statens selvforsikringsordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "statens selvforsikringsordning"

Transkript

1 Beretning til statsrevisorerne om statens selvforsikringsordning Januar 2004 RB B101/04 Rigsrevisionen

2 Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode A. Indledning B. Formål C. Afgrænsning D. Metode III. Finansministeriets tilrettelæggelse af selvforsikringsordningen A. Regelgrundlaget a. Introduktion b. Cirkulæret c. Budgetvejledning og Økonomi-Administrativ Vejledning B. Valg af model IV. Finansministeriets administration A. Selvforsikringsordningens omfang a. Institutioner omfattet af ordningen b. Risici omfattet af ordningen c. Undtagelser fra selvforsikringsordningen B. Tillægsbevillinger mv a. Ansøgninger om tillægsbevillinger b. Selvrisici fastsat i anmærkning på finanslov c. Særlige bevillingsforhold C. Orientering af Finansudvalget V. De øvrige ministeriers administration A. Forsikringstegning a. Undtagelser fra selvforsikringsordningen b. Forsikringstegning uden godkendelse B. Registrering af skader samt udgifter til udbedring og erstatning.. 45 VI. Relation til tredjemand... 48

3

4 Beretning om statens selvforsikringsordning I. Resumé 1. Statens selvforsikringsordning er ikke en forsikringsordning. Der er derimod ifølge Finansministeriet tale om, at staten på samme måde som andre større enheder har valgt at gøre ikke tegner forsikringer, men afholder udgifter til udbedring af skader med udgangspunkt i de givne bevillinger. 2. Rigsrevisionen har ikke tidligere undersøgt statens selvforsikringsordning. Ministerierne registrerer ikke skader særskilt, hvorfor det ikke er muligt at få et samlet overblik over de udgifter, som staten har i forbindelse med udbedring af skader. Formål 3. Finansministeriets tilrettelæggelse af ordningen undersøges ved at belyse og vurdere, om der foreligger et tilstrækkeligt klart og overskueligt grundlag for reglerne vedrørende statens selvforsikringsordning. Finansministeriets administration undersøges ved at belyse og vurdere, om ministeriet fører et overordnet tilsyn med ordningen og dennes funktion, og om regelgrundlaget klart beskriver, hvem der er omfattet af ordningen, og hvilke risici der er omfattet, samt om ministeriets administration er konsistent i forhold til bevillingsreglerne og medvirker til, at de øvrige ministerier kan gennemføre en god økonomistyring. De øvrige ministeriers administration undersøges ved at belyse og vurdere, om praksis vedrørende godkendt forsikringstegning er ensartet, om forbuddet mod at tegne forsikring overholdes, og om ministerierne har overblik over udgifter til udbedring af skader. Med hensyn til relation til tredjemand undersøges dette aspekt ved at belyse og vurdere, om selvforsikringsordningen stiller tredjemand anderledes, fordi staten ikke tegner forsikring, og om forhold vedrørende habilitet håndteres hensigtsmæssigt. Side 5

5 4. Undersøgelsen omfatter skader på bygninger, løsøre mv., men ikke arbejdsskader, som varetages i Arbejdsskadestyrelsens regi, jf. lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Undersøgelsesperioden er primært Tilrettelæggelse af selvforsikringsordningen 5. Ifølge Finansministeriet består selvforsikringsordningen af et forbud mod at tegne forsikring kombineret med budget- og bevillingsmæssige regler, der gør det muligt at omprioritere inden for ministerområdet og i tilfælde af ekstraordinært store skader afholde udgifter ud over de givne bevillinger. 6. Selvforsikringsordningen bygger som udgangspunkt på Finansministeriets cirkulære nr. 24 af 26. februar 1975 om statens selvforsikringsordning. Cirkulæret omhandler bl.a., hvilke risici samt hvilke institutioner der er omfattet. Endvidere findes en række supplerende bestemmelser i love, vejledninger mv. 7. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at selvforsikringsordningen har ændret sig fra at være en næsten automatisk central efterbevillingsordning til at være et element i den almindelige rammestyring på ministerområderne. I bevillingsmæssig henseende håndterer Finansministeriet nu selvforsikringssager som en integreret del af den statslige udgiftspolitik på linje med andre sager, der kan medføre overvejelser om merbevillinger. 8. Finansministeriet har i forbindelse med denne undersøgelse oplyst, at ministeriet i 1997 fandt, at de gældende regler var hensigtsmæssige og ikke i praksis gav anledning til problemer. Finansministeriet vil imidlertid nu sikre, at reglerne om selvforsikring klarere afspejler princippets indhold og konsekvenser. 9. Finansministeriet har ikke foretaget beregning af, hvorvidt det er fordelagtigt at være selvforsikret, idet den danske stat har en økonomisk størrelse, som gør, at det ikke kan betale sig at tegne forsikring. Side 6

6 Rigsrevisionen konstaterer, at der gennemføres forsøg med forsikringstegning i de statslige ejendomsselskaber. Finansministeriets administration 10. Finansministeriet er efter Rigsrevisionens opfattelse forpligtet til at føre et overordnet tilsyn med ordningen og dennes funktion. Finansministeriet fører ikke et egentligt tilsyn med ordningen, men yder bistand og vejledning til ministerierne i tvivlstilfælde. 11. Cirkulæret indeholder ikke en udtømmende opregning af, hvilke institutioner der er omfattet af selvforsikringsordningen, og Finansministeriet har ikke en fortegnelse over institutioner, hvis indtægter og udgifter bestemmes på finansloven, eller hvis driftsunderskud fuldt ud dækkes af statskassen, og som derfor er omfattet af ordningen. Det er overladt de øvrige ministerier at tage stilling til, hvilke institutioner der opfylder cirkulærets kriterier. 12. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at ministerierne alene bør tage udgangspunkt i cirkulæret eller bestemmelser i medfør af lov, når det skal afgøres, om en institution er omfattet af selvforsikringsordningen. 13. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at regelgrundlaget for selvforsikringsordningen ikke klart beskriver, hvem der er omfattet af ordningen. Flere ministerier er foranlediget af Rigsrevisionens undersøgelse blevet tilskyndet til at undersøge forsikringsforholdene nærmere. Rigsrevisionen skal anbefale, at ministerierne skaffer sig overblik over deres forsikringsforhold. Ministerierne kan i den forbindelse indhente en udtalelse fra Finansministeriet. 14. Cirkulæret kan og har givet anledning til misforståelser om, hvad der er omfattet af selvforsikringsordningen. Rigsrevisionen anbefaler, at Finansministeriet sikrer, at regelgrundlaget klart beskriver, hvad der er omfattet af selvforsikringsordningen. Side 7

7 Tillægsbevillinger 15. Rigsrevisionen har undersøgt, om ministerierne i undersøgelsesperioden har modtaget tillægsbevillinger eller fået afslag på ansøgninger om tillægsbevillinger som følge af skader. Undersøgelsen viser, at Trafikministeriet og Forsvarsministeriet har fået tillægsbevillinger i perioden, mens Justitsministeriet og Undervisningsministeriet har fået afslag på ansøgninger. Herudover har det daværende By- og Boligministerium fået en tillægsbevilling, jf. Akt / Rigsrevisionen har belyst systematikken i Finansministeriets tilslutning til de forelagte bevillingsansøgninger. Rigsrevisionen konstaterer, at opnåelse af eventuel merbevilling til dækning af større uforudsigelige udgifter afgøres fra sag til sag. 17. Rigsrevisionen finder, at det bør fremgå tydeligt af Budgetvejledningen og Økonomi-Administrativ Vejledning, at opnåelse af merbevilling til dækning af merudgifter ved skader af helt ekstraordinært omfang afgøres fra sag til sag. 18. Forsvarsministeriet og enkelte af Trafikministeriets institutioner har selvrisici anført som anmærkning på finanslov. Rigsrevisionen konstaterer, at selvrisici ikke er baseret på en viden om risikoen ved den bagved liggende aktivitet. Finansministeriet oplyser, at fastsættelsen af grænser for forelæggelser for bevillingsmyndighederne er et udgiftspolitisk spørgsmål, og at grænserne er en del af forudsætningerne for den enkelte bevilling. 19. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at anmærkninger vedrørende selvforsikringsordningen medfører, at udgifter i forbindelse med skader over et nærmere angivet niveau kan afholdes mod optagelse på tillægsbevillingsloven. 20. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at der ikke vil blive administreret i overensstemmelse med anmærkningerne, hvis det beror på en vurdering, hvorvidt udgifter til skader kan optages på tillægsbevillingslov. Rigsrevisionen konstaterer, at der ved en efterbevillingen til Forsvarsministeriet i 2000 ikke er administreret i overensstemmelse med anmærkning på finansloven. Side 8

8 21. Budgetvejledningen præciserer, at ministerierne når der er tale om totalskade eller andre omfattende skader kun kan disponere med særskilt forudgående tilslutning fra Finansudvalget. Efter Rigsrevisionens opfattelse burde sagen om branden i 2002 på EUC Vest, hvor der skete skader for 56,3 mio. kr., have været forelagt Finansudvalget, idet der var tale om totalskade på en bygning. De øvrige ministeriers administration 22. Rigsrevisionen har konstateret, at kun et fåtal af institutioner med indtægtsdækket virksomhed har tegnet forsikring for professionelt ansvar og produktansvar. Rigsrevisionen skal anbefale, at alle institutioner med indtægtsdækket virksomhed overvejer forsikringstegning. For de selvejende institutioner er der forskellig praksis vedrørende bestyrelsesansvarsforsikring, idet de selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område ikke må tegne en sådan forsikring, mens visse universiteter i medfør af lov kan tegnes bestyrelsesansvarsforsikring. Undersøgelsen har også vist, at cirkulæret af visse ministerier forstås således, at der uden Finansministeriets samtykke vil kunne tegnes forsikring for risici, som ikke er omfattet af selvforsikringsordningen. Rigsrevisionen anbefaler, at Finansministeriet præciserer cirkulæret. Forbuddet mod at tegne forsikring er overtrådt i en række ministerier. Konsekvensen er, at der er afholdt udgifter uden hjemmel. Rigsrevisionen anbefaler, at Finansministeriet ændrer Budgetvejledningen, så institutioner der driver forretningsmæssig virksomhed svarende til indtægtsdækket virksomhed får adgang til at tegne forsikring for professionelt ansvar og produktansvar. 23. Rigsrevisionen finder, at registrering af skader er væsentligt for den interne økonomistyring og budgetlægning og fx nødvendig i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede regnskaber. Undersøgelsen har vist, at ministerierne som hovedregel ikke registrerer skader særskilt, hvorfor det ikke er muligt at få overblik over de udgifter, som staten har i forbindelse med udbedring af skader. Rigsrevisionen skal anbefale, at Finansministeriet sikrer, at der i statens regnskabssystem kan ske registrering af udgifter til udbedring af skader. Side 9

9 Relation til tredjemand 24. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at selvforsikringsordningen ikke giver tredjemand mulighed for at indklage statens beslutninger for en ankeinstans. Tredjemand er ved uenighed med statens beslutninger henvist til at anlægge sag ved domstolene. Undersøgelsen har tillige vist, at statens selvforsikringsordning i forhold til tredjemand ikke giver anledning til særlige problemer. Således oplyser ministerierne, at der i perioden kun har været ganske få klager over statens beslutninger. Rigsrevisionen skal dog anbefale, at når statslige aktiviteter kan medføre skader på privat ejendom, bør det overvejes at overlade håndtering af forsikringssagerne til et privat selskab i lighed med ordningen hos Rigspolitiet. Rigsrevisionens undersøgelse har vist: Ad Finansministeriets tilrettelæggelse af ordningen at der i medfør af selvforsikringsordningen er forbud mod at tegne forsikring i forsikringsselskaber, og at Finansministeriet på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse vil udstede et nyt cirkulære for at sikre, at reglerne om selvforsikring klarere afspejler princippets indhold og konsekvenser Ad Finansministeriets administration at Finansministeriet ikke fører et egentligt tilsyn med ordningen, men yder bistand og vejledning til ministerierne i tvivlstilfælde, at selvforsikringsordningen har ændret sig fra at være en næsten automatisk central efterbevillingsordning til at være et element i den almindelige rammestyring på ministerområderne, at opnåelse af merbevilling til dækning af større uforudsigelige udgifter afgøres fra sag til sag, og at dette ikke fremgår klart af Budgetvejledningen og Økonomi-Administrativ Vejledning, at statsinstitutioner har garanti for at få ekstraordinære udgifter til udbedring af skader dækket, hvis der i anmærkning på finansloven er opført beløbsgrænser vedrørende selvforsikringsordningen for optagelse på tillægsbevillingsloven. Det er ikke i overensstemmelse med anmærkningerne, hvis det beror på en vurdering, Side 10

10 hvorvidt udgifter til skader kan optages på tillægsbevillingslov, at der ved en efterbevilling til Forsvarsministeriet i 2000 ikke er administreret i overensstemmelse med anmærkning på finansloven, og at sagen om branden i 2002 på EUC Vest, hvor der skete skader for 56,3 mio. kr., burde have været forelagt Finansudvalget, idet der var tale om totalskade på en bygning. De øvrige ministeriers administration at flere ministerier foranlediget af Rigsrevisionens undersøgelse er blevet tilskyndet til at undersøge forsikringsforholdene nærmere, og at ministerierne bør skaffe sig overblik over deres forsikringsforhold. Ministerierne kan i den forbindelse indhente en udtalelse fra Finansministeriet, at forbuddet mod at tegne forsikring er overtrådt i en række ministerier. Konsekvensen er, at der er afholdt udgifter uden hjemmel, og at ministerierne som hovedregel ikke registrerer skader særskilt, hvorfor det ikke er muligt at få overblik over de udgifter, som staten har i forbindelse med udbedring af skader. Relation til tredjemand at selvforsikringsordningen ikke giver tredjemand mulighed for at indklage statens beslutninger for en ankeinstans. Tredjemand er ved uenighed med statens beslutninger henvist til at anlægge sag ved domstolene, og at statens selvforsikringsordning i forhold til tredjemand ikke giver anledning til særlige problemer. Hvor statslige aktiviteter kan medføre skader på privat ejendom, bør det overvejes at overlade håndtering af forsikringssagerne til et privat selskab i lighed med ordningen hos Rigspolitiet. II. Indledning, formål, afgrænsning og metode A. Indledning 25. Denne beretning afgives til statsrevisorerne i henhold til 17, stk. 2, i rigsrevisorloven (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997). Beretningen handler om tilrettelæggelse og administration af statens selvforsikringsordning samt relation til tredjemand. Side 11

11 Statens selvforsikringsordning er ikke en forsikringsordning. Der er derimod ifølge Finansministeriet tale om, at staten på samme måde som andre større enheder har valgt at gøre ikke tegner forsikringer, men afholder udgifter til udbedring af skader med udgangspunkt i de givne bevillinger. 26. Rigsrevisionen har ikke tidligere undersøgt statens selvforsikringsordning. Ministerierne registrerer ikke skader særskilt, hvorfor det ikke er muligt at få et samlet overblik over de udgifter, som staten har i forbindelse med udbedring af skader. Denne beretning omfatter samtlige ministerier. Fokus er dog primært rettet mod Finansministeriets rolle. B. Formål 27. Undersøgelsen omhandler Finansministeriets tilrettelæggelse og administration af ordningen, de øvrige ministeriers administration samt relation til tredjemand. 28. Finansministeriets tilrettelæggelse af ordningen undersøges ved at belyse og vurdere, om der foreligger et klart og overskueligt grundlag for reglerne vedrørende statens selvforsikringsordning, og om det er fordelagtigt for staten at være selvforsikret. Finansministeriets administration undersøges ved at belyse og vurdere, om ministeriet fører et overordnet tilsyn med ordningen og dennes funktion, om regelgrundlaget klart beskriver, hvem der er omfattet af ordningen, og hvilke risici der er omfattet, og om ministeriets administration er konsistent i forhold til bevillingsreglerne. De øvrige ministeriers administration undersøges ved at belyse og vurdere, om praksis vedrørende forsikringstegning er ensartet, Side 12

12 om forbuddet mod at tegne forsikring overholdes, og om ministerierne har overblik over udgifter til udbedring af skader. Med hensyn til relation til tredjemand undersøges dette aspekt ved at belyse og vurdere, om selvforsikringsordningen stiller tredjemand anderledes, fordi staten ikke tegner forsikring, og om forhold vedrørende habilitet håndteres hensigtsmæssigt. C. Afgrænsning 29. Undersøgelsen af statens selvforsikringsordning omfatter alle ministerier samt visse selvejende institutioner. Undersøgelsen omfatter skader på bygninger, løsøre mv., men ikke arbejdsskader, som varetages i Arbejdsskadestyrelsens regi, jf. lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Undersøgelsesperioden er primært D. Metode 30. Rigsrevisionen har drøftet undersøgelsens tilrettelæggelse og gennemførelse med en række ministerier. Rigsrevisionen har udsendt et skema med en række spørgsmål om ordningen til samtlige ministerier, som bl.a. vedrørte bevillingsforhold, udarbejdelse af vejledninger, registrering og opgørelse af skader samt eventuelt klager fra omverdenen. Endvidere har Rigsrevisionen foretaget interviews med og gennemgået sager i Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Undervisningsministeriet og Miljøministeriet. Rigsrevisionen har brevvekslet med ministerierne og sendt revisionsnotater til Finansministeriet. Beretningsudkastet har været forelagt de involverede ministerier, hvis bemærkninger i videst muligt omfang er indarbejdet i beretningen. Side 13

13 III. Finansministeriets tilrettelæggelse af selvforsikringsordningen A. Regelgrundlaget a. Introduktion 31. Statens selvforsikringsordning er ikke en forsikringsordning. Der er derimod ifølge Finansministeriet tale om, at staten på samme måde som andre større enheder har valgt at gøre ikke tegner forsikringer, men afholder udgifter til udbedring af skader med udgangspunkt i de givne bevillinger. Hvorvidt en retablering finder sted, beror på en konkret bedømmelse af behovet for pågældende genstand og er afhængig af, om der er midler til rådighed. Finansministeriet anfører, at rationalet bag statens selvforsikring er, at forsikringstegning vil indebære et formuetab. Det begrundes med, at præmiebetalingen på lang sigt uundgåeligt vil overstige erstatningsudbetalingerne, fordi betalingen også skal dække fortjeneste til de selskaber, hvori der tegnes forsikring. Finansministeriet finder det heller ikke nødvendigt for staten at tegne forsikring, idet staten som følge af sin størrelse ikke har behov for at sprede risikoen over tid og blandt flere forsikringsselskaber. Staten kan efter ministeriets opfattelse til enhver tid dække enhver skade, om ikke andet så ved forhøjet skatteopkrævning. 32. Ifølge Finansministeriet består selvforsikringsordningen af et forbud mod at tegne forsikring kombineret med budget- og bevillingsmæssige regler, der gør det muligt at omprioritere inden for ministerområdet og i tilfælde af ekstraordinært store skader afholde udgifter ud over de givne bevillinger. Finansministeriet har videre tilkendegivet, at princippet bag selvforsikringsordningen ikke har betydning for spørgsmålet om statens erstatningspligt over for tredjemand. Ydelse af erstatning og skadesopgørelse skal ifølge Finansministeriet ske efter dansk rets almindelige regler. Side 14

14 33. Selvforsikringsordningen bygger som udgangspunkt på Finansministeriets cirkulære nr. 24 af 26. februar 1975 om statens selvforsikringsordning. Cirkulæret omhandler bl.a., hvilke risici samt hvilke institutioner der er omfattet. Endvidere findes en række supplerende bestemmelser i love, vejledninger mv. Budgetvejledningen indeholder de disponeringsmæssige regler for ordningen, og Økonomi-Administrativ Vejledning uddyber de grundlæggende principper herfra. 34. Herudover fremgår det af færdselsloven, at staten som selvforsikret er undtaget den almene pligt til at tegne forsikring for motordrevne køretøjer, jf. 109 i lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august Efter erstatningsansvarsloven gælder, at staten som selvforsikret er stillet, som om forsikring var tegnet, jf. 20 i lovbekendtgørelse nr. 750 af 4. september b. Cirkulæret 35. Cirkulæret har ikke hjemmel i lov eller i en bekendtgørelse udstedt i medfør af lov. Cirkulæret afløser et cirkulære fra 1960 om brand og eksplosionsskader på statens bygninger og løsøre. 36. Efter cirkulæret omfatter selvforsikringsordningen bygninger, løsøre mv. tilhørende: Staten Statsinstitutioner, hvis indtægter og udgifter bestemmes på finansloven Institutioner, hvis driftsunderskud fuld ud dækkes af statskassen Bygninger mv., der ejes i fællesskab af staten og andre, for så vidt angår den statsejede andels værdi. Selvforsikringsordningen omfatter således statsinstitutioner samt visse tilskudsmodtagende ikke-statslige institutioner. Lejede bygninger, hvor den fulde brugsret er overtaget, og risikoen for det lejede påhviler staten mfl., er også omfattet. Efter cirkulæret kan der tegnes forsikring vedrørende rejsegodsforsikring, rejseulykkesforsikring mv. Side 15

15 37. Finansministeriet påbegyndte i 1997 en ajourføring af cirkulæret. Formålet var at foretage en præcisering af reglerne for selvforsikringsordningen på baggrund af erfaringer i de øvrige ministerier samt oplysninger om uhensigtsmæssigheder ved ordningen. Ministerierne fandt, at Finansministeriet med fordel kunne ajourføre cirkulæret på en række områder, og Finansministeriet udarbejdede på den baggrund et udkast til et nyt cirkulære med tilhørende bemærkninger. Finansministeriet besluttede imidlertid, at et nyt cirkulære alligevel ikke skulle udstedes. 38. Finansministeriet har i forbindelse med denne undersøgelse oplyst, at ministeriet i 1997 fandt, at de gældende regler var hensigtsmæssige og ikke i praksis gav anledning til problemer. Finansministeriet vil imidlertid genoptage sagen bl.a. for at sikre, at reglerne om selvforsikring klarere afspejler princippets indhold og konsekvenser. Finansministeriet har i 2003 oplyst, at ministeriet forventer at kunne udstede et nyt cirkulære primo c. Budgetvejledning og Økonomi-Administrativ Vejledning 39. Efter Budgetvejledningen kan der afholdes udgifter til retablering af skader mv., hvor der som følge af selvforsikringsordningen ikke er tegnet forsikring. Ministerierne skal som udgangspunkt afholde udgifterne inden for bevillingen. Såfremt udgifterne ikke kan afholdes inden for den pågældende bevilling, er der adgang til overførsel fra andre hovedkonti inden for ministerområdet. Ministerierne kan søge merudgifter finansieret af finanslovens generelle reserver, hvis der i et finansår er tale om skader inden for det samlede ministerområde af helt ekstraordinært omfang. Budgetvejledningen præciserer, at ministerierne i visse tilfælde kun kan disponere med særskilt forudgående tilslutning fra Finansudvalget. Denne bestemmelse gælder, når der er tale om totalskade eller skader så omfattende, at der kan opstå spørgsmål om væsentlige ændringer af bygninger og anlæg eller driften heraf. Finansministeriet har ikke defineret begreberne totalskade eller omfattende skade. Side 16

16 40. Økonomi-Administrativ Vejledning uddyber de grundlæggende principper fra Budgetvejledningen. Det præciseres således, at ministerierne må indrette deres budgetter, så de dækker det skadesniveau, der erfaringsmæssigt må påregnes inden for det pågældende område i løbet af finansåret. 41. Ministerierne kan optage udgifter afholdt i medfør af statens selvforsikringsprincip på tillægsbevillingsforslaget som direkte efterbevilling, hvis der er tale om skader af helt ekstraordinært omfang. Om skaden er stor, skal ses i forhold til ministeriets samlede budget. 42. Muligheden for at få efterbevilling direkte på forslag til tillægsbevillingslov har ændret sig, siden cirkulæret blev udstedt i Tidligere fik ministerierne som udgangspunkt hele udgiften til udbedring af skader dækket ved en efterbevilling, men dette princip blev ændret med en strammere rammestyring fra midten af 1980erne. Selvforsikringsordningen er dermed ændret fra at være en næsten automatisk central efterbevillingsordning til at være et element i den almindelige rammestyring på ministerområderne. I bevillingsmæssig henseende håndterer Finansministeriet nu selvforsikringssager som en integreret del af den statslige udgiftspolitik på linje med andre sager, der kan medføre overvejelser om tillægsbevillinger. Rigsrevisionens bemærkninger Undersøgelsen har vist, at der kan etableres et mere klart regelgrundlag. Undersøgelsen har videre vist, at selvforsikringsordningen har ændret sig fra at være en næsten automatisk central efterbevillingsordning til at være et element i den almindelige rammestyring på ministerområderne. I bevillingsmæssig henseende håndterer Finansministeriet nu selvforsikringssager som en integreret del af den statslige udgiftspolitik på linje med andre sager, der kan medføre overvejelser om merbevillinger. På baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse vil Finansministeriet primo 2004 udstede et nyt cirkulære for at sikre, at reglerne om selvforsikring klarere afspejler princippets indhold og konsekvenser. Side 17

17 B. Valg af model 43. Dækning af risiko vedrørende skader kan løses på forskellig vis. I Danmark og en række europæiske lande, bl.a. Sverige og Norge, anvender staten selvforsikring, og staten undlader at tegne forsikring i et forsikringsselskab. Andre lande, som fx Australien, har imidlertid valgt at lade et selskab tage vare på statens forsikringsforhold. 44. I dette afsnit redegøres for, hvorvidt Finansministeriet har undersøgt, om statens selvforsikringsordning, som den er beskrevet i forrige afsnit, økonomisk set er fordelagtig. 45. I Økonomi-Administrativ Vejledning anføres, at staten ikke tegner forsikringer for sine ejendele eller for de skader, ansatte måtte forvolde, da det bedre kan betale sig at være selvforsikret. Rigsrevisionen har brevvekslet med Finansministeriet om dette udsagn og har gennemgået nogle svar på spørgsmål om sagen, som er givet til Finansudvalget. Endvidere har spørgsmålet om statens selvforsikringsordning været behandlet i en rapport om omkostninger og effektivitet i staten fra marts Det daværende By- og Boligministerium har i forbindelse med Finansudvalgets behandling af aktstykke 254 af 12. maj 2000 om stormskader på en række slotte samt haver indhentet udtalelse fra Finansministeriet til brug for svar på spørgsmål om, hvor ofte der foretages beregninger af, om det fortsat kan betale sig, at staten er selvforsikrende frem for at blive forsikret på normale private vilkår. 47. Det fremgår af Finansministeriets bidrag, at egentlige beregninger over fordelen ved selvforsikringsordningen forudsætter, at der indhentes seriøse tilbud fra relevante forsikringsselskaber. Det er umiddelbart Finansministeriets vurdering, at der er fordele forbundet med selvforsikringsordningen bl.a. ved, at der spares udgifter til administration, samt at udgifterne som udgangspunkt skal holdes inden for de allerede givne bevillinger. 48. Ifølge Finansministeriet vil det samlet set være økonomisk ufordelagtigt for staten at tegne forsikringer i et pri- Side 18

18 vat forsikringsselskab, ligesom staten ikke har behov for den risikospredning, som forsikringstegning er udtryk for. Prisen for en forsikring i et forsikringsselskab er alt andet lige lig med erstatningsudbetalinger plus forsikringsselskabets udgifter til administration samt avance. Hvis der ikke tegnes forsikring, betales der kun for udgifter til udbedring plus administration i staten. 49. Finansministeriet har med henvisning til ovenstående fastslået, at forbuddet mod forsikringstegning samlet set er økonomisk fordelagtigt. Det kan ifølge ministeriet udledes af almindeligt accepteret økonomisk teori. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage en egentlig undersøgelse for generelt at bekræfte denne betragtning. Finansministeriet har således ikke foretaget undersøgelser af ordningens generelle rentabilitet eller rentabiliteten på enkeltområder, fx ved at indhente tilbud fra forsikringsselskaber og sammenligne med de aktuelle udgifter. Finansministeriet har henledt Rigsrevisionens opmærksomhed på, at der gennemføres et forsøg med forsikringstegning i de statslige ejendomsselskaber. 50. Finansministeriet nævner, at forbuddet mod forsikringstegning på enkelte områder er fraveget. Således er det tilladt i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed at tegne forsikring for professionelt ansvar og produktansvar. Denne fravigelse er sket ud fra en afvejning af risikoen over for udgifterne, der skal væltes over på aftagerne af ydelser fra den indtægtsdækkede virksomhed. Rigsrevisionens bemærkninger Finansministeriet har ikke foretaget beregning af, hvorvidt det er fordelagtigt at være selvforsikret, idet den danske stat har en økonomisk størrelse, som gør, at det ikke kan betale sig at tegne forsikring. Rigsrevisionen konstaterer, at der gennemføres forsøg med forsikringstegning i de statslige ejendomsselskaber. IV. Finansministeriets administration 51. Finansministeriet er efter Rigsrevisionens opfattelse forpligtet til at føre et overordnet tilsyn med ordningen og Side 19

19 dennes funktion. Ministeriet har i undersøgelsens forløb meddelt, at det ikke fører tilsyn med ordningen, da det alene er regeludstedende myndighed på området. Ministeriet har i den afsluttende høring meddelt, at man ikke fører et egentligt tilsyn, men foretager en overordnet overvågning af reglernes hensigtsmæssighed samt yder bistand og vejledning i tvivlsspørgsmål. Rigsrevisionen har konstateret, at ministeriet yder bistand og vejledning. A. Selvforsikringsordningens omfang a. Institutioner omfattet af ordningen 52. Cirkulæret indeholder ikke en udtømmende opregning af, hvilke institutioner der er omfattet af selvforsikringsordningen, og Finansministeriet har ikke en fortegnelse over institutioner, hvis indtægter og udgifter bestemmes på finansloven, eller hvis driftsunderskud fuldt ud dækkes af statskassen. Det er overladt de øvrige ministerier at tage stilling til, hvilke institutioner der opfylder cirkulærets kriterier. Institutioner omfattet i medfør af lov 53. Selvejende institutioner er som udgangspunkt ikke omfattet af selvforsikringsordningen, jf. 2, stk. 1, i cirkulæret. Adskillige selvejende institutioner er i medfør af lov alligevel omfattet af ordningen. Fx er selvejende institutioner for videregående uddannelser mv. ifølge de almindelige bemærkninger til lovforslag L170 af 17. januar 1996 fortsat omfattet af statens selvforsikring efter overgang til selveje. Efter lovforslag L179 af 20. marts 2002 er handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler og AMU-centrene ifølge bemærkningerne (fortsat) omfattet af ordningen. Danmarks Tekniske Universitet er ifølge bemærkningerne til lovforslag L116 af 15. november 2000 om overgang til selveje også efter overgangen omfattet af statens selvforsikringsprincip, jf. dog Akt 331 4/9 2000, hvorefter ejeren forsikrer sine bygninger hos private forsikringsselskaber. Universiteterne modtager ifølge lovforslag L125 af 15. januar 2003 om lov om universiteter tilskud fra staten, herunder tillige et bidrag til dækning af indirekte omkostninger. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at til- Side 20

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet

Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet Københavns Universitet, udarbejdet af Amdi Ljunggren/Solveig Neubert/ 10. juni 2015 Side 1 Indhold I Indledning... 3 1 Hvad må

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet Aktstykke nr. 27 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 25. november 2010 Finansministeriet. København, den 16. november 2010. 27 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere