Vejledning om vandforsyning til brandslukning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om vandforsyning til brandslukning"

Transkript

1 Vejledning om vandforsyning til brandslukning

2

3 Vejledning om vandforsyning til brandslukning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej Birkerød Telefon: Telefax: E-post: Oplag: (findes på Trykt hos Beredskabsstyrelsen ISBN B 1848-BER/99 Oktober 1999

4

5 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kommunalbestyrelsens pligt til etablering af vandforsyningssteder Vandforsyningsstedernes indretning m.v Brandhaner Andre vandforsyningssteder Vandtankvogne i stedet for andre vandforsyningssteder end brandhaner Særlige bygninger eller grundarealer Tilsyn med vandforsyningssteder Betaling for vandforbrug til brandslukning m.v Ekspropriation...17 Bilag: Bekendtgørelse om vandforsyning til brandslukning

6 Vandforsyning til brandslukning Oktober

7 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning 1. Indledning Ifølge 15, stk. 1, i beredskabsloven, lov nr af 23. december 1992, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Bekendtgørelse nr. 207 af 6. april 1999 om vandforsyning til brandslukning (vandforsyningsbekendtgørelsen) er udstedt i medfør af beredskabslovens 15, stk. 2, hvorefter indenrigsministeren fastsætter regler om vandforsyning til brandslukning, samt i medfør af 33, stk. 2, nr. 2, om foranstaltninger til at sikre slukningsmuligheder i tilfælde af brand og 38, stk. 1 og 7, om ekspropriation til brug for redningsberedskabet. Bekendtgørelsen er optrykt som bilag til denne vejledning. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. maj 1999, og erstattede Justitsministeriets cirkulære nr. 155 af 28. juli 1976 om vandforsyning til brandslukning. Bekendtgørelsens bestemmelser svarer i alt væsentligt med redaktionelle ændringer til reglerne i den tidligere brandlov og til cirkulæret om vandforsyning til brandslukning. Der er dog foretaget en forenkling af reglerne og en sproglig justering med henblik på at sikre overensstemmelse med sprogbrugen i beredskabsloven og de i medfør heraf fastsatte administrative forskrifter. 2. Kommunalbestyrelsens pligt til etablering af vandforsyningssteder Kommunalbestyrelsen skal ifølge vandforsyningsbekendtgørelsens 1 sørge for, at der i ethvert tættere bebygget område af kommunen findes vandforsyningssteder med en tilstrækkelig kapacitet og indbyrdes afstand, således at der kan ydes en forsvarlig slukningsindsats ved brand. 5

8 Vandforsyning til brandslukning Oktober 1999 "Tættere bebygget område" i vandforsyningsbekendtgørelsen er defineret i bekendtgørelsens 1, stk. 2. Det er byområder med tættere bebyggelse og andre sammenhængende bebyggelser, herunder villa- og erhvervsbebyggelser, landsbyer, sommerhusområder eller tilsvarende bebyggelser. Denne definition af "tættere bebygget område" svarer således ikke til begrebet "områder med tættere bebyggelse" i 6, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 730 af 10. august 1994 om det kommunale redningsberedskabs organisation, virksomhed, materiel og dimensionering (dimensioneringsbekendtgørelsen). Vandforsyningsbekendtgørelsens definition af "tættere bebygget område" svarer derimod til begrebet "tættere bebygget del", der anvendtes i cirkulæret om vandforsyning til brandslukning som kriterium for pligten til at etablere vandforsyningssteder. "Tættere bebygget område" i vandforsyningsbekendtgørelsen omfatter områder med tættere bebyggelse, hvortil udrykningstiden ikke må overstige 10 minutter, jf. dimensioneringsbekendtgørelsens 6, nr. 1. Endvidere omfatter "tættere bebygget område" hovedparten af de områder med spredt bebyggelse, hvortil udrykningstiden efter dimensioneringsbekendtgørelsens 6, nr. 2, ikke må overstige 15 minutter, dvs. visse sammenhængende villa- og erhvervsbebyggelser, landsbyer, mange sommerhusbebyggelser og andre tilsvarende bebyggelser. Med hensyn til sommerhusbebyggelser bemærkes, at det som hidtil drejer sig om sommerhusområder, der er sammenbygget med landsbyer eller andre bysamfund, eller hvor der er risiko for brandspredning som følge af bebyggelsens art samt bevoksningens karakter. 6

9 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning Vandforsyningssteder defineres i vandforsyningsbekendtgørelsens 1, stk. 3, som brandhaner, naturlige vandforråd, gravede vandforråd (branddamme) eller andre vandreservoirer med tilstrækkelig vandmængde. Som eksempler på andre vandreservoirer kan nævnes vandværkers reservoirer, boringer til vandingsanlæg på landbrugsbedrifter, svømmehaller, friluftsbade og badelande. Hvor kommunalbestyrelsen ifølge vandforsyningsbekendtgørelsens bestemmelser skal etablere vandforsyningssteder, er den i medfør af vandforsyningsbekendtgørelsens 6 forpligtet til at afholde udgifterne ved etablering og vedligeholdelse af dem. Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere vandforsyningssteder eller de fornødne arealer til vandforsyningssteder i medfør af vandforsyningsbekendtgørelsens 8. Der henvises nærmere til afsnit 8. I områder, der ikke er omfattet af vandforsyningsbekendtgørelsens 1, stk. 2, stilles der som hidtil ikke krav om vandforsyningssteder. Ved udrykning til disse områder indgår som hidtil bl.a. en vandtankvogn i slukningstoget som supplement til automobilsprøjtens medbragte vandmængde, jf. dimensioneringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr Vandforsyningsstedernes indretning m.v Brandhaner I tættere bebyggede områder med kommunale eller private vandværksledninger med en vandføring på mindst 400 liter/min. skal der opstilles brandhaner, jf. vandforsyningsbekendtgørelsens 2. Ved opstilling af nye brandhaner bør brandhanerne opfylde kravene i Dansk Standard, DS

10 Vandforsyning til brandslukning Oktober 1999 Der findes 3 standardtyper af brandhaner: A-, B- og C-brandhaner. A-brandhanen er beregnet til opstilling på vandværksledninger med en vandføring på over liter/min. B-brandhanen er beregnet til opstilling på vandværksledninger med en vandføring på liter/min. Den kan i øvrigt anvendes på alle vandværksledninger. C-brandhanen er beregnet til opstilling på vandværksledninger med en vandføring på indtil 800 liter/min. Brandhanerne er forsynet med A-, B- og C-fastkoblinger ifølge Dansk Standard. Der findes herudover en række ældre brandhaner. Som eksempler kan nævnes KV 16-brandhanen, der anvendes i København. Den svarer i princippet ret nøje til standardbrandhanerne, men er i stedet for en fastkobling forsynet med et udløb med et 104 mm gevind. En anden almindeligt anvendt brandhanetype er 2"-brandhanen med et udløb med et 52 mm gevind. Ved udskiftning af disse ældre brandhaner bør der opstilles brandhaner, der opfylder kravene i Dansk Standard. Til angivelse af brandhanens ydeevne anvendes følgende markering, der anbringes på brandhanens overdel under udløbsdækslet: 1 streg = indtil 500 liter/min. 2 streger = liter/min. 3 streger = liter/min. 4 streger = over liter/min. 8

11 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning Desuden bør brandhanernes ydeevne angives på redningsberedskabets oversigtskort over vandforsyningssteder. Brandhaner er ikke hensigtsmæssige på vandværksledninger med en vandføring på under 400 liter/min. Det er derfor fastsat, at der i tættere bebyggede områder uden vandværksledninger eller med vandværksledninger med en vandføring på under 400 liter/min. skal benyttes de vandforsyningssteder, der er nævnt i vandforsyningsbekendtgørelsens 3, stk. 1. De vandforsyningssteder, der derfor skal findes eller etableres i sådanne områder er omtalt nedenfor. Mulighederne for at erstatte disse vandforsyningssteder med ekstra vandtankvogne er omtalt i afsnit 4. I vandforsyningsbekendtgørelsens 2, stk. 1, er det fastsat, at den indbyrdes afstand mellem brandhanerne ikke må overstige 300 m. I den del af de tættere bebyggede områder, hvor der er boligkvarterer med et større antal etageejendomme med mere end 3 etager, eller hvor der er større industribebyggelse, må den indbyrdes afstand mellem brandhanerne dog ikke overstige 150 m, jf. vandforsyningsbekendtgørelsens 2, stk. 2. Afstanden mellem brandhanerne måles normalt langs veje. Beredskabsstyrelsen kan undtagelsesvis i medfør af vandforsyningsbekendtgørelsens 4, stk. 2, godkende, at afstanden mellem brandhanerne forøges, hvis der på anden måde, f.eks. ved at anvende ekstra vandtankvogne eller ved opstilling af brandhaner med større ydeevne, kan tilvejebringes en tilstrækkelig vandmængde til brandslukning. Ved sådanne godkendelser vil Beredskabsstyrelsen tage udgangspunkt i, at forøgelsen af afstandene mellem brandhanerne ikke må forringe vandforsyningen til brandslukning. Styrelsen vil herved bl.a. lægge vægt 9

12 Vandforsyning til brandslukning Oktober 1999 på, at der kan sikres samme kontinuerlige vandforsyning som ved opstilling af brandhaner med de i 2 fastsatte afstande, og at tidsforbruget ved etablering af vandforsyning i en indsatssituation ikke bliver væsentligt forøget. Beredskabsstyrelsen forudsætter, at denne dispensationsbestemmelse kun vil blive brugt i meget begrænset omfang. Det er kommunalbestyrelsen, der skal foretage vurderingen af, om et tættere bebygget område skal karakteriseres som et område med boligkvarterer med et større antal etageejendomme med mere end 3 etager eller med større industribebyggelse. Beredskabsstyrelsen har ved forespørgsler herom rådgivet kommunerne på grundlag af en helhedsvurdering af området ud fra en beredskabsfaglig bedømmelse af behovet for vandforsyning. I byområder med et større antal bygninger med mere end 3 etager eller med større industribebyggelse og med et udbygget brandhanenet består førsteudrykningens slukningstog i medfør af dimensioneringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 1, af 1 automobilsprøjte 16 og 1 automobildrejestige. Afstanden mellem brandhanerne på 150 m i disse områder skal ses i sammenhæng med, at en automobilsprøjte 16 som minimum kun skal medbringe liter vand. Da denne vandmængde hurtigt kan blive brugt under indsats, kræver opretholdelse af en kontinuerlig vandforsyning, at tidsforbruget til etablering af vandforsyning fra brandhane minimeres ved en tilpas kort afstand fra skadestedet til en brandhane. I byområder uden højere bebyggelse eller større industriområder og med et udbygget brandhanenet består slukningstoget i medfør af dimensioneringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 2, af 1 automobilsprøjte 16 og 1 vandtankvogn. Da en vandtankvogn medfører mindst liter vand, er 10

13 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning en afstand på 300 meter i disse områder fundet tilstrækkelig til at kunne opretholde en kontinuerlig vandforsyning, indtil der kan etableres vandforsyning fra brandhane. Afstanden mellem brandhanerne er således 150 m, når førsteudrykningen sammensættes efter dimensioneringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 1, og afstanden mellem brandhanerne er 300 m, når førsteudrykningen sammensættes efter 7, stk. 2, nr. 2, medmindre Beredskabsstyrelsen undtagelsesvis har godkendt en større afstand efter bestemmelsen i 4, stk. 2. Brandhaner bør males i en farve, f.eks. rød eller gul, der tydeligt markerer dem i forhold til omgivelserne Andre vandforsyningssteder Vandforsyningsbekendtgørelsens 3 indeholder bestemmelser om andre vandforsyningssteder. I tættere bebyggede områder uden kommunale eller private vandværksledninger eller med vandværksledninger med en vandføring på under 400 liter/min. skal der benyttes følgende typer vandforsyningssteder: naturlige vandforråd med tilstrækkelig vandmængde, gravede vandforråd (branddamme) eller andre vandreservoirer med tilstrækkelig vandmængde. Afstanden til disse vandforsyningssteder må ikke overstige 300 m, dvs. den udlagte slangevej må ikke være længere. Beredskabsstyrelsen kan undtagelsesvis i medfør af vandforsyningsbekendtgørelsens 4, stk. 2, godkende, at denne afstand forøges, hvis der på anden måde, f.eks. ved at anvende ekstra vandtankvogne, kan tilvejebringes en tilstrækkelig vandmængde til brandslukning. I sådanne 11

14 Vandforsyning til brandslukning Oktober 1999 godkendelsessager vil Beredskabsstyrelsen anvende den nedenfor i afsnit 4 beskrevne praksis. Vandforsyningsstederne bør afmærkes i overensstemmelse med kravene i Dansk Standard, DS Til vandforsyningsstederne skal der findes en hårdt belagt og fast adgangsvej, og de skal indrettes med opstillingsplads for pumpemateriel. Hvis det er vanskeligt at indrette en sådan tilkørselsvej helt frem til vandforsyningsstedet, kan der i stedet ved fast vej eller standplads indrettes en sugebrønd, der er forbundet med vandforsyningsstedet med en rørledning af tilstrækkelig størrelse. Rørledningen bør ligge så lavt, at sugebrønden ikke løber tør ved sæsonmæssige fald i vandstanden eller ved et stort vandforbrug. Vandforsyningsstederne skal indhegnes på passende måde. Branddamme på offentligt tilgængelige steder bør indhegnes med et mindst 1,5 m højt trådhegn. 4. Vandtankvogne i stedet for andre vandforsyningssteder end brandhaner Beredskabsstyrelsen kan i medfør af vandforsyningsbekendtgørelsens 4, stk. 1, godkende, at kommunalbestyrelsen undlader at benytte de vandforsyningssteder, der er nævnt i bekendtgørelsens 3, dvs. naturlige vandforråd, branddamme eller andre vandreservoirer. Det er ifølge bestemmelsen en betingelse for en sådan godkendelse, der indebærer nedlæggelse af vandforsyningssteder, at der på anden måde, f.eks. ved at anvende ekstra vandtankvogne, kan tilvejebringes en til- 12

15 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning strækkelig vandmængde til brandslukning. I Beredskabsstyrelsens praksis i sager om nedlæggelse af branddamme i områder, der i vandforsyningsmæssig henseende betragtes som tættere bebyggede områder, er denne betingelse anset for opfyldt, hvis der ved hjælp af vandtankvogne kan sikres en kontinuerlig vandforsyning på minimum 500 liter vand pr. minut. Det indebærer, at redningsberedskabet ved nedlæggelse af branddamme eller andre af de i 3 nævnte vandforsyningssteder normalt skal råde over mindst 1 vandtankvogn udover den vandtankvogn, der indgår i slukningstoget. Desuden skal der kunne etableres tilstrækkelig vandforsyning til den endelige brandslukningsindsats, f.eks. ved anvendelse af selvrejsende vandkar (10 m 3 ). Denne praksis er dannet på baggrund af den tidligere tilsvarende praksis før beredskabslovens ikrafttræden på grundlag af reglerne i Justitsministeriets cirkulære nr. 155 af 28. juli 1976 om vandforsyning til brandslukning og bestemmelsen i beredskabslovens 15, stk. 1, hvorefter kommunalbestyrelsen har pligt til at sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. 5. Særlige bygninger eller grundarealer Ifølge vandforsyningsbekendtgørelsens 5 kan kommunalbestyrelsen pålægge ejeren af særligt brandfarlige eller værdifulde bygninger og grundarealer eller af bygninger og grundarealer, hvor der samles mange mennesker, at etablere særskilte vandforsyningssteder til brug for brandslukning. Desuden kan kommunalbestyrelsen efter 5, stk. 2, pålægge ejeren af 13

16 Vandforsyning til brandslukning Oktober 1999 bygningen eller grundarealet at afholde udgifterne til etablering og vedligeholdelse af disse vandforsyningssteder. Vandforsyningsbekendtgørelsens 5 er fastsat i medfør af beredskabslovens 33, stk. 2, nr. 2, hvorefter indenrigsministeren kan fastsætte regler om foranstaltninger, der er nødvendige til at forebygge eller formindske brandfare og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. Bestemmelsen skal sammenholdes med beredskabslovens 35, stk. 1, der fastlægger, at det er kommunalbestyrelsen, der har adgang til at pålægge sådanne foranstaltninger i det omfang, der er fastsat regler herom i medfør af beredskabslovens 33, stk. 2, nr. 2. Bestemmelsen finder kun anvendelse, når bygningen eller grundarealet er beliggende uden for de tættere bebyggede områder i kommunen, hvor kommunalbestyrelsen i medfør af vandforsyningsbekendtgørelsens 1, stk. 1, er forpligtet til at sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Kommunalbestyrelsens afgørelser i medfør af vandforsyningsbekendtgørelsens 5 kan ikke indbringes for Indenrigsministeriet eller Beredskabsstyrelsen. Spørgsmål om kommunalbestyrelsen har tilsidesat lovgivningen, kan dog indbringes for de kommunale tilsynsmyndigheder, jf. 61 i den kommunale styrelseslov. 6. Tilsyn med vandforsyningssteder Kommunalbestyrelsen skal i medfør af vandforsyningsbekendtgørelsens 7 føre tilsyn med vandforsyningsstederne. Det gælder både de vandforsyningssteder, der er omfattet af vandforsyningsbekendtgørelsens 1, stk. 3, samt de vandforsyningssteder, kommunalbestyrelsen har pålagt ejeren af særligt brandfarlige eller værdifulde bygninger og grundarealer 14

17 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning eller af bygninger og grundarealer, hvor der samles mange mennesker, at oprette i medfør af bekendtgørelsens 5. Vandforsyningsstederne skal efterses mindst 2 gange årligt. Det anbefales, at eftersynet normalt foretages i april og oktober måned. På privat ejendom skal kommunalbestyrelsen inden eftersynet foretages indhente ejerens samtykke, jf. vandforsyningsbekendtgørelsens 7, stk. 3. Hvis dette samtykke ikke kan opnås, skal kommunalbestyrelsen indhente en retskendelse med henblik på at gennemføre eftersynet. Disse bestemmelser skal ses på baggrund af, at der ikke er et beredskabsfagligt behov for at gennemføre eftersynene uanmeldt samt ud fra et ønske om at begrænse offentlige myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse. Anvendelse af vandforsyningssteder på privat ejendom under indsats kræver som hidtil hverken tilladelse fra ejeren eller retskendelse. 7. Betaling for vandforbrug til brandslukning m.v. Ved lov nr. 492 af 30. juni 1993 om afgift af ledningsført vand blev der indført en afgift til staten på ledningsført vand. For vandforbrug til brandslukning og brandslukningsøvelser betales der imidlertid normalt ikke statsafgift og driftsbidrag m.v. til vandforsyningen. Det skyldes, at der ikke sker fakturering af vand fra vandværkerne til redningsberedskabet i forbindelse med brandslukningsformål. Det er dog en forudsætning herfor, at forbruget til brandslukningsformål kan rummes inden for de 10 pct. vandspild m.v., som vandværket ikke skal betale 15

18 Vandforsyning til brandslukning Oktober 1999 afgift af. Hvis vandforbruget til brandslukning ikke kan rummes inden for 10 pct. afgiftsfrit ledningstab for det pågældende vandværk, kan der blive tale om, at vandværket skal betale vandafgift af en del af vandforbruget til brandslukning. Der er således ikke tale om en egentlig fritagelse for afgift af ledningsført vand til brandslukningsformål, fordi en sådan fritagelse ikke fremgår direkte af loven om afgift til staten på ledningsført vand. Vand til brandslukningsformål omfatter det vand, der under en brandslukningsindsats tappes fra en brandhane, samt det vand, der bruges i forbindelse med de to årlige eftersyn af brandhanerne. Det vand, der anvendes under øvelser og til opfyldning af brandkøretøjerne efter indsats, er ikke omfattet af denne ordning. Denne afgrænsning af vand til brandslukningsformål skal ses på baggrund af, at mængden af det vand, der tappes fra en brandhane - i modsætning til vand, der eksempelvis tappes på beredskabsstationen - ikke kan måles, da der af hensyn til brandhanernes vandydelse (trykket) ikke bør anbringes vandmålere på brandhanerne. Det bemærkes, at det fremgår af Miljøstyrelsens normalregulativ for private vandforsyninger, at vandforsyningen kan forlange oplysninger fra kommunalbestyrelsen om den forbrugte vandmængde ved brandslukning. Vand til brandslukning, der oppumpes fra branddamme og fra naturlige vandforråd, er altid afgiftsfrit. 16

19 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning 8. Ekspropriation Kommunalbestyrelsen kan med henblik på at tilvejebringe de fornødne vandforsyningssteder - brandhaner, naturlige vandforråd, branddamme eller andre vandreservoirer med tilstrækkelig vandmængde - i medfør af vandforsyningsbekendtgørelsens 8 erhverve disse eller de dertil fornødne arealer ved ekspropriation mod erstatning. Ekspropriation kan dog kun benyttes, hvis de fornødne vandforsyningssteder ikke kan tilvejebringes ved mindelig overenskomst. Ved ekspropriation anvendes de regler, der er fastsat for afståelse af fast ejendom i bekendtgørelse nr. 787 af 28. august 1996 om ekspropriation til redningsberedskabet (ekspropriationsbekendtgørelsen). Denne bekendtgørelse er udsendt til bl.a. samtlige kommunalbestyrelser med Beredskabsstyrelsens meddelelse nr. 96/30 af 23. september Reglerne om fremgangsmåden ved gennemførelse af en ekspropriation er fastlagt i ekspropriationsbekendtgørelsens 6 og 7. Når kommunalbestyrelsen agter at træffe beslutning om ekspropriation, sender den en meddelelse herom til de berørte parter. Desuden bekendtgøres den planlagte ekspropriation i Statstidende og i de lokale blade. Bekendtgørelsen skal angive den eller de ejendomme, den planlagte ekspropriation angår, og hvad den planlagte ekspropriation i øvrigt går ud på. Der kan rejses indsigelse imod den planlagte ekspropriation inden for en frist på 14 dage. Når fristen er udløbet, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvorvidt og i givet fald hvorledes ekspropriationen og de heraf følgende foran- 17

20 Vandforsyning til brandslukning Oktober 1999 staltninger skal gennemføres. Kommunalbestyrelsen sender de berørte parter og øvrige retligt interesserede meddelelse om den trufne ekspropriationsbeslutning. Endelig drager kommunalbestyrelsen omsorg for den fornødne tinglysning af den skete ekspropriation. Ekspropriationsbekendtgørelsen indeholder i 8 og 9 bestemmelser om behandlingen af erstatningsspørgsmålet. Kommunalbestyrelsen skal senest 14 dage efter beslutningen om ekspropriation sende de erstatningsberettigede forslag til erstatning. Opnås mindelig overenskomst ikke senest 8 uger efter, at erstatningsforslag er sendt, skal kommunalbestyrelsen indbringe erstatningsspørgsmålet for taksationskommissionen. Vejlovens bestemmelser om sagens behandling ved taksationsmyndighederne anvendes med de fornødne tillempelser, f.eks. således at kommunalbestyrelsen træder i stedet for vejbestyrelsen. Fristen på 8 uger er ikke til hinder for, at erstatningsspørgsmålet indbringes for taksationsmyndighederne på et tidligere tidspunkt, hvis kommunalbestyrelsen finder grundlag for at antage, at der ikke kan opnås enighed herom. Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne i forbindelse med ekspropriationens gennemførelse, herunder udgifterne til taksationsforretningen. Taksationsmyndighederne kan kræve, at kommunalbestyrelsen forskudsvis indbetaler beløb til dækning heraf. 18

21 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning I medfør af ekspropriationsbekendtgørelsens 10 har kommunalbestyrelsen mulighed for at få sit oplysningsbehov tilgodeset ved vurderingen af de vandforsyningssteder eller arealer, der ønskes eksproprieret. Når ekspropriationen er gennemført, fortrænger kommunalbestyrelsens rettigheder andre rettigheder over det eksproprierede i det omfang, benyttelsen til vandforsyning til brandslukning gør det nødvendigt, jf. bekendtgørelsens 11. Beslutningen om ekspropriation kan i medfør af ekspropriationsbekendtgørelsen påklages til Indenrigsministeriet. En sådan klage har ikke opsættende virkning for gennemførelse af ekspropriationsforretningen. 19

22 Vandforsyning til brandslukning Oktober

23 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning Bilag Bekendtgørelse om vandforsyning til brandslukning I medfør af 15, stk. 2, 33, stk. 2, nr. 2, og 38, stk. 1 og 7, i beredskabsloven, lov nr af 23. december 1992, fastsættes: 1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der i ethvert tættere bebygget område af kommunen findes vandforsyningssteder med en tilstrækkelig kapacitet og indbyrdes afstand, således at der kan ydes en forsvarlig slukningsindsats ved brand. Stk. 2. Ved tættere bebygget område forstås i denne bekendtgørelse byområder med tættere bebyggelse og andre sammenhængende bebyggelser, herunder villa- og erhvervsbebyggelser, landsbyer, sommerhusbebyggelser eller tilsvarende bebyggelser. Stk. 3. Ved vandforsyningssteder forstås brandhaner, naturlige vandforråd, gravede vandforråd (branddamme) eller andre vandreservoirer med tilstrækkelig vandmængde. 2. I tættere bebyggede områder med kommunale eller private vandværksledninger med en vandføring på mindst 400 liter /min. skal der opstilles brandhaner i en indbyrdes afstand, der ikke må overstige 300 m. Stk. 2. I tættere bebyggede områder med kommunale eller private vandværksledninger med en vandføring på mindst 400 liter/min. og med boligkvarterer med et større antal etageejendomme med mere end 3 etager eller med større industribebyggelse må den indbyrdes afstand mellem brandhanerne ikke overstige 150 m. 3. I tættere bebyggede områder uden kommunale eller private vandværksledninger eller med vandværksledninger med en vandføring på 21

24 Vandforsyning til brandslukning Oktober 1999 under 400 liter/min. skal som vandforsyningssteder benyttes 1) naturlige vandforråd med tilstrækkelig vandmængde, 2) gravede vandforråd (branddamme) eller 3) andre vandreservoirer med tilstrækkelig vandmængde. Stk. 2. Afstanden til de vandforsyningssteder, der er nævnt i stk. 1, må ikke overstige 300 m. Stk. 3. Til de vandforsyningssteder, der er nævnt i stk. 1, skal der findes en hårdt belagt og fast adgangsvej. Vandforsyningsstederne skal indrettes med opstillingsplads for pumpemateriel og afmærkes og indhegnes på passende måde. 4. Beredskabsstyrelsen kan godkende, at kommunalbestyrelsen undlader at benytte de vandforsyningssteder, der er nævnt i 3, hvis der på anden måde, f.eks. ved at anvende ekstra vandtankvogne, kan tilvejebringes en tilstrækkelig vandmængde til brandslukning. Stk. 2. Beredskabsstyrelsen kan godkende, at de i 2, stk. 1 og 2, og 3, stk. 2, fastsatte afstande forøges, hvis der på anden måde, f.eks. ved at anvende ekstra vandtankvogne eller ved opstilling af brandhaner med større ydeevne, kan tilvejebringes en tilstrækkelig vandmængde til brandslukning. 5. Kommunalbestyrelsen kan pålægge ejeren af særligt brandfarlige eller værdifulde bygninger og grundarealer eller af bygninger og grundarealer, hvor der samles mange mennesker, at etablere særskilte vandforsyningssteder til brug for brandslukning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan pålægge ejeren af bygningen eller grundarealet at afholde udgifterne til etablering og vedligeholdelse af den særskilte vandforsyning. 6. Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved etableringen og vedligeholdelsen af de vandforsyningssteder, der er nævnt i 1, stk

25 Oktober 1999 Vandforsyning til brandslukning 7. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at vandforsyningsstederne, jf. 1, stk. 3, er i brugbar stand. Vandforsyningsstederne skal efterses mindst 2 gange årligt. Stk. 2. Tilsynet i stk. 1 omfatter også de vandforsyningssteder, der er etableret i medfør af 5, stk. 1. Stk. 3. Ved eftersyn af vandforsyningssteder på privat ejendom skal kommunalbestyrelsen indhente samtykke hos ejeren. Hvis ejerens samtykke ikke opnås, skal eftersynet ske efter indhentet retskendelse. 8. Hvis der ikke ved mindelig overenskomst kan tilvejebringes de fornødne vandforsyningssteder, jf. 1, stk. 3, kan disse eller de dertil fornødne arealer, jf. 3, stk. 3, af kommunalbestyrelsen erhverves ved ekspropriation efter samme regler, som gælder for afståelse af ejendom til brug for redningsberedskabet. 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj Stk. 2. Samtidig ophæves Justitsministeriets cirkulære af 28. juli 1976 om vandforsyning til brandslukning. Indenrigsministeriet, den 6. april 1999 Thorkild Simonsen /Anders Nørregaard 23

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PLAN FOR VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING:

EKSEMPEL PÅ PLAN FOR VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING: EKSEMPEL PÅ PLAN FOR VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING: Dette tænkte eksempel skal alene vise, hvordan planen kan struktureres og udarbejdes. Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem beskrivelser, ydelser,

Læs mere

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2007 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. 20-06-2007. Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. Resumé: Statsforvaltningen har bl.a. på grundlag af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 12. februar 2001 udtalt, er

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune

Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune Under henvisning til deres skrivelse dateret den 10. juli 2013 vedr. Horsens kommunes vandforsyning til Brandslukning, kan det oplyses

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3. RET TIL FORSYNING MED VAND...5 4 FORSYNINGSLEDNINGER...6 5 STIKLEDNINGER...7 6 VANDINSTALLATIONER...

Læs mere

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Indledning Virksomheder, hvor der er eksplosionsfarlige områder,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Vejledning om bedriftværn

Vejledning om bedriftværn Vejledning om bedriftværn Vejledning om bedriftværn Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 82 54 00 Telefax: 45 82 65 65 e-post: brs@brs.dk www.beredskabsstyrelsen.dk Oplag

Læs mere

Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg

Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 5 Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg 1. INDLEDNING Beredskabsstyrelsen udsendte den

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m.

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m. Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 10 Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre. Indledning Beredskabsstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelse nr. 1204 af 13. december 2012 om tekniske forskrifter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

VEJLEDNING OG ALMINDELIGE VILKÅR VEDRØRENDE EKSPROPRIATIONER til vejformål i HERNING KOMMUNE

VEJLEDNING OG ALMINDELIGE VILKÅR VEDRØRENDE EKSPROPRIATIONER til vejformål i HERNING KOMMUNE VEJLEDNING OG ALMINDELIGE VILKÅR VEDRØRENDE EKSPROPRIATIONER til vejformål i HERNING KOMMUNE - 1 - Indhold 1. Lovhjemmel... 3 2. Åstedsforretning... 3 3. Ekspropriationsbeslutning... 3 4. Klagemuligheder...

Læs mere

Etablering af cykelsti mellem Thorsø og Sall

Etablering af cykelsti mellem Thorsø og Sall Dato 2. oktober 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 15/07542-23 Side 1/5 Etablering af cykelsti mellem Thorsø og Sall I brev af 5. maj 2015 har du klaget over

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

«Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 3. september 2015

«Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 3. september 2015 «Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 3. september 2015 Orientering om ekspropriationsbeslutning i forbindelse med etablering af kloakanlæg i Bjergesø

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen IDA Brandteknik 6. december 2016 Allan Thomsen, Brandforebyggelse, bfo@brs.dk Beredskabsloven 33, stk. 6, nr. 2 Forsvarsministeren fastsætter

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. BEK nr 679 af 14/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2013/029887 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

Bekendtgørelse af beredskabsloven

Bekendtgørelse af beredskabsloven LBK nr 137 af 01/03/2004 Bekendtgørelse af beredskabsloven Herved bekendtgøres beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 293 af 30.

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD

REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Lovgrundlag... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Definitioner... 3 4 Formål... 3 5 Afgrænsninger... 4 6 Vilkår for afbrænding... 6 7 Klager...

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM:

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: BS 107/96 I/S Mou Vandværk mod S Afsagt den 28. april 1998. I 1986-87 lod sagsøgte S sin ejendom, beliggende Fjordhaven i Mou, udstykke i 32 grunde, som

Læs mere

Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven)

Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven) Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven) Lov nr. 1520 om offentlige veje m.v. af 27. december 2014 Kapitel 10 Ekspropriation og taksation Ekspropriationsmyndigheder 94. Ekspropriation til kommunale

Læs mere

Oplæg til vandforsyning i Norddjurs Kommune Den 2.november 2006

Oplæg til vandforsyning i Norddjurs Kommune Den 2.november 2006 Bilag 9 Vandforsyning i Norddjurs Kommune Oplæg til vandforsyning i Norddjurs Kommune Den 2.november 2006 1 Formål Formålet med dette dokument er at vurdere det nødvendige antal af tankvogne i forhold

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år.

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år. Flemming Smidt Schou Kassebøllevej 13 Kassebølle 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 56 Bilag 5 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt

Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt LBK nr 1532 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Dato 15. oktober 2014 Dokument 14/06100 Side Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 25. april 2014 over, at Kommunen har ændret på stien mellem P vej 19

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Tømningsordning for hustanke

Tømningsordning for hustanke Regulativ for Tømningsordning for hustanke Teknik- og Miljøforvaltningen April 2011 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Tilslutningspligt... 4 5 Tekniske bestemmelser...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

R e g u l a t i v f o r a f b r æ n d i n g a f h a v e a f f a l d

R e g u l a t i v f o r a f b r æ n d i n g a f h a v e a f f a l d R e g u l a t i v f o r a f b r æ n d i n g a f h a v e a f f a l d 1 Lovgrundlag 1.1 Dette regulativ er udarbejdet med hjemmel i: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald.

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.).

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.). Indledning Denne folder giver gode råd om brandsikring ved korrekt opstilling og anvendelse af affaldscontainere. Folderen omfatter affaldscontainere med et rumindhold på 120 liter eller mere. Folderen

Læs mere

Lov om offentlige veje m.v.

Lov om offentlige veje m.v. Lov om offentlige veje m.v. Nr. 1520 af 27. december 2014 Transportministeriet LF 20 14/15 Kapitel 10 Ekspropriation og taksation Ekspropriationsmyndigheder 94. Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND)

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) 1. Lovgrundlag og område. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i overensstemmelse med Byggeog Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om

Læs mere