Vejledning om vandforsyning til brandslukning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om vandforsyning til brandslukning"

Transkript

1 Vejledning om vandforsyning til brandslukning

2

3 Vejledning om vandforsyning til brandslukning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej Birkerød Telefon: Telefax: E-post: Oplag: (findes på Trykt hos Beredskabsstyrelsen ISBN B 1848-BER/99 Oktober 1999

4

5 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kommunalbestyrelsens pligt til etablering af vandforsyningssteder Vandforsyningsstedernes indretning m.v Brandhaner Andre vandforsyningssteder Vandtankvogne i stedet for andre vandforsyningssteder end brandhaner Særlige bygninger eller grundarealer Tilsyn med vandforsyningssteder Betaling for vandforbrug til brandslukning m.v Ekspropriation...17 Bilag: Bekendtgørelse om vandforsyning til brandslukning

6 Vandforsyning til brandslukning Oktober

7 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning 1. Indledning Ifølge 15, stk. 1, i beredskabsloven, lov nr af 23. december 1992, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Bekendtgørelse nr. 207 af 6. april 1999 om vandforsyning til brandslukning (vandforsyningsbekendtgørelsen) er udstedt i medfør af beredskabslovens 15, stk. 2, hvorefter indenrigsministeren fastsætter regler om vandforsyning til brandslukning, samt i medfør af 33, stk. 2, nr. 2, om foranstaltninger til at sikre slukningsmuligheder i tilfælde af brand og 38, stk. 1 og 7, om ekspropriation til brug for redningsberedskabet. Bekendtgørelsen er optrykt som bilag til denne vejledning. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. maj 1999, og erstattede Justitsministeriets cirkulære nr. 155 af 28. juli 1976 om vandforsyning til brandslukning. Bekendtgørelsens bestemmelser svarer i alt væsentligt med redaktionelle ændringer til reglerne i den tidligere brandlov og til cirkulæret om vandforsyning til brandslukning. Der er dog foretaget en forenkling af reglerne og en sproglig justering med henblik på at sikre overensstemmelse med sprogbrugen i beredskabsloven og de i medfør heraf fastsatte administrative forskrifter. 2. Kommunalbestyrelsens pligt til etablering af vandforsyningssteder Kommunalbestyrelsen skal ifølge vandforsyningsbekendtgørelsens 1 sørge for, at der i ethvert tættere bebygget område af kommunen findes vandforsyningssteder med en tilstrækkelig kapacitet og indbyrdes afstand, således at der kan ydes en forsvarlig slukningsindsats ved brand. 5

8 Vandforsyning til brandslukning Oktober 1999 "Tættere bebygget område" i vandforsyningsbekendtgørelsen er defineret i bekendtgørelsens 1, stk. 2. Det er byområder med tættere bebyggelse og andre sammenhængende bebyggelser, herunder villa- og erhvervsbebyggelser, landsbyer, sommerhusområder eller tilsvarende bebyggelser. Denne definition af "tættere bebygget område" svarer således ikke til begrebet "områder med tættere bebyggelse" i 6, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 730 af 10. august 1994 om det kommunale redningsberedskabs organisation, virksomhed, materiel og dimensionering (dimensioneringsbekendtgørelsen). Vandforsyningsbekendtgørelsens definition af "tættere bebygget område" svarer derimod til begrebet "tættere bebygget del", der anvendtes i cirkulæret om vandforsyning til brandslukning som kriterium for pligten til at etablere vandforsyningssteder. "Tættere bebygget område" i vandforsyningsbekendtgørelsen omfatter områder med tættere bebyggelse, hvortil udrykningstiden ikke må overstige 10 minutter, jf. dimensioneringsbekendtgørelsens 6, nr. 1. Endvidere omfatter "tættere bebygget område" hovedparten af de områder med spredt bebyggelse, hvortil udrykningstiden efter dimensioneringsbekendtgørelsens 6, nr. 2, ikke må overstige 15 minutter, dvs. visse sammenhængende villa- og erhvervsbebyggelser, landsbyer, mange sommerhusbebyggelser og andre tilsvarende bebyggelser. Med hensyn til sommerhusbebyggelser bemærkes, at det som hidtil drejer sig om sommerhusområder, der er sammenbygget med landsbyer eller andre bysamfund, eller hvor der er risiko for brandspredning som følge af bebyggelsens art samt bevoksningens karakter. 6

9 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning Vandforsyningssteder defineres i vandforsyningsbekendtgørelsens 1, stk. 3, som brandhaner, naturlige vandforråd, gravede vandforråd (branddamme) eller andre vandreservoirer med tilstrækkelig vandmængde. Som eksempler på andre vandreservoirer kan nævnes vandværkers reservoirer, boringer til vandingsanlæg på landbrugsbedrifter, svømmehaller, friluftsbade og badelande. Hvor kommunalbestyrelsen ifølge vandforsyningsbekendtgørelsens bestemmelser skal etablere vandforsyningssteder, er den i medfør af vandforsyningsbekendtgørelsens 6 forpligtet til at afholde udgifterne ved etablering og vedligeholdelse af dem. Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere vandforsyningssteder eller de fornødne arealer til vandforsyningssteder i medfør af vandforsyningsbekendtgørelsens 8. Der henvises nærmere til afsnit 8. I områder, der ikke er omfattet af vandforsyningsbekendtgørelsens 1, stk. 2, stilles der som hidtil ikke krav om vandforsyningssteder. Ved udrykning til disse områder indgår som hidtil bl.a. en vandtankvogn i slukningstoget som supplement til automobilsprøjtens medbragte vandmængde, jf. dimensioneringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr Vandforsyningsstedernes indretning m.v Brandhaner I tættere bebyggede områder med kommunale eller private vandværksledninger med en vandføring på mindst 400 liter/min. skal der opstilles brandhaner, jf. vandforsyningsbekendtgørelsens 2. Ved opstilling af nye brandhaner bør brandhanerne opfylde kravene i Dansk Standard, DS

10 Vandforsyning til brandslukning Oktober 1999 Der findes 3 standardtyper af brandhaner: A-, B- og C-brandhaner. A-brandhanen er beregnet til opstilling på vandværksledninger med en vandføring på over liter/min. B-brandhanen er beregnet til opstilling på vandværksledninger med en vandføring på liter/min. Den kan i øvrigt anvendes på alle vandværksledninger. C-brandhanen er beregnet til opstilling på vandværksledninger med en vandføring på indtil 800 liter/min. Brandhanerne er forsynet med A-, B- og C-fastkoblinger ifølge Dansk Standard. Der findes herudover en række ældre brandhaner. Som eksempler kan nævnes KV 16-brandhanen, der anvendes i København. Den svarer i princippet ret nøje til standardbrandhanerne, men er i stedet for en fastkobling forsynet med et udløb med et 104 mm gevind. En anden almindeligt anvendt brandhanetype er 2"-brandhanen med et udløb med et 52 mm gevind. Ved udskiftning af disse ældre brandhaner bør der opstilles brandhaner, der opfylder kravene i Dansk Standard. Til angivelse af brandhanens ydeevne anvendes følgende markering, der anbringes på brandhanens overdel under udløbsdækslet: 1 streg = indtil 500 liter/min. 2 streger = liter/min. 3 streger = liter/min. 4 streger = over liter/min. 8

11 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning Desuden bør brandhanernes ydeevne angives på redningsberedskabets oversigtskort over vandforsyningssteder. Brandhaner er ikke hensigtsmæssige på vandværksledninger med en vandføring på under 400 liter/min. Det er derfor fastsat, at der i tættere bebyggede områder uden vandværksledninger eller med vandværksledninger med en vandføring på under 400 liter/min. skal benyttes de vandforsyningssteder, der er nævnt i vandforsyningsbekendtgørelsens 3, stk. 1. De vandforsyningssteder, der derfor skal findes eller etableres i sådanne områder er omtalt nedenfor. Mulighederne for at erstatte disse vandforsyningssteder med ekstra vandtankvogne er omtalt i afsnit 4. I vandforsyningsbekendtgørelsens 2, stk. 1, er det fastsat, at den indbyrdes afstand mellem brandhanerne ikke må overstige 300 m. I den del af de tættere bebyggede områder, hvor der er boligkvarterer med et større antal etageejendomme med mere end 3 etager, eller hvor der er større industribebyggelse, må den indbyrdes afstand mellem brandhanerne dog ikke overstige 150 m, jf. vandforsyningsbekendtgørelsens 2, stk. 2. Afstanden mellem brandhanerne måles normalt langs veje. Beredskabsstyrelsen kan undtagelsesvis i medfør af vandforsyningsbekendtgørelsens 4, stk. 2, godkende, at afstanden mellem brandhanerne forøges, hvis der på anden måde, f.eks. ved at anvende ekstra vandtankvogne eller ved opstilling af brandhaner med større ydeevne, kan tilvejebringes en tilstrækkelig vandmængde til brandslukning. Ved sådanne godkendelser vil Beredskabsstyrelsen tage udgangspunkt i, at forøgelsen af afstandene mellem brandhanerne ikke må forringe vandforsyningen til brandslukning. Styrelsen vil herved bl.a. lægge vægt 9

12 Vandforsyning til brandslukning Oktober 1999 på, at der kan sikres samme kontinuerlige vandforsyning som ved opstilling af brandhaner med de i 2 fastsatte afstande, og at tidsforbruget ved etablering af vandforsyning i en indsatssituation ikke bliver væsentligt forøget. Beredskabsstyrelsen forudsætter, at denne dispensationsbestemmelse kun vil blive brugt i meget begrænset omfang. Det er kommunalbestyrelsen, der skal foretage vurderingen af, om et tættere bebygget område skal karakteriseres som et område med boligkvarterer med et større antal etageejendomme med mere end 3 etager eller med større industribebyggelse. Beredskabsstyrelsen har ved forespørgsler herom rådgivet kommunerne på grundlag af en helhedsvurdering af området ud fra en beredskabsfaglig bedømmelse af behovet for vandforsyning. I byområder med et større antal bygninger med mere end 3 etager eller med større industribebyggelse og med et udbygget brandhanenet består førsteudrykningens slukningstog i medfør af dimensioneringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 1, af 1 automobilsprøjte 16 og 1 automobildrejestige. Afstanden mellem brandhanerne på 150 m i disse områder skal ses i sammenhæng med, at en automobilsprøjte 16 som minimum kun skal medbringe liter vand. Da denne vandmængde hurtigt kan blive brugt under indsats, kræver opretholdelse af en kontinuerlig vandforsyning, at tidsforbruget til etablering af vandforsyning fra brandhane minimeres ved en tilpas kort afstand fra skadestedet til en brandhane. I byområder uden højere bebyggelse eller større industriområder og med et udbygget brandhanenet består slukningstoget i medfør af dimensioneringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 2, af 1 automobilsprøjte 16 og 1 vandtankvogn. Da en vandtankvogn medfører mindst liter vand, er 10

13 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning en afstand på 300 meter i disse områder fundet tilstrækkelig til at kunne opretholde en kontinuerlig vandforsyning, indtil der kan etableres vandforsyning fra brandhane. Afstanden mellem brandhanerne er således 150 m, når førsteudrykningen sammensættes efter dimensioneringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 1, og afstanden mellem brandhanerne er 300 m, når førsteudrykningen sammensættes efter 7, stk. 2, nr. 2, medmindre Beredskabsstyrelsen undtagelsesvis har godkendt en større afstand efter bestemmelsen i 4, stk. 2. Brandhaner bør males i en farve, f.eks. rød eller gul, der tydeligt markerer dem i forhold til omgivelserne Andre vandforsyningssteder Vandforsyningsbekendtgørelsens 3 indeholder bestemmelser om andre vandforsyningssteder. I tættere bebyggede områder uden kommunale eller private vandværksledninger eller med vandværksledninger med en vandføring på under 400 liter/min. skal der benyttes følgende typer vandforsyningssteder: naturlige vandforråd med tilstrækkelig vandmængde, gravede vandforråd (branddamme) eller andre vandreservoirer med tilstrækkelig vandmængde. Afstanden til disse vandforsyningssteder må ikke overstige 300 m, dvs. den udlagte slangevej må ikke være længere. Beredskabsstyrelsen kan undtagelsesvis i medfør af vandforsyningsbekendtgørelsens 4, stk. 2, godkende, at denne afstand forøges, hvis der på anden måde, f.eks. ved at anvende ekstra vandtankvogne, kan tilvejebringes en tilstrækkelig vandmængde til brandslukning. I sådanne 11

14 Vandforsyning til brandslukning Oktober 1999 godkendelsessager vil Beredskabsstyrelsen anvende den nedenfor i afsnit 4 beskrevne praksis. Vandforsyningsstederne bør afmærkes i overensstemmelse med kravene i Dansk Standard, DS Til vandforsyningsstederne skal der findes en hårdt belagt og fast adgangsvej, og de skal indrettes med opstillingsplads for pumpemateriel. Hvis det er vanskeligt at indrette en sådan tilkørselsvej helt frem til vandforsyningsstedet, kan der i stedet ved fast vej eller standplads indrettes en sugebrønd, der er forbundet med vandforsyningsstedet med en rørledning af tilstrækkelig størrelse. Rørledningen bør ligge så lavt, at sugebrønden ikke løber tør ved sæsonmæssige fald i vandstanden eller ved et stort vandforbrug. Vandforsyningsstederne skal indhegnes på passende måde. Branddamme på offentligt tilgængelige steder bør indhegnes med et mindst 1,5 m højt trådhegn. 4. Vandtankvogne i stedet for andre vandforsyningssteder end brandhaner Beredskabsstyrelsen kan i medfør af vandforsyningsbekendtgørelsens 4, stk. 1, godkende, at kommunalbestyrelsen undlader at benytte de vandforsyningssteder, der er nævnt i bekendtgørelsens 3, dvs. naturlige vandforråd, branddamme eller andre vandreservoirer. Det er ifølge bestemmelsen en betingelse for en sådan godkendelse, der indebærer nedlæggelse af vandforsyningssteder, at der på anden måde, f.eks. ved at anvende ekstra vandtankvogne, kan tilvejebringes en til- 12

15 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning strækkelig vandmængde til brandslukning. I Beredskabsstyrelsens praksis i sager om nedlæggelse af branddamme i områder, der i vandforsyningsmæssig henseende betragtes som tættere bebyggede områder, er denne betingelse anset for opfyldt, hvis der ved hjælp af vandtankvogne kan sikres en kontinuerlig vandforsyning på minimum 500 liter vand pr. minut. Det indebærer, at redningsberedskabet ved nedlæggelse af branddamme eller andre af de i 3 nævnte vandforsyningssteder normalt skal råde over mindst 1 vandtankvogn udover den vandtankvogn, der indgår i slukningstoget. Desuden skal der kunne etableres tilstrækkelig vandforsyning til den endelige brandslukningsindsats, f.eks. ved anvendelse af selvrejsende vandkar (10 m 3 ). Denne praksis er dannet på baggrund af den tidligere tilsvarende praksis før beredskabslovens ikrafttræden på grundlag af reglerne i Justitsministeriets cirkulære nr. 155 af 28. juli 1976 om vandforsyning til brandslukning og bestemmelsen i beredskabslovens 15, stk. 1, hvorefter kommunalbestyrelsen har pligt til at sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. 5. Særlige bygninger eller grundarealer Ifølge vandforsyningsbekendtgørelsens 5 kan kommunalbestyrelsen pålægge ejeren af særligt brandfarlige eller værdifulde bygninger og grundarealer eller af bygninger og grundarealer, hvor der samles mange mennesker, at etablere særskilte vandforsyningssteder til brug for brandslukning. Desuden kan kommunalbestyrelsen efter 5, stk. 2, pålægge ejeren af 13

16 Vandforsyning til brandslukning Oktober 1999 bygningen eller grundarealet at afholde udgifterne til etablering og vedligeholdelse af disse vandforsyningssteder. Vandforsyningsbekendtgørelsens 5 er fastsat i medfør af beredskabslovens 33, stk. 2, nr. 2, hvorefter indenrigsministeren kan fastsætte regler om foranstaltninger, der er nødvendige til at forebygge eller formindske brandfare og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. Bestemmelsen skal sammenholdes med beredskabslovens 35, stk. 1, der fastlægger, at det er kommunalbestyrelsen, der har adgang til at pålægge sådanne foranstaltninger i det omfang, der er fastsat regler herom i medfør af beredskabslovens 33, stk. 2, nr. 2. Bestemmelsen finder kun anvendelse, når bygningen eller grundarealet er beliggende uden for de tættere bebyggede områder i kommunen, hvor kommunalbestyrelsen i medfør af vandforsyningsbekendtgørelsens 1, stk. 1, er forpligtet til at sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Kommunalbestyrelsens afgørelser i medfør af vandforsyningsbekendtgørelsens 5 kan ikke indbringes for Indenrigsministeriet eller Beredskabsstyrelsen. Spørgsmål om kommunalbestyrelsen har tilsidesat lovgivningen, kan dog indbringes for de kommunale tilsynsmyndigheder, jf. 61 i den kommunale styrelseslov. 6. Tilsyn med vandforsyningssteder Kommunalbestyrelsen skal i medfør af vandforsyningsbekendtgørelsens 7 føre tilsyn med vandforsyningsstederne. Det gælder både de vandforsyningssteder, der er omfattet af vandforsyningsbekendtgørelsens 1, stk. 3, samt de vandforsyningssteder, kommunalbestyrelsen har pålagt ejeren af særligt brandfarlige eller værdifulde bygninger og grundarealer 14

17 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning eller af bygninger og grundarealer, hvor der samles mange mennesker, at oprette i medfør af bekendtgørelsens 5. Vandforsyningsstederne skal efterses mindst 2 gange årligt. Det anbefales, at eftersynet normalt foretages i april og oktober måned. På privat ejendom skal kommunalbestyrelsen inden eftersynet foretages indhente ejerens samtykke, jf. vandforsyningsbekendtgørelsens 7, stk. 3. Hvis dette samtykke ikke kan opnås, skal kommunalbestyrelsen indhente en retskendelse med henblik på at gennemføre eftersynet. Disse bestemmelser skal ses på baggrund af, at der ikke er et beredskabsfagligt behov for at gennemføre eftersynene uanmeldt samt ud fra et ønske om at begrænse offentlige myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse. Anvendelse af vandforsyningssteder på privat ejendom under indsats kræver som hidtil hverken tilladelse fra ejeren eller retskendelse. 7. Betaling for vandforbrug til brandslukning m.v. Ved lov nr. 492 af 30. juni 1993 om afgift af ledningsført vand blev der indført en afgift til staten på ledningsført vand. For vandforbrug til brandslukning og brandslukningsøvelser betales der imidlertid normalt ikke statsafgift og driftsbidrag m.v. til vandforsyningen. Det skyldes, at der ikke sker fakturering af vand fra vandværkerne til redningsberedskabet i forbindelse med brandslukningsformål. Det er dog en forudsætning herfor, at forbruget til brandslukningsformål kan rummes inden for de 10 pct. vandspild m.v., som vandværket ikke skal betale 15

18 Vandforsyning til brandslukning Oktober 1999 afgift af. Hvis vandforbruget til brandslukning ikke kan rummes inden for 10 pct. afgiftsfrit ledningstab for det pågældende vandværk, kan der blive tale om, at vandværket skal betale vandafgift af en del af vandforbruget til brandslukning. Der er således ikke tale om en egentlig fritagelse for afgift af ledningsført vand til brandslukningsformål, fordi en sådan fritagelse ikke fremgår direkte af loven om afgift til staten på ledningsført vand. Vand til brandslukningsformål omfatter det vand, der under en brandslukningsindsats tappes fra en brandhane, samt det vand, der bruges i forbindelse med de to årlige eftersyn af brandhanerne. Det vand, der anvendes under øvelser og til opfyldning af brandkøretøjerne efter indsats, er ikke omfattet af denne ordning. Denne afgrænsning af vand til brandslukningsformål skal ses på baggrund af, at mængden af det vand, der tappes fra en brandhane - i modsætning til vand, der eksempelvis tappes på beredskabsstationen - ikke kan måles, da der af hensyn til brandhanernes vandydelse (trykket) ikke bør anbringes vandmålere på brandhanerne. Det bemærkes, at det fremgår af Miljøstyrelsens normalregulativ for private vandforsyninger, at vandforsyningen kan forlange oplysninger fra kommunalbestyrelsen om den forbrugte vandmængde ved brandslukning. Vand til brandslukning, der oppumpes fra branddamme og fra naturlige vandforråd, er altid afgiftsfrit. 16

19 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning 8. Ekspropriation Kommunalbestyrelsen kan med henblik på at tilvejebringe de fornødne vandforsyningssteder - brandhaner, naturlige vandforråd, branddamme eller andre vandreservoirer med tilstrækkelig vandmængde - i medfør af vandforsyningsbekendtgørelsens 8 erhverve disse eller de dertil fornødne arealer ved ekspropriation mod erstatning. Ekspropriation kan dog kun benyttes, hvis de fornødne vandforsyningssteder ikke kan tilvejebringes ved mindelig overenskomst. Ved ekspropriation anvendes de regler, der er fastsat for afståelse af fast ejendom i bekendtgørelse nr. 787 af 28. august 1996 om ekspropriation til redningsberedskabet (ekspropriationsbekendtgørelsen). Denne bekendtgørelse er udsendt til bl.a. samtlige kommunalbestyrelser med Beredskabsstyrelsens meddelelse nr. 96/30 af 23. september Reglerne om fremgangsmåden ved gennemførelse af en ekspropriation er fastlagt i ekspropriationsbekendtgørelsens 6 og 7. Når kommunalbestyrelsen agter at træffe beslutning om ekspropriation, sender den en meddelelse herom til de berørte parter. Desuden bekendtgøres den planlagte ekspropriation i Statstidende og i de lokale blade. Bekendtgørelsen skal angive den eller de ejendomme, den planlagte ekspropriation angår, og hvad den planlagte ekspropriation i øvrigt går ud på. Der kan rejses indsigelse imod den planlagte ekspropriation inden for en frist på 14 dage. Når fristen er udløbet, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvorvidt og i givet fald hvorledes ekspropriationen og de heraf følgende foran- 17

20 Vandforsyning til brandslukning Oktober 1999 staltninger skal gennemføres. Kommunalbestyrelsen sender de berørte parter og øvrige retligt interesserede meddelelse om den trufne ekspropriationsbeslutning. Endelig drager kommunalbestyrelsen omsorg for den fornødne tinglysning af den skete ekspropriation. Ekspropriationsbekendtgørelsen indeholder i 8 og 9 bestemmelser om behandlingen af erstatningsspørgsmålet. Kommunalbestyrelsen skal senest 14 dage efter beslutningen om ekspropriation sende de erstatningsberettigede forslag til erstatning. Opnås mindelig overenskomst ikke senest 8 uger efter, at erstatningsforslag er sendt, skal kommunalbestyrelsen indbringe erstatningsspørgsmålet for taksationskommissionen. Vejlovens bestemmelser om sagens behandling ved taksationsmyndighederne anvendes med de fornødne tillempelser, f.eks. således at kommunalbestyrelsen træder i stedet for vejbestyrelsen. Fristen på 8 uger er ikke til hinder for, at erstatningsspørgsmålet indbringes for taksationsmyndighederne på et tidligere tidspunkt, hvis kommunalbestyrelsen finder grundlag for at antage, at der ikke kan opnås enighed herom. Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne i forbindelse med ekspropriationens gennemførelse, herunder udgifterne til taksationsforretningen. Taksationsmyndighederne kan kræve, at kommunalbestyrelsen forskudsvis indbetaler beløb til dækning heraf. 18

21 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning I medfør af ekspropriationsbekendtgørelsens 10 har kommunalbestyrelsen mulighed for at få sit oplysningsbehov tilgodeset ved vurderingen af de vandforsyningssteder eller arealer, der ønskes eksproprieret. Når ekspropriationen er gennemført, fortrænger kommunalbestyrelsens rettigheder andre rettigheder over det eksproprierede i det omfang, benyttelsen til vandforsyning til brandslukning gør det nødvendigt, jf. bekendtgørelsens 11. Beslutningen om ekspropriation kan i medfør af ekspropriationsbekendtgørelsen påklages til Indenrigsministeriet. En sådan klage har ikke opsættende virkning for gennemførelse af ekspropriationsforretningen. 19

22 Vandforsyning til brandslukning Oktober

23 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning Bilag Bekendtgørelse om vandforsyning til brandslukning I medfør af 15, stk. 2, 33, stk. 2, nr. 2, og 38, stk. 1 og 7, i beredskabsloven, lov nr af 23. december 1992, fastsættes: 1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der i ethvert tættere bebygget område af kommunen findes vandforsyningssteder med en tilstrækkelig kapacitet og indbyrdes afstand, således at der kan ydes en forsvarlig slukningsindsats ved brand. Stk. 2. Ved tættere bebygget område forstås i denne bekendtgørelse byområder med tættere bebyggelse og andre sammenhængende bebyggelser, herunder villa- og erhvervsbebyggelser, landsbyer, sommerhusbebyggelser eller tilsvarende bebyggelser. Stk. 3. Ved vandforsyningssteder forstås brandhaner, naturlige vandforråd, gravede vandforråd (branddamme) eller andre vandreservoirer med tilstrækkelig vandmængde. 2. I tættere bebyggede områder med kommunale eller private vandværksledninger med en vandføring på mindst 400 liter /min. skal der opstilles brandhaner i en indbyrdes afstand, der ikke må overstige 300 m. Stk. 2. I tættere bebyggede områder med kommunale eller private vandværksledninger med en vandføring på mindst 400 liter/min. og med boligkvarterer med et større antal etageejendomme med mere end 3 etager eller med større industribebyggelse må den indbyrdes afstand mellem brandhanerne ikke overstige 150 m. 3. I tættere bebyggede områder uden kommunale eller private vandværksledninger eller med vandværksledninger med en vandføring på 21

24 Vandforsyning til brandslukning Oktober 1999 under 400 liter/min. skal som vandforsyningssteder benyttes 1) naturlige vandforråd med tilstrækkelig vandmængde, 2) gravede vandforråd (branddamme) eller 3) andre vandreservoirer med tilstrækkelig vandmængde. Stk. 2. Afstanden til de vandforsyningssteder, der er nævnt i stk. 1, må ikke overstige 300 m. Stk. 3. Til de vandforsyningssteder, der er nævnt i stk. 1, skal der findes en hårdt belagt og fast adgangsvej. Vandforsyningsstederne skal indrettes med opstillingsplads for pumpemateriel og afmærkes og indhegnes på passende måde. 4. Beredskabsstyrelsen kan godkende, at kommunalbestyrelsen undlader at benytte de vandforsyningssteder, der er nævnt i 3, hvis der på anden måde, f.eks. ved at anvende ekstra vandtankvogne, kan tilvejebringes en tilstrækkelig vandmængde til brandslukning. Stk. 2. Beredskabsstyrelsen kan godkende, at de i 2, stk. 1 og 2, og 3, stk. 2, fastsatte afstande forøges, hvis der på anden måde, f.eks. ved at anvende ekstra vandtankvogne eller ved opstilling af brandhaner med større ydeevne, kan tilvejebringes en tilstrækkelig vandmængde til brandslukning. 5. Kommunalbestyrelsen kan pålægge ejeren af særligt brandfarlige eller værdifulde bygninger og grundarealer eller af bygninger og grundarealer, hvor der samles mange mennesker, at etablere særskilte vandforsyningssteder til brug for brandslukning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan pålægge ejeren af bygningen eller grundarealet at afholde udgifterne til etablering og vedligeholdelse af den særskilte vandforsyning. 6. Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved etableringen og vedligeholdelsen af de vandforsyningssteder, der er nævnt i 1, stk

25 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning 7. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at vandforsyningsstederne, jf. 1, stk. 3, er i brugbar stand. Vandforsyningsstederne skal efterses mindst 2 gange årligt. Stk. 2. Tilsynet i stk. 1 omfatter også de vandforsyningssteder, der er etableret i medfør af 5, stk. 1. Stk. 3. Ved eftersyn af vandforsyningssteder på privat ejendom skal kommunalbestyrelsen indhente samtykke hos ejeren. Hvis ejerens samtykke ikke opnås, skal eftersynet ske efter indhentet retskendelse. 8. Hvis der ikke ved mindelig overenskomst kan tilvejebringes de fornødne vandforsyningssteder, jf. 1, stk. 3, kan disse eller de dertil fornødne arealer, jf. 3, stk. 3, af kommunalbestyrelsen erhverves ved ekspropriation efter samme regler, som gælder for afståelse af ejendom til brug for redningsberedskabet. 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj Stk. 2. Samtidig ophæves Justitsministeriets cirkulære af 28. juli 1976 om vandforsyning til brandslukning. Indenrigsministeriet, den 6. april 1999 Thorkild Simonsen /Anders Nørregaard 23

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af beredskabsloven

Bekendtgørelse af beredskabsloven LBK nr 137 af 01/03/2004 Bekendtgørelse af beredskabsloven Herved bekendtgøres beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 293 af 30.

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Beredskabsloven. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Kapitel 2 Det statslige redningsberedskab. Kapitel 3 Det kommunale redningsberedskab

Beredskabsloven. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Kapitel 2 Det statslige redningsberedskab. Kapitel 3 Det kommunale redningsberedskab 660 af 10/06 2009. Beredskabsloven Beredskabsloven Nr. 1054 af 23. december 1992 Indenrigsministeriet Jf. lovbek. nr. 660 af 10. juni 2009 Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk Regulativ for afbrænding i Slagelse Kommune August 2009 Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk 1 1. GENERELT...3 Brandhensyn...3 Miljøhensyn...3 Hvad

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

PROTOKOL. over. Torsdag den 10 juli 2008 kl.9.00 mødtes repræsentanter for Odder Kommune med de berørte lodsejere.

PROTOKOL. over. Torsdag den 10 juli 2008 kl.9.00 mødtes repræsentanter for Odder Kommune med de berørte lodsejere. PROTOKOL over Åstedsforretning afholdt i henhold til lov om offentlige veje, LBK nr. 671 af 19.08.99, 43, 45, 47-49 og 51-67 vedrørende erhvervelse af areal til svingbane på Rådhusgade. Torsdag den 10

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

I N T R O D U K T I O N

I N T R O D U K T I O N I N T R O D U K T I O N Det er amtsrådets ansvar at skabe sikre og hensigtsmæssige vej- og trafikforhold til gavn for den nordjyske befolkning. Til dette formål kan amtsrådet blandt andet ved ekspropriation

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transport- og Energimin., j.nr. 500-13 Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

TAKSTER OG GEBYRER I 2013

TAKSTER OG GEBYRER I 2013 Rev. 08-02-2013 Område Enhed 2013 Note 2013 Inkl. Moms Ex. Moms Vandforsyning Driftsbidrag - fast, pr. hovedmåler kr./år 1.221,25 977,00 - variabelt, pr. m 3 kr./m³ 9,48 7,58 - statsafgift (kr. 5,46 Ekskl.

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune.

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune. Vedtægter for Veksø Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. juli 1903, er et interessentskab, hvis navn er Veksø Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Egedal kommune. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 53 For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Vedtægt for Harboøre Pumpelag Baggrunden for oprettelsen af et nyt stort pumpelag er behovet for at sikre, at de arealer, som er omfattet af pumpelaget, fremover kan benyttes til de formål, som de bruges

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere