statens selvforsikringsordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "statens selvforsikringsordning"

Transkript

1 Beretning til statsrevisorerne om statens selvforsikringsordning Januar 2004 RB B101/04 Rigsrevisionen

2 Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode A. Indledning B. Formål C. Afgrænsning D. Metode III. Finansministeriets tilrettelæggelse af selvforsikringsordningen A. Regelgrundlaget a. Introduktion b. Cirkulæret c. Budgetvejledning og Økonomi-Administrativ Vejledning B. Valg af model IV. Finansministeriets administration A. Selvforsikringsordningens omfang a. Institutioner omfattet af ordningen b. Risici omfattet af ordningen c. Undtagelser fra selvforsikringsordningen B. Tillægsbevillinger mv a. Ansøgninger om tillægsbevillinger b. Selvrisici fastsat i anmærkning på finanslov c. Særlige bevillingsforhold C. Orientering af Finansudvalget V. De øvrige ministeriers administration A. Forsikringstegning a. Undtagelser fra selvforsikringsordningen b. Forsikringstegning uden godkendelse B. Registrering af skader samt udgifter til udbedring og erstatning.. 45 VI. Relation til tredjemand... 48

3

4 Beretning om statens selvforsikringsordning I. Resumé 1. Statens selvforsikringsordning er ikke en forsikringsordning. Der er derimod ifølge Finansministeriet tale om, at staten på samme måde som andre større enheder har valgt at gøre ikke tegner forsikringer, men afholder udgifter til udbedring af skader med udgangspunkt i de givne bevillinger. 2. Rigsrevisionen har ikke tidligere undersøgt statens selvforsikringsordning. Ministerierne registrerer ikke skader særskilt, hvorfor det ikke er muligt at få et samlet overblik over de udgifter, som staten har i forbindelse med udbedring af skader. Formål 3. Finansministeriets tilrettelæggelse af ordningen undersøges ved at belyse og vurdere, om der foreligger et tilstrækkeligt klart og overskueligt grundlag for reglerne vedrørende statens selvforsikringsordning. Finansministeriets administration undersøges ved at belyse og vurdere, om ministeriet fører et overordnet tilsyn med ordningen og dennes funktion, og om regelgrundlaget klart beskriver, hvem der er omfattet af ordningen, og hvilke risici der er omfattet, samt om ministeriets administration er konsistent i forhold til bevillingsreglerne og medvirker til, at de øvrige ministerier kan gennemføre en god økonomistyring. De øvrige ministeriers administration undersøges ved at belyse og vurdere, om praksis vedrørende godkendt forsikringstegning er ensartet, om forbuddet mod at tegne forsikring overholdes, og om ministerierne har overblik over udgifter til udbedring af skader. Med hensyn til relation til tredjemand undersøges dette aspekt ved at belyse og vurdere, om selvforsikringsordningen stiller tredjemand anderledes, fordi staten ikke tegner forsikring, og om forhold vedrørende habilitet håndteres hensigtsmæssigt. Side 5

5 4. Undersøgelsen omfatter skader på bygninger, løsøre mv., men ikke arbejdsskader, som varetages i Arbejdsskadestyrelsens regi, jf. lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Undersøgelsesperioden er primært Tilrettelæggelse af selvforsikringsordningen 5. Ifølge Finansministeriet består selvforsikringsordningen af et forbud mod at tegne forsikring kombineret med budget- og bevillingsmæssige regler, der gør det muligt at omprioritere inden for ministerområdet og i tilfælde af ekstraordinært store skader afholde udgifter ud over de givne bevillinger. 6. Selvforsikringsordningen bygger som udgangspunkt på Finansministeriets cirkulære nr. 24 af 26. februar 1975 om statens selvforsikringsordning. Cirkulæret omhandler bl.a., hvilke risici samt hvilke institutioner der er omfattet. Endvidere findes en række supplerende bestemmelser i love, vejledninger mv. 7. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at selvforsikringsordningen har ændret sig fra at være en næsten automatisk central efterbevillingsordning til at være et element i den almindelige rammestyring på ministerområderne. I bevillingsmæssig henseende håndterer Finansministeriet nu selvforsikringssager som en integreret del af den statslige udgiftspolitik på linje med andre sager, der kan medføre overvejelser om merbevillinger. 8. Finansministeriet har i forbindelse med denne undersøgelse oplyst, at ministeriet i 1997 fandt, at de gældende regler var hensigtsmæssige og ikke i praksis gav anledning til problemer. Finansministeriet vil imidlertid nu sikre, at reglerne om selvforsikring klarere afspejler princippets indhold og konsekvenser. 9. Finansministeriet har ikke foretaget beregning af, hvorvidt det er fordelagtigt at være selvforsikret, idet den danske stat har en økonomisk størrelse, som gør, at det ikke kan betale sig at tegne forsikring. Side 6

6 Rigsrevisionen konstaterer, at der gennemføres forsøg med forsikringstegning i de statslige ejendomsselskaber. Finansministeriets administration 10. Finansministeriet er efter Rigsrevisionens opfattelse forpligtet til at føre et overordnet tilsyn med ordningen og dennes funktion. Finansministeriet fører ikke et egentligt tilsyn med ordningen, men yder bistand og vejledning til ministerierne i tvivlstilfælde. 11. Cirkulæret indeholder ikke en udtømmende opregning af, hvilke institutioner der er omfattet af selvforsikringsordningen, og Finansministeriet har ikke en fortegnelse over institutioner, hvis indtægter og udgifter bestemmes på finansloven, eller hvis driftsunderskud fuldt ud dækkes af statskassen, og som derfor er omfattet af ordningen. Det er overladt de øvrige ministerier at tage stilling til, hvilke institutioner der opfylder cirkulærets kriterier. 12. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at ministerierne alene bør tage udgangspunkt i cirkulæret eller bestemmelser i medfør af lov, når det skal afgøres, om en institution er omfattet af selvforsikringsordningen. 13. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at regelgrundlaget for selvforsikringsordningen ikke klart beskriver, hvem der er omfattet af ordningen. Flere ministerier er foranlediget af Rigsrevisionens undersøgelse blevet tilskyndet til at undersøge forsikringsforholdene nærmere. Rigsrevisionen skal anbefale, at ministerierne skaffer sig overblik over deres forsikringsforhold. Ministerierne kan i den forbindelse indhente en udtalelse fra Finansministeriet. 14. Cirkulæret kan og har givet anledning til misforståelser om, hvad der er omfattet af selvforsikringsordningen. Rigsrevisionen anbefaler, at Finansministeriet sikrer, at regelgrundlaget klart beskriver, hvad der er omfattet af selvforsikringsordningen. Side 7

7 Tillægsbevillinger 15. Rigsrevisionen har undersøgt, om ministerierne i undersøgelsesperioden har modtaget tillægsbevillinger eller fået afslag på ansøgninger om tillægsbevillinger som følge af skader. Undersøgelsen viser, at Trafikministeriet og Forsvarsministeriet har fået tillægsbevillinger i perioden, mens Justitsministeriet og Undervisningsministeriet har fået afslag på ansøgninger. Herudover har det daværende By- og Boligministerium fået en tillægsbevilling, jf. Akt / Rigsrevisionen har belyst systematikken i Finansministeriets tilslutning til de forelagte bevillingsansøgninger. Rigsrevisionen konstaterer, at opnåelse af eventuel merbevilling til dækning af større uforudsigelige udgifter afgøres fra sag til sag. 17. Rigsrevisionen finder, at det bør fremgå tydeligt af Budgetvejledningen og Økonomi-Administrativ Vejledning, at opnåelse af merbevilling til dækning af merudgifter ved skader af helt ekstraordinært omfang afgøres fra sag til sag. 18. Forsvarsministeriet og enkelte af Trafikministeriets institutioner har selvrisici anført som anmærkning på finanslov. Rigsrevisionen konstaterer, at selvrisici ikke er baseret på en viden om risikoen ved den bagved liggende aktivitet. Finansministeriet oplyser, at fastsættelsen af grænser for forelæggelser for bevillingsmyndighederne er et udgiftspolitisk spørgsmål, og at grænserne er en del af forudsætningerne for den enkelte bevilling. 19. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at anmærkninger vedrørende selvforsikringsordningen medfører, at udgifter i forbindelse med skader over et nærmere angivet niveau kan afholdes mod optagelse på tillægsbevillingsloven. 20. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at der ikke vil blive administreret i overensstemmelse med anmærkningerne, hvis det beror på en vurdering, hvorvidt udgifter til skader kan optages på tillægsbevillingslov. Rigsrevisionen konstaterer, at der ved en efterbevillingen til Forsvarsministeriet i 2000 ikke er administreret i overensstemmelse med anmærkning på finansloven. Side 8

8 21. Budgetvejledningen præciserer, at ministerierne når der er tale om totalskade eller andre omfattende skader kun kan disponere med særskilt forudgående tilslutning fra Finansudvalget. Efter Rigsrevisionens opfattelse burde sagen om branden i 2002 på EUC Vest, hvor der skete skader for 56,3 mio. kr., have været forelagt Finansudvalget, idet der var tale om totalskade på en bygning. De øvrige ministeriers administration 22. Rigsrevisionen har konstateret, at kun et fåtal af institutioner med indtægtsdækket virksomhed har tegnet forsikring for professionelt ansvar og produktansvar. Rigsrevisionen skal anbefale, at alle institutioner med indtægtsdækket virksomhed overvejer forsikringstegning. For de selvejende institutioner er der forskellig praksis vedrørende bestyrelsesansvarsforsikring, idet de selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område ikke må tegne en sådan forsikring, mens visse universiteter i medfør af lov kan tegnes bestyrelsesansvarsforsikring. Undersøgelsen har også vist, at cirkulæret af visse ministerier forstås således, at der uden Finansministeriets samtykke vil kunne tegnes forsikring for risici, som ikke er omfattet af selvforsikringsordningen. Rigsrevisionen anbefaler, at Finansministeriet præciserer cirkulæret. Forbuddet mod at tegne forsikring er overtrådt i en række ministerier. Konsekvensen er, at der er afholdt udgifter uden hjemmel. Rigsrevisionen anbefaler, at Finansministeriet ændrer Budgetvejledningen, så institutioner der driver forretningsmæssig virksomhed svarende til indtægtsdækket virksomhed får adgang til at tegne forsikring for professionelt ansvar og produktansvar. 23. Rigsrevisionen finder, at registrering af skader er væsentligt for den interne økonomistyring og budgetlægning og fx nødvendig i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede regnskaber. Undersøgelsen har vist, at ministerierne som hovedregel ikke registrerer skader særskilt, hvorfor det ikke er muligt at få overblik over de udgifter, som staten har i forbindelse med udbedring af skader. Rigsrevisionen skal anbefale, at Finansministeriet sikrer, at der i statens regnskabssystem kan ske registrering af udgifter til udbedring af skader. Side 9

9 Relation til tredjemand 24. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at selvforsikringsordningen ikke giver tredjemand mulighed for at indklage statens beslutninger for en ankeinstans. Tredjemand er ved uenighed med statens beslutninger henvist til at anlægge sag ved domstolene. Undersøgelsen har tillige vist, at statens selvforsikringsordning i forhold til tredjemand ikke giver anledning til særlige problemer. Således oplyser ministerierne, at der i perioden kun har været ganske få klager over statens beslutninger. Rigsrevisionen skal dog anbefale, at når statslige aktiviteter kan medføre skader på privat ejendom, bør det overvejes at overlade håndtering af forsikringssagerne til et privat selskab i lighed med ordningen hos Rigspolitiet. Rigsrevisionens undersøgelse har vist: Ad Finansministeriets tilrettelæggelse af ordningen at der i medfør af selvforsikringsordningen er forbud mod at tegne forsikring i forsikringsselskaber, og at Finansministeriet på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse vil udstede et nyt cirkulære for at sikre, at reglerne om selvforsikring klarere afspejler princippets indhold og konsekvenser Ad Finansministeriets administration at Finansministeriet ikke fører et egentligt tilsyn med ordningen, men yder bistand og vejledning til ministerierne i tvivlstilfælde, at selvforsikringsordningen har ændret sig fra at være en næsten automatisk central efterbevillingsordning til at være et element i den almindelige rammestyring på ministerområderne, at opnåelse af merbevilling til dækning af større uforudsigelige udgifter afgøres fra sag til sag, og at dette ikke fremgår klart af Budgetvejledningen og Økonomi-Administrativ Vejledning, at statsinstitutioner har garanti for at få ekstraordinære udgifter til udbedring af skader dækket, hvis der i anmærkning på finansloven er opført beløbsgrænser vedrørende selvforsikringsordningen for optagelse på tillægsbevillingsloven. Det er ikke i overensstemmelse med anmærkningerne, hvis det beror på en vurdering, Side 10

10 hvorvidt udgifter til skader kan optages på tillægsbevillingslov, at der ved en efterbevilling til Forsvarsministeriet i 2000 ikke er administreret i overensstemmelse med anmærkning på finansloven, og at sagen om branden i 2002 på EUC Vest, hvor der skete skader for 56,3 mio. kr., burde have været forelagt Finansudvalget, idet der var tale om totalskade på en bygning. De øvrige ministeriers administration at flere ministerier foranlediget af Rigsrevisionens undersøgelse er blevet tilskyndet til at undersøge forsikringsforholdene nærmere, og at ministerierne bør skaffe sig overblik over deres forsikringsforhold. Ministerierne kan i den forbindelse indhente en udtalelse fra Finansministeriet, at forbuddet mod at tegne forsikring er overtrådt i en række ministerier. Konsekvensen er, at der er afholdt udgifter uden hjemmel, og at ministerierne som hovedregel ikke registrerer skader særskilt, hvorfor det ikke er muligt at få overblik over de udgifter, som staten har i forbindelse med udbedring af skader. Relation til tredjemand at selvforsikringsordningen ikke giver tredjemand mulighed for at indklage statens beslutninger for en ankeinstans. Tredjemand er ved uenighed med statens beslutninger henvist til at anlægge sag ved domstolene, og at statens selvforsikringsordning i forhold til tredjemand ikke giver anledning til særlige problemer. Hvor statslige aktiviteter kan medføre skader på privat ejendom, bør det overvejes at overlade håndtering af forsikringssagerne til et privat selskab i lighed med ordningen hos Rigspolitiet. II. Indledning, formål, afgrænsning og metode A. Indledning 25. Denne beretning afgives til statsrevisorerne i henhold til 17, stk. 2, i rigsrevisorloven (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997). Beretningen handler om tilrettelæggelse og administration af statens selvforsikringsordning samt relation til tredjemand. Side 11

11 Statens selvforsikringsordning er ikke en forsikringsordning. Der er derimod ifølge Finansministeriet tale om, at staten på samme måde som andre større enheder har valgt at gøre ikke tegner forsikringer, men afholder udgifter til udbedring af skader med udgangspunkt i de givne bevillinger. 26. Rigsrevisionen har ikke tidligere undersøgt statens selvforsikringsordning. Ministerierne registrerer ikke skader særskilt, hvorfor det ikke er muligt at få et samlet overblik over de udgifter, som staten har i forbindelse med udbedring af skader. Denne beretning omfatter samtlige ministerier. Fokus er dog primært rettet mod Finansministeriets rolle. B. Formål 27. Undersøgelsen omhandler Finansministeriets tilrettelæggelse og administration af ordningen, de øvrige ministeriers administration samt relation til tredjemand. 28. Finansministeriets tilrettelæggelse af ordningen undersøges ved at belyse og vurdere, om der foreligger et klart og overskueligt grundlag for reglerne vedrørende statens selvforsikringsordning, og om det er fordelagtigt for staten at være selvforsikret. Finansministeriets administration undersøges ved at belyse og vurdere, om ministeriet fører et overordnet tilsyn med ordningen og dennes funktion, om regelgrundlaget klart beskriver, hvem der er omfattet af ordningen, og hvilke risici der er omfattet, og om ministeriets administration er konsistent i forhold til bevillingsreglerne. De øvrige ministeriers administration undersøges ved at belyse og vurdere, om praksis vedrørende forsikringstegning er ensartet, Side 12

12 om forbuddet mod at tegne forsikring overholdes, og om ministerierne har overblik over udgifter til udbedring af skader. Med hensyn til relation til tredjemand undersøges dette aspekt ved at belyse og vurdere, om selvforsikringsordningen stiller tredjemand anderledes, fordi staten ikke tegner forsikring, og om forhold vedrørende habilitet håndteres hensigtsmæssigt. C. Afgrænsning 29. Undersøgelsen af statens selvforsikringsordning omfatter alle ministerier samt visse selvejende institutioner. Undersøgelsen omfatter skader på bygninger, løsøre mv., men ikke arbejdsskader, som varetages i Arbejdsskadestyrelsens regi, jf. lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Undersøgelsesperioden er primært D. Metode 30. Rigsrevisionen har drøftet undersøgelsens tilrettelæggelse og gennemførelse med en række ministerier. Rigsrevisionen har udsendt et skema med en række spørgsmål om ordningen til samtlige ministerier, som bl.a. vedrørte bevillingsforhold, udarbejdelse af vejledninger, registrering og opgørelse af skader samt eventuelt klager fra omverdenen. Endvidere har Rigsrevisionen foretaget interviews med og gennemgået sager i Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Undervisningsministeriet og Miljøministeriet. Rigsrevisionen har brevvekslet med ministerierne og sendt revisionsnotater til Finansministeriet. Beretningsudkastet har været forelagt de involverede ministerier, hvis bemærkninger i videst muligt omfang er indarbejdet i beretningen. Side 13

13 III. Finansministeriets tilrettelæggelse af selvforsikringsordningen A. Regelgrundlaget a. Introduktion 31. Statens selvforsikringsordning er ikke en forsikringsordning. Der er derimod ifølge Finansministeriet tale om, at staten på samme måde som andre større enheder har valgt at gøre ikke tegner forsikringer, men afholder udgifter til udbedring af skader med udgangspunkt i de givne bevillinger. Hvorvidt en retablering finder sted, beror på en konkret bedømmelse af behovet for pågældende genstand og er afhængig af, om der er midler til rådighed. Finansministeriet anfører, at rationalet bag statens selvforsikring er, at forsikringstegning vil indebære et formuetab. Det begrundes med, at præmiebetalingen på lang sigt uundgåeligt vil overstige erstatningsudbetalingerne, fordi betalingen også skal dække fortjeneste til de selskaber, hvori der tegnes forsikring. Finansministeriet finder det heller ikke nødvendigt for staten at tegne forsikring, idet staten som følge af sin størrelse ikke har behov for at sprede risikoen over tid og blandt flere forsikringsselskaber. Staten kan efter ministeriets opfattelse til enhver tid dække enhver skade, om ikke andet så ved forhøjet skatteopkrævning. 32. Ifølge Finansministeriet består selvforsikringsordningen af et forbud mod at tegne forsikring kombineret med budget- og bevillingsmæssige regler, der gør det muligt at omprioritere inden for ministerområdet og i tilfælde af ekstraordinært store skader afholde udgifter ud over de givne bevillinger. Finansministeriet har videre tilkendegivet, at princippet bag selvforsikringsordningen ikke har betydning for spørgsmålet om statens erstatningspligt over for tredjemand. Ydelse af erstatning og skadesopgørelse skal ifølge Finansministeriet ske efter dansk rets almindelige regler. Side 14

14 33. Selvforsikringsordningen bygger som udgangspunkt på Finansministeriets cirkulære nr. 24 af 26. februar 1975 om statens selvforsikringsordning. Cirkulæret omhandler bl.a., hvilke risici samt hvilke institutioner der er omfattet. Endvidere findes en række supplerende bestemmelser i love, vejledninger mv. Budgetvejledningen indeholder de disponeringsmæssige regler for ordningen, og Økonomi-Administrativ Vejledning uddyber de grundlæggende principper herfra. 34. Herudover fremgår det af færdselsloven, at staten som selvforsikret er undtaget den almene pligt til at tegne forsikring for motordrevne køretøjer, jf. 109 i lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august Efter erstatningsansvarsloven gælder, at staten som selvforsikret er stillet, som om forsikring var tegnet, jf. 20 i lovbekendtgørelse nr. 750 af 4. september b. Cirkulæret 35. Cirkulæret har ikke hjemmel i lov eller i en bekendtgørelse udstedt i medfør af lov. Cirkulæret afløser et cirkulære fra 1960 om brand og eksplosionsskader på statens bygninger og løsøre. 36. Efter cirkulæret omfatter selvforsikringsordningen bygninger, løsøre mv. tilhørende: Staten Statsinstitutioner, hvis indtægter og udgifter bestemmes på finansloven Institutioner, hvis driftsunderskud fuld ud dækkes af statskassen Bygninger mv., der ejes i fællesskab af staten og andre, for så vidt angår den statsejede andels værdi. Selvforsikringsordningen omfatter således statsinstitutioner samt visse tilskudsmodtagende ikke-statslige institutioner. Lejede bygninger, hvor den fulde brugsret er overtaget, og risikoen for det lejede påhviler staten mfl., er også omfattet. Efter cirkulæret kan der tegnes forsikring vedrørende rejsegodsforsikring, rejseulykkesforsikring mv. Side 15

15 37. Finansministeriet påbegyndte i 1997 en ajourføring af cirkulæret. Formålet var at foretage en præcisering af reglerne for selvforsikringsordningen på baggrund af erfaringer i de øvrige ministerier samt oplysninger om uhensigtsmæssigheder ved ordningen. Ministerierne fandt, at Finansministeriet med fordel kunne ajourføre cirkulæret på en række områder, og Finansministeriet udarbejdede på den baggrund et udkast til et nyt cirkulære med tilhørende bemærkninger. Finansministeriet besluttede imidlertid, at et nyt cirkulære alligevel ikke skulle udstedes. 38. Finansministeriet har i forbindelse med denne undersøgelse oplyst, at ministeriet i 1997 fandt, at de gældende regler var hensigtsmæssige og ikke i praksis gav anledning til problemer. Finansministeriet vil imidlertid genoptage sagen bl.a. for at sikre, at reglerne om selvforsikring klarere afspejler princippets indhold og konsekvenser. Finansministeriet har i 2003 oplyst, at ministeriet forventer at kunne udstede et nyt cirkulære primo c. Budgetvejledning og Økonomi-Administrativ Vejledning 39. Efter Budgetvejledningen kan der afholdes udgifter til retablering af skader mv., hvor der som følge af selvforsikringsordningen ikke er tegnet forsikring. Ministerierne skal som udgangspunkt afholde udgifterne inden for bevillingen. Såfremt udgifterne ikke kan afholdes inden for den pågældende bevilling, er der adgang til overførsel fra andre hovedkonti inden for ministerområdet. Ministerierne kan søge merudgifter finansieret af finanslovens generelle reserver, hvis der i et finansår er tale om skader inden for det samlede ministerområde af helt ekstraordinært omfang. Budgetvejledningen præciserer, at ministerierne i visse tilfælde kun kan disponere med særskilt forudgående tilslutning fra Finansudvalget. Denne bestemmelse gælder, når der er tale om totalskade eller skader så omfattende, at der kan opstå spørgsmål om væsentlige ændringer af bygninger og anlæg eller driften heraf. Finansministeriet har ikke defineret begreberne totalskade eller omfattende skade. Side 16

16 40. Økonomi-Administrativ Vejledning uddyber de grundlæggende principper fra Budgetvejledningen. Det præciseres således, at ministerierne må indrette deres budgetter, så de dækker det skadesniveau, der erfaringsmæssigt må påregnes inden for det pågældende område i løbet af finansåret. 41. Ministerierne kan optage udgifter afholdt i medfør af statens selvforsikringsprincip på tillægsbevillingsforslaget som direkte efterbevilling, hvis der er tale om skader af helt ekstraordinært omfang. Om skaden er stor, skal ses i forhold til ministeriets samlede budget. 42. Muligheden for at få efterbevilling direkte på forslag til tillægsbevillingslov har ændret sig, siden cirkulæret blev udstedt i Tidligere fik ministerierne som udgangspunkt hele udgiften til udbedring af skader dækket ved en efterbevilling, men dette princip blev ændret med en strammere rammestyring fra midten af 1980erne. Selvforsikringsordningen er dermed ændret fra at være en næsten automatisk central efterbevillingsordning til at være et element i den almindelige rammestyring på ministerområderne. I bevillingsmæssig henseende håndterer Finansministeriet nu selvforsikringssager som en integreret del af den statslige udgiftspolitik på linje med andre sager, der kan medføre overvejelser om tillægsbevillinger. Rigsrevisionens bemærkninger Undersøgelsen har vist, at der kan etableres et mere klart regelgrundlag. Undersøgelsen har videre vist, at selvforsikringsordningen har ændret sig fra at være en næsten automatisk central efterbevillingsordning til at være et element i den almindelige rammestyring på ministerområderne. I bevillingsmæssig henseende håndterer Finansministeriet nu selvforsikringssager som en integreret del af den statslige udgiftspolitik på linje med andre sager, der kan medføre overvejelser om merbevillinger. På baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse vil Finansministeriet primo 2004 udstede et nyt cirkulære for at sikre, at reglerne om selvforsikring klarere afspejler princippets indhold og konsekvenser. Side 17

17 B. Valg af model 43. Dækning af risiko vedrørende skader kan løses på forskellig vis. I Danmark og en række europæiske lande, bl.a. Sverige og Norge, anvender staten selvforsikring, og staten undlader at tegne forsikring i et forsikringsselskab. Andre lande, som fx Australien, har imidlertid valgt at lade et selskab tage vare på statens forsikringsforhold. 44. I dette afsnit redegøres for, hvorvidt Finansministeriet har undersøgt, om statens selvforsikringsordning, som den er beskrevet i forrige afsnit, økonomisk set er fordelagtig. 45. I Økonomi-Administrativ Vejledning anføres, at staten ikke tegner forsikringer for sine ejendele eller for de skader, ansatte måtte forvolde, da det bedre kan betale sig at være selvforsikret. Rigsrevisionen har brevvekslet med Finansministeriet om dette udsagn og har gennemgået nogle svar på spørgsmål om sagen, som er givet til Finansudvalget. Endvidere har spørgsmålet om statens selvforsikringsordning været behandlet i en rapport om omkostninger og effektivitet i staten fra marts Det daværende By- og Boligministerium har i forbindelse med Finansudvalgets behandling af aktstykke 254 af 12. maj 2000 om stormskader på en række slotte samt haver indhentet udtalelse fra Finansministeriet til brug for svar på spørgsmål om, hvor ofte der foretages beregninger af, om det fortsat kan betale sig, at staten er selvforsikrende frem for at blive forsikret på normale private vilkår. 47. Det fremgår af Finansministeriets bidrag, at egentlige beregninger over fordelen ved selvforsikringsordningen forudsætter, at der indhentes seriøse tilbud fra relevante forsikringsselskaber. Det er umiddelbart Finansministeriets vurdering, at der er fordele forbundet med selvforsikringsordningen bl.a. ved, at der spares udgifter til administration, samt at udgifterne som udgangspunkt skal holdes inden for de allerede givne bevillinger. 48. Ifølge Finansministeriet vil det samlet set være økonomisk ufordelagtigt for staten at tegne forsikringer i et pri- Side 18

18 vat forsikringsselskab, ligesom staten ikke har behov for den risikospredning, som forsikringstegning er udtryk for. Prisen for en forsikring i et forsikringsselskab er alt andet lige lig med erstatningsudbetalinger plus forsikringsselskabets udgifter til administration samt avance. Hvis der ikke tegnes forsikring, betales der kun for udgifter til udbedring plus administration i staten. 49. Finansministeriet har med henvisning til ovenstående fastslået, at forbuddet mod forsikringstegning samlet set er økonomisk fordelagtigt. Det kan ifølge ministeriet udledes af almindeligt accepteret økonomisk teori. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage en egentlig undersøgelse for generelt at bekræfte denne betragtning. Finansministeriet har således ikke foretaget undersøgelser af ordningens generelle rentabilitet eller rentabiliteten på enkeltområder, fx ved at indhente tilbud fra forsikringsselskaber og sammenligne med de aktuelle udgifter. Finansministeriet har henledt Rigsrevisionens opmærksomhed på, at der gennemføres et forsøg med forsikringstegning i de statslige ejendomsselskaber. 50. Finansministeriet nævner, at forbuddet mod forsikringstegning på enkelte områder er fraveget. Således er det tilladt i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed at tegne forsikring for professionelt ansvar og produktansvar. Denne fravigelse er sket ud fra en afvejning af risikoen over for udgifterne, der skal væltes over på aftagerne af ydelser fra den indtægtsdækkede virksomhed. Rigsrevisionens bemærkninger Finansministeriet har ikke foretaget beregning af, hvorvidt det er fordelagtigt at være selvforsikret, idet den danske stat har en økonomisk størrelse, som gør, at det ikke kan betale sig at tegne forsikring. Rigsrevisionen konstaterer, at der gennemføres forsøg med forsikringstegning i de statslige ejendomsselskaber. IV. Finansministeriets administration 51. Finansministeriet er efter Rigsrevisionens opfattelse forpligtet til at føre et overordnet tilsyn med ordningen og Side 19

19 dennes funktion. Ministeriet har i undersøgelsens forløb meddelt, at det ikke fører tilsyn med ordningen, da det alene er regeludstedende myndighed på området. Ministeriet har i den afsluttende høring meddelt, at man ikke fører et egentligt tilsyn, men foretager en overordnet overvågning af reglernes hensigtsmæssighed samt yder bistand og vejledning i tvivlsspørgsmål. Rigsrevisionen har konstateret, at ministeriet yder bistand og vejledning. A. Selvforsikringsordningens omfang a. Institutioner omfattet af ordningen 52. Cirkulæret indeholder ikke en udtømmende opregning af, hvilke institutioner der er omfattet af selvforsikringsordningen, og Finansministeriet har ikke en fortegnelse over institutioner, hvis indtægter og udgifter bestemmes på finansloven, eller hvis driftsunderskud fuldt ud dækkes af statskassen. Det er overladt de øvrige ministerier at tage stilling til, hvilke institutioner der opfylder cirkulærets kriterier. Institutioner omfattet i medfør af lov 53. Selvejende institutioner er som udgangspunkt ikke omfattet af selvforsikringsordningen, jf. 2, stk. 1, i cirkulæret. Adskillige selvejende institutioner er i medfør af lov alligevel omfattet af ordningen. Fx er selvejende institutioner for videregående uddannelser mv. ifølge de almindelige bemærkninger til lovforslag L170 af 17. januar 1996 fortsat omfattet af statens selvforsikring efter overgang til selveje. Efter lovforslag L179 af 20. marts 2002 er handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler og AMU-centrene ifølge bemærkningerne (fortsat) omfattet af ordningen. Danmarks Tekniske Universitet er ifølge bemærkningerne til lovforslag L116 af 15. november 2000 om overgang til selveje også efter overgangen omfattet af statens selvforsikringsprincip, jf. dog Akt 331 4/9 2000, hvorefter ejeren forsikrer sine bygninger hos private forsikringsselskaber. Universiteterne modtager ifølge lovforslag L125 af 15. januar 2003 om lov om universiteter tilskud fra staten, herunder tillige et bidrag til dækning af indirekte omkostninger. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at til- Side 20

20 skuddet også dækker universitetets udgifter efter statens selvforsikringsordning. Loven er nu vedtaget, og det forudsættes, at universiteterne tegner forsikring for egne bygninger. Institutioner undtaget selvforsikringsordningen 54. Enkelte statsinstitutioner, der som udgangspunkt falder inden for cirkulærets bestemmelser, er udtrådt af selvforsikringsordningen ved Finansudvalgets tiltrædelse af aktstykke, ifølge anmærkning på finansloven eller i medfør af lov. Det drejer sig om Slots- og Ejendomsstyrelsen, Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger, Statens Serum Institut, DSB og BornholmsTrafikken. De pågældende institutioner skal derfor tegne forsikring. Institutionerne er som hovedregel trådt ud af ordningen i forbindelse med, at de permanent eller på forsøgsbasis skal fungere på markedsmæssige vilkår. 55. Det fremgår af anmærkning til finansloven for 2002, at Lodsreguleringsfonden ikke er omfattet af selvforsikringsordningen. Af forarbejderne til lodsloven af 1979 og bekendtgørelse af lodsloven i 1989, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. august 1989, fremgår, at lodsvæsenet skal være selvbærende og selvfinansierende. Efter flere års overvejelser i Forsvarsministeriet blev det følgelig i 2002 besluttet, at Lodsreguleringsfonden ikke er omfattet af selvforsikringsordningen. 56. Forsvarsministeriets overvejelser fremgår bl.a. af en notits til møde i Lodsrådet i december Farvandsvæsenet havde således et par år tidligere rejst spørgsmålet om Lodsreguleringsfondens tilknytning til selvforsikringsordningen. Forsvarsministeriet ønskede ikke at svare, før det nye cirkulære om selvforsikringsordningen, som Finansministeriet dengang arbejdede på, blev udsendt. Det fremgår af notitsen, at Forsvarsministeriet havde til hensigt at konsultere Finansministeriet i spørgsmålet om Lodsreguleringsfondens tilknytning til selvforsikringsordningen. Rigsrevisionen har dog ikke fundet dokumentation, der viser, at Forsvarsministeriet tog kontakt til Finansministeriet. Side 21

RIGSREVISIONEN København, den 1. juli 2004 RN B104/04

RIGSREVISIONEN København, den 1. juli 2004 RN B104/04 RIGSREVISIONEN København, den 1. juli 2004 RN B104/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/03 om statens selvforsikringsordning

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en tværgående undersøgelse af vedligeholdelsen af statens ejendomme 1. Statsrevisorerne

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

1 181 Trafikministeriet. København, den 21. maj 2002. a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at ændre beløbsgrænsen for DSB s investeringer, jf. 12, stk. 1, i lov om den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet

Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet Københavns Universitet, udarbejdet af Amdi Ljunggren/Solveig Neubert/ 10. juni 2015 Side 1 Indhold I Indledning... 3 1 Hvad må

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Den 2. juli 2004 I min redegørelse til statsrevisorerne, som var foranlediget af Rigsrevisionens Beretning om Barmarksværkerne 17/01, erklærede jeg, at Økonomi- og Erhvervsministeriet

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 1. marts 2007 J. nr. 013-000041 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Redegørelse til statsrevisorerne

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen (beretning nr. 1/03) I. Indledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker Juli 2017 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Budgetvejledningen fastsætter i pkt. 2.2.18 regler for håndtering af statslige it-projekter. Denne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tidspunktet for orientering af Rigsrevisionen i tilfælde af svig og uregelmæssigheder mv. I. Indledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Det forudsættes, at den sammenlagte institution opretholder de oprindelige institutioners nuværende udbudsprofil.

Det forudsættes, at den sammenlagte institution opretholder de oprindelige institutioners nuværende udbudsprofil. AMU-Center Nordsjælland Erhvervsskolen Hamlet Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Forhåndsgodkendelse af sammenlægning af AMU-Center Nordsjælland

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om løntilskudsordningen (beretning nr. 12/04) 3. august 2007 RN A103/07 1. I mit notat af 28. juni 2005 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR November 2017 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer AMU-Center Vest- og Sydsjælland Selandia - Center for Erhvervsuddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Godkendelse af sammenlægning

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker 11.06.2012 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1 --- 2015-6975 Dato: 30-05-2017 Henvendelse vedrørende Gentofte Kommunes brug af offentlige midler til annoncering Du har den 21. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen. Tilsynet med kommunerne

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Rigsrevisionens og Undervisningsministeriets seneste udmeldinger

Rigsrevisionens og Undervisningsministeriets seneste udmeldinger www.pwc.dk Rigsrevisionens og Undervisningsministeriets Indtægtsdækket virksomhed (IDV) Sparsommelig indkøbsadfærd Aktivitetsindberetninger Løn og ansættelsesforhold Investeringsrammer for selvejesektoren

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere