Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne"

Transkript

1 Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne

2 Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter i projektet... 7 Evaluering... 7 Formidling af projektets resultater... 8 Konklusion... 8

3 Projektresumé Projektets omdrejningspunkt var at lave læringsforløb for sprogskolernes kursister, der skulle styrke kursisternes læsekompetencer og efterfølgende gøre biblioteket til et naturligt læringssted for målgruppen. Forbedring af læsekompetencer og et større kendskabet til biblioteket skal endvidere bevirke på sigt, at kursisterne får styrket deres mulighed for aktivt medborgerskab og livslang læring. Projektet har givet gode erfaringer med planlægning og gennemførelse af læringsforløb for kursister. Det har været en vigtig og givende læring for projektbibliotekerne at få tilpasset læringsforløbene til kursisternes sproglige niveau på dansk og via forskellige metoder sikre deres aktive involvering under forløbene. Det blev hurtigt klart, at det var nødvendigt, at projektet selv producerede materialer til læringsforløbene for at sikre optimale vilkår for styrkelse af kendskabet til bibliotekerne og dermed kursisternes læsekompetencer. En stor sidegevinst ved projektet var, at kursisterne i overvejende grad ikke tidligere har benyttet biblioteket, så projektet viste sig at være New Audience Development for projektbibliotekerne. Der er i projektet med stor succes etableret et netværk for sprogskoler og biblioteker. Der er afholdt 3 møder i projektperioden for 78 personer. Netværket deltagere har været meget aktive med hensyn til at dele viden og erfaringer, samt at indgå i faglige diskussioner. Projektet er gennemført med stor succes, og alle mål og succeskriterier er blevet opfyldt. Projektets formål Der var inden projektstart fastlagt følgende formål: Projektet skal forbedre læsekompetencerne hos unge og voksne fra sproglige minoriteter. Projektbibliotekerne vil via projektet forbedre kompetencer og kendskab til målgruppen. Projektet vil styrke det lokale samarbejde mellem sprogcentre og biblioteker. Projektet har med succes indfriet formålene med forbedrede kompetencer og kendskab til målgruppen på projektbibliotekerne, samt styrkelse af det lokale samarbejde mellem biblioteker og sprogskoler. Det er dog lidt sværere helt entydigt at sige, at projektet har forbedret læsekompetencerne hos sprogskolernes kursister. Kursisterne svarer selv, at deres læsekompetencer er blevet forbedret, mens underviserne har et lidt mere forsigtigt skøn, da forbedring af læsekompetencer tager tid og vil afhænge af, hvor meget kursisterne benytter biblioteket efter læringsforløbet. Kursisterne siger selv, at de stort set alle vil benytte biblioteket fremadrettet, så vi har konkluderet, at formålet med at forbedre læsekompetencerne hos målgruppen er indfriet. Mål og succeskriterier Projektets mål var: 8 hold fra sprogcentrene skal gennemføre et læringsforløb Læsekompetencer forbedres hos de deltagende sproglige minoriteter Biblioteket skal være et naturligt læringssted for etniske minoriteter Samarbejdet mellem bibliotek og sprogcenter skal styrkes

4 Projektets succeskriterier var: 80 % af kursisterne gennemfører et læringsforløb 50 % af kursisterne har forbedret læsekompetencer efter forløbet 30 % af kursisterne bruger bibliotekerne efter læringsforløbet 50 % af bibliotekerne samarbejder fortsat med sprogcentrene efter projektet Projektet har været en succes i forhold til de fastsatte mål. Målet var at hvert af de otte projektbiblioteker skulle gennemføre et læringsforløb for et hold kursister fra den lokale sprogskole, hvor forløbet var planlagt i samarbejde med underviserne på sprogskolen. De fleste projektbiblioteker har i projektperioden gennemført mere end et læringsforløb, så der samlet er gennemført 13. Enkelte kursister er gået videre til andre moduler på danskuddannelsen under læringsforløbet på bibliotekerne, og nye er kommet til. Projektets succeskriterie, at 80 % af kursisterne har gennemført læringsforløbet, er helt sikkert opnået. Kursisterne svarer næsten alle selv i en evaluering af læringsforløbet, at deres læsekompetencer er forbedrede. En af sproglærerne i København svarer i evalueringen: At forbedre læsekompetencer er et længere arbejde der kræver fokus på et mere detaljeret niveau end det har været muligt at få på bibliotekerne, men det kan da med tiden nok forbedre deres læsekompetence afhængigt af, hvor meget de begynder at bruge bibliotekerne. Generelt er sproglærerne meget glade for projektets resultater og mener, at projektet medvirker til at forbedre kursisternes læsekompetencer. Projektets succeskriterie: at 50 % af kursisterne har forbedrede læsekompetencer efter læringsforløbet på biblioteket er ifølge kursisternes evaluering opnået, men da kursisterne ikke fik målt læsekompetencer inden projektstart, er det svært at konkludere med 100 % sikkerhed, at kursisternes læsekompetencer er forbedrede på grund af projektet. Det er dog sikkert at læringsforløb på bibliotekerne kan medvirke til at forbedre læsekompetencer, hvis kursisterne begynder at benytte bibliotekernes services på egen hånd. I Esbjerg har undervisererne f.eks. konstateret, at læringsforløbet har medført et større ordforråd, og i København læser nogle af de læsesvage kursister mere og med større glæde end tidligere. Kursisterne siger selv, at de stort set alle vil benytte biblioteket tilbud efter læringsforløbet. Flere af kursisterne har f.eks. meldt sig til læsegrupper og kurser i København, og i Esbjerg har Kvaglund Bibliotek set en del kursister benyttet biblioteket udenfor læringsforløbet. Ud fra kursisternes besvarelser kan vi konkludere, at succeskriteriet at 30 % af kursisterne vil benytte biblioteket efter læringsforløbet er opnået. Alle projektbiblioteker og sprogskoler, der har deltaget i projektet, ønsker at fortsætte samarbejdet, så målet med at styrke samarbejdet mellem biblioteker og sprogskoler er opnået. En af de helt store gevinster ved projektet er, at det i meget høj grad har vist sig at være New Audience Development for bibliotekerne. På Sundby og Solvang biblioteker blev der f.eks. gennemført læringsforløb for Danskuddannelse 1 kursister, hvoraf mange har boet en del år i Danmark. Ud af de 15 kursister på holdet var der kun én biblioteksbruger. De øvrige projektbiblioteker har også oprettet mange kursister som nye brugere i projektet.

5 Målgruppen Den primære målgruppe var etniske minoriteter i gang med et undervisningsforløb hos sprogcentrene. Den sekundære målgruppe var andre etniske minoriteter, der ønskede at forbedre deres læsekompetencer samt bibliotekarer og sprogcentre. Kursister fra alle tre danskuddannelser har deltaget i læringsforløbene, hvor hovedparten dog har været fra danskuddannelse 2. I København har ca. 100 kursister deltaget i et læringsforløb á 3 gange. I Odense har ca. 45 kursister deltaget i et læringsforløb á 4 gange. I Esbjerg har 15 kursister deltaget i et læringsforløb á 8 gange, og i Ringsted har ca. 20 kursister deltaget i et læringsforløb á 3 gange. Projektbibliotekerne har i projektperioden desuden fået henvendelser fra andre sproglige minoriteter, som via familie, venner og bekendte blandt kursisterne har fået kendskab til bibliotekernes tilbud og ønsker at benytte disse. Projektbibliotekerne har altså via indirekte reklame fra målgruppen også nået den sekundære målgruppe i projektperioden. Læringsforløbene Inden læringsforløbene på projektbibliotekerne har kursisterne fået en introduktion til biblioteket af sprogskolens undervisere. Introduktionsmaterialet er produceret specifikt til projektets målgruppe med udgangspunkt i behovet hos kursister på danskuddannelse 2. Der har på projektbibliotekerne været afprøvet forskellige metoder i læringsforløbene bl.a.: klassisk rundvisning på biblioteket, præsentationsrunder, klasseundervisning med smartboards og e-ressourcer, praktiske øvelser i at låne, reservere og aflevere, mundtligt dialog, skriftlige opgaver, læseopgaver, fælles højtlæsning, oplæg om udvalgte emner, skattejagt i biblioteket, dramatisering, samtale/relations opbyggelse og gruppearbejde. Der er stor forskel på niveauet på de tre danskuddannelser, så læringsforløbene er blevet tilpasset lokalt. Ved læringsforløb for danskuddannelse 1 har det været meget vigtig at opbygge en relation til kursister og introducere biblioteket som et værested, mens der til danskuddannelse 2 og 3 generelt er lagt mere vægt på læring. Projektbibliotekerne er enige om, at det har fungeret rigtig godt, at underviserne på sprogskolerne havde undervisningsmateriale og opgaver til kursisterne som forberedelse på skolen, og at kursisterne skulle skrive s til bibliotekerne efter besøgene. Det gav en god sammenhæng i forløbene. Det har været mest givende at benytte læringsmetoderne, som har bevirket, at kursisterne deltog aktivt i læringsforløbet. Det har været tydeligt, at traditionel undervisning med envejskommunikation ikke fungerer særlig godt med målgruppen. Undervisningen skal være varieret og inddrage kursisterne. I Odense har sproglæreren, der er ansat i Vollsmose Bibliotek og Lærdansk i samarbejde udviklet en model med tre besøg på biblioteket. Gennem tre besøg på biblioteket med 2-3 ugers mellemrum har kursisterne opnået en fortrolighed med biblioteket, som er helt afgørende for deres senere brug af biblioteket. På det første besøg i voksenafdelingen oprettes kursisterne som lånere og bliver introduceret for letlæsningsbøger, bøger på andre sprog og Library Press

6 Display. På det andet besøg præsenteres kursisterne for børnebiblioteket, og får en introduktion til børnelitteraturen og dens potentiale i forhold til børn og sprogstimulering. På det tredje og sidste besøg præsenteres kursisterne for musikafdelingen og bibliotekets e-ressourcer. Modellen kan bruges til kursister på Danskuddannelse 2 og 3, og modellen danner baggrund for undervisningsmaterialet til kursisterne under læringsforløbene på biblioteket. Materialer Det var oprindelig meningen, at der skulle indkøbes materialer til læringsforløbene på projektbibliotekerne, men det viste sig hurtigt, at det var mere relevant at producere materialerne selv bl.a. for at sikre at materialerne svarede til kursisternes niveau i skriftlig og mundtlig dansk. Der er i projektet produceret materialer til kollegaer på bibliotekerne, et materiale som underviserne på sprogskolerne kunne bruge i undervisning af kursisterne, samt et materiale der kan benyttes ved læringsforløbene for kursisterne på bibliotekerne. Det har været vigtigt at vidensdele med kollegaer på projektbibliotekerne, da de jo også kommer til at betjene kursisterne. Der er udarbejdet et faktaark, der kan ligge på skrivebordet i publikumsområdet, der giver en kort intro samt forslag til relevante materialer til læsning. Der er desuden produceret et materiale, der kan bruges ved et oplæg for kollegaerne. Materialet beskriver bl.a. målgruppens sammensætning i Danmark, kursisternes niveau på de tre danskuddannelse, samt strukturen i modulopbygningen af danskuddannelserne. Der var enighed blandt projektbibliotekerne om, at det ville give det største udbytte af læringsforløbene, hvis kursisterne havde et minimums kendskab til bibliotekerne inden forløbene startede. Derfor blev der produceret et materiale, som underviserne på sprogskolen kunne benytte i undervisningen inden første besøg. Det har været en rigtig god disposition, der har forpligtet og inddraget underviserne i forhold til læringsforløbene, og givet kursisterne et godt udgangspunkt. Der er også produceret et materiale, der kan bruges til læringsforløbene på bibliotekerne. Materialet er opbygget så bibliotekerne skal tilrette med lokale åbningstider, bøder m.m., og det er muligt at fravælge dele af materialet, hvis det ikke anses for at være relevant lokalt. Materialet blev produceret inden læringsforløbene startede i efteråret 2013, og det er så blevet opdateret og tilrettet med udgangspunkt i projektets erfaringer ved projektets afslutning. Alle materialer er blevet præsenteret for netværket for sprogskoler og biblioteker, og er tilgængelige på projektets hjemmeside og i Kulturstyrelsens projektbank. Netværk For at sikre størst mulig national udbredelse af projektets resultater samt vidensdeling blandt relevante aktører blev der oprettet netværk for sprogskoler og biblioteker. Der har været afholdt tre netværksmøder i Odense, Aarhus og København i projektperioden for 78 personer. Ansatte på sprogskoler og biblioteker har været nogenlunde ligeligt repræsenteret i netværket, og der er i høj grad blevet delt ud af viden og erfaringer ved møderne. Netværket vil fortsætte efter projektets afslutning med 2-3 møder pr. år efter behov og med brugerbetaling.

7 Organisering Der blev fra projektets start nedsat en styre- og projektgruppe med deltagelse fra alle projektbiblioteker: BiblioteksCenter for Integration, Esbjerg Kommunes Biblioteker, Odense Centralbibliotek, Ringsted Bibliotek og Københavns Biblioteker. Projektet blev ledet af en projektleder fra SCBI. Aktiviteter i projektet Møder i styre- og projektgrupperne Der er afholdt 3 styregruppemøder torsdag den 30. maj 2013, fredag den 29. november 2013 og mandag den 30. april Der er afholdt 3 projektgruppemøder i projektperioden. Mandag den 13. maj 2013 blev der afholdt kickoff møde, mandag den 11. november 2013 blev der afholdt et almindeligt projektgruppemøde, og tirsdag den 11. marts blev der holdt projektgruppemøde om evaluering. Desuden har projektgruppen mødtes til netværksmøderne tirsdag den 10. september 2013, torsdag den 30. januar 2014 og onsdag den 9. april. Evaluering Der er lavet en intern evaluering af projektet, hvor kursisterne, lærerne på sprogskolerne og projektmedarbejderne fra bibliotekerne har deltaget i evaluering af projektet ved besvarelse af evalueringsskemaer. Evalueringens konklusion er, at generelt har bibliotekerne valgt at deltage i projekt Læs dansk på bibliotekerne for at videreudvikle og forbedre samarbejdet med sprogskolerne, samt vidensdeling med andre biblioteker. Bibliotekerne har ønsket at bidrage til sproglige minoriteters sproglæring i strukturerede forløb i samarbejde med sprogskolerne. Forventningen til projektet var, at både sprogskoler og biblioteker fik et større kendskab til hinanden. Kursisterne fik ikke målt deres læsekompetencer ved projektets start, så det er for underviserne på sprogskolerne at konkludere noget mht. forbedring af kursisternes læsekompetencer. Flere af sproglærerne svarer i evalueringen, at det kræver mere tid at forbedre læsekompetencer og det vil afhænge af, hvor meget kursisterne begynder at bruge bibliotekerne. Kursisterne siger stort set alle i evalueringen, at de vil benytte biblioteket tilbud efter læringsforløbet. Ud fra kursisternes besvarelser i evalueringen kan vi konkludere, at succeskriterierne, hvor 50 % af kursisterne har fået bedre læsekompetencer og 30 % vil benytte biblioteket efter læringsforløbet, er opnået. Det har været vigtigt i læringsforløbene at benytte forskellige metoder i undervisningen. Traditionel undervisning med envejskommunikation fungerer ikke godt med projektets målgruppe. Undervisningen skal være varieret og inddrage kursisterne. Det har f.eks. fungeret rigtig godt, at kursisterne skulle skrive en mail til bibliotekspersonalet efter hvert besøg. Det har betydet, at kursisterne har arbejdet videre med biblioteket på sprogskolen. Sprogskolernes undervisere har været glade for opgaven, da det er mere realistisk for eleverne at øve deres skriftlige kompetencer på virkelige personer, som de har en relation til.

8 Samarbejdet med sprogskolerne har fungeret rigtig godt og kontaktpersonerne har været engageret i projektet. Desværre har der ikke været den helt store vidensdeling om tiltagene på sprogskolerne i starten af projektet, men det er der ved at komme. Alle biblioteker og sprogskoler ønsker at fortsætte samarbejde, og der er de fleste steder aftalt nye læringsforløb. Projektet har bidraget med at styrke det lokale forhold mellem bibliotek og sprogskole. Formidling af projektets resultater Foruden vidensdeling i netværket er der blevet skrevet 11 artikler om resultater, erfaringer og netværket i Statsbibliotekets nyhedsbrev For Biblioteker. Projektets resultater og erfaringer blev ligeledes efter projektafslutningen præsenteret med en poster i Bibzonen på Folkemødet Alle erfaringer og producerede materialer er tilgængelig på projektets hjemmeside og i Kulturstyrelsens Projektbank. Konklusion Projektet har opfyldt de formål, der var fastsat fra projektstart. Det er dog svært at sige, hvor meget kursisternes læsekompetencer er forbedret, da dette ikke blev målt inden projektstart. Kursisterne svarer selv i evalueringen, at deres læsekompetencer er forbedret, og underviserne på sprogskolerne har dog konstateret større ordforråd og læseglæde hos kursisterne efter læringsforløbene på bibliotekerne, så formålet konkluderes opfyldt. De ansatte på bibliotekerne har fået et større kendskab til målgruppen og sprogskolerne via faktaark og kollegial vidensdeling, så kompetencerne på projektbibliotekerne er forbedret. Der er endvidere etableret et netværk for sprogskoler og biblioteker, der har medvirket til at øge kendskabet til de andre, samt gjort det muligt for alle interesserede sprogskoler og biblioteker at følge med i projektets resultater og erfaringer. Alle de deltagende sprogskoler og biblioteker ønsker at fortsætte samarbejdet, så projektet har medvirket til et styrket samarbejde. En stor del af kursisterne brugte ikke biblioteket før læringsforløbet, men tilkendegiver at de vil bruge det fremover, så projektet har været New Audience Development for projektbibliotekerne. En anden succes har været, at det større kendskab til biblioteket blandt målgruppen også har betydet, at de har anbefalet biblioteket til venner og bekendte. Samarbejdet med sprogskolerne og imellem projektbibliotekerne har fungeret rigtig godt, og er en afgørende faktor for at projektet har været så succesfuldt.

Netværksmøde for biblioteker og sprogskoler. Onsdag den 9. april 2014 Sundby Bibliotek, Kvarterhuset

Netværksmøde for biblioteker og sprogskoler. Onsdag den 9. april 2014 Sundby Bibliotek, Kvarterhuset Netværksmøde for biblioteker og sprogskoler Onsdag den 9. april 2014 Sundby Bibliotek, Kvarterhuset Dagens program Kl. 10.30 10.45 Kl. 10.45 11.15 Kl. 11.15 12.00 Kl. 12.00 12.20 Kl. 12.20 13.00 Kl. 13.00

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Slutrapport fra projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Indholdsfortegnelse Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Målgruppen... 4 Kort beskrivelse af delprojekterne... 4 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Slutrapport fra. projekt Del din stemme Slutrapport fra projekt Del din stemme Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold...

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

Intern evaluering af projekt Verdensbiblioteket - det digitale i det lokale

Intern evaluering af projekt Verdensbiblioteket - det digitale i det lokale Intern evaluering af projekt Verdensbiblioteket - det digitale i det lokale Med udgangspunkt i Verdensbiblioteket har projektet udviklet og afprøvet forskellige formidlingskoncepter ved hjælp af metoden

Læs mere

Til evalueringen af projektet er der udarbejdet et. spørgeskema for at få indblik i jeres erfaringer og

Til evalueringen af projektet er der udarbejdet et. spørgeskema for at få indblik i jeres erfaringer og PROJEKT LÆS DANSK PÅ BIBLIOTEKERNE: Til evalueringen af projektet er der udarbejdet et spørgeskema for at få indblik i jeres erfaringer og oplevelser i forbindelse med læringsforløb for sprogskolens kursister.

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2011 (målskema 8)

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2011 (målskema 8) Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2011 (målskema 8) PPR 2011-2012 Nr. 1 Mål Målemetode Resultater fra måling af målet Kommentarer og erfaringer Inklusion: Fokus på børn med særlige forudsætninger Der

Læs mere

Evalueringsrapport. for. Projektet: Cykling For Alle-TIB

Evalueringsrapport. for. Projektet: Cykling For Alle-TIB Resedavej 34, 2820 Gentofte Evalueringsrapport for Projektet: Cykling For Alle-TIB Formål Projektets formål har været at inspirere voksne borgere med let til moderat fysisk funktionsnedsættelse til at

Læs mere

Slutrapport fra Projekt Newcomers og de nye udfordringer bibliotekerne på forkant

Slutrapport fra Projekt Newcomers og de nye udfordringer bibliotekerne på forkant Slutrapport fra Projekt Newcomers og de nye udfordringer bibliotekerne på forkant Projektresumé... 3 Formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppe... 4 Organisering... 5 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

GODE INTRODUKTIONSFORLØB. HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV

GODE INTRODUKTIONSFORLØB. HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV GODE INTRODUKTIONSFORLØB HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV Godt begyndt... Det er vigtigt, at komme godt i gang på en ny arbejdsplads.

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

DANHOSTEL kurser 2008/2009. udbydes i samarbejde med HORESTA

DANHOSTEL kurser 2008/2009. udbydes i samarbejde med HORESTA DANHOSTEL kurser 2008/2009 udbydes i samarbejde med HORESTA FORORD I mange år har DDV udbudt kurser med forskellige emner, - værts-, koge-, introduktions- og senest IT-kurser. Det synes imidlertid som

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 5. Nyhedsbrev uge 1-2013. Godt nytår! Side 5. Kalender, kontakt mm.

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 5. Nyhedsbrev uge 1-2013. Godt nytår! Side 5. Kalender, kontakt mm. Nyhedsbrev uge 1-2013 Side 1 Godt nytår! Side 3 Børnehaven Side 2 Side 5 Kalender, kontakt mm. Godt nytår! Nytåret er en oplagt anledning til at kigge tilbage på året der gik, tid til evaluering, hvordan

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Porte folie. et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K

Porte folie. et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K Porte folie et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K Denne skabelon for anvendelse af Porte folie metoden som

Læs mere

Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats

Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats 25. januar 2008 Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats Den 9. november 2006 offentliggjorde integrationsminister

Læs mere

Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune.

Evaluering af GeoGebra og lektionsstudier Hedensted Kommune. Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune. Projektet "GeoGebra og lektionsstudier" er planlagt og gennemført i samarbejde mellem Hedensted Kommune, Dansk GeoGebra Institut og NAVIMAT.

Læs mere

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2016 Om IA Sprog Pædagogikken vil som sædvanlig få fokus, men 2016 bliver også præget af en strømlining af forretningsgange og kommunikationsveje på IA Sprog. Det sker ikke mindst ved hjælp

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING

KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING KRAI, skoleåret 2016-17 En ny skolestart i Nim Skole og Børnehus, udarbejdet april 2016 KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING Øget faglighed, øget trivsel og større sammenhæng i

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

FOLKETINGSVALG LÆRERVEJLEDNING

FOLKETINGSVALG LÆRERVEJLEDNING FOLKETINGSVALG LÆRERVEJLEDNING 1 Om temaet Til læreren Dette tema er lanceret i forbindelse med folketingsvalget 2015 og indeholder artikler, videoer, opgaver og en quiz, som er særligt målrettet undervisning

Læs mere

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: 15-09-2014 Sted: Afd. i Sønderborg Referent: Michael Hecky

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: 15-09-2014 Sted: Afd. i Sønderborg Referent: Michael Hecky Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 0 Deltagere Helle G. Lauridsen, Sabine Thiesen, Henrik Pazdecki, Finn B. Jacobsen, Jan Kleemann, Michael Hecky, Claus Brodersen, Dieter Jessen, Jakob Ørebro. 1 Bemærkninger

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. - Et læringsmiljø som rykker

GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF. - Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF Et læringsmiljø som rykker GLOBAL INNOVATIONSCAMP FOR HF - Et læringsmiljø som rykker Udgivet oktober 2015 af Globale Gymnasier Indhold: Lotte Vestermarken, Erik Terp, Kirsten

Læs mere

Beretning Nr. 47. 1. Projektets titel Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter: 2. Projektperiode 2 år

Beretning Nr. 47. 1. Projektets titel Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter: 2. Projektperiode 2 år Beretning Nr. 47 1. Projektets titel Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter: 2. Projektperiode 2 år Projektstart: januar 2010 Projektafslutning: december 2011 Projektstart: 28.04.10 Projektafslutning:

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen Sagsnr.: 312434 Dokumentnr.: 1947874 Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen RESUMÉ Indberetninger om sprogligt standpunkt ved start

Læs mere

5. klassernes cykeldag fredag den 12. juni 2015

5. klassernes cykeldag fredag den 12. juni 2015 Informationsmappe til 5. klassernes cykeldag Anden fredag i juni måned arrangerer Gentofte Kommune en cykeldag for 5. Klasserne på alle kommunens skoler. Eleverne skal alle ud på en cykeltur i skolens

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Samarbejdspartnere: Hadsund Produktionsskole, Hobro Produktionshøjskole, UU Mariagerfjord og Mariagerfjord Kommune.

Samarbejdspartnere: Hadsund Produktionsskole, Hobro Produktionshøjskole, UU Mariagerfjord og Mariagerfjord Kommune. 3.0 Arbejdsmarked Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Sæt MERE skub i egu 2. Kommunens navn, adresse, tlf.nr., e-mail, www og samarbejds-partnere Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1 9500 Hobro 97 11

Læs mere

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Til Børnekulturens Netværk - modelkommuneforsøg SUB-FILM Film fra kanten for, med og af unge fra de ældste klasser i Århus forstæder. SUB-FILM er et samarbejde mellem århusianske forstadsskoler, konsulenter

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

Frodesgade 25, Esbjerg

Frodesgade 25, Esbjerg Frodesgade 27, Esbjerg Finsensgade 11, Esbjerg Frodesgade 25, Esbjerg Tangevej 10, Ribe Tangevej 6, Ribe Fritidsliv & motion Personlig udvikling og samtaler Akut Døgnstøtte Læringsforløb & kursus Café

Læs mere

Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse blandt borgere i nyttejob

Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse blandt borgere i nyttejob Til Kopi til Fra Jobcentret Indtast Kopi til Heidi Mortensen Kvalitetsenheden Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12 9000 Aalborg Sagsnr. 2014-28951 Init.: HIM Bilag 1 - Resultat af borgerundersøgelse

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM Slutrapport 1/11-2014 GYMNASIELÆRER Er det bare noget man er? 1 Skoleudviklingsprojekt om klasserumsledelse på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Indvandrere og efterkommere føler sig som danskere

Indvandrere og efterkommere føler sig som danskere Indvandrere og efterkommere føler sig som danskere Langt de fleste indvandrere og efterkommere ser sig selv som danskere eller danskere med indvandrerbaggrund. Kun en mindre del føler sig primært som indvandrere.

Læs mere

Projektbeskrivelse for Spisevenner - efteråret 2013

Projektbeskrivelse for Spisevenner - efteråret 2013 Projektbeskrivelse for Spisevenner - efteråret 2013 Indhold Indhold... 2 Projektbeskrivelse... 3 1. Projektets baggrund og problemstilling... 3 1.1. Spisevenner baggrund for projektet... 3 2. Projektets

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 HVAD ER ET STUDIERETNINGSPROJEKT? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift INSPIRATION TIL UDVIKLING BEST PRACTICE INDEN FOR KLUBUDVIKLING OG -DRIFT I denne folder kan du læse et sammenkog af de bedste erfaringer,

Læs mere

Ambassadør for medborgerskab i praksis

Ambassadør for medborgerskab i praksis Projektbeskrivelse til ansøgningen Ambassadør for medborgerskab i praksis (puljen Øget sammenhængskraft ) 19.9.2011/Berit Rosenkilde Ambassadør for medborgerskab i praksis 1. Generelle oplysninger Ansøgers

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Et KRAM til Danfoss Fokus på kost, motion og sundhed 2008

Et KRAM til Danfoss Fokus på kost, motion og sundhed 2008 Projektbeskrivelse Et KRAM til Danfoss Fokus på kost, motion og sundhed Baggrund: Der er stigende fokus, på sundhed i samfundet. Fokus på, hvordan vi i fritiden og på arbejdspladsen lever det sunde liv.

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Uddannelsesplan EUD-IT

Uddannelsesplan EUD-IT Uddannelsesplan EUD-IT Navn: Keld Lund Andersen Adresse: Hjortshøjparken 82 By: Hjortshøj Tlf.: 86 22 22 75 E-mail: kla@ats.dk Ansættelsesskole: Aarhus tekniske Skole Undervisningsområde: Mediegrafisk

Læs mere

Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012

Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012 Kommunernes fælles projekt vedr. senhjerneskade Styregruppemøde den 11. maj 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Sted: Horsens Rådhus, kl. 11-13.30,

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

Vi følger dig digitalt på vej. Bliv it-klar på dine betingelser

Vi følger dig digitalt på vej. Bliv it-klar på dine betingelser Vi følger dig digitalt på vej Bliv it-klar på dine betingelser Har du brug for at blive fulgt digitalt på vej? - så start her! I denne folder er der hjælp at hente til dig, der gerne vil i gang med at

Læs mere

Evaluering af sproggrupperne

Evaluering af sproggrupperne Evaluering af sproggrupperne Evalueringsrapport udarbejdet af Børn og Kultur, Dagtilbud og Skole, oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Konklusion Evalueringens formål, fokus områder og metoder Struktur

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere Projektbeskrivelse Ungekulturråd og Projektmagerforløb i Kulturregion Fyn 2015-18 Baggrund Udvikling af et ungekulturråd har været, og er fortsat, en indsats under den fynske kulturaftale. I perioden 2015-18

Læs mere

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m.

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m. Januar 2008/lkr SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester NB: Skemaet skal i udfyldt stand sendes til din SUS-dialogpartner (Annie, Nana, Mogens, Magne, Ulla ellerlone) senest 2 hverdage før aftalt samtaletidspunkt!

Læs mere

Evalueringsfaglighed på spil

Evalueringsfaglighed på spil Evalueringsfaglighed på spil 8. årgang Hvad ville vi?: Udforme et redskab til selvevaluering i alle fag Skabe basis for større bevidsthed hos eleverne om egen læring og arbejdsindsats med henblik på at

Læs mere

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen 5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen På Ellemarkskolen har 7. klasse normalt skolebod en gang om året. Her tjener de penge til deres kommende lejrskole. I dette skoleår har skoleboden

Læs mere

SANG, BEVÆGELSE OG LÆRING

SANG, BEVÆGELSE OG LÆRING Kursusbeskrivelse for skoleåret 2016/17, Aarhus Kommune SANG, BEVÆGELSE OG LÆRING Sangfaglig opkvalificering for musiklærere og pædagoger i folkeskolen Praksisnære helårs- og halvårsforløb - udbydes i

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3)

PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3) PKU 1-3 (Personlig kompetenceudviklingsforløb 1-3) Formålet Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium gennemfører tre personlige kompetenceudviklingsforløb (PKU) for eleverne på HG. Forløbene retter sig mod

Læs mere

STU-FORLØB I PGU - DAGTILBUD :

STU-FORLØB I PGU - DAGTILBUD : STU-FORLØB I PGU - DAGTILBUD : - En almentdannende ungdomsuddannelse med fokus på udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer: PGU tilbyder STU-forløb i dagtilbud. Pris: Forløbet koster kr:

Læs mere

Værktøj 5 løsningsfokuseret vejledning Evaluering

Værktøj 5 løsningsfokuseret vejledning Evaluering Værktøj 5 løsningsfokuseret vejledning Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal December 2012 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 5... 3 Programteori... 4 Evalueringsspørgsmål...

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

ʺIKT i de klassiske fagʺ

ʺIKT i de klassiske fagʺ Lille afsluttende rapport om udviklingsprojektet ʺIKT i de klassiske fagʺ 1. januar 2008 31. marts 1009 Arbejdsgruppe: Anne Bisgaard Vase, Odder Gymnasium Rikke Forsberg, Marselisborg Gymnasium Chresteria

Læs mere

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger.

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger. Oplysninger om eksemplet Kommune/organisation: Nordfyns Kommune Afdeling: Børn og Unge forvaltningen Hvad er praksis primært til gavn for: Andet: Forberede forældrene til forældrerollen. Hvordan gavner

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94 Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse:

Nyhedsbrev. Tilbageblik på et fantastisk skoleår. Artikler af særlig interesse: Juni 2009 Nyhedsbrev Artikler af særlig interesse: ForældreIntra2 Profilanalyse Tilbageblik på et fantastisk skoleår Indhold: Tines leder side 1 ForældreIntra side 2 Profilanalyse side 3 Datoer side 4

Læs mere

DB Evaluering oktober 2011

DB Evaluering oktober 2011 DB Evaluering oktober 2011 Matematik Vi har indarbejdet en hel del CL metoder i år: gruppearbejde, "milepæle" og adfærdsmæssige strategier. Eleverne er motiverede for at arbejde som et team. Hele DB forstår

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Program Vi hopper fra smøgerne

Program Vi hopper fra smøgerne Program Vi hopper fra smøgerne Vi hopper fra smøgerne er rygestop, motion og sundhedsvejledning i ét og samme forløb. Alt sammen for at skabe de bedste forudsætninger for en røgfri tilværelse og en sundere

Læs mere

PÅ LIGE FOD - en rapport om Forberedelseskurset for Indvandrere og Flygtninge ved University College Sjælland, Pædagoguddannelsen Slagelse.

PÅ LIGE FOD - en rapport om Forberedelseskurset for Indvandrere og Flygtninge ved University College Sjælland, Pædagoguddannelsen Slagelse. PÅ LIGE FOD - en rapport om Forberedelseskurset for Indvandrere og Flygtninge ved University College Sjælland, Pædagoguddannelsen Slagelse. Udgivet af UCSJ, Pædagoguddannelsen Slagelse. Redaktion: Mary

Læs mere

Udlændinge bliver væk fra danskkurser

Udlændinge bliver væk fra danskkurser 25. januar 2015 ARTIKEL Af David Elmer Udlændinge bliver væk fra danskkurser Flygtninge og familiesammenførte går i gennemsnit glip af mere end hver fjerde danskundervisnings-time, fordi de ikke møder

Læs mere

Skovvængets Virksomhedsplan 2012

Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Driftsenhedens navn Skovvænget Adresse Ballerup Boulevard 2 Post nr. og by 2750 Ballerup Ejerforhold Region Hovedstadens Psykiatri Leder Forstander Bo Christoffersen Telefon

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

TRANSFER - fra læring til handling i praksis

TRANSFER - fra læring til handling i praksis TRANSFER - fra læring til handling i praksis For at omsætte læring til praksis, - transfer - er det vigtigt, at kompetenceudviklingsforløbet er en proces, der begynder før undervisningen, inddrager det,

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog Nemt på Nettet IT-kursuskatalog FORÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud

Læs mere

Program Vi hopper fra smøgerne

Program Vi hopper fra smøgerne Program Vi hopper fra smøgerne Vi hopper fra smøgerne er rygestop, motion og sundhedsvejledning i et og samme forløb. Alt sammen for at skabe de bedste forudsætninger for en røgfri tilværelse og en sundere

Læs mere

Fra viden til vaner sundhed på dagtilbudsområdet i Holstebro.

Fra viden til vaner sundhed på dagtilbudsområdet i Holstebro. Fra viden til vaner sundhed på dagtilbudsområdet i Holstebro. Projektets baggrund og problemstilling Der er stor fokus på sundhed som forebyggende indsats. Sundhed er et indsatsområde, hvor det står klart

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

DI s Guide til Leanledelse 13-04-04

DI s Guide til Leanledelse 13-04-04 Kom godt i gang med DI s Guide til Leanledelse DI har samlet en værktøjskasse til dig, der vil have produktivitetsforbedringer med lean. DI s Guide til Leanledelse bygger på modellen Leanrejsen, der er

Læs mere

INDHOLD BARNETS VEN ET PROJEKT MED UDGANGSPUNKT I DET ENKELTE BARN S.04 ER DU FORÆLDER? S.07 HVEM ER BARNET? S.08 VIL DU VÆRE FRIVILLIG? S.

INDHOLD BARNETS VEN ET PROJEKT MED UDGANGSPUNKT I DET ENKELTE BARN S.04 ER DU FORÆLDER? S.07 HVEM ER BARNET? S.08 VIL DU VÆRE FRIVILLIG? S. BARNETS VEN INDHOLD S.04 S.07 S.08 S.13 S.14 BARNETS VEN ET PROJEKT MED UDGANGSPUNKT I DET ENKELTE BARN ER DU FORÆLDER? HVEM ER BARNET? VIL DU VÆRE FRIVILLIG? TIL SAMARBEJDSPARTNERE I BARNETS VEN BARNETS

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

I følgende dokument fremgår gennemgang af Tippens evalueringer fra efteråret 2014.

I følgende dokument fremgår gennemgang af Tippens evalueringer fra efteråret 2014. Evaluering i Tippen, efterår 2014 en del af Varde Kommune, med 4 døgnafdelinger og eget skoletilbud. Samlet opsummering af evalueringsindhold: I følgende dokument fremgår gennemgang af Tippens evalueringer

Læs mere

Månedsinformation. Karup skole og SFO

Månedsinformation. Karup skole og SFO Månedsinformation Karup skole og SFO April 2015 Siden sidst Ny organisering næste skoleår. Vi har i foråret gennemført en større intern proces med evaluering og udvikling af skolens nuværende organisering.

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Regnskab 2006. Boligsocialt udvalgs bevillingsområde:

Regnskab 2006. Boligsocialt udvalgs bevillingsområde: Regnskab 2006 Boligsocialt udvalgs bevillingsområde: 881 Boligsociale aktiviteter 882 Integration 100 Bevilling 881 Boligsociale aktiviteter Beløb i 1.000 kr. Driftssikring af boligbyggeri m.v. Øvrige

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabets ramme: Med denne aftale indgår Social, Esbjerg Kommune og Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg

Læs mere