Resultater og udfordringer 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater og udfordringer 2012"

Transkript

1 Resultater og udfordringer 2012

2 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne 32 Store forskelle i varmepriserne hvorfor? 39 Energitilsynets opgaver 48 Ny lovgivning 50 Medlemmer af Energitilsynet 52 Sekretariatet for Energitilsynet 54 Midtvejs-status for det fælles, nordiske el-detailmarked 59 Sagsbehandlingstider 62 Energiklagenævnet 64 Økonomi 65 Andre myndigheder på energiområdet 67 Energitilsynet

3 2 Energitilsynet 2012

4 Profil Energitilsynet: er en myndighed, der er uafhængig af regeringen og arbejder for velfungerende el-, naturgas- og fjernvarmesektorer inden for de rammer, energilovene udstikker fører tilsyn med og regulerer priser og kundevilkår hos de naturlige monopoler i el-, naturgas- og fjernvarmesektorerne fastsætter årlige krav til elnet- og naturgasnetselskabernes effektivitet fører tilsyn med og regulerer, at fjernvarmeselskaberne alene indregner nødvendige omkostninger i priserne fører tilsyn med og regulerer, at Energinet.dk alene indregner nødvendige omkostninger i selskabets priser påser priser for el og naturgas, de såkaldte forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter (basisprodukter) deltager i internationalt samarbejde om et velfungerende europæisk marked for el og naturgas overvåger engrosmarkederne for el og naturgas gennemfører specialanalyser på områder, hvor der er brug for kortlægning og nytænkning. Mission Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Det indebærer: Rimelige vilkår for kunder og virksomheder Effektiv løsning af opgaver i infrastrukturen Bedst mulige rammevilkår. Vision At være kendt og anerkendt for faglighed, effektivitet, handlekraft og mod til nytænkning. Energitilsynet

5 4 Energitilsynet 2012

6 Forord Den store politiske begivenhed på energiområdet i det forløbne år var, at regeringen og et stort flertal i Folketinget i marts indgik et nyt energiforlig, der lægger de politiske rammer for energisektoren i de kommende år. Det giver klarhed for kunder, for energiselskaber og investorer og for en myndighed som Energitilsynet om den langsigtede retning, som det politiske flertal i Folketinget ønsker at følge. Energiforliget er ambitiøst, og derfor skal en del af energilovgivningen fornys og rettes til. Noget er allerede lavet om. Og mere vil komme. Specifikt for Energitilsynet får det den konsekvens, at vi utvivlsomt fortsat vil opleve et stort antal sager til afgørelse på vores bord. Folketinget fastlægger de overordnede politiske rammer for de dele af energisektoren, som Energitilsynet regulerer. Mange af energilovene bliver udformet som rammelove, hvor der skal træffes en afgørelse, bl.a. af Energitilsynet om den konkrete udmøntning af lovenes intentioner. Uffe Bundgaard-Jørgensen, Formand for Energitilsynet Energitilsynet vil arbejde for velfungerende el-, naturgas- og fjernvarmesektorer. Det betyder, at vi i de konkrete afgørelser prioriterer, at vi sikrer rimelige vilkår for kunder og virksomheder, skaber grobund for effektiv løsning af forsyningsopgaverne i de tre sektorer og som helhed bidrager til at skabe de bedst mulige rammevilkår for kunder og energivirksomheder. I lyset af den centrale rolle vores arbejde og afgørelser spiller for store dele af energisektoren, vil Energitilsynet bestræbe sig på at være kendt og anerkendt for faglighed, effektivitet, handlekraft og mod til nytænkning. Energitilsynets afgørelser har ofte store økonomiske konsekvenser for de berørte parter, og alene derfor skal der være faglig dybde og bredde i vores arbejde, lige som vi tilstræber at sikre effektivitet både i vores eget Sekretariat og i de tre energisektorer. Antallet af sager, der indbringes for Energitilsynet, har været stigende i de senere år, og kompleksiteten og de samfundsøkonomiske konsekvenser er i mange sager blevet større. På gassiden har Energitilsynet f.eks. truffet afgørelse i en sag om, hvad det skal koste at transportere naturgas i DONG Naturgas søledninger fra Nordsøen til det danske marked. Afgørelsen er principiel og får dermed generel indflydelse på prisniveauet i fremtidige aftaler om transport af naturgas til det danske marked. Forud for afgørelsen har Energitilsynet foretaget en omfattende beregning og kortlægning af priser og transportmængder i såvel det danske som andre europæiske transportsystemer i Nordsøen. Afgørelsen er påklaget til Energiklagenævnet. Energitilsynet

7 På varmesiden har Energitilsynet truffet afgørelse i en sag, der er principielt vigtig for omstillingen af den fossile energiproduktion på de store centrale kraftvarmeværker til grøn energiproduktion. Konkret drejer det sig om, at Energitilsynet har godkendt en finansieringsmodel, som varmeselskabet AffaldVarme i Aarhus har udarbejdet sammen med DONG Energy. Modellen baner vejen for, at det centrale kraftvarmeværk, Studstrupværkets Blok 3 ved Aarhus, kan blive moderniseret for et milliardbeløb med den vigtige tilføjelse, at de århusianske varmekunder sikres rimelige priser. Energitilsynet har desuden truffet en principiel afgørelse i en sag om fjernvarmeværkers forrentning af indskudskapitalen. Efter loven kan ejerne kræve renter af indskudskapitalen, og det er Energitilsynets opgave at godkende renten og de investerede værdier. Afgørelsen i den konkrete sag drejer sig om forrentningen i EnergiGruppen Jylland Varme A/S, og det er den første i en række ansøgninger, som Energitilsynet har modtaget fra fjernvarmeværker rundt om i landet. På elsiden har Energitilsynet i lighed med de foregående år pålagt elnetselskaberne at blive mere effektive og dermed spare kunderne for nogle udgifter. Energitilsynets afgørelse betyder konkret, at indtægtsrammerne i landets 75 elnetselskaber er reduceret med godt 115 mio. kr. eller 5 pct. af selskabernes driftsudgifter. Energitilsynet har i det forløbne år vendt et nyt blad i arbejdet med at sikre velfungerende energisektorer. Energitilsynet har foretaget en dybtgående analyse af elmarkedet for slutkunder, og analysen identificerede en række barrierer, der stiller sig i vejen for en effektiv konkurrence og dermed for innovation, produktudvikling, bedre udnyttelse af infrastrukturen og beskyttelse af kunderne. Energitilsynet anbefalede regeringen og Folketinget at forny reguleringen af forsyningspligten samtidig med, at der tages hensyn til, at mindre forbrugere ikke kan ventes at ændre adfærd på markedet i større omfang. Analysen er nu sendt til det udvalg, som klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard i sommer har nedsat for at gennemføre et eftersyn af reguleringen af den danske elforsyningssektor. Et udvalg der også skal fremlægge forslag til, hvordan elsektoren får de rette incitamenter til at sikre grøn omstilling, omkostningseffektivitet, effektiv konkurrence og forbrugerbeskyttelse. I kølvandet på energiforliget har regeringen og et flertal i Folketinget besluttet, at der skal udarbejdes analyser af el-, naturgas- og fjernvarmesektorerne, og vi stiller naturligvis hvis relevant - vores erfaring og ekspertise til rådighed. Energitilsynets anbefaling er, at resultatet af analyserne fører til enklere lovgivning og gerne til mere præcise regler med færre muligheder for fortolkning. Både af hensyn til kunderne, energivirksomhederne og de myndigheder, der administrerer lovene. 6 Energitilsynet 2012

8 Sammenfatning Energipriser De gennemsnitlige forbrugerpriser på el, naturgas og fjernvarme har udviklet sig moderat i 2012 i forhold til året før. Gennemsnitsprisen på naturgassen er direkte faldet, mens den gennemsnitlige prisstigning på elektricitet og fjernvarme har været relativt beskeden og i det store og hele fulgt den generelle udvikling i forbrugerpriserne. Ny statistik over alle elpriser til forbrugerne Kunderne kan købe elektricitet på forskellig vis. Lige som bankerne sælger forskellige finansielle produkter, sælger elleverandørerne forskellige elprodukter. Energitilsynet har udviklet en ny statistik, der giver et samlet statistisk overblik over, hvordan elpriserne har udviklet sig både for forsyningspligtig el og for de godt og vel 100 andre elprodukter, elhandlerne sælger på markedet. Elregningen uforståelig eller oplysende? Elregningen indeholder mange detaljerede elementer og specifikationer. Dét, der skulle have givet klarhed, giver måske uklarhed. Energitilsynet vil derfor tage initiativ til at få kortlagt, om elregningen kan gøres mere enkel og forståelig. Effektivitet i energisektorerne Energitilsynet har pålagt netselskaberne i naturgassektoren et effektivitetskrav på i alt 12 mio. kr. fra 2010 til Elnetselskaberne er pålagt et effektivitetskrav på i alt 115 mio. kr. i Fjernvarmeselskaberne er ikke omfattet af effektivitetsregulering, men bliver reguleret af hvile-i-sig-selv princippet. Der er imidlertid store forskelle i priserne på fjernvarme, og Energitilsynet analyserer i dette afsnit, hvordan faktorer som ejerskab, brændsel, beliggenhed og størrelse kan forklare dele af prisforskellene. Midtvejs-status for det fælles, nordiske el-detailmarked Analyser fra NordREG, de nordiske landes regulatorsamarbejde, viser, at et fælles, nordisk el-detailmarked er en gevinst for elkunder, elvirksomheder og de nordiske samfund. De nordiske energiministre har givet deres støtte til projektet, der efter planen så vidt muligt skal føre til et fælles detailmarked i Arbejdet med at skabe et fælles harmoniseret marked er imidlertid præget af, at de nordiske lande indfører reglerne i forskellig takt. Energitilsynet deltager aktivt i forberedelserne af det nordiske detailmarked. Antal sager i Energitilsynet Antallet af nye sager, der modtages i Energitilsynet, er stigende. Den tendens har gjort sig gældende siden Energitilsynet

9 Energipriser Priserne på el, naturgas og fjernvarme har udviklet sig moderat i 2012 i forhold til året før. Gennemsnitsprisen på naturgassen er direkte faldet, mens den gennemsnitlige prisstigning på elektricitet og fjernvarme har været relativt beskeden og ligget i underkanten af stigningen i forbrugerpriserne. Energitilsynet fører tilsyn med el-, fjernvarme- og naturgaspriser og gør i dette afsnit status for gennemsnitspriserne på de tre energiarter inkl. skatter og afgifter for en typisk familie først i forhold til den generelle udvikling i forbrugerpriserne, dernæst med overblik over hvordan udgifterne til el, fjernvarme og naturgas har været i 2012 i forhold til 2011 Udviklingen i de gennemsnitlige forbrugerpriser på el, naturgas og fjernvarme har været til gunst for kunderne i 2012 i forhold til De gennemsnitlige forbrugerpriser på naturgas er faldet betydeligt, mens priserne på elektricitet og fjernvarme er steget mindre end forbrugerpriserne generelt (figur 1). De gennemsnitlige priser på leveret energi til forbrugerne har udviklet sig sådan fra 2011 til 2012: Naturgas er faldet med ca. 5 pct. Fjernvarme er steget med ca. 2 pct. El er steget med ca. 1 pct. Til sammenligning kan det nævnes, at den generelle prisudvikling opgjort ved forbrugerprisindekset - steg med knapt 3 pct. fra 2011 til Set over en periode på seks år fra 2007 til 2012 har de gennemsnitlige priser udviklet sig sådan (figur 1): Naturgas er steget med ca. 13 pct. Fjernvarme er steget med ca. 14 pct. El er steget med ca. 21 pct. I samme periode er forbrugerprisindekset steget med ca. 13 pct. 8 Energitilsynet 2012

10 Figur 1: Udvikling i forbrugerpriserne på el, naturgas og fjernvarme samt forbrugerprisindekset, indeks (2007=100) Kilder: Energitilsynets prisstatistikker, Dansk Fjernvarme og Danmarks Statistik Forbrugerprisindeks Elektricitet Naturgas Fjernvarme Kr Husholdningernes udgifter til elektricitet og fjernvarme I kroner steg de gennemsnitlige udgifter fra 2011 til 2012 til elektricitet og fjernvarme fra ca kr. til ca kr. for en typisk familie, der består af fire Forbrugerprisindeks personer Elektricitet og bor i et standardhus på 130 kvm. Det svarer til en stigning på 1,7 pct. (figur 2). Naturgas Fjernvarme Figur 2: Udgifter til elektricitet og fjernvarme for en typisk familie*, kr. i løbende priser Kr Fjernvarme Elektricitet Kilde: Energitilsynets elprisstatistik og Dansk Fjernvarme Fjernvarmepriserne i Danmark * Den typiske familie består af fire personer, bor i et standardhus på 130 kvm., har et elforbrug på 4000 kwh og et varmeforbrug på 18,1 MWh Fjernvarme Elektricitet Energitilsynet

11 Kr Husholdningernes udgifter til elektricitet og naturgas I kroner faldt forbrugernes gennemsnitlige udgifter fra 2011 til 2012 til elektricitet og naturgasopvarmning fra ca kr. til ca kr. for en typisk familie, der består af fire personer og bor i et standardhus på 130 kvm. Det svarer til et fald på 2,7 pct. (figur 3) Figur 3: Udgifter til elektricitet og naturgas for en typisk familie*, kr. i løbende priser Kr Naturgas Elektricitet Kilde: Energitilsynets prisstatistik på el og naturgas * Den typiske familie består af fire personer, bor i et standardhus på 130 kvm., har et elforbrug på 4000 kwh og et varmeforbrug på 18,1 MWh Naturgas Elektricitet 10 Energitilsynet 2012

12 Gaspris Kr. pr. m Den historiske udvikling i priserne på 8 naturgas, fjernvarme og el 7 6 De gennemsnitlige udgifter til naturgas, fjernvarme og el for en typisk 5 familie har trods moderat prisudvikling i 2012 været stigende over de 4 seneste seks år. Her er et overblik for de tre energiarter 3 2 Udvikling i prisen på naturgas 1 Den gennemsnitlige forbrugerpris på naturgas faldt med godt 5 pct. fra til 2012 (figur 4). Størstedelen af prisfaldet skyldes generelt faldende gaspriser. Langt de fleste naturgaskunder aftager naturgas fra deres forsyningspligtselskab, og faldet i gaspriserne skyldes især efterregulering af priserne hos to af landets tre forsyningspligtselskaber, og at naturgasselskaberne har foretaget billigere gasindkøb på engrosmarkedet Figur 4: Gennemsnitlig forbrugerpris på naturgas Kr. pr. m Moms Distribution CO2-afgift Naturgasafgift Gaspris Kilder: Energitilsynets prisstatistik over naturgas og egne beregninger Fakta Energitilsynet og naturgaspriserne Energitilsynet påser priser på forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter (basisprodukter) for naturgas. Moms Distribution CO2-afgift Naturgasafgift Energitilsynet

13 Fakta Sådan virker naturgasmarkedet Naturgasmarkedet: Har været frit siden Det betyder, at gaskunderne selv kan vælge leverandør. Der er 13 leverandører på det danske slutkundemarked. Engrosmarkedet: Handelen på engrosmarkedet foregår på den danske gasbørs, NordPool Gas, og ved bilaterale aftaler, hvor naturgassen transporteres fra gasfelter i Nordsøen eller fra handelsplatforme, de særlige gashubs, i Tyskland og Holland til det danske marked. Produkter på naturgasmarkedet: Kunderne kan købe naturgas på forskellig vis og til forskellige priser. Hovedgrupperne er fast pris, hvor kunden aftaler en fast pris over en periode med sin leverandør, og variabel pris, hvor gasprisen følger markedets udsving. Typisk kan gaskunderne vælge mellem variable priser, der følger udviklingen i oliepriserne på verdensmarkedet, eller hvor prisen følger udviklingen i priserne på gasbørsen i Danmark (eller Tyskland/Holland). Kunden kan også vælge at tage imod et forsyningspligtprodukt, hvor prisen er påset af Energitilsynet. Hvis kunden ikke aktivt tager imod forsyningspligtproduktet, får kunden automatisk et tilbagefaldsprodukt (basisprodukt), hvor prisen er påset af Energitilsynet. Hvad skal kunderne vælge? Da markedspriserne for naturgas varierer dagligt kan man ikke på forhånd fastlægge prisforskellen mellem faste og variable priser. Valget afhænger af forventninger til prisudviklingen. Overblik: På hjemmesiden gasprisguiden.dk kan kunderne få et dagligt overblik over gaspriserne og de forskellige valgmuligheder og produkter på detailmarkedet. 12 Energitilsynet 2012

14 Udvikling i prisen på fjernvarme 2000 Den gennemsnitlige fjernvarmepris til forbrugerne er steget med ca. 2 pct. fra /2011 til 2011/2012 (figur 5). Prisstigningen skyldes især stigende brændselsudgifter Figur 5: Gennemsnitlig forbrugerudgift til fjernvarme Kr Moms Fjernvarmepris Prisen er beregnet på basis af de faktiske afregningspriser i fyringssæsonen inkl. moms for et typisk hus på 130 kvm. I fjernvarmeprisen indgår afgifter på det brændsel, som fjernvarmen produceres med. Statistikken giver ikke mulighed for at opdele varmeprisen i delkomponenter som netbetaling, abonnement o. lign. Kilde: Dansk Fjernvarme og egne beregninger Moms Der er store forskelle mellem de enkelte fjernvarmeværkers omkostninger og dermed Fjernvarmepris også på priserne hos de enkelte værker. De naturgasfyrede værker har den højeste gennemsnitlige varmepris, mens de centrale værker har den laveste gennemsnitlige pris. Det er også blandt de naturgasfyrede værker, hvor der er størst afstand mellem de laveste og højeste priser (figur 6). Energitilsynet

15 inkl. moms, kr Figur 6: Laveste, højeste og gennemsnitlige varmepris opdelt på værktype Centrale værker Biomasse mv. Samlet Naturgasfyrede pris inkl. moms, kr. Affald Laveste Højeste Gennemsnit Centrale værker Biomasse mv. Naturgasfyrede Affald Priserne er beregnet for et standardhus på 130 kvm. Flere forhold har indflydelse på priserne, f.eks. forskelle i anlægsomkostninger, anlægstype, størrelse, antal forbrugere mv. Værkerne er også underlagt forskellige rammebetingelser som f.eks. Laveste brændselsvalg Højeste og forskellige tilslutningsregler for kunderne. Kilder: Dansk Fjernvarme og egne beregninger Gennemsnit En statistisk sammenligning af priserne på de naturgasfyrede værker med individuel olieopvarmning viser, at der er 8 værker - ca. 5 pct. af samtlige naturgasfyrede værker der har højere priser end gennemsnitsprisen for individuel olieopvarmning (figur 7). Statistikken viser også, at der er 73 værker (ca. 42 pct. af samtlige naturgasfyrede værker), der har højere priser end gennemsnitsprisen for individuel opvarmning med naturgas. 14 Energitilsynet 2012

16 Figur 7: Prisspredning blandt naturgasfyrede værker 2011/2012 Kr Naturgasfyret fjernvarme Individuel olieopvarmning Individuel naturgasopvarmning An Antal Kilde: Dansk Fjernvarme Naturgasfyret fjernvarme Blandt de dyreste naturgasfyrede fjernvarmeværker er barmarksværkerne. Priserne Individuel olieopvarmning på disse værker påvirkes negativt af flere forhold, bl.a.: Individuel Store naturgasopvarmning investeringer i anlæg, som skal betales af forholdsvis få forbrugere typisk et distributionsnet med lange ledningsstrækninger, som skal betales af få forbrugere lange ledninger medfører et stort ledningstab. Ud over særlige rammevilkår og andre forhold er det naturligvis først og fremmest de enkelte varmeværkers udgifter til brændsel og drift samt effektivitet, der er med til at bestemme værkernes priser. Derfor er det afgørende, at de enkelte varmeværkers bestyrelser og ledelser er i stand til at drive værkerne med størst mulig effektivitet mv. inden for de rammer, de enkelte værker skal agere under. Energitilsynet har kigget nærmere på forskellene i priserne på fjernvarmeværkerne. Resultaterne fremgår af afsnittet Store forskelle i varmepriserne hvorfor? i denne publikation. Energitilsynet

17 Fakta Øre pr. kwh 250 Energitilsynet og fjernvarmepriserne Energitilsynet fører tilsyn med og regulerer fjernvarmeværkernes priser, der bygger på det såkaldte hvile-i-sig-selv princip. Princippet indebærer, at fjernvarmepriserne alene må afspejle de nødvendige produktions- og administrationsomkostninger Udvikling i prisen på forsyningspligtig el Gennemsnitsprisen på el til husholdninger her opgjort ved gennemsnitsprisen på forsyningspligtig elektricitet er steget ganske svagt med ca. 1 pct. fra 2011 til 2012 (figur 8) Figur 8. Gennemsnitlige forbrugerpriser på forsyningspligtig el til husholdninger Moms Afgifter og PSO Abonnement Netbetaling Energi Øre pr. kwh Kilde: Energitilsynets elprisstatistik Den moderate stigning skyldes, at der har været et fald i elprisen, mens betalingen for at få transporteret og leveret elektriciteten til kunderne samt afgifter og PSO-betaling Moms er steget. Elprisen er således faldet med lige knapt 18 pct. en afspejling af prisudviklingen på den nordiske elbørs, Nord Pool Spot, mens netbetalingen er steget med knapt 6 pct. svarende til 1,3 øre/kwh og afgifter og Afgifter og PSO PSO er Abonnement steget med knapt 11 pct. Stigningen i netbetalingen skyldes hovedsageligt stigende distribu tionsomkostninger, som kan hænge sammen med tre faktorer: At indtægtsrammerne Netbetaling pristalsreguleres, at selskaber i større omfang kan have udnyttet Energi indtægtsrammerne, og at selskaberne kan have fået godkendt nødvendige nyinvesteringer. 16 Energitilsynet 2012

18 Elprisens sammensætning Forbrugerprisen på elektricitet er sammensat af flere forskellige elementer (figur 9). Energiprisen elprisen uden afgifter, transport, levering og abonnement udgør knapt 20 pct. af elprisen. Forskellige afgifter og moms udgør ca. 60 pct. af elprisen. De restende ca. 20 pct. går til net og abonnement. Figur 9. Elprisens sammensætning 2012 Energi Netbetaling Abonnement Afgifter og PSO Moms Kilde: Energitilsynets elprisstatistik for forsyningspligtig el % 18% 11% 8% 43% 11% 8% 20% 18% 43% Elprisen energiprisen - består af et engros- og et detailelement (figur 10) Figur 10. Elprisens sammensætning engros detail % 8% 20% 18% 43% 16% 2% Energi detail Energi engros Abonnement Netbetaling Moms 2012 Afgifter og PSO Kilde: Energitilsynet Energi detail Energi engros Abonnement Energitilsynet

19 Ca. 90 pct. af elprisen går til engrosleddet, hvor prisen fastsættes på den nordiske elbørs. Resten af energiprisen er dét element, som detailleddet reelt kan konkurrere på. Ifølge Energitilsynets prisstatistik var den gennemsnitlige energipris i 2012 på knapt 39 øre/kwh. Detailleddet konkurrerer således om knapt 4 øre/kwh ud af den samlede gennemsnitlige forbrugerpris på el på ca. 2,22 kr./kwh i Der er med andre ord tale om en relativt beskeden omsætning for detailleddet i forhold til den enkelte forbruger. Forbrugernes samlede udgifter til køb af elektricitet er i en størrelsesorden på 21 mia. kr. Skønnet er baseret på, at det samlede elforbrug i husholdningerne var på ca GWh i Fakta Energitilsynet og elpriserne Energitilsynet påser priserne på de særlige kvartalsprodukter, forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter (basisprodukter). Energitilsynet regulerer desuden netselskabernes - transmission og distribution metoder til at fastsætte prisen. Fakta Sådan virker elmarkedet Elmarkedet: Har været frit i Danmark siden Det betyder, at elkunderne selv kan vælge, hvem de ønsker at købe deres elektricitet fra. Elmarkedet: Det danske elmarked er en integreret del af det nordiske elmarked. Handelen på engrosmarkedet foregår på den fælles-nordiske elbørs, Nord Pool, hvor producenter og elhandlere/elleverandører handler med hinanden med henblik på videresalg til kunderne på detailmarkedet. Elpriserne: Priserne på elektricitet afhænger af udviklingen i elpriserne på den nordiske elbørs, Nordpool. Børsprisen varierer time for time og kan påvirkes bl.a. af nedbørsmængderne i Norden, prisen på olie, kul og naturgas, efterspørgslen fra kunderne og nedbrud i transportnettet. Produkter på elmarkedet: Elkunderne kan købe elektricitet på forskellig vis. Lige som den finansielle sektor sælger flere forskellige finansielle produkter, så sælger elselskaberne flere forskellige elprodukter. 18 Energitilsynet 2012

20 Kundernes priser: Hovedgrupperne er produkter med fast pris (kunden aftaler en fast pris for elektriciteten med sin leverandør i en kort eller længere periode), variabel/spotpris (elprisen følger markedets svingninger, typisk på Nord Pool, og prisen kan variere dagligt eller med længere intervaller alt efter hvad kunden har aftalt med sin leverandør). Kunderne kan også vælge aktivt at tage imod et forsyningspligtprodukt, hvor prisen er påset af Energitilsynet. Hvis kunden ikke tager imod forsyningspligtproduktet, får kunden automatisk et tilbagefaldsprodukt (basisprodukt), hvor prisen er påset af Energitilsynet. Hvad skal kunderne vælge? Da markedspriserne kan variere time for time, kan man ikke på forhånd beregne prisforskellen på produkter med variable og faste priser. Valget afhænger bl.a. af kundens forventninger til elprisens udvikling. Overblik: På hjemmesiden Elpristavlen.dk kan kunderne få et overblik over elpriserne og de forskellige produkter på detailmarkedet. Leverandørskift på elmarkedet Forbrugerne har siden 2003 selv kunnet vælge elleverandør. Antallet af skift til ny leverandør er en indikation på, hvordan markedet og konkurrencen fungerer. Tabel 1. Leverandørskift for husholdninger og mindre erhverv (skabelonkunder), pct Andel af husholdninger og mindre virksomheder der har skiftet leverandør * 1,25 2,87** 2,8 6,13*** 4,22*** 3,52 6,7 * Husholdninger og mindre virksomheder med et forbrug under kwh ** Skiftefrekvensen påvirket af at en elleverandør stoppede i første kvartal 2007 *** År med informationskampagner om muligheden for at skifte elleverandør Kilde: Dansk Energi Andelen af husholdninger og mindre erhverv, der har gjort brug af det frie elmarked, er steget i 2012 i forhold til de nærmest foregående år. Interessen hos de mindre forbrugere for at bruge det frie valg er dog beskeden set over en årrække. Energitilsynet

21 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik til forbrugerne Kunderne kan købe elektricitet på forskellig vis. Lige som bankerne sælger forskellige finansielle produkter, sælger elleverandørerne forskellige elprodukter. Det har imidlertid hidtil været småt med statistik, der hjælper kunderne med at få samlet historisk overblik over priserne på de godt og vel 100 forskellige elprodukter, som elleverandørerne sælger til kunderne på det frie marked. For at give forbrugerne mulighed for at sammenligne et godt tilbud fra en elleverandør med de priser, der har været på markedet i de foregående måneder, har Energitilsynet siden februar 2012 offentliggjort en ny statistik, der giver overblik over priserne på elleverandørernes frie elhandelsprodukter. Dermed kan forbrugerne nu sammenligne et godt tilbud på el med de historiske priser på forsyningspligt-el og på de frie elhandelsprodukter. Det er hensigten at publicere den nye prisstatistik hvert kvartal fremover. Energitilsynet introducerer i dette afsnit den nye statistik, der skal medvirke til at øge gennemsigtigheden i markedet Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunnet vælge el-leverandør og dermed også haft mulighed for købe flere forskellige elprodukter til forskellige priser. Hidtil har forbrugerne imidlertid alene har haft adgang til en statistik, der viser de historiske priser på den forsyningspligtige el, hvor prisen er fastsat af Energitilsynet. Priserne på de godt og vel 100 andre elprodukter, som elhandelsselskaberne tilbyder kunderne på det frie marked, har således ikke været tilgængelige i en samlet statistik, og dermed har forbrugerne hidtil ikke haft mulighed for at få et statistisk overblik over, hvordan priserne har udviklet sig på de forskellige elprodukter bagud i tid. Ny prisstatistik Gennemsigtigheden og forbrugernes mulighed for at foretage sammenligninger af priser på tværs af elprodukter bliver hjulpet noget bedre på vej af et nyt initiativ fra Energitilsynet. Energitilsynet har siden februar 2012 offentliggjort en elprisstatistik med priserne på el-handelsprodukter på det frie marked. Statistikken bliver frem over offentliggjort hvert kvartal. For at gøre sammenligningsgrundlaget så enkelt og sammenligneligt som muligt, så samler Energitilsynets nye statistik priserne på de op mod 100 elprodukter på markedet, fordeler priser og produkter i tre hovedkategorier henholdsvis øst og vest for Store Bælt (de to elbørsområder i Danmark) og viser gennemsnitsprisen i det seneste kvartal for hver produktkategori (figur 11 & 12). 20 Energitilsynet 2012

22 De tre grupper med priser på elprodukter er: Elprodukter med variable priser: Denne statistik viser gennemsnitsprisen Øre/kWh på alle elprodukter, hvor prisen følger markedets svingninger dag for dag. 60 Elprodukter med faste priser: Denne statistik viser gennemsnitsprisen for 50 alle elprodukter med faste priser i leveringsperioden. Elprodukter med kontraktperiode på maksimalt seks måneder: Denne 40 statstik viser gennemsnitsprisen for alle produkter med faste priser i en leveringsperiode på maksimalt seks måneder. 30 Forsyningspligtpriser til sammenligning 20 JAN MAR MAJ JUL SEP NOV Figur 11. Forsyningspligtpriser og elprisstatistik for el-handelsprodukter for perioden januar 2011 december 2012 for Vestdanmark 0 Priser for Vestdanmark Øre/kWh JAN MAR MAJ JUL SEP NOV JAN MAR MAJ JUL SEP NOV Figuren viser listeprisen inkl. abonnement. Abonnement er angivet pr. kvartal på Elpristavlen.dk. Abonnement er fordelt på et standardforbrug for en husholdning på kwh og lagt til listeprisen. Forsyningspligtprisen er hentet fra den elprisstatistik, som beregner en volumenvægtet Forsyningspligtpriser elpris på grundlag af de godkendte forsyningspligtpriser. Forsyningspligtpriser Variable priser Faste priser. Alle leverings- og kontraktperioder Faste priser med kontraktperiode under 6 måneder JA Variable priser Faste priser. Alle leverings- og kontraktperioder Faste priser med kontraktperiode under 6 måneder Energitilsynet

RESULTATER OG UDFORDRINGER 2013 RESULTATER OG UDFORDRINGER

RESULTATER OG UDFORDRINGER 2013 RESULTATER OG UDFORDRINGER RESULTATER OG UDFORDRINGER 2013 93 RESULTATER OG UDFORDRINGER 20 13 94 ENERGITILSYNET ENERGITILSYNET RESULTATER OG UDFORDRINGER 2013 1 INDHOLD PROFIL AF ENERGITILSYNET 2 FORORD 4 SAMMENFATNING 6 DOKUMENTATION

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Sekretariatskontrakt 2015

Sekretariatskontrakt 2015 Sekretariatskontrakt 2015 1 1. Energitilsynet og dets arbejdsfelt Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Energitilsynet består af en formand, næstformand, fem medlemmer

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

Forstå din elregning

Forstå din elregning Forstå din elregning Når rudekuverten med din elregning dumper ind ad brevsprækken, er det ikke kun dit elselskab, du punger ud til. Den egentlige elpris udgør kun cirka en fjerdedel af din samlede elregning.

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

Konkurrencen på detailmarkedet for el

Konkurrencen på detailmarkedet for el Konkurrencen på detailmarkedet for el DECEMBER 2009 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 E-mail: ks@ks.dk www.ks.dk Online ISBN 2 Forord Liberaliseringen

Læs mere

FØLG STRØMMEN. Din elguide

FØLG STRØMMEN. Din elguide FØLG STRØMMEN Din elguide 2 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVORFOR SKAL DU FØLGE STRØMMEN? Vores energisystem undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmen har i 2009 mistet en smule terræn i konkurrenceforholdet til opvarmning af enfamiliehuse med olie eller naturgas,

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Nyt fra Energistyrelsen Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Opfyldelse af sparemålet Omkostninger Hvad viser evalueringen? Aktiviteter og

Læs mere

Energitilsynets Fjernvarmestatistik

Energitilsynets Fjernvarmestatistik Energitilsynet Energitilsynets Fjernvarmestatistik Udarbejdet af Sekretariatet for Energitilsynets Center for Varme 2014 Indhold Introduktion til Energitilsynets fjernvarmestatistik... 3 Fjernvarmesektoren

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL

ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL Sammenfatning Det er i år knap ti år siden, der blev åbnet op for, at alle elforbrugere fik mulighed for selv at vælge leverandør. Konkret skete

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016 Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Evalueringen resultater

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el UDKAST 20. august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AF ELMARKEDET... 5 Sekretariatet

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Genforhandling af energisparaftalen

Genforhandling af energisparaftalen Genforhandling af energisparaftalen Overordnede fra evalueringen konklusioner Deloittes evaluering af energispareindsatsen viser samlet at set, at de(energiselskaberne) i betydelig det er en velfungerende

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Økonomisk regulering af elnetselskaberne

Økonomisk regulering af elnetselskaberne 12 samfundsøkonomen nr. 1 marts 2012 Økonomisk regulering af elnetselskaberne Økonomisk regulering af elnetselskaberne De selskaber, der distribuerer el til husholdninger og virksomheder, reguleres gennem

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Klik for at redigere i master. En fremtidssikret regulering af elsektoren

Klik for at redigere i master. En fremtidssikret regulering af elsektoren Klik for at redigere i master En fremtidssikret regulering af elsektoren Indledning En velfungerende elsektor er helt afgørende for samfundets funktion og dynamik Reguleringen skal fremover sikre: Et elsystemder

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Gasdetailmarkedet Workshop 13:00-15:15 19. November 2014 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Program 13.00 Velkommen Dorte Kristiansen, Energinet.dk 13.10 10 års jubilæum og overvejelser

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Detailmarkedet for elektricitet. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11

Detailmarkedet for elektricitet. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11 Detailmarkedet for elektricitet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for el til forbrugerne. Det er et marked, som har stor betydning

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

Årsopgørelse - 2013. Årsopgørelse for perioden 01.01.2013-31.12.2013. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Stig Dragholm

Årsopgørelse - 2013. Årsopgørelse for perioden 01.01.2013-31.12.2013. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Stig Dragholm Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25, 3000 Helsingør Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør CVR.nr.: 25 16 51 60 EAN.nr.: 5790001124854 Tlf.: 48 40 50 50 E-mail: kundeservice@fh.dk www.fh.dk

Læs mere

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Punkt 8 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/10069 /SSH/MLD Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet indholdet af udkast

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Juni 1999

Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger. Juni 1999 Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger Juni 1999 Indholdsoversigt 1. Indledning 3 2. Generelle forudsætninger 3 3. Transporttillæg 3 4. Samfundsøkonomisk kalkulationsrente 4 5.

Læs mere

Forbrugssted: Bornholms Alle 2 Afregningsperiode: 01.01.2011-31.12.2011. Aflæsninger

Forbrugssted: Bornholms Alle 2 Afregningsperiode: 01.01.2011-31.12.2011. Aflæsninger AFREGNING AF FORBRUG Knivholtvej 15 99 Frederikshavn CVR-nr: 25 59 94 7 Fdf/Fpf Fr.Havn 1. Kreds v/kasserer Bendt Frederiksen Ydunsvej 6 (vedr. kredshuset) 99 Frederikshavn Kundenr: 7 556 528 Regningsnr:

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling Bedsted Fjernvarmes ordinære Generalforsamling Torsdag, den 25. september 2014 Bestyrelsens mundtlige årsberetning v/ formand Jesper Abel Skovsted 1 Beretning Indledning Indledningsvis kan bestyrelsen

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere