Mogens V. Zeltner a/s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mogens V. Zeltner a/s"

Transkript

1 Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken Farum Tlf: Fax: Mail: 1

2 Indholdsfortegnelse Historie 3 Politik vedr. brug af underentreprenører 4 Før licitationen 4 Efter licitationen 4 Udførelsesfasen 4 Generelle bestemmelser 5 Indledning 5 Entreprenørens tilbud 5 Produktions planlægning 5 Arbejdets påbegyndelse/ afslutning 5 Bygherreleverance 5 Vejrligsforanstaltninger 6 Arbejdsledelse og byggemøder 6 Arbejdsprøver 6 Materialeprøver 6 Alternative materialer 6 Materialeoplag 6 Eksisterende ledninger 7 Afsætning 7 Kontrolmålinger 7 Udsparinger, huller m.v. 7 Byggepladsforhold 7 Adgangsforhold 7 Hegn og vagt 7 Beskyttelse af træer og buske 7 Skiltning 8 El, vand og telefon 8 Skurby m.v 8 Oprydning og renholdelse 8 Miljø, sikkerhed og sundhed 9 Alkohol- og rygepolitik 10 Entrepriseforsikring / all-risk forsikring 10 Karakterbog for byggeriet 10 Oversigt over AB Supplement til AB Aftale grundlaget 12 Sikkerhedsstillelse og forsikring 13 Entreprisens udførelse 14 Bygherrens betalingsforpligtelse 15 Tidsfristforlængelse og forsinkelse 16 Arbejdsaflevering 16 Mangler ved arbejdet 17 Særligt om ophævelse 17 2

3 Historie Et samarbejde med Mogens V. Zeltner a/s er et samarbejde med en virksomhed, som har dokumenteret sin kompetence. Igennem mere end 100 år har navnet Zeltner været ensbetydende med erfaring, viden og kvalitet, når det drejer sig om opgaveløsninger for byggebranchen. Det var tømrerformand Valdemar Zeltner, som i 1898 grundlage firmaet i forbindelse med genopførelsen af Vallø Slot, som var brændt nogle år tidligere. Valdemar udførte i de følgende år byggeopgaver for bl.a. en række ministerier, indtil hans søn Svend Helge Zeltner som leder af virksomheden fra 1935 videreførte en række statslige byggeopgaver, ligesom kundekredsen løbende blev udvidet med private bygherrer. I 1956 trådte Mogens V. Zeltner ind som leder. Virksomhedens navn blev ændret til det nuværende, og på ny blev aktiviteterne udvidet, samtidig med at tilknytningen til offentlige og private bygherrer blev udbygget. I 1996 trådte fjerde generation ind i virksomheden. Tomas Zeltner leder i dag virksomheden Mogens V. Zeltner a/s, og med respekt for erfaring og gamle traditioner har han sikret udbygning af virksomheden, tilpasset nutidens teknologier på alle relevante områder. Mogens V. Zeltner a/s råder i dag over nyeste teknologier, som ikke alene effektiviserer forretningsgangen og øger kvaliteten hos virksomheden selv, men også stiller en række stærke og fleksible web-baserede redskaber til rådighed for rådgivere og bygherrer i forbindelse med konkrete byggesager. Fuldt udstyret servicevogne rykker ud med kort varsel og løser alle type opgaver. 3

4 Politik vedrørende brug af underentreprenører Generelt Mogens V. Zeltner a/s udfører i dag en lang række byggeopgaver i hovedentreprise. Det er vores intention at overholde alle gældende regler i forbindelse med afgivning af tilbud samt under udførelsen, herunder f.eks. lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægsarbejder. Dette skulle meget gerne bevirke, at det bliver en positiv oplevelse at arbejde sammen med Mogens V. Zeltner a/s Før licitationen Det er Mogens V. Zeltner a/s politik at spørge to underentreprenører for hvert fagområde. Det er den, der har været medvirkende til at hjælpe os med at vinde licitationen (den billigste), som også er den, der skal udføre arbejdet efterfølgende. Udførelsesfasen Det er vigtigt for Mogens V. Zeltner a/s, at al korrespondance går gennem os, med mindre andet aftales. Alt ekstraarbejde skal godkendes inden opstart. Dette skal foregå ved, at underentreprenøren fremsender sit krav om ekstraarbejde skriftligt på en aftaleseddel til Mogens V. Zeltner a/s, hvorefter vi kan få godkendt ekstraarbejdet. Arbejder, der igangsættes uden godkendelse, vil ikke blive honoreret. Fakturaer skal sendes på mail til 4

5 Generelle bestemmelser 1. Indledning Nærværende standardbetingelser for underentrepriser gælder for alle aftaler, der indgås mellem underentreprenører eller leverandører og Mogens V. Zeltner a/s. Gældende grundlag er "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" (AB 92) med følgende supplerende betingelser til AB 92 samt Mogens V. Zeltner a/s generelle betingelser. Hvor benævnelsen Bygherre og byggeledelse fremkommer i denne beskrivelse menes Mogens V. Zeltner a/s. 2. Entreprenørens tilbud Tilbud skal indeholde samtlige ydelser til arbejdets fuldstændige færdiggørelse. Der skal uden ekstrabetaling inden for hver entreprise udføres alle kutymemæssige efterreparationer, om fornødent ad flere omgange. Beskrivelse og tegninger supplerer hinanden. En ydelse skal medregnes, selv om den kun er angivet et sted. I tilfælde af uoverensstemmelser er største ydelse gældende. Entreprenørens eventuelle opgivne mængder og/eller specifikationer opfattes kun som orienterende, og tilbudssummen dækker derfor arbejdet uafhængigt af, om entreprenørens mængder m.v. svarer til de faktiske. 3. Produktionsplanlægning 3.1. Arbejdets påbegyndelse/afslutning Arbejdet på byggepladsen og de enkelte arbejdsafsnit/-faser skal påbegyndes og afsluttes som angivet i hovedtidsplanen. Entreprenøren skal uden vederlag affinde sig med mindre tidsforskydninger af entreprisens start og færdiggørelsesterminer, ved udarbejdelse af detailtidsplaner og hovedtidsplaner Bygherreleverancer Hvor der er tale om bygherreleverancer, påhviler det entreprenøren at rekvirere leverancen, at modtage, kontrollere og evt. rengøre materialerne samt rykke for ikke leverede ordrer, så forsinkelser undgås. Såfremt entreprenøren ved modtagelsen eller under arbejdets gang opdager fejl eller mangler ved de leverede varer, skal han omgående rette henvendelse til byggeledelsen. Der må ikke anvendes materialer med fejl og mangler. Ved eventuelle bygherreleverancer er entreprenøren pligtig til at modtage disse. Efter modtagelsen er AB92, 12,1 gældende. 5

6 4. Vejrligsforanstaltninger Den enkelte entreprenør bærer den fulde udgift til vinter- og vejrligsforanstaltninger, der er nødvendiggjort af hans misligholdelse af tidsplanen. Entreprenøren er ligeledes forpligtet til at gennemføre særlige vejrligsforanstaltninger, der dog kun må iværksættes efter aftale med byggeledelsen. Udgifter til særlige vejrligsforanstaltninger såvel til snerydning og opvarmning betales i henhold til vintertilbudsliste eller efter regning. Ugentlige opgørelser skal fremlægges ved byggemøderne. 5. Arbejdsledelse og byggemøder Entreprenøren er pligtig til at lade arbejdet på byggepladsen forestå af en kompetent og beslutningsdygtig leder, der udfører et effektivt tilsyn med entreprisen og kan indgå bindende aftaler på entreprenørens vegne. 6. Arbejdsprøver På forlangende skal der uden vederlag udføres prøver af arbejder, som forekommer i større udstrækning eller antal. Godkendte prøver er bestemmende for arbejdets udførelse. Entreprenøren skal afgive varsel til byggeledelsen om sidste frist for prøveudtagning/ prøveudførelse, så dette kan ske i så god tid, at arbejdet ikke sinkes. Entreprenøren bærer selv ansvaret for forsinkelser og fordyrelser, der opstår som følge af for sent leverede eller kasserede prøver. 7. Materialeprøver Materialeprøver leveres i tilstrækkelig udstrækning til, at materialets kvalitet og udseende kan bedømmes. Prøver skal være mærket med byggeriets navn, entreprenørens og leverandørens navn og adresse samt dato. Bygherregodkendte prøver er bindende for hele leverancen. Ved godkendelse af prøver skal de pågældende prøver mærkes og signeres af byggeledelsen, for derefter at danne sammenligningsgrundlag for efterfølgende leverancer. 8. Alternative materialer Der kan i udbudsmaterialet eventuelt være angivet krav om materialer fra bestemte firmaer eller af bestemte fabrikater, angivet ved f.eks. navn eller katalog nr. Andre nøje tilsvarende materialer kan eventuelt tillades anvendt, men kun med byggeledelsens skriftlige godkendelse. Påvisning af materialernes jævnbyrdighed påhviler entreprenøren. 9. Materialeoplag Placering af materialer og materiel på byggepladsen skal foretages i samråd med byggeledelsen. Intet rum i bygningen må benyttes til lager uden byggeledelsens tilladelse. 6

7 10. Eksisterende ledninger Entreprenøren skal tage fornødent hensyn til eventuelle eksisterende ledninger på grunden, såsom kloakker, dræn, kabler, luftledninger og lignende, såfremt disse er vist på tegningerne, påvist eller synlige på stedet. Beskadiges sådanne ledninger, er udgiften til retablering bygherren uvedkommende. Dette gælder også erstatning til tredjemand. Entreprenøren er tillige pligtig til som verifikation og supplement at indhente oplysninger om ledninger hos relevante myndigheder. 11. Afsætning 11.1 Kontrolmålinger Entreprenøren skal inden for entreprisesummen stille mandskab til rådighed for byggeledelsen ved kontrolmålinger og -nivellementer Udsparinger, huller m.v. Hvor andet ikke fremgår af den enkelte entreprenørs særbeskrivelse, påhviler opmærkninger og hultagning af udsparinger, huller m.v. alene den entreprenør, hvis rør, kanaler, ledninger, afbrydere m.v. skal gennemføres eller indbygges. Ligeledes skal den enkelte entreprenør selv medregne reetablering af disse huller i alle konstruktioner. 12. Byggepladsforhold Adgangsforhold Såfremt der i udbudsmaterialet indgår en byggepladstegning, vil tilkørsel til byggepladsen foregå som angivet på denne. Ligeledes vil man af denne kunne orientere sig om omfang af p-plads, veje, interimistiske køreveje, stier m.m., udlagt ved byggeriets start samt vedligeholdt i byggeperioden. Udgiften ved reparation af overlast, opgravninger m.v. vil blive pålagt den entreprenør eller leverandør, som efter byggeledelsens skøn er årsag dertil. Det indskærpes, at adgangsstier udlagt for gående færdsel ikke må benyttes til transport med større materiale end håndtrækvogn. Såfremt de udlagte veje ikke er tilstrækkelige til udførelse af de enkelte entrepriser, må den pågældende entreprenør selv tilvejebringe tilfredsstillende kørselsforhold. Hvis der således etableres midlertidig befæstigelse udover det beskrevne, skal dette ske i samråd med byggeledelsen, og det må påregnes, at befæstigelserne skal fjernes igen for entreprenørens egen regning Hegn og vagt Hegn om byggepladsen samt vagtordning vil normalt ikke blive etableret. De enkelte entreprenører bærer således hver for sig risiko for tyveri og hærværk Beskyttelse af træer og buske Eksisterende større træer og buske skal i videst muligt omfang beskyttes og bevares og må i intet tilfælde fjernes uden byggeledelsens samtykke. 7

8 12.4 Skiltning Separat firmaskiltning tillades ikke. Advarsels- og henvisningsskilte skal opsættes i henhold til gældende love af de entreprenører, hvis arbejde betinger dette El, vand og telefon Bygherre lader etablere strømforsyning på byggepladsen incl. passende underfordeling i henhold til evt. vedlagte byggepladstegning. Alle interimistiske el-installationer, herunder arbejdsbelysning og tilslutning af arbejdsskure, etableres på den enkelte entreprenørs bekostning. Bygherren etablerer orienteringsbelysning på byggepladsen. Hvis entreprenørens strømforbrug forventes at blive stort f.eks. til svejsning m.m., må det anføres nærmere i tilbudet. Bygherren foranlediger vandstik ført ind på byggepladsen, incl. opsætning af midlertidig stander i henhold til byggepladstegning. Al videre fordeling herfra må etableres af de entreprenører, der har brug for det Skurby m.v. Mandskabsvogne stilles til rådighed af bygherren, men udgifter til ren- og vedligeholdelse fordeles efter bemanding. Kloak-, el- og VVS-entreprenør skal medregne tilslutning af skurvogne og materielcontainere for bygherren Oprydning og renholdelse De enkelte entreprenører skal foretage løbende oprydning og fjernelse af eget affald fra byggepladsen. En entreprise eller dele deraf betragtes ikke som afsluttet, før oprydning er foretaget. Såfremt oprydning og fjernelse af eget affald efter byggeledelsens vurdering ikke er tilfredsstillende, foretages dette af Bygherren. Udgiften hertil fordeles efter byggeledelsens skøn på de implicerede entreprenører. Bygninger skal løbende renholdes og støvsuges minimum èn gang om ugen. Ved overdragelse fra èn entreprenør til en efterfølgende, skal bygningerne eller lokalerne overdrages ryddede og rengjorte. 8

9 13. Miljø, sikkerhed og sundhed På arbejdsmiljøområdet er Mogens V. Zeltner a/s opbygget efter følgende certificering, den danske bekendtgørelse 923 om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem samt efter den internationale specifikation OHSAS Vores miljøledelsessystem er opbygget efter ISO Alle entreprenører skal aktivt deltage i at udvikle og sikre sunde arbejdspladser. Dette stiller krav til den enkelte entreprenør om at have udarbejdet samtlige lovpligtige dokumenter hvad angår styring af eget arbejdsmiljø. Dokumenterne skal kunne fremvises på forlangende og sikres implementeret blandt entreprenørens ansatte. Enhver entreprenør er ansvarlig for at overholde lovbestemte krav og andre bestemmelser, f.eks. Lov om arbejdsmiljø, Miljøbeskyttelsesloven m.v. Entreprenøren har i enhver henseende ansvar som arbejdsgiver for egne folk - herunder med hensyn til at sikre fornødne instruktioner, tilsyn samt korrekt planlægning af arbejdet, og med brugen af de fornødne værnemidler. Sikkerheden på byggepladsen koordineres, hvor ikke andet fremgår, af Mogens V. Zeltner a/s. Entreprenøren er forpligtet til at følge anvisninger udstukket af Mogens V. Zeltner a/s for så vidt angår miljø og sikkerhed. Hvis miljø- og sikkerhedsregler ikke efterleves af entreprenørerne, eller der på anden vis optrædes uforsvarligt, kan Mogens V. Zeltner a/s frit bortvise både entreprenørens medarbejdere og entreprenøren selv fra byggepladsen. Miljø- og sikkerhedsarbejdet betragtes som en fast del af entreprisen. Derfor kræves der deltagelse fra entreprenørernes side i miljø- og sikkerhedsarbejdet på byggepladsen samt deltagelse i byggepladsens sikkerhedsmøder. Hvis Mogens V. Zeltner a/s skønner, at entreprenøren ikke efterlever de forventninger, der måtte være, til at varetage miljø- og sikkerhedsarbejdet, kan Mogens V. Zeltner a/s enten foretage tilbagehold i entreprisesummen eller aconto begæringerne efter eget skøn, indtil forholdene enten er bragt i orden, eller at arbejdet er udført på entreprenørens regning. Alle udgifter til sikkerhedsarbejde, der ikke kontraktligt eller på anden måde påhviler den enkelte entreprenør, så som det af Arbejdstilsynet eller ad anden vej påbydes Bygherren at foranledige udført, fordeles efter Bygherrens skøn mellem de entreprenører, det vedrører. Samtlige entreprenører har pligt til på forlangende af Bygherren at stille mandskab til rådighed til sådant arbejde. 9

10 Alkohol- og rygepolitik Det er Mogens V. Zeltners mål at få alkoholfrie arbejdspladser. Med undtagelse af en enkelt genstand i frokostpausen er der derfor alkoholforbud på alle vore byggepladser. Det er ikke tilladt at ryge i kundernes bygninger/lokaler, med mindre kunden giver særlig tilladelse hertil Det er ikke tilladt at ryge i mandskabsskurene, med mindre alle er enige heri. Overtrædelse af alkohol- og rygepolitikken vil medføre bortvisning. 14. Entrepriseforsikring / All-risk forsikring Entreprenører, som forvolder skader, der ønskes dækket af denne entrepriseforsikring, skal selv afholde udgiften til selvrisikoen. 15. Karakterbog for byggeriet Der vil i fremtiden komme krav og fremlæggelse af en karakterbog, når det gælder statslige byggerier. Mogens V. Zeltner a/s har derfor indgået aftale med Byggeriets Evalueringscenter om udarbejdelse af en karakterbog. Vore underentreprenører er derfor i udvalgte sager forpligtiget til rettidigt at indsende de oplysninger, der kræves i henhold til 4 stk. 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentligprivat partnerskab (OPP), partnering og nøgletal, bekendtgørelse nr af 15. december 2003, ti en ekstern evaluator. Underentreprenøren er indforstået med, at de af ham indsendte data kan blive kontrolleret af evaluator, og at han skal opbevare dokumentation for rigtigheden af de indsendte oplysninger. De oplysninger, som underentreprenøren forpligter sig til at indberette, er indeholdt i Byggeriets Evaluerings Centers spørgeskemaer nr. 10,0, 14,0, 13,0 og 15,0 som forudsættes underentreprenøren bekendt. For mindre virksomheder med få ansatte er der udarbejdet et forenklet skema, der sammenfatter spørgsmålene i de fire skemaer. Dette skema er nummereret nr. 31,0. Der henvises til Byggeriets Evaluerings Center for en nærmere gennemgang af spørgsmålene i de enkelte skemaer. De indberettede oplysninger betragtes som fortrolige. 10

11 Oversigt over AB 92 A. Aftalegrundlaget 1 Almindelige bestemmelser 2 Bygherrens udbud 3 Entreprenørens tilbud 4 Entrepriseaftalen 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse 7 Bygherrens sikkerhedsstillelse 8 Forsikring C. Entreprisens udførelse 9 Arbejdsplan og afsætning 10 Entreprenørens ydelse 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver 12 Arbejdets forringelse m.v. vedligeholdelse 13 Forhold til myndigheder 14 Ændringer i arbejdet 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 16 Fortidsminder 17 Bygherrens tilsyn 18 Entreprenørens arbejdsledelse 19 Bygemøder 20 Samvirke med andre entreprenører 21 Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren D. Bygherrens betalingsforpligtelse 22 Betaling 23 Entreprenørens ret til at standse arbejdet E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 26 Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 27 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse F. Arbejdets aflevering 28 Afleveringsforretning 29 Afleveringsprotokol G. Mangler ved arbejdet 30 Mangelbegrebet 31 Mangler påvist ved aflevering 32 Mangler påvist efter aflevering 33 Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt 34 Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen 35 Entreprenørens ansvar for følgeskader 36 Mangelansvarets ophør H. 1- og 5- års eftersyn års eftersyn års eftersyn 39 Fælles regler for eftersyn I. Særligt om ophævelse 40 Bygherrens hæveret 41 Entreprenørens hæveret 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. 43 En parts død 44 Fælles regler om ophævelse J. Tvister 45 Syn og skøn 46 Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. 47 Voldgift 11

12 Supplement til AB 92 Betingelserne er udformet som et supplement til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) af 10.december De nedenfor angivne retningslinier går forud for AB 92. A. Aftalegrundlaget ad 2, stk. 2 ad 2, stk. 5 ad 2, stk. 6 ad 3, stk. 1 ad 3, stk. 2 ad 3, stk. 3 og 4 Alternativ tilbud Bygherren er interesseret i alternative tilbud, men der skal tillige afgives tilbud på grundlag af det udbudte materiale. Udbuds- og tegningsmateriale. Der udleveres 1 sæt udbuds- og tegningsmateriale. Omkostninger til tryk udover dette afholdes af entreprenøren. Tilbudslister Vedlagte tilbudslister skal være udfyldt, også for evt. enhedspriser. Udregningsvederlag Der betales ikke udregningsvederlag, og forbehold vedr. dette accepteres ikke. Valg af tilbud Bygherren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud, herunder eventuelle alternative tilbud. Mængdeopgørelse Med mindre andet er anført, påhviler det entreprenøren selv at foretage opmåling og optælling af mængder for tilbudsgivende. Såfremt udbudsmaterialet indeholder tilbudslister med opmåling af visse ydelser, skal tilbudet for disse ydelsers vedkommende afgives på basis af de anførte mængder, der er beregnet som netto-mængder. Senest 14 dage efter påkrav fra bygherren skal entreprenøren kontrollere tilbudslistens mængder, hvorefter han overtager ansvaret for disses rigtighed. Eventuelle fejl påtalt inden den nævnte frist korrigeres ved anvendelse af angivne entrepriser. De enkelte entreprenører må sikre sig, at ydelser, der naturligt hører med under vedkommendes entrepriseområde, er med i det afgivne tilbud, også selv om sådanne ydelser ikke direkte er beskrevet i udbudsmaterialet. 12

13 ad 3, stk. 5 ad 4 stk. 1 og 2 ad. 5 stk. 4 Vedståelsesfrist De bydende vedstår deres tilbud i 8 uger. For alle arbejder og leverancer gælder følgende grundlag i den nævnte rækkefølge: a. Entreprisekontrakt eller acceptskrivelse b. Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører c. Entreprenørens tilbud d. Udbudsmaterialet Underentreprenører Såfremt der anvendes underentreprenører, skal navne på disse for væsentlige ydelsers vedkommende oplyses i tilbudet. Underentreprenører skal godkendes skriftligt af Bygherren. Entreprenøren må ikke uden skriftlig godkendelse fra Bygherren anvende underentreprenører til arbejde, der kan udføres i egen produktion. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6, stk. 1 ad 6, stk. 6 ad 6, stk. 8 ad 7, stk. 1 ad 8, stk. 1 Sikkerhedsstillelse Der stilles sikkerhed på min. 15% af entreprisesummen ekskl. moms i henhold til AB 92, og udformet i henhold til Bygge- og Boligstyrelsens aftaleformular. Alternativt vil der blive tilbageholdt på tilsvarende beløb. Der skal dog ikke stilles sikkerhed for entrepriser på under kr ,- ekskl. moms. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerhedsstillelse vil ikke finde sted. Under entreprenørens ydelser henhører også dokumentation for kvalitetssikring samt drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Bygherre stiller ikke sikkerhed over for entreprenøren. Entreprenøren bærer selv ansvar for selvrisiko. 13

14 C. Entreprisens udførelse ad 10, stk. 2 Under biydelser henhører også oprydning og rømning. ad 10, stk. 5 5-års leverandøransvar Entreprenøren kan kun efter skriftlig tilladelse fra Bygherren undlade at opfylde bestemmelsen i 10, stk. 4. Entreprenøren er pligtig til at gøre sine evt. underentreprenører og underleverandører ansvarlige iht. 10, stk. 4. ad 11, stk. 1 Projektgennemgang Som en del af den samlede kvalitetssikring skal entreprenøren deltage i projektgennemgangsmøde. ad 14, stk. 4 Ekstraarbejder og 5 Ethvert ekstraarbejde eller ændringsarbejde må, for at betalingskrav skal kunne honoreres, være skriftligt aftalt med byggeledelsen, evt. i form af underskrevet aftaleseddel. Ekstraarbejder skal, med mindre andet aftales med byggeledelsen, udføres på samme vilkår og færdiggørelse inden for samme tidsterminer, som er gældende for entreprisen i øvrigt. ad 15, stk. 3 Bygherrens anvisninger Entreprenøren er pligtig til altid at indhente Bygherrens anvisninger. Entreprenøren har pligt til straks at påtale fejl og mangler ved tidligere udførte arbejder, som kan få indflydelse på hans arbejde. ad 16, stk. 1 Fund af fortidsminder Ved fund af fortidsminder må entreprenøren kun rette henvendelse til Bygherren. ad 17, stk. 3 Bygherretilsyn Aftaler vedr. ændringer om arbejdet må kun træffes med Bygherren. Hvis entreprenøren af praktiske grunde modtager nogen meddelelse eller instruktioner direkte fra andre, må han straks sikre sig, at byggeledelsen ikke har noget at bemærke til den modtagne meddelelse eller instruktion. ad 18, stk. 2 Entreprenørens personale De af entreprenørens eller hans underentreprenørers formænd eller folk, som ved deres adfærd giver berettiget grund til klage, eller ikke på betryggende måde kan kommunikere på dansk, skal på byggeledelsens forlangende fjernes fra byggepladsen. 14

15 ad 19, stk. 1 Byggemøder Byggeledelsen afholder byggemøder. Såfremt der ikke på det næstfølgende møde gøres indsigelse mod mødereferatets ordlyd eller gøres opmærksom på, at referatet ikke er modtaget, betragtes referatet som godkendt. ad 20, stk. 1 Forholdet til andre entreprenører Entreprenøren skal tage hensyn til andres arbejde for at undgå uproduktiv arbejdsgang og reparationsarbejde. Eventuelle erstatningskrav fra én entreprenørs side, foranlediget af skader påført ham af en anden entreprenør eller af fejl og mangler ved en anden entreprenørs arbejde, skal afklares indbyrdes mellem entreprenørerne. Entreprenøren har ansvaret og risikoen for sin entreprise indtil aflevering. D. Bygherrens betalingsforpligtelse ad 22, stk. 1 Betalingsvilkår På grundlag af entreprisesummen skal entreprenøren udarbejde en fordelingsliste til brug for a conto begæringer. A contobegæringer skal være bygherren i hænde senest den 25. i måneden, gældende det i den pågældende måned udførte arbejde. Betalingsfristen er løbende måned + 30 dage. Eventuelle ekstraarbejder faktureres særskilt. ad 22, stk. 4 Særskilt forsikring Såfremt der ønskes a conto betaling for materialer og leverancer, der endnu ikke er leveret på byggepladsen, vil Bygherren forlange særskilt sikkerhedsstillelse. ad 22, stk. 5 Betalingsvilkår for ekstraarbejde Betalingsfristen er løbende måned + 30 dage. ad 22, stk. 6 Indeksregulering Der foretages ikke indeksregulering af entreprisesummen. ad 22, stk. 8 Slutregning Slutregninger, der fremsendes for sent, vil ikke blive honoreret, med mindre der skriftligt foreligger anden aftale. 15

16 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ad 24, stk. 1 Arbejdsplaner Det er en betingelse for arbejdets overdragelse, at der opnås tilfredsstillende aftaler om tidsfrister og disses overholdelse. Arbejdet skal gennemføres inden for de i hovedtidsplanen angivne tider. I øvrigt er entreprenøren pligtig til at følge den detailplanlægning, som måtte blive udarbejdet og løbende ajourføres i samråd med entreprenørerne. ad 24, stk. 3 Forsinkelse Entreprenøren skal sikre sig, at materialer til entreprisens gennemførelse kan leveres så betids, at materialemangel ikke giver anledning til forsinkelse af eget eller andre entreprenørers arbejde. ad 25, stk. 1, Sanktioner 2 og 3 Forsinkelser i de aftalte færdiggørelsesterminer, der skyldes entreprenørens forhold, og som ikke falder ind under de i 24 nævnte forhold, medfører dagbøder, svarende til et beløb på 2 promille af entreprenørens kontraherende entreprisesum pr. dag, dog mindst kr ,- pr. dag. Forsinkelser opgøres af byggeledelsen på de regelmæssige byggemøder. Såfremt forsinkelsen efter Dansk Rets almindelige regler har medført et større tab end de påløbne dagbøder, er entreprenøren forpligtet til at erstatte det beløb, hvormed tabet overstiger dagbøderne. F. Arbejdets aflevering ad 28, stk. 1 Aflevering Aflevering finder først sted, når alle entrepriser er afsluttet. ad 28, stk. 2 Kvalitetssikring Det er en forudsætning for afleveringen, at entreprenøren har udført kvalitetssikring iht. Mogens V. Zeltner a/s kvalitetssikringshåndbog, eller efter anden aftale med Bygherren, og drift og vedligeholdelse. Kvalitetssikring og drift og vedligehold afleveres i 3 sæt. ad 29, stk. 1 Mangelgennemgang Entreprenøren skal foretage mangelgennemgang af egne arbejder, inden der kan foretages afleveringsforretning med bygherren. Inden mangelafhjælpningsperiodens udløb skal entreprenøren aflevere underskrevet mangelliste om den skete udbedring til Mogens V. Zeltner a/s. Modtager Mogens V. Zeltner a/s ikke underskreven mangelliste inden mangelafhjælpningsperiodens udløb forbeholder Mogens V. Zeltner a/s sig ret til at fakturere entreprenøren rimelige udgifter til kontrol af arbejds udførelse. 16

17 G Mangler ved arbejdet ad 30, stk. 1 Mangelsbegrebet I den forbindelse præciseres at også ikke-rettidig aflevering af kvalitetssikring eller drift og vedligehold vil blive anset for en mangel. I det omfang at Mogens V. Zeltner a/s måtte blive påført udgifter som følge af den ikke-rettidige aflevering af kvalitetssikring eller drift og vedligehold - herunder udgifter til egne medarbejders udarbejdelse af dokumenterne eller måtte blive pålagt kompensation til anden part, vil entreprenøren blive faktureret derfor. ad 32, stk. 1 Afhjælpningsperioden Afhjælpningsperioden for entreprenørens arbejde løber, indtil afhjælpningsperioden for den samlede entreprise ophører. ad 36 stk.2,2 Mangelsansvarets ophør Hvis der ikke-rettidig afleveres kvalitetssikring eller drift og vedligehold ifaldes entreprenøren en 10 års ansvarsperiode I. Særligt om ophævelse ad 40, stk. 1, Ophævelse på grund af forsinkelse 2 og 3 Såfremt entreprenøren ikke er i stand til at følge byggerytmen i tilfælde, hvor der tilkommer ham tidsfristforlængelse, er bygherren i det omfang, det er nødvendigt for, at byggerytmen kan overholdes, berettiget til at supplere entreprenørens mandskab, materialer og andre ressourcer mod at skadesløsholde entreprenøren for de hermed forbundne merudgifter. Skulle en sådan supplering ikke være tilstrækkelig til at sikre byggeriets rettidige færdiggørelse, er bygherren berettiget til at annullere entreprisekontrakten. Såfremt entreprenørens arbejde udviser mere end én uges forsinkelse i forhold til tidsplanen, og dette alene skyldes entreprenørens egne forhold og altså ikke kommer ind under bestemmelserne i 24 om tidsfristforlængelse, og såfremt entreprenøren ikke efter skriftligt påkrav fra byggeledelsen er i stand til på en efter byggeledelsens skøn overbevisende måde at dokumentere, at forsinkelsen kan indhentes og slutterminer overholdes, er Bygherren berettiget til øjeblikkelig at ophæve kontraktforholdet, uden at yde erstatning til entreprenøren samt lade restentreprisen udføre for entreprenørens regning. ad 47 stk. 1 Voldgift Bygherre kan vælge at lade tvister afgøres gennem den forenklet voldgiftsbehandling (VBA forenklet voldgift 2007) afgørelsen er endelige. 17

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FSK/IVivLBLB/fs, 30. marts 2017

GENERELLE BETINGELSER FSK/IVivLBLB/fs, 30. marts 2017 GENERELLE BETINGELSER 323167 FSK/IVivLBLB/fs, 30. marts 2017 1 ANVENDELSE Nedenstående generelle betingelser er gældende mellem Tom Jakobsen A/S (herefter TJ) og underentreprenører/leverandører (herefter

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (AB92)

ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset Frederiksberg Ejendomme Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/direktør Nicoline Holmblad og projektleder Ib Hørning, som er

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Fællesbetingelser Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5 Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Levering og montering af nye vinduer og altanpartier på m.m. Udført oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE ALMINDELIG

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer)

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) 1. Parterne Mellem og NCC Construction Danmark A/S (CVR-nr. 69894011) (CVR-nr. ) i det følgende kaldet NCC i det følgende kaldet entreprenøren

Læs mere

Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012

Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012 Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012 Indhold: 1) Generelt 2) Dokumentrækkefølge 3) AB92 oversigt 4) Supplerende betingelser til AB92 5) Generelle betingelser

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Tidsplanlægning... 3 3. Forsinkelser... 4 4. Ekstraarbejder... 5 5. Entreprenørens

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Marts 2015. Side 1 af 8

Marts 2015. Side 1 af 8 Marts 2015 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Generelt... 3 2. Byggepladsforhold... 3 2.1 Byggepladsens indretning generelt... 3 2.2 Adgangsforhold... 3 2.3 Stilladser m.v....

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) Byggeopgaver udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. 1 ALMINDELIGE BETINGELSER

Læs mere

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 Provas - Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: Side A. Aftalegrundlaget... 1 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB92

Bygherreforeningens formuleringer til AB92 15. september 2008 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 En samling forslag til formuleringer til AB92, herunder præciseringer, udfyldninger og egentlige fravigelser, som Bygherreforeningen anbefaler

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri)

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) mellem [Indsæt Bygherre] Afd.nr. CVR. nr. [Indsæt] [Indsæt kontaktdata] [Indsæt kontaktdata]

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). A. Aftalegrundlaget 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren«som

Læs mere

AB92. Aftalegrundlaget

AB92. Aftalegrundlaget AB92 Aftalegrundlaget A. Aftalegrundlaget... 1 Almindelige bestemmelser... 1 Bygherrens udbud... 1 Entreprenørens tilbud... 1 Entrepriseaftalen... 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v...

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører Oktober 2012 AB 92 med et begrænset antal fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene boligorganisationer i nybyggeri og renoveringssager. BL Danmarks Almene Boliger

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED" (AB92) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Hald Sø Lejren. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal. Udbudsmateriale August 2010. Fælles bestingelser FB

Hald Sø Lejren. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal. Udbudsmateriale August 2010. Fælles bestingelser FB Hald Sø Lejren Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal Udbudsmateriale August 2010 Fælles bestingelser FB FB.00.1 Bygherre: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

DAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser

DAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser Januar 2014 DAB Standard AB 92 med tilføjelser / fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige

Læs mere

AB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10.

AB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10. AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 AB 0.1 AB 92 0.1.1 TILFØJELSER OG AFVIGELSER TIL AB 92 I det

Læs mere

VIDEN OM BYGGERI AB 92

VIDEN OM BYGGERI AB 92 VIDEN OM BYGGERI AB 92 MOLT WENGEL Indiakaj 6 2100 København Ø Tel: 70 22 49 99 Fax: 70 22 49 98 Mail: hotline@mowe.dk www.mowe.dk Tilmeld din virksomhed til vores juridiske hotline og få svar, når det

Læs mere

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

5-års eftersyn. efter AB 92

5-års eftersyn. efter AB 92 5-års eftersyn efter AB 92 Senest ajourført den 20. september 2017 Indhold Indledning... 3 Indkaldelse til eftersynet og frister... 3 Regler for 5-års eftersyn... 4 Mangler... 5 Generelt om 5-års eftersyn...

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger

AB 92. med. tilføjelser / bemærkninger Marts 2011 AB 92 med tilføjelser / bemærkninger F:\a\Fyn\Udbuds dokumenter\ab 92 - marts 2011 FaB.docx Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed I AB 92 Udfærdiget af

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesbetingelser Hansenberg C.F. Tietgensvej - Renovering af haller

Fællesbetingelser Hansenberg C.F. Tietgensvej - Renovering af haller 6758-05A Fællesbetingelser Hansenberg Indholdsfortegnelse 1.0 Orientering 2 2.0 Generelt 4 3.0 Betingelser 7 4.0 Tilføjelser / afvigelser til AB92 8 5.0 Byggepladsforhold 23 6.0 Tidsstyring 27 Søren Jensen

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SÆRLIGE BETINGELSER BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Bilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser

Bilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser RAMMEAFTALE 2013-1118-03 Bilag VII AB92 med tilføjelser og fravigelser Udbud af Håndværkerydelser Februar 2014 AB92 er gengivet i nedenstående venstre spalte. Ordregivers supplerende vilkår er anført i

Læs mere

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Afd. 3041 Remisevænget Nord Dato 9. marts 2012. Indholdsfortegnelse. 1.0 Sagens parter Side 1. 2.0 Orientering om sagen Side 2

Afd. 3041 Remisevænget Nord Dato 9. marts 2012. Indholdsfortegnelse. 1.0 Sagens parter Side 1. 2.0 Orientering om sagen Side 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Sagens parter Side 1 2.0 Orientering om sagen Side 2 3.0 Grundlag for tilbud og arbejdets udførelse Side 3 4.0 Administrative bestemmelser Side 6 5.0 Særlige byggepladsbestemmelser

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Tillæg til AB

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Tillæg til AB TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Tillæg til AB92 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEGRUNDLAGET... 3 1.1 Bygherrens udbud... 3 1.2 Entreprenørens tilbud... 3

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB Almindelige bestemmelser

FÆLLESBETINGELSER AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB Almindelige bestemmelser 1 AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FÆLLESBETINGELSER FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB 92 1. Almindelige bestemmelser Stk. 1. Almindelige bestemmelser finder anvendelse på aftaler og

Læs mere

AB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder

AB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015

HILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015 HILLERØD KOMMUNE Præciseringer og fravigelser til AB92 Revideret: Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A.AFTALEGRUNDLAGET... 5 Bygherrens udbud... 6 Entreprenørens tilbud... 7 Entrepriseaftalen... 8 Overdragelse

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 11 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) KUBEN Management A/S Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler

Læs mere

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre Oversigt Byggesag Entreprenør Bygherre Indhold Indkaldelse til projektgennemgang Fund af fortidsminder Byggemødereferat Varsel om standsning Entreprenørens og dennes underentreprenørers anmodning om medtagelse

Læs mere

Udvidelse af lystbådehavnen etape 2

Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Faaborg Havn Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Totalentrepriseudbud Fællesbetingelser (ABT93) Juni 2011 Faaborg Havn Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Totalentrepriseudbud Fællesbetingelser (ABT93)

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 2/17 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Gældende mellem. Underentreprenøren

Gældende mellem. Underentreprenøren Almindelige betingelser for underentrepriser Gældende mellem Byggefirmaet Knudsgaard A/S (herefter benævnt KNUDSGAARD ) CVR nr. 31 76 43 19 og Underentreprenøren 5. okt. 2016 revideret 30. maj 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere