Business Check ÆGPRODUKTION Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg"

Transkript

1 Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg

2

3 Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning bedrifter imellem. Der sættes fokus på driftsgrenen ægproduktion. Styrken ved Business Check er, at der er en virkelig bedrift bag tallene i hver eneste søjle. I Business Check indgår alle indtægter og alle udgifter. Det vil sige, at resultatet opgøres, efter at alle inputfaktorer er blevet aflønnet inkl. egen arbejdsindsats og forrentning af den investerede kapital. Med Business Check resultatet kan man se, hvad man har tilbage i overskud og til dækning af risiko ved ens produktion. Hæftet kan anvendes til sammenligning med driftsgrensanalysen i egen årsrapport, og det kan dermed bidrage til at sætte fokus på krav til dækningsbidrag og afkastningsgrad. Hvor kommer data fra Tallene i Business Check ægproduktion stammer fra driftsgrensanalyserne i den interne årsrapport, der er indberettet til SEGES økonomidatabase senest d. 15. juni I driftsgrensanalysen er indtjening og omkostninger på bedriften delt mellem driftsgrenene helt til bundlinjen. For burægsproduktion indgår der 6 opgørelser i beregning af gennemsnittet. De økologiske ægproducenter indgår med 11 opgørelser. Da der er relativt få opgørelser indenfor hver kategori, er disse ikke nødvendigvis repræsentative for branchen generelt. Vi viser ikke antal årshøns af hensyn til at sikre anonymitet. Men gennemsnittet for årshøns i de bedrifter, der indgår i Business Check, er anført i tabel 1. Nøgletal mv. Årets resultat Årets resultat er det beløb, der er tilbage, efter at alle input-faktorer er blevet aflønnet. Dog er der ikke taget højde for omkostninger til anskaffelse af jord til udbringning af gylle. Det vil sige, at 'årets resultat' er restbeløbet til risiko, anskaffelse af jord samt overskud. Opgørelserne er sorteret efter årets resultat pr. årshøne. Anvendt rentesats, pct Denne rente bruges til beregning af renteomkostningerne på den investerede kapital. Renten er individuel og beregnet på baggrund af bedriftens renteudgift divideret med gennemsnitlige gæld over året. Renteudgifterne er bedriftens samlede renteudgifter i BUSINESSCHECK ÆGPRODUKTION 1

4 Bunden kapital pr. årshøne Den bundne kapital består af afskrivningsgrundlaget for bygninger og inventar. For besætning, beholdninger og anden kapital, der måtte være bundet i ægproduktionen, er der tale om værdierne på ultimotidspunktet. Bunden kapital til opbevaring af gødning indgår, mens grej til udbringning af gødning anses for en omkostning for marken. Aktiver, der anvendes til opbevaring af foder, er en del af den bundne kapital i den animalske produktion. Forrentning af bunden kapital Den gennemsnitlige anvendte rente anvendes til gæld, mens der til forrentning af egenkapitalen anvendes en selvvalgt rente. Renteomkostningerne til bunden kapital er dermed summen af renteomkostninger til gæld og forrentning af egenkapitalen. Hensættelser forrentes ikke. Afkastningsgrad Afkastningsgraden er det nøgletal, der er bedst sammenligneligt med andre erhverv. Det angiver, hvem der har været bedst til at aflønne den indsatte kapital. Afkastningsgraden defineres som årets resultat før forrentning af bunden kapital divideret med bunden kapital. Ved nogle enkelte bedrifter giver nøgletallet ikke mening og er derfor ikke beregnet. Det gælder specielt for de bedrifter, der producerer i lejede bygninger og derfor kun har bundet en relativt lille kapital i produktionen. Ejeraflønning Ejeraflønning er en beregnet lønomkostning til ejerens ulønnede arbejdstid i produktionen. En ejers samlede arbejdsindsats aflønnes med kr. Dette korrigeres for indtægter uden for bedriften, hvorefter der fordeles mellem de forskellige driftsgrene på bedriften. Såfremt der er flere ejere, eksempelvis I/S er, eller hvis ægtefælle arbejder i bedriften, aflønnes første ejer med kr. og de resterende med kr. Hvis der er tale om en mindre bedrift, kan ejeraflønningen være mindre end de kr. Krav til dækningsbidrag Krav til dækningsbidraget er beregnet som summen af kapacitets- og kapitalomkostninger med positivt fortegn. Arbejdsomkostninger Arbejdsomkostninger er summen af lønomkostninger og ejeraflønning med positivt fortegn. Kr. pr. indsat høne Kr. pr. indsat høne omfatter det beløb, der er betalt pr. hønnike indsat i produktionen i løbet af regnskabsåret. Der er ikke angivet et beløb i de tilfælde, hvor der ikke er indsat hønniker i regnskabsåret. Kr. pr. kg internt omsat korn Kr. pr. kg internt omsat korn udgør den interne overførselspris, der er anvendt ved overførsel mellem mark og husdyrproduktionen. Der angives ingen pris, hvis kornet er indkøbt. Bemærk i øvrigt at der ikke er angivet en pris pr. kg æg. Tilsvarende er der ikke beregnet en fremstillingspris pr. kg æg. Det skyldes alene, at mængdeoplysningerne på de leverede æg i opgørelserne ikke er sikre nok. BUSINESSCHECK ÆGPRODUKTION 2

5 Resultater fra Business Check Æg 2014 Tabel 1 viser et uddrag af resultaterne af opgørelser for buræg og økologiske æg. Gennemsnit for skrabeog frilandsæg er ikke beregnet på grund af få opgørelser. Tabel 1 Gennemsnit af resultaterne fra Business Check Æg 2014 sammenlignet med Kr. pr. årshøne Buræg 2013 Buræg 2014 Økologi 2013 Økologi 2014 Antal bedrifter Antal årshøns Salg af æg 169,9 153,2 342,7 339,3 Foder 105,2 75,2 174,9 157,5 Opnået dækningsbidrag 34,2 47,9 92,5 125,3 Krav til dækningsbidrag 43,6 36,8 97,2 95,3 heraf energi 2,9 2,1 5,1 4,9 heraf vedligehold 1,8 1,7 7,0 9,4 heraf arbejdsomkostninger 15,9 11,5 39,7 36,3 heraf renter, leje og afskrivninger 18,6 18,0 33,9 34,7 Årets resultat -9,4 11,1-4,7 30,0 Afkastningsgrad, pct. -1,9 12,8 2,0 14,8 Buræg Burægproducenterne, der indgår i ovennævnte, havde i 2014 et overskud på 11,10 kr. pr årshøne imod et underskud på 9,40 kr. i Det er efter, at ejeren har fået løn for arbejdet i ægproduktionen og efter, at alle aktiver er forrentet. Der er opnået et dækningsbidrag på 47,90 kr. pr. årshøne imod 34,20 kr. i Kravet til dækningsbidrag viser, at 36,80 kr. i dækningsbidrag ville give et 0 resultat. Det er især arbejdsomkostninger og kapitalomkostninger, der fylder rent omkostningsmæssigt neden for dækningsbidraget. Afkastet var 12,8 %, hvilket i forhold til året før er tilfredsstillende. En væsentlig årsag til stigning i dækningsbidrag pr. høne er, at foderomkostningerne udgjorde 75,20 kr. pr høne i 2014 imod 105,20 kr. i Den gennemsnitlige afregningspris for buræg var 7,80 kr. pr kg imod 8,37 kr. pr kg i Økologiske æg De økologiske ægproducenter fik i 2014 et overskud pr høne på 30,00 kr. efter at såvel kapital som ejerindsats var aflønnet. Det bemærkes at de kun havde årshøns i gennemsnit. Det er en fremgang i årets resultat pr høne på over 30 kr. Kravet til dækningsbidrag på 95,30 kr. pr høne er lidt lavere end året før. Også her er det arbejdsomkostningerne, der er lidt lavere. Økologerne har generelt de højeste arbejdsomkostninger i forhold til de andre ægproduktioner. Afkastningsgraden er på 14,8 % i gennemsnit. Foderomkostningerne udgør 157,50 kr. pr høne hvilket er lidt under 20 kr. lavere end året før. BUSINESSCHECK ÆGPRODUKTION 3

6 Den gennemsnitlige afregningspris pr. kg æg var i 2014 på 17,84 kr. pr. kg økologisk æg imod 18,34 kr. i Det bemærkes, at kun tre bedrifter har indregnet forrentning af jord i deres kapitalomkostninger. Forrentning af bunden kapital (til jord) til de økologiske høns burde belastes med cirka 11 kr. yderligere for de 8 bedrifter, der ikke har medtaget forrentning af jord til hønsene. Fordeling af omkostninger Figur 1 viser, hvordan de samlede omkostninger fordeler sig for gennemsnittet af konsumæg. Generelt er den helt store omkostning ikke overraskende foder. Det ses dog også, at omkostningsstrukturen ved økologisk ægproduktion er en smule anderledes end ved burægsproduktionen. Økologisk ægproduktion er lidt mere arbejdstungt pr. høne, som ses ved de højere arbejdsomkostninger. 70% 60% Foderomkostninger 50% Øvrige stykomkostninger 40% Energi 30% Arbejdsomkostninger 20% 10% Vedligehold, forsikring og div. Renter, leje og afskrivninger 0% Buræg Økologi Figur 1 Fordeling af omkostninger ved produktion af hhv. buræg og økologiske æg BUSINESSCHECK ÆGPRODUKTION 4

7 Business Check Æg 2014 Burægsproduktion - opgjort pr. årshøne Løbenummer Gns Salg af æg 153,2 172,7 146,5 150,1 156,6 151,2 142,1 Køb af hønniker -35,1-30,1-34,9-35,8-41,5-31,9-36,6 Besætningsforskydning 5,4-3,4 5,4 4,0 8,8 1,8 15,9 Andet* 2,8 2,2 10,0 0,0 4,4 0,0 0,1 Bruttoudbytte i alt 126,3 141,4 127,1 118,3 128,3 121,2 121,4 Korn -15,8 0,0-20,6-17,8-25,6-3,7-26,9 Færdigblanding -59,4-70,9-51,5-58,5-56,1-77,1-42,5 Dyrlæge og medicin -0,2-0,5-0,2 0,0-0,2-0,3 0,0 Diverse vedr. husdyr -2,9-2,7-2,7-2,2-3,2-2,2-4,3 Stykomkostninger i alt -78,3-74,1-75,0-78,5-85,1-83,3-73,9 Dækningsbidrag 47,9 67,3 52,1 39,8 43,2 37,9 47,5 Energi -2,1-3,4-1,9-1,4-2,2-1,7-2,1 Vedligehold -1,7-3,2-1,0-1,3-1,7-0,9-2,0 Lønomkostninger -6,5-8,5-6,1-0,2-7,2-9,9-7,1 Ejeraflønning -5,0-3,4-4,7-10,0-3,0-3,6-5,5 Forsikringer -1,0-0,6-1,1-0,2-1,4-1,0-1,5 Diverse kapacitetsomkostninger -2,4-2,6-1,8-1,5-2,9-0,8-5,1 Kont. kapacitetsomkostninger i alt -18,8-21,7-16,5-14,7-18,5-17,9-23,2 Afskrivninger bygninger -3,9-2,6-1,9-0,4-2,6-2,5-13,5 Afskrivninger inventar -6,4-9,3-6,5 0,0-4,9-11,1-0,8 Leje af driftsbygninger -3,2 0,0 0,0-14,3-4,9 0,0 0,0 Forrentning af bunden kapital -5,5-9,9-7,5-0,3-5,4-1,8-8,2 Kapitalomkostninger i alt -18,0-21,8-15,8-14,9-17,9-15,3-22,4 Årets resultat 11,1 23,7 19,7 10,1 6,8 4,6 1,9 *Heraf udbetalt andelskapital Danæg 10,0 Nøgletal Gns Krav til dækningsbidrag 36,8 43,6 32,4 29,7 36,4 33,2 45,6 Afskrivninger 10,3 11,9 8,3 0,4 7,6 13,5 14,3 Arbejdsomkostninger 11,5 11,9 10,7 10,3 10,2 13,5 12,5 Bunden kapital pr. årshøne Anvendt rente 3,1% 4,7% 5,1% 0,6% 3,0% 2,2% 3,1% Resultatkorrektion med 4 pct. rente -0,7 1,5 1,6-1,5-1,8-1,5-2,4 Afkastningsgrad 12,8% 16,1% 18,4% 24,0% 6,7% 7,9% 3,8% Kr. pr. indsat høne 35, ,9 39,1 31,4 35,2 Kr. pr. kg internt overført korn 1,2 1,1 1,2-1,2-1,2 BUSINESSCHECK ÆGPRODUKTION 5

8

9 Business Check Æg 2014 Økologisk ægproduktion - opgjort pr. årshøne Løbenummer Gns Salg af æg 339,3 394,5 359,9 319,5 306,7 394,6 354,5 317,6 295,6 363,6 330,7 294,7 Køb af hønniker -45,6 0,0-64,4-63,8-17,6-72,1-70,7-65,5-15,4-66,0 0,0-66,2 Besætningsforskydning -6,7-58,4 5,4 9,0-7,5 0,0-3,7 26,9 0,0-4,4-61,3 20,6 Andet* 2,1 1,9 10,9 2,4 1,2 2,5 2,3 0,0 0,1 0,5 1,5 0,1 Bruttoudbytte i alt 289,1 338,0 311,8 267,0 282,8 325,0 282,4 279,0 280,3 293,6 270,9 249,3 Korn -22,6-28,6-1,9-2,1-27,2-8,2-7,8-51,5-3,3-75,0-43,4 0,0 Færdigblanding -134,9-124,6-141,8-136,3-137,3-168,8-152,7-101,4-171,0-92,4-111,1-146,5 Dyrlæge og medicin -0,9-0,1-0,3-0,2 0,0-1,7-0,6-0,1-4,6-0,7-1,4-0,8 Diverse vedr. husdyr -5,1-2,6-5,1-2,2-7,6-7,6-0,7-6,4-6,0-5,5-3,3-8,6 Stykomkostninger i alt -163,8-155,9-149,1-140,7-172,1-186,5-164,4-159,4-184,9-173,5-159,1-155,9 Dækningsbidrag 125,3 182,1 162,6 126,3 110,7 138,4 118,1 119,6 95,3 120,1 111,8 93,4 Energi -4,9-1,4-3,3-4,7-6,0-3,9-3,0-4,1-3,5-4,2-14,0-5,5 Vedligehold -9,4-4,3-5,2-10,4-6,7-10,4-12,6-15,2-7,3-11,6-11,7-8,0 Lønomkostninger -17,8-0,8-5,8-14,0-3,4-37,2-35,3-7,0-16,1-21,3-37,5-17,5 Ejeraflønning -18,5-42,8-17,3-8,3-16,7-6,3-10,6-13,3-17,1-18,8-3,8-48,1 Forsikringer -2,1-2,8-2,0-2,2-1,2-1,9-1,4-2,0-1,4-1,7-3,8-2,2 Diverse kapacitetsomkostninger -8,0-21,1-6,1-6,7-7,7-3,8-5,9-5,3-4,8-6,3-5,0-15,9 Kont. kapacitetsomkostninger i alt -60,6-73,3-39,7-46,3-41,7-63,5-68,7-47,0-50,1-63,7-75,8-97,3 Afskrivninger bygninger -9,6-12,6-13,1-8,2-6,4-5,3-13,3-13,8-10,1-12,5-6,4-3,3 Afskrivninger inventar -11,2-2,3-13,2-20,6-4,3-7,2-10,7-22,2-6,8-14,9-13,3-16,6 Leje af driftsbygninger -3,0 0,0 0,0-0,1 0,0-31,1 0,0 0,0-0,2-1,2 0,0 0,0 Forrentning af bunden kapital -10,1-4,4-12,1-9,2-19,0-2,5-3,3-18,2-10,3-12,0-8,3-12,1 Kapitalomkostninger i alt -34,7-19,4-38,4-38,1-29,7-46,2-27,3-54,2-27,4-40,6-28,0-32,0 Årets resultat 30,0 89,4 84,6 41,9 39,3 28,8 22,1 18,5 17,9 15,8 8,0-35,9 *Heraf udbetalt andelskapital Danæg 10,9 BUSINESSCHECK ÆGPRODUKTION 6

10 Nøgletal Gns Krav til dækningsbidrag 95,3 92,6 78,1 84,4 71,4 109,7 96,0 101,2 77,5 104,3 103,8 129,3 Afskrivninger 20,8 14,9 26,3 28,8 10,7 12,5 24,0 35,9 16,9 27,4 19,8 19,9 Arbejdsomkostninger 36,3 43,7 23,1 22,3 20,0 43,5 45,9 20,3 33,2 40,0 41,3 65,6 Bunden kapital pr. årshøne Anvendt rente 3,1% 2,6% 2,8% 5,8% 2,7% 1,4% 1,2% 3,7% 3,8% 2,1% 2,7% 5,2% Resultatkorrektion med 4 pct. rente -3,5-2,4-5,2 2,9-9,2-4,7-7,7-1,5-0,5-10,9-4,0 2,8 Afkastningsgrad 14,8% 55,5% 22,6% 32,0% 8,2% 17,5% 9,5% 7,5% 10,4% 4,8% 5,3% -10,2% Kr. pr. indsat høne 64,2-59,0 63,8-64,1 66,8 65,5-66,0-64,1 Kr. pr. kg internt overført korn 1,9 1,6 1,9 1,9 2,3 1,9 1,9 2,2 1,9 2,1 1,2 - Bemærk: Nr. 15 og 19 opdrætter egne høns, hvorfor indkøb af hønniker er lavere og foderomkostninger mv. er højere. Nr. 13, 15 og 20 har medtaget værdien af jord til hønsene under bunden kapital. BUSINESSCHECK ÆGPRODUKTION 7

11

12 SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N T E W seges.dk