Selvudvikling i videns arbejdet er de seneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvudvikling i videns arbejdet er de seneste"

Transkript

1 Videnspolitik og dannelsesidealer for den danske arbejdsstyrke Peter Khallash Bengtsen I artiklen analyseres erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske udspil fra VK-regeringen og dagsorden sættende virksomhedsledertænketanke med det formål at undersøge, hvordan udviklin gen af viden og selvet beskrives som uløseligt forbundne. Artiklen redegør for, hvordan videns økonomiske interesser sætter retningen for visionerne for den danske arbejdsstyrkes selvudvikling. Samtidig belyses, hvorfor en fortsat selvudvikling betragtes som et imperativ, og hvilke idealer for selvudviklingen dette indebærer. I konklusionen argumenteres for, at regeringens og rådenes visioner for det danske videnssamfund har samme ideologiske form som det modernes po litiske ideologier, hvor individets og samfundets bedste går op i en højere enhed gennem en ens retning af befolkningen ud fra disse ideologier. Selvudvikling i videns arbejdet er de seneste år blevet et cen tralt omdrejningspunkt i diskus sion erne og visionerne om det danske arbejdsmarked, hvad enten det er fra rege ring ens, fag bevæg elsens eller virksomheds ledelsens perspektiv. Det stigende fokus på fænomenet i pres sen og i udgivet littera tur om emnet afspejler disse påstande: Fra overhovedet ikke at figu rere i danske artikler og bøger før 1990 finder man i 2006 flere hundrede opslag. 1 Ifølge erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske udspil fra VK-regeringen og dagsordensættende tænketanke fra erhvervs livet såsom Kompetencerådet og Innovationsrådet er vidensarbejderens udvikling af ny viden uløseligt forbundet med vedkommendes personlige udvikling på arbejdspladsen. Konstruk tionen af viden og af selvet kan ikke adskilles i denne diskurs om vidensarbejde. I artiklen analyseres regeringens og rådenes beskrivelser af den sammenhængende konstruktion af viden og selvet i vidensarbejdet med det formål at fremdrage idealerne for selvudviklingen samt de videnspolitiske inter esser bag denne selvudvikling, som ligger til grund for regeringens og rådenes beskrivelser af videns arbejde i Dan mark. Med andre ord er hensigten at undersøge, hvordan de videnspolitiske interesser omsættes til idealer for selvudviklingen. De videnspolitiske interesser og selvudviklingsidealerne sætter i kraft af regeringens og rådenes dags ordensættende kapaciteter retningen i dis kursen om idealerne for udviklingen af den danske arbejdsstyrke, som ifølge den ana lyserede empiri for en stor dels vedkommende beskrives som vidensarbejdere i meget bred forstand. Da konstruktionen af viden og af selvet be tragtes som sammenhængende, består artik lens teoretiske set-up af videns- og dannelses teorier, som fokuserer på videnspolitik ken og menneske synet i regeringens og rå denes udspil. Vidensteorier benyttes til at pege på, hvordan videns- og selvudviklin gen hæn- 40 Videnspolitik og dannelsesidealer for den danske arbejdsstyrke

2 ger sammen i videnssamfundets paradigme, mens dannelsesteorier bruges til at belyse, hvilket menneskesyn og hvilke idealer for selvudviklingen der tages udgangspunkt i. Et par ord for at sætte teorivalget i perspektiv i forhold til magt- og stressanalyser af vidensarbejdernes personlige udvikling: Hvor magt- og ledelses analy ser udmær ker sig ved at belyse styringsteknologier og magtrelationer på spil på arbejds pladsen, og hvor stressunder søg el ser fokuserer på med ar bej dernes psykiske reaktioner på ar bejds or gani se ring ens ændringer, er formålet med ar tiklen at tydeliggøre, hvordan sammenhæn gen mel lem videns- og selvudvik ling legitimerer idealerne for medarbejdernes udvikling. Der med placerer artiklen sig i forlængelse af ana lyser af kompetencebegrebet og forholdet mellem kompetenceudvikling og selvudvikling, men adskiller sig fra disse ved at opstille et nyt perspektiv på selvudviklingen, dens legitimering og dens idealer. Artiklen baserer sig på dele af mit speciale på Idehistorisk og Filosofisk Institut ved Århus Universitet (Bengtsen 2006) og er opdelt i tre dele. I artiklens første del ser jeg på regeringens og rådenes videnspolitiske interesser i deres visioner for vidensarbejdet i Danmark. Det sker ved først at vise, hvor stor en del af den danske arbejdsstyrke visionerne dækker. Dernæst afdækkes, hvordan den sammenhængende konstruktion af viden og selvet bliver beskrevet, der sammen med det næste afsnits beskrivelse af de vi dens økonomiske interesser i vidensudviklingen benyttes til at påpege, hvad der iføl ge aktørerne sætter retningen for selvudviklingen. Artiklens anden del indledes med et afsnit, der påpeger, hvordan sammenhængen mellem videns- og selvudvikling i empirien resulterer i en bestemt form for dannelse. Næste afsnit går i dybden med dannelsesanalysen og afdækker de konkrete idealer for selvudviklingen, som den beskrives i em pirien. Endeligt afsluttes artiklen med en konkluderende del, som problematiserer empiriens opfattelse af selvudvikling gennem vidensarbejdet. I det omfang det er relevant, vil jeg kort inddrage den relevante videns- og dannelsesteori, som har udgjort mit analytiske perspektiv på empirien. Empiri fra regering og råd Empirien består af erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske udspil fra VK-rege ringen (konsti tu eret i 2001, 2005 og 2007) og fra de ind flydelsesrige virksomhedsledelsestænketanke Det Nationale Kompe tence råd (fremover Kompetencerådet) og Innovationsrådet. 2 For regeringens vedkommende består materialet især af handlingsplaner samt ministerielle og tænke tankes udspil, da det er i disse papirer, at regeringens visioner for området findes. De relevante mini sterier er først og fremmest Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU), Under visningsmini steriet (UVM) samt Økonomi- og Erhvervsministeriet (ØEM). Trods artiklens empiri af pladsmæssige årsager begrænser sig til udspil fra VK-regeringen, skal det her understreges, at empirien indskriver sig i en diskurs, som tog sin begyndelse i midten af 90 erne under den daværende SR-regering med dennes begyndende fokus på vidensog kompetencebegreberne. 3 For Kompetencerådets og Innovationsrådets vedkommende består materialet af alle relevante rapporter fra rådenes oprettelser i henholdsvis 1997 og Sidstnævnte har hovedsageligt et makroperspektiv på sam fundet i sine analyser, hvorfor rådet pri mært inddrages i videns- og visionsanalyserne, mens kompetencerådets årlige rapport er inddrages gennem alle analyserne. Rådene er interessante af flere grunde. For det første fordi især Kompetence rådet har været dags orden sættende i den danske arbejdsmarkedspolitiske debat gennem en ræk ke mar kante rapporter, siden debatten Tidsskrift for ARBEJDSliv, 10 årg. nr

3 om vidensarbejdets organi sering og Danmark som videns sam fund tog fart i midten af 90 erne. For det andet har Kompetencerådet og Innovationsrådet i deres levetid løbende ind draget en lang række autoriteter blandt virksom hedsledere og arbejds giverforenings repræsentanter i Danmark, hvilket bidrager til at legitimere artiklens påstand om, at aktørernes visioner er at finde i en bredere diskurs i samfundet end blot i den analyserede empiri. Videnspolitiske interesser i vidensproduktionen Forståelsen af vidensarbejde i empirien I empirien findes intet sted en kort og klar definition af vidensarbejder ens beskæf tig elses område og adskillelse fra andre beskæftigelser. Visse steder bliver aspekter af vidensarbejdet beskrevet, som regeringen og rå dene betegner som centralt for vidensarbejdet, og disse beskrivelser kan bruges til at give et billede af vidensarbejdets omfang og betydning for det danske arbejds marked. I Vækst med Vilje fra 2002 tredeler regeringen videns arbejder styrken i henholdsvis højt uddannede der arbejder med forskning, iværksættere der arbejder med innovation, samt det brede erhvervs liv der arbejder med anvendelsen af produkterne fra vidensskabelsen. Der bliver ikke specificeret yderligere, hvilke konkrete jobs der kan være tale om (ØEM 2002, 47-53). Samme brede beskrivelse af vidensarbejdets vidensskabelses- og vidensanvendelsesdimensioner findes hos regeringen i rap port en Nye veje mellem forskning og erhvervslivet fra tanke til faktura fra Inno vations rådet er endnu mindre eksplicit end regeringen og gør en pointe ud af, at inno va tion og vidensskabelse på alle niveauer på arbejdsmarkedet både er muligt og vejen frem, men uden at nævne jobtyper (Innova tions rådet 2005a, 37). Derimod er Kompe tence rådet mere konkret, når de skriver, at langt de fleste med arbejdere er i dag vidensarbejdere i bredeste forstand. Det gælder langt ind i de faglærtes og lavere funktionærers ræk ker (Kompe tence rådet 2002, 25). Jobtyper forstås af såvel regering, Innovationsråd og Kompetenceråd meget bredt. Uddannelse bliver ofte betonet som afgørende for videns arbejderens effektivitet, og selvom højtuddannede ofte er i centrum for vidensskabelsen, ude lukkes anden og kortere uddannelsesmæssig baggrund ikke. Vigtigst er, at de rette kompe tencer er hverv es, hvilket ikke nød ven dig vis finder sted gennem uddannelse, men også er muligt gennem læring og udvikling på jobbet (VTU 2003b, 46; Innovationsrådet 2005a, 9; Kompe ten ce rådet 1998; Kompe tence rådet 2002). Disse meget brede definitioner af vidensarbejdet mulig gør, at meget forskellige professioner og uddannelser kan sammen lignes og diskuteres inden for samme optik, hvil ket resulterer i, at regeringens og rådenes anbefalinger dækker en stor del af den danske arbejdsstyrke. En af årsagerne til den meget brede forståelse af vidensarbejdet er empiriens stærkt politiske karakter. Policypapirerne og tænketankenes rapporter har til formål at skabe nye ringe i vandet på det erhvervsog arbejdsmarkedspolitiske område, hvilket re sulterer i spids formulerede holdninger til fx vidensarbejdets udbredelse. Diskursen er næppe så omfattende på det brede arbejdsmarked og vi er ikke alle vidensarbejdere i klassisk forstand, hvis man benytter definitioner inden for beskæftigelsesforskningen som perspektiv på empiriens brede forståelse af vidensarbejde (fx Benner 2003; Lavoie 2003; Pyoria 2005) men i kraft af empiriens ophavsmænds centrale rolle for dansk arbejdsmarkedspolitik, kan diskursen formodes at have en vis gennemslagskraft. 42 Videnspolitik og dannelsesidealer for den danske arbejdsstyrke

4 Vidensproduktion: Hvad er viden? Viden er nøgleordet i regeringens og rådenes udspil. Men hvordan skal viden forstås? Forenklet kan man sige, at viden optræder i tre sammenhængende varianter i aktørernes rapporter. For det første optræder viden helt konkret som vare, der kan handles med. For det andet optræder viden i en bestemt organiserings form i vidensproduktionen, og for det tredje bliver viden forstået synonymt med visse evner i form af kompetencer hos medarbejderen. Viden som vare har til formål at markere, at viden kan handles med, hvad enten produktionsprocessen er vidensintensiv og resulterer i et vidensstungt produkt, eller individet vælger at sælge sin arbejdskraft og bruge sine kompetencer andetsteds. Forståelsen af viden som vare er en videnspolitisk markering af indtoget af viden på markedet, men er kun inter essant i en vareanalyse og ikke for denne artikel. Organiseringen af vidensproduktionen er derimod relevant for den videre analyse, og beskrivelserne af vidensproduktionen i empirien er i høj grad overensstemmende med Michael Gibbons, Helga Nowotnys og Peter Scotts teorier om videnssamfundets vidensproduktion. Videns produk tionen i empirien har to centrale kendetegn: Den finder altid sted i en anvendelseskontekst, og dens organisering er heterogen. Forskningen har løsrevet sig fra videnskabens isolation og knytter sig til mange andre centre i samfund. Viden produceres og bruges nu ikke kun på universiteterne, men også i tænketanke, forskningscentre, konsulentfirmaer, m.fl. (fx Kom pe tence rådet 1999, 12; VTU 2003b; VTU 2003c; Gibbons 1994; Gibbons m.fl. 2001). Som det udtrykkes i bemærkningerne til den nye universitetslov: I vidensamfundet har viden og uddannelse ændret karakter og antager mange former. Universiteternes forskning og uddannelse er ikke længere eksklusiv og forbeholdt en begrænset elite i samfundet. Viden frembringes og anvendes af mange forskellige organisationer, aktører og institutioner og ofte i netværk baseret på vidensudveksling (VTU 2003d, 11). At forskning i stigende grad udføres af private virksomheder betyder, at der opstår et tættere samspil mellem det private og offentlige, som delvist udvisker skellet imellem dem (VTU 2003b, 51; Innovationsrådet 2005b, 76; Kompetencerådet 2001, 20). Når den heterogene organisering og anvendelseskravet er bestemmende for forskningen, opstår viden tværfagligt i samspillet mellem forskellige specialister og sektorer ud fra de eksterne krav, som samfundet stiller. Ifølge regeringen og rådene spiller den enkelte vidensarbejder (inklusive forskeren) en hovedrolle i denne udviklingsproces, da det er vidensarbejderen, der sidder inde med den viden, der skal udvikles, hvilket er den tredje form for viden, som optræder i empirien. Konstruktionen af viden og selvet Vidensarbejderens viden udvikles og anvendes gennem hans kompetencer ifølge Kompetencerådet, og i den forstand er hans viden lig hans kompetencer, der af Kompetencerådet defineres som evnen til at udøve viden afhængig af konteksten. Det vil sige en viden om at udøve viden (Kompetencerådet 2002, 36). Til trods for at kvalifikationer og kompetencer begge kan betegnes som videns begreber, er kompetencebegrebet altdominerende i empiriens beskrivelser af vidensproduktion, fordi legitimeringen af den ændrede vidensforståelse knytter sig til nytten af viden. Denne nytte er bestemt af eksterne samfundsforhold, som i sig selv er omskiftelige, hvilket kompetencer, men ikke kvalifikationer, ligeledes er. Kompetencer er ikke forankret i en bestemt viden eller faglighed i modsætning til kvali fi ka tion- Tidsskrift for ARBEJDSliv, 10 årg. nr

5 er ne (Kompetencerådet 1998, 23, 31; VTU 2003b, 18). Kompetencer er hvad vedkommende kan gøre (Huset Mandag Morgen 1995, 23). De er færdig heder som anvendes i praksis: Kom petencer skal være reelle og ikke formelle (Kom pe tencerådet 1999, 16). Kompetencer eksisterer i en vis forstand ikke, da de først skal udvikles og realiseres via konkrete personer i konkrete situationer (fx Kompe tencerådet 1998, 23; Kompetencerådet 2002, 37; VTU 2003b, 18). Heraf følger, at man kun er kompetent, hvis man til stadighed udvikler sig, hvilket fører den analytiske betragtning med sig, at det ikke er muligt at adskille kompetencer og kompe tence udvikling i praksis. Kompe tence er ifølge regeringen og rådene (og mange teoretikere) et begreb, som konstant fordrer udvikling, og som uløse ligt knytter sig til hand ling (Qvortrup 2004, 82; Høyrup & Peder sen 2003, 96; Kristen sen & Her mann 2004, 497; Schmidt 2000, 132). Kompetence er et handlingsbegreb, som kommer til udtryk, når regeringen, direkte overtaget fra OECD, definerer kompetence som:...evnen til at møde krav af høj kompleksitet. Kompetencer omfatter ikke blot viden og færdig heder, men også strategier og rutiner, der er nød vendige for at anvende viden og fær dig heder så vel som egnede følelser og holdninger samt effektiv selvstyring af disse kom po nen ter (VTU 2003b, 51, 64 min fremhævning). Kompetencebegrebet bliver på én og samme tid brugt som anvendelsesorienteret vi densbegreb og som begreb for menne skelige kvaliteter, hvilket forbinder vidensudvikling med personlig udvikling. Næsten alle slags evner og færdigheder italesættes i kompetence terminologi i rapporterne: For det første kan kompe tencer både være per sonlige, sociale og faglige, og på den måde evner kompetence begrebet at dække over stort set alt, hvad man kan forvente af videns arbejderen som arbejder og menneske (fx Huset Mandag Morgen 1997, 27; Kompetencerådet 2002, 17; VTU 2003a, 8). For det andet benyttes kompe tencer om så forskellige menneskelige kvaliteter som kund skaber, fær dig heder, følelser, inter perso nelle færdig heder, erfa ring er, kontakter og hold ninger til forskel fra den tid lig ere ju ridisk-formelle betydning af kompe tence forstået som bemyn dig else, der var den dominerende kompe tence forstå else hos aktø rer ne før 90 erne (fx Kompetencerådet 1998, 44; VTU 2003b, 64; Hermann 2003). Der er ingen tvivl hos aktørerne om, at kompetence knyt ter sig til individets selv, hvilket spidsformuleres af Kompe tence rådet: Udvikling af kompe ten cer er koblet sammen med udvikling af iden titet hos det enkelte menneske (Kompetencerådet 1998, 44). Kompeten cer er så at sige en del af indi videt ifølge aktørerne, og da kompe tencer er uløseligt forbundet med vidensudvikling, må individet også udvikle sig. De videnspolitiske interesser: Nytten af viden Den ændrede vidensforståelse åbner op for, at viden kan produceres af alle og på alle niveauer i samfundet, og derved er der ikke langt fra forskningspolitik og arbejdsmarkedspolitik til en overordnet innovationspolitik. For en sådan innovationspolitik er imperativet, at ny og salgbar viden skal udvikles så hurtigt som muligt, da viden er forgængelig i den forstand, at den kan smides ud, når dens markedsværdi er forsvundet. Da regeringen i 2003 udformer vidensstra tegien Viden i vækst, sker det for at markere, hvorfor og hvordan viden er essen tiel for Danmark. Heri skriver regeringen, at viden er nøglen til frem skridt (VTU 2003a, 5). I regeringens og rådenes udspil efterlades der sjældent tvivl om, at omsættelig- 44 Videnspolitik og dannelsesidealer for den danske arbejdsstyrke

6 hed på videns markedet er en vigtig del af vidensproduktionens legitimering. Dette an vendelsesfokus kommer til udtryk i fx Kom pe tence rådets beskrivelse af, hvad der er af gørende for konkurrence kraften: Konkurrencekraft i videnssamfundet kan i fortættet form omsættes til et globalt kapløb om kommercialiseringen af viden. Det vil sige evnen til at omsætte viden til produkter og services hurtigst muligt (Kompetencerådet 2000, 12) Samme anvendelsesfokus har regeringen: Udviklingen stiller nye krav til virksomhedernes måde at producere og konkurrere på. Hvor man før kunne komme langt ved at økonomisere med ressourcer og arbejdskraft, er evnen til at udvikle, tilegne sig, formidle og anvende viden i dag blevet mere afgørende for at kunne skabe værdi (VTU 2003b, 16). Med titler på VTU-udspil som Viden i vækst (2003b) og Fra tanke til faktura (2003c) lægges der ikke skjul på, at det økonomiske rationale er en væsentlig del af legi timeringen ifølge regering en, hvilket gentagne gange nævnes i rapporterne (fx VTU 2003a, 6, 18; VTU 2003b, 3, 83). Samme nytte legitime ring gør sig gældende i de forsknings politiske udspil fra regering og Kompetenceråd, når det for eksempel drejer sig om vi dens produk tionen på universitetet. Her er der en betydelig lighed i begrundelserne for videns produk tionens organisering, når forsk ningen på universiteter og innovationsarbejdet i virksomheder sammen lignes. Viden skabelig viden er ikke længere sin egen mål sætning og skal nu som al anden viden være nyttig for andre mål. I teorien er videnssamfundets videnspolitiske arena åben for alle, der vil gøre nye legitimeringsinstanser gældende af fx økonomisk, politisk, social eller etisk art. I den gældende diskurs er den dominerende argumentation, at en forøgelse af konkur rence kraften gennem en stadig forbedret videns produktion vil stil le Danmark bedre i den globale vidensøko nomiske konkurrence. En sådan legi ti - me ring er ét valg af acceptregel, der kunne være anderledes, men som p.t. står stærkest i kampen om at legitimere videns produktio nen. Trods den videnspolitiske arenas prin cipielle åbenhed overfor deltagelse og der med uenighed foregår kampen om videnslegitimeringen relativt stilfærdigt, da den neoliberale markedslegitimering af viden står stærkt i diskursen. 4 I stedet beto nes en anden kamp, da vi be finder os i per ma - nent kon kurren ce med andre videns samfund i den globale videns økonomi ifølge aktørerne (fx ØEM 2002, 24; Huset Mandag Morgen 1997, 9; UVM 1997, 23; Innovationsrådet 2005b, 24; Kompe tence rådet 1998, 1). Den globale videnøkonomi er en samlebetegnelse for det fænomen, at viden er en drivende kraft i samfundsøkonomien, og at den økonomiske aktivitet mere og mere har gjort sig fri af nationale grænser (VTU 2003b, 16). Den globale deregulering lægger et hidtil uset pres på de danske virksomheder og på den danske vidensøkonomi i det hele taget. Imperativet bliver at tage udfordringen op og konkurrere på videnstung produktion og tiltrækning af innovative med arbej dere, da nøglen til vækst og øget konkurrenceevne er den af vidensarbejderne nedlagte viden i produk tet og ikke produk tet selv (VTU 2003b, 12; Kompetencerådet 2001, 19; Gibbons 1994). Globaliseringen hænger sammen med den vidensøkonomiske grundsætning om verdens og markedets foranderlighed (fx VTU 2003b, 12), hvilket er baggrunden for det permanente krav om innovation og udvikling. Denne grundsæt- Tidsskrift for ARBEJDSliv, 10 årg. nr

7 ning gør det vanskeligt at for udsige, hvad virk somheden og nati on en skal prioritere, når der skal investeres og skabes vækst og velfærd i frem tiden. Mikael Lindholm, tidligere redak tør i Huset Mandag Morgen og medlem af Innova tions rådets strategigruppe, udtrykker det således: Forandringspresset skyldes hovedsageligt det globale innovationskapløb, som nu er ved at folde sig ud med fuld kraft. Som en leder udtrykker det, så duer sidste års produkter kun til sidste års regnskab. Fornyelseskravet vokser ekstremt. Det stiller krav om helt nye måder at arbejde på (Lindholm 2006, 12). Arbejdet må organiseres på nye måder for at kunne leve op til forandringspresset fra den globale vidensøkonomi, og et centralt element i vidensarbejdets nye organiseringsformer er den per son lige udvikling (VTU 2003b, 6, 51; ØEM 2002, 9, 33; Innovationsrådet 2005a, 47; Kompetencerådet 2002, 24, 34). Selvudviklingens idealer Et dannelsesperspektiv på selvudviklingsbeskrivelserne Selvudviklingsbeskrivelserne i empirien analyseres med et dannelsesperspektiv, som kort bliver uddybet i det følgende. Dannelse er en erfaringsbaseret selvpraksisform. Den mo derne dannelsesforestilling opstod med nyhumanismen i Tyskland i sidste halv del af 1700-tallet og handler kort fortalt om, at in dividet på samme tid ud folder sin særlige per son lig hed og bliver dannet som alment in divid. Selvet er grundlæggende konstitueret af sine erfaringer, og selv udvikling vil derfor sige at gøre sig person lig heds dannende erfaringer (Schmidt 1999, 125). Et dannelsesteoretisk perspektiv på selvudviklingens retning har den fordel at være et redskab til kritisk at kunne forholde sig til selvudviklingsprocessen og dens idealer, som de fremstilles i empirien. Selvudviklingen handler i empirien i høj grad om udvikling gennem erfaringsskabelse på arbejdet, for eksempel gennem læringsprocesser (fx Kompe tencerådet 1998, Kompetencerådet 2002). Denne erfaringsskabelse kan være dan nende. Dannelsesteorier har som teorier om identitetsdannelse begreber til at karakterisere selvet og dets udvikling, men kan i modsætning til identitetsdannelsesteorier også benyttes til at karakterisere udviklingens idealer, da dannelsesteorier fokuserer på dannelse som en forandring til noget andet og ønskværdigt. I forlængelse af dette karakteristikum er en forskel mellem det dannelsesteoretiske per spektiv og et Foucault-inspireret magtstudie, at sidstnævnte med fokus på magtens relationer og subjektiverende processer ikke efterlader meget plads til selvet i det hele taget. Et magtstudie vil ofte reducere selvet til et tomt hylster i kraft af dets post strukturalistiske eller diskursteoretiske grund lag, og dette gør det vanskeligt at tale om selvudvikling som andet end umyndiggjort subjektivering. Derved udelades en stil lingstagen til menneskesyn og idealer for selvudviklingen, som findes i empirien. Som eksempler på sådanne dannelsesteori er, og som teoretisk grundlag for selvudviklings analysen, benyttes Lars Henrik Schmidts og Lars Geer Hammershøjs teorier om selvdannelse i det senmoderne. Dannelse som en fri og erfaringsbaseret selvprak sis kan i sin traditionelle udformning såvel som i Schmidts og Hammershøjs aktuelle versioner uddybes med en helt grund læg gende figur bestående af tre begreber. Dannelse er overskridelse af den rå umid del bar hed i mennesket og er en over skrid else af snæversynethed. Sam ti dig er dan nel se en selv praksis, der handler om selvets form ning som en eksistentiel praksis og ikke blot som en for skøn nelse af person - 46 Videnspolitik og dannelsesidealer for den danske arbejdsstyrke

8 lig heden eller en grænse over skrid else for oplevelsens skyld. Og endeligt er dan nelse også dannelse af dømmekraften. Den personlige dømmekraft sætter retningen for, hvad der virker dannende. Dømmekraften leder selvoverskridelsen og formningen i den ønskede retning (Schmidt 1999, 125; Hammershøj 2003, 135). Disse tre begreber overskridelse, formning og dømmekraft er en analytisk opdeling af dannelses processens samtidige fænomener (Hammershøj 2003, 69). Dannel sen af person ligheden finder sted i sam spillet mel lem selv over skrid elsen og selvformningen. Indi videt skal på én gang overskride sig selv mod det større (det almene eller det kulturelle fællesskab) og samtidigt bevare sig selv, hvilket vil sige at være selvstændig nok gennem sin erfarings dannelse til at få person lig hed og form. Dannelsen finder sted i individets såvel bevidste som ubevidste erfaringsskabelse alene og i mødet med de andre i fællesskaberne, som vedkommende færdes i. Hensigten er i artiklen ikke at diskutere, om der er tale om selvdannelse eller ej ifølge Schmidts eller Hammershøjs optik, da empiriens beskrivelser tager udgangspunkt i selvudviklingen som en nødvendighed i kraft af videns økonomiens løbende behov for udvikling af videnstunge produkter og processer. Empiriens selvudviklingsbeskrivelser kan alene i kraft af denne nødvendighed ikke betegnes som selvdannelse i Schmidts og Hammershøjs forstand. Hensigten er i stedet at karakterisere og problematisere empiriens beskrivelser af idealerne for selvudviklingen, hvilket de dannelsesteoretiske begreber i det følgende vil vise sig frugtbare til. Det udviklingskrævende menneske Regeringens og især Kompetencerådets begrebsbrug om personlig udvikling indeholder ikke kun begreber om selve udvik lingspro ces sen, som kompe tence udvikling og læ ring er centrale begreber for, men også enkelte antropologiske karak teri seringer af med arbej deren som men ne ske. Mennesket søger mening i sin tilværelse, og derfor skal arbejdet være meningsgivende (Kompetencerådet 1998, 16). Med arbej derne er ikke læn g ere blot ressourcer, end ikke menneskeli ge ressourcer, men hele mennesker, som er et begreb, der har eksisteret siden sidste halv del af 90 erne hos rege ringen og Kompe - ten cerådet. Det hele menneske hentyder for det første til, at der skal tages hensyn til medarbejderens mål, drømme og ambi tio ner på arbejds pladsen, og for det andet at det ikke længere kun er faglige kompetencer, men også personlige og sociale, som er relevante i vidensarbejdet (fx Kompetencerådet 2002, 24). Ifølge alle aktørerne har det hele menneske et iboende selvudviklingsbehov. Det kende tegner mennesket, at det til stadighed ønsker at udvikle sit hele selv, underordnet om det befinder sig på arbejde, i fritidsklubben eller i hjemmet. Det ønsker at realisere drømme og ambitioner, som ikke klart skelner mellem faglige og personlige mål, og i det hele taget er denne distinktion meningsløs, når de to tidligere adskilte områder sammensmeltes af videns produktion ens inno vations behov. Ifølge Kompetencerådet bør faglig og personlig udvikling gå op i ét (Kompetence rådet 1998, 44). Legitimeringen af denne udvikling rodfæstes i mennesket selv og ikke kun i nationens behov for økonomisk vækst, når Kompetencerådet skriver, at børn fødes moti verede for at lære, og at alle mennesker har et ønske om at bidrage. Samfundet skal under støtte dette ønske (Kompetencerådet 1998, 42). Udvikling, som den beskrives af regeringen og rådene, hvad enten det drejer sig om kompetence udvikling eller generelt om personlig udvikling, tænkes uden endemål. Udviklingen har ingen over historiske eller eksterne instanser til at bestemme dens retning eller mål, og i den forstand har udvik- Tidsskrift for ARBEJDSliv, 10 årg. nr

9 lings begrebet ligheder med det senmoderne selv dannelses projekt, som vi finder det hos Schmidt og Hammers høj. Selvudvikling ifølge regeringen og rådene samt selvdan nelse ifølge Schmidt og Hammershøj handler ikke om at blive udviklet én gang for alle, men om fortsat at være i udvikling (Schmidt 1999, 110, 155; Hammershøj 2003, 142). Der er ikke som i det moderne en kerne af menneske lig hed, der skal formes eller reali se res, da essensen i mennesket stort set er fra værende i rapporterne. De antro po lo gi ske beskrivelser begrænser sig til menneskets meningsstræben, krea ti vitet og udvik lings trang. At personlig udvikling beskrives som bin deleddet mellem vidensarbejderen og virk somheden betyder, at konflikt og modsætningsforhold mellem virk somhed og vi densarbejder omdefineres i forhold til den klassiske industrisamfundsproblematik. Bud skab et i rapporterne er, at alle bør være enige om, at udvikling er vejen frem for både vidensarbejder og virk somhed (fx Kom petenceråd 1998, 41; VTU 2003c, 42). De, som ikke vil udvikles, må afvikles og er de nye sociale tabere. Disse får af Kompetencerådet betegnelsen det nye proletariat (Kompetencerådet 1998, 33), der hentyder til, at indu stri samfund ets udviklings mæssigt fastlåste proletarer ikke er de arbejdere, som man ønsker sig længere. Kompe tencerådet stiller ikke spørgs målstegn ved selvudvikling som et ubetinget gode, hvilket de øvrige aktører heller ikke gør. 5 Forståelsen af frihed bliver synonym med selvudvikling, hvilket skal forstås på den måde, at man kun er fri, når man er i udvikling, og når selvudviklingen finder sted i over ens stem melse med videns sam fund ets behov. Det er ikke frit at vælge selvudviklingen til eller fra. Næste skridt bliver at karakterisere selvudviklingens idealer, som skal harmonere med de videns økonomiske fordringer. Fleksibilitet og omstillingsparathed Forestillingerne om selvover skrid else og selvformning gør det muligt at spørge ind til de aspekter af vidensarbejdets fordring om selvudvikling, som handler om fleksibilitet og selvstændighed. Hvordan hæn ger kravet om livslang læring og konstant udvikling sammen med selv over skrid elsens og selvformningens selvstændiggørende erfaringsdannel ser? Kan kravet om fleksi bilitet forenes med for dringen om selvstændighed i vidensarbejdet? Og hvordan skal selv stæn dig hed forstås, hvis dette er tilfældet? Ifølge regeringen og Kompetencerådet fødes mennesket motiveret for at udvikle sig og fort sætter sådan hele livet, men selv udviklingens retning uddybes ikke i beskrivelserne af menne skesynet, men i beskrivelserne af vi densøkonomien, hvor selvudviklingen for stås som selvforandring, eller udvikling uden retning, fordi videns samfundets videns økonomi er omskiftelig, og videns produktionens viden forgængelig. Som følge af denne selvudviklingsforståelse er to centrale træk ved individet at være fleksibel og omstillingsparat (fx VTU 2003a, 18; UVM 1997, 10; Kompetencerådet 1998, 4; Tænketanken Fremtidens Vækst 2005, 91). 6 Disse idealer er nøgle ord for selv udviklings processen og omtales af alle aktørerne, som for eksempel når Kompe tence rådet fremhæver, at velfærden må forankres i den enkelte borgers viden og omstil lings parat hed (Kom pe - tencerådet 1998, 31). Rege ringen hæv der ligeledes, at kravene til den enkelte med arbej der om fleksibi litet og omstil lings parat hed (VTU 2003b, 51) har dannet grundlag for dens brede OECD-inspirerede kompe tence defini tion. Fleksibilitet og om stillingsparathed er for aktørerne nød vendige person lig heds - træk, når individet skal lære at lære, når det fortsat skal kompe tence udvikle sig, og når det skal bidrage til videns pro duk tionen. På mange måder er fleksibilitetsidealet det modsatte af dannelsens selvformnings- 48 Videnspolitik og dannelsesidealer for den danske arbejdsstyrke

10 dimen sion, da der i fleksi bilitets kravet ligger en trussel mod selvets stabi lisering og selvstændiggørelse. Man kan med såvel Sennett som Schmidt og Hammers høj her pege på, at erfa rings dannelses processer, der sætter fleksi bi litet og omstil lings parathed som højeste idealer, resulterer i tomme eller flygtige erfaringer, hvis idealerne betragtes i deres yderste konsekvenser. Dette er erfaringer, som ikke udvikler personligheden, når fleksibi li teten ikke fordrer andet end parathed til at udskifte det tillærte, eller kort og godt parathed til at aflære (Schmidt 2000, 132; Hammershøj 2003, 397; Sennett 1999, 66). Imperativerne om fleksibilitet og omstillingsparathed ligger bag den omfattende brug af kompe tence begrebet i rapporterne. Kompetencer er knyttet til personens og kon tekstens forander lig hed og må løbende udvikles. Den konsekvente vidensøkonomiske legitimering af kompetenceudvikling i policypapirerne og rapporterne kan ikke betragtes som en selv udvikling forstået som selvdannelse, da man ikke over skrider sig gennem denne kompe tenceudvikling, fordi de gjorte erfaringer er strategisk betingede. Med Schmidts ord bliver dannelsens frie selv over skrid else til selv kon cen tra tion, hvilket vil sige til mere af det samme (Schmidt 2000, 132). Erfaringerne fra kompetenceudviklingen finder sted med det formål at kunne suppleres og erstattes af nye erfa ringer, og de eneste nødvendige erfaring er i den forbindelse bliver da at være fleksibel og omstillingsparat. Pointen er ikke at konkludere, at dannelse med disse idealer ikke er muligt i praksis på arbejds pladsen, men at bemærke, at der i empirien er et meget kraftigt imperativ om, at fleksibilitet og omstillingsparathed er helt afgørende idealer fremover for en meget stor del af den danske arbejdsstyrke. Oplevelserne af nye og varierende opgaver og de medfølgende krav om opkvalificering og omstillings færdigheder medfører uden tvivl en følelse af flere frihedsgrader i arbejdet for mange. I diskursen, som regeringen og rådenes udspil indskriver sig i, er det blot idealer, som er entydige og ufravigelige. Succesansvarlighed Ligesom man i dannelsestermer kan tale om, at dømmekraften er styrende for er fa ringsdannelses proces sens retning, er det også mu ligt i empirien at finde retningssættende idealer for fleksibiliteten og omstillingsparatheden. Det er idealer for selvforandringen, der resulterer i, at vidensarbejderens om stillingskompetencer forvaltes bedst mu ligt på vidensøkonomiens præmisser. Succes ansvarlighed kan man betegne ét sådan ideal. 7 I flere sammenhænge i empirien fremstilles det moderne vidensarbejde i videnssamfundet som langt mere ansvarskrævende end tidligere jobfunktioner. Vidensarbejdet er netværksbaseret og projektorienteret, og den enkelte vidensarbejder har større an svar i kraft af dennes unikke viden og i kraft af det uddelegerede arbejde. Dette stiller større krav til vidensarbejderens ansvarsfølelse, selv stændig hed og personlige styrke (fx Kompetencerådet 2002, 26). Der er med andre ord tale om, at individet skal have den rette dømmekraft til at handle på den rette måde, udvikle den rette viden og håndtere de for hind ringer, som står i vejen for et succes fuldt resul tat. I regeringens og rådenes terminologi er suc ces ansvar lighed og fleksi bilitet fuldt forenelige, da fleksibilitet er nødvendig for suc ces. Ansvarlighed og selv stændighed er i over ensstemmelse med fleksibiliteten. Med en analogi til Hammershøjs frem stilling af døm me kraften som retnings giver for den per sonlig heds dannende selv overskridelse og -formning tjener succes ansvar lig heden et tilsvarende formål ved at sætte retningen for fleksibiliteten og omstillings parat heden. Tidsskrift for ARBEJDSliv, 10 årg. nr

11 Succesansvarlighed skal ikke forstås udelukkende som at være god til sit job, men også at realisere sine potentialer og ansvar i tråd med vidensøkonomiens behov. Dette indebærer at være bevidst om, hvad der skal til for at opfylde job funk tion ens mål, hvilket inkluderer at tage ansvar for egen udvikling. Men sat på spidsen er det et ansvar uden reel ind flydelse, da man i kraft af vidensøkonomiens uforudsigelighed ikke kan vide, hvad den rette udvik ling er, og dermed får ansvarligheds idealet samme tomme, eller i det mindste udskiftelige, indhold som fleksi bi litets idealet. Det kan resultere i en ukritisk og smidig tilpasning til enhver situation og udøvelse, hvilket er det modsatte af den personlige smags udøven, der kende teg ner dannelsens dømme kraft i det senmoderne ifølge Hammershøj (Hammershøj 2003, 400). Da selvudvikling ens retning i kraft af vidensøkonomiens omskiftelighed og succesansvarlighedens utilstrækkelige retnings sæt ten ikke kan forudsiges, bliver idealerne om fleksibilitet og omstillingsparathed dermed udtryk for en per ma nent tilstand af agt på given hed eller årvågen hed. 8 Udviklingssolidaritet Idealet om succesansvarlighed hænger sammen med et andet ideal for dømme kraften, nemlig udvik lingssolidaritet. I modsætning til den tidligere økonomiske og omfordelende overlevelses solidaritet er idealet nu en udvik lings- og kompetence solida ritet, der er langt mere konkurrence- og produk tionsorienteret (Huset Mandag Morgen 1997, 31; Kompetencerådet 2002, 22). Solidaritet består i aktør er nes terminologi i, at med arbejderne må stå sammen om at kræve udvikling på arbejdspladsen, så de ikke går i stå. Dette begrundes af regeringen i, at viljen til forandring er vejen til tryghed i videns samfundet (Regeringen 2004, 2). Tryghed består på sigt ikke blot i fastansættelse i en stor, stabil virksomhed, men i mulig heden for udvikling på en dynamisk arbejdsplads (UVM 2005, afsnit ). Især Kompetencerådet reducerer solidaritet til at dreje sig om vidensdeling og læring. Man tilegner og man bidrager, men man gør det med udgangspunkt i sig selv og sin egen udvikling. På samme måde som Ny Løn er et individuelt fænomen, der tidligere var kollektivt funderet, er Ny Solidaritet det også. Huset Mandag Morgen skriver ganske vist, at det er en solida ritets tænkning, hvor det enkelte menneske ser individuel udvikling og hensynet til fælles skabet som hinandens forudsætninger (Huset Mandag Morgen 1997, 9). Citatet indgår dog ikke i en argumentation om, at en for stor indivi dualisering kan true solidariteten, men har til formål at markere, at individets frihed til selvbestemt udvikling ikke må tage over hånd og afvige fra overensstemmelsen med videnssamfundets nytte. Det nationale fællesskab er et andet punkt, hvor solidaritetsopfattelsen afviger fra den klassiske solidaritetsopfattelse i såvel arbejds livs forskningen som hos aktørerne. Solida ritet er ikke længere klassebe tinget, men rettet mod nati on en som helhed. Vi skal alle være solida riske for at løfte Danmark i den globale konkurrence (Hu set Mandag Morgen 1997, 31; Kompeten cerådet 1998, 6). Når det er nationen, som man bør være solidarisk med, er fjenden ikke til stede som en synlig mod part i det dag lige arbejde, da arbejdsgiveren nu er de ansattes allierede mod andre nationers virk somheder. Tiltag såsom fyringer, udviklings krav og andre effek tivi se rings tiltag legitimeres i den økonomiske konkurrences nød ven dig hed, og det forventes, at alle i virk som hed en og nationen solidarisk støtter op omkring disse. Det eneste klasseskel inden for nationens grænser eksisterer mellem arbejdsstyrken og de arbejds løse, som for at undgå outsider rollen må kompetenceudvikles til at kunne bestride et job og derved (igen) blive national solida riske. 50 Videnspolitik og dannelsesidealer for den danske arbejdsstyrke

12 Videnssamfundet som vilkår Afmagt eller overskud på arbejdet? De fire idealer for selvudviklingen gælder gennem hele livet. Med en parallel til selvdan nelsens dimensioner er dømmekraften erstattet af succesansvarligheden. Denne sætter retningen for erfarings dannel sens fleksibilitet og omstillingsparathed, som er statter dannelsesdimensionerne om selv - over skrid else og selvformning. Udviklingssolidariteten er, hvad der binder fællesskabet sam men på arbejds pladsen og i samfundet, når fokus er på selvudvikling. Idealerne baserer sig på, at det gennem vidensarbejdet er muligt at opfylde både videns samfundet behov og individets behov ifølge aktørerne. Når vidensarbejdets selv udvikling er rettet efter de fire idealer, tjener individet både sig selv og samfundet ved at producere den rette viden. Succesfokuset står i kon trast til den afmagt, som man som kan opleve i det daglige arbejde. Når videns arbejderen er overbelastet af stress, står fyrings truet eller for søger at takke nej til kompetence udviklings tilbud, oplever hun situationer med af magts erfaringer på jobbet. Disse situa tioner formår regeringens og rådenes succesfokus ikke at indfange og tage stilling til. Den succes prægede og selvmobi lise rende person lige udvikling har ikke plads til afmagts erfaringer, og dermed åbnes der ikke for den menne ske lige solidaritets mulighed, som Schmidt forstår den. Schmidts dannelsesbegreb tager udgangspunkt i den menneskelige afmagtserfaring, og det er den uundgåelige oplevelse af afmagt, som ifølge Schmidt er indgangen til solidari tetens moralske fællesskab (Schmidt 1999, 136-7). Man kan indvende overfor Schmidt, at solidaritet muligvis også kan skabes og opstå gennem oplevelser af overskud og gennem en fælles interesse for hinandens fælles eller forskellige situationer. Det er en mulig solidaritet, som rækker udover empiriens selvmobiliserende udviklings solidaritet. Hermed er ikke sagt, at regeringen og rådene ikke er opmærksomme på oplevelser af stress og fyrings angst, men ud fra empiriens spidsformulerede menneskesyn og selvudvik lings idealer formår disse afmagts erfaringer ikke at blive begrebet som andet end fremmed gørelse. Overvindelsen af fremmedgørelse finder i denne logik ikke sted gennem fællesskabet, men skal i stedet foregå gennem indivi du elle stress håndteringstilbud og yderligere opkvalificering. De fire idealer skaber i et dan nelses perspektiv et større pres på per son lig hedens græn ser i kraft af de krav, som de stiller til selvud viklingen. Succes an svar lig heden truer den mentale grænse mel lem arbejde og fritid, da arbejdsdagens men tale afslut ning bestemmes af individet selv. 9 Udvik lings solidariteten truer det kollegiale og moralske forhold til den anden, da solidariteten foku serer på individuelle goder, og da det kollegiale samvær fremstilles langt mere kon kurrence præget end tidligere. Fleksi bi li teten truer grænsen for den personlige myndighed, da individet skal være i stand til at indrette sig efter foranderlige krav. Omstil lings paratheden truer grænsen for den ønskede selv udvik ling, da det ikke længere er muligt at sige fra overfor selvudviklingen. At tale om grænser er en analytisk begrebs brug og skal ikke forstås sådan, at person lig hed en i denne dannelsesoptik har vis se grænser, der kan fastlægges én gang for alle, men i stedet, at de midlertidige grænser, som det myndige individ måtte ønske og forsøge at fastsætte gennem sit arbejdsliv, kan være i konflikt med idealerne ifølge den dominerende diskurs om videnssamfundets krav til arbejdsstyrken. Videnssamfundet som ideologi og vilkår Beskrivelserne af overensstemmelsen mellem individets behov for selvudvikling og Tidsskrift for ARBEJDSliv, 10 årg. nr

13 videnssamfundets nytte i empirien har form af en stor for tælling i Lyo tards forstand. Fortællingen indeholder en universel og selvfølgelig enhed mellem indi vid ets og sam fundets udvikling som de store politiske ideologier i det moderne (Lyotard 2001). Figuren om overensstemmelse mellem sam fundets, økonomiens og menneskets behov findes omfat tende beskrevet i det moderne af bl.a. Adam Smith og Karl Marx. Sammenhængen består for Smith i, at det egen interesserede menneske på markedet frit kan forfølge dette karaktertræk, hvilket sam tidig bidrager til at skabe mest mulig vækst og velstand for samfundet (Smith 1999). I mod sætning til Smith har Marx et men neskeligt frigørelsesaspekt i sin teori om menneskets, økono miens og samfundets udvikling. Hvor den kapitalistiske produktion fremmedgør arbejderen, udvik ler og reali serer denne sig gennem kommu nismens arbejdsproces, da arbejderen her gennem sit arbejde er fri til at forholde sig til sig selv og sit pro dukt, hvilket realiserer hans menneskelighed (Marx 1994). Regeringen og rådene har som Marx en fo restilling om udvikling gennem arbejdet og har samme grundlæggende overensstemmelse mellem menne skets og samfundets behov som både Marx og Smith, men for begge deles vedkommende i en ny kontekst. Hos regeringen og rådene er menneskets personlige og frigørende udvikling gennem arbejdet tænkt sammen med det markedsøkono miske krav om profit og vækst gennem et menneskesyn og selvudviklingsidealer, der er i over ens stemmelse med marked ets krav. Smith tænkte økonomisk frigørelse og ikke frigørelse som selv udvik ling gennem den egen interesserede handling på markedet. Marx tænkte ejendomsløshed og ikke markeds økonomi i kommunismens frie arbejde. Selv realisering tænkes helt omvendt Marx kun muligt gennem arbejdsmarkedets lønarbejde og selvstændigt iværktsætteri og ikke gennem kommu nis mens frihed fra lønarbejde med realisering af Marx idé om det totale menneske. Gennem selvudvikling i det bredt forståede vidensarbejde er frihed mulig ifølge regering og råd, da frihed består i ikke at blive hæmmet i sine udviklingsbehov. Som i andre store for tæl ling er hænger menneskesyn og samfunds utopi sammen hos aktørerne. Den store fortælling fremstår derved som en sådan selvfølgelighed. Individets tomhed skal formes til at realisere utopien om selvudvikling og vidensøkonomisk vækst, hvilket er en utopi, som i forhold til Adam Smith går dybere ind under huden på mennesket ved at stille krav til personlig hedens udvik ling. Menne ske synet og videns legitimeringen har ganske vist ikke et essens baseret indhold, men selvets indre og den prag matiske videns forståelse benyttes ideologisk til at fremme denne sam fundsutopi, som er spidsformuleret i empirien i kraft af dens politiske karakter. Skal der være tale om myndig selvudvikling, skal der fra vidensarbejderens og fagbevægelsens side stilles krav om reel indflydelse på arbejdspladsen på strategisk niveau, så blandt andet afmagten og udviklingspresset kan overkommes. Hvis der skal være tale om myndig selvudvikling, er det også nødvendigt at tage udgangspunkt i et menneskesyn, som kan lægge grunden til et solidaritetsbegreb, der ikke kun legitimerer personlig myndighed, men også gruppe myndighed. Schmidts og Hammershøjs forestilling om afmagten som vilkår kan benyttes som grund lag for en gruppemyndighed, da alle medarbejdere ikke selv formår at tage ansvaret for at sikre sin egen ubetingede succes på arbejdspladsen. En solidaritet baseret på overskud kan også tænkes, men vil ikke indfange alle. Medarbejderen kan ikke være solidarisk med nationen som helhed, når nationen inkluderer virksomhedsledelsen, og med arbej- 52 Videnspolitik og dannelsesidealer for den danske arbejdsstyrke

14 d erens syn på selvudvikling adskiller sig fra ledelsens. Det betyder, at videnssamfundet er problematisk som vision og ideologi, men ikke som vilkår. Det er et vilkår, at virksomhedsledelsen ønsker en optimal vidensproduktion og kræver individets personlighed og udvikling inddraget i processen. Men selvudviklingens idealer må på forhandlingsbordet, som noget andet og mere end retten til kompetenceudvikling. Sker dette, vil konflikten genopblusse mellem arbejdsgiver og -tager, som i kraft af virksomhedsledelsens og medarbejdernes forskellige krav om henholdsvis videns øko nomisk performans og myndighed ikke bør nedtones, men tages op. Det vil uden tvivl være en udfordring, da der i den erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske diskurs for øjeblikket intet stærkt alternativ eksisterer til videnssamfundsideologien, hvorfor aktørernes videnspolitiske interesser og idealer for arbejdsstyrkens fremtidige udvikling står stærkt. NOTER 1 Søgninger i avisdatabasen Infomedia og på søgeportalerne efter vidensarbejde, videnssamfund, selvudvikling, udviklende arbejde og lig nende begreber bekræfter dette. 2 Hvor Kompetencerådet i 1997 blev oprettet af Huset Mandag Morgen på virksomhedens eget initiativ, blev Innovationsrådet i 2003 på initiativ af Huset Mandag Morgen oprettet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Økonomi- og Erhvervs ministeriet, Undervisningsministeriet, Danfoss, FUHU, Novozymes og Finansrådet. 3 Som et af de første steder i ministerielle sammenhænge dukker vidensarbejde op i Undervisningsministeriets rapport om national kompetenceudvikling fra 1997, hvor der gøres et forsøg på at definere den nye vidensøkonomi i forhold til den traditionelle økonomi forståelse (UVM 1997, 22). 4 I mit speciale sammenligner jeg regeringens og rådenes perspektiver på selvudvikling i vidensarbejdet med fagbevægelsen, hvilket jeg af pladsmæssige grunde ikke har medtaget i denne artikel. Konklusionen i specialet er dog grundlæggende den samme som i denne artikel. 5 Stress kan betegnes som den nye fremmedgørelsesform, der i sin mest negative form fuldstændigt hæmmer videns arbejd erens selvudvikling og balance, men dette betragtes i den arbejdspolitiske diskurs i højere grad som et vilkår, der må hånd teres på pragmatisk vis. Det vil sige, det er et psykologisk og organisatorisk og ikke et ideologisk problem. 6 Tænketanken Fremtidens Vækst er nedsat af Økonomi- og Erhvervsministeriet og fremstiller fleksibilitet og forny else som de helt centrale begreber i rapporten Det nytænkende og fleksible samfund fra Succesansvarlighed er det eneste af de fire selvudviklingsidealer, som regeringen og rådene ikke selv benytter ordret. I stedet taler de om ansvar og selvstændighed. Baggrunden for en øget selvstændighed og ansvarlighed kan skyldes meget for skel ligt, men hos regering og rådene koncentrerer den sig om succes på jobbet, og derfor er denne term valgt for at gøre analysen klarere. 8 Hermed er ikke sagt, at beskriv elserne af vidensarbejdet ikke fordrer selvkritik og kritisk stillings tagen til arbejdet, men pointen er, at den ansvarlige og selvstændige dømmekraftsudøvelse på vidensarbejdet er betinget af regeringens og rådenes opfat telser af overensstemmelsen mellem individets og videnssamfundets behov. 9 Arbejdsmiljøforskningsfonden, der blandt andet sætter rammerne for, hvad sektorforskningsinstitutter som fx NFA kan søge forskningsmidler til, nævner i en længere definition af grænseløst arbejde, at ved grænseløst arbejde er det også op til den enkelte medarbejder at sætte grænserne mellem arbejde Tidsskrift for ARBEJDSliv, 10 årg. nr

15 og fritid ( ). Grænseløst arbejde (kan) indebære, at arbejdet kræver og optager en stadig større del af personligheden og de personlige psykiske ressourcer (Arbejds til syn et 2005, as p). REFERENCER Empiri Huset Mandag Morgen (1995): De menneskelige ressourcer arbejdsmarkedets behov for en ny kompe tence strategi, København, Huset Mandag Morgen. Huset Mandag Morgen (1997): Elite på alle niveauer en ny strategi for udviklingen af menne ske lige ressourcer, København, Huset Mandag Morgen. Innovationsrådet (2005a): Innovationscharter 2005, København, Huset Mandag Morgen. Innovationsrådet (2005b): Årsrapport 2005, København, Huset Mandag Morgen. Kompetencerådet (1998): Kompetencerådets rapport 1998, København, Huset Mandag Morgen. Kompetencerådet (1999): Danmarks nationale kompetenceregnskab, København, Huset Mandag Morgen. Kompetencerådet (2000): Danmarks nationale kompetenceregnskab, København, Huset Mandag Morgen. Kompetencerådet (2001): Kompetencemiljøer i verdensklasse vidensamfundets virksomhedsmodel?, København, Huset Mandag Morgen. Kompetencerådet (2002): Den motiverede medarbejder kompetencemiljøer i praksis, København, Huset Man dag Morgen. Lindholm, Mikael. R. (2006): Hovsa. Vi vandt fremtiden, i Politiken, 2. april, Mini steriet for Videnskab, Tek nologi og Udvikling (2003a): Regeringens videnstrategi viden i vækst, København, Mini steriet for Videnskab, Tek nologi og Udvikling. Mini steriet for Videnskab, Tek nologi og Udvikling (2003b): Regeringens videnstrategi viden i vækst; Baggrundsrapport, København, Mini steriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Mini steriet for Videnskab, Tek nologi og Udvikling (2003c): Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura, København, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2003d): Universitetsloven, København, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Regeringen (2004): Statsminister Anders Fogh Rasmussens tale ved Folketingets åbning tirsdag den 4. oktober 2004, København, Regeringen. Tænketanken Fremtidens Vækst (2005): Det nytænkende og fleksible samfund, København, Økonomi- og Erhvervsministeriet. Undervisningsministeriet (1997): National kompetenceudvikling, København, Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet (2005): Nationalt kompetenceregnskab, København, Undervisningsministeriet. Økonomi- og Erhvervsministeriet (2002): Vækst med vilje, København, Økonomi- og Erhvervs mini ste riet. Teori Bengtsen, Peter Khallash (2006): Vidensarbejde selvudvikling og videnspolitik på det danske arbejdsmarked, Benner, Mats (2003): The Scandinavian Challenge the Future of Advanced Welfare States in the Knowledge Economy, i Acta Sociologica, 2003, 46, Gibbons, Michael (1994): The New Produc tion of Knowledge Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, London, Sage. Gibbons, Michael, Peter Scott & Helga Nowotny (2001): Re-thinking Science Knowledge and The Public in an Age of Uncertainty, England, Polity Press. Hammershøj, Lars Geer (2003): Selvdannelse og socialitet forsøg på en socialanalytisk sam tidsdiag nose, København, DPU. Hermann, Stefan (2003), Et diagnostisk landkort 54 Videnspolitik og dannelsesidealer for den danske arbejdsstyrke

16 over kompetenceudvikling og læring pejlinger og skitser, København, Learning Lab Denmark. Høyrup, Steen & Kim Pedersen (2003): Kampen om kompetencerne, i I. M. Bryderup (red.): Pædago gisk sociologi, København, DPU, Kristensen, Jens Erik & Stefan Hermann (2004): Kompetenceudvikling psykologisk inderliggørelse på dåseform?, i Psyke & Logos, 2004, 25, Lavoie, Marie (2003): A Growing Trend towards Knowledge Work in Canada, i Research Policy, 2003, 32, Lyotard, Jean-Francois (2001) [1979]: Viden og det postmoderne samfund, Århus, Slagmarks Skyt te gravsserie. Marx, Karl (1994) [1846]: Den tyske ideologi, København, Forlaget Rhodos. Qvortrup, Lars (2004): Det vidende samfund mysteriet om viden, læring og dannelse, København, Unge Pæda goger. Pyoria, Pasi (2005): The Concept of Knowledge Work Revisited, i Journal of Knowledge Management, 9, 3, Schmidt, Lars Henrik (1999): Diagnosis I filosoferende eksperimenter, København, DPU. Schmidt, Lars Henrik (2000): Dannelse eller livslang læring gennem kompetenceudvikling?, i I. Bryderup (red.): DPI 2000, København, DPU. Sennett, Richard (1999): Det fleksible menneske, Århus, Hovedland. Smith, Adam (1999) [1776]: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, England, Penguin Classics. Peter Khallash Bengtsen er idéhistoriker og ansat i Undervisningsministeriets kontor for livslang læring. Tidsskrift for ARBEJDSliv, 10 årg. nr

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier.

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier. Indledning I formålsparagraffen står der, at folkeskolen skal forberede eleverne på livet i et samfund med frihed, ligeværd og demokrati. Det gøres ved bl.a. at give dem medbestemmelse og medansvar i forhold

Læs mere

VIDEN OG VIDENSBEGREBER

VIDEN OG VIDENSBEGREBER VIDEN OG VIDENSBEGREBER Temadag om forskning og udvikling 7. Oktober 2009 Palle Rasmussen Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet INDHOLD Al den snak om vidensamfund Videnøkonomi

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Inklusion hvad er det? Oplæg v/ina Rathmann

Inklusion hvad er det? Oplæg v/ina Rathmann Inklusion hvad er det? Oplæg v/ina Rathmann Goddag, mit navn er og jeg arbejder.. Hvad optager dig lige nu hvad forventer du at få med her fra? Summepause Inklusion? Hvad tænker I? Inklusion Bevægelser

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

Ambitionen for udredningen

Ambitionen for udredningen Historien om det hele menneske i en fragmenteret verden og hvorfor samspil er vigtigt Stine Jacobsen, forskningsassistent, cand.merc. NFA Ambitionen for udredningen Skabe grundlag for forskning, der 1.

Læs mere

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN KENNETH MØLBJERG JØRGENSEN Nye krav, nye kompetencer, nye ledelsesformer Organisatorisk læring Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder/organisationer

Læs mere

Kreativitet og innovation i et dannelsesperspektiv. Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor ved iup (DPU)

Kreativitet og innovation i et dannelsesperspektiv. Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor ved iup (DPU) Kreativitet og innovation i et dannelsesperspektiv Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor ved iup (DPU) Vigtigt spørgsmål Hvad gør billedfaget relevant i en globaliseret verden? Ikke kun fordi vi lever

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Identitet og dannelse

Identitet og dannelse Identitet og dannelse KLs konference: Børn og unges identitetsskabelse og de nye tendenser i det pædagogiske arbejde November 2015 Trine Ankerstjerne professionskonsulent - UCC KL - Identitet og dannelse

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Uddannelse til fremtidens samfund:

Uddannelse til fremtidens samfund: Uddannelse til fremtidens samfund: Hvilke formål mangler folkeskolens formålsparagraf at opfylde? Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor DPU, Aarhus Universitet Formålet med uddannelse? Per definition At

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Dannelse i uddannelse

Dannelse i uddannelse Dannelse i uddannelse hvad er vigtigt at lære og kunne i fremtiden? Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor DPU, AU AU AARHUS UNIVERSITET Indledning Min aktuelle forskning Dannelse i uddannelse Hvad er dannelse

Læs mere

Arbejde, selvrealisering og fællesskab: Konflikter og dilemmaer. Oplæg ved lektor i Sociologi, Anders Petersen

Arbejde, selvrealisering og fællesskab: Konflikter og dilemmaer. Oplæg ved lektor i Sociologi, Anders Petersen Oplæg ved lektor i Sociologi, Anders Petersen 1. Forandrede normative krav til arbejdet hvad anerkendes? 2. Nutidens (grænseløse) arbejde og fællesskab. 3. Konflikter. Vi har de sidste 40-50 år bevæget

Læs mere

Har fagbevægelsen glemt sin rolle?

Har fagbevægelsen glemt sin rolle? Har fagbevægelsen glemt sin rolle? LO s beskæftigelseskonference maj 2005 Per Schultz Jørgensen Tak for indbydelsen! Anledningen: et interview med mig i Weekendavisen der er tale om et værdiskred..der

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KNUD ILLERIS FREMTIDENS KOMPETENCER

KNUD ILLERIS FREMTIDENS KOMPETENCER KNUD ILLERIS FREMTIDENS KOMPETENCER Samfundet er besat af fremtiden. Men uddannelsessystemet kan godt glemme tanken om at forudse, hvilke kompetencer der efterspørges i år 2050. I stedet bør vi fokusere

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

Forskellige forståelser af dannelsesbegrebet

Forskellige forståelser af dannelsesbegrebet Hvad er dannelse? - Samfundets kompleksitet har medført at det er muligt at uddanne sig til at varetage specifikke arbejdsområder. Ift. dette har kompetencebegrebet ofte en særstatus - Dannelsesbegrebet

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Greve Kommune. Beskæftigelsespolitik

Greve Kommune. Beskæftigelsespolitik Greve Kommune Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Indhold Beskæftigelsespolitik 2014-2017 er udgivet af: Greve Kommune Center for Job- & Socialservice Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Forord.... 4 Indledning...

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering)

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) Programoversigt 10:50 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Lederuddannelse i øjenhøjde

Lederuddannelse i øjenhøjde Lederuddannelse i øjenhøjde Strategisk arbejde med lederuddannelse i kommunerne og på lederuddannelserne Århus den 8. april 2013 Ledelseskonsulent og - forsker Poula Helth 1 Poula Helth: Ledelseskonsulent

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Maja Lundemark Andersen Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor på Kandidatuddannelsen i socialt arbejde AAU. Har

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture KONFERENCE 22. november 2011 i Vartov, København LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture Anden præsentation: Metoder til læringsvurdering Hans Jørgen Vodsgaard Interfolk Institute for Civil Society 2

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, december 2009 Indhold Kursus i medborgerskab ved

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Tale, der tæller. Spørgeskemaundersøgelser anvendt til beskrivelse af etniske minoriteter

Tale, der tæller. Spørgeskemaundersøgelser anvendt til beskrivelse af etniske minoriteter Tale, der tæller Spørgeskemaundersøgelser anvendt til beskrivelse af etniske minoriteter Hvad hører du, når jeg spørger? Arrangement i Selskab for Surveyforskning Onsdag den 13. april 2016 Anne Sofie Fink,

Læs mere

Livslang læring Hvad handler det om?

Livslang læring Hvad handler det om? Livslang læring Hvad handler det om? NVR NATIONAL KONFERENCE APRIL 2014 Sissel Kondrup, Institut for Psykologi og uddannelsesforskning, RUC skondrup@ruc.dk Indhold Livslang læring hvad handler det om?

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III)

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, LO Fag, job & vækst, Aalborg 16.09.2015 Arbejdets betydning som

Læs mere

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation 05-04- 2013 Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling

Læs mere

Leg og kreativitet: Hvad er vigtigt at lære i fremtiden? Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor DPU, Aarhus Universitet

Leg og kreativitet: Hvad er vigtigt at lære i fremtiden? Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor DPU, Aarhus Universitet Leg og kreativitet: Hvad er vigtigt at lære i fremtiden? Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor DPU, Aarhus Universitet Arbejdskraft i fremtiden Centralt spørgsmålet for uddannelse Hvordan udvikle den arbejdskraft

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Arbejdsmarkedsreform en helt nødvendig erhvervspolitik

Arbejdsmarkedsreform en helt nødvendig erhvervspolitik En artikel fra KRITISK DEBAT Arbejdsmarkedsreform en helt nødvendig erhvervspolitik Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 14. februar 2010 Centrum-venstre må sætte en ny dagsorden: Der er brug for

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave 6.1 Redegør for de forhold, der påvirker konkurrenceforholdene for virksomhederne i et land. 6.2 Beskriv, hvilke hovedformer for økonomisk politik, der normalt anvendes i forbindelse med politiske bestræbelser

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere