medarbejders udarbejdelse af dokumenterne eller måtte blive pålagt kompensation til anden part, vil entreprenøren blive faktureret derfor. ad 32, stk. 1 Afhjælpningsperioden Afhjælpningsperioden for entreprenørens arbejde løber, indtil afhjælpningsperioden for den samlede entreprise ophører. ad 36 stk.2,2 Mangelsansvarets ophør Hvis der ikke-rettidig afleveres kvalitetssikring eller drift og vedligehold ifaldes entreprenøren en 10 års ansvarsperiode I. Særligt om ophævelse ad 40, stk. 1, Ophævelse på grund af forsinkelse 2 og 3 Såfremt entreprenøren ikke er i stand til at følge byggerytmen i tilfælde, hvor der tilkommer ham tidsfristforlængelse, er bygherren i det omfang, det er nødvendigt for, at byggerytmen kan overholdes, berettiget til at supplere entreprenørens mandskab, materialer og andre ressourcer mod at skadesløsholde entreprenøren for de hermed forbundne merudgifter. Skulle en sådan supplering ikke være tilstrækkelig til at sikre byggeriets rettidige færdiggørelse, er bygherren berettiget til at annullere entreprisekontrakten. Såfremt entreprenørens arbejde udviser mere end én uges forsinkelse i forhold til tidsplanen, og dette alene skyldes entreprenørens egne forhold og altså ikke kommer ind under bestemmelserne i 24 om tidsfristforlængelse, og såfremt entreprenøren ikke efter skriftligt påkrav fra byggeledelsen er i stand til på en efter byggeledelsens skøn overbevisende måde at dokumentere, at forsinkelsen kan indhentes og slutterminer overholdes, er Bygherren berettiget til øjeblikkelig at ophæve kontraktforholdet, uden at yde erstatning til entreprenøren samt lade restentreprisen udføre for entreprenørens regning. ad 47 stk. 1 Voldgift Bygherre kan vælge at lade tvister afgøres gennem den forenklet voldgiftsbehandling (VBA forenklet voldgift 2007) afgørelsen er endelige. 17