BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED"

Transkript

1 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2013 Forord 2 Om Stormrådet 3 Om stormflod 5 Om stormfald 9 Om oversvømmelse 11 Økonomisk resultat Stormrådet - BERETNING 2013

2 FORORD Om stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2013 Der har været både stormflod, stormfald og oversvømmelse i Der var storm den 28. oktober 2013 (Allan) og igen den december 2013 (Bodil). Følgerne af den sidste storm var, at alle Stormrådets ansvarsområder kom i spil på én og samme gang. Stormrådet konstaterede stormflod i det meste af landet. Der er primo juni 2014 på landsplan anmeldt skader. Langt de fleste vedrører sommerhuse og helårsbeboelse. Det er første gang, at den nye stormflodsordning fra 2012 bliver anvendt, hvilket har været en stor udfordring for både forsikringsselskaberne og Stormrådet og ikke mindst for de skadelidte. For at opnå en højere grad af overensstemmelse mellem praksis ved udbetaling af erstatninger efter stormflodsordningen og den generelle praksis i forsikringsselskaberne vedtog et enigt folketing i april 2014 et lovforslag med en række ændringer af stormflods- og oversvømmelsesordningen. For at muliggøre disse ændringer indebærer lovændringen en forøgelse af den årlige afgift på brandforsikringspolicer, som finansierer ordningen. Samtidig er statsgarantien til stormflods- og oversvømmelsespuljen udvidet med 200 mio. kr. til i alt 400 mio. kr. Stormen i december bevirkede også, at oversvømmelsesordningen blev aktiveret. På landsplan blev der anmeldt 25 sager. Stormrådet besluttede endvidere, at stormen den 5. december 2013 havde betydet, at der var væltet eller knækket så mange træer, at betingelsen for at aktivere stormfaldsordningen var til stede. Naturstyrelsen vurderer på basis af forsikringsselskabernes oplysninger, at et areal på ha. vil kunne opnå tilskud til oprydning og gentilplantning. Karen Westerbye Juhl 17. juni 2014 Stormrådet har samtidig ændret sin afskrivningspraksis, så den i videre omfang svarer til forsikringsselskabernes afskrivninger. Stormrådet - BERETNING 2013 side 2

3 Forord OM STORMRÅDET Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2013 OM STORMRÅDET Medlemmer af Stormrådet: Formand: cand. jur. Karen Westerbye-Juhl Udpeget efter indstilling fra: Erhvervs- og Vækstministeriet: Kontorchef Hans Høj, næstformand Transportministeriet: Souschef Carl-Christian Munk-Nielsen, udtrådt november 2013 Justitsministeriet: Fuldmægtig Moya-Louise Lindsay- Poulsen Forsikring & Pension: Underdirektør Torben Weiss Garne Forbrugerrådet: Sekretariatschef Jette Kammer Jensen Kommunernes Landsforening: Teamleder Poul Sig Vadsholt Miljøministeriet: Forskningschef Vivian Kvist Johannsen Klima, Energi- og Bygningsministeriet: Seniorforsker Vibeke Huess Sagkyndige for Stormrådet Forstfuldmægtig Henrik Ballegaard, Naturstyrelsen Cand. scient. Lene Kristensen, Naturstyrelsen Civilingeniør Holger Toxvig Madsen, Kystdirektoratet Stormrådet - BERETNING 2013 side 3

4 Forord OM STORMRÅDET Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2013 Stormrådets sekretariat Konkurrence og Forbrugerstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Stormrådet med følgende bemanding: Der er envidere indgået aftale med Forsikring & Pension om honorering af forsikringsselskaberne for at varetage taksation og behandling af stormflodssager. Sekretariatschef Mogens Hansen Specialkonsulent Poul Jensen Fuldmægtig Louise Prahl Fuldmægtig Anders Rasmussen Fuldmægtig Signe Pilgaard Laursen Sekretariatet varetager den almindelige sekretariatsfunktion, herunder udvikling og vedligeholdelse af Stormrådets hjemmeside, vedligeholdelse af FAQ / Infobanken, som indeholder oplysninger om Stormrådets praksis i stormflods- og oversvømmelsessager. Sekretariatet vedligeholder endvidere registrerings- og sagsbehandlingssystemet, Stormbasen, som anvendes af forsikringsselskaberne i forbindelse med behandlingen af stormflodssager. Med henblik på at tilvejebringe det korrekte grundlag for Stormrådets afgørelser er der indgået samarbejdsaftaler med henholdsvis Naturstyrelsen, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Kystdirektoratet (KDI) med henblik på at sikre, at Stormrådet til enhver tid får den fornødne assistance i forbindelse med oversvømmelses- og stormfaldshændelser og stormflodshændelser. Stormrådet - BERETNING 2013 side 4

5 Forord Om stormrådet OM STORMFLOD Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2013 Ved en stormflod forstås oversvømmelse på grund af en ekstremt høj vandstand i havet. Det er en betingelse, at den målte vandstand i det pågældende område indtræder sjældnere end hvert 20 år. OM STORMFLOD Stormrådet afgør, om der har været stormflod. Dette sker efter udtalelser fra Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Stormrådets beslutning offentliggøres på Stormrådets hjemmeside. I henhold til lov om stormflod og stormfald ydes der i nærmere bestemt omfang erstatning for skader forårsaget af stormflod. For at være berettiget til at modtage erstatning skal følgende betingelser som minimum være opfyldt: Det beskadigede skal være beliggende i et stormflodsramt område Det beskadigede skal være dækket af en afgiftspligtig brandforsikring Skaden skal være anmeldt til forsikringsselskabet senest to måneder efter konstatering af stormflod. Ændring af stormflodsloven I forlængelse af stormfloden i december 2013, der fulgte i kølvandet på stormen Bodil, har et enigt folketing i april 2014 vedtaget en række ændringer af stormflodsloven (lov nr. 377 af 15. april 2014). Ændringerne har virkning fra 6. december 2013, dvs. at alle skader som følge af stormfloden i december 2013 er omfattet af de ændrede regler. Lovændringen indebærer en udvidelse af stormflodsordningens dækningsområde til også at omfatte udgifter til nødvendig genhusning, herunder opmagasinering og flytning op til maksimalt kr. pr. måned i gennemsnit. Endvidere er stormflodsordningen udvidet, således at der også kan ydes erstatning for omkostninger til afrensning af skimmelsvamp, som er opstået som en direkte følge af stormflod eller oversvømmelse. Lovændringen sænker tillige selvrisikoen ved skader på fast ejendom med 3 procentpoint på lovens takster og halverer selvrisikoen for løsøreskader. Samtidig indeholder ændringen et loft over selvrisikoen for helårsboliger og sommerhuse godkendt til helårsbeboelse på samlet kr. for bolig og/eller løsøre og samlet kr. for fritidshuse og/eller løsøre. Endelig åbner lovændringen for en øget fleksibilitet i erstatningsudbetalingen med respekt af panthaveres og andres rettigheder, herunder mulighed for at få udbetalt kontanterstatning og totalskadeerstatning. Stormrådet har samtidig besluttet en forbedring af afskrivningstabellerne på fast ejendom, så afskrivning følger den gennemsnitlige praksis i forsikringsselskaberne. Afskrivningstabellerne er fortsat vejledende. De forannævnte ændringer kræver en forøgelse af stormflods- og oversvømmelsesordningens finansie- Stormrådet - BERETNING 2013 side 5

6 Forord Om stormrådet OM STORMFLOD Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2013 ring. Lovforslaget indeholder derfor en forøgelse af den årlige afgift, som finansierer ordningen, fra 30 kr. til 40 kr. pr. brandforsikringspolice, og en midlertidig udvidelse af statsgarantiordningen fra 200 mio. kr. til 400 mio. kr. kombineret med en ændring af den afgift, der opkræves til at tilbagebetale statsgarantien, fra 10 kr. til 20 kr. årligt pr. brandforsikringspolice. Se lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Stormflod december 2013 Stormen Bodil den 5. december 2013 medførte store oversvømmelser ved den jyske vestkyst og i de indre danske farvande. Stormfloden ramte især den sjællandske nordkyst og i løbet den 6. og 7. december steg vandet til meget sjældent sete højder i Roskilde Fjord og Holbæk Fjord. Der er anmeldt stormflodsskader (primo juni 2014). Der er tale om den næststørste stormflod i antal skader siden stormflodsordningens start i Skaderne efter stormfloden skal behandles efter de administrative procedurer, der trådte i kraft 1. oktober De væsentligste elementer i stormflodsordningen er: Stormrådets rolle Stormrådet vurderer, om der har været stormflod i et område på et givent tidspunkt. Dette meldes ud til forsikringsselskaberne, som herefter kan påbegynde sagsbehandlingen af eventuelle anmeldelser ved hjælp af den til formålet etablerede database, Stormbasen. Stormrådet behandler endvidere klager over og fører tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling og afgørelser. Hvis man ønsker at klage over en afgørelse, skal det ske til Stormrådet inden 8 uger fra afgørelsestidspunktet. Forsikringsselskaberne afgør stormflodssager Det er forsikringsselskaberne, der afgør, om der skal udbetales erstatning i stormflodssager. Afgørelserne, som hidtil blev truffet af Stormrådet, kan fremover påklages til rådet. Skadelidte skal fremover kun hen - vende sig ét sted, nemlig Stormbasen, med en skadesanmeldelse, ligesom selve sagsbehandlingen er gjort mere smidig. På Stormrådets hjemmeside kan man læse mere om reglerne vedrørende stormflod og behandlingen af stormflodssager. Stormrådet - BERETNING 2013 side 6

7 Forord Om stormrådet OM STORMFLOD Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2013 Stormrådets tilsyn Stormrådets tilsyn foregår ved, at Stormrådets sekretariat udvælger et antal sager, både verserende og afsluttede, og gennemgår dokumentation og afgørelser. Resultaterne af gennemgangen forelægges Stormrådet, som tager stilling til eventuelle reaktioner i forhold til selskaberne. Stormbasen Stormbasen er et it-system, som understøtter sagsbehandlingen i forsikringsselskaberne og Stormrådets tilsyn med forsikringsselskaberne. Samtidig er Stormbasen borgernes indgang til anmeldelse af skader efter stormflod. Udover anmeldelse af stormflodsskader anvendes Stormbasen bl.a. til forsikringsselskabernes kommunikation med skadelidte, taksator og andre involverede, til udfyldning af taksators skadeopgørelse og forsikringsselskabets anmodning om udbetaling af erstatning til skadelidte. Forenklet anmeldelsesprocedure Anmeldelse af en stormflodsskade skal ske via Stormrådets hjemmeside, hvor et nyt system (Stormbasen) guider anmelderen gennem forskellige spørgsmål, som skal besvares. Det drejer sig fx om, hvilket forsikringsselskab, man er forsikret i, hvilken type skade, der er tale om mv. Når alle spørgsmål er besvaret, kan anmeldelsen sendes ved et enkelt klik, og anmelder modtager med det samme en kvittering med oplysning om, hvordan en sag behandles. Læs mere om anmeldelse af stormflodsskader i bekendtgørelse nr. 480 af 19. maj Behandling af stormflodssager Behandling af stormflodssager sker på følgende måde: Beslutning om stormflod En stormflodssag kan behandles, når Stormrådet har truffet beslutning om, at der har været stormflod. Beslutningen træffes senest 5 dage efter en begivenhed, som har medført oversvømmelser fra havet et eller flere steder i Danmark. Stormrådets beslutning sendes til forsikringsselskaberne og offentliggøres på Stormrådets hjemmeside. Anmeldelse af skaden Hvis man er blevet ramt af en oversvømmelse som følge af stormflod, skal skaden via Stormbasen anmeldes til det forsikringsselskab, hvor der er tegnet brandforsikring på det skadede. Anmeldelse skal ske inden to måneder efter stormfloden. Hvis der er sket skader på både ejendom og løsøre (det er det, der typisk sker), og disse er forsikret i flere selskaber, skal skaden anmeldes til det selskab, hvor ejendommen er forsikret. Forsikringsselskabet kvitterer for modtagelsen af anmeldelsen med oplysning om, hvad man som skadelidt kan foretage sig for at begrænse skaden. Opgørelse af skaden Kort efter at skadelidte har anmeldt en skade, vil den blive takseret. Skadelidte bliver kontaktet af en taksator med henblik på aftale af tidspunkt for et besøg, og under besøget vil taksator sammen med skadelidte opgøre skaden. Opgørelsen, som i hovedsagen sker på baggrund af stormflodsordningens opgørelsesprincip om genanskaffelse, udgør grundlaget for den senere beslutning om erstatningens størrelse. Skadelidte har 14 dage efter fremsendelse af opgørelsen til at fremkomme med bemærkninger til opgørelsen. Eventuelle bemærkninger sendes til forsikringsselskabet, evt. efter en dialog med taksator. Afgørelse af erstatning Når alle nødvendige oplysninger er kommet ind til forsikringsselskabet, træffer det afgørelse om den konkrete erstatnings størrelse. Der kan være forhold, der gør, at beløbet enten bliver højere eller lavere end det, der fremgår af skadesopgørelsen. Fx kan Stormrådet - BERETNING 2013 side 7

8 Forord Om stormrådet OM STORMFLOD Om stormfald Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2013 skadelidte ved sin handlemåde selv have bevirket, at skaden er blevet værre, og dermed at erstatningen skal nedsættes. Det kan også være, at skadelidtes kommentarer til skadesopgørelsen har ført til en ændring i denne og dermed en højere erstatning. Det vil fremgå af den afgørelse, forsikringsselskabet træffer. Når den samlede skade er udbedret, og erstatning herfor er udbetalt, afslutter selskabet sagen med information til skadelidte. Se uddybning i sådan får du erstatning efter stormflod Udbetaling af erstatning Når det er afgjort, at der er basis for erstatning, skal den udbetales til skadelidte. Det sker, når skadelidte har dokumenteret, at skaden er udbedret ved at indsende en faktura fra en håndværker til forsikringsselskabet. Selskabet skal udbetale erstatningen til skadelidte, forudsat at dokumentationen er fundet i orden. Der kan ikke udbetales mere end det, forsikringsselskabet har truffet afgørelse om. Statistik I Stormrådet beror fortsat de stormflodssager fra tidligere hændelser, hvor Stormrådet har truffet afgørelse i sagen, og hvor skadelidte har fået tilsagn om erstatning, men hvor skadelidte ikke har indsendt dokumentation for, at skaden er udbedret. Der resterer 65 sager med en samlet resterstatning på 4,5 mio. kr. (ultimo december 2013). I Stormrådets Stormflods skadestatistik maj 2009 kan man se nærmere om stormfloders hyppighed og antal og geografisk ramte områder tilbage fra erstatningsordningens begyndelse i 1991 og frem til I visse tilfælde vil dokumentation ikke være nødvendig. Det vil fx være i tilfælde ved erstatning af privat løsøre, hvor erstatning altid udbetales uden dokumentation for genanskaffelse. Udbetalingen af løsøre kan i øvrigt ske umiddelbart efter selskabets afgørelse af erstatningens størrelse, selv om eventuelle bygningsskader ikke er opgjort. Der kan også være tale om tilfælde, hvor udbedringen af skader ifølge skadesopgørelsen på den enkelte entreprise, fx tømrer, ikke udgør mere end kr. Ved skadesudbedring kan der maksimalt udbetales kr. i alt uden dokumentation for udbedring af skaden. Stormrådet - BERETNING 2013 side 8

9 Forord Om stormrådet Om stormflod OM STORMFALD Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2013 Om stormfald Ved stormfald forstås, at der i en eller flere landsdele som følge af kraftig vindpåvirkning er væltet eller knækket træer på store skovarealer svarende til mindst ét års hugst i de ramte områder. Det er Stormrådet, der afgør, om der har været stormfald i et område på et givet tidspunkt efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Miljøministeriet. Rådets beslutning offentliggøres på rådets hjemmeside. OM STORMFALD Der ydes tilskud til gentilplantning med robust skov på private fredskovsarealer, som er ramt af stormfald. Tilskuddet udbetales i to rater. Første rate vedrører oprydning af det ramte areal, og udbetalingen sker samtidig med afgørelsen om tilskud. Anden rate vedrører udgifter til gentilplantning, og udbetaling sker, når gentilplantningen er afsluttet. Raterne for tilskud til oprydning og gentilplantning fastsættes i en vejledning til behandling af stormfaldssager, som udarbejdes af Naturstyrelsen og godkendes af Stormrådet. Der udarbejdes en vejledning til alle konkrete stormfaldshændelser. Stormfaldsordningen i hovedtræk Ordningen administreres af Stormrådet i henhold til lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. november 2012 med senere ændringer. Der er fastsat nærmere regler om stormfaldsordningen i bekendtgørelser og administrative procedurer. Stormrådets organisation, kompetencer og regler om afgørelser vedrørende stormfald mv. er nærmere reguleret i en række bekendtgørelser. Læs mere om reglerne på Stormrådets hjemmeside. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Stormrådet og Naturstyrelsen. Ifølge aftalen varetager Naturstyrelsen sagsbehandlingen for Stormrådet, udarbejder budgetter, herunder forslag til tilskudssatser og plan for annoncering, behandling af ansøgninger og anmeldelser, administration af indberetninger og udbetaling af tilskud, kontrol med tilbagebetaling, administration af EU finansiering, økonomistyring, herunder dokumentation og regnskab, administration af lønregnskaber mv. Evaluering af effekterne af stormfaldsordningen og forslag til ændringer. Stormrådet gennemførte i 2012 en evaluering af stormfaldsordningen for at samle op på erfaringerne fra stormene 1999 og På den baggrund er der i et samarbejde med skovbrugets organisationer udarbejdet forslag til implementering af evalueringens anbefalinger samt udarbejdet udkast til ny bekendtgørelse og vejledning. Forslaget til ændrede regler nåede imidlertid ikke at blive godkendt af EU, inden stormfaldet i efteråret Dette betyder, at tilskuddene til oprydning og gentilplantning efter stormfaldet efteråret 2013 ydes efter bekendtgørelse nr. 320 af 9. maj 2001 om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald med senere ændringer. Så mange som muligt af de foreslåede ændringer i forlængelse af evalueringen, som kan holdes inden for rammerne af forarbejderne til loven og bekendtgørelsen, vil blive indarbejdet i vejledningen om gentilplantning efter stormfald Stormrådet - BERETNING 2013 side 9

10 Forord Om stormrådet Om stormflod OM STORMFALD Om oversvømmelse Økonomisk resultat 2013 Stormfaldshændelser 2013: Stormen d. 28. oktober (Allan) var karakteriset ved høje vindhastigheder, specielt i det sydlige Danmark. Stormen passerede landet hurtigt. Fra hele den sydlige del af landet blev der efter stormen meldt om skader med mange knækkede træer. På baggrund af indberetning fra Naturstyrelsen var det Stormrådets vurdering, at der ikke efter denne storm var tale om stormfald i lovens forstand. Stormen den december (Bodil) var karakteriseret ved at være en mere langvarig storm, der i vindhastigheder ganske vist ikke var så høje som stormen den 28. oktober. Stormen medførte væsentlige skader, specielt i den vestlige del af Midtjylland. Men også i andre landsdele blev der meldt om skader. Det samlede billede af stormen den december 2013 var, at faldet af vedmasse var mere end 2½ gange så stort som ved stormen den 28. oktober På baggrund af Naturstyrelsens vurdering af omfanget af skader, der var foretaget efter indberetninger fra privatskovbrugets organisationer, besluttede Stormrådet den 16. januar 2014, at der var tale om stormfald i lovens forstand. både Allan og Bodil kan søge om erstatning og om tilskud til oprydning og gentilplantning. Som nævnt ovenfor vil vejledningen for tilskud til gentilplantning efter stormfaldet i 2013 bygge på bekendtgørelsen fra 2001 med de anbefalede ændringer efter evalueringen af stormfaldsordningens effekt, der kan rummes inden for de gældende regler. Afviklingen af tilskudssager fra stormen 2005 Ved udgangen af 2013 var der ingen uafsluttede stormfaldssager, hvor der kan ske udbetaling. Der udestår dog 75 sager, som hos Naturstyrelsen er registreret under afsluttende sagsbehandling. Der kan for disse sager blive tale om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud, da der ikke er sket gentilplantning i det omfang, som var en forudsætning for tilskuddet. Da det ikke er muligt at afgøre, om skaderne fra de to storme er en følge af Allan eller Bodil, besluttede Stormrådet, at skovejere i hele landet med skader fra Stormrådet - BERETNING 2013 side 10

11 Forord Om stormrådet Om stormflod Om stormfald OM OVERSVØMMELSE Økonomisk resultat 2013 Om oversvømmelse Ved oversvømmelse forstås oversvømmelse fra vandløb og søer på grund af ekstrem høj vandstand i disse. Ved vurderingen af om vandstanden har været ekstrem, lægges et 20-års kriterium til grund. Det er således en betingelse, at vandstanden i det pågældende vandløb eller sø vurderes at have været sjældnere, end den statistisk vil forekomme hvert 20. år. OM OVERSVØMMELSE Stormrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der har været tale om en erstatningsberettiget oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Dette sker efter udtalelse fra Naturstyrelsen. For at kunne modtage erstatning skal følgende betingelser være opfyldt: Oversvømmelsen skal stamme fra en sø eller et vandløb, som har haft en ekstrem vandstand. Det beskadigede skal være dækket af en afgiftspligtig brandforsikring. Skaden skal være anmeldt til Stormrådet via forsikringsselskabet senest 2 måneder efter, at oversvømmelsen har fundet sted. Sådan behandles skader efter oversvømmelse fra vandløb og søer Der tages ikke som ved stormflod stilling til, om et samlet område må anses som ramt af oversvømmelse. Når der indtræffer oversvømmelse fra et vandløb eller en sø, tages der udgangspunkt i de konkrete anmeldelser, som Stormrådet modtager fra de skadelidte gennem deres forsikringsselskaber. Behandlingen af disse sager kan opdeles i 4 faser, undersøgelsesfasen, takseringsfasen, Stormrådets afgørelse og erstatningsfasen. foretage de nødvendige undersøgelser, så rådet kan træffe afgørelse, om en oversvømmelse er omfattet af loven. Det er bl.a. undersøgelser af vandstande i eller omkring det pågældende vandløb, vurdering af hvorfra en oversvømmelse stammer, årsager til den forøgede vandstand i vandløbet eller søen og en række andre forhold, herunder også oplysninger fra taksators besigtigelse af skadestedet. Naturstyrelsen skal senest inden 22 arbejdsdage efter anmodningen afgive en udtalelse til Stormrådet. b) Takseringsfasen Samtidig med at Naturstyrelsen anmodes om en udtalelse, iværksættes taksering af de konkrete skader. Takseringen igangsættes af Stormrådets sekretariat ved henvendelse til skadelidtes forsikringsselskab, som har ansvaret for, at selve takseringen gennemføres. Forsikringsselskabet kan vælge at bruge sine egne taksatorer eller lade Forsikring & Pension udpege en til en konkret sag. Taksering skal ske inden 22 arbejdsdage fra, at det er muligt at få adgang til det skaderamte. Efter taksators besigtigelse af skadestedet fremsender taksator sin umiddelbare vurdering af skadeårsagen samt andre relevante oplysninger til Naturstyrelsen. Såfremt det er nødvendigt har taksator en løbende dialog med Naturstyrelsen. a) Undersøgelsesfasen På baggrund af en konkret anmeldelse eller flere Resultatet af takseringen indføres i et særligt skema, fra samme område anmodes Naturstyrelsen om at som er udviklet af Stormrådet, og danner grundlag Stormrådet - BERETNING 2013 side 11

12 Forord Om stormrådet Om stormflod Om stormfald OM OVERSVØMMELSE Økonomisk resultat 2013 for afgørelsen af erstatningens størrelse. Indtil videre kontrolleres den foretagne taksering af et overtaksatorkorps med henblik på at sikre en ensartet og korrekt opgørelse fra de enkelte taksatorer. c) Stormrådets afgørelse Stormrådet træffer herefter på baggrund af Naturstyrelsens udtalelse og eventuelle andre oplysninger, herunder fra taksator og skadelidte, afgørelse, om hvorvidt en oversvømmelse er omfattet af lovgivningen. Rådets afgørelse meddeles den skadelidte umiddelbart efter afgørelsen. d) Erstatningsfasen Stormrådets sekretariat træffer efter bemyndigelse fra Stormrådet afgørelse om erstatningens størrelse på baggrund af den foretagne taksering. Erstatning udbetales af sekretariatet til skadelidte, når skadelidte har dokumenteret, at det beskadigede er enten repareret eller udskiftet med noget andet i stedet. I visse tilfælde vil hele erstatningen kunne udbetales til skadelidte med det samme, uden dokumentation. Det drejer sig om erstatning for skader på løsøre samt om erstatning op til et samlet beløb på kr , hvor de enkelte entrepriser maksimalt udgør kr Ligeledes kan erstatning for skader på landbrugsafgrøder efter rådets praksis udbetales straks. Sådanne udbetalinger baserer sig dog på en forudgående kontrol i form af taksatoropgørelsen og sagsbehandlingskontrol samt i vidt omfang kontrol ved en overtaksator. Læs mere om behandlingen af oversvømmelsessager på Stormrådets hjemmeside. Ændringer af oversvømmelsesordningen De ændringer af stormflodsloven, som er omtalt under kapitlet om stormflod, gælder også for behandlingen af oversvømmelsesskader anmeldt efter 5. december Konkrete hændelser: Oversvømmelser sommeren 2013 Stormrådet fik kun tilsendt én anmeldelse af en oversvømmelseshændelse i løbet af foråret og sommeren Denne sag er afgjort og afsluttet. Oversvømmelser december måned 2013 I forbindelse med stormfloden i december 2013 modtog Stormrådet 25 anmeldelser om skader på grund af oversvømmelser med ferskvand. Stormrådet har valgt at behandle disse sager som oversvømmelsesskader på grund af høj vandstand i en å. Begrundelsen for dette er, at hændelserne derved behandles på samme måde som alle andre sager om oversvømmelse fra vandløb og søer, hvorved kriterierne for tildeling af erstatning bliver ens for alle oversvømmelser med ferskvand. Stormrådet - BERETNING 2013 side 12

13 Forord Om stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse ØKONOMISK RESULTAT 2013 ØKONOMISK RESULTAT Stormrådets seneste godkendte regnskab kan ses på rådets hjemmeside. Økonomi efter stormene i oktober og december 2013 Ved afslutningen af denne beretning er behandlingen af de anmeldte stormflodsskader ikke fuldt ud afsluttet, og ansøgninger om tilskud til gentilplantning er endnu ikke modtaget. I forbindelse med aflæggelsen af regnskab for 2013 er det imidlertid skønnet, at de økonomiske konsekvenser af hændelserne i 2013 kan opgøres til følgende ved udgangen af 2013: Stormflod Erstatning for skader forårsaget af stormflod, herunder regulering af hensættelse for tidligere år, udgør en udgift netto på kr. Stormfald Tilskud til gentilplantning efter stormfald, herunder regulering af erstatningshensættelse for tidligere år, udgør en udgift netto på kr. Oversvømmelse Erstatning for skader forårsaget af oversvømmelser, herunder regulering af erstatningshensættelse for oversvømmelsesskader udgør en udgift på netto kr. Årets resultat Årets resultat bliver et underskud på kr. Der foreligger med årets resultat en samlet egenkapital pr. 31. december 2013 på kr., heraf udgør egenkapital for stormfaldsordningen kr. og egenkapital for stormflods- og oversvømmelsesordningen kr. Statsgaranti og stormafgift Som følge af erstatningsomfanget efter stormfloden december 2013 stod det klart, at den hidtidige statsgaranti på 200 mio. kr. ikke var tilstrækkelig til, at Stormrådet kunne dække alle skaderne, som blev udløst af stormfloden. Ved lov nr. 377 af 15. april 2014, 1, nr. 9, blev statsgarantien udvidet til 400 mio. kr. frem til 2017 vedrørende stormflods- og oversvømmelsesordningen tillige med visse udvidelser af dækningerne. Samtidig blev forsikringstagernes årlige ordinære afgift øget fra 20 kr. til 30 kr., og forsikringstagernes årlige midlertidige afgift til dækning af tilbagebetaling af træk under statsgarantien blev forøget fra 10 kr. til 20 kr. Forøgelserne af afgifterne sker første gang for 3. kvartal 2014, hvorved Stormrådets indtægtsgrundlag forøges markant de kommende år til genetablering af egenkapitalen og tilbagebetaling af træk under statsgarantien. Statsgarantien forventes at være tilbagebetalt i 2019, såfremt der ikke indtræffer nye væsentlige storme. Som følge heraf er sikret tilstrækkelig likviditet til dækning af erstatninger for indtrufne begivenheder i 2013 og tidligere år. Stormrådet - BERETNING 2013 side 13

14 Forord Om stormrådet Om stormflod Om stormfald Om oversvømmelse ØKONOMISK RESULTAT 2013 Som det fremgår, anvendes statsgarantien på de 400 mio. kr. pt. fuldt ud til dækning af 2013 begivenheder. Såfremt der opstår nye væsentlige stormfloder eller oversvømmelser, forinden Stormrådet har opbygget kapitalberedskab og egenkapital til dækning heraf, vil der være behov for en udvidelse af statsgarantien. Det er Stormrådets vurdering og forudsætning, at en sådan forhøjelse vil opnås, hvis der opstår behov herfor Stormrådet - BERETNING 2013 side 14

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Stormrådet. Årsrapport 2014 11111111111111. Building a better working world

Stormrådet. Årsrapport 2014 11111111111111. Building a better working world 11111111111111. EY Building a better working world EY Indhold Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i Ledelsesberetning Oplysninger om Beretning Resultatopgørelse Balance Noter

Læs mere

Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald

Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald Procedurer pr. 24. februar 2011 Stormrådet Procedurer for sekretariatets behandling af sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer samt stormfald Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) 213 1.

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

Skybruds- og stormflodsskader

Skybruds- og stormflodsskader Skybruds- og stormflodsskader Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Torben Weiss Garne Forsikring & Pension Hvem er Forsikring & Pension? Brancheorganisation for pensionskasser og forsikringsselskaber

Læs mere

BERETNING 09/10. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Tryghed ved naturskader. Overgang til en ny stormordning. De økonomiske resultater.

BERETNING 09/10. Stormrådet. Forord. Om stormfald. Tryghed ved naturskader. Overgang til en ny stormordning. De økonomiske resultater. Tryghed ved naturskader Ca. 6.500 bolig- eller virksomhedsejere har siden 1991 haft glæde af stormflodsordningen Forord Overgang til en ny stormordning Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt Fra: [mailto:pj@kfst.dk] Sendt: 27. august 2014 09:58 Cc: Louise Marie Kronbak Prahl; Randi Lage Hansen (KFST); Rikke Line

Læs mere

BERETNING 07/08. Stormrådet. Forord. De økonomiske resultater. De store storme. Nye tiltag. Om stormflod. Om stormfald. Rådets forventninger til 08/09

BERETNING 07/08. Stormrådet. Forord. De økonomiske resultater. De store storme. Nye tiltag. Om stormflod. Om stormfald. Rådets forventninger til 08/09 De store storme Der er i beretningsåret blevet konstateret stormflod to gange med i alt 151 anmeldte skader. Læs mere Forord Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater Nye tiltag Rådets forventninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Ny organisering af stormflodsordningen,

Læs mere

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab:

Stormrådet AFGØRELSE FRA STORMRÅDET. Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Skadelidte: Stormrådet Dato: 21. januar 2015 Sag 14/02965-70 /RLR Skadessted: Forsikringsselskab: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Taksator:

Læs mere

Hvad er Stormbasen? Undervisning. Side 2

Hvad er Stormbasen? Undervisning. Side 2 Stormrådet 15. juni 2012 Niels S. Larsen KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Implementeringsguide til Stormbasen Tlf. 41 71 50 00 Fax 41 71 51 00 CVR-nr. 30 74 16 33 stormraadet@stormraadet.dk

Læs mere

BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08.

BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08. De store storme De danske kyster blev i 2006 og 2007 ramt af flere storme. Særligt alvorlig var stormen den 1. og 2. november 2006. Læs mere Forord Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 1. december 2000 J.nr. 97-151-0024 HJD A F G Ø R E L S E Klage fra over afgørelse af 1. maj 2000

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer. Dækningsvejledning Stormrådet Stormrådets dækningsvejledning vedrørende opgørelse af skader efter stormflod- og oversvømmelse fra vandløb og søer. 1. Indledning Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Guide til oprettelse af testbrugere

Guide til oprettelse af testbrugere Guide til oprettelse af testbrugere i Stormbasen Indtil Stormbasen sættes i drift d. 1. oktober 2012 er det muligt at øve sig i et testsystem. En af de store forskelle på den rigtige Stormbase og testsystemet

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010

Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010 Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010 Dette notat skal give et overblik over de justeringer, der foreslås af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

hjælpeguide når ulykken er sket...

hjælpeguide når ulykken er sket... hjælpeguide når ulykken er sket... Ly n g b y - Ta a r b æ k B r a n d væ s e n når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2011. Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011

Nordisk försäkringstidskrift 3/2011. Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011 Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011 Sommeren 2011 i Danmark blev meget våd. De tre sommermåneder viste sig med 321 mm at blive de næstvådeste siden

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD

KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD KONKURRENCE - OG FORBRUGERSTYRELSEN 2015 - VI ARBEJDER FOR VÆKST OG HØJ FORBRUGERVELFÆRD SIDE 3 Bedre rammer for vækst og høj forbrugervelfærd 2015 byder på store forandringer for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere