Forord til Trænerhåndbog for Løjt I.F.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord til Trænerhåndbog for Løjt I.F."

Transkript

1 Forord til Trænerhåndbog for Løjt I.F. I efteråret 1994 besluttede hovedbestyrelsen i Løjt Idrætsforening at udarbejde en håndbog for trænere og instruktører i Løjt I.F. Bestyrelsens formål med at udvikle Trænerhåndbog for Løjt I.F. er at gøre det nemmere og mere spændende for nye trænere og instruktører at fungere i Løjt I.F., lige som vi lægger vægt på en bedre uddannelse - både fagligt og pædagogisk - for vores ledere. Mange erhvervsledere foretrækker at ansætte mennesker, som har erfaring med at lede, udvikle og samarbejde med unge mennesker. Arbejdet som træner og instruktør kan måske blive springbrættet til et mere spændende job i fremtiden. Bedre trænere og instruktører i Løjt I.F. vil også medvirke til et højere kvalitetsniveau, hvor vi vil prøve at tilgodese både de stærke og de mindre stærke idrætsudøvere - altså en typisk idrætsforening for bredden. Vi kan også medvirke til udvikling af eliteidrætsudøvere og herefter motivere dem til, at de overføres til en klub/forening, hvor deres ambitionsniveau kan indfries. Jeg håber, at initiativet til trænerhåndbogen vil medvirke til, at vi får en endnu bedre idrætsforening i Løjt til gavn for både idrætsudøvere, forældre til disse, trænere, instruktører, udvalg og bestyrelse. Jeg vil gerne takke Jan Rene Arentoft, Leif Christensen, Gitte Christiansen, Lone Frimann, Steffen Hach, Kaj Hansen og Kent Nissen for deres indsats i projektgruppen, som har udviklet Trænerhåndbog for Løjt I.F. Det betyder, at både aktive idrætsudøvere, forældre og bestyrelse har deltaget i gruppen. Vi ville selv udvikle bogen fra scratch og har derfor bevidst undladt at kopiere andre idrætsforeningers lignende materiale. Til slut vil jeg bede alle brugere af denne bog om at betragte udviklingen af denne som en proces, hvor der hele tiden skal ajourføres, ændres og tilføjes. Gode ideer fra jer imødeses i de næste mange år. Med sportslig hilsen Torben Hansen November 1996

2 Løjt I.F.s Trænerhåndbog er ajourført i oktober 2000, november 2004 og marts Trænerhåndbog - Indholdsfortegnelse 1. Leder-, træner- og instruktørpolitik i Løjt I.F. s. 1.1 Løjt I.F.s forventninger til trænere/instruktører s. 1.2 Handlingsplan Fokus på trænere for ungdomshold s. 1.3 Særlige leveregler og Det siger loven s. 1.4 Rådgivning vedr. seksuelle krænkelser & børneattest s Orientering mv. fra eget udvalg: fane 2 Adresseliste over udvalgets medlemmer Adresseliste over trænere/instruktører Materialeliste Fordeling af haltimer 3. Bilag: fane 3 Afkrydsningsskema Kampoversigt Navneliste Indmeldelses-/udmeldelsesblanket Ansvars- og arbejdsfordeling mellem Evalueringsskema 4. Nyt fra Løjt Idrætsforening (foreningens blad) s. 4.1 Andre kommunikationskanaler: s. 4.2

3 Løjt I.F.s hjemmeside Løjt Infokanal og aviser Kursusoversigter og information fra DIF og DGI fane 5 5. De væsentligste idrætsorganisationer i Danmark Danmarks Idræts-Forbund (DIF) s. 6.1 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) s Løjt Idrætsforening Bestyrelsen for Løjt I.F. s. 7.1 Dagsorden for Løjt I.F.s hovedbestyrelsesmøder s. 7.2 Årsplan for Løjt I.F.s hovedbestyrelsesmøder s Love for Løjt Idrætsforening 7. Løjt Lands Idrætsanlæg Bestyrelsen for Løjt Lands Idrætsanlæg s. 8.1 Vedtægt for den selvejende institution 8. Løjt I.F. Støtteforening Bestyrelsen for Løjt I.F. Støtteforening s. 9.1 Love og vedtægter for

4 9. Løjt I.F.s sponsorregler s Sponsorkontrakt mellem Løjt I.F. og s Diverse puljer og regler Ungdomspulje s Regler for leje af mødelokaler til fester s Kollektiv forsikringsaftale mellem Tryg og s

5 Leder-, træner- og instruktørpolitik i Løjt I.F. Det er Løjt I.F.s politik at kunne tiltrække og fastholde engagerede ledere, trænere og instruktører primært fra lokalsamfundet. Det er vigtigt løbende at uddanne, udvikle og motivere lederne, trænerne og instruktørerne for at sikre et højt fagligt og pædagogisk niveau.

6 Løjt I.F.s forventninger til trænere/instruktører og hjælpetrænere/hjælpeinstruktører 1) Generelle forventninger til træneren/instruktøren: Du foregår idrætsudøverne med et godt eksempel både i og uden for Løjt I.F. Husk, at du er rollemodel, autoritet og forbillede for idrætsudøverne ikke mindst for børn! Du møder altid i god tid. Du er altid velforberedt. Du kender eller sætter dig ind i spillets regler. Du uddanner og udvikler dig løbende - både fagligt og pædagogisk. 2) Generelle forventninger til træningen mv.: Du tilgodeser både de stærke og svage idrætsudøvere samt tilpasser træning mv. til idrætsudøvere med forskellige ambitionsniveauer. Du tilrettelægger og tilpasser træningen, så den tager hensyn den enkeltes/holdets motoriske udvikling. Du medvirker til at skabe en glad og tryg atmosfære til træning og kampe. Du medvirker til at skabe en positiv ånd og omgangstone på holdene. Du udvikler idrætsudøverne både sportsligt og socialt. Du sørger for sikker transport af idrætsudøverne til kampe og stævner. 3) Generelle forventninger om samarbejde og kommunikation: Du medvirker til at sikre et godt samarbejde og en god kommunikation med og mellem børnene og deres forældre. Du medvirker til at sikre et godt samarbejde og en god kommunikation med og mellem afdelingen/kontaktpersonen og Løjt I.F.s hovedbestyrelse. Handlingsplan Fokus på trænere for ungdomshold

7 Løjt I.F. har valgt at fokusere på trænere for derved at styrke og udvikle trænere/instruktører i Løjt I.F. Dette vil ske ved udarbejdelse af konkrete tiltage, der fokusere på at finde, udvikle og pleje trænere/instruktører i Løjt I.F. Løjt I.F. har derfor udarbejdet nedennævnte konkrete handlings-planer. Fokus i år 2001 er rettet mod disse handlingsplaner: Handlingsplan Finde nye trænere/instruktører: Tidsplan Oprettelse af et Træner Spejder Team, som arbejder tværgående på konstant af finde ungdomstrænere/instruktører. Udvikling af trænere/instruktører: Etablering af team senest i december Inden opstart af sæson arrangeres et trænerudviklingskursus i alle afdelinger med fokus på et specifikt udvalgt emne. Pleje af trænere/instruktører: Der afholdes et fælles socialt/fagligt arrangement på tværs af alle afdelinger for de unge trænere m.fl. Kontaktperson-princippet (se fane 3 Evaluerings-skema) med baggrund i trænernes ønsker/forventninger. Udendørs sport i april Indendørs sport i august halvår Løbende i De enkelte afdelinger i Løjt I.F. er ansvarlige for, at ovennævnte handlingsplaner bliver gennemført. Der vil løbende blive fulgt op på handlingsplanerne; derfor er der oprettet en arbejdsgruppe, som er tovholder på opfølgningen af handlingsplanerne. Arbejdsgruppen refererer til bestyrelsen for Løjt I.F. Handlingsplanen er vedtaget på hovedbestyrelsesmødet i oktober Særlige leveregler, som er specielt vigtige, hvis du leder idræt for børn og unge under 18 år i Løjt I.F.: Her i Løjt I.F. taler vi ordentligt til hinanden. Vi ønsker f.eks. ikke sjofle tilråb eller kommen-tarer om hinandens kroppe.

8 Nye trænere må ikke fra starten have eneansvaret for et hold børn, og vi går jævnligt på besøg hos hinanden, når der trænes. Din kontaktperson fra afdelingen har et særligt ansvar for at gennemføre disse besøg mindst én gang om måneden, dog oftere i begyndelsen. På ture bør der være mindst to trænere/instruktører, ledere eller forældre med. Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum. Dog kan f.eks. evaluering af en kamp foregå der, hvis der ikke er plads andre steder, hvis det er aftalt på forhånd, og hvis det ikke krænker nogens blufærdighed. Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig. Forældrene skal opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end vi gør og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt. Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt. Det siger loven Ifølge Servicelovens 36 og Straffelovens 213 har alle personer pligt til at underrette barnets bopælskommune (socialforvaltningen), hvis man får kendskab til, at et barn under 18 år ud-sættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under vilkår, der bringer dets sundhed og udvikling i fare. Ledere, trænere og instruktører har således pligt til selv eller gennem ledelsen at underrette kommunens socialforvaltning, hvis man mener, at et barn udsættes for seksuelle overgreb. Straffelovens handler om seksuelle overgreb mod børn og unge: Den seksuelle lav-alder i Danmark er 15 år. Det er også strafbart at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er betroet den voksne til undervisning eller opdragelse, eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder eller erfaring. I idrætssammenhæng er alle former for seksuel kontakt mellem ledere, trænere, instruktører og de børn under 18 år, som de træner, derfor helt uacceptable. Det er Danmarks Idræts-Forbunds og Løjt I.F.s holdning, at personer, som er dømt efter oven-nævnte paragraffer i straffeloven, ikke længere kan være leder eller træner for børn og unge inden for idrætten.

9 Rådgivning vedrørende seksuelle krænkelser - du kan ringe anonymt til: 1. Danmarks Idræts-Forbund, Idrættens Hus, 2605 Brøndby (konsulentafdelingen): og 2. Børns Vilkår Børnetelefonen for børn og unge (Hver dag kl ) 3. Børns Vilkår SMS for børn og unge (Hver dag kl ) 4. Børns Vilkår Børnehatten for børn og unge (Hver dag kl ) 5. Børns Vilkår ForældreTelefonen for voksne om børn (forældre, trænere mv.) (mandag og torsdag fra kl.11-15, tirsdag og fredag fra kl og søndag fra kl.19-23) Børneattester (loven er trådt i kraft den 1. juli 2005) Løjt I.F. har vedtaget, at den børneattest der i henhold til loven skal indhentes før ansættelse af nye trænere, instruktører, holdledere, assistenter og vikarer, som har direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år og selv er 15 år eller derover også indhentes for trænere mv. tiltrådt før 1. juli Det er vigtigt at understrege, at alle oplysninger, som Erik Steen Boe samt udvalgsformænd (eller andre udvalgsmedlemmer) kommer i besiddelse af, er af fortrolig karakter, og overtrædelse heraf er strafbart. Såfremt den enkelte afdeling har spørgsmål angående attester og/eller procedurer, er man altid velkommen til at kontakte Erik Steen Boe. Fortsættes på side 1.6

10 Procedure for indhentelse af børneattest: Afdelingens ansvar: Attester og erklæringer Børneattest Samtykkeerklæring Børneattest og samtykkeerklæring Børneattesten (arbejdsgiverblanket) og samtykkeerklæringen downloades fra eller bestilles hos DGI eller DIF. Den afdelingsansvarlige udfylder kun følgende felter på attesten: efternavn, fornavn(e), personnummer, gade/vej, nummer, sal, side, postnummer og by. Attesten skal ikke underskrives af den afdelingsansvarlige. Den person, som kontrollen vedrører, underskriver samtykkeerklæringen. Begge sendes til: Erik Steen Boe Advokatfirmaet Fink Klinkbjerg 1 Erik Steen Boe s ansvar (er udpeget til at modtage og beskytte børneattesterne): Børneattest og samtykkeerklæring Svar fra Det Centrale Kriminalregister Ren børneattest Positiv børneattest Børneattesten underskrives og herefter kopieres. Original sendes til: Det Centrale Kriminalregister Rigspolitichefens afd. D Kriminalregisteret, Børneattester Postboks Hvidovre Svar modtages efter ca. 10 dage. Kopien destrueres. De opbevares som fortroligt materiale i aflåst skuffe i Løjt I.F. s brandsikre boks. Attesten må aldrig videregives, men oplysninger om trænere mv. med rene attester kan videregives f.eks. til forældre for at aflive rygter. De opbevares også som fortroligt materiale i aflåst skuffe i Løjt I.F. s brandsikre boks. Erik Steen Boe kontakter den berørte afdelings formand samt evt. DGI og/eller DIF. Trænere mv. under ansættelse: Erik Steen Boe informerer den berørte afdelings formand, som foranlediger, at vedkommende ikke ansættes. Gamle trænere m.v.: Erik Steen Boe og den berørte afdelings formand afskediger vedkommende evt. i samråd med DGI/DIF.

11 Arkiv til børneattester Erik Steen Boe sørger for, at alle børneattester mv. opbevares i aflåst skuffe i Løjt I.F. s brandsikre boks Fane 2 2. Orientering mv. fra eget udvalg Løjt I.F. har indkøbt klubvimpler, som kan overrækkes andre foreninger og klubber ved f.eks. deltagelse i stævner. Her kan du indsætte adresseliste over udvalgets medlemmer, adresseliste over trænere/instruktører, materialeliste, fordeling af haltimer mv.

12 Fane 3 3. Bilag Under fane 3 kan du indsætte bilag (se Indholdsfortegnelse)

13 Side 4.1 Nyt fra Løjt Idrætsforening (foreningens blad) Løjt I.F. udgiver Nyt fra Løjt Idrætsforening fire gange årligt. Bladet udkommer midt i februar, maj, august og november måned. Deadline for indlevering af stof til bladet er 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Artikler, resultater, billeder m.v. indleveres til vores redaktør: Henning Mikkelsen Brunbjergvej 7 Telefon mobil Fortæl idrætsudøvere, forældre og øvrige beboere på Løjt Land om dit hold og jeres målsætning, træningsmetoder, oplevelser, holdninger, forventninger m.v. Vær med til at forbedre informationsniveauet, iværksæt debatter og vær med til at skabe en endnu bedre idrætsforening i Løjt. PS: Aflever primært dine artikler via (helst som vedhæftet fil i programmet Word)!!! Husk samtidigt at sende dem til Løjt I.F. s hjemmeside Send dem til: Andre kommunikationskanaler Side 4.2 Løjt I.F.s hjemmeside: Hjemmesiden bruges generelt til at informere både nuværende og kommende idrætsudøvere om Løjt I.F., herunder hvilke idrætsgrene vi kan tilbyde, navne på udvalgsmedlemmer, trænere, instruktører, træningstidspunkter for de forskellige aldersgrupper, kontingent mv. Idrætsresultater kan læses på tekstfiler og billeder til vores web-master, Kim Knudsen - eller send en diskette til ham (Kromai 85, ).

14 Løjt-kanalen, Radio Mojn og aviser: Avisens navn Adresse Telefon Telefax Løjt Infokanal Henning Mikkelsen Brunbjergvej JydskeVestkysten Skibbroen 4 (web-avis) Aabenraa Ugeavis Skibbroen Redaktion: Annoncer: Lokalavisen Aabenraa Nørreport 10, 1. (pressemeddelelser) (annoncer)

15 Fane 5 Kursusoversigter og information fra DIF og DGI Under fane 5 kan du indsætte kursusoversigter og informationer fra DIF, DGI og SIKA.

16 Side 6.1 De væsentligste idrætsorganisationer i Danmark Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Idrættens Hus Telefon Brøndby Stadion 20 Telefax Brøndby Internet På Internet kan du bl.a. læse om Nyheder, Kalender, Idrætsgrene, Idrætten i Danmark, Om DIF, Uddannelse, Olympisk, Adresser og link samt Indhold. Formål (uddrag af 1): Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til opgave at virke for fremme af dansk idræt samt for idrættens udbredelse i det danske samfund. Danmarks Idræts-Forbund skal endvidere: - Virke for udbredelse og beskyttelse af den olympiske bevægelse, repræsentere dansk idræt inden for Den internationale olympiske Komités rammer og drage omsorg for overholdelsen af dennes love og andre bestemmelser. Organisationen skal tilrettelægge og gennemføre Danmarks deltagelse i de olympiske lege. - Fremme og igangsætte aktiviteter, der sikrer udbredelsen af idrætten på tværs af aldersmæssige, uddannelsesmæssige, kønsmæssige og sociale forskelle i overensstemmelse med det enkelte individs behov og ønsker. Organisationen skal fremme mulighederne for idrætsligt set dårligt stillede grupper af befolkningen. DIF udgiver bladet Idrætsliv hver måned, og det ligger i cafeteriet. Adresse: Idrætsliv, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Telefon Telefax

17 Side 6.2 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Postboks Adresse Telefon Telefax Postboks 569 (hovedkontor) Vingsted Skovvej 1 Vingsted 7100 Vejle Postboks 101 (DGI Sønderjylland) Øbeningvej 1 Nr. Hostrup 6230 Rødekro Formål ( 2): Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers formål er ved idræt og andet kulturelt virke at styrke det frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige oplysning.

18 Side 7.1 Bestyrelsen for Løjt I.F. Funktion/afdeling Navn E- mail Formand Erik Steen Boe Næstformand Martin Brink Kasserer Marianne Olesen Sekretær Henning Mikkelsen (og fotograf ) Adresse Stolligvej 14 Barsøvænget 6 Nørbyvej 13a 6200 Aabenraa Brunbjergvej Aabenraa Telefon Fodbold Carsten Lund Kromai Håndbold Jesper Poulsen Kromai Badminton Jytte Hansen Løjt Skolegade Gymnastik Gitte Christiansen Vesterballevej 5b Tennis Keld Jessen-Hansen Løjt Gildegade Aabenraa Volley Tina Skov Jepsen Gadedam 10, Bodum Petanque Inge Lis Larsen Løjt Skolevej Aabenraa Løb Ole Boyum Johansen Barsmark Bygade Støtteforening Bjarne Boisen Vester Hessel Aabenraa Side 7.2

19 Dagsorden for Løjt I.F.s hovedbestyrelsesmøder samt årsplan Dagsorden til hovedbestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned dog ikke juli: 1. Nyt fra formand/næstformand 2. Meddelelse fra kassereren 3. Nyt/meddelelser fra afdelingerne Stræk ben pause Fodbold Håndbold Gymnastik Badminton Tennis Volley Petanque Støtteforeningen Eventuelt Ad. Punkt 4 og 5 og : Se årsplan på næste side!!! Side

20 Årsplan for punkt 4 og 5 og til Løjt I.F.s bestyrelsesmøder Måned Til dagsordenen Januar Gennemgang af budget for dette år + forslag til korrektioner Deadline og stof til Nyt fra Løjt I.F. (1. febr.) Afdelingernes indstilling til kommunens priser ultimo januar (note i + ii ) Iværksæt Store Legedag Februar Sammenligning af budget og endeligt regnskab for foregående år Aftale dato for både afdelingernes og Løjt I.F.s generalforsamlinger i marts eller april (annonceres med mindst 14 dages varsel) Vælg to afdelinger, som skal planlægge foreningsseminaret i foråret Store Legedag Forbered til næste møde Dato for afdelingernes generalfor- samlinger i febr., marts eller april Afdelingernes indstilling til Leif Møllers Mindeplade Løjt I.F. udpeger bestyrelse til Løjt Lands Idrætsanlæg: - to medlemmer i lige år - tre i ulige år Andre aktiviteter Første møde om Store Legedag Kasserer sender oplysninger om medlemstal til DGI Generalforsamlingerne offentliggøres ved opslag i hallen og eventuelt i Nyt fra Løjt I.F., Løjt-kanalen og/eller aviserne Afdelingernes generalforsamlinger i februar marts april Udsende indbydelse til foreningsseminar til alle ledere og trænere/ instruktører Idrætsreception/ Rådhuset

21 Marts Endelig vedtagelse af Deadline for stof til regnskab og budget Nyt fra Løjt I.F. Løjt I.F. udpeger bestyrelse til Løjt Lands Idrætsanlæg: - to medlemmer/lige år - tre i ulige år Afdelingernes indstilling til Leif Møllers Mindeplade Oplæg til foreningsseminar Udlevering af præmiespil til sælgerne i Fodbold- og Håndboldafdelingen Salg af præmiespil ultimo marts-april Afdelingernes generalforsamlinger i februar marts april Løjt I.F.s generalforsamling i marts eller april Løjt Lands Idrætsanlæg ordinært bestyrelsesmøde (= generalforsamling) i januar kvartal Gymnastikopvisning i Aabenraa & Løjt Kirkeby Badminton afholder klubmesterskaber Betale honorar til frivillige trænere/instruktører Udvalgsformænd sender liste over trænere/instruktører og udvalget til DGI i Nr. Hostrup. Bladet Krumspring sendes så gratis til alle trænere/instruktører, men Ungdom og Idræt samt Sønderjysk Idræt skal vi betale for. Opdater Trænerhåndbog, bagsiden af Nyt fra Løjt I.F. og Løjt I.F.s hjemmeside (til web-master). DGI-Aabenraa-egnens årsmøde på SI-Centret

22 April Deadline og stof til Nyt fra Løjt I.F. (1. maj.) Maj Juni Haltimefordeling Deadline for stof til Nyt fra Løjt I.F. God ferie Deadline for stof til Nyt fra Løjt I.F. (1. aug.) Juli Intet møde Haltimefordeling Salg af præmiespil ultimo marts-april Andet møde om Store Legedag Store Legedag i april-maj Standerhejsning i Tennisafdelingen Prioriteringsliste (august) Repræsentantskabsmøde i SIKA Store Legedag i april-maj Generalforsamling i Løjt I.F. Støtteforening Måned Til dagsordenen August Sammenligning mellem budget og regnskab pr. 30. juni Prioriteringsliste drøftes og vedtages Evt. indstilling af leder til Frøs Herreds Sparekasses lederpris (se Jydske Vestkysten) (note iii ) Forbered til næste møde Ansøgning om mindre nyanskaffelser via Folke-oplysnings udvalg Ansøgning om tilskud til leder- og instruktør-uddann else Andre aktiviteter Septem -ber Ansøgning om mindre nyanskaffelser (Folkeoplysningsudvalget) Ansøgning om tilskud til leder- og instruktøruddan-nelse Stof til Nyt fra Løjt I.F. Foreningsseminar for ledere, trænere og instruktører Standerstrygning i Tennisafdelingen

23 Oktober Deadline for stof til Nyt fra Løjt I.F. (1. nov.) Novem -ber Specificeret regnskab drøftes Delvis udfyldt budgetskema udleveres på mødet eller snarest derefter Budgetter for næste år Salg af julekalender Kasserer udarbejder skema med Budget for hele året contra Forbrug ÅTD. Beregn og indsæt fælles indtægter og udgifter December Aflevering og gennemgang af budgetforslag God jul Afdelingernes indstilling til SIKA s lederpokale Julefrokost Stof til Nyt fra Løjt I.F. 1 Frøs Herreds Sparekasses lederpris Frøs Herreds Sparekasses lederpris uddeles til en frivillig leder, som har ydet en stor indsats inden for idræt, handicappede mv. Opfordring til indstilling annonceres bl.a. i JydskeVestkysten. Lederprisen overrækkes i september måned på Frøs Herreds Sparekasses afdeling i bl.a. Aabenraa.

24 Bestyrelsen for Løjt Lands Idrætsanlæg Løjt Skolegade 17, Løjt Kirkeby, Side 8.1 Funktion/afdeling Navn Adresse Telefon Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Skolens repr./sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem - Repræs. Løjt I.F. Deltager i møderne Mogens C. Ravn Ole Johansen Thorkild Bennetzen Henning Matzen Annie Petterson Erik Steen Boe Finn B. Andersen Løjt Skolegade 31 Barsmark Bygade Brunbjergvej 6200 Aabenraa Vesterballevej 5b Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa Stolligvej Aabenraa Løjt Skolegade Fastansatte medarbejdere: Finn B. Andersen, Forstallé 96, Erik Hansen, Kromai 222, Telefoni for Løjt Lands Idrætsanlæg: Telefon Hjemmeside:

25 Side 9.1 Hvis hallen er ubemandet, er der automatisk omstilling til vagthavendes mobiltelefon inden for normal vagttid. Bestyrelsen for Løjt I.F. Støtteforening Funktion/afdeling Navn Adresse Telefon Formand Bjarne Boisen Vester Hessel kasserer Rita Hansen Kromai Sekretær Nina Havelund Løjt Søndervang 24 Bestyrelsesmedlem Preben Sønnichsen Løjt Nørbyvej 29 Bestyrelsesmedlem Ingrid Knudsen Mosevej 8 Bestyrelsesmedlem Torben Beck Løjt Nørrevang Suppleant Bente Christiansen Nørretoft Bestyrelsesmedlem Birthe Lauritzen Løjt Søndervang I henhold til 2 er det foreningens formål gennem aktiviteter at skaffe midler til Løjt Idrætsforening. Støtteforeningen arrangerer derfor ca. 30 lottospil i hallen om søndagen fra primo september til medio

26 Side 10.1 april. Alle afdelinger har pligt til på skift at hjælpe til med opstilling, salg, gennemførelse af lotto og oprydning. Der skal bruges: - 7 personer til opstilling kl hjælpere til salg af medlemskort, jokerspil mv. fra kl kontrollanter fra kl personer til nedtagning kl ??.?? Vi har også brug for din/dine medlemmers hjælp (hjælp til selvhjælp), når det er din afdelings tur (ca. fem gange på en sæson). Lav eventuelt en turnusplan ved sæsonstart! Løjt I.F.s sponsorregler Løjt I.F.s sponsorudvalg består af: Navn Adresse Telefon Erik Steen Boe Stolligvej Mogens C. Ravn Løjt Skolegade Halinspektøren Løjt Skolegade Enhver sponsoraktivitet skal forelægges sponsorudvalget inden iværksættelse! Herefter er hver afdeling selv ansvarlig for at opsøge sponsorer og etablere aftaler/sponsorkontrakter. Sponsorudvalget skal løbende orienteres om alle indgåede aftaler og have kopi af kontrakterne (anvend standardkontrakten på næste side). Der må ikke indgås eksklusivaftaler dvs. aftaler, hvor sponsoren f.eks. kræver, at Løjt I.F. ikke må etablere sponsoraftaler med konkurrerende firmaer uden forudgående aftale med sponsorudvalget.

27 Side 11.1 For følgende firmaer er der udpeget faste kontaktpersoner, som varetager sponsoraftaler/-forhandlinger for Løjt I.F og Løjt I.F. Støtteforening: (?) SuperBrugsen i Løjt Kirkeby : Torben Hansen (?) Pengeinstitutterne i Løjt Kirkeby og Aabenraa : Erik Steen Boe

28 Sponsorkontrakt mellem Løjt I.F. og: Side 10.2 Firmanavn : Adresse : Telefon : Telefax : Kontaktperson : Følgende er aftalt: Aftalen gælder fra den / 200 til den / 200 Aftalen genforhandles i måned 200 Den / 200 Den / 200 LØJT I.F. FIRMA

29 Side Ungdomspulje Støtteforeningen hensætter kr til formålet. Støtteforeningen tager hvert år på sin generalforsamling puljen op til vurdering, samt om man skal tilføre yderligere kapital. Der vælges fire personer, to fra Løjt I.F. og to fra Støtteforeningen. De valgte personer sidder indtil ændring sker. Ændringer kan kun ske, hvis Løjt I.F. eller Støtteforeningen ønsker nyvalg, eller hvis personer i udvalget ønsker dette. Puljen kan alene bruges til at støtte tiltag/ideer, der vedrører medlemmer af ungdomsafdelingerne i Løjt I.F. Alle idrætsforeningens interessegrupper op til og med ynglinge kan søge midler fra puljen. Udvalget vælger en formand, der samtidig virker som sekretær. Der skal udfærdiges referat fra møderne. Referater fra møderne sendes til henholdsvis formanden for Støtteforeningen og formanden for Løjt I.F. Frigivelse af midler fra puljen sker gennem Støtteforeningens kasserer, når bevilling foreligger. Der skal være mindst tre stemmer for. Udvalget aflægger regnskab over for Støtteforeningen. Forslag kan sendes direkte til udvalget, som selv afgør om og hvordan man ønsker at støtte. Ungdomspuljeudvalget består af: Formand/sekretær (fra Løjt I.F.) Henning Mikkelsen Brunbjergvej Bestyrelsesmedlem (fra Løjt I.F.) Mogens C. Ravn Løjt Skolegade Kasserer (fra Støtteforening) Rita M. Hansen Kromai Bestyrelsesmedlem (fra Støtteforening) Bjarne Boisen Vester Hessel

30 Løjt I.F. anbefaler, at ansøgningen vurderes i egen afdeling før fremsendelse til ungdomspuljeudvalget. Side Ansøgning til ungdomspulje Hold: Stævne, arrangement: Formål: Hvornår: Antal deltagere: Budget, heraf egenbetaling: Træner/instruktør (navn, adresse, telefonnumre og -adresse): Bemærkninger: Ansøgningen sendes så vidt muligt mindst 1 måned før stævnet/arrangementet til: Henning Mikkelsen Brunbjergvej 7

31 Tlf Tlf: Side 11.2 Regler for leje af mødelokalet til fester 1. Lokalerne kan kun lejes af medlemmer af Løjt I.F., Løjt Lands Idrætsanlægs bestyrelse samt Støtteforeningen. Lokalet kan ikke lejes til private fester. 2. Der skal være en ansvarshavende, der får udleveret 1 stk. nøgle til indgangsdøren. Den ansvarshavende skal altid sørge for, at yderdøren er låst. 3. Halinspektøren skal - før brug af lokalet - have oplyst formål, antal gæster og forventet tidsplan (maks. til kl ). Festerne skal altid holdes som lukkede fester. Fester kan ikke forekomme, når der er idrætsaktiviteter i hallerne. 4. Løjt Lands Idrætsanlægs bestyrelse fastsætter lejen: 500 kr. i depositum - heraf 300 kr. i fast leje. Lejer/bruger er erstatningspligtig for ødelagte ting. 5. Brug af service, borde og stole aftales med halinspektøren. 6. Det er tilladt at medbringe eget musikanlæg, dog uden at musikken forstyrrer natteroen for naboerne. 7. Oprydning og rengøring foretages af lejer (gælder også gange og toiletter). Der aftales en tid, hvor lokalet skal afleveres i rengjort og ryddelig stand. 8. Ovennævnte regler bør - for alles bedste - overholdes. Skulle der opstå problemer, overgives sagen hurtigst muligt til afgørelse mellem den ansvarshavende for festen, formanden for idrætsanlæggets bestyrelse, formanden for idrætsforeningen og halinspektøren. Side 12.1

32 Kollektive forsikringsaftale mellem DIF, DGI og Tryg omfattende de to landsorganisationer, alle amtsforeninger og specialforbund samt lokale foreninger og klubber, som er medlem af DIF/DGI 1. Ansvarsforsikring Forsikringer dækker Det erstatningsansvar, som foreningen kan pådrage sig i forbindelse med sine aktiviteter, herunder ansvar som ejer eller bruger af den ejendom, som aktiviteten drives fra Det erstatningsansvar, som foreningen kan pådrage sig gennem sine ansatte og medlemmer Motoransvar for ikke indregistrerede arbejdsmaskiner med motorkraft på mindre end 20 HK Arrangøransvar i forbindelse med arrangementer af rent underholdende art, f.eks. bankospil og sommerfester, der alene er arrangeret af en eller flere foreninger under DIF/DGI Sejlads med småbåde (robåde, både med motor indtil 3 HK, sejljoller indtil 3 meter). Produktansvar ved salg af sportstøj og ved kiosk- og cafeteriadrift Ud- og opgravning Brug af lifte, kraner og hejseværk Forsikringen dækker ikke ansvar for Skade på egne ting Skade på lånte eller lejede ting Skade på lånte eller lejede lokaler Benyttelse/opbevaring af ting Tab eller skade opstået ved bortkomst eller tyveri Skydning på bane, der ikke er godkendt af myndighederne Forsæt (skade forvoldt med vilje) Produktansvar ved kiosk- og cafeteriadrift, når kiosk og cafeteria er bortforpagtet. Selvrisiko: For enhver ansvarsskade er der en selvrisiko på kr , som foreningen selv skal betale. Side Arbejdsskadeforsikring Forsikringer dækker Forsikringen dækker ikke

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Forsikring. DIF og DGI har indgået en samarbejdsaftale med Tryg. Hvad indeholder aftalen? Hvem er omfattet?

Forsikring. DIF og DGI har indgået en samarbejdsaftale med Tryg. Hvad indeholder aftalen? Hvem er omfattet? Forsikring DIF og DGI har indgået en samarbejdsaftale med Tryg Hvad indeholder aftalen? Hvem er omfattet? Hvad indeholder aftalen? Fælles (kollektive) forsikringer Ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5

Håndbog / Forretningsorden Rev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Håndbog / Forretningsorden ev. 4. marts 2015 Sådan gør vi i LUI s. 1 af 5 Generelt om LUI LUI organiserer den største del af idrætten i Lynge-Uggeløse. Det er foreningens formål at tilbyde et bredt udvalg

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Foreningens forsikringsbehov

Foreningens forsikringsbehov Foreningens forsikringsbehov Arbejdsskadeforsikring i foreninger Arbejdsskadeforsikringen består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige del dækker personer, der er ansat af foreningen. Forsikringen

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Inspirations- og netværksmøde. Onsdag den 10. juni 2015

Inspirations- og netværksmøde. Onsdag den 10. juni 2015 Inspirations- og netværksmøde Onsdag den 10. juni 2015 Bestyrelsens ansvar og pligter Forsikringer Børneattester Koda-afgift Vedtægter Brug af billeder Forsikringer FDF Ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten 2 Udgivet af: Danmarks Idræts-Forbund marts 2002, 2. udgave Grafisk design & produktion: Tekst & redaktion: UNITED A/S

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG UDEN FRIVILLIGE INGEN FORENING Så enkelt kan det siges. Som forening har I både formand, kasserer, ungdomsansvarlig, sponsoransvarlig osv. Men har I

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation)

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Læs om: Klubaktier Klub vil låne penge Udlevering af medlemsliste Bestyrelsens ansvar Bestyrelsesmedlem går af i utide Hvordan stifter

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Referat af generalforsamlingen tirsdag d. 17. marts 2015

Referat af generalforsamlingen tirsdag d. 17. marts 2015 Referat af generalforsamlingen tirsdag d. 17. marts 2015 15 medlemmer incl. bestyrelsen var mødt op til Løjt Idrætsforenings ordinære generalforsamling. Formanden Erik Steen Boe bød velkommen. Mødet indledtes

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Udgivet den 19.01.2015. Foreningshåndbog for Gymnastik og Folkedans

Udgivet den 19.01.2015. Foreningshåndbog for Gymnastik og Folkedans Foreningshåndbog for Gymnastik og Folkedans 0 Indholdsfortegnelse Forord s. 2 Formålet med Gymnastik- og folkedans afdelingen s. 2 Udvalgsmedlemmer opgaver og ansvar s. 2 Instruktør ansvar og forventninger

Læs mere

Regler og procedurer for booking af tst s haller, lokaler og Café

Regler og procedurer for booking af tst s haller, lokaler og Café Regler og procedurer for booking af tst s haller, lokaler og Café I. Intern booking procedure for tst s afdelinger side 2-3 II. Ekstern booking procedure for haller og lokaler i tst side 4 III. Arrangementer

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne, forkortet HK89 Båndbyerne. Foreningen er stiftet den 19.04.1989 og har hjemsted

Læs mere

Frivillige kan også få erstatning

Frivillige kan også få erstatning Frivillige kan også få erstatning Hvis man kommer til skade, imens man arbejder frivilligt, kan man godt være berettiget til erstatning. En ulykke er omfattet af arbejdsskadeloven, når ulykken sker, mens

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat, side 1 d.7. juni 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.7.6.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.30 for Kirsten Grethe Jensen og

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt VEDTÆGTER FOR HANDICAP IDRÆTSFORENINGEN LAVIA VIBORG Senest rettet 13. 3. 2008 Medlem af D.H.I.F, DGI og Viborg Sport 1 Foreningens Navn er LAVIA (Lad alle være i Aktivitet) VIBORG Foreningens hjemsted

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold K H I F F O D B O L D Bestyrelseshåndbog for KHIF-Fodbold w w w. k h i f - f o d b o l d. d k S i d e 2 a f 1 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Målsætning... 3 Organisation... 4 Formand...

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen. tirsdag d. 18. marts 2014

Referat fra generalforsamlingen. tirsdag d. 18. marts 2014 Referat fra generalforsamlingen tirsdag d. 18. marts 2014 11 medlemmer, heraf 8 bestyrelsesmedlemmer, var mødt op til Løjt Idrætsforenings ordinære generalforsamling. Formanden Erik Steen Boe bød velkommen.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere