INDSIGT. Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSIGT. Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor"

Transkript

1 INDSIGT Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor

2 Indhold Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor 2 Året der gik Strammere regler for salg af egne aktier 4 EU-Kommissionens initiativer på området for PRIPs 5 Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer 6 Finanstilsynets påtale til Hedgeforeningen Jyske Invest 7 Pengeinstitutternes investeringsrådgivning til privatkunder 8 Kontakt 11 1 INDSIGT Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor januar 2010

3 Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor Når det er dårlige tider, skærpes opmærksomheden om rådgiveres ansvar for dispositioner, der viser sig at give tab. Den finansielle krise har i særlig grad sat fokus på pengeinstitutternes forpligtelser til at informere og rådgive korrekt og tilstrækkeligt. Krisen synes nu at være stilnet af, men efterdønningerne af den finansielle krise i form af retlige efterspil er dukket op i Pengeinstitutankenævnet har afsagt en række afgørelser med fokus på pengeinstitutternes rådgivning af private kunder. Det drejer sig især om investeringer i mere eller mindre sofistikerede finansielle produkter. Også Finanstilsynet har udtalt sig om, hvordan pengeinstitutterne bør tilrettelægge deres rådgivning til private om investeringer. For pensionsselskaberne er EU-Kommissionens initiativer på området for Packaged Retail Investment Products også kaldet PRIPs af særlig interesse. Nye regler for rådgivning om investeringsvalg for blandt andet unit link-forsikringer er formentlig på vej. Vi stiller skarpt på, hvordan informationsforpligtelser og rådgivningsansvaret for pengeinstitutter og pensionsselskaber former sig efter INDSIGT Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor januar 2010

4 Året der gik 2009 Finanstilsynet gennemførte i februar og marts 2009 en temaundersøgelse i fire pengeinstitutter. Den viste, at de pågældende pengeinstitutter generelt havde godt styr på bekendtgørelsen om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel (MiFID-reglerne). Temaundersøgelsen, som blev offentligg jort i en rapport den 15. juni 2009, viste også, at langt de fleste almindelige kunder vil blive rådgivet til at købe investeringsforeningsbeviser ud fra hensynet til omkostningseffektiv risikospredning. Desuden har Finanstilsynet i sin Strategi 2011 Tilsyn med kant annonceret, at man vil udstede en bekendtgørelse, der skal kategorisere investeringsprodukter i tre kategorier; lav, mellem og høj risiko. På baggrund af en række inspektioner, der blev gennemført i efteråret 2009, vil man desuden vurdere behovet for en certificeringsordning for bankrådgivere. Pengeinstitutankenævnet har i en række konkrete afgørelser i 2009 om rådgivning for investeringsvalg vurderet, at pengeinstitutterne har begået ansvarspådragende fejl. Hvordan domstolene vil stille sig til spørgsmålet, hvis sagerne kommer for, afhænger naturligvis af bevisførelsen. Domstolene ikke er bundet af Pengeinstitutankenævnets retsanvendelse. Efter MiFID-reglerne sondres der mellem komplekse og ikke-komplekse produkter. Mange af afgørelserne i 2009 vedrørte investeringer i komplekse produkter. Vi forudser, at sondringen mellem komplekse og ikke-komplekse produkter i MiFID-reglerne i praksis vil føre til en skærpet ansvarsbedømmelse for pengeinstitutterne, når de rådgiver om investering i komplekse produkter i forhold til ikke-komplekse produkter. For pensionsselskabernes vedkommende findes regelgrundlaget for rådgivnings- og informationsforpligtelserne fortsat i bekendtgørelserne om god skik og information om livsforsikringsaftaler. Navnlig er pensionsselskaberne ikke forpligtet til at rådgive om investeringsvalg i fx unit link-forsikringer. Pensionsselskabernes pligt til at informere om pensionsproduktets særlige karakter samt fordele og ulemper især ved omplacering eller flytning af en pensionsopsparing er uændret. Men det må forventes, at der med indtoget af de markedsrentebaserede pensionsprodukter og særligt unit link-forsikringer også kommer en regulering af pensionsselskabers informations- og rådgivnings forpligtelser ved kundens investeringsvalg. Omkring 1 mio. danskere har i dag en markedsrentebaseret pensionsopsparing. EU-Kommissionen arbejder på et lovgivningsinitiativ om rådgivnings- og informations forpligtelser for salg af sammensatte investeringsprodukter til private investorer (PRIPs). Det er væsentligt at bemærke, at overtrædelse af de rådgivnings- og informationsforpligtelser, pengeinstitutter og pensionsselskaber er underlagt jf. bekendtgørelserne om god skik, investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og information om livsforsikringsaftaler ikke automatisk medfører et civilretligt erstatningsansvar. En overtrædelse af reglerne er derfor ikke nødvendigvis ensbetydende med, at pengeinstituttet eller pensionsselskabet har handlet ansvarspådragende. 3 INDSIGT Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor januar 2010

5 Strammere regler for salg af egne aktier Hændelsesforløbene i banktrelleborg A/S og Roskilde Bank A/S medførte fokus på pengeinstitutternes salg af egne aktier og garantbeviser. Økonomi- og Erhvervsministeriet afgav i den anledning en rapport af 24. marts 2009 om salg af egne aktier. På den baggrund blev reglerne om salg af egne aktier i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder ændret i oktober Det samme blev bekendtgørelsen om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Med den nye god skik-bekendtgørelse er der indført et forbud mod, at et pengeinstitut knytter et progressivt fordelsprogram til besiddelse af aktier i pengeinstituttet eller til indskud af garantikapital, jf. 20, stk. 1. Endvidere er der indført en øvre grænse for det beløb, som udløser aktionær- eller garantfordele, således at kursværdien af aktierne eller indskuddet af garantikapitalen maksimalt må udgøre kr. på det tidspunkt, hvor kunden indtræder i fordelsprogrammet, jf. 20, stk. 2. Overtrædelse af god skik-bekendtgørelsens 20 er forbundet med strafansvar, jf. 34. Hvad angår markedsføring af egne aktier, så fremgår det nu af bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel, at kravet om oplysning for de fem foregående år også gælder for udviklingen i aktiekursen. Desuden er der indført et forbud mod at lånefinansiere køb af bankens egne aktier og garantbeviser, jf. lov om finansiel virksomhed 46 a. Endelig bør det nævnes, at salg af egne aktier i øvrigt er undergivet reglerne om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Pengeinstituttet skal derfor også ved rådgivning om køb af pengeinstituttets egne aktier vurdere, om investeringen passer til kundens risikoprofil mv. 4 INDSIGT Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor januar 2010

6 EU-Kommissionens initiativer på området for PRIPs Regelgrundlaget for pensionsselskaber og pengeinstitutter er forskelligt, når det gælder rådgivning om investeringsvalg. Fra politisk side er der et ønske om, at private investorer sikres et godt beslutningsgrundlag for deres investeringsvalg. Det gælder, uanset om de private investorer påtager sig en investeringsrisiko i forbindelse med aktiehandel gennem et pengeinstitut eller ved at vælge investeringsvalg i fx en unit link-livsforsikring. EU-Kommissionen har gennem de senere år taget forskellige initiativer vedrørende sammensatte investeringsprodukter til private investorer (PRIPs). Kommissionen har i en meddelelse af 30. april 2009 anbefalet, at der gennemføres lovgivnings initiativer på området i relation til investorinformation og salgspraksis. Kommissionen har tillige den 16. december 2009 offentligg jort en Update i form af et arbejdspapir med foreløbige konklusioner. Kommissionen vil som næste skridt udarbejde forslag til horisontal lovgivning for PRIPs. Det forberedende arbejde er blandt andet baseret på resultaterne af en teknisk workshop afholdt den. 22. oktober 2009 og konsultation af de tre organisationer CESR (Committee of European Securities Regulators), CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors) og CEBS (Committee of European Banking Supervisors). De tre organisationer skulle afgive deres input til Kommissionen i slutningen af oktober. Disse input er endnu ikke blevet offentligg jort. De forventede forslag til lovgivning på EU plan koncentrerer sig om tre punkter; (i) en definition af, hvilke produkter der skal omfattes af de nye regler (scope), (ii) krav til informations- og markedsføringsmateriale om produktet (pre-contractual disclosure) og (iii) krav til salgsprocedurer, information og rådgivning ved salg af produktet (selling practices). Det er fortsat uafklaret, i hvilket omfang forsikringsprodukter vil blive omfattet, og hvordan man vil drage skillelinjen. Unit link-forsikringer vil formentlig blive omfattet. Det er sandsynligt, at MiFID reglerne eller et regelsæt, der minder om MiFID udstrækkes til at omfatte PRIPs. Det er også nævnt, at de principper, som vi kender fra reglerne om forsikringsformidling, kan inddrages. Reglerne om forsikringsformidling tager blandt andet stilling til, i hvilket omfang forsikringsformidleren skal inddrage andre sammenlignelige produkter i sin rådgivning. Det kan derfor forventes, at rådgivnings- og informationsforpligtelser for pensionsselskaber, især på området for unit link-forsikringer, vil blive mere detaljerede og formentlig også skærpet i forhold til de nugældende forpligtelser. Hvornår og hvordan en eventuel skærpelse af pensionsselskabernes rådgivnings- og informationsforpligtelser vil ske, er uvist, men det vil givet vare år, inden nye regler vil blive udformet og implementeret. 5 INDSIGT Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor januar 2010

7 Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Hedgeforeningen Jyske Invest lancerede i 2007 en afdeling Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer. Afdelingen blev markedsført ved en salgsbrochure med indarbejdet tegnings prospekt og vedtægter. Andelene blev primært solgt gennem Jyske Bank A/S. Investeringsstrategien anvendte hedging ved en kombination af korte og lange positioner (spekulation i rentemarginaler) og gearing på op til 25. Der var følgelig heller ikke nogen hovedstolsgaranti. I efteråret 2008 faldt kursen på andelene dramatisk til omkring kurs 20 som følge af uroen på de finansielle markeder. Salget af Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer har i 2009 givet anledning til to påtaler fra Finanstilsynet og en række afgørelser fra Pengeinstitutankenævnet. Der er tillige varslet et gruppesøgsmål mod blandt andre Hedgeforeningen Jyske Invest og Jyske Bank A/S i anledning af "Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer". 6 INDSIGT Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor januar 2010

8 Finanstilsynets påtale til Hedgeforeningen Jyske Invest Hedgeforeningen Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer fik den 8. juli 2009 en påtale fra Finanstilsynet for at have handlet i strid med redelig forretningsskik og god praksis, jf. 18 i lov om investeringsforeninger, specialforeninger m.v. Påtalen blev givet efter forelæggelse for Det Finansielle Virksomhedsråd. Finanstilsynet fandt, at Hedgeforeningen Jyske Invest havde handlet i strid med redelig forretningsskik og god praksis for investeringsforeninger, da markedsføringsmaterialet gav ikke en afbalanceret beskrivelse af produktets egenskaber og de risici, der var forbundet med investeringen, og da materialet ikke ville kunne forstås af en gennemsnitsforbruger. Markedsføringsmaterialet gav ifølge Finanstilsynet en overfladisk og positiv beskrivelse af produktet. Derudover blev de positive aspekter beskrevet først i materialet, mens de negative aspekter ved produktet kun blev beskrevet udførligt og dækkende i det svært tilgængelige tegningsprospekt bagest i materialet. Den lettilgængelige del af et markedsføringsmateriale skal både beskrive produktets fordele og risici. Tilsynet fremhævede også investeringens kompleksitet. Det ensidige fokus på produktets positive egenskaber fremgik allerede af hedgeforeningens navn, der indeholdt ordene markedsneutral og obligationer. Finanstilsynet fastslog, at salgsmateriale skal kunne forstås af en gennemsnitsforbruger, og tilsynet fandt, at salgsmaterialet gav indtryk af, at produktet var velegnet til almindelige investorer. Hertil bemærkede tilsynet, at en almindelig investor ikke sprogligt vil forstå begrebet markedsneutralitet korrekt, uanset om markedsneutralitet er et velkendt begreb inden for investeringsteori. Tilsvarende bemærkede Finanstilsynet til brugen af begrebet obligationer, at det for en almindelig investor vil give en opfattelse af, at der var tale om en investering med en risiko, der svarer til andre investeringer i obligationer. Den omstændighed, at markedsføringsmaterialet ikke adskilte sig fra markedsstandarden, kunne ikke tillægges betydning. 7 INDSIGT Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor januar 2010

9 Pengeinstitutternes investeringsrådgivning til privatkunder Både Pengeinstitutankenævnet og Finanstilsynet har i 2009 forholdt sig til, hvordan pengeinstitutterne bør tilrettelægge deres investeringsrådgivning, og hvordan pengeinstitutterne kan anvende markedsføringsmateriale i deres rådgivning. Brug af markedsføringsmateriale På baggrund af påtalen af 8. juli 2009 til Hedgeforeningen Jyske Invest gav Finanstilsynet den 24. november 2009 en påtale til Jyske Bank A/S for bankens formidling af andele i afdelingen Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer. Af påtalen til Jyske Bank A/S kan udledes, at et pengeinstitut må vurdere, om det markedsføringsmateriale, som udbyderen af et investeringsprodukt har udarbejdet, er fyldestgørende. Hvis markedsføringsmaterialet ikke er tilstrækkeligt afbalanceret, skal pengeinstituttet både generelt og konkret sikre, at pengeinstituttets rådgivning til kunderne kompenserer for manglerne, i hvert fald når der er tale om et kompliceret produkt. Pengeinstituttet er naturligvis ansvarlig for eventuelt salgsmateriale, som pengeinstituttet selv har udarbejdet. Også af Pengeinstitutankenævnets praksis i 2009 fremgår, at pengeinstituttet ikke altid kan opfylde sin rådgivningsforpligtelse ved at udlevere et markedsføringsmateriale om et kompliceret produkt. Penge instituttet skal på tydelig måde informere kunden om produktets særlige karakteristika. Det kan overvejes, om pengeinstituttet kun har en forpligtelse til at informere uddybende om produktets karakter og særlige risici, hvis markedsføringsmaterialet i sig selv er mangelfuldt. Pengeinstitut ankenævnets praksis afspejler, at man foretager en konkret bedømmelse, hvor markedsførings materialets kvalitet blot er ét moment. Særligt om genplacering af midler Finanstilsynet fremhævede i påtalen til Jyske Bank A/S, at når der er tale om genplacering af midler, der tidligere har været investeret i produkter, hvor hovedstolen er sikret, har pengeinstituttet en særlig forpligtelse til at oplyse kunderne om en hedgeforenings karakteristika. Pengeinstituttet skal her specifikt oplyse kunden om, at man ved investeringer i andele i hedgeforeninger kan miste det investerede beløb. 8 INDSIGT Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor januar 2010

10 Hvis der tale om genplacering af midler for en kunde, skal væsentlige forskelle til de produkter, kunden tidligere har investeret i, tydeliggøres for kunden. Der skal altså ske en form for sammen ligning. Dette forhold bør tænkes ind, når pengeinstituttet udvælger kunder, der skal præsenteres for et produkt. Det gælder dog formentlig kun, hvis kunden har begrænset erfaring med investering og tidligere kun har investeret i produkter, hvor hovedstolen er sikret. Hvis der er tale om genplacering af midler for en kunde, der i øvrigt kender og investerer i en bred vifte af produkter, er det formentlig ikke nødvendigt med en sammenligning. Se som eksempel afgørelse 565/2008 af 6. juli 2009, hvor kunden tidligere havde investeret i en hedgeforening baseret på aktier. Kunden investerede i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer. Pengeinstitutankenævnets flertal lagde her vægt på, at kunden havde investeret i et lignende produkt og i forvejen investerede i en række værdipapirer. Pengeinstituttet blev herefter frifundet. Der blev ikke lagt vægt på, at var der tale om genplacering af midler, som kunden tidligere havde placeret i 4 % obligationer. Kundens risikovillighed Praksis fra Pengeinstitutankenævnet viser ikke overraskende at det er pengeinstituttets ansvar, at den anbefalede investering svarer til den risikoprofil og de investeringsønsker, kunden oplyser til pengeinstituttet. Pengeinstitutankenævnet har desuden i flere afgørelser tillagt det selvstændig betydning, at kunden ikke tydeligt var blevet g jort opmærksom på de særlige karakteristika og risici ved produktet, selvom om produktet på tidspunktet for rådgivningen var afstemt til kundens risikoprofil. I afgørelserne 529/2009 og 166/2099 af 18. november 2009 og 500/2008 af 22. september 2009 om ScandicNotes III delte flertallet og mindretallet sig i begrundelsen ved at lægge vægt på, enten om klageren var informeret om den særlige risiko (flertallet), eller om anbefalingen af investeringen passede til klagerens risikovillighed (mindretallet). Flertal og mindretal når herefter til forskellige resultater. Det er klart, at pengeinstituttet har en forpligtelse til at informere og rådgive en privat kunde om investeringsprodukter, så kunden forstår produktets grundlæggende karakteristika. Det kan overvejes, om det er hensigtsmæssigt, at pengeinstituttet skal og kan opfylde sin rådgivningsforpligtelse ved at oplyse om de særlige risici, produktet indebærer især hvis information om disse særlige risici er vanskelige at kvalificere for kunden. Det kan være relevant at oplyse, at en obligationsserie er rang ordnet, og at den investering, man er ved at foretage, hæfter for andre serier. Men hvis kunden ikke har forudsætninger for at vurdere risikoen for, om de involverede pengeinstitutter går konkurs og dermed hvilken risiko der reelt er forbundet med investeringen er det måske mindre relevant at forstå mekanis men i produktet. 9 INDSIGT Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor januar 2010

11 Det synes derfor mere relevant for kunden at spørge sit pengeinstitut om produktet svarer til den risiko villighed og investeringsønsker, som kunden har oplyst. Reale hensyn taler vel for, at pengeinstituttets rådgivningsforpligtelse og ansvar for de anbefalede investeringer bør være størst, når pengeinstituttet afdækker, hvilke investeringsønsker (herunder hvilke typer produkter kunden ønsker at investere i) og hvilken risikoprofil kunden har, og på den baggrund udvælger og anbefaler de investeringer, der nøje stemmer overens med kundens ønsker frem for at pengeinstituttet er forpligtet til at tydeliggøre særlige og komplicerede mekanismer i produktet, og så kan overlade det til kunden selv at vurdere, om produktet passer til dennes ønsker. Det må dog medgives, at når flertallet lægger vægt på, om klageren var informeret om den særlige risiko ved produktet, ligger afgørelserne på linje med Finanstilsynet i påtalen til Jyske Bank A/S. Opsummering På baggrund af praksis kan det udledes, at pengeinstituttets forpligtelse til at rådgive uddybende om produktets karakter og særlige risici først og fremmest slår igennem (i) hvis markedsføringsmaterialet er mangelfuldt, (ii) hvis kunden genplacerer midler fra en investering med hovedstolsgaranti, og kunden ikke har forudsætninger eller erfaring, fx fra tidligere investeringer, for at forstå det nye produkts særlige risici, eller (iii) hvis produktet er af en så speciel eller kompliceret karakter, at private investorer ikke umiddelbart kan forstå produktets karakter og særlige risici ved at gennemgå det materiale, rådgiveren udleverer. Når det gælder komplicerede finansielle produkter, bør pengeinstituttet overveje, om produktet overhovedet egner sig til private investorer og i givet fald sikre sig, at pengeinstituttets rådgivning både generelt og konkret tydeliggør produktets karakter og særlige risici over for kunderne. Det er åbenbart, at jo mere kompliceret og særegent et produkt er, desto større krav stilles der til den information, der gives om produktet. Efter Pengeinstitutankenævnets praksis er det ikke tilstrækkeligt, at det anbefalede produkt passer til kundens risikoprofil. Både pengeinstitutter og udbydere af investeringsprodukter skal her være opmærksom på, om fagtermer og begreber i markedsføringsmaterialet kan forstås af almindelige mennesker uden særlige forudsætninger, eller om de kan give anledning til misforståelse. Det gælder, uanset om begreberne er anvendt korrekt og som sådan er præcise. Retsstillingen kan nok beskrives på den måde, at kunden efter pengeinstituttets rådgivning skal kunne forstå produktets karakter og særlige risiko, og under hvilke betingelser og hvordan risikoen aktualiseres. Det er under alle omstændigheder pengeinstituttets ansvar, at det anbefalede produkt risikomæssigt er afpasset kundens risikovillighed. 10 INDSIGT Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor januar 2010

12 kontakt Bech-Bruun er en højt specialiseret advokatvirksomhed med kontorer i København og Århus. Vi leverer værdiskabende juridiske løsninger til virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder i Danmark og i udlandet. Bech-Bruuns afdeling for Konfliktløsning beskæftiger sig til daglig med ansvarssager for en lang række professioner. Vores viden og erfaring bruger vi også til at rådgive virksomheder fremadrettet før konflikten opstår. Anne Buhl Bjelke T E Henrik Valdorf-Hansen T E Jes Anker Mikkelsen T E Læs referater af relevante afgørelser på Pengeinstitutankenævnets afgørelser kan findes på Finanstilsynets afgørelser kan findes på EU-Kommissionens arbejde med PRIPs kan følges på Information om det varslede gruppesøgsmål kan findes på www. jyskeinvesthedge.net Tal og statistik for pensionsbranchen kan findes på 11 INDSIGT Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor januar 2010

13 Kontakt Bech-Bruun T E

Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser

Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser 2009 1. Indledning Finanstilsynet indledte i marts 2009 en undersøgelse af udvalgte sparekassers rådgivning, salg og markedsføring af

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Ansvar for investeringsrådgivning. Marts 2010

Ansvar for investeringsrådgivning. Marts 2010 Ansvar for investeringsrådgivning Marts 2010 Emneoversigt Præsentation Pengeinstitutankenævnet MiFID-reglerne Praksis om erstatning i forbindelse med Obligationsinvesteringer Aktieinvesteringer Strukturerede

Læs mere

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Finansielt tilsyn Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar 2011 Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Disposition Investorbeskyttelse i dag Finanstilsynets tilgang til investorbeskyttelsesområdet

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter

Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser hos rådgivere i danske pengeinstitutter Finanstilsynet, februar 2010 1 1. Resume og konklusion Finanstilsynet har været på inspektion i filialer af 12 udvalgte

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse Forbrugerbeskyttelse Julie Galbo, Finanstilsynet AIDA Det danske selskab for forsikringsret 27/1-2011 Oversigt Sampension Tanker om gruppelivsforsikring SEB-afgørelsen Ny informationsbekendtgørelse God

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Livet før og efter MiFID - fra et forbruger- og rådgivningssynspunkt. 25. januar 2011 v/jens Gammelmark, Nordea Savings & Asset Management

Livet før og efter MiFID - fra et forbruger- og rådgivningssynspunkt. 25. januar 2011 v/jens Gammelmark, Nordea Savings & Asset Management Livet før og efter MiFID - fra et forbruger- og rådgivningssynspunkt 25. januar 2011 v/jens Gammelmark, Nordea Savings & Asset Management Alt, hvad alle gør i Nordea, har kun ét formål: at skabe positive

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

stedet hvor kunden er i centrum Kaj Hansen (KH) og Gertrud Hansen (GH) er begge pensionister, henholdsvis 71 år og 70 år.

stedet hvor kunden er i centrum Kaj Hansen (KH) og Gertrud Hansen (GH) er begge pensionister, henholdsvis 71 år og 70 år. Lillebølle bank A/S stedet hvor kunden er i centrum Kundeprofil. Senest opdateret den 2. november 2007. Kaj Hansen (KH) og Gertrud Hansen (GH) er begge pensionister, henholdsvis 71 år og 70 år. KH og GH

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse Investorforening får tilladelse til at anlægge en retssag mod Jyske Invest og Jyske Bank A/S som gruppesøgsmål. Dato 24. januar 2012 Sagsnr. V.L. B-0284-11 Foreningen af

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Investorbeskyttelse. Finansanalytikerforeningens finanskonference den 28. februar 2013. v/underdirektør Søren Gade

Investorbeskyttelse. Finansanalytikerforeningens finanskonference den 28. februar 2013. v/underdirektør Søren Gade Investorbeskyttelse Finansanalytikerforeningens finanskonference den 28. februar 2013 v/underdirektør Søren Gade Initiativer siden 2007 MiFID Egne aktier og garantbeviser Central Investorinformation Risikomærkning

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Jyske Invest afkast for 2013

Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/10 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke opfattes

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter BEK nr 157 af 19/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Att.: Christina Thorup Sand Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk ctn@ftnet.dk Dato: 16. januar 2017 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Værn om din risikovillighed

Værn om din risikovillighed Rasmus Kjeldahl, Forbrugerrådet Forbrugernes investeringer og opsparing, arrangeret af Penge- og Pensionspanelet 25. januar 2011 Investering er i dag hvermandseje Var tidligere forbeholdt de rige I dag

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

Eftersyn af den finansielle regulering

Eftersyn af den finansielle regulering Erhvervsministeriet Att.: Hans Høj Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt pr. e-mail til hah@em.dk Dato: 22. september 2017 Eftersyn af den finansielle regulering Den danske Fondsmæglerforening hilser

Læs mere

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/13 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 23. februar 2010. Nr. 180. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev PROVISIONSFORBUD VED UAFHÆNGIG INVESTERINGS- RÅDGIVNING OG PORTEFØLJEPLEJE 9.12.2015 Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

BANK- OG FINANSIERINGSRET

BANK- OG FINANSIERINGSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 BANK- OG FINANSIERINGSRET Ny dom om omstødelse af pant for lån... 1 Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID)... 2 Finanstilsynets principielle afgørelser...

Læs mere

MiFID II, provisionsbetaling og nye forretningsmodeller. Hvad siger den nye lov om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter?

MiFID II, provisionsbetaling og nye forretningsmodeller. Hvad siger den nye lov om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter? MiFID II, provisionsbetaling og nye forretningsmodeller Hvad siger den nye lov om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter? Finansforeningen og IFB den 13. juni 2016 Birgitte Søgaard Holm, vicedirektør

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Erhvervsudvalget 2009-10 L 175 Bilag 4 Offentligt 27. april 2010 /SNI-ft/cmp-dep Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Den 13. april 2010 blev L

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter v. Nina Dietz Legind 1 Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter Udvalg NEDSAT februar 2013 Rapport OFFENTLIGGJORT

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet 27. april 2011 J.nr.1912-0013 /jdt Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Udkast til bekendtgørelse om risikomærkning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

HJEMMEL. Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser TANJA JØRGENSEN

HJEMMEL. Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser TANJA JØRGENSEN Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser LEKTOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT Au Lov om finansiel virksomhed 43 Finansielle virksomheder skal

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Fokus Lov om finansielle rådgivere

Fokus Lov om finansielle rådgivere Kapitalmarked og finansielle virksomheder 6. november 2013 Fokus Lov om finansielle rådgivere I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Lov om finansielle rådgivere (klik på link), der træder i kraft den 1.

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder Givið út 13. november 2015 5. november 2015. Nr. 1239. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, som sat

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager VEJ nr 9489 af 06/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0008 Senere ændringer til

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Investeringsaftale Pension

Investeringsaftale Pension Investering Investeringsaftale Pension Investeringsaftale Pension 1 Investeringsaftale Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Uddrag af bestyrelsens beretning til Jyske Banks generalforsamling 22. Marts 2009.

Uddrag af bestyrelsens beretning til Jyske Banks generalforsamling 22. Marts 2009. Uddrag af bestyrelsens beretning til Jyske Banks generalforsamling 22. Marts 2009. Hedge-sagen Så vil jeg gerne komme tilbage til den såkaldte hedge-sag, hvor det er dybt beklageligt, at en række af bankens

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere