SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010"

Transkript

1 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Leverance af portaldragere Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010

2 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 ORIENTERING... 3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 4 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 6 A. Aftalegrundlaget... 6 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring... 7 C. Entreprisens udførelse... 8 D. Bygherrens betalingsforpligtelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB), 5 sider Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG), 1 side Side 2 af 14

3 ORIENTERING ORIENTERING Denne entreprise indeholder stålarbejder med fremstilling af to portaldragere, herunder selve dragerne og de tilhørende rammer for variable tavler. Portaldragerne er til anvendelse på Motorring 3. Leverancerne udgør anlægsdele til konstruktion af portaler hen over kørebanerne på Motorring 3. Opsætning af disse to portaldragere udføres af entreprenøren for entreprise Inden overdragelse af leverancerne til entreprenøren for entreprise vil der på hver drager, ved bygherrens foranstaltning, blive påmonteret køresystemet, rammen for variabel tavle og den variable tavle. De i entreprise leverede ståldele indgår således som bygherreleverancer til entreprisen Stålarbejdet skal udføres i april/maj 2010 og med seneste levering den 18. maj Bygherre er Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Projektkontor Øst Gladsaxe Ringvej Herlev Tlf Projektet er udarbejdet af Vejdirektoratet Vejdirektoratets tilsyn varetages af: Ekstern rådgiver Side 3 af 14

4 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Arbejdet udbydes som underhåndsbud til to bydende. BUT Udbudsmaterialet består af Særlige betingelser (SB) samt de i SB ad 2, stk. 2, nævnte dokumenter. Tildelingen sker på basis af laveste pris. Tilbud mærket Entreprise skal være bygherren i hænde i lukket kuvert den 18. marts 2010 kl. 10, på adressen Gladsaxe Ringvej 51, 2730 Herlev. Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste skal vedlægges følgende: Tro og love-erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag til TBL) Udeladelse af dette gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet bygherren vil kræve dokumenterne bekræftet forinden kontraktskrivning. Det forudsættes, at tilbudsgiveren har udarbejdet sit tilbud under hensynstagen til arbejdsmiljøloven og de i henhold hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på om miljøbeskyttelse på og om sikkerhed på arbejdspladsen på Hvis tilbudet indeholder væsentlige forbehold, herunder forudsætninger og bestemmelser i øvrigt, som strider mod udbudsmaterialet, vil dette medføre, at Vejdirektoratet erklærer et sådant tilbud for ukonditionsmæssigt, hvorved tilbudet ikke optages til bedømmelse. Vejdirektoratet afgør, hvorvidt der foreligger et forbehold, og om det er væsentligt. Hvis tilbudet indeholder forbehold, som ikke bedømmes som væsentlige, kan Vejdirektoratet beslutte at acceptere forbeholdet mod en prissætning af dette. Spørgsmål vedr. udbudsmaterialet kan stilles pr. mail. Entreprisenummeret skal indgå i begyndelsen af mailens/brevets emnebeskrivelse: <Entreprise > Spørgsmål vedr.. Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form løbende blive meddelt via Vejdirektoratets hjemmeside, under Udbud. Spørgsmål, der modtages senest 14 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil blive tilstræbt besvaret, afhængigt af spørgsmålets karakter. Spørgsmål, der er modtaget senere end 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil ikke blive besvaret. Spørgsmål sendes til: Svend Mygind, Side 4 af 14

5 BUT eller til: Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Projektkontor Øst Gladsaxe Ringvej Herlev Tlf Att.: Svend Mygind Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på under Udbud. Side 5 af 14

6 SB, SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra licitationsdagen. Entreprisen omfatter i hovedtræk de i Orientering beskrevne arbejder. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Tilbudsliste (TBL). b. Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) bestående af Særlige betingelser (SB), Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB), samt Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). c. Følgende tegninger: E23B rev. B dateret E23B rev. B dateret E83 dateret rev. C dateret rev. B dateret rev. B dateret rev. B dateret d. Vejdirektoratets udbudsforskrifter og regler: Vejdirektoratets udbudsforskrift: AAB, afmærkningsmateriel, februar Vejregler for projektering af tavleportaler , juli e. AB 92 f. Standarder (DS og DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. Side 6 af 14

7 SB, Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal vedkommende indhente nærmere oplysninger herom hos Vejdirektoratet jf. Bestemmelser om udbud og tilbud. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: Aflevering Senest den 18. maj 2010 skal alle arbejder være afsluttet inkl. kvalitetssikringsdokumentationen, der skal være fuldført og afleveret. ad 2 stk. 6 ad 3 ad 3 stk. 3 ad 4 ad 4 stk. 1 ad 5 ad 5 stk. 2 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Entreprenørens tilbud Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således, at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen. Entrepriseaftalen Arbejdet kan påregnes overdraget af bygherren cirka 2 uger efter licitationsdatoen og skal igangsættes umiddelbart derefter. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på under Udbud. ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s Udbudsdirektiv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6 ad 6 stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Standardformularen kan findes på under Udbud. Sikkerhedsstillelsens sum udregnes som 10 % af tilbudssummen. Side 7 af 14

8 SB, Opmærksomheden henledes på, at Vejdirektoratet ikke kan foretage udbetalinger på fremsendt faktura, før sikkerhedsstillelsen for entreprisen er registreret og godkendt i Vejdirektoratet. ad 6 stk. 6 ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse ad 10 ad 10 stk. 1 Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige supplerende arbejdstegninger. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. ad 11 ad 11 stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Bygherren vil straks efter overdragelse af entreprisen foranstalte gennemførelse af en projektgennemgang. I projektgennemgangen deltager bygherre, bygherrens tilsyn, projekterende og entreprenør med nøglepersoner. Det påhviler entreprenøren at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser løbende i forbindelse med entreprisens gennemførelse. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Manglende kontrol eller manglende dokumentation under arbejdernes udførelse vil blive betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde og vil medføre, at udbetaling til entreprenøren ikke vil finde sted, før forholdet er bragt i orden. Side 8 af 14

9 SB, Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. ad 12 ad 12 stk. 2 Arbejdets forringelse m.v. Såfremt entreprenøren er ansvarlig for skader på arbejder, som er afleveret af anden entreprenør, er bygherren i forhold til skadevolderen endvidere berettiget til, for skadevolderens regning, at kræve afhjælpning foretaget ved den entreprenør, der har udført det beskadigede arbejde. Vedligeholdelse ad 12 stk. 4 ad 14 ad 14 stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og arbejdet gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Ændringer i arbejdet Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn De medgåede timer afregnes efter den af Dansk Arbejdsgiverforening udregnede gennemsnitsfortjeneste for de relevante fag ved akkordarbejde og tidlønsarbejde tilsammen. Den sidst offentliggjorte statistikløn ændres med eventuelt tillæg, som ikke allerede helt eller delvist indgår i statistiklønnen. Til den således fremkomne statistikløn tillægges udgifter til sociale ordninger. Såfremt en formand og eventuel byggepladstekniker udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes vedkommendes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun delvist, men dog i væsentligt omfang beskæftiget ved arbejdet, vil vedkommendes timer efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. Til de således beregnede udgifter til arbejdsløn lægges et honorar på 22 %. B. Materialer Side 9 af 14

10 SB, Entreprenøren skal medregne beløb, som vedkommende har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatterog årsbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. ad 17 ad 17 stk. 4 ad 18 ad 18 stk. 1 Bygherrens tilsyn Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse I forbindelse med arbejdets overdragelse meddeler entreprenøren bygherrens tilsyn, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdets udførelse. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst, og denne overenskomst overholdes Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenørens ansatte med henblik på at tilgodese dette krav. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, Side 10 af 14

11 SB, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). ad 19 ad 19 stk. 1 Byggemøder Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort inden for en uge fra udsendelsestidspunkt. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. D. Bygherrens betalingsforpligtelse ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Begæringer om betaling skal udformes ved hjælp af Anlægsområdets betalingssystem. Systemet administreres af bygherren. Entreprenøren kan alene fremsætte én samlet begæring om betaling, når entreprisen er afleveret. Anlægsområdets system er baseret på anvendelse af klarmeldinger af udførte arbejder og den tilhørende dokumentation. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at betalingsgæring kan forventes godkendt af tilsynet senest 5 dage efter, at den sidste klarmelding er modtaget. Den i AB stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den færdige betalingsbegæring er modtaget elektronisk hos Vejdirektoratet, Anlægsområdet i Herlev. Underskrevet forside af betalingsbegæring indsendes som en del af den elektroniske faktura. Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 6 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreud- Side 11 af 14

12 SB, gifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder: For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder: For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt inden 6 måneder fra tilbudsafgivelse, efter de foranstående regler, idet dog indkøbstidspunktet erstattes med 6 månedersdagen efter tilbudsafgivelse. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til én decimal. Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks på 6 månedersdagen efter afgivelse af tilbud, og I 2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Side 12 af 14

13 SB, Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. ad 22 stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ad 24 ad 24 stk. 1 ad 24 stk. 3 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser Forholdene nævnt i 24 stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de rent faktisk griber ind i entreprenørens ydelser, og kun i det omfang, det påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen, og dermed forsinker arbejdet. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor: der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind mv.) den aktivitet, som er belastet af vejrliget, er kritisk aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen aktiviteten faktisk ikke kan udføres. Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren indhente skriftlige oplysninger fra den nærmeste af DMI s (Danmarks Meteorologiske Institut) målestationer, som foretager daglige målinger. Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser samt størrelsen af eventuelt krav om erstatning eller godtgørelse. ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod, hvis gældende tidsfrister overskrides. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen). Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: For afleveringsfristen: kr ,- F. Arbejdets aflevering ad 28 ad 28 stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen skal afleveres samlet. Leverancen skal afleveres på et af tilsynet anvist areal på adressen: Vejdirektoratet Materieldepotet Darupvej 1 Side 13 af 14

14 SB, Roskilde Det nøjagtige afleveringstidspunkt skal aftales med tilsynet 14 dage forinden. G. Mangler ved arbejdet ad 36 ad 36 stk. 3 Mangelsansvarets ophør For entreprisen ophører mangelsansvaret efter 5 år, regnet fra afleveringsdatoen. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. Såfremt der ved besigtigelsen konstateres mangler, påhviler det entreprenøren at afhjælpe manglerne i de positioner, hvor de leverede anlægsdele er indbygget. Herunder skal alle Vejdirektorates vejregler for afspærringer og udførelse af arbejder på motorveje iagttages. Side 14 af 14

15 SAB - Stålarbejder LEVERANCE AF PORTALDRAGERE 2 1. ALMENT 2 2. STÅLARBEJDE Alment Materialer Udførelse Kontrol 5 Side 1 af 5

16 SAB - Stålarbejder LEVERANCE AF PORTALDRAGERE Nærværende SAB supplerer, Vejdirektoratets udbudsforskrift: AAB, afmærkningsmateriel, februar ALMENT Nærværende SAB omfatter arbejder for fremstilling og levering af 2 stk. dragere og 2 stk. rammer for variable tavler. (Herefter benævnt rammer.) Dragere og rammer skal fremstilles og leveres i henhold til nedenstående tværprofil- og konstruktionstegninger og vejregler: Stålkonstruktioner: Tegningerne nr E23B, E23B, E83, , , og Vejregler for projektering af tavleportaler , juli STÅLARBEJDE 2.1 Alment Afmærkningsmateriel Arbejdet omfatter fremstilling på værksted, overfladebehandling og levering af portaldragere og rammer. Konstruktionstyper, dimensioner samt andre relevante oplysninger fremgår af ovennævnte tegninger og vejregler. 2.2 Materialer Stål For afmærkningsmateriel skal stålkvaliteten være som anført på projekttegningerne inkl. relevante optioner. Stålet skal være velegnet til varmforzinkning. Før svejsning skal plader, i det omfang det er angivet på projekttegningerne, være undersøgt for laminering. Ved ultralydsprøvning skal kravene i henhold til DS EN klasse 2 opfyldes. Alt stål for stød- og fodplader i master leveres yderligere som Z-stål i kvalitetsklasse Z25 i henhold til DS/EN 10164:2005. Alt stål leveres som nyt stål. Stålet skal være uden overfladefejl og kun med uvæsentlige rustangreb, dvs. maksimalt rustgrad B iht. ISO Med mindre andet er anført, skal rustfast stål være (SS2343) i henhold til DS EN Alt stål leveres med inspektionscertifikat 3.1 iht. DS/EN 10204:2004. Side 2 af 5

17 SAB - Stålarbejder 2.3 Udførelse Kvalitetsstyring Arbejdet skal udføres, således at kravene i DS/EN :2008 er opfyldt. Svejseværkstedet dokumenterer at have et kvalitetsstyringssystem, der lever op til kravene for et DS/EN ISO certificeret værksted, samt at arbejdet vil blive udført efter de dertil hørende kvalitetsstyringsprincipper. Svejsearbejdet koordineres iht. DS/EN ISO 14731:2006. Før svejsearbejdet påbegyndes, skal certifikater for alle svejsere beskæftiget med konstruktionerne forlægges tilsynet. Certifikater skal være i henhold til DS 322 og DS/EN AC. Inden planlægningen af delenes og sektionernes håndtering i værkstedet vurderes løfteprocedure med henblik på udformning af de eventuelle løse beslag og eventuelle skjulte forstærkninger, der er nødvendige under transport i værksted og under transport til pladsen, hvor emnerne skal leveres. Der må ikke påsvejses synlige beslag, som ikke er vist på udbudsmaterialets konstruktionstegninger. Planlægningen gennemføres under hensyntagen til de aktuelle forhold, herunder entreprenørens arbejdsprogram og planlagte procedurer for håndtering, svejserækkefølge, geometrisk tilpasning og indspændingsgrad. Det påhviler entreprenøren inden arbejdets start i form af tegninger og beskrivelser at dokumentere, at den planlagte arbejdsbeskrivelse indeholder alle betydende operationer med svejserækkefølge, der dokumenterer svejsedeformationer og tiltag for afhjælpning af sådanne svejsedeformationer. Arbejdsplan og procedurebeskrivelse skal forelægges tilsynet senest 10 arbejdsdage før arbejdet bliver påbegyndt Stålarbejder Tolerancer ved placering af endeplader og beslag er 1 mm. Bearbejdning af stål samt hulboring og påsvejsning af beslag foretages inden varmforzinkning. Der må ikke svejses på varmforzinket stål. Dragerne fremstilles med den på konstruktionstegningerne angivne værkstedsoverhøjde. Værkstedsoverhøjden er den overhøjde, bjælken skal have, når den ikke er påvirket af nogen last (hverken egenvægt eller ydre belastning). Med mindre andet er anført, skal hulstørrelser være i henhold til DS 412 afsnit Svejsearbejdet For afmærkningsmateriel udføres svejsesømme i sømklasse III, dog udføres alle svejsninger af tværplader i sømklasse I og fodplader i sømklasse II. Krav til svejsesømme er angivet i vejledning til DS 412 afsnit Side 3 af 5

18 SAB - Stålarbejder Svejsestød i R-konstruktionerne anordnes min. 3 meter fra midte rammebjælke. Svejsesømmene udføres som fuldsvejste stumpsømme (V-sømme), sømklasse I, der skal slibes til plan med overflade. Der tillades ikke montagestød i søjler. Der skal udføres svejseprocedurespecifikationer (WPS) iht. DS/EN ISO for alle svejsesømme. Ikke angivne svejsesømme er fuldt gennembrændte stumpsømme. Svejsesignaturer er angivet i henhold til DS/EN Dimension på kantsømme er a-mål. Ligeledes angiver entreprenøren svejsesignaturer på værkstedstegninger i henhold til DS/EN samt dimension på kantsømme med a-mål. Alle sømme skal lukkes. Evt. ekstra svejsesømme, der er nødvendige for at undgå syrespalter under varmforzinkningen, udføres efter aftale med tilsynet Varmforzinkning og reparation af denne Konstruktionsstål varmforzinkes efter DS/EN ISO 1461, dog med minimum lokal lagtykkelse på 100 m og minimum middel lagtykkelse på 115 m. Bolte, møtrikker og skiver varmforzinkes efter DS/EN ISO 1461, dog med minimum lokal lagtykkelse på 45 m og minimum middel lagtykkelse på 50 m. Udbedring af montageskader på varmforzinkningen må kun foretages på absolut tørre (dugfri) overflader og ikke ved lufttemperaturer lavere end 5 C under påføring og hærdning. Skader på varmforzinkning med areal op til 10 cm² repareres ved påføring af koldgalvanisering, som Galvafroid, til endelig lagtykkelse min. 165 m. Skader på varmforzinkning med areal større end 10 cm² og skader på varmforzinkning ved sammensvejsning af portaldrager repareres med sprøjteforzinkning, som udføres i henhold til DS/EN ISO 2063:2005, klasse Zn 100. Reparation dækkes med en egnet forsegler ("tie coat") umiddelbart efter udførelsen Levering af dragere og rammer Portaldragerne til PN8 og PS18 samt de to tilhørende rammer skal leveres på adressen: Vejdirektoratet Materieldepotet Darupvej Roskilde Dragere skal leveres på eksisterende midlertidige understøtninger på Darupvej. Disse understøtninger stilles til rådighed af bygherren, men skal flyttes og placeres efter tilsynets anvisninger af entreprenøren. Rammer skal leveres på medleverede understøtninger fremstillet af træ, som er velegnet til aflæsning af rammer på terræn. Side 4 af 5

19 SAB - Stålarbejder 2.4 Kontrol Der kræves sporbarhed i følgende omfang: identifikation af materialer, jf. DS/ENV :2008 identifikation af svejsesømme, jf. DS/ENV , for alle svejsninger sømklasse I. Sporbarheden skal dokumenteres og indgå i kontroljournalen Materialekontrol Nr. Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang 1 Stålprofiler, fodplader og tværplader Produkt- og inspektionscertifikater, følgeseddelkontrol, 100 % 2 Stålplader Kontrol for lagdeling. 100 % for dele, hvor lagdelingskontrol er angivet på tegning 3 Vamforzinkning Modtagekontrol af portaldele: visuel kontrol, herunder vurdering af overflader og rustgrad. 100 % Udførelseskontrol Nr. Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang 1 Stål- og svejsearbejde Kontrol af svejsesømme jf DS/EN ISO Stikprøve, 5 % Slutkontrol Nr. Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang 1 Portalgeometri Opmåling. 100 % 2 Svejsearbejde Kontrolmetode iht. DS/EN Varmforzinkning Kontrol af lagtykkelse, iht. DS/ISO Afhængigt af sømklassen, se DS 412 tabel V Portaler: 100 % Master: 1 repræsentativt emne pr. dyp Side 5 af 5

20 TAG - Stålarbejder LEVERANCE AF PORTALDRAGERE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) GENERELT På tilbudslisten er tilstræbt en forenklet ydelsesspecifikation. Dette indebærer, at alle omfattede ydelser og biydelser skal være indkalkuleret i de poster, hvor de naturligt medhører, selv om alle ydelser ikke udførligt fremgår af tilbudslisten. Priserne under de enkelte poster skal omfatte samtlige ydelser og biydelser til det pågældende arbejdes fuldførelse og aflevering, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger, dokumentationer, beregninger mv. samt spild og eventuelle nødvendige mermængder udover de teoretiske, samt alle de for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder ansvarsforskring, materialeprøver, planlægning, arbejdsledelse, mødedeltagelse, samarbejde med bygherrens tilsyn, mangelsansvar og årstidsbestemte foranstaltninger. For poster, hvor afregning sker som en fast sum, er omfattet samtlige ydelser, der fremgår af det samlede udbudsmateriale samt alle ydelser i forbindelse med ændringer, som foranlediges af entreprenøren selv. Priserne for fremstilling omfatter alle ydelser og tilhørende biydelser. Herunder samtlige stålprofiler, samlinger, endeplader og overfladebehandling. Prisen for transport omfatter samtlige transportydelser. TILBUDSLISTENS POSTER Nedenfor angives ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte underposter. De angivne numre referer til tilbudslistens underposter Fremstilling af drager for PN8 Enhedsprisen omfatter alle ydelser til fremstilling Fremstilling af drager for PS18 Enhedsprisen omfatter alle ydelser til fremstilling Fremstilling af ramme for variabel tavle Enhedsprisen omfatter alle ydelser til fremstilling Transport af dragere og rammer for variable tavler Summen omfatter alle ydelser til transport af begge dragere og af begge rammer inkl. læsning og aflæsning dels på anviste understøtninger, dels på medleverede træunderstøtninger. Side 1 af 1