Resultater og udfordringer 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater og udfordringer 2012"

Transkript

1 Resultater og udfordringer 2012

2 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne 32 Store forskelle i varmepriserne hvorfor? 39 Energitilsynets opgaver 48 Ny lovgivning 50 Medlemmer af Energitilsynet 52 Sekretariatet for Energitilsynet 54 Midtvejs-status for det fælles, nordiske el-detailmarked 59 Sagsbehandlingstider 62 Energiklagenævnet 64 Økonomi 65 Andre myndigheder på energiområdet 67 Energitilsynet

3 2 Energitilsynet 2012

4 Profil Energitilsynet: er en myndighed, der er uafhængig af regeringen og arbejder for velfungerende el-, naturgas- og fjernvarmesektorer inden for de rammer, energilovene udstikker fører tilsyn med og regulerer priser og kundevilkår hos de naturlige monopoler i el-, naturgas- og fjernvarmesektorerne fastsætter årlige krav til elnet- og naturgasnetselskabernes effektivitet fører tilsyn med og regulerer, at fjernvarmeselskaberne alene indregner nødvendige omkostninger i priserne fører tilsyn med og regulerer, at Energinet.dk alene indregner nødvendige omkostninger i selskabets priser påser priser for el og naturgas, de såkaldte forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter (basisprodukter) deltager i internationalt samarbejde om et velfungerende europæisk marked for el og naturgas overvåger engrosmarkederne for el og naturgas gennemfører specialanalyser på områder, hvor der er brug for kortlægning og nytænkning. Mission Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Det indebærer: Rimelige vilkår for kunder og virksomheder Effektiv løsning af opgaver i infrastrukturen Bedst mulige rammevilkår. Vision At være kendt og anerkendt for faglighed, effektivitet, handlekraft og mod til nytænkning. Energitilsynet

5 4 Energitilsynet 2012

6 Forord Den store politiske begivenhed på energiområdet i det forløbne år var, at regeringen og et stort flertal i Folketinget i marts indgik et nyt energiforlig, der lægger de politiske rammer for energisektoren i de kommende år. Det giver klarhed for kunder, for energiselskaber og investorer og for en myndighed som Energitilsynet om den langsigtede retning, som det politiske flertal i Folketinget ønsker at følge. Energiforliget er ambitiøst, og derfor skal en del af energilovgivningen fornys og rettes til. Noget er allerede lavet om. Og mere vil komme. Specifikt for Energitilsynet får det den konsekvens, at vi utvivlsomt fortsat vil opleve et stort antal sager til afgørelse på vores bord. Folketinget fastlægger de overordnede politiske rammer for de dele af energisektoren, som Energitilsynet regulerer. Mange af energilovene bliver udformet som rammelove, hvor der skal træffes en afgørelse, bl.a. af Energitilsynet om den konkrete udmøntning af lovenes intentioner. Uffe Bundgaard-Jørgensen, Formand for Energitilsynet Energitilsynet vil arbejde for velfungerende el-, naturgas- og fjernvarmesektorer. Det betyder, at vi i de konkrete afgørelser prioriterer, at vi sikrer rimelige vilkår for kunder og virksomheder, skaber grobund for effektiv løsning af forsyningsopgaverne i de tre sektorer og som helhed bidrager til at skabe de bedst mulige rammevilkår for kunder og energivirksomheder. I lyset af den centrale rolle vores arbejde og afgørelser spiller for store dele af energisektoren, vil Energitilsynet bestræbe sig på at være kendt og anerkendt for faglighed, effektivitet, handlekraft og mod til nytænkning. Energitilsynets afgørelser har ofte store økonomiske konsekvenser for de berørte parter, og alene derfor skal der være faglig dybde og bredde i vores arbejde, lige som vi tilstræber at sikre effektivitet både i vores eget Sekretariat og i de tre energisektorer. Antallet af sager, der indbringes for Energitilsynet, har været stigende i de senere år, og kompleksiteten og de samfundsøkonomiske konsekvenser er i mange sager blevet større. På gassiden har Energitilsynet f.eks. truffet afgørelse i en sag om, hvad det skal koste at transportere naturgas i DONG Naturgas søledninger fra Nordsøen til det danske marked. Afgørelsen er principiel og får dermed generel indflydelse på prisniveauet i fremtidige aftaler om transport af naturgas til det danske marked. Forud for afgørelsen har Energitilsynet foretaget en omfattende beregning og kortlægning af priser og transportmængder i såvel det danske som andre europæiske transportsystemer i Nordsøen. Afgørelsen er påklaget til Energiklagenævnet. Energitilsynet

7 På varmesiden har Energitilsynet truffet afgørelse i en sag, der er principielt vigtig for omstillingen af den fossile energiproduktion på de store centrale kraftvarmeværker til grøn energiproduktion. Konkret drejer det sig om, at Energitilsynet har godkendt en finansieringsmodel, som varmeselskabet AffaldVarme i Aarhus har udarbejdet sammen med DONG Energy. Modellen baner vejen for, at det centrale kraftvarmeværk, Studstrupværkets Blok 3 ved Aarhus, kan blive moderniseret for et milliardbeløb med den vigtige tilføjelse, at de århusianske varmekunder sikres rimelige priser. Energitilsynet har desuden truffet en principiel afgørelse i en sag om fjernvarmeværkers forrentning af indskudskapitalen. Efter loven kan ejerne kræve renter af indskudskapitalen, og det er Energitilsynets opgave at godkende renten og de investerede værdier. Afgørelsen i den konkrete sag drejer sig om forrentningen i EnergiGruppen Jylland Varme A/S, og det er den første i en række ansøgninger, som Energitilsynet har modtaget fra fjernvarmeværker rundt om i landet. På elsiden har Energitilsynet i lighed med de foregående år pålagt elnetselskaberne at blive mere effektive og dermed spare kunderne for nogle udgifter. Energitilsynets afgørelse betyder konkret, at indtægtsrammerne i landets 75 elnetselskaber er reduceret med godt 115 mio. kr. eller 5 pct. af selskabernes driftsudgifter. Energitilsynet har i det forløbne år vendt et nyt blad i arbejdet med at sikre velfungerende energisektorer. Energitilsynet har foretaget en dybtgående analyse af elmarkedet for slutkunder, og analysen identificerede en række barrierer, der stiller sig i vejen for en effektiv konkurrence og dermed for innovation, produktudvikling, bedre udnyttelse af infrastrukturen og beskyttelse af kunderne. Energitilsynet anbefalede regeringen og Folketinget at forny reguleringen af forsyningspligten samtidig med, at der tages hensyn til, at mindre forbrugere ikke kan ventes at ændre adfærd på markedet i større omfang. Analysen er nu sendt til det udvalg, som klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard i sommer har nedsat for at gennemføre et eftersyn af reguleringen af den danske elforsyningssektor. Et udvalg der også skal fremlægge forslag til, hvordan elsektoren får de rette incitamenter til at sikre grøn omstilling, omkostningseffektivitet, effektiv konkurrence og forbrugerbeskyttelse. I kølvandet på energiforliget har regeringen og et flertal i Folketinget besluttet, at der skal udarbejdes analyser af el-, naturgas- og fjernvarmesektorerne, og vi stiller naturligvis hvis relevant - vores erfaring og ekspertise til rådighed. Energitilsynets anbefaling er, at resultatet af analyserne fører til enklere lovgivning og gerne til mere præcise regler med færre muligheder for fortolkning. Både af hensyn til kunderne, energivirksomhederne og de myndigheder, der administrerer lovene. 6 Energitilsynet 2012

8 Sammenfatning Energipriser De gennemsnitlige forbrugerpriser på el, naturgas og fjernvarme har udviklet sig moderat i 2012 i forhold til året før. Gennemsnitsprisen på naturgassen er direkte faldet, mens den gennemsnitlige prisstigning på elektricitet og fjernvarme har været relativt beskeden og i det store og hele fulgt den generelle udvikling i forbrugerpriserne. Ny statistik over alle elpriser til forbrugerne Kunderne kan købe elektricitet på forskellig vis. Lige som bankerne sælger forskellige finansielle produkter, sælger elleverandørerne forskellige elprodukter. Energitilsynet har udviklet en ny statistik, der giver et samlet statistisk overblik over, hvordan elpriserne har udviklet sig både for forsyningspligtig el og for de godt og vel 100 andre elprodukter, elhandlerne sælger på markedet. Elregningen uforståelig eller oplysende? Elregningen indeholder mange detaljerede elementer og specifikationer. Dét, der skulle have givet klarhed, giver måske uklarhed. Energitilsynet vil derfor tage initiativ til at få kortlagt, om elregningen kan gøres mere enkel og forståelig. Effektivitet i energisektorerne Energitilsynet har pålagt netselskaberne i naturgassektoren et effektivitetskrav på i alt 12 mio. kr. fra 2010 til Elnetselskaberne er pålagt et effektivitetskrav på i alt 115 mio. kr. i Fjernvarmeselskaberne er ikke omfattet af effektivitetsregulering, men bliver reguleret af hvile-i-sig-selv princippet. Der er imidlertid store forskelle i priserne på fjernvarme, og Energitilsynet analyserer i dette afsnit, hvordan faktorer som ejerskab, brændsel, beliggenhed og størrelse kan forklare dele af prisforskellene. Midtvejs-status for det fælles, nordiske el-detailmarked Analyser fra NordREG, de nordiske landes regulatorsamarbejde, viser, at et fælles, nordisk el-detailmarked er en gevinst for elkunder, elvirksomheder og de nordiske samfund. De nordiske energiministre har givet deres støtte til projektet, der efter planen så vidt muligt skal føre til et fælles detailmarked i Arbejdet med at skabe et fælles harmoniseret marked er imidlertid præget af, at de nordiske lande indfører reglerne i forskellig takt. Energitilsynet deltager aktivt i forberedelserne af det nordiske detailmarked. Antal sager i Energitilsynet Antallet af nye sager, der modtages i Energitilsynet, er stigende. Den tendens har gjort sig gældende siden Energitilsynet

9 Energipriser Priserne på el, naturgas og fjernvarme har udviklet sig moderat i 2012 i forhold til året før. Gennemsnitsprisen på naturgassen er direkte faldet, mens den gennemsnitlige prisstigning på elektricitet og fjernvarme har været relativt beskeden og ligget i underkanten af stigningen i forbrugerpriserne. Energitilsynet fører tilsyn med el-, fjernvarme- og naturgaspriser og gør i dette afsnit status for gennemsnitspriserne på de tre energiarter inkl. skatter og afgifter for en typisk familie først i forhold til den generelle udvikling i forbrugerpriserne, dernæst med overblik over hvordan udgifterne til el, fjernvarme og naturgas har været i 2012 i forhold til 2011 Udviklingen i de gennemsnitlige forbrugerpriser på el, naturgas og fjernvarme har været til gunst for kunderne i 2012 i forhold til De gennemsnitlige forbrugerpriser på naturgas er faldet betydeligt, mens priserne på elektricitet og fjernvarme er steget mindre end forbrugerpriserne generelt (figur 1). De gennemsnitlige priser på leveret energi til forbrugerne har udviklet sig sådan fra 2011 til 2012: Naturgas er faldet med ca. 5 pct. Fjernvarme er steget med ca. 2 pct. El er steget med ca. 1 pct. Til sammenligning kan det nævnes, at den generelle prisudvikling opgjort ved forbrugerprisindekset - steg med knapt 3 pct. fra 2011 til Set over en periode på seks år fra 2007 til 2012 har de gennemsnitlige priser udviklet sig sådan (figur 1): Naturgas er steget med ca. 13 pct. Fjernvarme er steget med ca. 14 pct. El er steget med ca. 21 pct. I samme periode er forbrugerprisindekset steget med ca. 13 pct. 8 Energitilsynet 2012

10 Figur 1: Udvikling i forbrugerpriserne på el, naturgas og fjernvarme samt forbrugerprisindekset, indeks (2007=100) Kilder: Energitilsynets prisstatistikker, Dansk Fjernvarme og Danmarks Statistik Forbrugerprisindeks Elektricitet Naturgas Fjernvarme Kr Husholdningernes udgifter til elektricitet og fjernvarme I kroner steg de gennemsnitlige udgifter fra 2011 til 2012 til elektricitet og fjernvarme fra ca kr. til ca kr. for en typisk familie, der består af fire Forbrugerprisindeks personer Elektricitet og bor i et standardhus på 130 kvm. Det svarer til en stigning på 1,7 pct. (figur 2). Naturgas Fjernvarme Figur 2: Udgifter til elektricitet og fjernvarme for en typisk familie*, kr. i løbende priser Kr Fjernvarme Elektricitet Kilde: Energitilsynets elprisstatistik og Dansk Fjernvarme Fjernvarmepriserne i Danmark * Den typiske familie består af fire personer, bor i et standardhus på 130 kvm., har et elforbrug på 4000 kwh og et varmeforbrug på 18,1 MWh Fjernvarme Elektricitet Energitilsynet

11 Kr Husholdningernes udgifter til elektricitet og naturgas I kroner faldt forbrugernes gennemsnitlige udgifter fra 2011 til 2012 til elektricitet og naturgasopvarmning fra ca kr. til ca kr. for en typisk familie, der består af fire personer og bor i et standardhus på 130 kvm. Det svarer til et fald på 2,7 pct. (figur 3) Figur 3: Udgifter til elektricitet og naturgas for en typisk familie*, kr. i løbende priser Kr Naturgas Elektricitet Kilde: Energitilsynets prisstatistik på el og naturgas * Den typiske familie består af fire personer, bor i et standardhus på 130 kvm., har et elforbrug på 4000 kwh og et varmeforbrug på 18,1 MWh Naturgas Elektricitet 10 Energitilsynet 2012

12 Gaspris Kr. pr. m Den historiske udvikling i priserne på 8 naturgas, fjernvarme og el 7 6 De gennemsnitlige udgifter til naturgas, fjernvarme og el for en typisk 5 familie har trods moderat prisudvikling i 2012 været stigende over de 4 seneste seks år. Her er et overblik for de tre energiarter 3 2 Udvikling i prisen på naturgas 1 Den gennemsnitlige forbrugerpris på naturgas faldt med godt 5 pct. fra til 2012 (figur 4). Størstedelen af prisfaldet skyldes generelt faldende gaspriser. Langt de fleste naturgaskunder aftager naturgas fra deres forsyningspligtselskab, og faldet i gaspriserne skyldes især efterregulering af priserne hos to af landets tre forsyningspligtselskaber, og at naturgasselskaberne har foretaget billigere gasindkøb på engrosmarkedet Figur 4: Gennemsnitlig forbrugerpris på naturgas Kr. pr. m Moms Distribution CO2-afgift Naturgasafgift Gaspris Kilder: Energitilsynets prisstatistik over naturgas og egne beregninger Fakta Energitilsynet og naturgaspriserne Energitilsynet påser priser på forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter (basisprodukter) for naturgas. Moms Distribution CO2-afgift Naturgasafgift Energitilsynet

13 Fakta Sådan virker naturgasmarkedet Naturgasmarkedet: Har været frit siden Det betyder, at gaskunderne selv kan vælge leverandør. Der er 13 leverandører på det danske slutkundemarked. Engrosmarkedet: Handelen på engrosmarkedet foregår på den danske gasbørs, NordPool Gas, og ved bilaterale aftaler, hvor naturgassen transporteres fra gasfelter i Nordsøen eller fra handelsplatforme, de særlige gashubs, i Tyskland og Holland til det danske marked. Produkter på naturgasmarkedet: Kunderne kan købe naturgas på forskellig vis og til forskellige priser. Hovedgrupperne er fast pris, hvor kunden aftaler en fast pris over en periode med sin leverandør, og variabel pris, hvor gasprisen følger markedets udsving. Typisk kan gaskunderne vælge mellem variable priser, der følger udviklingen i oliepriserne på verdensmarkedet, eller hvor prisen følger udviklingen i priserne på gasbørsen i Danmark (eller Tyskland/Holland). Kunden kan også vælge at tage imod et forsyningspligtprodukt, hvor prisen er påset af Energitilsynet. Hvis kunden ikke aktivt tager imod forsyningspligtproduktet, får kunden automatisk et tilbagefaldsprodukt (basisprodukt), hvor prisen er påset af Energitilsynet. Hvad skal kunderne vælge? Da markedspriserne for naturgas varierer dagligt kan man ikke på forhånd fastlægge prisforskellen mellem faste og variable priser. Valget afhænger af forventninger til prisudviklingen. Overblik: På hjemmesiden gasprisguiden.dk kan kunderne få et dagligt overblik over gaspriserne og de forskellige valgmuligheder og produkter på detailmarkedet. 12 Energitilsynet 2012

14 Udvikling i prisen på fjernvarme 2000 Den gennemsnitlige fjernvarmepris til forbrugerne er steget med ca. 2 pct. fra /2011 til 2011/2012 (figur 5). Prisstigningen skyldes især stigende brændselsudgifter Figur 5: Gennemsnitlig forbrugerudgift til fjernvarme Kr Moms Fjernvarmepris Prisen er beregnet på basis af de faktiske afregningspriser i fyringssæsonen inkl. moms for et typisk hus på 130 kvm. I fjernvarmeprisen indgår afgifter på det brændsel, som fjernvarmen produceres med. Statistikken giver ikke mulighed for at opdele varmeprisen i delkomponenter som netbetaling, abonnement o. lign. Kilde: Dansk Fjernvarme og egne beregninger Moms Der er store forskelle mellem de enkelte fjernvarmeværkers omkostninger og dermed Fjernvarmepris også på priserne hos de enkelte værker. De naturgasfyrede værker har den højeste gennemsnitlige varmepris, mens de centrale værker har den laveste gennemsnitlige pris. Det er også blandt de naturgasfyrede værker, hvor der er størst afstand mellem de laveste og højeste priser (figur 6). Energitilsynet

15 inkl. moms, kr Figur 6: Laveste, højeste og gennemsnitlige varmepris opdelt på værktype Centrale værker Biomasse mv. Samlet Naturgasfyrede pris inkl. moms, kr. Affald Laveste Højeste Gennemsnit Centrale værker Biomasse mv. Naturgasfyrede Affald Priserne er beregnet for et standardhus på 130 kvm. Flere forhold har indflydelse på priserne, f.eks. forskelle i anlægsomkostninger, anlægstype, størrelse, antal forbrugere mv. Værkerne er også underlagt forskellige rammebetingelser som f.eks. Laveste brændselsvalg Højeste og forskellige tilslutningsregler for kunderne. Kilder: Dansk Fjernvarme og egne beregninger Gennemsnit En statistisk sammenligning af priserne på de naturgasfyrede værker med individuel olieopvarmning viser, at der er 8 værker - ca. 5 pct. af samtlige naturgasfyrede værker der har højere priser end gennemsnitsprisen for individuel olieopvarmning (figur 7). Statistikken viser også, at der er 73 værker (ca. 42 pct. af samtlige naturgasfyrede værker), der har højere priser end gennemsnitsprisen for individuel opvarmning med naturgas. 14 Energitilsynet 2012

16 Figur 7: Prisspredning blandt naturgasfyrede værker 2011/2012 Kr Naturgasfyret fjernvarme Individuel olieopvarmning Individuel naturgasopvarmning An Antal Kilde: Dansk Fjernvarme Naturgasfyret fjernvarme Blandt de dyreste naturgasfyrede fjernvarmeværker er barmarksværkerne. Priserne Individuel olieopvarmning på disse værker påvirkes negativt af flere forhold, bl.a.: Individuel Store naturgasopvarmning investeringer i anlæg, som skal betales af forholdsvis få forbrugere typisk et distributionsnet med lange ledningsstrækninger, som skal betales af få forbrugere lange ledninger medfører et stort ledningstab. Ud over særlige rammevilkår og andre forhold er det naturligvis først og fremmest de enkelte varmeværkers udgifter til brændsel og drift samt effektivitet, der er med til at bestemme værkernes priser. Derfor er det afgørende, at de enkelte varmeværkers bestyrelser og ledelser er i stand til at drive værkerne med størst mulig effektivitet mv. inden for de rammer, de enkelte værker skal agere under. Energitilsynet har kigget nærmere på forskellene i priserne på fjernvarmeværkerne. Resultaterne fremgår af afsnittet Store forskelle i varmepriserne hvorfor? i denne publikation. Energitilsynet

17 Fakta Øre pr. kwh 250 Energitilsynet og fjernvarmepriserne Energitilsynet fører tilsyn med og regulerer fjernvarmeværkernes priser, der bygger på det såkaldte hvile-i-sig-selv princip. Princippet indebærer, at fjernvarmepriserne alene må afspejle de nødvendige produktions- og administrationsomkostninger Udvikling i prisen på forsyningspligtig el Gennemsnitsprisen på el til husholdninger her opgjort ved gennemsnitsprisen på forsyningspligtig elektricitet er steget ganske svagt med ca. 1 pct. fra 2011 til 2012 (figur 8) Figur 8. Gennemsnitlige forbrugerpriser på forsyningspligtig el til husholdninger Moms Afgifter og PSO Abonnement Netbetaling Energi Øre pr. kwh Kilde: Energitilsynets elprisstatistik Den moderate stigning skyldes, at der har været et fald i elprisen, mens betalingen for at få transporteret og leveret elektriciteten til kunderne samt afgifter og PSO-betaling Moms er steget. Elprisen er således faldet med lige knapt 18 pct. en afspejling af prisudviklingen på den nordiske elbørs, Nord Pool Spot, mens netbetalingen er steget med knapt 6 pct. svarende til 1,3 øre/kwh og afgifter og Afgifter og PSO PSO er Abonnement steget med knapt 11 pct. Stigningen i netbetalingen skyldes hovedsageligt stigende distribu tionsomkostninger, som kan hænge sammen med tre faktorer: At indtægtsrammerne Netbetaling pristalsreguleres, at selskaber i større omfang kan have udnyttet Energi indtægtsrammerne, og at selskaberne kan have fået godkendt nødvendige nyinvesteringer. 16 Energitilsynet 2012

18 Elprisens sammensætning Forbrugerprisen på elektricitet er sammensat af flere forskellige elementer (figur 9). Energiprisen elprisen uden afgifter, transport, levering og abonnement udgør knapt 20 pct. af elprisen. Forskellige afgifter og moms udgør ca. 60 pct. af elprisen. De restende ca. 20 pct. går til net og abonnement. Figur 9. Elprisens sammensætning 2012 Energi Netbetaling Abonnement Afgifter og PSO Moms Kilde: Energitilsynets elprisstatistik for forsyningspligtig el % 18% 11% 8% 43% 11% 8% 20% 18% 43% Elprisen energiprisen - består af et engros- og et detailelement (figur 10) Figur 10. Elprisens sammensætning engros detail % 8% 20% 18% 43% 16% 2% Energi detail Energi engros Abonnement Netbetaling Moms 2012 Afgifter og PSO Kilde: Energitilsynet Energi detail Energi engros Abonnement Energitilsynet

19 Ca. 90 pct. af elprisen går til engrosleddet, hvor prisen fastsættes på den nordiske elbørs. Resten af energiprisen er dét element, som detailleddet reelt kan konkurrere på. Ifølge Energitilsynets prisstatistik var den gennemsnitlige energipris i 2012 på knapt 39 øre/kwh. Detailleddet konkurrerer således om knapt 4 øre/kwh ud af den samlede gennemsnitlige forbrugerpris på el på ca. 2,22 kr./kwh i Der er med andre ord tale om en relativt beskeden omsætning for detailleddet i forhold til den enkelte forbruger. Forbrugernes samlede udgifter til køb af elektricitet er i en størrelsesorden på 21 mia. kr. Skønnet er baseret på, at det samlede elforbrug i husholdningerne var på ca GWh i Fakta Energitilsynet og elpriserne Energitilsynet påser priserne på de særlige kvartalsprodukter, forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter (basisprodukter). Energitilsynet regulerer desuden netselskabernes - transmission og distribution metoder til at fastsætte prisen. Fakta Sådan virker elmarkedet Elmarkedet: Har været frit i Danmark siden Det betyder, at elkunderne selv kan vælge, hvem de ønsker at købe deres elektricitet fra. Elmarkedet: Det danske elmarked er en integreret del af det nordiske elmarked. Handelen på engrosmarkedet foregår på den fælles-nordiske elbørs, Nord Pool, hvor producenter og elhandlere/elleverandører handler med hinanden med henblik på videresalg til kunderne på detailmarkedet. Elpriserne: Priserne på elektricitet afhænger af udviklingen i elpriserne på den nordiske elbørs, Nordpool. Børsprisen varierer time for time og kan påvirkes bl.a. af nedbørsmængderne i Norden, prisen på olie, kul og naturgas, efterspørgslen fra kunderne og nedbrud i transportnettet. Produkter på elmarkedet: Elkunderne kan købe elektricitet på forskellig vis. Lige som den finansielle sektor sælger flere forskellige finansielle produkter, så sælger elselskaberne flere forskellige elprodukter. 18 Energitilsynet 2012

20 Kundernes priser: Hovedgrupperne er produkter med fast pris (kunden aftaler en fast pris for elektriciteten med sin leverandør i en kort eller længere periode), variabel/spotpris (elprisen følger markedets svingninger, typisk på Nord Pool, og prisen kan variere dagligt eller med længere intervaller alt efter hvad kunden har aftalt med sin leverandør). Kunderne kan også vælge aktivt at tage imod et forsyningspligtprodukt, hvor prisen er påset af Energitilsynet. Hvis kunden ikke tager imod forsyningspligtproduktet, får kunden automatisk et tilbagefaldsprodukt (basisprodukt), hvor prisen er påset af Energitilsynet. Hvad skal kunderne vælge? Da markedspriserne kan variere time for time, kan man ikke på forhånd beregne prisforskellen på produkter med variable og faste priser. Valget afhænger bl.a. af kundens forventninger til elprisens udvikling. Overblik: På hjemmesiden Elpristavlen.dk kan kunderne få et overblik over elpriserne og de forskellige produkter på detailmarkedet. Leverandørskift på elmarkedet Forbrugerne har siden 2003 selv kunnet vælge elleverandør. Antallet af skift til ny leverandør er en indikation på, hvordan markedet og konkurrencen fungerer. Tabel 1. Leverandørskift for husholdninger og mindre erhverv (skabelonkunder), pct Andel af husholdninger og mindre virksomheder der har skiftet leverandør * 1,25 2,87** 2,8 6,13*** 4,22*** 3,52 6,7 * Husholdninger og mindre virksomheder med et forbrug under kwh ** Skiftefrekvensen påvirket af at en elleverandør stoppede i første kvartal 2007 *** År med informationskampagner om muligheden for at skifte elleverandør Kilde: Dansk Energi Andelen af husholdninger og mindre erhverv, der har gjort brug af det frie elmarked, er steget i 2012 i forhold til de nærmest foregående år. Interessen hos de mindre forbrugere for at bruge det frie valg er dog beskeden set over en årrække. Energitilsynet

21 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik til forbrugerne Kunderne kan købe elektricitet på forskellig vis. Lige som bankerne sælger forskellige finansielle produkter, sælger elleverandørerne forskellige elprodukter. Det har imidlertid hidtil været småt med statistik, der hjælper kunderne med at få samlet historisk overblik over priserne på de godt og vel 100 forskellige elprodukter, som elleverandørerne sælger til kunderne på det frie marked. For at give forbrugerne mulighed for at sammenligne et godt tilbud fra en elleverandør med de priser, der har været på markedet i de foregående måneder, har Energitilsynet siden februar 2012 offentliggjort en ny statistik, der giver overblik over priserne på elleverandørernes frie elhandelsprodukter. Dermed kan forbrugerne nu sammenligne et godt tilbud på el med de historiske priser på forsyningspligt-el og på de frie elhandelsprodukter. Det er hensigten at publicere den nye prisstatistik hvert kvartal fremover. Energitilsynet introducerer i dette afsnit den nye statistik, der skal medvirke til at øge gennemsigtigheden i markedet Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunnet vælge el-leverandør og dermed også haft mulighed for købe flere forskellige elprodukter til forskellige priser. Hidtil har forbrugerne imidlertid alene har haft adgang til en statistik, der viser de historiske priser på den forsyningspligtige el, hvor prisen er fastsat af Energitilsynet. Priserne på de godt og vel 100 andre elprodukter, som elhandelsselskaberne tilbyder kunderne på det frie marked, har således ikke været tilgængelige i en samlet statistik, og dermed har forbrugerne hidtil ikke haft mulighed for at få et statistisk overblik over, hvordan priserne har udviklet sig på de forskellige elprodukter bagud i tid. Ny prisstatistik Gennemsigtigheden og forbrugernes mulighed for at foretage sammenligninger af priser på tværs af elprodukter bliver hjulpet noget bedre på vej af et nyt initiativ fra Energitilsynet. Energitilsynet har siden februar 2012 offentliggjort en elprisstatistik med priserne på el-handelsprodukter på det frie marked. Statistikken bliver frem over offentliggjort hvert kvartal. For at gøre sammenligningsgrundlaget så enkelt og sammenligneligt som muligt, så samler Energitilsynets nye statistik priserne på de op mod 100 elprodukter på markedet, fordeler priser og produkter i tre hovedkategorier henholdsvis øst og vest for Store Bælt (de to elbørsområder i Danmark) og viser gennemsnitsprisen i det seneste kvartal for hver produktkategori (figur 11 & 12). 20 Energitilsynet 2012

22 De tre grupper med priser på elprodukter er: Elprodukter med variable priser: Denne statistik viser gennemsnitsprisen Øre/kWh på alle elprodukter, hvor prisen følger markedets svingninger dag for dag. 60 Elprodukter med faste priser: Denne statistik viser gennemsnitsprisen for 50 alle elprodukter med faste priser i leveringsperioden. Elprodukter med kontraktperiode på maksimalt seks måneder: Denne 40 statstik viser gennemsnitsprisen for alle produkter med faste priser i en leveringsperiode på maksimalt seks måneder. 30 Forsyningspligtpriser til sammenligning 20 JAN MAR MAJ JUL SEP NOV Figur 11. Forsyningspligtpriser og elprisstatistik for el-handelsprodukter for perioden januar 2011 december 2012 for Vestdanmark 0 Priser for Vestdanmark Øre/kWh JAN MAR MAJ JUL SEP NOV JAN MAR MAJ JUL SEP NOV Figuren viser listeprisen inkl. abonnement. Abonnement er angivet pr. kvartal på Elpristavlen.dk. Abonnement er fordelt på et standardforbrug for en husholdning på kwh og lagt til listeprisen. Forsyningspligtprisen er hentet fra den elprisstatistik, som beregner en volumenvægtet Forsyningspligtpriser elpris på grundlag af de godkendte forsyningspligtpriser. Forsyningspligtpriser Variable priser Faste priser. Alle leverings- og kontraktperioder Faste priser med kontraktperiode under 6 måneder JA Variable priser Faste priser. Alle leverings- og kontraktperioder Faste priser med kontraktperiode under 6 måneder Energitilsynet

Resultater og udfordringer 2012

Resultater og udfordringer 2012 Resultater og udfordringer 2012 Indhold Profil 3 Forord 5 Sammenfatning 7 Energipriser 8 Energitilsynet udvikler ny elprisstatistik 20 Elregningen uforståelig eller oplysende? 23 Effektivitet i energisektorerne

Læs mere

RESULTATER OG UDFORDRINGER 2013 RESULTATER OG UDFORDRINGER

RESULTATER OG UDFORDRINGER 2013 RESULTATER OG UDFORDRINGER RESULTATER OG UDFORDRINGER 2013 93 RESULTATER OG UDFORDRINGER 20 13 94 ENERGITILSYNET ENERGITILSYNET RESULTATER OG UDFORDRINGER 2013 1 INDHOLD PROFIL AF ENERGITILSYNET 2 FORORD 4 SAMMENFATNING 6 DOKUMENTATION

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 1. KVARTAL 2016 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Obs: 1. kvartal 2016 er sidste gang elprisstatistikken

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 1. KVARTAL 216 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/8 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Elprisstatistik juli 2007

Elprisstatistik juli 2007 ENERGITILSYNET Elprisstatistik i 27 Elprisstatistikken er revideret med virkning fra 1. januar 27. Som følge af ændret statistikgrundlag kan elprisstatistikker opgjort efter 1. januar 27 ikke umiddelbart

Læs mere

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

ENERGITILSYNET HAR BLANDT ANDET TIL OPGAVE AT OVERVÅGE PRISERNE PÅ EL, NATURGAS OG FJERNVARME:

ENERGITILSYNET HAR BLANDT ANDET TIL OPGAVE AT OVERVÅGE PRISERNE PÅ EL, NATURGAS OG FJERNVARME: Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 253 Offentligt 24. maj 2017 Ret & Administration RESULTATER & UDFORDRINGER 2016 SAMMENFATNING FORORD Formanden for Energitilsynet, Uffe Bundgaard-Jørgensen,

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynet Resultater og udfordringer

Energitilsynet Resultater og udfordringer Resultater og udfordringer 2011 Indhold Nye rammer nye opgaver 3 Resume 5 Energipriser 6 Effektivitet i energisektorerne 18 Kommuner, forsyningsaktiviteter og modregningsregler 35 Internationalt arbejde

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Kraftvarmedag. Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet

Kraftvarmedag. Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Kraftvarmedag Foreningen Danske Kraftvarmeværker Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energiområdet : Folketing, ministerium, myndigheder og klageinstanser Folketinget Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el 15. oktober 2014 Engros 14/04339 LVM/MDP Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af kunder og volumen

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 Energiforum 26. maj 2016 Kontorchef, Mads Lyndrup Engros & Transmission, Energitilsynet 1 Baggrund for prisundersøgelsen Udvikling på el-detailmarkedet Tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Detail og Distribution Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Detail og Distribution Energitilsynet Stillings- og personprofil Kontorchef til Center for Detail og Distribution Energitilsynet September 2015 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Detailmarkedet for elektricitet

Detailmarkedet for elektricitet 15. DECEMBER 2011 Agnete Gersing Detailmarkedet for elektricitet Pressebriefing PRESSEBRIEFING - DETAILMARKEDET FOR EL Mere konkurrence påel-markedet kan skabe store gevinster»konkurrencen pådetailmarkedet

Læs mere

Årsopgørelse for el samt første acontoregning

Årsopgørelse for el samt første acontoregning Uffe Kousgaard Trægården 9, 2 TH 4000 Roskilde Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter dit forbrug fra den 22. juni 2011 til den 20. juni 2012 og første acontoregning dækker dit

Læs mere

Årsopgørelse og 1. acontoregning

Årsopgørelse og 1. acontoregning Årsopgørelse og 1. acontoregning Tina Thorborg Sørupvej 40 A, Sørup 3480 Fredensborg Side 1 af 5 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16

Læs mere

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 7 Andreas Schou Andersen DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44

Læs mere

Forstå din elregning

Forstå din elregning Forstå din elregning Når rudekuverten med din elregning dumper ind ad brevsprækken, er det ikke kun dit elselskab, du punger ud til. Den egentlige elpris udgør kun cirka en fjerdedel af din samlede elregning.

Læs mere

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde)

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde) Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en samlet elpris pr. 1. januar og 1. juli med henblik på at kunne efterkomme

Læs mere

Elprisstatistik 4. kvartal 2011

Elprisstatistik 4. kvartal 2011 Elprisstatistik 4. kvartal 211 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 Prisen på energi har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Årsopgørelse for el samt første acontoregning

Årsopgørelse for el samt første acontoregning Uffe Kousgaard Trægården 9, 2. th 4000 Roskilde Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter dit forbrug fra den 21. juni 2012 til den 24. juni 2013 og første acontoregning dækker

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 10 Preben Engell DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44 14 Kære

Læs mere

Fleksibelt elforbrug eller

Fleksibelt elforbrug eller Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt Anders Stouge krise på Anders Stouge Ast@di.dk Hvorfor det?? Hvis der ikke gøres noget, skaber den ustyrlige og stigende andel af vedvarende

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 3. KVARTAL 2015 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/12 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED RESUMÉ Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN)

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) 23. november 2017 Engros & Transmission 17/13546 Tobias Ladegaard Hensch AFGØRELSE 1. Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Sekretariatskontrakt 2015

Sekretariatskontrakt 2015 Sekretariatskontrakt 2015 1 1. Energitilsynet og dets arbejdsfelt Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Energitilsynet består af en formand, næstformand, fem medlemmer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser. Marts 2013

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser. Marts 2013 Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser Marts 2013 BERETNING OM DONG ENERGY A/S ELPRISER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B.

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 2/14 ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1 DECEMBER 2016... 3 ENERGITILSYNETS STATISTIK

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 3. kvartal 2014 09. oktober 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Baggrundsnotat: Beskrivende statistik

Baggrundsnotat: Beskrivende statistik Sekretariatet for Energitilsynet Baggrundsnotat: Beskrivende statistik Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Center for Varme Baggrundsnotat: Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Fjernvarmesektoren

Læs mere

Behov for ændringer på detailmarkedet for el

Behov for ændringer på detailmarkedet for el Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 82 Offentligt Behov for ændringer på detailmarkedet for el Resumé: Næsten ingen husstande og små virksomheder skifter elselskab i Danmark, og skifteprocenten

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Strategi for Energitilsynet 2015-2017

Strategi for Energitilsynet 2015-2017 1 Strategi for Energitilsynet 2015-2017 2 Strategi 2015-2017: I 2012 fik Energitilsynets sin første strategi som selvstændig organisation. Forud for formuleringen af denne var gået et omfattende forarbejde,

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007 Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 07 Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 1. Indledning: Præsentation af Energitilsynet Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Energitilsynet består af en formand,

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige ENERGITILSYNET Bilag til punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 02/10/2013 ENGROS 13/08889 /LVM Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de

Læs mere

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Energibesparelser Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Kontorchef til Center for Energibesparelser Energitilsynet Stillings- og personprofil Kontorchef til Center for Energibesparelser Energitilsynet Maj 2017 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41 71 54 00 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren

Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren Dato 28. september 2016 Baggrundsnotat Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren Notatet er en opfølgning på det første møde i Energikommissionen den 9. maj

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE 28. marts 2017 Ret & Administration 16/13465 SBCL ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE BAGGRUND 1. Ret og Administration har

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 4. KVARTAL 2015 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/12 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED RESUMÉ Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 Prisen på brændsler har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer»

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer» ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2011 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne indenfor el, naturgas

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 1319 København K Side 1 af 6 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag

Læs mere

9.515,98 kr ,52 kr. 857,46 kr.

9.515,98 kr ,52 kr. 857,46 kr. OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Maria Turchi Kære Maria Turchi Din årsopgørelse går fra den 30. september 2014 til den 30. september 2015 og viser, hvor meget el du har brugt i perioden, og hvor meget vi

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

På de næste sider kan I se, hvordan vi har beregnet jeres opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT

På de næste sider kan I se, hvordan vi har beregnet jeres opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT Henning Weise Løvspringsvej 1 A, 2. TV 2920 Charlottenlund Årsopgørelse for distribution af el og afgifter samt første acontoregning Opgørelsen omfatter distribution af el og afgifter fra den 11. november

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Konkurrencen på detailmarkedet for el

Konkurrencen på detailmarkedet for el Konkurrencen på detailmarkedet for el DECEMBER 2009 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 E-mail: ks@ks.dk www.ks.dk Online ISBN 2 Forord Liberaliseringen

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr.

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr. Årsopgørelse og 1. acontoregning Side 1 af 8 Steen Borg Pilestræde 21 1112 København K Kære Steen Borg Her er din årsopgørelse og 1. acontoregning på adressen Kronprinsessegade 10, 4. tv, 1306 København

Læs mere

Ifølge Dansk Energis analyse kan stigningen i grundbeløbsstøtten forklare størstedelen eller 72 % af faldet i fjernvarmepriserne fra 2010 til 2016.

Ifølge Dansk Energis analyse kan stigningen i grundbeløbsstøtten forklare størstedelen eller 72 % af faldet i fjernvarmepriserne fra 2010 til 2016. Analyse Dok. ansvarlig: JFH Sekretær: Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2016-13799-36.0 12-10-2016 Grundbeløbet og betydning for fjernvarmeprisen Resume De naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker modtager

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

5.970,95 kr ,24 kr ,71 kr kwh kwh

5.970,95 kr ,24 kr ,71 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Cacilie Pram Kjølbye Kompagnistræde 4, 1. Kære Cacilie Pram Kjølbye Din årsopgørelse går fra den 1. januar 2015 til den 3. januar 2016 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

RESULTATER OG UDFORDRINGER 2016 RESULTATER OG UDFORDRINGER

RESULTATER OG UDFORDRINGER 2016 RESULTATER OG UDFORDRINGER RESULTATER OG UDFORDRINGER 2016 1 RESULTATER OG UDFORDRINGER 6 RESULTATER OG UDFORDRINGER 2016 1 INDHOLD PROFIL AF 2 S MISSION OG VISION 4 FORORD 6 OVERBLIK: FORBRUGERPRISER PÅ EL, NATURGAS, FJERNVARME

Læs mere

Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el Sekretariatet for Energitilsynet post@energitilsynet.dk Dok. ansvarlig: HGB Sekretær: Sagsnr: 2003-209 Doknr: d2012-6272-3.0 31-08-2012 Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen

Læs mere

Hvordan hjælper forsyningsstrategien på fjernvarmens grønne omstilling?

Hvordan hjælper forsyningsstrategien på fjernvarmens grønne omstilling? Hvordan hjælper forsyningsstrategien på fjernvarmens grønne omstilling? Temadag om varmepumper, 29. september 2016 v/ Marie Hindhede, kontorchef, Energistyrelsen Energistyrelsen 30. september 2016 Side

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget De økonomiske konsulenter Til: Dato: Udvalgets medlemmer 16. november 2016 Opdateret analyse af PSO-udgifter

Læs mere

Danske elpriser på vej til himmels

Danske elpriser på vej til himmels 1 Danske elpriser på vej til himmels Der er mange vidnesbyrd om, at elprisen for danske husholdninger er højere end noget andet sted i EU. Imidlertid er det meste af prisen afgifter og moms. Den egentlige

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 1/13 ENERGITILSYNET UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift har

Læs mere

Mulige gevinster/besparelser ved et reguleringseftersyn af elsektoren

Mulige gevinster/besparelser ved et reguleringseftersyn af elsektoren 18. januar 2012 J.nr. 3401/1001-3796 Ref. Energiforsyning Mulige gevinster/besparelser ved et reguleringseftersyn af elsektoren Indledning og sammenfatning Dette notat beskriver potentielle besparelser

Læs mere