RUCIP For intereuropæisk handel med kartofler UDGAVE GYLDIG FRA 1. MARTS 2006 DEN EUROPÆISKE RUCIP KOMITÉ. Del 1: RUCIPS REGLER OG PRAKSIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUCIP 2006. For intereuropæisk handel med kartofler UDGAVE GYLDIG FRA 1. MARTS 2006 DEN EUROPÆISKE RUCIP KOMITÉ. Del 1: RUCIPS REGLER OG PRAKSIS"

Transkript

1 DEN EUROPÆISKE RUCIP KOMITÉ RUCIP 2006 Del 1: RUCIPS REGLER OG PRAKSIS DEL 2: REGLER FOR EKSPERTVURDERING DEL 3: VOLDGIFTSREGLER For intereuropæisk handel med kartofler UDGAVE GYLDIG FRA 1. MARTS 2006 OVERSAT FRA DEN ENGELSKE UDGAVE 1

2 Regler og praksis for intereuropæisk handel med kartofler INDLEDNING Europas økonomiske udvikling kræver en løbende tilpasning af handelsadfærd og især af branchens regler og praksis. De første europæiske regler blev fastlagt allerede i 1956 gennem arbejdet i Den Europæiske Union om engroshandel med kartofler. Dette arbejde blev til EUROPATAT, hvor man definerede branchens praksis og etablerede en enkel og effektiv procedure til ekspertvurderinger og voldgift, der lige side har været kendt under forkortelsen RUCIP. I 1964 dannedes RUCIP Komitéen, hvor EUROPATAT sad sammen med de kooperative europæiske landbrugssammenslutninger, Cooperatives of the European Confederation of Agriculture (C.E.A.), hvis repræsentative ansvar var blevet overtaget af INTERCOOP EUROPE, således at der nu var grundlag for en ny udgave af RUCIP. Dette påtog Komitéen sig, idet den udfyldte forskellige huller, som havde vist sig i handelspraksis. Imidlertid var RUCIP kun etableret for at tage sig af handel mellem lande og kunne ikke anvendes til handler inden for et lands grænser. Da den europæiske forening af kartoffelforarbejdende virksomheder, European Union of Potato Processing Industries, i 1970 kom med i den EUROPÆISKE RUCIP KOMITÉ, førte de tre organisationers fælles ønske om at standardisere de forskellige nationale koder, til at den EUROPÆISKE RUCIP KOMITÉ i 1972 omarbejdede sine regler og praksis, inklusive reglerne om ekspertvurdering og voldgift, idet man tog højde for et fælles europæisk marked og for den økonomiske udvikling inden for kartofler, I 1986 besluttede den EUROPÆISKE RUCIP KOMITÉ at udsende en ændret udgave af RUCIP, der skulle erstatte 1972-udgaven, gældende for alle kontrakter, som henviste til RUCIP, og som blev indgået fra 1. september 1987 og fremefter. RUCIP er efterfølgende ændret i 1993 og Alle disse på hinanden følgende ændringer har gjort det nødvendigt at forenkle RUCIP og ajourføre den. Denne seneste udgave, RUCIP 2006, træder i kraft den 1. marts De tre organisationer: -EUROPATAT 8, rue de Spa B 1000 BRUSSELS, Belgien -INTERCOOP EUROPE Postfach 480 CH-8302 KLOTEN, Schweiz -THE EUROPEAN UNION OF POTATO PROCESSING INDUSTRIES 8, rue de Spa B 1000 BRUSSELS, Belgien, som tilsammen udgør den EUROPÆISKE RUCIP KOMITÉ, anbefaler alle deres medlemmer, uden at annullere nogen nationale regler, hvilket heller ikke ligger inden for deres beføjelser, i deres nationale og europæiske handler at anvende nærværende regler og praksis og reglerne om ekspertvurdering og voldgift, idet betegnelsen for disse regler og denne praksis fortsat er RUCIP, og er det navn, der er anvendt under forsøg med og afprøvning af reglerne. The RUCIP European Committee 9, rue d'athènes F75009 Paris Tlf. (33) Fax (33)

3 ORGANISATION: Følgende definitioner er gældende: a)rucip : Det samlede sæt regler og praksis for intereuropæisk handel med kartofler samt reglerne angående ekspertvurdering og voldgift. b)europæiske Komité : Komitéen er sammensat af repræsentanter udnævnt af Europatat, the European Confederation of Agriculture (C.E.A.), hvis repræsentative funktioner er overtaget af Intercoop Europe, samt European Union of Potato Processing Industries (UEITP). c)national Komité : Komitéen er sammensat af repræsentanter udnævnt af de nationale organisationer for engroshandel med kartofler, de nationale organisationer for kooperativer, og de nationale organisationer for kartoffelforarbejdningsindustrien. d)europæisk delegeret : den delegerede, der udnævnes af den Europæiske Komité til at stå for dennes sekretariat. e)europæisk vicedelegeret : den delegerede, som udnævnes på samme måde som ovenfor, og som udfører den europæiske delegeredes opgaver, når han eller hun ikke er i stand til det. f)national delegeret : den delegerede, som udnævnes af den nationale komité i hvert land til at stå for dennes sekretariatet og sørge for ekspertvurderinger. g)national vicedelegeret : den delegerede, som udnævnes på samme måde som ovenfor, og som udfører den nationale delegeredes opgaver, når han eller hun ikke er i stand til det. h) Nationalt kontor for ekspertvurderinger : det kontor, er udpeges af den nationale delegerede til at kunne udnævne eksperter. i) Voldgiftsinstanser : RUCIPs voldgiftskommissioner af første eller anden grad eller den nationale voldgiftsinstans, som har kompetencen til at tage sager mellem RUCIP kontrahenter. j) RUCIPs voldgiftskommission : voldgiftskommissionen af første eller anden grad som foreskrevet i artikel 1 i kapitel 1 i voldgiftsreglerne. k) Handel uden for EU og internt : Intern handel : handler mellem operatører, hvis virksomhed har hovedkvarter inden for EU. Handel uden for EU : handler mellem operatører, hvor mindst en af disse har sit hovedkvarter uden for EU. 3

4 Organisationen vises herunder: EUROPÆISK KOMITÉ EUROPÆISK DELEGERET NATIONAL KOMITÉ NATIONAL DELEGERET NATIONALT KONTOR FOR EKSPERTVURDERING NATIONALT KONTOR FOR VOLDGIFT THE EUROPEAN COMMITTEE RUCIP 9, rue Athènes F PARIS

5 RUCIPs REGLER OG PRAKSIS Side Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Kapitel VI : Generelle ordninger : Kontrakten : Varerne : Transportomkostninger og -risici : Levering og betaling : Manglende udførelse manglende opfyldelse manglende betaling årsager til fritagelse Kapitel VII : Reklamationer og ekspertvurderinger Kapitel VIII : Tvister REGLER FOR EKSPERTVURDERING Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Kapitel VI Kapitel VII : Anmodning om ekspertvurdering : Accept af anmodningen : Udførelse af vurderingen : Konklusion og resultat af vurderingen : Anden vurdering : Vurderingsomkostninger : Generelle ordninger VOLDGIFTSREGLER Kapitel I : Generelle ordninger - administration Kapitel II : RUCIPs voldgiftskommission V ol d gi ft

6 Kapitel III Kapitel IV Kapitel V 49 af første grad : RUCIPs voldgiftskommission Voldgift af anden grad : Afgørelsen : Diverse ordninger

7 Side BILAG Nr. 1 : Definition af skriftlig telekommunikation 65 Nr. 2 : Sammensætning af foranstaltninger 66 til frostbeskyttelse i transportmidlerne Nr. 3 : Betalingstyper og -metoder 67 Nr. 4 : Eksempel på en ekspertvurderingsrapport 68 Nr. 5 : Fremadskridende sygdomme og karantænesygdomme 74 6

8 DEL 1 RUCIP 2006 REGLER OG PRAKSIS 7

9 KAPITEL I OPSUMMERING : GENERLLE ORDNINGER Art. 1 KAPITEL II Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 KAPITEL III Anvendelsesområde : KONTRAKTEN Tilbuddet : tilladt tid til accept og bekræftelse Kontrakten : indgåelse og bekræftelse Kontrakten : målsætning, andre paragraffer og forbehold Kontrakter med fast varighed Definition af tidsfrister - Tidsfrister for udførelse : VARERNE Art. 7 Beskrivelse af parti Art. 8 Læggekartofler Art. 9 Nye kartofler Art. 10 Opbevaring af varer Art. 11 Industrikartofler til fødevareforarbejdning Art. 12 Industrikartofler til fremstilling af alkohol og fodermidler Art. 13 Kvantum Art. 14 Vægt Art. 15 Emballage Art. 16 Lastning og afsendelse Art. 17 Frostbeskyttelse KAPITEL IV Art. 18 Art. 19 Art. 20 KAPITEL V Art. 21 Art. 22 Art. 23 KAPITEL VI Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 : TRANSPORTOMKOSTNINGER OG -RISICI Transport og ekstra omkostninger Ændringer i omkostninger Risikoens overgang : LEVERING OG BETALING Levering Sted og dato for levering Betalingsmåde : MANGLENDE UDFØRELSE MANGLENDE OPFYLDELSE MANGLENDE BETALING ÅRSAGER TIL FRITAGELSE Manglende opfyldelse Tidsforlængelse - Kontraktudløb Beregning af tab Manglende betaling Årsager til fritagelse - Force majeure KAPITEL VII Art. 28 Art. 29 Art. 30 : REKLAMATIONER OG EKSPERTVURDERINGER Reklamationer vedrørende kvalitet Ekspertvurderinger Prisnedsættelse eller afvisning

10 8

11 KAPITEL VIII Art. 31 Art. 32 : TVISTER Kompromisklausul og sagsanlæg Gældende sprogversion 9

12 KAPITEL I GENERELLE ORDNINGER Artikel 1 Anvendelsesområde 1.1.Følgende regler er med mindre andet aftales gældende for alle kartoffeltransaktioner (salg, køb, formidling, kommission, transport, oplagring, forsikring, osv.), der indgås mellem alle kontraherende parter, som henviser til disse regler. Ændringer, som kan aftales mellem parterne, skal noteres skriftligt. 1.2.Nærværende regler og praksis kan efter aftale anvendes for alle transaktioner med eller mellem kontrahenter i lande, der ikke er medlemmer af den Europæiske Komité. 1.3.Parternes accept af disse regler og denne praksis medfører i tilfælde af tvister udelukkende, at der kan anvendes voldgift i henhold til de i Artikel 31 fastlagte betingelser Kodeordet RUCIP betyder ved skriftlig telekommunikation (som defineret i bilag nr. 1) og skriftlig kommunikation (tilbud, bekræftelser og kontrakter, generelle købs- og salgsvilkår, osv.), at man udtrykkeligt accepterer nærværende regler og praksis, inklusive kompromisklausulen, tillige med reglerne for ekspertvurdering og voldgift Hvor RUCIP er gældende, vil ingen traktater eller internationale handelskonventioner være gældende. 10

13 KAPITEL II KONTRAKTEN Artikel 2 Tilbuddet ; Tidsfrist for accept og bekræftelse 2.1Med mindre andet er angivet, anses alle tilbud for at være faste. Accept af et fast tilbud skal ske over for den tilbydende part inden for den tidsfrist, som denne har fastsat. 2.2Hvis tilbuddet afgives med forbehold for mellemsalg, skal den tilbydende part give bekræftelse til den accepterende part inden for den tidsfrist, som sidstnævnte har fastsat. 2.3I alle tilfælde bør accept eller bekræftelse, såfremt der ikke er fastsat nogen tidsfrist, ankomme inden for 18 arbejdstimer fra afsendelsen af tilbuddet eller accepten. Fristen på 18 arbejdstimer reduceres til 9 arbejdstimer, hvor der er tale om nye kartofler. Hvis tilbud eller accept fremsendes pr. brev, er tidsfristen for accept eller bekræftelse fem arbejdsdage fra afsendelsen. Artikel 3 Kontrakten : indgåelse og bekræftelse 3.1Handler kan indgås mundtligt eller skriftligt, direkte eller gennem en mellemmand. En kontrakt er indgået, så snart parterne er nået til enighed, og den kan noteres på forskellig måde. 3.2En mundtligt indgået handel bør bekræftes skriftligt af mindst en af de kontraherende parter. En bekræftelse fra en mellemmand er gyldig, hvis ingen af parterne selv bekræfter. 3.3I alle tilfælde indeholder den skriftlige tekst alle de betingelser, som er aftalt, og der er ingen udestående, mundtlige klausuler. Eventuelle mundtlige betingelser, som fremsættes efter indgåelse af kontrakten, skal straks bekræftes skriftligt og anses som bilag til kontrakten. 3.4En uoverensstemmelse med den skriftlige bekræftelse eller bilagene skal påpeges med skriftlig telekommunikation inden for 9 timer fra modtagelsen. Denne tidsfrist reduceres til 3 timer ved nye kartofler. 3.5Hvis bekræftelser med forskellige betingelser krydser hinanden, er det bekræftelsen fra sælger eller i mangel heraf fra mellemmanden, som skal være gældende, med mindre køber protesterer via skriftlig telekommunikation inden for 9 timer fra modtagelsen. 11

14 Artikel 4 Kontrakten : målsætning, andre paragraffer og forbehold 4.1Ud over henvisningen til RUCIP angiver kontrakten i princippet : navn, hjemsted og hovedkarter for de kontraherende parter, varernes art, mængde, sort, klasse, størrelse, område, oprindelse, pris, emballering, leveringssted og periode, destination, frostbeskyttelsesforanstaltninger, forsendelsesmetode og den anvendte transport, samt betalingsmåde. 4.2Hvis intet andet står præcist anført, er prisen altid pr. 100 kg, inklusive emballage, men ikke inklusive frostbeskyttelse. Når en handel er indgået på forsendelsesdagen, eller prisen skal fastsættes på en bestemt dag, skal bekræftelsen klart angive det grundlag, på hvilket prisen vil blive beregnet. 4.3Når kartoflerne kontraheres fra et bestemt oprindelsessted eller en bestemt region, skal de leveres fra dette oprindelsessted eller stemme fra den angivne region. 4.4Alle importlandets regler om kvalitet, emballage og mærkning af varerne skal, selv om de ikke er nævnt i kontrakten, have fortrin frem for eventuelle kontraktlige klausuler og frem for RUCIP koden. I tilfælde af klausuler, som er i modstrid med disse regler, eller ved ændring af klausuler efter indgåelse af kontrakten har køber ansvaret for de eventuelle konsekvenser med det forbehold, at køber har givet sælger meddelelse herom. 4.5Når en kontrakt ikke indeholder det forbehold, at der skal indhentes de pligtige, officielle dokumenter, har køber og/eller sælger ansvaret for de konsekvenser, som kan opstå, hvis de ikke har de krævede dokumenter til de kartofler, der er kontraktens genstand. Forbeholdet bør angive en præcis beskrivelse af det eller de dokumenter, det gælder for. 4.6Nægtelse eller tilbagetrækning af disse dokumenter kan ikke anses som fritagelsesgrund under force majeure bestemmelserne (artikel 27), med mindre der er tale om en generel foranstaltning, som ikke kunne forudses, og som forbyder eksport eller import af de pågældende varer. 4.7I relation til anvendelsen af kapitel V, VI, VII og VIII af RUCIPs regler og praksis anses alle delleverancer som særskilte leverancer. Artikel 5 Kontrakter med fast varighed 5.1En kontrakt med fast varighed er en kontrakt, som skal indeholde udtrykket: "uden forlængelse" sammen med datoer og tidsfrister for de pågældende handler. Udførelsen slutter ganske enkelt ved udløbet af tidsfristerne uden at enten sælger eller køber ikke lever op til deres forpligtelser. 5.2Alle handler om nye kartofler anses som kontrakter med fast varighed, også selv om udtrykket "ingen forlængelse" ikke er anvendt. 12

15 5.3Alle handler "pr. jernbane" eller "pr. lastvogn" anses som kontrakter med fast varighed også uden, at udtrykket "ingen forlængelse" nævnes. I disse tilfælde garanterer sælger, at varerne rent faktisk læsses på transportmidlet ved kontraktens ophør. 5.4Når faste betingelser gælder leveringstiden, skal kontrakten anføre den tidsfrist, inden for hvilken køber skal give instrukser til sælger, idet denne tidsfrist også kan være fast. Artikel 6 Definition af tidsfrister Tidsfrister for udførelse 6.1 Med mindre andet er anført i disse regler angående fastsættelse af tidsfrister, er følgende gældende; Time - lovbestemt time fra kl. 0 til 24 - inklusive lørdage, søndage og helligdage Dag - hver dag uden undtagelse fra kl. 0 til 24 Uge - en periode på syv sammenhængende dage uden afbrydelse Helligdag - en lovbestemt fridag i hele landet eller i regionen hvor en kontraktlig begivenhed skulle finde sted. - helligdage i visse regioner af et land. Kartofler undtagen nye Nye kartofler kartofler Arbejdstid - kl. 8 til 17 på hverdage - kl. 8 til 17 på hverdage - kl. 8 til 12 på lørdage Hverdag - hver dag fra kl. 8 til 17, undtagen lørdage, søndage og helligdage - hver dag fra kl. 8 til 17, undtagen lørdage efter kl. 12, søndage eller helligdage. Lørdag er hverdag fra kl. 8 til 12 Arbejdsuge - fra kl. 8 mandag til 17 fredag, undtagen helligdage - fra kl. 8 mandag til kl. 12 lørdag, undtagen helligdage 6.2 Skriftlig telekommunikation eller skriftlig kommunikation, som ankommer på en hverdag efter kl. 17, en lørdag, en søndag, en helligdag, eller efter kl. 12 dagen før en helligdag anses for at ankomme den første hverdag derefter. Kommunikation om nye kartofler som ankommer lørdag efter kl. 12, anses som ankommende den første hverdag derefter. 6.3Hvis sidste dag i en periode, der defineres i dage, falder på en lørdag, søndag eller helligdag (ved nye kartofler på en søndag eller en helligdag), udvides perioden til første hverdag derefter. Hvis den sidste dag for nye kartoflers vedkommende er en helligdag, som falder på en lørdag, udvides perioden til kl. 12 den først hverdag derefter. 6.4Hvis udløbet af en tidsfrist defineret i timer falder på dagen før en helligdag efter kl. 12 (ved nye kartofler en lørdag efter kl. 12 eller dagen før en helligdag efter kl. 12), afbrydes denne tidsfrist på denne dag kl. 12; de resterende timer regnes fra kl. 8 den første hverdag herefter. 13

16 6.5Hvis der ikke er betingelser i nærværende regler og praksis, som går imod, eller en særlig betingelse mellem kontrahenterne, regnes tidsfrister uden afbrydelse, inklusive helligdage. 6.6Tidsfristerne for udførelse som anført i nærværende regler og praksis omfatter ikke den dag, hvor kontrakten indgås, den dag hvor skriftlig meddelelse eller telekommunikation ankommer til destinationen, eller den dag hvor varerne modtages, med undtagelse af anliggender, som i sagens natur skal afgøres samme dag. 14

17 KAPITEL III VARERNE Artikel 7 Definition af parti Et parti defineres som en ladning eller en del af en ladning med følgende træk til fælles: Samme oprindelse Samme produktionsregion Samme sort Samme type ved nye kartofler Samme sigtestørrelse Artikel 8 Læggekartofler 8.1Kun komplette knolde, som er certificeret af et officielt certificeringsorgan, anses som læggekartofler og som egnede til produktionsformål. 8.2Læggekartofler bør kun sælges kommercielt i tilstrækkeligt homogene partier, enten: -i ny emballage, lukket og forsynet med en ubrydelig lukkeanordning og en officiel mærkning; -som styrtgods med ubrydelig lukkeanordning og ledsaget af officiel mærkning og et transportdokument. 8.3Et parti bør forblive i sin naturlige tilstand og med sigtestørrelsen specificeret i kontrakten. 8.4Læggekartofler skal være af den sort, kategori og klasse, oprindelse, fra det område og med den sigtestørrelse, der er specificeret i kontrakten. De skal være fri for indvendige og udvendige fejl. 8.5 Tilladte tolerances for læggekartofler: Karakteristik Tolerance tilladt efter vægt Samlet tolerance a) tør og våd forrådnelse og/eller kartoffelskimmel % Specifikationer 1% af knolde, undtaget hvis råddet skyldes karantænesygdomme; i det tilfælde, se bilag 5, kartoffelbrok, hvor ingen tolerance er tilladt. b) almindelig skurv 5% knolde angrebet på over 1/3 af overfladen c) sølvskurv 5% af knoldene angrebet. Kun knolde, som har mistet noget af deres saftspændthed, og med mindst et øje angrebet, anses for at være angrebet. Total tolerance 6% efter vægt a) op til e) inklusive 15

18 d) udvendige fejl (f.eks. deform, beskadiget) e) Jord og fremmedlegemer 3% af knoldene på en måde, som vil påvirke knoldenes spiringsevne. 2% f) Rhizoctonia 33% af knoldene på den betingelse, at partiet er behandlet for denne sygdom ved afsendelsen, og idet der altid skal tages højde for bestemmelserne i denne art. 6. g) spirende knolde h) forkert størrelse 33% På den betingelse, at spiringerne ikke er længere fremme end: - næsten ingen spiring indtil 1. januar - 10 mm fra 1. februar til 15. marts - 15 mm fra 16. marts 3% af knoldene under eller over de respektive min. og maks. værdier for de angivne sigter 8.6 Evt. kemisk behandling bør aftales, når kontrakten indgås, og bør nævnes på mærkesedlen. Artikel 9 Nye kartofler 9.1Nye kartofler defineres som kartofler, der høstes før de er fuldt udviklede, markedsføres omgående efter optagning og med skræl, som let kan fjernes uden at skrælle kartoflen. 9.2Nye kartofler bør leve op til den nedenfor anførte mindstestandarder. 9.3Et parti bør forblive i sin naturlige form inden for den sortering, der er anført i kontrakten, med mindst 28 mm efter kvadratisk kartoffelmål. Knolde mellem 17 og 28 mm kan markedsføres under betegnelsen understørrelser Med forbehold for de tilladte tolerancer i nedenstående tabel bør knoldene være: - hele -sunde -praktisk talt rene -faste -uden unormal ydre fugtighed -fri for fremmed lugt og/eller smag -fri for indre eller ydre fejl, som kunne ødelægge deres udseende eller deres kvalitet (således som anført i tabellen over tolerancer, som er tilladt for nye kartofler). 16

19 9.5 Tolerancer tilladt efter vægt for nye kartofler: Karakteristik - revner, sprækker, snitsår, bid, stødpletter, prikker Tilladt så længe fejlen ikke skader partiets udseende eller kvalitet a) begrænset til 4% + end 3,5 mm dybe Fra 0 til 3,5 mm dybe - friske sprækker - samme - samme - deformiteter - alvorlige - lette - visne uanset størrelsen af fejlen - afvist - rustpletter, hul uanset størrelsen af fejlen - afvist midte, andre indre fejl - brune pletter grundet uanset størrelsen af fejlen - afvist sollys - overfladisk almindelig skurv Tilladt inden for tolerancen (efter vægt) + ¼ på overfladen til en grænse på 1% inden for tolerancen på 4% - op til ¼ af overfladen - grønfarvning + 1/8 af overfladen og/eller en skræl og kraftig grønfarvning inden for en grænse på 1% inden for tolerancen på 4% - tørråd - vådråd uanset størrelsen på fejlen med en grænse på 1% inden for den samlede tolerance på 4% - kartoffelskimmel uanset størrelsen af fejlen med en grænse på 1% inden for den samlede tolerance på 4% - spild (jord, fastsiddende eller ej), fremmedlegemer b) begrænset til 1% c) begrænset til 2% - let, dækkende 1/8 eller mindre af overfladen, mindre end en skræl - afvist - afvist - afvist - andre sorter - anden sorteringsstørrelse end aftalt d) begrænset til 3% Ingen knolde må være under 22 mm eller 10 gram e) ingen tolerance - ensartethed af hudog kødfarve 17

20 - karantænesygdomme, se bilag 5t Artikel 10 Spisekartofler andre end nye 10.1Spisekartofler andre end nye defineres som kartofler, som høstes efter fuld modning, og som er egnede til oplagring. 10.2Et parti bør bestå af knolde, der er sorteret efter kvadratisk kartoffelmål og har en form og et udseende, der er normalt for sorten. Partiet bør forblive i sin normale sammensætning, med mindre andet er aftalt; mindstestørrelsen er fastsat til 35mm Med forbehold for de tolerancer, der tillades i nedenstående tabel, bør knoldene være: - hele -sunde -praktisk talt rene -have velformet hud -faste -uden spiring -uden unormal ydre fugtighed -fri for fremmed lugt og/eller smag -fri for ydre eller indre fejl, som kunne ødelægge deres udseende eller deres kvalitet Tolerancer tilladt efter vægt for spisekartofler andre end nye: Karakteristik - revner, sprækker, snitsår, bid, stødpletter, prikker Tilladt inden for tolerancen efter vægt a) begrænset til 6% Tilladt hvor fejlen ikke skader partiets kvalitet eller udseende + 5 mm dybe Fra 0 til 5 mm dybe - vækstrevner - samme - samme - stødpletter - samme - samme - deformiteter - alvorlige - lette - visne uanset graden af fejlen - afvist - spirende knolde mere end 3 mm lang fra 0 til 3 mm lange - dyb almindelig uanset graden af fejlen skurv, pulverskurv - overfladisk mere end 1/4 af overfladen almindelig galle - grønfarvning mere end1/8 af overfladen og/eller mere end en skrældybde - tørråd - vådråd 1% maksimum inden for rammerne af 6% tolerancen - afvist op til 1/4 af overfladen Let, dækkende 1/8 eller mindre af overfladen og mindre end en skrældybde - afvist

21 18

22 - kartoffelskimmel 1% maksimalt inden for rammen på 6% tolerance - afvist - spild (jord, fastsiddende eller ej), fremmedlegemer - anden sort/andre sorter end angivet - anden sortering end aftalt - karantænesygdomme, se bilag 5 b) begrænset til 2% Inklusive maksimalt 1% jord fastsiddende på knoldene c) begrænset til 3% d) ingen tolerance Artikel 11 Industrikartofler til fødevareforarbejdning 11.1 Industrikartofler til fødevareforarbejdning bør ved modtagelsen mindst have følgende kvaliteter:- a) tilhøre samme sort og være: -sunde -faste -uden spirer -fri for unormal lugt eller smag b) ikke være: -angrebet af almindelig dyb eller overfladisk skurv, når denne dækker mere end en fjerdedel af knoldens overflade -beskadiget, hvis skaden trænger mere end 5 mm ind i knolden -frostramt, grønfarvet, deformeret, vissen, angrebet af vådråd eller tørråd Leverancerne skal være fri for jord (som aftalt mellem parterne), sten og fremmedlegemer Kartofler sorters efter kvadratisk kartoffelmål. Med mindre en særlig aftale foreligger, skal sigten være fra 35 mm og derover for kartofler af "enhver oprindelse". Et parti bør forblive i sin naturlige sammensætning, uden at man fjerner nogen bestemt størrelse eller tilføjer sorteringer fra andre partier Tolerancer: a) kvalitetstolerancer: 19

23 Maksimalt 8% efter vægten af knolde, som ikke overholder mindstekarakteristikken, tolereres. Dog tillades inden for grænserne af denne tolerance maksimalt 3% spild, hvoraf maksimalt 2% af knoldene må være angrebet af tør- eller vådråd. b) størrelsestolerance: Maksimalt 3% efter vægten af knolde efter den aftalte mindstestørrelse tillades Indholdet af reducerende sukker, undervandsvægten eller stivelsesindholdet samt opretholdelse af en fastsat temperatur under opbevaring og indtil levering skal angives i kontrakten i hvert enkelt tilfælde. Disse vil afhænge af hvilket slutprodukt, bearbejdningen skal bringe. Kontraktens vilkår kunne være følgende: -antal knolde pr. 10 kg efter størrelse, -definitionen af fejl (både små og store) efter antal knolde, -glasagtighed, -farven ved tilberedning Artikel 12 Industrikartofler til fremstilling af alkohol og fodermidler 12.1Disse kartofler leveres om høstet uden sortering eller tilføjelse af frasorterede kartofler fra andre partier, sunde, med et stivelsesindhold på mindst 15%. Ved modtagelsen skal leverancen være fri for frosne kartofler og affaldsstoffer, så som jord, løse spirer, sten og fremmedlegemer, tillige med knolde angrebet af våd- eller tørråd. 12.2Nedenstående tolerancer tillades (% efter vægt) a)spild 2% Tilladt hvis over 2% Kasseret hvis over 12%, eller over 6% ved vådråd. b)frosne knolde 10%, kasseres hvis over c)skadede knolde 20% Fradrag over denne tolerance. d)knolde med sygdomme, som ikke alvorligt påvirker bearbejdningsværdien (indre rustpletter, mørkfarvning, almindelig skurv, let kartoffelskimmel) 20%. Fradrag over denne grænse. e)grønne eller stærkt spirede knolde. Køber har ret til at reklamere og kan som mindreværdi anføre sorterings- og afspiringsomkostninger såvel som vægttabet. f) Hvis et parti indeholder 25% eller mere af knolde, der kan passere gennem et kvadratmål med 28 mm sider, herefter kaldet "understørrelser", anvendes følgende fradrag: Procent understørrelser Procentfradrag - fra 25 til 30% - 10% - fra 31 til 40% - 15% - fra 41 til 50% - 20% Hvis andelen er over 50%, kan partiet afvises Hvis de totale fejl for b), c) og d) er over 20%, har køber ret til at afvise leveringen. 20

24 Artikel 13 Kvantum 13.1Ved levering pr. lastbil skal den part, der bestiller transporten, kontrollere, at den læssede mængde ikke overstiger den samlede vægt, der er tilladt for køretøjet. 13.2Ved leverance som styrtgods tillades en tolerance på plus/minus 5% inden for grænserne af den samlede vægt, der er tilladt for køretøjet. 13.3Hvis den solgte vægt kun angives som en cirkavægt (omkring), tillades en levering på plus/minus 5% inden for grænserne af den samlede vægt, der er tilladt for køretøjet. 13.4Hvis kontrakten angiver, at køber står for tara, skal sælger levere mængden som en nettovægt. Artikel 14 Vægt 14.1Hvis en ladning er emballeret (sække, kartoner, paller, æsker, storsække, osv.) med ens vægt, bør vægten til fakturaen være antallet af emballage-enheder ganget med enhedens vægt. 14.2Ved levering som styrtgods er den nettovægt, der skal faktureres, den, som registreres ved aflæsningen, hvilket er forskellen mellem vægten på køretøjet i læsset tilstand og vægten af køretøjet i tom tilstand. Hvis tara-forskellen er over 2%, skal der regnes med den samlede vægt. 14.3Hvis den aftalte vægt, der skal læsses, ikke nås (inden for grænserne af artikel 13.1), og der er en forskel i omkostningen for død fragt, står denne forskel for sælgers regning. 14.4Vægtforskelle bør noteres af køber ved aflæsningen. Reklamationer over vægtforskel bør sendes af køber til sælger eller mellemmanden med skriftlig telekommunikation inden for følgende tidsfrister: -a) ved manglende pakker ved levering pr. jernbane eller ved enhedsvægte, som: ikke er som aftalt i kontrakten eller ved undervægtige pakker, så snart det bemærkes, eller senest 18 arbejdstimer efter aflæsning. Denne grænse gælder også for nye kartofler og for disse gælder kun en globalt tilladt tolerance på 2% vægt. Hvis vægten er mindre, skal der reklameres som nedenfor -b) ved levering som styrtgods pr. jernbane inden for tre hverdage efter aflæsning; -c) ved levering pr. lastbil så snart, det er bemærket, og under tilstedeværelse af fragtmanden eller dennes repræsentant. 14.5Den manglende vægt bør noteres på CMR eller fragtbrevet eller på et andet officielt dokument og sendes til sælger inden for 10 hverdage. 14.6Ved transport pr. jernbane står omkostningerne ved at veje jernbanevognen i tom og læsset tilstand for sælgers regning. Omkostningerne ved at kontrollere vægten ved aflæsningsstedet står for købers regning; hvis taraforskellen er over 2% af den tara, der 21

25 er angivet på jernbanevognen, står omkostningerne for sælgers regning. Artikel 15 Emballage 15.1Med det forbehold, at de officielle krav i modtagerlandet skal overholdes, skal emballagetypen aftales mellem køber og sælger, når kontrakten indgås. 15.2Ved en leverance, hvor købers emballage anvendes, skal køber sende denne til sælger på den ønskede adresse i rimelig tid forud og for egen regning. 15.3Ved læggekartofler er det obligatorisk, at emballagen skal være ny, og for et givet parti skal emballagen være af ensartet vægt og identisk. Artikel 16 Læsning og afsendelse 16.1Transportmidlerne bør være egnet til transport af kartofler, rene og uden reststoffer. 16.2Uden samtykke fra køber bekræftet ved skriftlig telekommunikation bør kartofler ikke læsses i frostvejr. 16.3Ved høje temperaturer bør transportmidlerne være udstyret med ventilationssystem og/eller kølesystem. 16.4På datoen for læsningen bør sælger sende en afsendelsesbesked til køber pr. skriftlig telekommunikation. Deri bør angives identitetsnummeret for transportmidlet, varernes art og den læssede vægt. Artikel 17 Frostbeskyttelse 17.1Frostbeskyttelse bør arrangeres efter behov af køber og for købers regning. Ved salg, som omfatter levering, er det sælgers ansvar og skal ske for sælgers regning. 17.2Den frostbeskyttelsesmetode, der skal anvendes ved ikke-isolerede transportmidler bestemmes af køberen. De nærmere oplysninger herom bør gives til sælger samtidig med forsendelsesinstruksen. Hvis der ikke gives præcise instrukser senest 3 timer før læsning, bør sælger handle i god tro og bruge den emballage, han anser for nødvendig, idet han tager højde for temperaturerne. Omkostningerne ved emballagen er for købers regning. Ved frost på afsendelsesstedet er artikel 16.2 gældende. 17.3Vægten af frostbeskyttelsesmaterialet bør opgives separat på transportdokumenterne. Materialets pris eller omkostningerne ved at leje isoleret transportmiddel bør angives på den faktura, som anvendes til toldklarering. 22

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

164 cm 3,5 cm 1 cm 2 cm 62 cm X X 30 cm X 7,5 cm 2 cm 3 cm 12 cm 54,5 cm 55 cm 54,5 cm 164 cm 3,5 cm 1 cm 2 cm 62 cm X X 36 cm X 7,5 cm 2 cm 3 cm 12 cm 49,5 cm 65 cm 49,5 cm A B R 15 mm R 15 mm 2 11 32

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15.

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15. INDHOLD Standard arbejdsprocedure for STARK...1 A. IT...1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering...1 B. Administration......1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Palleudgifter...... 1 B.3. Restordrer....1 B.4. Leverancer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer

Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer Flora Danias Vilkår for levering af potteplanter fra gartnerier i Danmark Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer Formål Formålet med dette protokollat er at fastholde

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

SAMHANDELSBETINGELSER

SAMHANDELSBETINGELSER SAMHANDELSBETINGELSER 1. Anvendelse Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandel med AYTM, hvis ikke andet er aftalt mellem parterne. 2. Aftaler En aftale er først bindende,

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ Reglerne er godkendt af Erstatningsfondens bestyrelse og træder i kraft den 25. august 1998. Erstatningsfonden for markfrø c/o Brancheudvalget for Frø Axeltorv 3 1609 København

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S P E F O E E D E P L A D E SEMITECH A S ko rt f o rta lt - p e r f o r e r i n g t i l a lt INDHOLD Hvad er perforerede plader................... side 4-7 -t perforering....................................

Læs mere