RUCIP For intereuropæisk handel med kartofler UDGAVE GYLDIG FRA 1. MARTS 2006 DEN EUROPÆISKE RUCIP KOMITÉ. Del 1: RUCIPS REGLER OG PRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUCIP 2006. For intereuropæisk handel med kartofler UDGAVE GYLDIG FRA 1. MARTS 2006 DEN EUROPÆISKE RUCIP KOMITÉ. Del 1: RUCIPS REGLER OG PRAKSIS"

Transkript

1 DEN EUROPÆISKE RUCIP KOMITÉ RUCIP 2006 Del 1: RUCIPS REGLER OG PRAKSIS DEL 2: REGLER FOR EKSPERTVURDERING DEL 3: VOLDGIFTSREGLER For intereuropæisk handel med kartofler UDGAVE GYLDIG FRA 1. MARTS 2006 OVERSAT FRA DEN ENGELSKE UDGAVE 1

2 Regler og praksis for intereuropæisk handel med kartofler INDLEDNING Europas økonomiske udvikling kræver en løbende tilpasning af handelsadfærd og især af branchens regler og praksis. De første europæiske regler blev fastlagt allerede i 1956 gennem arbejdet i Den Europæiske Union om engroshandel med kartofler. Dette arbejde blev til EUROPATAT, hvor man definerede branchens praksis og etablerede en enkel og effektiv procedure til ekspertvurderinger og voldgift, der lige side har været kendt under forkortelsen RUCIP. I 1964 dannedes RUCIP Komitéen, hvor EUROPATAT sad sammen med de kooperative europæiske landbrugssammenslutninger, Cooperatives of the European Confederation of Agriculture (C.E.A.), hvis repræsentative ansvar var blevet overtaget af INTERCOOP EUROPE, således at der nu var grundlag for en ny udgave af RUCIP. Dette påtog Komitéen sig, idet den udfyldte forskellige huller, som havde vist sig i handelspraksis. Imidlertid var RUCIP kun etableret for at tage sig af handel mellem lande og kunne ikke anvendes til handler inden for et lands grænser. Da den europæiske forening af kartoffelforarbejdende virksomheder, European Union of Potato Processing Industries, i 1970 kom med i den EUROPÆISKE RUCIP KOMITÉ, førte de tre organisationers fælles ønske om at standardisere de forskellige nationale koder, til at den EUROPÆISKE RUCIP KOMITÉ i 1972 omarbejdede sine regler og praksis, inklusive reglerne om ekspertvurdering og voldgift, idet man tog højde for et fælles europæisk marked og for den økonomiske udvikling inden for kartofler, I 1986 besluttede den EUROPÆISKE RUCIP KOMITÉ at udsende en ændret udgave af RUCIP, der skulle erstatte 1972-udgaven, gældende for alle kontrakter, som henviste til RUCIP, og som blev indgået fra 1. september 1987 og fremefter. RUCIP er efterfølgende ændret i 1993 og Alle disse på hinanden følgende ændringer har gjort det nødvendigt at forenkle RUCIP og ajourføre den. Denne seneste udgave, RUCIP 2006, træder i kraft den 1. marts De tre organisationer: -EUROPATAT 8, rue de Spa B 1000 BRUSSELS, Belgien -INTERCOOP EUROPE Postfach 480 CH-8302 KLOTEN, Schweiz -THE EUROPEAN UNION OF POTATO PROCESSING INDUSTRIES 8, rue de Spa B 1000 BRUSSELS, Belgien, som tilsammen udgør den EUROPÆISKE RUCIP KOMITÉ, anbefaler alle deres medlemmer, uden at annullere nogen nationale regler, hvilket heller ikke ligger inden for deres beføjelser, i deres nationale og europæiske handler at anvende nærværende regler og praksis og reglerne om ekspertvurdering og voldgift, idet betegnelsen for disse regler og denne praksis fortsat er RUCIP, og er det navn, der er anvendt under forsøg med og afprøvning af reglerne. The RUCIP European Committee 9, rue d'athènes F75009 Paris Tlf. (33) Fax (33)

3 ORGANISATION: Følgende definitioner er gældende: a)rucip : Det samlede sæt regler og praksis for intereuropæisk handel med kartofler samt reglerne angående ekspertvurdering og voldgift. b)europæiske Komité : Komitéen er sammensat af repræsentanter udnævnt af Europatat, the European Confederation of Agriculture (C.E.A.), hvis repræsentative funktioner er overtaget af Intercoop Europe, samt European Union of Potato Processing Industries (UEITP). c)national Komité : Komitéen er sammensat af repræsentanter udnævnt af de nationale organisationer for engroshandel med kartofler, de nationale organisationer for kooperativer, og de nationale organisationer for kartoffelforarbejdningsindustrien. d)europæisk delegeret : den delegerede, der udnævnes af den Europæiske Komité til at stå for dennes sekretariat. e)europæisk vicedelegeret : den delegerede, som udnævnes på samme måde som ovenfor, og som udfører den europæiske delegeredes opgaver, når han eller hun ikke er i stand til det. f)national delegeret : den delegerede, som udnævnes af den nationale komité i hvert land til at stå for dennes sekretariatet og sørge for ekspertvurderinger. g)national vicedelegeret : den delegerede, som udnævnes på samme måde som ovenfor, og som udfører den nationale delegeredes opgaver, når han eller hun ikke er i stand til det. h) Nationalt kontor for ekspertvurderinger : det kontor, er udpeges af den nationale delegerede til at kunne udnævne eksperter. i) Voldgiftsinstanser : RUCIPs voldgiftskommissioner af første eller anden grad eller den nationale voldgiftsinstans, som har kompetencen til at tage sager mellem RUCIP kontrahenter. j) RUCIPs voldgiftskommission : voldgiftskommissionen af første eller anden grad som foreskrevet i artikel 1 i kapitel 1 i voldgiftsreglerne. k) Handel uden for EU og internt : Intern handel : handler mellem operatører, hvis virksomhed har hovedkvarter inden for EU. Handel uden for EU : handler mellem operatører, hvor mindst en af disse har sit hovedkvarter uden for EU. 3

4 Organisationen vises herunder: EUROPÆISK KOMITÉ EUROPÆISK DELEGERET NATIONAL KOMITÉ NATIONAL DELEGERET NATIONALT KONTOR FOR EKSPERTVURDERING NATIONALT KONTOR FOR VOLDGIFT THE EUROPEAN COMMITTEE RUCIP 9, rue Athènes F PARIS

5 RUCIPs REGLER OG PRAKSIS Side Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Kapitel VI : Generelle ordninger : Kontrakten : Varerne : Transportomkostninger og -risici : Levering og betaling : Manglende udførelse manglende opfyldelse manglende betaling årsager til fritagelse Kapitel VII : Reklamationer og ekspertvurderinger Kapitel VIII : Tvister REGLER FOR EKSPERTVURDERING Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Kapitel VI Kapitel VII : Anmodning om ekspertvurdering : Accept af anmodningen : Udførelse af vurderingen : Konklusion og resultat af vurderingen : Anden vurdering : Vurderingsomkostninger : Generelle ordninger VOLDGIFTSREGLER Kapitel I : Generelle ordninger - administration Kapitel II : RUCIPs voldgiftskommission V ol d gi ft

6 Kapitel III Kapitel IV Kapitel V 49 af første grad : RUCIPs voldgiftskommission Voldgift af anden grad : Afgørelsen : Diverse ordninger

7 Side BILAG Nr. 1 : Definition af skriftlig telekommunikation 65 Nr. 2 : Sammensætning af foranstaltninger 66 til frostbeskyttelse i transportmidlerne Nr. 3 : Betalingstyper og -metoder 67 Nr. 4 : Eksempel på en ekspertvurderingsrapport 68 Nr. 5 : Fremadskridende sygdomme og karantænesygdomme 74 6

8 DEL 1 RUCIP 2006 REGLER OG PRAKSIS 7

9 KAPITEL I OPSUMMERING : GENERLLE ORDNINGER Art. 1 KAPITEL II Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 KAPITEL III Anvendelsesområde : KONTRAKTEN Tilbuddet : tilladt tid til accept og bekræftelse Kontrakten : indgåelse og bekræftelse Kontrakten : målsætning, andre paragraffer og forbehold Kontrakter med fast varighed Definition af tidsfrister - Tidsfrister for udførelse : VARERNE Art. 7 Beskrivelse af parti Art. 8 Læggekartofler Art. 9 Nye kartofler Art. 10 Opbevaring af varer Art. 11 Industrikartofler til fødevareforarbejdning Art. 12 Industrikartofler til fremstilling af alkohol og fodermidler Art. 13 Kvantum Art. 14 Vægt Art. 15 Emballage Art. 16 Lastning og afsendelse Art. 17 Frostbeskyttelse KAPITEL IV Art. 18 Art. 19 Art. 20 KAPITEL V Art. 21 Art. 22 Art. 23 KAPITEL VI Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 : TRANSPORTOMKOSTNINGER OG -RISICI Transport og ekstra omkostninger Ændringer i omkostninger Risikoens overgang : LEVERING OG BETALING Levering Sted og dato for levering Betalingsmåde : MANGLENDE UDFØRELSE MANGLENDE OPFYLDELSE MANGLENDE BETALING ÅRSAGER TIL FRITAGELSE Manglende opfyldelse Tidsforlængelse - Kontraktudløb Beregning af tab Manglende betaling Årsager til fritagelse - Force majeure KAPITEL VII Art. 28 Art. 29 Art. 30 : REKLAMATIONER OG EKSPERTVURDERINGER Reklamationer vedrørende kvalitet Ekspertvurderinger Prisnedsættelse eller afvisning

10 8

11 KAPITEL VIII Art. 31 Art. 32 : TVISTER Kompromisklausul og sagsanlæg Gældende sprogversion 9

12 KAPITEL I GENERELLE ORDNINGER Artikel 1 Anvendelsesområde 1.1.Følgende regler er med mindre andet aftales gældende for alle kartoffeltransaktioner (salg, køb, formidling, kommission, transport, oplagring, forsikring, osv.), der indgås mellem alle kontraherende parter, som henviser til disse regler. Ændringer, som kan aftales mellem parterne, skal noteres skriftligt. 1.2.Nærværende regler og praksis kan efter aftale anvendes for alle transaktioner med eller mellem kontrahenter i lande, der ikke er medlemmer af den Europæiske Komité. 1.3.Parternes accept af disse regler og denne praksis medfører i tilfælde af tvister udelukkende, at der kan anvendes voldgift i henhold til de i Artikel 31 fastlagte betingelser Kodeordet RUCIP betyder ved skriftlig telekommunikation (som defineret i bilag nr. 1) og skriftlig kommunikation (tilbud, bekræftelser og kontrakter, generelle købs- og salgsvilkår, osv.), at man udtrykkeligt accepterer nærværende regler og praksis, inklusive kompromisklausulen, tillige med reglerne for ekspertvurdering og voldgift Hvor RUCIP er gældende, vil ingen traktater eller internationale handelskonventioner være gældende. 10

13 KAPITEL II KONTRAKTEN Artikel 2 Tilbuddet ; Tidsfrist for accept og bekræftelse 2.1Med mindre andet er angivet, anses alle tilbud for at være faste. Accept af et fast tilbud skal ske over for den tilbydende part inden for den tidsfrist, som denne har fastsat. 2.2Hvis tilbuddet afgives med forbehold for mellemsalg, skal den tilbydende part give bekræftelse til den accepterende part inden for den tidsfrist, som sidstnævnte har fastsat. 2.3I alle tilfælde bør accept eller bekræftelse, såfremt der ikke er fastsat nogen tidsfrist, ankomme inden for 18 arbejdstimer fra afsendelsen af tilbuddet eller accepten. Fristen på 18 arbejdstimer reduceres til 9 arbejdstimer, hvor der er tale om nye kartofler. Hvis tilbud eller accept fremsendes pr. brev, er tidsfristen for accept eller bekræftelse fem arbejdsdage fra afsendelsen. Artikel 3 Kontrakten : indgåelse og bekræftelse 3.1Handler kan indgås mundtligt eller skriftligt, direkte eller gennem en mellemmand. En kontrakt er indgået, så snart parterne er nået til enighed, og den kan noteres på forskellig måde. 3.2En mundtligt indgået handel bør bekræftes skriftligt af mindst en af de kontraherende parter. En bekræftelse fra en mellemmand er gyldig, hvis ingen af parterne selv bekræfter. 3.3I alle tilfælde indeholder den skriftlige tekst alle de betingelser, som er aftalt, og der er ingen udestående, mundtlige klausuler. Eventuelle mundtlige betingelser, som fremsættes efter indgåelse af kontrakten, skal straks bekræftes skriftligt og anses som bilag til kontrakten. 3.4En uoverensstemmelse med den skriftlige bekræftelse eller bilagene skal påpeges med skriftlig telekommunikation inden for 9 timer fra modtagelsen. Denne tidsfrist reduceres til 3 timer ved nye kartofler. 3.5Hvis bekræftelser med forskellige betingelser krydser hinanden, er det bekræftelsen fra sælger eller i mangel heraf fra mellemmanden, som skal være gældende, med mindre køber protesterer via skriftlig telekommunikation inden for 9 timer fra modtagelsen. 11

14 Artikel 4 Kontrakten : målsætning, andre paragraffer og forbehold 4.1Ud over henvisningen til RUCIP angiver kontrakten i princippet : navn, hjemsted og hovedkarter for de kontraherende parter, varernes art, mængde, sort, klasse, størrelse, område, oprindelse, pris, emballering, leveringssted og periode, destination, frostbeskyttelsesforanstaltninger, forsendelsesmetode og den anvendte transport, samt betalingsmåde. 4.2Hvis intet andet står præcist anført, er prisen altid pr. 100 kg, inklusive emballage, men ikke inklusive frostbeskyttelse. Når en handel er indgået på forsendelsesdagen, eller prisen skal fastsættes på en bestemt dag, skal bekræftelsen klart angive det grundlag, på hvilket prisen vil blive beregnet. 4.3Når kartoflerne kontraheres fra et bestemt oprindelsessted eller en bestemt region, skal de leveres fra dette oprindelsessted eller stemme fra den angivne region. 4.4Alle importlandets regler om kvalitet, emballage og mærkning af varerne skal, selv om de ikke er nævnt i kontrakten, have fortrin frem for eventuelle kontraktlige klausuler og frem for RUCIP koden. I tilfælde af klausuler, som er i modstrid med disse regler, eller ved ændring af klausuler efter indgåelse af kontrakten har køber ansvaret for de eventuelle konsekvenser med det forbehold, at køber har givet sælger meddelelse herom. 4.5Når en kontrakt ikke indeholder det forbehold, at der skal indhentes de pligtige, officielle dokumenter, har køber og/eller sælger ansvaret for de konsekvenser, som kan opstå, hvis de ikke har de krævede dokumenter til de kartofler, der er kontraktens genstand. Forbeholdet bør angive en præcis beskrivelse af det eller de dokumenter, det gælder for. 4.6Nægtelse eller tilbagetrækning af disse dokumenter kan ikke anses som fritagelsesgrund under force majeure bestemmelserne (artikel 27), med mindre der er tale om en generel foranstaltning, som ikke kunne forudses, og som forbyder eksport eller import af de pågældende varer. 4.7I relation til anvendelsen af kapitel V, VI, VII og VIII af RUCIPs regler og praksis anses alle delleverancer som særskilte leverancer. Artikel 5 Kontrakter med fast varighed 5.1En kontrakt med fast varighed er en kontrakt, som skal indeholde udtrykket: "uden forlængelse" sammen med datoer og tidsfrister for de pågældende handler. Udførelsen slutter ganske enkelt ved udløbet af tidsfristerne uden at enten sælger eller køber ikke lever op til deres forpligtelser. 5.2Alle handler om nye kartofler anses som kontrakter med fast varighed, også selv om udtrykket "ingen forlængelse" ikke er anvendt. 12

15 5.3Alle handler "pr. jernbane" eller "pr. lastvogn" anses som kontrakter med fast varighed også uden, at udtrykket "ingen forlængelse" nævnes. I disse tilfælde garanterer sælger, at varerne rent faktisk læsses på transportmidlet ved kontraktens ophør. 5.4Når faste betingelser gælder leveringstiden, skal kontrakten anføre den tidsfrist, inden for hvilken køber skal give instrukser til sælger, idet denne tidsfrist også kan være fast. Artikel 6 Definition af tidsfrister Tidsfrister for udførelse 6.1 Med mindre andet er anført i disse regler angående fastsættelse af tidsfrister, er følgende gældende; Time - lovbestemt time fra kl. 0 til 24 - inklusive lørdage, søndage og helligdage Dag - hver dag uden undtagelse fra kl. 0 til 24 Uge - en periode på syv sammenhængende dage uden afbrydelse Helligdag - en lovbestemt fridag i hele landet eller i regionen hvor en kontraktlig begivenhed skulle finde sted. - helligdage i visse regioner af et land. Kartofler undtagen nye Nye kartofler kartofler Arbejdstid - kl. 8 til 17 på hverdage - kl. 8 til 17 på hverdage - kl. 8 til 12 på lørdage Hverdag - hver dag fra kl. 8 til 17, undtagen lørdage, søndage og helligdage - hver dag fra kl. 8 til 17, undtagen lørdage efter kl. 12, søndage eller helligdage. Lørdag er hverdag fra kl. 8 til 12 Arbejdsuge - fra kl. 8 mandag til 17 fredag, undtagen helligdage - fra kl. 8 mandag til kl. 12 lørdag, undtagen helligdage 6.2 Skriftlig telekommunikation eller skriftlig kommunikation, som ankommer på en hverdag efter kl. 17, en lørdag, en søndag, en helligdag, eller efter kl. 12 dagen før en helligdag anses for at ankomme den første hverdag derefter. Kommunikation om nye kartofler som ankommer lørdag efter kl. 12, anses som ankommende den første hverdag derefter. 6.3Hvis sidste dag i en periode, der defineres i dage, falder på en lørdag, søndag eller helligdag (ved nye kartofler på en søndag eller en helligdag), udvides perioden til første hverdag derefter. Hvis den sidste dag for nye kartoflers vedkommende er en helligdag, som falder på en lørdag, udvides perioden til kl. 12 den først hverdag derefter. 6.4Hvis udløbet af en tidsfrist defineret i timer falder på dagen før en helligdag efter kl. 12 (ved nye kartofler en lørdag efter kl. 12 eller dagen før en helligdag efter kl. 12), afbrydes denne tidsfrist på denne dag kl. 12; de resterende timer regnes fra kl. 8 den første hverdag herefter. 13

16 6.5Hvis der ikke er betingelser i nærværende regler og praksis, som går imod, eller en særlig betingelse mellem kontrahenterne, regnes tidsfrister uden afbrydelse, inklusive helligdage. 6.6Tidsfristerne for udførelse som anført i nærværende regler og praksis omfatter ikke den dag, hvor kontrakten indgås, den dag hvor skriftlig meddelelse eller telekommunikation ankommer til destinationen, eller den dag hvor varerne modtages, med undtagelse af anliggender, som i sagens natur skal afgøres samme dag. 14

17 KAPITEL III VARERNE Artikel 7 Definition af parti Et parti defineres som en ladning eller en del af en ladning med følgende træk til fælles: Samme oprindelse Samme produktionsregion Samme sort Samme type ved nye kartofler Samme sigtestørrelse Artikel 8 Læggekartofler 8.1Kun komplette knolde, som er certificeret af et officielt certificeringsorgan, anses som læggekartofler og som egnede til produktionsformål. 8.2Læggekartofler bør kun sælges kommercielt i tilstrækkeligt homogene partier, enten: -i ny emballage, lukket og forsynet med en ubrydelig lukkeanordning og en officiel mærkning; -som styrtgods med ubrydelig lukkeanordning og ledsaget af officiel mærkning og et transportdokument. 8.3Et parti bør forblive i sin naturlige tilstand og med sigtestørrelsen specificeret i kontrakten. 8.4Læggekartofler skal være af den sort, kategori og klasse, oprindelse, fra det område og med den sigtestørrelse, der er specificeret i kontrakten. De skal være fri for indvendige og udvendige fejl. 8.5 Tilladte tolerances for læggekartofler: Karakteristik Tolerance tilladt efter vægt Samlet tolerance a) tør og våd forrådnelse og/eller kartoffelskimmel % Specifikationer 1% af knolde, undtaget hvis råddet skyldes karantænesygdomme; i det tilfælde, se bilag 5, kartoffelbrok, hvor ingen tolerance er tilladt. b) almindelig skurv 5% knolde angrebet på over 1/3 af overfladen c) sølvskurv 5% af knoldene angrebet. Kun knolde, som har mistet noget af deres saftspændthed, og med mindst et øje angrebet, anses for at være angrebet. Total tolerance 6% efter vægt a) op til e) inklusive 15

18 d) udvendige fejl (f.eks. deform, beskadiget) e) Jord og fremmedlegemer 3% af knoldene på en måde, som vil påvirke knoldenes spiringsevne. 2% f) Rhizoctonia 33% af knoldene på den betingelse, at partiet er behandlet for denne sygdom ved afsendelsen, og idet der altid skal tages højde for bestemmelserne i denne art. 6. g) spirende knolde h) forkert størrelse 33% På den betingelse, at spiringerne ikke er længere fremme end: - næsten ingen spiring indtil 1. januar - 10 mm fra 1. februar til 15. marts - 15 mm fra 16. marts 3% af knoldene under eller over de respektive min. og maks. værdier for de angivne sigter 8.6 Evt. kemisk behandling bør aftales, når kontrakten indgås, og bør nævnes på mærkesedlen. Artikel 9 Nye kartofler 9.1Nye kartofler defineres som kartofler, der høstes før de er fuldt udviklede, markedsføres omgående efter optagning og med skræl, som let kan fjernes uden at skrælle kartoflen. 9.2Nye kartofler bør leve op til den nedenfor anførte mindstestandarder. 9.3Et parti bør forblive i sin naturlige form inden for den sortering, der er anført i kontrakten, med mindst 28 mm efter kvadratisk kartoffelmål. Knolde mellem 17 og 28 mm kan markedsføres under betegnelsen understørrelser Med forbehold for de tilladte tolerancer i nedenstående tabel bør knoldene være: - hele -sunde -praktisk talt rene -faste -uden unormal ydre fugtighed -fri for fremmed lugt og/eller smag -fri for indre eller ydre fejl, som kunne ødelægge deres udseende eller deres kvalitet (således som anført i tabellen over tolerancer, som er tilladt for nye kartofler). 16

19 9.5 Tolerancer tilladt efter vægt for nye kartofler: Karakteristik - revner, sprækker, snitsår, bid, stødpletter, prikker Tilladt så længe fejlen ikke skader partiets udseende eller kvalitet a) begrænset til 4% + end 3,5 mm dybe Fra 0 til 3,5 mm dybe - friske sprækker - samme - samme - deformiteter - alvorlige - lette - visne uanset størrelsen af fejlen - afvist - rustpletter, hul uanset størrelsen af fejlen - afvist midte, andre indre fejl - brune pletter grundet uanset størrelsen af fejlen - afvist sollys - overfladisk almindelig skurv Tilladt inden for tolerancen (efter vægt) + ¼ på overfladen til en grænse på 1% inden for tolerancen på 4% - op til ¼ af overfladen - grønfarvning + 1/8 af overfladen og/eller en skræl og kraftig grønfarvning inden for en grænse på 1% inden for tolerancen på 4% - tørråd - vådråd uanset størrelsen på fejlen med en grænse på 1% inden for den samlede tolerance på 4% - kartoffelskimmel uanset størrelsen af fejlen med en grænse på 1% inden for den samlede tolerance på 4% - spild (jord, fastsiddende eller ej), fremmedlegemer b) begrænset til 1% c) begrænset til 2% - let, dækkende 1/8 eller mindre af overfladen, mindre end en skræl - afvist - afvist - afvist - andre sorter - anden sorteringsstørrelse end aftalt d) begrænset til 3% Ingen knolde må være under 22 mm eller 10 gram e) ingen tolerance - ensartethed af hudog kødfarve 17

20 - karantænesygdomme, se bilag 5t Artikel 10 Spisekartofler andre end nye 10.1Spisekartofler andre end nye defineres som kartofler, som høstes efter fuld modning, og som er egnede til oplagring. 10.2Et parti bør bestå af knolde, der er sorteret efter kvadratisk kartoffelmål og har en form og et udseende, der er normalt for sorten. Partiet bør forblive i sin normale sammensætning, med mindre andet er aftalt; mindstestørrelsen er fastsat til 35mm Med forbehold for de tolerancer, der tillades i nedenstående tabel, bør knoldene være: - hele -sunde -praktisk talt rene -have velformet hud -faste -uden spiring -uden unormal ydre fugtighed -fri for fremmed lugt og/eller smag -fri for ydre eller indre fejl, som kunne ødelægge deres udseende eller deres kvalitet Tolerancer tilladt efter vægt for spisekartofler andre end nye: Karakteristik - revner, sprækker, snitsår, bid, stødpletter, prikker Tilladt inden for tolerancen efter vægt a) begrænset til 6% Tilladt hvor fejlen ikke skader partiets kvalitet eller udseende + 5 mm dybe Fra 0 til 5 mm dybe - vækstrevner - samme - samme - stødpletter - samme - samme - deformiteter - alvorlige - lette - visne uanset graden af fejlen - afvist - spirende knolde mere end 3 mm lang fra 0 til 3 mm lange - dyb almindelig uanset graden af fejlen skurv, pulverskurv - overfladisk mere end 1/4 af overfladen almindelig galle - grønfarvning mere end1/8 af overfladen og/eller mere end en skrældybde - tørråd - vådråd 1% maksimum inden for rammerne af 6% tolerancen - afvist op til 1/4 af overfladen Let, dækkende 1/8 eller mindre af overfladen og mindre end en skrældybde - afvist

21 18

22 - kartoffelskimmel 1% maksimalt inden for rammen på 6% tolerance - afvist - spild (jord, fastsiddende eller ej), fremmedlegemer - anden sort/andre sorter end angivet - anden sortering end aftalt - karantænesygdomme, se bilag 5 b) begrænset til 2% Inklusive maksimalt 1% jord fastsiddende på knoldene c) begrænset til 3% d) ingen tolerance Artikel 11 Industrikartofler til fødevareforarbejdning 11.1 Industrikartofler til fødevareforarbejdning bør ved modtagelsen mindst have følgende kvaliteter:- a) tilhøre samme sort og være: -sunde -faste -uden spirer -fri for unormal lugt eller smag b) ikke være: -angrebet af almindelig dyb eller overfladisk skurv, når denne dækker mere end en fjerdedel af knoldens overflade -beskadiget, hvis skaden trænger mere end 5 mm ind i knolden -frostramt, grønfarvet, deformeret, vissen, angrebet af vådråd eller tørråd Leverancerne skal være fri for jord (som aftalt mellem parterne), sten og fremmedlegemer Kartofler sorters efter kvadratisk kartoffelmål. Med mindre en særlig aftale foreligger, skal sigten være fra 35 mm og derover for kartofler af "enhver oprindelse". Et parti bør forblive i sin naturlige sammensætning, uden at man fjerner nogen bestemt størrelse eller tilføjer sorteringer fra andre partier Tolerancer: a) kvalitetstolerancer: 19

23 Maksimalt 8% efter vægten af knolde, som ikke overholder mindstekarakteristikken, tolereres. Dog tillades inden for grænserne af denne tolerance maksimalt 3% spild, hvoraf maksimalt 2% af knoldene må være angrebet af tør- eller vådråd. b) størrelsestolerance: Maksimalt 3% efter vægten af knolde efter den aftalte mindstestørrelse tillades Indholdet af reducerende sukker, undervandsvægten eller stivelsesindholdet samt opretholdelse af en fastsat temperatur under opbevaring og indtil levering skal angives i kontrakten i hvert enkelt tilfælde. Disse vil afhænge af hvilket slutprodukt, bearbejdningen skal bringe. Kontraktens vilkår kunne være følgende: -antal knolde pr. 10 kg efter størrelse, -definitionen af fejl (både små og store) efter antal knolde, -glasagtighed, -farven ved tilberedning Artikel 12 Industrikartofler til fremstilling af alkohol og fodermidler 12.1Disse kartofler leveres om høstet uden sortering eller tilføjelse af frasorterede kartofler fra andre partier, sunde, med et stivelsesindhold på mindst 15%. Ved modtagelsen skal leverancen være fri for frosne kartofler og affaldsstoffer, så som jord, løse spirer, sten og fremmedlegemer, tillige med knolde angrebet af våd- eller tørråd. 12.2Nedenstående tolerancer tillades (% efter vægt) a)spild 2% Tilladt hvis over 2% Kasseret hvis over 12%, eller over 6% ved vådråd. b)frosne knolde 10%, kasseres hvis over c)skadede knolde 20% Fradrag over denne tolerance. d)knolde med sygdomme, som ikke alvorligt påvirker bearbejdningsværdien (indre rustpletter, mørkfarvning, almindelig skurv, let kartoffelskimmel) 20%. Fradrag over denne grænse. e)grønne eller stærkt spirede knolde. Køber har ret til at reklamere og kan som mindreværdi anføre sorterings- og afspiringsomkostninger såvel som vægttabet. f) Hvis et parti indeholder 25% eller mere af knolde, der kan passere gennem et kvadratmål med 28 mm sider, herefter kaldet "understørrelser", anvendes følgende fradrag: Procent understørrelser Procentfradrag - fra 25 til 30% - 10% - fra 31 til 40% - 15% - fra 41 til 50% - 20% Hvis andelen er over 50%, kan partiet afvises Hvis de totale fejl for b), c) og d) er over 20%, har køber ret til at afvise leveringen. 20

24 Artikel 13 Kvantum 13.1Ved levering pr. lastbil skal den part, der bestiller transporten, kontrollere, at den læssede mængde ikke overstiger den samlede vægt, der er tilladt for køretøjet. 13.2Ved leverance som styrtgods tillades en tolerance på plus/minus 5% inden for grænserne af den samlede vægt, der er tilladt for køretøjet. 13.3Hvis den solgte vægt kun angives som en cirkavægt (omkring), tillades en levering på plus/minus 5% inden for grænserne af den samlede vægt, der er tilladt for køretøjet. 13.4Hvis kontrakten angiver, at køber står for tara, skal sælger levere mængden som en nettovægt. Artikel 14 Vægt 14.1Hvis en ladning er emballeret (sække, kartoner, paller, æsker, storsække, osv.) med ens vægt, bør vægten til fakturaen være antallet af emballage-enheder ganget med enhedens vægt. 14.2Ved levering som styrtgods er den nettovægt, der skal faktureres, den, som registreres ved aflæsningen, hvilket er forskellen mellem vægten på køretøjet i læsset tilstand og vægten af køretøjet i tom tilstand. Hvis tara-forskellen er over 2%, skal der regnes med den samlede vægt. 14.3Hvis den aftalte vægt, der skal læsses, ikke nås (inden for grænserne af artikel 13.1), og der er en forskel i omkostningen for død fragt, står denne forskel for sælgers regning. 14.4Vægtforskelle bør noteres af køber ved aflæsningen. Reklamationer over vægtforskel bør sendes af køber til sælger eller mellemmanden med skriftlig telekommunikation inden for følgende tidsfrister: -a) ved manglende pakker ved levering pr. jernbane eller ved enhedsvægte, som: ikke er som aftalt i kontrakten eller ved undervægtige pakker, så snart det bemærkes, eller senest 18 arbejdstimer efter aflæsning. Denne grænse gælder også for nye kartofler og for disse gælder kun en globalt tilladt tolerance på 2% vægt. Hvis vægten er mindre, skal der reklameres som nedenfor -b) ved levering som styrtgods pr. jernbane inden for tre hverdage efter aflæsning; -c) ved levering pr. lastbil så snart, det er bemærket, og under tilstedeværelse af fragtmanden eller dennes repræsentant. 14.5Den manglende vægt bør noteres på CMR eller fragtbrevet eller på et andet officielt dokument og sendes til sælger inden for 10 hverdage. 14.6Ved transport pr. jernbane står omkostningerne ved at veje jernbanevognen i tom og læsset tilstand for sælgers regning. Omkostningerne ved at kontrollere vægten ved aflæsningsstedet står for købers regning; hvis taraforskellen er over 2% af den tara, der 21

25 er angivet på jernbanevognen, står omkostningerne for sælgers regning. Artikel 15 Emballage 15.1Med det forbehold, at de officielle krav i modtagerlandet skal overholdes, skal emballagetypen aftales mellem køber og sælger, når kontrakten indgås. 15.2Ved en leverance, hvor købers emballage anvendes, skal køber sende denne til sælger på den ønskede adresse i rimelig tid forud og for egen regning. 15.3Ved læggekartofler er det obligatorisk, at emballagen skal være ny, og for et givet parti skal emballagen være af ensartet vægt og identisk. Artikel 16 Læsning og afsendelse 16.1Transportmidlerne bør være egnet til transport af kartofler, rene og uden reststoffer. 16.2Uden samtykke fra køber bekræftet ved skriftlig telekommunikation bør kartofler ikke læsses i frostvejr. 16.3Ved høje temperaturer bør transportmidlerne være udstyret med ventilationssystem og/eller kølesystem. 16.4På datoen for læsningen bør sælger sende en afsendelsesbesked til køber pr. skriftlig telekommunikation. Deri bør angives identitetsnummeret for transportmidlet, varernes art og den læssede vægt. Artikel 17 Frostbeskyttelse 17.1Frostbeskyttelse bør arrangeres efter behov af køber og for købers regning. Ved salg, som omfatter levering, er det sælgers ansvar og skal ske for sælgers regning. 17.2Den frostbeskyttelsesmetode, der skal anvendes ved ikke-isolerede transportmidler bestemmes af køberen. De nærmere oplysninger herom bør gives til sælger samtidig med forsendelsesinstruksen. Hvis der ikke gives præcise instrukser senest 3 timer før læsning, bør sælger handle i god tro og bruge den emballage, han anser for nødvendig, idet han tager højde for temperaturerne. Omkostningerne ved emballagen er for købers regning. Ved frost på afsendelsesstedet er artikel 16.2 gældende. 17.3Vægten af frostbeskyttelsesmaterialet bør opgives separat på transportdokumenterne. Materialets pris eller omkostningerne ved at leje isoleret transportmiddel bør angives på den faktura, som anvendes til toldklarering. 22

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Kongelig brancheforening for træplanteskoler - og blomsterløgsprodukter (ANTHOS) GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Anvendelsesområde 1.1. Disse betingelser gælder kun for aftaler, hvor én af

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer...

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer... INDHOLD Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1 B. Administration... 1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Pallegebyrer... 1 B.3. Restordrer... 1 B.4. Leveringer til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere